ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про радiочастотний ресурс України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України

вiд 7 грудня 2000 року N 2120-III,
вiд 20 грудня 2001 року N 2905-III,
вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 18 листопада 2003 року N 1280-IV,
вiд 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 24 червня 2004 року N 1876-IV
(Законом України вiд 24 червня 2004 року N 1876-IV
цей Закон викладено у новiй редакцiї),
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3380-IV,
вiд 9 лютого 2006 року N 3428-IV,
вiд 23 лютого 2006 року N 3475-IV
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008,
Законами України
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 15 сiчня 2009 року N 885-VI,
вiд 18 листопада 2009 року N 1519-VI,
вiд 1 червня 2010 року N 2299-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2391-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 7 квiтня 2011 року N 3205-VI,
вiд 5 липня 2011 року N 3566-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 12 сiчня 2012 року N 4311-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5081-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5316-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5459-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 71-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 7 грудня 2017 року N 2244-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 18 вересня 2019 року N 102-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 4 жовтня 2019 року N 187-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 28 сiчня 2021 року N 1150-IX

(У текстi Закону, крiм пункту 7 роздiлу IX "Прикiнцевi положення", слова "НКРЗ" та "ДIЗ" замiнено словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI)

     Цей Закон встановлює правову основу користування радiочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радiочастотним ресурсом України, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть органiв державної влади, що здiйснюють управлiння i регулювання в цiй сферi, та фiзичних i юридичних осiб, якi користуються та/або мають намiр користуватися радiочастотним ресурсом України.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Термiни та їх визначення

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     видiлення радiочастот - надання вiдповiдним записом у Планi використання радiочастотного ресурсу України права використовувати певнi смуги радiочастот для застосування в Українi визначених цим Планом радiотехнологiй;

     випромiнювальний пристрiй - технiчний пристрiй, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радiозв'язку, який випромiнює електромагнiтну енергiю в навколишнiй простiр i який не є радiоелектронним засобом;

     висновок щодо електромагнiтної сумiсностi (далi - висновок) - технiчний висновок щодо можливостi застосування конкретного радiоелектронного засобу у визначених умовах;

     дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою (далi - дозвiл на експлуатацiю) - документ, який засвiдчує право власника конкретного радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою на його експлуатацiю протягом визначеного термiну в певних умовах;

     електромагнiтна сумiснiсть - здатнiсть радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв одночасно функцiонувати з обумовленою якiстю в реальних умовах експлуатацiї з урахуванням впливу ненавмисних радiозавад i не створювати неприпустимих радiозавад iншим радiоелектронним засобам;

     конверсiя радiочастотного ресурсу України - виконання комплексу заходiв, яким передбачена змiна радiослужб та/або радiотехнологiй чи категорiї користувачiв радiочастотного ресурсу України для подальшого використання певної смуги або смуг радiочастот;

     користування радiочастотним ресурсом - дiяльнiсть, пов'язана iз застосуванням радiоелектронних засобiв та/або випромiнювальних пристроїв, що випромiнюють електромагнiтну енергiю в навколишнiй простiр у межах радiочастотного ресурсу;

     користувач радiочастотного ресурсу - юридична або фiзична особа, дiяльнiсть якої безпосередньо пов'язана з користуванням радiочастотним ресурсом вiдповiдно до законодавства;

(абзац дев'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.1993р. N 3759-XII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006р. N 3317-IV)

     лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України - документ, який засвiдчує право суб'єкта господарювання на користування радiочастотним ресурсом України протягом визначеного термiну в конкретних регiонах та в межах певних смуг, номiналiв радiочастот з виконанням лiцензiйних умов;

     мiжнародний iдентифiкатор кiнцевого обладнання (далi - iдентифiкатор) - унiкальна кодова послiдовнiсть (комбiнацiя) цифр або цифр та лiтер, яка присвоюється виробником обладнання кожнiй одиницi кiнцевого обладнання, що використовується в телекомунiкацiйнiй мережi;

(статтю 1 доповнено новим абзацом згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Нацiональна таблиця розподiлу смуг радiочастот України - нормативно-правовий акт, яким регламентується розподiл смуг радiочастот радiослужбам в Українi i розподiл на смуги спецiального та загального користування;

     План використання радiочастотного ресурсу України - нормативно-правовий акт, яким визначаються напрями використання радiочастотного ресурсу України на даний час та на перспективу з визначенням певних смуг, номiналiв радiочастот i дозволених в Українi радiотехнологiй та термiнiв застосування дiючих i перспективних радiотехнологiй;

     присвоєння смуг, номiналiв радiочастот - реєстрацiя дозволу на експлуатацiю радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв у реєстрi присвоєнь смуг, номiналiв радiочастот з визначенням смуги, номiналу радiочастот, параметрiв випромiнювання та умов експлуатацiї конкретного радiоелектронного засобу;

     радiозавади - електромагнiтне випромiнювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радiосигналiв;

     радiозв'язок - електрозв'язок, який здiйснюється з використанням радiохвиль;

     радiоелектронний засiб - технiчний засiб, призначений для передавання та/або приймання радiосигналiв радiослужбами;

     радiоелектронний засiб спецiального призначення - радiоелектронний засiб, призначений для здiйснення дiяльностi спецiальних користувачiв вiдповiдно до їх функцiональних обов'язкiв;

     радiослужби - визначенi Регламентом радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку служби передавання та/або приймання радiохвиль певними радiоелектронними засобами користувачiв радiочастотного ресурсу;

     радiотехнологiя - сукупнiсть способiв формування, передавання, приймання (обробки) радiосигналiв, якi складають єдиний технологiчний процес передавання та приймання радiосигналiв i застосування якої передбачає використання радiочастотного ресурсу;

     радiочастота - електромагнiтна хвиля у просторi без штучного спрямовуючого середовища з певним номiналом частоти в межах радiочастотного спектра;

     радiочастотний монiторинг - збирання, оброблення, збереження та аналiз даних про параметри випромiнювання радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв, якi дiють у вiдповiдних смугах радiочастот;

     радiочастотний ресурс - частина радiочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнiтної енергiї радiоелектронними засобами i яку можливо використовувати на територiї України та за її межами вiдповiдно до законiв України та мiжнародного права, а також на видiлених для України частотно-орбiтальних позицiях;

     радiочастотний спектр - безперервний iнтервал радiочастот, не вищий за 3 ТГц;

     Реєстр радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, - зведений перелiк заборонених до застосування та ввезення на територiю України, а також тих, що потребують спецiального порядку оформлення, типiв радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв;

(статтю 1 доповнено новим абзацом згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     розподiл смуг радiочастот - регламентування вiдповiдним записом у Нацiональнiй таблицi розподiлу смуг радiочастот України використання певної заданої смуги радiочастот однiєю чи декiлькома радiослужбами;

     смуга радiочастот - частина радiочастотного спектра, визначена певним iнтервалом радiочастот.

     Термiн "технiчнi вимоги" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про телекомунiкацiї".

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 2. Мета Закону

     Метою цього Закону є створення правових засад для ефективного та рацiонального використання радiочастотного ресурсу України для забезпечення економiчного, соцiального, iнформацiйного та культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатностi, виконання мiжнародних зобов'язань.

     Стаття 3. Законодавство про радiочастотний ресурс України

     Законодавство про радiочастотний ресурс України складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини в цiй сферi.

     Стаття 4. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на вiдносини мiж органами державної влади України, фiзичними та юридичними особами щодо розподiлу, видiлення смуг радiочастот, присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам, користування радiочастотним ресурсом України, забезпечення конверсiї радiочастотного ресурсу України, електромагнiтної сумiсностi.

Роздiл II. КОРИСТУВАЧI РАДIОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ

     Стаття 5. Категорiї користувачiв радiочастотного ресурсу України

     1. Користувачi радiочастотного ресурсу України залежно вiд напрямiв його використання подiляються на спецiальнi i загальнi.

     2. До спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України вiдносяться пiдроздiли i органiзацiї Мiнiстерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Бюро економiчної безпеки України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Управлiння державної охорони, центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту, центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферах пожежної i техногенної безпеки, захисту державного кордону, виконання кримiнальних покарань, якщо їх дiяльнiсть пов'язана з використанням радiоелектронних засобiв виключно для виконання функцiональних обов'язкiв i за умови їх фiнансування виключно за рахунок Державного бюджету України, Нацiональної полiцiї, Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Державного бюро розслiдувань, а також центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi транспорту, в частинi застосування радiоелектронних засобiв об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху України та забезпечення польотiв i в частинi застосування радiоелектронних засобiв Державною спецiальною службою транспорту, системи екстреної медичної допомоги.

(частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 09.02.2006р. N 3428-IV, вiд 23.02.2006р. N 3475-IV, вiд 15.01.2009р. N 885-VI, вiд 05.07.2012р. N 5081-VI, вiд 16.10.2012р. N 5459-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 04.10.2019р. N 187-IX, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     3. До загальних користувачiв радiочастотного ресурсу України вiдносяться користувачi, якi не внесенi до перелiку, визначеного частиною другою цiєї статтi.

     4. Загальнi користувачi радiочастотного ресурсу України подiляються на такi групи:

     1) суб'єкти господарювання, якi користуються радiочастотним ресурсом України для надання телекомунiкацiйних послуг, за винятком розповсюдження телерадiопрограм;

     2) суб'єкти господарювання, якi здiйснюють розповсюдження телерадiопрограм iз застосуванням власних або орендованих радiоелектронних засобiв;

     3) технологiчнi користувачi i радiоаматори - юридичнi чи фiзичнi особи, якi користуються радiочастотним ресурсом України без надання телекомунiкацiйних послуг.

     Стаття 6. Права та обов'язки користувачiв радiочастотного ресурсу України

     1. Користувачi радiочастотного ресурсу України мають право на:

     1) користування радiочастотним ресурсом України вiдповiдно до цього Закону та iнших нормативно-правових актiв;

     2) оскарження в порядку, встановленому законодавством, рiшень та дiй нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Генерального штабу Збройних Сил України та Українського державного центру радiочастот (далi - УДЦР);

(пункт 2 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     3) вiдшкодування збиткiв вiд неправомiрних дiй чи бездiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Генерального штабу Збройних Сил України та УДЦР;

(пункт 3 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     4) iншi права, передбаченi законодавством України.

     2. Користувачi радiочастотного ресурсу України зобов'язанi:

     1) дотримуватися норм i правил використання радiочастотного ресурсу України;

(пункт 1 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     2) дотримуватися умов, визначених у лiцензiях на користування радiочастотним ресурсом України та в дозволах на експлуатацiю;

     3) повiдомляти нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, або Генеральний штаб Збройних Сил України для загальних i спецiальних користувачiв вiдповiдно про припинення користування радiочастотним ресурсом України;

     4) надавати уповноваженим нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовим особам або представникам Генерального штабу Збройних Сил України для загальних i спецiальних користувачiв вiдповiдно iнформацiю щодо тактико-технiчних характеристик, застосування, розмiщення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, а також пред'являти за їхньою вимогою вiдповiднi лiцензiї, дозволи, сертифiкати, свiдоцтва та iншi документи, якi вiдносяться до питань користування радiочастотним ресурсом України;

(пункт 4 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     5) вносити платежi та збори, передбаченi законом, а також у встановленому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, порядку плату за радiочастотний монiторинг у смугах радiочастот загального користування.

     3. Спецiальнi користувачi зобов'язанi використовувати радiочастотний ресурс України виключно для виконання функцiональних обов'язкiв без права використання його для здiйснення пiдприємницької дiяльностi та/або передачi в користування iншим особам.

     Стаття 7. Вiдповiдальнiсть користувачiв радiочастотного ресурсу України

     1. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за користування радiочастотним ресурсом України нараховується пеня вiдповiдно до законодавства.

     2. Сплата пенi не звiльняє користувача радiочастотного ресурсу України вiд обов'язку внести збiр за всю надану йому смугу (смуги) радiочастот.

     3. У разi виявлення порушення умов забезпечення електромагнiтної сумiсностi вiдповiдних радiоелектронних засобiв з вини користувача радiочастотного ресурсу України, який застосовує цi радiоелектроннi засоби, усi витрати на усунення ситуацiї, що склалася, покладаються на цього користувача.

Роздiл III. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ РАДIОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

     Стаття 8. Засади управлiння радiочастотним ресурсом України

     Основними засадами управлiння радiочастотним ресурсом України є:

     1) визначення необхiдного та достатнього для потреб України радiочастотного ресурсу, його реєстрацiя та мiжнародний захист;

     2) забезпечення максимального та ефективного використання радiочастотного ресурсу України;

     3) забезпечення i захист iнтересiв, прав i свобод громадян у процесi використання радiочастотного ресурсу України;

     4) забезпечення i захист iнтересiв держави;

     5) чiтке розмежування радiочастотного ресурсу України для потреб спецiальних та загальних користувачiв.

     Стаття 9. Органи державного управлiння у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     Державне управлiння у сферi користування радiочастотним ресурсом України здiйснюють:

     1) Кабiнет Мiнiстрiв України;

     2) центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах зв'язку, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України (далi - ЦОВЗ).

(пункт 2 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     Стаття 10. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України щодо управлiння у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     Кабiнет Мiнiстрiв України:

     1) затверджує Нацiональну таблицю розподiлу смуг радiочастот i План використання радiочастотного ресурсу України;

     2) координує дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади щодо управлiння i користування радiочастотним ресурсом України;

     3) забезпечує здiйснення конверсiї радiочастотного ресурсу України в обсягах та в термiни, передбаченi Планом використання радiочастотного ресурсу України;

     4) пункт 4 статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     5) встановлює розмiри плати за видачу, переоформлення, продовження термiну, видачу дублiката лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України.

     Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах зв'язку, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України, щодо управлiння у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах зв'язку, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України:

     1) бере участь у формуваннi та координує реалiзацiю державної полiтики у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

     2) визначає за участю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, необхiдний i достатнiй для потреб України радiочастотний ресурс, вiдповiдно до норм мiжнародного права здiйснює заходи до його закрiплення за Україною i захисту на мiжнародному рiвнi;

     3) пункт 3 статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4) розробляє на пiдставi пропозицiй i за участю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, iнших заiнтересованих осiб Нацiональну таблицю розподiлу смуг радiочастот України i План використання радiочастотного ресурсу України та подає цi документи на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України;

     5) вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо змiн до Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України i Плану використання радiочастотного ресурсу України;

     6) розробляє та затверджує iншi нормативно-правовi акти з питань, вiднесених до його повноважень, щодо користування радiочастотним ресурсом України;

     7) здiйснює обов'язки Адмiнiстрацiї зв'язку України з питань виконання функцiй України як держави - члена Мiжнародного союзу електрозв'язку, несе вiдповiдальнiсть за виконання зобов'язань України за Статутом та Конвенцiєю Мiжнародного союзу електрозв'язку i зобов'язань за адмiнiстративними регламентами, а також з питань взаємодiї i спiвробiтництва з органами, що виконують функцiї адмiнiстрацiй зв'язку iноземних держав;

     8) представляє iнтереси України у всесвiтнiх, європейських та регiональних органiзацiях з питань користування радiочастотним ресурсом;

     9) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.

(стаття 11 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     Стаття 111. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах зв'язку, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України, щодо управлiння у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах зв'язку, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України:

     1) бере участь у реалiзацiї державної полiтики у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

     2) розробляє проекти законiв, нормативно-правових актiв щодо користування радiочастотним ресурсом України;

     3) органiзовує проведення дослiджень та вироблення рекомендацiй щодо ефективного користування радiочастотним ресурсом України;

     4) затверджує тематичнi плани науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт щодо розподiлу, видiлення i присвоєння радiочастот, їх мiжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв, забезпечення функцiонування системи радiочастотного монiторингу, надає висновки щодо доцiльностi проведення i фiнансування таких робiт;

     5) бере участь у розробленнi проектiв мiжнародних договорiв України, пов'язаних з користуванням радiочастотним ресурсом;

     6) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.

(Закон доповнено статтею 111 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

Роздiл IV. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI КОРИСТУВАННЯ РАДIОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

(назва роздiлу IV у редакцiї Закону України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Стаття 12. Орган державного регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України

(назва статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     1. Користування радiочастотним ресурсом України пiдлягає державному регулюванню.

     2. Органом державного регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України є нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, яка утворюється вiдповiдно до Закону України "Про телекомунiкацiї".

(частина друга статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Стаття 13. Засади державного регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України

(назва статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     1. Основними засадами державного регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України є:

(абзац перший статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     1) забезпечення ефективного користування радiочастотним ресурсом України в iнтересах усiх категорiй користувачiв;

     2) забезпечення рiвних умов отримання радiочастотного ресурсу України на прозорих i недискримiнацiйних засадах;

     3) забезпечення i захист iнтересiв держави;

     4) нормативно-правове регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

     5) прозорiсть, пiдзвiтнiсть регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

     6) заохочення конкуренцiї в iнтересах суспiльства за умови ефективного користування радiочастотним ресурсом України;

     7) забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв.

     Стаття 14. Повноваження нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, щодо регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, здiйснює свої повноваження у смугах радiочастот загального користування.

     2. Повноваженнями нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, щодо регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України є:

     1) лiцензування у сферi користування радiочастотним ресурсом України вiдповiдно до цього Закону;

     2) розробка та затвердження нормативно-правових актiв (правил, положень, норм) щодо регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

     21) контроль за наявнiстю передбачених законом лiцензiй, iнших дозвiльних документiв у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

(частину другу статтi 14 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     22) здiйснення державного нагляду за додержанням законодавства про радiочастотний ресурс України та запобiгання правопорушенням при користуваннi радiочастотним ресурсом України у смугах радiочастот загального користування;

(частину другу статтi 14 доповнено пунктом 22 згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     3) подання пропозицiй ЦОВЗ та участь у розробцi Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України та Плану використання радiочастотного ресурсу України вiдповiдно до вимог цього Закону;

     4) погодження проекту Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України та Плану використання радiочастотного ресурсу України вiдповiдно до вимог цього Закону;

     5) розробка та подання на затвердження до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо розмiрiв плати за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї, видачу дублiката лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України;

(пункт 5 частини другої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     6) встановлення розмiрiв плати за видачу УДЦР документiв дозвiльного характеру - висновкiв щодо електромагнiтної сумiсностi, дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв;

(пункт 6 частини другої статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2391-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     7) встановлення тарифiв на роботи (послуги) УДЦР;

     8) координацiя та контроль за здiйсненням державного нагляду щодо користування радiочастотним ресурсом України;

     9) контроль за здiйсненням радiочастотного монiторингу;

     10) встановлення порядку реалiзацiї, експлуатацiї радiоелектронних засобiв, випромiнювальних пристроїв на територiї України та порядку ввезення їх iз-за кордону;

     11) здiйснення координацiї робiт з пiдтвердження вiдповiдностi радiоелектронних засобiв, випромiнювальних пристроїв, що виробляються в Українi та ввозяться з-за кордону;

     12) здiйснення контролю за виконанням Плану використання радiочастотного ресурсу України;

     13) забезпечення за участю ЦОВЗ проведення конверсiї радiочастотного ресурсу України у смугах радiочастот загального користування;

     14) забезпечення разом iз ЦОВЗ та Генеральним штабом Збройних Сил України проведення конверсiї радiочастотного ресурсу України у смугах радiочастот спецiального користування;

     15) застосування санкцiй, у тому числi штрафних, у порядку, передбаченому законом;

     16) участь у пiдготовцi проектiв законiв та iнших нормативно-правових актiв;

     17) подання пропозицiй до проекту Закону України про Державний бюджет України в частинi фiнансування заходiв щодо забезпечення мiжнародно-правового захисту iнтересiв України, проведення конверсiї радiочастотного ресурсу України, здiйснення ефективного розподiлу радiочастотного ресурсу України, видiлення i присвоєння радiочастот, забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв i функцiонування системи радiочастотного монiторингу;

     18) здiйснення аналiзу виконання законiв, iнших нормативних актiв та регламентуючих документiв, що стосуються користування радiочастотним ресурсом України;

     19) узгодження тематичних планiв науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт щодо розподiлу, видiлення i присвоєння радiочастот, їх мiжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв, забезпечення функцiонування системи радiочастотного монiторингу;

     20) забезпечення мiжнародної координацiї та мiжнародного захисту частотних присвоєнь України, участь у роботi Мiжнародного союзу електрозв'язку та в iнших мiжнародних органiзацiях з питань, що належать до компетенцiї нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, органiзацiя в установленому порядку реалiзацiї їх рiшень, участь у розробленнi проектiв вiдповiдних мiжнародних договорiв України;

     21) управлiння та контроль за дiяльнiстю УДЦР вiдповiдно до вимог цього Закону;

(пункт 21 частини другої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     22) здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 15. Виключена

(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Стаття 16. Державне пiдприємство "Український державний центр радiочастот"

     1. Державне госпрозрахункове пiдприємство "Український державний центр радiочастот" утворюється вiдповiдно до закону. УДЦР вiдноситься до сфери управлiння нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, i здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi статуту, який затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     2. Повноваження УДЦР поширюються на користувачiв радiочастотного ресурсу України, якi дiють у смугах радiочастот загального користування.

     3. УДЦР здiйснює такi види дiяльностi:

     1) присвоєння радiочастот, призначення позивних сигналiв радiоелектронним засобам, видача дозволiв на експлуатацiю;

(пункт 1 частини третьої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2391-VI)

     2) ведення реєстру присвоєнь радiочастот;

     3) проведення радiочастотного монiторингу використання радiочастотного ресурсу України вiдповiдно до цього Закону;

     4) здiйснення заходiв щодо забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв, випромiнювальних пристроїв;

     5) здiйснення заходiв щодо виявлення та усунення дiї джерел радiозавад;

     6) пiдготовка висновкiв для прийняття нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вiдповiдних рiшень щодо видачi лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України;

     7) пiдготовка висновкiв на безпосереднє замовлення для Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення щодо можливостi та умов користування радiочастотним ресурсом України для телерадiомовлення, у тому числi для потреб тимчасового мовлення;

(пункт 7 частини третьої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.01.2006р. N 3317-IV, вiд 07.12.2017р. N 2244-VIII)

     8) пункт 8 частини третьої статтi 16 виключено

(пункт 8 частини третьої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     9) iншi види дiяльностi, пов'язанi з користуванням радiочастотним ресурсом України i передбаченi статутом УДЦР.

     4. УДЦР на платнiй основi за рахунок коштiв користувачiв радiочастотного ресурсу України на їх замовлення виконує роботи (надає послуги), а за рахунок коштiв Державного бюджету України - роботи, пов'язанi з розрахунком мереж цифрового наземного мовлення та виявленням джерел радiозавад у смугах частот загального користування за заявою спецiальних користувачiв. Перелiк робiт та послуг, що виконує УДЦР, а також тарифи на них затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у встановленому порядку.

(частина четверта статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2391-VI)

     5. Докладна iнформацiя про перелiк робiт та послуг, що виконуються УДЦР, а також тарифи на цi роботи та послуги публiкуються в офiцiйному бюлетенi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та розмiщуються на її веб-сайтi.

     6. УДЦР за дорученням голови нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, бере участь у здiйсненнi державного нагляду за дотриманням законодавства про радiочастотний ресурс України.

(частина шоста статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     7. За дорученням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, УДЦР здiйснює мiжнародний захист, координацiю радiочастот, бере участь у роботi Мiжнародного союзу електрозв'язку.

     Стаття 17. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України щодо регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     1. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України поширюються на смуги частот спецiального користування.

     2. Генеральний штаб Збройних Сил України:

     1) бере участь у розробцi Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України та Плану використання радiочастотного ресурсу України вiдповiдно до цього Закону;

     2) погоджує проект Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України та Плану використання радiочастотного ресурсу України вiдповiдно до вимог цього Закону;

     3) забезпечує присвоєння радiочастот та позивних сигналiв у смугах радiочастот спецiального користування;

     4) органiзовує виконання заходiв щодо конверсiї радiочастотного ресурсу України у смугах радiочастот спецiального користування;

     5) видає спецiальним користувачам дозволи на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення;

     6) здiйснює заходи щодо забезпечення електромагнiтної сумiсностi;

     7) здiйснює державний нагляд та радiочастотний монiторинг щодо користування радiочастотним ресурсом України у смугах частот спецiального користування;

     8) веде реєстр присвоєнь радiочастот у смугах радiочастот спецiального користування та здiйснює облiк присвоєнь радiочастот у смугах радiочастот загального користування з метою вiдпрацювання мобiлiзацiйних планiв;

     9) бере участь у заходах мiжнародного спiвробiтництва щодо радiочастотного ресурсу України в частинi смуг радiочастот спецiального користування;

     10) розробляє та затверджує нормативно-правовi акти (правила, положення, норми) щодо користування радiочастотним ресурсом у смугах радiочастот спецiального користування;

     11) бере участь у пiдготовцi проектiв законiв та iнших нормативно-правових актiв щодо радiочастотного ресурсу України в частинi спецiальних користувачiв;

     12) затверджує тематичнi плани науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт щодо розподiлу, видiлення i присвоєння радiочастот, їх мiжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв, забезпечення функцiонування системи радiочастотного монiторингу в частинi спецiальних користувачiв;

     13) розробляє та подає в разi необхiдностi до Кабiнету Мiнiстрiв України, ЦОВЗ та нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, пропозицiї щодо використання радiочастотного ресурсу України в умовах надзвичайного та воєнного стану;

     14) координує дiяльнiсть радiочастотних органiв спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України.

     Стаття 18. Державний нагляд за користуванням радiочастотним ресурсом України

     1. Державний нагляд за користуванням радiочастотним ресурсом України - комплекс заходiв, якi забезпечують використання радiочастотного ресурсу України вiдповiдно до законодавства. Порядок здiйснення державного нагляду щодо смуг радiочастот загального користування затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     2. Метою державного нагляду за користуванням радiочастотним ресурсом України є забезпечення дотримання користувачами радiочастотного ресурсу України встановленого порядку користування радiочастотним ресурсом України, iнтересiв та безпеки держави i громадян України, забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв будь-якого призначення та запобiгання правопорушенням при користуваннi радiочастотним ресурсом України.

     3. Державний нагляд за користуванням радiочастотним ресурсом України здiйснюють нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та Генеральний штаб Збройних Сил України в межах компетенцiї та в порядку, визначених законодавством.

(частина третя статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     4. При здiйсненнi державного нагляду уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи та Генерального штабу Збройних Сил України мають право:

(абзац перший частини четвертої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     1) доступу в установленому законодавством порядку на територiю i в примiщення загальних та спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України вiдповiдно з метою перевiрки додержання законодавства про радiочастотний ресурс України, зокрема використання розташованих у них радiоелектронних засобiв, а також у разi, якщо зазначенi засоби та/або високочастотнi пристрої, що знаходяться в цих примiщеннях, створюють радiозавади;

(пункт 1 частини четвертої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     2) перевiряти дотримання вимог законодавства щодо користування радiочастотним ресурсом України юридичними особами, їх вiдокремленими пiдроздiлами та фiзичними особами, отримувати вiд них необхiднi пояснення, матерiали та iнформацiю;

(пункт 2 частини четвертої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     3) у межах своїх повноважень надавати обов'язковi для виконання розпорядження (приписи) стосовно усунення порушень законодавства про радiочастотний ресурс України;

(пункт 3 частини четвертої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     4) складати в установленому законом порядку протоколи про вчинення адмiнiстративного правопорушення щодо користування радiочастотним ресурсом України;

     5) у разi експлуатацiї радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв без дозволiв або з порушенням встановлених у дозволах параметрiв зупиняти або припиняти в установленому законодавством порядку експлуатацiю незаконно дiючих радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв;

(частину четверту статтi 18 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     6) застосовувати в установленому законодавством порядку санкцiї за порушення законодавства про радiочастотний ресурс України;

(частину четверту статтi 18 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     7) безоплатно отримувати вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування документи, матерiали, статистичну та iншу iнформацiю, необхiдну для виконання функцiй, покладених на нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

(частину четверту статтi 18 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     8) з метою розгляду звернень фiзичних та юридичних осiб, що надходять до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, отримувати вiд користувачiв радiочастотного ресурсу необхiднi документи та iнформацiю, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень;

(частину четверту статтi 18 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, пункт 8 частини четвертої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     9) iншi права, визначенi законодавством.

