ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про деякi питання ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї транспортних засобiв

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 30.11.2005р. N 3151-IV, вiд 08.11.2018р. N 2612-VIII)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 30 листопада 2005 року N 3151-IV,
вiд 6 грудня 2006 року N 427-V,
вiд 18 грудня 2008 року N 694-VI,
(змiни, внесенi Законом України вiд 18 грудня 2008 року N 694-VI, визнано
такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 14 липня 2009 року N 18-рп/2009),
вiд 6 липня 2012 року N 5177-VI,
вiд 8 червня 2017 року N 2098-VIII,
вiд 27 лютого 2018 року N 2301-VIII,
вiд 8 листопада 2018 року N 2612-VIII,
вiд 23 листопада 2018 року N 2628-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 313-IX,
вiд 12 травня 2022 року N 2260-IX,
вiд 21 червня 2022 року N 2325-IX

     З метою регулювання вiдносин щодо ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї ввезених або виготовлених в Українi транспортних засобiв, а також поетапного запровадження в Українi мiжнародних екологiчних вимог до транспортних засобiв Верховна Рада України постановляє:

(постановляюча частина iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 30.11.2005р. N 3151-IV, вiд 18.12.2008р. N 694-VI)
(змiни, внесенi Законом України вiд 18.12.2008р. N 694-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 14.07.2009р. N 18-рп/2009)
(преамбула у редакцiї Закону України вiд 08.06.2017р. N 2098-VIII)

     1. Стаття 1 втратила чиннiсть з 16 травня 2008 року - дня вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi

(стаття 1 у редакцiї Закону України вiд 30.11.2005р. N 3151-IV)
(втратила чиннiсть вiдповiдно до статтi 31 цього Закону, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 06.12.2006р. N 427-V)

     2. Митне оформлення з метою вiльного обiгу та першу державну реєстрацiю в Українi ввезених транспортних засобiв нових i таких, що були в користуваннi, або виготовлених в Українi здiйснюють за умови їх вiдповiдностi екологiчним нормам не нижче рiвня "ЄВРО-2" згiдно з технiчними регламентами:

(абзац перший частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.06.2017р. N 2098-VIII, вiд 27.02.2018р. N 2301-VIII, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     - для тракторiв колiсних для перевезення напiвпричепiв (сiдельних тягачiв), автобусiв та легкових автомобiлiв - коди товарних позицiй 8701 20, 8702 та 8703 згiдно з УКТ ЗЕД - з 1 сiчня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначенi транспортнi засоби, перемiщенi на митну територiю України або виготовленi в Українi до 31 грудня 2005 року включно, та транспортнi засоби, на якi до 31 грудня 2005 року включно видано сертифiкати вiдповiдностi;

(абзац другий частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5177-VI)

     - для вантажних автомобiлiв та автомобiлiв спецiального призначення - коди товарних позицiй 8704 та 8705 згiдно з УКТ ЗЕД - з 1 сiчня 2007 року.

(абзац третiй частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5177-VI)
(стаття 2 у редакцiї Закону України вiд 30.11.2005р. N 3151-IV)

     Митне оформлення з метою вiльного обiгу та першу державну реєстрацiю в Українi транспортних засобiв за кодами товарних позицiй 8701 20, 8702, 8704, 8705 згiдно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Українi, так i ввезених на митну територiю України, нових i таких, що були в користуваннi, а нових транспортних засобiв за кодом товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Українi, так i ввезених на митну територiю України, здiйснюють за умови їх вiдповiдностi екологiчним нормам:

(абзац перший частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.06.2017р. N 2098-VIII, вiд 27.02.2018р. N 2301-VIII, у редакцiї Закону України вiд 08.11.2018р. N 2612-VIII)

     не нижче рiвня "ЄВРО-3" - з 1 сiчня 2013 року, за винятком транспортних засобiв, вироблених в Українi або ввезених на митну територiю України до дати введення екологiчних норм не нижче рiвня "ЄВРО-3" як обов'язкових;

     не нижче рiвня "ЄВРО-4" - з 1 сiчня 2014 року, за винятком транспортних засобiв, вироблених в Українi або ввезених на митну територiю України до дати введення екологiчних норм не нижче рiвня "ЄВРО-4" як обов'язкових;

     не нижче рiвня "ЄВРО-5" - з 1 сiчня 2016 року, за винятком транспортних засобiв, вироблених в Українi або ввезених на митну територiю України до 31 грудня 2015 року включно;

     не нижче рiвня "ЄВРО-6" - з 1 сiчня 2025 року, за винятком транспортних засобiв, вироблених в Українi або ввезених на митну територiю України до 31 грудня 2024 року включно.

(абзац п'ятий частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.06.2017р. N 2098-VIII, вiд 03.12.2019р. N 313-IX)
(статтю 2 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 694-VI)
(змiни, внесенi Законом України вiд 18.12.2008р. N 694-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 14.07.2009р. N 18-рп/2009)
(частина друга статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5177-VI)

     21. Екологiчнi норми, методи випробувань, позначення рiвня екологiчних норм, процедури пiдтримання вiдповiдного екологiчного рiвня колiсних транспортних засобiв протягом всього термiну їх експлуатацiї визначаються згiдно з особливостями конструкцiї транспортних засобiв вiдповiдно до Угоди про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв, укладеної у 1958 роцi, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил Європейської економiчної комiсiї ООН у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сферi транспорту, дорожнього господарства, туризму та iнфраструктури.

