Документ скасований: Постанова КМУ № 1648 від 13.12.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 12 сiчня 2001 р. N 16


Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України п о с т а н о в л я є:

     1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.

     2. Внести змiни у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 грудня 1998 р. N 1935 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 50, ст. 1833), що додаються.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     4. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 27

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 сiчня 2001 р. N 16

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставка мита
пiльгова повна
25.03 Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої або колоїдної 1 % 1 %
25.07 00 Каолiн та iншi каолiновi глини, кальцинованi або не кальцинованi 20 % 20 %
25.08 Глини iншi (за винятком глин спучених, класифiкованих у товарнiй позицiї 68.06); андалузит, кiанiт, силiманiт, кальцинованi або некальцинованi; мулiт; землi шамотнi або динасовi 20 % 20 %
25.10 Тiльки фосфати кальцiю природнi 0 % 5 %
25.12 00000 Землi iнфузорнi (гiрське борошно), кремнистi (наприклад кiзельгур, трепел i дiатомiт) та аналогiчнi кремнистi землi, кальцинованi або некальцинованi з питомою вагою 1 або менше 20 % 20 %
25.16 Гранiт, порфiр, базальт, пiсковик та iнший камiнь для монументiв або будiвництва, грубо подрiбненi або неподрiбненi, розпилянi або нерозпилянi, чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної (включаючи квадратну) форми 20 % 20 %
25.19 10000 Карбонат магнiю природний (магнезит) 0 % 5 %
25.19 90100 Оксиди магнiю, крiм кальцинованого природного карбонату магнiю 0,1 % 5 %
25.19 90300 Магнезiя перепалена (агломерована) 0,1 % 5 %
25.21 00000 Флюс вапнистий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовується для виготовлення вапна або цементу (крiм омiокарбу) 20 % 20 %
25.21 00000 Тiльки омiокарб 1 % 5 %
25.23
(крiм
25.23 30000)
Портландцемент, цемент шлаковий, цемент суперсульфатний та аналогiчнi гiдравлiчнi цементи, нефарбованi або фарбованi, готовi або у формi клiнкерiв 25 % 40 %
25.26 10000 Стеатит природний, грубо подрiбнений або неподрiбнений, розпиляний або нерозпиляний, чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної (включаючи квадратну) форми; тальк: неподрiбнений i немелений 20 % 20 %
25.26 20000 Стеатит природний, тальк дроблений або мелений 5 % 20 %
25.29 21000,
25.29 22000
Шпат плавиковий 0 % 5 %
26.06 00000 Руди i концентрати алюмiнiєвi 0 % 5 %
26.10 00000 Руди i концентрати хромовi 0,1 % 5 %
26.11 00000 Руди i концентрати вольфрамовi 0 % 5 %
26.14 00900 Руди i концентрати титановi: iншi 1 % 1 %
26.16 Руди i концентрати дорогоцiнних металiв 0 % 10 %
27.01 Вугiлля кам'яне; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, виготовленi з кам'яного вугiлля 0 % 10 %
27.02 Лiгнiт (буре вугiлля), агломерований або неагломерований, крiм гагату 0 % 5 %
27.03 00000 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований i неагломерований 0 % 5 %
27.04 00 Кокс та напiвкокс з кам'яного вугiлля, лiгнiту або торфу, агломерований або неагломерований; вугiлля ретортне 0 % 5 %
27.07 Мастила та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi 0 % 5 %
27.09 00 Нафта сира та нафтопродукти сирi, в тому числi отриманi з бiтумiнозних порiд 0 % 0 %
27.10 00
(крiм
27.10 00110 -
27.10 00690)
Нафта та нафтопродукти, в тому числi отриманi з бiтумiнозних порiд (за винятком сирих); продукти, не включенi до iнших угруповань, якi мiстять за масою 70 % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, отриманих з бiтумiнозних порiд, причому цi продукти є основними складовими частинами 0 % 0 %
27.11 Гази нафтовi та вуглеводнi газоподiбнi iншi 0 % 5 %
27.12 90390 Тiльки гiдрофобний заповнювач на основi петролатуму 10 % 20 %
27.13 11000,
27.13 12000
Кокс нафтовий 0 % 5 %
27.13 20000 Бiтум нафтовий 0 % 5 %
27.15 00000 Тiльки мастики бiтумнi протикорозiйнi 20 % 20 %
28.01 10000 Хлор 2 % 10 %
28.01 20000 Йод 0 % 10 %
28.02 00000 Тiльки сiрка полiмерна (матерiал Крiстекс) 1 % 10 %
28.03 00 Вуглець (сажi та iншi форми вуглецю, в iншому мiсцi не поiменованi) 2 % 10 %
28.04 10000 Водень 2 % 10 %
28.04 21000 Аргон 2 % 10 %
28.04 29000 Тiльки гелiй 0 % 10 %
28.04 29000 Тiльки голотрон 1 % 10 %
28.05 21000 Тiльки стружка ланолiтного кальцiю 0 % 10 %
28.05 40100 Ртуть у флягах нетто-ємнiстю 34,5 кг (стандартна маса) iз цiною FOB за кожну флягу не бiльш як 224 євро 25 % 40 %
28.06 10000 Водень хлористий (кислота соляна) 15 % 30 %
28.06 20000 Кислота хлорсульфонова 1 % 10 %
28.07 Кислота сiрчана; олеум 2 % 10 %
28.08 00000 Кислота азотна; кислоти сульфоазотнi 2 % 10 %
28.09 20000 Кислота фосфорна i кислоти полiфосфорнi 0 % 10 %
28.10 00000 Оксиди бору; кислоти борнi 0 % 10 %
28.11 11000,
28.11 19000
Кислоти неорганiчнi iншi 0 % 10 %
28.11 22000 Тiльки УКАТ Сiлiка 200 (в азотi 200° C) 1 % 10 %
28.11 29900 Тiльки газ CO в балонах (99,3 %, пiд тиском 150 атмосфер) 2 % 10 %
28.12 10900 Тiльки хладони 0 % 10 %
28.14 10000 Амiак безводний 2 % 10 %
28.14 20000 Амiак у водному розчинi 10 % 10 %
28.15 Гiдроксид натрiю (їдкий натр, сода каустична), гiдроксид калiю, пероксиди натрiю i калiю 0 % 10 %
(крiм
28.15 12000
Тiльки гiдроксид натрiю (їдкий натр, сода каустична) у водному розчинi, дiафрагмовий)  

 

 

 

28.15 12000 Тiльки гiдроксид натрiю (їдкий натр, сода каустична) у водному розчинi, дiафрагмовий 25 % 30 %
28.16 10000 Гiдроксид i пероксид магнiю 0 % 0 %
28.17 00000 Оксид цинку; пероксид цинку 1 % 10 %
28.21 10000 Тiльки оксид залiза 2 % 10 %
28.23 00000 Оксиди титану 2 % 10 %
28.24 20000 Сурик свинцевий (червоний i оранжевий) 0 % 10 %
28.25 Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi; неорганiчнi основи iншi; оксиди, гiдроксиди i пероксиди металiв iншi 0 % 10 %
28.26 90900 Тiльки складнi солi фтору 0 % 10 %
28.27 10000 Хлорид амонiю 15 % 30 %
28.27 20000 Хлорид кальцiю 0,1 % 10 %
28.27 34000 Хлорид кобальту 2 % 10 %
28.27 49900 Тiльки котарнiн хлорид 2 % 10 %
28.27 60000 Тiльки калiй йодид 2 % 10 %
28.30 90190 Сульфiди iншi 0 % 10 %
28.31 10000 Тiльки формальдегiдсульфоксилат натрiю 1 % 10 %
28.33 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати) 0 % 10 %
28.34 10000 Тiльки нiтрити натрiю технiчнi та нiтрити натрiю реактивнi 10 % 10 %
28.34 22000 Нiтрат вiсмуту 2 % 10 %
28.35 23000 Фосфат тринатрiю (тринатрiйфосфат) 0 % 10 %
28.35 24000 Фосфати калiю 0,1 % 10 %
28.35 31000 Трифосфат натрiю (триполiфосфат натрiю) 0,1 % 10 %
28.36 20000 Карбонат натрiю 25 % 30 %
28.36 30000 Гiдрокарбонат натрiю (бiкарбонат натрiю) 25 % 30 %
28.36 40000 Карбонати калiю 0 % 10 %
28.36 92000 Карбонат стронцiю 2 % 10 %
28.39 90900 Тiльки молекулярнi сита ЗА-ЕРС 1 % 10 %
28.40 11000 Тетраборат натрiю безводний 0 % 10 %
28.40 30000 Тiльки перборат натрiю 2 % 10 %
28.41 60000 Манганiти, манганати та перманганати 0 % 10 %
28.42 10000 Силiкати подвiйнi або комплекснi 0 % 10 %
28.43 Метали дорогоцiннi в колоїдному станi; сполуки неорганiчнi або органiчнi дорогоцiнних металiв, визначеного або невизначеного хiмiчного складу; амальгами дорогоцiнних металiв 0 % 10 %
28.49 10000 Карбiд кальцiю 10 % 10 %
28.49 20000 Тiльки карбiд кремнiю зелений 1 % 10 %
29.01 10900 Вуглеводнi ациклiчнi насиченi для iнших потреб 0 % 15 %
29.01 21000 Етилен 2 %1 15 %
29.01 22000 Пропен (пропiлен) 2 %1 15 %
29.01 23000 Бутен (бутилен) та його iзомери 0 % 15 %
29.01 29900 Тiльки альфаолефiни C-8, C-20, гексен-1 1 % 10 %
29.02 11000 Циклогексан 0 % 15 %
29.02 20900 Бензол для iнших потреб 0 % 15 %
29.02 30900 Толуол для iнших потреб 0 % 15 %
29.02 41000,
29.02 42000,
29.02 43000
Ксилоли 0 % 15 %
29.02 44900 Сумiшi iзомерiв ксилолу для використання не як паливо 0,1 % 15 %
29.02 50000 Стирол 0 % 15 %
29.02 90900 Тiльки аромасол H (сумiш ароматичних вуглеводнiв з вуглецевим ланцюжком C), ароматичний розчинник 230 (сумiш ароматичних вуглеводнiв), еспесол-1 (сольвент-нафта), сольвесе-100, шелсон A 0,1 % 15 %
29.02 90900 Тiльки термолан - sintrel, kariotherm 10 % 10 %
29.03 11000 Хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид) 0 % 15 %
29.03 21000 Тiльки вiнiлхлорид мономер 0 %1 10 %
29.03 22000 Трихлоретилен 0 % 15 %
29.03 40200 Дихлордифторметан 0 % 15 %
29.03 69000 Тiльки бензил хлористий 0,1 % 15 %
29.04 Похiднi вуглеводнiв, сульфованi, нiтрованi та нiтрозованi, галогенованi або негалогенованi 0 % 15 %
29.05 12000 Тiльки спирт пропiловий 0,1 % 15 %
29.05 13000 Бутан-1-ол (спирт н-бутиловий) 0 % 15 %
29.05 16100 2-етилгексан-1-ол 0 % 15 %
29.05 19900 Тiльки спирти ВЖ C-16-C20 0 % 15 %
29.05 31000 Етиленглiколь (етандiол) 2 % 15 %
29.05 32000 Пропiленглiколь (пропан-1,2-дiол) 0 % 15 %
29.05 42000 Пентаеритрит 25 % 40 %
29.05 43000 Манiт 0 % 15 %
29.05 44910 Д-глюцид (сорбiт): iншi: з концентрацiєю манiту 2 мас. % або менше в перерахунку на вмiст д-глюциду 0,1 % 15 %
29.05 49900 Тiльки тен 2 % 20 %
29.05 50100 Тiльки етиленхлоргiдрин 0 % 5 %
29.05 50100 Тiльки метил бромистий 20 % 20 %
29.06 11000 Ментол 0 % 15 %
29.07 11000 Тiльки фенол 0 % 15 %
29.07 12000 Тiльки паракрезол 1 % 10 %
29.07 19900 Монофеноли iншi 0 % 15 %
29.07 21000 Тiльки резорцин 0 % 15 %
29.08 10100 Тiльки ксероформ - xeroformium 0,1 % 15 %
29.08 10900 Тiльки неанол 5 % 15 %
29.09 19000 Тiльки дiалiловий ефiр 1 % 10 %
29.09 19000 Тiльки метилтретбутиловий ефiр 5 % 10 %
29.09 30900 Ефiри простi ароматичнi; їх похiднi, галогенованi, сульфованi, нiтрованi i нiтрозованi: iншi 0 % 15 %
29.09 42000 Тiльки етилцелозольв 1 % 10 %
29.09 44000 Тiльки неонол 0,1 % 15 %
29.10 10000 Оксиран (оксид етилену) 0 % 15 %
29.10 20000 Метилоксиран (оксид пропiлену) 0 % 15 %
29.12 12000 Етаналь (ацетальдегiд) 2 % 10 %
29.12 19000 Альдегiди ациклiчнi, до складу яких не входять iншi функцiональнi групи з вмiстом кисню: iншi 0 % 15 %
29.12 41000 Ванiлiн 5 % 15 %
29.14 11000 Ацетон 0 % 15 %
29.14 12000 Бутанон (метилетилкетон) 1 % 10 %
29.14 19000 Тiльки метилпiролiдон 0 % 15 %
29.14 21000 Камфора 0 % 15 %
29.14 22000 Тiльки циклогексанон 0 % 15 %
29.14 30000 Тiльки ацетофенон, iзофорон 0,1 % 15 %
29.14 50000 Тiльки вiдбiлювачi оптичнi, фотоiнiцiатори 2 % 15 %
29.14 69000 Хiнони: iншi 0 % 15 %
29.15 11000 Кислота мурашина 0 % 15 %
29.15 24000 Оцтовий ангiдрид 2 % 15 %
29.15 31000 Етилацетат 0 % 15 %
29.15 33000 Н-бутилацетат 0 % 15 %
29.15 40000 Тiльки монохлороцтова кислота 0 % 15 %
29.15 60900 Валерiанова кислота та її iзомери, їх солi та складнi ефiри 0 % 15 %
29.15 70300 Тiльки стеарат цинку, пребленд 9 G, пребленд 18 5 % 15 %
29.15 70900 Тiльки стеаринова кислота 1 % 10 %
29.15 70900 Тiльки 12-гiдроксистеаринова кислота 2 % 5 %
29.15 90900 Тiльки октоат олова (II) та його розчини 2 % 5 %
29.16 11100,
29.16 11900
Кислота акрилова та її солi 0 % 15 %
29.16 12000 Ефiри акрилової кислоти складнi 0 % 15 %
29.16 13000 Кислота метакрилова та її солi 0 % 15 %
29.16 14000 Ефiри метакрилової кислоти складнi 0 % 15 %
29.16 15000 Тiльки кислота олеїнова 1 % 10 %
29.16 19300 Гексан-2,4-дiєнова кислота (сорбiнова кислота) 2 % 15 %
29.16 31000 Тiльки кислота бензойна 0,1 % 15 %
29.16 32100 Пероксид бензоїлу 1 % 10 %
29.16 33000 Тiльки диклофенак натрiю, ортофен - diclofenac sodium 0 % 15 %
29.16 33000 Тiльки ортофен - diclofenac sodium 0 % 10 %
29.16 39000 Тiльки фенiлсалiцилат 2 % 15 %
29.16 39000 Тiльки дикамба, дикамба амiнна сiль метоксидихлорбензойної кислоти 48 вiдсоткiв 0,1 % 15 %
29.17 19900 Кислоти ациклiчнi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi: iншi 0 % 15 %
29.17 32000 Дiоктилортофталат 1 % 10 %
29.17 34900 Тiльки унiмол "ВВ" 2 % 10 %
29.18 15000 Тiльки натрiй цитрат 2 % 15 %
29.18 16000 Тiльки кальцiю глюконат 0 % 15 %
29.18 19900 Тiльки iбупрофен 2 % 15 %
29.18 19900 Тiльки бромпропiлат 95-вiдсотковий 0,1 % 15 %
29.18 21000 Тiльки кислота салiцилова ГФ-Х ст. 21 2 % 15 %
29.18 22000 Кислота о-ацетилсалiцилова, її солi та складнi ефiри 0 % 15 %
29.18 29100 Тiльки Г-сiль та Р-сiль 1 % 10 %
29.18 29300 Тiльки нiпагiн 0 % 10 %
29.18 29500 Тiльки дерматол 0 % 10 %
29.18 29900 Тiльки 2,4 д-амiнна сiль дихлор-феноксiоцтової кислоти 72-вiдсоткової, 2,4 д-кислота 0,1 % 15 %
29.18 90000 Тiльки напроксен - naproxen 0 % 15 %
29.18 90000 Тiльки флуазiфоп-п-бутил, гемфiброзил 0,1 % 15 %
29.19 00110 Тiльки фiтин 0 % 10 %
29.19 00910 Тiльки три (2-хлорiзопропiл) фосфат 2 % 5 %
29.21 11110 Тiльки диметиламiн у водному розчинi 2 % 15 %
29.21 11190 Тiльки диметиламiн 0,1 % 15 %
29.21 12000 Тiльки етамзилат - etamsylate 0 % 10 %
29.21 19100 Тiльки армостат 1800 2 % 10 %
29.21 19300 Iзопропiламiн та його солi 0 % 15 %
29.21 21000 Тiльки етилендiамiн 0,1 % 15 %
29.21 22000 Тiльки сiль гексаметилендiамонiйадипiнат (сiль АГ) 2 % 10 %
29.21 29000 Полiамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук: iншi 0 % 15 %
29.21 30100 Тiльки циклогексиламiн 1 % 10 %
29.21 41000 Тiльки анiлiн 2 % 15 %
29.21 42100 Тiльки пендиметалiн, метолахлор 0,1 % 15 %
29.21 42900 Похiднi анiлiну та їх солi: iншi 0 % 15 %
29.21 44000 Тiльки дифенiл амiн 2 % 5 %
29.21 49900 Тiльки амiтриптiлiн 0 % 15 %
29.21 49900 Тiльки лiламiн 2 % 15 %
29.21 51100 Тiльки мета-фенiлендiамiн 0 % 15 %
29.21 51900 Тiльки амiнофенiлпарамiнова кислота 0 % 15 %
29.22 11000 Тiльки моноетаноламiн 0 % 15 %
29.22 12000 Дiетаноламiн та його солi 2 % 5 %
29.22 19000 Тiльки етамбутол - ethambutol, димедрол (ациклiчнi) 0 % 10 %
29.22 19000 Тiльки 2-диметиламiноетанол 2 % 5 %
29.22 21000,
29.22 29000
Тiльки амiносполуки, що включають функцiональну групу, яка мiстить кисень 0 % 15 %
29.22 49300 Тiльки новокаїн-основа, анестезин 0 % 10 %
29.22 49900 Тiльки мефенамова кислота 0 % 10 %
29.22 50000 Тiльки фенiлеприну гiдрохлорид, 5-амiносалiцилова кислота, трамадолу гiдрохлорид 0 % 15 %
29.22 50000 Тiльки тауфон - taurin 0 % 10 %
29.23 10100 Хлорид холiну 0 % 15 %
29.23 20000 Тiльки лецитин стандарт - lecithin, кардiолiпiн стандарт 20 % 35 %
29.23 20000 Лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди (крiм лецитин стандарту, кардiолiпiн стандарту) 5 % 15 %
29.23 90000 Тiльки бензалконiю хлорид 0 % 15 %
29.24 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксамiдну групу; сполуки вугiльної кислоти, що мiстять функцiональну амiдну групу 0 % 15 %
29.25 11000 Сахарин та його солi 0 % 15 %
29.25 19900 Тiльки хiмреагенти для обробки бурових розчинiв 0 % 15 %
29.26 10000 Тiльки нiтрилакрилова кислота 0 % 15 %
29.26 90100 2-гiдрокси-2-метилпропiонiтрил (ацетон цiангiдрин, альфа-оксiiзобутиронiтрил) 0 % 15 %
29.26 90900 Тiльки верапамiл 2 % 15 %
29.28 00000 Тiльки фенiлгiдразин 0,1 % 15 %
29.29 10000 Тiльки толуїлендiiзоцiанати (ТДI 80/20 та ТДI 65/35) 1 % 10 %
29.30 20000 Тiльки етилпропiлтiокарбамат (s-етил-NN-дi-н-пропiлтiокарбамат) 0,1 % 15 %
29.30 40000 Метiонiн 0 % 10 %
29.30 90800 Тiльки тетурам, лiпоєва кислота 0 % 10 %
29.30 90800 Тiльки пробукол 2 % 15 %
29.31 00900 Тiльки субгалат вiсмуту 0 % 15 %
29.31 00900 Тiльки триетилалюмiнiй 5 % 15 %
29.31 00900 Тiльки дибутилдилаурат олова та його розчин 2 % 5 %
29.32 19000 Сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване фуранове кiльце (гiдроване або негiдроване): iншi 0 % 15 %
29.32 21000 Тiльки зоокумарин 0 % 15 %
29.32 29900 Тiльки гама бутиролактон, ловастатин - lovastatin 0,1 % 15 %
29.32 90900 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом(ами) кисню: iншi 0 % 15 %
29.33 11900 Тiльки амiдопiрин 2 % 15 %
29.33 11900 Тiльки анальгiн - metamizole sodium 0,1 % 15 %
29.33 19100 Фенiлбутазон (INN) 2 % 15 %
29.33 19900 Сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiразольне кiльце (гiдроване або негiдроване): iншi 0 % 15 %
29.33 29900 Сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване iмiдазольне кiльце (гiдроване або негiдроване): iншi 0 % 15 %
29.33 31000 Пiридин та його солi 0 % 15 %
29.33 39900 Сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiридинове кiльце (гiдроване або негiдроване): iншi 0 % 15 %
29.33 40900 Тiльки хлорхiнальдол, дiоксидин, дротоверину гiдрохлорид, лоратадин 0 % 15 %
29.33 51100 Фенобарбiтал (INN) та його солi 0 % 15 %
29.33 51900 Тiльки пiперилен 0 % 15 %
29.33 59100 Дiазинон 0,1 % 15 %
29.33 59900 Сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiримiдинове кiльце (гiдроване або негiдроване) або пiперазинове кiльце; кислоти нуклеїновi та їх солi: iншi 0 % 15 %
29.33 61000 Меламiн 0 % 15 %
29.33 69100 Атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); гексагiдро-1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазин (гексоген, триметилентринiтроамiн) 0 % 15 %
29.33 71000 6-гексанлактам (епсилон-капролактам) 0 % 15 %
29.33 79000 Лактами iншi 0 % 15 %
29.33 90100 Тiльки дибазол 0 % 15 %
29.33 90600 Тiльки нозепам, нiтрозепам, феназепам 2 % 15 %
29.33 90900 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом(ами) азоту: iншi 0 % 15 %
29.34 20300 Бензотiазол-2-тiол (меркаптобензотiазол) та його солi 1 % 10 %
29.34 20900 Сполуки, що мiстять у структурi бензотiазоловi цикли (гiдрованi або негiдрованi), без наступної конденсацiї: iншi 0 % 15 %
29.34 90400 Фуразолiдон (INN) 0 % 15 %
29.34 90900 Тiльки морфолiн 1 % 10 %
29.34 90900 Тiльки тималолу малеат, фуросемiд. пiроксикам, аденозинтрифосфорна кислота, циклофосфан - cyclophosphamide, левамiзол 0 % 15 %
29.34 90900 Тiльки аденозин 0,1 % 15 %
29.35 00000 Сульфонамiди 0 % 15 %
29.38 Глiкозиди, природнi або синтезованi, їх солi, простi та складнi ефiри; похiднi iншi 0 % 15 %
29.39 Тiльки редергiн, кофеїн, нiцерголiн, папаверину гiдрохлорид, теофiлiн, теобромiн, ефедрину гiдрохлорид, морфiну гiдрохлорид, йохiмбiн, кодеїн, наркотин, тебаїн, раунатин, еуфiлiн 2 % 15 %
29.39 10000 Тiльки бупренорфiну гiдрохлорид 0 % 10 %
29.39 30000 Тiльки кофеїну бензоат - coffeinum-natrii benzoat 0 % 10 %
29.39 50100 Тiльки платифiлiн, пентоксифiлiн - pentoxifyllin 0 % 10 %
29.39 50900 Тiльки ксантинолу нiкотинат 2 % 15 %
29.39 90900 Тiльки атропiну сульфат 0 % 15 %
29.39 90900 Тiльки вiнпоцетин - vinpocetine, пiлокарпiну гiдрохлорид - pilocarpine hydrochloride 0,1 % 10 %
29.42 00000 Сполуки органiчнi iншi 0 % 15 %
30.01 20900 Тiльки вiлозен 10 % 20 %
30.02 10910 Тiльки альбумiн плацентарний, iмуноглобулiн людський нормальний 10 % 20 %
30.02 10910 Тiльки гiстаглобулiн сухий 20 % 20 %
30.02 10950 Тiльки гемостатична губка з амбеном, плазмол (розчин для iн'єкцiй) - plasmol, фiбринолiзин - fibrinolysin 10 % 20 %
30.02 10950 Тiльки iнтерферон людський лейкоцитарний 20 % 20 %
30.02 10990 Тiльки сироватка АЦС 16 в ампулах 10 % 20 %
30.02 20000 Тiльки вакцина гонококова 1,0, вакцина стафiлококова 1,0 10 % 20 %
30.02 20000 Тiльки АД-М анатоксин, АДС-М анатоксин, бiфiдумбактерин сухий, вакцина антирабiчна культуральна, iнактивована, суха, вакцина герпетична культуральна, iнактивована, рiдка, вакцина туляремiйна жива, суха 20 % 20 %
30.02 39000 Тiльки ринал, пепсiнорм 10 % 20 %
30.02 90300 Тiльки гемолiтична сироватка суха 1,0 10 % 20 %
30.02 90300 Тiльки гематоген дитячий 20 % 20 %
30.03 90900 Тiльки валiдол 25 % 30 %
30.04 10100 Тiльки ампiокс Na (для iн'єкцiй), ампiцилiну тригiдрат (таблетки) - ampicillin, ампiцилiну натрiєва сiль (для iн'єкцiй) - ampicillin, бiцилiн (для iн'єкцiй) - benzylpenicillin benzatin 10 % 20 %
30.04 10100 Тiльки ампiокс (капсули), бензилпенiцилiну натрiєва сiль - benzylpenicillin, оксацилiну натрiєва сiль (розчин для iн'єкцiй) - oxacillini sodium, оксацилiну натрiєва сiль (таблетки) - oxacillin-natrium, феноксиметилпенiцилiн (таблетки) - phenoxymethyl-penicillinum 20 % 20 %
30.04 10900 Тiльки стрептомiцину сульфат - streptomycin 10 % 20 %
30.04 20100 Тiльки гентамiцину сульфат (розчин для iн'єкцiй) - gentamycin, гризеофульвiн (таблетки, лiнiмент) - griseofulvin, "Левомеколь" (мазь), левомiцетину сукцинат (для iн'єкцiй) - chloramphenicol, левомiцетин (таблетки) - chloramphenicol, лiнкомiцину гiдрохлорид (розчин для iн'єкцiй) - lincomycin, нiстатин (таблетки) - nystatin, полiмiксину M сульфат - polymyxin, полiмiксину B сульфат - polymyxin, цефазолiн Na - cefazolin, цефотаксим - cefotaxim 10 % 20 %
30.04 20100 Тiльки доксициклiну гiдрохлорид (капсули) - doxycycline, мазь еритромiцинова, метациклiну гiдрохлорид (капсули) - methacycline, синтомiцин (лiнiмент) - chloramphenicol, тетрациклiну гiдрохлорид (таблетки) - tetracycline, цефалексин (таблетки) - cefalexin, цефтриоксон (розчин для iн'єкцiй) - ceftrioxoni sodium, гентамiцинова мазь - gentamicin, олететрин (капсули), рифампiцин (капсули) - rifampicin 20 % 20 %
30.04 31100 Тiльки iнсулiни свинячi та великої рогатої худоби короткої дiї 30 % 30 %
30.04 32100 Тiльки адреналiну гiдротартрат (розчин для iн'єкцiй) - epinephrin, гiдрокортизону ацетат (розчин, мазь) - hydrocortison, дексаметазон (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - dexamethazon, норадреналiну гiдрохлорид (розчин для iн'єкцiй) - norepinephrin, преднiзолон (таблетки) - prednisolon 10 % 20 %
30.04 39100 Тiльки медротестрону пропiонат (в олiї для iн'єкцiй) - drostanolon, пролотестон (розчин для iн'єкцiй) 10 % 20 %
30.04 39100 Тiльки окситоцин (розчин для iн'єкцiй) - oxytocin, тиреоїдин (таблетки) - thyreoidine, L-тироксин (таблетки) - levothyroxine 20 % 20 %
30.04 40100 Тiльки бесалол (таблетки), ергометрину-малеат (розчин для iн'єкцiй) - ergometrin, папаверину гiдрохлорид (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - papaverine, пiлокарпiну гiдрохлорид (розчин) - pilocarpin, прозерин (розчин для iн'єкцiй) - neostigmin, йохiмбiн (таблетки), кофiцил (таблетки), морфiну гiдрохлорид (розчин для iн'єкцiй) - morphin, омнопон (розчин для iн'єкцiй), раунатин (таблетки) - ajmalicine, редергiн (таблетки) - dihydroergotoxin, целанiд - lanatosid 10 % 20 %
30.04 40100 Тiльки атропiну сульфат (розчин для iн'єкцiй) - atropini sulfatis, белалгiн (таблетки), беластезин (таблетки), кофальгiн (таблетки), кофеїн-бензоат натрiю (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - coffeinum-natrii benzoatis, павестизин (таблетки), пентоксифiлiн (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - pentoxifylline, платифiлiну гiдротартрат (розчин для iн'єкцiй) - platyphyline hydrotartrate, теопек (таблетки), теофедрин (таблетки), бускопан (драже) - butylscopolaminiumbromide, бетiол (супозиторiї, свiчки), екстракт беладони (супозиторiї, свiчки), новалгiн (анальгет, гевадал, сарiдон, цефальгiн) (таблетки), сермiон (таблетки) - nicergoline, томапiрин (ацифеїн) (таблетки) 20 % 20 %
30.04 40100,
30.04 40900
Тiльки ксантинолу нiкотинат (таблетки, розчин для iн'єкцiй) 10 % 20 %
30.04 50100 Тiльки аекол, аскорбiнова кислота - ascorbis acid, вiкасол - menadion, фолiєва кислота (таблетки) - acidum folicum, ергокальциферол (вiтамiн Д2) - ergocalciferol, нiкотинова кислота - nicotini acid, нiкотинамiд (таблетки, розчин) - nicotinamid, пiридоксину гiдрохлорид (вiтамiн В6) (розчин для iн'єкцiй) - pyridoxin, ретинолу ацетат - retinol, пальмiтат (вiтамiн А) (розчин), тiамiну бромiд хлорид (вiтамiн В1 (розчин для iн'єкцiй) - thiamin, токоферолу ацетат (Е) (розчин) - tocopherol, цианокобаламiн (вiтамiн В12) (розчин для iн'єкцiй) - cyanocobalamin 10 % 20 %
30.04 50100 Тiльки аскорутин (таблетки), гексавiт (драже), ревiт (драже), ундевiт (драже), аевiт (вiтамiн A + E) (капсули) 20 % 20 %
30.04 90110 Тiльки антиструмiн (таблетки) - kalii iodid, йодопiронова мазь 10 % 20 %
30.04 90110 Тiльки дитилiн (розчин для iн'єкцiй) - suxamethonium, йод (розчин у флаконах) метацин (розчин для iн'єкцiй) - metacinium 20 % 20 %
30.04 90190,
30.04 90990 
  
 
Тiльки авiсан (таблетки), АТФ (розчин для iн'єкцiй) - adenosin triphosphat, анаприлiн (таблетки) - propranolol, агапурину ретард - pentoxifyllin, адроксон (розчин для iн'єкцiй) - carbozochrom, аерозоль "Сальбутамол" - salbutamol, алохол (таблетки), амiдопiрин з бутадiоном (таблетки), амiназин (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - chlorpromazin, анальгiн (таблетки, розчин для iн'єкцiй, свiчки) - metamizol, анаприлiн (таблетки) - propranolol, аскофен (таблетки), аспалгiн (таблетки), аспаркам (таблетки), ацетилсалiцилова кислота (таблетки) - acidum acetylsalicylicum, бiоспорин, бiсептол (таблетки) - cotrimoxazole, бiфiкол, бупренорфiну гiдрохлорид (розчин для iн'єкцiй) - buprenorphin, бензогексонiй (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - benzohexonium, бромгексин (таблетки) - bromhexin, бромiзовал (таблетки) - bromisoval, бутадiон (таблетки) - phenylbutason, валерiана (таблетки), валiдол (таблетки) - validol, глiбенкламiд (таблетки) - glibenlamid, глюнат, дибазол (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - bendazol, дигоксин (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - digoxin, диклофенак Na (розчин для iн'єкцiй), диклокаїн (розчин для iн'єкцiй), димедрол (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - diphenhydramin, дипразин (таблетки) - promethazin, дипiридамол (таблетки) - dipiridamol, еуфiлiн (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - theophyllamin, етамзилат (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - etamsylat, iзонiазид 
(таблетки, розчин для iн'єкцiй) - isoniazid, iндометацин (таблетки), кальцiю глюконат (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - calcium gluconat, кальцiю хлорид, калефлон (таблетки) - caleflon, кетотифен фумарат (таблетки) - ketotifen, кетамiн (розчин для iн'єкцiй) - ketamin, кордигiт (таблетки), корвалол, корвалдин, конвафлавiн (таблетки), кокарбоксилази гiдрохлорид (розчин для iн'єкцiй) - cocarboxylase, клофелiн (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - clonidin, коринфар (таблетки) - nifedipin, лагохiлуса екстракт (таблетки), лактобактерин сухий (в ампулах), лiдокаїну гiдрохлорид (розчин для iн'єкцiй) - lidocain, левамiзол (таблетки) - levamisole hydrochloride, лiквiритон (таблетки), магнiю сульфат (розчин для iн'єкцiй) - magnesii sulfas, "Еспол" (мазь), "Етонiя" (мазь) - ethonum, "Цинкундан" (мазь), мерказолiн (таблетки) - tiamazole, метронiдазол (таблетки) - metronidazol, мефеномiнова кислота (таблетки) - acidum mephtnaminicum, мукалтин (гранули, таблетки), настойка женьшеня - tinctura ginsengi, натрiю оксибутират (розчин для iн'єкцiй) - oxybutyras natrii, натрiю хлорид (розчин для iн'єкцiй) - natrii chlorid, нафтизин (розчин) - naphazolin, нiтроксолiн (таблетки) - nitroxolin, новокаїн (розчин для iн'єкцiй) - procain, норфлоксацин (таблетки) - norfloxacin, орнiд (розчин для iн'єкцiй) - etylium tosilat, ортофен (таблетки) - diclofenac sodium, папазол (таблетки), парацетамол (таблетки) - paracetamol, пектусин (таблетки), пiрацетам (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - pyracetam, пiперазину-адипiнат (таблетки, розчин) - piperazin, плантаглюцид (гранули), ранiтидин (таблетки) - ranitidine, рекутан, ротокан,
рибоксин (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - inosin, сенадексин (таблетки), силiбор (таблетки), сибазон (таблетки, розчин для iн'єкцiй), тамоксифен (таблетки) - tamoxifen, тiопентал натрiю - thiopental, "Ундецин" (мазь), хлоретил, - ethylchorid, хлорофiлiпт (розчин), хлорпропамiд (таблетки) - chlorpropamid, хлоропiрамiн (таблетки, розчин для iн'єкцiй), цитрамон (таблетки), цинаризин (таблетки) - cinnarizin, ципронат (таблетки) - ciprofloxacin hidrohloride
10 % 
  
 
20 % 
  
 
30.04 90190 
  
 
Тiльки алопурiнол (таблетки) - allopurinol. амiналон (таблетки) - aminobutyric acid, амiридин (таблетки), ацелiзин для пиття, верапамiлу гiдрохлорид (розчин для iн'єкцiй, таблетки) - verapamil hydrochloride, вiкаїр (таблетки), вiнпоцетин (таблетки) - vinpocetine, вугiлля активоване (таблетки), галоперидол (розчин для iн'єкцiй) - haloperidol, гальманiн (порошок), гемодез (розчин для iн'єкцiй), герпевiр (таблетки) - aciclovir, гiдроперит (таблетки), гiпотiазид (таблетки) - hydrochlorothiazide, гiрчичники, гiрчичник-пакет, грудний елiксир (розчин у флаконах), димексид (розчин у флаконах) - dimethyl sulfoxide, дипiридамол (розчин для iн'єкцiй) - dipyridamole, дифенiн (таблетки) - phenytoin, дiазолiн (драже) - mebhydrolin, дофамiн (розчин для iн'єкцiй) - dopamine, емульсiя бензилбензоату, еналаприл (таблетки) - enalapril, етамбутол (таблетки) - ethambutol, етимiзол (таблетки), iбупрофен (таблетки) - ibuprofen, кальцiю глiцерофосфат (таблетки), кальцiю добезилат (таблетки), корглiкон (розчин для iн'єкцiй), кордiамiн (розчин для iн'єкцiй) - nicethamide, крушини екстракт (таблетки), 
лiнiмент бальзамiчний за Вишневським, лоперамiду гiдрохлорид (таблетки) - loperamide, мазь ацемiну, мазь борна, мазь бороментол, мазь гевкамен, мазь гепаринова - heparin sodium, мазь дерматолова, мазь iхтiолова, мазь рiодоксолова, мазь фурацилiнова, мазь цинкова, мезатон (розчин для iн'єкцiй) - phenylephrin, меновазин (розчин у флаконах), меркаптопурин (таблетки) - mercaptopurine, метилурацил (таблетки, мазь) - methyluracilum, м'ятнi таблетки, напроксен (таблетки) - naproxen, настойка ехiнацеї, настойка прополiсу, настойка собачої кропиви, нiтрогранулонг (драже), нiтросорбiд (таблетки) - isosorbide dinitrate, но-хша (розчин для iн'єкцiй) - drotaverine hydrochloride, панкреатин (драже) - pancreatin, перекис водню (розчин у флаконах), пертусин (розчин у флаконах), пiразинамiд (таблетки) - pyrazinamide, пробукол (таблетки) - probucol, реополiглюкiн (розчин для iн'єкцiй), септефрил (таблетки) - decamethoxine, сироп крушини (сироп), сироп солодкового кореня (розчин у флаконах), стрептоцид (таблетки, лiнiмент, мазь) - sulfanilamide, сульгiн (таблетки) - sulfaguanidine, сульфадимезин (таблетки) - sulfadimidine, сульфадиметоксин (таблетки) - sulfadimethoxine, тауфон (очнi краплi) - taurin, тетурам (таблетки) - disulfiram, тимоген (розчин для iн'єкцiй), фамотидин (таблетки) - famotidine, феназепам (таблетки) - phenasepam, фероплект (таблетки), фталазол (таблетки) - phthalylsulfathiazole, фторурацил (розчин для iн'єкцiй) - fluorouracil, фурагiн (таблетки) - furazidin, 
фуразолiдон (таблетки) - furazolidone, фуросемiд (розчин для iн'єкцiй, таблетки) - furosemide, циклодол (таблетки) - trihexyphenidyl hydrochloride, ципрофлоксацин (таблетки) - ciprofloxacin
20 %  
  
