ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У статтi 12:

     1) у пунктi 12.3:

     абзаци сьомий i восьмий пiдпункту 12.3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "Звiтнiсть у розрiзi платникiв податкiв надається контролюючим органом за запитом органу мiсцевого самоврядування протягом 20 днiв з моменту отримання ним запиту.

     Порядок надання звiтностi у розрiзi платникiв податкiв органам мiсцевого самоврядування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     2) пункт 12.4 доповнити пiдпунктом 12.4.5 такого змiсту:

     "12.4.5. надання iнформацiї контролюючим органам за мiсцезнаходженням земельних дiлянок щодо видiлених земельних дiлянок у натурi (на мiсцевостi) власникам земельних часток (паїв) на пiдставi рiшень органу мiсцевого самоврядування з наданням копiй таких документiв:

     документа, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України (паспорта громадянина);

     реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв;

     кадастрового плану земельної дiлянки з проекту землеустрою щодо органiзацiї територiї земельних часток (паїв);

     сертифiката на право на земельну частку (пай) (за наявностi).

     Така iнформацiя надається в електронному виглядi у порядку та за формою, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) доповнити пiдпунктом 14.1.331 такого змiсту:

     "14.1.331. власна сiльськогосподарська продукцiя - сiльськогосподарська продукцiя (сiльськогосподарськi товари), що пiдпадає пiд визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо така продукцiя вирощується, вiдгодовується, виловлюється, збирається, виготовляється, виробляється, переробляється безпосередньо виробником цiєї продукцiї - власником, орендарем або користувачем на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь, або на давальницьких умовах";

     2) пiдпункт 14.1.51 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.51. добування корисних копалин - сукупнiсть технологiчних операцiй з вилучення, зокрема з покладiв дна водойм, та перемiщення, у тому числi тимчасове зберiгання, на поверхню частини надр (гiрничих порiд, рудної сировини тощо), що вмiщує кориснi копалини та спецiальних видiв робiт з добування корисних копалин, до яких вiдноситься пiдземна газифiкацiя та виплавляння, хiмiчне та бактерiальне вилуговування, дражна та гiдравлiчна розробка розсипних родовищ, гiдравлiчний транспорт гiрничих порiд покладiв дна водойм";

     3) пiдпункт 14.1.73 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.73. землекористувачi - юридичнi та фiзичнi особи (резиденти i нерезиденти), якi користуються земельними дiлянками державної та комунальної власностi:

     на правi постiйного користування;

     на умовах оренди";

     4) доповнити пiдпунктом 14.1.881 такого змiсту:

     "14.1.881. кондицiї на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр для цiлей роздiлу IX цього Кодексу - сукупнiсть технiко-технологiчних та фiнансово-економiчних вимог до провадження господарської дiяльностi гiрничого пiдприємства з видобування корисних копалин, якi забезпечують рацiональне використання об'єкта (дiлянки) надр, у тому числi економiчно ефективне видобування корисних копалин за видами товарної продукцiї гiрничого пiдприємства, що розроблена та затверджена на перiод 5 рокiв у порядку, визначеному законодавством з регулювання гiрничих вiдносин";

     5) абзац другий пiдпункту 14.1.106 пiсля слiв "цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю) встановлюються" доповнити словами "для тютюнових виробiв, тютюну, промислових замiнникiв тютюну та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     6) пiдпункт 14.1.112 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.112. мiнеральна сировина для цiлей роздiлу IX цього Кодексу - товарна продукцiя гiрничого пiдприємства, що є результатом господарської дiяльностi гiрничого пiдприємства з видобування корисних копалин з дотриманням встановлених кондицiй на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр за видами товарної продукцiї гiрничого пiдприємства";

     7) доповнити пiдпунктом 14.1.1142 такого змiсту:

     "14.1.1142. мiнiмальне податкове зобов'язання - мiнiмальна величина податкового зобов'язання iз сплати податкiв, зборiв, платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, пов'язаних з виробництвом та реалiзацiєю власної сiльськогосподарської продукцiї та/або з власнiстю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфiтевзисом, постiйним користуванням) земельними дiлянками, вiднесеними до сiльськогосподарських угiдь, розрахована вiдповiдно до цього Кодексу. Сума мiнiмальних податкових зобов'язань, визначених щодо кожної iз земельних дiлянок, право користування якими належить однiй юридичнiй або фiзичнiй особi, у тому числi фiзичнiй особi - пiдприємцю, є загальним мiнiмальним податковим зобов'язанням";