(Закон доповнено статтею 21 згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 694-VI)
(змiни, внесенi Законом України вiд 18.12.2008р. N 694-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 14.07.2009р. N 18-рп/2009)
(стаття 21 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5177-VI)

     3. Документом, що засвiдчує вiдповiднiсть транспортних засобiв вимогам технiчних регламентiв, є сертифiкат або iнший документ про пiдтвердження вiдповiдностi, виданий згiдно iз законодавством України, що вказує, якому саме рiвню екологiчних норм вiдповiдає за конструкцiєю транспортний засiб ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-6" або iншому рiвню). Позначення рiвня екологiчних норм, якому вiдповiдає транспортний засiб, має бути внесено до свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу.

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 30.11.2005р. N 3151-IV, вiд 18.12.2008р. N 694-VI)
(змiни, внесенi Законом України вiд 18.12.2008р. N 694-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 14.07.2009р. N 18-рп/2009)
(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.07.2012р. N 5177-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     31. Стаття 1 цього Закону втрачає чиннiсть з дня вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

(Закон доповнено статтею 31 згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005р. N 3151-IV, стаття 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2006р. N 427-V)

     32. Дiя статей 1 i 2 цього Закону не поширюється на транспортнi засоби, якi ввозяться на митну територiю України тимчасово, з метою транзиту та при переселеннi громадян на постiйне мiсце проживання до України, а також на:

     автомобiлi швидкої медичної допомоги, транспортнi засоби спецiального призначення - пересувнi медичнi клiнiки, визнанi гуманiтарною допомогою згiдно iз Законом України "Про гуманiтарну допомогу", що ввозяться з метою вiльного обiгу та класифiкуються за такими кодами згiдно з УКТ ЗЕД: 8703 23 19 10, 8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90 31, 8703 23 90 33, 8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, 8705 90 80 90;

     автомобiлi пожежнi, визнанi гуманiтарною допомогою згiдно iз Законом України "Про гуманiтарну допомогу", що ввозяться з метою вiльного обiгу та класифiкуються за кодами 8705 30 00 10 та 8705 30 00 90 згiдно з УКТ ЗЕД.

     транспортнi засоби, що ввозяться на митну територiю України в митному режимi iмпорту для використання у виробництвi продукцiї оборонного призначення, якщо замовником такої продукцiї є державний замовник, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України та/або для експлуатацiї таким замовником, що класифiкуються за такими кодами згiдно з УКТ ЗЕД: 8701 30 00 00, 8703 33 (крiм 8703 33 11 00), 8704 (крiм товарних пiдкатегорiй 8704 10 10 10, 8704 21 10 00, 8704 22 10 00, 8704 23 10 00, 8704 31 10 00, 8704 32 10 00 та товарної категорiї 8704 10 90).

(статтю 32 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)
(Закон доповнено статтею 32 згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005р. N 3151-IV, стаття 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2018р. N 2301-VIII, у редакцiї Закону України вiд 08.11.2018р. N 2612-VIII)

     33. Визначити, що до 31 грудня 2022 року включно митне оформлення з метою вiльного обiгу та першу державну реєстрацiю в Українi транспортних засобiв за кодами товарних позицiй 8702 (крiм товарних пiдкатегорiй 8702 10 11 30, 8702 10 19 90, 8702 40 00 10, 8702 40 00 90, 8702 90 11 00 та 8702 90 19 00), 8704 (крiм товарних пiдкатегорiй 8704 10 10 90, 8704 22 10 00, 8704 22 91 00, 8704 22 99 00, 8704 23 10 00, 8704 23 91 00 та 8704 23 99 00) та 8705 (крiм товарних пiдкатегорiй 8705 10 00 00, 8705 20 00 00, 8705 30 00 10, 8705 30 00 90 та 8705 90 80 90) згiдно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Українi, так i ввезених на митну територiю України, здiйснюють за умови їх вiдповiдностi екологiчним нормам не нижче рiвня "ЄВРО-3", а також за умови, що такi транспортнi засоби ввозяться на митну територiю України юридичними особами для власного використання та не можуть бути вiдчуженi такими особами протягом 1095 днiв з дня їх першої державної реєстрацiї в Українi.

     Дiя цiєї статтi не поширюється на транспортнi засоби, якi походять або ввозяться з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та тимчасово окупованих територiй України.

(Закон доповнено статтею 33 згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2260-IX, стаття 33 у редакцiї Закону України вiд 21.06.2022р. N 2325-IX)

     4. Статтю 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005р. N 3151-IV)

     5. Статтю 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005р. N 3151-IV)

     6. Пункт 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 4, ст. 16) виключити.

     7. Пункт 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 368) виключити.

     8. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

(стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.11.2005р. N 3151-IV)

Президент України
В. ЮЩЕНКО

м. Київ
6 липня 2005 року
N 2739-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.