ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку

Закон введено в дiю з дня опублiкування - 21 березня 1995 року
(згiдно з Постановою Верховної Ради України
вiд 8 лютого 1995 року N 40/95-ВР)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 19 листопада 1996 року N 526/96-ВР,
вiд 3 грудня 1997 року N 684/97-ВР,
вiд 30 червня 1999 року N 783-XIV,
вiд 11 сiчня 2000 року N 1370-XIV,
вiд 20 квiтня 2000 року N 1673-III,
вiд 15 травня 2003 року N 747-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 887-IV,
вiд 10 липня 2003 року N 1096-IV,
вiд 3 лютого 2004 року N 1417-IV,
вiд 24 червня 2004 року N 1868-IV,
вiд 1 липня 2004 року N 1971-IV,
вiд 2 червня 2005 року N 2637-IV,
вiд 5 жовтня 2006 року N 232-V,
вiд 17 вересня 2008 року N 515-VI,
вiд 17 вересня 2008 року N 516-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1393-VI,
вiд 25 червня 2009 року N 1566-VI,
вiд 17 листопада 2009 року N 1565-VI,
вiд 17 листопада 2009 року N 1718-VI,
вiд 29 червня 2010 року N 2367-VI,
вiд 7 жовтня 2010 року N 2592-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2883-VI,
вiд 17 лютого 2011 року N 3038-VI,
вiд 20 грудня 2011 року N 4175-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4716-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4717-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 17 вересня 2013 року N 564-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 23 листопада 2018 року N 2629-VIII,
вiд 18 вересня 2019 року N 107-IX,
вiд 17 жовтня 2019 року N 208-IX,
вiд 14 листопада 2019 року N 294-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 15 грудня 2020 року N 1082-IX,
вiд 2 грудня 2021 року N 1928-IX

(У текстi Закону слова "мiсцевi органи державної влади i самоврядування" та слова "мiсцевi органи державної влади та самоврядування" в усiх вiдмiнках замiнено словами "мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

     Цей Закон є основоположним у ядерному законодавствi України. Вiн встановлює прiоритет безпеки людини та навколишнього природного середовища, права i обов'язки громадян у сферi використання ядерної енергiї, регулює дiяльнiсть, пов'язану з використанням ядерних установок та джерел iонiзуючого випромiнювання, встановлює також правовi основи мiжнародних зобов'язань України щодо використання ядерної енергiї.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Основнi термiни та визначення

     У цьому Законi наведенi нижче термiни та визначення вживаються у такому значеннi:

     використання ядерної енергiї - це сукупнiсть видiв дiяльностi, пов'язаних з використанням ядерних технологiй, ядерних матерiалiв, джерел iонiзуючого випромiнювання у науцi, виробництвi, медицинi та iнших галузях, а також видобуванням та переробкою уранових руд та поводженням з радiоактивними вiдходами;

(абзац другий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 107-IX)

     вихiдний матерiал - уран, який мiстить iзотопи у тому спiввiдношеннi, в якому вони є у природному уранi; уран, збiднений на iзотопи 235; торiй; будь-яка iз зазначених речовин у формi металу, сплаву, хiмiчної сполуки або концентрату; будь-який iнший матерiал, що мiстить одну або декiлька iз зазначених речовин у концентрацiї, встановленiй нормами, правилами та стандартами з безпеки;

     джерело iонiзуючого випромiнювання - фiзичний об'єкт, крiм ядерних установок, що мiстить радiоактивну речовину, або технiчний пристрiй, який створює або за певних умов може створювати iонiзуюче випромiнювання;

     забезпечення якостi - комплекс заходiв, що плануються та систематично реалiзуються з метою досягнення впевненостi в тому, що здiйснюванi види дiяльностi вiдповiдають нормам, правилам та стандартам з безпеки;

     закриття - завершення всiх операцiй у визначений час пiсля розмiщення радiоактивних вiдходiв у сховищi для захоронення, яке включає остаточнi iнженерно-технiчнi або iншi роботи, необхiднi для приведення сховища до стану, безпечного протягом тривалого часу;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1673-III, у зв'язку з цим абзаци шостий - двадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - двадцять першим)

     захоронення радiоактивних вiдходiв - розмiщення радiоактивних вiдходiв у сховищi, без намiру їх вилучення, з метою утримання та iзоляцiї радiоактивних вiдходiв вiд навколишнього природного середовища;

(абзац сьомий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 17.10.2019р. N 208-IX)

     об'єкт, призначений для поводження з радiоактивними вiдходами, - споруда, примiщення або обладнання, призначенi для оперування, обробки, в тому числi попередньої, кондицiонування, перевезення, зберiгання чи захоронення радiоактивних вiдходiв, а також ядерна установка в процесi зняття з експлуатацiї пiсля визнання її установкою для поводження з радiоактивними вiдходами;

(абзац восьмий частини першої статтi 1 в редакцiї Закону України вiд 20.04.2000р. N 1673-III)

     перевезення - дiяльнiсть, пов'язана з пiдготовкою, завантаженням, вiдправленням, транспортуванням, включаючи транзитне зберiгання, розвантаження i приймання в кiнцевому пунктi призначення вантажiв радiоактивних матерiалiв i упаковок;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     поводження з радiоактивними вiдходами - всi види дiяльностi (включаючи дiяльнiсть, пов'язану iз зняттям з експлуатацiї), що стосуються оперування, обробки, в тому числi попередньої, кондицiонування, перевезення, зберiгання чи захоронення радiоактивних вiдходiв;

(абзац десятий частини першої статтi 1 в редакцiї Закону України вiд 20.04.2000р. N 1673-III)

     радiацiйна безпека - дотримання допустимих меж радiацiйного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки;

     радiацiйна аварiя (аварiя) - подiя, внаслiдок якої втрачено контроль над ядерною установкою, джерелом iонiзуючого випромiнювання, i яка призводить або може призвести до радiацiйного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує допустимi межi, встановленi нормами, правилами i стандартами з безпеки;

     радiацiйний захист - сукупнiсть радiацiйно-гiгiєнiчних, проектно-конструкторських, технiчних та органiзацiйних заходiв, спрямованих на забезпечення радiацiйної безпеки;

     радiоактивнi вiдходи - матерiальнi об'єкти та субстанцiї, активнiсть радiонуклiдiв або радiоактивне забруднення яких перевищує межi, встановленi нормами, за умови що використання цих об'єктiв та субстанцiй не передбачається у будь-якому технологiчному процесi або виробництвi (крiм роздiлу XIII, де цей термiн вживається у значеннi вiдповiдно до частини другої цiєї статтi). До радiоактивних вiдходiв належать також вiдпрацьованi закритi джерела iонiзуючого випромiнювання пiсля внесення вiдповiдної iнформацiї до Державного реєстру радiоактивних вiдходiв;

(абзац чотирнадцятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 17.10.2019р. N 208-IX)

     радiоактивнi матерiали - джерела iонiзуючого випромiнювання, ядернi матерiали та радiоактивнi вiдходи;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1417-IV, у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять перший вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - двадцять другим)

     спецiальний розщеплювальний матерiал - плутонiй-239; уран-233; уран, збагачений iзотопами 235 i 233; будь-який матерiал, що мiстить одну або кiлька iз зазначених речовин;

     спецiалiзоване пiдприємство по поводженню з радiоактивними вiдходами - пiдприємство (об'єднання), яке здiйснює на основi лiцензiї збирання, переробку, перевезення, зберiгання та/або захоронення радiоактивних вiдходiв, переданих у власнiсть держави;

(абзац сiмнадцятий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 17.10.2019р. N 208-IX)

     ядерна безпека - дотримання норм, правил, стандартiв та умов використання ядерних матерiалiв, що забезпечують радiацiйну безпеку;

     ядернi установки - об'єкти по виробництву ядерного палива, ядернi пiдкритичнi установки, ядернi реактори, якi включають критичнi та пiдкритичнi збiрки; дослiдницькi реактори; атомнi електростанцiї; пiдприємства i установки по збагаченню та переробцi палива, а також сховища вiдпрацьованого палива (крiм роздiлу XIII, де цей термiн вживається у значеннi вiдповiдно до частини другої цiєї статтi);

(абзац дев'ятнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР, вiд 20.12.2011р. N 4175-VI)

     ядерна пiдкритична установка - об'єкт, призначений для поводження з ядерними матерiалами та розташований в межах визначеної проектом територiї, конструкцiя та технiчнi характеристики якого унеможливлюють виникнення самопiдтримувальної ланцюгової реакцiї подiлу за будь-яких умов експлуатацiї. До ядерних пiдкритичних установок належать: пiдкритичнi збiрки, джерела нейтронiв, заснованi на пiдкритичнiй збiрцi, керованiй лiнiйним прискорювачем електронiв або протонiв, та iншi установки, конструкцiя та технiчнi характеристики яких унеможливлюють виникнення самопiдтримувальної ланцюгової реакцiї подiлу за будь-яких умов експлуатацiї;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом двадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.12.2011р. N 4175-VI, у зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять сьомий вважати вiдповiдно абзацами двадцять першим - двадцять восьмим)

     ядерний iнцидент - будь-яка подiя або ряд подiй одного й того ж походження, що завдають ядерної шкоди (крiм роздiлу XIII, де цей термiн вживається у значеннi вiдповiдно до частини другої цiєї статтi);

(абзац двадцять перший статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     ядерний матерiал - будь-який вихiдний або спецiальний розщеплювальний матерiал (крiм роздiлу XIII, де цей термiн вживається у значеннi вiдповiдно до частини другої цiєї статтi);

(абзац двадцять другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     ядерна шкода - втрата життя, будь-якi ушкодження, завданi здоров'ю людини, або будь-яка втрата майна, або шкода, заподiяна майну, або будь-яка iнша втрата чи шкода, що є результатом небезпечних властивостей ядерного матерiалу на ядернiй установцi або ядерного матерiалу, який надходить з ядерної установки чи надсилається до неї, крiм шкоди, заподiяної самiй установцi або транспортному засобу, яким здiйснювалося перевезення (крiм роздiлу XIII, де цей термiн вживається у значеннi вiдповiдно до частини другої цiєї статтi).

(абзац двадцять третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     зона спостереження - територiя, на якiй можливий радiацiйний вплив ядерної установки та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, на населення, що проживає в цiй зонi. Розмiри та межi зазначеної зони визначаються вiдповiдно до частини четвертої статтi 45 цього Закону;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V)

     спецiальна соцiальна iнфраструктура - об'єкти, розташованi в межах адмiнiстративно-територiальних одиниць (обласних, районних, мiських рад монофункцiональних мiст-супутникiв), на територiю яких поширюються вiдповiднi зони спостереження, та призначенi для забезпечення життєдiяльностi населення, яке проживає в зонi спостереження, зокрема навчальнi заклади, заклади охорони здоров'я, культури, фiзкультури i спорту, комунiкацiйнi об'єкти житлово-комунального господарства, мережi постачання електроенергiї, газу, тепла, води та водовiдведення, будiвлi та споруди, призначенi для їх обслуговування, автомобiльнi дороги, системи зв'язку тощо;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V, абзац двадцять п'ятий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 17.05.2012р. N 4717-VI)

     абзац двадцять шостий частини першої статтi 1 виключено

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V, абзац двадцять шостий частини першої статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 17.11.2009р. N 1565-VI)

     соцiально-економiчна компенсацiя ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження, - створення та пiдтримання у справному станi спецiальної соцiальної iнфраструктури, забезпечення засобами iндивiдуального захисту населення, його регулярне навчання правил користування спецiальною соцiальною iнфраструктурою, умiння користування засобами iндивiдуального захисту;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V)

     монофункцiональнi мiста - супутники ядерних установок та пiдприємств з видобування i переробки уранових руд - адмiнiстративно-територiальнi одиницi, спецiалiзацiя працi населення в яких визначається пiдприємствами, що експлуатують ядернi установки та урановi об'єкти.

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 17.11.2009р. N 1565-VI)

     проектна аварiя - аварiя, для якої проектом визначенi вихiднi подiї, кiнцевi стани та передбаченi системи безпеки, що забезпечують обмеження її радiацiйних наслiдкiв у межах, встановлених правилами та нормами з ядерної та радiацiйної безпеки;

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4717-VI)

     санiтарно-захисна зона - територiя навколо ядерної установки та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, на якiй рiвень опромiнення людей в умовах нормальної експлуатацiї може перевищувати квоту лiмiту дози для населення. У санiтарно-захиснiй зонi забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу дiяльнiсть, що не стосується ядерної установки або об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, та здiйснюється контроль за радiацiйним станом. Особливостi режиму, розмiри та межi зазначеної зони визначенi статтею 45 цього Закону.

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4717-VI)

     Для цiлей роздiлу XIII цього Закону термiни та визначення вживаються у значеннi вiдповiдно до абзацiв восьмого, десятого та шiстнадцятого частини першої цiєї статтi та статтi 1 Вiденської конвенцiї про цивiльну вiдповiдальнiсть за ядерну шкоду вiд 21 травня 1963 року, за винятком термiнiв "ядерний матерiал" та "ядерна установка", що вживаються у такому значеннi:

     ядерний матерiал - ядерне паливо, за винятком природного урану i збiдненого урану, яке може видiляти енергiю шляхом самопiдтримуваного ланцюгового процесу ядерного подiлу поза ядерним реактором самостiйно або у комбiнацiї з яким-небудь iншим матерiалом, та радiоактивнi продукти i вiдходи, за винятком невеликої кiлькостi радiоактивних продуктiв, радiоактивних вiдходiв та ядерного палива, що встановлюються нормами, правилами i стандартами з ядерної та радiацiйної безпеки, за умови, що ця кiлькiсть не перевищує максимальнi межi, встановленi Радою керуючих Мiжнародного агентства з атомної енергiї;

     ядерна установка - будь-який ядерний реактор, за винятком реактора, яким обладнаний засiб морського або повiтряного транспорту з метою використання його як джерела енергiї для приведення в рух цього засобу транспорту або з будь-якою iншою метою, будь-який завод, що використовує ядерне паливо для виробництва ядерного матерiалу, або будь-який завод, на якому обробляється ядерний матерiал, включаючи будь-який завод, на якому переробляється опромiнене ядерне паливо, та будь-яке мiсце, де зберiгається (складований) ядерний матерiал, за винятком мiсця складування, пов'язаного з перевезенням такого матерiалу, за умови, що декiлька ядерних установок одного оператора, розташованi в одному мiсцi, розглядаються як єдина ядерна установка.

(статтю доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Ядерними установками i об'єктами, призначеними для поводження з радiоактивними вiдходами, якi мають загальнодержавне значення, є:

     атомнi електричнi станцiї;

     атомнi станцiї теплопостачання;

     дослiдницькi ядернi реактори;

     об'єкти з переробки радiоактивних вiдходiв (крiм установок, включених до технологiчного циклу ядерної установки, або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв);

     сховища, призначенi для зберiгання вiдпрацьованого ядерного палива або високоактивних радiоактивних вiдходiв з проектним строком зберiгання понад 30 рокiв (крiм установок, включених до технологiчного циклу ядерної установки);

     геологiчнi сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв та/або вiдпрацьованого ядерного палива.

(статтю 1 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1566-VI, у редакцiї Закону України вiд 17.10.2019р. N 208-IX)

     Термiни "урановi об'єкти", "видобування уранових руд" та "переробка уранових руд" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про видобування i переробку уранових руд".

