ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2017 роцi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) у пiдпунктi 14.1.11:

     у пiдпунктi "ґ" цифри "50" замiнити цифрами "25";

     доповнити абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим такого змiсту:

     "До безнадiйної заборгованостi банкiв може бути вiднесена сума боргу за фiнансовим кредитом, у тому числi сума основної заборгованостi та/або сума нарахованих доходiв, за яким прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днiв, крiм боргу за фiнансовими кредитами осiб:

     пов'язаних з таким кредитором;

     якi перебувають з таким кредитором у трудових вiдносинах;

     якi перебували з таким кредитором у трудових вiдносинах, та перiод мiж датою звiльнення таких осiб та датою прощення їхньої заборгованостi не перевищує три роки";

     2) в абзацi третьому пiдпункту 14.1.212 слова та цифри "а також фiзичний вiдпуск з автозаправної станцiї та/або автомобiльної газозаправної станцiї товарiв, зазначених у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, незалежно вiд форми розрахункiв" виключити;

     3) абзац другий пiдпункту 14.1.226 пiсля слiв "приватних нотарiусiв" доповнити словами "приватних виконавцiв".

     2. Пункт 191.1 статтi 191 доповнити пiдпунктом 191.1.91 такого змiсту:

     "191.1.91. формують та ведуть Реєстр отримувачiв бюджетної дотацiї для розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв та стимулювання виробництва сiльськогосподарської продукцiї вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України".

     3. Пiдпункт 1 пiдпункту 139.3.3 пункту 139.3 статтi 139 викласти в такiй редакцiї:

     "1) на перевищення розмiру резерву станом на кiнець податкового (звiтного) перiоду, над лiмiтом, 20 вiдсоткiв (на перiод з 1 сiчня 2015 року до 31 грудня 2015 року - 30 вiдсоткiв, на перiод з 1 сiчня 2016 року до 31 грудня 2018 року - 25 вiдсоткiв) сукупної балансової вартостi активiв, знецiнення яких визнається шляхом формування резерву, збiльшеної на суму резерву, за такими активами згiдно з даними фiнансової звiтностi за звiтний перiод.

     Коригування фiнансового результату до оподаткування звiтного перiоду не здiйснюється у розмiрi зазначеного перевищення резерву, що виникло у попереднiх податкових (звiтних) перiодах".

     4. У пунктi 164.2 статтi 164:

     1) у пiдпунктi "в" пiдпункту 164.2.16 слова "п'яти розмiрiв" замiнити цифрами та словом "2,5 розмiру";

     2) у пiдпунктi "д" пiдпункту 164.2.17 цифри "50" замiнити цифрами "25".

     5. У пунктi 165.1 статтi 165:

     1) в абзацах сьомому та восьмому пiдпункту 165.1.24 цифри "100" замiнити цифрами "50";

     2) у пiдпунктi 165.1.39 цифри "50" замiнити цифрами "25";

     3) в абзацi першому пiдпункту 165.1.55 цифри "50" замiнити цифрами "25".

     6. У пiдпунктi "б" пiдпункту 170.7.8 пункту 170.7 статтi 170 слова "одну тисячу" замiнити цифрами "500".

     7. У пунктi 200.11 статтi 200:

     1) абзац перший пiсля слiв "Контролюючий орган має право" доповнити словами i цифрами "протягом 60 календарних днiв, що настають за граничним строком подання податкової декларацiї, а в разi якщо така податкова декларацiя надана пiсля закiнчення граничного строку - за днем її фактичного подання";

     2) абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "з придбання товарiв/послуг за перiод до 1 сiчня 2017 року у платникiв податку, що використовували спецiальний режим оподаткування, визначений вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу";

     3) доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Рiшення про проведення документальної перевiрки має бути прийнято не пiзнiше закiнчення граничного строку проведення камеральної перевiрки".

     8. У пунктi 215.3 статтi 215:

     1) пiдпункти 215.3.1 - 215.3.4 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.1. спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, пиво:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно
з УКТ ЗЕД
Одиниця вимiру Ставка податку
2203 00 Пиво iз солоду (солодове) гривень за 1 лiтр 2,78
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi - " - 0,01
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральнi з доданням спирту та мiцнi (крiпленi) - " - 8,02
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi
Вина газованi
- " - 11,65
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв - " - 8,02
2206 00
(крiм
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр i перрi (без додання
спирту);
2206 00 39 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00 - тiльки збродженi напої,
одержанi виключно в результатi природного
(натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше
8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi
(з доданням спирту)
гривень за 1 лiтр
100-вiдсоткового спирту
126,96
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) гривень за 1 лiтр 1,06
2206 00 39 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00
Тiльки збродженi напої, одержанi виключно в результатi природного (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) - " - 1,06
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 вiдсоткiв об'ємних одиниць або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї гривень за 1 лiтр
100-вiдсоткового спирту
126,96
2208 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту менш як 80 вiдсоткiв об'ємних одиниць, спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт - " - 126,96
2103 90 30 00,
2106 90
Тiльки продукти з вмiстом спирту етилового
8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше
- " - 169,27

;

     215.3.2. тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку
одиниця вимiру ставка одиницi вимiру ставка
2401 Тютюнова сировина
Тютюновi вiдходи
гривень за 1 кiлограм (нетто)* 559,78    
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто)* 559,78    
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 445,56 вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром - " - 445,56 - " - 12
2403 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї гривень за 1 кiлограм (нетто)* 559,78    

____________
     * Вагою нетто вважається вага товару (продукцiї) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разi якщо складовими частинами (елементами) пiдакцизного товару (продукцiї) є сукупно пiдакцизнi товари (продукцiї) та iншi види продукцiї, для цiлей оподаткування акцизним податком врахуванню пiдлягає лише вага тих складових частин (елементiв), якi належать до пiдакцизних товарiв (продукцiї);

     215.3.3. мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку з тютюнових виробiв:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання
одиниця вимiру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 596,05
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром - " - 596,05

;

     215.3.4. пальне:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)
одиниця вимiру (об'єм у лiтрах, приведених до t 15° C) ставка
2707 50 10 00
2707 50 90 00
сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких
65 вiдсоткiв об'ємних одиниць або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурi до 250° C за методом, визначеним згiдно з ASTM D 86
євро за 1000 лiтрiв 213,50
  Легкi дистиляти:    
2710 12 11 10
2710 12 11 20
для специфiчних процесiв переробки - " - 213,50
2710 12 11 90
2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90
для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарних пiдкатегорiях
2710 12 11 10,
2710 12 11 20,
2710 12 11 90
- " - 213,50
  Бензини спецiальнi:    
2710 12 21 00 уайт-спiрит - " - 213,50
2710 12 25 00 iншi спецiальнi бензини - " - 213,50
  Бензини моторнi:    
2710 12 31 00 бензини авiацiйнi - " - 27
  бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09
iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi євро за 1000 лiтрiв 213,50
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99
iншi бензини - " - 213,50
2710 20 90 00 iншi нафтопродукти - " - 213,50
2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90
iз вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л євро за 1000 лiтрiв 213,50
2710 12 70 00 Паливо для реактивних двигунiв - " - 27
2710 12 90 00 Iншi легкi дистиляти - " - 213,50
  Середнi дистиляти:    
2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90
для специфiчних процесiв переробки - " - 213,50
2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90
для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 11 - " - 213,50
  Гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв - " - 21
2710 19 25 00 iнший гас - " - 183
2710 19 29 00 Iншi середнi дистиляти - " - 183
2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00
Важкi дистиляти (газойль) євро за 1000 лiтрiв 139,50
2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00
Тiльки паливо пiчне побутове - " - 139,50
2710 19 51 00 Паливо рiдке (мазут) для специфiчних процесiв переробки - " - 139,50
2710 19 55 00 Паливо рiдке (мазут) для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00 - " - 139,50
2711 11 00 00 Скраплений газ природний - " - 3,67
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
Скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном) та iншi гази євро за 1000 лiтрiв 52
2707 10 10 00
2707 10 90 00
Бензол - " - 195
2707 20 10 00
2707 20 90 00
Толуол - " - 195
2707 30 10 00
2707 30 90 00
Ксилол - " - 195
2901 10 00 90 Вуглеводнi ациклiчнi насиченi (крiм бутану, iзобутану) - " - 213,50
2901 10 00 10 Бутан, iзобутан - " - 52
2905 11 00 00 Метанол технiчний (метиловий спирт) - " - 245
2909 19 10 00
2909 19 90 10
2909 19 90 20
2909 19 90 90
Iншi ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди кетонiв (визначеного або невизначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi, крiм диетилового ефiру (код згiдно з УКТ ЗЕД 2909 11 00 00)
Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що i нафтопродукти:
- " - 213,50
3811 11 10 00
3811 11 90 00
3811 19 00 00
антидетонатори євро за 1000 лiтрiв 213,50
3811 90 00 00 Iншi - " - 245
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Бiодизель та його сумiшi (що не мiстять або мiстять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд) на основi моноалкiльних складних ефiрiв жирних кислот - " - 106
3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне - " - 162

";

     2) друге речення пiдпункту 215.3.10 виключити.