 
20 % 
  
 
30.04 90190 Тiльки Лiволек (таблетки) - Liv-52 2 % 5 %
30.04 90190 Тiльки агiстам (таблетки) - loratadine, амiтриптилiн (таблетки, розчин для iн'єкцiй) - amitriptyline, анестезол (супозиторiї, свiчки), аспаркам (розчин для iн'єкцiй) - potassium & magnesium aspartate, бензилбензоат (крем, мазь, емульсiя) - benzyl benzoate, вiкалiн (таблетки), бiсакодил (супозиторiї, таблетки, покритi оболонкою, драже) - bisacodyl, гастроцепiн (таблетки) - pirenzepine, герпевiр (мазь) - aciclovire, глюкоза (розчин для iн'єкцiй) - dextrose, глюренорм (таблетки) - gliguidone, димедрол (супозиторiї, свiчки для дiтей) - diphenhydramine, дiоксидин (розчин для iн'єкцiй) - dioxydine, дротаверину гiдрохлорид (таблетки) - drotaverine, калiю оротат (таблетки) - orotic acid, клотримазол (таблетки вагiнальнi, розчин, мазь) - clotrimazole, мазь iхтiолова - icht hammol, метоклопрамiд (розчин для iн'єкцiй) - metoclopramide, норфлоксацин (розчин у флаконах) - norfloxacin, реналган (баралгiн, спазмалгон) (таблетки), олiя облiпихова (у флаконах), олiя рицинова (у флаконах), омепразол (капсули) - omeprazole, сульфацил натрiю (краплi) - sulfacetamide, пiпемiдин (таблетки) - pipemidine acid, пiроксикам (супозиторiї ректальнi, свiчки) - piroxicam, трамалгiн (капсули) - tramadol, фiтолiзин (паста) - fhytolysin, фурацилiн (таблетки) - nitrofural, лазолван (таблетки) - ambroxol, персантин (драже) - dipyridamole 20 % 20 %
30.05 90190 Тiльки вата з льону та бавовни 10 % 20 %
30.06 30000 Тiльки альт-туберкулiн Коха рiдкий, бiлiгност - adipiodon, дiагностичний набiр "Дiаглюк", йодамiд (розчин для iн'єкцiй) - acidum ametriodicum, триомбраст (розчин для iн'єкцiй) - amidotrzoat natrii, туберкулiн у стандартному розбавленнi 5 Т0 10 % 20 %
30.06 50000 Тiльки аптечка для транспортних засобiв з гумовою трубкою 10 % 20 %
31.02 10 Сечовина, у тому числi у водному розчинi 2 % 10 %
31.02 50900 Нiтрат натрiю, iнший 10 % 10 %
31.04 10000 Карналiт, сильвiнiт та iншi природнi солi калiю 0 % 10 %
32.01 90100 Тiльки танiн 0 % 10 %
32.03 00900 Тiльки iндиго 2 % 10 %
32.04 11000 Барвники дисперснi i препарати, виготовленi на їх основi (крiм барвникiв для маргарину; порошкової емалi для фарбування в електростатичному полi, виготовленої на основi органiчних, синтетичних барвникiв) 10 % 10 %
32.04 11000 Тiльки барвники для маргарину; порошкова емаль для фарбування в електростатичному полi, виготовлена на основi органiчних, синтетичних барвникiв 2 % 10 %
32.04 12000 Барвники кислотнi, попередньо металiзованi чи неметалiзованi, i препарати, виготовленi на їх основi; барвники протравнi та препарати, виготовленi на їх основi (крiм фуксину кислотного Ф) 10 % 10 %
32.04 12000 Тiльки фуксин кислотний Ф 2 % 15 %
32.04 16000 Барвники хiмiчно активнi та препарати, виготовленi на їх основi (крiм полiбатчу АМФ 702, полiбатчу ТАС 100, полiбатчу Ф 15, мастербатчу бiлого 8160, антистатика стантекс С 6094) 10 % 10 %
32.04 16000 Тiльки полiбатч АМФ 702, полiбатч ТАС 100, полiбатч Ф 15, мастербатч бiлий, антистатик стантекс С 6094 1 % 10 %
32.04 17000 Пiгменти i препарати, виготовленi на їх основi (крiм пiгментiв жовто-свiтлотривкого, лазурового, червоного та зеленого) 2 % 10 %
32.04 17000 Тiльки пiгменти жовто-свiтлотривкий, лазуровий, червоний та зелений 1 % 10 %
32.04 19000 Тiльки концентрат фарбувальний для полiвiнiлхлориду i полiетилену 2 % 10 %
32.04 19000 Тiльки барвники для фарбування пiнополiуретану на полiефiрнiй (або полiестернiй) основi, пiгментнi або структур-фарбованi 2 % 5 %
32.04 20000 Органiчнi продукти синтетичнi, використовуванi як флуоресцентнi вiдбiлювальнi засоби 2 % 10 %
32.05 00000 Тiльки лаки кольоровi 2 % 10 %
32.06 10100 Пiгменти i препарати, що виготовленi на основi двоокису титану i мiстять не менш як 80 мас. % двоокису титану 10 % 10 %
32.06 43000 Тiльки мiлорi 1 % 10 %
32.06 49900 Тiльки суперконцентрат пiгментiв СКП 001, барвники фiлофiни та лупрофiли 2 % 10 %
32.08 10100 Тiльки лаки на основi складних полiефiрiв меблевi, полiвiнiлацетальнi (ВЛ), фенолформальдегiднi (ФЛ), пентафталевi (ПФ-174, ПФ-283), глiфталевi (ГФ-95), полiефiрнi (ПЕ-934) 0 % 10 %
32.08 10100 Тiльки емалi та лаки на основi складних полiефiрiв (крiм лакiв меблевих, полiвiнiлацетальних (ВЛ) фенолформальдегiдних (ФЛ), пентафталевих (ПФ-174, ПФ-283), глiфталевих (ГФ-95), полiефiрних (ПЕ-934); електроiзоляцiйних для емаль-проводiв; емалей меламiноформальдегiдних (МЛ), глiфталевих (ГФ-92) та електрофорезних ґрунтовок) 25 % 30 %
32.08 10100 Тiльки лаки на основi складних полiефiрiв електроiзоляцiйнi для емаль-проводiв 2 % 30 %
32.08 10900 Тiльки лаки на основi складних полiефiрiв меблевi, пентафталевi (ПФ-174, ПФ-283), глiфталевi (ГФ-95), полiефiрнi (ПЕ-934) 0 % 10 %
32.08 10900
(крiм
32.08 10900
тiльки для позицiй
87.02 - 87.05)
Тiльки емалi та лаки на основi складних полiефiрiв (крiм лакiв меблевих, пентафталевих (ПФ-174, ПФ-283), глiфталевих (ГФ-95), полiефiрних (ПЕ-934), емалей меламiноформальдегiдних (МЛ), електрофорезних ґрунтовок) 25 % 30 %
32.08 10900
(тiльки для позицiй
87.02 - 87.05)
Фарби i лаки на основi складних полiефiрiв: iншi 2 % 2 %
32.08 20100 Тiльки лаки та фарби, якi є фотозакрiплювачами для оптичних волокон 2 % 10 %
32.08 20900 Тiльки фарби на основi акрилових полiмерiв фасаднi i для розмiтки дорiг 10 % 10 %
32.08 90910 Тiльки емаль рiдка для фарбування в електростатичному полi, виготовлена на основi синтетичних полiмерiв 2 % 10 %
32.08 90910 Тiльки лаки, смоли кремнiйорганiчнi, дiелектричнi та термостiйкi на основi синтетичних полiмерiв 10 % 10 %
32.08 90990 Тiльки лаки на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв 0 % 10 %
32.08 90990 Тiльки фарби на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв (крiм нiтроцелюлозних) 0,5 % 10 %
32.09 10000 Тiльки лаки на основi акрилових i вiнiлових полiмерiв 2 % 10 %
32.09 10000 Тiльки фарби на основi акрилових i вiнiлових полiмерiв 10 % 10 %
32.09 90000 Тiльки фарби iншi 10 % 10 %
32.10 00100 Тiльки фарби олiйнi 20 % 20 %
32.11 00000 Тiльки готовi сикативи безсвинцевi 0,5 % 10 %
32.12 10900 Фольга тиснена: iнша 2 % 10 %
32.14 10900 Ґрунтовки та шпаклiвки малярнi (крiм ґрунтовки резистол) 20 % 20 %
32.14 10900 Тiльки ґрунтовка резистол 2 % 10 %
32.14 90000 Тiльки мастики, шпаклiвки малярнi: iншi для позицiй 87.02 - 87.05 2 % 2 %
32.15 11000 Фарба друкарська чорна (крiм фарби флексографiчної) 10 % 20 %
32.15 19000 Фарба друкарська кольорова (крiм фарби флексографiчної) 5 % 20 %
32.15 11000,
32.15 19000
Тiльки фарба флексографiчна 0 % 10 %
32.15 90800 Тiльки чорнило Вiллетт dot MEK GP чорне, фарба КТ - 15 чорна 2 % 10 %
33.02 Сумiшi запашних речовин i сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержуванi на основi однiєї i бiльше таких речовин, що використовуються як промислова сировина 5 % 5 %
(крiм
33.02 90000
Тiльки парфумернi речовини (запашник))    
33.02 90000 Тiльки парфумернi речовини (запашник) 2 % 10 %
33.03 00 Духи i туалетна вода 20 % 20 %
33.04 Косметичнi засоби або засоби для макiяжу i засоби для догляду за шкiрою (крiм лiкарських), включаючи сонцезахиснi та для загару; препарати для манiкюру i педикюру 20 % 20 %
33.05 Засоби для волосся 20 % 20 %
33.06
(крiм
33.06 90000)
Засоби для гiгiєни ротової порожнини i зубiв, включаючи фiксувальнi порошки i пасти для зубних протезiв 20 % 20 %
33.07 Засоби, якi використовуються до, пiд час i пiсля голiння, дезодоранти iндивiдуального призначення, сумiшi для ванн, засоби для виведення волосся i iншi парфумернi, косметичнi та туалетнi засоби, не зазначенi в iншому мiсцi; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, що мають або не мають дезiнфекцiйних властивостей 20 % 20 %
34.01 Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби, якi застосовуються як мило, у формi брускiв, брикетiв або фiгурних виробiв, з вмiстом або без вмiсту мила; папiр, вата, повстянi та нетканi матерiали, просоченi, покритi милом чи мийними засобами 25 % 40 %
34.02
(крiм
34.02 11000,
34.02 12000,
34.02 13000,
34.02 19000,
34.02 90100)
Речовини поверхнево-активнi органiчнi (крiм мила); засоби поверхнево-активнi, мийнi засоби (включаючи допомiжнi мийнi засоби) i засоби для чищення, з вмiстом або без вмiсту мила (крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 34.01) 25 % 40 %
34.02 11000 Поверхнево-активнi органiчнi речовини: анiонактивнi (крiм емульгаторiв E-30, K-30/95, SB-10) 2 % 20 %
34.02 11000 Тiльки емульгатори E-30, K-30/95, SB-10 1 % 10 %
34.02 12000 Поверхнево-активнi органiчнi речовини: катiонактивнi 2 % 20 %
34.02 13000 Поверхнево-активнi органiчнi речовини: неiоногеннi 2 % 20 %
34.02 19000 Поверхнево-активнi речовини: iншi 2 % 20 %
34.02 90100 Поверхнево-активнi сумiшi 2 % 20 %
34.03 19910 Засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв 0 % 20 %
34.03 99100 Тiльки засоби для змащування полiграфiчних машин i механiзмiв 5 % 10 %
34.04 90900 Тiльки полiетиленовий вiск 5 % 10 %
35.02 10910 Альбумiн яєчний: висушений (наприклад у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку) 2 % 10 %
35.02 90590 Тiльки гiдролiзат лактальбумiну 2 % 10 %
35.03 00100 Желатин та його похiднi 10 % 10 %
35.03 00500 Тiльки клей кiстковий гранульований та лускоподiбний 10 % 10 %
35.06 10100 Тiльки карбоксиметилцелюлоза 0,1 % 10 %
35.06 91000 Клеїльнi засоби, виробленi на основi каучуку та пластмас (включаючи штучнi смоли) 2 % 15 %
35.07 90000 Ферменти; ферментнi препарати, в iншому мiсцi не поiменованi, iншi 10 % 10 %
35.07 10000,
35.07 90000
Тiльки ферментнi препарати (для виробництва сиру) 2 % 10 %
35.07 90000 Тiльки амiлосубтилiн, глюкозооксидаза, лужна протеаза (ензими), мацеробацилiн, пектофоєтидин, протосубтилiн, целотерин 15 % 30 %
36.02 00000 Речовини вибуховi готовi (крiм пороху) 25 % 40 %
36.03 00 Шнури бiкфордовi; шнури детонувальнi; капсулi ударнi або детонувальнi; запали; електродетонатори 25 % 40 %
36.06 10000 Тiльки газовi балончики для запальничок 20 % 30 %
37.01 Фотопластинки i фотоплiвка плоскi сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв (крiм паперу, картону i текстилю); плiвки плоскi для миттєвої фотографiї, сенсибiлiзованi, неекспонованi, в упаковцi або без упаковки 25 % 40 %
(крiм
37.01 10100
Тiльки рентгенiвськi фотоплiвки для медичних, стоматологiчних i ветеринарних цiлей,    
37.01 10900 Тiльки плiвки рентгенiвськi, фотоплiвки для технiчних цiлей,    
37.01 30000 Тiльки пластини для виготовлення офсетних (металевих) та флексографiчних (фотополiмерних) форм у полiграфiї,    
37.01 99000 Тiльки фотоплiвки плоскi неекспонованi)    
37.01 10100 Тiльки рентгенiвськi фотоплiвки для медичних, стоматологiчних i ветеринарних цiлей 25 % 30 %
37.01 10900 Тiльки рентгенiвськi фотоплiвки для технiчних цiлей 25 % 30 %
37.01 30000 Тiльки пластини для виготовлення офсетних (металевих) та флексографiчних (фотополiмерних) форм у полiграфiї 10 % 10 %
37.01 99000 Тiльки фотоплiвки плоскi неекспонованi 20 % 40 %
37.02
(крiм
37.02 10000,
37.02 41000,
37.02 42000,
Фотоплiвки в рулонах сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв (крiм паперу, картону i текстилю); плiвки для миттєвої фотографiї в рулонах, сенсибiлiзованi, неекспонованi 25 % 40 %
 
 
 
37.02 43000
 
37.02 44000,

37.02 55000,

Тiльки фотоплiвки для виготовлення фотоформ у полiграфiї з дiапазоном чутливостi 500 - 700 нм,    
 
 
37.02 94900
Тiльки кiноплiвки позитивнi та негативнi)    
37.02 10000 Фотоплiвки в рулонах сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв (крiм паперу, картону i текстилю); плiвки для миттєвої фотографiї в рулонах, сенсибiлiзованi, неекспонованi: рентгенiвськi 10 % 40 %
37.02 41000 Фотоплiвки неперфорованi завширшки бiльш як 610 мм та завдовжки бiльш як 200 м для кольорової фотографiї 10 % 40 %
37.02 42000 Фотоплiвки неперфорованi завширшки бiльш як 610 мм та завдовжки бiльш як 200 м (крiм плiвок для кольорової фотографiї; полiграфiчних фотоплiвок у рулонах завширшки бiльш як 610 мм та завдовжки бiльш як 200 м) 10 % 40 %
37. 02 42000 Тiльки полiграфiчнi фотоплiвки в рулонах завширшки бiльш як 610 мм та завдовжки бiльш як 200 м 2 % 40 %
37.02 43000 Тiльки фотоплiвки для виготовлення фотоформ у полiграфiї з дiапазоном чутливостi 500 - 700 нм 15 % 20 %
37.02 44000 Тiльки фотоплiвки в рулонах неперфорованi завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм, завдовжки не бiльш як 200 м 10 % 40 %
37.02 44000 Тiльки фотоплiвки в рулонах неперфорованi завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм, завдовжки бiльш як 200 м 2 % 10 %
37.02 55000 Фотоплiвки кольоровi завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм та завдовжки бiльш як 30 м 10 % 40 %
37.02 94900 Тiльки кiноплiвки позитивнi та негативнi 20 % 30 %
37.03 Фотоматерiали (папiр, картон i текстиль) сенсибiлiзованi, неекспонованi 25 % 40 %
(крiм
37.03 10000
Тiльки фотопапiр у рулонах завширшки бiльш як 610 мм)    
37.03 10000 Тiльки фотопапiр у рулонах завширшки бiльш як 610 мм 10 % 40 %
37.04 00100 Платiвки та плiвки 25 % 30 %
37.04 00900 Фотоматерiали (платiвки, плiвки, папiр, картон i текстиль), експонованi, але не проявленi: iншi 25 % 30 %
37.05 Фотоплатiвки i фотоплiвки, експонованi та проявленi (крiм кiноплiвки) 25 % 40 %
37.06 10 Кiноплiвки експонованi та проявленi, iз звуковою дорiжкою чи без звукової дорiжки, або якi складаються iз звукової дорiжки; завширшки 35 мм i бiльше 10 % 40 %
37.06 90 Кiноплiвки експонованi та проявленi, iз звуковою дорiжкою або без звукової дорiжки, що складаються тiльки iз звукової дорiжки: iншi 25 % 40 %
37.07
Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеючих та аналогiчних речовин); продукти незмiшанi, що використовуються у фотографiї, розфасованi або упакованi для роздрiбної торгiвлi, готовi для використання 15 % 20 %
(крiм
37.07 90900
Тiльки фотохiмiкати для використання в полiграфiї)    
37.07 90900 Тiльки фотохiмiкати для використання в полiграфiї 10 % 10 %
38.02 10000 Вугiлля активоване 0 % 10 %
38.02 90000 Тiльки глина вибiлювальна 2 % 10 %
38.06 10900 Тiльки канiфоль соснова 10 % 20 %
38.08 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби проти проростання та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi речовини та аналогiчнi речовини, у пакованнях, призначенi для роздрiбної торгiвлi, або готовi вироби (наприклад стрiчки, обробленi сiркою, свiчки i папiр липкий вiд мух) 0 % 10 %
38.09 91000 Засоби оздоблювальнi, засоби для прискорення фарбування i фiксацiї барвникiв; речовини та готовi засоби iншi (наприклад речовини для оброблення i травлення), якi використовуються в текстильнiй промисловостi (крiм рiдин кремнiйорганiчних (силiконових), гiдрофобiзувальних) 0 % 10 %
38.09 91000 Тiльки рiдини кремнiйорганiчнi (силiконовi) гiдрофобiзувальнi 10 % 10 %
38.09 92000 Тiльки рiдини кремнiйорганiчнi (силiконовi), що використовуються в паперовому або подiбних виробництвах 10 % 10 %
38.09 99000 Тiльки барвники для мила 2 % 10 %
38.10 10000 Тiльки препарати для декоративного (матового) травлення алюмiнiю та його сплавiв перед анодуванням 2 % 10 %
38.11 Тiльки антидетонацiйнi сумiшi 0 % 10 %
38.11 21000 Тiльки присадки до мастильних олив з вмiстом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв 2 % 10 %
38.11 29000 Тiльки iндопол Н-1900 2 % 5 %
38.12 Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi, сполуки пластифiкувальнi для каучуку або пластмас, в iншому мiсцi не поiменованi; сумiшi антиокислювальнi i сполуки стабiлiзуючi iншi, для каучуку або пластмас 0 % 10 %
(крiм
38.12 10000
Тiльки дитiодиморфолiн - sulfasan, perhacit, rhenolran DTDM, rhenocure M    
38.12 30200 Тiльки ефiр 3,5-ди-трет-бутил-4-гiдроксифiнiл пропiонової кислоти та пентаеритриту - irgfnox 1010, anox 20    
38.12 30800 Тiльки 2-(2'гiдрокси-5'-метилфенiн) бензотриазол - tinuvin P)    
38.12 10000 Тiльки дитiодиморфолiн - sulfasan, perhacit, rhenolran DTDM, rhenocure M 10 % 10 %
38.12 30200 Тiльки ефiр 3,5-ди-трет-бутил-4-гiдроксифiнiл пропiонової кислоти та пентаеритриту - irgfnox 1010, anox 20 10 % 10 %
38.12 30800 Тiльки 2-(2'гiдрокси-5'-метилфенiн) бензотриазол - tinuvin P 10 % 10 %
38.14 00900 Розчинники i розрiджувачi складнi органiчнi, в iншому мiсцi не поiменованi: сумiшi для видалення фарб або лакiв iншi 5 % 5 %
38.15 11000 Каталiзатори на носiях з вмiстом як активного компонента нiкелю або його сполук (крiм каталiзаторiв вторинного риформiнгу метану) 2 % 10 %
38.15 11000 Тiльки каталiзатори вторинного риформiнгу метану 10 % 10 %
38.15 12000 Каталiзатори на носiях з вмiстом як активного компонента дорогоцiнних металiв або їх сполук 2 % 10 %
38.15 19000 Каталiзатори на носiях iншi (крiм каталiзаторiв низькотемпературної конверсiї CO, цинкових поглиначiв сiрчаних сполук, каталiзаторiв синтезу амiаку) 2 % 10 %
38.15 19000 Тiльки каталiзатори низькотемпературної конверсiї CO, цинкових поглиначiв сiрчаних сполук, каталiзаторiв синтезу амiаку 10 % 10 %
38.15 90000 Тiльки дабко кристалiчний, НIАКС А/100, тегоамiн-100 0,1 % 10 %
38.15 90000 Тiльки iншi каталiзатори не на носiях (крiм дабко кристалiчного, НIАКС А/100, тегоамiну-100) 2 % 10 %
38.17 10100 Додецилбензол 2 % 10 %
38.17 10500 Алкiлбензол лiнiйний 0,1 % 10 %
38.20 00000 Антифризи та рiдкi сумiшi проти обмерзання 10 % 10 %
38.21 00000 Середовища культурнi для вирощування мiкроорганiзмiв 2 % 10 %
38.22 00000 Тiльки тест-система АВ5-АД i АМ-н 2 % 10 %
38.22 00000 Тiльки антиген Кана 15 % 30 %
38.22 00000 Тiльки стандарти - тести для контролю якостi закуповуваних субстанцiй 0 % 10 %
38.23 90200 Тiльки анiонна смола SBR - P MB, катiонна смола HCR - SD (H), леватит SP 112 MB/H, леватит MP 500 MB 2 % 10 %
38.23 90830 Тiльки препарати для гальванiзацiї алюмiнiю та його сплавiв 2 % 10 %
38.23 90870 Тiльки вiтепсол (твердий жир) 0 % 10 %
38.23 90870 Тiльки стабiлiзатори, емульгатори для маргарину 2 % 10 %
38.23 90950 Тiльки гiдрофобнi заповнювачi тиксотропнi для оптичних волокон 2 % 10 %
38.23 90970 Тiльки силiконове масло, силiконова рiдина АК-1000 0,1 % 10 %
38.23 90980 Тiльки iнгiбiтори Nalco 1 % 10 %
38.23 90980 Тiльки рiдина для охолодження та змащення пiд час розрiзування кремнiю, iнгiбiтор полiмеризацiї ТВС, заповнювач 9-0602-0187, вестон 399, деемульгатори 2 % 10 %
38.23 90980 Тiльки антипiрени у сумiшi для виробництва пiнополiуретану 2 % 5 %
39.01 10100 Полiетилен лiнiйний 2 % 10 %
39.01 10100 Полiетилен лiнiйний 0 %1 10 %
39.01 10900 Полiетилен, що має питому вагу менш як 0,94: iнший (крiм термо- та свiтлостабiлiзованої композицiї чорного кольору з полiетилену, що має питому вагу менш як 0,94 (високого тиску) для iзоляцiї кабелiв) 0,1 % 10 %
39.01 10900 Тiльки полiетилен термо- та свiтлостабiлiзованої композицiї чорного кольору 0,05 % 10 %
39.01 10900 Тiльки полiетилен, що має питому вагу менш як 0,94 (високого тиску) для iзоляцiї кабелiв 2 % 10 %
39.01 20000 Тiльки полiетилен, що має питому вагу 0,94 - 0,97 (низького тиску) 2 % 10 %
39.01 20000 Полiетилен, що має питому вагу 0,94 або бiльше 0 % 10 %
39.01 30000 Сополiмери етилену з вiнiлацетатом 0,05 % 10 %
39.02 10000 Полiпропiлен 0 % 10 %
39.02 90000 Тiльки дурасин 164, дурасин 166, дурасин 168, дурасин 174 2 % 5 %
39.03
(крiм
39.03 11000,
Полiмери стиролу в первинних формах 0 % 10 %
39.03 19000 Тiльки полiстирол ударотривкий)    
39.03 11000 Полiстирол спiнений 10 % 10 %
39.03 19000 Тiльки полiстирол ударотривкий 10 % 10 %
39.04
(крiм
39.04 10000,
39.04 21000,
Полiмери вiнiлхлориду й iнших галогенових олефiнiв у первинних формах 0 % 10 %
39.04 22000 Тiльки кабельний пластикат)    
39.04 10000 Полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами 10 % 10 %
39.04 21000 Полiвiнiлхлорид iнший: непластифiкований (крiм смол полiвiнiлхлоридних марок С 4708 Ж, С 4700 Ж, С 8939 М, С 5860 Ж, С 5888 Ж, С 6370 Ж, 6388 Ж, С 6346 М, С 6630 У, С 6638 У) 10 % 10 %
39.04 21000 Тiльки смоли полiвiнiлхлориднi марок С 4708 Ж, С 4700 Ж, С 8939 М, С 5860 Ж, С 5888 Ж, С 6370 Ж, 6388 Ж, С 6346 М, С 6630 У, С 6638 У 0 % 10 %
39.04 22000 Тiльки кабельний пластикат (крiм кабельного пластикату марок 150-13, 140-14, 150-14, 160-12, IО45-12, ОМБ-60, ОНМ-50, ОНЗ-40) 25 % 30 %
39.04 22000 Тiльки кабельний пластикат марок 150-13, 140-14, 150-14, 160-12, IО45-12, ОМБ-60, ОНМ-50, ОНЗ-40 5 % 10 %
39.05 20000 Тiльки полiвiнiлпролiдон, спирт ПВС марок MOWIOL 3-83, MOWIOL 8-88 2 % 10 %
39.06 90000 Акриловi полiмери у первинних формах, iншi 0,5 % 10 %
39.07 20110 Полiетиленглiколi (крiм спиртiв ВЖ С 21) 10 % 10 %
39.07 20110 Тiльки спирти ВЖ С 21 0 % 10 %
39.07 20190 Тiльки проксанол 268 0 % 10 %
39.07 20190 Полiефiри спиртовi простi, iншi (крiм полiетиленоксиду 1500, полiетиленоксиду 400, проксанолу 268) 1 % 10 %
39.07 20190 Тiльки полiетиленоксид 1500, полiетиленоксид 400 0,1 % 10 %
39.07 30000 Смоли епоксиднi 0 % 10 %
39.07 40000 Полiкарбонат 0 % 10 %
39.07 50000 Смоли алкiднi 1 % 10 %
39.07 60000 Полiетилентерефталат 1 % 1 %
39.07 91100 Тiльки смоли полiефiрнi 1 % 10 %
39.07 99000 Тiльки полiбутилентерфталат 2 % 10 %
39.08 90000 Тiльки полiамiди склонаповненi 10 % 10 %
39.09 40000 Смоли фенольнi 0 % 10 %
39.09 50000 Тiльки жорсткий пiнополiуретан типу iзолану 7П 2 % 2 %
39.10 00000 Тiльки рiдини (масла) кремнiйорганiчнi олiметилсилоксановi (крiм замазки силiконової силоксан S-1 в аерозольнiй упаковцi) 10 % 10 %
39.10 00000 Тiльки замазка силiконова силоксан S-1 в аерозольнiй упаковцi 2 % 10 %
39.10 00000 Тiльки силiконова гума невулканiзована 2 % 5 %
39.11 10000 Смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумарон-iнденовi та полiтерпiни 0 % 10 %
39.12 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi в первинних формах, в iншому мiсцi не поiменованi 0 % 10 %
39.13 90900 Тiльки декстран-40 0,1 % 10 %
39.14 00000 Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв, класифiкованi у товарних позицiях 39.01 - 39.13, у первинних формах 10 % 10 %
39.15 90 Вiдходи, обрiзки та скрап iнших пластмас 2 % 10 %
39.16 90130 Тiльки профiлi пресованi з полiамiду (термовкладнi) 2 % 10 %
39.17 10100 Оболонки штучнi (для ковбасних виробiв) iз затвердiлих протеїнiв 10 % 10 %
39.17 21990 Тiльки ПЕТ-преформи (напiвфабрикати) тари з твердого полiетилентерефталату 25 % 30 %
39.17 31900 Тiльки шланги з хiмiчно стiйкого пластику 2 % 2 %
39.17 32910 Оболонки штучнi для ковбасних виробiв 10 % 10 %
39.17 40 Фiтинги 10 % 10 %
39.18 10100 Покриття пластмасовi для пiдлоги, самоклейкi або несамоклейкi, в рулонах або плитках; покриття пластмасовi для стiн або стель, зазначенi у примiтцi 9 до цiєї групи: з полiмерiв вiнiлхлориду, що складаються з основи, просоченої або покритої полiвiнiлхлоридом (крiм покриття для пiдлоги, що складаються з основи, просоченої або покритої полiвiнiлхлоридом (грабiол)) 10 % 10 %
39.18 10100 Тiльки покриття для пiдлоги, що складаються з основи, просоченої або покритої полiвiнiлхлоридом (грабiол) 5 % 10 %
39.19 10100 Смуги з покриттям з невулканiзованого натурального або штучного каучуку 10 % 10 %
39.19 10510 Тiльки плiвка з полiмерiв вiнiлхлориду 0 % 10 %
39.20 10110 Плити, листи, плiвки, фольга i смуги з полiмерiв етилену, непористi i неармованi, шаровi, з пiдкладкою або з'єднанi з iншими матерiалами аналогiчним способом: завтовшки не бiльш як 0,1 мм, що мають питому вагу менш як 0,94 (крiм полiетиленових плiвок у рулонах з надрукованим малюнком) 15 % 15 %
39.20 10110 Тiльки полiетиленовi плiвки в рулонах з надрукованим малюнком 20 % 30 %
39.20 10190 Плити, листи, плiвки, фольга i смуги з полiмерiв етилену, непористi i неармованi, шаровi, з пiдкладкою або з'єднанi з iншими матерiалами аналогiчним способом: завтовшки не бiльш як 0,1 мм, що мають питому вагу 0,94 або бiльше 15 % 15 %
39.20 10900 Плити, листи, плiвки, фольга i смуги з полiмерiв етилену, непористi i неармованi, шаровi, з пiдкладкою або з'єднанi з iншими матерiалами аналогiчним способом: завтовшки понад 0,1 мм 15 % 15 %
39.20 20100 Плити, листи, плiвки, фольга i смуги з полiмерiв пропiлену, непористi i неармованi, шаровi, з пiдкладкою або з'єднанi з iншими матерiалами аналогiчним способом: завтовшки менш як 0,05 мм (крiм полiпропiленових плiвок у рулонах з надрукованим малюнком) 10 % 10 %
39.20 20100 Тiльки полiпропiленовi плiвки у рулонах з надрукованим малюнком 20 % 30 %
39.20 20500 Плити, листи, плiвки, фольга i смуги з полiмерiв пропiлену, непористi i неармованi, шаровi, з пiдкладкою або з'єднанi з iншими матерiалами аналогiчним способом: завтовшки вiд 0,05 мм до 0,1 мм 15 % 15 %
39.20 20790 Плити, листи, плiвки, фольга i смуги з полiмерiв пропiлену, непористi i неармованi, шаровi, з пiдкладкою або з'єднанi з iншими матерiалами аналогiчним способом: завтовшки бiльш як 0,1 мм, завширшки бiльш як 5 мм, але не бiльш як 20 мм, що використовуються для пакування: iншi 15 % 15 %
39.20 30000 Плити, листи, плiвки, фольга i смуги з полiмерiв стиролу непористi i неармованi, шаровi, з пiдкладкою або з'єднанi з iншими матерiалами аналогiчним способом 2 % 2 %
39.20 51000 Оргскло 0 % 10 %
39.20 62000 Тiльки плiвка полiетилентерефталатна 2 % 10 %
39.20 91000 Плити, листи, плiвки, фольга i смуги з полiвiнiлбутиралю, непористi i неармованi, шаровi, з пiдкладкою або з'єднанi з iншими матерiалами аналогiчним способом 2 % 10 %
39.20 99190 Тiльки плiвка полiiмiдна 1 % 10 %
39.21 13000 Тiльки стрiчка полiуретанова розмiром 1,5 х 40 х 4000 мм 2 % 10 %
39.21 13000 Тiльки листи з пiнополiуретану 20 % 30 %
39.21 19900 Тiльки плити, листи, плiвки, фольга i смуги з iнших пластмас для товарних позицiй 87.02 - 87.05, плiвка полiетиленова 2 % 10 %
39.22 10000 Ванни, душi та раковини 10 % 10 %
39.22 20000 Сидiння та кришки для унiтазiв 10 % 10 %
39.22 90000 Бiде, унiтази, бачки зливнi та iншi подiбнi вироби з пластмас санiтарно-гiгiєнiчного призначення 10 % 10 %
39.23 10000 Коробки, сумки, кошики та iншi аналогiчнi вироби 10 % 10 %
39.23 21000 Мiшки i сумки (у тому числi конiчнi) з полiмерiв етилену 10 % 10 %
39.23 29100 Мiшки i сумки (у тому числi конiчнi) з полiвiнiлхлориду 10 % 10 %
39.23 29900 Тiльки пакети з багатошарової плiвки для пакування харчових продуктiв 1 % 10 %
39.23 30100 Сулiї, пляшки, флакони та iншi аналогiчнi вироби: мiсткiстю не бiльш як 2 л 25 % 40 %
39.23 30900 Сулiї, пляшки, флакони та iншi аналогiчнi вироби мiсткiстю бiльш як 2 л 10 % 10 %
39.23 50100 Корки та вироби для закупорювання пляшок 10 % 10 %
39.23 50900 Корки, кришки, ковпаки та iншi пристосування для закупорювання: iншi 25 % 40 %
39.23 90100 Сiтка екструдована i та, що має форму труби 10 % 10 %
39.23 90900 Вироби пластмасовi для транспортування або упакування товарiв з пластмас; корки, кришки, ковпаки та iншi пристосування для закупорювання з пластмас: iншi 25 % 40 %
39.24 10000 Посуд столовий та кухонний 25 % 40 %
39.24 90110 Губки 10 % 10 %
39.24 90190 Предмети домашнього вжитку i предмети туалету з целюлози регенерованої: iншi 10 % 10 %
39.25 90100 Фiтинги i крiпильнi деталi, призначенi для встановлення на дверi, вiкна, сходовi клiтки, стiни або iншi частини будинкiв 2 % 10 %
40.01 Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та iншi аналогiчнi природнi смоли, у первиннiй формi або у плитах, листах чи стрiчках 0 % 0 %
40.02 Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй, у первиннiй формi або у плитах, листах. чи стрiчках; сумiшi продуктiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 40.01, з продуктами цiєї товарної позицiї, у первиннiй формi або у плитах, листах чи стрiчках 0 % 10 %
(крiм
40.02 99900
Тiльки каучук, полiмери кремнiєорганiчнi (силiконовi)     
40.02 99900 Тiльки каучук, полiмери кремнiєорганiчнi (силiконовi) 15 % 15 %
40.08 29900 Тiльки фасоннi фiгурнi профiлi з непористої гуми 2 % 10 %
40.09 Труби, шланги i рукава з вулканiзованої незатвердiлої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад з прокладками, колiнами, з'єднаннями) 0 % 10 %
40.10
(крiм
Стрiчки транспортерiв, привiднi паси або бельтинг з гуми 0 % 10 %
40.10 91000 Тiльки стрiчки транспортернi завширшки 800 - 1200 мм)    
40.10 91000 Тiльки стрiчки транспортернi завширшки 800 - 1200 мм 15 % 15 %
40.11 20000 Тiльки шини пневматичнi гумовi новi для автобусiв та вантажних автомобiлiв: безкамернi з типорозмiром 175/75 R16C, 185/75 R16C, 195/75 R16C, 215/75 R16C, 195/75 R14C, камернi з типорозмiром 6,5 R16C 5 % 20 %
40.11 20000 Тiльки шини пневматичнi безкамернi гумовi новi для автобусiв з типорозмiром 11R 22,5; 295/80R 22,5 7 % 15 %
40.11 91000,
40.11 99000
Тiльки шини пневматичнi гумовi новi: iншi: з типорозмiром 33.00R 51 1 % 10 %
40.12 Шини пневматичнi гумовi, вiдновленi або тi, що були у користуваннi; суцiльнi або напiвпневматичнi шини; змiннi протектори шин та стрiчки ободовi, гумовi 15 % 15 %
40.13 10100 Камери гумовi: для автомобiлiв (у тому числi автомобiлi легковi багатомiснi, з вiдкидними сидiннями та заднiм вiдкидним бортом i спортивнi автомобiлi) 15 % 15 %
40.13 10900 Тiльки камери гумовi для автобусiв або вантажних автомобiлiв з типорозмiром 6,5 R16C 1 % 5 %
40.13 90100 Камери гумовi: для мотоциклiв 15 % 15 %
40.13 90900 Камери гумовi: iншi 15 % 15 %
40.14 90900 Вироби гiгiєнiчнi i фармацевтичнi (у тому числi соски) з гуми, крiм твердої гуми (з фiтингами з твердої гуми або без них): iншi 2 % 15 %
40.15 19100 Рукавицi господарськi 15 % 15 %
40.15 19900 Рукавицi iншi 15 % 15 %
40.15 90000 Вироби для оздоблення одягу та аксесуари (у тому числi рукавички) з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми, для рiзноманiтних цiлей: iншi 15 % 15 %
40.16 10 Вироби з гуми (крiм твердої гуми) iншi: з пористої гуми 25 % 30 %
40.16 92000 Гумки (ластики) 2 % 15 %
40.16 93900 Прокладки, шайби та iншi ущiльнювачi: iншi 15 % 15 %
40.16 99900 Вироби з гуми (крiм твердої гуми) iншi: iншi 15 % 15 %
40.17 00990 Вироби з твердої гуми: iншi 15 % 15 %
41.02 10900 Шкури овець або ягнят (свiжi, соленi, сухi, зольнi, нiкельованi або консервованi iншим способом, але недубленi, не вичиненi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом, спилок або неспилок, крiм класифiкованих у примiтцi 1 в) до цiєї групи: iншi 1 % 2 %
41.04 Шкiра з шкур великої рогатої худоби або з шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, крiм шкiри, класифiкованої у товарних позицiях 41.08 або 41.09 5 % 5 %
41.05 Шкiра з шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, крiм шкiри, класифiкованої у товарних позицiях 41.08 i 41.09 5 % 5 %
41.06 Шкiра з шкур кiз чи шкурок козенят, без волосяного покриву, крiм шкiри, класифiкованої у товарних позицiях 41.08 i 41.09 5 % 5 %
41.07 Шкiра iз шкур iнших тварин, без волосяного покриву, крiм класифiкованих у товарних позицiях 41.08 i 41.09 5 % 5 %
41.08 00 Замша (в тому числi формальдегiдно-жирового дублення) 5 % 5 %
41.09 00000 Шкiра лакована, натуральна та iмiтацiя лакованої шкiри; шкiра металiзована 5 % 5 %
41.10 00000 Обрiзки та iншi вiдходи натуральної або штучної шкiри, непридатнi для виробництва виробiв iз шкiри; шкiра в порошках, шкiряний пил i борошно 25 % 40 %
41.11 00000 Шкiра штучна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у пластинах, листах або стрiчках, у рулонах або не в рулонах 15 % 20 %
42.01 00000 Вироби шорно-сiдельнi та упряж для тварин (у тому числi посторонки, поводи, наколiнники, намордники, попони, перекиднi суми, собачi попони та аналогiчнi вироби), виготовленi з будь-якого матерiалу 25 % 40 %
42.02 Саквояжi, валiзи, дорожнi дамськi сумки-валiзки для косметики i речей туалету, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi, футляри для окулярiв, бiноклiв, фотоапаратiв, музичних iнструментiв, рушниць, кобура та аналогiчнi чохли; сумки дорожнi, сумочки для косметики, рюкзаки, сумки господарськi, портмоне, гаманцi, футляри для географiчних карт, портсигари, кисети, сумки для робочого iнструменту, сумки спортивнi, футляри для пляшок, шкатулки для дорогоцiнностей, пудреницi, футляри для рiзальних предметiв та аналогiчнi вироби, виготовленi з натуральної i штучної шкiри, з листової пластмаси, текстильних матерiалiв, пакувального картону i шкiркартону, повнiстю або частково покритi цими матерiалами 25 % 40 %
42.03 Одяг та речi до одягу з натуральної або штучної шкiри 5 % 50 %
42.03 29910 Тiльки рукавички, рукавицi з натуральної або штучної шкiри для чоловiкiв та хлопчикiв 20 % 20 %
42.03 29990 Тiльки рукавички, рукавицi з натуральної або штучної шкiри для жiнок та дiвчаток 20 % 20 %
42.03 30000 Тiльки пояси, ременi 20 % 20 %
42.04 00 Вироби з натуральної або штучної шкiри, що використовуються в машинах, механiчних пристроях або для iнших технiчних цiлей 25 % 40 %
42.05 00000 Iншi вироби з натуральної або штучної шкiри 25 % 40 %
42.06 Вироби з кишок (за винятком кетгуту з натурального шовку), шлункiв, сечових мiхурiв або сухожиль 25 % 40 %
43.01
(крiм
43.01 30000)
Сировина хутрова (включаючи голови, хвости та iншi шматки або обрiзки, придатнi для виготовлення хутряних виробiв), крiм шкiряної сировини, класифiкованої у товарних позицiях 41.01, 41.02 або 41.03 5 % 10 %
43.01 30000 Шкурки ягнят астраханської, широкохвостої, каракульської, перської та аналогiчних порiд, а також ягнят iндiйської, монгольської або тибетської порiд, цiлi, з головою, хвостом чи лапами, або без голови, хвоста чи лап 1 % 2 %
43.02 Хутровi шкурки дубленi або вичиненi (включаючи голови, хвости, лапи та iншi обрiзки, вiдходи та залишки хутрових шкурок), нез'єднанi або з'єднанi (без додання iнших матерiалiв), крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 43.03 20 % 20 %
43.03
(крiм
43.03 10900)
Одяг хутряний, речi одягу та iншi хутрянi вироби 60 євро за штуку 120 євро за штуку
43.03 10900 Тiльки одяг хутряний з кролика або зайця 25 % 30 %, але не менш як 10 євро за штуку
43.03 10900 Тiльки одяг хутряний овечий 25 % 30 %, але не менш як 6 євро за штуку
43.04 00000 Хутро штучне i вироби з нього 25 % 25 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кв. метр
44.01 10000 Деревина паливна (колоди, полiна, хмиз, гiлки тощо) 0 % 5 %
44.02 00000 Вугiлля деревне (включаючи вугiлля з шкаралупи або з горiхiв), агломероване чи неагломероване 0 % 5 %
44.03 10910 Лiсоматерiали необробленi, обкорованi або необкорованi, начорно брусованi або небрусованi, обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами: з хвойних порiд 0 % 5 %
44.03 10990 Лiсоматерiали необробленi, обкорованi або необкорованi, начорно брусованi або небрусованi, обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами, iншi 0 % 5 %
44.03 91000 Лiсоматерiали необробленi, обкорованi або необкорованi, начорно брусованi або небрусованi, з дуба 0 % 5 %
44.03 99900 Лiсоматерiали необробленi, обкорованi або необкорованi, начорно брусованi або небрусованi, iншi 0 % 5 %
44.07 Лiсоматерiали розпилянi або колотi уздовж, струганi, лущенi, обтесанi або необтесанi, шлiфованi або нешлiфованi, з'єднанi або не з'єднанi у шип, завтовшки бiльш як 6 мм 0 % 5 %
44.08 Листи одношарової фанери та шпону (клеєнi або неклеєнi) та iншi види деревини, розпиляної уздовж, струганої або лущеної, з проструганою або непроструганою, шлiфованою або нешлiфованою поверхнею, що має або не має з'єднань у шип, завтовшки не бiльш як 6 мм 0 % 5 %
(крiм
44.08 90300
Тiльої шпон струганий)    
44.08 90300 Тiльки шпон струганий (крiм шпону струганого з порiд деревини волоського та анатолiйського горiха i маньчжурського ясеня) 10 % 10 %
44.08 90300 Тiльки шпон струганий з порiд деревини волоського та анатолiйського горiха i маньчжурського ясеня 5 % 10 %
44.09 Пиломатерiали (включаючи нескладенi паркетнi планки та фриз) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, iз з'єднанням у формi напiвокруглої калiвки, фасоннi, заокругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, проструганi або непроструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають з'єднань у шип 0 % 5 %
44.10
 