     8) пiдпункт 14.1.128 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.128. обсяг видобутих корисних копалин (мiнеральної сировини) - обсяг товарної продукцiї гiрничого пiдприємства, види якої встановленi затвердженими кондицiями на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр, що вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" облiковується гiрничим пiдприємством як запаси - активи, вартiсть яких може бути достовiрно визначена, для яких iснує iмовiрнiсть отримання їх власником - суб'єктом господарювання економiчної вигоди, пов'язаної з їх використанням як товару, та якi складаються з: сировини, призначеної для обслуговування iншого, нiж класифiковане в секцiї В КВЕД ДК 009:2010, виробництва, у тому числi шляхом виконання господарських договорiв про послуги з давальницькою сировиною, та адмiнiстративних потреб; готової продукцiї, що виготовлена на гiрничому пiдприємствi, у тому числi шляхом виконання господарських договорiв про послуги з давальницькою сировиною, що призначена для продажу i вiдповiдає технiчним та якiсним характеристикам, передбаченим договором або нормативно-правовим актом";

     9) пiдпункт 14.1.136 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.136. орендна плата для цiлей роздiлу XII цього Кодексу - обов'язковий платiж за користування земельною дiлянкою державної або комунальної власностi на умовах оренди";

     10) пiдпункт 14.1.150 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.150. первинна переробка (збагачення) мiнеральної сировини для цiлей роздiлу IX цього Кодексу, як вид господарської дiяльностi гiрничого пiдприємства, включає сукупнiсть операцiй iз: збирання, дроблення або мелення, сушки, сортування за будь-якими фiзичними властивостями дроблених або мелених гiрських порiд або мiнеральних утворень iз застосуванням будь-яких технологiчних процесiв сортування, якi забезпечують отримання гiрничим пiдприємством товарної продукцiї, види якої встановленi затвердженими кондицiями на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр";

     11) доповнити пiдпунктом 14.1.1511 такого змiсту:

     "14.1.1511. передпродажна пiдготовка для цiлей роздiлу IX цього Кодексу, як вид господарської дiяльностi гiрничого пiдприємства, включає технологiчнi операцiї, якi обранi гiрничим пiдприємством для забезпечення: виконання умов договорiв постачання товарної продукцiї гiрничого пiдприємства або дотримання вимог до споживчих властивостей товарної продукцiї гiрничого пiдприємства (брикетування, агломерування та/або огрудкування (iз або без термiчної обробки); пакування, у тому числi бутелювання)";

     12) пiдпункт 14.1.212 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Для цiлей оподаткування акцизним податком з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв зiпсованi, знищенi товари, або товари, наявнiсть чи мiсцезнаходження яких не пiдтверджено таким суб'єктом господарювання, у тому числi товари, нестача яких виявлена за результатами iнвентаризацiї, проведеної суб'єктом господарювання роздрiбної торгiвлi (у тому числi на вимогу контролюючого органу, надану згiдно з пiдпунктом 20.1.9 пункту 20.1 статтi 20 цього Кодексу пiд час перевiрки контролюючим органом), вважаються проданими безпосередньо громадянам та iншим кiнцевим споживачам для їх особистого некомерцiйного використання. Ця норма не застосовується до випадкiв, передбачених пунктом 216.3 статтi 216 цього Кодексу";

     13) доповнити пiдпунктом 14.1.2131 такого змiсту:

     "14.1.2131. Реєстр керiвникiв платникiв податкiв - боржникiв - реєстр вiдомостей про керiвникiв юридичних осiб або постiйних представництв нерезидентiв, стосовно яких згiдно з рiшенням суду застосовано тимчасове обмеження у правi виїзду за межi України у зв'язку з наявнiстю у таких юридичних осiб або постiйних представництв нерезидентiв непогашеного податкового боргу у сумi та у строки, визначенi цим Кодексом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, веде та оприлюднює такий Реєстр у вiдкритому доступi на своєму офiцiйному веб-порталi.

