ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про вiдходи

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 7 березня 2002 року N 3073-III,
вiд 23 грудня 2004 року N 2290-IV,
вiд 21 сiчня 2010 року N 1825-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4731-VI,
вiд 6 липня 2012 року N 5179-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5400-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5402-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 7 квiтня 2015 року N 287-VIII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 320-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 9 листопада 2017 року N 2189-VIII
(змiни, внесенi пiдпунктом 3 пункту 8 роздiлу VI Закону України
вiд 9 листопада 2017 року N 2189-VIII, вводяться в дiю з 1 травня 2019 року,
враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 7 червня 2018 року N 2454-VIII),
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 13 квiтня 2020 року N 554-IX

(У текстi Закону слова "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом України вiд 7 березня 2002 року N 3073-III)

(У текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 21 сiчня 2010 року N 1825-VI)

(У текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI)

     Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та економiчнi засади дiяльностi, пов'язаної iз запобiганням або зменшенням обсягiв утворення вiдходiв, їх збиранням, перевезенням, зберiганням, обробленням, утилiзацiєю та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з вiдверненням негативного впливу вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на територiї України.

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче основнi термiни вживаються в такому значеннi:

     вiдходи - будь-якi речовини, матерiали i предмети, що утворилися у процесi виробництва чи споживання, а також товари (продукцiя), що повнiстю або частково втратили свої споживчi властивостi i не мають подальшого використання за мiсцем їх утворення чи виявлення i вiд яких їх власник позбувається, має намiр або повинен позбутися шляхом утилiзацiї чи видалення;

(абзац другий статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     небезпечнi вiдходи - вiдходи, що мають такi фiзичнi, хiмiчнi, бiологiчнi чи iншi небезпечнi властивостi, якi створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища i здоров'я людини та якi потребують спецiальних методiв i засобiв поводження з ними;

(абзац третiй статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     виробник вiдходiв - фiзична або юридична особа, дiяльнiсть якої призводить до утворення вiдходiв;

     поводження з вiдходами - дiї, спрямованi на запобiгання утворенню вiдходiв, їх збирання, перевезення, сортування, зберiгання, оброблення, перероблення, утилiзацiю, видалення, знешкодження i захоронення, включаючи контроль за цими операцiями та нагляд за мiсцями видалення;

(абзац п'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI)

     збирання вiдходiв - дiяльнiсть, пов'язана з вилученням, накопиченням i розмiщенням вiдходiв у спецiально вiдведених мiсцях чи об'єктах, включаючи сортування вiдходiв з метою подальшої утилiзацiї чи видалення;

     зберiгання вiдходiв - тимчасове розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених мiсцях чи об'єктах (до їх утилiзацiї чи видалення);

     оброблення (перероблення) вiдходiв - здiйснення будь-яких технологiчних операцiй, пов'язаних iз змiною фiзичних, хiмiчних чи бiологiчних властивостей вiдходiв, з метою пiдготовки їх до екологiчно безпечного зберiгання, перевезення, утилiзацiї чи видалення;

     перевезення вiдходiв - транспортування вiдходiв вiд мiсць їх утворення або зберiгання до мiсць чи об'єктiв оброблення, утилiзацiї чи видалення;

     транскордонне перевезення вiдходiв - транспортування вiдходiв з територiї, або через територiю України, на територiю або через територiю iншої держави;

(абзац десятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     утилiзацiя вiдходiв - використання вiдходiв як вторинних матерiальних чи енергетичних ресурсiв;

     видалення вiдходiв - здiйснення операцiй з вiдходами, що не призводять до їх утилiзацiї;

     знешкодження вiдходiв - зменшення чи усунення небезпечностi вiдходiв шляхом механiчного, фiзико-хiмiчного чи бiологiчного оброблення;

     захоронення вiдходiв - остаточне розмiщення вiдходiв при їх видаленнi у спецiально вiдведених мiсцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкiдливий вплив вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативiв;

     об'єкти поводження з вiдходами - мiсця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберiгання, сортування, оброблення, перероблення, утилiзацiї, видалення, знешкодження та захоронення вiдходiв;

(абзац п'ятнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI)

     вiдведенi мiсця чи об'єкти - мiсця чи об'єкти (мiсця розмiщення вiдходiв, сховища, полiгони, комплекси, споруди, дiлянки надр тощо), на використання яких отримано дозвiл на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами;

(абзац шiстнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Державний класифiкатор вiдходiв - систематизований перелiк кодiв та назв вiдходiв, призначений для використання в державнiй статистицi з метою надання рiзнобiчної та обгрунтованої iнформацiї про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження та видалення вiдходiв.

     операцiї поводження з вiдходами - збирання, перевезення, зберiгання, сортування, оброблення (перероблення), утилiзацiя, видалення, знешкодження i захоронення вiдходiв;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, абзац вiсiмнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI)

     розмiщення вiдходiв - зберiгання та захоронення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи об'єктах;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     вiдходи як вторинна сировина - вiдходи, для утилiзацiї та переробки яких в Українi iснують вiдповiднi технологiї та виробничо-технологiчнi i/або економiчнi передумови;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     збирання i заготiвля вiдходiв як вторинної сировини - дiяльнiсть, пов'язана iз збиранням, купiвлею, прийманням, зберiганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалiзацiєю i постачанням таких вiдходiв переробним пiдприємствам на утилiзацiю, а також надання послуг у цiй сферi.

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     абзац двадцять другий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI, абзац двадцять другий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 287-VIII)

     власник вiдходiв - фiзична або юридична особа, яка вiдповiдно до закону володiє, користується i розпоряджається вiдходами;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     побутовi вiдходи - вiдходи, що утворюються в процесi життя i дiяльностi людини в житлових та нежитлових будинках (твердi, великогабаритнi, ремонтнi, рiдкi, крiм вiдходiв, пов'язаних з виробничою дiяльнiстю пiдприємств) i не використовуються за мiсцем їх накопичення;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     твердi вiдходи - залишки речовин, матерiалiв, предметiв, виробiв, товарiв, продукцiї, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     рiдкi вiдходи - побутовi вiдходи, що утворюються у будинку за вiдсутностi централiзованого водопостачання та каналiзацiї i зберiгаються у вигрiбних ямах;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     послуги з вивезення побутових вiдходiв - збирання, зберiгання та перевезення побутових вiдходiв, що здiйснюються у населеному пунктi згiдно з правилами благоустрою, затвердженими органом мiсцевого самоврядування;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI, абзац двадцять сьомий статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 02.10.2012р. N 5400-VI, вiд 02.10.2012р. N 5402-VI)

     послуги з перероблення (оброблення) побутових вiдходiв - здiйснення будь-яких технологiчних операцiй, пов'язаних iз змiною фiзичних, хiмiчних чи бiологiчних властивостей побутових вiдходiв, з метою пiдготовки їх до екологiчно безпечного зберiгання, перевезення, утилiзацiї чи видалення;

(статтю 1 доповнено новим абзацом двадцять восьмим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI)

     послуги iз захоронення побутових вiдходiв - послуги з остаточного розмiщення побутових вiдходiв пiсля їх перероблення (оброблення) у спецiально вiдведених мiсцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкiдливий вплив вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативiв;

(статтю 1 доповнено новим абзацом двадцять дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI, у зв'язку з цим абзац двадцять восьмий вважати абзацом тридцятим)

     сортування вiдходiв - механiчний розподiл вiдходiв за їх фiзико-хiмiчними властивостями, технiчними складовими, енергетичною цiннiстю, товарними показниками тощо з метою пiдготовки вiдходiв до їх утилiзацiї чи видалення;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI, бзац тридцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI)

     джерело утворення побутових вiдходiв - об'єкт, на якому утворюються побутовi вiдходи (житловий будинок, пiдприємство, установа, органiзацiя, земельна дiлянка);

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять першим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI)

     декларацiя про вiдходи - документ, який згiдно з цим Законом подають суб'єкти господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами, дiяльнiсть яких призводить виключно до утворення вiдходiв, для яких показник загального утворення вiдходiв в межах вiд 50 до 1000;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     показник загального утворення вiдходiв (далi - Пзув) - критерiй обсягу утворення вiдходiв, що розраховується за формулою

     Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах вiдходiв 1, 2, 3 та 4 класiв небезпеки вiдповiдно, утворених за попереднiй рiк;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     послуги з поводження з побутовими вiдходами - послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових вiдходiв, що надаються в населеному пунктi згiдно з правилами благоустрою територiї населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санiтарного очищення населеного пункту та затвердженими органом мiсцевого самоврядування.

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 09.11.2017р. N 2189-VIII)

     Стаття 2. Законодавство про вiдходи

     Законодавство про вiдходи складається iз законiв України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення", "Про поводження з радiоактивними вiдходами", "Про металобрухт", "Про житлово-комунальнi послуги", "Про хiмiчнi джерела струму", "Про ветеринарну медицину", "Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї", Кодексу України про надра, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв.

(стаття 2 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     Стаття 3. Завдання законодавства про вiдходи

     Основними завданнями законодавства про вiдходи є:

     а) визначення основних принципiв державної полiтики у сферi поводження з вiдходами;

     б) правове регулювання вiдносин щодо дiяльностi у сферi поводження з вiдходами;

     в) визначення основних умов, вимог i правил щодо екологiчно безпечного поводження з вiдходами, а також системи заходiв, пов'язаних з органiзацiйно-економiчним стимулюванням ресурсозбереження;

     г) забезпечення мiнiмального утворення вiдходiв, розширення їх використання у господарськiй дiяльностi, запобiгання шкiдливому впливу вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

     Стаття 4. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини, пов'язанi з утворенням, збиранням i заготiвлею, сортуванням, перевезенням, зберiганням, обробленням (переробленням), утилiзацiєю, видаленням, знешкодженням та захороненням вiдходiв, що утворюються в Українi, перевозяться через її територiю, вивозяться з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилiзацiєю вiдходiв, що ввозяться в Україну як вторинна сировина.

