КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 грудня 2021 р. N 1424

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 березня 2022 року N 207,
вiд 12 березня 2022 року N 259,
вiд 24 березня 2022 року N 352,
вiд 24 березня 2022 року N 353,
вiд 9 квiтня 2022 року N 422,
вiд 26 квiтня 2022 року N 485,
вiд 7 травня 2022 року N 549,
вiд 10 червня 2022 року N 666,
вiд 1 липня 2022 року N 759,
вiд 26 липня 2022 року N 832

Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2022 рiк

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити на 2022 рiк:

     1) обсяги квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 1;

     2) перелiк контрольованих речовин (озоноруйнiвних речовин та фторованих парникових газiв), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 2;

     3) перелiк товарiв та обладнання, що можуть мiстити контрольованi речовини (озоноруйнiвнi речовини та фторованi парниковi гази), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню (крiм товарiв та обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими речами), згiдно з додатком 3;

     4) перелiк товарiв, iмпорт яких з Республiки Пiвнiчна Македонiя пiдлягає лiцензуванню в рамках тарифної квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 р., згiдно з додатком 4;

     5) перелiк товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно iз додатком 5.

     2. Установити, що:

     1) не використанi у 2021 роцi суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi лiцензiї на експорт (iмпорт) товарiв, визначених у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2020 р. N 1329 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2021 рiк" (Офiцiйний вiсник України, 2021 р., N 4, ст. 221), дiйснi до 1 березня 2022 р., якщо iнше не передбачено вiдповiдними мiжнародними договорами України;

     2) вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" для митного оформлення товарiв, якi навантажуються навалом та експорт (iмпорт) яких лiцензується, гранична рiзниця фактичного значення їх вартостi, кiлькостi або ваги не може перевищувати 5 вiдсоткiв значення, зафiксованого у вiдповiднiй лiцензiї.

     3. Мiнiстерству економiки:

     1) забезпечити лiцензування експорту та iмпорту товарiв, зазначених у цiй постановi;

     2) вносити до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" вiдомостi про виданi лiцензiї на експорт (iмпорт) товарiв, лiцензування яких передбачено цiєю постановою, у формi електронного документа в день видачi таких лiцензiй;

     3) iнформувати щомiсяця Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв про оформленi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi лiцензiї на експорт (iмпорт) товарiв, зазначених у додатках 2 i 3.

     4. Державнiй митнiй службi:

     1) вносити до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" вiдомостi про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту (iмпорту) товарiв, лiцензування яких передбачено цiєю постановою, в день здiйснення експорту або iмпорту товарiв;

     2) подавати щомiсяця та щороку Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв вiдомостi про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту (iмпорту) товарiв, зазначених у додатках 2 i 3, згiдно iз виданими Мiнiстерством економiки лiцензiями.

     5. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2022 року.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 грудня 2021 р. N 1424

ОБСЯГИ
квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню

Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД Обсяг квоти/ одиниця вимiру
Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку (крiм банкiвських металiв) 7106 0 грамiв
Золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку (крiм банкiвських металiв) 7108 0 грамiв
Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних металiв* 7112 2000000 грамiв
Позицiю виключено    
Позицiю виключено    
Позицiю виключено    
Позицiю виключено    
Позицiю виключено    
Гречка 1008 10 00 00 0 тонн
Позицiю виключено    
Позицiю виключено    
Сiль, придатна для споживання людьми 2501 00 91 00 0 тонн
Позицiю виключено    
Позицiю виключено    
Позицiю виключено    
Позицiю виключено    
паливо рiдке (мазут) 2710 19 51 00
2710 19 55 00
2710 19 64 00
2710 19 62 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
0 тонн
вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля (крiм коксiвного вугiлля за кодом згiдно з УКТЗЕД 2701 12 10 00) 2701 0 тонн
газ природний українського походження 2711 11 00 00
2711 21 00 00
0 куб. метрiв
(кВт·год)

____________
     * Лiцензiї на експорт зазначених товарiв видаються на пiдставi погоджень, що надаються Мiнфiном в установленому зазначеним центральним органом виконавчої влади порядку. Дiї щодо одержання погоджень Мiнфiну здiйснюються Мiнекономiки без залучення суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi у порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю.
     Примiтка.
     Обсяги квот товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 7106, 7108 i 7112 затверджено в перерахунку на масу дорогоцiнного металу в чистотi.
     Експорт зазначених товарiв здiйснюється безпосередньо державною установою "Державне сховище дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України" без лiцензiй.
     Експорт дорогоцiнних металiв, що належать до банкiвських металiв, здiйснюється у порядку, встановленому Нацiональним банком.
     Нацiональний банк здiйснює експорт товарiв, визначених у пунктi 7 частини першої статтi 42 Закону України "Про Нацiональний банк України", без лiцензiй.