     Порядок ведення Реєстру керiвникiв платникiв податкiв - боржникiв затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     До зазначеного Реєстру вносяться такi данi:

     назва платника податкiв та код згiдно з ЄДРПОУ юридичної особи або постiйного представництва нерезидента;

     прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника (згiдно з вiдомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, наданих вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань");

     дата та номер судового рiшення, що набрало законної сили, яким встановлено тимчасове обмеження у правi виїзду за межi України;

     сума податкового боргу станом на дату прийняття судового рiшення;

     сума податкового боргу станом на поточну дату;

     дата початку дiї тимчасового обмеження;

     дата закiнчення дiї тимчасового обмеження;

     пiдстави для закiнчення дiї тимчасового обмеження";

     14) абзац перший пiдпункту 14.1.225 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.225. роялтi - будь-який платiж, в тому числi платiж, що сплачується користувачем об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав на користь органiзацiй колективного управлiння, вiдповiдно до Закону України "Про ефективне управлiння майновими правами правовласникiв у сферi авторського права i (або) сумiжних прав", отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi, а саме на будь-якi лiтературнi твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютернi програми, iншi записи на носiях iнформацiї, вiдео- або аудiокасети, кiнематографiчнi фiльми або плiвки для радiо- чи телевiзiйного мовлення, передачi (програми) органiзацiй мовлення, iншi аудiовiзуальнi твори, будь-якi права, якi охороняються патентом, будь-якi зареєстрованi торговельнi марки (знаки на товари i послуги), права iнтелектуальної власностi на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права iнтелектуальної власностi на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау)";

     15) у пiдпунктi 14.1.235 слова та цифри "для цiлей глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу" виключити;

     16) доповнити пiдпунктом 14.1.279 такого змiсту:

     "14.1.279. iнвестицiйне золото для цiлей роздiлу V цього Кодексу - золото у виглядi:

     а) зливкiв або пластин масою, прийнятою на ринках зливкового золота 995-ї або вищої проби, незалежно вiд того, чи воно представлене в цiнних паперах;

     б) золотих монет 900-ї або вищої проби, викарбуваних пiсля 1800 року, якi є або були законним платiжним засобом у країнi походження та продаються за цiною, яка не перевищує ринкову вартiсть золота, що мiститься в монетах, бiльше нiж на 80 вiдсоткiв.

     Ринковою вартiстю золота є вартiсть золота за облiковою цiною банкiвських металiв, що оприлюднюється Нацiональним банком України на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку України".

     3. Пункт 17.1 статтi 17 доповнити пiдпунктом 17.1.17 такого змiсту:

     "17.1.17. вiдкрито застосовувати технiчнi прилади i технiчнi засоби, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, засоби фото- i кiнозйомки, вiдеозапису; вiдкрито здiйснювати звукозапис, фото-, вiдеофiксацiю (вiдеозйомку), накопичувати та використовувати таку мультимедiйну iнформацiю (фото, вiдео-, звукозапис) пiд час проведення перевiрок".

     4. Пiдпункт 191.1.10 пункту 191.1 статтi 191 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1.10. забезпечують ведення облiку податкiв, зборiв, платежiв та єдиного внеску".

     5. У пунктi 20.1 статтi 20:

     1) пiдпункт 20.1.3 викласти в такiй редакцiї:

     "20.1.3. отримувати безоплатно вiд державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi та їх посадових осiб, у тому числi вiд органiв, якi забезпечують ведення вiдповiдних державних реєстрiв (кадастрiв), iнформацiю, документи i матерiали щодо платникiв податкiв, а у визначених цим Кодексом випадках - стосовно керiвникiв юридичних осiб або постiйних представництв нерезидентiв-боржникiв";

     2) пiдпункт 20.1.9 доповнити словами "з використанням iнформацiї та документiв щодо результатiв такої iнвентаризацiї за наслiдками таких перевiрок або пiд час наступних заходiв податкового контролю";

     3) доповнити пiдпунктом 20.1.352 такого змiсту:

     "20.1.352. звертатися до суду щодо встановлення тимчасового обмеження у правi виїзду керiвникiв юридичних осiб або постiйних представництв нерезидентiв-боржникiв за межi України у разi невиконання податкового обов'язку щодо сплати грошових зобов'язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постiйного представництва нерезидента податкового боргу";

     4) пiсля пiдпункту 20.1.47 доповнити новим пiдпунктом такого змiсту:

     "20.1.48. вiдкрито застосовувати технiчнi прилади i технiчнi засоби, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, засоби фото- i кiнозйомки, вiдеозапису; вiдкрито здiйснювати звукозапис, фото-, вiдеофiксацiю (вiдеозйомку), накопичувати та використовувати таку мультимедiйну iнформацiю (фото, вiдео-, звукозапис) пiд час проведення перевiрок".