(статтю 1 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 107-IX)

     Iншi термiни вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про поводження з радiоактивними вiдходами" та iнших законах України.

(статтю 1 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 208-IX)

     Стаття 2. Ядерне законодавство

     Вiдносини у сферi використання ядерної енергiї регулюються цим Законом та iншими актами законодавства України.

     Стаття 3. Завдання ядерного законодавства

     Основними завданнями ядерного законодавства є:

     правове регулювання суспiльних вiдносин пiд час здiйснення всiх видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї;

     створення правових засад системи управлiння у сферi використання ядерної енергiї i системи регулювання безпеки пiд час використання ядерної енергiї;

     встановлення прав, обов'язкiв i вiдповiдальностi органiв державної влади, пiдприємств, установ i органiзацiй, посадових осiб i персоналу, а також громадян стосовно їх дiяльностi, пов'язаної з використанням ядерної енергiї;

     визначення основних принципiв радiацiйного захисту людей та навколишнього природного середовища;

     забезпечення участi громадян та їх об'єднань у формуваннi державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї;

     сприяння подальшому змiцненню мiжнародного режиму безпечного використання ядерної енергiї.

     Стаття 4. Основнi принципи радiацiйного захисту

     Радiацiйний захист пiд час використання ядерної енергiї базується на таких основних принципах:

     не може бути дозволена жодна дiяльнiсть, пов'язана з iонiзуючим випромiнюванням, якщо кiнцева вигода вiд такої дiяльностi не перевищує заподiяної нею шкоди;

     величина iндивiдуальних доз, кiлькiсть осiб, якi опромiнюються, та ймовiрнiсть опромiнення вiд будь-якого з видiв iонiзуючого випромiнювання повиннi бути найнижчими з тих, що їх можна практично досягти, враховуючи економiчнi i соцiальнi фактори;

     опромiнення окремих осiб вiд усiх джерел та видiв дiяльностi у пiдсумку не повинно перевищувати встановлених дозових меж.

     Стаття 5. Основнi принципи державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйного захисту

     Основними принципами державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйного захисту є:

     прiоритет захисту людини та навколишнього природного середовища вiд впливу iонiзуючого випромiнювання;

     забезпечення при використаннi ядерної енергiї мiнiмального рiвня утворення радiоактивних вiдходiв;

(статтю 5 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1673-III)

     заборона будь-якої дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, результатом якої є обгрунтовано передбачений бiльший негативний вплив на майбутнi поколiння, нiж той, що допускається для нинiшнього поколiння;

(статтю 5 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1673-III)

     забезпечення безпеки пiд час використання ядерної енергiї;

     вiдкритiсть i доступнiсть iнформацiї, пов'язаної з використанням ядерної енергiї;

     забезпечення вiдшкодування шкоди, зумовленої радiацiйним впливом;

(абзац сьомий статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 05.10.2006р. N 232-V

     створення правового i фiнансового механiзму щодо соцiально-економiчної компенсацiї ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження;

(статтю 5 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V)

     створення спецiальної соцiальної iнфраструктури в зонах спостереження.

(статтю 5 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V, у зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами десятим - двадцять четвертим)

     забезпечення заходiв щодо соцiально-економiчної заiнтересованостi мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, на територiї яких розташованi ядернi установки та об'єкти, призначенi для поводження з радiоактивними вiдходами;

     встановлення вiдповiдальностi за порушення правового режиму безпеки у сферi використання ядерної енергiї;

     розмежування функцiй державного управлiння у сферi використання ядерної енергiї i державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки;

     розмежування функцiй державного управлiння у сферi використання ядерної енергiї i безпосередньої господарчої дiяльностi щодо використання ядерної енергiї;

     розподiл обов'язкiв, прав та вiдповiдальностi мiж усiма суб'єктами правовiдносин у сферi використання ядерної енергiї;

     нормування, лiцензування та нагляд у сферi використання ядерної енергiї;

     створення правового та фiнансового механiзму вiдповiдальностi експлуатуючої органiзацiї перед громадянами та суб'єктами господарювання за заподiяну ядерну шкоду;

     створення правового та фiнансового механiзму вiдповiдальностi лiцензiата перед громадянами та суб'єктами господарювання за заподiяну шкоду в разi радiацiйної аварiї;

     захоронення та довгострокове зберiгання радiоактивних вiдходiв за рахунок виробникiв вiдходiв;

     участь громадян та їх об'єднань у формуваннi державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї;

     заборона будь-якої дiяльностi, пов'язаної з iонiзуючим випромiнюванням, якщо перевага вiд такої дiяльностi менша, нiж можлива заподiяна нею шкода;

     дотримання дозових меж впливу на персонал i населення, встановлених нормами, правилами та стандартами з ядерної та радiацiйної безпеки;

     встановлення найнижчих показникiв величини iндивiдуальних доз, кiлькостi осiб, що опромiнюються, ймовiрностi опромiнення вiд будь-якого конкретного джерела iонiзуючого випромiнювання за нормами, правилами i стандартами з радiацiйної безпеки з урахуванням економiчних i соцiальних умов держави;

     виконання мiжнародних договорiв, розвиток мiжнародного спiвробiтництва у сферi використання ядерної енергiї в мирних цiлях та змiцнення мiжнародного режиму безпеки та радiацiйного захисту населення;

     розмежування державного управлiння у сферi використання ядерної енергiї та захоронення радiоактивних вiдходiв.

     Стаття 6. Державна полiтика у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйного захисту

     Основи державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйного захисту формує Верховна Рада України шляхом визначення її мети, головних завдань, напрямiв, принципiв та прiоритетiв, встановлення системи вiдповiдних кредитно-фiнансових, податкових, митних та iнших регуляторiв, затвердження Державної програми розвитку паливно-енергетичного комплексу.

     Державна полiтика реалiзується шляхом створення оптимальної системи управлiння у сферi використання ядерної енергiї, регулювання питань ядерної та радiацiйної безпеки, розробки та виконання державних програм забезпечення безпеки, включаючи реалiзацiю заходiв щодо захисту населення, яке проживає в зонi спостереження.

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V)

     Держава забезпечує громадянам та їх об'єднанням участь у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї.

     Стаття 7. Сфера дiї цього Закону

     Цей Закон поширюється на всi види дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, включаючи:

     розмiщення, проектування, спорудження, введення в експлуатацiю, експлуатацiю та зняття з експлуатацiї ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання;

     здiйснення робiт та надання послуг, якi впливають на безпеку пiд час використання ядерної енергiї;

     поводження з ядерними матерiалами та джерелами iонiзуючого випромiнювання, зокрема при розвiдцi та видобуваннi корисних копалин, якi мiстять цi матерiали та речовини;

     проведення наукових дослiджень з використанням ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання, ядерних матерiалiв;

     управлiння у сферi використання ядерної енергiї;

     державне регулювання безпеки пiд час використання ядерної енергiї;

     фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання;

(абзац восьмий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     державний облiк ядерних матерiалiв та джерел iонiзуючого випромiнювання;

     державний контроль за радiацiйною обстановкою на територiї України;

     пiдготовку кадрiв для дiяльностi, пов'язаної з використанням ядерної енергiї;

     мiжнародне спiвробiтництво та забезпечення дотримання мiжнародних зобов'язань України у сферi використання ядерної енергiї.

     Особливостi застосування цього Закону до вiдносин, пов'язаних iз забезпеченням безпеки пiд час лiквiдацiї ядерної зброї та ядерних боєприпасiв, зокрема їх демонтажу, зберiгання та перевезення, встановлюються вiдповiдним законодавством України.

     Стаття 8. Норми, правила i стандарти з ядерної та радiацiйної безпеки

     Норми, правила i стандарти з ядерної та радiацiйної безпеки - це критерiї, вимоги i умови забезпечення безпеки пiд час використання ядерної енергiї.

     Дотримання норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки є обов'язковим при здiйсненнi будь-якого виду дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

     Вимоги зазначених норм, правил та стандартiв приймаються з урахуванням рекомендацiй мiжнародних органiзацiй у сферi використання ядерної енергiї.

     Норми, правила i стандарти з ядерної та радiацiйної безпеки затверджуються у порядку, що визначається законодавством України, пiдлягають опублiкуванню i є обов'язковими на територiї України.

     Стаття 9. Право власностi на ядернi установки та джерела iонiзуючого випромiнювання

     Ядернi установки та джерела iонiзуючого випромiнювання можуть перебувати у рiзних формах власностi.

     Перелiк ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання, що перебувають у державнiй власностi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Ядернi матерiали є виключно загальнодержавною власнiстю.

Роздiл II
ПРАВА ГРОМАДЯН ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ ТА РАДIАЦIЙНОЇ БЕЗПЕКИ

     Стаття 10. Права громадян та їх об'єднань на одержання iнформацiї у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки

     Громадяни та їх об'єднання мають право на запит та одержання вiд вiдповiдних пiдприємств, установ та органiзацiй у межах їх компетенцiї повної та достовiрної iнформацiї щодо безпеки ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, будiвництво яких планується або здiйснюється, та тих, що експлуатуються або знiмаються з експлуатацiї, за винятком вiдомостей, що становлять державну таємницю.

     Громадяни мають право отримувати iнформацiю вiд установ державної системи контролю за радiацiйною обстановкою на територiї України про рiвнi радiацiйного випромiнювання на територiї України, в мiсцях їх проживання чи роботи. За вiдмову в наданнi такої iнформацiї, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних з питань, пов'язаних з безпекою пiд час використання ядерної енергiї, посадовi особи пiдприємств, установ та органiзацiй, об'єднань громадян i засобiв масової iнформацiї несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.

     Громадяни України з пiзнавальною метою мають право на вiдвiдування у встановленому порядку ядерних установок, а також об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами.

     Для реалiзацiї прав громадян органи державної влади, установи державної системи контролю за радiацiйною обстановкою, пiдприємства, установи та органiзацiї, дiяльнiсть яких пов'язана з використанням ядерної енергiї, їх посадовi особи зобов'язанi:

     перiодично поширювати через засоби масової iнформацiї офiцiйнi вiдомостi про радiацiйну обстановку на територiї, де знаходяться, експлуатуються пiдприємства по видобуванню уранової руди, ядернi установки, об'єкти, призначенi для поводження з радiоактивними вiдходами, джерела iонiзуючого випромiнювання, а також вiдомостi щодо безпеки ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, будiвництво яких планується або здiйснюється, та тих, що експлуатуються або знiмаються з експлуатацiї, за винятком вiдомостей, що становлять державну таємницю;

     надавати можливiсть громадянам України на їх вимогу безпосередньо вiдвiдувати з пiзнавальною метою у встановленому порядку ядернi установки та об'єкти, призначенi для поводження з радiоактивними вiдходами.

     Стаття 11. Права громадян та їх об'єднань на участь у формуваннi полiтики у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки

     Громадяни та їх об'єднання мають право на участь в обговореннi проектiв законодавчих актiв i програм у сферi використання ядерної енергiї, а також на участь в обговореннi питань, пов'язаних з розмiщенням, проектуванням, спорудженням, експлуатацiєю та зняттям з експлуатацiї ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання.

     З метою залучення громадян та їх об'єднань до участi у розглядi питань, пов'язаних з використанням ядерної енергiї, мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування можуть органiзовувати громадськi слухання з питань захисту проектiв, пов'язаних з розмiщенням, спорудженням, зняттям з експлуатацiї ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами.

     На громадськi слухання виносяться як матерiали, поданi заявником, так i результати державних та громадських експертиз.

     Порядок проведення громадських слухань встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 12. Соцiально-економiчнi умови проживання та працi громадян у мiсцях розмiщення пiдприємств з видобування i переробки уранових руд, ядерних установок i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами

     Населення територiй, на яких розмiщуються пiдприємства з видобування i переробки уранових руд, ядернi установки, об'єкти, призначенi для поводження з радiоактивними вiдходами, має право на соцiально-економiчну компенсацiю ризику вiд їх дiяльностi, у тому числi на:

     використання частини коштiв, що iнвестуються в будiвництво пiдприємства з видобування i переробки уранових руд, ядерних установок i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, на будiвництво об'єктiв соцiального призначення;

     створення та пiдтримання у справному станi об'єктiв спецiальної соцiальної iнфраструктури, у тому числi захисних споруд, призначених для укриття i захисту населення, технiки та майна вiд дiї радiацiйного опромiнення у разi радiацiйної аварiї. Забезпечення засобами iндивiдуального захисту та препаратами стабiльного йоду у межах отриманих коштiв вiдповiдно до медичних нормативiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(абзац третiй частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 17.05.2012р. N 4717-VI)

     пiльги з оплати за спожиту електричну енергiю для населення, яке постiйно проживає в 30-кiлометровiй зонi атомних електростанцiй, вiдповiдно до статтi 17 Закону України "Про електроенергетику". Порядок компенсацiї збиткiв енергопостачальних компанiй встановлюється органом державного регулювання дiяльностi в енергетицi вiдповiдно до повноважень, визначених Законом України "Про електроенергетику";

(абзац четвертий частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 17.05.2012р. N 4717-VI)

     виконання заходiв з полiпшення умов проживання та працi населення, яке мешкає на означених територiях, у межах отриманих коштiв за напрямами, передбаченими програмами економiчного i соцiального розвитку вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць, що затверджуються органами мiсцевого самоврядування (обласними, районними, мiськими радами мiст обласного пiдпорядкування, мiськими радами монофункцiональних мiст-супутникiв), на територiю яких поширюються вiдповiднi зони згiдно iз законами України "Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України" та "Про мiсцеве самоврядування в Українi", крiм коштiв Державного фонду поводження з радiоактивними вiдходами, порядок використання яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац п'ятий частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 17.05.2012р. N 4717-VI)

     Соцiально-економiчна компенсацiя ризику вiд дiяльностi об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, здiйснюється за рахунок коштiв Державного фонду поводження з радiоактивними вiдходами вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Напрями та порядок надання соцiально-економiчної компенсацiї ризику, а також визначення адмiнiстративно-територiальних одиниць, на якi поширюються заходи соцiально-економiчної компенсацiї ризику, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України окремо для кожного лiцензiата.

     Соцiально-економiчна компенсацiя ризику здiйснюється в межах коштiв, отриманих вiд лiцензiата (крiм спецiалiзованих пiдприємств по поводженню з радiоактивними вiдходами), i може бути використана тiльки для фiнансування адмiнiстративно-територiальних одиниць, на територiю яких поширюється зона спостереження, на якiй можливий вплив вiдповiдних об'єктiв лiцензiата.

(частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2883-VI)
(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V, у редакцiї Закону України вiд 17.11.2009р. N 1565-VI)

     Стаття 121. Порядок визначення i сплати збору на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження

     Фiнансування заходiв щодо соцiально-економiчної компенсацiї ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження, здiйснюється iз спецiального фонду Державного бюджету України за рахунок збору на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження (далi - збiр).