 
(крiм
44.10 10100,
44.10 10500,
Плити деревностружковi та. аналогiчнi плити з деревини або iнших здерев'янiлих частин рослин, просоченi чи непросоченi смолами або iншими органiчними зв'язувальними речовинами 0 % 5 %
 
 
 
44.10 10900
Тiльки плити деревностружковi та аналогiчнi плити з деревини, оздобленi папером, просоченим смолами або iншими зв'язувальними речовинами)    
44.10 10100 Плити деревностружковi та аналогiчнi плити з деревини, необробленi або тiльки вiдшлiфованi 10 % 10 %
44.10 10500 Плити деревностружковi та аналогiчнi плити з деревини, оздобленi папером, просоченим меламiновою смолою 15 % 15 %
44.10 10900 Тiльки плити деревностружковi та аналогiчнi плити з деревини, оздобленi папером, просоченим смолами або iншими зв'язувальними речовинами 15 % 15 %
44.11
(крiм
44.11 11000,
44.11 21000)
Плити деревноволокнистi з деревини або iнших здерев'янiлих частин рослинного походження, з доданням або без додання смол чи iнших органiчних речовин 0 % 5 %
44.11 11000 Плити деревноволокнистi щiльнiстю понад як 0,8 г/см3 не пiдданi механiчнiй обробцi чи облицюванню 10 % 10 %
44.11 21000 Плити деревноволокнистi щiльнiстю понад як 0,5 г/см3, але не бiльш як 0,8 г/см3, не пiдданi механiчнiй обробцi чи облицюванню 10 % 10 %
44.12
(крiм
44.12 12000,
44.12 19000)
Фанера клеєна, панелi дерев'янi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини 0 % 5 %
44.12 12000 Фанера клеєна, яка складається виключно з листiв деревини завтовшки понад 6 мм, iнша, що має хоча б один зовнiшнiй лист шпону з деревини листяних порiд 10 % 10 %
44.12 19000 Фанера клеєна, яка складається виключно з листiв деревини завтовшки не бiльш як 6 мм, iнша 10 % 10 %
44.15 10900 Тiльки кабельнi барабани з дiаметром щоки 1800 мм та бiльше 1 % 5 %
47.01 Маса з деревини 0 % 5 %
47.02 00000 Целюлоза з деревини, розчиннi сорти 0 % 5 %
47.03 Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв 0 % 5 %
47.04 Целюлоза з деревини, сульфiтна, крiм розчинних сортiв 0 % 5 %
47.05 00000 Напiвцелюлоза 0 % 5 %
47.06 Маса паперова з iнших волокнистих рослинних матерiалiв 0 % 5 %
47.07 Макулатура i вiдходи паперовi або картоннi 0 % 5 %
48.01 00 Папiр газетний, у рулонах або в аркушах 0 % 10 %
48.02 Папiр та картон некрейдованi, що використовуються для письма, друкування або iнших графiчних цiлей; папiр для перфокарт та папiр для перфострiчок, у рулонах або аркушах, крiм паперу, класифiкованого в товарних позицiях 48.01 та 48.03; папiр та картон ручного вiдливання 0 % 10 %
48.03 00 Папiр туалетний, серветки для обличчя, рушники, скатертинки та iншi види паперу господарсько-побутового, санiтарно-гiгiєнiчного призначення, вата i полотно з целюлози, включаючи крепованi, тисненi, перфорованi, з фарбованою поверхнею або з поверхневим малюнком у рулонах завширшки понад 36 см або в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах розмiром, якщо принаймнi хоча б одна з розгорнутих сторiн має довжину понад 36 см 20 % 20 %
48.04 Крафт-папiр та картон некрейдованi в рулонах або аркушах, крiм класифiкованих у товарних позицiях 48.02 та 48.03 0 % 10 %
48.05
(крiм
48.05 10000,
48.05 21000,
48.05 22,
48.05 23000,
48.05 29,
48.05 40000,
48.05 50000,
48.05 60300,
48.05 60900,
48.05 70,
48.05 80)
Папiр та картон некрейдованi iншi, в рулонах або аркушах 0 % 10 %
48.05 10000 Папiр для гофрування з напiвцелюлози 10 % 10 %
48.05 21000 Папiр та картон багатошаровi з усiма вибiленими шарами 10 % 10 %
48.05 22 Папiр та картон багатошаровi з одним вибiленим зовнiшнiм шаром 10 % 10 %
48.05 23000 Папiр та картон багатошаровi, що мають три або бiльше шари, з яких вибiленi лише два зовнiшнiх 10 % 10 %
48.05 29 Папiр та картон багатошаровi, iншi 10 % 10 %
48.05 40000 Папiр та картон фiльтрувальнi 10 % 10 %
48.05 50000 Папiр та картон - основа для покрiвельного картону 10 % 10 %
48.05 60300 Папiр та картон для гофрування, з питомою масою 1 м2 150 г або менше 10 % 10 %
48.05 60900 Папiр та картон iншi, з питомою масою 1 м2 150 г або менше 10 % 10 %
48.05 70 Папiр та картон iншi з масою 1 м2 понад 150 г, але менш як 225 г 10 % 10 %
48.05 80 Папiр та картон iншi з масою 1 м2 225 г або бiльше 10 % 10 %
48.06
(крiм
48.06 10000)
Пергамент рослинний, папiр жиронепроникний, калька, пергамiн та iнший глянцевий прозорий або напiвпрозорий папiр у рулонах або аркушах 10 % 10 %
48.06 10000 Пергамент рослинний 0 % 10 %
48.07 99110 Папiр та картон багатошаровi (виготовленi шляхом склеювання декiлькох плоских шарiв паперу i картону) без поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, в рулонах або аркушах iншi, виготовленi з макулатури, покритi або не покритi папером, що складаються з двох або бiльше шарiв, рiзнорiдних за вмiстом 10 % 10 %
48.08 10 Папiр та картон гофрованi, перфорованi або неперфорованi 20 % 20 %
48.08 20000 Крафт-папiр мiшковий, крепований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований 0 % 10 %
48.08 90000 Папiр та картон гофрованi (обклеєнi або не обклеєнi гладенькими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi або перфорованi, в рулонах або аркушах, крiм класифiкованих у товарних позицiях 48.03 i 48.18, iншi 20 % 20 %
48.09 Папiр копiювальний, "самокопiювальний" та iнший копiювальний i перебивний папiр (включаючи покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних апаратiв або офсетних друкарських пластин) з поверхневим малюнком чи без малюнка, в рулонах завширшки понад 36 см або в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах, розмiром, коли, принаймнi, хоча б одна з розгорнутих сторiн має довжину понад 36 см 10 % 10 %
48.10
(крiм
48.10 11,
48.10 12000,
48.10 29,
48.10 31000,
48.10 32,
48.10 39000,
48.10 91,
48.10 99100,
48.10 99900)
Папiр та картон крейдованi з однiєї чи обох сторiн каолiном (китайською глиною) або iншими неорганiчними речовинами, з використанням зв'язувальних речовин чи без зв'язувальних речовин, без будь-якого iншого покриття, в тому числi з пофарбованою, декорованою поверхнею або з друкованими зображеннями, в рулонах чи аркушах 0 % 10 %
48.10 11 Папiр та картон для письма, друкування або iнших графiчних цiлей, без волокон, одержаних механiчним способом, або з вмiстом таких волокон у композицiї не бiльш як 10 %, з масою 1 м2 не бiльш як 150 г 10 % 10 %
48.10 12000 Папiр та картон для письма, друкування або iнших графiчних цiлей, без волокон, одержаних механiчним способом, або з вмiстом таких волокон у композицiї не бiльш як 10 %, з масою 1 м2 понад 150 г 10 % 10 %
48.10 29 Папiр та картон для письма, друкування або iнших графiчних цiлей, в яких волокна, одержанi механiчним способом, становлять понад 10 мас. %: iншi 10 % 10 %
48.10 31000 Крафт-папiр та картон, крiм використовуваних для письма, друкування або iнших графiчних цiлей, рiвномiрно вибiленi за всiєю масою з вмiстом понад 95 мас. % деревних волокон, одержаних хiмiчним способом, з масою 1 м2 не бiльш як 150 г 10 % 10 %
48.10 32 Крафт-папiр та картон, крiм використовуваних для письма, друкування або iнших графiчних цiлей, рiвномiрно вибiленi за всiєю масою з вмiстом понад 95 мас. % деревних волокон, одержаних хiмiчним способом, з масою 1 м2 понад 150 г 10 % 10 %
48.10 39000 Крафт-папiр та картон, крiм використовуваних для письма, друкування або iнших графiчних цiлей, iншi 10 % 10 %
48.10 91 Папiр та картон iнший, багатошаровий 10 % 10 %
48.1099100 Папiр та картон вибiленi, покритi каолiном 10 % 10 %
48.10 99900 Папiр та картон iнший 10 % 10 %
48.11 Папiр, картон, целюлозна вата i полотно з целюлозних волокон просоченi, з покриттям, з пофарбованою або декорованою поверхнею чи з нанесеним малюнком, у рулонах або аркушах, крiм виробiв, класифiкованих у позицiях 48.03, 48.09, 48.10 чи 48.18 10 % 10 %
(крiм
48.11 29000
Тiльки папiр з водяними знаками з прогумованим або синтетичним клейовим покриттям    
48.11 39000 Тiльки папiр ламiнований,    
48.11 90900)      
48.11 29000 Тiльки папiр з водяними знаками з прогумованим або синтетичним клейовим покриттям 0,01 % 0,01 %
48.11 39000 Тiльки папiр ламiнований 2 % 10 %
48.11 90900 Папiр, картон, целюлозна вата, полотно з целюлозних волокон, iншi 2 % 2 %
48.12 00000 Блоки, плити i пластини фiльтрувальнi з паперової маси 10 % 10 %
48.13 20000 Папiр цигарковий, нарiзаний або не нарiзаний за розмiром, у рулонах завширшки не бiльш як 5 см 10 % 10 %
48.13 90 Папiр цигарковий, нарiзаний або не нарiзаний за розмiром, iнший 10 % 10 %
48.14 Папiр шпалерний та iншi стiновi покриття; папiр прозорий для вiкон 25 % 40 %
48.16 Папiр копiювальний, "самокопiювальний" та iнший копiювальний або перебивний папiр (крiм паперу, класифiкованого в товарнiй позицiї 48.09), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, упакованi або не упакованi в коробки 10 % 10 %
48.17 10000 Конверти 10 % 10 %
48.18
(крiм
48.18 10)
Носовi хустинки, косметичнi серветки, рушники, скатерки, серветки для столу, дитячi пелюшки, тампони, простирадла та iншi вироби господарсько-побутового, санiтарно-гiгiєнiчного i медичного призначення; аксесуари i прикраси для одягу i бiлизни з паперової маси, паперу, целюлози, вати або полотна з волокон целюлози 10 % 10 %
48.18 10 Папiр туалетний 20 % 20 %
48.19
(крiм
48.19 10000,
48.19 20,
Ящики, коробки, мiшки, сумки та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати i полотна з волокон целюлози; папки, лотки для листiв та аналогiчнi вироби, що використовуються в установах, магазинах тощо 10 % 10 %
48.1930000 Тiльки паперовi мiшки для сухого молока    
48.19 50000,
48.19 60000)
     
48.19 10000 Ящики та коробки з гофрованого паперу або картону 20 % 20 %
48.19 20 Ящики та коробки з негофрованого паперу або картону 20 % 20 %
(крiм
48.19 20100
Тiльки коробки з негофрованого паперу або картону, з масою 1 м2 паперу або картону менш як 600 г)    
48.19 20100 Тiльки коробки з негофрованого паперу або картону, з масою 1 м2 паперу або картону менш як 600 г 25 % 30 %
48.19 30000 Тiльки паперовi мiшки для сухого молока 1 % 10 %
48.19 50000 Iншi упаковки, включаючи пакувальнi конверти для грамплатiвок (крiм упаковок iнших з картону) 20 % 20 %
48.19 50000 Тiльки упаковки iншi з картону 25 % 30 %
48.19 60000 Папки, лотки для листiв, ящики для зберiгання документiв i подiбнi вироби, що використовуються в установах, магазинах тощо 25 % 30 %
48.20 Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки бланкiв, ордерiв, квитанцiй, блокноти для листiв, пам'ятних записiв, щоденники та аналогiчнi вироби, зошити, книжечки промокального паперу, знiмнi палiтурки, швидкозшивачi, папки, самокопiювальнi дiловi бланки i формуляри, поаркушно прокладенi копiювальнi набори та iншi канцелярськi товари з паперу або картону; альбоми для зразкiв або колекцiй, обкладинки для книжок з паперу або картону 10 % 10 %
(крiм
48.20 10100,
48.20 10300,
48.20 10500,
48.20 20000,
48.20 30000,
48.20 50000,
     