(частину четверту статтi 18 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     5. Державний нагляд за користуванням радiочастотним ресурсом України здiйснюється шляхом проведення планових i позапланових перевiрок, здiйснення iнших заходiв вiдповiдно до законодавства, спрямованих на запобiгання, виявлення та усунення порушень законодавства про радiочастотний ресурс України.

(статтю 18 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     6. Плановi перевiрки проводяться не частiше нiж один раз на три роки вiдповiдно до планiв, що затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(статтю 18 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     7. Позаплановi перевiрки проводяться за рiшенням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, щодо питань, зазначених у цих рiшеннях. Рiшення про проведення позапланової перевiрки приймається:

(абзац перший частини сьомої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     на пiдставi письмового звернення про порушення законодавства у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

(абзац другий частини сьомої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     з метою перевiрки виконання розпоряджень чи приписiв про усунення виявлених порушень;

     у разi виявлення недостовiрностi даних, зазначених у документах обов'язкової звiтностi, поданих користувачем радiочастотного ресурсу, або неподання таких документiв;

     з метою перевiрки дотримання користувачем радiочастотного ресурсу встановленого термiну початку використання радiочастотного ресурсу.

(статтю 18 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     8. За розпорядженням голови нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, уповноваженi нею посадовi особи проводять перевiрку достовiрностi вiдомостей у документах, поданих заявником для отримання лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України, та вiдповiдностi заявника i поданих документiв лiцензiйним умовам.

(статтю 18 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, частина восьма статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     9. За результатами перевiрок складається акт у двох примiрниках. Один примiрник акта видається користувачу радiочастотного ресурсу, який перевiрявся, другий зберiгається в нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(статтю 18 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     10. Користувач радiочастотного ресурсу, який одержав розпорядження або припис посадової особи нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, про усунення порушень законодавства про радiочастотний ресурс України, зобов'язаний у встановлений у розпорядженнi чи приписi строк усунути порушення та подати нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iнформацiю у письмовiй формi про їх усунення.

(статтю 18 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     Стаття 19. Радiочастотний монiторинг

     1. Радiочастотний монiторинг здiйснюється з метою захисту присвоєнь радiочастот, визначення наявного для використання радiочастотного ресурсу України, ефективностi використання розподiлених смуг радiочастот та розроблення науково обґрунтованих рекомендацiй для прийняття вiдповiдних рiшень щодо пiдвищення ефективностi використання та задоволення потреб користувачiв радiочастотного ресурсу України.

     2. Радiочастотний монiторинг здiйснюється УДЦР та Генеральним штабом Збройних Сил України у смугах радiочастот загального та спецiального користування вiдповiдно.

     3. УДЦР та Генеральний штаб Збройних Сил України формують бази даних присвоєнь радiочастот в Українi, якi використовуються для здiйснення розподiлу радiочастот, нагляду за їх використанням, забезпечення конверсiї смуг радiочастот.

     4. Радiочастотний монiторинг у смугах радiочастот загального та спецiального користування здiйснюється за рахунок користувачiв радiочастотного ресурсу.

(частина четверта статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 21.12.1993р. N 3759-XII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006р. N 3317-IV)
(дiю частини четвертої статтi 19 зупинено на 2007 рiк (щодо оплати радiочастотного монiторингу у смугах радiочастот загального користування за рахунок коштiв Державного бюджету України) згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V, на 2008 рiк - згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(зупинення дiї частини четвертої статтi 19 на 2008 рiк, передбачене пунктом 12 статтi 67 роздiлу I Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано таким, що не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)
(частина четверта статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     5. УДЦР подає до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, за наслiдками проведення радiочастотного монiторингу вiдповiднi пропозицiї стосовно ефективностi використання розподiлених смуг радiочастот i внесення змiн до Плану використання радiочастотного ресурсу України та Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України.

     Стаття 20. Нацiональна таблиця розподiлу смуг радiочастот України

     1. Нацiональна таблиця розподiлу смуг радiочастот України регламентує розподiл смуг радiочастот радiослужбам в Українi та визначає смуги радiочастот спецiального та загального користування.

     2. Нацiональна таблиця розподiлу смуг радiочастот України розробляється ЦОВЗ на основi Регламенту радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку, на пiдставi пропозицiй i за участю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, iнших заiнтересованих органiв державної влади. ЦОВЗ подає зазначену Таблицю на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України пiсля її погодження нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення та Генеральним штабом Збройних Сил України. Якщо окремi положення Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України погодити не вдалося, Кабiнет Мiнiстрiв України розглядає альтернативнi пропозицiї заiнтересованих вiдомств i приймає вiдповiдне рiшення. До розгляду питання про затвердження Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України на засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України обов'язково запрошуються члени нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення та представники Генерального штабу Збройних Сил України.

     3. Нацiональна таблиця розподiлу смуг радiочастот України визначає:

     1) розподiл смуг радiочастот мiж радiослужбами вiдповiдно до Регламенту радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку;

     2) розподiл смуг радiочастот мiж радiослужбами в Українi;

     3) розподiл смуг радiочастот на смуги спецiального та загального користування.

     4. Змiни до Нацiональної таблицi розподiлу радiочастот України вносяться в порядку, визначеному цим Законом для її розробки та затвердження.

     5. ЦОВЗ, з урахуванням iнтересiв України, органiзовує дiяльнiсть щодо зближення розподiлу смуг радiочастот, визначеного Нацiональною таблицею розподiлу смуг радiочастот України, з розподiлом смуг радiочастот, рекомендованим Мiжнародним союзом електрозв'язку та ЄС.

     6. ЦОВЗ публiкує Нацiональну таблицю розподiлу смуг радiочастот України в офiцiйному бюлетенi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та на її веб-сайтi.

     Стаття 21. План використання радiочастотного ресурсу України

     1. Радiочастотний ресурс України використовується вiдповiдно до Плану використання радiочастотного ресурсу України.

     2. План використання радiочастотного ресурсу України повинен вiдповiдати Нацiональнiй таблицi розподiлу смуг радiочастот України, iнтересам України у сферi використання радiочастотного ресурсу України, її обороноздатностi i безпеки, враховувати рекомендацiї Мiжнародного союзу електрозв'язку, Європейської конференцiї адмiнiстрацiй пошт та електрозв'язку (СЕПТ), iнших мiжнародних органiзацiй, членом яких є або має намiр стати Україна, i передбачати видiлення радiочастот визначеним радiотехнологiям.

     3. План використання радiочастотного ресурсу України визначає:

     1) перелiк радiотехнологiй, що використовуються в Українi, з визначенням смуг радiочастот та радiослужб, яким вони вiдповiдають, а також термiни припинення їх розвитку та використання;

     2) перелiк перспективних для впровадження в Українi радiотехнологiй iз визначенням смуг радiочастот та радiослужб, яким вони вiдповiдають, а також термiни їх впровадження.

     4. План використання радiочастотного ресурсу України є постiйно дiючим нормативно-правовим актом, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням ЦОВЗ.

     5. План використання радiочастотного ресурсу України розробляється ЦОВЗ згiдно з Нацiональною таблицею розподiлу смуг радiочастот України на пiдставi пропозицiй i за участю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, iнших заiнтересованих органiв державної влади, а також громадських органiзацiй - користувачiв радiочастотного ресурсу України та iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi. ЦОВЗ подає зазначений План на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України пiсля його погодження нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення та Генеральним штабом Збройних Сил України. Якщо окремi положення цього Плану погодити не вдалося, Кабiнет Мiнiстрiв України розглядає альтернативнi пропозицiї заiнтересованих вiдомств i приймає вiдповiдне рiшення. До розгляду питання про затвердження Плану використання радiочастотного ресурсу України на засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України обов'язково запрошуються члени нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення та представник Генерального штабу Збройних Сил України.

     6. Перегляд Плану використання радiочастотного ресурсу України здiйснюється не рiдше одного разу на рiк. Змiни до Плану вносяться за необхiднiстю в порядку, визначеному цим Законом для розробки та затвердження Плану.

     7. ЦОВЗ розглядає пропозицiї про змiни до Плану використання радiочастотного ресурсу України та вносить їх iз своїми висновками до Кабiнету Мiнiстрiв України протягом одного мiсяця вiд дня надходження пропозицiй.

     8. Кабiнет Мiнiстрiв України розглядає внесенi ЦОВЗ пропозицiї про змiни до Плану використання радiочастотного ресурсу України протягом мiсяця вiд дати їх подання.

     9. Порядок та термiни розробки Плану використання радiочастотного ресурсу України визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до вимог цього Закону.

     10. План використання радiочастотного ресурсу України повинен вiдповiдати iнтересам України щодо обороноздатностi i безпеки держави, розвитку ринку телекомунiкацiй, телерадiопростору, впровадження прогресивних радiотехнологiй i враховувати рекомендацiї Регламенту радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку та директиви ЄС.

     11. Контроль за виконанням Плану використання радiочастотного ресурсу України покладається на нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Стаття 22. Конверсiя радiочастотного ресурсу України

     1. Конверсiя радiочастотного ресурсу України передбачає комплекс заходiв, у результатi виконання яких вiдбувається вивiльнення частини радiочастотного ресурсу України (радiочастот та/або смуг радiочастот) для подальшого її використання користувачами iнших категорiй та/або впровадження iнших технологiй.

(частина перша статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     2. Конверсiя радiочастотного ресурсу України здiйснюється на виконання та вiдповiдно до Плану використання радiочастотного ресурсу України, а також згiдно iз стратегiчними завданнями держави щодо впровадження сучасних телекомунiкацiйних та iнформацiйних технологiй.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв України координує проведення робiт з конверсiї радiочастотного ресурсу України та несе вiдповiдальнiсть за здiйснення конверсiї в обсягах та у термiни, передбаченi Планом використання радiочастотного ресурсу України.

     4. Генеральний штаб Збройних Сил України, ЦОВЗ та нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, забезпечують проведення конверсiї радiочастотного ресурсу України у смугах радiочастот спецiального користування та несуть вiдповiдальнiсть за здiйснення конверсiї в обсягах та у термiни, передбаченi Планом використання радiочастотного ресурсу України.

     5. Конверсiя радiочастотного ресурсу України щодо смуг радiочастот спецiального користування здiйснюється за рахунок Державного бюджету України. Кабiнет Мiнiстрiв України для проведення конверсiї радiочастотного ресурсу України може залучати додатковi позабюджетнi кошти.

(дiю останнього речення частини п'ятої статтi 22 зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)
(частина п'ята статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     6. ЦОВЗ та нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, забезпечують проведення конверсiї радiочастотного ресурсу України щодо смуг радiочастот загального користування.

     7. Вивiльненi в результатi конверсiї радiочастоти та/або смуги радiочастот використовуються вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 23. Присвоєння радiочастот (смуг радiочастот)

     1. Присвоєння радiочастот (смуг радiочастот) здiйснюється вiдповiдно до Плану використання радiочастотного ресурсу України.

     2. УДЦР здiйснює присвоєння радiочастот (смуг радiочастот) радiоелектронним засобам i випромiнювальним пристроям у смугах радiочастот загального користування. Генеральний штаб Збройних Сил України здiйснює присвоєння радiочастот (смуг радiочастот) радiоелектронним засобам i випромiнювальним пристроям у смугах радiочастот спецiального користування.

     3. Присвоєння радiочастот (смуг радiочастот) здiйснюється за умови забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв, випромiнювальних пристроїв, якi заявляються, з дiючими та вже заявленими радiоелектронними засобами рiзних категорiй користувачiв.

     4. Присвоєння радiочастот (смуг радiочастот) у смугах частот загального користування вносяться УДЦР до реєстру присвоєнь радiочастот i протягом трьох робочих днiв публiкуються на веб-сайтi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї. Реєстр присвоєнь радiочастот (смуг радiочастот) щоквартально публiкується в офiцiйному бюлетенi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     5. Присвоєння радiочастот (смуг радiочастот) у смугах радiочастот спецiального користування реєструються Генеральним штабом Збройних Сил України.

     6. Генеральний штаб Збройних Сил України i УДЦР щоквартально обмiнюються реєстрами присвоєнь радiочастот (смуг радiочастот).

     7. Присвоєння радiочастот (смуг радiочастот) можуть бути анульованi на пiдставi анулювання вiдповiдних дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв згiдно з цим Законом.

     Стаття 24. Повноваження Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення щодо регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     Нацiональна рада України з питань телебачення та радiомовлення:

     1) надає пропозицiї до Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України i Плану використання радiочастотного ресурсу України та бере участь у розробцi цих документiв з урахуванням потреб телерадiомовлення;

     2) погоджує проект Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України та Плану використання радiочастотного ресурсу України вiдповiдно до вимог цього Закону;

(пункт 2 статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.1993р. N 3759-XII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006р. N 3317-IV)

     3) визначає вiдповiдно до законодавства про радiочастотний ресурс України користувачiв радiочастотного ресурсу України у смугах радiочастот, видiлених для каналiв мовлення, мереж мовлення;

(пункт 3 статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.1993р. N 3759-XII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006р. N 3317-IV)

     4) замовляє розроблення висновкiв щодо можливостi та умов користування радiочастотним ресурсом України для потреб телерадiомовлення, у тому числi для потреб тимчасового мовлення.

(пункт 4 статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 12.01.2012р. N 4311-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2244-VIII)

Роздiл V. РАДIОЕЛЕКТРОННI ЗАСОБИ ТА ВИПРОМIНЮВАЛЬНI ПРИСТРОЇ У СФЕРI КОРИСТУВАННЯ РАДIОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

     Стаття 25. Умови застосування радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв на територiї України

     1. Умовою застосування радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв на територiї України є документальне пiдтвердження їх вiдповiдностi технiчним регламентам (декларацiя про вiдповiднiсть).

