ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про пестициди i агрохiмiкати

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 18 березня 2004 року N 1628-IV,
вiд 15 листопада 2005 року N 3078-IV,
вiд 14 вересня 2006 року N 141-V,
вiд 14 листопада 2006 року N 335-V,
вiд 13 травня 2010 року N 2189-VI,
вiд 19 жовтня 2010 року N 2608-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4769-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 8 грудня 2015 року N 867-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 30 червня 2021 року N 1586-IX,
вiд 12 травня 2022 року N 2246-IX

(У текстi Закону слова "Укрдержхiмкомiсiя" та "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 18 березня 2004 року N 1628-IV)

(У текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI)

     Цей Закон регулює правовi вiдносини, пов'язанi з державною реєстрацiєю, виробництвом, закупiвлею, транспортуванням, зберiганням, торгiвлею та безпечним для здоров'я людини i навколишнього природного середовища застосуванням пестицидiв i агрохiмiкатiв, визначає права i обов'язки пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян, а також повноваження органiв виконавчої влади i посадових осiб у цiй сферi.

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     пестициди - токсичнi речовини, їх сполуки або сумiшi речовин хiмiчного чи бiологiчного походження, призначенi для знищення, регуляцiї та припинення розвитку шкiдливих органiзмiв, внаслiдок дiяльностi яких вражаються рослини, тварини, люди i завдається шкоди матерiальним цiнностям, а також гризунiв, бур'янiв, деревної, чагарникової рослинностi, засмiчуючих видiв риб;

     агрохiмiкати - органiчнi, мiнеральнi i бактерiальнi добрива, хiмiчнi мелiоранти, регулятори росту рослин та iншi речовини, що застосовуються для пiдвищення родючостi грунтiв, урожайностi сiльськогосподарських культур i полiпшення якостi рослинницької продукцiї;

     технiчнi засоби застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв - спецiальнi машини, механiзми та пристрої для обробки об'єктiв пестицидами та внесення органiчних i мiнеральних добрив;

     залишковi кiлькостi - вмiст дiючої речовини пестицидiв i агрохiмiкатiв, їх похiднi i продукти перетворення в живих системах (метаболiти) i у навколишньому природному середовищi;

     регламенти застосування - сукупнiсть вимог щодо застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     паспортизацiя об'єкта - документальне засвiдчення наявностi належних умов для роботи з пестицидами i агрохiмiкатами;

     агрохiмiчний паспорт земельної дiлянки (поля) - документ, що мiстить данi щодо агрохiмiчної характеристики грунтiв i стану їх забруднення токсичними речовинами та радiонуклiдами;

     агрохiмiчне обстеження - обов'язкове суцiльне обстеження сiльськогосподарських угiдь з метою державного контролю за змiною показникiв родючостi i забрудненням грунтiв;

     захист рослин - комплекс заходiв щодо попередження, зменшення втрат врожаю сiльськогосподарських культур вiд шкiдникiв, хвороб i бур'янiв;

     спецiальнi сировиннi зони - регiони або окремi господарства, що вiдповiдають умовам виробництва продукцiї рослинництва i тваринництва, придатної для виготовлення продуктiв дитячого та дiєтичного харчування;

     регулятори росту рослин - хiмiчнi речовини, якi впливають на процеси росту i розвитку рослин;

(статтю 1 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     фальсифiкованi пестициди i агрохiмiкати - продукцiя, яка не вiдповiдає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидiв i агрохiмiкатiв, у тому числi вимогам щодо маркування та пакування, розмiщення iнформацiї про товар на його упаковцi тощо, та/або продукцiя, на упаковцi якої зареєстрований знак для товарiв та послуг використано з порушенням прав власника.

(статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 14.09.2006р. N 141-V)

     Стаття 2. Законодавство України про пестициди i агрохiмiкати

     Законодавство України про пестициди i агрохiмiкати складається з цього Закону та iнших актiв законодавства, прийнятих вiдповiдно до нього.

     Стаття 3. Основнi принципи державної полiтики у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     Основними принципами державної полiтики у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, є:

     прiоритетнiсть збереження здоров'я людини i охорони навколишнього природного середовища по вiдношенню до економiчного ефекту вiд застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     державна пiдконтрольнiсть їх ввезення на митну територiю України, реєстрацiї, виробництва, зберiгання, транспортування, торгiвлi i застосування;

(абзац третiй статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     обгрунтованiсть їх застосування;

     мiнiмалiзацiя використання пестицидiв за рахунок впровадження бiологiчного землеробства та iнших екологiчно безпечних, нехiмiчних методiв захисту рослин;

     безпечнiсть для здоров'я людини та навколишнього природного середовища пiд час їх виробництва, транспортування, зберiгання, випробування i застосування за умови дотримання вимог, встановлених санiтарними нормами та iншими нормативно-правовими актами;

(абзац шостий статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.05.2010р. N 2189-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     єднiсть державної полiтики щодо дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами.