(дiю частини першої статтi 121 зупинено на 2019 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2629-VIII)
(дiю частини першої статтi 121 зупинено на 2020 рiк згiдно iз Законом України вiд 14.11.2019р. N 294-IX)
(дiю частини першої статтi 121 зупинено на 2021 рiк згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1082-IX)
(дiю частини першої статтi 121 зупинено на 2022 рiк згiдно iз Законом України вiд 02.12.2021р. N 1928-IX)

     Платниками збору є експлуатуючi органiзацiї ядерних установок, пiдприємства з видобування i переробки уранових руд, а також пiдприємства, якi є замовниками будiвництва ядерних установок або об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, якi мають загальнодержавне значення.

     Об'єктом справляння збору є:

     для експлуатуючих органiзацiй ядерних установок - обсяг (вартiсть) реалiзованої електричної енергiї, що виробляється атомними електростанцiями у звiтному перiодi (без урахування податку на додану вартiсть), який визначається на пiдставi актiв продажу електричної енергiї, складених платником збору та покупцем електричної енергiї згiдно з договором мiж членами оптового ринку електричної енергiї України;

     для пiдприємств з видобування i переробки уранових руд - обсяг реалiзованої платником збору у звiтному перiодi кiнцевої продукцiї (урановий концентрат, у кiлограмах з точнiстю до десяткового знака), який визначається на пiдставi актiв приймання-передачi такої продукцiї, складених платником збору та покупцем. Зазначенi акти повиннi мiстити данi про обсяг реалiзованої платником збору у звiтному перiодi кiнцевої продукцiї;

     для пiдприємств, якi є замовниками будiвництва нових ядерних установок або об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, якi мають загальнодержавне значення, - сума фактично освоєних платником збору капiтальних iнвестицiй за звiтний перiод згiдно з даними бухгалтерського облiку (без урахування податку на додану вартiсть та суми фiнансових витрат, капiталiзованих вiдповiдно до вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку).

     Ставка збору встановлюється:

     для експлуатуючих органiзацiй ядерних установок - у розмiрi одного вiдсотка обсягу реалiзацiї електроенергiї, що виробляється атомними електростанцiями за звiтний перiод (без урахування податку на додану вартiсть);

     для пiдприємств з видобування i переробки уранових руд - у розмiрi 2,75 гривнi за 1 кiлограм реалiзованої кiнцевої продукцiї - уранового концентрату (без урахування податку на додану вартiсть);

     для пiдприємств, якi є замовниками будiвництва нових ядерних установок або об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, якi мають загальнодержавне значення, - у розмiрi, визначеному Верховною Радою України як частка вартостi будiвництва окремо для кожної установки або об'єкта пiд час прийняття рiшення про розмiщення, проектування та будiвництво такої установки в порядку, встановленому Законом України "Про порядок прийняття рiшень про розмiщення, проектування, будiвництво ядерних установок i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, якi мають загальнодержавне значення".

     Сума коштiв, що дорiвнює розмiровi збору, визначеному вiдповiдно до абзацу четвертого частини четвертої цiєї статтi, враховується в кошторисi будiвництва нових ядерних установок або об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, якi мають загальнодержавне значення, та включається до вартостi об'єкта, що будується. Збiр справляється пропорцiйно до фактично освоєних капiтальних iнвестицiй за даними бухгалтерського облiку.

     Звiтний перiод для сплати збору дорiвнює календарному мiсяцю.

     Платники збору самостiйно складають розрахунок збору у двох примiрниках, один з яких подають щомiсяця, протягом 20 днiв, що настають за останнiм днем звiтного перiоду, до податкового органу, в якому перебувають на облiку, а другий - до вiдповiдного органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, у триденний строк пiсля подання зазначеного розрахунку до податкового органу.

(частина сьома статтi 121 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Форма розрахунку збору встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Платники збору сплачують збiр за звiтний перiод до державного бюджету за мiсцем їх перебування на облiку протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем граничного строку подання розрахунку збору до податкового органу.

(частина дев'ята статтi 121 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Платники збору несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть обчислення збору, повноту i своєчаснiсть його сплати, за своєчаснiсть подання розрахункiв збору вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.

     Контроль за правильнiстю обчислення збору, повнотою i своєчаснiстю його сплати, за своєчаснiстю подання розрахункiв здiйснюється податковими органами вiдповiдно до закону.

(частина одинадцята статтi 121 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(Закон доповнено статтею 121 згiдно iз Законом України вiд 17.11.2009р. N 1565-VI, у редакцiї Закону України вiд 17.05.2012р. N 4716-VI)

     Стаття 122. Порядок i умови використання коштiв збору на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження

     Кошти вiд збору на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження, спрямовуються у виглядi субвенцiї iз спецiального фонду Державного бюджету України до спецiальних фондiв бюджетiв обласних, районних, мiських рад монофункцiональних мiст - супутникiв ядерних установок i пiдприємств з видобування i переробки уранових руд, на територiю яких поширюються вiдповiднi зони спостереження платникiв збору, i розподiляються мiж цими бюджетами у такому спiввiдношеннi:

     обласнi бюджети - 30 вiдсоткiв;

     бюджети районiв та мiст обласного пiдпорядкування зон спостереження (за винятком монофункцiональних мiст - супутникiв ядерних установок i пiдприємств з видобування i переробки уранових руд) - 55 вiдсоткiв;

     бюджети монофункцiональних мiст - супутникiв ядерних установок i пiдприємств з видобування i переробки уранових руд - 15 вiдсоткiв.

(дiю частини першої статтi 122 зупинено на 2019 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2629-VIII)
(дiю частини першої статтi 122 зупинено на 2020 рiк згiдно iз Законом України вiд 14.11.2019р. N 294-IX)
(дiю частини першої статтi 122 зупинено на 2022 рiк згiдно iз Законом України вiд 02.12.2021р. N 1928-IX)

     Розподiл коштiв збору мiж спецiальними фондами бюджетiв обласних, районних та мiських рад мiст обласного пiдпорядкування здiйснюється з урахуванням питомої ваги чисельностi населення, яке проживає в зонах спостереження цих адмiнiстративно-територiальних одиниць, та пропорцiйно до обсягу товарної продукцiї пiдприємств лiцензiата, розташованого на вiдповiднiй територiї, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(дiю частини другої статтi 122 зупинено на 2019 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2629-VIII)
(дiю частини другої статтi 122 зупинено на 2020 рiк згiдно iз Законом України вiд 14.11.2019р. N 294-IX)
(дiю частини другої статтi 122 зупинено на 2021 рiк згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1082-IX)
(дiю частини другої статтi 122 зупинено на 2022 рiк згiдно iз Законом України вiд 02.12.2021р. N 1928-IX)

     Використання коштiв на фiнансування заходiв щодо соцiально-економiчної компенсацiї ризику iз спецiальних фондiв мiсцевих бюджетiв здiйснюється виключно за напрямами i в порядку, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Контроль за цiльовим використанням коштiв на фiнансування заходiв соцiально-економiчної компенсацiї ризику мiсцевими органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування здiйснюється вiдповiдно до закону.

     Обласнi, районнi та мiськi ради щоквартально звiтують перед населенням про використання коштiв соцiально-економiчної компенсацiї ризику iз спецiальних фондiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв шляхом публiкацiї звiтiв у перiодичних виданнях органiв мiсцевого самоврядування.

(дiю частини п'ятої статтi 122 зупинено на 2019 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2629-VIII)
(дiю частини п'ятої статтi 122 зупинено на 2020 рiк згiдно iз Законом України вiд 14.11.2019р. N 294-IX)
(дiю частини п'ятої статтi 122 зупинено на 2021 рiк згiдно iз Законом України вiд 15.12.2020р. N 1082-IX)
(Закон доповнено статтею 122 згiдно iз Законом України вiд 17.11.2009р. N 1565-VI)
(дiю частини п'ятої статтi 122 зупинено на 2022 рiк згiдно iз Законом України вiд 02.12.2021р. N 1928-IX)

     Стаття 13. Права громадян на вiдшкодування шкоди, зумовленої негативним впливом iонiзуючого випромiнювання пiд час використання ядерної енергiї

     Громадяни, здоров'ю та майну яких завдано шкоди, зумовленої негативним впливом iонiзуючого випромiнювання пiд час використання ядерної енергiї, мають право на її вiдшкодування в повному обсязi вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 14. Права персоналу ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання

     Персонал ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання, а також державнi iнспектори з нагляду за ядерною та радiацiйною безпекою безпосередньо на ядерних установках мають право на соцiально-економiчну компенсацiю негативного впливу iонiзуючого випромiнювання на їхнє здоров'я вiдповiдно до законодавства України.

(частина перша статтi 14 в редакцiї Закону України вiд 19.11.96р. N 526/96-ВР)

     Персонал має право на професiйну перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї та лiцензування за рахунок лiцензiата.

     Стаття 15. Страхування вiд ризику радiацiйного впливу пiд час використання ядерної енергiї

     Частину першу статтi 15 виключено

(частина перша статтi 15 в редакцiї Закону України вiд 19.11.96р. N 526/96-ВР, виключена згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004р. N 1971-IV)

     Громадянам України, iноземцям та особам без громадянства, якi перебувають на територiї України на законних пiдставах, забезпечується право укладання договору добровiльного страхування особи та майна вiд ризику радiацiйного впливу.

(частина друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Виплати по добровiльному страхуванню особи та майна вiд ризику радiацiйного впливу провадяться незалежно вiд виплат по державному соцiальному страхуванню, соцiальному забезпеченню та в порядку вiдшкодування шкоди вiд радiацiйного впливу.

(частина третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004р. N 1971-IV)

     Порядок та умови страхування визначаються законодавством України.

     Стаття 16. Забезпечення радiацiйної безпеки пацiєнтiв i персоналу у разi медичного втручання iз застосуванням джерел iонiзуючого випромiнювання

     Застосування джерел iонiзуючого випромiнювання у медичних цiлях має бути обгрунтовано користю для пацiєнта порiвняно iз шкодою, якої воно може завдати, а також порiвняно з користю та ризиком в разi застосування альтернативних методiв дiагностики та лiкування.

     Медичне втручання з використанням iонiзуючого випромiнювання здiйснюється на загальних умовах застосування методiв профiлактики, дiагностики та лiкування, встановлених законодавством про охорону здоров'я. Доза опромiнення пацiєнта має бути настiльки низькою, наскiльки це можливо для досягнення мети медичного втручання. Регламенти медичних втручань, дозовi межi опромiнення пацiєнтiв з урахуванням особливостей конкретних медичних втручань встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я.

(частина друга статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Види медичних втручань iз використанням iонiзуючого випромiнювання та порядок їх застосування пiд час проведення обов'язкових медичних оглядiв встановлюються законодавством.

     За бажанням пацiєнта йому надається повна iнформацiя про дозу опромiнення та про можливу шкоду для здоров'я, яка може бути заподiяна використанням iонiзуючого випромiнювання пiд час обстеження чи лiкування.

Роздiл III
КОМПЕТЕНЦIЯ ОРГАНIВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛIННЯ У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ ТА РАДIАЦIЙНОЇ БЕЗПЕКИ

     Стаття 17. Компетенцiя Верховної Ради України у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки

     До виключної компетенцiї Верховної Ради України у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки належить:

     визначення основ державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї;

     затвердження Державної програми розвитку ядерної енергетики як складової частини Державної програми розвитку паливно-енергетичного комплексу;

     визначення правових основ регулювання вiдносин у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйного захисту;

     встановлення правового режиму територiй навколо дiючих атомних електростанцiй, пiдприємств по видобуванню уранових руд та статусу громадян, якi проживають на них;

     регулювання експорту та iмпорту ядерних матерiалiв i джерел iонiзуючого випромiнювання, а також ядерних технологiй, спецiальних неядерних матерiалiв, матерiалiв подвiйного використання, обладнання, робiт i послуг у сферi використання ядерної енергiї;

     регулювання ввезення в Україну вiдпрацьованого ядерного палива;

     прийняття рiшень про розмiщення, проектування, будiвництво ядерних установок i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, якi мають загальнодержавне значення;

     погодження порядку розробки i затвердження норм, правил та стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки.

     Стаття 18. Компетенцiя Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки

     До компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв України належить:

     забезпечення розробки i реалiзацiї державних програм у сферi використання ядерної енергiї;

     абзац третiй статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     прийняття рiшень про розмiщення, проектування, будiвництво, експлуатацiю та зняття з експлуатацiї пiдприємств по видобуванню уранових руд, ядерних установок i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, крiм тих, якi визначає Верховна Рада України;

     розпорядження ядерними установками, джерелами iонiзуючого випромiнювання, ядерними матерiалами, об'єктами, призначеними для поводження з радiоактивними вiдходами, якi перебувають у державнiй власностi;

     вирiшення питань забезпечення захисту людей та навколишнього природного середовища вiд негативного впливу iонiзуючого випромiнювання;

     розробка заходiв щодо облiку та контролю ядерних матерiалiв i джерел iонiзуючого випромiнювання, щодо фiзичного захисту ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання, ядерних матерiалiв, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами;

     визначення порядку розробки i затвердження норм, правил та стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки;

     визначення порядку ввезення в Україну та вивезення за її межi вiдпрацьованого ядерного палива;

     здiйснення мiжнародного спiвробiтництва у сферi використання ядерної енергiї.

     Стаття 19. Компетенцiя Верховної Ради Автономної Республiки Крим у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки

     До вiдання Верховної Ради Автономної Республiки Крим у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки належить:

     участь у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки з питань, що стосуються iнтересiв Автономної Республiки Крим;

     участь в управлiннi у сферi використання ядерної енергiї;

     здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв радiацiйних аварiй.

(стаття 19 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 20. Компетенцiя мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки

     Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування у межах своєї компетенцiї:

     погоджують питання розмiщення на своїй територiї пiдприємств по видобуванню уранових руд, ядерних установок i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, виходячи з iнтересiв громадян, якi проживають на цiй територiї, та соцiально-економiчного розвитку територiй у порядку, визначеному законом;

(абзац другий статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2005р. N 2637-IV)

     беруть участь в оцiнцi впливу на довкiлля проектiв розмiщення, будiвництва i зняття з експлуатацiї ядерних установок i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, розташованих на їх територiях;

(абзац третiй статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     органiзовують громадськi слухання з питань захисту проектiв щодо розмiщення, спорудження, зняття з експлуатацiї пiдприємств по видобуванню уранових руд, ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами;

     органiзовують, в разi необхiдностi, радiологiчне обстеження територiй навколо мiсць розташування ядерних установок i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами;

     забезпечують iнформування населення про радiацiйну обстановку;

     здiйснюють контроль за забезпеченням безпеки населення та охороною навколишнього природного середовища на своїй територiї, за готовнiстю пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян до дiй на випадок радiацiйної аварiї;

     беруть участь у лiквiдацiї наслiдкiв радiацiйних аварiй;

     забезпечують готовнiсть до евакуацiї населення i у разi необхiдностi здiйснюють її;

     здiйснюють контроль згiдно з повноваженнями, передбаченими законодавством, за дiяльнiстю юридичних та фiзичних осiб, якi використовують ядернi установки, джерела iонiзуючого випромiнювання та ядернi матерiали;

     готують пропозицiї щодо видiв, обсягiв, джерел надання соцiально-економiчної компенсацiї ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження.

(статтю 20 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V)

     Стаття 21. Державне управлiння у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки

     Державне управлiння у сферi використання ядерної енергiї здiйснюється мiнiстерством, iншим центральним органом виконавчої влади, визначеним Президентом України.