(частина перша статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     2. Пiдтвердження вiдповiдностi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв здiйснюється згiдно iз Законом України "Про пiдтвердження вiдповiдностi" акредитованими в установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цiєї дiяльностi, перелiк яких погоджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     3. Реєстр радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, веде нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, i не рiдше нiж два рази на рiк публiкує цей перелiк в офiцiйному бюлетенi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(частина третя статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2000р. N 1770-III)

     4. Частину четверту статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     5. Частину п'яту статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     6. Частину шосту статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     7. Реєстр радiоелектронних засобiв, випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот спецiального користування, веде Генеральний штаб Збройних Сил України.

     Стаття 26. Визначення можливостi застосування радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв на територiї України

     1. Визначення можливостi застосування радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв на територiї України здiйснюється з урахуванням таких основних принципiв:

     1) застосування радiоелектронних засобiв для впровадження радiотехнологiй вiдповiдно до Плану використання радiочастотного ресурсу України;

     2) забезпечення електромагнiтної сумiсностi;

     3) прiоритетностi застосування новiтнiх вiтчизняних, європейських та свiтових типiв радiоелектронних засобiв для перспективних радiотехнологiй.

     2. Рiшення щодо можливостi застосування радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв на територiї України приймає нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, па пiдставi розгляду заяви щодо застосування конкретних типiв радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв. Форма заяви встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     3. Заявником може бути суб'єкт господарювання, який планує виробництво в Українi або ввезення на територiю України радiоелектронних засобiв, випромiнювальних пристроїв для застосування в радiотехнологiях, визначених Планом використання радiочастотного ресурсу України.

     4. Для отримання рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, щодо можливостi застосування конкретного типу радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою на територiї України заявник подає такi документи:

     1) заяву щодо визначення можливостi застосування конкретних типiв радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв за встановленою нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, формою;

     2) картку тактико-технiчних даних радiоелектронних засобiв, випромiнювальних пристроїв установленої нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, форми;

     3) пояснювальну записку встановленої нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, форми;

     4) данi про термiн початку виробництва, реалiзацiї типу радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою, що заявляється;

     5) додаткову iнформацiю щодо технiчних характеристик заявленого типу радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою, яка необхiдна для пiдготовки рiшення про визнання можливостi застосування - на вимогу нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     5. Заява залишається без розгляду, якщо:

     1) документи поданi з порушенням вимог частини четвертої цiєї статтi;

     2) радiотехнологiя, для якої заявлено радiоелектронний засiб або випромiнювальний пристрiй, не визначена у Планi використання радiочастотного ресурсу України;

     3) термiн застосування радiотехнологiї, для якої заявлено радiоелектронний засiб або випромiнювальний пристрiй, згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України закiнчується менше нiж за рiк.

     6. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, пiсля реєстрацiї i розгляду заяви в десятиденний термiн вiд дня реєстрацiї надсилає до УДЦР документи, поданi заявником, для проведення технiчної експертизи з питань забезпечення електромагнiтної сумiсностi заявленого типу радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою.

     7. УДЦР у мiсячний термiн вiд дня отримання вiд нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, документiв здiйснює технiчну експертизу i подає до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вiдповiднi обґрунтованi висновки про можливiсть або неможливiсть застосування заявленого типу радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою на територiї України.

     8. Якщо надану технiчну iнформацiю УДЦР вважає недостатньою для проведення технiчної експертизи i для пiдготовки висновкiв про можливiсть застосування, то вiн звертається до заявника щодо надання додаткової технiчної iнформацiї, про що повiдомляє листом нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї. Термiн проведення УДЦР технiчної експертизи в такому разi продовжується на час отримання необхiдної iнформацiї.

     9. У мiсячний термiн вiд дати отримання вiд УДЦР результатiв технiчної експертизи нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, приймає рiшення про можливiсть або неможливiсть застосування заявленого типу радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою на територiї України. У триденний термiн пiсля його прийняття рiшення направляється заявнику.

     10. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, протягом трьох робочих днiв пiсля прийняття рiшення про можливiсть або неможливiсть застосування заявленого типу радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою на територiї України публiкує його на своєму веб-сайтi.

     11. Частину одинадцяту статтi 26 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     12. Внесення до реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот спецiального користування, типiв радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв є однiєю з пiдстав для присвоєння радiочастот, надання висновкiв щодо електромагнiтної сумiсностi, дозволiв на експлуатацiю, а також дозволiв на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення.

(частина дванадцята статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI, у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     13. Порядок i форму ведення реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах частот загального користування, визначає нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, а у смугах частот спецiального користування - Генеральний штаб Збройних Сил України.

     Стаття 27. Стандартизацiя у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     1. Стандартизацiя у сферi користування радiочастотним ресурсом України здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про стандартизацiю" з урахуванням вимог рекомендацiй Мiжнародного союзу електрозв'язку.

(стаття 27 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 28. Метрологiчне забезпечення у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     1. Метрологiчне забезпечення у сферi користування радiочастотним ресурсом України здiйснюється ЦОВЗ з метою забезпечення єдностi й необхiдної точностi вимiрювань вiдповiдно до Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть".

     2. Частину другу статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     3. Вимоги метрологiчного забезпечення у сферi користування радiочастотним ресурсом України є обов'язковими для виконання користувачами радiочастотного ресурсу України, виробниками i постачальниками радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, iншими установами та органiзацiями, якi проводять випробування радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв.

     Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалiзацiя та експлуатацiя радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального та спецiального користування

     1. Радiоелектроннi засоби та випромiнювальнi пристрої, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального та спецiального користування, ввозяться з-за кордону, реалiзуються та експлуатуються в Українi за їх вiдсутнiстю у Реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи, протягом п'яти днiв з дня завершення митного оформлення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв передає до УДЦР виписки з вiдповiдних митних декларацiй у формi електронного документа.

     3. Ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення здiйснюється в Українi на дозвiльнiй основi. Вiдповiдний дозвiл видається Генеральним штабом Збройних Сил України за наявностi такого типу радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення у реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот спецiального користування.

     Порядок видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатацiї радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв спецiального призначення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Генеральний штаб Збройних Сил України вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi дозволи на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення в день видачi таких дозволiв.

     Випуск радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв спецiального призначення у вiдповiдний митний режим, що надає змогу застосовувати їх на митнiй територiї України, здiйснюється митним органом на пiдставi дозволiв на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, отриманих вiд Генерального штабу Збройних Сил України з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(абзац другий частини четвертої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(частина четверта статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)
(стаття 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.07.2010р. N 2391-VI, вiд 05.07.2011р. N 3566-VI, вiд 07.07.2011р. N 3610-VI, у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 291. Пiдстави ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування

     1. Випуск радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування, у вiдповiдний митний режим, що надає змогу застосовувати їх на митнiй територiї України, здiйснюється митним органом за умови вiдсутностi у Реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, такого типу радiоелектронних засобiв чи випромiнювальних пристроїв.

(частина перша статтi 291 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, забезпечує розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi та щоденне поновлення Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, а також вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, цей Реєстр та вiдомостi про включення до нього або виключення з нього вiдповiдного типу радiоелектронних засобiв чи випромiнювальних пристроїв в день такого включення (виключення).

(частина друга статтi 291 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)
(Закон доповнено статтею 291 згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

Роздiл VI. КОРИСТУВАННЯ РАДIОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

     Стаття 30. Засади i принципи користування радiочастотним ресурсом України

     1. Основними принципами користування радiочастотним ресурсом України є:

     1) зближення розподiлу смуг, номiналiв радiочастот i умов користування ними в Українi з мiжнародним розподiлом смуг, номiналiв радiочастот;

     2) вiдкритiсть, об'єктивнiсть, недискримiнацiйнiсть i прозорiсть умов та процедур планування, видiлення i розподiлу радiочастотного ресурсу України;

     3) заохочення конкуренцiї на основi збалансування iнтересiв держави, суспiльства i користувачiв радiочастотного ресурсу України;

     4) забезпечення рiвностi законних прав та iнтересiв усiх фiзичних i юридичних осiб, якi користуються або мають намiр користуватися радiочастотним ресурсом України.

     2. Користування радiочастотним ресурсом України здiйснюється на пiдставi:

     1) лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України та дозволiв на експлуатацiю - суб'єктами господарювання, якi користуються радiочастотним ресурсом України для надання телекомунiкацiйних послуг;

     2) лiцензiй на мовлення, виданих Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення, та дозволiв на експлуатацiю - суб'єктами господарювання, якi користуються радiочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадiопрограм телерадiоорганiзацiями;

(пункт 2 частини другої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.1993р. N 3759-XII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006р. N 3317-IV)

     3) дозволiв на експлуатацiю - спецiальними користувачами, технологiчними користувачами та радiоаматорами.

     3. У разi якщо заявлена потреба в радiочастотному ресурсi України перевищує його фактичну наявнiсть, то смуги, номiнали радiочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах вiдповiдно до вимог закону.

(частина третя статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2391-VI)

     4. Порядок проведення конкурсiв або тендерiв установлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, з дотриманням таких умов:

     1) оголошення про проведення конкурсiв або тендерiв на отримання радiочастотного ресурсу України надається не пiзнiше нiж за 60 календарних днiв до дня їх проведення i пiдлягає обов'язковiй публiкацiї в офiцiйному бюлетенi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, i на її веб-сайтi;

     2) для участi в конкурсi або тендерi на отримання радiочастотного ресурсу України суб'єкти господарювання не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до дня їх проведення подають до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, повiдомлення про намiр взяти участь у конкурсi або тендерi, а також документи, передбаченi порядком їх проведення;

     3) рiшення про результати конкурсу або тендера оформлюється протоколом нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв вiд дати їх проведення i публiкується в офiцiйному бюлетенi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, i на її веб-сайтi.

     5. Повiдомлення про прийняте рiшення за результатами конкурсу або тендера надсилається (видається) заявнику в письмовiй формi протягом трьох робочих днiв вiд дати його оформлення.

     6. Рiшення про результати конкурсу або тендера може бути оскаржено в судовому порядку.

     7. Користування радiочастотним ресурсом України загальними користувачами у смугах радiочастот спецiального користування не допускається.

     8. Експлуатацiя (використання) на територiї України та ввезення з-за кордону безшнурових телефонiв, мобiльних термiналiв, радiомiкрофонiв, радiокерованих iграшок та iнших радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв, типи яких визначаються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у вiдповiдному перелiку, здiйснюються на бездозвiльнiй та безоплатнiй основi.

     Стаття 31. Лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України

     1. Лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України видаються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, суб'єктам господарювання, якi користуються радiочастотним ресурсом України для надання телекомунiкацiйних послуг.

     2. Частину другу статтi 31 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     3. Оператор телекомунiкацiй, який має вiдповiдну лiцензiю на користування радiочастотним ресурсом, може в порядку, передбаченому цим Законом, претендувати на отримання лiцензiй на додатковi смуги радiочастот.

(частина третя статтi 31 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     4. Строк дiї лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, але не може бути меншим п'яти рокiв. У разi якщо на день видачi лiцензiї Планом використання радiочастотного ресурсу України встановлений строк припинення розвитку та використання вiдповiдної радiотехнологiї менше п'яти рокiв, строк дiї лiцензiї не може бути бiльшим за строк, зазначений у Планi використання радiочастотного ресурсу України.

(частина четверта статтi 31 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     5. Користування радiочастотним ресурсом України, телерадiоорганiзацiями та провайдерами програмної послуги для потреб телебачення i радiомовлення здiйснюється на пiдставi лiцензiї на мовлення та не потребує лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України.

(частина п'ята статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.1993р. N 3759-XII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006р. N 3317-IV)

     Стаття 32. Розгляд документiв, що подаються для отримання лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України

     1. Суб'єкт господарювання, який має намiр здiйснювати дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй, що передбачає використання радiочастотного ресурсу України, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iз заявою про видачу лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України за встановленою нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, формою.

     2. Частину другу статтi 32 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     3. Заява повинна мiстити вiдомостi про смуги радiочастот, необхiднi для здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, а також про термiни початку та повного освоєння замовлених смуг радiочастот.

     4. До заяви про видачу лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України заявник додає:

     1) пункт 1 частини четвертої статтi 32 виключено

(пункт 1 частини четвертої статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5410-VI)

     2) копiї установчих документiв (для юридичних осiб), засвiдченi нотарiально або органом, який видав оригiнал документа;

     3) засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують право власностi суб'єкта господарювання або користування ним виробничими примiщеннями;

     4) план освоєння радiочастотного ресурсу України за встановленою нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, формою;

     5) документи, що пiдтверджують фiнансове та кадрове забезпечення спроможностi користування радiочастотним ресурсом України.

     5. Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, забороняється вимагати вiд заявникiв iншi документи, не передбаченi цим Законом.

     6. Усi поданi заявником документи пiсля реєстрацiї заяви формуються в окрему справу.

     7. Заява про видачу лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України залишається без розгляду, якщо:

     1) заява подана (пiдписана) особою, яка не має на це повноважень;

     2) документи оформленi та поданi з порушенням вимог цiєї статтi.

(пункт 2 частини сьомої статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 19.01.2006р. N 3380-IV)

     8. У разi якщо заява про видачу лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України залишена без розгляду, заявник iнформується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав протягом тижня вiд дати реєстрацiї заяви.

     9. У разi усунення причин, що були пiдставою для винесення рiшення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України.

     10. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України приймається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, протягом 60 робочих днiв вiд дня реєстрацiї заяви. У разi необхiдностi мiжнародної координацiї присвоєнь радiочастот термiн прийняття вiдповiдного рiшення продовжується на термiн, визначений Регламентом радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку або вiдповiдними мiжнародними договорами.

     11. Копiя рiшення про видачу або про вiдмову у видачi лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України надсилається (видається) заявниковi протягом п'яти робочих днiв з дня його прийняття.

