КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 лютого 2019 р. N 144


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 р. N 1765

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 р. N 1765 "Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих i технологiчних операцiй" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 51, ст. 3416; 2012 р., N 40, ст. 1521) змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 лютого 2019 р. N 144

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 р. N 1765

     1. У назвi, абзацах першому та третьому пункту 1 постанови слово "адвалерної" замiнити словом "адвалорної".

     2. Додаток до постанови викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 грудня 2006 р. N 1765
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 лютого 2019 р. N 144)

ПЕРЕЛIК
виробничих i технологiчних операцiй, за якими визначається країна походження товару

     1. У цьому перелiку термiни вживаються в такому значеннi:

     виробництво (виготовлення або переробка) товарiв - включає в себе будь-який вид обробки, складання або виробничих операцiй. Методи отримання товарiв включають в себе виробництво, виготовлення, переробку, вiдгодовування, вирощування, розведення, розробку надр та видобування корисних копалин, рибальство, мисливство, хутровий промисел, збiр, складання та збирання;

     матерiал - iнгредiєнти, частини, компоненти, деталi, складальнi вузли i вироби, що використовуються для виробництва продукту;

     матерiал, що не походить з цiєї країни, - матерiал, країною походження якого є iнша країна, нiж та, в якiй матерiал використовується у виробництвi;

     матерiал, що походить з цiєї країни, - матерiал, країною походження якого є країна, в якiй матерiал використовується у виробництвi;

     основнi правила - правила, що мiстять перелiк умов та/або виробничих i технологiчних операцiй, якi вiдповiдають критерiям достатньої переробки, для визначення країни походження товару;

     повне виготовлення - виконання усiх операцiй, що здiйснюються пiсля розрiзання тканини або в'язання, або плетiння гачком тканини безпосередньо за формою. Проте виготовлення не обов'язково вважається неповним, якщо одну або кiлька завершальних операцiй не було виконано;

     продукт - вироблений продукт, у тому числi той, що призначений для подальшого використання в iншiй виробничiй операцiї;

     товарна пiдкатегорiя - десятизначний цифровий код згiдно з УКТЗЕД;

     товарна категорiя - першi вiсiм знакiв цифрового коду згiдно з УКТЗЕД;

     товарна пiдпозицiя - першi шiсть знакiв цифрового коду згiдно з УКТЗЕД;

     товарна позицiя - першi чотири знаки цифрового коду згiдно з УКТЗЕД;

     товарна група - першi два знаки цифрового коду згiдно з УКТЗЕД;

     цiна франко-завод - цiна, що сплачена або пiдлягає сплатi за продукт виробнику, який провiв останню обробку або переробку, за умови, що така цiна включає вартiсть усiх використаних матерiалiв за вирахуванням будь-яких внутрiшнiх податкiв, що повиннi чи можуть вiдшкодовуватися пiд час експорту або реекспорту виробленого продукту.

     У цьому перелiку термiни вживаються у значеннi, наведеному в Митному кодексi України.

     Позначка "ex" поряд iз класифiкацiйним кодом означає, що виробничi i технологiчнi операцiї застосовуються виключно до товарiв, наведених у другiй графi "Опис товару". У такому разi, крiм класифiкацiйного коду, слiд керуватися також описом товару.

     2. Посилання на змiну тарифної класифiкацiї в основних правилах, встановлених нижче, застосовуються до матерiалiв, що не походять з цiєї країни.

     3. Матерiали, якi набули статусу походження в країнi, вважаються матерiалами, що походять з цiєї країни, для цiлей визначення походження товару, який включає в себе такi матерiали, або товару, зробленого з таких матерiалiв шляхом подальшої обробки або переробки в цiй країнi.

     4. У разi коли не є комерцiйно доцiльним зберiгати окремо запаси взаємозамiнних матерiалiв або товарiв, що походять з рiзних країн, країна походження змiшаних матерiалiв або товарiв, якi є взаємозамiнними та iдентичними, може бути визначена на основi методу управлiння запасами, визнаного в країнi, в якiй об'єднувалися матерiали або товари.

     5. Для цiлей застосування основних правил, що базуються на змiнi тарифної класифiкацiї, матерiали, що не походять з цiєї країни та не вiдповiдають вимогам основних правил, якщо iнше не зазначено в цiй групi, можуть використовуватися у виробництвi за умови, що загальна вартiсть таких матерiалiв не перевищує 10 вiдсоткiв цiни франко-завод товару.

     6. Основнi правила, встановленi на рiвнi групи УКТЗЕД (основнi правила групи), мають однакову силу з основними правилами, встановленими на рiвнi товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД.

РОЗДIЛ I
Живi тварини; продукти тваринного походження

Група 2
М'ясо та їстiвнi субпродукти

     Додатковi правила групи, що застосовуються до сумiшей:

     для цiлей цього додаткового правила "змiшування" означає спецiальну i пропорцiйно контрольовану операцiю, що складається з об'єднання двох або бiльше взаємозамiнних матерiалiв;

     країною походження сумiшей продуктiв цiєї групи буде країна походження матерiалiв, якi становлять бiльше нiж 50 вiдсоткiв сумiшей за вагою. Вага матерiалiв однакового походження має братися разом;

     коли жоден з використовуваних матерiалiв не вiдповiдає необхiдному вiдсотку, країною походження сумiшей буде країна, в якiй вiдбувалося змiшування.

     Примiтка до групи - у разi невиконання основного правила для товарних позицiй 0201 - 0206 м'ясо (субпродукти) повиннi вважатися такими, що походять з країни, в якiй тварина вiдгодовувалася або вирощувалася якнайдовше.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та iншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням ваги матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене країною походження товарiв цiєї товарної позицiї вважається країна, в якiй тварина була вiдгодована не менше трьох мiсяцiв до забою
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене країною походження товарiв цiєї товарної позицiї вважається країна, в якiй тварина була вiдгодована не менше трьох мiсяцiв до забою
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена країною походження товарiв цiєї товарної позицiї вважається країна, в якiй тварина була вiдгодована не менше двох мiсяцiв до забою
0204 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена країною походження товарiв цiєї товарної позицiї вважається країна, в якiй тварина була вiдгодована не менше двох мiсяцiв до забою
0205 00 М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене країною походження товарiв цiєї товарної пiдпозицiї вважається країна, в якiй тварина була вiдгодована не менше трьох мiсяцiв до забою

Група 4
Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi

     Додатковi правила групи, що застосовуються до сумiшей:

     для цiлей цього додаткового правила "змiшування" означає спецiальну i пропорцiйно контрольовану операцiю, що складається з об'єднання двох або бiльше взаємозамiнних матерiалiв;

     країною походження сумiшей продуктiв цiєї групи буде країна походження матерiалiв, якi становлять бiльше нiж 50 вiдсоткiв сумiшей за вагою. Проте країною походження сумiшей продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 повинна бути країна походження матерiалiв, якi становлять бiльше нiж 50 вiдсоткiв сухої речовини сумiшей за вагою. Вага матерiалiв однакового походження має братися разом;

     коли жоден з використовуваних матерiалiв не вiдповiдає необхiдному вiдсотку, країною походження сумiшей буде країна, в якiй вiдбувалося змiшування.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та iншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням ваги матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, сушенi країною походження товарiв вважається країна, в якiй проходило висушування (пiсля розбиття та вiддiлення, у разi потреби):
яєць птицi у шкаралупi, свiжих або консервованих товарної позицiї ex 0407, або яєць птицi без шкаралупи, крiм сушених товарної позицiї ex 0408, або
жовткiв яєць, крiм сушених товарної позицiї ex 0408

РОЗДIЛ II
Продукти рослинного походження

Група 9
Кава, чай, мате, або парагвайський чай, i прянощi

     Додатковi правила групи, що застосовуються до сумiшей:

     для цiлей цього додаткового правила "змiшування" означає спецiальну i пропорцiйно контрольовану операцiю, що складається з об'єднання двох або бiльше взаємозамiнних матерiалiв;

     країною походження сумiшей продуктiв цiєї групи буде країна походження матерiалiв, якi становлять бiльше нiж 50 вiдсоткiв сумiшей за вагою. Вага матерiалiв однакового походження має братися разом;

     коли жоден з використовуваних матерiалiв не вiдповiдає необхiдному вiдсотку, країною походження сумiшей буде країна, в якiй вiдбувалося змiшування.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та iншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням ваги матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
  кава несмажена:  
0901 11 00 з кофеїном країною походження товарiв цiєї товарної категорiї буде країна, в якiй вони отриманi у своєму натуральному, необробленому станi
0901 12 00 00 без кофеїну країною походження товарiв цiєї пiдкатегорiї буде країна, в якiй вони отриманi у своєму натуральному, необробленому станi
  кава смажена:  
0901 21 00 00 з кофеїном змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
0901 22 00 00 без кофеїну змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї

Група 14
Рослиннi матерiали для виготовлення плетених виробiв; iншi продукти рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi

     Додатковi правила групи, що застосовуються до сумiшей:

     для цiлей цього додаткового правила "змiшування" означає спецiальну i пропорцiйно контрольовану операцiю, що складається з об'єднання двох або бiльше взаємозамiнних матерiалiв;

     країною походження сумiшей продуктiв цiєї групи буде країна походження матерiалiв, якi становлять бiльше нiж 50 вiдсоткiв сумiшей за вагою. Вага матерiалiв однакового походження має братися разом;

     коли жоден з використовуваних матерiалiв не вiдповiдає необхiдному вiдсотку, країною походження сумiшей буде країна, в якiй вiдбувалося змiшування.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та iншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням ваги матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 1404 Бавовняний линт, вибiлений країною походження товарiв вважається країна, в якiй продукт виготовлений з бавовни-сирцю, вартiсть якої не перевищує 50 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї

РОЗДIЛ IV
Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники

Група 17
Цукор i кондитерськi вироби з цукру

     Додатковi правила групи, що застосовуються до сумiшей:

     для цiлей цього додаткового правила "змiшування" означає спецiальну i пропорцiйно контрольовану операцiю, що складається з об'єднання двох або бiльше взаємозамiнних матерiалiв;

     країною походження сумiшей продуктiв цiєї групи буде країна походження матерiалiв, якi становлять бiльше нiж 50 вiдсоткiв сумiшей за вагою. Вага матерiалiв однакового походження має братися разом;

     коли жоден з використовуваних матерiалiв не вiдповiдає необхiдному вiдсотку, країною походження сумiшей буде країна, в якiй вiдбувалося змiшування.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та iншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням ваги матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi змiна товарної групи з будь-якої iншої товарної групи
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 1702 (а) хiмiчно чиста лактоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 1702 (б) iншi змiна товарної групи з будь-якої iншої товарної групи
1703 Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру змiна товарної групи з будь-якої iншої товарної групи
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї

Група 20
Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин

     Додатковi правила групи, що застосовуються до сумiшей:

     для цiлей цього додаткового правила "змiшування" означає спецiальну i пропорцiйно контрольовану операцiю, що складається з об'єднання двох або бiльше взаємозамiнних матерiалiв;

     країною походження сумiшей продуктiв цiєї групи буде країна походження матерiалiв, якi становлять бiльше нiж 50 вiдсоткiв сумiшей за вагою. Проте країною походження сумiшей продуктiв товарної позицiї 2009 (фруктовi соки (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, неферментованi, що мiстять або не мiстять добавки цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин) повинна бути країна походження матерiалiв, якi становлять бiльше нiж 50 вiдсоткiв сумiшей за масою сухої речовини. Вага матерiалiв однакового походження має братися разом;

     коли жоден з використовуваних матерiалiв не вiдповiдає необхiдному вiдсотку, країною походження сумiшей буде країна, в якiй вiдбувалося змiшування.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та iншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням ваги матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 2009 Виноградний сiк, iнший змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком виноградного сусла товарної позицiї 2204

Група 22
Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет

     Додатковi правила групи, що застосовуються до сумiшей:

     для цiлей цього додаткового правила "змiшування" означає спецiальну i пропорцiйно контрольовану операцiю, що складається з об'єднання двох або бiльше взаємозамiнних матерiалiв;

     країною походження сумiшей продуктiв цiєї групи буде країна походження матерiалiв, якi становлять бiльше нiж 50 вiдсоткiв сумiшей за вагою. Проте країною походження сумiшей вина (товарна позицiя 2204), вермуту (товарна позицiя 2205), спиртiв, лiкерiв та спиртних напоїв (товарна позицiя 2208) повинна бути країна походження матерiалiв, якi становлять бiльше нiж 85 вiдсоткiв об'єму сумiшей. Вага матерiалiв однакового походження має братися разом;

     коли жоден з використовуваних матерiалiв не вiдповiдає необхiдному вiдсотку, країною походження сумiшей буде країна, в якiй вiдбувалося змiшування.

     Додаткове правило групи (для товарiв цiєї групи, крiм товарної позицiї 2208) - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та iншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням ваги матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 2204 Вина винограднi натуральнi, призначенi для приготування вермуту, що мiстить додане виноградне сусло, концентроване або нi, або спирт країною походження товарiв вважається країна, в якiй виноград був отриманий у своєму натуральному або необробленому станi
ex 2205 Вермут виготовлення з вина виноградного, що мiстить виноградне сусло, концентроване або нi, або спирт товарної позицiї 2204

РОЗДIЛ VI
Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

Група 34
Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, воски штучнi та готовi, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiї

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням ваги матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 3401 Фетр i нетканi матерiали, просоченi або покритi милом чи детергентом виготовлення з фетру або нетканих матерiалiв
ex 3405 Фетр i нетканi матерiали, просоченi або покритi ваксами та кремами, для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби виготовлення з фетру або нетканих матерiалiв

Група 35
Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням ваги матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 3502 Альбумiн яєчний, висушений країною походження товарiв вважається країна, в якiй проходило висушування (пiсля розбиття та вiддiлення, у разi потреби):
яєць птицi у шкаралупi, свiжих або консервованих товарної позицiї 0407, або
яєць птицi без шкаралупи, крiм сушених товарної позицiї 0408, або
бiлкiв яєць, крiм сушених товарної позицiї 3502

РОЗДIЛ VIII
Шкури необробленi, шкiра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)

Група 42
Вироби iз шкiри; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 4203 Предмети одягу, з натуральної або композицiйної шкiри повне виготовлення

РОЗДIЛ X
Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них

Група 49
Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 4910 00 00 00 Керамiчнi календарi будь-якого типу, друкованi, у тому числi календарi у формi блокiв, декорованi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї

РОЗДIЛ XI
Текстильнi матерiали та текстильнi вироби

Група 50
Шовк

     Примiтка до групи - для набуття статусу походження товару в країнi термодрук повинен супроводжуватися друком на копiювальному паперi.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
5001 00 00 00 Кокони шовкопряда, придатнi для розмотування змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5002 00 00 00 Шовк-сирець (некручений) змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5003 00 00 00 Вiдходи шовковi (включаючи кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи) змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5004 00 Нитки шовковi (крiм пряжi з шовкових вiдходiв), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5005 00 Пряжа з шовкових вiдходiв, не розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5006 00 Нитки шовковi та пряжа з шовкових вiдходiв, розфасованi для роздрiбної торгiвлi; кетгут з натурального шовку: як зазначено для окремих товарних пiдпозицiй
ex 5006 00 (а) кетгут з натурального шовку змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 5006 00 (б) iншi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5007 Тканини з шовкових ниток або з шовкових вiдходiв виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями

Група 51
Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу

     Примiтка до групи - для набуття статусу походження товару в країнi термодрук повинен супроводжуватися друком на копiювальному паперi.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
5101 Вовна, не пiддана кардо- або гребенечесанню: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5101 (а) немита, включаючи вовну миту в рунi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 5101 (б) мита, некарбонiзована виготовлення з немитої вовни, у тому числi з вiдходiв вовни, вартiсть яких не перевищує 50 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
ex 5101 (с) карбонiзована виготовлення з митої, некарбонiзованої вовни, вартiсть якої не перевищує 50 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5102 Волос тварин, тонкий чи грубий, не пiдданий кардо- або гребенечесанню змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5103 Вiдходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи вiдходи вiд прядiння, за винятком розскубаної сировини: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5103 (а) карбонiзованi виготовлення з некарбонiзованих вiдходiв вовни, вартiсть яких не перевищує 50 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
ex 5103 (б) iншi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5104 00 00 00 Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5105 Вовна та тонкий чи грубий волос тварин, кардо- або гребенечесанi (включаючи гребенечесану вовну, у вiдрiзках) змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5106 Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5107 Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5108 Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- чи гребенечесаного, не розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5109 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5110 00 00 00 Пряжа з грубого волосу тварин чи кiнського волосу (включаючи позументнi нитки з кiнського волосу), розфасована або не розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5111 Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5112 Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5113 00 00 00 Тканини з грубого волосу тварин чи кiнського волосу виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями

Група 52
Бавовна

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
5201 00 Бавовна, не пiддана кардо- та гребенечесанню: як зазначено для окремих товарних пiдпозицiй
ex 5201 00 (а) вибiлена виготовлення з бавовни-сирцю, вартiсть якої не перевищує 50 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
ex 5201 00 (б) iнша змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5202 Вiдходи бавовни (включаючи вiдходи вiд прядiння або розщипану сировину) змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5203 00 00 00 Бавовна, пiддана кардо- або гребенечесанню змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5204 Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5205 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), iз вмiстом бавовни 85 мас. вiдсоткiв або бiльше, не розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5206 Пряжа бавовняна (крiм ниток для шиття), iз вмiстом бавовни менш як 85 мас. вiдсоткiв, не розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5207 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5208 Тканини бавовнянi, iз вмiстом бавовни 85 мас. вiдсоткiв або бiльше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5209 Тканини бавовнянi, iз вмiстом бавовни 85 мас. вiдсоткiв або бiльше, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5210 Тканини бавовнянi, iз вмiстом бавовни менш як 85 мас. вiдсоткiв, змiшанi головним чином або винятково iз синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5211 Тканини бавовнянi, iз вмiстом бавовни менш як 85 мас. вiдсоткiв, змiшанi головним чином або винятково iз синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5212 Iншi тканини бавовнянi виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями

Група 53
Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
5301 Волокно лляне, оброблене або необроблене, але непрядене; пачоси та вiдходи льону (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5302 Волокно конопляне (Cannabis sativa L.), необроблене або оброблене, але непрядене; пачоси та вiдходи конопель (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5303 Волокно джутове та iншi луб'янi текстильнi волокна (за винятком волокон льону, коноплi та рами), необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи таких волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5305 00 00 00 Волокна кокосовi, абаки (манiльської коноплi, або Musa textilis Nee), рами та iншi рослиннi текстильнi волокна, в iншому мiсцi не зазначенi, необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи цих волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5306 Пряжа лляна виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5307 Пряжа з джутового або iнших текстильних луб'яних волокон товарної позицiї 5303 виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5308 Пряжа з iнших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5308 (а) пряжа з iнших рослинних текстильних волокон виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
ex 5308 (б) пряжа паперова змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5309 Тканини з льону виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5310 Тканини з джутових або iнших текстильних луб'яних волокон товарної позицiї 5303 виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5311 00 Тканини з iнших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжi: як зазначено для окремих товарних пiдпозицiй
ex 5311 00 (а) тканини з iнших рослинних текстильних волокон виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5311 00 (б) тканини з паперової пряжi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї

Група 54
Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
5401 Нитки швейнi iз синтетичних або штучних волокон, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5402 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексiв виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5403 Нитки комплекснi iз штучних волокон (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи штучнi мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексiв виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5404 Мононитки синтетичнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексiв або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрiчковi та подiбної форми нитки (наприклад, штучна соломка) iз синтетичних текстильних матерiалiв завширшки не бiльш як 5 мм виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5405 00 00 00 Мононитки штучнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексiв або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрiчковi та подiбної форми нитки (наприклад, штучна соломка) iз штучних текстильних матерiалiв завширшки не бiльш як 5 мм виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню або iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5406 00 00 00 Нитки синтетичнi або штучнi комплекснi (крiм ниток для шиття), розфасованi для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5407 Тканини iз синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404 виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5408 Тканини iз штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5405 виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями

Група 55
Синтетичнi або штучнi штапельнi волокна

     Примiтка до групи - для набуття статусу походження товару в країнi термодрук повинен супроводжуватися друком на копiювальному паперi.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
5501 Джгути iз синтетичних ниток виготовлення з хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
5502 00 Джгути iз штучних ниток виготовлення з хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
5503 Волокна штапельнi синтетичнi, не пiдданi кардо- або гребенечесанню i не обробленi iншим способом для прядiння виготовлення з хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
5504 Волокна штапельнi штучнi, не пiдданi кардо- або гребенечесанню i не обробленi iншим способом для прядiння виготовлення з хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
5505 Вiдходи синтетичних або штучних волокон (включаючи гребеневi пачоси, вiдходи вiд прядiння та обтiпану сировину) виготовлення з хiмiчних матерiалiв або текстильної маси
5506 Волокна штапельнi синтетичнi, пiдданi кардо- або гребенечесанню чи обробленi iншим способом для прядiння виготовлення з хiмiчних матерiалiв або текстильної маси чи вiдходiв товарної позицiї 5505
5507 00 00 00 Волокна штапельнi штучнi, пiдданi кардо- або гребенечесанню чи обробленi iншим способом для прядiння виготовлення з хiмiчних матерiалiв або текстильної маси чи вiдходiв товарної позицiї 5505
5508 Нитки швейнi iз синтетичних або штучних штапельних волокон, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5509 Пряжа iз синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5510 Пряжа iз штучних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5511 Пряжа iз синтетичних або штучних штапельних волокон (крiм швейних ниток), розфасована для роздрiбної торгiвлi виготовлення з:
натуральних волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння, або
шовку-сирцю чи вiдходiв шовку, або
хiмiчних матерiалiв чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з вiдходiв волокон, не пiдданих кардо- або гребенечесанню чи iншим способом оброблених для прядiння,
або
вибивання чи фарбування пряжi або монониток, невибiлених або попередньо вибiлених, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такi, за яких вартiсть матерiалiв, що не походять з цiєї країни
(у тому числi пряжi), не перевищує 48 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5512 Тканини iз синтетичних штапельних волокон iз вмiстом 85 мас. вiдсоткiв або бiльше таких волокон виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5513 Тканини iз синтетичних штапельних волокон iз вмiстом менш як 85 мас. вiдсоткiв таких волокон, змiшаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 170 г/м2 виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5514 Тканини iз синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас. вiдсоткiв таких волокон, змiшаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю понад 170 г/м2 виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5515 Iншi тканини iз синтетичних штапельних волокон виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5516 Тканини iз штучних штапельних волокон виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями

Група 56
Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них

     Примiтка до групи - для набуття статусу походження товару в країнi термодрук повинен супроводжуватися друком на копiювальному паперi.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
5601 Вата з текстильних матерiалiв та вироби з неї; текстильнi волокна завдовжки не бiльш як 5 мм (пух), текстильний пил i вузлики виготовлення з волокон
5602 Фетр i повсть, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5602 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з волокон
або
вибивання чи фарбування невибiленого або попередньо вибiленого фетру, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5602 (б) просоченi, з покриттям або дубльованi просочування, покриття або дублювання нетканих матерiалiв, невибiлених
ex 5602 (с) iншi виготовлення з волокон
5603 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5603 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з волокон
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених нетканих матерiалiв, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5603 (б) просоченi, з покриттям або дубльованi просочування, покриття або дублювання нетканих матерiалiв, невибiлених
ex 5603 (с) iншi виготовлення з волокон
5604 Гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, просоченi, з покриттям або в оболонцi, з гуми чи пластмаси: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5604 (а) гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям виготовлення з гумової нитки або корду, без текстильного покриття
ex 5604 (б) iншi просочування, покриття або обшивка текстильної пряжi або стрiчкових i подiбних ниток, невибiлених
5605 00 00 00 Нитки металiзованi, позументнi або непозументнi, що є текстильними, стрiчковими нитками та нитками подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, комбiнованi з металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку або покритi металом змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5606 00 Нитки позументнi, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, позументнi (крiм товарної позицiї 5605 та крiм позументних ниток з кiнського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5607 Шпагат, мотузки, канати i троси, сплетенi чи несплетенi, в обплетеннi або не в обплетеннi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, в оболонцi або без оболонки, з гуми чи пластмаси виготовлення з волокон, кокосової пряжi, синтетичних або штучних комплексних ниток або монониток
5608 Сiтки плетенi iз шпагату, мотузок або канатiв; готовi сiтки рибальськi та iншi готовi сiтки з текстильних матерiалiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5609 00 00 00 Вироби з пряжi, стрiчкових та подiбної форми ниток товарних позицiй 5404 або 5405, шпагату, мотузок, канатiв або тросiв, не включенi до iнших угруповань виготовлення з волокон, кокосової пряжi, синтетичних або штучних комплексних ниток або монониток

Група 57
Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
5701 Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, готовi або неготовi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5702 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тканi, нетафтинговi або нефлокованi, готовi або неготовi, включаючи "кiлiм", "сумах", "керманi" та подiбнi килими ручної роботи змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5703 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тафтинговi, готовi або неготовi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
5704 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги з повстi, нетафтинговi, нефлокованi, готовi або неготовi виготовлення з волокон
5705 00 Iншi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, готовi або неготовi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї

Група 58
Спецiальнi тканини; тафтинговi текстильнi матерiали; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
5801 Тканини ворсовi та iз синелi, крiм тканин, зазначених у товарнiй позицiї 5802 або 5806: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5801 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, фетру, нетканих матерiалiв, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5801 (б) просоченi, з покриттям виготовлення з невибiлених тканин, фетру або нетканих матерiалiв
ex 5801 (с) iншi виготовлення з пряжi
5802 Тканини махровi для рушникiв та подiбнi махровi тканини, крiм вузьких тканин товарної позицiї 5806; тафтинговi текстильнi матерiали, крiм виробiв товарної позицiї 5703: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5802 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, фетру, нетканих матерiалiв, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5802 (б) просоченi, з покриттям виготовлення з невибiлених тканин, фетру або нетканих матерiалiв
ex 5802 (с) iншi виготовлення з пряжi
5803 00 Тканини ажурного переплетення, крiм вузьких тканин товарної позицiї 5806: як зазначено для окремих товарних пiдпозицiй
ex 5803 00 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, фетру, нетканих матерiалiв, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5803 00 (б) просоченi, з покриттям виготовлення з невибiлених тканин, фетру або нетканих матерiалiв
ex 5803 00 (с) iншi виготовлення з пряжi
5804 Тюль та iншi сiтчастi полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в'язання; мереживо у куску, стрiчках або окремими орнаментами, крiм полотен товарних позицiй 6002 - 6006: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5804 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, фетру, нетканих матерiалiв, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5804 (б) просоченi, з покриттям виготовлення з невибiлених тканин, фетру або нетканих матерiалiв
ex 5804 (с) iншi виготовлення з пряжi
5805 00 00 00 Меблево-декоративнi тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юсонських, бовезьких гобеленiв та аналогiчних гобеленiв, гобелени вишитi (наприклад, гладдю чи хрестом), обробленi чи необробленi: як зазначено для окремих товарних пiдкатегорiй
ex 5805 00 00 00 (а) вибивнi або пофарбованi виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, фетру, нетканих матерiалiв, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5805 00 00 00 (б) просоченi, з покриттям виготовлення з невибiлених тканин, фетру або нетканих матерiалiв
ex 5805 00 00 00 (с) iншi виготовлення з пряжi
5806 Вузькi тканини, крiм виробiв товарної позицiї 5807; вузькi тканини безутоковi, що складаються з основи, скрiпленої склеюванням (болдюкс): як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5806 (а) вибивнi або пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, фетру, нетканих матерiалiв, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5806 (б) просоченi, з покриттям виготовлення з невибiлених тканин, фетру або нетканих матерiалiв
ex 5806 (с) iншi виготовлення з пряжi
5807 Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби з текстильних матерiалiв у куску, у виглядi стрiчок чи розрiзанi за формою або розмiром, але не вишитi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5807 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, фетру, нетканих матерiалiв, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5807 (б) просоченi, з покриттям виготовлення з невибiлених тканин, фетру або нетканих матерiалiв
ex 5807 (с) iншi виготовлення з пряжi
5808 Тасьма плетена у куску; декоративнi оздоблювання у куску без вишивки, крiм трикотажних; китицi, помпони та подiбнi вироби: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5808 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, фетру, нетканих матерiалiв, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5808 (б) просоченi, з покриттям виготовлення з невибiлених тканин, фетру або нетканих матерiалiв
ex 5808 (с) iншi виготовлення з пряжi
5809 00 00 00 Тканини з металевих ниток або металiзованої пряжi товарної позицiї 5605, якi використовуються для одягу, оббивання меблiв чи подiбних цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi: як зазначено для окремих товарних пiдкатегорiй
ex 5809 00 00 00 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, фетру, нетканих матерiалiв, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5809 00 00 00 (б) просоченi, з покриттям виготовлення з невибiлених тканин, фетру або нетканих матерiалiв
ex 5809 00 00 00 (с) iншi виготовлення з пряжi
5810 Вишивка у куску, у виглядi стрiчок або окремих орнаментiв виготовлення, за якого вартiсть усiх матерiалiв, що використовуються, не перевищує 50 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
5811 00 00 00 Стьобана текстильна продукцiя у куску, що складається з одного або кiлькох шарiв текстильних матерiалiв, з'єднаних з прокладним матерiалом прошиванням або iншим способом, крiм вишивки товарної позицiї 5810: як зазначено для окремих товарних пiдкатегорiй
ex 5811 00 00 00 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, фетру, нетканих матерiалiв, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 5811 00 00 00 (б) просоченi, з покриттям виготовлення з невибiлених тканин, фетру або нетканих матерiалiв
ex 5811 00 00 00 (с) iншi виготовлення з пряжi

Група 59
Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
5901 Текстильнi матерiали, просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок або в аналогiчних цiлях; полотна для копiювання; заґрунтованi полотна для живопису; бортiвка та подiбнi жорсткi текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення каркасiв головних уборiв виготовлення з невибiлених тканин
5902 Матерiали корднi для шин з нейлонових або iнших полiамiдних, полiефiрних або вiскозних високомiцних ниток виготовлення з пряжi
5903 Текстильнi матерiали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, крiм матерiалiв товарної позицiї 5902 виготовлення з невибiлених тканин
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5904 Лiнолеум, розрiзаний або нерозрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або нерозрiзанi за формою виготовлення з невибiлених тканин, фетру або нетканих матерiалiв
5905 00 Настiннi покриття з текстильних матерiалiв виготовлення з невибiлених тканин
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5906 Текстильнi матерiали, прогумованi, крiм тканин товарної позицiї 5902 виготовлення з вибiлених трикотажних або в'язаних тканин чи з iнших невибiлених тканин
5907 00 00 00 Текстильнi матерiали, просоченi або покритi iншим способом; полотна, розписанi для театральних декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного використання виготовлення з невибiлених тканин
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
5908 00 00 00 ґноти текстильнi, тканi, трикотажнi або плетенi для ламп, нагрiвальних пристроїв, запальничок, свiчок тощо; газорозжарювальнi сiтки i трикотажне трубчасте полотно для газових пальникiв, просоченi або непросоченi виготовлення з пряжi
5909 00 Шланги для насосiв та подiбнi шланги з текстильних матерiалiв, на пiдкладцi з обшивкою, з пристроями з iнших матерiалiв або без них виготовлення з пряжi або волокон
5910 00 00 00 Стрiчки конвеєрнi або паси привiднi чи бельтинг з текстильного матерiалу, просоченi або непросоченi, з покриттям або без нього, дубльованi або недубльованi пластмасами чи армованi металом або iншими матерiалами виготовлення з пряжi або волокон
5911 Текстильнi матерiали та вироби технiчного призначення, про якi йдеться у примiтцi 7 до товарної групи 59: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 5911 (а) полiрувальнi диски або кiльця, крiм тих, що виготовленi з фетру виготовлення з пряжi, вiдходiв текстильного виробництва товарної позицiї 6310
ex 5911 (б) iншi виготовлення з пряжi або волокон

Група 60
Трикотажнi полотна

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
6001 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6001 (а) вибивнi, пофарбованi (у тому числi пофарбованi бiлим кольором) виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 6001 (б) iншi виготовлення з пряжi
6002 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см iз вмiстом 5 мас. вiдсоткiв або бiльше еластомiрних чи гумових ниток, крiм полотен товарної позицiї 6001: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6002 (а) вибивнi, пофарбованi (у тому числi пофарбованi бiлим кольором) виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 6002 (б) iншi виготовлення з пряжi
6003 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см, крiм полотен товарної позицiї 6001 або 6002: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6003 (а) вибивнi, пофарбованi (у тому числi пофарбованi бiлим кольором) виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 6003 (б) iншi виготовлення з пряжi
6004 Полотна трикотажнi завширшки бiльш як 30 см iз вмiстом 5 мас. вiдсоткiв або бiльше еластомiрних чи гумових ниток, крiм полотен товарної позицiї 6001: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6004 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 6004 (б) iншi виготовлення з пряжi
6005 Полотна основов'язанi (включаючи виробленi на в'язальних машинах для виготовлення галунiв), крiм полотен товарних позицiй 6001 - 6004: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6005 (а) вибивнi, пофарбованi
(у тому числi пофарбованi бiлим кольором)
виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 6005 (б) iншi виготовлення з пряжi
6006 Iншi полотна трикотажнi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6006 (а) вибивнi, пофарбованi (у тому числi пофарбованi бiлим кольором) виготовлення з пряжi
або
вибивання чи фарбування невибiлених або попередньо вибiлених тканин, що супроводжується пiдготовчими або кiнцевими операцiями
ex 6006 (б) iншi виготовлення з пряжi