48.20 90000 Тiльки обкладинки для книжок з паперу або картону)    
48.20 10100 Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, книжки бланкiв, ордерiв i квитанцiй 25 % 30 %
48.20 10300 Записнi книжки, блокноти для листiв i нотаток 25 % 30 %
48.20 10500 Щоденники 25 % 30 %
48.20 20000 Зошити 25 % 30 %
48.20 30000 Знiмнi палiтурки, папки i швидкозшивачi 25 % 30 %
48.20 50000 Альбоми для зразкiв або колекцiй 25 % 30 %
48.20 90000 Тiльки обкладинки для книжок з паперу або картону 25 % 30 %
48.21 Ярлики та етикетки всiх видiв з паперу або картону, з друкованим текстом чи зображенням або без друкованого тексту чи зображення 25 % 30 %
48.22 Бобiни, котушки, копси, шпулi та аналогiчнi тримачi з паперової маси, паперу або картону, перфорованi або неперфорованi, армованi чи неармованi 10 % 10 %
48.23
(крiм
48.23 11100,
48.23 59900)
Папiр, картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон iншi, нарiзанi за форматом; вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати i полотна з целюлозних волокон iншi 10 % 10 %
48.23 11100 Смуги самоклейнi завширшки не бiльш як 10 см з покриттям з невулканiзованого натурального або штучного каучуку 2 % 10 %
48.23 59900 Папiр i картон для письма, друкування або iнших графiчних цiлей, iншi 20 % 20 %
49.01 10000 Друкованi книги, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, окремими аркушами, сфальцьованi або несфальцьованi 15 % 20 %
49.01 91000 Словники, енциклопедiї та їх серiйнi випуски 5 % 20 %
49.01 99000 Друкованi книги, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi (крiм друкованих книг, наукових i науково-популярних брошур, науково-технiчної лiтератури та технiчної документацiї): iншi 15 % 20 %
49.01 99000 Тiльки науково-технiчна лiтература та технiчна документацiя 0,1 % 0,1 %
49.01 99000 Тiльки друкованi книги, науковi i науково-популярнi брошури 5 % 20 %
49.02 10000 Газети, журнали та iншi перiодичнi видання, iлюстрованi або неiлюстрованi, якi мiстять або не мiстять рекламнi матерiали, що видаються не менше нiж чотири рази на тиждень 20 % 30 %
49.02 90000 Газети, журнали та iншi перiодичнi видання, iлюстрованi або неiлюстрованi, якi мiстять або не мiстять рекламнi матерiали, iншi (крiм газет, журналiв та iнших наукових перiодичних видань) 20 % 30 %
49.02 90000 Тiльки: газети, журнали та iншi науковi перiодичнi видання 5 % 20 %
49.06 00000 Плани i креслення для архiтектурних, iнженерних, промислових, комерцiйних, топографiчних або iнших аналогiчних цiлей, що являють собою оригiнали, виконанi вiд руки; тексти рукописнi; фоторепродукцiї на сенсибiлiзованому паперi i копiї класифiкованих вище товарiв 15 % 15 %
49.07 00
(крiм
49.07 00910,
49.07 00990)
Марки поштовi негашенi, гербовi або аналогiчнi негашенi марки поточного або нового випуску в країнi, для якої вони призначенi; папiр гербовий; чековi книжки; банкноти; акцiї, облiгацiї, бони та аналогiчнi види цiнних паперiв 20 % 20 %
49.07 00910 Папiр гербовий; чековi книжки, акцiї, облiгацiї, бони та аналогiчнi види цiнних паперiв: пiдписанi та пронумерованi 0,1 % 10 %
49.07 00990 Папiр гербовий; чековi книжки, акцiї, облiгацiї, бони та аналогiчнi види цiнних паперiв: iншi 25 % 30 %
49.08 Картинки перебивнi (декалькоманiя) 10 % 10 %
49.09 00000 Листiвки поштовi друкованi або iлюстрованi; привiтання, запрошення та аналогiчнi картки, iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами або без конвертiв, з прикрасами або без прикрас 25 % 30 %
49.10 00000 Друкованi календарi всiх видiв, включаючи вiдривнi 25 % 30 %
49.11 Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї 25 % 30 %
(крiм
49.11 99000
Тiльки державнi лотерейнi бiлети)    
49.11 99000 Тiльки державнi лотерейнi бiлети 5 % 10 %
50.03 Вiдходи шовковi (включаючи кокони, непридатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток i розпушенi вiдходи) 1 % 10 %
50.04 00900 Пряжа шовкова (за винятком пряжi з вiдходiв шовку), не розфасована для роздрiбної торгiвлi: iнша 1 % 5 %
50.07 10000 Тканини з шовкових гребеневих пачосiв 1 % 5 %
50.07 20510 Тканини iншi суровi, митi або вибiленi, якi мiстять за масою не менш як 85 % натурального шовку або вiдходiв шовку, крiм шовкових гребеневих пачосiв 1 % 5 %
50.07 20590 Тканини iншi фарбованi, якi мiстять за масою не менш як 85 % натурального шовку або вiдходiв шовку, крiм шовкових гребеневих пачосiв 1 % 5 %
50.07 20690 Тканини iншi з пряжi рiзних кольорiв, якi мiстять за масою не менш як 85 % натурального шовку або вiдходiв шовку, крiм шовкових гребеневих пачосiв 1 % 5 %
50.07 90900 Тканини iншi набивнi 1 % 5 %
51.01 Вовна, не пiддана кардо- або гребенечесанню 0 % 5 %
51.02 Волос тварин, тонкий або грубий, не пiдданий кардо- або гребенечесанню 1 % 10 %
51.03 10100 Пачоси вовни або тонкого волосу тварин некарбонiзованi 1 % 5 %
51.03 20910 Iншi вiдходи вовни або тонкого волосу тварин некарбонiзованi 1 % 5 %
51.03 20990 Iншi вiдходи вовни або тонкого волосу тварин карбонiзованi 1 % 5 %
51.03 30000 Вiдходи грубого волосу тварин 1 % 5 %
51.05 Вовна або тонкий чи грубий волос тварин, пiдданi кардо- або гребенечесанню (включаючи гребенечесану вовну у вiдрiзках) 1 % 2 %
51.06 Пряжа вовняна апаратна, не розфасована для роздрiбної торгiвлi 0 % 5 %
51.07 Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi 0 % 5 %
51.08 Пряжа з тонкого волосу тварин (апаратна або гребенечесана), не розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 % 5 %
51.09 10100 Пряжа з вмiстом вовни або тонкого волосу тварин за масою 85 % i бiльше, розфасована для роздрiбної торгiвлi в клубках, мотках або пасмах, масою понад 125 г, але не бiльш як 500 г 1 % 15 %
51.09 10900 Пряжа з вмiстом вовни або тонкого волосу тварин за масою 85 % i бiльше, розфасована для роздрiбної торгiвлi, iнша 2 % 15 %
51.09 90100 Пряжа iнша з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрiбної торгiвлi в клубках, мотках або пасмах, масою понад 125 г, але не бiльш як 500 г 2 % 15 %
51.09 90900 Пряжа iнша з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрiбної торгiвлi, iнша 1 % 15 %
51.11 Тканини з апаратної вовняної пряжi або апаратної пряжi з тонкого волосу тварин 0 % 10 %
51.12 Тканини з гребенечесаної вовняної пряжi або гребенечесаної пряжi з тонкого волосу тварин 0 % 10 %
51.13 00000 Тканини з грубого волосу тварин або кiнського волосу 5 % 20 %
52.01 Волокно бавовняне, нечесане 0 % 0 %
52.02 10000 Вiдпадки прядильнi (включаючи плутанку) 1 % 10 %
52.02 99000 Вiдходи бавовни iншi 1 % 10 %
52.04 20000 Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi для роздрiбної торгiвлi 1 % 10 %
52.05 Тiльки пряжа трикотажна з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 % 15 %
52.05 11000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса i бiльше (не вище 14 метричного номера) 1 % 15 %
52.05 12000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29 децитекса, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14 метричного номера, але не вище 43 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 13000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56 децитекса, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43 метричного номера, але не вище 52 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 14000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31 децитекса, але не менш як 125 децитексiв (вище 52 метричного номера, але не вище 80 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 15 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера) 1 % 15 %
52.05 21000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю не менш як 714,29 децитекса i бiльше (не вище 14 метричного номера) 1 % 15 %
52.05 22000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29 децитекса, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14 метричного номера, але не вище 43 метричного номера) 5 % 20 %
52.05 23000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56 децитекса, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43 метричного номера, але не вище 52 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 24000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31 децитекса, але не менш як 125 децитексiв (вище 52 метричного номера, але не вище 80 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 25100 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80 метричного номера, але не вище 94 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 25300 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю менш як 106,38 децитекса, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94 метричного номера, але не вище 120 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 25900 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: однониткова, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера) 1 % 15 %
52.05 31000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi не менш як 714,29 децитекса i бiльше (не вище 14 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 32000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29 децитекса, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14 метричного номера, але не вище 43 метричного номера) 1 % 15 %
52.05 33000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56 децитекса, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43 метричного номера, але не вище 52 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 34000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31 децитекса, але не менш як 125 децитексiв (вище 52 метричного номера, але не вище 80 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 35100 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80 метричного номера, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжi) 5 % 15 %
52.05 35900 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера для однониткової пряжi) 1 % 15 %
52.05 41000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi не менш як 714,29 децитекса i бiльше (не вище 14 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 42000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29 децитекса, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14 метричного номера, але не вище 43 метричного номера) 1 % 15 %
52.05 43000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56 децитекса, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43 метричного номера, але не вище 52 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 44000 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31 децитекса, але не менш як 125 децитексiв (вище 52 метричного номера, але не вище 80 метричного номера) 5 % 15 %
52.05 45100 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80 метричного номера, але не вище 94 метричного номера для однониткової пряжi) 1 % 15 %
52.05 45300 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 106,38 децитекса, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94 метричного номера, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжi) 5 % 15 %
52.05 45900 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою 85 % i бiльше бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi: кручена, з гребенечесаних волокон, лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера для однониткової пряжi) 5 % 15 %
52.06 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), яка мiстить за масою менш як 85 % бавовни, не розфасована для роздрiбної торгiвлi 0 % 5 %
52.07 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), розфасована для роздрiбної торгiвлi 0 % 5 %
52.08 11100 Тканини бавовнянi, суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2, для виготовлення бандажiв, перев'язувальних матерiалiв i медичної марлi 1 % 20 %
52.08 11900 Тканини бавовнянi, суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2, iншi 5 % 20 %
52.08 12110 Тканини бавовнянi суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки не бiльш як 115 см 2 % 20 %
52.08 12130 Тканини бавовнянi, суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки понад 115 см, але не бiльш як 145 см 1 % 20 %
52.08 12150 Тканини бавовнянi, суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки понад 145 см, але не бiльш як 165 см 5 % 20 %
52.08 12190 Тканини бавовнянi, суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки понад 165 см 5 % 20 %
52.08 12910 Тканини бавовнянi, суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки не бiльш як 115 см 1 % 20 %
52.08 12930 Тканини бавовнянi, суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки понад 115 см, але не бiльш як 145 см 5 % 20 %
52.08 12950 Тканини бавовнянi, суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки понад 145 см, але не бiльш як 165 см 1 % 20 %
52.08 12990 Тканини бавовнянi, суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки понад 165 см 1 % 20 %
52.08 13000 Тканини бавовнянi, суровi, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 1 % 20 %
52.08 19000 Тканини бавовнянi, суровi, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2, iншi 5 % 20 %
52.08 21100 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2, для виготовлення бандажiв, перев'язувальних матерiалiв i медичної марлi 1 % 20 %
52.08 21900 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2, iншi 1 % 20 %
52.08 22110 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки не бiльш як 115 см 2 % 20 %
52.08 22130 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки понад 115 см, але не бiльш як 145 см 5 % 20 %
52.08 22150 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки понад 145 см, але не бiльш як 165 см 2 % 20 %
52.08 22190 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки понад 165 см 5 % 20 %
52.08 22910 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки не бiльш як 115 см 1 % 20 %
52.08 22930 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки понад 115 см, але не бiльш як 145 см 2 % 20 %
52.08 22950 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки понад 145 см, але не бiльш як 165 см 2 % 20 %
52.08 22990 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки понад 165 см 1 % 20 %
52.08 23000 Тканини бавовнянi, вибiленi, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 5 % 20 %
52.08 29000 Тканини бавовнянi, вибiленi, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2, iншi 5 % 20 %
52.08 31000 Тканини бавовнянi, пофарбованi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 2 % 20 %
52.08 32110 Тканини бавовнянi, пофарбованi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки не бiльш як 115 см 5 % 20 %
52.08 32130 Тканини бавовнянi, пофарбованi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки понад 115 см, але не бiльш як 145 см 5 % 20 %
52.08 32150 Тканини бавовнянi, пофарбованi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки понад 145 см, але не бiльш як 165 см 0 % 10 %
52.08 32190 Тканини бавовнянi, пофарбованi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 i завширшки понад 165 см 0 % 10 %
52.08 32910 Тканини бавовнянi, пофарбованi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки не бiльш як 115 см 1 % 20 %
52.08 32930 Тканини бавовнянi, пофарбованi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки понад 115 см, але не бiльш як 145 см 0 % 10 %
52.08 32950 Тканини бавовнянi, пофарбованi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки понад 145 см, але не бiльш як 165 см 0 % 10 %
52.08 32990 Тканини бавовнянi, пофарбованi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 i завширшки понад 165 см 0 % 10 %
52.08 33000 Тканини бавовнянi, пофарбованi, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 5 % 20 %
52.08 39000 Тканини бавовнянi, пофарбованi, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2, iншi 2 % 20 %
52.08 41000 Тканини бавовнянi, полотняного переплетення, з пряжi рiзних кольорiв, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 5 % 20 %
52.08 42000 Тканини бавовнянi, полотняного переплетення, з пряжi рiзних кольорiв, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 0 % 10 %
52.08 43000 Тканини бавовнянi, з пряжi рiзних кольорiв, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 0 % 10 %
52.08 49000 Тканини бавовнянi, з пряжi рiзних кольорiв, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2, iншi 5 % 20 %
52.08 51000 Тканини бавовнянi, набивнi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 1 % 20 %
52.08 52100 Тканини бавовнянi, набивнi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 5 % 20 %
52.08 52900 Тканини бавовнянi, набивнi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2, але не бiльш як 200 г/м2 1 % 20 %
52.08 53000 Тканини бавовнянi, набивнi, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 0 % 10 %
52.08 59000 Тканини бавовнянi, набивнi, якi мiстять за масою 85 % i бiльше бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2, iншi 2 % 20 %
52.09 11000 Тканини бавовнянi, суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.09 12000 Тканини бавовнянi, суровi, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.09 19000 Тканини бавовнянi, суровi, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, iншi 1 % 20 %
52.09 21000 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.09 22000 Тканини бавовнянi, вибiленi, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.09 29000 Тканини бавовнянi, вибiленi, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, iншi 2 % 20 %
52.09 31000 Тканини бавовнянi, пофарбованi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 10 % 20 %
52.09 32000 Тканини бавовнянi, пофарбованi, 3-або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.09 39000 Тканини бавовнянi, пофарбованi, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, iншi 0 % 10 %
52.09 41000 Тканини бавовнянi, з пряжi рiзних кольорiв, полотняного переплетення, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 0 % 10 %
52.09 42000 Тканини бавовнянi "денiм", з пряжi рiзких кольорiв, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.09 43000 Тканини бавовнянi, з пряжi рiзних кольорiв, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.09 49100 Тканини бавовнянi, з пряжi рiзних кольорiв, жакардовi, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 i завширшки понад 115 см, але менш як 140 см 0 % 10 %
52.09 49900 Тканини бавовнянi, з пряжi рiзних кольорiв, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, iншi 5 % 20 %
52.09 51000 Тканини бавовнянi, набивнi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 1 % 20 %
52.09 52000 Тканини бавовнянi, набивнi, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 2 % 20 %
52.09 59000 Тканини бавовнянi, набивнi, якi мiстять за масою не менш як 85 % бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, iншi 0 % 10 %
52.10 Тканини бавовнянi, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 0 % 10 %
52.11 11000 Тканини бавовнянi, суровi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 1 % 20 %
52.11 12000 Тканини бавовнянi, суровi, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.11 19000 Тканини бавовнянi, суровi, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, iншi 1 % 20 %
52.11 21000 Тканини бавовнянi, вибiленi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.11 22000 Тканини бавовнянi, вибiленi, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.11 29000 Тканини бавовнянi, вибiленi, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, iншi 5 % 20 %
52.11 31000 Тканини бавовнянi, пофарбованi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.11 32000 Тканини бавовнянi, пофарбованi, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.11 39000 Тканини бавовнянi, пофарбованi, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, iншi 0 % 10 %
52.11 41000 Тканини бавовнянi, з пряжi рiзних кольорiв, полотняного переплетення, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м 5 % 20 %
52.11 42000 Тканини бавовнянi "денiм", з пряжi рiзних кольорiв, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.11 43000 Тканини бавовнянi, з пряжi рiзних кольорiв, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 1 % 20 %
52.11 49110 Тик для матрацiв 5 % 20 %
52.11 49190 Тканини бавовнянi, з пряжi рiзних кольорiв, жакардовi, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, iншi 0 % 10 %
52.11 49900 Тканини бавовнянi, з пряжi рiзних кольорiв, iншi, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, iншi 5 % 20 %
52.11 51000 Тканини бавовнянi набивнi, полотняного переплетення, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.11 52000 Тканини бавовнянi набивнi, 3- або 4-ниткового саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 1 % 20 %
52.11 59000 Тканини бавовнянi набивнi, iншi, якi мiстять за масою менш як 85 % бавовни, з доданням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 5 % 20 %
52.12 Тканини бавовнянi iншi 0 % 10 %
53.01 10000 Необроблений або вимочений льон 5 % 10 %
53.01 21000,
53.01 29000
Льон чесаний або оброблений iншим способом, але не прядений, iнший 1 % 2 %
53.01 30100 Пачоси ллянi 1 % 20 %
53.01 30900 Iншi вiдходи льону 5 % 10 %
53.02 10000 Коноплi необробленi або вимоченi 1 % 20 %
53.02 90000 Волокно конопляне, необроблене або оброблене, але не прядене; пачоси та iншi вiдходи конопель (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину), iнше 2 % 20 %
53.03 10000 Тiльки волокно джутове 0 % 5 %
53.06 10110 Пряжа лляна сурова однониткова, лiнiйною щiльнiстю 833,3 децитекса або бiльше (але не вище 12 метричного номера), не розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 % 15 %
53.06 10190 Пряжа лляна iнша однониткова, лiнiйною щiльнiстю 833,3 децитекса або бiльше (але не вище 12 метричного номера), не розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 % 15 %
53.06 10310 Пряжа лляна сурова однониткова, лiнiйною щiльнiстю менш як 833,3 децитекса, але не менш як 277,8 децитекса (вище 12 метричного номера, але не вище 36 метричного номера), не розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 % 15 %
53.06 10390 Пряжа лляна iнша однониткова, лiнiйною щiльнiстю менш як 833,3 децитекса, але не менш як 277,8 децитекса (вище 12 метричного номера, але не вище 36 метричного номера), не розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 % 15 %
53.06 10500 Пряжа лляна однониткова, лiнiйною щiльнiстю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера), не розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 % 15 %
53.06 10900 Пряжа лляна однониткова, розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 % 15 %
53.06 20110 Пряжа лляна сурова, кручена, не розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 % 15 %
53.06 20190 Пряжа лляна iнша, кручена, не розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 % 15 %
53.06 20900 Пряжа лляна, кручена, розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 % 15 %
53.07 10100 Тiльки пряжа з джуту однониткова, лiнiйною щiльнiстю 1000 децитексiв або менше (10 метричний номер або вище) 0,5 % 2 %
53.09 11110 Тканини ллянi суровi, якi мiстять за масою 85 % i бiльше льону, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 400 г/м2 5 % 10 %
53.09 11190 Тканини ллянi суровi, якi мiстять за масою 85 % i бiльше льону, з поверхневою щiльнiстю понад 400 г/м2 5 % 10 %
53.09 11900 Тканини ллянi вибiленi, якi мiстять за масою 85 % i бiльше льону 5 % 20 %
53.09 19100 Тканини ллянi пофарбованi або з пряжi рiзних кольорiв, якi мiстять за масою 85 % i бiльше льону 5 % 20 %
53.09 19900 Тканини ллянi набивнi, якi мiстять за масою 85 % i бiльше льону 5 % 20 %
53.09 21100 Тканини ллянi суровi, якi мiстять за масою менш як 85 % льону 1 % 20 %
53.09 21900 Тканини ллянi вибiленi, якi мiстять за масою менш як 85 % льону 5 % 20 %
53.09 29100 Тканини ллянi пофарбованi або з пряжi рiзних кольорiв, якi мiстять за масою менш як 85 % льону 5 % 20 %
53.09 29900 Тканини ллянi набивнi, якi мiстять за масою менш як 85 % льону 5 % 20 %
54.01 Нитки швейнi з хiмiчних ниток, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 % 10 %
54.02 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мононитки, з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексiв 0 % 10 %
54.03 Нитки комплекснi штучнi (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи штучнi мононитки, з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексiв 0 % 10 %
54.04 Мононитки синтетичнi з лiнiйною щiльнiстю не менш як 67 децитексiв i з поперечним перетином не бiльш як 1 мм; стрiчковi та аналогiчнi нитки (наприклад штучна соломка) iз синтетичних текстильних матерiалiв, завширшки не бiльш як 5 мм 0 % 10 %
54.05 00000 Мононитки штучнi з лiнiйною щiльнiстю не менш як 67 децитексiв i з поперечним перетином не бiльш як 1 мм; стрiчковi та аналогiчнi нитки (наприклад штучна соломка) iз штучних текстильних матерiалiв, завширшки не бiльш як 5 мм 0 % 10 %
54.06 Нитки комплекснi хiмiчнi (крiм швейних ниток), розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 % 10 %
54.07
(крiм
54.07 20190,
54.07 71000,
54.07 83100,
54.07 91000)
Тканини iз синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виробленi з матерiалiв, що класифiкуються в товарнiй позицiї 54.04 5 % 20 %
54.07 20190 Тканини, виробленi iз стрiчкових або аналогiчних ниток, з полiетилену або полiпропiлену, завширшки 3 м або бiльше 1 % 5 %
54.07 71000 Тканини iншi суровi або вибiленi, якi мiстять за масою не менш як 85 % синтетичних комплексних ниток 1 % 20 %
54.07 83100 Тканини iншi з ниток рiзних кольорiв, жакардовi, якi мiстять за масою менш як 85 % синтетичних комплексних ниток, з доданням в основному або виключно бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 250 г/м2 i завширшки понад 115 см, але менш як 140 см 1 % 20 %
54.07 91000 Тканини iншi суровi або вибiленi з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виробленi з матерiалiв, що класифiкуються в товарнiй позицiї 54.04 2 % 20 %
54.08 10000 Тканини, виробленi з високомiцних вiскозних ниток 0 % 10 %
54.08 21000 Тканини iншi, суровi або вибiленi, якi мiстять за масою не менш як 85 % штучних комплексних ниток, стрiчкових та аналогiчних ниток 0 % 10 %
54.08 22100 Тканини iншi, пофарбованi, полотняного переплетення, саржевого переплетення, включаючи зворотну саржу, або атласного переплетення, якi мiстять за масою не менш як 85 % штучних комплексних ниток, стрiчкових та аналогiчних ниток, завширшки понад 135 см, але не бiльш як 155 см 5 % 10 %
54.08 22900 Тканини iншi, пофарбованi, якi мiстять за масою не менш як 85 % штучних комплексних ниток, стрiчкових та аналогiчних ниток, iншi 5 % 10 %
54.08 23100 Тканини iншi, з ниток рiзних кольорiв, жакардовi, якi мiстять за масою не менш як 85 % штучних комплексних ниток, стрiчкових та аналогiчних ниток, з поверхневою щiльнiстю понад 250 г/м2 i завширшки понад 115 см, але не бiльш як 140 см 5 % 10 %
54.08 23900 Тканини iншi, з ниток рiзних кольорiв, якi мiстять за масою не менш як 85 % штучних комплексних ниток, стрiчкових та аналогiчних ниток, iншi 5 % 10 %
54.08 24000 Тканини iншi, набивнi, якi мiстять за масою не менш як 85 % штучних комплексних ниток, стрiчкових та аналогiчних ниток 5 % 10 %
54.08 31000 Тканини iншi, суровi або вибiленi, з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виробленi з матерiалiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 54.05, iншi 2 % 10 %
54.08 32000 Тканини iншi, пофарбованi, з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виробленi з матерiалiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 54.05 0 % 10 %
54.08 33000 Тканини iншi, з ниток рiзних кольорiв, з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виробленi з матерiалiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 54.05 5 % 10 %
54.08 34000 Тканини iншi, набивнi, з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виробленi з матерiалiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 54.05 5 % 10 %
55.01 Джгут iз синтетичних комплексних ниток 0 % 10 %
55.02 00 Джгут iз штучних комплексних ниток 0 % 10 %
55.03 Волокна штапельнi синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню або iншiй пiдготовцi для прядiння 0 % 10 %
55.04 Волокна штапельнi штучнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню або iншiй пiдготовцi для прядiння 0 % 10 %
55.05 Вiдходи хiмiчних волокон (включаючи пачоси, вiдходи вiд прядiння та обтiпану сировину) 5 % 15 %
55.06
(крiм
55.06 90910)
Волокна штапельнi синтетичнi, пiдданi кардо- чи гребенечесанню або iншiй пiдготовцi для прядiння 5 % 15 %
55.06 90910 Волокна штапельнi полiпропiленовi, пiдданi кардо- чи гребенечесанню або iншiй пiдготовцi для прядiння 0 % 10 %
55.07 00000 Волокна штапельнi штучнi, пiдданi кардо- чи гребенечесанню або iншiй пiдготовцi для прядiння 5 % 15 %
55.08 Нитки швейнi з хiмiчних штапельних волокон, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 % 10 %
55.09
(крiм
55.09 32900,
55.09 51000,
55.09 61900)
Пряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi 5 % 15 %
55.09 32900 Пряжа кручена, яка мiстить за масою не менш як 85 % акрилових або модакрилових штапельних волокон, не розфасована для роздрiбної торгiвлi 0 % 10 %
55.09 51000 Пряжа iнша з штапельних полiефiрних волокон, змiшана в основному або виключно iз штучними штапельними волокнами, не розфасована для роздрiбної торгiвлi 0 % 10 %
55.09 61900 Пряжа iнша з акрилових або модакрилових, у тому числi штапельних волокон, змiшаних в основному або виключно з вовною або тонким волосом тварин, iнша, не розфасована для роздрiбної торгiвлi 0 % 10 %
55.10 Пряжа з штучних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi 0 % 10 %
55.11 Пряжа з хiмiчних штапельних волокон (крiм швейних ниток), розфасована для роздрiбної торгiвлi 0 % 10 %
55.12 Тканини з синтетичних штапельних волокон, якi мiстять за масою не менш як 85 % цих волокон 0 % 10 %
55.13 Тканини з синтетичних штапельних волокон, якi мiстять за масою менш як 85 % цих волокон, з доданням в основному або виключно бавовни, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 170 г/м2 0 % 10 %
55.14 Тканини з синтетичних штапельних волокон, якi мiстять за масою менш як 85 % цих волокон, з доданням в основному або виключно бавовни, з поверхневою щiльнiстю понад 170 г/м2 0 % 10 %
55.15 Тканини з синтетичних штапельних волокон iншi 0 % 10 %
55.16 Тканини з штучних штапельних волокон 0 % 10 %
56.01 10100 Серветки i тампони гiгiєнiчнi, дитячi пелюшки та аналогiчнi санiтарно-гiгiєнiчнi вироби з вати: з хiмiчних волокон 5 % 40 %
56.01 10900 Серветки i тампони гiгiєнiчнi, дитячi пелюшки та аналогiчнi санiтарно-гiгiєнiчнi вироби з вати: з iнших текстильних матерiалiв 5 % 40 %
56.01 21100 Вата з бавовни гiгроскопiчна, iншi вироби з неї 5 % 40 %
56.01 21900 Вата з бавовни iнша, iншi вироби з неї 5 % 40 %
56.01 22100 Вата з хiмiчних волокон, iншi вироби з неї, у рулонах дiаметром не бiльш як 8 мм 5 % 40 %
56.01 22910 Вата з синтетичних волокон, iншi вироби з неї 5 % 40 %
56.01 22990 Вата з штучних волокон, iншi вироби з неї 5 % 40 %
56.01 29000 Вата iнша, iншi вироби з неї 2 % 40 %
56.01 30000 Пух i пил текстильнi, вузлики 5 % 20 %
56.02 10 Фетр i повсть, одержанi голкопробивним способом, та клеєнопрошивнi полотна 5 % 20 %
56.02 21000 Фетр i повсть з вовни або тонкого волосу тварин, iншi, непросоченi, без покриття i недубльованi 2 % 20 %
56.02 29100 Фетр i повсть з грубого волосу тварин, iншi, непросоченi, без покриття i недубльованi 1 % 20 %
56.02 29900 Фетр i повсть з iнших текстильних матерiалiв, непросоченi, без покриття i недубльованi 5 % 20 %
56.02 90000 Фетр i повсть просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi: iншi 5 % 20 %
56.03 00 Нетканi матерiали, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi 5 % 20 %
56.04 10000 Нитки та корд гумовi, з текстильним покриттям 5 % 20 %
56.04 20000 Нитки високомiцнi з полiефiрiв, нейлону або з iнших полiамiдiв чи вiскознi, просоченi або з покриттям 1 % 20 %
56.04 90000 Нитки i корд гумовi, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрiчка та аналогiчнi форми, класифiкованi у товарних позицiях 54.04 або 54.05, просоченi, покритi, прошарованi гумою або пластмасами: iншi 5 % 20 %
56.05 00000 Нитка металiзована, декоративна або недекоративна, що являє собою текстильну нитку чи стрiчку або аналогiчнi форми, класифiкованi у товарних позицiях 54.04 i 54.05, комбiнована з металом, поданим у формi нитки, стрiчки, обсипана або покрита металом 5 % 20 %
56.06 00100 Петляста нитка 5 % 20 %
56.07 10000 Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, плетенi або неплетенi, просоченi або непросоченi, покритi або непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас: з джуту або iнших луб'яних текстильних волокон, класифiкованих у товарнiй позицiї 53.03 1 % 40 %
56.07 21000 Шпагат або мотузки для пакування з сизалю або iнших текстильних волокон рослин роду Agave 5 % 40 %
56.07 29100 Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, плетенi або неплетенi, просоченi або непросоченi, покритi або непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас: iз сизалю чи iнших текстильних волокон рослин роду Agave: лiнiйною щiльнiстю понад 100000 децитексiв (10 г/м) 1 % 40 %
56.07 29900 Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, плетенi або неплетенi, просоченi або непросоченi, покритi або непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас: iз сизалю чи iнших текстильних волокон рослин роду Agave: лiнiйною щiльнiстю 100000 децитексiв (10 г/м) або менше 5 % 40 %
56.07 30000 Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, плетенi або неплетенi, просоченi або непросоченi, покритi або непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас: з абаки (манiльських конопель) або з iнших жорстких (листових) волокон 5 % 40 %
56.07 41000 Шпагат або пакувальна мотузка з полiетилену чи полiпропiлену 5 % 40 %
56.07 49110 Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, просоченi або непросоченi, покритi або непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас: з полiетилену або полiпропiлену: лiнiйною щiльнiстю понад 50000 децитексiв (5 г/м): плетенi 5 % 40 %
56.07 49190 Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, просоченi або непросоченi, покритi чи непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас: з полiетилену або полiпропiлену: лiнiйною щiльнiстю понад 50000 децитексiв (5 г/м): iншi 2 % 40 %
56.07 49900 Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, плетенi або неплетенi, просоченi чи непросоченi, покритi або непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас: з полiетилену або полiпропiлену: лiнiйною щiльнiстю 50000 децитексiв (5 г/м) або менше 1 % 40 %
56.07 50110 Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, просоченi або непросоченi, покритi або непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас: з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв: лiнiйною щiльнiстю понад 50000 децитексiв (5 г/м): плетенi 2 % 40 %
56.07 50190 Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, просоченi або непросоченi, покритi або непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас: з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв: лiнiйною щiльнiстю понад 50000 децитексiв (5 г/м): iншi 1 % 40 %
56.07 50300 Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, плетенi або неплетенi, просоченi або непросоченi, покритi або непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас: з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв: лiнiйною щiльнiстю 50000 децитексiв (5 г/м) або менше 2 % 40 %
56.07 50900 Шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, плетенi або неплетенi, просоченi або непросоченi, покритi або непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас: з iнших синтетичних волокон 5 % 40 %
56.07 90000 Iншi шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати i троси, плетенi або неплетенi, просоченi або непросоченi, покритi або непокритi, в оболонцi або без оболонки з гуми чи пластмас 5 % 40 %
56.08 11110 Обробленi риболовнi сiтки з нейлону або iнших полiамiдiв, з шпагату, канатiв, мотузок чи тросiв 1 % 10 %
56.08 11190 Обробленi риболовнi сiтки з нейлону або iнших полiамiдiв, iншi 1 % 10 %
56.08 19110 Iншi обробленi сiтки з нейлону або iнших полiамiдiв, з шпагату, канатiв, мотузок чи тросiв 1 % 10 %
56.08 19190 Iншi обробленi сiтки з нейлону або iнших полiамiдiв, iншi 1 % 10 %
56.08 90000 Сiтки i сiтi, плетенi з шпагату, канатiв, мотузок чи тросiв; риболовнi сiтки та iншi готовi сiтки з текстильних матерiалiв, iншi 2 % 10 %
56.09 00000 Вироби з пряжi, стрiчок та аналогiчних форм, класифiкованих в товарних позицiях 54.04 i 54.05; шпагат, канатнi i мотузянi вироби, канати або троси, в iншому мiсцi не пойменованi 5 % 25 %
57.01 10 Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi i необробленi: з вовни або тонкого волосу тварин 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.01 90100 Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi i необробленi: з шовку, вiдходiв шовку, крiм гребiнних пачосiв, iз синтетичних волокон, з пряжi, класифiкованих у товарнiй позицiї 56.05, або з текстильних матерiалiв з вмiстом металевої нитки 5 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.01 90900 Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi i необробленi: з iнших текстильних матерiалiв 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 10000 Килими "килим", "сумах", "керманi" та аналогiчнi килими ручної роботи 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 20000 Покриття для пiдлоги з кокосового волокна 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 31100 Аксмiнстерськi килими, ворсовi, необробленi, з вовни або тонкого волосу тварин 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 31300 Килими "вiльтон", ворсовi, необробленi, з вовни або тонкого волосу тварин 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 31900 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, ворсовi, необробленi: з вовни або тонкого волосу тварин: iншi 5 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 32100 Аксмiнстерськi килими, ворсовi, необробленi, з хiмiчних волокон 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 32900 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, ворсовi, необробленi: з хiмiчних волокон: iншi 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 39100 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, ворсовi, необробленi: з бавовни 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 39900 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, ворсовi, необробленi: з iнших текстильних матерiалiв, iншi 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 41100 Аксмiнстерськi килими, ворсовi, обробленi, з вовни або тонкого волосу тварин 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 41900 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, ворсовi, обробленi: з вовни або тонкого волосу тварин: iншi 10 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 42100 Аксмiнстерськi килими, ворсовi, обробленi, з хiмiчних волокон 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 42900 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, ворсовi, обробленi: з хiмiчних волокон: iншi 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 49100 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, ворсовi, обробленi: з бавовни 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 49900 Тканi килими та текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, ворсовi, обробленi, з iнших текстильних матерiалiв, iншi 5 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 51000 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, безворсовi, необробленi: з вовни або тонкого волосу тварин 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 52000 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, безворсовi, необробленi: з хiмiчних волокон 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 59000 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, безворсовi, необробленi: з iнших текстильних матерiалiв 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 91000 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, безворсовi, обробленi: з вовни або тонкого волосу тварин 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 92000 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, безворсовi, обробленi: з хiмiчних волокон 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.02 99000 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, безворсовi, обробленi: з iнших текстильних матерiалiв 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.03 10100 Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi або необробленi: з вовни або тонкого волосу тварин: набивнi тафтинговi 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.03 10900 Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi або необробленi: з вовни або тонкого волосу тварин: iншi 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.03 20110 Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi або необробленi: з нейлону або iнших полiамiдiв: надрукованi тафтинговi: у формi квадратiв максимальною площею 0,3 м2 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.03 20190 Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi або необробленi: з нейлону або iнших полiамiдiв: надрукованi тафтинговi: iншi 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.03 20910 Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi або необробленi: з нейлону або iнших полiамiдiв: у формi квадратiв максимальною площею 0,3 м2 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.03 20990 Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi або необробленi: з нейлону або iнших полiамiдiв: iншi 10 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.03 30 Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi або необробленi: з iнших хiмiчних волокон 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.03 90 Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi або необробленi: з iнших текстильних матерiалiв 17 % 30 %, але не менш як 3 долари США за 1 кв. метр
57.04 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги з повстi, нетафтинговi i нефлокованi, обробленi або необробленi 17 % 60 %
57.05 00 Килими та текстильнi покриття для пiдлоги iншi, обробленi або необробленi 17 % 60 %
58.01 Тканини ворсовi та iз синелi, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 58.02 i 58.06 10 % 40 %
58.02 11000 Тканини махровi рушниковi та типу махрових, з бавовни, суровi 10 % 40 %
58.02 19000 Тканини махровi рушниковi та типу махрових, з бавовни: iншi 5 % 40 %
58.02 20000 Тканини махровi рушниковi та типу махрових, з iнших текстильних матерiалiв 10 % 40 %
58.02 30000 Тканини з прошивним ворсом 2 % 10 %
58.03 10000 Тканини перевивного переплетення, крiм вузьких тканин, класифiкованих у товарнiй позицiї 58.06, з бавовни 2 % 40 %
58.03 90100 Тканини перевивного переплетення, крiм вузьких тканин, класифiкованих у товарнiй позицiї 58.06, з шовку та шовкових вiдходiв 10 % 40 %
58.03 90300 Тканини перевивного переплетення, крiм вузьких тканин, класифiкованих у товарнiй позицiї 58.06, iз синтетичних волокон 10 % 40 %
58.03 90500 Тканини перевивного переплетення, крiм вузьких тканин, класифiкованих у товарнiй позицiї 58.06, з штучних волокон 10 % 40 %
58.03 90900 Тканини перевивного переплетення, крiм вузьких тканин, класифiкованих у товарнiй позицiї 58.06, з iнших текстильних матерiалiв, iншi 2 % 40 %
58.04 Тюль та iншi сiтчастi тканини, за винятком трикотажного полотна, машинного i ручного в'язання; мереживо в куску, стрiчках або окремими орнаментами 10 % 40 %
58.05 00000 Меблево-декоративнi вiзерунчастi тканини ручної роботи (типу гобеленiв бельгiйських, обюсонських, бове та аналогiчних гобеленiв) i гобелени, вишитi голкою, наприклад гладдю, хрестиком, обробленi чи необробленi 10 % 40 %
58.06
(крiм
58.06 31100)
Вузькi тканини, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 58.07; вузькi тканини безутоковi, з паралельних i склеєних ниток або волокон (болдюк) 10 % 40 %
58.06 31100 Тканини вузькi iншi: з бавовни: з тканим пругом 5 % 40 %
58.07 Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби з текстильних матерiалiв у кусках, стрiчках або розрiзанi за формою чи розмiром, але не вишитi 10 % 40 %
58.08 Тасьма плетена в куску; оздоблювальнi матерiали без вишивки в куску, крiм трикотажних, машинного чи ручного в'язання; китицi, помпони та аналогiчнi вироби 10 % 40 %
58.09 00000 Тканини з металевих декоративних ниток i тканини з металiзованих ниток, класифiкованих у товарнiй позицiї 56.05, якi використовуються для одягу, оббивання меблiв чи аналогiчних цiлей, в iншому мiсцi не пойменованi 1 % 40 %
58.10 Вишивки в куску, стрiчках або окремi вишивки 10 % 40 %
58.11 00000 Стьобанi текстильнi матерiали у куску, що складаються з одного або декiлькох шарiв текстильних матерiалiв, з'єднаних з пiдкладкою прошиванням або iншим способом, крiм вишивки, класифiкованої у товарнiй позицiї 58.10 10 % 20 %
59.01 Тканини просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення палiтурок та аналогiчних цiлей; калька; полотняна або прозора тканина для малювання; загрунтоване полотно для живопису, бортiвки та аналогiчнi тканини для каркасiв капелюхiв 0 % 20 %
59.02 10900 Тiльки тканина кордна з високомiцних нейлонових та iнших полiамiдних, полiефiрних i вiскозних ниток для шин з нейлону або iнших полiамiдних ниток, iншi 2 %2 20 %
59.02 90900 Тканина кордна з високомiцних вiскозних ниток для шин: iнша 2 % 20 %
59.03 Тканини, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 59.02, просоченi, з покриттям, дубльованi пластмасами 10 % 20 %
59.04 10000 Лiнолеум 10 % 30 %
59.04 91100 Матерiали для покриття пiдлоги з основою з повстi, отриманої голкопробивним способом 10 % 40 %
59.04 91900 Матерiали для покриття пiдлоги з основою з нетканих матерiалiв 15 % 40 %
59.04 92000 Матерiали для покриття пiдлоги з основою з iнших текстильних матерiалiв 10 % 30 %
59.05 00
(крiм
59.05 00700)
Шпалери з текстильних матерiалiв 10 % 40 %
59.05 00700 Шпалери з текстильних матерiалiв iз синтетичних ниток 10 % 20 %
59.06 10100 Клейкi стрiчки завширшки не бiльш як 10 см 10 % 20 %
59.06 10900 Клейкi стрiчки завширшки понад 10 см, але не бiльш як 20 см 10 % 20 %
59.06 91000 Текстильнi матерiали прогумованi, крiм тканин, класифiкованих у товарнiй позицiї 59.02, трикотажнi 10 % 20 %
59.06 99100 Тканини, зазначенi у примiтцi 4 до даної групи 1 % 20 %
59.06 99900 Текстильнi матерiали прогумованi, крiм тканин, класифiкованих у товарнiй позицiї 59.02: iншi 5 % 20 %
59.07 00000 Матерiали текстильнi, покритi чи просоченi способами, ранiше не пойменованими; розписанi полотна для театральних декорацiй, для художнiх студiй та аналогiчних цiлей 10 % 40 %
59.09 00100 Тiльки рукав пожежний напiрний iз синтетичних волокон 1 % 20 %
59.09 00900 Текстильнi шланги та аналогiчнi текстильнi трубки з арматурою або з пристроями з iнших текстильних матерiалiв 1 % 20 %
59.10 00000 Привiднi паси, стрiчки транспортернi або бельтинг з текстильних матерiалiв, армованi чи неармованi металом або iншими матерiалами 5 % 20 %
59.11 20000 Ситотканини в готовому i незавершеному виглядi (крiм капронової тканини для сит) 2 % 20 %
59.11 20000 Тiльки капронова тканина для сит 0,1 % 20 %
59.11 31900 Тканини i повсть, трубчастi або iз з'єднаннями, що використовуються на машинах для виробництва паперу та аналогiчних машинах: з поверхневою щiльнiстю менш як 650 г/м2: з iнших текстильних матерiалiв 1 % 20 %
59.11 32900 Тканини i повсть, трубчастi або iз з'єднаннями, що використовуються на машинах для виробництва паперу та аналогiчних машинах: з поверхневою щiльнiстю 650 г/м2 i бiльше: з iнших текстильних матерiалiв 5 % 20 %
59.11 40000 Тканини фiльтрувальнi, подiбнi до тих, що використовуються у пресах для вiджимання масла або для аналогiчних технiчних цiлей, включаючи тканини, виготовленi з волосся людини 2 % 20 %
59.11 90100 Iншi текстильнi матерiали i вироби для технiчних цiлей, зазначенi у примiтцi 7 до даної групи з повстi 5 % 20 %
59.11 90900 Iншi текстильнi матерiали i вироби для технiчних цiлей, зазначенi у примiтцi 7 до даної групи: iншi 5 % 20 %
60.01 Полотно ворсове (в тому числi з довгим ворсом) i махрове полотно, трикотажне машинного та ручного в'язання 10 % 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг
60.02 10100 Iнше полотно трикотажне машинного та ручного в'язання завширшки не бiльш як 30 см, яке мiстить за масою 5 % i бiльше еластомiрних ниток, але не мiстить гумових ниток 10 % 1 євро за 1 кг
60.02 41000 Iнше полотно основов'язане (включаючи полотно, виготовлене на галунно-в'язальних верстатах): з вовни або тонкого волосу тварин 10 % 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг
60.02 42100 Iнше полотно основов'язане (включаючи полотно, виготовлене на галунно-в'язальних верстатах): з бавовняної пряжi: сурове або вибiлене 10 % 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг
60.02 42300 Iнше полотно основов'язане (включаючи полотно, виготовлене на галунно-в'язальних верстатах) з бавовняної пряжi: пофарбоване 10 % 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг
60.02 42900 Iнше полотно основов'язане (включаючи полотно, виготовлене на галунно-в'язальних верстатах): з бавовняної пряжi: надруковане 10 % 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг
60.02 43110 Iнше полотно основов'язане (включаючи полотно, виготовлене на галунно-в'язальних верстатах): iз синтетичних волокон: для гардин, включаючи тюлевi завiси 10 % 2 євро за 7,5 кв. метри
61.01
(крiм
61.01 10900)
Пальта, включаючи плащi з капюшоном, теплi куртки (в тому числi лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг для чоловiкiв та хлопчикiв, трикотажнi, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 61.03 13 % 40 %
61.01 10900 Теплi куртки (в тому числi лижнi), вiтрiвки, штормiвки та подiбнi вироби: з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 20 %
61.02 10100 Пальта, включаючи плащi з капюшоном та подiбнi вироби: з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 30 євро за штуку
61.02 10900 Теплi куртки (в тому числi лижнi), вiтрiвки, штормiвки та подiбнi вироби: з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 40 %
61.02. 20100 Пальта, включаючи плащi з капюшоном, та подiбнi вироби: з бавовни 13 % 40 %
61.02 20900 Теплi куртки (в тому числi лижнi), вiтрiвки, штормiвки та подiбнi вироби: з бавовни 13 % 20 %
61.02 30100 Пальта, включаючи плащi з капюшоном, та подiбнi вироби: з хiмiчних волокон 13 % 40 %
61.02 30900 Теплi куртки (в тому числi лижнi), вiтрiвки, штормiвки та подiбнi вироби: з хiмiчних волокон 13 % 40 %
61.02 90100 Пальта, включаючи плащi з капюшоном та подiбнi вироби: з iнших текстильних матерiалiв 13 % 30 євро за штуку
61.02 90900 Теплi куртки (в тому числi лижнi), вiтрiвки, штормiвки та подiбнi вироби: з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
61.03
(крiм
61.03 41900,
61.03 42 -
61.03 49)
Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери, штани, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi i шорти (крiм купальних) трикотажнi, для чоловiкiв та хлопчикiв 13 % 40 %
61.03 41900 Штани, комбiнезони з лямками, бриджi та шорти для чоловiкiв та хлопчикiв трикотажнi з вовни або тонкого волосу тварин: iншi 13 % 20 %
61.03 42 Штани, комбiнезони з лямками, бриджi та шорти для чоловiкiв та хлопчикiв трикотажнi з бавовни 13 % 20 %
61.03 43 Штани, комбiнезони з лямками, бриджi та шорти для чоловiкiв та хлопчикiв трикотажнi з синтетичних волокон 13 % 20 %
61.03 49 Штани, комбiнезони з лямками, бриджi та шорти для чоловiкiв та хлопчикiв трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 20 %
61.04 11000 Костюми для жiнок i дiвчаток трикотажнi з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 30 %, але не менш як 5 євро за штуку
61.04 12000 Костюми для жiнок i дiвчаток трикотажнi з бавовни 13 % 20 %
61.04 13000 Костюми для жiнок i дiвчаток трикотажнi з синтетичних волокон 13 % 30 %, але не менш як 4 євро за штуку
61.04 19000 Костюми для жiнок i дiвчаток трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 30 %, але не менш як 4 євро за штуку
61.04 21000 Комплекти для жiнок i дiвчаток трикотажнi з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 30 %, але не менш як 4 євро за штуку
61.04 22000 Комплекти для жiнок i дiвчаток трикотажнi з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 4 євро за штуку
61.04 23000 Комплекти для жiнок i дiвчаток трикотажнi з синтетичних ниток 13 % 8 євро за штуку
61.04 29000 Комплекти для жiнок i дiвчаток трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 8 євро за штуку
61.04 31000 Жакети та блейзери для жiнок i дiвчаток трикотажнi з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 30 %, але не менш як 4 євро за штуку
61.04 32000 Жакети та блейзери для жiнок i дiвчаток трикотажнi з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 3 євро за штуку
61.04 33000 Жакети та блейзери для жiнок i дiвчаток трикотажнi з синтетичних ниток 13 % 20 %
61.04 39000 Жакети та блейзери для жiнок i дiвчаток трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
61.04 41000 Плаття для жiнок i дiвчаток трикотажнi з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 30 %, але не менш як 5 євро за штуку
61.04 42000 Плаття для жiнок i дiвчаток трикотажнi з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 3 євро за штуку
61.04 43000 Плаття для жiнок i дiвчаток, трикотажнi, з синтетичних ниток 13 % 6 євро за штуку
61.04 44000 Плаття для жiнок i дiвчаток, трикотажнi, з штучних ниток 13 % 6 євро за штуку
61.04 49000 Плаття для жiнок i дiвчаток, трикотажнi, з iнших текстильних матерiалiв 13 % 6 євро за штуку
61.04 51000 Спiдницi та спiдницi-штани для жiнок i дiвчаток трикотажнi з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 30 %, але не менш як 3 євро за штуку
61.04 52000 Спiдницi та спiдницi-штани для жiнок i дiвчаток трикотажнi з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 3 євро за штуку
61.04 53000 Спiдницi та спiдницi-штани для жiнок i дiвчаток трикотажнi з синтетичних ниток 13 % 6 євро за штуку
61.04 59000 Спiдницi та спiдницi-штани для жiнок i дiвчаток трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 6 євро за штуку
61.04 61100 Штани i бриджi для жiнок i дiвчаток трикотажнi з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 30 %, але не менш як 1 євро за штуку
61.04 61900 Комбiнезони з нагрудниками i лямками, шорти для жiнок i дiвчаток трикотажнi з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 40 %
61.04 62100 Штани i бриджi для жiнок i дiвчаток трикотажнi з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 1 євро за штуку
61.04 62900 Комбiнезони з нагрудниками i лямками, шорти для жiнок i дiвчаток трикотажнi з бавовни 13 % 40 %
61.04 63100 Штани i бриджi для жiнок i дiвчаток трикотажнi з синтетичних волокон 13 % 2 євро за штуку
61.04 63900 Комбiнезони з нагрудниками i лямками, шорти для жiнок i дiвчаток трикотажнi iз синтетичних волокон 13 % 40 %
61.04 69 Штани, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi та шорти для жiнок i дiвчаток трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
61.05 10000 Сорочки трикотажнi для чоловiкiв i хлопчикiв з бавовни 13 % 20 %
61.05 20100 Сорочки трикотажнi для чоловiкiв i хлопчикiв iз синтетичних ниток 13 % 15 %
61.05 20900 Сорочки трикотажнi для чоловiкiв i хлопчикiв iз штучних ниток 13 % 3 євро за штуку
61.05 90 Сорочки трикотажнi для чоловiкiв i хлопчикiв з iнших текстильних матерiалiв 13 % 4 євро за штуку
61.06 Блузки, сорочки i "батники" трикотажнi для жiнок i дiвчаток 13 % 4 євро за штуку
61.07 11000 Труси i кальсони для чоловiкiв i хлопчикiв трикотажнi з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 0,3 євро за штуку
61.07 12000 Труси i кальсони для чоловiкiв i хлопчикiв трикотажнi з хiмiчних ниток 13 % 0,4 євро за штуку
61.07 19000 Труси i кальсони для чоловiкiв i хлопчикiв трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 20 %
61.07 21000 Нiчнi сорочки i пiжами для чоловiкiв i хлопчикiв трикотажнi з бавовни 13 % 2 євро за штуку
61.07 22000 Нiчнi сорочки i пiжами для чоловiкiв i хлопчикiв трикотажнi з хiмiчних ниток 13 % 30 %, але не менш як 3 євро за штуку
61.07 29000 Нiчнi сорочки i пiжами для чоловiкiв i хлопчикiв трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 6 євро за штуку
61.07 91000 Бiлизна нижня для чоловiкiв i хлопчикiв, трикотажна, купальнi та домашнi халати i аналогiчнi вироби iншi з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 3 євро за штуку
61.07 92000 Бiлизна нижня для чоловiкiв i хлопчикiв, трикотажна, купальнi та домашнi халати i аналогiчнi вироби iншi з хiмiчних ниток 13 % 6 євро за штуку
61.07 99000 Бiлизна нижня для чоловiкiв i хлопчикiв, трикотажна, купальнi та домашнi халати i аналогiчнi вироби iншi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 6 євро за штуку
61.08 11 Комбiнацiї та нижнi спiдницi для жiнок i дiвчаток трикотажнi з хiмiчних волокон 13 % 2 євро за штуку
61.08 19100 Комбiнацiї та нижнi спiдницi для жiнок i дiвчаток трикотажнi з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 0,4 євро за штуку
61.08 19900 Комбiнацiї та нижнi спiдницi для жiнок i дiвчаток трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 0,8 євро за штуку
61.08 21000 Труси i панталони для жiнок i дiвчаток трикотажнi з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 0,4 євро за штуку
61.08 22000 Труси i панталони для жiнок i дiвчаток трикотажнi з хiмiчних волокон 13 % 1,2 євро за штуку
61.08 29000 Труси i панталони для жiнок i дiвчаток трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
61.08 31 Нiчнi сорочки i пiжами для жiнок i дiвчаток трикотажнi з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 2 євро за штуку
61.08 32110 Нiчнi сорочки для жiнок i дiвчаток трикотажнi iз синтетичних ниток 0 % 10 %
61.08 32190 Пiжами для жiнок i дiвчаток трикотажнi iз синтетичних ниток 13 % 4 євро за штуку
61.08 32900 Нiчнi сорочки i пiжами для жiнок i дiвчаток трикотажнi з штучних волокон 13 % 4 євро за штуку
61.08 39000 Нiчнi сорочки i пiжами для жiнок i дiвчаток трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 0 % 10 %
61.08 91000 Пеньюари, купальнi i домашнi халати та аналогiчнi вироби для жiнок i дiвчаток з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 3 євро за штуку
61.08 92000 Пеньюари, купальнi i домашнi халати та аналогiчнi вироби для жiнок i дiвчаток з хiмiчних ниток 13 % 6 євро за штуку
61.08 99 Пеньюари, купальнi i домашнi халати та аналогiчнi вироби для жiнок i дiвчаток з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
61.09 10000 Майки, фуфайки та аналогiчнi вироби трикотажнi з бавовни 13 % 20 %
61.09 90100 Майки, фуфайки та аналогiчнi вироби трикотажнi з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 30 %, але не менш як 1,5 євро за штуку
61.09 90300 Майки, фуфайки та аналогiчнi вироби трикотажнi з хiмiчних ниток 13 % 15 %
61.09 90900 Майки, фуфайки та аналогiчнi вироби трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 1 євро за штуку
61.10 10100 Светри i пуловери трикотажнi, що мiстять за масою не менш як 50 % вовни i масою 600 г або бiльше на один вирiб 13 % 4 євро за штуку
61.10 10310 Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi для чоловiкiв i хлопчикiв з вовни 13 % 20 %
61.10 10390 Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi для чоловiкiв i хлопчикiв з тонкого волосу тварин 13 % 30 %, але не менш як 1 євро за штуку
61.10 10910 Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi для жiнок i дiвчаток з вовни 13 % 20 %
61.10 10990 Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi для жiнок i дiвчаток з тонкого волосу тварин 13 % 30 %, але не менш як 3 євро за штуку
61.10 20100 Легкi джемпери i пуловери тонкi з м'яким або високим комiром з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 1 євро за штуку
61.10 20910 Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi з бавовни для чоловiкiв i хлопчикiв 13 % 3 євро за штуку
61.10 20990 Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi з бавовни для жiнок i дiвчаток 13 % 15 %
61.10 30100 Легкi джемпери i пуловери тонкi з м'яким або високим комiром з хiмiчних ниток 13 % 15 %
61.10 30910 Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi з хiмiчних ниток для чоловiкiв i хлопчикiв 13 % 1 євро за штуку
61.10 30990 Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi з хiмiчних ниток для жiнок i дiвчаток 13 % 20 %
61.10 90100 Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi з льону або волокна рами 13 % 4 євро за штуку
61.10 90900 Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
61.11 10 Дитячий одяг та додатковi речi до одягу трикотажнi, з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 0,8 євро за пару або штуку
61.11 20 Дитячий одяг та додатковi речi до одягу трикотажнi, з бавовни 13 % 0,6 євро за пару або штуку
61.11 30 Дитячий одяг та додатковi речi до одягу трикотажнi, з синтетичних ниток 13 % 0,8 євро за пару або штуку
61.11 90000 Дитячий одяг та додатковi речi до одягу трикотажнi, з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
61.12 11000 Костюми спортивнi трикотажнi з бавовни 0 % 10 %
61.12 12000 Костюми спортивнi трикотажнi з синтетичних ниток 13 % 12 євро за штуку
61.12 19000 Костюми спортивнi трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 8 євро за штуку
61.12 20000 Лижнi костюми трикотажнi 13 % 8 євро за штуку
61.12 31100 Купальнi костюми i плавки для чоловiкiв та хлопчикiв трикотажнi з синтетичних ниток, що мiстять за масою 5 % i бiльше гумової нитки 13 % 2 євро за штуку
61.12 31900 Купальнi костюми i плавки для чоловiкiв та хлопчикiв трикотажнi з синтетичних ниток: iншi 13 % 40 %
61.12 39100 Купальнi костюми i плавки для чоловiкiв та хлопчикiв трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв, що мiстять за масою 5 % i бiльше гумової нитки 13 % 6 євро за штуку
61.12 39900 Купальнi костюми i плавки для чоловiкiв та хлопчикiв трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв: iншi 13 % 40 %
61.12 41 Купальнi костюми i плавки для жiнок та дiвчаток трикотажнi з синтетичних волокон 13 % 3 євро за штуку
61.12 49 Купальнi костюми i плавки для жiнок та дiвчаток трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 3 євро за штуку
61.13 00 Одяг з трикотажного полотна, класифiкованого в товарних позицiях 59.03, 59.06 або 59.07 13 % 40 %
61.14
(крiм
61.14 30000)
Одяг трикотажний iнший 13 % 40 %
61.14 30000 Одяг трикотажний iнший з хiмiчних ниток 13 % 20 %
61.15 11000 Колготки трикотажнi з синтетичних ниток iз лiнiйною щiльнiстю окремої нитки менш як 67 децитексiв 13 % 0,6 євро за штуку
61.15 12000 Колготки трикотажнi з синтетичних ниток iз лiнiйною щiльнiстю на одну нитку 67 децитексiв i бiльше 13 % 20 %
61.15 19 Колготки трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 1,6 євро за штуку
61.15 20110 Гольфи жiночi трикотажнi з лiнiйною щiльнiстю окремої нитки менш як 67 децитексiв, з синтетичних ниток 13 % 0,3 євро за пару
61.15 20190 Панчохи жiночi трикотажнi з лiнiйною щiльнiстю окремої нитки менш як 67 децитексiв з синтетичних ниток 13 % 0,3 євро за пару
61.15 20900 Панчохи та гольфи жiночi трикотажнi з лiнiйною щiльнiстю окремої нитки менш як 67 децитексiв з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
61.15 91000 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки, пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи еластичнi панчохи для хворих з варикозним розширенням вен, i взуття без пiдошов, трикотажнi: з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 40 %
61.15 92000 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки, пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи еластичнi панчохи для хворих з варикозним розширенням вен, i взуття без пiдошов, трикотажнi: з бавовни 13 % 40 %
61.15 93100 Панчохи еластичнi, для хворих з варикозним розширенням вен iз синтетичних ниток 13 % 20 %
61.15 93300 Гольфи (крiм панчiх для хворих з варикозним розширенням вен) iз синтетичних ниток 13 % 0,3 євро за пару
61.15 93910 Панчохи жiночi з синтетичних ниток 13 % 2 євро за пару
61.15 93990 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки, пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи еластичнi панчохи для хворих з варикозним розширенням вен, i взуття без пiдошов, трикотажнi: iз синтетичних ниток: iншi 13 % 20 %
61.15 99000 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки, пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, у тому числi еластичнi панчохи для хворих з варикозним розширенням вен, i взуття без пiдошов, трикотажнi: з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
61.16 10100 Рукавицi трикотажнi, просоченi або покритi пластиками 13 % 40 %
61.16 10900 Рукавицi трикотажнi, просоченi або покритi каучуком 5 % 40 %
61.16 91000 Рукавицi, рукавички, мiтенки трикотажнi з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 1,2 євро за пару
61.16 92000 Рукавицi, рукавички, мiтенки трикотажнi з бавовни 13 % 40 %
61.16 93000 Рукавицi, рукавички, мiтенки трикотажнi з синтетичних ниток 13 % 1,2 євро за пару
61.16 99000 Рукавицi, рукавички, мiтенки трикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
61.17 10000 Шалi, шарфи, хустки, кашне, мантiї, вуалi, вуалетки трикотажнi та аналогiчнi вироби 13 % 20 %
61.17 20000 Краватки, краватки-метелики i шийнi хустки трикотажнi 13 % 20 %
61.17 80 Iншi додатковi трикотажнi речi 13 % 40 %
61.17 90000 Деталi одягу трикотажнi 13 % 40 %
62.01
(крiм
62.01 12100)
Пальта, включаючи плащi з капюшонами, куртки теплi (включаючи лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг для чоловiкiв та хлопчикiв, крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 62.03 13 % 30 %, але не менш як 8 євро за штуку
62.01 12100 Пальта, плащi, куртки та аналогiчнi вироби для чоловiкiв i хлопчикiв з бавовни, з масою одного виробу не бiльш як 1 кг 13 % 20 %
62.02
(крiм
62.02 12900,
62.02 13100)
Пальта, включаючи плащi з капюшонами, куртки теплi (включаючи лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг для жiнок та дiвчаток, крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 62.04 13 % 30 %, але не менш як 7 євро за штуку
62.02 12900 Пальта, плащi, куртки та аналогiчнi вироби для жiнок i дiвчаток з бавовни з масою одного виробу бiльш як 1 кг 13 % 20 %
62.02 13100 Пальта, плащi, куртки та аналогiчнi вироби для жiнок та дiвчаток з хiмiчних волокон з масою одного виробу не бiльш як 1 кг 13 % 20 %
62.03 11000 Костюми для чоловiкiв i хлопчикiв з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 20 %
62.03 12000 Костюми для чоловiкiв i хлопчикiв iз синтетичних волокон 13 % 16 євро за штуку
62.03 19 Костюми для чоловiкiв i хлопчикiв з iнших текстильних матерiалiв 13 % 16 євро за штуку
62.03 21000 Комплекти для чоловiкiв i хлопчикiв з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 16 євро за штуку
62.03 22 Комплекти для чоловiкiв i хлопчикiв з бавовни 13 % 16 євро за штуку
62.03 23 Комплекти для чоловiкiв i хлопчикiв з синтетичних волокон 13 % 14 євро за штуку
62.03 29 Комплекти для чоловiкiв i хлопчикiв з iнших текстильних матерiалiв 13 % 16 євро за штуку
62.03 31000 Пiджаки i блейзери для чоловiкiв i хлопчикiв з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 6 євро за штуку
62.03 32 Пiджаки i блейзери для чоловiкiв i хлопчикiв з бавовни 13 % 6 євро за штуку
62.03 33 Пiджаки i блейзери для чоловiкiв i хлопчикiв iз синтетичних волокон 13 % 6 євро за штуку
62.03 39 Пiджаки i блейзери для чоловiкiв i хлопчикiв з iнших текстильних матерiалiв 13 % 6 євро за штуку
62.03 41
(крiм
62.03 41100)
Штани, комбiнезони з лямками, бриджi та шорти для чоловiкiв i хлопчикiв з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 6 євро за штуку
62.03 41100 Штани i бриджi для чоловiкiв i хлопчикiв з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 20 %
62.03 42 Штани, комбiнезони з лямками, бриджi та шорти для чоловiкiв i хлопчикiв з бавовни 13 % 6 євро за штуку
62.03 43 Штани, комбiнезони з лямками, бриджi та шорти для чоловiкiв i хлопчикiв iз синтетичних волокон 13 % 6 євро за штуку
62.03 49
(крiм
62.03 49190)
Штани, комбiнезони з лямками, бриджi та шорти для чоловiкiв i хлопчикiв з iнших текстильних матерiалiв 13 % 6 євро за штуку
62.03 49190 Штани i бриджi для чоловiкiв i хлопчикiв iз штучного волокна: iншi 13 % 20 %
62.04 11000 Костюми для жiнок та дiвчаток з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 16 євро за штуку
62.04 12000 Костюми для жiнок та дiвчаток з бавовни 13 % 16 євро за штуку
62.04 13000 Костюми для жiнок та дiвчаток з синтетичних волокон 13 % 30 %, але не менш як 8 євро за штуку
62.04 19 Костюми для жiнок та дiвчаток з iнших текстильних матерiалiв 13 % 14 євро за штуку
62.04 21000 Комплекти для жiнок та дiвчаток з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 16 євро за штуку
62.04 22 Комплекти для жiнок та дiвчаток з бавовни 13 % 16 євро за штуку
62.04 23 Комплекти для жiнок та дiвчаток з синтетичних волокон 13 % 16 євро за штуку
62.04 29 Комплекти для жiнок та дiвчаток з iнших текстильних матерiалiв 13 % 16 євро за штуку
62.04 31000 Жакети i блейзери для жiнок та дiвчаток з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 20 %
62.04 32 Жакети i блейзери для жiнок та дiвчаток з бавовни 13 % 6 євро за штуку
62.04 33 Жакети i блейзери для жiнок та дiвчаток iз синтетичних волокон 13 % 6 євро за штуку
62.04 39
(крiм
62.04 39190)
Жакети i блейзери для жiнок та дiвчаток з iнших текстильних матерiалiв 13 % 6 євро за штуку
62.04 39190 Жакети i блейзери для жiнок та дiвчаток iз штучних волокон iншi 13 % 20 %
62.04 41000 Плаття для жiнок та дiвчаток з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 6 євро за штуку
62.04 42000 Плаття для жiнок та дiвчаток iз бавовни 13 % 20 %
62.04 43000 Плаття для жiнок та дiвчаток iз синтетичних волокон 13 % 20 %
62.04 44000 Плаття для жiнок та дiвчаток iз штучних волокон 13 % 6 євро за штуку
62.04 49 Плаття для жiнок та дiвчаток з iнших текстильних матерiалiв: iншi 13 % 6 євро за штуку
62.04 51000 Спiдницi i спiдницi-штани для жiнок та дiвчаток з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 4 євро за штуку
62.04 52000 Спiдницi i спiдницi-штани для жiнок та дiвчаток з бавовни 13 % 4 євро за штуку
62.04 53000 Спiдницi i спiдницi-штани для жiнок та дiвчаток iз синтетичних волокон 13 % 4 євро за штуку
62.04 59 Спiдницi i спiдницi-штани для жiнок та дiвчаток з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
62.04 61 Штани, комбiнезони з лямками, бриджi i шорти для жiнок та дiвчаток з вовни або тонкого волосу тварин 13 % 6 євро за штуку
62.04 62 Штани, комбiнезони з лямками, бриджi i шорти для жiнок та дiвчаток з бавовни 13 % 6 євро за штуку
62.04 63 Штани, комбiнезони з лямками, бриджi i шорти для жiнок та дiвчаток iз синтетичних волокон 13 % 40 %
62.04 69110 Штани i бриджi для жiнок та дiвчаток iз штучних волокон, виробничi i професiйнi 10 % 6 євро за штуку
62.04 69190 Штани i бриджi для жiнок та дiвчаток iз штучних волокон: iншi 13 % 6 євро за штуку
62.04 69310 Комбiнезони з нагрудниками i лямками для жiнок та дiвчаток iз штучних волокон, виробничi i професiйнi 10 % 6 євро за штуку
62.04 69390 Комбiнезони з нагрудниками i лямками для жiнок та дiвчаток iз штучних волокон: iншi 13 % 6 євро за штуку
62.04 69500 Шорти для жiнок та дiвчаток iз штучних волокон 13 % 6 євро за штуку
62.04 69900 Штани, комбiнезони з лямками, бриджi i шорти для жiнок та дiвчаток з iнших текстильних матерiалiв 13 % 6 євро за штуку
62.05 Сорочки для чоловiкiв i хлопчикiв 13 % 30 %, але не менш як 0,6 євро за штуку
62.06 Блузки, сорочки i "батники" для жiнок та дiвчаток 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
62.07 Бiлизна нижня, для чоловiкiв i хлопчикiв, включаючи пiжами, купальнi i домашнi халати та аналогiчнi вироби 13 % 40 %
62.08 Бiлизна нижня, для жiнок i дiвчаток, включаючи пiжами, пеньюари, купальнi i домашнi халати та аналогiчнi вироби 13 % 40 %
62.09 10000 Дитячий одяг та додатковi речi до нього з вовни або тонкого волосу тварин 10 % 30 %, але не менш як 1 євро за штуку
62.09 20000 Дитячий одяг та додатковi речi до нього з бавовни 13 % 30 %, але не менш як 1 євро за штуку
62.09 30000 Дитячий одяг та додатковi речi до нього iз штучних волокон 13 % 30 %, але не менш як 1 євро за штуку
62.09 90000 Дитячий одяг та додатковi речi до нього з iнших текстильних матерiалiв 13 % 30 %, але не менш як 1 євро за штуку
62.10
(крiм
62.10 10100)
Одяг, виготовлений з матерiалiв, класифiкованих у товарних позицiях 56.03, 59.06 або 59.07 13 % 40 %
62.10 10100 Одяг, виготовлений з матерiалiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 56.02 10 % 40 %
62.11 Костюми спортивнi, лижнi i купальнi та одяг iнший 13 % 40 %
62.12 Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пiдв'язки та аналогiчнi вироби i їх частини, трикотажнi або нетрикотажнi 13 % 3,6 євро за штуку
62.13 10000 Носовi хусточки iз шовкових ниток або пряжi з шовкових вiдходiв 10 % 40 %
62.13 20000 Носовi хусточки з бавовни 13 % 40 %
62.13 90000 Носовi хусточки з iнших текстильних матерiалiв 10 % 40 %
62.14 Шалi, хустки, кашне, мантильї, вуалi i вуалетки та iншi аналогiчнi вироби 13 % 40 %
62.15 Краватки, краватки-метелики i шарфи 13 % 40 %
62.16 00000 Рукавицi, рукавички, мiтенки 13 % 40 %
62.17 Додатковi речi до одягу iншi; деталi одягу або додатковi речi до одягу, крiм тих, що класифiкуються у товарнiй позицiї 62.12 13 % 40 %
63.01
(крiм
63.01 40100)
Ковдри i дорожнi пледи 13 % 40 %
63.01 40100 Ковдри (крiм електричних), пледи дорожнi з синтетичних волокон: трикотажнi, машинного або ручного в'язання 13 % 20 %
63.02 10100 Бiлизна постiльна трикотажна машинного або ручного в'язання бавовняна 13 % 20 %
63.02 10900 Бiлизна постiльна трикотажна машинного або ручного в'язання з iнших текстильних матерiалiв 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 21000 Бiлизна постiльна з набивних тканин бавовняна 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 22100 Бiлизна постiльна з набивних тканин iз штучних волокон з нетканих матерiалiв 10 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 22900 Бiлизна постiльна з набивних тканин iз штучних волокон: iнша 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 29100 Бiлизна постiльна з набивних тканин з льону або волокна рами 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 29900 Бiлизна постiльна з набивних тканин з iнших текстильних матерiалiв 10 % 20 %
63.02 31 Бiлизна постiльна бавовняна 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 32100 Бiлизна постiльна з штучних волокон: з нетканих матерiалiв 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 32900 Бiлизна постiльна з штучних волокон: iнша 10 % 20 %
63.02 39100 Бiлизна постiльна лляна 10 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 39300 Бiлизна постiльна з волокна рами 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 39900 Бiлизна постiльна з iнших текстильних матерiалiв 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 40000 Бiлизна столова трикотажна машинного або ручного в'язання 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 51 Бiлизна столова бавовняна 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 52000 Бiлизна столова лляна 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 53100 Бiлизна столова з штучних волокон з нетканих матерiалiв 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 53900 Бiлизна столова з штучних волокон iнша 13 % 20 %
63.02 59000 Бiлизна столова з iнших текстильних матерiалiв 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 60000 Бiлизна туалетна i кухонна бавовняна з махрових рушникових або подiбних махрових тканин 13 % 30 %. але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 91 Бiлизна iнша бавовняна 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 92000 Бiлизна iнша лляна 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 93 Бiлизна iнша з штучних волокон 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.02 99000 Бiлизна iнша з iнших текстильних матерiалiв 13 % 30 %, але не менш як 1,8 євро за штуку
63.03 Завiси (включаючи драпiрування), штори свiтлонепроникнi; завiси або запони для лiжок 13 % 5 євро за штуку
63.04 11000 Покривала постiльнi: трикотажнi машинного або ручного в'язання 13 % 20 %
63.04 19 Покривала постiльнi iншi 13 % 40 %
63.04 91000 Вироби декоративнi iншi, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 94.04: трикотажнi машинного або ручного в'язання 13 % 40 %
63.04 92000 Вироби декоративнi iншi, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 94.04: нетрикотажнi бавовнянi 13 % 40 %
63.04 93000 Вироби декоративнi iншi, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 94.04: нетрикотажнi iз синтетичних ниток 13 % 20 %
63.04 99000 Вироби декоративнi iншi, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 94.04: нетрикотажнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
63.05 10100 Мiшки та пакети пакувальнi: з джуту або iнших луб'яних волокон, класифiкованих у товарнiй позицiї 53.03, що були у користуваннi 5 % 20 %
63.05 10900 Мiшки та пакети пакувальнi: з джуту або iнших луб'яних волокон, класифiкованих у товарнiй позицiї 53.03, iншi 13 % 20 %
63.05 20000 Мiшки та пакети пакувальнi бавовнянi 5 % 20 %
63.05 31 Мiшки та пакети пакувальнi iз штучних волокон з смуг або аналогiчних форм з полiетилену чи полiпропiлену 13 % 20 %
63.05 39000 Мiшки та пакети пакувальнi iз штучних волокон, iншi 13 % 20 %
63.05 90000 Мiшки та пакети пакувальнi з iнших текстильних матерiалiв 2 % 20 %
63.06 11000 Брезент, навiси i тенти бавовнянi 13 % 40 %
63.06 12000 Брезент, навiси i тенти iз синтетичних волокон 5 % 40 %
63.06 19000 Брезент, навiси i тенти з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
63.06 21000 Тенти бавовнянi 13 % 40 %
63.06 22000 Тенти iз синтетичних волокон 10 % 40 %
63.06 29000 Тенти з iнших текстильних матерiалiв 5 % 40 %
63.06 31000 Вiтрила iз синтетичних волокон 13 % 40 %
63.06 39000 Вiтрила з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
63.06 41000 Матраци надувнi бавовнянi 13 % 40 %
63.06 49000 Матраци надувнi з iнших текстильних матерiалiв 13 % 40 %
63.06 91000 Штори вiд сонця; вiтрила для човнiв i яхт; спорядження для кемпiнгу, бавовнянi 2 % 40 %
63.06 99000 Штори вiд сонця; вiтрила для човнiв i яхт; спорядження для кемпiнгу, з iнших текстильних матерiалiв 10 % 40 %
63.07
(крiм
63.07 10100)
Iншi готовi вироби, включаючи викройки для одягу 13 % 40 %
63.07 10100 Ганчiрки для миття пiдлоги, посуду, витирання пороху, полiрувальнi та аналогiчнi вироби: трикотажнi машинного або ручного в'язання 13 % 20 %
63.08 00000 Комплекти, що складаються з тканин та пряжi (з пристосуваннями для вишивання або в'язання), для виготовлення килимкiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи аналогiчних текстильних виробiв для роздрiбної торгiвлi 13 % 40 %
63.09 00000 Одяг ношений i ношенi вироби iншi 13 % 40 %
63.10
(крiм
63.10 10100)
Ганчiр'я, що використовувалося або нове, вiдходи шпагату, мотузок i канатiв та вироби з них, якi використовувалися, з текстильних матерiалiв 2 % 40 %
63.10 10100 Ганчiр'я, що використовувалося або нове, вiдходи шпагату, мотузок i канатiв та вироби з них, якi використовувалися, з текстильних матерiалiв: сортованi: з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин 1 % 40 %
64.03
(крiм
64.03 20000,
64.03 59500,
64.03 99500)
Взуття на пiдошвi з ґуми, полiмерного матерiалу, натуральної чи штучної шкiри iз шкiряним верхом 25 % 30 %, але не менш як 5 євро за 1 пару
64.03 20000 Взуття на пiдошвi з натуральної шкiри з верхом з ремiнцiв з натуральної шкiри, якi проходять через пiдйом i охоплюють великий палець ступнi 3 євро за 1 пару 6 євро за 1 пару
64.03 59500 Кiмнатнi туфлi та iнше домашнє взуття на пiдошвi з натуральної шкiри 2 євро за 1 пару 4 євро за 1 пару
64.03 99500 Кiмнатнi туфлi та iнше домашнє взуття 2 євро за 1 пару 4 євро за 1 пару
64.04
(крiм
64.04 20100)
Взуття на пiдошвi з ґуми, полiмерного матерiалу, натуральної чи штучної шкiри та з верхом з текстильних матерiалiв 25 % 30 %, але не менш як 2 євро за 1 пару
64.04 20100 Кiмнатнi туфлi та iнше домашнє взуття на пiдошвi з натуральної або штучної шкiри 1 євро за 1 пару 2 євро за 1 пару
64.05
(крiм
64.05 20910)
Iншi види взуття 25 % 30 %, але не менш як 3 євро за 1 пару
64.05 20910 Кiмнатнi туфлi та iнше домашнє взуття з верхом iз текстильних матерiалiв на пiдошвi з iнших матерiалiв 2 євро за пару 4 євро за пару
65.01 00000 Фетровi ковпаки, болванки, плоскi та цилiндричнi заготовки (у тому числi розрiзанi чотирикутнi заготовки) для виготовлення капелюхiв 25 % 40 %
65.02 00000 Капелюховi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi шляхом з'єднання смужок з рiзних матерiалiв, неформованi i без полiв, без пiдкладки i без оздоблення 25 % 40 %
65.03 Капелюхи та iншi головнi убори фетровi, виготовленi з капелюхових напiвфабрикатiв або плоских заготовок, класифiкованих у товарнiй позицiї 65.01, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення 25 % 25 %, але не менш як 0,6 євро за штуку
65.04 00000 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi шляхом з'єднання смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення 25 % 25 %, але не менш як 0,6 євро за штуку
65.05 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi, з мережив, фетру та iнших текстильних матерiалiв, виготовлених з одного шматка (але не смужок), з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-якого матерiалу з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення 25 % 25 %, але не менш як 0,6 євро за штуку
65.06 92000 Iншi головнi убори з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення з натурального хутра 10 євро за штуку 20 євро за штуку
66.01 91000 Парасольки вiд дощу та сонця (у тому числi парасольки-тростини), складанi 1 євро за штуку 2 євро за штуку
66.01 99100 Парасольки вiд дощу та сонця (у тому числi парасольки-тростини) з покриттям iз текстильного матерiалу 25 % 25 %
66.01 99900 Парасольки вiд дощу та сонця (у тому числi парасольки-тростини): iншi 25 % 25 %
68.01 00000 Брущатка, бордюрне камiння i плити з природного каменю (крiм сланцю) 10 % 10 %
68.02 Камiнь оброблений (крiм сланцю) для пам'ятникiв i будiвництва та вироби з нього, крiм товарiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 68.01; кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю (у тому числi сланець) на основi або без основи; гранули, дрiбняк i порошок з природного каменю (у тому числi сланець), штучно забарвленi 10 % 10 %
68.04 10000 Тiльки жорна i каменi точильнi для шлiфування, заточування та подрiбнення на бакелiтовiй зв'язцi армованi 10 % 10 %
68.04 22 Тiльки жорна iншi, каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби з iнших агломерованих абразивiв або з керамiки на бакелiтовiй зв'язцi (крiм шлiфувальних кругiв з легованих електрокорундiв з крiпильними елементами та рифлених шлiфувальних кругiв дiаметром бiльш як 900 мм) 10 % 10 %
68.05 10000 Тiльки шкурка шлiфувальна на тканиннiй основi для сухого шлiфування 10 % 10 %
68.05 20000 Природний чи штучний абразивний порошок або зерно на паперовiй або картоннiй основi, розрiзанiй чи зшитiй, або обробленiй iншим способом для отримання певної форми, або необробленiй 10 % 10 %
68.05 30 Природний чи штучний абразивний порошок або зерно на iншiй основi, розрiзанiй чи зшитiй, або обробленiй iншим способом для отримання певної форми, або необробленiй 10 % 10 %
68.06
(крiм
68.06 10000)
Шлаковата, мiнеральна силiкатна вовна та аналогiчнi мiнеральнi вати; розшарований вермикулiт, спученi глини, спiнений шлак та аналогiчнi спученi мiнеральнi продукти; сумiшi i вироби з теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних чи звукопоглинальних мiнеральних матерiалiв, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 68.11 або 68.12 чи в групi 69 10 % 10 %
68.06 10000 Шлаковата, мiнеральна силiкатна вовна та аналогiчнi мiнеральнi вати (у тому числi їх сумiшi) у блоках, листах або рулонах 10 % 20 %
68.07 Вироби з асфальту чи аналогiчних матерiалiв (наприклад з нафтового бiтуму чи кам'яновугiльного пеку) 20 % 20 %
68.09 11000 Вироби з гiпсу або сумiшей на його основi: панелi, листи, пластини, плитка та аналогiчнi вироби; без орнаменту; покритi або змiцненi тiльки папером чи картоном 10 % 10 %
68.10 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, неармованi або армованi 25 % 25 %
68.11 10000 Гофрований лист, шифер 25 % 40 %
68.11 30000 Труби, трубки та фiтинги до них 25 % 40 %
69.01 00 Цегла, блоки, плитка та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад з кiзельгуру, триполiту чи дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд 10 % 10 %
69.03 Iншi вогнетривкi керамiчнi вироби (наприклад реторти, тиглi, муфелi, насадки, заглушки, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стержнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогiчних кремнеземистих порiд 10 % 10 %
69.04 Цегла будiвельна, блоки для пiдлоги, плитки несучi або облицьовувальнi та аналогiчнi вироби з керамiки 25 % 25 %
69.05 Черепиця дахова, дефлектори, парасольки для димових труб, частини димоходiв, архiтектурнi прикраси та iншi будiвельнi деталi з керамiки 25 % 30 %
69.06 00000 Труби керамiчнi, трубопроводи iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб 10 % 10 %
69.07
(крiм
69.07 10000)
Плити для брукування i плитки облицьовувальнi для пiдлоги, печей або стiн, керамiчнi, неглазурованi; неглазурованi керамiчнi кубики для мозаїчних робiт i подiбнi вироби, на основi або без неї 10 % 10 %
69.08
(крiм
69.08 90)
Плити для брукування i плитки облицьовувальнi для пiдлоги, печей або стiн, керамiчнi, глазурованi; глазурованi керамiчнi кубики для мозаїчних робiт i подiбнi вироби, на основi або без неї 15 % 20 %
69.08 90 Плити для брукування i плитки облицьовувальнi для пiдлоги, печей або стiн керамiчнi, глазурованi, глазурованi керамiчнi кубики для мозаїчних робiт i подiбнi вироби на основi або без неї; iншi 20 % 20 %
69.09 11000 Посуд i вироби з керамiки лабораторно-хiмiчного призначення або для iнших технiчних цiлей: з фарфору 10 % 10 %
69.09 19000 Посуд i вироби лабораторно-хiмiчного призначення або для iнших технiчних цiлей: iншi 2 % 10 %
69.09 90000 Жолоби, трубки та iншi ємностi, що використовуються в сiльському господарствi; керамiчнi бутлi, глечики та аналогiчнi вироби, що використовуються для транспортування або пакування товарiв 2 % 10 %
69.10 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари i подiбнi санiтарно-технiчнi вироби з керамiки 25 % 25 %
69.11 Посуд столовий, кухонний та iншi господарськi i туалетнi вироби з фарфору або фаянсу 15 % 20 %
69.13 10000 Статуетки та iншi прикраси з фарфору 5 % 40 %
69.13 90 Статуетки та iншi прикраси з керамiки 10 % 10 %
69.14 10000 Iншi керамiчнi вироби з фарфору 5 % 40 %
69.14 90100 Iншi керамiчнi вироби iз звичайної глини 10 % 10 %
69.14 90900 Iншi керамiчнi вироби: iншi 10 % 10 %
70.02 10000 Скло у формi кульок (крiм мiкросфер, якi включаються до товарної позицiї 70.18), необроблене 10 % 10 %
70.02 20100 Прутки з оптичного скла, необробленi 2 % 10 %
70.02 39000 Трубки iз скла необробленого, iншi 2 % 10 %
70.03 Скло лите i прокатне, в листах або профiльоване, з нанесеним абсорбуючим або вiдбивним шаром чи без нього, але не оброблене будь-яким iншим способом 25 % 25 %
70.04 Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним або вiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом 15 % 20 %
70.05 Скло дзеркальне та скло з матовою або полiрованою поверхнею, в листах, з абсорбуючим або вiдбивним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом 25 % 25 %
70.06 00 Скло класифiковане в товарних позицiях 70.03, 70.04 або 70.05, гнуте, грановане, гравiроване, свердлене, емальоване або оброблене iншим способом, не вставлене в раму або не комбiноване з iншими матерiалами 10 % 10 %
70.07 11100 Скло загартоване: з розмiром i форматом, що дають можливiсть використовувати його в засобах наземного транспорту 10 % 10 %
70.07 19200 Скло загартоване: матове, вiдпалене, рiвномiрно фарбоване (тоноване) або з абсорбуючим чи вiдбивним шаром 10 % 10 %
70.07 21910 Скло багатошарове (триплекс): розмiром та форматом, що дають можливiсть використовувати його в засобах наземного транспорту 10 % 10 %
70.09 Дзеркала склянi, в рамах або без них, включаючи дзеркала заднього огляду 10 % 10 %
70.10
(крiм
70.10 10000,
70.10 90710,
70.10 90770,
70.10 90990)
Бутлi, пляшки, флакони, глечики, горщики, банки та iншi склянi ємностi для зберiгання i транспортування або пакування товарiв; банки консервнi склянi: корки, кришки та iншi аналогiчнi склянi вироби 25 % 25 %
70.10 90710 Посуд, що використовується для транспортування або пакування товарiв: для фармацевтичної продукцiї, номiнальною мiсткiстю понад 0,055 л (крiм посуду для фармацевтичної продукцiї, скляних БВ-60 мл) 5 % 10 %
70.10 90710 Тiльки посуд для фармацевтичної продукцiї, скляний БВ-60 мл 10 % 10 %
70.10 90770 Посуд, що використовується для транспортування або пакування товарiв: для фармацевтичної продукцiї, номiнальною мiсткiстю 0,055 л або менше (крiм посуду для фармацевтичної продукцiї, скляного БДС-30 мл, БВ-50-20-ОС, БВ-30-28-ОС, БДС-20-27,5-ОС, флакон-крапельниця мiсткiстю 25 мл, флакон мiсткiстю 30 мл, флакон мiсткiстю 50 мл, ФВЛ-10-ОС, ФВ-10-20-ОС) 5 % 10 %
70.10 90770 Тiльки посуд для фармацевтичної продукцiї, скляний БДС-30 мл, БВ-50-20-ОС, БВ-30-28-ОС, БДС-20-27,5-ОС, флакон-крапельниця мiсткiстю 25 мл, флакон мiсткiстю 30 мл, флакон мiсткiстю 50 мл, ФВЛ-10-ОС, ФВ-10-20-ОС 10 % 10 %
70.11 Колби склянi (у тому числi кулястi i трубчастi), вiдкритi та їх склянi частини, без фiтингiв для електричних ламп, для електронно-променевих трубок або аналогiчних виробiв 10 % 10 %
70.12 00100 Колби для посудин Дьюара чи для iнших вакуумних посудин склянi: не закiнченi у виробництвi 10 % 10 %
70.12 00900 Колби для посудин Дьюара чи для iнших вакуумних посудин склянi: закiнченi у виробництвi 10 % 10 %
70.13 21110 Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): з кришталю, ручної обробки рiзьблений або iнакше декорований 10 % 50 %
70.13 21190 Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): з кришталю: ручної обробки: iнший 10 % 50 %
70.13 21910 Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): з кришталю: механiчної обробки (штампований): рiзьблений або iнакше декорований 25 % 30 %
70.13 21990 Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): з кришталю: механiчної обробки (штампований): iнший 25 % 30 %
70.13 29 Посуд для пиття (крiм виготовленого iз склокерамiки): iнший 25 % 30 %
70.13 31100 Вироби для сервiрування столу (крiм посуду для пиття) або кухоннi предмети (крiм виготовлених iз склокерамiки): з кришталю: ручної обробки 10 % 50 %
70.13 31900 Вироби для сервiрування столу (крiм посуду для пиття) або кухоннi предмети (крiм виготовлених iз склокерамiки): з кришталю: механiчної обробки (штампованi) 25 % 30 %
70.13 32000 Вироби для сервiрування столу (крiм посуду для пиття) або кухоннi предмети (крiм виготовлених iз склокерамiки): iз скла, що має коефiцiєнт лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10-6 1/°K в iнтервалi температур вiд 0 до 300° C 25 % 30 %
70.13 39 Вироби для сервiрування столу (крiм посуду для пиття) або кухоннi предмети (крiм виготовлених iз склокерамiки): iншi 25 % 30 %
70.13 91 Iншi вироби: з кришталю 25 % 30 %
70.13 99100 Iншi вироби: ручної обробки 10 % 50 %
70.13 99900 Iншi вироби: механiчної обробки (штампованi) 25 % 30 %
70.14 00000 Заготовки скляних виробiв для сигналiзацiї та оптичних елементiв (крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 70.15), без оптичної обробки 10 % 10 %
70.15 Скельця для годинникiв та аналогiчнi, скельця для окулярiв, що корегують або не корегують зiр, зiгнутi, увiгнутi, порожнистi, оптично не обробленi; склянi порожнистi сфери та їх сегменти для виготовлення класифiкованих скелець 10 % 10 %
70.16 Блоки для брукування, плити, цегла, плитки та iншi вироби з пресованого або литого скла, армованi або неармованi, що використовуються у будiвництвi; склянi кубики та iншi невеликi склянi форми, на основi i без основи, для мозаїчних або аналогiчних декоративних робiт; скло для вiтражiв та аналогiчне скло; багатокомiркове чи пiноскло у формi блокiв, плит, плиток тощо 10 % 10 %
70.17 10000 Посуд скляний лабораторний, гiгiєнiчний або фармацевтичний, градуйований чи неградуйований, калiбрований чи некалiбрований: з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю 10 % 10 %
70.17 20000 Посуд скляний лабораторний, гiгiєнiчний або фармацевтичний, градуйований чи неградуйований, калiбрований чи некалiбрований: з iншого скла, що має коефiцiєнт лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10-6 1/°K в iнтервалi температур вiд 0 до 300° C 10 % 10 %
70.17 90000 Тiльки колби мiрнi, конiчнi, плоскодоннi мiсткiстю вiд 25 до 500 мл з пробкою або без пробки, пiпетки градуйованi або неградуйованi мiсткiстю вiд 1 до 100 мл, цилiндри мiрнi мiсткiстю вiд 25 до 500 мл з пробкою або без пробки 10 % 10 %
70.18 Намистини склянi, вироби, що iмiтують перли, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння та аналогiчна продукцiя iз скла, вироби з нього (крiм бiжутерiї); склянi очi (крiм протезiв); статуетки та iншi декоративнi вироби iз скла, що обробленi паяльною лампою (крiм бiжутерiї; скляних мiкросфер дiаметром не бiльш як 1 мм) 10 % 10 %
70.19 Скловолокно (у тому числi скловата) i вироби з нього (наприклад пряжа, склотканина) 10 % 10 %
70.20 00 Iншi вироби iз скла 10 % 10 %
(крiм
70.20 00100
Тiльки тиглi з плавленого кварцу)    
70.20 00100 Тiльки тиглi з плавленого кварцу 2 % 10 %
71.02
(крiм
71.02 31000,
71.02 39000)
Алмази обробленi або необробленi, але неоправленi i незакрiпленi 2 % 10 %
71.02 31000 Алмази непромисловi: необробленi або просто розпилянi, розколотi або пiдданi чорновiй обробцi 0,5 % 0,5 %
71.02 39000 Алмази непромисловi: iншi 10 % 10 %
71.03 Дорогоцiнне камiння (крiм дiамантiв) та напiвдорогоцiнне камiння, оброблене або необроблене, пiдiбране або непiдiбране, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; дорогоцiнне камiння (крiм дiамантiв) непiдiбране i напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування 2 % 10 %
71.04 Дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння синтетичне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, пiдiбране або непiдiбране, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; непiдiбране синтетичне чи реконструйоване дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування 2 % 10 %
71.05 10000 Тiльки кришка та порошок з природних алмазiв 2 % 10 %
71.06 Срiбло (у тому числi позолочене срiбло та срiбло, плаковане платиною), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку 2 % 10 %
71.07 00000 Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi 2 % 10 %
71.08
(крiм
71.08 13300)
Золото (у тому числi золото з гальванiчним покриттям платиною), необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку 2 % 10 %
71.09 00000 Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi 2 % 10 %
71.10 Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку 2 % 10 %
71.11 00000 Тiльки метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, напiвобробленi 2 % 10 %
71.12 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв та металiв, плакованих дорогоцiнними металами 2 % 10 %
71.15 10000 Каталiзатори у формi сiтки з дроту або решiтки з платини 0 % 30 %
71.15 90100 Iншi вироби з дорогоцiнних металiв 0 % 30 %
71.15 90900 Тiльки столовi прибори i посуд з недорогоцiнних металiв з покриттям iз срiбла i золота 20 % 60 %
71.16 Вироби з природних або культивованих перлiв, з дорогоцiнних або напiвдорогоцiнних природних, штучних чи реконструйованих каменiв 25 % 50 %
72.02 11800 Феромарганець: з вмiстом вуглецю понад 2 %: iнший 15 % 15 %
72.02 19000 Феромарганець: iнший 15 % 15 %
72.02 30000 Феросилiкомарганець 15 % 15 %
72.02 41 Ферохром, який мiстить в собi за масою понад 4 % вуглецю 0 % 0 %
72.02 49500 Ферохром, який мiстить в собi за масою понад 0,05 %, але не бiльш як 0,5 % вуглецю 0 % 0 %
72.02 50000 Феросилiкохром 2 % 10 %
72.02 70000 Феромолiбден 2 % 10 %
72.02 91000 Феротитан i феросилiкотитан 2 % 10 %
72.02 92000 Ферованадiй 2 % 10 %
72.02 93000 Феронiобiй 2 % 10 %
72.09 32900 Тiльки прокат плоский iз залiза i нелегованої сталi не в рулонах, без подальшої обробки пiсля холодної прокатки, iнший (для класифiкованих у товарних позицiях 87.02 - 87.05) 2 % 10 %
72.09 33900 Тiльки прокат особливо глибокої витяжки плоский iз залiза i нелегованої сталi завширшки не менш як 600 мм, холоднокатаний не в рулонах завтовшки 0,5 мм i бiльше, але не бiльш як 1 мм (для класифiкованих у товарних позицiях 87.02 - 87.05) 2 % 5 %
72.10 12110 Тiльки листи бiлої жерстi розмiром 820 х 712 мм, 712 х 820 мм, 712 х 512 мм, 730 х 520 мм 1 % 10 %
72.10 70110 Тiльки листи бiлої жерстi лакованої, розмiром 712 х 820 мм 1 % 10 %
72.10 90330 Тiльки листи прокату плоского iз залiза i нелегованої сталi, покритi оловом (крiм плакування) та з нанесеною печаткою, розмiром 712 х 820 мм 1 % 10 %
72.12 40990 Тiльки стрiчка стальна ламiнована 2 % 10 %
72.16 60110 Тiльки профiлi iз залiза Z-подiбнi 310 2 % 10 %
72.16 90910 Тiльки профiльованi (ребристi) листи, виробленi з плоского прокату, покритi цинком завтовшки менш як 2,5 мм 10 % 10 %
72.19 31100 Прокат плоский з нержавiючої сталi завширшки не менш як 600 мм без подальшої обробки пiсля холодної прокатки (обтиснутий у холодному станi), завтовшки 4,75 мм i бiльше, який мiстить в собi за масою 2,5 % i бiльше нiкелю 2 % 2 %
72.19 34100 Прокат плоский з нержавiючої сталi завширшки не менш як 600 мм без подальшої обробки пiсля холодної прокатки (обтиснутий у холодному станi), завтовшки не менш як 0,5 мм, але не бiльш як 1 мм, який мiстить в собi за масою 2,5 % i бiльше нiкелю 2 % 10 %
72.25 10910 Прокат плоский iз сталi крем'янистої електротехнiчної завширшки не менш як 600 мм холоднокатаний текстурований з орiєнтованим зерном 0,5 % 2 %
72.25 10990 Прокат плоский iз сталi крем'янистої електротехнiчної завширшки не менш як 600 мм холоднокатаний нетекстурований з неорiєнтованим зерном 2 % 2 %
72.29 90000 Тiльки стальний дрiт покритий латунню, з поперечним перерiзом не менш як 120, але не бiльш як 180 мкм 2 % 10 %
73.02 10310 Тiльки новi рейки трамвайнi безшийковi вагою погонного метра 20 кг та бiльше 10 % 10 %
73.04 20100 Труби бурильнi 0 % 20 %
73.04 41900 Тiльки труба круглого перерiзу з нержавiючої сталi марки SAF2205 2 % 10 %
73.06 20000 Труби обсаднi та насосно-компресорнi для бурiння нафтових i газових свердловин 0 % 20 %
73.06 50990 Тiльки труби зварнi iншi, круглого поперечного перерiзу з iншої легованої сталi (для класифiкованих у товарних позицiях 87.02 - 87.05) 5 % 20 %
73.06 60390 Тiльки профiлi порожнистi з чорних металiв, зварнi прямокутного поперечного перерiзу з товщиною стiнки бiльш як 2 мм, розмiром 140 х 140 х 7, 140 х 100 х 5, рама iз сталi 09Г2С 5 % 5 %
73.07 21000 Тiльки фланцi iз сталi 316L 2 % 2 %
73.07 23900 Тiльки фiтинги обiгрiвання iз сталi 316L 2 % 2 %
73.07 29900 Тiльки кутовi фiтинги iз сталi 20ГЛ 2 % 2 %
73.08 Металоконструкцiї з чорних металiв (крiм збiрних будiвельних конструкцiй, класифiкованих в товарнiй позицiї 94.06), та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, ґратчастi щогли, перекриття для даху, будiвельнi ферми, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, жалюзi, балюстради, опори та їх колони); листи, прутки, профiлi, труби та аналогiчнi вироби з чорних металiв, призначенi для використання в металоконструкцiях 20 % 40 %
73.09 00 Резервуари, цистерни, посудини, баки та аналогiчнi ємностi з чорних металiв для будь-яких речовин (крiм стисненого чи зрiдженого газу) мiсткiстю бiльш як 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiєю чи без них, без механiчного або теплотехнiчного обладнання 10 % 10 %
73.12 10500 Тiльки металокорд з максимальним розмiром не бiльш як 3 мм для виробництва шин 1 % 10 %
73.12 10790 Тiльки металокорд з максимальним розмiром бiльш як 3 мм з покриттям для виробництва шин 1 % 10 %
73.17 00300 Цвяхи, кнопки, шпильки та шипи для взуття 10 % 20 %
73.18 14100 Гвинти самонарiзнi з нержавiючої сталi 2 % 10 %
73.18 19000 Тiльки вiдкиднi болти та гайки iз сталi 316L 2 % 2 %
73.21 11100 Прилади кухоннi для приготування i пiдiгрiвання їжi тiльки на газовому або на газовому та iнших видах палива з духовкою, включаючи роздiльнi духовки 25 % 30 %
73.22 Радiатори для центрального опалення неелектричнi з чорних металiв та їх частин; повiтронагрiвачi i розподiльнi пристрої для подачi гарячого повiтря (включаючи пристрої для подачi охолодженого чи кондицiонованого повiтря), неелектричнi, включаючи вентилятори чи повiтродувки з приводом вiд двигуна та їх частини з чорних металiв 15 % 20 %
73.24 21000,
73.24 29000
Ванни з ливарного чавуну неемальованi або емальованi та iншi (крiм ванн iз ливарного чавуну та сталевих емальованих прямокутних завдовжки не бiльш як 1700 мм) 15 % 20 %
73.24 21000 Тiльки ванни з ливарного чавуну емальованi прямокутнi завдовжки не бiльш як 1700 мм 25 % 40 %
73.24 29000 Тiльки ванни сталевi емальованi прямокутнi завдовжки не бiльш як 1700 мм 25 % 40 %
73.26 90990 Тiльки горловини люкiв та кришки люкiв iз сталi 316L 2 % 2 %
74.01 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) 0 % 5 %
74.02 00000 Мiдь нерафiнована; мiднi аноди для електролiтичного рафiнування 0 % 5 %
74.03 Мiдь рафiнована i сплави мiднi необробленi 0 % 5 %
74.04 Вiдходи i брухт мiднi 0 % 5 %
74.07
(крiм
74.07 10000,
74.07 21100,
74.07 21900)
Прутки та профiлi мiднi 0 % 5 %
74.07 10000 Прутки та профiлi з рафiнованої мiдi 25 % 30 %
74.07 21100 Прутки з мiдно-цинкових сплавiв (латунi) 15 % 20 %
74.07 21900 Профiлi з мiдно-цинкових сплавiв (латунi) 15 % 20 %
74.08 11000 Дрiт з рафiнованої мiдi з максимальним розмiром поперечного перерiзу бiльш як 6 мм 20 % 30 %
74.08 19100 Дрiт з рафiнованої мiдi, iнший, з максимальним розмiром поперечного перерiзу бiльш як 0,5 мм 25 % 30 %
74.08 21000 Дрiт iз мiдно-цинкових сплавiв (латунi) 15 % 20 %
74.09
(крiм
74.09 11000,
74.09 19000,
74.09 21000,
74.09 29000,
74.09 40110,
74.09 40190)
Плити, листи, смуги та стрiчки мiднi, завтовшки понад 0,15 мм 0 % 5 %
74.09 11000 Плити, листи, смуги та стрiчки завтовшки понад 0,15 мм з рафiнованої мiдi у рулонах 15 % 20 %
74.09 19000 Плити, листи, смуги та стрiчки завтовшки понад 0,15 мм з рафiнованої мiдi, iншi 10 % 20 %
74.09 21000 Плити, листи, смуги та стрiчки завтовшки понад 0,15 мм з мiдно-цинкових сплавiв (латунi) у рулонах 10 % 20 %
74.09 29000 Плити, листи, смуги та стрiчки завтовшки понад 0,15 мм з мiдно-цинкових сплавiв (латунi), iншi 10 % 20 %
74.09 40110 Плити, листи, смуги та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм з мiдно-нiкелевих сплавiв (купронiкелю) у рулонах 10 % 20 %
74.09 40190 Плити, листи, смуги та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм: з мiдно-нiкелевих сплавiв (купронiкелю), iншi 10 % 20 %
74.10 11000 Фольга з рафiнованої мiдi без основи, тиснена чи нетиснена, завтовшки не бiльш як 0,15 мм 15 % 20 %
74.11 10110 Труби та трубки з рафiнованої мiдi прямi з товщиною стiнки понад 0,6 мм 0,5 % 5 %
74.11 10900 Труби та трубки з рафiнованої мiдi iншi 15 % 20 %
74.11 21 Труби та трубки з мiдно-цинкових сплавiв (латунi) 15 % 20 %
74.11 22100 Труби та трубки: з мiдно-нiкелевих сплавiв (купронiкелю) або мiдно-нiкелево-цинкових сплавiв (нейзильберу), прямi 10 % 20 %
75.01 Штейн нiкелевий, агломерати оксидiв нiкелю та iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю 0 % 5 %
75.02 Нiкель необроблений 0 % 5 %
75.03 Вiдходи та брухт нiкелю 0 % 5 %
75.05 Прутки, профiлi та дрiт з нiкелю 0 % 5 %
75.06 Плити, листи, смуга, стрiчки та фольга з нiкелю 0 % 5 %
76.01 Алюмiнiй необроблений 0 % 5 %
76.02 Алюмiнiй та брухт алюмiнiю 0 % 5 %
76.04 Прутки та профiлi алюмiнiєвi 0 % 5 %
(крiм
76.04.21000
Тiльки профiлi порожнистi з алюмiнiєвих сплавiв АД-31, 6060, 6061, 6063, 6063А, 6082;    
76.04 29900 Тiльки профiлi пресованi з алюмiнiєвих сплавiв АД-31, 6060, 6061, 6063, 6063А, 6082)    
76.04 21000 Тiльки профiлi порожнистi з алюмiнiєвих сплавiв АД-31, 6060, 6061, 6063, 6063А, 6082 10 % 10 %
76.04 29900 Тiльки профiлi пресованi з алюмiнiєвих сплавiв АД-31, 6060, 6061, 6063, 6063А, 6082 10 % 10 %
76.05 11000 Дрiт з алюмiнiю нелегованого з максимальним поперечним перерiзом понад 7 мм 1 % 5 %
76.05 19900 Тiльки дрiт круглий алюмiнiєвий, що мiстить за масою 0,1 % кремнiю 10 % 10 %
76.06 Плити, листи, смуги та стрiчка алюмiнiєвi завтовшки понад 0,2 мм 0 % 5 %
(крiм
76.06 11930
Тiльки смуги та стрiчки з нелегованого алюмiнiю прямокутнi, завтовшки не менш як 3 мм, але менш як 6 мм)    
76.06 11930 Тiльки смуги та стрiчки з нелегованого алюмiнiю прямокутнi, завтовшки не менш як 3 мм, але менш як 6 мм 10 % 10 %
76.07
(крiм
76.07 20100,
76.07 20900)
Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi чи без основи з паперу, картону, пластмаси або аналогiчних матерiалiв) завтовшки (не враховуючи основи) не бiльш як 0,2 мм 0 % 5 %
76.07 20100 Фольга алюмiнiєва з основою завтовшки (не враховуючи основи) менш як 0,021 мм 10 % 10 %
76.07 20900 Фольга алюмiнiєва з основою завтовшки (не враховуючи основи) не менш як 0,021 мм, але не бiльш як 0,2 мм 15 % 15 %
76.10 10000 Дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей алюмiнiєвi 10 % 10 %
76.10 90900 Тiльки вiтражi, перегородки алюмiнiєвi 10 % 10 %
76.12 90100 Тiльки барабани алюмiнiєвi 1 % 5 %
76.12 90990 Тiльки фляги алюмiнiєвi ємнiстю менш як 50 л 15 % 15 %
76.14 10000 Тiльки скручений дрiт, кабелi з алюмiнiю, без електричної iзоляцiї, iз сталевим осердям 10 % 10 %
76.14 90100 Тiльки скручений дрiт з алюмiнiю нелегованого 10 % 10 %
78.01 Свинець необроблений 0 % 5 %
78.02 Вiдходи та брухт свинцевi 0 % 5 %
79.01 Цинк необроблений 0 % 5 %
79.02 00000 Вiдходи та брухт з цинку 0 % 5 %
79.04 00000 Прутки, профiлi та дрiт з цинку 0 % 5 %
79.05 Плити, листи, смуги, стрiчки та фольга з цинку 0 % 5 %
80.01 Олово необроблене 0 % 5 %
80.02 00000 Вiдходи та брухт з олова 0 % 5 %
80.03 00000 Прутки, профiлi та дрiт з олова 0 % 5 %
80.04 00000 Плити, листи, смуги, стрiчки з олова, завтовшки понад 0,2 мм 0 % 5 %
81.01 Вольфрам та вироби з нього, у тому числi вiдходи та брухт 0 % 5 %
81.02 Молiбден та вироби з нього, у тому числi вiдходи та брухт 0 % 5 %
81.04 Магнiй та вироби з нього, у тому числi вiдходи та брухт 0 % 5 %
81.05 Штейн кобальтовий та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту: кобальт та вироби з нього, у тому числi вiдходи та брухт 0 % 5 %
81.06 00 Вiсмут та вироби з нього, у тому числi вiдходи та брухт 0 % 5 %
81.07 Кадмiй та вироби з нього, у тому числi вiдходи та брухт 0 % 10 %
81.11 00 Марганець та вироби з нього, у тому числi вiдходи та брухт 0 % 10 %
81.12 Тiльки галiй i вироби з нього, у тому числi вiдходи та брухт 0 % 10 %
82.01 Iнструмент ручний: лопати штиковi та совковi, мотики, кирки, сапки, вила та граблi; сокири, сiкачi та аналогiчний рiзальний iнструмент, секатори всiх видiв; коси, серпи, ножi для сiнокосарок, ножицi садовi, клини для розколювання деревини та iнший iнструмент, використовуваний у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi 15 % 15 %
82.02 10000 Пилки ручнi (ножiвки) 10 % 10 %
82.02 20 Полотна для стрiчкових пилок 10 % 10 %
82.02 31100 Полотна для циркулярних пилок (у тому числi полотна для прорiзування пазiв) з робочою частиною iз сталi з уставленими зубцями або сегментами 0 % 10 %
82.02 31510 Полотна для циркулярних пилок (у тому числi полотна для пилок для прорiзування пазiв) з робочою частиною iз сталi для обробки металу, дiаметром не бiльш як 315 мм 2 % 10 %
82.02 31590 Полотна для циркулярних пилок (у тому числi полотна для пилок для прорiзування пазiв) з робочою частиною iз сталi для обробки металу, дiаметром понад 315 мм 0 % 10 %
82.02 31900 Полотна для циркулярних пилок (у тому числi полотна для пилок для прорiзування пазiв) з робочою частиною iз сталi для обробки iнших матерiалiв 2 % 10 %
82.02 32 Полотна для циркулярних пилок (у тому числi полотна для пилок для прорiзування пазiв) з робочою частиною з iнших матерiалiв 2 % 10 %
82.02 40000 Полотна для ланцюгових пилок 2 % 10 %
82.02 91 Полотна прямозубчастi для пилок для оброблення металу 2 % 10 %
82.02 99 Полотна для пилок iншi 2 % 10 %
82.03 Напилки, надфiлi, рашпiлi, клiщi (у тому числi гострозубцi), плоскогубцi, пасатижi, пiнцети, щипчики, ножицi для розрiзування металу, пристрої трубовiдрiзнi, ножицi болторiзнi, пробiйники та аналогiчний ручний iнструмент 2 % 15 %
82.04 Ключi гайковi ручнi (у тому числi гайковi ключi з торсiометрами, але крiм вороткiв); змiннi головки для гайкових ключiв, з ручками або без них 15 % 15 %
82.05 Iнструмент ручний (у тому числi алмазнi склорiзи), не зазначенi в iншому мiсцi; лампи паяльнi; лещата, затискачi та аналогiчнi вироби, крiм приладдя i деталей верстатiв; ковадла, горна переноснi, шлiфувальнi круги з рамами, з ручним або ножним приводом 15 % 15 %
82.06 00000 Iнструмент двох або бiльше найменувань, класифiкованих у товарних позицiях 82.02 - 82.05, у наборах, передбачених для роздрiбної торгiвлi (крiм ящикiв з iнструментом для тракторiв) 15 % 15 %
82.06 00000 Тiльки ящики з iнструментом для тракторiв 7 % 15 %
82.07 Iнструмент змiнний для ручних знарядь, з механiчним приводом або без нього чи для верстатiв (наприклад для пресування, штампування, нарiзування рiзьби, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарної обробки або закрутки), у тому числi iнструмент для волочiння або пресування металу, iнструмент для бурiння скельних порiд або ґрунтiв 2 % 15 %
(крiм
82.07 11100
Тiльки коронки буровi    
82.07 30900 Тiльки клейма змiннi для клеймування труб до верстатiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 84.59 70000    
82.07 90100)      
82.07 11100 Тiльки коронки буровi 1 % 15 %
82.07 30900 Тiльки клейма змiннi для клеймування труб до верстатiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 84.59 70000 0 % 10 %
82.07 90100 Iнструмент змiнний з робочою частиною з алмазу або агломерованого алмазу 2 % 10 %
82.08 Ножi та леза для машин або механiчних пристроїв 2 % 10 %
82.09 Пластини, бруски, наконечники й аналогiчнi вироби для iнструменту, не встановленi на ньому, iз спечених карбiдiв металiв або металокерамiки 2 % 15 %
82.10 Прилади ручнi механiчнi масою не бiльш як 10 кг для приготування, оброблення або подачi їжi та напоїв 10 % 10 %
82.11 Ножi з пилкоподiбними або iншими рiзальними лезами (у тому числi ножi для обрiзування дерев), крiм ножiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 82.08, та лез для них 10 % 10 %
82.12 Бритви i леза для них (у тому числi заготовки для лез) 10 % 10 %
82.13 00000 Ножицi, у тому числi кравецькi та аналогiчнi їм, леза для них 10 % 10 %
82.14 Вироби рiзальнi iншi (наприклад машинки для стриження волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв або спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi i педикюрнi набори та iнструменти (у тому числi пилочки для нiгтiв) 10 % 10 %
82.15
(крiм
82.15 10,
82.15 91000)
Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопаточки для тортiв, ножi для риби, масла, щипцi для цукру та аналогiчнi кухоннi або столовi прибори 10 % 10 %
83.01
(крiм
83.01 10000,
83.01 40110,
83.01 40190,
83.01 40900)
Замки висячi та врiзнi (що дiють за допомогою ключа або кодової комбiнацiї, електричнi та неелектричнi) з недорогоцiнних металiв; шпiнгалети i рами з шпiнгалетами, обладнанi замками, з недорогоцiнних металiв; ключi для класифiкованих виробiв з недорогоцiнних металiв 10 % 10 %
83.01 10000 Замки висячi 0,4 євро за штуку 0,8 євро за штуку
83.01 40110 Замки, призначенi для встановлення у дверi будiвель: цилiндровi (крiм замкiв, призначених для встановлення в алюмiнiєвi дверi будiвель, з габаритним розмiром корпусу не бiльш як 20 х 48 х 215 мм, але не менш як 10 х 24 х 92 мм) 1 євро за штуку 2 євро за штуку
83.01 40110 Тiльки замки, призначенi для встановлення в алюмiнiєвi дверi будiвель, з габаритним розмiром корпусу не бiльш як 20 х 48 х 215 мм, але не менш як 10 х 24 х 92 мм 2 % 10 %
83.01 40190 Замки, призначенi для встановлення у дзерi будiвель, iншi 20 % 20 %
83.01 40900 Iншi замки 20 % 20 %
83.02
(крiм
83.02 41000,
Арматура, крiплення та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, драбин, вiкон, штор, у салонах транспортних засобiв, шорних виробiв, валiз, ящикiв, шкатулок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для капелюхiв та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; пристрої, що закривають автоматичнi дверi 10 % 10 %
83.02 49900 Тiльки крiплення зливу iз сталi 316L, шпильки з кругу 12 i 16 мм)    
83.02 41000 Арматура, крiплення та аналогiчнi вироби iншi, що застосовуються в будинках (крiм арматури, деталей крiплення та аналогiчних виробiв iнших, що використовуються у будинках для зачинення вiкон з поворотною та поворотно-вiдкидною стулкою) 15 % 15 %
83.02 41000 Тiльки арматура, деталi крiплення та аналогiчнi вироби iншi, що використовуються у будiвлях для зачинення вiкон з поворотною та поворотно-вiдкидною стулкою 2 % 10 %
83.02 49900 Тiльки крiплення зливу iз сталi 316L, шпильки з кругу 12 i 16 мм 2 % 2 %
83.03 00 Сейфи броньованi або армованi, включаючи сейфи i дверi банкiвських комор, ящики, спецiально призначенi для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв 20 % 20 %
83.04 00000 Шафи для досьє, ящики для дiлових паперiв, картотек, для зберiгання печаток, лотки i пiдставки для паперiв та аналогiчне конторське обладнання з недорогоцiнних металiв, крiм конторських меблiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 94.03 20 % 20 %
83.05 Арматура для швидкозшивачiв або папок, канцелярськi затискачi та скрiпки, iндекснi картковi покажчики та аналогiчнi канцелярськi вироби з недорогоцiнних металiв; дротянi скоби в блоках для зшивачiв (наприклад для канцелярських цiлей, оббивання меблiв, упаковування) 20 % 20 %
83.06 Дзвони, гонги та аналогiчнi вироби, неелектричнi з недорогоцiнних металiв; статуетки та iншi декоративнi вироби з недорогоцiнних металiв; рамки для фотографiй, картин та аналогiчнi рамки з недорогоцiнних металiв; дзеркала з недорогоцiнних металiв 20 % 20 %
83.07 Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами чи без них 2 % 15 %
83.08 Застiбки, рами iз застiбками, пряжки, пряжки-застiбки, гачки, петлi, кiльця та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для одягу, взуття, навiсiв, сумок, дорожнiх речей або iнших готових виробiв; заклепки трубчастi або роздвоєнi з недорогоцiнних металiв; намистини i блискiтки з недорогоцiнних металiв 20 % 20 %
83.09 10000 Корончастi пробки 25 % 30 %
83.09 90100 Тiльки ковпачки (кришки) з алюмiнiю дiаметром бiльш як 21 мм 15 % 15 %
83.09 90900 Тiльки кришки металевi для скляної тари з вiнчиком горловини типу III 25 % 30 %
83.10 00000 Таблички з покажчиками, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички, номери, лiтери та аналогiчнi символи з недорогоцiнних металiв, крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 94.05 (крiм табличок iз сталi 316L з написом, виконаним фрезою) 20 % 20 %
83.10 00000 Тiльки таблички iз сталi 316L з написом, виконаним фрезою 2 % 2 %
83.11 10 Електроди з недорогоцiнних металiв з покриттям, що використовуються для дугового електрозварювання 15 % 15 %
(крiм
83.11 10900
Тiльки електроди типу 316L    
83.11 10900 Тiльки електроди типу 316L 2 % 2 %
83.11 20000 Дрiт з недорогоцiнних металiв з осердям, для дугового електрозварювання 2 % 15 %
83.11 30000 Прутики присаднi з покриттям i дрiт електродний з недорогоцiнних металiв, для паяння, у тому числi тугоплавким припоєм, або для газового зварювання 2 % 15 %
83.11 90000 Дрiт, прутики, труби, пластини, електроди та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв або з карбiдiв металiв з покриттям або з осердям з флюсових матерiалiв, що застосовуються для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, зварювання чи осаджування металiв або карбiдiв металiв; дрiт або прутики з агломерованого порошку недорогоцiнних металiв, що використовуються для металiзацiї розпорошуванням, iншi, включаючи частини 2 % 15 %
84.01 Реактори ядернi; неопромiненi тепловидiльнi елементи (касети) для ядерних реакторiв; обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв 0 % 10 %
84.02 11000 Котли водотрубнi продуктивнiстю понад 45 т пари на годину 2 % 10 %
84.02 12000 Котли водотрубнi продуктивнiстю не бiльш як 45 т пари на годину 25 % 30 %
84.02 90000 Котли пароводянi та паровi усiх видiв (крiм водяних котлiв центрального опалення, призначених також для одержання пари низького тиску); водянi котли з пароперегрiвниками: частини 2 % 10 %
84.03 10100 Котли центрального опалення з чавунного литва 2 % 10 %
84.03 10900 Тiльки котли центрального опалення потужнiстю до 10 МВт 25 % 30 %
84.03 90100 Котли центрального опалення, крiм котлiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 84.02: частини з чавунного литва 2 % 10 %
84.03 90900 Котли центрального опалення, крiм котлiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 84.02: частини iншi 2 % 10 %
84.04 10000 Тiльки обладнання допомiжне для використання з котлами, класифiкованими у товарних позицiях 84.02 12000 та 84.03 10900 25 % 30 %
84.05 Газогенератори або парогенератори з очисними установками або без них, генератори ацетиленовi та аналогiчнi з очисними установками або без них 2 % 10 %
84.06 19110 Паровi турбiни для приведення в рух електрогенераторiв потужнiстю не бiльш як 10000 кВт 2 % 10 %
84.06 19130 Паровi турбiни для приведення в рух електрогенераторiв потужнiстю понад 10000 кВт, але не бiльш як 40000 кВт 2 % 10 %
84.06 19150 Паровi турбiни для приведення в рух електрогенераторiв потужнiстю понад 40000 кВт, але не бiльш як 100000 кВт 2 % 10 %
84.06 19900 Турбiни iншi 2 % 10 %
84.06 90000 Тiльки частини парових турбiн потужнiстю вiд 3,5 МВт до 100 МВт включно 2 % 10 %
84.07 33100 Двигуни з кривошипно-шатунним механiзмом, що використовуються на транспортних засобах, класифiкованих у групi 87: з робочим об'ємом цилiндра понад 250 см3, але не бiльш як 1000 см3: для промислового складання: тракторiв, керованих водiєм, який iде поруч, субпозицiї 87.01 10; автомобилiв, класифiкованих у товарних позицiях 87.03, 87.04 та 87.05 2 % 2 %
84.07 33900 Двигуни з кривошипно-шатунним механiзмом, що використовуються на транспортних засобах, класифiкованих у групi 87: з робочим об'ємом цилiндра понад 250 см3, але не бiльш як 1000 см3: iншi 2 % 10 %
84.08 Тiльки двигуни внутрiшнього згорання поршневi iз запаленням вiд стиснення для сiльськогосподарських машин (крiм класифiкованих у товарних позицiях 87.03, 87.04) 0 % 10 %
84.08 20100 Тiльки ряднi чотирицилiндровi двигуни внутрiшнього згорання поршневi iз запалюванням вiд стиснення (дизельнi), з робочим об'ємом цилiндра 2499 см3, потужнiстю 60 кВт 1 % 5 %
84.08 20370 Тiльки двигуни для тракторiв потужнiстю понад 100 кВт, укомплектованi стартером, вентилятором, генератором змiнного струму, компресором 1 % 10 %
84.08 20550 Тiльки ряднi чотирицилiндровi двигуни внутрiшнього згорання поршневi iз запалюванням вiд стиснення (дизельнi) - з наддуванням, з робочим об'ємом цилiндра 2798 см3, потужнiстю 76 кВт; з наддуванням та з охолодженням повiтря, що наддувається, з робочим об'ємом цилiндра 2798 см3, потужнiстю 90 кВт 1 % 5 %
84.08 20570 Двигуни, що використовуються на iнших транспортних засобах групи 87, потужнiстю понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт 2 % 10 %
84.08 20990 Двигуни, що використовуються на iнших транспортних засобах групи 87, потужнiстю понад 200 кВт 2 % 10 %
84.08 90210 Двигуни внутрiшнього згорання поршневi iз запалюванням вiд стиснення (дизелi та напiвдизелi) для рейкових транспортних засобiв 2 % 10 %
84.09 Частини, призначенi тiльки або в основному для двигунiв, класифiкованих у товарних позицiях 84.07 та 84.08 0 % 10 %
84.11 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни 0 % 10 %
84.12 10900 Двигуни реактивнi, крiм турбореактивних: iншi 2 % 10 %
84.12 21910 Гiдравлiчнi системи 1 % 5 %
84.13
(крiм
Насоси рiдиннi з витратомiрами або без них, пiдйомники для рiдин 0 % 10 %
84.13 70210 Тiльки агрегати електронасоснi свердловиннi з подаванням рiдини до 375 м3 на годину,    
84.13 70300 Тiльки насоси живильнi, вiдцентровi, хiмiчнi продуктивнiстю до 500 м3 на годину,    
84.13 91900 Тiльки верстати-качалки вантажопiдйомнiстю 3,2 - 12,5 тонни)    
84.13 70210 Тiльки агрегати електронасоснi свердловиннi з подаванням рiдини до 375 м3 на годину 10 % 30 %
84.13 70300 Тiльки насоси живильнi, вiдцентровi, хiмiчнi продуктивнiстю до 500 м3 на годину 10 % 30 %
84.13 91900 Тiльки верстати-качалки вантажопiдйомнiстю 3,2 - 12,5 тонни 20 % 30 %
84.14 10300 Насоси роторнi поршневi, насоси роторнi з ковзними лопатями, насоси молекулярнi (вакуумнi) i насоси типу Рутс 2 % 10 %
84.14 10500 Насоси дифузiйнi, крiогеннi та адсорбцiйнi 2 % 10 %
84.14 10900 Насоси вакуумнi: iншi 2 % 2 %
84.14 30990 Компресори, що використовуються у холодильному обладнаннi: потужнiстю понад 0,4 кВт: iншi 20 % 20 %
84.14 59300 Вентилятори осьовi 2 % 10 %
84.14 59500 Вентилятори вiдцентровi (крiм вентиляторiв вiдцентрових в комплектi типу RSZF-250 для трамвайних вагонiв типу T-3M) 2 % 10 %
84.14 59500 Тiльки вентилятори вiдцентровi у комплектi типу RSZF-250 для трамвайних вагонiв типу T-3M 1 % 10 %
84.14 59900 Вентилятори iншi 2 % 10 %
84.14 80290 Турбокомпресори багатоступiнчастi 1 % 5 %
84.14 80310,
84.14 80390,
84.14 80410,
84.14 80490
Компресори з кривошипно-шатунним механiзмом, об'ємнi з надмiрним робочим тиском 1 % 10 %
84.14 80600,
84.14 80710,
84.14 80790
Компресори об'ємнi роторнi 2 % 10 %
84.14 80900 Насоси повiтрянi та вакуумнi, повiтрянi чи газовi компресори, вентилятори; вентиляцiйнi або витяжнi шафи з вентилятором та з фiльтром або без нього: iншi 2 % 10 %
84.14 90900 Насоси повiтрянi та вакуумнi, повiтрянi чи газовi компресори, вентилятори; вентиляцiйнi або витяжнi шафи з вентилятором та з фiльтром або без нього: частини: iншi 2 % 10 %
84.15 81900 Установки для кондицiонування повiтря, обладнаннi вентилятором з двигуном та приладом для вимiрювання температури i вологостi повiтря; кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо: з агрегатом охолодження та приладом, який забезпечує перемикання режимiв "холод - тепло": iншi (крiм кондицiонерiв промислових автономних з агрегатом охолодження та пристроєм, який забезпечує перемикання режимiв "холод-тепло", потужнiстю вiд 5 до 50 кВт 2 % 10 %
84.15 81900 Тiльки кондицiонери промисловi автономнi з агрегатом охолодження та пристроєм, який забезпечує перемикання режимiв "холод-тепло", потужнiстю вiд 5 до 50 кВт 15 % 30 %
84.15 82900 Тiльки кондицiонери промисловi автономнi потужнiстю вiд 5 до 50 кВт 15 % 30 %
84.15 90900 Установки для кондицiонування повiтря, обладнанi вентилятором з двигуном та приладом для вимiрювання температури i вологостi повiтря; кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо: частини: iншi 2 % 10 %
84.17 20900 Печi хлiбопекарськi, кондитерськi: iншi 10 % 20 %
84.17 80 Печi та камери промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi: iншi 2 % 10 %
84.17 90000 Тiльки рекуператори петельнi трубчастi, продуктивнiстю 2800 - 19000 м3 повiтря на годину 20 % 20 %
84.17 90000 Тiльки частини промислових печей для пiролiзу дихлоретану та нафтопродуктiв 2 % 10 %
84.18
(крiм
84.18 21100,
84.18 21910,
84.18 21990,
84.18 40910,
84.18 40990,
Холодильники, морозильники та iнше холодильне i морозильне обладнання електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, класифiкованих у товарнiй позицiї 84.15 5 % 30 %
84.18 61900 Тiльки амiачнi i фреоновi холодильнi компресори та компресорнi агрегати (потужнiстю 50 - 500 кВт), льодогенератори,    
  Тiльки холодильнi машини для охолодження повiтря, холодильнi машини для охолодження рiдких теплоносiїв (у тому числi молокоохолоджувачi), холодильнi агрегати та тепловi насоси (кожен з видiв зазначеного обладнання потужнiстю не бiльш як 1500 кВт,    
84.18 99900 Тiльки частини холодильного i морозильного обладнання для побутових холодильникiв та морозильникiв)    
84.18 21100 Холодильники побутовi компресiйнi мiсткiстю понад 340 л 25 % 30 %
84.18 21910 Холодильники побутовi компресiйнi мiсткiстю не бiльш як 250 л 25 % 30 %
84.18 21990 Холодильники побутовi компресiйнi мiсткiстю понад 250 л, але не бiльш як 340 л 25 % 30 %
84.18 40910 Морозильнi шафи вертикального типу мiсткiстю не бiльш як 250 л 25 % 30 %
84.18 40990 Морозильнi шафи вертикального типу мiсткiстю понад 250 л, але не бiльш як 900 л 25 % 30 %
84.18 61900 Тiльки амiачнi i фреоновi холодильнi компресори та компресорнi агрегати (потужнiстю 50 - 500 кВт), льодогенератори 2 % 10 %
84.18 61900 Тiльки холодильнi машини для охолодження повiтря, холодильнi машини для охолодження рiдких теплоносiїв (у тому числi молокоохолоджувачi), холодильнi агрегати та тепловi насоси (кожен з видiв зазначеного обладнання потужнiстю не бiльш як 1500 кВт) 15 % 30 %
84.18 99900 Тiльки частини холодильного i морозильного обладнання для побутових холодильникiв та морозильникiв 20 % 30 %
84.19 Обладнання промислове та лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням для обробки матерiалiв шляхом змiни температури (нагрiвання, варiння, дистиляцiї, ректифiкацiї, стерилiзацiї, пастеризацiї, пропарювання, сушiння, випарювання, конденсацiї або охолодження), крiм обладнання, використовуваного у побутi; водонагрiвальнi пристрої неелектричнi 2 % 30 %
(крiм
84.19 11000,
84.19 19000,
84.19 20000,
84.19 50100,
84.19 81100,
84.19 81910,
84.19 81990,
Тiльки водонагрiвальнi пристрої проточнi газовi побутовi (газовi колонки),    
84.19 89900 Тiльки градирнi вентилятори з тепловим навантаженням до 50 кВт,    
84.19 90100)      
84.19 11000 Тiльки водонагрiвальнi пристрої проточнi газовi побутовi (газовi колонки) 20 % 20 %
84.19 19000 Безiнерцiйнi водонагрiвачi або тепловi водянi акумулятори: iншi (крiм водонагрiвальних пристроїв проточних газових побутових (газових колонок) 5 % 30 %
84.19 19000 Тiльки водонагрiвальнi пристрої проточнi газовi побутовi (газовi колонки) 20 % 20 %
84.19 20000 Стерилiзатори медичнi, хiрургiчнi та лабораторнi 5 % 30 %
84.19 50100 Теплообмiнники для цивiльної авiацiї 5 % 30 %
84.19 81100 Апарати та пристрої для приготування гарячих напоїв або приготування чи розiгрiвання їжi: для цивiльної авiацiї 5 % 30 %
84.19 81910 Перколятори та iншi апарати для приготування кави та iнших гарячих напоїв 5 % 30 %
84.19 81990 Апарати та пристрої для приготування гарячих напоїв або приготування чи розiгрiвання їжi: iншi 5 % 30 %
84.19 89900 Тiльки градирнi вентилятори з тепловим навантаженням до 50 кВт 15 % 30 %
84.19 90100 Частини для теплообмiнних агрегатiв для цивiльної авiацiї 5 % 30 %
84.21 11000 Сепаратори молочнi 10 % 20 %
84.21 19910 Центрифуги, використовуванi в лабораторiях 2 % 10 %
84.21 19990 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки: iншi 2 % 10 %
84.21 21900 Обладнання для фiльтрування або очищення води: iнше (крiм обладнання для фiльтрування або очищення води продуктивнiстю 500 л/год. i бiльше) 2 % 10 %
84.21 21900 Тiльки обладнання для фiльтрування або очищення води продуктивнiстю 500 л/год. i бiльше 0,1 % 10 %
84.21 23900 Обладнання для фiльтрування палива чи мастил у карбюраторних та дизельних двигунах з внутрiшнiм згоранням: iнше 2 % 10 %
84.21 29900 Обладнання для фiльтрування або очищення рiдин та газiв: iнше 2 % 10 %
84.21 31900 Повiтрянi фiльтри для двигунiв з внутрiшнiм згоранням: iншi (крiм систем очищення повiтря для двигунiв тракторiв) 2 % 10 %
84.21 31900 Тiльки системи очищення повiтря для двигунiв тракторiв 1 % 10 %
84.21 39300 Обладнання для фiльтрування або очищення повiтря 2 % 10 %
84.21 39510 Обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв за допомогою рiдин 2 % 10 %
84.21 39550 Обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв за допомогою електростатичного процесу 2 % 10 %
84.21 39710 Обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв за допомогою каталiтичного процесу 2 % 10 %
84.21 39750 Обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв за допомогою термiчного процесу 2 % 10 %
84.21 39990 Обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв: iнше 2 % 10 %
84.21 91000 Частини для центрифуг, включаючи вiдцентровi сушарки 2 % 10 %
84.21 99000 Частини для агрегатiв призначених для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв, iншi 2 % 10 %
84.22 11000 Машини для миття посуду: побутовi 5 % 30 %
84.22 19000 Машини для миття посуду: iншi 5 % 30 %
84.22 20000 Обладнання для миття та сушiння пляшок або iншого посуду (крiм обладнання медичного призначення для миття i сушiння ампул та флаконiв до 200 мл) 20 % 30 %
84.22 20000 Тiльки обладнання медичного призначення для миття i сушiння ампул та флаконiв до 200 мл 2 % 30 %
84.22 30000 Обладнання для наповнення i закупорювання пляшок, банок, закривання мiшкiв та iнших ємностей i наклеювання етикеток; устаткування для газування напоїв (крiм обладнання медичного призначення для заповнення та закупорювання пляшок, банок та iнших ємностей мiсткiстю до 250 мл i наклеювання етикеток) 2 % 30 %
84.22 30000 Тiльки обладнання медичного призначення для заповнення та закупорювання пляшок, банок та iнших ємностей мiсткiстю до 250 мл i наклеювання етикеток 0,1 % 30 %
84.22 40000 Машини та устаткування iншi для упаковування та обгортання (крiм машин та пристроїв для упаковування та обгортання лiкарських засобiв продуктивнiстю понад 60 уп./хв.) 2 % 30 %
84.22 40000 Тiльки машини та пристрої для упаковування та обгортання лiкарських засобiв продуктивнiстю бiльш як 60 уп./хв. 0,1 % 30 %
84.22 90000 Машини для миття посуду; обладнання для миття та сушiння пляшок чи iншого посуду; обладнання для наповнення i закупорювання пляшок, банок, закривання ящикiв, мiшкiв та iнших ємностей, а також наклеювання етикеток; iнше обладнання для упаковування або обгортання; обладнання для газування напоїв: частини 2 % 30 %
84.24
(крiм
84.24 10900,
Механiчнi пристрої (у тому числi з ручним керуванням) для розбризкування або розпилювання рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники (зарядженi або незарядженi); пульверизаторнi та аналогiчнi пристрої; пульверизатори та аналогiчне обладнання; пiскоструминнi або пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої 5 % 30 %
84.24 20900 Тiльки станцiя перезарядки порошкових вогнегасникiв,    
84.24 30100,
84.24 30900
Тiльки пристрiй для вдування вугiльного пилу в доменну пiч,    
84.24 81100 Пристосування для зрошування,    
84.24 81310 Тiльки обприскувачi ранцевi,    
84.24 81990 Тiльки обприскувачi тракторнi самохiднi,    
84.24 89900,
84.24 90000)
     
