КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 22 серпня 2018 р. N 742


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 102

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 102 "Питання ввезення на митну територiю України товарiв у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 9, ст. 444; 2012 р., N 9, ст. 324; 2013 р., N 98, ст. 3611) змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 серпня 2018 р. N 742

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 102

     1. У постановi:

     1) у пунктi 1:

     в абзацi третьому слова i цифри "до 1 сiчня 2015 р." замiнити словами i цифрами "до 1 сiчня 2018 р.", а слово "додатком" - словом i цифрою "додатком 1";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "граничнi обсяги товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати податку на додану вартiсть до 1 сiчня 2023 р., згiдно з додатком 2.";

     2) у додатку до постанови:

     слово "Додаток" замiнити словом i цифрою "Додаток 1";

     назву додатка 1 викласти в такiй редакцiї:

"ОБСЯГИ
товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати мита та податку на додану вартiсть до 1 сiчня 2018 року";

     3) доповнити постанову додатком 2, що додається.

     2. У Порядку ввезення на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами товарiв у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати ввiзного мита, затвердженому зазначеною постановою:

     1) у пунктi 1 слова i цифри "до 1 сiчня 2015 року" замiнити словами i цифрами "до 1 сiчня 2018 року";

     2) абзац другий пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Форма звiту затверджується ДФС".

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 лютого 2010 р. N 102

ГРАНИЧНI ОБСЯГИ
товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати податку на додану вартiсть до 1 сiчня 2023 року

