ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

11.08.05 N 741


Про визнання деяких наказiв Держмитслужби України такими, що втратили чиннiсть

     З метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть такi накази Держмитслужби України:

     вiд 16.12.91 N 2 "Про посилення контролю за вивезенням товарiв народного споживання";

     вiд 16.12.91 N 3 "Про посилення контролю за вивезенням товарiв та iнших предметiв в окремо слiдуючи багажах громадян";

     вiд 25.12.91 N 5 "Про органiзацiю виконання Указу Президента України вiд 19 грудня 1991 р.";

     вiд 30.12.91 N 8 "Про митний контроль за перемiщенням купонiв багаторазового використання, що введенi на територiї України";

     вiд 24.03.92 N 63 "Про усунення порушень при застосуваннi статтi 208 КоАП України";

     вiд 25.03.92 N 65 "Про введення обов'язкового декларування товарiв та iнших предметiв, що направляються з України в країни Прибалтики та прибувають з цих країн в Україну";

     вiд 21.04.92 N 80 "Про порядок передачi оперативної iнформацiї";

     вiд 14.05.92 N 93 "Про внесення змiн i доповнень у наказ вiд 25.03.92 N 65 "Про введення обов'язкового декларування товарiв та iнших предметiв, що направляються з України у країни Прибалтики та прибувають з цих країн в Україну";

     вiд 14.05.92 N 94 "Про внесення змiн у "Тимчасове положення про порядок пропуску товарiв, майна, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України" та у "Тимчасовi правила митного контролю за перемiщенням через митоний кордон України предметiв, валюти i цiнностей громадян";

     вiд 14.05.92 N 95 "Про введення обов'язкового декларування товарiв та iнших предметiв, що направляються з України у Молдову чи прибувають з Молдови в Україну";

     вiд 06.07.92 N 144 "Про порядок перерахування коштiв митними органами України";

     вiд 12.08.92 N 160 "Про внесення змiн та доповнень у Тимчасовi правила митного контролю за перемiщенням через митний кордон України предметiв, валюти i цiнностей громадян";

     вiд 21.08.92 N 167 "Про затвердження Положення про штампи та печатки, що використовуються митницями України та введення в дiю штампiв та печаток нового зразка";

     вiд 08.10.92 N 184 "Про введення в експлуатацiю системи формування зовнiшньоторговельної статистики";

     вiд 22.10.92 N 191 "Про ведення службової документацiї по кiнологiї";

     вiд 31.12.92 N 246 "Про поширення дiї наказу ДМК України вiд 25.11.92 N 222 на експортно-iмпортнi операцiї з суб'єктами господарської дiяльностi усiх країн колишнього Союзу РСР";

     вiд 20.01.93 N 19 Про оподаткування бартерних (товарообмiнних ) операцiй в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi";

     вiд 17.02.93 N 38 "Про вивiзне (експортне) мито в 1993 роцi";

     вiд 31.03.93 N 79 "Про затвердження Положення про порядок оформлення та використання генеральних та разових лiцензiй на експорт продукцiї в рахунок квот за мiжурядовими угодами на 1993 рiк";

     вiд 06.04.93 N 84 "Про затвердження Положення про державну реєстрацiю нормативних актiв ДМКУ, що зачiпають права, свободи й законi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер";

     вiд 27.06.95 N 277 "Про дотримання режиму зон митного контролю службовими особами митних органiв України";

     вiд 19.12.96 N 553 "Про вимоги до тари горiлчаних та лiкеро - горiлчаних виробiв, якi перемiщуються через митний кордон";

     вiд 07.04.97 N 157 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок утилiзацiї спирту та харчової продукцiї пiсля проведення експертизи в митних лабораторiях";

     вiд 24.06.97 N 286 "Про затвердження Iнструкцiї щодо органiзацiї контролю виконання в митних органах України";

     вiд 16.07.97 N 329 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок анулювання вантажної митної декларацiї";

     вiд 02.09.97 N 394 "Про затвердження порядку подання матерiалiв на комiсiю по розгляду питання використання затриманого митними органами та конфiскованого за вироками судiв майна, безхазяйного майна, товарiв та iнших предметiв за якими не звернувся власник до кiнця строку зберiгання /надалi Комiсiя/";

     вiд 09.09.97 N 415 "Щодо Положення про вантажну митну декларацiю";

     вiд 06.10.97 N 486 "Про введення в дiю норм витрат спирту для митних лабораторiй";

     вiд 15.10.97 N 508 "Щодо порядку введення в дiю вимог Положення про порядок контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України";

     вiд 09.12.97 N 622 "Про запровадження контролю за перемiщенням об'єктiв iнтелектуальної власностi через митний кордон України";

     вiд 15.01.98 N 13 "Про затвердження форми журналу реєстрацiї автобусiв мiжнародних перевезень";

     вiд 15.01.98 N 14 "Про затвердження зразка перепустки на позачергове перетинання автобусом державного кордону України";

     вiд 03.02.98 N 53 "Про митне оформлення експортних вiдправок спирту виключно в прикордонних митницях";