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.03.2022 р. N 207, вiд 12.03.2022 р. N 259, вiд 24.03.2022 р. N 353, вiд 09.04.2022 р. N 422, вiд 26.04.2022 р. N 485, вiд 07.05.2022 р. N 549, вiд 10.06.2022 р. N 666, вiд 01.07.2022 р. N 759, вiд 26.07.2022 р. N 832)

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 грудня 2021 р. N 1424

ПЕРЕЛIК
контрольованих речовин (озоноруйнiвних речовин та фторованих парникових газiв), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню

Найменування речовини Код згiдно з УКТЗЕД
Тетрахлорид вуглецю 2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) 2903 19 00 00
Трифторметан (ГФВ-23), дифторметан (ГФВ-32), фторметан (ГФВ-41), 1,2-дифторетан (ГФВ-152), 1,1-дифторетан (ГФВ-152а), пентафторетан (ГФВ-125), 1,1,1-трифторетан (ГФВ-143a), 1,1,2-трифторетан (ГФВ-143), 1,1,1,2-тетрафторетан (ГФВ-134a), 1,1,2,2-тетрафторетан (ГФВ-134), 1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (ГФВ-227ea), 1,1,1,2,2,3-гексафторпропан (ГФВ-236cb), 1,1,1,2,3,3-гексафторпропан (ГФВ-236ea), 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан (ГФВ-236fa), 1,1,1,3,3-пентафторпропан (ГФВ-245fa), 1,1,2,2,3-пентафторпропан (ГФВ-245ca), 1,1,1,3,3-пентафторбутан (ГФВ-365mfc), 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафторпентан (ГФВ-43-10mee) 2903 39
Бромметан (метилбромiд) 2903 39 11 00
Хлордифторметан (ГХФВ-22) 2903 71 00 00
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123) 2903 72 00 00
Дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b) 2903 73 00 00
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b) 2903 74 00 00
Дихлорпентафтор-пропан (ГХФВ-225) 2903 75 00 00
Бромхлордифтор-метан (Галон 1211) 2903 76 10 00
Бромтрифтор-метан (Галон 1301) 2903 76 20 00
Дибромтетрафтор-етани 2903 76 90 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12) 2903 77 60 10
Хлортрифторметан (ХФВ-13), трихлортрифторетан, дихлортетрафторетан, хлорпентафторетан (ХФВ-115) 2903 77 60 90
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропан (ХФВ-212), пентахлортрифторпропан (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214), трихлорпентафторпропан (ХФВ-215), дихлоргексафторпропан (ХФВ-216), хлоргептафторпропан (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112) 2903 77 90 00
Дибромдифторметан (Галон 1202) 2903 78 00 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХФВ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271), дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан 2903 79 30 00
2903 79 80 00

____________
     Примiтки.
     1. Лiцензiї на експорт (iмпорт) контрольованих речовин (озоноруйнiвних речовин та фторованих парникових газiв), зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, на пiдставi погодження на iмпорт/експорт контрольованих речовин, товарiв та обладнання, що надається Мiндовкiлля в установленому зазначеним Мiнiстерством порядку. Дiї щодо одержання погодження Мiндовкiлля здiйснюються Мiнекономiки без залучення суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi у порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю.
     2. На виконання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, рiшень 24-ї наради Сторiн Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, та 49-го засiдання Комiтету з виконання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (рiшення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, Україною), встановлюється рiвень для споживання у 2022 роцi озоноруйнiвних речовин у розмiрi 0,821 ОРП-тонн для сервiсних цiлей.

 

Додаток 3
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 грудня 2021 р. N 1424

ПЕРЕЛIК
товарiв та обладнання, що можуть мiстити контрольованi речовини (озоноруйнiвнi речовини та фторованi парниковi гази), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню (крiм товарiв та обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими речами)