(частина перша статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI)

     Цей орган виконує такi функцiї:

     планування, розробку i впровадження державних програм використання ядерної енергiї;

     створення експлуатуючої органiзацiї для забезпечення безпечної експлуатацiї ядерних установок, а також спецiалiзованих пiдприємств (компанiй) по поводженню з радiоактивними вiдходами до передачi їх на довгострокове зберiгання та захоронення;

(абзац третiй частини другої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.12.2011р. N 4175-VI)

     планування, розробку i впровадження державної програми пiдвищення ядерної та радiацiйної безпеки;

     планування заходiв, спрямованих на забезпечення мiнiмального рiвня утворення радiоактивних вiдходiв пiд час використання ядерної енергiї;

(частину другу статтi 21 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1673-III, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - десятим)

     органiзацiю безпечного поводження з радiоактивними вiдходами у галузi (збирання, переробка, зберiгання) до моменту передачi радiоактивних вiдходiв на захоронення;

     створення державної системи заходiв щодо забезпечення готовностi до лiквiдацiї аварiй на ядерних установках, об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, джерелах iонiзуючого випромiнювання;

     здiйснення державної науково-технiчної та iнвестицiйної полiтики у сферi використання ядерної енергiї;

     забезпечення розробки i реалiзацiї програм якостi робiт у сферi використання ядерної енергiї;

     створення, планування i координацiю системи пiдготовки кадрiв у сферi використання ядерної енергiї;

     забезпечення реалiзацiї гарантiй Мiжнародного агентства по атомнiй енергiї на об'єктах ядерної енергетики та атомної промисловостi.

(частину другу статтi 21 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Державне управлiння у сферi поводження з радiоактивними вiдходами на стадiї їх довгострокового зберiгання i захоронення здiйснюється мiнiстерством, iншим центральним органом виконавчої влади, визначеним Президентом України.

(частина третя статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI)

     Цей орган виконує функцiї:

     координацiї та контролю робiт по збиранню, перевезенню, переробцi, зберiганню i захороненню радiоактивних вiдходiв промисловостi, медицини, науково-дослiдних установ, радiоактивних вiдходiв, що утворюються пiд час проведення робiт по лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС;

     реалiзацiї Загальнодержавної цiльової екологiчної програми поводження з радiоактивними вiдходами;

(абзац третiй частини четвертої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2008р. N 516-VI)

     створення та функцiонування єдиної державної системи облiку радiоактивних вiдходiв, а також їх сховищ;

     координацiї робiт по будiвництву, експлуатацiї, реконструкцiї, зняттю з експлуатацiї об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, та закриттю сховищ для їх захоронення;

(абзац п'ятий частини четвертої статтi 21 в редакцiї Закону України вiд 20.04.2000р. N 1673-III)

     координацiї робiт по створенню нових сховищ радiоактивних вiдходiв як у зонi вiдчуження Чорнобильської АЕС, так i за її межами;

     координацiї робiт по створенню безпечного нацiонального сховища високоактивних вiдходiв та вiдпрацьованого ядерного палива у глибоких геологiчних формацiях;

     координацiї науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт у сферi поводження з радiоактивними вiдходами на стадiї довгострокового зберiгання i захоронення.

     Посадовi особи органiв державного управлiння у сферi використання ядерної енергiї та сферi поводження з радiоактивними вiдходами пiдлягають квалiфiкацiйнiй атестацiї та спецiальному медичному обстеженню. Перелiк таких осiб та перiодичнiсть атестацiї i обстеження визначаються законодавством України.

Роздiл IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ

     Стаття 22. Державне регулювання безпеки використання ядерної енергiї

     Державне регулювання безпеки використання ядерної енергiї полягає у забезпеченнi безпеки людини, навколишнього природного середовища, ядерних установок та джерел iонiзуючого випромiнювання.

     Державне регулювання безпеки використання ядерної енергiї передбачає:

     встановлення нормативних критерiїв i вимог, що визначають умови використання ядерної енергiї (нормування);

     видачу документiв дозвiльного характеру на здiйснення дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї (провадження дозвiльної дiяльностi);

     здiйснення державного нагляду за дотриманням законодавства, умов документiв дозвiльного характеру, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, вимог фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, облiку та контролю ядерних матерiалiв та iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, включаючи примусовi заходи (державний нагляд).

(частина друга статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 23. Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки

(назва статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Державне регулювання ядерної та радiацiйної безпеки здiйснює орган виконавчої влади згiдно iз законодавством України.

(частина перша статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009р. N 1393-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки є незалежними вiд державних органiв, установ i посадових осiб, дiяльнiсть яких пов'язана з використанням ядерної енергiї, мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, об'єднань громадян.

(частина друга статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Посадовi особи органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки пiдлягають квалiфiкацiйнiй атестацiї та спецiальному медичному обстеженню. Перелiк таких осiб та перiодичнiсть їх атестацiї i обстеження визначаються законодавством України.

(частина третя статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 24. Компетенцiя органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки:

     формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки використання ядерної енергiї;

     органiзовує пiдготовку i виконання державних програм з ядерної та радiацiйної безпеки, органiзовує i проводить науковi i науково-технiчнi дослiдження у сферi безпеки використання ядерної енергiї та розв'язання проблем радiацiйного захисту персоналу, населення i навколишнього природного середовища;

     розробляє i здiйснює заходи щодо формування культури безпеки у сферi використання ядерної енергiї та захищеностi ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання;

     визначає критерiї та вимоги безпеки, додержання яких обов'язкове пiд час використання ядерної енергiї, вiдповiдно до яких розробляються та затверджуються норми, правила, стандарти з ядерної та радiацiйної безпеки, норми, правила з фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, нормативно-правовi акти з облiку та контролю ядерних матерiалiв, застосування гарантiй нерозповсюдження ядерної зброї, вимоги щодо управлiння якiстю дiяльностi з використання ядерної енергiї в частинi ядерної та радiацiйної безпеки;

     встановлює порядок проведення навчання та перевiрки знань з питань ядерної та радiацiйної безпеки у персоналу та посадових осiб, якi забезпечують ядерну та радiацiйну безпеку суб'єктiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, яка пiдлягає державному регулюванню, контролює його дотримання та бере участь у перевiрцi знань;

     проводить оцiнку безпеки ядерних установок, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, уранових об'єктiв та iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, державну експертизу їх ядерної та радiацiйної безпеки та державну експертизу фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання i видає вiдповiднi документи дозвiльного характеру;

     встановлює порядок звiльнення вiд регулюючого контролю дiяльностi з радiоактивними матерiалами та дiяльностi на майданчиках ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами (крiм сховищ для захоронення радiоактивних вiдходiв), пiсля завершення робiт iз зняття їх з експлуатацiї;

     затверджує перелiк документiв i вiдомостей, необхiдних для здiйснення радiологiчного контролю на державному кордонi України;

     здiйснює державний нагляд за дотриманням законодавства, умов, передбачених документами дозвiльного характеру, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, вимог фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, облiку та контролю ядерних матерiалiв та iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, у тому числi за аварiйною готовнiстю суб'єктiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї; у разi виявлення порушень застосовує в межах своїх повноважень примусовi заходи до юридичних i фiзичних осiб згiдно iз законодавством;

     оперативно повiдомляє через засоби масової iнформацiї про виникнення радiацiйних аварiй на територiї України, а також за її межами у разi можливостi транскордонного перенесення радiоактивних речовин, готує звiти та огляди стану ядерної та радiацiйної безпеки на територiї України i подає їх Верховнiй Радi i Президентовi України, iншим державним органам та органам мiсцевого самоврядування, громадським органiзацiям в установленому законодавством порядку;

     здiйснює мiжнародне спiвробiтництво у сферi безпеки використання ядерної енергiї та забезпечує виконання зобов'язань за мiжнародними договорами України з питань безпеки використання ядерної енергiї та тих, якi випливають з участi України в роботi мiжнародних органiзацiй, що провадять дiяльнiсть у сферi безпеки використання ядерної енергiї;

     має право надсилати лiцензiатам, власникам чи керiвникам пiдприємств, установ, органiзацiй подання про невiдповiднiсть окремих осiб займаним посадам.

(стаття 24 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 25. Державний нагляд за ядерною та радiацiйною безпекою

     Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радiацiйної безпеки вiд iменi органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки здiйснюють державнi iнспектори з ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина перша статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Порядок здiйснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радiацiйної безпеки затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Державнi iнспектори з ядерної та радiацiйної безпеки мають право:

(абзац перший частини третьої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     безперешкодно в будь-який час вiдвiдувати пiдприємства, установи та органiзацiї, незалежно вiд форм власностi, для перевiрки дотримання законодавства про використання ядерної енергiї, отримувати вiд лiцензiата чи власника необхiднi пояснення, матерiали та iнформацiю з даних питань;

     надсилати лiцензiатам, а також їх посадовим особам, керiвникам органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування обов'язковi для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень i недолiкiв у сферi безпеки використання ядерної енергiї;

(абзац третiй частини третьої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     застосовувати у встановленому порядку фiнансовi санкцiї до пiдприємств, установ, органiзацiй та пiдприємцiв за порушення законодавчих актiв, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, щодо якої законодавством установленi вимоги щодо отримання вiдповiдного документа дозвiльного характеру i реєстрацiї, без одержання таких документiв або реєстрацiї, а також за невиконання чи неналежне виконання умов наданих документiв дозвiльного характеру;

(абзац четвертий частини третьої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацiю пiдприємств, установ, органiзацiй, ядерних установок, уранових об'єктiв та призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, установок iз джерелами iонiзуючого випромiнювання в разi порушення ними вимог ядерної та радiацiйної безпеки або неспроможностi дотримання цих вимог;

(абзац п'ятий частини третьої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 107-IX)

     притягати у встановленому порядку до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi законодавчих та iнших нормативних актiв про ядерну та радiацiйну безпеку.

     Головного державного iнспектора з ядерної та радiацiйної безпеки України призначає Президент України.

(частина четверта статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009р. N 1393-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Рiшення Головного державного iнспектора з ядерної та радiацiйної безпеки України, прийняте у межах його компетенцiї, є остаточним i може бути оскаржено лише у судовому порядку.

(частина п'ята статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1393-VI)

     Рiшення державних iнспекторiв, пiдпорядкованих Головному державному iнспектору з ядерної та радiацiйної безпеки України, можуть бути скасованi ним.

(частина шоста статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1393-VI)

     Оскарження рiшень Головного державного iнспектора з ядерної та радiацiйної безпеки України не зупиняє їх дiї.

(частина сьома статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1393-VI)

     Державним iнспекторам з нагляду за ядерною та радiацiйною безпекою безпосередньо на ядерних установках, якi несуть вiдповiдальнiсть за повноту, достатнiсть та обгрунтованiсть своїх вимог щодо ядерної та радiацiйної безпеки цих установок, заробiтна плата встановлюється на рiвнi заробiтної плати вiдповiдних категорiй працiвникiв ядерних установок.

(статтю 25 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 19.11.96р. N 526/96-ВР, у зв'язку з цим частини восьму, дев'яту, десяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою, десятою, одинадцятою)

     Лiцензiат повинен створити необхiднi умови для роботи представникiв органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина дев'ята статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Дiяльнiсть органу державного регулювання безпеки використання ядерної енергiї фiнансується за рахунок державного бюджету. З метою фiнансування наукового та експертного супроводу регулюючої дiяльностi та прiоритетних розробок щодо пiдвищення безпеки джерел iонiзуючого випромiнювання при органi державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки створюються спецiальнi позабюджетнi фонди, якi фiнансуються за рахунок коштiв, що надходять за видачу дозволiв, надання послуг, а також добровiльних внескiв українських та iноземних юридичних i фiзичних осiб.

(друге речення частини десятої статтi 25 втратило чиннiсть в частинi створення спецiальних позабюджетних фондiв згiдно iз Законом України вiд 30.06.99р. N 783-XIV)
(частина десята статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Частину одинадцяту статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII)

     Стаття 26. Дозвiльний принцип використання ядерних установок та джерел iонiзуючого випромiнювання

     Використання ядерних установок та джерел iонiзуючого випромiнювання на територiї України базується на дозвiльному принципi.

     Дозвiл на кожен окремий вид дiяльностi надається органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина друга статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законiв України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Забороняється здiйснення будь-якої дiяльностi, пов'язаної з використанням ядерних установок та джерел iонiзуючого випромiнювання, юридичними чи фiзичними особами, якi не мають дозволу, виданого у встановленому порядку. Ядерна установка, джерело iонiзуючого випромiнювання можуть використовуватись лише з такою метою i таким чином, як це передбачено умовами виданого дозволу.

     Визначенi в дозволi умови та межi безпечного використання ядерної установки, джерела iонiзуючого випромiнювання повиннi забезпечувати необхiдний i достатнiй рiвень ядерної та радiацiйної безпеки.

     Джерело iонiзуючого випромiнювання, радiацiйний вплив якого є настiльки низьким, що не потребує застосування обмежуючих заходiв згiдно з нормами, правилами i стандартами з ядерної та радiацiйної безпеки, регулюванню не пiдлягає.

     Стаття 27. Види дiяльностi, на якi поширюється дiя державного регулювання у сферi використання ядерної енергiї

     Вид дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї (далi - вид дiяльностi) - це дiяльнiсть, пiд час якої запроваджуються додатковi джерела опромiнювання, або дiя опромiнювання поширюється на додатковi групи людей, або змiнюється система напрямiв опромiнювання вiд iснуючих джерел, у зв'язку з чим пiдвищується доза чи ймовiрнiсть опромiнювання людей або кiлькiсть людей, якi опромiнюються.

     Державному регулюванню у сферi використання ядерної енергiї пiдлягають такi види дiяльностi:

     проектно-пошуковi роботи щодо вибору майданчика для розмiщення ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами;

     проектування джерел iонiзуючого випромiнювання та ядерних установок;

     виготовлення та поставка джерел iонiзуючого випромiнювання та елементiв, важливих для безпеки джерел iонiзуючого випромiнювання;

     видобування, виробництво та переробка ядерних матерiалiв;

     будiвництво, виготовлення, виробництво, зберiгання, придбання i збут ядерних установок та джерел iонiзуючого випромiнювання;

     введення в експлуатацiю та експлуатацiя ядерних установок чи об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами;

     використання у промисловостi, сiльському господарствi, медицинi, освiтi i наукових дослiдженнях джерел iонiзуючого випромiнювання;

     зняття з експлуатацiї та консервацiя ядерних установок i закриття сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

(абзац дев'ятий частини другої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     перевезення радiоактивних матерiалiв;

(абзац десятий частини другої статтi 27 в редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     пiдготовка персоналу для експлуатацiї ядерної установки, перелiк посад якого визначає Кабiнет Мiнiстрiв України;

     виконання окремих видiв дiяльностi персоналом та посадовими особами, перелiк яких визначає Кабiнет Мiнiстрiв України;

     дiяльнiсть, пов'язана iз забезпеченням фiзичного захисту ядерних матерiалiв i ядерних установок (за перелiком видiв дiяльностi, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України);

(частину другу статтi 27 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Закону України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     видобування та переробка уранових руд.