     9. У пунктi 216.9 статтi 216 слова "вiдвантаження, фiзичного вiдпуску" виключити.

     10. Абзац другий пункту 217.3 статтi 217 виключити.

     11. У пунктi 229.3 статтi 229:

     у пiдпунктах 229.3.1, 229.3.3, 229.3.7 слова i цифри "важкi дистиляти (код 2710 19 31 30 згiдно з УКТ ЗЕД)" у всiх вiдмiнках замiнити словами i цифрами "важкi дистиляти (коди 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згiдно з УКТ ЗЕД), а також скраплений газ (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД) та бутан, iзобутан (код 2901 10 00 10 згiдно з УКТ ЗЕД)" у вiдповiдному вiдмiнку;

     пiдпункти 229.3.11 - 229.3.13, 229.3.15 - 229.3.18 пiсля слiв "важкi дистиляти" у всiх вiдмiнках доповнити словами "а також скраплений газ та бутан, iзобутан" у вiдповiдному вiдмiнку.

     12. Пункти 243.1 - 243.4 статтi 243 викласти в такiй редакцiї:

     "243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря окремих забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди 2204,89
Амiак 413,53
Ангiдрид сiрчистий 2204,89
Ацетон 827,06
Бенз(о)пiрен 2806850,49
Бутилацетат 496,61
Ванадiю п'ятиокис 8270,62
Водень хлористий 83,07
Вуглецю окис 83,07
Вуглеводнi 124,61
Газоподiбнi фтористi сполуки 5458,98
Твердi речовини 83,07
Кадмiю сполуки 17451,37
Марганець та його сполуки 17451,37
Нiкель та його сполуки 88914,54
Озон 2204,89
Ртуть та її сполуки 93463,38
Свинець та його сполуки 93463,38
Сiрководень 7086,02
Сiрковуглець 4604,82
Спирт н-бутиловий 2204,89
Стирол 16100,62
Фенол 10007,8
Формальдегiд 5458,98
Хром та його сполуки 59192,69.

     243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi встановлено клас небезпечностi:

Клас небезпечностi Ставка податку, гривень за 1 тонну
I 15770,16
II 3611,61
III 538,13
IV 124,61.

     243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi не встановлено клас небезпечностi (крiм двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно вiд установлених орiєнтовно безпечних рiвнiв впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повiтрi населених пунктiв:

Орiєнтовно безпечний рiвень впливу речовин (сполук), мiлiграмiв на 1 куб. метр Ставка податку, гривень за 1 тонну
Менше нiж 0,0001 663838
0,0001 - 0,001 (включно) 56877,65
Понад 0,001 - 0,01 (включно) 7857,08
Понад 0,01 - 0,1 (включно) 2204,89
Понад 0,1 83,07.

     243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,37 гривнi за 1 тонну".

     13. Пункти 245.1 i 245.2 статтi 245 викласти в такiй редакцiї:

     "245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у воднi об'єкти:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонiйний 1448,27
Органiчнi речовини (за показниками бiохiмiчного споживання кисню (БСК 5) 579,68
Завислi речовини 41,54
Нафтопродукти 8519,83
Нiтрати 124,61
Нiтрити 7113,1
Сульфати 41,54
Фосфати 1157,54
Хлориди 41,54.

     245.2. Ставки податку за скиди у воднi об'єкти забруднюючих речовин, якi не увiйшли до пункту 245.1 цiєї статтi та на якi встановлено гранично допустиму концентрацiю або орiєнтовно безпечний рiвень впливу:

Гранично допустима концентрацiя забруднюючих речовин або орiєнтовно безпечний рiвень впливу, мiлiграмiв на 1 лiтр Ставка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно) 151747,75
Понад 0,001 - 0,1 (включно) 110024,49
Понад 0,1 - 1 (включно) 18968,25
Понад 1 - 10 (включно) 1930,42
Понад 10 386,44

".

     14. Пункти 246.1 i 246.2 статтi 246 викласти в такiй редакцiї:

     "246.1. Ставки податку за розмiщення окремих видiв надзвичайно небезпечних вiдходiв:

     246.1.1. обладнання та приладiв, що мiстять ртуть, елементи з iонiзуючим випромiнюванням, - 778,3 гривнi за одиницю;

     246.1.2. люмiнесцентних ламп - 13,54 гривнi за одиницю.

     246.2. Ставки податку за розмiщення вiдходiв, якi встановлюються залежно вiд класу небезпеки та рiвня небезпечностi вiдходiв:

Клас небезпеки вiдходiв Рiвень небезпечностi вiдходiв Ставка податку, гривень за 1 тонну
I надзвичайно небезпечнi 1264,07
II високонебезпечнi 46,04
III помiрно небезпечнi 11,55
IV малонебезпечнi 4,5
  малонебезпечнi нетоксичнi вiдходи гiрничої промисловостi 0,44

".

     15. У пунктi 247.1 статтi 247 цифри "0,010136" замiнити цифрами "0,0114".

     16. Пункт 248.1 статтi 248 викласти в такiй редакцiї:

     "248.1. Ставки податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк:

Категорiя вiдходiв Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв (крiм вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання), гривень за 1 куб. метр Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання,
гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивнi 541743,45 18058,12
Середньоактивнi та низькоактивнi 10112,54 3611,61

".

     17. У пунктi 252.20 статтi 252:

     слова i цифри:

"нафта:
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 45,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 21,00"

     замiнити словами i цифрами:

"нафта:
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 29,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 14,00".

     18. Пункт 253.5 статтi 253 викласти в такiй редакцiї:

     "253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно вiд корисних властивостей надр i ступеня екологiчної безпеки пiд час їх використання у таких розмiрах:

Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця вимiру Ставка рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рiк
Використання пiдземного простору надр - пористих чи трiщинуватих геологiчних утворень (пластiв - колекторiв) зберiгання природного газу та газоподiбних продуктiв тис. куб. метрiв активного об'єму 0,42
Використання пiдземного простору - спецiально створених та iснуючих гiрничих виробок (вiдпрацьованих i пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберiгання нафти та iнших рiдких нафтопродуктiв куб. метрiв 0,42
витримування виноматерiалiв, виробництво i зберiгання винопродукцiї кв. метрiв 1,19
вирощування грибiв, овочiв, квiтiв та iнших рослин - " - 0,68
зберiгання харчових продуктiв, промислових та iнших товарiв, речовин i матерiалiв - " - 0,51
  провадження iншої господарської дiяльностi - " - 1,67

".