Найменування товарiв Код згiдно з УКТЗЕД
Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi 3004*
Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або невизначеного хiмiчного складу 3204*
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до групи 32 УКТЗЕД 3208*
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi 3209*
Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо 3214*
Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру 3304*
Засоби для догляду за волоссям 3305*
Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi 3306*
Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них 3307*
Поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему та розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило 3401 30 00 00*
Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401) 3402*
Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент
70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв
3403*
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404 3405*
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух) 3808*
Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi 3809*
Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси 3812*
Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби 3813 00 00 00*
Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв 3814 00*
Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi 3820 00 00*
Препарати вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi 3824 99 70 00*
Сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану 3824 72 00 00
3824 73 00 00
3824 74 00 00
3824 78
3824 79 00 00
Продукти хiмiчного виробництва або сумiжних виробництв iз вмiстом озоноруйнiвних речовин 2852 90 00 00
3824 75 00 00
3824 76 00 00
3824 77 00 00
3824 82 00 00
3824 83 00 00
3824 99 86 00
3824 99 96 90
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Простi полiефiроспирти з гiдроксильним числом бiльш як 100 3907 20 20 90
Силiкони у первинних формах 3910 00 00*
Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього 8414
Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо 8415
Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415 8418
Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори 8419
Градирнi та аналогiчне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки) 8419 89 10 00
Вогнегасники зарядженi 8424 10 00
Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв або олiй 8438
Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття пiдлог типу лiнолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин 8451
Автомати торговельнi з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями 8476 21 00 00
8476 81 00 00
Зволожувачi та осушувачi повiтря 8479 89 97 90
Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном, крiм пилососiв товарної позицiї 8508 8509
Зброя та засоби iндивiдуального захисту в аерозольнiй упаковцi 9304 00 00 00*

____________
     * Товари виключно в аерозольнiй упаковцi.
     Примiтка.
     Лiцензiї на експорт (iмпорт) товарiв та обладнання, зазначених у цьому додатку, що мiстять контрольованi речовини (озоноруйнiвнi речовини та фторованi парниковi гази), видаються на виконання положень Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, на пiдставi погодження на iмпорт/експорт контрольованих речовин, товарiв та обладнання, що надається Мiндовкiлля в установленому зазначеним Мiнiстерством порядку. Дiї щодо одержання погодження Мiндовкiлля здiйснюються Мiнекономiки без залучення суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю. За вiдсутностi у товарах та обладнаннi, зазначених у цьому додатку, контрольованих речовин (озоноруйнiвних речовин та фторованих парникових газiв) митне оформлення здiйснюється без лiцензiї.

 

Додаток 4
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 грудня 2021 р. N 1424

ПЕРЕЛIК
товарiв, iмпорт яких з Республiки Пiвнiчна Македонiя пiдлягає лiцензуванню в рамках тарифної квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 року

Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД Обсяг тарифної квоти, метричних тонн*
Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена 0204 500
Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свiжий або охолоджений 0709 60 5000
Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки 0712 500
Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801-0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи 0813 200
Перець роду Рiper; плоди роду Сapsicum або роду Pimenta, сушенi, подрiбненi або меленi 0904 500
Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi, охолодженi, замороженi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або меленi, iншi 1211 90 500
Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао 1704 500
Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао 1806 500
Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi 1904 500
Печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки 1905 31
1905 32
100
Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти 2001 6000
Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти 2002 4000
Овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 2005 3000
Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодове або горiхове пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 2007 100
Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi 2008 500
Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 2009 3000000**
Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця 2103 3000
Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009 2204 40000000**
Спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду 2208 20 100000**
Спиртовi напої 2208 90 100000**
Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти 2209 00 100000**
Тютюн з невiддiленою середньою жилкою 2401 10 10000

____________
     * Згiдно з Угодою про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 р., ратифiкованою Законом України вiд 5 липня 2001 р. N 2599-III.
     ** Лiтрiв.

 

Додаток 5
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 грудня 2021 р. N 1424

ПЕРЕЛIК
товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню

Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД
Антрацит 2701 11 00 00
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
М'ясо курей свiйських 0207 11
0207 12
0207 13
0207 14
Яйця кур свiйських 0407 21 00 00
Позицiю виключено  
Велика рогата худоба, жива 0102
М'ясо великої рогатої худоби, морожене 0202
М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв: м'ясо великої ро-гатої худоби 021020
Просо 1008 29 00 00
Цукор 1701
Овес 1004
Жито 1002
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi 3102
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi 3103
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi 3104
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг 3105

____________
     Примiтки.
     1. Лiцензiї на експорт товарiв товарної пiдкатегорiї 2701 11 00 00 видаються на пiдставi погодження на вивезення цих товарiв, що надається Мiненерго в установленому зазначеним Мiнiстерством порядку. Дiї щодо одержання погодження Мiненерго здiйснюються Мiнекономiки без залучення суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю.
     2. У товарнiй пiдкатегорiї 2701 11 00 00 антрацит означає вугiлля з граничним вмiстом летких речовин (у перерахунку на суху безмiнеральну основу) не бiльш як 14 вiдсоткiв.

(додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.03.2022 р. N 207, вiд 24.03.2022 р. N 352, вiд 09.04.2022 р. N 422, вiд 07.05.2022 р. N 549, вiд 01.07.2022 р. N 759, вiд 26.07.2022 р. N 832)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.