КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 квiтня 2022 р. N 444


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2022 р. N 191, вiд 7 березня 2022 р. N 219, вiд 8 березня 2022 р. N 226, вiд 10 березня 2022 р. N 244, вiд 13 березня 2022 р. N 266, вiд 19 березня 2022 р. N 324, змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 квiтня 2022 р. N 444

ЗМIНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     1. Виключити такi позицiї:

"4811 49 00 00 Папiр та картон, гумованi або клейкi: iншi";
"4811 Пакувальний матерiал в рулонах, комбiнований - фiна, джемiна";
"4823 70 10 00 Вироби з паперової маси, формованi, вилитi або пресованi: пiдноси та коробки для упаковки яєць, формованi";
"5705 00 80 00 Iншi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, готовi або неготовi з iнших текстильних матерiалiв";
"3208 10 90 90 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи, на основi складних полiефiрiв, iншi
3208 20 90 90 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи, на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв, iншi
3208 90 99 00 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи, iншi, на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв
3209 10 00 00 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi, на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв";
"3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи";
"4811 90 00 00 Iншi папiр, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон".

     2. Позицiю

"3209 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi"

     замiнити такою позицiєю:

"3209
(крiм
3209 10 00 00)
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi".

     3. Позицiю

"4823 Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або розмiрами); iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон"

     замiнити такою позицiєю:

"4823
(крiм
4823 70 10 00)
Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або розмiрами); iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон".

     4. Позицiю

"50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Шовк; вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу; бавовна; iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi; нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв; синтетичнi або штучнi штапельнi волокна; вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них; килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги; спецiальнi тканини; тафтинговi текстильнi матерiали; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка; текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення; трикотажнi полотна"

     замiнити такою позицiєю:

"50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60 Шовк; вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу; бавовна; iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi; нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв; синтетичнi або штучнi штапельнi волокна; вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них; спецiальнi тканини; тафтинговi текстильнi матерiали; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка; текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення; трикотажнi полотна".

     5. Позицiю

"6307 90 10 00 Пояси та жилети рятувальнi: трикотажнi"

     замiнити такою позицiєю:

"6307 20 00 00 Пояси та жилети рятувальнi".

     6. Позицiю

"8213 00 00 00 Ножицi парамедичнi атравматичнi 19 см"

     замiнити такою позицiєю:

"8213 00 00 00 Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi ножицi i леза для них".

     7. Позицiю

"7323 Приладдя для засобiв хiмiчної розвiдки (пристрої для вiдкривання скляних трубок)"

     замiнити такою позицiєю:

"7323 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металiв; металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби з чорних металiв".

     8. Позицiю

"8456 Машини, апаратура та оснащення (крiм обладнання товарних позицiй 8456 - 8465) для пiдготовки або виготовлення пластин, цилiндрiв та iнших друкарських елементiв; пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi)"

     замiнити такою позицiєю:

"8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини".

     9. Позицiю

"9619 Гiгiєнiчнi прокладки, дитячi пелюшки i пiдгузки"

     замiнити такою позицiєю:

"9619 00 Гiгiєнiчнi прокладки i тампони, дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби, з будь-якого матерiалу".

     10. Пiсля позицiї

     "Телекомунiкацiйнi послуги"

     доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
  Перевезення вантажiв дорожнiми транспортними засобами
  Перевезення вантажiв залiзничним транспортом
  Послуги морського та каботажного вантажного транспорту
  Послуги щодо складування та зберiгання
  Послуги, сумiжнi з наземним перевезенням
  Послуги, сумiжнi з водним перевезенням
  Послуги щодо транспортного оброблення вантажiв
  Послуги допомiжнi щодо транспортування iншi".