(частина перша статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI)

     Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження, не призначенi для споживання людиною.

(статтю 4 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 287-VIII, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     Особливостi регулювання вiдносин щодо поводження з невловлюваними газоподiбними речовинами, що викидаються безпосередньо у повiтря, речовинами, що скидаються iз стiчними водами у воднi об'єкти (крiм тих, якi акумулюються i пiдлягають вивезенню у спецiально вiдведенi мiсця складування), радiоактивними вiдходами i речовинами, забрудненими ними, розкривними породами гiрничодобувних пiдприємств, якi за технологiєю зворотного вiдвалоутворення використовуються для закладення виробленого простору, металобрухтом, включаючи побiчнi продукти вiд виробництва та обробки чорних i кольорових металiв та їх сплавiв (шлаки, шлами та iнше), а також вторинними матерiальними чи енергетичними ресурсами та iншими вiдходами визначаються вiдповiдними законами.

(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, у редакцiї Закону України вiд 23.12.2004р. N 2290-IV)

     Стаття 5. Основнi принципи i напрями державної полiтики у сферi поводження з вiдходами

     Основними принципами державної полiтики у сферi поводження з вiдходами є прiоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров'я людини вiд негативного впливу вiдходiв, забезпечення ощадливого використання матерiально-сировинних та енергетичних ресурсiв, науково обгрунтоване узгодження екологiчних, економiчних та соцiальних iнтересiв суспiльства щодо утворення та використання вiдходiв з метою забезпечення його сталого розвитку.

     До основних напрямiв державної полiтики щодо реалiзацiї зазначених принципiв належить:

     а) забезпечення повного збирання i своєчасного знешкодження та видалення вiдходiв, а також дотримання правил екологiчної безпеки при поводженнi з ними;

     б) зведення до мiнiмуму утворення вiдходiв та зменшення їх небезпечностi;

     в) забезпечення комплексного використання матерiально-сировинних ресурсiв;

     г) сприяння максимально можливiй утилiзацiї вiдходiв шляхом прямого повторного чи альтернативного використання ресурсно-цiнних вiдходiв;

     д) забезпечення безпечного видалення вiдходiв, що не пiдлягають утилiзацiї, шляхом розроблення вiдповiдних технологiй, екологiчно безпечних методiв та засобiв поводження з вiдходами;

     е) органiзацiя контролю за мiсцями чи об'єктами розмiщення вiдходiв для запобiгання шкiдливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

     є) здiйснення комплексу науково-технiчних та маркетингових дослiджень для виявлення i визначення ресурсної цiнностi вiдходiв з метою їх ефективного використання;

     ж) сприяння створенню об'єктiв поводження з вiдходами;

     з) забезпечення соцiального захисту працiвникiв, зайнятих у сферi поводження з вiдходами;

     и) обов'язковий облiк вiдходiв на основi їх класифiкацiї та паспортизацiї;

     i) створення умов для реалiзацiї роздiльного збирання побутових вiдходiв шляхом запровадження соцiально-економiчних механiзмiв, спрямованих на заохочення утворювачiв цих вiдходiв до їх роздiльного збирання;

(частину другу статтi 5 доповнено пунктом "i" згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     ї) сприяння залученню недержавних iнвестицiй та iнших позабюджетних джерел фiнансування у сферу поводження з вiдходами.

(частину другу статтi 5 доповнено пунктом "ї" згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     Стаття 6. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 7. Нормування у сферi поводження з вiдходами

     У сферi поводження з вiдходами встановлюються такi нормативи:

     граничнi показники утворення вiдходiв у технологiчних процесах;

     питомi показники утворення вiдходiв, використання та втрат сировини у технологiчних процесах;

     iншi нормативи, передбаченi законодавством.

     Нормативи у сферi поводження з вiдходами, розробляються вiдповiдними мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями за погодженням iз уповноваженими органами виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 71. Оцiнка впливу на довкiлля

     Надання дозволiв, передбачених цим Законом, на види дiяльностi та об'єкти, що пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля, здiйснюється з урахуванням результатiв оцiнки впливу на довкiлля такої дiяльностi згiдно iз Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля".

(роздiл I доповнено статтею 71 згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

РОЗДIЛ II
ВIДНОСИНИ ПРАВА ВЛАСНОСТI НА ВIДХОДИ

     Стаття 8. Вiдходи як об'єкт права власностi

     Вiдходи є об'єктом права власностi.

     Право власностi на вiдходи може переходити вiд однiєї особи до iншої в порядку, передбаченому законом.

     Стаття 9. Суб'єкти права власностi на вiдходи

     Суб'єктами права власностi на вiдходи є громадяни України, iноземцi, особи без громадянства, пiдприємства, установи та органiзацiї усiх форм власностi, територiальнi громади, Автономна Республiка Крим i держава.

     Територiальнi громади є власниками вiдходiв, що утворюються на об'єктах комунальної власностi чи знаходяться на їх територiї i не мають власника або власник яких невiдомий (безхазяйнi вiдходи).

     Держава є власником вiдходiв, що утворюються на об'єктах державної власностi чи знаходяться на територiї України i не мають власника або власник яких невiдомий (крiм вiдходiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi), а також в iнших випадках, передбачених законом. Вiд iменi держави управлiння вiдходами, що є державною власнiстю, здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до закону.

     Суб'єкти права власностi володiють, користуються i розпоряджаються вiдходами в межах, визначених законом.

     Стаття 10. Перехiд права власностi на вiдходи у процесi приватизацiї державних пiдприємств

     У разi приватизацiї державних пiдприємств, внаслiдок дiяльностi яких накопичено певнi обсяги вiдходiв, право власностi на вiдходи та обов'язок щодо вiдшкодування заподiяної вiдходами шкоди здоров'ю людей, майну фiзичних або юридичних осiб та навколишньому природному середовищу переходить до нових власникiв, якщо iнше не передбачено вiдповiдно до закону умовами приватизацiї цих пiдприємств.

(частина перша статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     Умовами приватизацiї може бути передбачена солiдарна вiдповiдальнiсть попереднього власника та власника приватизованого пiдприємства.

     Стаття 11. Перехiд права власностi на вiдходи в результатi змiни власника чи користувача земельної дiлянки

     При змiнi власника чи користувача земельної дiлянки, на якiй розмiщенi вiдходи, питання про право власностi на вiдходи вирiшується окремо, вiдповiдно до закону.

     Стаття 12. Виявлення та облiк безхазяйних вiдходiв

     Вiдходи, щодо яких не встановлено власника або власник яких невiдомий, вважаються безхазяйними.

     З метою запобiгання або зменшення обсягiв утворення вiдходiв виявленi безхазяйнi вiдходи беруться на облiк.

     Порядок виявлення та облiку безхазяйних вiдходiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Частину четверту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Вiдходи, щодо яких встановлено власника, беруться на облiк вiдповiдно до вимог цього Закону.

     Вiдходи, повернутi юридичнiй особi, облiковуються за встановленою вартiстю з одночасним збiльшенням додаткового капiталу такої юридичної особи.

     Власники або користувачi земельних дiлянок, на яких виявлено безхазяйнi вiдходи, зобов'язанi у п'ятиденний строк повiдомити про них мiсцевi органи виконавчої влади чи органи мiсцевого самоврядування.

     Пiдставами для визначення вiдходiв безхазяйними та їх облiку можуть бути:

     повiдомлення власникiв або користувачiв земельних дiлянок, на яких виявлено безхазяйнi вiдходи;

     звернення (повiдомлення) громадян, пiдприємств, установ та органiзацiй, засобiв масової iнформацiї;

     результати iнспекцiйних перевiрок центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, органiв мiсцевого самоврядування.

(абзац четвертий частини восьмої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину дев'яту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     У разi отримання звернення (повiдомлення) Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, а також органи мiсцевого самоврядування зобов'язанi визначити кiлькiсть, склад, властивостi, вартiсть вiдходiв, рiвень їх небезпеки для навколишнього природного середовища i здоров'я людини та вжити заходiв для визначення власника вiдходiв.

(частина десята статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     У разi потреби для визначення власника безхазяйних вiдходiв та їх оцiнки можуть залучатися правоохороннi органи, вiдповiднi спецiалiсти i експерти.

     Частину дванадцяту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)
(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

РОЗДIЛ III
СУБ'ЄКТИ У СФЕРI ПОВОДЖЕННЯ З ВIДХОДАМИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

     Стаття 13. Суб'єкти у сферi поводження з вiдходами

     Суб'єктами у сферi поводження з вiдходами є громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, а також пiдприємства, установи та органiзацiї усiх форм власностi, дiяльнiсть яких пов'язана iз поводженням з вiдходами.

