ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України щодо звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробiв до нього, що ввозяться для реалiзацiї iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями на виконання спецiального iнвестицiйного договору

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пункт 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) доповнити пiдпунктом 15 такого змiсту:

     "15) до 1 сiчня 2035 року - нове устаткування (обладнання) та комплектуючi вироби до нього, що ввозяться iнвестором iз значними iнвестицiями виключно для власного використання при реалiзацiї iнвестицiйного проекту iз значними iнвестицiями на виконання спецiального iнвестицiйного договору, укладеного вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi", за умови, що вiдповiднi товари виготовленi не ранiше нiж за три роки до дати їх ввезення на митну територiю України, не були у використаннi та класифiкуються за такими кодами згiдно з УКТ ЗЕД: 8402 - 8405, 8406 82 00 10, 8406 82 00 90, 8411, 8412, 8413 40 00 00, 8413 50, 8413 60 20 00, 8413 60 70 00, 8413 60 80 00, 8413 70 21 00, 8413 70 29 00, 8413 70 30 00, 8413 70 35 00, 8413 81 00 00, 8413 82 00 00, 8414 10, 8414 40 90 00, 8414 80, 8416, 8417, 8418 (крiм 8418 10 20 10, 8418 10 80 10, 8418 21, 8418 29 00 00, 8418 50, 8418 91 00 00, 8418 99), 8419, 8420, 8421, 8422 (крiм 8422 11 00 00), 8423 (крiм 8423 10 10 00, 8423 81 25 00, 8423 90), 8424 10 00 90, 8425 (крiм 8425 41 00 00, 8425 42 00 00, 8425 49 00 00), 8426 - 8431, 8433 60 00 00, 8434, 8435 (тiльки машини та механiзми для виробництва сокiв або аналогiчних напоїв), 8436 - 8442, 8443 (крiм 8443 13 10 00), 8444 00, 8445 - 8448, 8449 00 00 00, 8451, 8452 (крiм 8452 10, 8452 30 00 00, 8452 90  00 00), 8453 - 8466, 8470 30 00 00, 8471 50 00 00, 8472 30 00 00, 8474, 8475, 8477, 8479, 8480, 8481 (крiм 8481 80), 8483, 8486, 8487, 8501, 8502, 8503 00, 8504, 8506, 8507, 8511, 8514, 8515, 8525, 8526, 8528, 8529, 8530, 8537, 8538 10 00 00, 8543, 8607, 8608 00 00 00, 8709, 9006 30 00 00 (тiльки для фотокамер, призначених для медичного та хiрургiчного обстеження внутрiшнiх органiв), 9007, 9008, 9010 50 00 00, 9010 90 20 00, 9011, 9012, 9018 (крiм 9018 31, 9018 32, 9018 39 00 00), 9019, 9020 00 00 00, 9022, 9023 00, 9024, 9026, 9027, 9030, 9031, 9032. Перелiк та обсяги ввезення таких товарiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України разом з укладенням спецiального iнвестицiйного договору.

     Порядок ввезення та цiльового використання зазначених товарiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом надається в межах строку реалiзацiї iнвестицiйного проекту та невикористаного на момент митного оформлення товарiв загального обсягу надання державної пiдтримки, визначеного у спецiальному iнвестицiйному договорi, укладеному вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi", з урахуванням даних реєстру iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями щодо обсягу такої пiдтримки, а також дати та часу внесення вiдповiдних вiдомостей до такого реєстру.

     Звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом, передбачене цим пiдпунктом, надане до моменту отримання митними органами вiдомостей про досягнення/перевищення загального обсягу державної пiдтримки або про припинення надання такої пiдтримки вiдповiдно до реєстру iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями, не вважається порушенням митного та/або податкового законодавства i не тягне за собою виникнення обов'язку iз сплати ввiзного мита та/або пенi. Вiдшкодування таких сум ввiзного мита здiйснюється в порядку, передбаченому законодавством та вiдповiдним спецiальним iнвестицiйним договором, та на них не поширюються норми цього Кодексу та Податкового кодексу України щодо погашення податкового боргу.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну iнвестицiйну полiтику, здiйснюють автоматичний обмiн iнформацiєю, що мiститься/має мiститися в реєстрi iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями, в тому числi щодо наданого iнвестору iз значними iнвестицiями звiльнення вiд сплати митних платежiв при митному оформленнi, в обсязi та порядку, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну iнвестицiйну полiтику.

     Положення цього пiдпункту не поширюються на товари, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом та/або державою-агресором щодо України згiдно iз законодавством, або ввозяться з територiї держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом.

     Вiдчуження таких товарiв ранiше п'яти рокiв з дати ввезення їх на митну територiю України або дострокове припинення спецiального iнвестицiйного договору (крiм випадкiв дострокового припинення спецiального iнвестицiйного договору, яке зумовлене порушенням зобов'язань держави щодо надання державної пiдтримки за спецiальним iнвестицiйним договором або виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) тягне за собою виникнення обов'язку зi сплати ввiзного мита та пенi у строки та порядку, визначенi цим Кодексом.

     При цьому встановленi статтею 102 Податкового кодексу України строки давностi не застосовуються.

     Термiни "iнвестор iз значними iнвестицiями", "iнвестицiйний проект iз значними iнвестицiями", "спецiальний iнвестицiйний договiр" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, але не ранiше дня набрання чинностi Законом України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями в Українi".

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України включати iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України за вiдповiдний рiк.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 березня 2021 року
N 1294-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.