ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй"

     Верховна Рада України постановляє:

     Внести змiни до Закону України "Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 45, ст. 434; 2010 р., N 33, ст. 471; 2011 р., N 23, ст. 160), виклавши його в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi, органiзацiйнi та фiнансовi засади державного регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй i спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технiчного та iнтелектуального потенцiалу України, технологiчностi виробництва продукцiї, охорони майнових прав на вiтчизнянi технологiї та/або їх складовi на територiї держав, де планується або здiйснюється їх використання, розширення мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва у цiй сферi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) високi технологiї - технологiї, розробленi на основi новiтнiх наукових знань, якi за своїм технологiчним рiвнем перевищують кращi вiтчизнянi та iноземнi аналоги i конкурентоспроможнi на свiтовому ринку наукомiсткої продукцiї;

     2) договiр про трансфер технологiї - договiр, укладений у письмовiй формi мiж особами, яким належать та/або яким повнiстю чи частково передаються майновi права на технологiю або її складовi;

     3) документацiя - зафiксована на матерiальному носiї iнформацiя про технологiю та її складовi (нормативна, науково-технiчна, проектна, конструкторська, технологiчна документацiя, звiти про результати виконання патентно-кон'юнктурних, наукових, науково-дослiдних, конструкторських i проектних робiт, державних випробувань складових технологiї), наявнiсть якої забезпечує їх використання;

     4) нематерiальний актив - об'єкт (об'єкти) права iнтелектуальної власностi, а також iншi аналогiчнi права, визнанi в порядку, встановленому законодавством, об'єктом права власностi;

     5) ноу-хау - технiчна, органiзацiйна або комерцiйна iнформацiя, що отримана завдяки досвiду та випробуванням технологiї та її складових, яка: не є загальновiдомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологiй; є iстотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукцiї, технологiчного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевiрити її вiдповiднiсть критерiям незагальновiдомостi та iстотностi;

     6) об'єкт технологiї - науковi та науково-прикладнi результати, об'єкти права iнтелектуальної власностi (зокрема, винаходи, кориснi моделi, твори наукового, технiчного характеру, комп'ютернi програми, комерцiйнi таємницi), ноу-хау, в яких вiдображено перелiк, строки, порядок та послiдовнiсть виконання операцiй, процесу виробництва та/або реалiзацiї i зберiгання продукцiї, надання послуг;

     7) патентна чистота - властивiсть технологiй та/або їх складових бути вiльно використаними в певнiй державi без загрози порушення дiючих на її територiї прав iнтелектуальної власностi на технологiї та/або складовi технологiй, що посвiдчуються охоронними документами цiєї держави (патентами) та свiдоцтвами, якi належать третiм особам, визначена згiдно з охоронними документами (патентами) i свiдоцтвами на цi об'єкти та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання зазначених технологiй та їх складових, а також вiдповiдно до конкретного перiоду часу, обумовленого строком дiї охоронних документiв (патентiв) i свiдоцтв на технологiї та/або їх складовi на територiї такої держави (держав);

     8) патентно-кон'юнктурнi дослiдження - системний науковий аналiз властивостей технологiй та їх складових, якi випливають з їх правової охорони, стану ринкiв технологiй, їх складових та продукцiї, патентної та лiцензiйної ситуацiї, що склалася щодо них, характеру виробництва продукцiї;

     9) ринок технологiй - система взаємовiдносин споживачiв технологiй та їх складових та/або конкуруючих мiж собою постачальникiв цих технологiй та їх складових, спрямованих на задоволення суспiльних i державних потреб у вiдповiдних технологiях, їх складових та продукцiї, виготовленiй з їх застосуванням;

     10) складова технологiї - частина технологiї, де вiдображено окремi елементи технологiї у виглядi наукових та науково-прикладних результатiв, об'єктiв права iнтелектуальної власностi, ноу-хау;

     11) технологiя - результат науково-технiчної дiяльностi, сукупнiсть систематизованих наукових знань, технiчних, органiзацiйних та iнших рiшень про перелiк, строк, порядок та послiдовнiсть виконання операцiй, процесу виробництва та/або реалiзацiї i зберiгання продукцiї, надання послуг;

     12) технологiї подвiйного призначення - технологiї, якi, крiм цивiльного призначення, можуть бути використанi для розроблення, виробництва або використання озброєння, вiйськової чи спецiальної технiки;

     13) трансфер технологiї - передача технологiї, що оформляється шляхом укладення мiж фiзичними та/або юридичними особами двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, змiнюються або припиняються майновi права та обов'язки щодо технологiї та/або її складових;

     14) уповноважений орган з питань формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй - головний орган у системi центральних органiв виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi науки та iнновацiй;

     15) уповноважений орган з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової, науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi.

     Стаття 2. Законодавство про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй

     1. Законодавство про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй базується на Конституцiї України, Цивiльному кодексi України, Господарському кодексi України, цьому Законi, законах України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки", "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi", "Про наукову i науково-технiчну експертизу", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про iнновацiйну дiяльнiсть", "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi", "Про охорону прав на промисловi зразки", "Про охорону прав на топографiї iнтегральних мiкросхем", "Про авторське право i сумiжнi права", "Про фiнансовий лiзинг", "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання", "Про охорону прав на сорти рослин", "Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг", "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї", iнших нормативно-правових актах, а також чинних мiжнародних договорах України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, у сферi науково-технiчного спiвробiтництва, iнновацiйної дiяльностi, трансферу технологiй.

