ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.07.2017 N 19504/7/99-99-19-04-17

 

Митницям ДФС


Про реалiзацiю Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою

     З метою забезпечення виконання митницями ДФС Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11 липня 2016 року, ратифiкованої Законом України вiд 14 березня 2017 року N 1917-VIII "Про ратифiкацiю Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою", повiдомляємо.

     1. Набуття чинностi Угодою про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою

     Вiдповiдно до пункту 2 статтi 19.5 Глави "Прикiнцевi положення" ця Угода набирає чинностi в перший день другого мiсяця пiсля одержання останньою зi Сторiн повiдомлення про завершення виконання процедур, необхiдних для набрання чинностi цiєю Угодою.

     На пiдставi листа Мiнiстерства закордонних справ України вiд 06.07.2017 N 72/14-612/1-1593 повiдомляємо, що з 01 серпня 2017 року набирає чинностi Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11 липня 2016 року (далi - Угода).

     2. Оподаткування ввiзним митом товарiв, походженням з Канади

     Вiдповiдно до пункту 2 статтi 2.4 "Скасування тарифiв на iмпорт" Частини В "Тарифи" Глави 2 "Нацiональний режим та доступ до ринкiв" Угоди "кожна Сторона поступово скасовує встановленi нею мита на товари, що походять з iншої Сторони, вiдповiдно до свого Графiка, наведеного у Додатку 2-B ("Скасування тарифiв")".

     При цьому, згiдно з пунктом 3 цiєї статтi "у процесi скасовування тарифiв кожна Сторона повинна застосовувати до товарiв, що походять з iншої Сторони, якими торгують мiж собою Сторони, найнижчу ставку мита, яка визначається шляхом порiвняння ставки, встановленої вiдповiдно до Графiка, наведеного у Додатку 2-B ("Скасування тарифiв"), та дiючої ставки у рамках режиму найбiльшого сприяння (РНС)".

     Згiдно з Класифiкатором документiв, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй" (зi змiнами, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.05.2017 N 511 (далi - Класифiкатор), для застосування тарифної преференцiї до товарiв, походженням з Канади, використовується код тарифної преференцiї "420".

     Графiк України, наведений у Додатку 2-B ("Скасування тарифiв"), опублiковано на офiцiйному веб-порталi ДФС ("Головна > БАНЕР > Митне оформлення > Суб'єктам ЗЕД > Вiльна торгiвля > Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою > Тарифний графiк України").

     3. Тарифнi квоти на товари, походженням з Канади

     Згiдно з пiдпунктом (a) пункту 2 Додатка 2-B ("Скасування тарифiв") до Глави 2 "Нацiональний режим та доступ до ринкiв" Угоди товари, походженням з вiдповiдної Сторони, в зазначених нижче сумарних кiлькостях, що включенi в позицiї з позначкою "Тарифна квота на свинину" у Графiку для України, звiльняються вiд сплати мита в роки, зазначенi нижче:

Рiк Рiчний сукупний обсяг (у метричних тоннах, маса-нетто)
2017 10000 МТ
2018 11429 МТ
2019 12857 МТ
2020 14286 МТ
2021 15714 МТ
2022 17143 МТ
2023 18571 МТ
2024 i кожний наступний рiк 20000 МТ

     Тарифна квота встановлена для свинини, походженням з Канади, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД 0203 21 10 00, 0203 21 90 00, 0203 22 11 00, 0203 22 19 00, 0203 22 90 00, 0203 29 11 00, 0203 29 13 00, 0203 29 15 00, 0203 29 55 00, 0203 29 59 00, 0203 29 90 00, 0206 41 00 00, 0206 49 00 00, 0209 10 11 00 (пiдпункт (e) пункту 2 Додатка 2-B до Угоди).

     Усi тарифнi квоти для поставок в Україну розподiляються за принципом "перший прийшов - перший обслуговується" (пiдпункт (d) пункту 3 Додатка 2-B до Угоди).