     вiд 09.02.98 N 69 "Про затвердження нових форм звiтiв про митнi доходи та платежi";

     вiд 13.03.98 N 140 "Про порядок контролю за використанням коштiв";

     вiд 27.04.98 N 253 "Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби вiд 02 вересня 1997 року N 394 та удосконалення системи облiку товарiв, що пiдлягають реалiзацiї";

     вiд 25.05.98 N 307 "Про вдосконалення митного контролю зовнiшньоекономiчних операцiй";

     вiд 19.06.98 N 357 "Про обов'язкове супроводження вантажiв з Чорноморської регiональної митницi до Київської регiональної митницi, що перемiщуються пiд митним контролем автомобiльним транспортом до митниць призначення";

     вiд 22.07.98 N 429 "Про затвердження Тимчасової технологiчної схеми прийому-передачi обов'язково супроводжуваних вантажiв, що надходять з Чорноморської регiональної митницi до Київської регiональної митницi та внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 19.06.98 N 357";

     вiд 29.04.99 N 252 "Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам";

     вiд 14.07.99 N 431 "Про застосування статтi 38 Конвенцiї МДП";

     вiд 02.09.99 N 559 "Про затвердження тимчасового порядку митного оформлення нафти, що iмпортуються в Україну трубопровiдним транспортом";

     вiд 01.12.99 N 775 "Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби вiд 16.12.98 N 784";

     вiд 10.01.00 N 10 "Про внесення змiн до Порядку вiдвантаження зерна та продуктiв його переробки на експорт";

     вiд 05.06.00 N 321 "Про затвердження Положення про порядок введення в дiю та застосування електронних журналiв облiку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України";

     вiд 13.09.00 N 518 "Про затвердження Порядку митного контролю окремих вантажiв, що перемiщуються через митний кордон України";

     вiд 19.04.01 N 265 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах України";

     вiд 18.05.01 N 331 "Щодо удосконалення контролю за перемiщенням культурних цiнностей через митний кордон України";

     вiд 02.07.01 N 438 "Про пiдписання Технологiчної схеми взаємодiї з молдовською стороною";

     вiд 10.09.01 N 603 "Про затвердження Тимчасового положення про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад";

     вiд 01.10.01 N 638 "Про розширення перелiку учасникiв експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад";

     вiд 07.12.01 N 790 "Про затвердження Порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартiсть, акцизного й митних зборiв на товари, транспортнi засоби та окремi номернi вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України";

     вiд 06.11.02 N 612 "Про затвердження Положення про порядок облiку, оцiнки та зберiгання майна, яке вилучено митними органами у зв'язку з виявленням митних правопорушень i зберiгається до моменту передання його органам державної виконавчої служби та iншим органам, визначеним чинним законодавством";

     вiд 10.12.02 N 690 "Про затвердження Положення про порядок проведення особистого огляду громадян у митних органах України";

     вiд 10.12.02 N 691 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв";

     вiд 23.12.02 N 720 "Про затвердження форм процесуальних документiв у справах про порушення митних правил";

     вiд 03.02.03 N 70 "Про затвердження Податкового роз'яснення окремих положень Законiв України вiд 24.12.2002 N 346-IV "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", вiд 24.12.2002 N 347-IV "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування пiдакцизних та деяких iнших товарiв";

     вiд 01.04.03 N 207 "Про вдосконалення аналiтичної роботи з питань пiльгового оподаткування товарiв що ввозяться на митну територiю України технологiчними парками";

     вiд 15.04.03 N 239 "Про додатковi заходи з посилення контролю за перемiщенням через митний кордон товарiв i транспортних засобiв";

     вiд 27.06.03 N 420 "Про заходи щодо полiпшення попереджувально-профiлактичної роботи в митних органах";

     вiд 23.07.03 N 485 "Про проведення експерименту з використання внутрiшнього транзитного документа в разi вiдсутностi попереднього повiдомлення на товари, що iмпортуються в Україну";

     вiд 10.10.03 N 679 "Про затвердження механiзму облiку транзитних вантажiв, якi перемiщуються авiацiйним транспортом";

     вiд 30.12.03 N 930 "Про затвердження Класифiкатора країн свiту";

     вiд 18.02.04 N 120 "Про покращення роботи з депутатськими запитами i зверненнями";

     вiд 16.03.04 N 193 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi правоохоронної дiяльностi митних органiв".

     вiд 30.04.04 N 310 "Про проведення експерименту по спрощенню митних процедур при перемiщеннi через митний кордон України не пiдакцизних товарiв, без оформлення попереднiх повiдомлень та попереднiх декларацiй, за умови застосування процедури МДП";

     вiд 04.08.04 N 567 "Про проведення експерименту з контролю даних ВМД на товари, заявленi для перемiщення через митний кордон України, та про затвердження Тимчасового порядку проведення експерименту iз застосування окремих форм митного контролю товарiв i транспортних засобiв";

     вiд 26.10.04 N 765 "Про обмеження проведення митного оформлення товарiв в окремих митних органах".

     2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Пашка П.В.

Голова Державноїмитної служби України В.В.Скомаровський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.