     Стаття 3. Суб'єкти трансферу технологiй

     1. Суб'єктами трансферу технологiй є:

     1) уповноважений орган з питань формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй, уповноважений орган з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй, iншi центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, а також Нацiональна академiя наук України та галузевi академiї наук, якi беруть участь у закупiвлi, передачi та/або використаннi технологiй;

     2) пiдприємства, науковi установи, органiзацiї, вищi навчальнi заклади та iншi юридичнi особи незалежно вiд форми власностi, що створюють та/або використовують технологiї та/або їх складовi i яким належать або передаються майновi права на використання об'єктiв права iнтелектуальної власностi, що є складовими технологiй;

     3) фiзичнi особи, якi безпосередньо беруть участь у створеннi, трансферi та застосуваннi технологiй та/або їх складових, надають необхiднi для цього iнформацiйнi, фiнансовi та iншi послуги на всiх стадiях просування технологiй та/або їх складових на ринок.

     Стаття 4. Взаємодiя суб'єктiв трансферу технологiй

     1. Суб'єкти трансферу технологiй взаємодiють мiж собою шляхом:

     1) створення технологiй та/або їх складових;

     2) обмiну досвiдом та iнформацiєю про науково-технологiчнi досягнення;

     3) проведення консультацiй з основних питань науково-технiчної i технологiчної полiтики стосовно застосування технологiй та їх складових;

     4) виробництва та здiйснення кооперацiї постачання технологiй та/або їх складових у межах договорiв про їх трансфер;

     5) укладення iнших цивiльно-правових договорiв вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 5. Мiжнародне спiвробiтництво України у сферi трансферу технологiй

     1. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi трансферу технологiй передбачає:

     1) укладення двостороннiх i багатостороннiх мiжнародних договорiв України щодо науково-технiчного, технологiчного, iнвестицiйного спiвробiтництва i кооперацiї;

     2) залучення iнвестицiй у науково-технiчний комплекс України;

     3) сприяння запровадженню в Українi мiжнародних стандартiв, зокрема стандартiв системи управлiння якiстю;

     4) передачу технологiй у рамках науково-технiчної i виробничої кооперацiї та iнвестицiйного спiвробiтництва;

     5) забезпечення участi вiтчизняних пiдприємств, наукових установ, органiзацiй та вищих навчальних закладiв у мiжнародних виставках та ярмарках високотехнологiчної продукцiї i технологiй;

     6) участь у розвитку вiтчизняних сегментiв мiжнародних iнформацiйних i комунiкацiйних систем з питань iнтелектуальної власностi та трансферу технологiй.

Роздiл II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI У СФЕРI ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГIЙ

     Стаття 6. Завдання та повноваження уповноваженого органу з питань формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй

     1. Основним завданням уповноваженого органу з питань формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй є забезпечення формування державної полiтики щодо трансферу технологiй, набуття, охорони i захисту об'єктiв права iнтелектуальної власностi, передачi майнових прав на технологiї та/або їх складовi, створенi з використанням коштiв Державного бюджету України (далi - бюджетнi кошти).

     2. Уповноважений орган з питань формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй для виконання покладених на нього завдань:

     1) погоджує проекти концепцiй державних програм розвитку галузей економiки та державних програм у частинi трансферу технологiй;

     2) подає державним замовникам пропозицiї до проектiв державних програм розвитку галузей економiки стосовно набуття або передачi майнових прав на технологiї та/або їх складовi;

     3) подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо законодавчого стимулювання дiяльностi iз створення та впровадження високих технологiй;

     4) подає в установленому порядку пропозицiї щодо здiйснення за державним замовленням галузевої пiдготовки та перепiдготовки фахiвцiв з питань iнтелектуальної власностi, управлiння iнновацiйною дiяльнiстю (iнновацiйними проектами) i трансферу технологiй, що передбачає одержання дипломiв державного зразка;

     5) виконує iншi функцiї, передбаченi законом.

     Стаття 7. Завдання та повноваження уповноваженого органу з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй

     1. Основними завданнями уповноваженого органу з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй є:

     1) визначення найбiльш ефективних шляхiв використання i трансферу технологiй та їх складових, насамперед вiтчизняного походження;

     2) забезпечення системного пiдходу до ведення реєстрiв технологiй та контролю за передачею майнових прав на технологiї та їх складовi, створенi за бюджетнi кошти, узагальнення даних галузевих реєстрiв технологiй та звiтiв про всi роботи, пов'язанi iз створенням i використанням технологiй та їх складових;

     3) розвиток iнфраструктури та залучення iнвестицiй у сферу трансферу технологiй;

     4) виявлення, запобiгання та припинення порушень у цiй сферi.

     2. Уповноважений орган з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй бере участь у формуваннi та забезпеченнi реалiзацiї державної полiтики, пов'язаної з набуттям i передачею майнових прав на технологiї та/або їх складовi, створенi з використанням бюджетних коштiв, сприяє розвитку вiтчизняних технологiй, виробництву вiтчизняної конкурентоспроможної продукцiї.