РОЗДIЛ II
ДЕРЖАВНI ВИПРОБУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦIЯ ПЕСТИЦИДIВ, АГРОХIМIКАТIВ I ТЕХНIЧНИХ ЗАСОБIВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

     Стаття 4. Вимоги до пестицидiв i агрохiмiкатiв

     Пестициди i агрохiмiкати вiтчизняного, а також iноземного виробництва, що завозяться для використання на територiю України, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     висока бiологiчна ефективнiсть щодо цiльового призначення;

     безпечнiсть для здоров'я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентiв їх застосування;

     вiдповiднiсть санiтарним нормам та iншим нормативно-правовим актам.

(абзац четвертий частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Забороняються ввезення на митну територiю України, виробництво, торгiвля, застосування та рекламування пестицидiв i агрохiмiкатiв до їх державної реєстрацiї, крiм випадкiв, встановлених цим Законом. Вимоги щодо проведення державної реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв не поширюються на дослiднi партiї, що використовуються для державних випробувань та наукових дослiджень; виробництво для експорту та виробництво дослiдних партiй, що використовуються для державних випробувань, науково-технологiчних дослiджень та випробувань, а також на агрохiмiкати за перелiком згiдно з додатком до цього Закону.

(частина друга статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1586-IX)

     Ввезення на митну територiю України незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для державних випробувань та наукових дослiджень, у науково обґрунтованих обсягах здiйснюється вiдповiдно до планiв державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу - за дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, виданi дозволи або iнформацiю про державну реєстрацiю пестицидiв i агрохiмiкатiв в день видачi таких дозволiв або реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв.

(статтю 4 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Митнi органи здiйснюють вiдповiднi митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України пестицидiв i агрохiмiкатiв, на пiдставi Перелiку агрохiмiкатiв, дозволених до ввезення на митну територiю України, виробництва, торгiвлi, застосування та рекламування без їх державної реєстрацiї згiдно з додатком до цього Закону, а також вiдповiдних дозволiв або iнформацiї про державну реєстрацiю пестицидiв i агрохiмiкатiв, отриманих вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(статтю 4 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою, частина п'ята статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Використання залишкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, термiн реєстрацiї яких закiнчився, проводиться протягом двох рокiв.

(частина шоста статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)
(частину другу i третю статтi 4 замiнено частинами другою - четвертою згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Частину п'яту статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Стаття 5. Органiзацiя державних випробувань пестицидiв i агрохiмiкатiв

     Державнi випробування пестицидiв i агрохiмiкатiв вiтчизняного та iноземного виробництва проводяться з метою бiологiчної, токсиколого-гiгiєнiчної та екологiчної оцiнки i розроблення регламентiв їх застосування.

     Державнi випробування пестицидiв i агрохiмiкатiв проводяться на пiдприємствах, в установах i органiзацiях за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 6. Проведення державних випробувань пестицидiв i агрохiмiкатiв

     Державнi випробування пестицидiв i агрохiмiкатiв проводяться у два етапи: польовi i виробничi.

     Метою польових випробувань є встановлення або пiдтвердження бiологiчної ефективностi нових пестицидiв i агрохiмiкатiв порiвняно з тими, що застосовуються, розроблення тимчасових регламентiв їх застосування та поглиблене вивчення препаративних форм.

(частина друга статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Сiльськогосподарська продукцiя, отримана в результатi проведення польових випробувань пестицидiв i агрохiмiкатiв з новою дiючою речовиною, пiдлягає знищенню з додержанням вимог санiтарних правил щодо безпеки для здоров'я людини та охорони навколишнього природного середовища.

(частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Виробничi випробування проводяться з метою пiдтвердження бiологiчної ефективностi пестицидiв i агрохiмiкатiв у рiзних зонах України, уточнення та обґрунтування регламентiв i способiв їх застосування, санiтарно-гiгiєнiчних i екологiчних нормативiв, розроблення та модифiкацiї методик визначення залишкових кiлькостей цих пестицидiв i агрохiмiкатiв та їх небезпечних метаболiтiв.

(частина четверта статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Стаття 7. Державна реєстрацiя пестицидiв i агрохiмiкатiв

     Державнiй реєстрацiї пiдлягають препаративнi форми пестицидiв i агрохiмiкатiв.