     Для реалiзацiї цiєї частини Угоди необхiдно керуватися вимогами наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.12.2014 N 1203 "Про затвердження Порядку контролю за розподiлом тарифної квоти".

     Вiдповiдно до встановленого Порядку розподiл тарифних квот для застосування нульової ставки мита здiйснюється програмно-iнформацiйним комплексом "Облiк тарифних квот" ДФС в автоматизованому режимi на пiдставi поданої декларантом митної декларацiї, яка повинна мiстити такi вiдомостi:

     код товару згiдно з УКТЗЕД, включений до пiдпункту (e) пункту 2 Додатка 2-B до Угоди (графа 33 МД);

     вiдомостi про країну походження товару - Канада (графа 34 МД);

     вказувати наявнiсть оригiналу документа про походження, визначеного Угодою: декларацiя про походження, код документа "7018" (графа 44 МД);

     код звiльнення вiд сплати ввiзного мита "421" (графа 36 МД).

     Згiдно з пiдпунктами (e) та (f) пункту 3 Додатка 2-B ("Скасування тарифiв") до Угоди на офiцiйному веб-порталi ДФС забезпечується публiкацiя та щоденне оновлення iнформацiї про загальнi обсяги та залишок невикористаної тарифної квоти ("Головна > БАНЕР > Митне оформлення > Суб'єктам ЗЕД > Вiльна торгiвля > Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою > Тарифна квота").

     Пiдпунктом (b) пункту 2 Додатка 2-B ("Скасування тарифiв") до Угоди визначено, що мито на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, в сумарних кiлькостях, що перевищують сумарну кiлькiсть, зазначену у пiдпунктi (a) пункту 2 Додатка 2-B до Угоди, повиннi бути встановленi за ставкою, не вищою за базову ставку мита, встановлену для такої позицiї в Графiку України (поза межами тарифної квоти ставка мита для товару, що класифiкується за кодом згiдно з УКТЗЕД 0209 10 11 00, становить 15 вiдсоткiв, для всiх iнших товарiв, наведених у пiдпунктi (e) пункту 2 Додатка 2-B до Угоди - 10 вiдсоткiв).

     4. Вилучення з режиму вiльної торгiвлi товарiв, походженням з Канади

     Згiдно з пiдпунктом (k) пункту 1 Додатка 2-B ("Скасування тарифiв") до Глави 2 "Нацiональний режим та доступ до ринкiв" Угоди iз зобов'язань щодо скасування мита на iмпорт в Україну вилученi товари, походженням з Канади, за кодами згiдно з УКТЗЕД 1701 12 10 00, 1701 12 90 00, 1701 13 10 00, 1701 13 90 00, 1701 14 10 00, 1701 14 90 00, 1701 91 00 00, 1701 99 10 00, 1701 99 90 00, 1702 11 00 00 (перехiдна категорiя "Е" у Графiку України щодо скасування або зниження мита).

     5. Оподаткування вивiзним (експортним) митом товарiв при експортi з України до Канади

     Вiдповiдно до статтi 2.9 "Експортне (вивiзне) мито" Частини C "Нетарифнi заходи" Угоди "для бiльшої впевненостi кожна Сторона може застосовувати експортне мито вiдповiдно до своїх прав та зобов'язань у рамках СОТ".

     На сьогоднi вивiзне (експортне) мито справляється за ставками, визначеними законами України:

     вiд 07 травня 1996 року N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину";

     вiд 10 вересня 1999 року N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур";

     вiд 27 жовтня 2002 року N 216-IV "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв";

     вiд 13 грудня 2006 року N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням";

     вiд 03 червня 2008 року N 309-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (природний газ у газоподiбному станi та скрапленому станi, газ у газоподiбному станi).