(частину другу статтi 27 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 107-IX)

     Стаття 28. Види дозволiв на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї

     Дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї провадиться на пiдставi лiцензiй, окремих дозволiв та сертифiкатiв вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" та iнших законiв.

(стаття 28 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     Стаття 29. Умови та порядок надання дозволiв у сферi використання ядерної енергiї

     Дозволи на види дiяльностi, передбаченi статтею 27 цього Закону, надаються за наявностi умов, що вiдповiдають встановленим нормам, правилам i стандартам з ядерної та радiацiйної безпеки.

     Дозволом визначаються конкретне джерело iонiзуючого випромiнювання, ядерна установка, об'єкт, призначений для поводження з радiоактивними вiдходами, вид дiяльностi, умови i межi безпечного використання, iншi вимоги та строк дiї дозволу.

     Видача дозволiв у сферi використання ядерної енергiї здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" та iнших законiв.

(частина третя статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)
(частину четверту статтi 29 виключено на пiдставi Закону України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     Стаття 30. Дiя дозволу у разi прийняття нових норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки

     Прийняття нових норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки або змiн i доповнень до них не тягне за собою скасування або скорочення термiну дiї дозволу. У разi невiдповiдностi умов та меж безпеки, встановлених чинними дозволами, новим нормам, правилам i стандартам з ядерної та радiацiйної безпеки власник дозволу повинен розробити вiдповiднi органiзацiйно-технiчнi заходи. Цi заходи мають бути погодженi з державним органом, який видав дозвiл.

     Якщо запровадження нових норм, правил i стандартiв з ядерної i радiацiйної безпеки потребує змiни видiв дiяльностi, питання про тимчасову можливiсть та доцiльнiсть дiяльностi ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, на попереднiх умовах вирiшується у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл V
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЮРИДИЧНИХ ТА ФIЗИЧНИХ ОСIБ, ЩО ЗДIЙСНЮЮТЬ ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ ТА РАДIАЦIЙНОЇ БЕЗПЕКИ

     Стаття 31. Заявник

     Заявник - юридична або фiзична особа, яка подає документи до органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки на право здiйснення певного виду дiяльностi.

     Будь-який заявник повинен:

     сповiстити орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки про свiй намiр здiйснювати який-небудь з видiв дiяльностi, зазначених у статтi 27 цього Закону, та подати заяву про надання дозволу на такий вид дiяльностi;

     подати до органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки документацiю, передбачену нормами, правилами i стандартами з ядерної та радiацiйної безпеки, та iншу документацiю, необхiдну згiдно з законодавством для розгляду питання про надання заявниковi дозволу на вiдповiдний вид дiяльностi.

     Стаття 32. Лiцензiат

     Лiцензiат - юридична або фiзична особа, що має виданий у встановленому порядку дозвiл органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки на здiйснення певного виду дiяльностi.

(частина перша статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Лiцензiат уповноважується власником джерела iонiзуючого випромiнювання, ядерної установки на виконання якого-небудь з видiв дiяльностi, передбачених статтею 27 цього Закону. Повноваження лiцензiата, що визначаються власником ядерної установки, джерела iонiзуючого випромiнювання, мають бути достатнiми для виконання ним функцiй щодо вiдповiдальностi за безпеку i не повиннi суперечити вимогам законодавства України.

     Лiцензiат несе всю повноту вiдповiдальностi за радiацiйний i фiзичний захист та безпеку ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, iншого, джерела iонiзуючого випромiнювання незалежно вiд дiяльностi та вiдповiдальностi постачальникiв i органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина третя статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.11.2009р. N 1718-VI, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Лiцензiат повинен мати фiнансовi, матерiальнi та iншi ресурси, вiдповiдну органiзацiйну структуру i персонал для пiдтримання рiвня безпеки, передбаченого нормами, правилами i стандартами з безпеки, а також вимогами виданого дозволу.

     Лiцензiат повинен мати фiнансовi можливостi вiдшкодування збиткiв вiд аварiй, що можуть статися пiд час використання ядерної енергiї, власними коштами або за рахунок коштiв страхових компанiй (органiзацiй).

     Повноваження лiцензiата стосовно зазначених видiв дiяльностi набирають чинностi тiльки пiсля отримання вiдповiдного дозволу органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки. Позбавлення лiцензiата вiдповiдного дозволу не звiльняє його вiд вiдповiдальностi за безпеку ядерної установки або джерела iонiзуючого випромiнювання до моменту передачi їх iншим особам чи отримання нового дозволу.

     Лiцензiат встановлює вимоги щодо квалiфiкацiї персоналу, залежно вiд його вiдповiдальностi за безпечне використання ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання, контроль за ними та за належну експлуатацiю устаткування, яке пов'язане iз забезпеченням безпеки. Вимоги щодо квалiфiкацiї персоналу, який виконує свої функцiї на основi виданої йому лiцензiї (лiцензований персонал), повиннi бути ухваленi органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина сьома статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     У разi аварiї лiцензiат зобов'язаний безперервно з моменту початку аварiї вести контроль i прогноз виходу радiоактивних речовин за межi ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, та iнформувати про це вiдповiднi органи i органiзацiї у встановленому порядку.

     Лiцензiат забезпечує в межах своєї компетенцiї реалiзацiю заходiв щодо захисту персоналу та населення у разi аварiї на ядернiй установцi чи пiд час застосування джерел iонiзуючого випромiнювання.

     Лiцензiат у межах своєї компетенцiї зобов'язаний забезпечити реалiзацiю заходiв з пiдготовки спецiальної соцiальної iнфраструктури в зонi спостереження для своєчасного реагування та подолання аварiйної ситуацiї.

(статтю 32 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V, у зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою)

     Лiцензiат зобов'язаний сповiщати орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки про кожне додаткове джерело iонiзуючого випромiнювання, а також про передачу джерела iонiзуючого випромiнювання iншiй особi, яка має вiдповiдний дозвiл. Лiцензiату забороняється передавати джерело iонiзуючого випромiнювання особi, яка не має вiдповiдного дозволу.

     Стаття 33. Експлуатуюча органiзацiя (оператор)

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор) - це призначена державою юридична особа, яка здiйснює дiяльнiсть, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будiвництвом, введенням в експлуатацiю, експлуатацiєю, зняттям з експлуатацiї ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будiвництвом, експлуатацiєю, закриттям сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв, забезпечує ядерну та радiацiйну безпеку i несе вiдповiдальнiсть за ядерну шкоду.

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор):

     отримує лiцензiю згiдно з законодавством на здiйснення дiяльностi на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     розробляє та здiйснює заходи щодо пiдвищення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     має право страхування зайнятостi робочих мiсць, важливих для забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     забезпечує радiацiйний захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища;

     визначає, створює та пiдтримує безперервне функцiонування системи фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання;

(абзац шостий частини другої статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     у встановленому порядку подає своєчасно i в повному обсязi iнформацiю про випадки порушень у роботi ядерних установок або сховищ для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     забезпечує фiнансове покриття вiдповiдальностi за ядерну шкоду у розмiрi та на умовах, що визначаються законодавством України;

     абзац дев'ятий частини другої статтi 33 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.06.2004р. N 1868-IV)

     несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi персоналу пiд час виконання ним службових обов'язкiв, згiдно з законодавством України.

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор) зобов'язана перiодично, вiдповiдно до норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, здiйснювати переоцiнку безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв i подавати звiти за її результатами органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     Переоцiнка безпеки також здiйснюється на вимогу органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки у разi iстотних змiн конструкцiї установки або сховища, а також коли досвiд експлуатацiї свiдчить про недолiки попередньої оцiнки.

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор) не може вдаватися до дiй або демонстрацiї намiрiв, якi можуть спонукати персонал до порушення вимог цього Закону, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки.

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор) включає у собiвартiсть виробництва електроенергiї затрати на:

     реалiзацiю програм пiдвищення безпеки роботи ядерних установок;

     забезпечення зберiгання вiдпрацьованого ядерного палива, переробки i захоронення радiоактивних вiдходiв;

     науково-технiчний i конструкторсько-технологiчний супровiд експлуатацiї ядерних установок;

     комплектування, пiдготовку i перепiдготовку персоналу;

     страхування персоналу i населення на випадок ядерної шкоди;

     зняття з експлуатацiї та консервацiю ядерних установок;

     соцiально-економiчний розвиток територiй, на яких розташованi ядернi установки та об'єкти, призначенi для поводження з радiоактивними вiдходами.

(стаття 33 в редакцiї Закону України вiд 11.01.2000р. N 1370-XIV)

     Стаття 34. Постачальник

     Постачальник - юридична особа, яка виконує функцiї, пов'язанi з проектуванням, виробництвом, постачанням, будiвництвом або наданням iнших послуг у сферi використання ядерної енергiї.

     Постачальник несе вiдповiдальнiсть за якiсть виконаних робiт i наданих послуг. Конкретнi умови та межi вiдповiдальностi обумовлюються у контрактi мiж лiцензiатом i постачальником.

     Постачальник, що виконує посередницькi функцiї i бере участь в укладаннi будь-якого контракту на постачання ядерних матерiалiв, зобов'язаний зберiгати всi документи, пов'язанi з операцiями, виконаними ним або вiд його iменi, не менше одного року пiсля закiнчення термiну дiї контракту. Такi документи повиннi мiстити найменування сторiн, що уклали контракт, дату пiдписання контракту, данi про кiлькiсть, форму i склад ядерних матерiалiв разом з iнформацiєю про їх походження i призначення.

(статтю 34 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1417-IV)

     Стаття 35. Персонал

     Персонал - працiвники пiдприємства, установи, органiзацiї, якi виконують роботи, пов'язанi з експлуатацiєю ядерних установок, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання.

(частина перша статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     Персонал зобов'язаний суворо дотримувати норм, правил i стандартiв з безпеки, а також не вчиняти будь-яких самочинних дiй, якi можуть призвести до ситуацiй, що порушують вимоги цього Закону.

     Персонал ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, не має права на страйки.

     Стаття 36. Обмеження за станом здоров'я для персоналу ядерних установок та джерел iонiзуючого випромiнювання

     Персонал повинен проходити обов'язковi медичнi огляди (попереднiй - пiд час прийняття на роботу i перiодичнi - протягом трудової дiяльностi).

     Особи, у яких визначено захворювання, зазначене в перелiку медичних протипоказань щодо допуску до роботи з джерелами iонiзуючого випромiнювання, до роботи на ядерних установках i з джерелами iонiзуючого випромiнювання не допускаються.

     Перелiк медичних протипоказань, за наявностi яких особу не може бути допущено до робiт на ядерних установках та з джерелами iонiзуючого випромiнювання, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я.

(частина третя статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

Роздiл VI
РОЗМIЩЕННЯ, БУДIВНИЦТВО, ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦIЮ I ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК ТА ОБ'ЄКТIВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПОВОДЖЕННЯ З РАДIОАКТИВНИМИ ВIДХОДАМИ, А ТАКОЖ ЗАКРИТТЯ СХОВИЩ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ

(назва роздiлу VI в редакцiї Закону України вiд 20.04.2000р. N 1673-III)

     Стаття 37. Порядок прийняття рiшень щодо розмiщення ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами

     Пропозицiї щодо розмiщення ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, мають право вносити органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, окремi юридичнi та фiзичнi особи.

(частина перша статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Пропозицiї вносяться Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Для розгляду питання про розмiщення ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, заявник подає пiдготовленi у встановленому порядку матерiали, якi мiстять обгрунтування необхiдностi спорудження такої установки чи об'єкта i не менш як три варiанти - щодо майданчикiв для їх розмiщення.

     У поданих матерiалах обов'язково мають бути:

     характеристика навколишнього природного середовища в районi можливого розмiщення ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами;

     оцiнка впливу на довкiлля запланованих робiт по будiвництву, введенню в експлуатацiю, експлуатацiї, зняттю з експлуатацiї та закриттю зазначених об'єктiв;

(абзац третiй частини четвертої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.04.2000р. N 1673-III, вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     заходи, передбаченi в проектi, щодо запобiгання негативному впливу на навколишнє природне середовище та його зменшення.

     Рiшення про будiвництво ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, приймає Кабiнет Мiнiстрiв України за погодженням з мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, на територiї яких планується будiвництво зазначених об'єктiв. Рiшення приймається на пiдставi оцiнки впливу на довкiлля, висновкiв державної експертизи безпеки установки або об'єкта та iнших експертиз вiдповiдно до законодавства.

(частина п'ята статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     Надання земельних дiлянок та надр для розмiщення ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, провадиться в порядку i на умовах, визначених земельним законодавством, законодавством про надра та охорону навколишнього природного середовища України.

     При прийняттi рiшень щодо розмiщення ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, мають бути передбаченi додатковi заходи, спрямованi на соцiально-економiчний розвиток регiону. Обсяг та порядок здiйснення цих заходiв у кожному конкретному випадку встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування на пiдставi науково-економiчних обгрунтувань.

     Стаття 38. Прийняття в експлуатацiю ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами

     Прийняття в експлуатацiю ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

(частина перша статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2367-VI)

     Прийняття в експлуатацiю ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, повинно здiйснюватися у комплексi з передбаченими у проектi об'єктами виробничого i побутового призначення.

     Стаття 39. Зняття з експлуатацiї i обмеження експлуатацiйних характеристик ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, та закриття сховища для захоронення

(назва статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1673-III)

     Порядок зняття з експлуатацiї ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, та закриття сховища для захоронення повинен бути передбачений у проектi згiдно з нормами, правилами i стандартами у сферi використання ядерної енергiї.

(частина перша статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000 р. N 1673-III)

     Фiнансування витрат в цьому разi здiйснюється власником.

     Пропозицiї щодо зняття з експлуатацiї ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, та закриття сховища для захоронення до вичерпання встановленого у проектi ресурсу або щодо обмеження проектних технiко-економiчних показникiв їх роботи можуть вноситися органом управлiння та власниками за наявностi вiдповiдних обгрунтувань, узгоджених з органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина третя статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.04.2000р. N 1673-III, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Рiшення про дострокове зняття з експлуатацiї ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, та закриття сховища для захоронення затверджується органами державної влади, якi приймали рiшення про будiвництво, i доводиться до вiдома експлуатуючої органiзацiї або спецiалiзованого пiдприємства не пiзнiш як за два роки до початку зазначених дiй.

(частина четверта статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1673-III)

     Стаття 40. Державна експертиза ядерної та радiацiйної безпеки

     Матерiали, якi мiстять обгрунтування безпеки, змiни вимог та лiмiтiв безпеки ядерних установок, уранових об'єктiв та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, пiдлягають обов'язковiй державнiй експертизi.

(частина перша статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.02.2011р. N 3038-VI, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Державну експертизу ядерної i радiацiйної безпеки ядерних установок, уранових об'єктiв та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, проводить орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки з урахуванням оцiнки впливу на довкiлля, iнших державних експертиз, якi здiйснюються згiдно з законодавством.

(частина друга статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     Експертиза проектiв будiвництва проводиться вiдповiдно до статтi 31 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi".