     Державна реєстрацiя пестицидiв i агрохiмiкатiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, на платнiй основi в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, на пiдставi позитивних результатiв випробувань та матерiалiв дослiджень.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4769-VI)

     Обов'язковою умовою державної реєстрацiї пестицидiв та агрохiмiкатiв є наявнiсть вiдповiдної документацiї щодо їх безпечного застосування, включаючи позитивний висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи та позитивну еколого-експертну оцiнку матерiалiв, поданих для реєстрацiї пестицидiв та агрохiмiкатiв, методик визначення залишкових кiлькостей пестицидiв i агрохiмiкатiв у сiльськогосподарськiй продукцiї, кормах, харчових продуктах, грунтi, водi, повiтрi.

(частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     У разi державної реєстрацiї пестицидiв чи агрохiмiкатiв в Українi забороняється протягом десяти рокiв з дати такої реєстрацiї використовувати iнформацiю, що мiститься в документацiї (досьє) щодо безпечного застосування цих пестицидiв, агрохiмiкатiв, без дозволу суб'єкта господарювання, за зверненням якого здiйснено реєстрацiю.

(статтю 7 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 14.11.2006р. N 335-V, у зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дев'ятою)

     Пiсля державної реєстрацiї пестицидiв та агрохiмiкатiв органи, що здiйснюють державний контроль за їх застосуванням, забезпечуються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, стандартними зразками пестицидiв i агрохiмiкатiв, методиками визначення їх залишкових кiлькостей.

     Пестициди i агрохiмiкати реєструються термiном до десяти рокiв. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, може встановити повну або тимчасову заборону на застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв в разi надходження нових, ранiше невiдомих, даних про їх небезпеку. В окремих випадках, у зв'язку з санiтарно-епiдемiчною та природоохоронною ситуацiєю в країнi (регiонi), центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, вправi обмежити аж до припинення у встановленому порядку всi види дiяльностi з пестицидами i агрохiмiкатами.

(частина шоста статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Пiсля закiнчення термiну реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв проводиться їх перереєстрацiя на платнiй основi в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина сьома статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4769-VI)

     Перелiк пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених для використання, регламенти їх застосування та щорiчнi доповнення до нього ведуться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державна реєстрацiя пестицидiв i агрохiмiкатiв є пiдставою для здiйснення державного контролю шляхом запровадження санiтарних заходiв (процедур експертизи, iнспектування та ухвалення) щодо наявностi в харчових продуктах дозволеної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, кiлькостi залишкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв у харчових продуктах, що реалiзуються на ринку України.

(статтю 7 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 14.09.2006р. N 141-V, частина дев'ята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 8. Державнi випробування та державна реєстрацiя технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

     Серiйне виробництво, закупiвля та експлуатацiя технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв дозволяється лише пiсля їх державної реєстрацiї.

     Допускається державна реєстрацiя технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, якi забезпечують належну якiсть технологiчних операцiй, запобiгають заподiянню шкоди здоров'ю осiб, якi безпосередньо працюють з ними, та населення, а також забрудненню навколишнього природного середовища.

     Державнi випробування i реєстрацiя технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв проводяться уповноваженим органом та в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Технiчнi засоби застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, що отримали позитивну оцiнку за наслiдками державних випробувань, заносяться до державного реєстру технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв. Порядок ведення державного реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi змiни конструкцiї технiчного засобу застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв вiн пiдлягає обов'язковiй перереєстрацiї.

     Частину шосту статтi 8 виключено

(частина шоста статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Технiчнi засоби застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, на якi поширюються вимоги та процедури технiчного регламенту щодо безпеки машин, не пiдлягають державним випробуванням, державнiй реєстрацiї та перереєстрацiї.

(у статтю 8 включено частину шосту згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

РОЗДIЛ III
ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ТОРГIВЛI, ЗБЕРIГАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, УТИЛIЗАЦIЇ, ЗНИЩЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПЕСТИЦИДIВ I АГРОХIМIКАТIВ

(назва роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Стаття 9. Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом i торгiвлею пестицидами та агрохiмiкатами

(назва статтi 9 у редакцiї Законiв України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Частину першу статтi 9 виключено

(частина перша статтi 9 у редакцiї Законiв України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 19.10.2010р. N 2608-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Частину другу статтi 9 виключено

частина друга статтi 9 у редакцiї Законiв України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 19.10.2010р. N 2608-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Ведення балансу потреби i надходження до України пестицидiв i агрохiмiкатiв здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Ввезення громадянами на митну територiю України зареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв дозволяється в обсягах, необхiдних для власного використання.