     19. Пункт 254.4 статтi 254 викласти в такiй редакцiї:

     "254.4. Ставки рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України встановлюються в таких розмiрах:

Вид радiозв'язку Дiапазон радiочастот Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радiочастот на мiсяць, гривень
1. Радiорелейний зв'язок фiксованої радiослужби 0,03 - 300 ГГц 1,06
2. Радiозв'язок:    
  фiксованої, рухомої сухопутної радiослужб 0,03 - 470 МГц 1037,5
  морської радiослужби 0,03 - 470 МГц 518,75
3. Радiозв'язок у системi охоронної та охоронно-пожежної сигналiзацiї 30 - 470 МГц 1037,5
4. Радiозв'язок з використанням радiоподовжувачiв 30 - 470 МГц 520,37
5. Радiозв'язок у системi передавання даних з використанням шумоподiбних сигналiв 1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц
26,211
6. Радiозв'язок у системi з фiксованим абонентським радiодоступом стандарту DECT 30 - 3000 МГц 52,36
7. Транкiнговий радiозв'язок 30 - 470 МГц 3217,19
8. Пошуковий радiозв'язок 30 - 960 МГц 41499,7
9. Радiолокацiйна та радiонавiгацiйна радiослужби 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
104,71
10. Радiозв'язок супутникової рухомої та фiксованої радiослужб 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
68,73
11. Стiльниковий радiозв'язок 300 - 791 МГц
821 - 832 МГц
862 - 880 МГц
915 - 925 МГц
960 - 1710 МГц
1785 - 1805 МГц
1880 - 1920 МГц
1980 - 2110 МГц
2170 - 2200 МГц
23085,251
  791 - 821 МГц
832 - 862 МГц
880 - 915 МГц
925 - 960 МГц
23085,252, 3, 4
  1710 - 1785 МГц
1805 - 1880 МГц
1920 - 1980 МГц
2110 - 2170 МГц
23085,252, 5, 6
  2300 - 2400 МГц
2500 - 2690 МГц
3000,002, 7, 8
12. Радiозв'язок у багатоканальних розподiльчих системах для передавання та ретрансляцiї телевiзiйного зображення, передавання звуку, цифрової iнформацiї 2 - 7 ГГц 45,831
  10 - 42,5 ГГц 16,371
13. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 30 кГц - 30 МГц  
  до 1 кВт включно   1243,67
  вiд 1,1 до 10 кВт включно   1868,81
  вiд 10,1 до 100 кВт включно   2644,49
  вiд 101 до 500 кВт включно   3112,48
  вiд 501 кВт i вище   5171,08
14. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 30 - 300 МГц  
  вiд 1 до 10 Вт включно   52,36
  вiд 10,1 до 100 Вт включно   157,11
  вiд 101 Вт до 1 кВт включно   258,55
  вiд 1,1 до 5 кВт включно   415,67
  вiд 5,1 до 20 кВт включно   778,95
  вiд 20,1 кВт i вище   1037,5
15. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
 
  до 100 Вт включно   389,47
  вiд 101 Вт до 1 кВт включно   778,95
  вiд 1,1 до 10 кВт включно   1243,67
  вiд 10,1 кВт i вище   1557,85
16. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 300 - 880 МГц  
  до 10 Вт включно   36,01
  вiд 10,1 до 100 Вт включно   72
  вiд 101 Вт до 1 кВт включно   157,11
  вiд 1,1 до 5 кВт включно   310,96
  вiд 5,1 до 20 кВт включно   621,84
  вiд 20,1 кВт i вище   778,95
17. Види радiозв'язку (служби, системи, радiотехнологiї, радiоелектроннi засоби, випромiнювальнi пристрої), що не зазначенi у пунктах 1-16 пункту 254.4 цiєї статтi 9 кГц - 400 ГГц 1557,85

____________
     1 Для ширини смуги радiочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регiонi окремо, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефiцiєнт 0,75.
     2 Для ширини безперервного iнтервалу (суцiльної смуги) радiочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регiонi окремо та/або в усiх регiонах України, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується пiдвищувальний коефiцiєнт 1,2.
     3 Для ширини смуги радiочастот, яка перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регiонi окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується пiдвищувальний коефiцiєнт 1,4.
     4 Для ширини безперервного iнтервалу (суцiльної смуги) радiочастот в усiх регiонах України, що дорiвнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регiонi, за умови що загальна ширина смуги радiочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному дiапазонi радiочастот, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефiцiєнт 0,75.
     5 Для ширини смуги радiочастот, яка перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регiонi окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується пiдвищувальний коефiцiєнт 1,4.
     6 Для ширини безперервного iнтервалу (суцiльної смуги) радiочастот в усiх регiонах України, що дорiвнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регiонi, за умови що загальна ширина смуги радiочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному дiапазонi радiочастот, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефiцiєнт 0,75.
     7 Для ширини смуги радiочастот, яка перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регiонi окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується пiдвищувальний коефiцiєнт 1,4.
     8 Для ширини безперервного iнтервалу (суцiльної смуги) радiочастот в усiх регiонах України, що дорiвнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регiонi, за умови що загальна ширина смуги радiочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному дiапазонi радiочастот, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефiцiєнт 0,75.
     Передбаченi цими примiтками пiдвищувальнi та понижувальнi коефiцiєнти застосовуються окремо до об'єкта оподаткування шляхом додавання/вiднiмання грошового значення вiдповiдного коефiцiєнта до нього. Грошове значення коефiцiєнта розраховується шляхом визначення рiзницi мiж об'єктом оподаткування, до якого застосовується коефiцiєнт, помножений на коефiцiєнт, та об'єктом оподаткування, до якого застосовується коефiцiєнт".

     20. Пункт 255.5 статтi 255 викласти в такiй редакцiї:

     "255.5. Ставки рентної плати за спецiальне використання води встановлюються у таких розмiрах:

     255.5.1. за спецiальне використання поверхневих вод:

Басейни рiчок, включаючи притоки всiх порядкiв Ставка рентної плати, гривень
за 100 куб. метрiв
Днiпра на пiвнiч вiд м. Києва (Прип'ятi та Десни), включаючи м. Київ 49,8
Днiпра на пiвдень вiд м. Києва (без Iнгульця) 47,37
Iнгульця 72,25
Сiверського Дiнця 97,13
Пiвденного Бугу (без Iнгулу) 54,77
Iнгулу 67,2
Днiстра 29,84
Вiсли та Захiдного Бугу 29,84
Пруту та Сiрету 22,41
Тиси 22,41
Дунаю 19,97
Рiчок Криму 99,59
Рiчок Приазов'я 119,57
Iнших водних об'єктiв 54,77;

     255.5.2. за спецiальне використання пiдземних вод:

Найменування регiону Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрiв
Автономна Республiка Крим (крiм м. Севастополя) 92,11
м. Севастополь 92,11
Областi:  
Вiнницька 79,61
Волинська 82,23
Днiпропетровська 69,76
Донецька 94,66
Житомирська 79,61
Закарпатська 52,3
Запорiзька:  
Веселiвський, Мелiтопольський, Приазовський, Якимiвський райони 79,61
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 72,25
Iвано-Франкiвська:  
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косiвський, Надвiрнянський, Рожнятiвський райони 124,5
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 69,76
Київська:  
Бiлоцеркiвський, Бородянський, Броварський, Василькiвський, Iванкiвський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарiвський, Миронiвський, Обухiвський, Полiський райони 57,87
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 68,28
Кiровоградська 92,11
Львiвська 72,25
Луганська 104,56
Миколаївська 104,56
Одеська 87,16
Полтавська:  
Великобагачанський, Гадяцький, Зiнькiвський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилiвський, Хорольський, Шишацький райони 53,85
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 60,02
Рiвненська:  
Володимирецький, Здолбунiвський, Костопiльський, Рiвненський, Сарненський, Острозький райони 64,24
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 74,62
Сумська:  
Глухiвський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 60,02
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 68,35
Тернопiльська 97,13
Харкiвська 74,67
Херсонська 74,67
Хмельницька:  
Деражнянський, Красилiвський, Летичiвський, Старокостянтинiвський, Хмельницький, Полонський, Шепетiвський райони 62,28
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 94,66
Черкаська 53,85
Чернiвецька 87,16
Чернiгiвська:  
Городнянський, Корюкiвський, Iчнянський, Сосницький, Сновський, Талалаївський райони 74,67
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 58,38
м. Київ 74,4;

     255.5.3. для потреб гiдроенергетики - 9,68 гривнi за 10 тис. куб. метрiв води, пропущеної через турбiни гiдроелектростанцiй;

     255.5.4. для потреб водного транспорту з усiх рiчок, крiм Дунаю:

     для вантажного самохiдного i несамохiдного флоту, що експлуатується, - 0,1659 гривнi за 1 тоннаж-добу експлуатацiї;

     для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0184 гривнi за 1 мiсце-добу експлуатацiї;

     255.5.5. для потреб рибництва:

     50,82 гривнi за 10 тис. куб. метрiв поверхневої води;

     61,1 гривнi за 10 тис. куб. метрiв пiдземної води;

     255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:

     47,27 гривнi за 1 куб. метр поверхневої води;

     55,13 гривнi за 1 куб. метр пiдземної води;

     255.5.7. за шахтну, кар'єрну та дренажну воду - 10,95 гривнi за 100 куб. метрiв води".