     Стаття 14. Права громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства у сферi поводження з вiдходами

     Громадяни України, iноземцi та особи без громадянства у сферi поводження з вiдходами мають право на:

     а) безпечнi для їх життя та здоров'я умови при здiйсненнi операцiй щодо поводження з вiдходами;

     б) одержання в установленому порядку повної та достовiрної iнформацiї про безпеку об'єктiв поводження з вiдходами як тих, що експлуатуються, так i тих, будiвництво яких планується;

     в) вiдвiдування в установленому порядку спецiально вiдведених мiсць чи об'єктiв поводження з вiдходами;

     г) участь в обговореннi питань, пов'язаних iз розмiщенням, проектуванням, спорудженням та експлуатацiєю об'єктiв поводження з вiдходами;

     д) екологiчне страхування вiдповiдно до законодавства України;

     е) вiдшкодування шкоди, заподiяної їх здоров'ю та майну внаслiдок порушення законодавства про вiдходи.

     Стаття 15. Обов'язки громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства у сферi поводження з вiдходами

     Громадяни України, iноземцi та особи без громадянства зобов'язанi:

     а) дотримуватися вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв у сферi поводження з вiдходами;

     б) вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими вiдходами;

(пункт "б" частини першої статтi 15 у редакцiї Законiв України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI, вiд 09.11.2017р. N 2189-VIII)

     в) виконувати iншi обов'язки, передбаченi законами, щодо запобiгання забрудненню навколишнього природного середовища вiдходами.

(пункт "в" частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 16. Права пiдприємств, установ та органiзацiй у сферi поводження з вiдходами

     Пiдприємства, установи та органiзацiї усiх форм власностi у сферi поводження з вiдходами мають право на:

     а) одержання в установленому порядку iнформацiї про технологiї утилiзацiї вiдходiв, будiвництво та експлуатацiю об'єктiв поводження з вiдходами;

     б) зберiгання вiдходiв у спецiально вiдведених мiсцях чи об'єктах вiдповiдно до санiтарних норм i правил утримання територiй;

     в) внесення пропозицiй, пов'язаних з розмiщенням, проектуванням, будiвництвом та експлуатацiєю об'єктiв поводження з вiдходами;

     г) одержання в установленому порядку пiльг у разi участi у створеннi об'єктiв поводження з вiдходами;

     д) участь у розробленнi мiсцевих, регiональних та загальнодержавної програм поводження з вiдходами;

     е) участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сферi поводження з побутовими вiдходами на певнiй територiї.

(частину першу статтi 16 доповнено пунктом "е" згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     Стаття 17. Обов'язки Суб'єктiв господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами

(назва статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     Суб'єкти господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами зобов'язанi:

(абзац перший статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     а) запобiгати утворенню та зменшувати обсяги утворення вiдходiв;

     б) забезпечувати приймання та утилiзацiю використаних пакувальних матерiалiв i тари, в яких знаходилася продукцiя цих пiдприємств, установ та органiзацiй - суб'єктiв господарської дiяльностi, або укладати угоди з вiдповiдними органiзацiями на їх збирання та утилiзацiю;

(пункт "б" статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     в) визначати склад i властивостi вiдходiв, що утворюються, а також ступiнь небезпечностi вiдходiв для навколишнього природного середовища та здоров'я людини вiдповiдно до нормативно-правових актiв, якi затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища;

(пункт "в" частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     г) на основi матерiально-сировинних балансiв виробництва виявляти i вести первинний поточний облiк кiлькостi, типу i складу вiдходiв, що утворюються, збираються, перевозяться, зберiгаються, обробляються, утилiзуються, знешкоджуються та видаляються, i подавати щодо них статистичну звiтнiсть у встановленому порядку;

     д) забезпечувати повне збирання, належне зберiгання та недопущення знищення i псування вiдходiв, для утилiзацiї яких в Українi iснує вiдповiдна технологiя, що вiдповiдає вимогам екологiчної безпеки;

(пункт "д" статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     е) брати участь у будiвництвi об'єктiв поводження з вiдходами;

     є) здiйснювати органiзацiйнi, науково-технiчнi та технологiчнi заходи для максимальної утилiзацiї вiдходiв, реалiзацiї чи передачi їх iншим споживачам або пiдприємствам, установам та органiзацiям, що займаються збиранням, обробленням та утилiзацiєю вiдходiв, а також забезпечувати за власний рахунок екологiчно обгрунтоване видалення тих вiдходiв, що не пiдлягають утилiзацiї;

     ж) не допускати змiшування вiдходiв, якщо це не передбачено iснуючою технологiєю та ускладнює поводження з вiдходами або не доведено, що така дiя вiдповiдає вимогам пiдвищення екологiчної безпеки;

     з) не допускати зберiгання та видалення вiдходiв у несанкцiонованих мiсцях чи об'єктах;

     и) здiйснювати контроль за станом мiсць чи об'єктiв розмiщення власних вiдходiв;

     i) своєчасно в установленому порядку сплачувати екологiчний податок, що справляється за розмiщення вiдходiв;

(пункт "i" частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     ї) надавати мiсцевим органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами iнформацiю про вiдходи та пов'язану з ними дiяльнiсть, у тому числi про випадки несанкцiонованого попадання вiдходiв у навколишнє природне середовище та вжитi щодо цього заходи;

(пункт "ї" частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     й) призначати вiдповiдальних осiб у сферi поводження з вiдходами;

     к) забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання планiв органiзацiї роботи у сферi поводження з вiдходами;

     л) вiдшкодовувати шкоду, заподiяну навколишньому природному середовищу, здоров'ю та майну громадян, пiдприємствам, установам та органiзацiям внаслiдок порушення встановлених правил поводження з вiдходами, вiдповiдно до законодавства України;

     м) забезпечувати професiйну пiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї та проведення атестацiї фахiвцiв у сферi поводження з вiдходами;

     н) мати лiцензiї на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами i/або дозвiл на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв;

(статтю 17 доповнено новим пунктом "н" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "н" статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     о) мати погоджений iз уповноваженими органами виконавчої влади план дiй на випадок виникнення надзвичайної ситуацiї, пов'язаної з поводженням з небезпечними вiдходами;

(статтю 17 доповнено пунктом "о" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "о" частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     п) передбачати при укладаннi угод на поставку в Україну товарної продукцiї утилiзацiю чи вивезення з України використаних пакувальних матерiалiв i тари;

(статтю 17 доповнено пунктом "п" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     р) здiйснювати планування нового будiвництва або реконструкцiї об'єкта поводження з вiдходами з дотриманням вимог законодавства про мiстобудування;

(статтю 17 доповнено пунктом "р" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "р" статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     с) мати дозвiл на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами, якщо їхня дiяльнiсть призводить до утворення вiдходiв, для яких Пзув перевищує 1000;

(статтю 17 доповнено пунктом "с" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, у зв'язку з цим пункт "н" вважати пунктом "т", пункт "с" статтi 17 у редакцiї Законiв України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII, вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     т) виконувати iншi обов'язки, передбаченi законодавством, щодо запобiгання забрудненню навколишнього природного середовища вiдходами.

     Суб'єкти господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами, дiяльнiсть яких призводить виключно до утворення вiдходiв, для яких Пзув вiд 50 до 1000, зобов'язанi щороку подавати декларацiю про вiдходи за формою та у порядку, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 17 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою)

     Суб'єкти господарювання, якi в установленому порядку визначенi виконавцями послуг на вивезення побутових вiдходiв на певнiй територiї, здiйснюють їх роздiльне збирання.

статтю 17 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

     Суб'єкти господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових вiдходiв на певнiй територiї, на якiй знаходиться об'єкт утворення вiдходiв.

(статтю 17 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

РОЗДIЛ IV
КОМПЕТЕНЦIЯ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРI ПОВОДЖЕННЯ З ВIДХОДАМИ

     Стаття 18. Компетенцiя Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi поводження з вiдходами

     До компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi поводження з вiдходами належить:

     а) реалiзацiя державної полiтики у сферi поводження з вiдходами;

     б) забезпечення розроблення i виконання загальнодержавних i мiждержавних програм поводження з вiдходами i запровадження маловiдходних, енергозберiгаючих та ресурсозберiгаючих технологiй;

(пункт "б" частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     в) забезпечення органiзацiйно-економiчних засад у сферi поводження з вiдходами, впровадження маловiдходних, безвiдходних технологiй, стимулювання роздiльного збирання та утилiзацiї вiдходiв;

(пункт "в" частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     г) координацiя роботи мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами;

     д) затвердження порядку надання дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами;

(пункт "д" частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     е) затвердження перелiку небезпечних вiдходiв;

     є) затвердження перелiку вiдходiв, транскордонне перевезення i видалення яких пiдлягає державному регулюванню, та органiзацiя контролю за їх перевезенням i видаленням;

     ж) пункт "ж" частини першої статтi 18 виключено

(пункт "ж" частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     з) затвердження перелiку операцiй, пов'язаних з утилiзацiєю та видаленням вiдходiв;

     и) забезпечення створення в Українi об'єктiв для захоронення небезпечних вiдходiв, що не пiдлягають знешкодженню та утилiзацiї;

     i) визначення порядку облiку утворення, утилiзацiї та видалення вiдходiв;

     ї) органiзацiя пiдготовки фахiвцiв у сферi поводження з вiдходами;

     й) забезпечення участi України у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi поводження з вiдходами.

     к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилiзацiї вiдходiв як вторинної сировини;

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом "к" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     л) пункт "л" частини першої статтi 18 виключено

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом "л" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     м) визначення органу лiцензування операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами;

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом "м" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "м" частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     н) встановлення порядку надання письмової згоди (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв;

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом "н" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "н" частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     о) встановлення порядку ввезення, вивезення i транзиту через територiю України окремих видiв вiдходiв;

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом "о" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     п) затвердження вимог до систем поводження з вiдходами;

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом "п" згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5179-VI)

     р) затвердження форми декларацiї про вiдходи та порядку її подання;

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом "р" згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     с) встановлення порядку формування тарифiв на послуги з поводження з побутовими вiдходами.