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування товару Одиниця вимiру Кiлькiсть
Державне пiдприємство "Конструкторське бюро "Пiвденне" iменi М. К. Янгеля", м. Днiпро
3907 Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах кiлограмiв 29405
3909 Амiноальдегiднi смоли, феноло-альдегiднi смоли та полiуретани у первинних формах - " - 480
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами кв. метрiв 3300
7606 Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм тонн 152
7616 Iншi вироби алюмiнiєвi штук 3
8412 Iншi двигуни та силовi установки комплектiв 4
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi штук 5
8479 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi - " - 7
8482 Пiдшипники кульковi або роликовi штук 1100
8501 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок) - " - 20
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi - " - 2
8506 Первиннi елементи та первиннi батареї - " - 1430
8507 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми - " - 774
8517 Телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших безпроводових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi проводового або безпроводового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарної позицiї 8443, 8525, 8527 або 8528 - " - 77
8523 Диски, стрiчки, твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї, "smart-картки" та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, записанi або незаписанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення дискiв, крiм виробiв групи 37 - " - 1
8526 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування - " - 5
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв - " - 585
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 штук 4770
комплектiв 1
8538 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 або 8537 штук 9
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi - " - 10000
8544 Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями метрiв 600
штук 2
8547 Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повнiстю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв, або така, що мiстить простi металевi компоненти (наприклад, рiзьбовi патрони), вмонтованi пiд час формування лише з метою складення, крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрiшньою iзоляцiєю - " - 1
8803 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802 штук 3
9014 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти - " - 6136
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарної позицiї 9014, 9015, 9028 або 9032 - " - 1116
9030 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання - " - 1
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi - " - 1
комплектiв 1
9032 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування штук 75
Державне пiдприємство "Виробниче об'єднання "Пiвденний машинобудiвний завод iменi О. М. Макарова", м. Днiпро
2818 10 Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв: корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом; оксид алюмiнiю; гiдроксид алюмiнiю кiлограмiв 25000
2929 Органiчнi хiмiчнi сполуки: сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи iз вмiстом азоту кiлограмiв 15
3207 20 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш: готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники, склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати видiв, якi використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв лiтрiв 400
3208 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш: фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи кiлограмiв 49300
3209 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш: фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi - " - 1250
3214 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш: замазки для скла, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; не вогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо - " - 2200
3403 Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, воски штучнi та готовi, сумiшi для чищення або полiрування, пасти для лiплення, пластилiн, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiї: мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 масових вiдсоткiв або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв кiлограмiв 865
3506 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти: готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви), не включенi до iнших товарних позицiй; продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кiлограм - " - 2550
3603 00 Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали: шнури вогнепровiднi, шнури детонаторнi; капсулi ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори штук 7500
3604 Феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв), сигнальнi, дощовi (протиградовi) ракети, протитуманнi сигнали та iншi пiротехнiчнi вироби - " - 1600
3814 00 Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя: розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв кiлограмiв 6500
3901 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: полiмери етилену в первинних формах - " - 7500
3907 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли, у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах - " - 2700
3909 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: амiноальдегiднi смоли, феноло-альдегiднi смоли та полiуретани у первинних формах - " - 10000
3917 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: труби, трубки i шланги та їх фiтинги (з'єднання, колiна, муфти) iз пластмаси метрiв 6000
3920 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами кiлограмiв 1150
3921 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси штук 540
кiлограмiв 250
3926 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914 штук 95000
комплектiв 25
4005 Каучук, гума та вироби з них: невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок кiлограмiв 1900
4008 Каучук, гума та вироби з них: пластини, листи, стрiчки, смуги, прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми штук 3300
кiлограмiв 200
4016 Каучук, гума та вироби з них: iншi вироби з вулканiзованої гуми, крiм твердої штук 6 000
4901 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани: друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв комплектiв 1
4906 00 00 00 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани: плани та креслення для архiтектурних, iнженерних, промислових, комерцiйних, топографiчних або аналогiчних цiлей, якi є оригiналами, виконаними вiд руки; тексти рукописнi; фоторепродукцiї на сенсибiлiзованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарiв - " - 1
5208 Бавовна: тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 масових вiдсоткiв або бiльше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 метрiв 12500
5407 Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв: тканини iз синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404 метрiв 35750
кв. метрiв 4000
5906 Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення: текстильнi матерiали прогумованi, крiм тканин товарної позицiї 5902 кв. метрiв 42500
метрiв 25000
5911 90 90 Текстильнi матерiали та вироби технiчного призначення, про якi йдеться у примiтцi 7 до цiєї групи комплектiв 6
штук 12
метрiв 40000
6815 10 Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв: вироби з каменю або iнших мiнеральних речовин (включаючи вуглецевi волокна, вироби з цих матерiалiв i торфу), в iншому мiсцi не зазначенi штук 300
7019 Скло та вироби iз скла: скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини) метрiв 501000