(частина одинадцята статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     12. У разi якщо нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, не прийняла нiякого рiшення у визначенi цим Законом термiни, рiшення про видачу заявленої лiцензiї вважається прийнятим. У цьому випадку нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, повинна видати заявнику в тижневий термiн у безспiрному порядку лiцензiю, а заявник має право звернутися до УДЦР за отриманням у встановленому порядку дозволiв на експлуатацiю.

     13. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, публiкує реєстр виданих лiцензiй та iнформацiю щодо процедур видачi лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом у своєму офiцiйному бюлетенi та на веб-сайтi.

     Стаття 33. Видача лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України

     1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, повинна видати лiцензiю на користування радiочастотним ресурсом України не пiзнiше нiж через три робочi днi вiд дня надходження документа, що пiдтверджує внесення плати за видачу лiцензiї.

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, робить вiдмiтку про дату прийняття документiв, що пiдтверджують внесення заявником плати за видачу лiцензiї, на копiї опису, який було видано заявнику при прийняттi заяви про видачу лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України.

     3. Якщо заявник протягом 30 календарних днiв вiд дня направлення йому повiдомлення про прийняття рiшення щодо видачi йому лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України не надав документа, що пiдтверджує внесення плати за її видачу, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, скасовує рiшення про видачу лiцензiї або приймає рiшення про визнання такої лiцензiї недiйсною.

     4. Лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України видаються на бланках, зразки яких затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(частина четверта статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5316-VI)

     5. Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї є:

     1) невiдповiднiсть змiсту поданих документiв Плану використання радiочастотного ресурсу України;

     2) невиконання умов електромагнiтної сумiсностi вiдповiдно до висновкiв УДЦР;

     3) недостовiрнiсть даних у документах, поданих заявником для отримання лiцензiї;

     4) невiдповiднiсть заявника та поданих документiв вимогам лiцензiйних умов користування радiочастотним ресурсом;

     5) ранiше прийняте рiшення щодо видачi лiцензiї на смугу радiочастот, що заявляється (у разi визначення Планом використання радiочастотного ресурсу України виключного права користування частотами), крiм випадкiв, передбачених статтею 38 цього Закону;

     6) ранiше прийняте рiшення про видачу лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом, що заявляється, на конкурсних або тендерних засадах, крiм випадкiв, передбачених статтею 38 цього Закону.

(частина п'ята статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     6. У лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України зазначаються смуги радiочастот для здiйснення операторської дiяльностi, перелiк регiонiв, де передбачається користування радiочастотним ресурсом України, термiни початку i освоєння радiочастотного ресурсу України та вид радiотехнологiї, який буде застосовуватися.

     7. Лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України, якi видаються на конкурсних або тендерних засадах на один i той же вид радiотехнологiї, повиннi мiстити однаковi умови щодо смуг радiочастот, термiнiв їх освоєння тощо.

     8. Iнформацiя про видачу лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України публiкується в офiцiйному бюлетенi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та на її веб-сайтi.

     9. Користувач радiочастотного ресурсу України не може передавати права на користування радiочастотним ресурсом України будь-якiй iншiй фiзичнiй або юридичнiй особi.

     Стаття 34. Переоформлення лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України

     1. Пiдставами для переоформлення лiцензiї є:

     1) змiна найменування юридичної особи або прiзвища, iменi, по батьковi фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     2) змiна мiсцезнаходження юридичної особи або мiсця проживання фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     3) реорганiзацiя юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом змiни органiзацiйно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, подiлу, видiлу. У цьому разi (крiм випадкiв подiлу та видiлу) лiцензiї, отриманi оператором телекомунiкацiй, переоформляються на його правонаступника.

     При реорганiзацiї шляхом подiлу або видiлу отриманi лiцензiї можуть бути переоформленi на суб'єкта господарювання, який реорганiзується, та (або) на суб'єктiв господарювання, що утворюються внаслiдок реорганiзацiї. При цьому загальна смуга радiочастот переоформлених лiцензiй у межах кожного регiону повинна вiдповiдати смузi радiочастот лiцензiї, що переоформлялася;

(пункт 3 частини першої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 18.11.2009р. N 1519-VI)

     4) заява суб'єкта господарювання про зменшення смуги радiочастот;

     5) заява суб'єкта господарювання про зменшення кiлькостi регiонiв, у яких вiн користується визначеним радiочастотним ресурсом України;

     6) спiльна заява суб'єктiв господарювання щодо перерозподiлу мiж ними радiочастотного ресурсу, визначеного в лiцензiях, з метою оптимiзацiї його використання. При цьому загальна ширина смуг радiочастот переоформлених лiцензiй у межах кожного регiону не повинна перевищувати загальну ширину смуги радiочастот лiцензiй, що переоформлялися.

(частину першу статтi 34 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 18.11.2009р. N 1519-VI)

     2. У разi виникнення пiдстав для переоформлення лiцензiї суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днiв подати до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, заяву про переоформлення лiцензiї разом з лiцензiєю, що пiдлягає переоформленню, та вiдповiдними документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, якi пiдтверджують зазначенi змiни.

     У разi переоформлення лiцензiй з пiдстав, передбачених пунктом 3 частини першої цiєї статтi, до заяви про переоформлення лiцензiї також додаються документи, визначенi частиною четвертою статтi 32 цього Закону.

(частину другу статтi 34 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 18.11.2009р. N 1519-VI)

     Абзац третiй частини другої статтi 34 виключено

(частину другу статтi 34 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 18.11.2009р. N 1519-VI, абзац третiй частини другої статтi 34 виключено згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     3. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, видає переоформлену на новому бланку лiцензiю з урахуванням змiн, зазначених у заявi про переоформлення лiцензiї, або вiдмовляє в переоформленнi лiцензiї в разi вiдсутностi пiдстав для переоформлення чи недостовiрностi даних у поданих документах. Термiн видачi переоформленої лiцензiї на пiдставах пунктiв 1 i 2 частини першої цiєї статтi становить 10 робочих днiв вiд дати реєстрацiї заяви i 60 робочих днiв, якщо переоформлення вiдбувається на пiдставах пунктiв 3, 4, 5 i 6 частини першої цiєї статтi.

(частина третя статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2009р. N 1519-VI)

     У разi реорганiзацiї суб'єкта господарювання шляхом подiлу або видiлу рiшення про переоформлення лiцензiї приймається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, з урахуванням стану надання телекомунiкацiйних послуг, розвитку конкуренцiї та забезпечення ефективностi використання радiочастотного ресурсу.

(частину третю статтi 34 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 18.11.2009р. N 1519-VI)

     4. У разi переоформлення лiцензiї нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, приймає рiшення про визнання недiйсною лiцензiї, що переоформлялася, з внесенням вiдповiдних змiн до реєстру виданих лiцензiй не пiзнiше наступного робочого дня.

     5. Термiн дiї переоформленої лiцензiї не може перевищувати термiну дiї, зазначеного в лiцензiї, що переоформлялася.

     6. Суб'єкт господарювання, який подав до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, заяву про переоформлення лiцензiї на пiдставах пунктiв 1, 2, 3 i 6 частини першої цiєї статтi та вiдповiднi документи, може користуватися радiочастотним ресурсом України на пiдставi довiдки нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, про прийняття цiєї заяви до моменту видачi переоформленої на новому бланку лiцензiї або прийняття рiшення про вiдмову в переоформленнi лiцензiї.

(частина шоста статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2009р. N 1519-VI)

     7. Не переоформлена в установлений термiн лiцензiя у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3 i 6 частини першої цiєї статтi, є недiйсною.

(частина сьома статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2009р. N 1519-VI)

     8. Не пiдлягає переоформленню лiцензiя у випадках, передбачених частиною другою статтi 38 цього Закону.

     Стаття 35. Видача дублiката лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України

     1. Пiдставами для видачi дублiката лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України є:

     1) втрата лiцензiї;

     2) пошкодження бланка лiцензiї.

     2. У разi втрати або пошкодження бланка лiцензiї користувач радiочастотного ресурсу України зобов'язаний звернутися до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iз заявою про видачу дублiката лiцензiї. Якщо бланк лiцензiї непридатний для користування внаслiдок його пошкодження, разом iз заявою до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, подається пошкоджений бланк лiцензiї.

     3. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, зобов'язана протягом п'яти робочих днiв вiд дати одержання заяви видати заявнику дублiкат втраченої або пошкодженої лiцензiї за умови надання документiв, що пiдтверджують плату за видачу дублiката.

     4. Термiн дiї дублiката лiцензiї вiдповiдає термiну дiї втраченої або пошкодженої лiцензiї.

     5. У разi видачi дублiката лiцензiї нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, приймає рiшення про визнання недiйсною лiцензiї, що була втрачена або пошкоджена, i вносить вiдповiднi змiни до реєстру виданих лiцензiй не пiзнiше наступного робочого дня.

     6. Користувач радiочастотного ресурсу України, який подав заяву та вiдповiднi документи для видачi дублiката лiцензiї, може здiйснювати свою дiяльнiсть до отримання дублiката лiцензiї на пiдставi вiдповiдної довiдки нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Стаття 36. Лiцензiйнi умови користування радiочастотним ресурсом України

     1. Лiцензiйнi умови користування радiочастотним ресурсом України є нормативно-правовим актом, що мiстить вичерпний перелiк обов'язкових для виконання вимог.

     2. Лiцензiйнi умови встановлюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Лiцензiйнi умови повиннi обов'язково мiстити умови щодо:

     1) визначення смуг, номiналiв радiочастот;

     2) визначення регiону, в якому дозволяється користування радiочастотним ресурсом України;

     3) визначення радiотехнологiї;

     4) термiнiв початку використання та повного освоєння визначеного радiочастотного ресурсу.

     3. Порядок контролю за додержанням лiцензiйних умов користування радiочастотним ресурсом України встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Стаття 37. Продовження термiну дiї лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України

     1. У разi якщо користувач радiочастотного ресурсу України має намiр продовжити зазначений у лiцензiї термiн користування радiочастотним ресурсом України пiсля його закiнчення, вiн повинен не пiзнiше нiж за чотири мiсяцi до закiнчення термiну дiї лiцензiї звернутися до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iз заявою встановленої нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, форми.

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, не має права вiдмовити в продовженнi термiну дiї лiцензiї, якщо лiцензiатом виконуються всi умови, зазначенi в лiцензiї, або цi умови не виконанi з причин, якi не залежали вiд користувача. Винятком є випадки, коли у смугах частот для радiотехнологiй, зазначених у лiцензiї, Планом використання радiочастотного ресурсу України не передбачено подальше використання зазначених радiотехнологiй.

     3. Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї або про вiдмову в продовженнi термiну її дiї повинно бути направлено заявнику не пiзнiше нiж через 15 робочих днiв вiд дати реєстрацiї заяви iз зазначенням пiдстав вiдмови.

     4. Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, про продовження термiну дiї лiцензiї оформляється на бланку лiцензiї.

     5. Продовження строку дiї лiцензiї, яка була отримана на конкурсних або тендерних засадах, здiйснюється без їх проведення.

     6. Якщо користувач радiочастотного ресурсу України оскаржує рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, про вiдмову в продовженнi термiну дiї лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України в судовому порядку до закiнчення строку її дiї, виконання цього рiшення призупиняється до завершення судового розгляду.

     Стаття 38. Анулювання лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України

     1. Пiдставами для анулювання лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України є:

     1) заява користувача радiочастотного ресурсу України про анулювання лiцензiї;

     2) акт про виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання лiцензiї;

     3) акт про встановлення факту передачi iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi права на користування радiочастотним ресурсом України;

     4) акт про невиконання користувачем радiочастотного ресурсу України розпорядження про усунення порушень умов лiцензiї;

     5) акт про повторну вiдмову користувача радiочастотного ресурсу України у допуску уповноважених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадових осiб для проведення перевiрки, а також про вчинення перешкод, якi не дають здiйснювати перевiрку в повному обсязi;

(пункт 5 частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     6) акт про повторне порушення користувачем умов лiцензiї протягом року;

     7) рiшення про скасування державної реєстрацiї суб'єкта господарювання - користувача радiочастотного ресурсу України;

     8) нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про смерть фiзичної особи - суб'єкта господарювання.

     2. Лiцензiя анулюється у разi, якщо користувач з власної вини:

     1) не розпочав користування радiочастотним ресурсом, визначеним у лiцензiї, у визначенi в лiцензiї термiни;

     2) припинив користування радiочастотним ресурсом, визначеним у лiцензiї, на термiн бiльше нiж на один рiк;

     3) не в повному обсязi використовує радiочастотний ресурс, визначений в лiцензiї, у визначенi лiцензiєю термiни. У цьому випадку лiцензiя може бути переоформлена на смугу частот, яка фактично використовується.

     3. У разi анулювання лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України плата, внесена за цю лiцензiю, не повертається.

     4. Розгляд питань про анулювання лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України на пiдставi акта про виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання лiцензiї, акта про встановлення факту передачi права на користування радiочастотним ресурсом України iншiй особi, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень умов лiцензiї, акта про повторну вiдмову лiцензiата в допуску уповноважених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадових осiб для проведення перевiрки, а також про вчинення перешкод, якi не дають можливостi проводити перевiрку в повному обсязi, здiйснюється з обов'язковим попереднiм запрошенням лiцензiата або його представникiв.

(частина четверта статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     5. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, має прийняти рiшення про анулювання лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України протягом 20 робочих днiв вiд дати встановлення пiдстав для анулювання лiцензiї. Дане рiшення вручається або надсилається рекомендованим листом лiцензiату iз зазначенням пiдстав анулювання лiцензiї не пiзнiше трьох робочих днiв вiд дати прийняття рiшення. Рiшення про анулювання лiцензiї може бути оскаржено в судовому порядку.

     6. У разi прийняття рiшення про анулювання лiцензiї, крiм випадкiв, передбачених пунктами 7 i 8 частини першої цiєї статтi, це рiшення про анулювання лiцензiї пiдлягає виконанню через три мiсяцi пiсля набрання ним чинностi. У випадках, передбачених пунктами 7 i 8 частини першої цiєї статтi, лiцензiя анулюється вiд дня прийняття вiдповiдного рiшення.