84.24 10900 Вогнегасники (зарядженi або незарядженi): iншi 2 % 30 %
84.24 20900 Тiльки станцiя перезарядки порошкових вогнегасникiв 1 % 20 %
84.24 30100 Машини пiскоструминнi або пароструминнi та аналогiчнi струминнi апарати, що працюють вiд стисненого повiтря 2 % 30 %
84.24 30900 Тiльки пристрiй для вдування вугiльного пилу в доменну пiч 20 % 20 %
84.24 81100 Пристосування для зрошування 2 % 30 %
84.24 81310 Тiльки обприскувачi ранцевi 20 % 20 %
84.24 81990 Тiльки обприскувачi тракторнi самохiднi 2 % 10 %
84.24 89900 Апарати iншi для розбризкування або розпилення: iншi 2 % 30 %
84.24 90000 Механiчнi пристрої (у тому числi з ручним керуванням) для розбризкування або розпилювання рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники (зарядженi або незарядженi); пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пульверизатори та аналогiчне обладнання; пiскоструминнi або пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої: частини 2 % 30 %
84.25
(крiм
84.25 20000,
Талi пiдiймальнi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати 5 % 30 %
84.25 31900 Тiльки лебiдки iншi з електричним двигуном)    
84.25 20000 Лебiдки шахтних пiдiймальних установок надшахтного розташування, лебiдки спецiальнi, для роботи пiд землею 2 % 2 %
84.25 31900 Тiльки лебiдки iншi з електричним двигуном 1 % 5 %
84.26 11000 Крани мостовi на нерухомих опорах 25 % 30 %
84.26 12000 Ферми пiдiймальнi рухливi на колiсному ходу та транспортери стоїчнi 2 % 10 %
84.26 19000 Тiльки крани мостовi, портальнi, ферми пiдiймальнi рухливi та транспортери стоїчнi, iншi 2 % 10 %
84.26 19000 Тiльки крани козловi 25 % 30 %
84.26 30000 Тiльки крани портальнi 25 % 30 %
84.26 49000 Машини та механiзми самохiднi, пiдiймальнi, iншi 2 % 10 %
84.26 91 Машини та механiзми пiдiймальнi, призначенi для монтажу на дорожнiх автотранспортних засобах 2 % 10 %
84.26 99 Машини та механiзми пiдiймальнi, iншi 2 % 10 %
84.27
(крiм
84.27 10100,
Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi автонавантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, використовуванi на пiдприємствах 5 % 30 %
84.27 10900 Тiльки навантажувачi самохiднi з електричним двигуном у вибухобезпечному виконаннi    
84.27 90000 Тiльки навантажувачi внутрiшньоцеховi у вибухобезпечному виконаннi)    
84.27 10100 Автонавантажувачi самохiднi з електродвигуном висотою пiдiймання 1 м або бiльше 2 % 10 %
84.27 10900 Тiльки навантажувачi самохiднi з електричним двигуном у вибухобезпечному виконаннi, 2 % 10 %
84.27 90000 Тiльки навантажувачi внутрiшньоцеховi у вибухобезпечному виконаннi 2 % 10 %
84.28 Машини i пристрої iншi для пiднiмання, перемiщення, навантаження i розвантаження (наприклад лiфти, ескалатори, конвеєри, канатнi дороги) 5 % 30 %
(крiм
84.28 10910
Тiльки лiфти з електричним управлiнням,    
84.28 20990,      
84.28 50000 Тiльки вагони-штовхачi стацiонарних вагоноперекидачiв, вагоноперекидачi: пересувнi, роторнi стацiонарнi вантажопiдйомнiстю 60, 93, 110, 125, 134 тонни, бортовi стацiонарнi пересувнi вантажопiдйомнiстю 60 - 93 тонни, пересувнi з боковим розвантаженням вантажопiдйомнiстю 60 - 134 тонни,    
84.28 90500 Тiльки безконусний завантажувальний пристрiй для завантаження шихти в доменну пiч,    
84.28 90990 Тiльки пилорозвантажувач продуктивнiстю 100 м3 на годину)    
84.28 10910 Тiльки лiфти з електричним управлiнням 10 % 10 %
84.28 20990 Пневматичнi пiдiймачi i конвеєри, iншi 2 % 2 %
84.28 50000 Тiльки вагони-штовхачi стацiонарних вагоноперекидачiв, вагоноперекидачi: пересувнi, роторнi стацiонарнi вантажопiдйомнiстю 60, 93, 110, 125, 134 тонни, бортовi стацiонарнi пересувнi вантажопiдйомнiстю 60 - 93 тонни, пересувнi з боковим розвантаженням вантажопiдйомнiстю 60 - 134 тонни 20 % 20 %
84.28 90500 Тiльки безконусний завантажувальний пристрiй для завантаження шихти в доменну пiч 20 % 20 %
84.28 90990 Тiльки пилорозвантажувач продуктивнiстю 100 м3 на годину 20 % 20 %
84.29
(крiм
84.29 11000,
Бульдозери самохiднi з неповоротним та поворотним вiдвалом, автогрейдери та планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшевi навантажувачi, трамбувальнi машини та дорожнi котки 5 % 30 %
84.29 59000 Тiльки екскаватори: роторнi продуктивнiстю 7000 м3 на годину, однокiвшевi з мiсткiстю ковша 5, 6, 10, 11, 14, 15, 20 м3, гусеничнi з мiсткiстю ковша 5, 10 м3, кабельний пересувач)    
84.29 11000 Бульдозери гусеничнi з неповоротним або поворотним вiдвалом 1 % 5 %
84.29 59000 Тiльки екскаватори: роторнi продуктивнiстю 7000 м3 на годину, однокiвшевi з мiсткiстю ковша 5, 6, 10, 11, 14, 15, 20 м3, гусеничнi з мiсткiстю ковша 5, 10 м3, кабельний пересувач 20 % 20 %
84.30 Машини та обладнання iншi для перемiщування, планування, профiлювання, копання, розроблення, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, нерудних матерiалiв та руд; обладнання для забивання та витягування паль; машини снiгоприбиральнi плужнi та роторнi 5 % 30 %
(крiм
84.30 31000
Тiльки буровi верстати, комбайни прохiдницькi,    
84.30 49000 Тiльки бурове нафтогазопромислове устаткування та обладнання,    
84.30 50000 Тiльки навантажувальний пристрiй, укладальник-забiрник роторний, мостовий перевантажувальний пристрiй,    
84.30 69000)      
84.30 31000 Тiльки буровi верстати, комбайни прохiдницькi 10 % 10 %
84.30 49000 Тiльки бурове нафтогазопромислове устаткування та обладнання 0 % 10 %
84.30 50000 Тiльки навантажувальний пристрiй, укладальник-забiрник роторний, мостовий перевантажувальний пристрiй 20 % 20 %
84.30 69000 Машини i механiзми несамохiднi iншi (крiм вiдвалоскладачiв) 2 % 30 %
84.30 69000 Тiльки вiдвалоскладачi 20 % 20 %
84.31 39900 Частини, призначенi для машин або обладнання, класифiкованого у товарнiй позицiї 84.28, iншi 2 % 10 %
84.31 43000 Частини бурильних або прохiдницьких машин субпозицiї 84.30 41 або 84.30 49 0 % 10 %
84.31 49800 Частини, призначенi для машин або обладнання, класифiкованого у товарних позицiях 84.26, 84.29 або 84.30: iншi (крiм запасних частин до екскаваторiв) 2 % 10 %
84.31 49800 Тiльки запаснi частини до екскаваторiв 1 % 5 %
84.32 10100 Плуги вiдвальнi 20 % 30 %
84.32 10900 Плуги iншi 20 % 30 %
84.32 21000 Борони дисковi 20 % 30 %
84.32 29100 Розпушувачi та культиватори 20 % 30 %
84.32 29300 Борони 20 % 30 %
84.32 29500 Ротоватори 2 % 10 %
84.32 29900 Борони, розпушувачi, культиватори, обладнання для корчування та прополювання, мотики: iншi 2 % 10 %
84.32 30900 Садильники та машини розсадосадильнi 2 % 10 %
84.32 40 Розкидачi органiчних та мiнеральних добрив 2 % 10 %
84.32 90100 Лемiшi для плугiв 25 % 40 %
84.32 90990 Машини та обладнання для сiльського господарства, садiвництва або лiсового господарства для пiдготовки або оброблення ґрунту та догляду за ним; котки для газонiв або спортивних майданчикiв: частини: iншi 2 % 10 %
84.33 11100 Сiнокосарки, косарки для газонiв, паркiв i спортмайданчикiв: моторнi з рiзальною частиною, яка обертається у горизонтальнiй площинi: електричнi 20 % 30 %
84.33 11510 Сiнокосарки, косарки для газонiв, паркiв i спортмайданчикiв: моторнi з рiзальною частиною, яка обертається у горизонтальнiй площинi: самохiднi: обладнанi сидiнням 2 % 10 %
84.33 11590 Сiнокосарки, косарки для газонiв, паркiв i спортмайданчикiв: моторнi з рiзальною частиною, яка обертається у горизонтальнiй площинi: самохiднi: iншi 0 % 10 %
84.33 11900 Сiнокосарки, косарки для газонiв, паркiв i спортмайданчикiв: моторнi з рiзальною частиною, яка обертається у горизонтальнiй площинi: iншi 0 % 10 %
84.33 19100 Сiнокосарки, косарки для газонiв, паркiв i спортмайданчикiв: з двигуном: електричнi 0 % 10 %
84.33 19510 Сiнокосарки, косарки для газонiв, паркiв i спортмайданчикiв: з двигуном: самохiднi: обладнанi сидiнням 0 % 10 %
84.33 19700 Сiнокосарки, косарки для газонiв, паркiв i спортмайданчикiв: з двигуном: iншi 0 % 10 %
84.33 19900 Сiнокосарки, косарки для газонiв, паркiв i спортмайданчикiв: без двигуна 0 % 10 %
84.33 20100 Косарки, включаючи тi, що монтуються на тракторах: з двигуном 0 % 10 %
84.33 20510 Косарки, тракторнi, навiснi або причiпнi: з рiзальною частиною, яка обертається у горизонтальнiй площинi 0 % 10 %
84.33 20900 Косарки, включаючи тi, що монтуються на тракторах: iншi 0 % 10 %
84.33 30 Сiнокосарки iншi 0 % 10 %
84.33 40 Преси для соломи або сiна, включаючи прес-пiдбирачi 0 % 10 %
84.33 51000 Комбайни зернозбиральнi 10 % 10 %
84.33 52000 Тiльки комбайни льонозбиральнi 2 % 10 %
84.33 53100 Картоплекопачi та картоплезбиральнi комбайни 0 % 10 %
84.33 53300 Гичкорiзки та комбайни бурякозбиральнi 5 % 5 %
84.33 53900 Машини для збирання коренеплодiв або бульб: iншi 0 % 10 %
84.33 59 Машини для збирання врожаю iншi; машини й механiзми для обмолоту: iншi 0 % 10 %
84.33 60 Машини для очищення та сортування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв 0 % 10 %
84.33 90000 Машини та механiзми для збирання та обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та косарки; машини для очищення, сортувадня та вибраковування яєць, плодiв та iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 84.37: частини 0 % 10 %
84.34 10000 Установки та апарати доїльнi 25 % 30 %
84.34 20000 Тiльки танки молочнi 3 % 10 %
84.34 90000 Тiльки частини до устаткування для обробки та переробки молока в сiльському господарствi та промисловостi 2 % 10 %
84.34 90000 Тiльки частини до доїльного обладнання 10 % 10 %
84.36 10100 Дробарки та млини для зерна, бобiв, гороху та iнших подiбних їм продуктiв 20 % 30 %
84.36 21000 Iнкубатори та брудери 2 % 10 %
84.36 80000 Обладнання iнше 2 % 10 %
84.36 91000 Частини обладнання для птахiвництва або iнкубаторiв та брудерiв 20 % 30 %
84.36 99000 Частини: iншi 0 % 10 %
84.37 80000 Тiльки агрегати борошномельнi вальцьовi 20 % 20 %
84.37 90000 Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи бобових культур; обладнання для виробництва борошна або обробки злакiв чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах частини 2 % 10 %
84.38 10100 Обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв 20 % 30 %
84.38 20000 Обладнання для кондитерської промисловостi, включаючи обладнання для виробництва какао-порошку та шоколаду 1 % 10 %
84.38 30000 Обладнання для цукрового виробництва 20 % 30 %
84.38 50000 Обладнання для переробки м'яса або птицi (крiм вовчкiв-жиловщикiв, вакуумних кутерiв, масажерiв, шприцiв, сосискових автоматiв, термоагрегатiв, кров'яних та жирових сепараторiв, обладнання для знiмання та обробки шкури, устаткування для нарiзування та пакування м'яса i ковбасних виробiв) 20 % 30 %
84.38 50000 Тiльки вовчки-жиловщики, вакуумнi кутери, масажери, шприци, сосисковi автомати, термоагрегати, кров'янi та жировi сепаратори, обладнання для знiмання та обробки шкури, устаткування для нарiзування та пакування м'яса i ковбасних виробiв 5 % 10 %
84.38 80100 Обладнання для приготування чаю або кави 1 % 10 %
84.38 90000 Обладнання iнше для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи фiксованих рослинних жирiв: частини 0 % 10 %
84.39 20000 Обладнання для виробництва паперу або картону 2 % 10 %
84.41 30000 Тiльки обладнання для виготовлення картонних труб 2 % 10 %
84.41 90900 Тiльки частини обладнання для виготовлення виробiв з паперової маси, паперу та картону 2 % 10 %
84.42 50990 Тiльки фотополiмернi пластини 10 % 20 %
84.43 19900 Машини для офсетного друку: iншi 10 % 20 %
84.43 90 Обладнання друкарське; допомiжнi машини та механiзми: частини 2 % 10 %
84.45 Машини для обробки текстильних волокон; машини для прядiння, сукання, крутiння та iнше обладнання для виробництва текстильної пряжi; машини для намотування (включаючи утоково-мотальнi та шпульнi машини) та машини для пiдготовки текстильної пряжi для її подальшого використання на машинах, класифiкованих в товарних позицiях 84.46 або 84.47 0 % 10 %
84.46 Верстати ткацькi 0 % 10 %
84.47 Машини в'язальнi, кетельнi, для одержання фасонної пряжi, позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, виготовлення тасьми, в'язання сiток, обробки країв i килимовi 0 % 10 %
84.48 Обладнання допомiжне для машин, класифiкованих у товарних позицiях 84.44, 84.45, 84.46 або 84.47 (наприклад ремiзопiдiймальнi каретки, жакардовi механiзми, автоматичнi стопорнi механiзми, механiзми замiни човникiв); частини та обладнання, якi призначенi головним чином для машин, класифiкованих у товарних позицiях 84.44 i 84.47 (наприклад веретена, рогульки, оснащення кардiв, гребенi, фiльєри, планки, нитковолочильники, човники, ремiзки та ремiзнi рамки, трикотажнi голки) 0 % 10 %
84.49 00000 Обладнання для виробництва чи оброблення сукна, фетру та повстi чи нетканих матерiалiв, поштучно чи за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхiв; болванки для виробництва капелюхiв 0 % 10 %
84.50 11100 Машини пральнi повнiстю автоматичнi, побутовi або для пралень, включаючи машини, оснащенi вiджимним пристроєм: ємнiстю не бiльш як 6 кг сухої бiлизни 25 % 30 %
84.50 19000 Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини, оснащенi вiджимним пристроєм: ємнiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни: iншi (крiм машин пральних ємнiстю до 1,5 кг сухої бiлизни) 10 євро за штуку 20 євро за штуку
84.50 19000 Тiльки машини пральнi ємнiстю до 1,5 кг сухої бiлизни 25 % 30 %
84.51 Обладнання (крiм машин, класифiкованих у товарнiй позицiї 84.50) для миття, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для сплавлювання матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, опорядження, нанесення покриття або просочення пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв; машини для покриття тканин чи iнших основ, використовуванi для виробництва покриття пiдлоги типу лiнолеуму; машини для намотування, розмотування, згинання, розрiзання та пробивання текстильних матерiалiв 0 % 10 %
84.52 Машини швейнi, крiм машин для переплетення, брошурування, класифiкованих у товарнiй позицiї 84.40; тумбочки, столики та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин 0 % 10 %
84.53 Обладнання для пiдготовки, дублення чи оброблення шкiри або шкури або для виробництва чи ремонту шкiряного взуття або iнших шкiряних виробiв, крiм швейних машин 0 % 10 %
84.54 10000 Тiльки конвертери мiсткiстю 130 - 300 тонн 20 % 20 %
84.54 90000 Тiльки частини конвертера 0 % 10 %
84.55 10000 Стани трубопрокатнi 2 % 10 %
84.55 21000 Стани гарячої прокатки та комбiнованi стани гарячої i холодної прокатки 10 % 10 %
84.55 22000 Стани холодної прокатки 10 % 10 %
84.55 30310 Тiльки валки для прокатних станiв стальнi кованi для гарячої прокатки 20 % 20 %
84.55 30900 Валки для прокатних станiв: сталевi, литi або обробленi тиском (крiм пiльгервалкiв сталевих литих) 1 % 1 %
84.55 30900 Тiльки пiльгервалки сталевi литi 20 % 20 %
84.56 20000 Верстати ультразвуковi 2 % 10 %
84.56 30000 Верстати електроерозiйнi 2 % 10 %
84.56 90000 Верстати iншi 2 % 10 %
84.57 20000 Верстати агрегатнi однопозицiйнi 2 % 10 %
84.57 30000 Верстати агрегатнi багатопозицiйнi 2 % 10 %
84.58 11990 Тiльки верстати для розрiзування труб, розточування та нарiзання рiзьби на трубах i муфтах з електричним обладнанням, системою слiдкування та ЧПУ 0 % 10 %
84.58 19100 Верстати токарнi центровi, багаторiзцевi та копiювальнi 2 % 10 %
84.58 91100 Верстати вертикально-токарнi (карусельнi) 2 % 10 %
84.59
(крiм
84.59 21100,
84.59 29100,
84.59 61100,
84.59 69100)
Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати, в тому числi такi, що можуть бути вмонтованi в автоматичнi лiнiї) свердлильнi, розточувальнi, фрезернi для нарiзування зовнiшньої i внутрiшньої рiзьби, крiм токарних верстатiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 84.58 2 % 10 %
84.60 19000 Верстати плоскошлiфувальнi, з точнiстю позицiювання за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм: iншi 2 % 10 %
84.60 39000 Тiльки верстати для виготовлення i заточування профiльних ножiв iз заготовок та за допомогою копiра 1 % 20 %
84.60 40000 Верстати хонiнгувальнi, притиральнi (крiм верстатiв хонiнгувальних з числовим програмним керуванням з точнiстю обробки форми отвору до 0,01 мм) 2 % 10 %
84.60 40000 Тiльки верстати хонiнгувальнi з числовим програмним керуванням з точнiстю обробки форми отвору до 0,01 мм 0,5 % 10 %
84.61 30000 Верстати протяжнi 0 % 10 %
84.61 40 Верстати зуборiзнi, зубошлiфувальнi та зубообробнi 0 % 10 %
84.61 50110 Верстати круглопиляльнi 0 % 10 %
84.62 29100 Машини для згортання, вигинання, згинання, вирiвнювання або полiрування (включаючи преси) для обробки виробiв з листового матерiалу 2 % 10 %
84.62 39910 Механiчнi ножицi (включаючи преси), крiм комбiнованих пробивних та висiчних: гiдравлiчнi 2 % 10 %
84.62 91990 Преси гiдравлiчнi iншi 0 % 10 %
84.65 Верстати для обробки дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих пластмас та аналогiчних твердих матерiалiв (включаючи верстати для забивання цвяхiв, скрiпок, склеювання та iнших видiв складання) 5 % 30 %
(крiм
84.65 91000
Тiльки верстати для розкрою плит з пiдрiзною пилою,    
84.65 92000 Тiльки верстати стругально-калювальнi п'ятишпиндельнi,    
84.65 93000 Тiльки верстати шлiфувальнi прохiдного типу,    
84.65 95000 Тiльки верстати багатошпиндельнi присаджувальнi,    
84.65 96000,
84.65 99900
Тiльки верстати одностороннi для приклеювання крайок клеєм-розплавом)    
84.65 91000 Тiльки верстати для розкрою плит з пiдрiзною пилою 1 % 20 %
84.65 92000 Тiльки верстати стругально-калювальнi п'ятишпиндельнi 1 % 20 %
84.65 93000 Тiльки верстати шлiфувальнi прохiдного типу 1 % 20 %
84.65 95000 Тiльки верстати багатошпиндельнi присаджувальнi 1 % 20 %
84.65 96000 Верстати розкольнi, лущильнi або для подрiбнення 2 % 30 %
84.65 99900 Тiльки верстати одностороннi для приклеювання крайок клеєм-розплавом 1 % 20 %
84.66 92800 Iншi частини i приладдя для верстатiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 84.65 2 % 10 %
84.66 94000 Тiльки приладдя i змiнне обладнання для пресу для висадки кiнцiв труб, класифiкованих у товарнiй позицiї 84.62 91990 0 % 10 %
84.67
(крiм
84.67 81000)
Iнструменти ручнi, пневматичнi або з вмонтованим неелектричним двигуном 5 % 30 %
84.67 81000 Пилки ланцюговi 2 % 30 %
84.68 Устаткування та апарати для паяння м'якими та твердими припоями або зварювання (придатнi чи не придатнi для рiзання), крiм включених до товарної позицiї 85.15; машини та апарати для поверхневої термообробки, якi працюють на газу 5 % 30 %
84.69 Машинки друкарськi та пристрої для обробки текстiв 10 % 40 %
84.70
(крiм
84.70 10000,
84.70 29000,
84.70 30000,
84.70 50000)
Калькулятори; лiчильнi машини, апарати для франкування поштових вiдправлень, апарати для видачi квиткiв та iншi аналогiчнi машини з лiчильними пристроями; апарати касовi 10 % 20 %
84.70 10000 Калькулятори електроннi, якi можуть працювати без зовнiшнього джерела живлення 4,5 євро за штуку 9 євро за штуку
84.70 29000 Калькулятори електроннi iншi 20 % 40 %
84.70 30000 Машини лiчильнi iншi 4 євро за штуку 8 євро за штуку
84.70 50000 Апарати касовi 90 євро за штуку 180 євро за штуку
84.71
(крiм
84.71 10900,
84.71 20900,
Машини для автоматичної обробки iнформацiї та їх блоки; магнiтнi та оптичнi зчитувальнi пристрої; машини для перенесення даних на носiї iнформацiї в кодованiй формi i машини для обробки подiбної iнформацiї, не класифiкованi в iнших позицiях 10 % 40 %
84.71 91600 Тiльки пристрої вводу та виводу обладнанi запам'ятовуючим пристроєм з довiльною вибiркою (ЗПДВ) ємнiстю понад 256 кiлобайтiв, але не бiльш як 512 кiлобайтiв,    
84.71 91900 Тiльки електронно-обчислювальна технiка до верстатiв, класифiкованих у товарних позицiях 84.58 11990, 84.59 70000,    
  Тiльки апаратура для записування i вiдтворення iнформацiї ЕОМ ємнiстю не бiльш як 2 Мбайтiв (2048 кiлобайтiв) на гнучких дисках,    
84.71 93500,
84.71 99100)
     