     Екологiчний ризик дiяльностi, пов'язаної з ввезенням на територiю України пестицидiв i агрохiмiкатiв, їх транспортуванням та використанням, пiдлягає обов'язковому страхуванню в порядку, визначеному актами законодавства України.

     Стаття 10. Вимоги до пакування та маркування

(назва статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2010р. N 2189-VI)

     Пестициди i агрохiмiкати, що використовуються в Українi, пакуються i маркуються вiдповiдно до чинного законодавства.

(частина перша статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2010р. N 2189-VI)

     Кожна товарна одиниця повинна супроводжуватися рекомендацiєю щодо її застосування iз зазначенням культур та об'єктiв, для оброблення яких призначено пестициди i агрохiмiкати, способiв, норм i кратностi використання, термiнiв вичiкування (для пестицидiв), заборони та обмеження на застосування, способiв i засобiв знешкодження пестицидiв та агрохiмiкатiв, а також заходiв безпеки пiд час роботи, транспортування i зберiгання, лiквiдацiї аварiйних ситуацiй та їх наслiдкiв, заходiв подання першої медичної допомоги у разi отруєння.

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 13.05.2010р. N 2189-VI)

     Розфасування пестицидiв i агрохiмiкатiв може здiйснюватися лише за наявностi дозволу його виробника або власника знака для товарiв i послуг.

(статтю 10 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою)

     Пестициди i агрохiмiкати i пакування iноземного виробництва, що ввозяться на територiю України, повиннi супроводжуватися даними про технологiю їх знешкодження та утилiзацiю.

(частина четверта статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 13.05.2010р. N 2189-VI)

     Частину п'яту статтi 10 виключено

(згiдно iз Законами України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 11. Загальнi вимоги до транспортування, зберiгання, застосування, утилiзацiї, знищення та знешкодження пестицидiв i агрохiмiкатiв та торгiвлi ними

     Транспортування, зберiгання, застосування, утилiзацiя, знищення та знешкодження пестицидiв i агрохiмiкатiв та торгiвля ними здiйснюються вiдповiдно до вимог, встановлених чинним законодавством, санiтарними правилами транспортування, зберiгання i застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв та iншими нормативними актами.

     Особи, дiяльнiсть яких пов'язана з транспортуванням, зберiганням, застосуванням пестицидiв i агрохiмiкатiв та торгiвлею ними, повиннi мати допуск (посвiдчення) на право роботи iз зазначеними пестицидами i агрохiмiкатами. Порядок одержання такого допуску визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Продаж населенню пестицидiв i агрохiмiкатiв здiйснюється у дрiбнофасованому виглядi та з обов'язковою наявнiстю iнструкцiї щодо безпечного їх застосування.

(частина третя статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Господарська дiяльнiсть у сферi зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв пiдлягає обов'язковому страхуванню, умови та порядок якого визначаються законодавством.

(статтю 11 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Стаття 12. Порядок застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

     При застосуваннi пестицидiв i агрохiмiкатiв здiйснюється комплекс заходiв вiдповiдно до регламентiв, встановлених для певної грунтово-клiматичної зони, з урахуванням попереднього агрохiмiчного обстеження грунтiв, даних агрохiмiчного паспорта земельної дiлянки (поля) i стану посiвiв, дiагностики мiнерального живлення рослин, прогнозу розвитку шкiдникiв i хвороб.

     Перелiки пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi, у тому числi для роздрiбної торгiвлi та для застосування авiацiйним методом, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

(частина друга статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 13. Особливостi застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв

     Застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреацiйного та iсторико-культурного призначення здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     На територiї, що зазнала радiоактивного забруднення, а також у зонах надзвичайних екологiчних ситуацiй застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв обмежується в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     У спецiальних сировинних зонах, призначених для вирощування продукцiї для дитячого i дiєтичного харчування, пестициди i агрохiмiкати застосовуються за спецiальними технологiями, якi забезпечують одержання продукцiї, що вiдповiдає санiтарно-гiгiєнiчним вимогам до дитячого та дiєтичного харчування.

(стаття 13 у редакцiї Закону України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Стаття 14. Державний облiк пестицидiв та агрохiмiкатiв

     Пiдприємства, установи i органiзацiї зобов'язанi вести облiк наявностi та використання пестицидiв i агрохiмiкатiв та надавати iнформацiю органам, що ведуть державний облiк.

     Порядок державного облiку наявностi та використання пестицидiв i агрохiмiкатiв, обсяги iнформацiї та органи, яким така iнформацiя подається, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть за розголошення iнформацiї, що стала вiдома їм внаслiдок виконання службових обов'язкiв i яка охороняється вiдповiдно до чинного законодавства.