     7. Рiшення про анулювання лiцензiї, крiм випадкiв, передбачених пунктами 7 i 8 частини першої цiєї статтi, набирає чинностi через десять днiв вiд дня його прийняття. Якщо лiцензiат протягом цього часу оскаржує дане рiшення в судовому порядку, дiя цього рiшення призупиняється до завершення судового розгляду.

     8. Запис про дату та номер рiшення про анулювання лiцензiї вноситься до лiцензiйного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня пiсля набрання ним чинностi.

     9. Рiшення про анулювання лiцензiї публiкується в черговому офiцiйному бюлетенi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та у десятиденний термiн пiсля набрання ним чинностi - на веб-сайтi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Стаття 39. Отримання лiцензiї на додаткову смугу радiочастот

     1. У разi необхiдностi отримання додаткової смуги радiочастот для подальшого розвитку пiдприємницької дiяльностi в тiй радiотехнологiї, яка застосовується користувачем, вiн звертається до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iз заявою на отримання лiцензiї на додаткову смугу радiочастот. Форма заяви встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, розглядає заяву на отримання лiцензiї на додаткову смугу радiочастот i приймає вiдповiдне рiшення протягом 60 календарних днiв вiд дня надходження заяви. У разi необхiдностi мiжнародної координацiї присвоєнь радiочастот термiн прийняття вiдповiдного рiшення подовжується на термiн, визначений Регламентом радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку або вiдповiдними мiжнародними договорами.

     3. У разi якщо нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, не прийняла нiякого рiшення у визначенi цим Законом термiни, рiшення про видачу заявленої лiцензiї вважається прийнятим. У цьому випадку нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, повинна видати заявнику в тижневий термiн у безспiрному порядку лiцензiю, а заявник має право звернутися до УДЦР за отриманням у встановленому порядку дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв.

     4. За результатами розгляду заяви на отримання лiцензiї на додаткову смугу радiочастот нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, може прийняти рiшення про видачу лiцензiї, вiдмову у видачi лiцензiї або проведення конкурсу чи тендера на отримання додаткової смуги радiочастот. Повiдомлення про рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, надсилається (видається) заявнику протягом трьох робочих днiв вiд дня його прийняття. Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, про вiдмову у видачi лiцензiї на додаткову смугу радiочастот може бути оскаржено в судовому порядку.

(частина четверта статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2391-VI)

     5. Додаткова смуга радiочастот може надаватися на умовах конкурсу або тендера тiльки у випадку обмеженого радiочастотного ресурсу. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, оголошує конкурс або тендер на отримання додаткової смуги радiочастот, якщо обсяги радiочастотного спектра, замовленi претендентами на отримання радiочастотного ресурсу України, перевищують обсяги спектра, який пiдлягає розподiлу.

     Стаття 40. Дострокове впровадження нових радiотехнологiй з iнiцiативи лiцензiата - користувача радiочастотного ресурсу України

     1. Держава сприяє впровадженню нових радiотехнологiй у сферi телекомунiкацiй та користування радiочастотним ресурсом України.

     2. Користувач радiочастотного ресурсу України, який вiдповiдно до закону здiйснює операторську дiяльнiсть у певнiй смузi радiочастот та має намiри впровадити нову радiотехнологiю в цiй смузi радiочастот до закiнчення термiну дiї лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України, звертається до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iз вiдповiдною заявою. Форма заяви встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     3. Заява користувача щодо дострокового впровадження нової радiотехнологiї розглядається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, протягом 60 календарних днiв вiд дати реєстрацiї заяви. У разi необхiдностi мiжнародної координацiї присвоєнь радiочастот термiн прийняття вiдповiдного рiшення продовжується на термiн, визначений Регламентом радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку або вiдповiдними мiжнародними договорами. За результатами розгляду нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, приймає рiшення про можливiсть дострокового впровадження нової радiотехнологiї у смузi радiочастот, якою користується заявник, або про вiдмову в її достроковому впровадженнi.

     4. У разi прийняття рiшення про можливiсть дострокового впровадження нової радiотехнологiї нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, зобов'язана, за потреби, внести на затвердження до Кабiнету Мiнiстрiв України проект змiн Плану використання радiочастотного ресурсу України. У разi затвердження змiн до Плану використання радiочастотного ресурсу України нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, зобов'язана видати заявнику нову лiцензiю на користування радiочастотним ресурсом України в межах смуги радiочастот, яку використовує заявник. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, також зобов'язана видати зазначену лiцензiю в разi, якщо впровадження нової радiотехнологiї не потребує внесення змiн до Плану використання радiочастотного ресурсу України.

(частина четверта статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     5. Термiн дiї нової лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, i не може бути меншим нiж термiн дiї вiдповiдних попереднiх лiцензiй.

(частина п'ята статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     6. Копiя рiшення про надання згоди на дострокову змiну радiотехнологiї або про вiдмову в наданнi такої згоди надсилається (видається) заявниковi протягом трьох робочих днiв вiд дати його прийняття.

     7. У рiшеннi про вiдмову в наданнi згоди на впровадження нової радiотехнологiї зазначаються пiдстави вiдмови.

     8. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, може вiдмовити заявнику у разi, якщо:

     1) заявник не виконав умови чинної лiцензiї;

     2) заявник не пiдтвердив фiнансову та технiчну спроможнiсть щодо впровадження нової радiотехнологiї.

     9. Пiсля усунення обставин, що стали пiдставою для вiдмови, заявник може повторно звернутися до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     10. Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, про вiдмову у впровадженнi нової радiотехнологiї може бути оскаржено в судовому порядку.

     11. Порядок плати за отримання та видачу лiцензiї при достроковому впровадженнi нових радiотехнологiй збiгається з вiдповiдним порядком для видачi лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України.

     Стаття 41. Висновок щодо електромагнiтної сумiсностi

     1. Висновок щодо електромагнiтної сумiсностi у смугах частот загального користування надається УДЦР на платнiй основi у порядку, визначеному нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї. Висновок щодо електромагнiтної сумiсностi у смугах частот спецiального користування надає Генеральний штаб Збройних Сил України. Затвердженi ЦОВЗ методики розрахункiв електромагнiтної сумiсностi є обов'язковими для Генерального штабу Збройних Сил України та УДЦР.

(частина перша статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2391-VI)

     2. Висновок дає право на встановлення, монтаж конкретних радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв з визначеними умовами.

     3. Суб'єкт господарювання, який має намiр експлуатувати радiоелектроннi засоби або випромiнювальнi пристрої, особисто або через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР iз заявою про видачу висновку за встановленою нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, формою.

     4. Заява повинна мiстити позицiї щодо радiочастот (смуг радiочастот), необхiдних для експлуатацiї радiоелектронних засобiв, а також термiнiв початку та повного освоєння замовлених радiочастот (смуг радiочастот).

     5. До заяви про видачу висновку заявник додає:

     1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, а для радiоаматорiв та iнших фiзичних осiб - ксерокопiю документа, що засвiдчує особу;

(пункт 1 частини п'ятої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI, вiд 02.10.2012р. N 5410-VI)

     2) копiю лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України - у разi, якщо її наявнiсть передбачена законодавством;

     3) пояснювальну записку, в якiй надається обґрунтування необхiдної смуги, номiналiв радiочастот, що замовляються, iнформацiя про призначення та характер радiомережi, тип радiоелектронних засобiв, що планується використовувати в радiомережi, їх параметри. У пояснювальнiй записцi також наводяться, за наявностi, данi про зону обслуговування та орiєнтовний частотний план;

     4) схему органiзацiї радiозв'язку, що планується;

     5) копiї карт мiсцевостi в масштабi 1:200000 або 1:100000 iз зазначенням мiсць знаходження радiоелектронних засобiв.

     6. Висновок щодо можливостi та умов користування радiочастотним ресурсом України для потреб телерадiомовлення, у тому числi висновок для потреб тимчасового мовлення, надається за замовленням Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення.

(частина шоста статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 12.01.2012р. N 4311-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2244-VIII)

     7. Заява про надання висновку залишається без розгляду, якщо:

     1) заява подана (пiдписана) особою, яка не має на це повноважень;

     2) подано не всi документи, передбаченi цiєю статтею;

     3) документи оформленi з порушенням вимог цiєї статтi;

     4) радiоелектроннi засоби, якi планує використовувати заявник, не входять до реєстру радiоелектронних засобiв, дозволених до використання в Українi;

     5) на радiоелектроннi засоби, якi планує використовувати заявник, немає встановленого законодавством документа про пiдтвердження вiдповiдностi;

     6) у Планi використання радiочастотного ресурсу України у зазначенiй смузi радiочастот не визначена заявлена радiотехнологiя.

     8. У разi залишення заяви про надання висновку без розгляду УДЦР протягом тижня вiд дати реєстрацiї заяви iнформує заявника в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

     9. У разi усунення причин, що були пiдставою для винесення рiшення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу висновку щодо електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв.

     10. Термiн надання заявнику висновку не повинен перевищувати 30 дiб вiд дати реєстрацiї заяви без урахування термiнiв погодження та мiжнародної координацiї заявлених частотних присвоєнь. У разi необхiдностi погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України термiн надання висновку не повинен перевищувати 80 дiб. У разi необхiдностi мiжнародної координацiї термiн надання висновку продовжується на термiн, визначений Регламентом радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку або вiдповiдними мiжнародними договорами.

     11. У разi якщо за результатами розгляду вiдповiдної заяви електромагнiтну сумiснiсть забезпечити неможливо, УДЦР надає заявниковi письмове обґрунтування вiдмови.

     12. Вiдмова в наданнi висновку надається в разi:

     1) негативних результатiв мiжнародної координацiї;

     2) невиконання умов електромагнiтної сумiсностi на заявлених радiочастотах з дiючими або запланованими радiоелектронними засобами.

     13. УДЦР має право на отримання вiд заявника додаткової iнформацiї з питань, вiднесених до його компетенцiї i якi виникають при розглядi заяви, з продовженням термiну пiдготовки висновку за згодою заявника.

     14. Термiн дiї висновку становить 6 мiсяцiв, за винятком висновкiв для радiоелектронних засобiв мовлення, для яких встановлюється термiн дiї 12 мiсяцiв.

     15. Висновки видаються на бланках, зразки яких затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(частина п'ятнадцята статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5316-VI)

     16. Висновок надається УДЦР на кожний окремий радiоелектронний засiб або випромiнювальний пристрiй стацiонарного розташування.

     Стаття 42. Порядок отримання дозволiв на експлуатацiю

     1. Користувачi радiочастотного ресурсу України повиннi отримувати дозволи на експлуатацiю вiдповiдних радiоелектронних засобiв та/або випромiнювальних пристроїв, крiм засобiв та пристроїв, використання яких здiйснюється на бездозвiльнiй основi вiдповiдно до цього Закону. Перелiк радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, на експлуатацiю яких потрiбен дозвiл, визначається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(частина перша статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     2. Дозволи на експлуатацiю у смугах загального користування видаються на бланках, зразки яких затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(частина друга статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5316-VI)

     3. Дозволи на експлуатацiю у смугах радiочастот загального користування видає УДЦР на платнiй основi у порядку, встановленому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї. Дозволи на експлуатацiю у смугах радiочастот спецiального користування видає Генеральний штаб Збройних Сил України.

(частина третя статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2391-VI)

     4. Термiн дiї дозволу на експлуатацiю не може бути меншим за термiн дiї вiдповiдної лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України або вiдповiдної лiцензiї на мовлення чи дозволу на тимчасове мовлення. Для загальних користувачiв, яким не потрiбна лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України, термiн дiї дозволу на експлуатацiю не може бути меншим за п'ять рокiв, якщо iнше не передбачено Планом використання радiочастотного ресурсу України або не заявлено суб'єктом господарювання.

(частина четверта статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.07.2010р. N 2391-VI, вiд 07.12.2017р. N 2244-VIII)

     5. Юридична та/або фiзична особа, яка має намiр здiйснювати експлуатацiю радiоелектронних засобiв та/або випромiнювальних пристроїв, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР. Форма заяви встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     6. Заява повинна мiстити позицiї щодо радiочастот (смуг радiочастот), необхiдних для експлуатацiї радiоелектронних засобiв та/або випромiнювальних пристроїв, термiнiв проведення приймальних випробувань радiоелектронних засобiв на мiсцi експлуатацiї, а також термiнiв початку та повного освоєння замовлених радiочастот (смуг радiочастот).

     7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацiю заявник додає:

     1) для радiоаматорiв - копiю документа, що посвiдчує особу;

(пункт 1 частини сьомої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5410-VI)

     2) копiю висновку щодо електромагнiтної сумiсностi;

     3) для радiоелектронних засобiв мовлення - копiю лiцензiї на мовлення (або копiю рiшення про дозвiл на тимчасове мовлення) або копiю лiцензiї оператора багатоканальної телемережi, або подання Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення для багатоканальних телемереж, якi передбачають використання радiочастотного ресурсу України;

(пункт 3 частини сьомої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.01.2006р. N 3317-IV, вiд 07.12.2017р. N 2244-VIII)

     4) документ, що пiдтверджує оплату за висновок щодо електромагнiтної сумiсностi.

     8. Забороняється вимагати вiд заявникiв на отримання дозволу на експлуатацiю радiоелектронних засобiв iншi документи, не передбаченi цим Законом.

     9. Усi поданi заявником документи пiсля реєстрацiї заяви формуються в окрему справу.

     10. Заява про видачу дозволу на експлуатацiю радiоелектронних засобiв залишається без розгляду, якщо:

     1) заява подана (пiдписана) особою, яка не має на це повноважень;

     2) документи оформленi та поданi з порушенням вимог цiєї статтi.

(пункт 2 частини десятої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 19.01.2006р. N 3380-IV)

     11. У разi залишення заяви про видачу дозволу на експлуатацiю без розгляду УДЦР протягом тижня вiд дати реєстрацiї заяви iнформує заявника в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

     12. У разi усунення причин, що були пiдставою для винесення рiшення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу дозволу на експлуатацiю.

     13. Дозвiл на експлуатацiю видається на кожний окремий радiоелектронний засiб або випромiнювальний пристрiй.

     14. УДЦР та Генеральний штаб Збройних Сил України ведуть реєстр присвоєнь радiочастот та несуть вiдповiдальнiсть за його достовiрнiсть.