84.71 10900 Машини обчислювальнi аналоговi або змiшаного типу: iншi 5 % 20 %
84.71 20900 Машини обчислювальнi цифровi, що мiстять в одному корпусi, принаймнi, центральний процесор i пристрої вводу та виводу, комбiнованi або розмiщенi в окремих блоках: обладнанi запам'ятовуючим пристроєм з довiльною вибiркою (ЗПДВ) ємнiстю бiльш як 512 кiлобайтiв 200 євро за штуку 400 євро за штуку
84.71 91600 Тiльки пристрої вводу та виводу: обладнанi запам'ятовуючим пристроєм з довiльною вибiркою (ЗПДВ) ємнiстю понад 256 кiлобайтiв, але не бiльш як 512 кiлобайтiв 0,1 % 0,1 %
84.71 91900 Тiльки електронно-обчислювальна технiка до верстатiв, класифiкованих у товарних позицiях 84.58 11990, 84.59 70000 0 % 20 %
84.71 91900 Тiльки апаратура для запису i вiдтворення iнформацiї ЕОМ ємнiстю не бiльш як 2 Мбайтiв (2048 кiлобайтiв) на гнучких дисках 15 % 20 %
84.71 93500 Запам'ятовуючi пристрої на дисках 0,1 % 0,1 %
84.71 99100 Периферiйнi пристрої 5 % 10 %
84.72 Обладнання конторське iнше (наприклад гектографiчнi або трафаретнi розмножувальнi апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнотiв, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для загострювання олiвцiв, машини для перфорацiї або скрiплення книг, документiв, брошур) 10 % 40 %
84.73 10000 Тiльки механiзм друку матричний для контрольно-касового апарата 15 % 20 %
84.73 30000 Тiльки частини та приладдя до машин для обробки iнформацiї та їх блоки, що використовуються в автоматизованому управлiннi технологiчним процесом у виробництвi олефiнiв 5 % 20 %
84.73 30000 Тiльки частини до комп'ютерiв 0,1 % 0,1 %
84.74 10000 Машини для сортування, грохочення, сепарацiї або промивання 1 % 5 %
84.74 20000 Тiльки дробарки конуснi i щоковi, млини шаровi i стрижневi 10 % 10 %
84.74 39000 Тiльки змiшувач барабанний продуктивнiстю 300 т на рiк, огрудкувач чашовий продуктивнiстю 80 - 90 т на рiк 20 % 20 %
84.74 90900 Тiльки частини обладнання для сортування, промивання, подрiбнення, змiшування або перемiшування руд, ґрунтiв, камiння та iнших мiнеральних копалин 2 % 10 %
84.74 90900 Тiльки запаснi частини до сепараторiв та огрудкувачiв 1 % 5 %
84.77 10000 Машини ливарнi iнжекцiйнi 10 % 20 %
84.77 20000 Екструдери 10 % 20 %
84.77 30000 Машини для формування повiтрям 10 % 20 %
84.77 40000 Машини вакуумнi формувальнi i машини термоформувальнi iншi 10 % 20 %
84.77 59100 Тiльки преси вулканiзацiйнi гiдравлiчнi 1 % 5 %
84.77 59900 Машини для лиття та формування iншi 10 % 20 %
84.78 Устаткування для пiдготовки i приготування тютюну, нiде в iншому мiсцi цiєї групи спецiально не згадане 1 % 10 %
84.79 20 Устаткування для добування або виготовлення олiї чи жирiв рослинного i тваринного походження 1 % 10 %
84.79 40000 Машини для виробництва тросiв, канатiв, мотузок i кабелiв 2 % 10 %
84.79 81000 Машини та механiчнi пристрої для обробки металiв, включаючи машини для намотування дроту на котушки електричнi 2 % 10 %
84.79 82000 Машини та механiчнi пристрої для змiшування, перемiшування, подрiбнення, розмелювання, грохочення, гомогенiзацiї, емульгацiї, розмiшування (крiм машин та механiчних пристроїв медичного призначення для змiшування, перемiшування, подрiбнення, розмелювання, грохочення, гомогенiзацiї, емульгацiї та розмiшування продуктивнiстю понад 50 кг/год.) 2 % 10 %
84.79 82000 Тiльки машини та механiчнi пристрої медичного призначення для змiшування, перемiшування, подрiбнення, розмелювання, грохочення, гомогенiзацiї, емульгацiї та розмiшування продуктивнiстю понад 50 кг/год. 0,1 % 10 %
84.79 89100 Зазначенi нижче товари для цивiльної авiацiї: гiдропневматичнi батареї; механiчнi пускачi для реверсiв тяги; туалетнi блоки спецiальної конструкцiї, зволожувачi та осушувачi повiтря; неелектричнi сервомеханiзми; неелектричнi пусковi двигуни; пневматичнi пусковi пристрої для турбореактивних двигунiв, турбогвинтових двигунiв або iнших газових турбiн; неелектричнi склоочисники; неелектричнi регулятори вiдстанi повiтряних гвинтiв 2 % 10 %
84.79 89300 Гiдравлiчне пересувне крiплення для шахт 2 % 10 %
84.79 89500 Унiверсальнi промисловi роботи 2 % 10 %
84.79 89600 Емульгатори (крiм ультразвукових диспергаторiв) 2 % 10 %
84.79 89600 Тiльки ультразвуковi диспергатори 10 % 20 %
84.79 89800 Машини та механiчнi пристрої iншi (крiм машин для розкриття та закриття чавунного вiчка доменної печi; машин та механiчних пристроїв для капсулювання, таблетування, сушiння, гранулювання лiкарських засобiв, нанесення покриття на гранули, таблетки; установок з рекуперацiї брухту свинцю з рафiнуванням i легуванням у комплектi з обладнанням для розширення виробництва свинцево-кислотних акумуляторiв) 2 % 10 %
84.79 89800 Тiльки машини для розкриття та закриття чавунного вiчка доменної печi 20 % 20 %
84.79 89800 Тiльки машини та механiчнi пристрої для капсулювання, таблетування, сушiння, гранулювання лiкарських засобiв, нанесення покриття на гранули, таблетки 1 % 10 %
87.79. 89 800 Тiльки установки з рекуперацiї брухту свинцю з рафiнуванням i легуванням у комплектi з обладнанням для розширення виробництва свинцево-кислотних акумуляторiв 0,1 % 10 %
84.80 71000 Тiльки форми для пластмас для лиття пiд тиском закруток (ковпачкiв) для ПЕТ-пляшок 2 % 10 %
84.81 Крани, клапани, вентилi та iнша арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємностей, включаючи редукцiйнi та терморегулювальнi клапани 0 % 10 %
84.82 50000 Пiдшипники з цилiндричними роликами iншi 2 % 10 %
84.82 80000 Пiдшипники iншi, включаючи комбiнованi шарико-роликовi 2 % 10 %
84.83 10100 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) та кривошипи: для цивiльної авiацiї 2 % 10 %
84.83 10300 Вали колiнчастi, складенi з багатьох частин (складовi) 2 % 10 %
84.83 10410 Кривошипи та вали колiнчастi: виливки з чавуну або сталi 2 % 10 %
84.83 10510 Кривошипи та вали колiнчастi: з кованої сталi 2 % 10 %
84.83 10580 Кривошипи та вали колiнчастi: iншi 2 % 10 %
84.83 10900 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи: iншi (крiм карданних валiв для тракторiв) 2 % 10 %
84.83 10900 Тiльки карданнi вали для тракторiв 1 % 10 %
84.83 20000 Корпуси пiдшипникiв з умонтованими шариковими або роликовими пiдшипниками 2 % 10 %
84.83 30100 Корпуси пiдшипникiв без умонтованих шарикових або роликових пiдшипникiв; пiдшипники ковзання: для цивiльної авiацiї 2 % 10 %
84.83 30510 Корпуси пiдшипникiв: виливки з чавуну або сталi 2 % 10 %
84.83 30590 Корпуси пiдшипникiв: iншi 2 % 10 %
84.83 30900 Пiдшипники ковзання 2 % 10 %
84.83 40100 Шестернi та передавальнi колiщата у складеннi з валами, крiм зубчастих колiщат, ланцюгових колiс та iнших елементiв трансмiсiй; шариковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi редуктори, включаючи гiдротрансформатори: для цивiльної авiацiї 2 % 10 %
84.83 50100 Шкiви для цивiльної авiацiї 2 % 10 %
84.83 50910 Маховики та шкiви, включаючи полiспасти: виливки з чавуну або сталi 2 % 10 %
84.83 60 Муфти та з'єднання шарнiрнi (включаючи унiверсальнi) 2 % 10 %
84.83 90100 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання; зубчастi передачi та зубчастi колеса разом з валами, шариковi ходовi гвинти; коробки передач та iншi редукцiйнi механiзми, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти, муфти, шарнiрнi з'єднання (включаючи унiверсальнi): частини: для цивiльної авiацiї 2 % 10 %
84.83 90300 Корпуси пiдшипникiв 2 % 10 %
84.83 90920 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання; зубчастi передачi та зубчастi колеса разом з валами, шариковi ходовi гвинти; коробки передач та iншi редукцiйнi механiзми, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти, муфти, шарнiрнi з'єднання (включаючи унiверсальнi): частини: виливки з чавуну або сталi 2 % 10 %
84.83 90980 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання; зубчастi передачi та зубчастi колеса разом з валами, шариковi ходовi гвинти; коробки передач та iншi редукцiйнi механiзми, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти, муфти, шарнiрнi з'єднання (включаючи унiверсальнi): частини: iншi (крiм захистiв для карданних валiв для тракторiв) 2 % 10 %
84.83 90980 Тiльки захисти для карданних валiв для тракторiв 1 % 10 %
85.01 10990 Двигуни постiйного струму потужнiстю не бiльш як 37,5 Вт 2 % 10 %
85.01 32100 Тiльки двигуни постiйного струму потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт: для цивiльної авiацiї 2 % 10 %
85.01 32910 Двигуни постiйного струму потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 7,5 кВт 5 % 5 %
85.01 32990 Тiльки тяговi електродвигуни типу ТЕ 023 потужнiстю 45 кВт для трамвайних вагонiв типу T-3M 1 % 10 %
85.01 33910 Тiльки електродвигуни тяговi для електропоїздiв метро та електропоїздiв постiйного струму 20 % 20 %
85.01 34500 Тiльки електродвигуни постiйного струму потужнiстю понад 375 кВт тяговi для вантажних електровозiв 20 % 20 %
85.01 52910 Двигуни змiнного струму багатофазнi потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 7,5 кВт 5 % 5 %
85.01 52930 Двигуни змiнного струму багатофазнi потужнiстю понад 7,5 кВт, але не бiльш як 37 кВт 5 % 5 %
85.01 53910 Двигуни змiнного струму багатофазнi потужнiстю понад 75 кВт, але не бiльш як 750 кВт 0 % 10 %
85.02 30910 Тiльки турбогенератори потужнiстю 6 МВт i 12 - 16 МВт 20 % 20 %
85.03 00990 Тiльки статори турбогенераторiв для атомних електростанцiй 20 % 20 %
85.04 10910 Тiльки дроселi, з'єднанi або не з'єднанi з конденсатором 25 % 30 %
85.04 10990 Дроселi для розрядних ламп або трубок: iншi 25 % 30 %
85.04 21000,
85.04 22100,
85.04 22900,
85.04 23000
Трансформатори електричнi з рiдинним дiелектриком 20 % 30 %
85.04 40990 Тiльки транзисторнi iнвертори типу PB-13; iмпульснi перетворювачi типу PE20A, PE20B; статичнi перетворювачi 600V/24 - 3,9 kw для трамвайних вагонiв типу T-3M 1 % 10 %
85.04 90190 Тiльки теплообмiнники для трансформаторiв 0,5 % 10 %
85.05 20000 Тiльки електромагнiтнi муфти 5 % 5 %
85.05 90100 Тiльки електромагнiти типу EVSD 5119 P2 для трамвайних вагонiв типу T-3M 1 % 10 %
85.05 90900 Тiльки запаснi частини до електромагнiтних муфт 5 % 5 %
85.07
(крiм
85.07 10910,
85.07 10990,
85.07 20910,
85.07 20990,
85.07 30100,
85.07 30910,
85.07 30990,
85.07 40900,
85.07 90990)
Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, квадратної чи прямокутної, або будь-якої iншої форми 0 % 10 %
85.07 10910 Акумулятори свинцевi, якi використовуються для запуску поршневих двигунiв: вагою не бiльш як 5 кг 4 євро за штуку 8 євро за штуку
85.07 10990 Акумулятори свинцевi, якi використовуються для запуску поршневих двигунiв: вагою понад 5 кг (крiм акумуляторiв кислотних ємнiстю 95 амперiв на годину i бiльше для пiдприємств, що займаються промисловим складанням тракторiв) 8 євро за штуку 16 євро за штуку
85.07 10990 Тiльки акумулятори кислотнi ємнiстю 95 амперiв на годину i бiльше для пiдприємств, що займаються промисловим складанням тракторiв 10 % 20 %
85.07 20910 Акумулятори свинцевi силовi 15 євро за штуку 30 євро за штуку
85.07 20990 Акумулятори свинцевi iншi 10 євро за штуку 20 євро за штуку
85.07 30100 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, квадратної чи прямокутної, або будь-якої iншої форми: нiкелево-кадмiєвi: для цивiльної авiацiї 20 % 20 %
85.07 30910 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, квадратної чи прямокутної, або будь-якої iншої форми: нiкелево-кадмiєвi: герметичнi 20 % 20 %
85.07 30990 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, квадратної чи прямокутної, або будь-якої iншої форми: нiкелево-кадмiєвi: iншi 20 % 20 %
85.07 40900 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, квадратної чи прямокутної, або будь-якої iншої форми: залiзо-нiкелевi: iншi 20 % 20 %
85.07 80900 Акумулятори iншi 15 % 15 %
85.07 90990 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, квадратної чи прямокутної, або будь-якої iншої форми: частини: iншi 15 % 15 %
85.08
(крiм
85.08 80590)
Iнструмент ручний електромеханiчний з умонтованим електродвигуном 2 % 20 %
85.08 80590 Апарати заточувальнi та шлiфувальнi: iншi 25 % 30 %
85.09 10100 Пилососи на напругу, що дорiвнює або перевищує 110 В 25 % 30 %
85.09 10900 Пилососи на напругу менш як 110 В 25 % 30 %
85.09 20000 Натирачi пiдлоги 20 % 20 %
85.09 30000 Утилiзатори кухонних вiдходiв 20 % 20 %
85.09 40000 Тiльки електромiксери 2 євро за штуку 4 євро за штуку
85.09 40000 Тiльки електрокавомолки 1 євро за штуку 2 євро за штуку
85.09 40000 Тiльки електром'ясорубки 2,5 євро за штуку 5 євро за штуку
85.09 40000 Тiльки машини електромеханiчнi кухоннi 5 євро за штуку 10 євро за штуку
85.09 80000 Прилади iншi 25 % 30 %
85.09 90900 Апарати електромеханiчнi побутовi з умонтованими електродвигунами: частини: iншi 25 % 30 %
85.10 10000 Електробритви 0,4 євро за штуку 0,8 євро за штуку
85.10 20000 Машинки для пiдстригання волосся 20 % 20 %
85.10 90000 Електробритви, машинки для пiдстригання волосся з умонтованим електродвигуном: частини 2 % 10 %
85.11 10900 Тiльки свiчки запалювання для автомобiлiв 20 % 20 %
85.11 50900 Генератори iншi 2 % 10 %
85.12 10100 Комплекти, що мiстять генератор i фару 20 % 20 %
85.12 10910 Генератори 2 % 10 %
85.12 10990 Прилади освiтлення i вiзуальної сигналiзацiї, якi використовуються на велосипедах: iншi 2 % 20 %
85.12 20000 Прилади освiтлення i вiзуальної сигналiзацiї iншi (крiм лiхтарiв, свiтильникiв типу TS 305, фар асиметричних для трамвайних вагонiв типу T-3M) 20 % 20 %
85.12 20000 Тiльки лiхтарi, свiтильники типу TS 305, фари асиметричнi для трамвайних вагонiв типу T-3M 5 % 20 %
85.12 30000 Прилади звукової сигналiзацiї 25 % 30 %
85.12 40000 Тiльки антизаморожувачi, протизапотiвачi 20 % 20 %
85.12 40000 Тiльки склоочищувачi 2 % 20 %
85.12 90000 Прилади електроосвiтлювальнi i сигналiзацiйнi (крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 85.39), склоочищувачi, антизаморожувачi та протизапотiвачi, якi використовуються на велосипедах i транспортних засобах з двигунами: частини 20 % 20 %
85.13 Лiхтарi електричнi портативнi, що працюють вiд власного джерела енергiї (батарей сухих елементiв, акумуляторiв, магнето), крiм освiтлювальних приладiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 85.12 20 % 20 %
85.14 30900 Тiльки печi i камери промисловi, iншi 2 % 2 %
85.15 80100 Тiльки електронно-променева зварювальна апаратура та її комплекси 10 % 20 %
85.15 90000 Тiльки частини машин та апаратiв для електричного, ультразвукового, електронно-променевого, магнiтно-iмпульсного, плазмоводугового та iншого зварювання 2 % 10 %
85.16 10110 Водонагрiвачi безiнерцiйнi 2 % 30 %
85.16 10190 Тiльки електрокавоварки 4 євро за штуку 8 євро за штуку
85.16 10190 Тiльки водонагрiвачi електричнi для пасажирських вагонiв 5 % 20 %
85.16 10900 Кип'ятильники заглибнi 25 % 30 %
85.16 21000 Радiатори теплоакумулювальнi 5 євро за штуку 10 євро за штуку
85.16 29100 Радiатори наповненi рiдиною 12 євро за штуку 16 євро за штуку
85.16 29500 Конвекцiйнi нагрiвачi 5 євро за штуку 10 євро за штуку
85.16.29910 Iншi електроприлади з вентилятором для опалення примiщень та обiгрiвання пiдлоги (крiм електрообiгрiвальних елементiв типу XJ з вентилятором для трамвайних вагонiв типу T-3M) 1,6 євро за штуку 3,2 євро за штуку
85.16 29910 Тiльки електрообiгрiвальнi елементи типу XJ з вентилятором для трамвайних вагонiв типу T-3M 2 % 20 %
85.16 29990 Iншi електроприлади для опалення примiщень та обiгрiвання пiдлоги 5 євро за штуку 10 євро за штуку
85.16 31100 Ковпаки сушильнi для волосся 20 % 20 %
85.16 31900 Електросушарки для волосся: iншi 2 % 20 %
85.16 32000 Електроприлади перукарськi iншi 2 % 20 %
85.16 33000 Електросушарки для рук 20 % 20 %
85.16 40100 Праски з парозволожуванням 25 % 30 %
85.16 40900 Праски електричнi: iншi 25 % 30 %
85.16 60100 Електроплити (що мають принаймнi пiч i камiнну полицю) 25 % 30 %
85.16 60510 Полицi камiннi вмонтованi 25 % 30 %
85.16 60590 Електроплити, варильнi котли та камiннi полицi: iншi 25 % 30 %
85.16 60700 Грилi та ростери 25 % 30 %
85.16 60800 Електричнi печi вбудованi 25 % 30 %
85.16 60900 Печi iншi; електроплити, електроконфорки, мармiти, варильнi електрокотли, грилi i ростери: iншi 25 % 30 %
85.16 71000 Електрокавники, електрочайники 1,2 євро за штуку 2,4 євро за штуку
85.16 72000 Тостери 20 % 20 %
85.16 79100 Мармiти електричнi 25 % 30 %
85.16 79900 Прилади електронагрiвальнi: iншi 25 % 30 %
85.16 80100 Елементи опору нагрiвальнi: складенi у блоки i такi, що складаються тiльки з простого iзольованого каркаса та електричного з'єднувача, якi застосовуються в цивiльнiй авiацiї проти зледенiння 20 % 20 %
85.16 80900 Тiльки елементи опору нагрiвальнi для пасажирських та трамвайних вагонiв 1 % 10 %
85.16 90000 Водонагрiвачi електричнi безiнерцiйнi та акумулювальнi, електрокип'ятильники заглибнi; електрообладнання для обiгрiвання пiдлоги, опалювання примiщень; електротермiчнi апарати для завивання i сушiння волосся (наприклад сушарки для волосся, апарати для завивання, щипцi) та електросушарки для рук; електропраски; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 85.45: частини 20 % 20 %
85.17
(крiм
85.17 10000,
85.17 30000,
Апарати електричнi телефоннi i телеграфнi для проводового зв'язку, включаючи апарати для систем проводового зв'язку струму несучої частоти 10 % 40 %
85.17 40000 Тiльки обладнання SI-2000)    
85.17.10000 Апарати телефоннi 2,3 євро за штуку 4,6 євро за штуку
85.17 30000 Комутатори для телефонного або телеграфного зв'язку 20 % 40 %
85.17 40000 Тiльки обладнання SI-2000 10 % 10 %
85.18 Мiкрофони i пiдставки для них; гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус; навушнi телефони, навушники, у тому числi комбiнованi з мiкрофоном i гучномовцем; електричнi пiдсилювачi низької частоти; електроприлади для пiдсилення звуку 10 % 40 %
(крiм
85.18 10900
Тiльки пiдставки для мiкрофона для трамвайних вагонiв типу T-3M,    
85.18 50900 Тiльки пiдсилювачi звуку типу AZA-0,43 для трамвайних вагонiв типу T-3M)    
85.18 10900 Тiльки пiдставки для мiкрофона для трамвайних вагонiв типу T-3M 2 % 20 %
85.18 50900 Тiльки пiдсилювачi звуку типу AZA-0,43 для трамвайних вагонiв типу T-3M 2 % 20 %
85.19 Електропрогравачi, електропрогравачi платiвок, деки касетнi та iнша звуковiдтворювальна без пристроїв для звукозапису 10 % 40 %
85.21
(крiм
85.21 10310, 85.21 10390)
Апаратура для вiдеозапису i вiдеовiдтворювання, з вiдеотюнером або без нього 10 % 10 %
85.22 Частини i приладдя до устаткування, класифiкованого у товарних позицiях 85.19 - 85.21 10 % 40 %
85.23 Носiї для звукозапису або аналогiчного записування iнших явищ, але незаписанi, крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй групi 37 (крiм аудiокасет та вiдеокасет без записiв) 10 % 40 %
85.24 10000 Платiвки до електропрогравачiв 20 % 20 %
85.24 21100 Магнiтнi стрiчки завширшки не бiльш як 4 мм: iз записом даних або команд (крiм запису звуку або зображення), якi використовуються в машинах для автоматичного оброблення iнформацiї 2 % 20 %
85.24 90910 Тiльки лазернi диски з програмним забезпеченням 0,1 % 0,1 %
85.25 20 Апаратура передавальна з приймальним пристроєм 75 євро за штуку 150 євро за штуку
(крiм
85.25 20900
Тiльки радiорелейна станцiя мiкрохвильова, радiотелефони)    
85.25 20900 Тiльки радiорелейна станцiя мiкрохвильова 20 % 40 %
85.25 20900 Тiльки радiотелефони 15 євро за штуку 30 євро за штуку
85.25 30100 Камери телевiзiйнi з трьома i бiльше передавальними трубками 20 % 20 %
85.25 30910 Камери телевiзiйнi з апаратурою для вiдеозапису або вiдтворювання в тому ж корпусi 20 % 20 %
85.25 30990 Камери телевiзiйнi: iншi 20 % 20 %
85.27 11 Радiоприймачi, якi можуть функцiонувати без зовнiшнiх джерел електроенергiї, а також приймачi, здатнi приймати радiотелефоннi або радiотелеграфнi сигнали: поєднанi з пристроєм для записування чи вiдтворення звуку 25 % 30 %
85.27 19000 Радiоприймачi, якi можуть функцiонувати без зовнiшнiх джерел електроенергiї, а також приймачi, здатнi приймати радiотелефоннi та радiотелеграфнi сигнали: iншi 20 % 20 %
85.27 21 Радiоприймачi, якi можуть працювати тiльки вiд зовнiшнього джерела енергiї, на зразок автомобiльних, а також приймачi, здатнi приймати радiотелефоннi або радiотелеграфнi сигнали: поєднанi з пристроєм для записування чи вiдтворення звуку 25 % 30 %
85.27 29000 Радiоприймачi, якi можуть працювати тiльки вiд зовнiшнього джерела енергiї, на зразок автомобiльних, а також приймачi, здатнi приймати радiотелефоннi або радiотелеграфнi сигнали: iншi 25 % 30 %
85.27 31 Радiоприймачi iншi, в тому числi приймачi, здатнi також приймати радiотелефоннi або радiотелеграфнi сигнали: поєднанi iз пристроєм для звукозапису чи звуковiдтворювання 25 % 30 %
85.27 32 Радiоприймачi iншi, в тому числi приймачi, здатнi також приймати радiотелефоннi або радiотелеграфнi сигнали: не поєднанi iз пристроєм для звукозапису чи звуковiдтворювання, але з годинниковим механiзмом 25 % 30 %
85.27 39 Радiоприймачi iншi, в тому числi приймачi, здатнi також приймати радiотелефоннi або радiотелеграфнi сигнали: iншi 25 % 30 %
85.27 90100 Приймачi, здатнi приймати радiотелефоннi або радiотелеграфнi сигнали для цивiльної авiацiї 2 % 30 %
85.27 90910 Портативнi приймачi для приймання сигналiв виклику або пошуку мiсцезнаходження персоналу 2 % 30 %
85.27 90990 Апаратура iнша 25 % 30 %
85.28 20
(крiм
85.28 20200)
Приймачi телевiзiйнi (у тому числi вiдеомонiтори i вiдеопроектори), поєднанi чи не поєднанi з радiоприймачем або з апаратурою, що записує чи вiдтворює звук або зображення: чорно-бiлого чи iншого монохромного зображення 25 % 30 %
85.28 20200 Вiдеомонiтори 2 % 30 %
85.29 10100 Антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами: для цивiльної авiацiї 5 % 20 %
85.29 10200 Телескопiчнi i гнучкi штировi антени для портативних пристроїв та пристроїв, якi встановлюються в автомобiлях 25 % 30 %
85.29 10310 Зовнiшнi супутниковi антени для телевiзiйного приймання та радiотрансляцiї 80 євро за штуку 160 євро за штуку
85.29 10390 Антени зовнiшнi для радiоприймачiв i телеприймачiв: iншi 25 % 30 %
85.29 10400 Внутрiшнi антени для радiоприймачiв i телеприймачiв, у тому числi вмонтованi 25 % 30 %
85.29 10500 Антени iншi 0 % 20 %
85.29 10700 Антеннi фiльтри та розподiльнi пристрої 0 % 20 %
85.29 10900 Антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами: iншi 5 % 20 %
85.29 90100 Блоки i субблоки, що мiстять двi або бiльше частин чи деталей, для апаратури, класифiкованої в товарних позицiях 85.26 10110, 85.26 10130, 85.26 10190, 85.26 91110, 85.26 91190 та 85.26 92100, для цивiльної авiацiї 25 % 30 %
85.29 90510 Корпуси дерев'янi, призначенi виключно або в основному для апаратури, класифiкованої у товарних позицiях 85.25 - 85.28 25 % 30 %
85.29 90590 Корпуси з iнших матерiалiв, призначенi виключно або в основному для апаратури, класифiкованої у товарних позицiях 85.25 - 85.28 (крiм корпусiв телевiзорiв кольорового зображення (пластмасових)) 25 % 30 %
85.29 90590 Тiльки корпуси телевiзорiв кольорового зображення (пластмасовi) 10 % 30 %
85.29 90990 Частини, призначенi виключно або в основному для апаратури, класифiкованої у товарних позицiях 85.25 - 85.28: iншi (крiм плати обробки телесигналу, блокiв обробки вiдеосигналу, пультiв дистанцiйного управлiння, плат управлiння для телевiзорiв кольорового зображення, петель розмагнiчування для кiнескопiв кольорового зображення) 25 % 30 %
85.29 90990 Тiльки плата обробки телесигналу 5 % 20 %
85.29 90990 Тiльки блоки обробки вiдеосигналу, пульти дистанцiйного управлiння, плати управлiння для телевiзорiв кольорового зображення, петлi розмагнiчування для кiнескопiв кольорового зображення 10 % 30 %
85.31 10 Пристрої електричнi сигналiзацiйнi для забезпечення i захисту вiд крадiжки або пожежi 25 % 30 %
85.31 20 Панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах 25 % 30 %
85.31 80100 Устаткування iнше: для цивiльної авiацiї 20 % 20 %
85.31 80900 Устаткування iнше (крiм дзвоникiв електричних типу FK 14 для трамвайних вагонiв типу T-3M) 20 % 20 %
85.31 80900 Тiльки дзвоники електричнi типу FK 14 для трамвайних вагонiв типу T-3M 5 % 20 %
85.31 90000 Електроустаткування звукове та свiтлове сигналiзацiйне (наприклад дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, сигналiзацiя на випадок крадiжки та пожежi), крiм устаткування, класифiкованого у товарнiй позицiї 85.12 або 85.30: частини 20 % 20 %
85.32 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi 0 % 10 %
85.33 Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв 0 % 10 %
85.35 21000 Вимикачi автоматичнi на напругу менш як 72,5 кВ 2 % 5 %
85.35 30900 Тiльки переривники для трансформаторiв 2 % 10 %
85.35 40000 Тiльки розрядники CZN 0,9 для трамвайних вагонiв типу T-3M 1 % 10 %
85.36 20900 Тiльки вимикачi автоматичнi силою струму понад 1000 А 2 % 10 %
85.36 50000 Тiльки перемикачi типу 0-37-130132k або типу 0-37-130132j, роз'єднувачi заземлення типу FK 34, розрядники типу CZN 0,9 для трамвайних вагонiв типу T-3M 1 % 10 %
85.36 90010 Тiльки клемовi набори, комплекти клемового набору-зчеплення, електричнi з'єднувачi для трамвайних вагонiв типу T-3M 1 % 10 %
85.36 90800 Тiльки контактнi блоки для трамвайних вагонiв типу T-3M 1 % 10 %
85.37 10100 Панелi з числовим керуванням, до складу яких входить автоматичний пристрiй оброблення iнформацiї 2 % 10 %
85.37 10990 Тiльки панелi контактнi типу UB26P/1, панелi з автоматами захисту, панелi управлiння дверима, щитки приладiв типу 001, пульти управлiння, панельнi шафи з лiнiйними контакторами типу SL11A для трамвайних вагонiв типу T-3M 1 % 10 %
85.38 10000 Пульти, панелi, консолi, столи, прилади для розподiлу електричного струму та iнша арматура для виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 85.37, без вiдповiдних пристроїв 2 % 10 %
85.39 22900 Тiльки лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльш як 200 Вт та напругою понад 100 В 15 % 30 %
85.40 11300 Тiльки електронно-променевi трубки для телевiзiйних приймачiв кольорового зображення з розмiром екрана по дiагоналi 51 см 2 % 10 %
85.40 11500 Тiльки електронно-променевi трубки для телевiзiйних приймачiв кольорового зображення з розмiром екрана по дiагоналi 54 см 2 % 10 %
85.40 42000 Клiстрони 0 % 10 %
85.40 49000 Тiльки лампи бiжучої хвилi 0 % 10 %
85.40 81000 Тiльки лампи вакуумнi пiдсилювальнi 0 % 10 %
85.41
(крiм
85.41 10990, 
85.41 21900,
Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi пристрої; фоточутливi напiвпровiдниковi пристрої, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модулi, вмонтованi або не вмонтованi у панелi; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi 0 % 10 %
85.41 29900 Тiльки транзистори польовi потужнi,    
85.41 30900 Тiльки тиристори iншi,    
85.41 50900 Тiльки стабiлiтрони)    
85.41 10990 Дiоди, крiм фотодiодiв та свiтловипромiнювальних дiодiв: iншi 5 % 10 %
85.41 21900 Транзистори, крiм фототранзисторiв: iншi 5 % 10 %
85.41 29900 Тiльки транзистори польовi потужнi 5 % 10 %
85.41 30900 Тiльки тиристори iншi 5 % 10 %
85.41 50900 Тiльки стабiлiтрони 5 % 10 %
85.42
(крiм
85.42 11100,
85.42 11300,
85.42 11410,
85.42 11430,
85.42 11450,
85.42 11510,
85.42 11520,
85.42 11530,
85.42 11550,
85.42 11630,
85.42 11650,
85.42 11660,
85.42 11720,
85.42 11810,
85.42 11830,
Електроннi iнтегральнi схеми i мiкрозбiрки 0 % 10 %
85.42 11850 Тiльки мiкропроцесори з розряднiстю процесора понад 16 бiт, але не бiльш як 32 бiт,    
85.42 11870 Тiльки мiкропроцесори з розряднiстю процесора бiльш як 32 бiт,    
85.42 11910,
85.42 19100,
85.42 19200,
85.42 19300,
85.42 19500,
85.42 19700)
     