     Стаття 15. Вилучення, утилiзацiя, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидiв

     Непридатнi або забороненi до використання пестициди i агрохiмiкати, пакування вiд них пiдлягають вилученню, утилiзацiї, знищенню та знешкодженню в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2010р. N 2189-VI)

РОЗДIЛ IV
РЕАЛIЗАЦIЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛIТИКИ, ЗДIЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ I ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕСТИЦИДИ I АГРОХIМIКАТИ

     Стаття 16. Органи, що реалiзують державну полiтику у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     Державна полiтика у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, реалiзується Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, та iншими органами виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї.

(стаття 16 у редакцiї Законiв України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 161. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

(назва статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

(абзац перший частини першої статтi 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     абзац другий частини першої статтi 161 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     абзац третiй частини першої статтi 161 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     абзац четвертий частини першої статтi 161 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     розробка та затвердження за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, методик визначення вiдповiдностi пестицидiв i агрохiмiкатiв сертифiкатам якостi та методичних вказiвок визначення вмiсту залишкових кiлькостей пестицидiв у водi, ґрунтi та сiльськогосподарськiй продукцiї.

     абзац шостий частини першої статтi 161 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     абзац сьомий частини першої статтi 161 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     абзац восьмий частини першої статтi 161 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, можуть належати й iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону.

(Закон доповнено статтею 161 згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Стаття 162. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

     абзац другий частини першої статтi 162 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац третiй частини першої статтi 162 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     здiйснення державного контролю за вмiстом залишкових кiлькостей пестицидiв, агрохiмiкатiв та важких металiв у поверхневих водах, призначених для сiльськогосподарських потреб, ґрунтi на землях сiльськогосподарського призначення, кормах, а також у сiльськогосподарськiй продукцiї та сировинi;

     реєстрацiя технiчних засобiв застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв.

(частину першу статтi 162 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, можуть належати й iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону.

(Закон доповнено статтею 162 згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Стаття 163. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

     абзац другий частини першої статтi 163 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     проведення державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи планiв державних випробувань пестицидiв i агрохiмiкатiв, матерiалiв реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв;

(дiю абзацу третього частини першої статтi 163 зупинено пiд час воєнного стану та протягом 90 днiв з дати його припинення вiдповiдно до абзацу другого частини першої статтi 25 цього Закону, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     погодження планiв державних випробувань пестицидiв i агрохiмiкатiв та перелiкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi;

     здiйснення державного нагляду за додержанням пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi та громадянами державних санiтарних норм i правил, гiгiєнiчних нормативiв i регламентiв безпечного виробництва, транспортування, зберiгання, застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, за вмiстом залишкової кiлькостi пестицидiв i агрохiмiкатiв у харчових продуктах та продовольчiй сировинi, у тому числi iмпортованих, лiкарських травах, водних об'єктах, водi, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, органiзованого вiдпочинку та з лiкувальною метою, лiкувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктiв, оздоровчого та рекреацiйного призначення, у повiтрi робочої зони;

     наукове обґрунтування та розроблення гiгiєнiчних нормативiв i регламентiв безпечного застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв;

(абзац шостий частини першої статтi 163 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     абзац сьомий частини першої статтi 163 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     визначення перелiку установ, якi проводять токсиколого-гiгiєнiчнi (медико-бiологiчнi) дослiдження пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     проведення арбiтражних дослiджень щодо токсиколого-гiгiєнiчної оцiнки пестицидiв i агрохiмiкатiв, умов їх безпечного застосування.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, можуть належати й iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону.

(Закон доповнено статтею 163 згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Стаття 164. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

     органiзацiя державних випробувань пестицидiв i агрохiмiкатiв вiтчизняного та iноземного виробництва, формування i затвердження плану їх проведення;

     проведення еколого-експертної оцiнки в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, матерiалiв, поданих для реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв;

(абзац третiй частини першої статтi 164 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     здiйснення в установленому порядку державної реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     затвердження перелiкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi;

     видача дозволiв на ввезення на митну територiю України незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових дослiджень, обробленого ними насiннєвого (садивного) матерiалу, на використання залишкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, термiн реєстрацiї яких закiнчився.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, можуть належати також iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону.

(Закон доповнено статтею 164 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 165. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

     встановлення державних санiтарних норм i правил транспортування, зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв;

(абзац другий частини першої статтi 165 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)

     затвердження гiгiєнiчних нормативiв i регламентiв безпечного застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, можуть належати також iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону.