     3. Уповноважений орган з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй для виконання покладених на нього завдань:

     1) пiдтримує розвиток iнфраструктури у сферi трансферу технологiй i стимулює залучення iнвестицiй у цю сферу для iнновацiйного розвитку нацiональної економiки i технологiчного оновлення виробництва;

     2) готує та подає пропозицiї щодо вдосконалення функцiонування державних регiональних центрiв науки, iнновацiй та iнформатизацiї, що входять до складу державної системи науково-технiчної та економiчної iнформацiї, вiддiлень науково-технiчної, зокрема кон'юнктурно-економiчної i патентної, iнформацiї на регiональному рiвнi;

     3) бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо координацiї галузевої пiдготовки та перепiдготовки фахiвцiв з питань iнтелектуальної власностi, трансферу технологiй та управлiння iнновацiйною дiяльнiстю;

     4) здiйснює за пропозицiєю осiб, якi мають права на технологiї та їх складовi, створенi за бюджетнi кошти, заходи щодо забезпечення фiнансування закордонного патентування об'єктiв права iнтелектуальної власностi за рахунок коштiв, передбачених на такi цiлi в Державному бюджетi України, а також органiзовує залучення iнших надходжень для фiнансування закордонного патентування;

     5) погоджує ввезення в Україну технологiй, придбання яких передбачається за бюджетнi кошти;

     6) погоджує трансфер технологiй, створених чи придбаних за бюджетнi кошти, юридичним особам, що зареєстрованi в iнших країнах, або фiзичним особам - iноземцям або особам без громадянства та здiйснює їх реєстрацiю;

     7) веде реєстр технологiй, створених чи придбаних за бюджетнi кошти, здiйснює облiк та контроль за переданими технологiями;

     8) здiйснює контроль за виплатою винагороди авторам за рахунок коштiв, одержаних у результатi трансферу технологiй, згiдно iз статтею 23 цього Закону в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     9) веде реєстр технологiй, що створенi або придбанi пiдприємствами державної форми власностi та пропонуються для реєстрацiї суб'єктами трансферу технологiй (власниками технологiй);

     10) виконує iншi функцiї, передбаченi законом.

     4. З метою виявлення, запобiгання та припинення порушень у сферi iнтелектуальної власностi, iнновацiйної дiяльностi та трансферу технологiй уповноважений орган з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй взаємодiє з вiдповiдними структурними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної податкової полiтики, Служби безпеки України.

     Стаття 8. Повноваження центральних органiв виконавчої влади, Нацiональної академiї наук України та галузевих академiй наук у сферi трансферу технологiй

     1. Центральнi органи виконавчої влади подають Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з уповноваженим органом з питань формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй пропозицiї до проектiв державних програм розвитку галузей економiки стосовно набуття або передачi прав на технологiї та/або їх складовi.

     2. Центральнi органи виконавчої влади, до сфери управлiння яких належать науково-виробничi пiдприємства, науковi установи та органiзацiї, вищi навчальнi заклади, що провадять згiдно з їх положеннями наукову та науково-технiчну дiяльнiсть, Нацiональна академiя наук України та галузевi академiї наук, у вiданнi яких перебувають пiдприємства, науковi установи, органiзацiї, науково-виробничi об'єднання i технологiчнi парки, якi можуть створювати та/або використовувати технологiї та їх складовi:

     1) розробляють галузевi комплекснi програми технологiчного оновлення пiдприємств як складовi програм розвитку окремих галузей економiки та забезпечують їх виконання;

     2) сприяють створенню конкурентоспроможних, iмпортозамiнних технологiй та їх складових;

     3) забезпечують формування баз даних про технологiї та/або їх складовi, майновi права, зокрема про майновi права iнтелектуальної власностi, якi належать пiдприємствам, науковим установам, органiзацiям та вищим навчальним закладам, що належать до сфери управлiння вiдповiдного центрального органу виконавчої влади або перебувають у вiданнi Нацiональної академiї наук України чи вiдповiдної галузевої академiї наук, забезпечують доступ до них осiб, заiнтересованих у використаннi певної технологiї та/або її складових;

     4) подають iнформацiю уповноваженому органу з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй про завершенi технологiї, зокрема створенi або придбанi за бюджетнi кошти, про технологiї, створенi або придбанi пiдприємствами державної форми власностi, а також про технологiї, що пропонуються для реєстрацiї суб'єктами трансферу технологiй (власниками технологiй), для включення їх до реєстру;

     5) подають iнформацiю уповноваженому органу з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй про переданi технологiї, створенi за бюджетнi кошти пiдприємствами, науковими установами, органiзацiями та вищими навчальними закладами, що належать до сфери їх управлiння, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     6) забезпечують додержання вимог мiжнародних договорiв України щодо запобiгання техногенному ризику, поширенню потенцiйно небезпечних технологiй та щодо екологiчної безпеки технологiй;

     7) сприяють залученню iнвестицiй до виконання галузевих комплексних програм технологiчного оновлення пiдприємств;

     8) готують та подають уповноваженому органу з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй пропозицiї щодо найбiльш ефективних шляхiв використання та/або трансферу технологiй та їх складових, насамперед вiтчизняного походження;

     9) подають уповноваженому органу з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй клопотання про необхiднiсть пiдтримання патентування технологiй та/або їх складових за межами України;

     10) беруть участь у пiдготовцi проектiв договорiв про трансфер технологiй;

     11) забезпечують своєчасне подання уповноваженому органу з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй звiтiв про патентно-кон'юнктурнi, науковi дослiдження, конструкторськi, проектнi, випробувальнi роботи, пов'язанi iз створенням i використанням технологiй та їх складових, патентуванням та лiцензуванням прав на них, про виплату винагороди їх авторам;

     12) здiйснюють контроль за передачею майнових прав на технологiї та їх складовi, створенi за бюджетнi кошти, пiдприємствам, науковим установам, органiзацiям та вищим навчальним закладам, якi у своїй дiяльностi будуть використовувати цi технологiї вiдповiдно до укладеного договору;

     13) здiйснюють контроль за виплатою пiдприємствами, науковими установами, органiзацiями та вищими навчальними закладами, якi у своїй дiяльностi будуть використовувати технологiї та/або їх складовi, винагороди авторам технологiй та/або їх складових вiдповiдно до укладеного з ними договору та в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     14) здiйснюють контроль за веденням облiку технологiй та/або їх складових у складi майна пiдприємств, наукових установ, органiзацiй та вищих навчальних закладiв, яким переданi права на технологiї та/або їх складовi, у тому числi нематерiальних активiв, якi є складовими технологiй;

     15) виконують у межах своїх повноважень iншi функцiї, встановленi законодавством.