     21. У статтi 256:

     1) пункт 256.3 викласти в такiй редакцiї:

     "256.3. Ставки рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв встановлюються у таких розмiрах:

     256.3.1. за заготiвлю деревини основних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дров'яної (з корою) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв          
Сосна          
  1 264,73 169,31 65,1 6,71
  2 188,13 120,93 47,02 5,13
  3 151,84 97,8 37,71 4,11
  4 114,19 72,58 27,91 3,09
  5 75,24 48,34 18,61 2,08
Модрина          
  1 118,92 100,77 39,26 8,74
  2 85,66 72,58 27,91 6,71
  3 67,58 58,42 22,22 5,13
  4 50,39 43,37 16,54 3,62
  5 34,25 29,24 11,37 2,59
Ялина, ялиця          
  1 234,71 200,13 76,75 8,88
  2 174,21 148,33 57,58 5,87
  3 139,72 119,54 45,75 5,17
  4 105,14 89,29 33,96 3,71
  5 70,57 59,04 22,92 2,96
Дуб (крiм дуба коркового)          
  1 694,56 333,76 111,13 11,37
  2 498,21 239,53 79,57 8,28
  3 398,99 190,66 64,08 6,71
  4 299,72 144,2 48,07 4,67
  5 196,38 95,33 32,03 3,62
Ясен, клен (крiм явора)          
  1 260,47 222,48 111,13 11,37
  2 186,8 159,69 79,57 8,28
  3 149,61 127,14 64,08 6,71
  4 112,37 96,14 48,07 4,67
  5 73,66 63,59 32,03 3,62
Бук          
  1 500,74 322,1 107,51 9,8
  2 356,60 229,12 76,51 6,71
  3 286,80 183,74 61,51 5,69
  4 215,49 137,18 45,99 4,11
  5 144,20 91,87 30,51 2,59
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа          
  1 38,76 33,35 24,8 8,74
  2 27,11 23,27 17,86 6,71
  3 21,7 19,39 14,72 5,13
  4 16,26 13,98 10,85 3,62
  5 10,85 9,31 6,96 2,59
Осика, вiльха сiра, тополя          
  1 22,44 19,39 14,72 6,22
  2 16,26 13,98 10,08 4,11
  3 13,2 10,85 8,57 3,62
  4 10,08 8,57 6,22 2,59
  5 6,22 5,41 3,9 1,02
Другий пояс лiсiв          
Сосна          
  1 225,72 144,14 55,3 5,69
  2 159,88 102,82 39,79 4,11
  3 127,63 82,62 32,03 3,62
  4 96,72 61,51 23,77 2,59
  5 64,52 41,33 16,04 1,55
Модрина          
  1 101,82 87,7 33,57 8,28
  2 73,6 62,51 23,77 5,69
  3 58,42 49,39 19,1 4,67
  4 43,37 37,32 14,44 3,62
  5 29,24 25,23 9,8 2,08
Ялина, ялиця          
  1 207,29 177,13 67,92 7,33
  2 148,33 126,65 48,71 5,17
  3 118,04 100,77 39,13 4,42
  4 89,29 76,35 29,5 3,71
  5 58,95 50,43 19,17 2,21
Дуб (крiм дуба коркового)          
  1 591,19 284,89 95,05 9,31
  2 423,77 203,52 67,7 6,71
  3 336,97 162,82 53,72 5,13
  4 252,18 120,93 40,87 4,11
  5 169,49 81,36 27,39 2,59
Ясен, клен (крiм явора)          
  1 221,71 189,92 95,05 9,31
  2 158,92 135,64 67,7 6,71
  3 126,34 108,53 53,72 5,13
  4 94,59 80,61 40,87 4,11
  5 63,59 54,28 27,39 2,59
Бук          
  1 426,34 273,26 90,95 8,28
  2 303,86 194,22 65,1 5,69
  3 243,43 155,83 52,21 4,67
  4 182,91 116,26 39,26 3,62
  5 122,48 77,93 25,88 2,59
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа          
  1 31,75 27,11 20,93 7,76
  2 23,27 20,13 14,72 5,69
  3 18,61 15,52 12,4 4,11
  4 13,98 12,4 8,57 3,62
  5 9,31 7,76 6,22 2,08
Осика, вiльха сiра, тополя          
  1 19,39 17,03 12,4 5,13
  2 13,98 12,4 8,57 3,62
  3 10,85 10,08 7,76 3,09
  4 8,57 6,96 5,41 2,59
  5 5,41 5,41 3,9 1,55;

     256.3.2. за заготiвлю деревини неосновних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв          
Самшит          
  1 1221,71 1044,14 521,95 11,37
  2 872,83 745,72 373,11 8,28
  3 698,42 596,88 298,18 6,71
  4 524,02 447,26 223,77 4,67
  5 348,84 298,46 149,34 3,62
Бархат, горiх          
  1 761,21 651,16 325,57 11,37
  2 544,21 465,1 232,55 8,28
  3 434,9 372,09 186,06 6,71
  4 326,34 279,07 140,03 4,67
  5 217,81 186,06 93,01 3,62
Груша, кизил, явiр          
  1 610,85 522,48 260,99 11,37
  2 436,41 372,83 186,59 8,28
  3 348,84 298,46 149,34 6,71
  4 262,01 224,05 112,14 4,67
  5 174,43 149,61 74,93 3,62
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня          
  1 456,57 389,92 194,83 11,37
  2 326,34 278,33 138,98 8,28
  3 260,47 222,48 111,13 6,71
  4 196,14 166,65 83,22 4,67
  5 130,23 111,63 55,83 3,62
Каштан, дуб корковий          
  1 380,62 325,57 162,82 11,37
  2 272,09 232,55 116,26 8,28
  3 217,81 186,06 93,01 6,71
  4 163,59 139,53 69,79 4,67
  5 108,53 93,01 47,02 3,62
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина          
  1 305,41 260,47 130,76 11,37
  2 217,81 186,06 93,01 8,28
  3 173,64 148,84 74,41 6,71
  4 130,23 111,63 55,83 4,67
  5 87,57 75,2 37,71 3,62
Акацiя, бруслина, бирючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха          
  1 228,72 195,33 97,65 11,37
  2 163,59 139,53 69,79 8,28
  3 130,23 111,63 55,83 6,71
  4 98,49 83,71 42,38 4,67
  5 65,91 55,83 27,91 3,62
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)          
  1 75,96 65,1 32,58 6,22
  2 54,28 46,52 23,27 4,11
  3 43,4 37,22 18,61 3,62
  4 32,58 27,91 13,98 2,59
  5 21,7 18,61 9,31 2,08
Другий пояс лiсiв          
Самшит          
  1 1034,85 884,46 442,38 9,31
  2 738,73 631,78 315,77 6,71
  3 591,47 505,41 253,24 5,13
  4 443,37 379,07 189,65 4,11
  5 296,1 252,71 126,62 2,59
Бархат, горiх          
  1 648,04 554,25 277 9,31
  2 462,75 396,1 197,93 6,71
  3 370,51 316,3 158,15 5,13
  4 277,5 238,76 118,33 4,11
  5 185,25 158,92 79,07 2,59
Груша, кизил, явiр          
  1 517,04 441,85 221,18 9,31
  2 369,77 315,49 158,15 6,71
  3 296,1 252,71 126,62 5,13
  4 221,71 189,92 95,05 4,11
  5 148,1 126,34 63,03 2,59
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня          
  1 389,15 331,77 166,43 9,31
  2 277,5 237,18 118,33 6,71
  3 221,71 189,92 95,05 5,13
  4 166,65 142,59 71,32 4,11
  5 110,85 94,59 47,54 2,59
Акацiя, бруслина, бирючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха          
  1 194,56 165,88 83,22 9,31
  2 138,79 118,61 59,42 6,71
  3 110,85 94,59 47,54 5,13
  4 82,97 71,32 35,64 4,11
  5 55,83 47,26 23,77 2,59
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)          
  1 64,33 55,02 27,39 5,13
  2 46,52 39,53 19,66 3,62
  3 37,22 31,75 16,04 3,09
  4 27,91 24,02 11,9 2,59
  5 18,61 15,52 8,28 1,55

";

     2) в абзацi третьому пiдпункту "а" пiдпункту 256.11.6 пункту 256.11 цифри "50" замiнити цифрами "25".