     15. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, публiкує iнформацiю щодо процедур видачi дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв у своєму офiцiйному бюлетенi та на веб-сайтi.

     Стаття 43. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi дозволу на експлуатацiю

     1. УДЦР бере участь у приймальних випробуваннях радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв на мiсцi експлуатацiї та з урахуванням їх результатiв приймає рiшення про видачу або вiдмову у видачi дозволу на експлуатацiю у строк, що не перевищує 45 днiв вiд дати реєстрацiї заяви про видачу дозволу. Порядок проведення приймальних випробувань встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     2. Копiя рiшення про видачу або вiдмову у видачi дозволу на експлуатацiю надсилається (видається) заявниковi протягом трьох робочих днiв вiд дати його прийняття.

     3. У рiшеннi про вiдмову у видачi дозволу на експлуатацiю зазначаються пiдстави вiдмови.

     4. Одночасно з рiшенням про видачу дозволу заявниковi надсилається повiдомлення про розмiр та порядок оплати за видачу дозволу. Дозвiл видається заявниковi не пiзнiше триденного термiну пiсля пред'явлення ним документа, що пiдтверджує оплату робiт з пiдготовки висновку щодо електромагнiтної сумiсностi та за видачу дозволу.

     5. Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi дозволу на експлуатацiю є:

     1) недостовiрнiсть даних у документах, поданих заявником для отримання дозволу;

     2) невiдповiднiсть поданих документiв вимогам, встановленим на експлуатацiю радiоелектронного засобу;

(пункт 2 частини п'ятої статтi 43 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     3) неможливiсть видачi дозволу внаслiдок ранiше прийнятого рiшення щодо обмеження радiочастотного ресурсу та розподiлу його на конкурсних або тендерних засадах.

     6. У разi вiдмови у видачi дозволу заявник може подати до УДЦР нову заяву про видачу дозволу пiсля усунення обставин, що стали пiдставою для вiдмови у його видачi.

     7. Заявник має право звертатися до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у разi його незгоди з рiшенням УДЦР або порушення УДЦР термiнiв та порядку розгляду заяви про видачу дозволу на експлуатацiю.

     8. Рiшення про вiдмову у видачi дозволу на експлуатацiю може бути оскаржено в судовому порядку.

     Стаття 44. Продовження дiї дозволу на експлуатацiю

     1. Для продовження дiї дозволу на експлуатацiю користувач повинен не пiзнiше нiж за чотири мiсяцi до закiнчення термiну його дiї звернутися до УДЦР iз заявою на продовження термiну дiї дозволу. Форму заяви встановлює нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     2. Продовження дiї дозволу на експлуатацiю, який отримано на пiдставi вiдповiдної лiцензiї, здiйснюється пiсля продовження термiну дiї цiєї лiцензiї.

     3. УДЦР не має права вiдмовити в продовженнi термiну дiї дозволу, якщо користувачем радiочастотного ресурсу України виконуються всi умови, зазначенi в дозволi.

     4. Пiдставами для вiдмови в продовженнi термiну дiї дозволу є:

     1) обмеження Планом використання радiочастотного ресурсу України термiну застосування вiдповiдної радiотехнологiї;

     2) порушення користувачем радiочастотного ресурсу України умов дозволу;

     3) закiнчення термiну дiї лiцензiї, на пiдставi якої було надано дозвiл.

     5. Рiшення про вiдмову в продовженнi строку дiї дозволiв на експлуатацiю операторiв телекомунiкацiй направляється на затвердження в нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї. Термiн дiї зазначених дозволiв автоматично продовжується до прийняття рiшення нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     6. Рiшення про вiдмову в продовженнi термiну дiї дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення направляється на затвердження в Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення. Термiн дiї зазначених дозволiв автоматично продовжується до прийняття рiшення Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення.

     7. УДЦР iнформує заявника про прийняте рiшення не пiзнiше нiж через 15 робочих днiв вiд дати реєстрацiї заяви.

     8. У разi продовження дiї дозволу на експлуатацiю УДЦР видає дозвiл на новому бланку.

     9. Порядок продовження дiї дозволiв на експлуатацiю у смугах радiочастот спецiального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

     Стаття 45. Анулювання дозволу на експлуатацiю

     1. Анулювання дозволу на експлуатацiю здiйснюється УДЦР самостiйно або за рiшенням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(частина перша статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     2. Пiдставами для прийняття нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, рiшення про анулювання дозволу на експлуатацiю є:

(абзац перший частини другої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     1) анулювання лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України;

     2) анулювання лiцензiї на мовлення або вiдповiдного подання Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення щодо багатоканальних телесистем, якi передбачають використання радiочастотного ресурсу України;

     3) акт про невиконання користувачем радiочастотного ресурсу України законних вимог нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, або приписiв та розпоряджень уповноважених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадових осiб;

(пункт 3 частини другої статтi 45 у редакцiї Законiв України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     4) акт про повторну вiдмову користувача радiочастотного ресурсу в допуску представникiв нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, для проведення перевiрки, а також про вчинення iнших перешкод, якi не дозволяють здiйснювати перевiрку в повному обсязi;

(пункт 4 частини другої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     5) акт про те, що користувач з власної вини не розпочав експлуатацiю радiоелектронного засобу у визначенi дозволом термiни;

     6) невикористання радiоелектронного засобу бiльше одного року;

     7) виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих користувачем радiочастотного ресурсу України для отримання дозволу на експлуатацiю радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою.

     3. УДЦР приймає рiшення про анулювання дозволу на експлуатацiю на пiдставi:

(абзац перший частини третьої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     1) заяви користувача радiочастотного ресурсу України про анулювання дозволу;

     2) скасування державної реєстрацiї суб'єкта господарювання - користувача радiочастотного ресурсу України;

     3) нотарiально засвiдченої копiї свiдоцтва про смерть фiзичної особи - користувача радiочастотного ресурсу України.

     4. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, або УДЦР має прийняти рiшення про анулювання дозволу на експлуатацiю протягом 20 робочих днiв вiд дати прийняття рiшення про анулювання лiцензiї, складення акта про порушення, надходження заяви, копiї свiдоцтва про смерть, довiдки про скасування державної реєстрацiї встановлення iнших пiдстав для анулювання дозволу, передбачених цим Законом. Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, передається до УДЦР та вручається або надсилається рекомендованим листом користувачу радiочастотного ресурсу України iз зазначенням пiдстав анулювання дозволу не пiзнiше трьох робочих днiв вiд дати прийняття рiшення.

(частина четверта статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     5. Частину п'яту статтi 45 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     6. У разi виникнення пiдстав для анулювання дозволу на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, звертається до Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення за погодженням рiшення про анулювання вiдповiдного дозволу. Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення повинна прийняти вiдповiдне рiшення протягом мiсяця. У разi вiдмови в погодженнi або недотримання зазначеного термiну дозвiл може бути анульований за рiшенням суду.

     7. Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення може бути анульовано за поданням Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення.

     8. Рiшення про анулювання дозволу на експлуатацiю може бути оскаржено в судовому порядку.

     9. Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, або УДЦР про анулювання дозволу на експлуатацiю набирає чинностi через десять днiв вiд дня його прийняття. Якщо користувач радiочастотного ресурсу України протягом цього часу оскаржує дане рiшення в судовому порядку, дiя цього рiшення призупиняється до завершення судового розгляду. УДЦР здiйснює анулювання дозволу на експлуатацiю за рiшенням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, протягом п'яти робочих днiв з дня надходження рiшення.

(частина дев'ята статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     10. Порядок анулювання дозволiв на експлуатацiю у смугах радiочастот спецiального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

     Стаття 46. Переоформлення дозволiв на експлуатацiю

     1. Пiдставами для переоформлення дозволу на експлуатацiю є:

     1) змiна найменування юридичної особи або прiзвища, iменi, по батьковi фiзичної особи - власника дозволу;

     2) змiна мiсцезнаходження юридичної особи або мiсця проживання фiзичної особи - власника дозволу у разi, якщо їх дiяльнiсть не передбачає наявностi лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України;

     3) реорганiзацiя юридичної особи - власника дозволу шляхом змiни органiзацiйно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, подiлу, видiлу. У цьому разi (крiм випадкiв подiлу та видiлу) дозвiл переоформлюється на правонаступника попереднього власника.

     При реорганiзацiї шляхом подiлу або видiлу дозволи на експлуатацiю можуть бути переоформленi на суб'єкта господарювання, який реорганiзується, та (або) на суб'єктiв господарювання, що утворюються внаслiдок реорганiзацiї, тiльки у разi, якщо параметри частотних присвоєнь залишаються незмiнними. За iнших умов такий суб'єкт господарювання повинен отримувати новий дозвiл на експлуатацiю.

(пункт 3 частини першої статтi 46 у редакцiї Закону України вiд 18.11.2009р. N 1519-VI)

     2. У разi виникнення пiдстав для переоформлення дозволу власник дозволу зобов'язаний протягом 30 робочих днiв подати до УДЦР заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що пiдлягає переоформленню, та вiдповiдними документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, якi пiдтверджують зазначенi змiни.

     3. УДЦР протягом 10 робочих днiв вiд дати реєстрацiї заяви про переоформлення дозволу зобов'язаний надати переоформлений на новому бланку дозвiл з урахуванням змiн, зазначених у заявi про переоформлення дозволу, або вiдмовити в переоформленнi дозволу в разi вiдсутностi пiдстав для переоформлення чи недостовiрностi даних у поданих документах.

     4. Переоформлений дозвiл видається за умови надання документiв, що пiдтверджують оплату переоформлення.

     5. У разi переоформлення дозволу УДЦР приймає рiшення про визнання недiйсним дозволу, що переоформлявся, i вносить вiдповiднi змiни до реєстру присвоєнь радiочастот.

     6. Термiн дiї переоформленого дозволу дорiвнює термiну дiї дозволу, що переоформлявся.

     7. Не переоформлений у встановленi термiни дозвiл є недiйсним.

     Стаття 47. Видача дублiката дозволiв на експлуатацiю

     1. Пiдставами для видачi дублiката дозволу на експлуатацiю є:

     1) втрата дозволу;

     2) пошкодження бланка дозволу.

     2. У разi втрати або пошкодження бланка дозволу його власник зобов'язаний звернутися до УДЦР iз заявою про видачу дублiката дозволу. Якщо бланк дозволу непридатний для користування внаслiдок його пошкодження, разом iз заявою до УДЦР подається пошкоджений бланк дозволу.

     3. УДЦР зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв вiд дати одержання заяви видати заявнику дублiкат втраченого або пошкодженого дозволу при наданнi документiв, що пiдтверджують оплату видачi дублiката.

     4. Термiн дiї дублiката дозволу повинен вiдповiдати термiну дiї втраченого або пошкодженого дозволу.

     5. У разi видачi дублiката дозволу УДЦР приймає рiшення про визнання недiйсним дозволу, що був утрачений або пошкоджений, i вносить вiдповiднi змiни до реєстрацiйних документiв не пiзнiше наступного робочого дня.

     6. Пiсля подання до УДЦР заяви та вiдповiдних документiв для видачi дублiката дозволу i до отримання дублiката дозволу експлуатацiя радiоелектронного засобу здiйснюється на пiдставi вiдповiдної довiдки УДЦР.

     Стаття 48. Змiна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу на експлуатацiю

     Власник дозволу на експлуатацiю зобов'язаний письмово повiдомляти УДЦР про всi змiни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу, протягом 30 робочих днiв пiсля виникнення таких змiн. Реєстрацiя змiн пiдтверджується листом УДЦР, який надсилається власнику радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою.

     Стаття 49. Плата за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублiкатiв лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України

     1. За видачу, продовження, переоформлення, видачу дублiкатiв лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України справляється плата, розмiр якої встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України i яка зараховується до Державного бюджету України.

     2. Частину другу статтi 49 виключено

(дiю частини другої статтi 49 зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)
(частину другу статтi 49 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

Роздiл VII. ОСОБЛИВОСТI РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI КОРИСТУВАННЯ РАДIОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ ЗАГАЛЬНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ

     Стаття 50. Особливостi використання радiочастотного ресурсу України для потреб телерадiомовлення

     1. Порядок використання радiочастотного ресурсу України для потреб телерадiомовлення визначається цим Законом, законами України "Про телебачення i радiомовлення", "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення".

     2. Нацiональна рада України з питань телебачення та радiомовлення визначає вiдповiдно до законодавства про радiочастотний ресурс України користувачiв радiочастотного ресурсу України у смугах радiочастот, видiлених для телерадiомовлення.

     3. Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення замовляє УДЦР розроблення висновкiв щодо можливостi та умов користування радiочастотним ресурсом України для потреб телерадiомовлення, у тому числi для потреб тимчасового мовлення.

(частина третя статтi 50 у редакцiї Закону України вiд 12.01.2012р. N 4311-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2244-VIII)

     4. Присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам у смугах радiочастот, видiлених для телерадiомовлення, та видача вiдповiдних дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв здiйснюється УДЦР на пiдставi лiцензiї на мовлення або подання Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення для багатоканальних телесистем, якi передбачають використання радiочастотного ресурсу України.

     5. Обмеження або тимчасове зупинення використання радiоелектронних засобiв мовлення здiйснюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, виключно у випадках загрози для життя або здоров'я людей з обов'язковим iнформуванням Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення у триденний термiн.

     6. Припинення використання радiоелектронних засобiв мовлення здiйснюється виключно на пiдставi анулювання вiдповiдної лiцензiї на мовлення або анулювання дозволу на експлуатацiю радiоелектронного засобу мовлення. Анулювання дозволу на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення здiйснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.

     Стаття 51. Особливостi використання радiочастотного ресурсу України суднами, космiчними системами та лiтальними апаратами

     Використання радiочастотного ресурсу України суднами та iншими плавзасобами, космiчними системами та лiтальними апаратами, включаючи вiдповiднi засоби наземної iнфраструктури, здiйснюється з урахуванням вимог законодавства України та мiжнародних договорiв України за участю вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади.