     3. Для забезпечення виконання функцiй, пов'язаних iз створенням, використанням, патентуванням та лiцензуванням прав на технологiї та їх складовi, уповноважений орган з питань формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй, уповноважений орган з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй, iншi центральнi органи виконавчої влади, Нацiональна академiя наук України та галузевi академiї наук створюють у межах чисельностi та фонду оплати працi структурнi пiдроздiли з питань трансферу технологiй, iнновацiйної дiяльностi та iнтелектуальної власностi, а також у межах своїх повноважень пiдроздiли з питань трансферу технологiй, iнновацiйної дiяльностi та iнтелектуальної власностi на пiдприємствах, у наукових установах, органiзацiях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управлiння вiдповiдного центрального органу виконавчої влади або перебувають у вiданнi вiдповiдної академiї наук.

     У разi потреби пiдроздiли з питань трансферу технологiй, iнновацiйної дiяльностi та iнтелектуальної власностi можуть створюватися на пiдприємствах, у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управлiння центральних органiв виконавчої влади, Нацiональної академiї наук України та галузевих академiй наук.

     Типове положення про структурний пiдроздiл з питань трансферу технологiй, iнновацiйної дiяльностi та iнтелектуальної власностi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Центральнi органи виконавчої влади у межах своїх повноважень здiйснюють заходи щодо недопущення недобросовiсної конкуренцiї, контрафакцiї i несанкцiонованого розповсюдження технологiй та поширення конфiденцiйної iнформацiї, розповсюдження технологiй подвiйного використання без дозволу власника майнових прав.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi статистики, здiйснює статистичнi спостереження щодо трансферу та використання технологiй та/або їх складових, зокрема об'єктiв права iнтелектуальної власностi. Порядок здiйснення спостереження та форма статистичної звiтностi щодо трансферу та використання технологiй та/або їх складових затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 9. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органiв виконавчої влади, виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах (у разi їх створення) рад у сферi трансферу технологiй

     1. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi органи виконавчої влади та виконавчi органи сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах (у разi їх створення) рад у межах своїх повноважень:

     1) розробляють комплекснi програми технологiчного оновлення пiдприємств, що належать до комунальної власностi вiдповiдних територiальних громад, як складовi регiональних програм економiчного i соцiального розвитку та подають їх на затвердження Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним i районним радам;

     2) створюють сприятливi умови для розроблення та використання вiдповiдних технологiй та/або їх складових;

     3) створюють регiональнi бази даних про технологiї та їх складовi, подають iнформацiю про технологiї до регiональних державних центрiв науки, iнновацiй та iнформатизацiї i уповноваженому органу з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй, забезпечують поширення iнформацiї про технологiчнi потреби регiону з метою залучення коштiв для технологiчного переоснащення пiдприємств регiону;

     4) беруть участь у мiжнародному науково-технiчному спiвробiтництвi, сприяють залученню iноземних iнвестицiй для технологiчного переоснащення пiдприємств регiону;

     5) у межах передбачених коштiв вiдповiдного бюджету фiнансують дослiдження та розробки з розв'язання проблем технологiчного переоснащення пiдприємств регiону;

     6) сприяють розвитку iнфраструктури у сферi трансферу технологiй.

     Стаття 10. Iнформацiйне забезпечення трансферу технологiй

     1. Уповноважений орган з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй, центральнi органи виконавчої влади, Нацiональна академiя наук України та галузевi академiї наук у межах своїх повноважень забезпечують iнформацiйно-консультацiйне супроводження трансферу технологiй через установи та органiзацiї державної системи науково-технiчної iнформацiї шляхом збирання, ведення облiку, архiвного зберiгання, розповсюдження в установленому законодавством порядку наукової, конструкторської та проектної документацiї, поширення науково-технiчної, кон'юнктурно-економiчної та патентної iнформацiї, пов'язаної з технологiями та їх складовими.

     2. Установи та органiзацiї державної системи науково-технiчної та патентної iнформацiї забезпечують:

     1) формування iнформацiйних ресурсiв науково-технiчної, кон'юнктурно-економiчної та патентної iнформацiї з урахуванням усiх доступних джерел iнформацiї про складовi технологiй;

     2) створення в межах чисельностi та фонду оплати працi регiональних вiддiлень науково-технiчної iнформацiї;

     3) пiдготовку за дорученням уповноваженого органу з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй та на замовлення iнших суб'єктiв трансферу технологiй iнформацiйно-аналiтичних довiдок про технологiї та їх складовi;

     4) формування галузевих i регiональних автоматизованих баз даних про технологiї та їх складовi, створенi з використанням бюджетних коштiв, зокрема про патентно-кон'юнктурнi, науковi дослiдження, конструкторськi, проектнi та випробувальнi роботи, пов'язанi iз створенням i використанням технологiй та/або їх складових, iнтеграцiю таких баз даних у мiжнароднi iнформацiйнi мережi з питань трансферу технологiй;

     5) проведення рекламно-iнформацiйних заходiв, семiнарiв, конференцiй, засiдань за круглим столом, виставок, громадського обговорення iнформацiї про технологiї та їх складовi з метою поширення цiєї iнформацiї в регiонах;

     6) ознайомлення на безоплатнiй основi фiзичних та юридичних осiб, якi беруть участь у створеннi, використаннi та трансферi технологiй, з реферативною патентною iнформацiєю про технологiї та їх складовi;

     7) надання заiнтересованим особам у встановленому уповноваженим органом з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй порядку перелiку наявних в Українi та за її межами технологiй та/або їх складових, зокрема технологiчних iнновацiй, науково-технiчної, зокрема кон'юнктурно-економiчної i патентної, iнформацiї про технологiї та/або їх складовi, майновi права або частка майнових прав на якi належать державi.