     22. У пiдпунктi 266.5.1 пункту 266.5 статтi 266 слова "три вiдсотки" замiнити цифрами та словом "1,5 вiдсотка".

     23. В абзацi першому пiдпункту 267.2.1 пункту 267.2 статтi 267 цифри "750" замiнити цифрами "375".

     24. У пiдпунктi 2681.3.1 пункту 2681.3 статтi 2681 слова i цифри "вiд 0,03 до 0,15" замiнити словом i цифрами "до 0,075".

     25. Пункт 274.1 статтi 274 викласти в такiй редакцiї:

     "274.1. Ставка податку за земельнi дiлянки, нормативну грошову оцiнку яких проведено, встановлюється у розмiрi не бiльше 3 вiдсоткiв вiд їх нормативної грошової оцiнки, для земель загального користування - не бiльше 1 вiдсотка вiд їх нормативної грошової оцiнки, а для сiльськогосподарських угiдь - не менше 0,3 вiдсотка та не бiльше 1 вiдсотка вiд їх нормативної грошової оцiнки".

     26. Пункт 277.1 статтi 277 доповнити словами та цифрами "а для сiльськогосподарських угiдь - не менше 0,3 вiдсотка та не бiльше 5 вiдсоткiв вiд нормативної грошової оцiнки одиницi площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi".

     27. Пiдпункт 282.1.4 пункту 282.1 статтi 282 пiсля слова "науки" доповнити словами "(крiм нацiональних та державних дендрологiчних паркiв)".

     28. Пункт 288.5 статтi 288 доповнити пiдпунктом 288.5.4 такого змiсту:

     "288.5.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гiрських, не може перевищувати розмiру земельного податку".

     29. У статтi 2921:

     1) в абзацах першому та другому пункту 2921.2 слова та цифри "роздiлом XII цього Кодексу" замiнити словами "цим Кодексом";

     2) пункт 2921.3 виключити.

     30. У статтi 293:

     1) пункт 293.1 викласти в такiй редакцiї:

     "293.1. Ставки єдиного податку для платникiв першої групи встановлюються у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (далi у цiй главi - прожитковий мiнiмум), другої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (далi у цiй главi - мiнiмальна заробiтна плата), третьої групи - у вiдсотках до доходу (вiдсотковi ставки)";

     2) у пiдпунктi 1 пункту 293.2 слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму";

     3) у пунктi 293.9:

     пiдпункт 293.9.1 викласти в такiй редакцiї:

     "293.9.1. для рiллi, сiножатей i пасовищ (крiм рiллi, сiножатей i пасовищ, розташованих у гiрських зонах та на полiських територiях, а також сiльськогосподарських угiдь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95";

     у пiдпунктах 293.9.2 та 293.9.3 цифри "0,49" замiнити цифрами "0,57";

     у пiдпунктi 293.9.4 цифри "0,16" замiнити цифрами "0,19";

     у пiдпунктi 293.9.6:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "293.9.6. для сiльськогосподарських угiдь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33";

     абзац другий виключити.

     31. Пункт 296.10 статтi 296 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Норми цього пункту не поширюються на платникiв єдиного податку, якi здiйснюють реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту".

     32. Абзац сьомий пункту 4 роздiлу XIX "Прикiнцевi положення" виключити.

     33. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) у пiдроздiлi 2:

     в абзацi другому пункту 37 слова i цифри "З 1 липня 2015 року" замiнити словами i цифрами "З 1 липня 2015 року до 1 сiчня 2017 року";

     доповнити пунктами 48 - 51 такого змiсту:

     "48. Установити, що рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, що додатково вiдкритi вiдповiдно до пункту 2001.2 статтi 2001 цього Кодексу платникам - сiльськогосподарським пiдприємствам, якi обрали спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, закриваються з дня, наступного за граничним строком сплати податкових зобов'язань за грудень 2016 року, для платникiв, якi обрали квартальний податковий перiод, - за четвертий квартал 2016 року.

     Для закриття таких рахункiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю податкової та митної полiтики, надсилає органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому закриваються рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр платникiв, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та iндивiдуальний податковий номер платника.

     49. Реєстрацiя податкових накладних та/або розрахункiв коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрi податкових накладних, складених платниками - сiльськогосподарськими пiдприємствами, що до 1 сiчня 2017 року застосовували спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, за операцiями з постачання сiльськогосподарських товарiв/послуг, визначених вiдповiдно до пункту 209.7 статтi 209 цього Кодексу, має бути здiйснена не пiзнiше 15 сiчня 2017 року.

     Реєстрацiя зазначених в абзацi першому цього пункту податкових накладних та/або розрахункiв коригування до податкових накладних не може здiйснюватися з порушенням строку, визначеного абзацом першим цього пункту.

     50. Сума вiд'ємного значення за операцiями з постачання сiльськогосподарських товарiв/послуг, визначених вiдповiдно до пункту 209.7 статтi 209 цього Кодексу, сформована платниками - сiльськогосподарськими пiдприємствами, що до 1 сiчня 2017 року застосовували спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, за результатами звiтного (податкового) перiоду за грудень 2016 року/четвертий квартал 2016 року, переноситься до податкової звiтностi наступного звiтного (податкового) перiоду, в якiй вiдображаються розрахунки з бюджетом.

     51. Установити, що з 1 сiчня 2017 року до 1 сiчня 2022 року платники - сiльськогосподарськi товаровиробники, внесенi до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (далi - Реєстр отримувачiв бюджетної дотацiї), у порядку та строки, встановленi цим Кодексом, подають податкову декларацiю з податку на додану вартiсть з додатком, у якому зазначають розрахунок податкових зобов'язань позитивної рiзницi мiж сумою податкових зобов'язань звiтного (податкового) перiоду та сумою податкового кредиту звiтного (податкового) перiоду з цього податку за результатами дiяльностi за операцiями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України", протягом звiтного (податкового) перiоду, а також розрахунок питомої ваги вартостi сiльськогосподарських товарiв, поставлених протягом попереднiх 12 послiдовних звiтних податкових перiодiв (мiсяцiв).

     Форма додатка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику.

     Для здiйснення у порядку, встановленому статтею 2001 цього Кодексу, розрахункiв з бюджетом платникiв - сiльськогосподарських товаровиробникiв, внесених до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, надсилає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, окремий реєстр, в якому зазначаються назва платника - сiльськогосподарського товаровиробника, його податковий номер та iндивiдуальний податковий номер, сума податку, сплачена до бюджету";

     2) у пiдроздiлi 5:

     абзац дев'ятий пункту 1 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "105,8 гривнi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня до 31 грудня 2017 року (включно);

     з 1 сiчня 2018 року застосовується ставка акцизного податку, визначена пiдпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу";

     у пунктi 12 цифри "2017" замiнити цифрами "2018";

     доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року включно, встановити, що мiсячний обсяг (у кiлькiсному виразi виключно у четвертому кварталi кожного року) продажу марок акцизного податку пiдприємству - виробнику або iмпортеру тютюнових виробiв продавцем марок акцизного податку не може перевищувати 115 вiдсоткiв середньомiсячного обсягу реалiзацiї на митнiй територiї України тютюнових виробiв цим пiдприємством - виробником або iмпортером за попереднi три календарнi мiсяцi.