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом "с" згiдно iз Законом України вiд 09.11.2017р. N 2189-VIII)

     Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати й iншi повноваження у сферi поводження з вiдходами вiдповiдно до законiв України.

     Стаття 19. Повноваження Автономної Республiки Крим у сферi поводження з вiдходами

     До повноважень Автономної Республiки Крим у сферi поводження з вiдходами належить:

     а) виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших центральних органiв виконавчої влади;

     б) участь у формуваннi державної полiтики у сферi поводження з вiдходами;

     в) здiйснення заходiв у сферi поводження з вiдходами вiдповiдно до законодавства України;

     г) забезпечення виконання на територiї Автономної Республiки Крим загальнодержавних програм та програм поводження з вiдходами;

     д) затвердження та забезпечення виконання програм Автономної Республiки Крим щодо поводження з вiдходами;

     е) координацiя i сприяння розробленню мiсцевих програм поводження з вiдходами;

     є) контроль за виконанням на територiї Автономної Республiки Крим загальнодержавних програм та програм Автономної Республiки Крим поводження з вiдходами;

     ж) контроль за дотриманням законодавства пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi поводження з вiдходами на територiї Автономної Республiки Крим;

     з) розроблення та затвердження схем санiтарного очищення населених пунктiв.

(частину першу статтi 19 доповнено пунктом "з" згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     Законами України до повноважень Автономної Республiки Крим можуть бути вiднесенi й iншi повноваження у сферi поводження з вiдходами.

     Стаття 20. Повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй у сферi поводження з вiдходами

     До повноважень мiсцевих державних адмiнiстрацiй у сферi поводження з вiдходами належить:

     а) виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших центральних органiв виконавчої влади;

     б) участь у розробленнi загальнодержавних програм рацiонального використання вiдходiв i вжиття необхiдних заходiв для запровадження маловiдходних та енергозберiгаючих технологiй;

     в) органiзацiя розроблення та здiйснення регiональних i мiсцевих програм поводження з вiдходами, а також забезпечення реалiзацiї загальнодержавних програм;

     г) координацiя та сприяння розвитку пiдприємницької дiяльностi у сферi поводження з вiдходами;

     д) здiйснення контролю за використанням вiдходiв з урахуванням їх ресурсної цiнностi та вимог безпеки для здоров'я людей i навколишнього природного середовища;

     е) здiйснення контролю за дiяльнiстю об'єктiв поводження з вiдходами;

     є) взаємодiя з органами мiсцевого самоврядування;

     ж) розроблення та затвердження схем санiтарного очищення населених пунктiв;

(пункт "ж" частини першої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     з) органiзацiя та сприяння створенню спецiалiзованих пiдприємств усiх форм власностi для збирання, оброблення, утилiзацiї та видалення вiдходiв, а також для виготовлення, монтажу та сервiсного обслуговування вiдповiдного устаткування;

     и) залучення та об'єднання на договiрних засадах коштiв пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян, мiсцевого бюджету i позабюджетних фондiв для фiнансування будiвництва нових, розширення та реконструкцiї дiючих об'єктiв поводження з вiдходами, а також для вивчення можливостi утилiзацiї вiдходiв, їх маркетингу тощо;

     i) складання i ведення реєстру об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв i реєстру мiсць видалення вiдходiв;

     ї) органiзацiя ведення облiку утворення, оброблення, знешкодження, утилiзацiї та видалення вiдходiв, їх паспортизацiї;

     й)органiзацiя збирання i видалення побутових та iнших вiдходiв, у тому числi вiдходiв дрiбних виробникiв, створення полiгонiв для їх захоронення, а також здiйснення роздiльного збирання корисних компонентiв цих вiдходiв;

(пункт "й" частини першої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     к) видача дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами термiном на три роки;

(пункт "к" частини першої статтi 20 у редакцiї Законiв України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     л) пункт "л" частини першої статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     м) пункт "м" виключено

(згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, у зв'язку з цим пункти "н" та "о" вважати пунктами "м" та "н")

     м) забезпечення лiквiдацiї несанкцiонованих i неконтрольованих звалищ вiдходiв самостiйно або за рiшенням уповноважених на те органiв;

(пункт "м" частини першої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     н) сприяння роз'ясненню законодавства про вiдходи серед населення, створення необхiдних умов для стимулювання залучення населення до збирання i заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини;

(пункт "н" частини першої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     о) пункт "о" частини першої статтi 20 виключено

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "о" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "о" частини першої статтi 20 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     п) здiйснення контролю за додержанням юридичними та фiзичними особами вимог у сферi поводження з виробничими та побутовими вiдходами вiдповiдно до закону та розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення або передача їх матерiалiв на розгляд iнших державних органiв у разi порушення законодавства про вiдходи;

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "п" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "п" частини першої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     р) пункт "р" частини першої статтi 20 виключено

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "р" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "р" частини першої статтi 20 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     с) пункт "с" частини першої статтi 20 виключено

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "с" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "с" частини першої статтi 20 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Крiм повноважень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, до повноважень обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у сферi поводження з вiдходами належить:

     а) забезпечення здiйснення оцiнки впливу на довкiлля та надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля щодо науково-дослiдних i технологiчних розробок та проектно-кошторисної документацiї на будiвництво i реконструкцiю пiдприємств, установок, полiгонiв, комплексiв, споруд, iнших спецiально вiдведених мiсць чи об'єктiв вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля;

(пункт "а" частини другої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     б) видача вiдповiдно до закону дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами термiном на три роки;

(пункт "б" частини другої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     в) пункт "в" частини другої статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     г) погодження мiсць розмiщення об'єктiв поводження з вiдходами (крiм небезпечних вiдходiв).

(статтю 20 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     Пiд час пiдготовки проектiв мiсцевих бюджетiв мiсцевi державнi адмiнiстрацiї вносять пропозицiї щодо залучення коштiв, необхiдних для здiйснення заходiв у сферi поводження з вiдходами.

     Стаття 201. Повноваження органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сферi поводження з вiдходами

     До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сферi поводження з вiдходами належить:

     а) забезпечення здiйснення оцiнки впливу на довкiлля та надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля щодо науково-дослiдних i технологiчних розробок та проектно-кошторисної документацiї на будiвництво i реконструкцiю пiдприємств, установок, полiгонiв, комплексiв, споруд, iнших спецiально вiдведених мiсць чи об'єктiв вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля;

(пункт "а" статтi 201 у редакцiї Закону України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     б) видача вiдповiдно до закону дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами термiном на три роки;

(пункт "б" статтi 201 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     в) пункт "в" статтi 201 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     г) погодження мiсць розмiщення об'єктiв поводження з вiдходами (крiм небезпечних вiдходiв).

(Закон доповнено статтею 201 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 21. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування у сферi поводження з вiдходами

     Органи мiсцевого самоврядування у сферi поводження з вiдходами забезпечують:

     а) виконання вимог законодавства про вiдходи;

     б) розроблення та затвердження схем санiтарного очищення населених пунктiв;

     в) органiзацiю збирання i видалення побутових вiдходiв, у тому числi вiдходiв дрiбних виробникiв, створення полiгонiв для їх захоронення, а також органiзацiю роздiльного збирання корисних компонентiв цих вiдходiв;

     г) затвердження мiсцевих i регiональних програм поводження з вiдходами та контроль за їх виконанням;

     д) вжиття заходiв для стимулювання суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi поводження з вiдходами;

     е) вирiшення питань щодо розмiщення на своїй територiї об'єктiв поводження з вiдходами;

     є) координацiю дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що знаходяться на їх територiї, в межах компетенцiї;

     ж) пункт "ж" частини першої статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     з) здiйснення контролю за рацiональним використанням та безпечним поводженням з вiдходами на своїй територiї;

     и) лiквiдацiю несанкцiонованих i неконтрольованих звалищ вiдходiв;

     i) сприяння роз'ясненню законодавства про вiдходи серед населення, створення необхiдних умов для стимулювання залучення населення до збирання i заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини;

(пункт "i" частини першої статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     ї) здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до законiв України;

     й) надання згоди на розмiщення на територiї села, селища, мiста мiсць чи об'єктiв для зберiгання та захоронення вiдходiв, сфера екологiчного впливу функцiонування яких згiдно з дiючими нормативами включає вiдповiдну адмiнiстративно-територiальну одиницю;

(частину першу статтi 21 доповнено пунктом "й" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "й" частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     к) пункт "к" частини першої статтi 21 виключено

(частину першу статтi 21 доповнено пунктом "к" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     л) пункт "л" частини першої статтi 21 виключено

(частину першу статтi 21 доповнено пунктом "л" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     м) здiйснення контролю за додержанням юридичними та фiзичними особами вимог у сферi поводження з виробничими та побутовими вiдходами вiдповiдно до закону та розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення або передача їх матерiалiв на розгляд iнших державних органiв у разi порушення законодавства про вiдходи.

(частину першу статтi 21 доповнено пунктом "м" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "м" частини першої статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     Органи мiсцевого самоврядування приймають рiшення про вiдвiд земельних дiлянок для розмiщення вiдходiв i будiвництва об'єктiв поводження з вiдходами.