     У зв'язку з цим пiдпункт 20.1.48 вважати пiдпунктом 20.1.49.

     6. Пiдпункт 21.1.6 пункту 21.1 статтi 21 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Не вважається розголошенням iнформацiї з обмеженим доступом та/або поширенням персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних надання контролюючим органом на користь органiв мiсцевого самоврядування iнформацiї, передбаченої абзацом сьомим пiдпункту 12.3.3 пункту 12.3 статтi 12 цього Кодексу".

     7. Пункт 35.4 статтi 35 викласти в такiй редакцiї:

     "35.4. На офiцiйному веб-порталi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, оприлюднюється:

     щоденно iнформацiя про суб'єктiв господарювання, якi мають податковий борг, iз зазначенням керiвникiв таких суб'єктiв господарювання та сум податкового боргу в розрiзi платежiв i територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, iз зазначенням керiвникiв таких територiальних органiв;

     щомiсячно:

     iнформацiя щодо сплати податкiв суб'єктами природних монополiй та суб'єктами господарювання, якi є платниками рентної плати за користування надрами;

     iнформацiя про фiзичних осiб, якi мають податковий борг, iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi (за наявностi), дати народження фiзичної особи, сум податкового боргу в розрiзi платежiв i територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, iз зазначенням керiвникiв таких територiальних органiв;

     iнформацiя щодо сплати податкiв i зборiв суб'єктами господарювання, якi зареєстрованi платниками акцизного податку з реалiзацiї пального, та/або отримали лiцензiї на право виробництва або зберiгання пального (крiм зберiгання пального, яке не реалiзується iншим особам i використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрiбної торгiвлi пальним.

     Форма такої iнформацiї та порядок її оприлюднення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Контролюючий орган не несе вiдповiдальностi за оприлюднення iнформацiї, передбаченої у цьому пунктi, яка є помилковою, внаслiдок зазначення платником податкiв неправильних реквiзитiв у документах про сплату податкiв i зборiв, невиконання обов'язку щодо надання контролюючим органам iнформацiї про змiну у своїх даних чи даних про об'єкти оподаткування або з iнших причин, незалежних вiд контролюючих органiв".

     8. Доповнити статтею 381 такого змiсту:

     "Стаття 381. Визначення мiнiмального податкового зобов'язання

     381.1. Мiнiмальне податкове зобов'язання (МПЗ).

     381.1.1. Мiнiмальне податкове зобов'язання (МПЗ) щодо земельної дiлянки, нормативна грошова оцiнка якої проведена, обчислюється за формулою:

     МПЗ = НГОд х К х М / 12,

     де:

     МПЗ - мiнiмальне податкове зобов'язання;

     НГОд - нормативна грошова оцiнка вiдповiдної земельної дiлянки з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю;

     К - коефiцiєнт, який становить 0,05;

     М - кiлькiсть календарних мiсяцiв, протягом яких земельна дiлянка перебуває у власностi, орендi, користуваннi на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) платника податкiв.

     381.1.2. Мiнiмальне податкове зобов'язання (МПЗ) щодо земельної дiлянки, нормативна грошова оцiнка якої не проведена, обчислюється за формулою:

     МПЗ = НГО х S х К х М / 12,

     де:

     МПЗ - мiнiмальне податкове зобов'язання;

     НГО - нормативна грошова оцiнка 1 гектара рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю;

     S - площа земельної дiлянки, гектарах;

     К - коефiцiєнт, що становить 0,05;

     М - кiлькiсть календарних мiсяцiв, протягом яких земельна дiлянка перебуває у власностi, орендi, користуваннi на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) платника податкiв.

     381.1.3. При обчисленнi мiнiмального податкового зобов'язання платниками єдиного податку четвертої групи - фiзичними особами - пiдприємцями, якi провадять дiяльнiсть виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого вiдповiдно до Закону України "Про фермерське господарство", коефiцiєнт "К", визначений у пiдпунктах 381.1.1 i 381.1.2 цього пункту, застосовується у половинному розмiрi.