     Положення, передбачене абзацом першим цього пункту, поширюється лише на пiдприємства, якi провадять дiяльнiсть iз виробництва та/або iмпорту тютюнових виробiв бiльше 12 мiсяцiв та обсяг придбання марок акцизного податку якими протягом поточного мiсяця перевищує 1 мiльйон штук".

     3) пiдроздiл 6 доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8. Установити, що iндекс споживчих цiн за 2016 рiк, що використовується для визначення коефiцiєнта iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель, застосовується iз значенням:

     для сiльськогосподарських угiдь (рiллi, багаторiчних насаджень, сiножатей, пасовищ та перелогiв) - 100 вiдсоткiв;

     для земель несiльськогосподарського призначення - 106 вiдсоткiв";

     4) пункт 5 пiдроздiлу 8 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Установити, що iндекс споживчих цiн за 2015 рiк, що використовується для визначення величини коефiцiєнта iндексацiї нормативної грошової оцiнки сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i багаторiчних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрiшнiх водойм, озер, ставкiв, водосховищ) для цiлей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується iз значенням 100 вiдсоткiв".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2017 року, крiм пункту 8 роздiлу I цього Закону щодо ставок акцизного податку на алкогольнi напої, що пiдлягають маркуванню марками акцизного податку (змiни до пiдпункту 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215), який набирає чинностi з першого числа третього мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) в абзацi першому частини першої статтi 1729-1 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "мiнiмальних заробiтних плат" замiнити словами "прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб";

     2) у Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     а) у примiтцi до статтi 160 слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб";

     б) в абзацi першому частини третьої статтi 3693 слова "мiнiмальних заробiтних плат" замiнити словами "прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб";

     3) у Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     а) в абзацi сьомому частини шостої статтi 100 i абзацах другому та третьому частини першої статтi 139 слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб";

     б) частину другу статтi 179 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiдозрюваному, обвинуваченому письмово пiд розпис повiдомляються покладенi на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разi їх невиконання до нього може бути застосований бiльш жорсткий запобiжний захiд i на нього може бути накладено грошове стягнення в розмiрi вiд 0,25 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб до 2 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб";

     в) у пунктах 1 - 4 частини п'ятої статтi 180, пунктi 2 частини п'ятої статтi 216 та другому реченнi частини п'ятої статтi 493 слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб";

     4) у Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 iз наступними змiнами):

     а) статтю 2 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Термiн "технiчно складнi побутовi товари, що пiдлягають гарантiйному ремонту" для цiлей цього Закону вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про захист прав споживачiв". Перелiк груп технiчно складних побутових товарiв, якi пiдлягають гарантiйному ремонту (обслуговуванню) або гарантiйнiй замiнi, в цiлях застосування реєстраторiв розрахункових операцiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) пункт 11 статтi 3 пiсля слова "найменування" доповнити словами "(для пального iз зазначенням коду товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД)";

     в) у статтi 9:

     пункт 1 пiсля слiв "при здiйсненнi торгiвлi продукцiєю власного виробництва" доповнити словами "(крiм технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту)";

     пункт 6 пiсля слiв "при продажу товарiв" доповнити словами "(крiм технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту)";

     у пунктi 8 слова "(крiм пiдакцизних)" замiнити словами "(крiм пiдакцизних та технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту)";

     пункт 9 пiсля слiв "або промисловими товарами" доповнити словами "(крiм технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту)";

     у пунктi 10 слова "алкогольних напоїв та пiдакцизних непродовольчих товарiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, пiдакцизних непродовольчих товарiв та технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту";

     г) пункт 6 статтi 17 пiсля слова "найменування" доповнити словами "(для пального iз зазначенням коду товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД)";

     5) у Законi України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84 iз змiнами, внесеними Законом України вiд 15 листопада 2016 року N 1734-VIII):

     а) статтю 1 доповнити пунктом 251 такого змiсту:

     "251) технiчно складнi побутовi товари - непродовольчi товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та iншi), якi складаються з вузлiв, блокiв, комплектуючих виробiв, вiдповiдають вимогам нормативних документiв, мають технiчнi характеристики, супроводжуються експлуатацiйними документами i на якi встановлено гарантiйний строк";

     б) частину п'яту статтi 6 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Перелiк груп технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту (обслуговуванню) або гарантiйнiй замiнi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в) абзац перший частини одинадцятої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "11. Вимоги споживача розглядаються пiсля пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарiв, на якi встановлено гарантiйний строк, - технiчного паспорта чи iншого документа, що його замiнює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технiчно складних побутових товарiв розглядаються пiсля пред'явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та технiчного паспорта чи iншого документа, що його замiнює, з позначкою про дату продажу";

     6) у Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     а) частину другу статтi 2 доповнити реченням такого змiсту: "Виробництво спирту коньячного також здiйснюється суб'єктами господарювання незалежно вiд форми власностi, якi мають вiдповiдну лiцензiю, здiйснюють переробку винограду та виробництво виноматерiалiв виноградних, забезпеченi дубовою тарою або нержавiючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного i плодового, квалiфiкованими фахiвцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного";

     б) у частинах першiй - третiй статтi 10 слова "алкогольнi напої та" в усiх вiдмiнках виключити;

     в) у статтi 11:

     в абзацi чотирнадцятому частини першої цифри та слова "0,1 л, 0,2 л" замiнити цифрами та словами "0,1 л, 0,18 л, 0,2 л";

     абзаци перший, другий, двадцятий та двадцять перший частини другої пiсля слiв "сидру i перрi (без додання спирту)" доповнити словами та цифрами "зброджених напоїв, одержаних виключно в результатi природнього (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту)";

     г) частину третю статтi 14 доповнити реченням такого змiсту: "Оптова торгiвля спиртом коньячним власного виробництва (включаючи дистиляти у виглядi головної i хвостової фракцiй) може здiйснюватися суб'єктом господарювання на пiдставi лiцензiї на виробництво спирту коньячного та за умови реалiзацiї його суб'єктам господарювання, якi мають лiцензiї на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологiєю";

     ґ) частину п'яту статтi 15 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "виключно пивом для виробникiв пива з обсягом виробництва до 3000 гектолiтрiв на рiк - 30000 гривень, обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за лiцензiю до дня внесення наступного платежу";

     д) у частинi третiй статтi 16 слова "якi отримали передбаченi цим Законом лiцензiї" замiнити словами "якi отримали лiцензiї на виробництво та/або оптову торгiвлю спиртом, алкогольними напоями i тютюновими виробами та здiйснюють таку дiяльнiсть та/або експорт, iмпорт зазначеної продукцiї";

     е) у частинi другiй статтi 17:

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "оптової торгiвлi пивом виробниками пива, якi виробили понад 3000 гектолiтрiв пива на рiк, за наявностi лiцензiї, рiчна плата за яку встановлена в розмiрi 30000 гривень, - 200 вiдсоткiв вартостi реалiзованої партiї товару, але не менше 500000 гривень".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять перший вважати вiдповiдно абзацами сьомим - двадцять другим;

     абзац шiстнадцятий пiсля слiв "або з пiдробленими марками акцизного податку" доповнити словами та цифрами "або з використанням тари, що не вiдповiдає вимогам, визначеним частиною першою статтi 11 цього Закону";

     є) статтю 18 доповнити частиною дев'ятнадцятою такого змiсту:

     "Штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звiту або подання звiту з недостовiрними вiдомостями про обсяги обiгу алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, передбаченi абзацом вiсiмнадцятим частини другої статтi 17 цього Закону, не застосовуються до суб'єктiв господарювання, якi отримали лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, з дати виникнення зобов'язання щодо подання такого звiту";

     7) у Законi України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527 iз наступними змiнами):

     а) статтю 2 доповнити пунктом 2.25 такого змiсту:

     "2.25. Термiн "контролюючий орган" для цiлей роздiлу V1 цього Закону вживається у значеннi, визначеному в Податковому кодексi України";

     б) доповнити роздiлом V1 такого змiсту:

"Роздiл V1
ДЕРЖАВНА ПIДТРИМКА ВИРОБНИКIВ ОКРЕМИХ ВИДIВ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 161. Бюджетна дотацiя для розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв та стимулювання виробництва сiльськогосподарської продукцiї.