(статтю 40 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3038-VI, у зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою)

     До участi в проведеннi державної експертизи ядерних установок, уранових об'єктiв чи об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання можуть залучатися представники громадськостi та експерти з України, iнших держав i мiжнародних органiзацiй.

(частина четверта статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Експертиза проектiв iнших джерел iонiзуючого випромiнювання органiзовується мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування вiдповiдно до законодавства України.

     Фiнансування експертизи ядерної та радiацiйної безпеки здiйснюється за рахунок замовника проекту.

     Висновки державних експертиз та висновок з оцiнки впливу на довкiлля є обов'язковими для виконання всiма суб'єктами сфери використання ядерної енергiї. Позитивнi висновки з оцiнки впливу на довкiлля i державної експертизи ядерної та радiацiйної безпеки є пiдставою для фiнансування робiт за проектом.

(частина сьома статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     Стаття 41. Громадська експертиза безпеки ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами

     Громадська експертиза безпеки ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, здiйснюється з iнiцiативи об'єднань громадян, а також мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування за рахунок їх коштiв або на громадських засадах органiзацiєю чи експертами згiдно з законодавством.

     Громадська експертиза здiйснюється незалежно вiд державної експертизи.

     Висновки громадської експертизи є рекомендацiйними i подаються в органи, якi здiйснюють державну експертизу, а також замовнику проекту.

     Стаття 42. Провадження дозвiльної дiяльностi щодо будiвництва ядерних установок та сховищ для захоронення радiоактивних вiдходiв

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки видає лiцензiї на будiвництво ядерних установок i сховищ для захоронення радiоактивних вiдходiв лише за наявностi плану заходiв щодо зняття їх з експлуатацiї, визначення обсягу радiоактивних вiдходiв i поводження з ними, позитивних висновкiв державної експертизи ядерної та радiацiйної безпеки, актiв iнспекцiйного обстеження та документiв про перевiрку обгрунтування безпеки в рамках вiдповiдної дозвiльної процедури.

     Будiвництво ядерної установки чи сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв без наявностi лiцензiї органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки припиняється за рiшенням цього органу з вiдшкодуванням замовником завданих навколишньому природному середовищу збиткiв та вiдновленням колишнього його стану, а також з накладенням штрафу вiдповiдно до законодавства України.

     Таке рiшення може бути оскаржено лише у судовому порядку. Подання скарги не зупиняє виконання рiшення.

(стаття 42 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     Стаття 43. Лiцензiя на експлуатацiю ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами

     Лiцензiя на експлуатацiю ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, видається органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки пiсля завершення будiвництва вiдповiдно до проекту та виконання робiт по введенню їх в експлуатацiю.

     Обов'язковими умовами видачi лiцензiї на експлуатацiю ядерної установки є подання матерiалiв обгрунтування ядерної i радiацiйної безпеки, а також надання фiнансових гарантiй щодо вiдшкодування можливої ядерної шкоди.

     Стаття 44. Вiдповiдальнiсть за необгрунтоване припинення будiвництва (експлуатацiї) ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами

     Державний орган, який прийняв рiшення про будiвництво (експлуатацiю) ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, може скасувати прийняте ним рiшення або припинити їх будiвництво (експлуатацiю) у разi виявлення додаткових факторiв, якi негативно впливають на безпеку установки чи об'єкта, стан навколишнього природного середовища або тягнуть за собою iншi негативнi наслiдки.

     Збитки, пов'язанi з припиненням будiвництва (експлуатацiї) ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, у разi виявлення додаткових факторiв, якi можуть призвести до зниження рiвня безпеки, погiршення стану навколишнього природного середовища або iнших негативних наслiдкiв, вiдшкодовуються за рахунок органiзацiй, винних в тому, що цi фактори не було своєчасно виявлено i враховано.

     Збитки, пов'язанi з припиненням або зупиненням будiвництва (експлуатацiї) вказаних установок та об'єктiв за рiшенням державного органу України, якщо такi фактори не було виявлено своєчасно, пiдлягають вiдшкодуванню з державного бюджету.

Роздiл VII
ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ ТЕРИТОРIЇ У МIСЦЯХ РОЗТАШУВАННЯ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК ТА ОБ'ЄКТIВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПОВОДЖЕННЯ З РАДIОАКТИВНИМИ ВIДХОДАМИ

     Стаття 45. Встановлення особливого режиму територiї у мiсцях розташування ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами

     У мiсцях розташування ядерної установки чи об'єкта, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, може бути встановлено особливий режим територiї.

     Порядок визначення особливого режиму територiї встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У мiсцях розташування ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, встановлюються санiтарно-захисна зона i зона спостереження.

     Розмiри i межi зазначених зон визначаються у проектi згiдно з нормами, правилами i стандартами у сферi використання ядерної енергiї, а також узгоджуються з органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки. У санiтарно-захиснiй зонi i зонi спостереження повинен здiйснюватися контроль за радiацiйним станом.

(частина четверта статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 17.05.2012р. N 4717-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     У санiтарно-захиснiй зонi забороняється розмiщення жилих будинкiв та громадських споруд, дитячих та лiкувально-оздоровчих установ, а також промислових пiдприємств, об'єктiв громадського харчування, допомiжних та iнших споруд, не пов'язаних з дiяльнiстю ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами.

     Використання для народногосподарських цiлей земель i водоймищ, розташованих у санiтарно-захиснiй зонi, можливе лише з дозволу органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки за погодженням з експлуатуючою органiзацiєю за умови обов'язкового проведення радiологiчного контролю продукцiї, яка виробляється.

(частина шоста статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Збитки i витрати, пов'язанi з встановленням санiтарно-захисної зони в районi розмiщення ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, вiдшкодовуються вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 46. Обмеження прав осiб, що перебувають на територiї ядерної установки

     На територiї ядерної установки персонал, вiдвiдувачi, їх транспортнi засоби можуть бути оглянутi посадовими особами пiдроздiлу охорони з використанням спецiальних засобiв виявлення боєприпасiв, зброї, радiоактивних, отруйних та наркотичних речовин, iнших предметiв, за допомогою яких можливе вчинення диверсiйних та терористичних актiв.

     Без дозволу експлуатуючої органiзацiї забороняються вiдео-, кiно-, фотозйомки iнженерних та технiчних засобiв охорони ядерних установок.

     Стаття 47. Громадськi заходи на територiї ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами

     Проведення зборiв, мiтингiв, демонстрацiй та iнших громадських заходiв на територiї ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, та в санiтарно-захиснiй зонi забороняється.

     Органiзацiя i проведення мiтингiв, демонстрацiй, пiкетування, блокування транспортних комунiкацiй та iнших громадських заходiв за межами територiї ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, та їх санiтарно-захисних зон, якщо внаслiдок проведення таких заходiв може виникнути порушення дiєздатностi систем ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, або буде утруднено допуск персоналу, пiдвезення людей, вантажiв, пожежної та iншої спецiальної технiки, забороняється.

     Шкода, заподiяна внаслiдок умисного блокування транспортних комунiкацiй та iнших незаконних дiй, що посягають на безпечну роботу ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, вiдшкодовується особами у встановленому законодавством порядку, а також мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування у випадках, коли ними не було вжито необхiдних заходiв до запобiгання зазначеним дiям та їх припинення.

     Особи, виннi в порушеннi положень цiєї статтi, притягаються до вiдповiдальностi згiдно з законодавством України.

Роздiл VIII
ОСОБЛИВI УМОВИ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ СУДЕН, КОСМIЧНИХ ТА ЛIТАЛЬНИХ АПАРАТIВ З ЯДЕРНИМИ УСТАНОВКАМИ АБО ДЖЕРЕЛАМИ IОНIЗУЮЧОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ

     Стаття 48. Особливi умови регулювання безпеки суден та iнших плавзасобiв з ядерними установками або джерелами iонiзуючого випромiнювання

     Вiдповiдальнiсть за безпеку суден та iнших плавзасобiв з ядерними установками або джерелами iонiзуючого випромiнювання покладається на:

     будiвельнi пiдприємства - на етапi проектування, будiвництва та введення в експлуатацiю судна чи iншого плавзасобу з ядерною установкою або джерелом iонiзуючого випромiнювання;

     лiцензiата - пiсля прийняття судна чи iншого плавзасобу з ядерною установкою або джерелом iонiзуючого випромiнювання в експлуатацiю.

     Дiяльнiсть, пов'язана з використанням суден з ядерними установками або джерелами iонiзуючого випромiнювання, регулюється Кодексом торговельного мореплавства України.

     Перелiк портiв України, в якi дозволяється заходження суден та iнших плавзасобiв з ядерними установками або джерелами iонiзуючого випромiнювання, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Адмiнiстрацiя порту України, до якого дозволено заходження суден та iнших плавзасобiв з ядерними установками або джерелами iонiзуючого випромiнювання, повинна мати план заходiв щодо захисту персоналу порту та iнших осiб, що перебувають на територiї та в акваторiї порту, на випадок аварiї з такими суднами або плавзасобами та забезпечувати у разi необхiдностi його реалiзацiю. Вiдповiдальнiсть за здiйснення плану заходiв щодо захисту населення на випадок такої аварiї покладається на адмiнiстрацiю порту та мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування.

     Судна та iншi плавзасоби з ядерними установками або джерелами iонiзуючого випромiнювання, що зазнають лиха, можуть заходити в будь-який визначений перелiком порт України з попереднiм оповiщенням адмiнiстрацiї порту.

     Скидання радiоактивних речовин в води океанiв, морiв, рiк i внутрiшнiх водойм з суден та iнших плавзасобiв у розмiрах, що перевищують межi, встановленi нормами, правилами i стандартами з ядерної i радiацiйної безпеки, забороняється.

     У разi витоку з суден та iнших плавзасобiв радiоактивних речовин вище встановлених меж капiтани або керiвники команд цих суден та плавзасобiв зобов'язанi здiйснити всi залежнi вiд них заходи для припинення або обмеження витоку радiоактивних речовин, їх розповсюдження в навколишнє природне середовище та невiдкладно iнформувати орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки, iншi судна, порти, що знаходяться в зонi можливого радiацiйного впливу.

(частина сьома статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Оповiщення держав, розташованих у зонi можливого радiацiйного впливу в результатi радiацiйного iнциденту на суднах та iнших плавзасобах з ядерними установками або джерелами iонiзуючого випромiнювання, здiйснюється вiдповiдно до мiжнародних угод та актiв законодавства України.

     Стаття 49. Особливi умови регулювання безпеки космiчних i лiтальних апаратiв з ядерними установками та джерелами iонiзуючого випромiнювання на борту

     Пiд час проектування, будiвництва та експлуатацiї космiчних i лiтальних апаратiв з ядерними установками або джерелами iонiзуючого випромiнювання на борту мають враховуватись можливi аварiї таких космiчних та лiтальних апаратiв, при цьому радiацiйний вплив на людей i навколишнє природне середовище не повинен перевищувати меж, встановлених нормами, правилами i стандартами з ядерної та радiацiйної безпеки.

     У разi виникнення несправностi на борту космiчного або лiтального апарату, який є власнiстю України, з ядерною установкою або джерелом iонiзуючого випромiнювання, яка може спричинити незаплановане повернення радiоактивних речовин на Землю, оповiщення заiнтересованих держав та надання їм у разi необхiдностi допомоги здiйснюються вiдповiдно до мiжнародних угод та актiв законодавства України. Оповiщення мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування та населення, подання в разi необхiдностi допомоги населенню здiйснюється в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл IX
ПОВОДЖЕННЯ З РАДIОАКТИВНИМИ ВIДХОДАМИ

     Стаття 50. Мета радiацiйної безпеки при поводженнi з радiоактивними вiдходами

     Метою радiацiйної безпеки при поводженнi з радiоактивними вiдходами є захист людини i навколишнього природного середовища вiд неприпустимого радiацiйного впливу у перiод, пiд час якого радiоактивнi вiдходи являють собою потенцiйну загрозу.

     Вимоги щодо поводження з радiоактивними вiдходами визначаються законодавством України.

     Стаття 51. Право власностi на радiоактивнi вiдходи

     Радiоактивнi вiдходи переходять у власнiсть держави з моменту пiдписання документа про передачу радiоактивних вiдходiв вiд лiцензiата, в результатi дiяльностi якого вони утворились.

     До передачi радiоактивних вiдходiв у власнiсть держави лiцензiат, внаслiдок дiяльностi якого утворюються радiоактивнi вiдходи, несе вiдповiдальнiсть за радiацiйний захист та безпеку при поводженнi з радiоактивними вiдходами.

     Стаття 52. Фiнансування поводження з радiоактивними вiдходами

     Фiнансування поводження з радiоактивними вiдходами пiсля того, як вони перейшли у власнiсть держави, здiйснюється за рахунок Державного фонду поводження з радiоактивними вiдходами.

(частина перша статтi 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2008р. N 515-VI)

     Розмiр та порядок вiдрахування внескiв виробниками вiдходiв до цього фонду встановлюються законодавством України.

     Стаття 53. Трансграничне перевезення радiоактивних вiдходiв

     Перевезення на територiю України радiоактивних вiдходiв з територiй iнших держав забороняється, крiм тих, що утворилися внаслiдок послуг, якi було надано Українi iншою державою i на якi поширюється дiя контрактної угоди мiж ними щодо повернення таких вiдходiв в Україну.

     Порядок трансграничних перевезень радiоактивних вiдходiв на територiю України або через її територiю визначається мiжнародними договорами, учасником яких є Україна.

Роздiл X
ПЕРЕВЕЗЕННЯ РАДIОАКТИВНИХ МАТЕРIАЛIВ

     Стаття 54. Учасники перевезення радiоактивних матерiалiв

     Учасниками перевезення радiоактивних матерiалiв є вантажовiдправник - юридична або фiзична особа, що подає вантаж для перевезення i iменується у перевiзних документах вантажовiдправником, та перевiзник - особа, що здiйснює перевезення радiоактивних матерiалiв будь-яким видом транспорту.

(частина перша статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     Вантажовiдправник несе безпосередню вiдповiдальнiсть за безпеку перевезень радiоактивних матерiалiв, якщо iнше не передбачено контрактом.

(частина друга статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     Стаття 55. Умови видачi дозволу на перевезення радiоактивних матерiалiв

(назва статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     Дозвiл на перевезення радiоактивних матерiалiв видається лише за умови:

(абзац перший статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     пiдтвердження сертифiкатом безпеки упаковки;

     наявностi дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, на перевезення радiоактивних матерiалiв транспортним засобом;

(абзац третiй статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 887-IV, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     документального пiдтвердження того, що перевезення здiйснюється особами, якi мають достатнi знання з радiацiйного захисту;

     наявностi плану аварiйних заходiв пiд час перевезення;

     гарантування, що перевезення радiоактивних матерiалiв здiйснюється транспортом, який вiдповiдає вимогам даного перевезення;

(абзац шостий статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     гарантування вiдшкодування шкоди, яка може бути завдана внаслiдок аварiї.

     гарантування того, що пiд час перевезення ядерних матерiалiв їх приймання або передача здiйснюються лише за наявностi документiв, оформлених у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Документи повиннi мiстити найменування сторiн, що передають i одержують ядернi матерiали, а також данi про кiлькiсть, форму i склад таких матерiалiв i зберiгатися учасниками перевезень не менше одного року. Опис переданих ядерних матерiалiв може бути замiнено вiдповiдним позначенням вантажу у разi, коли це необхiдно для цiлей фiзичного захисту, що має бути вiдображено в супровiдних документах учасникiв перевезень.