(Закон доповнено статтею 165 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 166. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

     затвердження програми навчання працiвникiв, робота яких пов'язана з органiзацiєю та безпосередньо проведенням робiт iз транспортування, зберiгання, застосування, торгiвлi пестицидами i агрохiмiкатами;

     затвердження порядку застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв на територiї, що зазнала радiоактивного забруднення, а також у зонi надзвичайної екологiчної ситуацiї.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, можуть належати також iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону.

(Закон доповнено статтею 166 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 167. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить здiйснення державного нагляду (контролю) за поводженням з пестицидами i агрохiмiкатами.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, можуть належати також iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, визначенi законами України та покладенi на нього Президентом України.

(Закон доповнено статтею 167 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 17. Права посадових осiб, якi здiйснюють державний нагляд i державний контроль за додержанням законодавства про пестициди i агрохiмiкати

     Посадовi особи органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державний нагляд та державний контроль у сферi дiяльностi з пестицидами i агрохiмiкатами, в межах компетенцiї, передбаченої законами, мають право:

(абзац перший частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     вимагати вiд пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi i громадян, дiяльнiсть яких пов'язана з виробництвом, транспортуванням, зберiганням, застосуванням пестицидiв i агрохiмiкатiв i торгiвлею ними, додержання законодавства про пестициди i агрохiмiкати;

     безперешкодно вiдвiдувати пiдприємства, установи i органiзацiї незалежно вiд форм власностi, дiяльнiсть яких пов'язана з виробництвом, транспортуванням, зберiганням, застосуванням пестицидiв i агрохiмiкатiв i торгiвлею ними, iншi пiдконтрольнi об'єкти з метою перевiрки додержання законодавства про пестициди i агрохiмiкати i вiдбору зразкiв необхiдних матерiалiв для агрохiмiчних та iнших аналiзiв i дослiджень;

     припиняти роботи iз застосуванням пестицидiв i агрохiмiкатiв в порядку, передбаченому законодавством;

     забороняти ввезення i торгiвлю пестицидами i агрохiмiкатами, що не вiдповiдають санiтарним нормам та iншим нормативно-правовим актам, i використання води у разi забруднення їх залишками пестицидiв i агрохiмiкатiв у кiлькостi, що перевищує встановленi нормативи;

(абзац п'ятий частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 15.11.2005р. N 3078-IV, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     вимагати усунення вiд роботи з пестицидами i агрохiмiкатами осiб, якi не мають вiдповiдного посвiдчення;

     отримувати вiд центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй статистичнi данi та iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення державного контролю у цiй сферi;

(абзац сьомий частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     накладати адмiнiстративнi стягнення на осiб, винних у порушеннi законодавства про пестициди i агрохiмiкати, в порядку, передбаченому законодавством.

     Законнi вимоги посадових осiб, що здiйснюють державний нагляд i державний контроль, є обов'язковими для виконання.

     У разi забруднення харчових продуктiв залишками пестицидiв i агрохiмiкатiв у кiлькостi, що перевищує встановленi вимоги, право забороняти їх переробку i реалiзацiю надається центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, вiдповiдно до їх компетенцiї.

(статтю 17 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 15.11.2005р. N 3078-IV, частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

РОЗДIЛ V
ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТI СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ

(назва роздiлу V у редакцiї Закону України вiд 15.11.2005р. N 3078-IV, частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 18. Вимоги до безпечностi сiльськогосподарської сировини

     Сiльськогосподарська сировина повинна вiдповiдати санiтарним вимогам щодо максимальних меж залишкiв (максимально допустимий рiвень залишкiв) пестицидiв i агрохiмiкатiв.

     Рiшення про порядок використання сiльськогосподарської сировини, яка не вiдповiдає цим вимогам, приймають центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, вiдповiдно до їх компетенцiї.

(частина друга статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Сiльськогосподарська сировина, яка не може бути використана, пiдлягає вилученню, утилiзацiї i знищенню у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 18 у редакцiї Закону України вiд 15.11.2005р. N 3078-IV)

     Стаття 19. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 15.11.2005р. N 3078-IV)

РОЗДIЛ VI
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕСТИЦИДИ I АГРОХIМIКАТИ

     Стаття 20. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про пестициди i агрохiмiкати

     Порушення законодавства про пестициди i агрохiмiкати тягне за собою цивiльну, дисциплiнарну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

     Вiдповiдальнiсть несуть особи, виннi у:

     приховуваннi або перекрученнi iнформацiї, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну i навколишньому природному середовищу;