     161.1. Сiльськогосподарський товаровиробник, основною дiяльнiстю якого є постачання сiльськогосподарських товарiв, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартостi сiльськогосподарських товарiв становить не менше 75 вiдсоткiв вартостi всiх товарiв, поставлених ним протягом попереднiх 12 послiдовних звiтних податкових перiодiв сукупно (далi - сiльськогосподарський товаровиробник), який здiйснює види дiяльностi, визначенi пунктом 161.3 цiєї статтi, має право на бюджетну дотацiю для розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв та стимулювання виробництва сiльськогосподарської продукцiї (далi - бюджетна дотацiя) пiсля його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї.

     Ця норма дiє з урахуванням того, що:

     а) для новоутвореного сiльськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть менш як 12 календарних мiсяцiв, питома вага сiльськогосподарських товарiв розраховується за результатами кожного окремого звiтного перiоду;

     б) з метою розрахунку питомої ваги сiльськогосподарських товарiв до складу основної дiяльностi сiльськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковуванi операцiї з постачання основних засобiв, що перебували у складi його основних засобiв не менше 12 послiдовних звiтних перiодiв сукупно, якщо такi операцiї не були постiйними i не становили окремої пiдприємницької дiяльностi;

     в) сiльськогосподарський товаровиробник, внесений до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, щомiсячно подає контролюючому органу додаток до податкової декларацiї з податку на додану вартiсть, передбачений пунктом 51 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (далi - додаток до податкової декларацiї).

     161.2. Сiльськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї подає до контролюючого органу за мiсцем свого облiку як платника податку на додану вартiсть заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику.

     Заява про внесення до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї подається безпосередньо керiвником або представником сiльськогосподарського товаровиробника з обов'язковим документальним пiдтвердженням особи та її повноважень.

     У заявi зазначаються пiдстави для внесення сiльськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, передбаченi пунктом 161.1 цiєї статтi, та перелiк видiв дiяльностi такого сiльськогосподарського товаровиробника, здiйснення яких дає право на отримання бюджетної дотацiї.

     Контролюючий орган вiдмовляє у внесеннi сiльськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, якщо за результатами розгляду заяви встановлено, що сiльськогосподарський товаровиробник не вiдповiдає вимогам щодо питомої ваги вартостi сiльськогосподарських товарiв у вартостi всiх товарiв, поставлених сiльськогосподарським товаровиробником, встановленим пунктом 161.1 цiєї статтi, або якщо сiльськогосподарський товаровиробник не зареєстрований платником податку на додану вартiсть, або щодо такого товаровиробника прийнято рiшення про припинення.

     У разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови у внесеннi сiльськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днiв пiсля надходження до нього заяви внести такого сiльськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї.

     Сiльськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї у разi, якщо:

     а) товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрацiї як отримувача бюджетної дотацiї;

     б) недотримання вимоги щодо питомої ваги вартостi сiльськогосподарських товарiв у вартостi всiх товарiв, поставлених сiльськогосподарським товаровиробником, передбаченої пунктом 161 цiєї статтi;

     в) щодо товаровиробника прийнято рiшення про його припинення шляхом лiквiдацiї або реорганiзацiї;

     г) анульовано реєстрацiю сiльськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартiсть.

     Виключення з Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї з пiдстави, визначеної у пiдпунктi "а" цього пункту, здiйснюється за заявою товаровиробника, а з пiдстав, визначених пiдпунктами "б" - "г" цього пункту, - за заявою товаровиробника або за рiшенням контролюючого органу.

     161.3. Право на отримання бюджетної дотацiї мають сiльськогосподарськi товаровиробники, якi здiйснюють такi види дiяльностi:

     161.3.1. вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв 01.13 КВЕД у частинi:

     вирощування листкових i стеблових овочiв, таких як:

     артишоки;

     аспарагус;

     капуста;

     цвiтна капуста та броколi;

     салат-латук i цикорiй;

     шпинат;

     вирощування баштанних культур, таких як:

     огiрки та корнiшони;

     баклажани;

     помiдори;

     кавуни;

     мускуснi динi;

     iншi види баштанних культур (кабачки, гарбузи столовi тощо);

     вирощування коренеплiдних, цибулинних i бульбоплiдних овочiв, таких як:

     морква;

     турнепс;

     часник;

     цибуля (у тому числi шалот);

     цибуля-порей та iншi види цибулинних;

     iншi коренеплiднi, цибулиннi та бульбоплiднi овочi (буряк столовий тощо);

     вирощування грибiв i трюфелiв;

     вирощування цукрового буряку;

     вирощування iнших овочiв;

     вирощування коренеплiдних i бульбоплiдних культур, таких як:

     картопля;

     солодка картопля;

     манiок;

     ямс;

     iншi коренеплiднi та бульбоплiднi культури;

     161.3.2. вирощування винограду 01.21 КВЕД у частинi:

     вирощування винограду для виробництва вина та винограду столових сортiв на виноградниках;

     161.3.3. вирощування зерняткових i кiсточкових фруктiв 01.24 КВЕД у частинi:

     вирощування зерняткових i кiсточкових фруктiв:

     яблук;

     абрикосiв;

     вишень i черешень;

     персикiв i нектаринiв;

     груш i айви;

     слив i терну;

     iнших видiв зерняткових i кiсточкових фруктiв;

     161.3.4. вирощування ягiд, горiхiв та iнших фруктiв 01.25 КВЕД у частинi:

     вирощування ягiд:

     чорницi;

     смородини;

     аґрусу;

     кiвi;

     малини;

     суницi та полуницi;

     iнших видiв ягiд;

     вирощування їстiвних горiхiв:

     мигдалю;

     кеш'ю;

     каштанiв;

     фундука (лiщини);

     фiсташок;

     волоських горiхiв;

     iнших видiв їстiвних горiхiв;

     161.3.5. розведення великої рогатої худоби молочних порiд 01.41 КВЕД у частинi:

     вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порiд;

     одержування сирого молока корiв, у тому числi м'ясних порiд, i буйволиць;

     161.3.6. розведення iншої великої рогатої худоби та буйволiв 01.42 КВЕД у частинi:

     вирощування та розведення великої рогатої худоби та буйволiв для одержування м'яса;

     одержування сперми бугаїв для заплiднення;

     161.3.7. розведення коней та iнших тварин родини конячих 01.43 КВЕД у частинi:

     вирощування та розведення коней, вiслюкiв, мулiв i лошакiв;

     одержування сирого молока кобил i ослиць;

     161.3.8. розведення овець i кiз 01.45 КВЕД у частинi:

     вирощування та розведення овець i кiз;

     одержування сирого молока овець i кiз;

     одержування вовни овець i кiз;

     161.3.9. розведення свиней 01.46 КВЕД у частинi:

     вiдтворювання поголiв'я свиней;

     вирощування свиней;

     одержування сперми кнурiв;

     161.3.10. розведення свiйської птицi 01.47 КВЕД у частинi:

     розведення та вирощування свiйської птиц (курей, iндикiв, качок, гусей, цесарок);

     одержування яєць свiйської птицi;

     дiяльностi iнкубаторних станцiй з вирощування свiйської птицi;

     161.3.11. розведення iнших тварин 01.49 КВЕД у частинi:

     вирощування та розведення напiвсвiйських та iнших тварин:

     страусiв;

     iнших видiв птицi, наприклад перепелiв;

     комах;

     кролiв та iнших хутрових тварин з цiнним хутром;

     одержування шкур хутрових сiльськогосподарських тварин, шкiри плазунiв i птахiв у результатi дiяльностi з їх розведення на фермах;

     дiяльностi ферм iз розведення хробакiв, равликiв, молюскiв тощо;