(статтю 55 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1417-IV)

     Стаття 56. Аварiйнi заходи пiд час перевезення радiоактивних матерiалiв

(назва статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     На випадок транспортних аварiй пiд час перевезення радiоактивних матерiалiв вiдповiдними державними органами та органами мiсцевого самоврядування обов'язково розробляються плани аварiйних заходiв (державний, регiональнi, мiсцевi).

(частина перша статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 887-IV, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Вантажовiдправники та перевiзники також зобов'язанi мати власнi плани аварiйних заходiв.

     Забороняється надавати дозвiл на перевезення радiоактивних матерiалiв за вiдсутностi плану аварiйних заходiв i забезпечення готовностi до їх реалiзацiї на випадок транспортної аварiї. Вимоги до змiсту, порядку розробки та затвердження аварiйних заходiв встановлюються нормами, правилами i стандартами з ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина третя статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     Стаття 57. Забезпечення якостi перевезень радiоактивних матерiалiв

     Всi учасники перевезень радiоактивних матерiалiв, а також орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки повиннi мати систему забезпечення якостi, яка включає програму систематичного контролю та iнспекцiй, спрямовану на забезпечення безпеки пiд час перевезення радiоактивних матерiалiв.

(стаття 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 887-IV, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 58. Спецiальнi умови перевезень радiоактивних матерiалiв

(назва статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     Перевезення вантажу, що не вiдповiдає нормам, правилам i стандартам з ядерної та радiацiйної безпеки, здiйснюється з дотриманням спецiальних умов, якi встановлюються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки. Такi умови мають забезпечувати рiвень безпеки не нижчий, нiж передбачено нормами, правилами i стандартами з ядерної та радiацiйної безпеки.

(стаття 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 59. Особливi вимоги щодо мiжнародних i транзитних перевезень радiоактивних матерiалiв

     Пiд час мiжнародних i транзитних перевезень радiоактивних матерiалiв територiєю України орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки попередньо узгоджує такi перевезення з компетентними органами всiх країн, територiєю яких здiйснюватиметься перевезення.

     Порядок надання дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв, включаючи узгодження вiдповiдних документiв для подання клопотання на одержання дозволу, надання дозволу, пiдтвердження про одержання такого дозволу, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки не може вiдмовити у наданнi дозволу на перевезення територiєю України радiоактивних вiдходiв вiд переробки вiдпрацьованого ядерного палива, якi повертаються до країни походження для зберiгання або захоронення, якщо такий дозвiл було надано для первинного перевезення вiдпрацьованого ядерного палива i таке перевезення здiйснюється згiдно iз законодавством України.

     Вивезення радiоактивних вiдходiв з України на територiю iнших країн не дозволяється, якщо за висновком органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки цi країни не мають належних технiчних та iнших можливостей для безпечного поводження з такими вiдходами.

     Ввезення на територiю України джерел iонiзуючого випромiнювання та їх вивезення в iншi країни дозволяються за умови наявностi у вантажоодержувача лiцензiї на використання таких джерел.

     При мiжнародних перевезеннях радiоактивних матерiалiв їх вiдправником або кiнцевим одержувачем має бути суб'єкт господарювання, що зареєстрований в Українi.

(стаття 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV, у редакцiї Закону України вiд 03.02.2004р. N 1417-IV)

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, виданi дозволи на перевезення радiоактивних матерiалiв в день видачi таких дозволiв.

(статтю 59 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, у зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою)

     Митнi органи здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для пропуску через митний кордон України, випуску у вiдповiдний митний режим радiоактивних матерiалiв, на пiдставi вiдповiдного дозволу, отриманого вiд органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(статтю 59 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 17.09.2013р. N 564-VII, частина восьма статтi 59 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

Роздiл XI
ФIЗИЧНИЙ ЗАХИСТ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК, ЯДЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ, РАДIОАКТИВНИХ ВIДХОДIВ, IНШИХ ДЖЕРЕЛ IОНIЗУЮЧОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ

(назва роздiлу XI у редакцiї Закону України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     Стаття 60. Цiлi фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання

     Цiлями фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання є:

     створення умов для мiнiмiзацiї можливостi вчинення диверсiї, крадiжки або будь-якого iншого неправомiрного вилучення ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, а також змiцнювали б режим нерозповсюдження ядерної зброї;

(абзац другий статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2009р. N 1718-VI)

     сприяння здiйсненню заходiв з розшуку та повернення зниклих ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання та зведення до мiнiмуму радiологiчних наслiдкiв диверсiї.

(абзац третiй статтi 60 у редакцiї Закону України вiд 17.11.2009р. N 1718-VI)
(стаття 60 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     Стаття 61. Обов'язковiсть фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання

     Забезпечення фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання є обов'язковою умовою для надання лiцензiї на здiйснення дiяльностi на усiх етапах їх життєвого циклу, а також на виробництво, використання, зберiгання, технiчне обслуговування ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання.

(частина перша статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Рiвень фiзичного захисту ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання пiд час мiжнародних перевезень повинен вiдповiдати мiжнародним договорам, учасником яких є Україна.

     Забороняються експлуатацiя ядерних установок, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, а також проведення особливих робiт з використання ядерних матерiалiв у будь-якiй формi та пiд час їх виробництва, використання, перероблення, транспортування або зберiгання, якщо не вжито заходiв для виконання вимог до забезпечення фiзичного захисту.

(стаття 61 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     Стаття 62. Державне регулювання фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання

     Державне регулювання фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання здiйснює орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     Порядок державного регулювання фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

(стаття 62 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     Стаття 63. Вiдповiдальнiсть за порушення порядку визначення, створення та пiдтримку безперервного функцiонування систем фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання

     Вiдповiдальнiсть за порушення порядку визначення, створення та пiдтримку безперервного функцiонування систем фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання несуть експлуатуюча органiзацiя (оператор) та iншi суб'єкти дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

(стаття 63 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     Стаття 64. Допуск осiб до роботи на ядерних установках з ядерними матерiалами i об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання

(назва статтi 64 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     Допуск осiб до роботи на ядерних установках з ядерними матерiалами i об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання, надає керiвник пiдприємства, установи, органiзацiї за наявностi позитивних висновкiв спецiальної перевiрки всiх вiдомостей, що подають про себе особи, якi бажають виконувати роботи на ядерних установках з ядерними матерiалами i об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання, вiдповiдно до вимог цього Закону.

(частина перша статтi 64 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     Спецiальну перевiрку виконують на пiдставi вiдповiдного запиту державнi органи, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть згiдно з законодавством.

     Порядок проведення спецiальної перевiрки встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 65. Обов'язки осiб, щодо яких проводиться спецiальна перевiрка

     Особи, якi бажають виконувати роботи з ядерними матерiалами або на ядерних установках i об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання, повиннi:

(абзац перший частини першої статтi 65 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     подавати про себе достовiрнi вiдомостi, якi у встановленому порядку визнано необхiдними для отримання допуску до роботи, та давати письмову згоду на проведення перевiрки цих вiдомостей;

     не брати участi в дiяльностi об'єднань громадян, яка не пiдлягає легалiзацiї вiдповiдно до законодавства або заборонена у встановленому порядку.

     Особи, якi виконують роботи з ядерними матерiалами або на ядерних установках i об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання, зобов'язанi:

(абзац перший частини другої статтi 65 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     виконувати у встановленому порядку вимоги обмеження допуску до ядерних матерiалiв та ядерних установок i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами;

(абзац другий частини другої статтi 65 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     повiдомляти посадових осiб, якi надали їм дозвiл на допуск до роботи, про виникнення обставин, за яких цей допуск не надається.

     Стаття 66. Вiдмова в наданнi допуску до роботи або анулювання допуску

     Допуск до роботи не може бути надано або ранiше наданий допуск анулюється, якщо особа:

     не виконує вимог статтi 65 цього Закону;

     має судимiсть, яка визнана у встановленому порядку несумiсною з зайняттям вiдповiдної посади;

     перебуває пiд слiдством;

     була звiльнена з попереднього мiсця роботи за порушення трудової дисциплiни;

     була офiцiйно попереджена про недопустимiсть погроз вчинення кримiнального правопорушення;

(абзац шостий частини першої статтi 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     бере участь у протиправнiй дiяльностi органiв iноземних держав та iноземних органiзацiй.

     У разi, коли особа отримала допуск до роботи, але згодом виникли обставини, за якими цей допуск не надається, iснуючий допуск анулюється посадовою особою, яка його надавала. Звiльнення осiб, яким допуск анулюється, здiйснюється без попередньої згоди виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлкового представника).

(частина друга статтi 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2003р. N 1096-IV)

     Рiшення про вiдмову в наданнi допуску до роботи або про його анулювання адмiнiстрацiя пiдприємства, установи, органiзацiї приймає пiсля спiвбесiди з особою, щодо якої воно приймається, з зазначенням пiдстав прийняття такого рiшення та з письмовим повiдомленням цiєї особи. Це рiшення може бути оскаржено в судовому порядку у встановлений термiн.

Роздiл XII
ЗАПОБIГАННЯ ВИКОРИСТАННЮ ЯДЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ, ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГIЙ У ВОЄННИХ ЦIЛЯХ

     Стаття 67. Державна система гарантiй

     Державна система гарантiй включає комплекс технiчних та органiзацiйних заходiв i застосовується щодо всього ядерного матерiалу, який використовується в мирних цiлях у межах територiї України, пiд її юрисдикцiєю або знаходиться пiд її контролем.

     Метою державної системи гарантiй є забезпечення того, що ядернi матерiали, обладнання та технологiї, якi використовуються в мирних цiлях, не будуть використанi у воєнних цiлях.

     Державна система гарантiй базується на цьому Законi, положеннях мiжнародних та двостороннiх договорiв, учасником яких є Україна, i включає:

     державну систему облiку та контролю ядерних матерiалiв;

     державну систему експортно-iмпортного контролю ядерних матерiалiв, обладнання i технологiй.

     Стаття 68. Державна система облiку та контролю ядерних матерiалiв

     Органiзацiю та ведення державного облiку i контролю ядерних матерiалiв в Українi здiйснює орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     Вiдповiдальнiсть за здiйснення облiку та контролю ядерних матерiалiв на ядерних установках несе експлуатуюча органiзацiя.

     Стаття 69. Державна система експортного контролю ядерних матерiалiв, обладнання та технологiй

     Експорт ядерних матерiалiв, обладнання та технологiй перебуває пiд контролем держави i здiйснюється в рамках державної системи експортного контролю.

     Лiцензiї на експорт ядерних матерiалiв, обладнання та технологiй надаються у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 70. Обмеження щодо мiжнародної передачi ядерних матерiалiв, обладнання та технологiй

     Мiжнародна передача ядерних матерiалiв - це iмпорт та експорт ядерних матерiалiв, обладнання i технологiй, якi пiдпадають пiд гарантiї Мiжнародного агентства по атомнiй енергiї.

     Забороняється мiжнародна передача ядерних матерiалiв, обладнання та технологiй, що використовуються у межах територiї України, пiд її юрисдикцiєю, або мiжнародна передача, яка здiйснюється пiд її контролем в iншi держави, якщо вони:

     не взяли на себе зобов'язань щодо використання ядерних матерiалiв, обладнання та технологiй виключно в мирних цiлях;

     не гарантували ефективного фiзичного захисту ядерних матерiалiв для запобiгання несанкцiонованому використанню або поводженню з ними;

     не пiдтвердили наявностi державної системи облiку та контролю ядерних матерiалiв;

     не взяли на себе зобов'язань щодо умов реекспорту ядерних матерiалiв, обладнання та технологiй третiм державам.

     Стаття 71. Передача вiдповiдальностi за ядерний матерiал

     Ядерний матерiал, який пiдлягає гарантiям або такий, що повинен пiдлягати гарантiям i є предметом мiжнародної передачi, розглядається як такий, що перебуває пiд вiдповiдальнiстю:

     держави-вiдправника - у разi iмпорту в Україну до моменту, коли така вiдповiдальнiсть знiмається з держави-вiдправника вiдповiдно до контракту, але не пiзнiше моменту прибуття ядерного матерiалу до пункту призначення на територiї України;

     України - у разi експорту з України до моменту, коли держава-одержувач бере на себе таку вiдповiдальнiсть вiдповiдно до контракту, але не пiзнiше моменту прибуття ядерного матерiалу до пункту призначення держави-одержувача.

     Україна не несе вiдповiдальностi за ядерний матерiал, якщо вiн перевозиться через її територiю, над нею або на її лiтаках, за умови, що цей ядерний матерiал вiдповiдно до контракту про перевезення є власнiстю iншої держави.

Роздiл XIII
ВIДШКОДУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ШКОДИ

     Стаття 72. Вiдповiдальнiсть оператора за ядерну шкоду

     Вiдповiдальнiсть оператора за ядерну шкоду згiдно з цим Законом є абсолютною - тобто настає незалежно вiд встановлення його вини, крiм випадкiв, передбачених частиною другою статтi 73.

(стаття 72 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Жодна особа, крiм оператора, не несе вiдповiдальностi за ядерну шкоду, за винятком випадкiв, передбачених цим Законом.

(статтю 72 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Стаття 73. Виникнення вiдповiдальностi оператора за ядерну шкоду

(назва статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Вiдповiдальнiсть оператора за ядерну шкоду настає, якщо ця шкода заподiяна ядерним iнцидентом на ядернiй установцi, а також пiд час перевезення ядерного матерiалу на ядерну установку оператора пiсля прийняття ним вiд оператора iншої ядерної установки вiдповiдальностi за цей матерiал або пiд час його перевезення з ядерної установки оператора i вiдповiдальнiсть за який не була прийнята iншим оператором згiдно з письмовою угодою.

(частина перша статтi 73 в редакцiї Закону України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Оператор звiльняється вiд вiдповiдальностi за ядерну шкоду, якщо вона заподiяна ядерним iнцидентом, що виник безпосередньо як наслiдок стихiйного лиха виняткового характеру, збройного конфлiкту, воєнних дiй, громадянської вiйни або повстання.

(частина друга статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Якщо ядерна шкода пов'язана з вiдповiдальнiстю бiльш як одного оператора, цi оператори несуть часткову вiдповiдальнiсть. Якщо частка кожного з них у цiй шкодi не може бути обгрунтовано визначена, цi оператори несуть солiдарну вiдповiдальнiсть. У будь-якому разi вiдповiдальнiсть кожного оператора не повинна перевищувати розмiру, встановленого статтею 75 цього Закону.

     Якщо ядерна шкода була заподiяна пiд час транзиту ядерного матерiалу через територiю України, вiдповiдальнiсть за ядерну шкоду несе оператор, що є вантажовiдправником чи є його одержувачем. Момент переходу вiдповiдальностi визначається угодою мiж вантажовiдправником i вантажоодержувачем. У разi вiдсутностi чiткого визначення настання цього моменту вантажовiдправник несе вiдповiдальнiсть до моменту передачi вантажу уповноваженiй особi на кордонi держави, до якої вiдправлено вантаж, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, учасником яких є Україна.