     6. Пiдтвердження походження товарiв

     Вiдповiдно до пункту 1 статтi 1.6 "Визначення термiнiв загального застосування" Частини B "Загальнi визначення" Глави 1 "Загальнi положення та визначення" Угоди, термiн "що походить з вiдповiдної/iншої Сторони" означає такий, що вiдповiдає вимогам щодо походження, визначеним у Главi 3 "Правила та процедури визначення походження".

     Пунктом 1 "Загальнi вимоги" статтi 3.2 Частини B "Правила визначення походження" Угоди встановлено, що для цiлей цiєї Угоди вважається, що товар походить з тiєї Сторонi, в якiй вiдбулася остання виробнича операцiя, якщо на територiї Сторони або на територiї обох Сторiн вiдповiдно до статтi 3.3 вiн був:

     (a) повнiстю вироблений у розумiннi статтi 3.4;

     (b) вироблений виключно з матерiалiв, що походять з вiдповiдної Сторони, в тому числi з матерiалiв, зазначених у статтi 3.5.2; або

     (c) пiдданий достатнiй обробцi/переробцi у розумiннi статтi 3.5, за якою задовольняються умови, зазначенi у Додатку 3-A "Специфiчнi правила визначення походження товарiв").

     Згiдно зi статтею 3.15 Частини C "Процедури визначення походження" Глави 3 Угоди "товари, що походять з України, при ввезеннi в Канаду, та товари, що походять з Канади, при ввезеннi в Україну користуються перевагами преференцiйного тарифного режиму в рамках цiєї Угоди на пiдставi декларацiї ("декларацiя про походження").

     Вiдповiдно до Класифiкатора для декларацiї про походження використовується код документа "7018".

     Декларацiя про походження зазначається на iнвойсi або iншому комерцiйному документi, що мiстить опис товару, який походить з вiдповiдної Сторони, з достатньою для його iдентифiкацiї деталiзацiєю.

     Кожна Сторона вимагає, щоб декларацiя про походження була оформлена та пiдписана експортером, якщо Сторонами не передбачено iнакше (пункт 3 статтi 3.16 Частини C "Процедури визначення походження" Угоди).

     З урахуванням зобов'язань стосовно експорту товарiв, встановлених пунктами 1 - 3 статтi 3.16 Частини C "Процедури визначення походження" Угоди, при експортi товарiв з України до Канади у графi 44 МД проставляється код "7018" для декларацiї про походження (у справах митницi залишається копiя декларацiї про походження).

     Декларацiя про походження є дiйсною упродовж 12 мiсяцiв з дати її заповнення експортером або упродовж довшого термiну, встановленого Стороною-iмпортером. Звернення до митних органiв Сторони-iмпортера за наданням преференцiйного тарифного режиму приймаються упродовж термiну дiї декларацiї про походження (стаття 3.17 "Термiн дiї декларацiї про походження" Частини C "Процедури визначення походження" Угоди).

     Угодою встановлено три мовнi версiї (українська, англiйська, французька) тексту декларацiї про походження, наведенi у Додатку 3-B до Угоди (додаються).

     Мовнi версiї (українська, англiйська, французька) тексту декларацiї про походження товару опублiковано на офiцiйному веб-порталi ДФС ("Головна > БАНЕР > Митне оформлення > Суб'єктам ЗЕД > Вiльна торгiвля > Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою > Декларацiя про походження").

     Звертаємо увагу, що оскiльки законодавством України не передбачено подання iнвойсу або iншого комерцiйного документа до декiлькох партiй iдентичних товарiв при ввезеннi їх на митну територiю України, то графа "Перiод" у декларацiї про походження, як передбачено пунктом 5 статтi 3.16 "Зобов'язання стосовно експорт" Частини C "Процедури визначення походження", не застосовується.