     3. Для проведення державної експертизи технологiй та патентно-кон'юнктурних дослiджень установи та органiзацiї державної системи науково-технiчної та патентної iнформацiї забезпечують:

     1) пошук, систематизацiю та аналiз науково-технiчної, кон'юнктурно-економiчної i патентної iнформацiї про вiтчизнянi та iноземнi технологiї та їх складовi;

     2) пiдготовку аналiтичних довiдок про вiтчизнянi та iноземнi технологiї та їх складовi.

     Стаття 11. Порядок передачi майнових прав на технологiї, створенi за бюджетнi кошти

     1. Майновi права на технологiю та/або її складовi, що створенi у процесi виконання науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт, якi фiнансуються за рахунок бюджетних коштiв, належать установам, органiзацiям та пiдприємствам - виконавцям цих робiт (далi - виконавцi) вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, крiм випадкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi.

     2. Майновi права на технологiю та/або її складовi, що створенi у процесi виконання науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт, якi фiнансуються за рахунок бюджетних коштiв, передаються установами, органiзацiями та пiдприємствами-виконавцями органам державної влади, Нацiональнiй академiї наук України та галузевим академiям наук, якi здiйснюють фiнансування зазначених науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт (далi - замовники), з урахуванням положень Цивiльного кодексу України, якщо технологiю та/або її складовi вiднесено до державної таємницi та в iнших випадках, визначених законом.

     3. У випадках, передбачених частиною другою цiєї статтi, виконавець направляє замовнику повiдомлення про створену пiд час виконання науково-дослiдної та дослiдно-конструкторської роботи технологiю та/або її складовi протягом одного мiсяця з дня одержання повiдомлення вiд автора технологiї та/або її складових.

     Замовник протягом двох мiсяцiв з дня одержання вiд виконавця повiдомлення або уповноважена ним державна установа має:

     1) укласти з виконавцем договiр про набуття замовником майнових прав на технологiю та/або її складовi;

     2) для об'єктiв права iнтелектуальної власностi - складових технологiй, набуття права на якi засвiдчується охоронним документом, визначити сторону, що здiйснює їх правову охорону та за потреби забезпечити подання заявок на отримання зазначених охоронних документiв;

     3) врегулювати питання укладення з автором письмового договору про розмiр та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди вiдповiдно до економiчної цiнностi технологiї та/або її складових або iншої вигоди, що може бути одержана вiд використання зазначених об'єктiв.

     Якщо замовник не виконає зазначених у частинi другiй цiєї статтi вимог у встановлений строк, дiї, визначенi частиною третьою цiєї статтi, iз забезпечення правової охорони зазначених об'єктiв права iнтелектуальної власностi здiйснює виконавець, до якого переходять майновi права на створену технологiю та/або її складовi.

     4. Центральнi органи виконавчої влади, Нацiональна академiя наук України та галузевi академiї наук (замовники створення технологiї) мають право безоплатно використовувати технологiю та/або її складовi з метою виконання робiт або постачання для державних потреб продукцiї, необхiдної для виконання державних функцiй, що обов'язково передбачається в договорi на створення технологiї та/або її складових.

     5. Особа, за якою закрiплюються майновi права на технологiю, або уповноважена нею державна установа та замовники створення технологiї:

     1) вчиняє дiї з набуття та охорони прав на технологiю та/або її складовi, отримує охороннi документи на об'єкти права iнтелектуальної власностi - складовi технологiї;

     2) виплачує винагороду авторам технологiй та/або об'єктiв права iнтелектуальної власностi пiсля їх трансферу та укладає договори про передачу технологiй.

     6. Технологiї та/або їх складовi, створенi або придбанi за бюджетнi кошти, використовуються переважно на територiї України.

     Майновi права на технологiї, створенi за бюджетнi кошти, можуть передаватися для використання на територiї iноземних держав у порядку, визначеному цим Законом.

     7. У разi якщо складовi технологiй частково створено за рахунок власних коштiв пiдприємств, наукових установ, органiзацiй та вищих навчальних закладiв i фiзичних осiб, а частково - за рахунок бюджетних коштiв, майновi права на цi складовi розподiляються на пiдставi договору про їх створення та використовуються за умовами договору про їх трансфер.

     8. Порядок формування i виконання замовлення на проведення наукових дослiджень i розробок, проектних та конструкторських робiт за рахунок бюджетних коштiв та забезпечення проведення монiторингу за станом впровадження i використання результатiв завершених наукових розробок, якi виконувалися за рахунок бюджетних коштiв, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл III
ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI У СФЕРI ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГIЙ

     Стаття 12. Мета державного регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй

     1. Основною метою державного регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй є забезпечення розвитку нацiонального промислового i науково-технiчного потенцiалу, його ефективне використання для виконання завдань соцiально-економiчного розвитку держави та забезпечення технологiчностi виробництва вiтчизняної продукцiї з урахуванням свiтового досвiду, можливих соцiально-економiчних, технологiчних i екологiчних наслiдкiв вiд застосування технологiй та їх складових, сприяння розвитку виробництва, в якому використовуються новiтнi вiтчизнянi технологiї та їх складовi.