     Якщо оператор доведе, що ядерна шкода виникла повнiстю або частково внаслiдок грубої недбалостi особи, якiй заподiяна шкода, або внаслiдок дiї чи бездiяльностi такої особи з намiром заподiяти шкоду, оператор за рiшенням суду може звiльнятися повнiстю або частково вiд обов'язку вiдшкодування шкоди, заподiяної такiй особi.

     Положення цього Закону не застосовуються до вiдповiдальностi оператора за ядерну шкоду, заподiяну безпосередньо ядернiй установцi або будь-якому майну на мiсцi розташування цiєї установки, що використовується або має використовуватися у зв'язку з цiєю установкою, або транспортному засобу, на якому ядерний матерiал перебував пiд час ядерного iнциденту.

(статтю 73 доповнено новими частинами згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР, у зв'язку з цим частини третю та четверту вважати частинами сьомою та восьмою)

     До вiдносин, якi виникають у зв'язку iз заподiянням шкоди в частинi, що не регулюється цим Законом, застосовуються норми цивiльного законодавства України.

     Вiдповiдальнiсть за шкоду, спричинену Чорнобильською катастрофою, встановлюється законом.

(частина восьма статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 74. Невiддiльнiсть ядерної шкоди вiд неядерної шкоди

     Коли ядерна шкода та неядерна шкода спричиненi спiльно ядерним iнцидентом та подiями iншого характеру, то неядерна шкода, якщо вона не може бути обгрунтовано вiдокремлена вiд ядерної, вважається ядерною шкодою, спричиненою цим ядерним iнцидентом.

     Стаття 75. Обмеження вiдповiдальностi оператора за ядерну шкоду

     Вiдповiдальнiсть оператора за ядерну шкоду обмежується сумою, еквiвалентною 50 мiльйонам Спецiальних прав запозичення за кожний ядерний iнцидент, де Спецiальнi права запозичення означають розрахункову одиницю, визначену Мiжнародним валютним фондом, яка використовується ним для здiйснення власних операцiй та угод.

     Будь-якi вiдсотки або витрати, якi встановлюються судом щодо позовiв про вiдшкодування ядерної шкоди, не включаються до розмiру вiдповiдальностi оператора i виплачуються додатково до будь-якої суми вiдшкодування.

(стаття 75 в редакцiї Закону України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Стаття 76. Строк позову щодо справ про вiдшкодування ядерної шкоди

     Право на подання позову про вiдшкодування ядерної шкоди, заподiяної життю i здоров'ю особи, не обмежується строком давностi.

(частина перша статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Право на подання позову про вiдшкодування ядерної шкоди, заподiяної майну або навколишньому природному середовищу, дiє протягом десяти рокiв з дня заподiяння шкоди.

     Якщо ядерна шкода заподiяна ядерним iнцидентом, пов'язаним з ядерним матерiалом, який пiд час цього ядерного iнциденту був викрадений, загублений, викинутий чи залишений без догляду, перiод, встановлений згiдно з частиною другою цiєї статтi, вiдраховується з дня виникнення цього ядерного iнциденту, але нi в якому разi не повинен перевищувати двадцяти рокiв з дня крадiжки, втрати, викидання чи залишення ядерного матерiалу без догляду.

(статтю 76 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Право на вiдшкодування ядерної шкоди, передбачене частинами другою i третьою цiєї статтi, втрачає силу, якщо позов не подано протягом трьох рокiв вiд дня, коли особа, якiй завдано ядерної шкоди, знала або мала знати про таку шкоду i про оператора, який є вiдповiдальним за цю шкоду, за умови, що перiоди, встановленi згiдно з частинами другою i третьою цiєї статтi, не будуть перевищенi.

(статтю 76 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Стаття 77. Страхування та iнше фiнансове забезпечення при вiдшкодуваннi ядерної шкоди

     Оператор забезпечує страхування або iнше фiнансове забезпечення вiдшкодування за ядерну шкоду у розмiрi та на умовах, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Якщо розмiру страхування або iншого фiнансового вiдшкодування недостатньо, то в такому разi вiдшкодування шкоди за поданими позовами забезпечується державою.

     Держава має право регресу до оператора, який не забезпечив вiдшкодування ядерної шкоди у розмiрi, встановленому статтею 75 цього Закону.

(статтю 77 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Стаття 78. Вiдшкодування ядерної шкоди за рахунок iнших джерел страхування або вiдшкодування

     Вiдшкодування ядерної шкоди включає кошти, якi виплачуються з фондiв соцiального страхування та соцiального забезпечення, фондiв медичного страхування, а також кошти, якi виплачуються у разi нещасного випадку на виробництвi або на випадок професiйних захворювань. Фонди, за рахунок яких здiйснено вiдшкодування, та органiзацiї, якi виплатили зазначенi суми на вiдшкодування ядерної шкоди, мають право регресного позову до оператора.

(стаття 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Стаття 79. Право регресу оператора

     Оператор має право регресу лише у двох випадках:

     якщо це право передбачено письмовою угодою;

     проти фiзичної особи, яка дiяла або не дiяла з намiром заподiяти шкоду, якщо в результатi дiї або бездiяльностi цiєї особи стався ядерний iнцидент.

(абзац перший статтi 79 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.97р. N 684/97-ВР)

     Стаття 80. Розгляд справ стосовно позовiв про вiдшкодування ядерної шкоди

     Справи стосовно позовiв про вiдшкодування ядерної шкоди, заподiяної ядерним iнцидентом, що мав мiсце на територiї України, розглядаються виключно судами України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, учасником яких є Україна.

Роздiл XIV
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ ТА РАДIАЦIЙНОЇ БЕЗПЕКИ

     Стаття 81. Вiдповiдальнiсть персоналу та посадових осiб ядерної установки, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, джерела iонiзуючого випромiнювання, пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян за порушення законодавства у сферi використання ядерної енергiї

(назва статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     Порушення законодавства у сферi використання ядерної енергiї персоналом та посадовими особами ядерної установки, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, джерел iонiзуючого випромiнювання, персоналом i посадовими особами пiдприємств, установ i органiзацiй, якi здiйснюють будь-яку iншу дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, i громадянами тягне за собою дисциплiнарну, цивiльну (крiм цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду), адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

(частина перша статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.05.2003р. N 747-IV, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Правопорушеннями у сферi використання ядерної енергiї є:

     порушення норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки;

     недотримання вимог щодо розмiщення ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання;

     проведення робiт на ядернiй установцi, джерелi iонiзуючого випромiнювання, а також поводження з ядерними матерiалами та джерелами iонiзуючого випромiнювання без наявностi дозволу;

(абзац четвертий частини другої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     використання ядерної установки, джерел iонiзуючого випромiнювання, ядерних матерiалiв у медичних цiлях без дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення;

(абзац п'ятий частини другої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     невиконання умов дозволiв органiв державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки;

(абзац шостий частини другої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     невиконання приписiв органiв державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки;

     надання дозволiв та приписiв посадовими особами органiв державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки з порушенням встановленого порядку;

(абзац восьмий частини другої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 887-IV)

     поставка, монтаж та введення в експлуатацiю несправного обладнання ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання;

     прийняття в експлуатацiю ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання без спорудження та введення в дiю всiх передбачених проектом цих комплексiв об'єктiв;

     прийняття в експлуатацiю ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання без реалiзацiї заходiв щодо забезпечення захисту персоналу цих установок, населення прилеглих районiв та навколишнього природного середовища;

     створення перешкод у виконаннi посадовими особами органiв державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки своїх функцiй;

     невиконання службових обов'язкiв у критичних ситуацiях, що призвело або могло призвести до людських жертв чи радiоактивного забруднення навколишнього природного середовища;

     самовiльне залишення ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання оперативним персоналом чергової змiни;

     допуск до роботи на ядернiй установцi, джерелi iонiзуючого випромiнювання персоналу, який не пройшов вiдповiдної пiдготовки чи не має документа, що засвiдчує його квалiфiкацiю, осiб молодше 18 рокiв, а також тих, якi мають медичнi протипоказання;

     допуск до роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках i об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання, осiб, якi не пройшли спецiальної перевiрки;

(абзац шiстнадцятий частини другої статтi 81 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     насильницькi дiї, якi перешкоджають оперативному персоналу та посадовим особам виконувати службовi обов'язки;

     пряме чи опосередковане примушування посадовими особами оперативного персоналу до порушення регламенту та iнструкцiй з експлуатацiї ядерної установки, джерела iонiзуючого випромiнювання;

     ухилення вiд виконання своїх обов'язкiв згiдно з дiючим планом захисту населення та персоналу на випадок аварiї;

     направлення посадовою особою пiдлеглих в радiацiйно небезпечнi зони без їх згоди i без iнформування про можливi рiвнi опромiнювання, а також з порушенням передбачених для цих умов норм, правил та iнструкцiй;

     необгрунтована вiдмова вiд надання iнформацiї або надання недостовiрної iнформацiї, несвоєчасне надання або приховування iнформацiї, а також необгрунтоване вiднесення iнформацiї, зазначеної у частинi першiй статтi 10 цього Закону, до категорiї вiдомостей з обмеженим допуском;

     приховування факту про виникнення аварiї на ядернiй установцi, джерелi iонiзуючого випромiнювання або несвоєчасне iнформування про це органiв державної влади та самоврядування;

     приховування та перекручення iнформацiї про аварiю або iнших даних, якi впливають на оцiнку безпеки;

     приховування iнформацiї про стан радiоактивного забруднення навколишнього природного середовища, а також надання умисно неправдивої iнформацiї про стан радiацiйної обстановки;

     необгрунтований або умисний викид радiоактивних речовин в атмосферу, водне середовище та надра в кiлькостях, що перевищують гранично допустимi рiвнi;

     крадiжка, незаконне придбання, зберiгання, передача, продаж, використання або руйнування ядерних матерiалiв, джерел iонiзуючого випромiнювання, приховування iнформацiї про пiдготовку або здiйснення таких дiй;

     дiї, що призвели або могли призвести до ядерної шкоди;

     вимога здiйснити певнi дiї або утриматись вiд них, поєднана iз загрозою використання ядерних матерiалiв чи джерел iонiзуючого випромiнювання;

     порушення встановленого порядку ядерного експорту та iмпорту;

     залучення до господарського обiгу з метою використання та споживання населенням продукцiї, що зазнала опромiнення, або виробництво та реалiзацiя без дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, продукцiї, яка мiстить радiоактивнi речовини понад встановлену норму;

(абзац тридцятий частини другої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     порушення вимог щодо забезпечення фiзичного захисту ядерних матерiалiв, джерел iонiзуючого випромiнювання, ядерної установки та радiоактивних вiдходiв;

(абзац тридцять перший частини другої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     участь у проведеннi на територiї ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, несанкцiонованих громадських заходiв;

     органiзацiя несанкцiонованих мiтингiв та iнших заходiв поза територiєю ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, якщо цi заходи спричинили або могли спричинити перешкоди у доставцi до них людей, вантажiв, пожежної або iншої спецiальної технiки, а також якщо сталися або могли статися порушення дiєздатностi систем життєзабезпечення установки, об'єкта.

     Вiдповiдальнiсть за iншi правопорушення у сферi використання ядерної енергiї встановлюється законом.

(частина третя статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 82. Вiдповiдальнiсть пiдприємств, установ i органiзацiй

     На пiдприємства, установи i органiзацiї, iншi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, у разi порушення законодавства, умов виданих документiв дозвiльного характеру, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, з фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, облiку та контролю ядерних матерiалiв та iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, якщо цi порушення завдали або могли завдати шкоди здоров'ю людей чи навколишньому природному середовищу, органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки може бути накладено штрафи. Розмiри штрафiв встановлюються законом.

(стаття 82 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 83. Вiдповiдальнiсть органiзацiй та осiб, якi здiйснюють державну експертизу ядерної та радiацiйної безпеки

     Органiзацiї та особи, якi здiйснюють оцiнку впливу на довкiлля, державну експертизу проектiв ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання, несуть вiдповiдальнiсть за шкоду (крiм цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду), спричинену некомпетентними або необгрунтованими висновками, згiдно з законом.

(стаття 83 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

Роздiл XV
ЕКСПОРТ ТА IМПОРТ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК, ОБЛАДНАННЯ, ТЕХНОЛОГIЙ, ЯДЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ, ДЖЕРЕЛ IОНIЗУЮЧОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ, СПЕЦIАЛЬНИХ НЕЯДЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ ТА ПОСЛУГ У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ

     Стаття 84. Загальнi принципи здiйснення експорту та iмпорту ядерних установок, обладнання, технологiй, ядерних матерiалiв, джерел iонiзуючого випромiнювання, спецiальних неядерних матерiалiв та послуг

     Експорт та iмпорт ядерних установок, обладнання, технологiй, ядерних матерiалiв (у тому числi свiжого та вiдпрацьованого реакторного палива), джерел iонiзуючого випромiнювання, спецiальних неядерних матерiалiв, що використовуються для виробництва ядерних матерiалiв i джерел iонiзуючого випромiнювання та послуг, включає передачу, продаж i закупiвлю у комерцiйних цiлях та передачу у некомерцiйних цiлях (для демонстрацiї на виставках, проведення спiльних робiт тощо) i здiйснюється згiдно з законодавством України та мiжнародними договорами, учасником яких є Україна.

     Стаття 85. Умови здiйснення експорту та iмпорту ядерних установок, обладнання, технологiй, ядерних матерiалiв, спецiальних неядерних матерiалiв та послуг

     Експорт та iмпорт ядерних установок, обладнання, технологiй, ядерних матерiалiв, спецiальних неядерних матерiалiв та послуг здiйснюється у порядку, який встановлюється законодавством України.

     Стаття 86. Умови здiйснення експорту та iмпорту джерел iонiзуючого випромiнювання

     Експорт та iмпорт джерел iонiзуючого випромiнювання та виробiв на їх основi здiйснюється у порядку, який встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл XVI
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ

     Стаття 87. Мiжнароднi договори України у сферi використання ядерної енергiї

     Україна встановлює як двостороннi, так i багатостороннi зв'язки з iншими державами з метою мирного використання ядерної енергiї. Україна приєднується до вже дiючих, а також укладає новi мiжнароднi договори з урахуванням власних iнтересiв та можливостей, а також з метою розвитку та змiцнення мiжнародного режиму безпеки мирного використання ядерної енергiї.

     Якщо мiжнародним договором, учасником якого є Україна, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбачено ядерним законодавством України, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 88. Участь у дiяльностi мiжнародних органiзацiй

     Україна бере участь у дiяльностi мiжнародних органiзацiй, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї.

Роздiл XVII
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 89. Чиннiсть дозволiв, виданих до прийняття цього Закону

     Дозволи на дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, якi дiяли на територiї України до прийняття цього Закону, припиняють свою дiю не пiзнiш як через п'ять рокiв пiсля набрання ним чинностi. Протягом зазначеного перiоду юридичнi та фiзичнi особи, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, зобов'язанi переоформити дозвiл вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 90. Сфера застосування цього Закону

     Всi вимоги Закону застосовуються щодо будь-якого ядерного iнциденту, що може статися на територiї України, пiсля набрання цим Законом чинностi.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
8 лютого 1995 року
N 39/95-ВР

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.