     7. Порядок проведення перевiрки достовiрностi декларацiй про походження та термiн їх зберiгання

     Пунктом 2 статтi 3.26 "Перевiрка походження" Частини C "Процедури визначення походження" Угоди встановлено, що Сторони повиннi забезпечити, щоб запит щодо перевiрки походження товару та дотримання всiх iнших вимог цiєї Глави здiйснювався:

     (a) на основi методiв оцiнки ризику, якi застосовуються митними органами Сторони-iмпортера, що можуть включати довiльну вибiрку, або

     (b) у випадках, коли Сторона-iмпортер має обґрунтованi сумнiви.

     Пунктом 3 цiєї статтi встановлено, що митний орган Сторони-iмпортера може здiйснити перевiрку походження товару шляхом направлення письмової вимоги про проведення перевiрки походження товару митним органом Сторони-експортера. При поданнi вимоги про проведення такої перевiрки митний орган Сторони-iмпортера має надати для митного органу Сторони-експортера:

     (a) вiдомостi про митний орган, який подає вимогу;

     (b) назву експортера або виробника, що пiдлягає перевiрцi;

     (c) предмет i обсяг перевiрки; та

     (d) копiю декларацiї про походження та, коли це застосовується, будь-яку iншу вiдповiдну документацiю.

     За наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi декларацiї про походження товару, перевiрка такого документа здiйснюється шляхом направлення митницею до ДФС обгрунтованого запиту, оформленого з урахуванням зазначених вище вимог та згiдно з наказом Держмитслужби вiд 13.09.2010 N 1050 "Про затвердження Порядку направлення до Держмитслужби звернень митних органiв щодо проведення перевiрки сертифiкатiв про походження товару".

     За запитом Митної адмiнiстрацiї Канади ДФС здiйснює верифiкацiю (перевiрку достовiрностi) декларацiй про походження товару з України у порядку, встановленому статтею 47 Митного кодексу України та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 грудня 2015 року N 1029 "Про затвердження Порядку верифiкацiї (перевiрки достовiрностi) сертифiкатiв i декларацiй про походження товару з України".

     Згiдно з пунктом 8 статтi 3.26 "Перевiрка походження" Угоди верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) декларацiй про походження здiйснюється у найкоротший термiн протягом 12 мiсяцiв пiсля отримання ДФС запиту вiд Митної адмiнiстрацiї Канади.

     Митний орган Сторони-експортера зобов'язаний завершити перевiрку походження товару та дотримання iнших вимог цiєї Глави i повинен:

     (a) надати до митного органу Сторони-iмпортера у формi цiнного або рекомендованого листа чи будь-яким iншим способом, що забезпечує пiдтвердження одержання вiдповiдного документа цим митним органом, письмовий звiт, необхiдний для визначення того, чи походить товар з вiдповiдної Сторони, iз зазначенням:

     (i) результатiв перевiрки;

     (ii) опису товару, що є предметом перевiрки, та тарифної класифiкацiї вiдповiдно до застосування правила визначення походження;

     (iii) опису i пояснення щодо процесу виробництва, достатнiх для обґрунтування статусу походження товару;

     (iv) iнформацiї про спосiб, у який була проведена перевiрка; та

     (v) за необхiдностi, супровiдної документацiї.

     (b) якщо це передбачено нацiональним законодавством, повiдомити експортера про своє рiшення щодо походження товару.

     Статтею 3.23 "Зберiгання документацiї" Частини C "Процедури визначення походження" встановлено такi вимоги до зберiгання експортером/iмпортером, виробником товару документiв, що пiдтверджують їх походження:

     "1. Кожна Сторона вимагає, щоб експортер, який заповнив декларацiю про походження, зберiгав копiю цiєї декларацiї, а також всi супровiднi документи, зазначенi у статтi 3.22, упродовж трьох рокiв пiсля оформлення декларацiї про походження або довшого строку, визначеного Стороною-експортером.

     2. Кожна Сторона повинна передбачити, що у випадках, коли експортер при оформленнi декларацiї про походження посилався на письмову довiдку виробника, виробник зобов'язаний зберiгати документацiю вiдповiдно до пункту 1.