     Стаття 13. Закордонне патентування

     1. Закордонне патентування технологiй або їх складових, створених за бюджетнi кошти, здiйснюється за рахунок власних коштiв пiдприємств, наукових установ, органiзацiй та вищих навчальних закладiв - розробникiв технологiй та/або об'єктiв права iнтелектуальної власностi або за рахунок iнших джерел, не заборонених законодавством.

     2. Закордонне патентування технологiй або їх складових, створених за бюджетнi кошти, вiдповiдно до частини другої статтi 11 та пункту 4 частини третьої статтi 7 цього Закону здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених на такi цiлi в Державному бюджетi України.

     Стаття 14. Державна експертиза технологiй

     1. Державна експертиза проводиться для:

     1) технологiй та/або їх складових, якi закуповуються за бюджетнi кошти;

     2) технологiй та/або їх складових, створених або придбаних за бюджетнi кошти, якi передаються юридичним особам, що зареєстрованi в iнших країнах, або фiзичним особам - iноземцям або особам без громадянства.

     Проведення державної експертизи органiзовується уповноваженим органом з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй.

     Метою проведення державної експертизи є визначення економiчної доцiльностi та корисностi для держави i суспiльства впровадження технологiй та їх складових з урахуванням можливих екологiчних i соцiально-економiчних наслiдкiв вiд їх застосування.

     2. Державна експертиза технологiй проводиться вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну експертизу" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Порядок проведення державної експертизи технологiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державна експертиза технологiй та/або їх складових проводиться на пiдставi технiко-економiчного обґрунтування можливостi їх використання на територiї України або передачi майнових прав на них за межi України, звiту про патентно-кон'юнктурнi дослiдження та патентного формуляра, якi оформляються вiдповiдно до державних стандартiв.

     3. Пiд час проведення державної експертизи технологiй та їх складових обов'язково визначаються:

     1) технологiчний рiвень i новизна технологiй, їх складових та обладнання;

     2) орiєнтовна ринкова цiна технологiї та обладнання чи розмiр плати за їх використання;

     3) конкурентоспроможнiсть технологiй та продукцiї, яка буде виготовлена iз застосуванням цих технологiй;

     4) патентна чистота технологiй, їх складових;

     5) вiдповiднiсть технологiй нормам техногенної та екологiчної безпеки, технiчного регулювання, мiжнародним i нацiональним стандартам.

     4. Державна експертиза технологiй та/або їх складових, створених або придбаних за бюджетнi кошти, якi передаються юридичним особам, що зареєстрованi в iнших країнах, або фiзичним особам - iноземцям або особам без громадянства, проводиться без з'ясування питань, передбачених пунктами 2, 4 i 5 частини третьої цiєї статтi.

     5. Пiд час проведення державної експертизи технологiй встановлюється вiдповiднiсть технологiй, обладнання, якi передбачається передати для використання на територiї України, таким вимогам:

     1) спрямованiсть на виробництво нової продукцiї або на вдосконалення якостi iснуючої;

     2) забезпечення технологiчностi виробництва продукцiї, зниження його витратностi, енерго- та матерiаломiсткостi;

     3) забезпечення використання мiсцевих матерiальних та людських ресурсiв;

     4) вiдсутнiсть в Українi таких технологiй вiтчизняного походження або перевищення технологiчних показникiв iснуючих технологiй вiтчизняного походження;

     5) вiдсутнiсть у базi даних уповноваженого органу з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй iнформацiї про аналогiчну вiтчизняну технологiю та/або її складовi та їх розробникiв i постачальникiв (пiд час державної експертизи технологiй та/або їх складових, якi передбачається ввозити на територiю України).

     6. У разi якщо пiд час державної експертизи технологiй та/або їх складових буде виявлено запатентованi об'єкти, майновi права iнтелектуальної власностi на якi планується передати для використання за межами України, та встановлено, що в державi, де їх буде використано, не забезпечується захист таких прав, особа, якiй належать цi права i яка надає лiцензiю на використання запатентованих складових технологiй, зобов'язана вжити заходiв для належного захисту зазначених прав у державi, де їх буде використано, вiдповiдно до мiжнародних вимог.

     7. Положення цiєї статтi не поширюються на експорт технологiй та/або їх складових, що регламентуються Законом України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання".

     Стаття 15. Погодження трансферу та реєстрацiя технологiй, створених або придбаних за бюджетнi кошти, якi передаються юридичним особам, що зареєстрованi в iнших країнах, або фiзичним особам - iноземцям або особам без громадянства

     1. Уповноважений орган з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй пiсля отримання висновку державної експертизи згiдно iз статтею 14 цього Закону приймає рiшення щодо погодження трансферу технологiї, її складових, створених або придбаних за бюджетнi кошти, юридичним особам, що зареєстрованi в iнших країнах, або фiзичним особам - iноземцям або особам без громадянства та вносить данi про технологiю та її складовi до Державного реєстру переданих технологiй.

     Погодження трансферу технологiй, реєстрацiя технологiй, їх складових, визначених цiєю статтею, та здiйснення державної експертизи щодо цих технологiй, їх складових вiдповiдно до статтi 14 цього Закону не повиннi перевищувати тридцяти днiв з дня отримання матерiалiв для проведення експертизи.

     Порядок погодження трансферу та реєстрацiї технологiй, створених або придбаних за бюджетнi кошти, якi передаються юридичним особам, що зареєстрованi в iнших країнах, або фiзичним особам - iноземцям або особам без громадянства, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Положення цiєї статтi не поширюються на експорт технологiй та/або їх складових, що регламентуються Законом України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання".