     розведення шовкопряда, одержування коконiв шовкопряда;

     бджiльництва, одержування меду та бджолиного воску;

     161.3.12. вирощування тютюну 01.15 КВЕД у частинi:

     вирощування тютюну i махорки (крiм первинного оброблення листя тютюну - сушiння, сортування тощо);

     161.3.13. виробництво м'яса 10.11 КВЕД у частинi:

     забою худоби, оброблення та фасування м'яса: яловичини, свинини, баранини, кролятини, верблюжатини тощо;

     виробництва свiжого, охолодженого або замороженого м'яса в тушах;

     виробництва свiжого, охолодженого або замороженого м'яса у вiдрубах;

     одержування щипаної вовни;

     одержування щетини свиней;

     161.3.14. виробництво м'яса свiйської птицi 10.12 КВЕД у частинi:

     забою, оброблення та фасування м'яса свiйської птицi;

     виробництва свiжого, охолодженого або замороженого м'яса (тушки та окремi частини тушок);

     161.3.15. перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.51 КВЕД у частинi:

     виробництва незбираного молока визначеної жирностi, пастеризованого, стерилiзованого, гомогенiзованого, топленого;

     виробництва напоїв на основi молока (кефiру, ряжанки тощо);

     виробництва вершкiв з незбираного молока, пастеризованого, стерилiзованого та гомогенiзованого;

     виробництва сметани;

     161.3.16. виробництво iнших харчових продуктiв 10.80 КВЕД у частинi:

     виробництва яєчних продуктiв, яєчного альбумiну, яєчного порошку.

     161.4. До Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї вносяться такi данi:

     1) назва сiльськогосподарського товаровиробника - отримувача бюджетної дотацiї, його податковий номер та iндивiдуальний податковий номер;

     2) дата подання заяви про внесення до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, дати включення/виключення до/з Реєстру, дати набуття/припинення статусу отримувача бюджетної дотацiї;

     3) перелiк видiв дiяльностi сiльськогосподарського товаровиробника, здiйснення яких дає право на отримання бюджетної дотацiї, та дата внесення запису про такi види дiяльностi;

     4) реквiзити поточного банкiвського рахунку отримувача бюджетної дотацiї для перерахування бюджетної дотацiї;

     5) дата та сума перерахування бюджетної дотацiї на поточний рахунок платника у банку за кожний звiтний перiод, у якому вiдбулася виплата бюджетної дотацiї.

     Взаємодiя та обмiн даними мiж вiдповiдними державними органами щодо реалiзацiї положень цiєї статтi здiйснюються з дотриманням вимог законiв щодо електронного пiдпису та електронного документообiгу.

     У разi змiни даних про отримувача бюджетної дотацiї, що стосуються найменування або податкового номера, внесення змiн до Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї здiйснюється на пiдставi вiдомостей iз Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань без подання заяви.

     У разi змiни iнших даних про отримувача, що мiстяться у Реєстрi отримувачiв бюджетної дотацiї, сiльськогосподарський товаровиробник подає вiдповiдно до пункту 161.2 цiєї статтi заяву протягом 10 робочих днiв, що настають за днем, коли змiнилися данi про отримувача або виникли iншi пiдстави для перереєстрацiї.

     Порядок ведення та форма Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, а також порядок надання вiдповiдної iнформацiї центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     161.5. Данi Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї, передбаченi пунктом 161.4 цiєї статтi, крiм пiдпунктiв 4 та 5 в частинi реквiзитiв рахункiв сiльськогосподарського товаровиробника для перерахування бюджетної дотацiї, не є iнформацiєю з обмеженим доступом та пiдлягають щоденному, крiм вихiдних, святкових та неробочих днiв, оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     161.6. За бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, на пiдставi даних Реєстру отримувачiв бюджетної дотацiї та iнформацiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, органи, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в автоматичному режимi здiйснюють розподiл такої дотацiї мiж отримувачами.

     З 1 сiчня 2018 року розподiл бюджетної дотацiї здiйснюється у сумi не бiльше нiж 150 мiльйонiв гривень на одного сiльськогосподарського товаровиробника на рiк з урахуванням пов'язаних з таким товаровиробником осiб у значеннi пiдпункту 14.1.159 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України.

     Порядок розподiлу бюджетної дотацiї для розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв та стимулювання виробництва сiльськогосподарської продукцiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     8) у Законi України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 iз наступними змiнами):

     у статтi 1:

     пункт 5 частини першої виключити;

     друге речення частини другої виключити;

     пункт 4 статтi 2 виключити;

     у частинi третiй статтi 3 слова та цифри "пунктами 5 - 7, 9 i 10" замiнити словами та цифрами "пунктами 6, 7, 9 i 10";

     пункт 6 статтi 4 виключити;

     9) у роздiлi VI Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 740) цифри i слова:

"2901 10 00 00 - насиченi 0 0 -"

     замiнити цифрами та словами:

"2901 10 00 - насиченi:
2901 10 00 10 - - бутан, iзобутан 0 0 -
2901 10 00 90 - - iншi 0 0 -";

     10) у частинi четвертiй статтi 61 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178) слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб";

     11) у статтi 2 Закону України "Про вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 29, ст. 345; 2014 р., N 1, ст. 4; 2015 р., N 23, ст. 158, N 28, ст. 236) слова "мiнiмальних заробiтних плат" замiнити словами "прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб";

     12) у Законi України "Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 27, ст. 282):

     у статтi 10:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Порядок проходження стажування, програма та методика оцiнювання стажування, розмiр внеску на проходження стажування та порядок його сплати затверджуються Радою адвокатiв України.

     Розмiр внеску на проходження стажування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення дiяльностi ради адвокатiв регiону, Ради адвокатiв України та витрат керiвника стажування, пов'язаних з таким стажуванням, i не може перевищувати трьох мiнiмальних заробiтних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування.

     При цьому внесок розподiляється таким чином:

     70 вiдсоткiв внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керiвника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсацiї витрат такого керiвника;

     30 вiдсоткiв сплачується стажистом на забезпечення дiяльностi ради адвокатiв регiону, Ради адвокатiв України";

     доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. У разi якщо за результатами стажування рада адвокатiв регiону прийняла рiшення про продовження стажування, розмiр додаткового внеску не може перевищувати 0,5 мiнiмальної заробiтної плати, встановленої станом на день прийняття зазначеного рiшення, за кожний мiсяць додаткового стажування";

     у частинi другiй статтi 58:

     у абзацi першому слова "мiнiмальних заробiтних плат" замiнити словами "прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб";

     абзац другий пiсля слiв "ведення Єдиного реєстру адвокатiв України" доповнити словами та цифрою "та не може перевищувати прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого станом на 1 сiчня вiдповiдного календарного року";

     13) в абзацi другому частини третьої статтi 6 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9) слова "мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати, встановленої законом" замiнити словами "прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, встановлених станом".

     3. Установити, що з 1 сiчня 2017 року до прийняття вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування рiшення про встановлення ставок мiсцевих податкiв i зборiв на 2017 рiк вiдповiдно до цього Закону, встановленi таким органом мiсцевого самоврядування ставки єдиного податку для платникiв першої групи, податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, та збору за мiсця для паркування транспортних засобiв застосовуються з коефiцiєнтом 0,5.

     4. Установити, що в 2017 роцi до прийнятих рiшень органiв мiсцевого самоврядування про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв, якi прийнятi на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги пiдпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статтi 4, пiдпункту 12.3.4 пункту 12.3, пiдпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статтi 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     5. Норми пiдпункту "в" пiдпункту 5 пункту 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" цього Закону (щодо змiн до статтi 8 Закону України "Про захист прав споживачiв") не застосовуються до розгляду вимог споживачiв щодо технiчно складних побутових товарiв, придбаних до набрання чинностi цим Законом.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо скасування акцизного податку з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi тютюнових виробiв, передбачивши для забезпечення збалансованостi мiсцевих бюджетiв вiдповiдне збiльшення ставок акцизного податку на тютюновi вироби в абсолютних значеннях;

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 грудня 2016 року
N 1791-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.