     3. У випадках коли це передбачено в законодавствi Сторони-iмпортера, iмпортер, якому був наданий преференцiйний тарифний режим, зобов'язаний зберiгати облiковi матерiали на ввезену продукцiю, включаючи копiю декларацiї про походження, упродовж трьох рокiв з дати, коли було надано преференцiйний режим, або упродовж довшого перiоду, встановленого Стороною-iмпортером".

     8. Процедура вiдновлення режиму вiльної торгiвлi до товарiв, походженням з Канади

     Згiдно з пунктом 4 статтi 3.16 "Зобов'язання стосовно експорту" Частини C "Процедури визначення походження" Угоди декларацiя про походження може бути заповнена експортером пiд час експортування або пiсля експортування товару, до якого вона вiдноситься, за умови, що вона буде надана Сторонi - iмпортеру упродовж двох рокiв або довшого строку, визначеного законодавством Сторони-iмпортера, пiсля iмпортування товару, на який вона оформлена.

     Сторона має забезпечити, вiдповiдно до свого нацiонального законодавства, що у разi ввезення на територiю цiєї Сторони товару, який був би квалiфiкований як такий, що походить з вiдповiдної Сторони, якби на момент його ввезення iмпортер мав декларацiю про походження, iмпортер цього товару має право упродовж не менше нiж трьох рокiв з дати ввезення подати заяву про вiдшкодування йому мита, сплаченого через те, що до товару не був застосований преференцiйний тарифний режим (пункт 4 стаття 3.18 "Зобов'язання щодо iмпорту" Частини C "Процедури визначення походження" Угоди).

     Повернення помилково та/або надмiру сплачених сум митних платежiв здiйснюється вiдповiдно до Бюджетного та Податкового кодексiв України (стаття 301 Митного кодексу України).

     Вiдповiдно до пунктiв 3 та 6 частини п'ятої статтi 301 Митного кодексу України повернення сум вiдповiдних митних платежiв здiйснюється у разi вiдновлення режиму вiльної торгiвлi та коли платником податкiв подано органу доходiв i зборiв документи, якi пiдтверджують наявнiсть у нього на день подання органу доходiв i зборiв митної декларацiї для митного оформлення права на звiльнення вiд сплати митних платежiв.

     Статтею 43 Податкового кодексу України визначено, що обов'язковою умовою для здiйснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податкiв заяви про таке повернення протягом 1095 днiв вiд дня виникнення помилково та/або надмiру сплаченої суми.

     Враховуючи викладене, до товарiв може бути вiдновлено режим вiльної торгiвлi в рамках Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою на пiдставi поданої до митницi заяви разом з:

     1) декларацiєю про походження, яка була наявна в iмпортера та дiйсна згiдно зi статтею 3.17 Частини C "Процедури визначення походження" Угоди на момент ввезення товару, але не застосована для цiлей преференцiйного режиму. Така декларацiя може бути надана митницi не пiзнiше трьох рокiв вiд дня виникнення надмiру сплаченої суми;

     2) декларацiєю про походження протягом 12 мiсяцiв з дати її складання експортером в Канадi, але не пiзнiше двох рокiв пiсля ввезення товарiв, яких вона стосується (вiд дня виникнення надмiру сплаченої суми).

     Порядок повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами, затверджено наказом Держмитслужби України вiд 20.07.2007 N 618 "Про затвердження Порядку повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами".

     З метою iнформацiйної пiдтримки керiвникам митниць ДФС довести до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi iнформацiю про особливостi застосування положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою та порядок складання експортерами декларацiї про походження шляхом розмiщення на iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пiдроздiлiв митниць ДФС версiї тексту декларацiї про походження товару рiзними мовами, наведенi у Додатку 3-B до Угоди.

     Додатки в електронному виглядi: 1. Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою на 259 арк.; 2. Версiї тексту декларацiї про походження українською, англiйською, французькою мовами на 3 арк.

В. о. Голови М. В. Продан
Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.