     11. Доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
0811 90 75 00 Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин: вишня кисла (Prunus cerasus)
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)
1105 Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене
1806 10 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао: какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
2004 10 99 90 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006: картопля: iнша
2006 00 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (глазурованi, зацукрованi або просоченi цукровим сиропом)
2517 10 20 00 Вапняк, доломiт та iнше камiння iз вмiстом вапняку, подрiбнене
2517 49 00 00 Гранули, дрiбняк i порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi
2523 30 00 00 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв: цемент глиноземистий
2523 90 00 00 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв: iншi цементи гiдравлiчнi
2613 10 00 00 Руди та концентрати молiбденовi: випаленi
2805 30 10 00 Лужнi або лужноземельнi метали; рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах; ртуть: сумiшi або сплави
2819 90 90 00 Оксиди та гiдроксиди хрому
2821 Оксиди та гiдроксиди залiза; мiнеральнi барвники, що мiстять 70 мас.% або бiльше сполук залiза у перерахунку на Fe2O3
2843 21 00 00 Нiтрат срiбла
2910 10 00 00 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що мiстять в структурi тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi: оксиран (етиленоксид)
2819 90 90 00 Оксиди та гiдроксиди хрому
2928 00 90 90 N,N-бiс(2-метоксиетил) гiдроксиламiн
3201 90 20 00 Екстракт сумаха, екстракт валлонiя (iз чашечок жолудiв деяких видiв дуба), екстракт дуба або каштана
3205 00 00 00 Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi цих лакiв
3211 00 00 Готовi сикативи
3405 20 00 00 Полiрувальнi засоби, мастики та аналогiчнi засоби для догляду за дерев'яними меблями, пiдлогами або iншими дерев'яними поверхнями
3803 00 Олiя талова, рафiнована або нерафiнована
3825909000 Залишкова продукцiя хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi, в iнших товарних позицiях не зазначена та не включена; вiдходи мiського господарства; шлам стiчних вод; iншi вiдходи, що зазначенi в примiтцi 6 до цiєї групи: iншi
3915 Вiдходи, обрiзки та скрап iз пластмас
3924 10 00 00 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетнi вироби з пластмас: посуд та прибори столовi або кухоннi
3924 90 00 10 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетнi вироби з пластмас: iншi: з регенерованої целюлози
4201 00 00 00 Вироби шорно-сiдельнi та упряж для будь-яких тварин (включаючи постромки, поводи, наколiнники, намордники, попони для сiдел, чепраки, сiдельнi кобури, попонки для собак тощо), виготовленi з будь-яких матерiалiв
4704 29 00 00 Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв: напiввибiлена чи вибiлена: з листяних порiд
4706 91 00 00 Механiчна деревинна
4811 Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просоченi, iз забарвленою або декорованою поверхнею або надрукованi, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм товарiв, що зазначенi у товарнiй позицiї 4803, 4809 або 4810
4901 Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв
4906 00 00 00 Плани та креслення для архiтектурних, iнженерних, промислових, комерцiйних, топографiчних або аналогiчних цiлей, якi є оригiналами, виконаними вiд руки; тексти рукописнi; фоторепродукцiї на сенсибiлiзованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарiв
4907 00 Поштовi марки, гербовi марки або аналогiчнi марки, непогашенi, поточного або нового випуску в державi, в якiй вони мають або будуть мати визначену номiнальну вартiсть; гербовий папiр; банкноти; чековi книжки; акцiї, облiгацiї та аналогiчнi види цiнних паперiв
4911 Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї
6910 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з керамiки
7011 10 00 00 Колби iз скла (включаючи балони i трубки), вiдкритi, та їх частини iз скла, без фiтингiв, для електричних ламп, електронно-променевих трубок або аналогiчних виробiв: для електричного освiтлювального обладнання
7018 20 00 00 Мiкросфери iз скла дiаметром не бiльш як 1 мм
7229 90 90 00 Дрiт з iнших легованих сталей: iнший
7404 00 Вiдходи i брухт мiднi
7406 20 00 00 Порошки з шаруватою структурою; луска
7418 20 00 00 Обладнання санiтарно-технiчне та його частини
7806 00 Iншi вироби свинцевi
7903 Пил, порошки та луска цинковi
8101 94 00 00 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: iншi: вольфрам необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням
8101 96 00 00 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: iншi: дрiт
8102 94 00 00 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт: iншi: молiбден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням
8102 96 00 00 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт: iншi: дрiт
8112 21 90 00 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт: хром: необроблений; порошки: iншi
8112 99 30 00 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт: iншi: iншi: нiобiй (колумбiй); ренiй
8214 Iншi вироби ножовi (наприклад, машинки для пiдстригання волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв, рiзаки, спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi або педикюрнi iнструменти та набори (включаючи пилочки для нiгтiв)
8439 30 00 00 Обладнання для обробки паперу або картону
8441 20 00 00 Машини для виробництва мiшкiв, пакункiв або конвертiв
8447 Машини трикотажнi, в'язально-прошивнi для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сiток i тафтинговi машини
8452 10 Побутовi швейнi машини
8452 21 00 00 Iншi машини швейнi: автоматичнi
8463 30 00 00 Верстати для виготовлення виробiв з дроту
8478 Обладнання для пiдготовки або обробки тютюну, в iншому мiсцi не зазначене
8509 Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном, крiм пилососiв товарної позицiї 8508
9015 10 10 00 Далекомiри електроннi
9024 90 00 00 Машини та пристрої для випробування твердостi, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас): частини i приладдя
9106 90 00 00 Апаратура для реєстрацiї часу доби та апаратура для вимiрювання, реєстрацiї або iндикацiї будь-яким способом iнтервалiв часу, з будь-яким годинниковим механiзмом, або iз синхронним двигуном (наприклад, реєстратори часу, самописцi часу): iншi".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.