Група 61
Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
6101 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6103: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6101 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6101 (б) iншi виготовлення з пряжi
6102 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6104: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6102 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6102 (б) iншi виготовлення з пряжi
6103 Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6103 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6103 (б) iншi виготовлення з пряжi
6104 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6104 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6104 (б) iншi виготовлення з пряжi
6105 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6105 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6105 (б) iншi виготовлення з пряжi
6106 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для жiнок або дiвчат: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6106 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6106 (б) iншi виготовлення з пряжi
6107 Труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi халати та подiбнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6107 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6107 (б) iншi виготовлення з пряжi
6108 Комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, нiчнi сорочки, пiжами, пеньюари, купальнi халати, домашнi халати та подiбнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6108 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6108 (б) iншi виготовлення з пряжi
6109 Футболки, майки та iнша натiльна бiлизна, трикотажнi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6109 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6109 (б) iншi виготовлення з пряжi
6110 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подiбнi вироби, трикотажнi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6110 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6110 (б) iншi виготовлення з пряжi
6111 Одяг дитячий та додатковi речi до одягу, трикотажнi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6111 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6111 (б) iнший виготовлення з пряжi
6112 Костюми спортивнi, лижнi, костюми та плавки купальнi, трикотажнi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6112 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6112 (б) iншi виготовлення з пряжi
6113 00 Одяг iз трикотажного полотна товарних позицiй 5903, 5906 або товарної пiдкатегорiї 5907 00: як зазначено для окремих товарних пiдпозицiй
ex 6113 00 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6113 00 (б) iнший виготовлення з пряжi
6114 Iнший одяг трикотажний: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6114 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6114 (б) iнший виготовлення з пряжi
6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи компресiйнi панчiшно-шкарпетковi вироби (наприклад, панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без пiдошов, трикотажнi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6115 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6115 (б) iншi виготовлення з пряжi
6116 Рукавички, мiтенки, рукавицi, трикотажнi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6116 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6116 (б) iншi виготовлення з пряжi
6117 Iншi готовi додатковi речi до одягу, трикотажнi; частини одягу або додаткових речей до одягу, трикотажнi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6117 (а) виготовленi за допомогою зшивання або iншим чином з'єднанi, з двох або бiльше кускiв трикотажного полотна чи трикотажних матерiалiв, викроєних за формою або виготовлених за формою повне виготовлення
ex 6117 (б) iншi виготовлення з пряжi

Група 62
Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
6201 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6203: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6201 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6201 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6202 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6204: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6202 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6202 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6203 Костюми, комплекти, пiджаки, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для чоловiкiв або хлопцiв: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6203 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6203 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6204 Костюми, комплекти, жакети, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для жiнок або дiвчат: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6204 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6204 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6205 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловiкiв або хлопцiв: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6205 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6205 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6206 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, для жiнок або дiвчат: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6206 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6206 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6207 Майки, труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi халати та подiбнi вироби, для чоловiкiв або хлопцiв: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6207 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6207 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6208 Майки та сорочки, комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, сорочки нiчнi, пiжами, пеньюари, халати купальнi, домашнi халати та подiбнi вироби, для жiнок або дiвчат: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6208 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6208 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6209 Дитячий одяг та додатковi речi до одягу: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6209 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6209 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6210 Одяг, виготовлений з матерiалiв товарних позицiй 5602, 5603, 5903, 5906 або товарної пiдкатегорiї 5907 00 00 00: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6210 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6210 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6211 Костюми спортивнi, лижнi, костюми та плавки купальнi; iнший одяг: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6211 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6211 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пояси з пiдв'язками, круглi пiдв'язки i подiбнi вироби та їх частини, трикотажнi або нетрикотажнi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6212 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6212 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6213 Хусточки та носовi хусточки: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6213 (а) вишитi виготовлення з пряжi
або невишитої тканини за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
ex 6213 (б) iншi виготовлення з пряжi
6214 Шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi та подiбнi вироби: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6214 (а) вишитi виготовлення з пряжi або невишитої тканини за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
ex 6214 (б) iншi виготовлення з пряжi
6215 Краватки, краватки-метелики та хустки-краватки: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6215 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6215 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6216 00 00 00 Рукавички, мiтенки та рукавицi: як зазначено для окремих товарних пiдкатегорiй
ex 6216 00 00 00 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6216 00 00 00 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi
6217 Iншi готовi додатковi речi до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крiм виробiв товарної позицiї 6212: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 6217 (а) завершенi або готовi повне виготовлення
ex 6217 (б) незавершенi або неготовi виготовлення з пряжi

Група 63
Iншi готовi текстильнi вироби; набори; одяг та текстильнi вироби, що використовувалися; ганчiр'я

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
6301 Ковдри та пледи дорожнi: як зазначено для окремих товарних позицiй
  з текстильних або нетканих матерiалiв:  
ex 6301 (а) непросоченi, без покриття або недубльованi виготовлення з волокон
ex 6301 (б) просоченi, з покриттям або дубльованi просочування, покриття або дублювання нетканих матерiалiв невибiлених
  iншi:  
  трикотажнi  
ex 6301 (в) невишитi повне виготовлення
ex 6301 (г) вишитi повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
  iншi, крiм трикотажних:  
ex 6301 (д) невишитi виготовлення з пряжi
ex 6301 (е) вишитi виготовлення з пряжi
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
6302 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна: як зазначено для окремих товарних позицiй
  з текстильних або нетканих матерiалiв:  
ex 6302 (а) непросочена, без покриття або недубльована виготовлення з волокон
ex 6302 (б) просочена, з покриттям або дубльована просочування, покриття або дублювання нетканих матерiалiв невибiлених
  iнша:  
  трикотажна  
ex 6302 (в) невишита повне виготовлення
ex 6302 (г) вишита повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
  iнша бiлизна, крiм трикотажної:  
ex 6302 (д) невишита виготовлення з пряжi
ex 6302 (е) вишита виготовлення з пряжi
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
6303 Фiранки, гардини та внутрiшнi штори; ламбрекени або запони для лiжок: як зазначено для окремих товарних позицiй
  з текстильних або нетканих матерiалiв:  
ex 6303 (а) непросоченi, без покриття або недубльованi виготовлення з волокон
ex 6303 (б) просоченi, з покриттям або дубльованi просочування, покриття або дублювання нетканих матерiалiв невибiлених
  iншi:  
  трикотажнi  
ex 6303 (в) невишитi повне виготовлення
ex 6303 (г) вишитi повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
  iншi, крiм трикотажних:  
ex 6303 (д) невишитi виготовлення з пряжi
ex 6303 (е) вишитi виготовлення з пряжi
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
6304 Iншi вироби для меблювання, крiм виробiв товарної позицiї 9404: як зазначено для окремих товарних позицiй
  з текстильних або нетканих матерiалiв:  
ex 6304 (а) непросоченi, без покриття або недубльованi виготовлення з волокон
ex 6304 (б) просоченi, з покриттям або дубльованi просочування, покриття або дублювання нетканих матерiалiв невибiлених
  iншi:  
  трикотажнi  
ex 6304 (в) невишитi повне виготовлення
ex 6304 (г) вишитi повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
  iншi, крiм трикотажних:  
ex 6304 (д) невишитi виготовлення з пряжi
ex 6304 (е) вишитi виготовлення з пряжi
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
6305 Мiшки та пакети пакувальнi: як зазначено для окремих товарних позицiй
  з текстильних або нетканих матерiалiв:  
ex 6305 (а) непросоченi, без покриття або недубльованi виготовлення з волокон
ex 6305 (б) просоченi, з покриттям або дубльованi просочування, покриття або дублювання нетканих матерiалiв невибiлених
  iншi:  
  трикотажнi  
ex 6305 (в) невишитi повне виготовлення
ex 6305 (г) вишитi повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
  iншi, крiм трикотажних:  
ex 6305 (д) невишитi виготовлення з пряжi
ex 6305 (е) вишитi виготовлення з пряжi
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
6306 Брезенти, навiси i тенти; палатки; вiтрила для човнiв, серфiнгiв або сухопутних транспортних засобiв; спорядження для кемпiнгiв як зазначено для окремих товарних позицiй
  брезенти, навiси та спорядження для кемпiнгiв, непросоченi, без покриття або недубльованi  
ex 6306 (а) непросоченi, без покриття або недубльованi виготовлення з волокон
ex 6306 (б) просоченi, з покриттям або дубльованi просочування, покриття або дублювання нетканих матерiалiв невибiлених
  iншi брезенти, навiси та спорядження для кемпiнгiв:  
  трикотажнi  
ex 6306 (в) невишитi повне виготовлення
ex 6306 (г) вишитi повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
  iншi, крiм трикотажних:  
ex 6306 (д) невишитi виготовлення з пряжi
ex 6306 (е) вишитi виготовлення з пряжi
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартiсть використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
ex 6306 (є) тенти; палатки; вiтрила для човнiв, серфiнгiв або сухопутних транспортних засобiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
6307 Iншi готовi вироби, включаючи викройки одягу: як зазначено для окремих товарних позицiй
6307 10 ганчiрки для миття пiдлоги, посуду, витирання пилу та подiбнi вироби для прибирання виготовлення з пряжi
6307 20 00 00 пояси та жилети рятувальнi виготовлення за умови, що вартiсть усiх матерiалiв, якi використовуються, не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
6307 90 iншi виготовлення за умови, що вартiсть усiх матерiалiв, якi використовуються, не перевищує 40 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
6308 00 00 00 Набори, що складаються з кускiв тканини та ниток, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи подiбних текстильних виробiв, упакованi для роздрiбної торгiвлi об'єднання в комплект за умови, що вартiсть усiх об'єднаних матерiалiв, якi не походять з цiєї країни, не перевищує 25 вiдсоткiв цiни франко-завод продукцiї
6309 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувалися збiр та пакування до вiдправлення
6310 Ганчiр'я, що використовувалося або нове, рештки мотузок, канатiв i тросiв та вироби з мотузок, канатiв або тросiв, з текстильних матерiалiв, що використовувалися змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї

РОЗДIЛ XII
Взуття, головнi убори, парасольки вiд дощу та сонця, палицi, стеки, батоги та їх частини; пiр'я оброблене i вироби з нього; штучнi квiти; вироби з волосся людини

Група 64
Взуття, гетри та аналогiчнi вироби; їх частини

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
6401 Водонепроникне взуття з пiдошвою i верхом з гуми або пластмаси, який не прикрiплюється до пiдошви i не з'єднується з нею нi нитковим, нi шпильковим, нi гвiздковим, нi гвинтовим, нi будь-яким iншим подiбним способом змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком заготовок верху взуття, прикрiплених до основної устiлки або до iнших компонентiв пiдошви товарної позицiї 6406
6402 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком заготовок верху взуття, прикрiплених до основної устiлки або до iнших компонентiв пiдошви товарної позицiї 6406
6403 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композицiйної шкiри та з верхом з натуральної шкiри змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком заготовок верху взуття, прикрiплених до основної устiлки або до iнших компонентiв пiдошви товарної позицiї 6406
6404 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри та з верхом з текстильних матерiалiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком заготовок верху взуття, прикрiплених до основної устiлки або до iнших компонентiв пiдошви товарної позицiї 6406
6405 Iнше взуття Змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком заготовок верху взуття, прикрiплених до основної устiлки або до iнших компонентiв пiдошви товарної позицiї 6406

РОЗДIЛ XIII
Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла

Група 69
Керамiчнi вироби

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 6911 - ex 6913 Керамiчний посуд, кухонне приладдя, iншi господарськi i туалетнi вироби; статуетки та iншi декоративнi керамiчнi i туалетнi вироби, прикрашенi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї

РОЗДIЛ XIV
Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети

Група 71
Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 7117 Керамiчна iмiтацiя ювелiрних виробiв (бiжутерiя), прикрашених змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї

РОЗДIЛ XV
Недорогоцiннi метали та вироби з них

Група 72
Чорнi метали

     Для цiлей цiєї групи термiни "холоднокатанi" i "холодного штампування" означають холодну переробку, що призводить до змiн у кристалiчнiй структурi заготовки. Термiни не включають у себе легкий холодний прокат i холодну обробку процесiв (останнiй етап прокатки), якi дiють тiльки на поверхню матерiалу i не призводять до змiни її кристалiчної структури.

     Примiтка до групи - для цiлей цiєї групи змiна тарифної класифiкацiї в результатi виконання операцiї рiзання не надає статусу походження товару в країнi.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
7201 Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або iнших первинних формах змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7202 Феросплави змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7203 Продукти прямого вiдновлення залiзної руди та iншi губчастi залiзнi матерiали у шматках, котунах або подiбних формах; залiзо, яке має мiнiмальну чистоту за масою 99,94 вiдсотки у шматках, котунах або подiбних формах змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7204 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7204 (а) вiдходи та брухт країною походження товарiв цiєї товарної позицiї вважається країна, в якiй вiдходи та брухт iз залiза або сталi були отриманi вiд виробництва або операцiй обробки чи використання
ex 7204 (б) зливки iз залiза або сталi для переплавлення (шихтовi зливки) країною походження товарiв цiєї товарної позицiї вважається країна, в якiй вiдходи та брухт iз залiза або сталi використанi для отримання шихтових зливкiв, отриманих вiд виробництва або операцiй обробки чи використання
7205 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металiв: як зазначено для окремих товарних пiдпозицiй
7205 10 00 00 гранули змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
  порошки:  
7205 21 00 00 iз легованої сталi: як зазначено для окремих товарних пiдкатегорiй
ex 7205 21 00 00 (а) змiшанi порошки iз легованої сталi змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
або
змiна частини товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої частини цiєї товарної пiдпозицiї чи з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або позицiї за умови переробки або розпилення з литого сплаву
ex 7205 21 00 00 (б) незмiшанi порошки iз легованої сталi змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
7205 29 00 00 iншi: як зазначено для окремих товарних пiдкатегорiй
ex 7205 29 00 00 (а) iншi змiшанi порошки змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
або
змiна частини товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої частини цiєї товарної пiдпозицiї чи з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або позицiї за умови переробки або розпилення з литого сплаву
ex 7205 29 00 00 (б) iншi незмiшанi порошки змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
7206 Вуглецева сталь у зливках або iнших первинних формах (крiм залiза товарної позицiї 7203) змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7207 Напiвфабрикати з вуглецевої сталi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7206
7208 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7209 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7210 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7210 (а) плакований змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7210 (б) з гальванiчним або iншим покриттям оловом та пофарбований або лакований змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7210 (в) з гальванiчним або iншим покриттям цинком та гофрований змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7210 (г) iнший змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7211 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7211 (а) гарячекатаний змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7208
ex 7211 (б) холоднокатаний змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7209
7212 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7212 (а) плакований змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7210
ex 7212 (б) iнший змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7210
7213 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7214
7214 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7213
7215 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7216 Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7216 (а) iншi, нiж гарячекатанi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарних позицiй 7208 - 7212 та за винятком товарних позицiй 7213 - 7215, вироби з яких отриманi в результатi рiзання та гнуття
ex 7216 (б) iншi, нiж холоднокатанi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7209 або товарної позицiї ex 7211 (б) та за винятком товарної позицiї 7215, вироби з яких отриманi в результатi рiзання та гнуття
ex 7216 (в) плакованi змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7216 (г) iншi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарних позицiй 7208 - 7215
7217 Дрiт з вуглецевої сталi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарних позицiй 7213 - 7215, або
змiна товарних позицiй з 7213 до 7215 за умови, що використано матерiал холодного штампування
7218 Сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах; напiвфабрикати з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7219 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi завширшки 600 мм або бiльше: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7219 (а) iнший, нiж гарячекатаний змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7219 (б) iнший, нiж холоднокатаний змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7219 (в) плакований змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7219 (г) iнший змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7220 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi завширшки менш як 600 мм: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7220 (а) iнший, нiж гарячекатаний змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7219
ex 7220 (б) iнший, нiж холоднокатаний змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7220 (в) плакований змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7220 (г) iнший змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7221 00 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7222
7222 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7222 (а) прутки та бруски без подальшого оброблення, гарячого прокатування змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної пiдпозицiї 7221 00
ex 7222 (б) кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi без подальшого оброблення, гарячого прокатування змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7219 або 7220 та за винятком товарної пiдпозицiї 7221 00 або товарної позицiї ex 7222 (а), вироби з яких отриманi в результатi рiзання та гнуття
ex 7222 (в) прутки та бруски; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi без подальшого оброблення, холодного прокатування змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї ex 7219 (б) або ex 7220 (б), або
змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї з товарної позицiї ex 7222 (а)
ex 7222 (г) прутки та бруски; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, плакованi змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7222 (д) iншi прутки та бруски змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної пiдпозицiї 7221 00
ex 7222 (е) iншi кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7223 00 Дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком матерiалiв з товарної пiдпозицiї з 7221 00 до товарної позицiї 7222,
або
змiна з товарної пiдпозицiї 7221 00 до товарної позицiї 7222 за умови, що використано матерiал холодного штампування
7224 Iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7225 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7225 (а) iнший, нiж гарячекатаний змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7225 (б) iнший, нiж холоднокатаний змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7225 (в) плакований змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7225 (г) iнший змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7226 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7226 (а) iнший, нiж гарячекатаний змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7225
ex 7226 (б) iнший, нiж холоднокатаний змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком холоднокатаних товарiв товарної позицiї 7225
ex 7226 (в) плакований змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7226 (г) iнший змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної пiдпозицiї виробленого продукту
7227 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, з iнших легованих сталей змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7228
7228 Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7228 (а) прутки та бруски без подальшого оброблення, гарячого прокатування змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 7227
ex 7228 (б) кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi без подальшого оброблення, гарячого прокатування змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарних позицiй 7225 - 7227 або товарної позицiї ex 7228 (а), вироби з яких отриманi в результатi рiзання та гнуття
ex 7228 (в) прутки та бруски; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi без подальшого оброблення, холодного прокатування змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї ex 7225 (б) або ex 7226 (б), або
змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї з товарної позицiї ex 7228 (а)
ex 7228 (г) прутки та бруски; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, плакованi змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7228 (д) iншi прутки та бруски змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7228 (е) iншi кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7229 Дрiт з iнших легованих сталей змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарних позицiй 7227 - 7228, або
змiна товарних позицiй 7227 - 7228, за умови, що використано матерiал холодного штампування