85.42 11410 Динамiчнi пристрої пам'ятi з довiльною вибiркою (ДППДВ) ємнiстю не бiльш як 256 кбiт 10 % 20 %
85.42 11430 Динамiчнi пристрої пам'ятi з довiльною вибiркою (ДППДВ) ємнiстю понад 256 кбiт, але не бiльш як 4 мбiт 0,1 % 0,1 %
85.42 11450 Динамiчнi пристрої пам'ятi з довiльною вибiркою ємнiстю понад 4 мбiт 0,1 % 0,1 %
85.42 11510 Статичнi пристрої пам'ятi з довiльною вибiркою ємнiстю не бiльш як 64 кбiт 10 % 20 %
85.42 11520 Статичнi пристрої пам'ятi з довiльною вибiркою ємнiстю понад 64 кбiт, але не бiльш як 256 кбiт 10 % 20 %
85.42 11530 Статичнi пристрої пам'ятi з довiльною вибiркою ємнiстю понад 256 кбiт, але не бiльш як 1 мбiт 0,1 % 0,1 %
85.42 11550 Статичнi пристрої пам'ятi з довiльною вибiркою ємнiстю понад 1 мбiт 0,1 % 0,1 %
85.42 11630 Перепрограмованi ПЗП з ультрафiолетовим очищенням ємнiстю не бiльш як 256 кбiт 10 % 20 %
85.42 11650 Перепрограмованi ПЗП з ультрафiолетовим очищенням ємнiстю понад 256 кбiт, але не бiльш як 1 мбiт 0,1 % 0,1 %
85.42 11660 Перепрограмованi ПЗП з ультрафiолетовим очищенням ємнiстю понад 1 мбiт 0,1 % 0,1 %
85.42 11720 Перепрограмованi ПЗП електричного стирання 5 % 10 %
85.42 11810 Тiльки мiкрокомп'ютери з розряднiстю процесора не бiльш як 8 бiт 5 % 10 %
85.42 11810 Тiльки мiкропроцесори з розряднiстю процесора не бiльш як 8 бiт 10 % 20 %
85.42 11830 Тiльки мiкрокомп'ютери з розряднiстю процесора понад 8 бiт, але не бiльш як 16 бiт 5 % 10 %
85.42 11830 Тiльки мiкропроцесори з розряднiстю процесора понад 8 бiт, але не бiльш як 16 бiт 10 % 20 %
85.42 11850 Тiльки мiкропроцесори з розряднiстю процесора понад 16 бiт, але не бiльш як 32 бiт 0,1 % 0,1 %
85.42 11870 Тiльки мiкропроцесори з розряднiстю процесора понад 32 кбiт 0,1 % 0,1 %
85.42 11910 Схеми логiчнi, керуючi, iнтерфейснi 5 % 10 %
85.42 19300 Пiдсилювачi 10 % 20 %
85.42 19500 Регулятори струму та напруги 10 % 20 %
85.42 19700 Схеми iнтерфейснi 5 % 10 %
85.43 80900 Машини та апаратура, iншi 0 % 10 %
85.43 90900 Машини електричнi та апаратура спецiалiзованого призначення, не включенi до iнших угруповань: частини: iншi 2 % 10 %
85.44 11100 Провiд обмотувальний мiдний лакований або емальований 20 % 20 %
85.44 19100 Тiльки провiд обмотувальний алюмiнiєвий, лакований 20 % 20 %
85.44 20 Кабелi коаксiальнi та провiдники електричнi коаксiальнi, iншi 0 % 10 %
(крiм
85.44 20990
Тiльки кабелi для колективних та iндивiдуальних телевiзiйних антен)    
85.44 20990 Тiльки кабелi для колективних та iндивiдуальних телевiзiйних антен 20 % 20 %
85.44 41900 Тiльки джгути проводiв 20 % 20 %
85.44 49110 Тiльки кабелi мiського телефонного зв'язку марок ТППеп, ТППепЗ, ТППепБбШп, ТППепЗШп, ТПВ 20 % 20 %
85.44 49110 Тiльки шнури зв'язку та кабелi електрозв'язку симетричнi високочастотнi та низькочастотнi лiнiйнi 10 % 10 %
85.44 49190 Провiдники електричнi для напруги не бiльш як 80 В в iзоляцiї з пластику, iншi 20 % 20 %
85.44 49910,
85.44 49990
Тiльки шнури зв'язку та кабелi електрозв'язку симетричнi високочастотнi та низькочастотнi лiнiйнi 10 % 10 %
85.44 51000 Провiдники електричнi на напругу понад 80 В, але не бiльш як 1000 В, оснащенi з'єднувальними деталями 20 % 20 %
85.44 59 Провiдники електричнi на напругу понад 80 В, але не бiльш як 1000 В, iншi 20 % 20 %
85.44 60 Провiдники електричнi на напругу понад 1000 В iншi 20 % 20 %
(крiм
85.44 60130
Тiльки дрiт мiдний в iзоляцiї iз "шитого сухого" полiетилену для напруги бiльш як 10000 В,    
85.44 60930 Тiльки дрiт алюмiнiєвий в iзоляцiї iз "шитого сухого" полiетилену для напруги бiльш як 10000 В)    
85.44 60130 Тiльки дрiт мiдний в iзоляцiї iз "шитого сухого" полiетилену для напруги бiльш як 10000 В 2 % 5 %
85.44 60930 Тiльки дрiт алюмiнiєвий в iзоляцiї iз "шитого сухого" полiетилену для напруги бiльш як 10000 В 2 % 5 %
85.44 70000 Кабелi волоконно-оптичнi (крiм кабелiв волоконно-оптичних для магiстральних, зонових та мiських мереж зв'язку, крiм морських, мiжблокових пiдвiсних та в грозозахисних тросах енергосистем) 2 % 5 %
85.44 70000 Тiльки кабелi волоконно-оптичнi для магiстральних, зонових та мiських мереж зв'язку, крiм морських, мiжблокових пiдвiсних та в грозозахисних тросах енергосистем 20 % 20 %
85.45 11000 Електроди, що використовуються для печей 2 % 10 %
85.45 20000 Тiльки електрощiтки для електродвигунiв рухомого складу 2 % 10 %
85.46 20990 Тiльки iзолятори електричнi керамiчнi з металевими деталями (високовольтнi вводи для трансформаторiв) 1 % 10 %
85.48 00000 Тiльки частини та приладдя до пристроїв, класифiкованих у товарних пiдсубпозицiях 85.29 10500, 85.29 10700 2 % 10 %
86.01 Локомотиви залiзничнi (що працюють вiд зовнiшнього джерела електроенергiї або акумуляторнi) 0 % 10 %
86.02 Локомотиви iншi; тендери 0 % 10 %
86.03 Вагони моторнi електро- i дизельних поїздiв i трамвайнi, автомотриси, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 86.04 0 % 10 %
(крiм
86.03 10000
Тiльки вагони трамвайнi для широкої колiї, що працюють вiд зовнiшнього джерела електроенергiї)    
86.03 10000 Тiльки вагони трамвайнi для широкої колiї, що працюють вiд зовнiшнього джерела електроенергiї 25 % 30 %
86.04 00000 Тiльки вагони залiзничнi, трамвайнi для механiзацiї шляхових робiт 0 % 10 %
86.05 00000 Вагони залiзничнi та трамвайнi пасажирськi несамохiднi (причiпнi); вагони багажнi, поштовi та iншi спецiальнi залiзничнi i трамвайнi, несамохiднi, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 86.04 0 % 10 %
86.06 Вагони залiзничнi i трамвайнi, вантажнi несамохiднi 0 % 5 %
86.07 Вузли i частини до локомотивiв, iншого залiзничного рухомого складу i трамваїв 0 % 5 %
(крiм
86.07 99300
Тiльки кузови та їх частини для трамвайних вагонiв широкої колiї)    
86.07 99300 Тiльки кузови та їх частини для трамвайних вагонiв широкої колiї 20 % 20 %
86.08 00 Пристрої шляховi залiзничнi i трамвайнi (поворотнi круги тощо); механiчне (включаючи електромеханiчне) обладнання сигналiзацiї, обладнання для забезпечення контролю та безпеки руху на залiзничних, трамвайних шляхах i об'єктiв, що до них прилягають; частини до них 0 % 5 %
86.09 00 Контейнери (включаючи контейнери для перевезення рiдин), спецiально призначенi i обладнанi для перевезення одним або бiльше видами транспорту 2 % 10 %
87.01 10100 Трактори, що керуються водiєм, який йде поруч, потужнiстю не бiльш як 4 кВт 25 % 40 %
87.01 10900 Трактори, що керуються водiєм, який йде поруч, потужнiстю понад 4 кВт 25 % 40 %
87.01 90110 Iншi трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв, що керуються водiєм, який йде поруч) та колiснi трактори для лiсового господарства: новi з потужнiстю двигуна не бiльш як 18 кВт 25 % 40 %
87.01 90210 Iншi трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв, що керуються водiєм, який йде поруч) та колiснi трактори для лiсового господарства: новi з потужнiстю двигуна понад 25 кВт, але не бiльш як 37 кВт 25 % 40 %
87.01 90350 Iншi трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв, що керуються водiєм, який йде поруч) та колiснi трактори для лiсового господарства: новi з потужнiстю двигуна понад 75 кВт, але не бiльш як 90 кВт 20 % 30 %
87.01 90390 Iншi трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв, що керуються водiєм, який йде поруч) та колiснi трактори для лiсового господарства: новi з потужнiстю двигуна понад 90 кВт 25 % 40 %
87.02 Транспортнi засоби моторнi, призначенi для перевезення не менш як 10 чоловiк (включаючи водiя) 10 % 10 %
(крiм 
87.02 10110,
87.02 10190
Тiльки транспортнi засоби моторнi, призначенi для перевезення не менш як 10 чоловiк (включаючи водiя): з двигуном внутрiшнього згорання та запаленням вiд стиснення: з робочим об'ємом цилiндра понад 5000 см3: новi та такi, що були в користуваннi,    
87.02 90900 Тiльки тролейбуси)    
87.02 10110,
87.02 10190
Тiльки транспортнi засоби моторнi, призначенi для перевезення не менш як 10 чоловiк (включаючи водiя): з двигуном внутрiшнього згорання та запаленням вiд стиснення: з робочим об'ємом цилiндра бiльш як 5000 см3: новi та такi, що були в користуваннi 1,5 євро за 1 см3 1,5 євро за 1 см3
87.02 10110,
87.02 10190
Тiльки транспортнi засоби моторнi, призначенi для перевезення не менш як 10 чоловiк (включаючи водiя): з двигуном внутрiшнього згорання та запаленням вiд стиснення: з робочим об'ємом цилiндра бiльш як 5000 см: новi та такi, що були в користуваннi (до 1 липня 2001 року) 10 % 10 %
87.02 90900 Тiльки тролейбуси 25 % 30 %
87.04 10110 Тiльки великовантажнi автосамоскиди вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.04 10900 Тiльки автомобiлi-самоскиди масою не бiльш як 5 т 20 % 30 %
87.05 10000 Автокрани 20 % 30 %
87.05 20000 Автобуровi (дерик-крани) 20 % 30 %
87.05 30000 Автомобiлi пожежнi (крiм пожежних автомобiлiв з пiдiймачем або драбиною) 20 % 30 %
87.05 30000 Тiльки пожежнi автомобiлi з пiдiймачем або драбиною 5 % 20 %
87.05 40000 Автобетонозмiшувачi 20 % 30 %
87.05 90 Автомобiлi спецiального призначення iншi (крiм автомобiлiв спецiального призначення для пересувних телевiзiйних i звукових станцiй) 20 % 30 %
87.05 90900 Тiльки автомобiлi спецiального призначення для пересувних телевiзiйних i звукових станцiй 10 % 30 %
87.06 00
(крiм
87.06 00910)
Шасi з двигунами для автомобiлiв, класифiкованих у товарних позицiях 87.01 - 87.05 0 % 20 %
87.07
(крiм
87.07 10100,
87.07 10900)
Кузови (включаючи кабiни) для автомобiлiв, класифiкованих у товарних позицiях 87.01 - 87.05 0 % 20 %
87.08 Тiльки частини i обладнання для автомобiлiв, класифiкованих у товарних позицiях 87.02, 87.05 0 % 20 %
87.08 10900 Тiльки бампери та їх частини для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 21900 Тiльки ременi безпеки для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 29100 Тiльки штампованi частини кузовiв (включаючи кабiни), покритi методом катафорезу, для промислового складання автомобiлiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 87.04 2 % 10 %
87.08 29900 Тiльки заднi частки пiдтримки в комплектi iз страхуванням вiдкриття, правим та лiвим супортами та ручками; корпуси в комплектi з верхнiми та боковими драбинами, переднiми ґратами, фарами, внутрiшнiми держаками та шарнiрами; правi нижнi боковi панелi в комплектi з нижнiми супортами; лiвi нижнi боковi панелi в комплектi з нижнiми супортами та вихiдними дверима; нижнi переднi ґрати в комплектi з каркасами та супортами; переднi крила в комплектi з супортами та стяглом; боковi напрямнi; ящики для акумуляторiв в комплектi з драбиною, верхнi та переднi кришки ящикiв для акумуляторiв; панелi приладiв кабiни з торпедою для тракторiв 5 % 20 %
87.08 29900 Тiльки частини та обладнання для кузовiв (включаючи кабiни) для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 31910 Тiльки обладнання гальм змонтоване для дискових гальм для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 31990 Тiльки обладнання гальм змонтоване iнше для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 39900 Тiльки гальма i гальмовi системи з пiдсилювачами та їх частини для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 40900 Тiльки коробки передач для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 50100 Тiльки мости ведучi з диференцiалом у складеннi з дисковими гальмами, з передаточним вiдношенням у редукторi 3,92; 4,18; 4,44; 4,88 для промислового складання автомобiлiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 87.04 2 % 10 %
87.08 50900 Тiльки трансмiсiї в комплектi з паливним баком; переднi осi з приводом на 2 колеса та з повним приводом у комплектi з кронштейном, шарнiрним пальцем, переднiм навiсом для тракторiв 5 % 20 %
87.08 50900 Тiльки мости ведучi з диференцiйною передачею або окремо вiд iнших засобiв трансмiсiї для складення великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 60100 Тiльки мости неведучi у складеннi з незалежною торсiйною пiдвiскою та дисковими гальмами для промислового складання автомобiлiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 87.04 2 % 10 %
87.08 60990 Тiльки мости ведучi та їх частини для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 70100 Тiльки колеса ходовi дисковi штамповано-зварнi з чорних металiв, розмiром 5JK16''H, 5.00E-16 для промислового складання автомобiлiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 87.04 2 % 10 %
87.08 70990 Тiльки колеса в комплектi з безкамерними шинами, сталевими дисками; противаги колiс для тракторiв 5 % 20 %
87.08 70990 Тiльки колеса ходовi, їх частини та пристрої для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 80900 Тiльки амортизатори пiдвiски для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 91900 Тiльки радiатори для тракторiв 5 % 20 %
87.08 91900 Тiльки радiатори для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 92900 Тiльки вихлопнi системи, колiнчастi патрубки, затискачi, вихлопнi труби, вихлопнi щитки для тракторiв 5 % 20 %
87.08 92900 Тiльки глушники та вихлопнi труби для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 93100 Тiльки зчеплення у складеннi однодискове сухе iз зовнiшнiм дiаметром веденого диска 9,25''; 9,5''; 10,5'' для промислового складання автомобiлiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 87.04 2 % 10 %
87.08 93900 Тiльки зчеплення та їх частини для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 94900 Тiльки керма, кермовi колонки та картери кермових механiзмiв для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.08 99100 Тiльки рами драбинного типу з колiсними базами 2800 мм, 3300 мм, 3600 мм, 3950 мм, 4180 мм для промислового складання автомобiлiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 87.04 2 % 10 %
87.08 99990 Тiльки з'єднувальнi муфти зчеплення, буксирнi скоби, пластини кронштейна, переднi противаги з затискачами, рiзнi регулювальнi кришки для тракторiв 5 % 20 %
87.08 99990 Тiльки частини та пристрої iншi для великовантажних автосамоскидiв вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 % 5 %
87.16 39300 Тiльки напiвпричепи бортовi, напiвпричепи-рефрижератори, напiвпричепи-контейнеровози (крiм автомобiльних напiвпричепiв бортових, напiвпричепiв-рефрижераторiв, напiвпричепiв-контейнеровозiв, максимальною масою з повним навантаженням 20 i бiльше тонн) 20 % 20 %
87.16 39300 Тiльки автомобiльнi напiвпричепи бортовi, напiвпричепи-рефрижератори, напiвпричепи-контейнеровози, максимальною масою з повним навантаженням 20 i бiльше тонн) 10 % 20 %
87.16 39510 Тiльки причепи автомобiльнi одновiснi бортовi 20 % 20 %
87.16 39300,
87.16 39590
Тiльки автомобiльнi причепи та напiвпричепи максимальною масою з повним навантаженням 20 i бiльше тонн (крiм напiвпричепiв-рефрижераторiв, напiвпричепiв-контейнеровозiв, причепiв автомобiльних двовiсних бортових) 1 % 1 %
87.16 39590 Тiльки причепи автомобiльнi двовiснi бортовi 20 % 20 %
87.16 40000 Тiльки автомобiльнi причепи та напiвпричепи максимальною масою з повним навантаженням 20 i бiльше тонн 0 % 10 %
87.16 90100 Тiльки шасi до автомобiльних напiвпричепiв максимальною масою з повним навантаженням 20 i бiльше тонн 5 % 20 %
87.16 90500 Тiльки осi до автомобiльних напiвпричепiв максимальною масою з повним навантаженням 20 i бiльше тонн 5 % 20 %
87.16 90900 Тiльки частини до автомобiльних напiвпричепiв максимальною масою з повним навантаженням 20 i бiльше тонн 5 % 20 %
88.02
(крiм
88.02 50000)
Iншi лiтальнi апарати (вертольоти, лiтаки) 0 % 20 %
88.05 Пристрої для зльоту лiтакiв; палубнi або аналогiчнi гальмiвнi пристрої для посадки лiтакiв; тренажери наземнi; частини зазначених пристроїв 0 % 20 %
89.03 Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля i спорту; гребнi човни та каное 20 % 20 %
89.05 10900 Земснаряди iншi 2 % 2 %
89.05 20000 Плавучi та пiдводнi платформи (для бурiння або експлуатацiї нафтових та газових свердловин) 0 % 10 %
89.07 Засоби плавучi, крiм суден (наприклад плоти, плавучi баки, причали, кофердами, буї та бакени) 20 % 20 %
89.08 00000 Судна та iншi плавучi засоби, призначенi на злам 20 % 20 %
90.01 10900 Тiльки волокна оптичнi (крiм волокна оптичного одномодового) 2 % 10 %
90.01 10900 Тiльки волокно оптичне одномодове 1 % 10 %
90.01 30000 Лiнзи контактнi 10 % 10 %
90.01 40310 Лiнзи для окулярiв iз скла для корекцiї зору однофокальнi 10 % 20 %
90.01 40390 Тiльки лiнзи для окулярiв iз скла для корекцiї зору бiфокальнi астигматичнi 10 % 20 %
90.01 40100,
90.01 40900
Тiльки лiнзи для окулярiв iз скла сонцезахиснi 10 % 20 %
90.02 90990 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-якого матерiалу в складеннi, якi є частинами iнструментiв i приладiв (крiм скляних заготовок для цих виробiв): iншi 2 % 10 %
90.03 90
(крiм
90.03 11000)
Оправи для окулярiв, захисних окулярiв i аналогiчних оптичних приладiв; їх арматура i частини 10 % 10 %
90.03 11000 Оправи пластмасовi 10 % 20 %
90.04 90000 Окуляри, захиснi окуляри та аналогiчнi оптичнi прилади коригувальнi i захиснi: iншi 20 % 20 %
90.06 59000 Фотокамери iншi 25 % 30 %
90.15 20100 Теодолiти i тахометри електроннi 5 % 20 %
90.17 30900 Тiльки iнструменти ручнi для вимiрювання труб ультразвуковим методом 0 % 20 %
90.18 31100 Тiльки шприци медичнi полiмернi, крiм шприцiв об'ємом бiльш як 20 мл 10 % 10 %
90.18 32100 Тiльки голки медичнi одноразового використання типу "Луер" 20 % 20 %
90.18 39000 Тiльки катетери, зонди, бужi одноразового та багаторазового використання 10 % 10 %
90.18 50900 Тiльки прилади i пристрої офтальмологiчнi оптичнi для обстеження зору 10 % 10 %
90.18 90300 Тiльки дiалiзатори штучної нирки "ДIП 02-02" 10 % 20 %
90.18 90410 Тiльки ультразвуковi ванни (промивачi) об'ємом до 20 л 10 % 20 %
90.18 90500 Тiльки магiстралi кровопровiднi, з'єднувачi, голки магiстралей для дiалiзату, гемосорбцiї, подовжувачi полiмернi до шприцевих насосiв 10 % 10 %
90.18 90500 Тiльки трансфузiйнi комплекти (пристрої, апарати, системи, прилади усiх видiв) для переливання кровi та її компонентiв; ексфузiйнi комплекти (пристрої, апарати, системи, прилади усiх видiв) для взяття кровi 20 % 20 %
90.18 90900 Тiльки iнфузiйнi комплекти (пристрої, апарати, системи, прилади усiх видiв) для вливання розчинiв 20 % 20 %
90.23 00 Прилади, апаратура i моделi, що використовуються для демонстрацiйних цiлей (наприклад пiд час навчання або виставковi) i непридатнi для iншого використання 0 % 10 %
90.24 10990 Тiльки механiзми для гiдравлiчного випробування труб та неруйнiвного контролю якостi труб 0 % 10 %
90.25 11990 Тiльки термометри технiчнi рiдиннi, термометри побутовi, термометри сiльськогосподарськi для вимiрювання температури в складських примiщеннях, в кагатах, зерна в зерносховищах, пiд час переробки молока та м'яса 10 % 10 %
90.25 19990 Тiльки перетворювачi термоелектричнi для вимiрювання температури рiдкого розплаву металiв 10 % 10 %
90.25 80990 Тiльки гiгрометри, ареометри, ареометри з термометрами 10 % 10 %
90.25 90900 Тiльки оправи захиснi для технiчних термометрiв 10 % 10 %
90.26 Прилади та апаратура для вимiрювання i контролю витрат, рiвня, тиску та iнших змiнних характеристик рiдин i газiв (наприклад витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм iнструментiв та апаратури, класифiкованих у товарних позицiях 90.14, 90.15, 90.28 i 90.32 0 % 10 %
(крiм
90.26 10910
Тiльки водолiчильники,    
90.26 90900 Тiльки частини та приладдя до витратомiрiв води на умовнi дiаметри 15 мм, 20 мм, 40 мм)    
90.26 10910 Тiльки водолiчильники 20 % 30 %
90.26 90900 Тiльки частини та приладдя до витратомiрiв води на умовнi дiаметри 15 мм, 20 мм, 40 мм 20 % 30 %
90.27 10100 Тiльки електроннi мас-спектрометри 15 % 20 %
90.27 10100 Тiльки електроннi прилади та апаратура для вимiрювання та контролю властивостей готових лiкарських засобiв та їх складових 2 % 10 %
90.27 10900 Тiльки газоаналiзатори 15 % 20 %
90.27 20100 Хроматографи (крiм газових хроматографiв) 0 % 10 %
90.27 20100 Тiльки газовi хроматографи 15 % 20 %
90.27 30000 Тiльки атомно-абсорбцiйнi спектрофотометри 15 % 20 %
90.27 20900,
90.27 40000,
90.27 50000,
90.27 80110,
90.27 80190,
90.27 80910,
90.27 90100,
90.27 90900
Прилади й апаратура для фiзичного i хiмiчного аналiзу (наприклад поляриметри, спектрометри, газо- i димоаналiзатори); прилади i апаратура для вимiрювання та контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом тощо; прилади i апаратура для вимiрювання чи контролю за кiлькiстю тепла, звуку чи свiтла (включаючи експонометри, мiкротоми) (крiм pH-meter, pH/ionen-meter, pH/Ion-meter, аналiтичних мiкролабораторiй на базi iоноселективного аналiзатора, iонометрiв) 2 % 10 %
90.27 80110 Тiльки pH-meter, pH/ionen-meter, pH/Ion-meter, аналiтичнi мiкролабораторiї на базi iоноселективного аналiзатора, iонометри 25 % 25 %
90.28 10000 Газовi лiчильники (крiм лiчильникiв газу мембранних з типорозмiром G4 (номiнальна витрата газу 4 м3 на годину), G6 (номiнальна витрата газу 6 м3 на годину), G1.6, G2.5) 10 % 20 %
90.28 10000 Тiльки лiчильники газу мембраннi з типорозмiром G4 (номiнальна витрата газу 4 м3 на годину) i G6 (номiнальна витрата газу 6 м3 на годину) 25 % 40 %
90.28 10000 Тiльки лiчильники газу мембраннi з типорозмiром G1.6, G2.5 20 % 30 %
90.28 20000 Тiльки водолiчильники на умовнi дiаметри 40 мм, 20 мм, 15 мм 20 % 30 %
90.28 30110 Лiчильники електроенергiї для змiнного струму однофазнi 20 % 30 %
90.28 30190 Лiчильники електроенергiї для змiнного струму багатофазнi 20 % 30 %
90.28 90100 Частини та приладдя до лiчильникiв електроенергiї 20 % 30 %
90.28 90900 Тiльки комплектуючi деталi до газових лiчильникiв (крiм лiчильного механiзму з пластмасовими двоколiрними роликами, виготовленими методом одночасного лиття пiд тиском двох кольорiв пластмаси та вимiрювального блоку з клапанами розподiльчого механiзму зворотно-поступальної дiї для побутових лiчильникiв) 25 % 40 %
90.28 90900 Тiльки лiчильний механiзм з пластмасовими двоколiрними роликами, виготовленими методом одночасного лиття пiд тиском двох кольорiв пластмаси та вимiрювального блоку з клапанами розподiльчого механiзму зворотно-поступальної дiї для побутових лiчильникiв 5 % 5 %
90.28 90900 Тiльки частини та приладдя до лiчильникiв води на умовнi дiаметри 15 мм, 20 мм, 40 мм 20 % 30 %
90.29 20310 Спiдометри для автомобiлiв 0,5 % 10 %
90.30 Осцилоскопи, спектрометри, iншi прилади i апаратура для вимiрювання i контролю електричних величин, крiм вимiрювальних приладiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 90.28; прилади i апаратура для виявлення i вимiрювання альфа-, бета-, гама-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання 0 % 10 %
90.31 40000 Тiльки контрольно-вимiрювальнi прилади i автоматика до верстатiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 84.58 11990 0 % 10 %
90.31 90900 Тiльки запаснi частини до приладiв i механiзмiв, класифiкованих у товарних позицiях 90.24 10990, 90.31 40000 0 % 10 %
90.32 10300 Термостати електроннi 2 % 10 %
90.32 10910 Термостати з електричним пусковим пристроєм 2 % 10 %
90.32 20900 Моностати iншi 2 % 10 %
90.32 81900 Гiдравлiчнi та пневматичнi прилади i апаратура, iншi 2 % 10 %
90.32 89900 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання i управлiння, iншi (крiм електронних регуляторiв струму типу GC23P-B для трамвайних вагонiв типу T-3M) 1 % 1 %
90.32 89900 Тiльки електроннi регулятори струму типу GC23P-B для трамвайних вагонiв типу T-3M 0,5 % 10 %
90.32 90900 Частини i приладдя до приладiв та апаратури для автоматичного регулювання i управлiння 2 % 10 %
90.33 00000 Частини i приладдя до машин, приладiв, iнструментiв i апаратури, класифiкованих у товарнiй групi 90, в iншому мiстi не пойменованi 2 % 10 %
91.01 Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або з собою (включаючи секундомiри), з корпусом, виготовленим з дорогоцiнних металiв, чи з металiв, плакованих дорогоцiнними металами 25 % 40 %
91.02 Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою (включаючи секундомiри), крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 91.01 25 % 40 %
91.03 Годинники, не призначенi для носiння iз собою або на собi, з механiзмами для годинникiв, призначених для носiння iз собою або на собi (крiм годинникiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 91.04) 15 % 15 %
91.04 Годинники, що встановлюються на панелях приладiв, та iншi подiбнi годинники для автомобiлiв, лiтакiв, космiчних апаратiв i суден 15 % 15 %
91.05 Годинники, не призначенi для носiння на собi або iз собою, iншi 15 % 15 %
91.08
(крiм
91.08 99000)
Механiзми годинниковi для годинникiв, призначених для носiння iз собою або на собi, укомплектованi або у складеному виглядi 15 % 15 %
91.08 99000 Механiзми годинниковi для годинникiв, призначених для носiння iз собою або на собi, укомплектованi або у складеному виглядi, iншi 25 % 25 %
91.09 Механiзми для годинникiв, не призначених для носiння iз собою або на собi, укомплектованi або у складеному виглядi 15 % 15 %
91.13 Ремiнцi, стрiчки i браслети для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою; їх частини 15 % 15 %
92.01 10100 Пiанiно новi 15 % 15 %
92.02 90300 Гiтари 15 % 15 %
92.04 Акордеони та аналогiчнi iнструменти; гармошки губнi 15 % 15 %
92.09 30000 Струни музичних iнструментiв 15 % 15 %
92.09 91000 Частини та приладдя для фортепiано 15 % 15 %
93.06 21000 Патрони для дробових рушниць 25 % 25 %
93.06 29100 Кульки для пневматичних рушниць 25 % 30 %
93.06 30910 Патрони центрального бою до рушниць для стрiльби по мiшенi 25 % 25 %
93.06 30990 Патрони та їх частини: iншi 25 % 25 %
93.07 00000 Шпаги, кортики, багнети, пiки та подiбна зброя, частини, пiхви та чохли до неї 15 % 15 %
94.03
(крiм
94.03 10,
94.03 20100,
94.03 20910,
94.03 20990,
94.03 70100,
94.03 70900,
94.03 80000,
94.03 90100)
Меблi iншi та їх частини 25 % 40 %
94.03 20100 Меблi металевi iншi для цивiльної авiацiї 25 % 30 %
94.03 20910 Меблi металевi iншi: лiжка 20 % 20 %
94.03 20990 Меблi металевi iншi: iншi 20 % 20 %
94.03 70100 Меблi пластмасовi: для цивiльної авiацiї 20 % 20 %
94.03 70900 Меблi пластмасовi iншi 25 % 30 %
94.03 80000 Меблi з iнших матерiалiв, включаючи тростину, лозу, бамбук тощо 20 % 20 %
94.03 90100 Частини меблiв з металу 25 % 30 %
94.04 10000 Матрацнi основи 25 % 30 %
94.04 21 Матраци з губчастої гуми або пластмаси з покриттям чи без покриття 25 % 30 %
94.04 29 Матраци з iнших матерiалiв 25 % 30 %
94.05 10 Люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, крiм використовуваних для освiтлення вiдкритих майданчикiв або дорiг 25 % 30 %
94.05 40 Iнше освiтлювальне обладнання 25 % 30 %
95.01 00 Iграшки колiснi для катання дiтей (наприклад триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi); ляльковi коляски 10 % 10 %
95.02 10100 Ляльки, що зображують людей, одягненi або неодягненi, пластмасовi 1,5 євро за штуку 3 євро за штуку
95.02 10900 Ляльки, що зображують людей, одягненi або неодягненi, з iнших матерiалiв 10 % 10 %
95.02 91000 Одяг i доповнення до нього, взуття i капелюхи для ляльок 10 % 10 %
95.02 99000 Частини i доповнення: iншi 10 % 10 %
95.03 10 Електричнi поїзди, в тому числi колiї, свiтлофори та iншi додатковi деталi 10 % 10 %
95.03 20 Набори окремих елементiв для подальшого складання моделей зменшеного розмiру ("у масштабi"), рухомi чи нерухомi; крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 95.03 10 10 % 10 %
95.03 30 Набори будiвельнi та iграшки для конструювання, iншi 10 % 10 %
95.03 41000 Iграшки, що зображують тварин або iнших iстот, крiм людей, набивнi 2 євро за штуку 4 євро за штуку
95.03 49100 Iграшки, що зображують тварин або iнших iстот, крiм людей, дерев'янi 10 % 10 %
95.03 49300 Iграшки, що зображують тварин або iнших iстот, крiм людей, пластмасовi 0,3 євро за штуку 0,6 євро за штуку
95.03 49900 Iграшки, що зображують тварин або iнших iстот, крiм людей, з iнших матерiалiв 10 % 10 %
95.03 50000 Iнструменти та пристрої музичнi iграшковi 10 % 10 %
95.03 60 Головоломки 10 % 10 %
95.03 70000 Iншi iграшки в наборах i комплектах 10 % 10 %
95.03 80 Iграшки i моделi з вмонтованим двигуном 10 % 10 %
95.03 90 Iграшки iншi; моделi зменшеного розмiру ("у масштабi") та аналогiчнi моделi для розваг, дiючi чи недiючi; головоломки рiзного виду, iншi 10 % 10 %
95.06 Прилади та обладнання для занять фiзкультурою, гiмнастикою, легкою атлетикою, iншими видами спорту (включаючи настiльний тенiс), для iгор на вiдкритому повiтрi, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; басейни плавальнi для веслування 20 % 20 %
95.07 Вудки рибальськi, гачки та iншi снастi для рибальства з використанням волосiнi; сiтки рибальськi, сiтки для мотиля та аналогiчнi сiтки, принади у виглядi муляжiв птахiв (крiм класифiкованих у товарних позицiях 92.08 i 97.05) та iнше приладдя для полювання i стрiльби 20 % 20 %
95.08 00000 Каруселi, гойдалки, тири та iншi атракцiони; пересувнi цирки, звiринцi та театри пересувнi 20 % 20 %
96.02 00000 Тiльки капсули желатиновi 0,1 % 10 %
96.03 21000 Тiльки щiтки зубнi 10 % 20 %
96.03 29100 Помазки для голiння 10 % 20 %
96.03 40100 Пензлi малярнi для нанесення фарб, лакiв та аналогiчнi пензлi 10 % 20 %
96.03 50000 Щiтки, що входять до складу механiзмiв, приладiв або транспортних засобiв, iншi 25 % 30 %
96.03 90910 Тiльки щiтки для чищення взуття та одягу 10 % 20 %
96.04 00000 Сита i решета ручнi 10 % 10 %
96.05 00000 Набори дорожнi, що використовуються для особистої гiгiєни, шиття, чищення взуття та одягу 10 % 10 %
96.06 10000 Кнопки, застiбки та їх частини 10 % 10 %
96.06 21000 Ґудзики пластмасовi, без текстильного покриття 10 % 20 %
96.06 22000 Ґудзики з недорогоцiнних металiв, без текстильного покриття 10 % 20 %
96.06 29000 Ґудзики iншi 10 % 10 %
96.06 30000 Форми для ґудзикiв та iншi частини ґудзикiв; заготовки для ґудзикiв 10 % 10 %
96.07 Застiбки-блискавки та їх частини 15 % 20 %
96.08 10 Кульковi ручки 25 % 25 %
96.08 20000 Ручки i маркери з наконечником з повстi або iншого пористого матерiалу 10 % 10 %
96.08 31000 Ручки креслярськi для тушi 25 % 25 %
96.08 39 Авторучки чорнильнi, стилографи i ручки iншi 25 % 30 %
96.08 40000 Механiчнi олiвцi 25 % 25 %
96.08 50000 Набори, до складу яких входять принаймнi два вироби, зазначенi в попереднiх товарних субпозицiях 25 % 25 %
96.08 60 Стрижнi для кулькових ручок або олiвцiв, якi складаються з кулькового наконечника та балончика з пастою 25 % 25 %
96.08 91000 Пера для ручок та наконечники для пер 10 % 10 %
96.08 99 Ручки кульковi; ручки i маркери з наконечником з повстi та iнших пористих матерiалiв; авторучки чорнильнi; стилографи i ручки iншi; пера копiювальнi; олiвцi висувнi гвинтовi; стрижнетримачi, грифелетримачi та аналогiчнi тримачi; частини (у тому числi ковпачки i затискачi) виробiв (крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 96.09): iншi 25 % 25 %
96.09 Олiвцi простi (крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 96.08), олiвцi кольоровi, грифелi для олiвцiв, пастелi, олiвцi вугiльнi, крейда для писання чи малювання та кравецька крейда 10 % 10 %
96.10 00000 Дошки грифельнi для писання чи малювання, у рамах або без рам 10 % 10 %
96.13 20 Кишеньковi запальнички газовi, якi пiдлягають перезарядженню 25 % 30 %
96.13 80000 Запальнички iншi 25 % 30 %