     недотриманнi вимог санiтарних норм i правил та iнших нормативно-правових актiв пiд час виробництва, транспортування, зберiгання пестицидiв, агрохiмiкатiв i технiчних засобiв їх застосування (крiм технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, на якi поширюються вимоги та процедури технiчного регламенту щодо безпеки машин);

(абзац третiй частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.05.2010р. N 2189-VI, вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     забрудненнi пестицидами i агрохiмiкатами понад допустимi рiвнi сiльськогосподарської сировини, кормiв, харчових продуктiв, грунту, води, повiтря;

     порушеннi регламентiв та санiтарних норм i правил транспортування, зберiгання, торгiвлi та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв;

(абзац п'ятий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     застосуваннi пестицидiв, агрохiмiкатiв, технiчних засобiв, якi не пройшли державних випробувань, реєстрацiї, перереєстрацiї;

     порушеннi правил утилiзацiї, знищення сiльськогосподарської сировини i продовольчих продуктiв, якi не вiдповiдають встановленим вимогам щодо вмiсту пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     невиконаннi законних вимог посадових осiб, якi здiйснюють державний нагляд i контроль;

     використаннi завiдомо фальсифiкованих пестицидiв i агрохiмiкатiв.

(частину другу статтi 20 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 14.09.2006р. N 141-V)

     Вiдшкодування збиткiв, заподiяних внаслiдок порушень законодавства про пестициди та агрохiмiкати, здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.

     Законодавством України може бути встановлено вiдповiдальнiсть i за iншi види порушень законодавства України про пестициди i агрохiмiкати.

РОЗДIЛ VII
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 21. Пiльги i компенсацiї працiвникам, якi виконують роботи, пов'язанi iз застосуванням пестицидiв та агрохiмiкатiв

     Держава гарантує працiвникам, якi безпосередньо виконують роботи, пов'язанi з виробництвом, транспортуванням, торгiвлею, застосуванням, утилiзацiєю, знищенням, знешкодженням пестицидiв i агрохiмiкатiв, та здiйснюють аналiтичний контроль у цiй сферi, соцiальний захист вiдповiдно до чинного законодавства.

(частина перша статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Працiвники, безпосередньо зайнятi на роботах з пестицидами та небезпечними агрохiмiкатами, мають право на пiльгову пенсiю, додаткову вiдпустку та скорочений робочий день згiдно з чинним законодавством.

     Перелiк категорiй працiвникiв, якi мають пiльги, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 22. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення державних органiв, що здiйснюють державний нагляд та державний контроль за дотриманням законодавства про пестициди i агрохiмiкати

     Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення державних органiв, що здiйснюють державний нагляд i державний контроль за дотриманням законодавства про пестициди i агрохiмiкати, провадиться за рахунок коштiв державного i мiсцевих бюджетiв України та в порядку, передбаченому положеннями про цi органи, якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Позабюджетними джерелами фiнансування дiяльностi зазначених органiв є:

     надходження за виконання робiт за договорами з пiдприємствами, установами, органiзацiями i громадянами;

     iншi, не забороненi законодавством джерела.

     Стаття 23. Державнi заходи щодо застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, якi фiнансуються з державного бюджету

     За рахунок коштiв державного бюджету фiнансуються витрати на:

     державний контроль за забрудненням навколишнього природного середовища залишковими кiлькостями пестицидiв i агрохiмiкатiв, а також солями важких металiв;

     проведення культуртехнiчних робiт, в тому числi вапнування i гiпсування грунтiв, та комплексу заходiв для боротьби з окремими шкiдниками i хворобами сiльськогосподарських культур та бур'янами;

     здiйснення агрохiмiчних заходiв, пов'язаних з лiквiдацiєю наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС;

     державнi випробування та реєстрацiю пестицидiв i агрохiмiкатiв, створених вiтчизняними науково-дослiдними установами та пiдприємствами.

(абзац п'ятий статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Стаття 24. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi виробництва, транспортування, торгiвлi, зберiгання, застосування, вилучення, утилiзацiї, знищення та знешкодження пестицидiв i агрохiмiкатiв

(назва статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi реєстрацiї, виробництва, транспортування, торгiвлi, зберiгання, застосування, вилучення, утилiзацiї, знищення та знешкодження пестицидiв i агрохiмiкатiв на основi мiжнародних договорiв.

(частина перша статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Якщо мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться в законодавствi України про пестициди та агрохiмiкати, то застосовуються правила мiжнародного договору.