     2. Кошти, отриманi пiд час продажу технологiй або технологiй i обладнання, використовуються з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     Стаття 16. Реєстрацiя технологiй, створених або придбаних пiдприємствами державної форми власностi

     Пiдприємства державної форми власностi, що створюють або закуповують технологiї або їх складовi, реєструють їх з метою визначення можливостi їх використання в Українi.

     Реєстрацiя здiйснюється уповноваженим органом з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 17. Погодження ввезення в Україну технологiй, придбання яких передбачається за бюджетнi кошти

     1. Погодження ввезення в Україну технологiй проводиться пiд час закупiвлi їх або їх складових за бюджетнi кошти та з метою запобiгання ввезенню морально застарiлих технологiй i таких, що можуть завдати шкоди навколишньому природному середовищу або здоров'ю людей, а також контролю за впровадженням ввезених технологiй.

     2. Обов'язковою умовою погодження є проведення державної експертизи згiдно iз статтею 14 цього Закону.

     3. Уповноважений орган з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй здiйснює погодження ввезення технологiй або їх складових пiсля отримання висновку експертизи.

     4. Порядок погодження ввезення в Україну технологiй або їх складових визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 18. Патентно-кон'юнктурнi дослiдження у сферi трансферу технологiй

     1. Патентно-кон'юнктурнi дослiдження проводяться пiд час розроблення науково-технiчних прогнозiв розвитку технологiй та їх складових, пiд час їх створення, визначення доцiльностi набуття та/або передачi прав на них, пiд час пiдготовки до виробництва продукцiї з їх застосуванням.

     2. Патентно-кон'юнктурнi дослiдження проводяться вiдповiдно до затверджених державних стандартiв та методик.

     3. Уповноважений орган з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трансферу технологiй, центральнi органи виконавчої влади, Нацiональна академiя наук України та галузевi академiї наук у межах своїх повноважень координують та забезпечують проведення патентно-кон'юнктурних дослiджень за участю розробникiв вiдповiдних технологiй та/або їх складових.

Роздiл IV
ДОГОВОРИ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГIЙ

     Стаття 19. Умови укладення договорiв про трансфер технологiй

     1. Iстотними умовами укладення договорiв про трансфер технологiй є:

     1) перелiк складових технологiй, що передаються (з визначенням їх функцiональних властивостей та гарантованих показникiв);

     2) цiна технологiй чи розмiр плати за їх використання;

     3) строки, мiсце та спосiб передачi технологiй та/або їх складових;

     4) умови передачi технiчних знань, необхiдних для монтажу, експлуатацiї та забезпечення функцiонування обладнання, придбання чи оренди, монтажу i використання машин, обладнання, комплектувальних частин та матерiалiв;

     5) розмiр, порядок та умови виплати винагороди за використання технологiй, а також вид виплат (разовi платежi - паушальнi, перiодичнi вiдрахування - роялтi або iншi види виплат);

     6) вiдповiдальнiсть сторiн за порушення умов договору;

     7) порядок вирiшення спiрних питань стосовно виконання умов договору.

     Договори про трансфер технологiй повиннi включати також умови щодо:

     1) лiцензiї та її умови на використання технологiй та їх складових;

     2) територiальних обмежень (заборона використовувати переданi за договором технологiю, її складовi на територiї, не передбаченiй у договорi);

     3) обмежень галузi застосування технологiй та їх складових;

     4) порядку надання сублiцензiй на складовi технологiї третiм особам (у разi потреби включення третiх осiб у технологiчний процес виробництва продукцiї), крiм випадкiв передачi прав на використання знакiв для товарiв i послуг, комерцiйних (фiрмових) найменувань, з визначенням обмежень права на використання технологiї та її складових, включаючи обмеження кола осiб, яким дозволено використовувати складовi технологiй i мати доступ до iнформацiї про них;

     5) передачi прав на ноу-хау, технiко-економiчнi обґрунтування, плани, iнструкцiї, специфiкацiї, креслення та iншi iнформацiйнi матерiали про технологiї та їх складовi, необхiднi для ефективного їх використання, включаючи обмеження, пов'язанi з умовами збереження конфiденцiйностi iнформацiї про технологiї та їх складовi пiд час їх використання;

     6) проведення робiт з удосконалення технологiй та їх складових i порядок надання сторонами iнформацiї про цi вдосконалення;

     7) надання консультацiй та послуг з проектування, асистування та навчання кадрiв, якi забезпечують реалiзацiю технологiй, i управлiнського персоналу особи, якiй передаються права на технологiю та її складовi;

     8) страхування технологiй та їх складових;

     9) порядку компенсацiї витрат, пов'язаних з трансфером технологiй, включаючи пристосування технологiй та їх складових до умов пiдприємства, наукової установи, органiзацiї та вищого навчального закладу, де вони будуть використовуватися, навчання персоналу;

     10) обмежень, що стосуються дiяльностi сторiн у разi закiнчення строку дiї договору, його розiрвання або виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

     Стаття 20. Особливостi укладення договорiв про трансфер технологiй

     1. Пiд час передачi (трансферу) технологiй укладаються договори, визначенi Цивiльним кодексом України, щодо розпорядження майновими правами iнтелектуальної власностi з урахуванням вимог статтi 19 цього Закону.

     2. Разом з договором про трансфер технологiй можуть укладатися договори про:

     1) гарантiї осiб, якi передають технологiї та їх складовi, стосовно можливостi досягнення економiчних показникiв i виробництва продукцiї iз застосуванням цих технологiй та складових;

     2) гарантiї осiб, якi передають технологiї та їх складовi, стосовно конфiденцiйностi та нерозголошення iнформацiї третiм особам;

     3) проведення комплексу iнженерних, екологiчних або iнших робiт, необхiдних для застосування технологiй та їх складових;

     4) обслуговування обладнання.