     381.1.4. Мiнiмальне податкове зобов'язання визначається за перiод володiння (користування) земельною дiлянкою, який припадає на вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

     381.2. Мiнiмальне податкове зобов'язання не визначається для:

     земельних дiлянок, що використовуються дачними (дачно-будiвельними) та садiвничими (городницькими) кооперативами (товариствами), а також набутi у власнiсть/користування членами цих кооперативiв (товариств) у результатi приватизацiї (купiвлi/продажу, оренди) у межах земель, що належали цим кооперативам (товариствам) на правi колективної власностi чи перебували у їх постiйному користуваннi;

     земель запасу;

     невитребуваних земельних часток (паїв), розпорядниками яких є органи мiсцевого самоврядування, крiм таких земельних часток (паїв), переданих органами мiсцевого самоврядування в оренду;

     земельних дiлянок зон вiдчуження та безумовного (обов'язкового) вiдселення, що зазнали радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

     земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь, якi належать фiзичним особам на правi власностi та/або на правi користування та станом на 1 сiчня 2022 року знаходилися у межах населених пунктiв.

     381.3. У разi передачi земельних дiлянок в оренду (суборенду), емфiтевзис або iнше користування мiнiмальне податкове зобов'язання визначається для орендарiв, користувачiв на iнших умовах таких земельних дiлянок у порядку, визначеному цим Кодексом.

     381.4. У разi переходу права власностi або права користування, у тому числi оренди, емфiтевзису, суборенди, на земельну дiлянку, вiднесену до сiльськогосподарських угiдь, вiд одного власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) до iншого власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) протягом календарного року та за умови державної реєстрацiї такого права вiдповiдно до законодавства, мiнiмальне податкове зобов'язання щодо такої земельної дiлянки визначається для попереднього власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) за перiод з 1 сiчня такого календарного року до початку мiсяця, в якому припинилося право власностi на таку земельну дiлянку, або в якому така земельна дiлянка передана в користування (оренду, суборенду, емфiтевзис), а для нового власника, орендаря або користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) - починаючи з мiсяця, в якому вiн набув право власностi або право користування, у тому числi оренди, емфiтевзису, суборенди на таку земельну дiлянку, та враховується у складi загального мiнiмального податкового зобов'язання кожного з таких власникiв або користувачiв.

     У разi вiдсутностi державної реєстрацiї переходу права власностi або права користування, у тому числi оренди, емфiтевзису, суборенди, на земельну дiлянку, вiднесену до сiльськогосподарських угiдь, вiд одного власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) до iншого власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) протягом календарного року мiнiмальне податкове зобов'язання щодо такої земельної дiлянки визначається для попереднього власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) на загальних пiдставах за податковий (звiтний) рiк".

     9. Пункт 421.2 статтi 421 доповнити абзацами двадцять шостим i двадцять сьомим такого змiсту:

     "отримання платником податкiв податкової iнформацiї про iнших платникiв податкiв за попередньо наданою згодою таких осiб, а також одержання такої iнформацiї у виглядi документа за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує фiнансову полiтику, в електронному виглядi з накладенням печатки контролюючого органу.

     Платник податкiв через електронний кабiнет може надати контролюючому органу згоду на розкриття iншому платнику податкiв податкової iнформацiї про нього у самостiйно визначеному обсязi".

     10. Абзац четвертий пункту 43.5 статтi 43 викласти в такiй редакцiї:

     "Контролюючий орган несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом за несвоєчаснiсть передачi органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для виконання висновку про повернення вiдповiдних сум коштiв з вiдповiдного бюджету або з єдиного рахунку".

     11. В абзацi третьому пункту 44.5 статтi 44 слова "строки проведення таких перевiрок переносяться до дати" замiнити словами i цифрами "строки проведення таких перевiрок (крiм перевiрок, визначених статтею 200 цього Кодексу) переносяться до дати".

     12. Абзац перший пункту 59.3 статтi 59 пiсля слiв "Податкова вимога" доповнити словами "разом з детальним розрахунком суми податкового боргу".