(частина друга статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 25. Прикiнцевi та перехiднi положення

     Установити, що пiд час воєнного стану та протягом 90 днiв з дати його припинення або скасування:

     дiя абзацу третього частини першої статтi 163 цього Закону зупиняється;

     для державної реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв, у тому числi розпочатої до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо безперебiйного виробництва та постачання сiльськогосподарської продукцiї пiд час воєнного стану", наявнiсть позитивного висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи не вимагається;

     державна реєстрацiя агрохiмiкатiв не вимагається у випадках, передбачених статтею 4 цього Закону, а також для таких товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТ ЗЕД:

1. 3102 29 00 00 Подвiйнi солi i сумiшi сульфату амонiю та нiтрату амонiю  
2. 3102 30 00 00 Нiтрат амонiю, у тому числi у водному розчинi  
3. 3102 60 00 00 Подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату амонiю  
4. 3102 90 00 00 Добрива азотнi iншi, включаючи сумiшi, не включенi до iнших товарних позицiй  
5. 3104 20 10 00 Хлористий калiй Калiй у перерахунку на водорозчинний К2О (не бiльше 40 %)
6. 3105 30 00 00 Гiдроортофосфат дiамонiю (фосфатдiамонiй)  
7. 3105 40 00 00 Дигiдроортофосфат амонiю (фосфат моноамонiй) та його сумiшi з гiдроортофосфатом дiамонiю (фосфатдiамонiй)  
8. 2814 20 00 00 Амiак у водному розчинi (амiачна вода)  
9. 2832 30 00 00 Тiосульфати  
10. 2833 29 20 00 Сульфат цинку  
11. 2834 21 00 00 Нiтрат калiю  
12. 2834 29 80 00 Iншi нiтрати  
13. 2835 24 00 00 Фосфати калiю  
14. 2835 26 00 00 Фосфати кальцiю  
15. 2835 29 90 00 Фосфати алюмiнiю  
16. 2840 20 10 00 Борати натрiю, безводнi  
17. 2840 20 90 00 Iншi борати  
18. 2922 49 85 00 Хелат цинку  
 
(Закон доповнено статтею 25 згiдно iз Законом України вiд 12.05.2022р. N 2246-IX)
 
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
2 березня 1995 року
N 86/95-ВР

 

Додаток
до Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати"
вiд 2 березня 1995 року N 86/95-ВР

ПЕРЕЛIК
агрохiмiкатiв, дозволених до ввезення на митну територiю України, виробництва, торгiвлi, застосування та рекламування без їх державної реєстрацiї

N
з/п
Товарна пiдкатегорiя згiдно з УКТ ЗЕД Рiзновид продукцiї Вмiст основних складникiв
(масова частка, %)
1 2 3 4
1 2814 10 00 00 Амiак безводний  
2 3102 10 10 00 Сечовина (карбамiд) Азот (бiльше 45 %)
3 3102 10 90 00 Сечовина (карбамiд) Азот (не бiльше 45 %)
4 3102 21 00 00 Сульфат амонiю  
5 3102 30 90 00 Амiачна селiтра (нiтрат амонiю)  
6 3102 40 10 00 Сумiш нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю Азот (не бiльше 28 %)
7 3102 40 90 00 Сумiш нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю Азот (бiльше 28 %)
8 3102 80 00 00 Сумiш сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчинi (КАС)  
9 3103 10 90 00 Суперфосфат, концентрований суперфосфат Вмiст оксиду фосфору (P2O5) не бiльше 35 %
10 3103 10 10 00 Потрiйний суперфосфат Вмiст оксиду фосфору (P2O5) бiльше 35 %
11 3103 90 00 00 Фосфоритне борошно  
12 3104 20 50 00 Хлористий калiй Калiй у перерахунку на водорозчинний K2O (бiльше 40 %, але не бiльше 62 %)
13 3104 20 00 00 Хлористий калiй Калiй у перерахунку на водорозчинний K2O (бiльше 62 %)
14 3104 30 00 00 Сульфат калiю  
15 2833 21 00 00 Сульфат магнiю  
16 2810 00 90 00 Борна кислота  
17 3105 20 10 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю Вмiст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (бiльше 10 %)
18 3105 20 90 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю Вмiст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (не бiльше 10 %)
19 3105 51 00 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi iз вмiстом двох поживних елементiв: азоту i фосфору (iз вмiстом нiтратiв та фосфатiв)  
20 3105 59 00 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi iз вмiстом двох поживних елементiв: азоту i фосфору  
21 3105 60 00 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох поживних елементiв: фосфору та калiю  
22 2503 00 10 00 Сiрка сира або нерафiнована (крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної)  
23 2503 00 90 00 Iнша сiрка  
24 2802 00 00 00 Сiрка сублiмована або осаджена, колоїдна  
 
(Закон доповнено додатком згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.