     Стаття 21. Обмеження щодо укладення договорiв про трансфер технологiй

     1. Не допускається укладення договорiв про трансфер технологiй, якi передбачають:

     1) ввезення в Україну технологiй та/або їх складових, якi можуть завдати шкоди навколишньому природному середовищу або здоров'ю людей;

     2) здiйснення виплат, що значно перевищують цiну технологiї та її складових;

     3) встановлення зобов'язань щодо придбання в особи, яка передає технологiю та/або її складовi, сировини, напiвфабрикатiв, обладнання та його комплектувальних частин, що не застосовуються пiд час виробництва вiдповiдної продукцiї;

     4) встановлення зобов'язань щодо переважного продажу продукцiї, виготовленої iз застосуванням технологiї, покупцям, визначеним особою, яка передає цю технологiю, та використання визначеного нею персоналу;

     5) право особи, яка передає технологiю, визначати цiну продажу або реекспорту продукцiї, виготовленої iз застосуванням цiєї технологiї;

     6) встановлення необґрунтованих обмежень обсягу виробництва продукцiї;

     7) встановлення обмежень, якi суперечать законодавству, стосовно використання майнових прав на технологiї та їх складовi;

     8) заборону використання аналогiчних або бiльш досконалих технологiй та їх складових;

     9) заборону або обмеження експорту продукцiї, виготовленої iз застосуванням технологiї;

     10) встановлення зобов'язань щодо використання запатентованого об'єкта права iнтелектуальної власностi, який не використовується у процесi застосування технологiй.

Роздiл V
ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI У СФЕРI ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГIЙ

     Стаття 22. Винагорода авторам технологiй та/або їх складових та особам, якi здiйснюють їх трансфер

     1. Мiж пiдприємством, науковою установою, органiзацiєю чи вищим навчальним закладом, де створено технологiю та/або її складовi та/або куди здiйснюється її трансфер, i авторами технологiї або її складових укладається договiр, в якому визначаються майновi права, що передаються за цим договором, умови виплати та розмiр винагороди за передачу i використання майнових прав на технологiю або її складовi.

     2. Пiдприємство, наукова установа, органiзацiя та вищий навчальний заклад, яким передано майновi права на технологiї чи їх складовi, не рiдше нiж один раз на рiк i не пiзнiше нiж через мiсяць пiсля закiнчення бюджетного року, а у разi надання лiцензiї на використання запатентованих складових технологiй iншим особам - протягом мiсяця пiсля одержання лiцензiйних платежiв виплачують авторам технологiй винагороду.

     3. Розмiр, строки i порядок виплати винагороди авторам технологiй та/або їх складових у разi вiдсутностi договору з ними i особам, якi здiйснюють їх трансфер, визначаються колективними договорами, що укладаються в органiзацiях, якi є розробниками технологiй та їх складових, з урахуванням творчого вкладу авторiв у їх створення, обсягу i доцiльностi виконання певних робiт особами, якi здiйснюють трансфер технологiй.

     4. Розмiр винагороди авторам технологiй та їх складових визначається як частка доходу, одержаного внаслiдок їх використання, або у фiксованiй сумi на одиницю продукцiї вiдповiдно до її цiни, або у фiксованiй сумi частини доходiв, одержаних вiд передачi технологiй або їх складових, або з урахуванням iншої вигоди, яка може бути отримана за використання технологiй, що пiдтверджено вiдповiдними документами.

     Авторам технологiй або їх складових винагорода розраховується i виплачується:

     1) у разi використання технологiй, при цьому розмiр винагороди спiввiдноситься з обсягом продажу продукцiї, одержаної в результатi їх використання, та/або з iншою вигодою, яка може бути одержана вiд їх використання;

     2) в iнших випадках, що визначаються договором з автором.

     5. Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює мiнiмальнi ставки винагороди авторам технологiй та особам, якi здiйснюють їх трансфер.

     6. Спори щодо розмiру i порядку виплати винагороди авторам технологiй та особам, якi здiйснюють їх трансфер, вирiшуються у судовому порядку.

     Стаття 23. Використання коштiв, одержаних у результатi трансферу технологiй

     1. Кошти, одержанi у результатi трансферу технологiй, створених за рахунок бюджетних коштiв (у виглядi перiодичних та/або разових виплат (роялтi)), майновi права на якi має органiзацiя-розробник згiдно iз статтею 11 цього Закону, пiдлягають використанню органiзацiєю-розробником для виплати винагороди авторам технологiй та/або об'єктiв права iнтелектуальної власностi, для розвитку iнновацiйної дiяльностi та трансферу технологiй органiзацiї, зокрема оплати закордонного патентування.

     2. Порядок i напрями використання коштiв, одержаних у результатi трансферу технологiй, створених за рахунок бюджетних коштiв, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 24. Державна пiдтримка та особливостi кредитування трансферу технологiй

     1. Пiдприємствам, що належать до сфери управлiння центральних органiв виконавчої влади, до вiдання Нацiональної академiї наук України та галузевих академiй наук, що здiйснюватимуть випуск продукцiї за державним замовленням, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, виключно у межах повноважень, встановлених законом про Державний бюджет України, можуть надаватися державнi гарантiї щодо погашення кредитiв комерцiйних банкiв, наданих для придбання технологiй та їх складових, необхiднiсть застосування яких визначена потребами держави i суспiльства у цих технологiях.

     2. Державою запроваджуються заходи щодо пiдтримки трансферу технологiй як прiоритетного напряму iнновацiйної дiяльностi вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi".

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону".

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
N 5407-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.