     Стаття 22. Уповноваженi органи виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами

     Уповноваженими органами виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, а на територiї Автономної Республiки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, iншi органи виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї.

(стаття 22 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 23. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi поводження з вiдходами

(назва статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi поводження з вiдходами належить:

(абзац перший частини першої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     а) пункт "а" частини першої статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     б) пункт "б" частини першої статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     в) забезпечення здiйснення оцiнки впливу на довкiлля та надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля щодо науково-дослiдних i технологiчних розробок та проектно-кошторисної документацiї на будiвництво i реконструкцiю пiдприємств, установок, полiгонiв, комплексiв, споруд, iнших спецiально вiдведених мiсць чи об'єктiв вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля;

(пункт "в" частини першої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, у редакцiї Закону України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     г) пункт "г" частини першої статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     д) пункт "д" частини першої статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     е) створення iнформацiйно-аналiтичних систем i банкiв даних про обсяги утворення та поводження з вiдходами;

     є) пункт "є" частини першої статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     ж) пункт "ж" частини першої статтi 23 виключено

(пункт "ж" частини першої статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     з) надання письмової згоди (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв;

(пункт "з" частини першої статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     и) пункт "и" частини першої статтi 23 виключено

(пункт "и" частини першої статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     i) погодження мiсць розмiщення небезпечних об'єктiв поводження з вiдходами;

(пункт "i" частини першої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     ї) пункт "ї" частини першої статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     й) пункт "й" частини першої статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     к) розроблення пропозицiй щодо розмiщення об'єктiв для поводження з небезпечними вiдходами та їх перевезення по територiї України;

     л) пункт "л" частини першої статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     м) забезпечення обмiну iнформацiєю з вiдповiдними органами влади iнших держав та мiжнародними органiзацiями у сферi поводження з вiдходами.

     н) затвердження перелiку небезпечних властивостей вiдходiв за погодженням з державною санiтарно-епiдемiологiчною службою України;

(частину першу статтi 23 доповнено пунктом "н" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     о) здiйснення функцiй компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенцiї про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням;

(частину першу статтi 23 доповнено пунктом "о" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     п) формування i ведення державного банку даних щодо впроваджених в Українi технологiй утилiзацiї вiдходiв;

(частину першу статтi 23 доповнено пунктом "п" згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     р) пункт "р" частини першої статтi 23 виключено

(частину першу статтi 23 доповнено пунктом "р" згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     с) розроблення та впровадження систем поводження з вiдходами.

(частину першу статтi 23 доповнено пунктом "с" згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5179-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, здiйснює й iншi функцiї, передбаченi цим Законом.

(частина друга статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 231. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi поводження з вiдходами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi поводження з вiдходами належить:

     а) координацiя роботи iнших уповноважених органiв виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами та контролю за дотриманням вимог екологiчної безпеки;

     б) встановлення вiдповiдно до закону порядку здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами;

     в) пункт "в" частини першої статтi 231 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     г) укладення в передбаченому законом порядку мiжвiдомчих мiжнародних договорiв України щодо спiвробiтництва у сферi поводження з вiдходами та контролю за транскордонним перевезенням вiдходiв;

     ґ) забезпечення обмiну iнформацiєю з вiдповiдними органами влади iнших держав та мiжнародними органiзацiями у сферi поводження з вiдходами;

     д) затвердження перелiку небезпечних властивостей вiдходiв за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, здiйснює також iншi функцiї, передбаченi законом.

(Закон доповнено статтею 231 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 232. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi поводження з вiдходами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi поводження з вiдходами належить здiйснення державного нагляду (контролю) за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територiальними органами, мiсцевими органами виконавчої влади, iншими органами, органами мiсцевого самоврядування делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади, за додержанням пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi i господарювання, громадянами України, iноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про поводження з вiдходами щодо:

     а) дотримання вимог виданих дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами;

     б) пункт "б" частини першої статтi 232 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     в) складання i ведення реєстру об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв та реєстру мiсць видалення вiдходiв;

     г) перевезення небезпечних вiдходiв територiєю України та за транскордонним перевезенням вiдходiв;

     ґ) збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiї, знешкодження, видалення, захоронення вiдходiв;

     д) ведення первинного облiку кiлькостi, типу i складу вiдходiв, що утворюються, збираються, перевозяться, зберiгаються, обробляються, утилiзуються, знешкоджуються та видаляються, подання вiдповiдної статистичної звiтностi в установленому порядку та паспортизацiї таких вiдходiв;

     е) пункт "е" частини першої статтi 232 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     є) пункт "є" частини першої статтi 232 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     ж) дотримання правил i режиму експлуатацiї установок, виробництв з оброблення та утилiзацiї вiдходiв;

     з) дотримання правил зберiгання, транспортування, знешкодження, лiквiдацiї, захоронення пестицидiв i агрохiмiкатiв, токсичних хiмiчних речовин, небезпечних речовин;

     и) дотримання вимог екологiчної безпеки при транспортуваннi, зберiганнi, використаннi, знешкодженнi та захороненнi хiмiчних засобiв захисту рослин, мiнеральних добрив, токсичних речовин i вiдходiв;

     i) своєчасного та повного виконання заходiв iз захисту земель вiд засмiчення та забруднення вiдходами.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, здiйснює також iншi повноваження, передбаченi законом.

(Закон доповнено статтею 232 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 24. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, у сферi поводження з вiдходами

(назва статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, у сферi поводження з вiдходами належить:

(абзац перший статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     а) здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за дотриманням державних санiтарних норм, правил, гiгiєнiчних нормативiв пiд час утворення, збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiї, видалення, знешкодження та захоронення вiдходiв, а також забезпечення у нормах i правилах щодо поводження з вiдходами вимог безпеки для здоров'я людини;

(пункт "а" статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     б) визначення прiоритетних заходiв щодо охорони здоров'я людини вiд негативного впливу вiдходiв;

     в) проведення державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи проектно-кошторисної документацiї з метою визначення мiсць розташування та технiко-економiчного обгрунтування проектiв будiвництва, розширення, реконструкцiї об'єктiв поводження з вiдходами;

     г) видача висновкiв державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи щодо об'єктiв поводження з вiдходами;

     д) встановлення санiтарно-гiгiєнiчних вимог до продукцiї, що виробляється з вiдходiв, та видача гiгiєнiчного сертифiката на неї;

     е) методичне забезпечення та здiйснення контролю при визначеннi рiвня небезпечностi вiдходiв;

     е1) погодження республiканських Автономної Республiки Крим, обласних (мiст Києва та Севастополя) програм у сферi поводження з вiдходами;

(статтю 24 доповнено пунктом "е1" згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     є) iншi функцiї, передбаченi законами України.

     Стаття 25. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, у сферi поводження з вiдходами

(назва статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, у сферi поводження з вiдходами належать:

(абзац перший статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     а) формування державної полiтики у сферi поводження з побутовими вiдходами, забезпечення розроблення державних програм у сферi поводження з побутовими вiдходами, планiв та заходiв у сферi поводження з побутовими вiдходами;

(пункт "а" статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     б) координацiя дiяльностi мiсцевих органiв виконавчої влади у сферi поводження з побутовими вiдходами;

     в) нормативно-методичне забезпечення з питань поводження з побутовими вiдходами;

     г) розроблення та затвердження норм i правил у сферi поводження з побутовими вiдходами;

(пункт "г" статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     д) погодження республiканських Автономної Республiки Крим, обласних (мiст Києва та Севастополя) програм у сферi поводження з побутовими вiдходами;

     е) встановлення за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, порядку розроблення, погодження та затвердження схем санiтарного очищення населених пунктiв;

(пункт "е" статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     є) затвердження за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, правил експлуатацiї та утримання об'єктiв поводження з побутовими вiдходами;

     ж) iншi повноваження, передбаченi законами України.

(стаття 25 у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     Стаття 251. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, у сферi поводження з вiдходами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, у сферi поводження з вiдходами належить:

     а) реалiзацiя державної полiтики у сферi поводження з побутовими вiдходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у сферi поводження з побутовими вiдходами, планiв та заходiв у сферi поводження з побутовими вiдходами;

     б) погодження республiканських Автономної Республiки Крим, обласних, мiст Києва та Севастополя програм у сферi поводження з побутовими вiдходами;

     в) iншi повноваження, передбаченi законами України.

(Закон доповнено статтею 251 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

РОЗДIЛ V
ДЕРЖАВНИЙ ОБЛIК, МОНIТОРИНГ ТА IНФОРМУВАННЯ У СФЕРI ПОВОДЖЕННЯ З ВIДХОДАМИ

     Стаття 26. Державний облiк i паспортизацiя вiдходiв

     Державному облiку та паспортизацiї пiдлягають в обов'язковому порядку всi вiдходи, що утворюються на територiї України i на якi поширюється дiя цього Закону.

     Державний облiк та паспортизацiя вiдходiв здiйснюються у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Система i форми звiтностi, порядок надання i використання вiдповiдної iнформацiї про вiдходи, а також порядок перегляду їх номенклатури розробляються на основi державного класифiкатора вiдходiв i затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, та iнших заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади.

(частина третя статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 27. Ведення реєстру об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв

     З метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та аналiзу iнформацiї про об'єкти утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв ведеться їх реєстр, в якому визначаються номенклатура, обсяги утворення, кiлькiснi та якiснi характеристики вiдходiв, iнформацiя про поводження з ними та заходи щодо зменшення обсягiв утворення вiдходiв i рiвня їх небезпеки.