Група 73
Вироби з чорних металiв

     Примiтка до групи - для товарної позицiї 7318 просте крiплення складових частин без шлiфування для надання форми, термообробки та операцiї обробки поверхнi не буде розглядатися для набуття статусу походження товару в країнi.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
7301 Палi шпунтовi з чорних металiв, просвердленi або непросвердленi, перфорованi або неперфорованi, монолiтнi або зробленi iз збiрних елементiв; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, зварнi, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7302 Вироби з чорних металiв для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладнi рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорнi плити, крюковi рейковi болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпiрнi бруски, пластини та iншi деталi, спецiально призначенi для з'єднання або закрiплення рейок змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7303 00 Труби, трубки i профiлi порожнистi, з ливарного чавуну змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7304 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi, з чорних металiв (крiм чавунного литва): як зазначено для окремих товарних пiдпозицiй
  труби для нафто- та газопроводiв:  
7304 11 00 з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7304 19 iншi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
  труби обсаднi, насосно-компресорнi та бурильнi для бурiння нафтових та газових свердловин:  
7304 22 00 00 труби бурильнi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7304 23 00 00 iншi труби бурильнi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7304 24 00 00 iншi, з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7304 29 iншi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
  iншi, круглого поперечного перерiзу, з чорних металiв:  
7304 31 холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi) змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
або
вироблення iз порожнистих профiлiв товарної пiдпозицiї 7304 39
7304 39 iншi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
  iншi, круглого поперечного перерiзу, з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi  
7304 41 00 холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi) змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
або
вироблення iз порожнистих профiлiв товарної пiдпозицiї 7304 39
7304 49 iншi Змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
  iншi, круглого поперечного перерiзу, з iншої легованої сталi:  
7340 51 холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi): змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
або
вироблення iз порожнистих профiлiв товарної пiдпозицiї 7304 39
7304 59 iншi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7304 90 iншi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7305 Iншi труби i трубки (наприклад, зварнi, клепанi або з'єднанi подiбним способом), круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7306 Iншi труби, трубки i профiлi, порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з'єднанi подiбним способом), з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7307 Фiтинги для труб i трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки), з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7308 Металоконструкцiї (за винятком збiрних будiвельних конструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металiв; листи, стрижнi, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металiв, призначенi для використання у металоконструкцiях: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 7308 (а) металоконструкцiї змiна частини товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7308 (б) частини металоконструкцiй змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 7308 (в) iншi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарних позицiй 7208 - 7216, 7301, 7304 - 7306
7309 00 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi ємностi, з чорних металiв, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткiстю понад 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7310 Цистерни, бочки, барабани, канiстри, ящики та аналогiчнi ємностi, з чорних металiв, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткiстю не бiльш як 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7311 00 Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7312 Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби, з чорних металiв, без електричної iзоляцiї змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7313 00 00 00 Дрiт колючий з чорних металiв; дрiт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вiльно двiчi кручений дрiт для огорож, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7314 Тканина металева (включаючи безперервнi стрiчки), ґрати, сiтки та огорожi з дроту, з чорних металiв; просiчно-витяжний лист з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7315 Ланцюги та їх частини, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7316 00 00 00 Якорi, гачки та їх частини, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7317 00 Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, рифленi цвяхи, скоби (крiм тих, що належать до товарної позицiї 8305) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв, з головками або без головок з iншого матерiалу, крiм виробiв, що мають мiднi головки змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7319 Голки швейнi, спицi в'язальнi, шила, гачки в'язальнi, голки декернi та аналогiчнi вироби для ручної роботи, з чорних металiв; англiйськi шпильки та iншi шпильки, з чорних металiв, в iншому мiсцi не зазначенi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7320 Пружини та листи для них, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7321 Печi опалювальнi, плити для приготування їжi, пiчнi решiтки, варильнi котли (включаючи печi, якi можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричнi апарати побутового використання та їх частини, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7322 Радiатори для центрального опалення з неелектричним нагрiвом та їх частини, з чорних металiв; нагрiвачi повiтря та розподiлювачi нагрiтого повiтря (включаючи пристрої, що можуть подавати свiже або кондицiйоване повiтря), з неелектричним нагрiвом, якi мають вентилятор або повiтродувку з двигуном, та їх частини, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7323 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини, з чорних металiв; металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7324 Обладнання санiтарно-технiчне та його частини, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7325 Iншi вироби литi, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
7326 Iншi вироби, з чорних металiв змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї

Група 82
Iнструменти, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв

     Основнi правила (товари або частини, якi виготовленi iз заготовок):

     країною походження товару або його частин, якi виготовленi iз заготовок, що за основним правилом iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв 2 (а) УКТЗЕД класифiкуються в тiй самiй товарнiй позицiї, товарнiй пiдпозицiї або товарнiй категорiї, що i готовий товар або його частина, вважається країна, в якiй кожна робоча кромка, робоча поверхня i робоча частина виробленi за остаточною формою та розмiром за умови, що у своєму iмпортованому станi заготовка, з якої вони були виробленi:

     не була придатна для функцiонування;

     не просунулася далi початкового процесу штампування або будь-якої обробки, необхiдної для видалення матерiалу з кувальної або ливарної форми.

     Якщо зазначенi критерiї не дотриманi, країною походження буде вважатися країна походження товару заготовки цiєї групи.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв буде вважаєтися країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
8201 Iнструменти ручнi: лопати штиковi та совковi, кирки, мотики, сапи, вила та граблi; сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножi для рiзання сiна чи соломи, ножицi для пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та iншi ручнi iнструменти, що використовуються в сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
8202 Пилки ручнi; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для повздовжнього рiзання, для прорiзування пазiв або беззубчастi полотна): як зазначено для окремих товарних пiдкатегорiй
8202 10 00 00 пилки ручнi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
8202 20 00 00 полотна для стрiчкових пилок змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
  полотна для циркулярних пилок (включаючи полотна для повздовжнього рiзання або прорiзування пазiв):  
8202 31 00 00 з робочою частиною iз сталi змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8202 39 00 00 iншi, включаючи частини: як зазначено для окремих товарних пiдкатегорiй
ex 8202 39 00 00 (а) полотна для пилки iз зубцями та сегменти iз зубцями для циркулярних пилок змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 8202 39 00 00 (б) iншi полотна для циркулярної пилки змiна частини товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої частини цiєї товарної пiдпозицiї чи з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або позицiї
8202 40 00 00 полотна для ланцюгових пилок: як зазначено для окремих товарних пiдкатегорiй
ex 8202 40 00 00 (а) полотна для пилки iз зубцями та сегменти iз зубцями для ланцюгових пилок змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 8202 40 00 00 (б) iншi полотна для ланцюгових пилок змiна частини товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої частини цiєї товарної пiдпозицiї чи з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або позицiї
  iншi полотна для пилок:  
8202 91 00 00 прямолiнiйнi полотна для пилок по металу змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8202 99 iншi змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8203 Напилки, надфiлi, рашпiлi, клiщi (включаючи гострозубцi), плоскогубцi, щипцi, пiнцети, ножицi для рiзання металу, труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi ручнi iнструменти змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8204 Ключi гайковi ручнi та гайковерти (включаючи гайковi та динамометричнi ключi, крiм вороткiв); змiннi головки для гайкових ключiв з ручками або без них  
8205 Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи), що в iншому мiсцi не зазначенi; лампи паяльнi; лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя або частин верстатiв; ковадла; горна переноснi; шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
8206 00 00 00 Iнструменти з двох або бiльше товарних позицiй 8202 - 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
8207 Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з механiчним приводом чи без нього, або для верстатiв (наприклад, для пресування, штампування, нарiзування рiзьби, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарної обробки або загвинчування), включаючи фiльєри для волочiння або пресування металу, iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв як зазначено для окремих пiдпозицiй
  iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв:  
8207 13 00 00 з робочою частиною з металокерамiки змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8207 19 iншi, включаючи частини: як зазначено для окремих товарних пiдпозицiй
ex 8207 19 (а) частини iнструментiв для бурiння скельних порiд або ґрунтiв, в яких робоча частина не з металокерамiки змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 8207 19 (б) iншi iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв, в яких робоча частина не з металокерамiки змiна частини товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої частини цiєї товарної пiдпозицiї чи з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або позицiї
8207 20 фiльєри для волочiння або екструзiї металiв змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8207 30 iнструменти для пресування, штампування та вирубання змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8207 40 iнструменти для нарiзування внутрiшньої та зовнiшньої рiзьби змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8207 50 iнструменти для свердлiння, крiм iнструментiв для бурiння скельних порiд змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8207 60 iнструменти для розточування та протягування змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8207 70 iнструменти для фрезерування змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8207 80 iнструменти для токарного оброблення змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї
8207 90 iншi iнструменти змiннi змiна товарної пiдпозицiї з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї

РОЗДIЛ XVI
Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя

Група 84
Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини

     Основнi правила (частини та приладдя, якi виготовленi iз заготовок):

     країною походження товару або його частин, якi виготовленi iз заготовок, що за основними правилами iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв 2 (а) i 6 УКТЗЕД класифiкуються в тiй самiй товарнiй позицiї, товарнiй пiдпозицiї або товарнiй категорiї, що i готовий товар або його частина, вважається країна, в якiй вироблена заготовка, крiм випадкiв, коли обробка надає остаточну форму товару шляхом видалення матерiалу (крiм простого хонингування або полiрування чи виконання таких обробок одночасно) або шляхом виконання таких технологiчних процесiв, як гнуття, кування, пресування або штампування (зазначене стосується товарiв, що класифiкуються в УКТЗЕД як частини або частини та приладдя);

     складання напiвпровiдникових виробiв для цiлей товарної позицiї 8473 означає монтування попередньо з'єднаних (сполучених провiдниками) мiкросхем, пластин або iнших напiвпровiдникових продуктiв на загальному носiї чи монтування нез'єднаних мiкросхем, пластин або iнших напiвпровiдникових продуктiв на загальному носiї та подальше їх з'єднання (сполучення провiдниками). Складання напiвпровiдникових виробiв не має розглядатися як мiнiмальна операцiя.

     Примiтка 1. Набiр частин.

     У разi коли вiдбувається змiна тарифної класифiкацiї в результатi застосування основного правила iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв 2 (а) УКТЗЕД щодо наборiв частин, якi представленi як незiбранi товари iншої товарної позицiї або товарної пiдпозицiї, окремi частини зберiгають своє походження, яке було до збирання набору.

     Примiтка 2. Складання наборiв частин.

     Товари, складенi з наборiв частин, що класифiкуються як складенi товари шляхом застосування основного правила iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв 2 (а) УКТЗЕД, мають походження в країнi складання за умови, що складання буде вiдповiдати основному правилу для товару, за яким кожна з частин представлена окремо вiд набору.

     Примiтка 3. Розiбранi товари.

     Розбирання товарiв не повинно розглядатися як змiна тарифної класифiкацiї, що вимагається основним правилом. Країною походження частин розiбраних товарiв вважається країна, в якiй такi частини виробленi чи отриманi, якщо iмпортер, експортер чи будь-яка особа з метою визначення походження розiбраних товарiв не надали документального пiдтвердження про країну їх походження.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 8443 Фотокопiювальнi пристрої з оптичною системою або контактного типу змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 8473 Електроннi модулi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
або
складання напiвпровiдникових виробiв
ex 8482 Пiдшипники кульковi, роликовi або роликовi голчастi, зiбранi збирання, що здiйснюється пiсля термообробки, шлiфування i полiрування внутрiшнiх i зовнiшнiх кiлець

Група 85
Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя

     Основнi правила (частини та приладдя, якi виготовленi iз заготовок):

     країною походження товару або його частин, якi виготовленi iз заготовок, що за основними правилами iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв 2 (а) i 6 УКТЗЕД класифiкуються в тiй самiй товарнiй позицiї, товарнiй пiдпозицiї або товарнiй категорiї, що i готовий товар або його частина, вважається країна, в якiй вироблена заготовка, крiм випадкiв, коли обробка надає остаточну форму товару шляхом видалення матерiалу (крiм простого хонингування або полiрування чи виконання таких обробок одночасно) або шляхом виконання таких технологiчних процесiв, як гнуття, кування, пресування або штампування (зазначене стосується товарiв, що класифiкуються в УКТЗЕД як частини або частини та приладдя);

     складання напiвпровiдникових виробiв для цiлей товарних позицiй 8535, 8536, 8537, 8541 i 8542 означає монтування попередньо з'єднаних (сполучених провiдниками) мiкросхем, пластин або iнших напiвпровiдникових продуктiв на загальному носiї чи монтування нез'єднаних мiкросхем, пластин або iнших напiвпровiдникових продуктiв на загальному носiї та подальше їх з'єднання (сполучення провiдниками). Складання напiвпровiдникових виробiв не має розглядатися як мiнiмальна операцiя.

     Примiтка 1. Набiр частин.

     У разi коли вiдбувається змiна тарифної класифiкацiї в результатi застосування основних правил iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв 2 (а) i 6 УКТЗЕД щодо наборiв частин, якi представленi як незiбранi вироби iншої товарної позицiї або товарної пiдпозицiї, окремi частини зберiгають своє походження, яке було до збирання набору.

     Примiтка 2. Збирання наборiв частин.

     Товари, зiбранi з наборiв частин, що класифiкуються як зiбранi товари в результатi застосування основного правила iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв 2 (а) УКТЗЕД, мають походження країни збирання за умови, що збирання буде вiдповiдати основному правилу для товару, за яким кожна з частин представлена окремо вiд набору.

     Примiтка 3. Розiбранi товари.

     Розбирання товарiв не повинно розглядатися як змiна тарифної класифiкацiї, що вимагається основним правилом. Країною походження частин розiбраних товарiв вважається країна, в якiй такi частини виробленi чи отриманi, якщо iмпортер, експортер чи будь-яка особа з метою визначення походження розiбраних товарiв не надали документального пiдтвердження про країну їх походження.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 8501 Кристалiчний кремнiй фотоелектричних модулiв або панелей змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 8541
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою чи з годинником змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 8529
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує чи вiдтворює звук або зображення змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 8529
8535 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, перемикачi, роз'єднувачi, запобiжники плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi напруги, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги понад 1000 В змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 8538
або
складання напiвпровiдникових виробiв
ex 8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл або для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльше як 1000 В змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 8538
або
складання напiвпровiдникових виробiв
ex 8537 10 Панелi для напруги не бiльш як 1000 В з числовим програмним управлiнням для рiзних типiв машин змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 8538
або
складання напiвпровiдникових виробiв
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi: як зазначено для окремих товарних позицiй
ex 8541 (а) кристалiчний кремнiй фотоелектричних елементiв, модулiв або панелей змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 8541 (б) iншi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
або
складання напiвпровiдникових виробiв
8542 Електроннi iнтегрованi схеми змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
або
складання напiвпровiдникових виробiв

РОЗДIЛ XVIII
Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя

Група 90
Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя

     Примiтка до групи - складання напiвпровiдникових виробiв для цiлей товарних позицiй 9026 i 9031 означає монтування попередньо з'єднаних (сполучених провiдниками) мiкросхем, пластин або iнших напiвпровiдникових продуктiв на загальному носiї чи монтування нез'єднаних мiкросхем, пластин або iнших напiвпровiдникових продуктiв на загальному носiї та подальше їх з'єднання (сполучення провiдниками). Складання напiвпровiдникових виробiв не має розглядатися як мiнiмальна операцiя.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), за винятком приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032 змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 9033
або
складання напiвпровiдникових виробiв
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 9033
або
складання напiвпровiдникових виробiв

Група 91
Годинники всiх видiв та їх частини

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 9113 Ремiнцi, стрiчки та браслети для годинникiв, а також їх частини, з текстилю змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї

РОЗДIЛ XX
Рiзнi промисловi товари

Група 94
Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв; свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї

     Примiтка до групи - країна походження не може бути визначена в результатi змiни класифiкацiї (змiни товарної позицiї або змiни товарної пiдпозицiї) за рахунок змiни призначення товару.

     Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарiв вважається країна, з якої походить основна частина матерiалiв, як це визначено з урахуванням вартостi матерiалiв.

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару Основнi правила
ex 9401 та ex 9403 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, або їх частини змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї
ex 9405 Керамiчнi лампи i керамiчнi свiтильники, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi вивiски, табло i подiбнi вироби, що мають вмонтоване джерело свiтла, та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi змiна товарної позицiї з будь-якої iншої товарної позицiї".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.