____________
1 Тут i далi - ставка ввiзного мита запроваджується тiльки на виготовленi на митнiй територiї України продукти переробки давальницької сировини, що залишаються як оплата за переробку i реалiзуються на територiї України.

2 Тiльки на тканину кордну, що належить нерезидентам i реалiзується на територiї України, у разi виготовлення її українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на давальницьких умовах.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд вiд 12 сiчня 2001 р. N 16

ЗМIНИ,
що вносяться в додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 грудня 1998 р. N 1935

Виключити цифри i слова:

"43.03
(крiм
43.03 10900)

Одяг хутряний, речi одягу та iншi хутрянi вироби

60 екю за штуку

120 екю за штуку

64.03 20000

Взуття на пiдошвi з натуральної шкiри з верхом iз ремiнцiв з натуральної шкiри

3 екю за пару

6 екю за пару

64.03 59500

Кiмнатне та iнше домашнє взуття на пiдошвi з натуральної шкiри

2 екю за пару

4 екю за пару

64.03 99500

Кiмнатне та iнше домашнє взуття

2 екю за пару

4 екю за пару

64.04 20100

Кiмнатне та iнше домашнє взуття на пiдошвi з натуральної або штучної шкiри

1 екю за пару

2 екю за пару

64.05 20910

Кiмнатне та iнше домашнє взуття на пiдошвi з iнших матерiалiв

2 екю за пару

4 екю за пару

65.06 92000

Iншi головнi убори з пiдкладкою або без, з оздобленням або без: з натурального хутра

10 екю за штуку

20 екю за штуку

66.01 91000

Парасольки вiд дощу та сонця (включаючи парасольки-тростинки, садовi парасольки та аналогiчнi вироби): складанi

1 екю за штуку

2 екю за штуку

83.01 10000

Замки навiснi

0,4 екю за штуку

0,8 екю за штуку

83.01 40110

Замки, призначенi для встановлення в дверях будiвель: цилiндровi (крiм замкiв, призначених для встановлення в алюмiнiєвi дверi будiвель) з габаритним розмiром корпусу не бiльш як 20 х 48 х 215 мм, але не менш як 10 х 24 х 92 мм

1 екю за штуку

2 екю за штуку

84.50 19000

Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини, оснащенi вiджимним пристроєм: машини ємнiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни: iншi (крiм машин пральних ємнiстю до 1,5 кг сухої бiлизни)

10 екю за штуку

20 екю за штуку

84.70 10000

Калькулятори електроннi, якi можуть працювати без зовнiшнього джерела живлення

4,5 екю за штуку

9 екю за штуку

84.70 30000

Машини лiчильнi iншi

4 екю за штуку

8 екю за штуку

84.70 50000

Апарати касовi

90 екю за штуку

180 екю за штуку

84.71 20900

Машини обчислювальнi цифровi, що мiстять в одному корпусi, принаймнi, центральний процесор i пристрiй введення-виведення, комбiнованi або розмiщенi в окремих блоках, обладнанi запам'ятовувальним пристроєм з довiльною вибiркою (ЗПДВ) ємнiстю бiльш як 512 кiлобайт

200 екю за штуку

400 екю за штуку

85.07 10910

Акумулятори свинцевi, якi використовуються для запуску поршневих двигунiв: вагою не бiльш як 5 кг

4 екю за штуку

8 екю за штуку

85.07 20910

Акумулятори свинцевi силовi

15 екю за штуку

30 екю за
штуку

85.07 20990

Акумулятори свинцевi iншi

10 екю за штуку

20 екю за штуку

85.09 20000

Натирачi пiдлоги

20

20

85.09 30000

Утилiзатори кухонних вiдходiв

20

20

85.09 40000

Тiльки електромiксери

2 екю за штуку

4 екю за штуку

85.09 40000

Тiльки електрокавомолки

1 екю за штуку

2 екю за штуку

85.09 40000

Тiльки електром'ясорубки

2,5 екю за штуку

5 екю за штуку

85.09 40000

Тiльки машини електромеханiчнi кухоннi

5 екю за штуку

10 екю за штуку

85.10 10000

Електробритви

0,4 екю за штуку

0,8 екю за штуку

85.16 10190

Тiльки електрокавоварки

4 екю за штуку

8 екю за штуку

85.16 21000

Радiатори теплоакумулюючi для опалення примiщень та електрообiгрiвання пiдлоги

5 екю за штуку

10 екю за штуку

85.16 29500

Конвекцiйнi нагрiвачi для опалення примiщень та електрообiгрiвання пiдлоги

5 екю за штуку

10 екю за штуку

85.16 29990

Iншi електроприлади для опалення примiщень та електрообiгрiвання пiдлоги

5 екю за штуку

10 екю за штуку

85.16 71000

Електрокавники, електрочайники

1,2 екю за штуку

2,4 екю за штуку

85.17 10000

Апарати телефоннi

2,3 екю за штуку

4,6 екю за штуку

85.25 20
(крiм
85.25 20900)

Апаратура передавальна з приймальним пристроєм (крiм радiорелейної станцiї мiкрохвильової, радiотелефонiв)

75 екю за штуку

150 екю за штуку

85.25 20900

Тiльки радiорелейна станцiя мiкрохвильова

20

40

85.25 20900

Тiльки радiотелефони

15 екю за штуку

30 екю за штуку

85.29 10310

Антени зовнiшнi для радiоприймачiв i телеприймачiв: для приймання сигналу через супутник

80 екю за штуку

160 екю за штуку

95.02 10100

Ляльки, що зображують людей, одягненi або неодягненi, пластмасовi

1,5 екю за штуку

3 екю за штуку

95.03 41000

Iграшки, що зображують тварин або iнших iстот, крiм людей, набивнi

2 екю за штуку

4 екю за штуку

95.03 49300

Iграшки, що зображують тварин або iнших iстот, крiм людей, пластмасовi

0,3 екю за штуку

0,6 екю за штуку".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 сiчня 2000 р. N 16

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 "Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 266).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1994 р. N 577 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 289).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 1995 р. N 117 "Про внесення змiни до ставок ввiзного мита" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 121).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 1995 р. N 139 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на товари, яких достатньо виробляється у країнi" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 128).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1995 р. N 531 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України" (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 246).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1995 р. N 622 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285" (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 274).

     7. Пункт 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 1995 р. N 675 "Про фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 13).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1995 р. N 1054 "Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв, якi не виробляються або виробляються в недостатнiй кiлькостi в Українi" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 139).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 1996 р. N 94 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв i до деяких рiшень Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 184).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 лютого 1996 р. N 192 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв, якi не виробляються в Українi" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 211).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 212 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 219).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 1996 р. N 355 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 271).

     13. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 1996 р. N 360 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 274).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 квiтня 1996 р. N 438 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 та вiд 19 лютого 1996 р. N 212" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 299).

     15. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 770 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 393).

     16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 липня 1996 р. N 863 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 та вiд 19 лютого 1996 р. N 212".

     17. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 1996 р. N 891 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 1995 р. N 675".

     18. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 1996 р. N 925 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 437).

     19. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 1996 р. N 977 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 457).

     20. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 1996 р. N 1221 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на картоплю" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 521).

     21. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 1996 р. N 1245 "Про внесення змiн до деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 530).

     22. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1353 "Про внесення змiн до преференцiйних ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 549).

     23. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1376 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 553).

     24. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1378 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 554).

     25. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1379 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України" (ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 555).

     26. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1997 р. N 43 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 4, с. 52).

     27. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 67 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 138).

     28. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 березня 1997 р. N 235 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 1996 р. N 925" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 12, с. 147).

     29. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1997 р. N 306 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 14, с. 64).

     30. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 1997 р. N 328 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 1996 р. N 94" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 16, с. 31).

     31. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 квiтня 1997 р. N 353 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 1995 р. N 675" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 16, с. 102).

     32. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 квiтня 1997 р. N 359 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 16, с. 112).

     33. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 552 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1378" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 24, ст. 47).

     34. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 липня 1997 р. N 721 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 28, с. 115).

     35. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 787 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв"(Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 30, с. 41).

     36. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1997 р. N 916 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 35, с. 61).

     37. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 1997 р. N 1120 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 41, с. 47).

     38. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 1997 р. N 1213 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 38).

     39. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 1997 р. N 1432 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 2, ст. 48).

     40. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 1998 р. N 150 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 7, ст. 251).

     41. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 1998 р. N 257 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 9, ст. 337).

     42. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 1998 р. N 352 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 12, ст. 455).

     43. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 420 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 521).

     44. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 1998 р. N 615 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 1997 р. N 1213" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 19, ст. 682).

     45. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1998 р. N 693 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 20, ст. 734).

     46. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1998 р. N 845 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв i до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 1996 р. N 1379" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 842).

     47. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 1998 р. N 965 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 420" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 26, ст. 942).

     48. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1212 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 31, ст. 1177).

     49. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1215 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види сiльськогосподарської технiки та обладнання до неї" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 31, ст. 1180).

     50. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 вересня 1998 р. N 1450 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 37, ст. 1361).

     51. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 1998 р. N 2000 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 51, ст. 1879).

     52. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1998 р. N 2094 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 52, ст. 1954).

     53. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 березня 1999 р. N 388 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види сiльськогосподарської технiки та комплектуючi вироби" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 11, ст. 433).

     54. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 1999 р. N 1209 "Про встановлення нових ставок ввiзного мита на iнсулiни" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 28, ст. 1408).

     55. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 липня 1999 р. N 1401 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 31, ст. 1619).

     56. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 вересня 1999 р. N 1798 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 39, ст. 1954).

     57. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 1999 р. N 2105 "Про встановлення нових ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 47, ст. 2297).

     58. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 1999 р. N 2265 "Про встановлення нових ставок ввiзного мита на окремi види полiмерної продукцiї та внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2458).

     59. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 сiчня 2000 р. N 40 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 3, ст.69).

     60. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2000 р. N 121 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 4, ст. 115).

     61. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2000 р. N 640 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 15, ст. 623).

     62. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 травня 2000 р. N 751 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 19, ст. 777).

     63. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 червня 2000 р. N 926 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв"(Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 23, ст. 966).

     64. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2000 р. N 936 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 24, ст. 996).

     65. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2000 р. N 1208 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 32, ст. 1352).

     66. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 2000 р. N 1624 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 45, ст. 1921).

     67. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2000 р. N 1707 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 2004).

     68. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2000 р. N 1812 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1997 р. N 306".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.