     Стаття 52. Особливостi використання радiочастотного ресурсу України для потреб дипломатичних представництв, консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi та вiйськових формувань iноземних держав, якi тимчасово перебувають на територiї України

     Порядок використання радiочастотного ресурсу України для потреб дипломатичних представництв, консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi та вiйськових формувань iноземних держав, якi тимчасово перебувають на територiї України, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, з урахуванням положень мiжнародних угод та цього Закону.

     Стаття 53. Особливостi користування радiочастотним ресурсом України радiоаматорами

     Користування радiочастотним ресурсом України радiоаматорами здiйснюється вiдповiдно до Регламенту аматорського радiозв'язку України, який затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, з урахуванням рекомендацiй громадських органiзацiй радiоаматорiв України та вiдповiдних мiжнародних органiзацiй.

     Стаття 54. Захист iнтересiв держави

     1. Потреби всiх користувачiв радiочастотного ресурсу України забезпечуються внесенням вiдповiдних записiв до Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України i до Плану використання радiочастотного ресурсу України.

     2. Захист iнтересiв держави щодо питань мiжнародної координацiї використання радiочастотного ресурсу здiйснюється ЦОВЗ.

     3. Мiжнародна координацiя з iншими країнами присвоєнь радiочастот здiйснюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iз залученням за необхiдностi Генерального штабу Збройних Сил України.

     Стаття 55. Використання радiочастотного ресурсу України в умовах надзвичайного або воєнного стану

     В умовах надзвичайного або воєнного стану на всiй територiї України чи в окремих її регiонах можуть встановлюватися тимчасовi обмеження на використання радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв будь-яких форм власностi та призначення. Обмеження здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 56. Радiозавади

     1. УДЦР i нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вживають необхiдних заходiв щодо виявлення та припинення дiї джерел радiозавад у смугах радiочастот загального користування.

     2. Генеральний штаб Збройних Сил України вживає заходiв щодо виявлення та припинення дiї джерел радiозавад у смугах радiочастот спецiального користування.

     3. Власники радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв, що створюють радiозавади тим радiоелектронним засобам, завадостiйкiсть яких вiдповiдає нормам i правилам, повиннi здiйснити всi необхiднi для усунення чи обмеження дiї радiозавад заходи вiдповiдно до приписiв нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та Генерального штабу Збройних Сил України.

(частина третя статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4. Порядок виконання робiт з виявлення та усунення дiї джерел радiозавад у смугах радiочастот загального та спецiального користування встановлюють вiдповiдно нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та Генеральний штаб Збройних Сил України.

     5. У разi якщо радiоелектроннi засоби i випромiнювальнi пристрої, що створюють радiозавади, та обладнання, на яке впливають цi радiозавади, вiдповiдають нормам i технiчним вимогам та правилам, але цi радiозавади заважають нормальному функцiонуванню зазначеного обладнання, i якщо сторони не досягли згоди стосовно заходiв щодо усунення радiозавад, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та/або Генеральний штаб Збройних Сил України у вiдповiдних смугах радiочастот повиннi запропонувати обов'язковi для сторiн заходи щодо усунення радiозавад, включаючи анулювання дозволiв на експлуатацiю.

(частина п'ята статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     6. Порядок взаємодiї мiж нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та Генеральним штабом Збройних Сил України щодо виявлення та усунення дiї радiозавад установлюється Президентом України.

(частина шоста статтi 56 у редакцiї Закону України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Стаття 57. Рентна плата за користування радiочастотним ресурсом України

(назва статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     1. Користування радiочастотним ресурсом в Українi здiйснюється на платнiй основi.

     2. Рентна плата за користування радiочастотним ресурсом України встановлюється Податковим кодексом України.

(частина друга статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)
(стаття 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Стаття 58. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про радiочастотний ресурс України

     1. Юридичнi та фiзичнi особи, виннi в порушеннi законодавства про радiочастотний ресурс України, несуть вiдповiдальнiсть у порядку, визначеному законами України.

     2. За несвоєчасну сплату щомiсячного збору за користування радiочастотним ресурсом України справляється пеня згiдно iз законами України.

     3. У разi несплати щомiсячного збору протягом шести мiсяцiв вiдповiдна лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацiю анулюються без компенсацiї збиткiв користувачу радiочастотного ресурсу України зi стягненням суми заборгованостi в судовому порядку.

     4. Дохiд (за винятком сплачених податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), отриманий користувачем радiочастотного ресурсу внаслiдок користування радiочастотним ресурсом України без передбачених цим Законом лiцензiй та експлуатацiї радiоелектронних засобiв та/або випромiнювальних пристроїв без дозволiв на експлуатацiю, вилучається за рiшенням суду i спрямовується до Державного бюджету України.

(статтю 58 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

Роздiл VIII. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 59. Мета i загальнi принципи мiжнародного спiвробiтництва

     1. Метою мiжнародного спiвробiтництва щодо радiочастотного ресурсу є встановлення зв'язкiв з iншими державами для забезпечення України необхiдним та достатнiм радiочастотним ресурсом, його захисту та ефективного використання з урахуванням власних iнтересiв та можливостей.

     2. Мiжнародно-правовий захист присвоєнь радiочастот України здiйснюється шляхом:

     1) укладання мiжнародних угод щодо використання радiочастотного ресурсу;

     2) мiжнародної координацiї присвоєнь радiочастот радiоелектронним засобам України та iнших країн;

     3) участi в роботi мiжнародних органiзацiй з питань управлiння i використання радiочастотного ресурсу;

     4) реєстрацiї в Мiжнародному союзi електрозв'язку присвоєнь радiочастот радiоелектронним засобам України;

     5) участi в реалiзацiї мiжнародних проектiв, пов'язаних з управлiнням i використанням радiочастотного ресурсу, з урахуванням вимог iнтересiв i безпеки України;

     6) гармонiзацiї нацiональних стандартiв, норм i правил з мiжнародними стандартами, рекомендацiями, нормами i правилами, якi стосуються використання радiочастотного ресурсу України.

(пункт 6 частини другої статтi 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     3. Виконання функцiй України як держави - члена Мiжнародного союзу електрозв'язку, вiдповiдальнiсть за виконання зобов'язань України за Статутом та Конвенцiєю Мiжнародного союзу електрозв'язку i зобов'язань за адмiнiстративними регламентами, а також взаємодiя i спiвробiтництво з органами, якi виконують функцiї адмiнiстрацiй зв'язку iноземних держав, покладаються на ЦОВЗ, яка виконує функцiї Адмiнiстрацiї зв'язку i радiочастот України i в установленому порядку представляє iнтереси України з питань, що стосуються управлiння i використання радiочастотного ресурсу, в iнших всесвiтнiх, європейських та регiональних органiзацiях.

     4. Мiжнародна координацiя з питань використання радiочастот i радiоелектронних засобiв у прикордонних зонах, присвоєнь радiочастот радiоелектронним засобам України та iнших країн, реєстрацiя у Мiжнародному союзi електрозв'язку присвоєнь радiочастот радiоелектронним засобам України здiйснюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iз залученням для цього iнших центральних органiв виконавчої влади та Нацiональної ради України з питань телебачення та радiомовлення.

Роздiл IX. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом застосовуються нормативно-правовi акти в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Лiцензiї та дозволи, якi були виданi користувачам радiочастотного ресурсу України до набрання чинностi цим Законом, зберiгають чиннiсть протягом зазначеного в них термiну за умови дотримання вимог цього Закону.

     4. Державна iнспекцiя зв'язку України утворюється вiдповiдно до вимог цього Закону та Закону України "Про телекомунiкацiї".

     5. Державне пiдприємство "Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком" вiдповiдно до вимог цього Закону та Закону України "Про телекомунiкацiї" реорганiзується в державне пiдприємство "Український державний центр радiочастот".

     6. До затвердження Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України вiдповiдно до вимог цього Закону Кабiнет Мiнiстрiв України може визначати смуги радiочастот спiльного користування та встановлювати порядок регулювання користування ними.

     7. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) назву та абзац перший частини першої статтi 145 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 145. Порушення умов i правил, що регламентують дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй, поштового зв'язку та користування радiочастотним ресурсом України, передбачену лiцензiями

     Порушення умов i правил, що регламентують дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй, поштового зв'язку та користування радiочастотним ресурсом України, передбачену лiцензiями";

     б) статтi 146 та 1887 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 146. Порушення правил реалiзацiї, експлуатацiї радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, а також користування радiочастотним ресурсом України

     Порушення правил реалiзацiї, експлуатацiї радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв будь-якого виду i призначення, а так само користування радiочастотним ресурсом України без належного дозволу чи лiцензiї або з порушенням правил, якi регулюють користування радiочастотним ресурсом України, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених засобiв i пристроїв або без такої i на посадових осiб та громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених засобiв i пристроїв або без такої.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених засобiв i пристроїв i на посадових осiб та громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених засобiв i пристроїв";

     "Стаття 1887. Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв Державної iнспекцiї зв'язку Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку

     Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв Державної iнспекцiї зв'язку Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунiкацiї, поштовий зв'язок та радiочастотний ресурс України -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     в) у статтi 147 слова "у розмiрi вiд тридцяти до сорока" замiнити словами "у розмiрi вiд п'ятдесяти до двохсот";

     г) у частинi другiй статтi 243 цифри "1481 - 1484" замiнити цифрами "1481 - 1484, 1887";

     2) у Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

     а) у статтi 1 визначення термiну "телемережi" викласти в такiй редакцiї:

     "телемережi - телекомунiкацiйнi мережi загального користування, що призначаються для передавання програм радiо- та телебачення, а також iнших телекомунiкацiйних i мультимедiйних послуг i можуть iнтегруватися з iншими телекомунiкацiйними мережами загального користування";

     б) пункт 6 статтi 15 виключити;

     в) пункт 3 статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "3) забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунiкацiї";

     г) частину третю статтi 37 виключити;

     ґ) статтю 38 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Провайдери телекомунiкацiй здiйснюють дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй на пiдставi договору з оператором телекомунiкацiй

     - резидентом України та копiї лiцензiї цього оператора на вiдповiдний вид дiяльностi у випадках, передбачених законом";

     д) частину другу статтi 39 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Усi пункти частини першої цiєї статтi, крiм пунктiв 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17, поширюються також на провайдерiв телекомунiкацiй";

     е) частину третю статтi 42 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi

     з правом технiчного обслуговування i надання в користування каналiв електрозв'язку:

     мiсцевого;

     мiжмiського;

     мiжнародного";

     є) частини першу i п'яту статтi 45 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суб'єкт господарювання, який має намiр здiйснювати дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй, що лiцензується, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до НКРЗ iз заявою про видачу лiцензiї за встановленим нею зразком";

     "5. Заява про видачу лiцензiї та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копiя якого видається або надсилається заявнику, з вiдмiткою про дату прийняття документiв та пiдписом вiдповiдальної особи НКРЗ";

     ж) статтю 46 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. У разi якщо дiяльнiсть, що лiцензується, потребує використання обмеженого ресурсу (радiочастотного та/або номерного) термiн прийняття рiшення про видачу або вiдмову у видачi лiцензiї становить 60 робочих днiв вiд дня реєстрацiї заяви. У разi необхiдностi мiжнародної координацiї присвоєнь радiочастот термiн надання лiцензiї продовжується на термiн, визначений Регламентом радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку або вiдповiдними мiжнародними договорами. Лiцензiя на вид дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, який передбачає користування радiочастотним ресурсом України, видається одночасно з вiдповiдною лiцензiєю на користування радiочастотним ресурсом України";

     з) статтю 49 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Процедура продовження термiну дiї лiцензiї застосовується тiльки до тих видiв дiяльностi, якi лiцензуються вiдповiдно до цього Закону";

     и) у частинi другiй статтi 53 слово "адмiнiстративнi" виключити;

     i) статтю 74 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 74. Взаємодiя операторiв телекомунiкацiй України з операторами телекомунiкацiй iнших держав

     Взаємодiя операторiв телекомунiкацiй України з операторами телекомунiкацiй iнших держав, розподiл мiж ними доходiв вiд надання послуг мiжнародного зв'язку, взаємоз'єднання мереж телекомунiкацiй загального користування тощо здiйснюються вiдповiдно до рекомендацiй Мiжнародного союзу електрозв'язку на пiдставi мiжнародних договорiв України з вiдповiдними державами та/або договорiв операторiв телекомунiкацiй України з операторами телекомунiкацiй iнших країн";

     ї) пункт 2 глави XIV "Прикiнцевi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "2. ЦОВЗ здiйснює повноваження НКРЗ у повному обсязi до 1 сiчня 2005 року, а з питань регулювання користування радiочастотним ресурсом України вiдповiдно до Закону України "Про радiочастотний ресурс України" - до 1 сiчня 2006 року".

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у дванадцятимiсячний термiн:

     а) провести iз залученням ЦОВЗ, НКРЗ, Нацiональної ради України з питань телебачення та радiомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України аналiз iснуючого стану використання радiочастотного ресурсу України i забезпечити створення реєстрiв, передбачених цим Законом;

     б) надати Верховнiй Радi України iнформацiю про фактичне використання радiочастотного ресурсу України у смугах частот загального та спецiального користування;

     в) забезпечити розробку першочергових заходiв щодо конверсiї радiочастотного ресурсу України для забезпечення подальшого розвитку дiючих радiотехнологiй;

     г) забезпечити розробку пропозицiй щодо конверсiї радiочастотного ресурсу України для впровадження перспективних радiотехнологiй;

     ґ) забезпечити розробку та затвердити Нацiональну таблицю розподiлу смуг радiочастот та План використання радiочастотного ресурсу України вiдповiдно до вимог цього Закону;

     д) забезпечити розробку мiнiстерствами i вiдомствами нормативно-правових актiв, визначених цим Законом;

     2) у шестимiсячний термiн привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом i забезпечити перегляд та скасування мiнiстерствами i вiдомствами України їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     3) у тримiсячний термiн внести Президенту України пропозицiї щодо внесення змiн, що випливають iз цього Закону, до положень про органи, якi здiйснюють функцiї державного управлiння та регулювання у сферi радiочастотного ресурсу України.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
1 червня 2000 року
N 1770-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.