кiлограмiв 1650
7211 Чорнi метали: прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мiлiметрiв, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття кiлограмiв 30000
7214 Чорнi метали: iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що пiдданi крученню пiсля прокатування - " - 170000
7215 Чорнi метали: iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi - " - 125000
7217 Чорнi метали: дрiт з вуглецевої сталi - " - 70000
7219 Чорнi метали: прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки 600 мiлiметрiв або бiльше - " - 750000
7220 Чорнi метали: прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки менш як 600 мiлiметрiв - " - 70000
7222 Чорнi метали: iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi - " - 1000000
7223 00 Чорнi метали: дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi - " - 50000
7224 Чорнi метали: iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей - " - 20000
7225 Чорнi метали: прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мiлiметрiв або бiльше кiлограмiв 600000
7226 Чорнi метали: прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мiлiметрiв - " - 24000
7228 Чорнi метали: iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей - " - 310000
7229 Чорнi метали: дрiт з iнших легованих сталей - " - 34000
7304 Вироби з чорних металiв: труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва) - " - 100000
7407 Мiдь i вироби з неї: прутки, бруски та профiлi мiднi - " - 15000
7409 Мiдь i вироби з неї: плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мiлiметра - " - 30000
7410 Мiдь i вироби з неї: фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без основи або на основi з паперу, картону, пластмаси чи аналогiчних матерiалiв), завтовшки не бiльш як 0,15 мiлiметра (без урахування основи) - " - 1600
7411 Мiдь i вироби з неї: труби та трубки мiднi - " - 25000
7413 00 00 00 Мiдь i вироби з неї: провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби мiднi, електрично не iзольованi метрiв 900000
7505 Нiкель i вироби з нього: прутки, бруски, профiлi та дрiт нiкелевi штук 2000
кiлограмiв 200000
7506 Нiкель i вироби з нього: плити, листи, стрiчки та фольга нiкелевi кiлограмiв 200000
7508 Нiкель i вироби з нього: iншi вироби нiкелевi кiлограмiв 50000
штук 2000
кв. метрiв 2000
7601 Алюмiнiй i вироби з нього: алюмiнiй необроблений кiлограмiв 6000
7604 Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi та з алюмiнiєвих сплавiв - " - 1100000
7605 Алюмiнiй i вироби з нього: дрiт алюмiнiєвий - " - 25000
7606 Алюмiнiй i вироби з нього: плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мiлiметра - " - 2000000
7607 Алюмiнiй i вироби з нього: фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мiлiметра - " - 8000
7608 Алюмiнiй i вироби з нього: труби та трубки алюмiнiєвi з алюмiнiєвих сплавiв - " - 300000
7616 Алюмiнiй i вироби з нього: iншi вироби алюмiнiєвi кiлограмiв 500000
кв. метрiв 4000
штук 20000
8101 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них: вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт кiлограмiв 2000
8102 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них: молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт - " - 600
8105 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них: штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт - " - 300
8108 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них: титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт штук 200
кiлограмiв 215300
8112 Нiобiй (колумбiй) i вироби з нього кiлограмiв 2000
8307 Iншi вироби з недорогоцiнних металiв: труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без них штук 3 800
8412 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини: iншi двигуни та силовi установки - " - 29
8421 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини: центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв - " - 3000
8479 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини: машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi комплектiв 1
штук 300
8482 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини: пiдшипники кульковi або роликовi штук 90425
8483 30 80 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини: вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри) - " - 3500
8501 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок) - " - 435
8506 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: первиннi елементи та первиннi батареї штук 40
8507 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми - " - 100
8533 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв - " - 1500
8536 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв - " - 178075
8537 Пульти, панелi, консолi, пiдставки, шафи та iнша арматура для електричної апаратури, обладнаної двома та бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, пристрої та прилади для розподiлу електричного струму, або що входять до групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 - " - 6
8541 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi штук 10000
8544 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями кiлограмiв 13500
метрiв 24772020
9014 Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя: компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти штук 100
9026 Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя: прилади та апаратура для вимiрювання або контролю витрати, рiвня, тиску чи iнших змiнних характеристик рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарної позицiї 9014, 9015, 9028 або 9032 - " - 9570
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi штук 1368
9032 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування комплектiв 15
штук 8460
Казенне пiдприємство спецiального приладобудування "Арсенал", м. Київ
8412 Iншi двигуни та силовi установки штук 12
9015 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри - " - 3
9027 Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми - " - 4
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi - " - 2
Державне науково-виробниче пiдприємство "Об'єднання Комунар", м. Харкiв
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi штук 10000
8532 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi - " - 10000
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В - " - 100000
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi штук 20000
8542 Електроннi iнтегрованi схеми - " - 100000
Нацiональний центр управлiння та випробувань космiчних засобiв, м. Київ
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:    
блоки живлення сейсмiчних елементiв штук 25
8507 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:    
акумуляторна батарея для гарантованого живлення сейсмiчного елементу, джерела гарантованого живлення 48 В та 120 В сейсмiчного елементу - " - 78
8517 Апарати електричнi телефоннi або телеграфнi для проводового зв'язку, включаючи телефоннi апарати з безпроводовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучiй частотi або для цифрових проводових систем зв'язку; вiдеотелефони:    
блоки комутацiї сейсмiчного обладнання, маршрутизатори - " - 60
8529 Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528:    
фiльтри радiочастотнi, антени направленi, GPS антени штук 70
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 чи 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517:    
контролер заряду батарей сейсмiчного елементу - " - 30
9015 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри:    
сейсмiчнi кабельнi модеми, сейсмометри - " - 50
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.