     Реєстр об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв ведеться на пiдставi звiтних даних виробникiв вiдходiв, вiдомостей уповноважених органiв виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами.

(частина друга статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Реєстр об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних".

(статтю 27 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 13.04.2020р. N 554-IX, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

     Порядок ведення реєстру об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 28. Ведення реєстру мiсць видалення вiдходiв

     З метою повного облiку та опису функцiонуючих, закритих та законсервованих мiсць видалення вiдходiв, їх якiсного i кiлькiсного складу, а також здiйснення контролю за впливом вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров'я людини ведеться реєстр мiсць видалення вiдходiв.

(частина перша статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     Реєстр мiсць видалення вiдходiв ведеться на пiдставi вiдповiдних паспортiв, звiтних даних виробникiв вiдходiв, вiдомостей уповноважених органiв виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами. Данi реєстру пiдлягають щорiчному уточненню.

(частина друга статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Реєстр мiсць видалення вiдходiв включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних".

(статтю 28 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 13.04.2020р. N 554-IX, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

     Порядок ведення реєстру мiсць видалення вiдходiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 29. Монiторинг мiсць утворення, зберiгання та видалення вiдходiв

     З метою визначення та прогнозування впливу вiдходiв на навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслiдкiв, їх вiдвернення та подолання виробники вiдходiв, їх власники, а також центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, а на територiї Автономної Республiки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища здiйснюють монiторинг мiсць утворення, зберiгання i видалення вiдходiв.

(частина перша статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Монiторинг мiсць утворення, зберiгання i видалення вiдходiв є складовою єдиної системи державного монiторингу навколишнього природного середовища.

     Стаття 30. Iнформування про вплив вiдходiв i мiсць чи об'єктiв їх зберiгання та видалення на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людини

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, та iншi уповноваженi органи виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами забезпечують заiнтересованi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї, громадян та їх об'єднання iнформацiєю про розташування мiсць чи об'єктiв зберiгання i видалення вiдходiв, їх вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

(стаття 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

РОЗДIЛ VI
ЗАХОДИ I ВИМОГИ ЩОДО ЗАПОБIГАННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ УТВОРЕННЯ ВIДХОДIВ ТА ЕКОЛОГIЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ

     Стаття 31. Заходи щодо запобiгання або зменшення обсягiв утворення вiдходiв

     З метою запобiгання або зменшення обсягiв утворення вiдходiв та стимулювання впровадження маловiдходних технологiй Кабiнет Мiнiстрiв України, мiнiстерства та iншi центральнi i мiсцевi органи виконавчої влади в межах своєї компетенцiї здiйснюють:

     а) розроблення та впровадження науково обгрунтованих нормативiв утворення вiдходiв на одиницю продукцiї (сировини та енергiї), виконання робiт i надання послуг, що регламентують їх кiлькiсний та якiсний склад, вiдповiдно до передових технологiчних досягнень;

     б) перiодичний перегляд встановлених нормативiв утворення вiдходiв, спрямований на зменшення їх обсягiв, з урахуванням передового вiтчизняного i зарубiжного досвiду та економiчних можливостей;

     в) пункт "в" частини першої статтi 31 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     г) розроблення та впровадження системи поводження з пакувальними матерiалами i тарою; системи збирання, видалення, знешкодження та утилiзацiї вiдпрацьованих мастил (олив); системи збирання, заготiвлi та утилiзацiї зношених шин, резинотехнiчних виробiв та вiдходiв резинотехнiчного виробництва; системи заготiвлi та утилiзацiї непридатних до використання транспортних засобiв; системи збирання та утилiзацiї електричного та електронного обладнання; системи збирання, видалення, знешкодження, утилiзацiї вiдходiв, що утворюються у процесi медичного обслуговування, ветеринарної практики, пов'язаних з ними дослiдних робiт;

(пункт "г" частини першої статтi 31 у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5179-VI)

     д) розроблення загальних вимог щодо поводження з побутовими вiдходами;

     е) розроблення системи iнформацiйного, науково-методичного забезпечення виробникiв вiдходiв вiдомостями про технологiчнi та iншi можливостi зменшення обсягiв утворення та утилiзацiї вiдходiв;

     є) пункт "є" частини першої статтi 31 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину другу статтi 31 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 32. Заходи щодо обмеження та запобiгання негативному впливу вiдходiв

     З метою обмеження та запобiгання негативному впливу вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров'я людини забороняється:

     а) провадити будь-яку господарську дiяльнiсть, пов'язану з утворенням вiдходiв, без одержання вiд мiсцевих органiв виконавчої влади дозволу на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами вiдповiдно до вимог цього Закону;

(пункт "а" частини першої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, вiд 02.10.2012р. N 5402-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     б) використовувати результати наукових дослiджень, впроваджувати в практику винаходи, застосовувати нову технiку, iмпортне устаткування, технологiї та системи, якщо вони не передбачають запобiгання чи мiнiмiзацiю обсягiв утворення вiдходiв на всiх стадiях технологiчного процесу, їх утилiзацiю та безпечне видалення;

     в) визначати мiсця розмiщення пiдприємств, установок, полiгонiв, комплексiв, сховищ та iнших об'єктiв поводження з вiдходами, проектувати та будувати регiональнi i мiжрегiональнi комплекси оброблення, знешкодження, утилiзацiї та видалення вiдходiв, якщо вони не вiдповiдають екологiчним та санiтарно-гiгiєнiчним вимогам;

(пункт "в" частини першої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     г) приймати рiшення про розмiщення i розвиток мiст та iнших населених пунктiв без визначення технiчних та iнших заходiв щодо створення умов для утилiзацiї чи видалення побутових вiдходiв;

     д) вводити в дiю новi i реконструйованi пiдприємства та iншi об'єкти, не забезпеченi устаткуванням i технологiями для безпечного поводження з вiдходами, та в разi вiдсутностi даних, необхiдних для оцiнки їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, згiдно з установленим порядком;

     е) передавати чи продавати небезпечнi вiдходи громадянам, пiдприємствам, установам та органiзацiям, якщо вони не забезпечують утилiзацiї чи видалення цих вiдходiв екологiчно безпечним способом;

     є) залучати дiтей i пiдлiткiв до органiзованого збирання вiдходiв (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я;

     ж) порушувати строки переробки вiдходiв, ввезених в Україну вiдповiдно до встановлених квотами умов;

(пункт "ж" частини першої статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     з) порушувати встановленi квоти на ввезення в Україну вiдходiв як вторинної сировини;

(частину першу статтi 32 доповнено пунктом "з" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     и) ввезення в Україну, за винятком транзитного перевезення, будь-яких вiдходiв з метою їх зберiгання чи видалення;

(частину першу статтi 32 доповнено пунктом "и" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, пункт "и" частини першої статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     i) з 1 сiчня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових вiдходiв.

(частину першу статтi 32 доповнено пунктом "i" згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI)

     Законодавством України можуть передбачатися й iншi спецiальнi заходи щодо обмеження та запобiгання негативному впливу вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

     Стаття 33. Вимоги щодо зберiгання та видалення вiдходiв

     Зберiгання та видалення вiдходiв здiйснюються вiдповiдно до вимог екологiчної безпеки та способами, що забезпечують максимальне використання вiдходiв чи передачу їх iншим споживачам (за винятком захоронення).

     На кожне мiсце чи об'єкт зберiгання або видалення вiдходiв складається спецiальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код вiдходiв (згiдно з державним класифiкатором вiдходiв), їх кiлькiсний та якiсний склад, походження, а також технiчнi характеристики мiсць чи об'єктiв зберiгання чи видалення i вiдомостi про методи контролю та безпечної експлуатацiї цих мiсць чи об'єктiв.

     Видалення вiдходiв здiйснюється вiдповiдно до встановлених законодавством вимог екологiчної безпеки з обов'язковим забезпеченням можливостi утилiзацiї чи захоронення залишкових продуктiв за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

(частина третя статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Зберiгання та видалення вiдходiв здiйснюються в мiсцях, визначених органами мiсцевого самоврядування з врахуванням вимог земельного та природоохоронного законодавства, за наявностi дозволу на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами, в якому визначенi види та кiлькiсть вiдходiв, загальнi технiчнi вимоги, заходи безпеки, вiдомостi щодо утворення, призначення, методiв оброблення вiдходiв вiдповiдно до встановлених умов їх зберiгання.

(частина четверта статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Визначенi для зберiгання та видалення вiдходiв мiсця чи об'єкти повиннi використовуватися лише для вiдходiв, заявлених на одержання дозволу на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами.

(частина п'ята статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Забороняється змiшування чи захоронення вiдходiв, для утилiзацiї яких в Українi iснує вiдповiдна технологiя.

     Забороняється несанкцiоноване скидання i розмiщення вiдходiв у тому числi побутових у пiдземних горизонтах, на територiї мiст та iнших населених пунктiв, на територiях природно-заповiдного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреацiйного та iсторико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санiтарної охорони водних об'єктiв, у iнших мiсцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Захоронення вiдходiв у надрах допускається у виняткових випадках за результатами спецiальних дослiджень з дотриманням норм i правил, передбачених законодавством України.

(частина сьома статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 34. Загальнi вимоги щодо поводження з небезпечними вiдходами

     Усi небезпечнi вiдходи за ступенем їх шкiдливого впливу на навколишнє природне середовище та на життя i здоров'я людини подiляються на чотири класи i пiдлягають облiку.

(частина перша статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Вiдповiдний клас вiдходiв визначається виробником вiдходiв вiдповiдно до нормативно-правових актiв, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина друга статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Суб'єкт господарської дiяльностi, у власностi або у користуваннi якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними вiдходами, зобов'язаний:

     забезпечити запобiгання забрудненню ними навколишнього природного середовища, а у разi виникнення такого забруднення - лiквiдувати забруднення та його наслiдки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;

     вживати заходiв, направлених на запобiгання аварiям, обмеження i лiквiдацiю їх наслiдкiв та захист людей i навколишнього природного середовища вiд їх впливу;

     повiдомляти про аварiю, що сталася на зазначеному об'єктi, i про заходи, вжитi для лiквiдацiї її наслiдкiв, органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та населення;

     забезпечувати експлуатацiю зазначених об'єктiв i перевезення небезпечних вiдходiв з додержанням вимог природоохоронного законодавства;

     мати лiцензiю на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами (не пiдлягає лiцензуванню зберiгання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних вiдходiв, якщо протягом року з дня утворення небезпечнi вiдходи передаються суб'єктам господарювання, що мають лiцензiю на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами);

(абзац шостий частини третьої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     iдентифiкувати об'єкти поводження з небезпечними вiдходами вiдповiдно до Закону України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки";

     мати план локалiзацiї та лiквiдацiї аварiї на об'єктi;

     мати декларацiю безпеки;

     надавати iнформацiю про такi об'єкти вiдповiдно до Закону України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки".

     У разi порушення суб'єктом господарської дiяльностi лiцензiйних умов поводження з небезпечними вiдходами лiцензiя анулюється у встановленому законом порядку.

     До поводження з небезпечними вiдходами допускаються особи, якi мають професiйну пiдготовку, пiдтверджену свiдоцтвом (сертифiкатом) на право роботи з небезпечними речовинами, та не мають медичних протипоказань. Допуск працiвникiв до роботи забезпечується вiдповiдною посадовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї.

     Перевезення небезпечних вiдходiв дозволяється лише за наявностi їх паспорта та лiцензiї на поводження з ними i в порядку, визначеному законодавством про перевезення небезпечних вантажiв.

     Перевезення небезпечних вiдходiв здiйснюється за умови обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi перевiзника за збитки, якi можуть бути завданi ним пiд час перевезення, вiдповiдно до закону.

     Розмiщення небезпечних вiдходiв дозволяється лише у спецiально обладнаних мiсцях та здiйснюється вiдповiдно до лiцензiйних умов щодо поводження з небезпечними вiдходами. Провадження iнших видiв дiяльностi, не пов'язаної з поводженням з небезпечними вiдходами, на територiї, вiдведенiй для їх розмiщення, забороняється.

     Частину дев'яту статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     Пiдприємства, установи та органiзацiї - суб'єкти господарської дiяльностi, на територiї яких зберiгаються небезпечнi вiдходи, вiдносяться вiдповiдно до закону до об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

     Вiдповiдальнiсть суб'єкта господарської дiяльностi, у власностi або у користуваннi якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними вiдходами, за шкоду, яка може бути заподiяна аварiями на таких об'єктах життю, здоров'ю, майну фiзичних та/або юридичних осiб, пiдлягає обов'язковому страхуванню вiдповiдно до закону.

(стаття 34 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     Стаття 341. Порядок надання письмової згоди (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв

     Письмова згода (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв надається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, протягом 60 днiв до запланованої дати їх першого перевезення.

(частина перша статтi 341 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у наданнi письмової згоди (повiдомлення) є:

     недостовiрнiсть даних у документах, поданих для отримання письмової згоди (повiдомлення);

     подання документiв, необхiдних для отримання письмової згоди (повiдомлення), не в повному обсязi та/або невiдповiднiсть їх встановленим законодавством вимогам;

     непогодження матерiалiв iншими уповноваженими органами виконавчої влади;

     вiдсутнiсть фiнансових гарантiй за завдану шкоду пiд час здiйснення транскордонного перевезення вiдходiв територiєю України залежно вiд виду та класу небезпеки вiдходiв.

     Письмова згода (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв надається в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 341 згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, надану письмову згоду (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв в день надання такої письмової згоди (повiдомлення).

(статтю 341 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Митнi органи здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для пропуску через митний кордон України, випуску у вiдповiдний митний режим небезпечних вiдходiв, на пiдставi письмової згоди (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв, отриманої вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(статтю 341 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, частина п'ята статтi 341 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 35. Регулювання збирання та заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини

     Частину першу статтi 35 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину другу статтi 35 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Загальнi вимоги до матерiально-технiчної бази для збирання i заготiвлi вiдходiв як вторинної сировини, забезпечення протипожежної та екологiчної безпеки встановлюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами.

     Операцiї поводження з окремими видами вiдходiв як вторинної сировини в частинi приймання i закупiвлi їх у населення спецiалiзованi пiдприємства здiйснюють через свої приймальнi пункти (стацiонарнi або пересувнi).

     Частину п'ята статтi 35 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)
(стаття 35 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     Стаття 351. Вимоги щодо поводження з побутовими вiдходами

     Поводження з побутовими вiдходами здiйснюється вiдповiдно до державних норм i правил.

(частина перша статтi 351 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Власники або наймачi, користувачi, у тому числi орендарi, джерел утворення побутових вiдходiв укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових вiдходiв, здiйснюють оплату послуг з поводження з побутовими вiдходами та забезпечують роздiльне збирання побутових вiдходiв.

     Виконавця послуг з вивезення побутових вiдходiв визначає орган мiсцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Виконавець послуг з вивезення побутових вiдходiв укладає договори про надання послуг з поводження з побутовими вiдходами iз споживачами. Виконавець послуг з вивезення побутових вiдходiв зобов'язаний укласти договори про надання послуг з перероблення та захоронення побутових вiдходiв iз суб'єктами господарювання, що надають такi послуги вiдповiдно до правил благоустрою територiї населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санiтарного очищення населеного пункту. Договори про надання послуг з поводження з побутовими вiдходами мають мiстити iнформацiю про укладенi договори мiж виконавцем послуг з вивезення побутових вiдходiв та суб'єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та/або захоронення побутових вiдходiв.

(частина друга статтi 351 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI, замiнено частинами другою - четвертою згiдно iз Законом України вiд 09.11.2017р. N 2189-VIII)

     Збирання та вивезення побутових вiдходiв у межах певної територiї здiйснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом мiсцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, спецiально обладнаними для цього транспортними засобами.

(частина третя статтi 351 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI)

     Пiд час проектування житлових будинкiв, громадських, виробничих, складських та iнших споруд передбачаються будiвництво та облаштування контейнерних майданчикiв для роздiльного збирання i зберiгання побутових вiдходiв, урн для побутових вiдходiв.

     Житловi масиви i внутрiшньодворовi територiї, дороги загального користування та iншi об'єкти благоустрою населених пунктiв, а також мiсця проведення масових заходiв обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових вiдходiв.

(частина п'ята статтi 351 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5402-VI)

     Роздiльне збирання побутових вiдходiв здiйснюється їх власниками згiдно з методикою роздiльного збирання побутових вiдходiв, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства.

(частина шоста статтi 351 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Великогабаритнi та ремонтнi вiдходи у складi побутових вiдходiв мають збиратися окремо вiд iнших видiв побутових вiдходiв.

     Небезпечнi вiдходи у складi побутових вiдходiв збираються окремо вiд iнших видiв побутових вiдходiв, а також мають вiдокремлюватися на етапi збирання чи сортування та передаватися спецiалiзованим пiдприємствам, що одержали лiцензiї на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами.

     Перевезення побутових вiдходiв здiйснюється спецiально обладнаними транспортними засобами.

     Орган мiсцевого самоврядування на конкурсних засадах визначає виконавця послуг з перевезення побутових вiдходiв з певної територiї населеного пункту.

     Захоронення побутових вiдходiв дозволяється тiльки на спецiально обладнаних для цього полiгонах/звалищах.

     Пiд час обрання органами мiсцевого самоврядування або мiсцевими державними адмiнiстрацiями схеми санiтарного очищення перевага надається пропозицiям, що передбачають бiльший ступiнь перероблення чи утилiзацiї побутових вiдходiв.

     Термiчне оброблення (спалювання) побутових вiдходiв дозволяється лише на спецiально призначених для цього пiдприємствах чи об'єктах.

     Спалювання побутових вiдходiв дозволяється лише на енергетичнi цiлi з метою одержання теплової та/або електричної енергiї.

     Забороняється проектування, будiвництво та експлуатацiя полiгонiв побутових вiдходiв без оснащення системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження бiогазу та фiльтрату.

(Закон доповнено статтею 351 згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     Стаття 352. Виключена

(Закон доповнено статтею 352 згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI, стаття 352 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 287-VIII)

     Стаття 36. Статтю 36 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     Стаття 37. Контроль у сферi поводження з вiдходами

(назва статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII)

     Контроль у сферi поводження з вiдходами здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад, громадськi iнспектори з благоустрою населених пунктiв.

(частина перша статтi 37 у редакцiї Законiв України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 09.04.2015р. N 320-VIII)

     Первинний виробничий контроль у сферi поводження з вiдходами здiйснюють у межах своєї компетенцiї виробники вiдходiв.

     Громадський контроль у сферi поводження з вiдходами здiйснюють громадськi iнспектори з охорони довкiлля вiдповiдно до законодавства.

(частина третя статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину четверту статтi 37 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII)

РОЗДIЛ VII
ЕКОНОМIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДIВ ЩОДО УТИЛIЗАЦIЇ ВIДХОДIВ I ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГIВ ЇХ УТВОРЕННЯ

     Стаття 38. Органiзацiйно-економiчнi заходи щодо забезпечення утилiзацiї вiдходiв i зменшення обсягiв їх утворення

     Органiзацiйно-економiчнi заходи щодо забезпечення утилiзацiї вiдходiв i зменшення обсягiв їх утворення передбачають:

     а) пункт "а" частини першої статтi 38 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     б) встановлення ставок екологiчного податку, що справляється за розмiщення вiдходiв, iз диференцiацiєю залежно вiд рiвня небезпеки вiдходiв та цiнностi територiї;

(пункт "б" частини першої статтi 38 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     в) надання суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi утилiзують, зменшують обсяги утворення вiдходiв та впроваджують у виробництво маловiдходнi технологiї, вiдповiдно до законодавства податкових, кредитних та iнших пiльг;

     г) надання в установленому законодавством порядку податкових, кредитних та iнших пiльг суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi здають вiдходи як вторинну сировину та займаються збиранням i заготiвлею таких вiдходiв;

     д) визначення прiоритетiв щодо фiнансування за державним контрактом пiдприємств, що впроваджують маловiдходнi технологiї, обробляють i утилiзують вiдходи;

     е) перегляд перелiку вiдходiв, щодо яких з урахуванням державних iнтересiв повинен установлюватися спецiальний режим стимулювання їх збирання, заготiвлi та використання;

     є) цiльове фiнансування науково-дослiдних робiт з конкретних проблем утилiзацiї вiдходiв i зменшення їх утворення;

     ж) пункт "ж" частини першої статтi 38 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     з) створення фондiв для цiльового фiнансування заходiв щодо утилiзацiї вiдходiв за рахунок добровiльних внескiв виробникiв вiдходiв, їх власникiв, вiтчизняних та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, окремих громадян, екологiчного страхування тощо;

     и) формування державного банку даних щодо впроваджених в Українi технологiй утилiзацiї вiдходiв;

(частину першу статтi 38 доповнено пунктом "и" згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     i) стимулювання споживачiв до роздiльного збирання вiдходiв шляхом виключення з плати за послугу поводження з побутовими вiдходами вартостi операцiй з поводження з роздiльно зiбраними (вiдсортованими) корисними компонентами цих вiдходiв.

(частину першу статтi 38 доповнено пунктом "i" згiдно iз Законом України вiд 09.11.2017р. N 2189-VIII)

     Законодавством України можуть встановлюватися й iншi органiзацiйно-економiчнi заходи щодо забезпечення утилiзацiї вiдходiв та зменшення обсягiв їх утворення.

     Стаття 39. Виключена

(стаття 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III, у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Стаття 40. Стимулювання заходiв щодо утилiзацiї вiдходiв та зменшення обсягiв їх утворення

     З метою стимулювання заходiв щодо утилiзацiї вiдходiв та зменшення обсягiв їх утворення суб'єктам господарської дiяльностi, якi впроваджують технологiї, спрямованi на зменшення обсягiв утворення вiдходiв, утилiзують вiдходи в процесi виробництва продукцiї (виконання робiт, надання послуг), здiйснюють їх збирання i заготiвлю, будiвництво пiдприємств i цехiв, а також органiзують виробництво устаткування для утилiзацiї вiдходiв, беруть пайову участь у фiнансуваннi заходiв щодо утилiзацiї вiдходiв та зменшення обсягiв їх утворення, можуть надаватися вiдповiдно до закону України:

(абзац перший частини першої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     а) пiльги щодо оподаткування прибутку вiд реалiзацiї продукцiї, виготовленої з використанням вiдходiв;

     б) прiоритетне державне кредитування;

     в) спецiальнi державнi субсидiї на зменшення вiдсоткiв за банкiвськi кредити, пов'язанi з iнвестицiями, що спрямовуються на утилiзацiю вiдходiв i виготовлення вiдповiдного устаткування;

     г) дотацiї з Державного бюджету України i мiсцевих бюджетiв для перевезення вiдходiв (вторинної сировини) чи напiвфабрикатiв, одержаних з цих вiдходiв;

(пункт "г" частини першої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     д) iнформацiя щодо технологiчних можливостей утилiзацiї вiдходiв;

     е) дотацiї з фондiв охорони навколишнього природного середовища та iнших джерел.

є) пiльги щодо поповнення обiгових коштiв пiдприємств, установ та органiзацiй - суб'єктiв господарської дiяльностi, що здiйснюють збирання i заготiвлю, оброблення (перероблення) i утилiзацiю вiдходiв як вторинної сировини, за умови цiльового використання цих коштiв для придбання та переробки таких вiдходiв.

(частину першу статтi 40 доповнено пунктом "є" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування можуть визначати у межах своїх повноважень додатковi заходи, пов'язанi iз стимулюванням утилiзацiї вiдходiв та зменшенням обсягiв їх утворення.

     Стаття 41. Фiнансування заходiв у сферi поводження з вiдходами

     Фiнансування заходiв у сферi поводження з вiдходами здiйснюється за рахунок коштiв виробникiв вiдходiв та їх власникiв. Для фiнансування цих заходiв можуть залучатися кошти мiсцевих бюджетiв, фондiв охорони навколишнього природного середовища, добровiльнi внески пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян та їх об'єднань, а також кошти Державного бюджету України, передбаченi на проведення заходiв.

(стаття 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI, вiд 17.05.2012р. N 4731-VI)

РОЗДIЛ VIII
ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРI ПОВОДЖЕННЯ З ВIДХОДАМИ I ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА НИХ

     Стаття 42. Правопорушення у сферi поводження з вiдходами

     Особи, виннi в порушеннi законодавства про вiдходи, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльну чи кримiнальну вiдповiдальностi за:

     а) порушення встановленого порядку поводження з вiдходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкiдливого впливу на здоров'я людини та економiчних збиткiв;

     б) самовiльне розмiщення чи видалення вiдходiв;

(пункт "б" частини першої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     в) порушення порядку ввезення в Україну, вивезення i транзиту через її територiю вiдходiв як вторинної сировини;

(пункт "в" частини першої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     г) невиконання розпоряджень i приписiв органiв, що здiйснюють державний контроль та нагляд за операцiями поводження з вiдходами та за мiсцями їх видалення;

     д) приховування, перекручення або вiдмову вiд надання повної та достовiрної iнформацiї за запитами посадових осiб i громадян та їх об'єднань стосовно безпеки утворення вiдходiв та поводження з ними, в тому числi про їх аварiйнi скиди та вiдповiднi наслiдки;

     е) пункт "е" частини першої статтi 42 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     є) пункт "є" частини першої статтi 42 виключено

(пункт "є" частини першої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     ж) порушення правил ведення первинного облiку та здiйснення контролю за операцiями поводження з вiдходами;

     з) порушення строкiв подання i порядку звiтностi щодо утворення, використання, знешкодження та видалення вiдходiв;

     и) невиконання вимог щодо поводження з вiдходами (пiд час їх збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiї, знешкодження, видалення та захоронення), що призвело до негативних екологiчних, санiтарно-епiдемiчних наслiдкiв або завдало матерiальної чи моральної шкоди;

     i) здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами без вiдповiдного дозволу на проведення таких операцiй, а також за порушення встановленого порядку подання декларацiї про вiдходи або за неподання такої декларацiї;

(пункт "i" частини першої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     ї) порушення встановлених правил i режиму експлуатацiї установок i виробництв з оброблення та утилiзацiї вiдходiв, а також полiгонiв для зберiгання чи захоронення промислових, побутових та iнших вiдходiв (смiттєзвалищ, шламосховищ, золовiдвалiв тощо);

     й) пункт "й" частини першої статтi 42 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     к) недотримання умов ввезення вiдходiв як вторинної сировини на територiю України;

(пункт "к" частини першої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     л) несвоєчасне внесення платежiв за розмiщення вiдходiв;

     м) порушення вимог безпечного перевезення небезпечних вiдходiв;

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом "м" згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     н) порушення встановлених квот на ввезення в Україну вiдходiв як вторинної сировини та строкiв їх перевезення.

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом "н" згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1825-VI)

     Законами України може бути встановлено вiдповiдальнiсть i за iншi правопорушення законодавства про вiдходи.

     Стаття 43. Вiдшкодування шкоди, заподiяної внаслiдок порушення законодавства про вiдходи

     Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни України, а також iноземцi та особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи зобов'язанi вiдшкодувати шкоду, заподiяну ними внаслiдок порушення законодавства про вiдходи, в порядку i розмiрах, встановлених законодавством України.

(стаття 43 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 44. Вирiшення спорiв у сферi поводження з вiдходами

     Спори, що виникають у сферi поводження з вiдходами, вирiшуються судом у встановленому законодавством порядку.

     Мiжнародними договорами України може бути передбачений iнший порядок розгляду спорiв щодо транскордонного перевезення вiдходiв.

РОЗДIЛ IX
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ПОВОДЖЕННЯ З ВIДХОДАМИ

     Стаття 45. Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi поводження з вiдходами

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi поводження з вiдходами вiдповiдно до норм мiжнародного права.

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

РОЗДIЛ X
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про вiдходи";

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ
5 березня 1998 року
N 187/98-ВР

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.