     13. У пунктi 73.3 статтi 73:

     абзаци перший, сьомий, вiсiмнадцятий та дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "73.3. Контролюючi органи мають право звернутися до платникiв податкiв та iнших суб'єктiв iнформацiйних вiдносин iз письмовим запитом про надання iнформацiї (вичерпний перелiк та пiдстави надання якої встановлено законом), необхiдної для виконання покладених на контролюючi органи функцiй, завдань, та її документального пiдтвердження";

     "1) за результатами аналiзу податкової iнформацiї, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, якi можуть свiдчити про порушення платником податкiв податкового, валютного законодавства, законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, iз обов'язковим зазначенням таких фактiв у запитi";

     "Платники податкiв та iншi суб'єкти iнформацiйних вiдносин зобов'язанi подавати iнформацiю, визначену в запитi контролюючого органу, та її документальне пiдтвердження (крiм проведення зустрiчної звiрки) протягом 15 робочих днiв з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо iнше не передбачено цим Кодексом) у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

     У разi проведення зустрiчної звiрки платники податкiв та iншi суб'єкти iнформацiйних вiдносин зобов'язанi подавати iнформацiю, визначену в запитi контролюючого органу, протягом 10 робочих днiв з дня, наступного за днем отримання запиту, та документальне пiдтвердження цiєї iнформацiї на вимогу контролюючого органу у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";

     пiсля абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi отримання платником податкiв запиту про надання iнформацiї та її документального пiдтвердження, якi вже надавалися цим платником податкiв за попереднiми запитами цього контролюючого органу, такий платник податкiв має право надати контролюючому органу iнформацiю про дату та номер листа, якими зазначена iнформацiя та її документальне пiдтвердження надавалися такому контролюючому органу. У такому разi платник податкiв звiльняється вiд обов'язку надання iнформацiї та її документального пiдтвердження в цiй частинi".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять третiй вважати вiдповiдно абзацами двадцять другим - двадцять четвертим.

     14. Пiдпункт 78.1.1 пункту 78.1 статтi 78 пiсля слова "податкового" доповнити словами "законодавства, законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     15. Пункт 79.2 статтi 79 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi надiслання (вручення) вiдповiдно до статтi 42 цього Кодексу платнику податкiв (його представнику) копiї наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевiрки та письмового повiдомлення про дату початку та мiсце проведення позапланової невиїзної перевiрки, шляхом надсилання за адресою (мiсцезнаходженням, податковою адресою) платника податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення документальна позапланова невиїзна перевiрка (крiм перевiрки, визначеної статтею 200 цього Кодексу) розпочинається не ранiше 30 календарного дня з дати надсилання такого повiдомлення та копiї наказу".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм.

     16. Пiдпункт 80.2.5 пункту 80.2 статтi 80 пiсля слiв "та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах" доповнити словами "i пального", а пiсля слiв "у сферi" - словом "регулювання".

     17. Пункт 83.1 статтi 83 доповнити пiдпунктом 83.1.7 такого змiсту:

     "83.1.7. мультимедiйна iнформацiя (фото, вiдео-, звукозапис), отримана (виготовлена) контролюючими органами".

     18. Статтю 87 доповнити пунктами 87.13 i 87.14 такого змiсту:

     "87.13. У разi несплати протягом 240 календарних днiв з дня вручення платнику податкiв податкової вимоги суми податкового боргу, що перевищує 1 мiльйон гривень, контролюючий орган може звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у правi виїзду керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника за межi України - до погашення такого податкового боргу.

     Вимоги абзацу першого цього пункту не застосовується у разi наявностi зобов'язання держави щодо повернення юридичнiй особi або постiйному представництву нерезидента-боржника помилково та/або надмiру сплачених ним грошових зобов'язань, бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть, якщо загальна сума непогашеної заборгованостi держави перед боржником дорiвнює або перевищує суму податкового боргу такого боржника.

     Тимчасове обмеження у правi виїзду керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника за межi України встановлюється як забезпечувальний захiд виконання судового рiшення або рiшення керiвника контролюючого органу про стягнення суми податкового боргу.

     У разi запровадження тимчасового обмеження у правi виїзду керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника за межi України згiдно з рiшенням суду, яке набрало законної сили, контролюючий орган не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання рiшення суду:

     iнформує про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, в порядку обмiну iнформацiєю, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони державного кордону;

     розмiщує вiдповiдну iнформацiю в Реєстрi керiвникiв платникiв податкiв - боржникiв.

     Не пiзнiше наступного робочого дня з дня зарахування коштiв на вiдповiдний рахунок органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, та/або в iнших випадках погашення податкового боргу в сумi, зазначенiй у рiшеннi суду станом на дату прийняття такого рiшення суду, або у разi отримання iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про змiну керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника, або у разi початку судових процедур у справах про банкрутство стосовно такого боржника контролюючий орган:

     iнформує про зазначене центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, в порядку обмiну iнформацiєю, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони державного кордону, що є пiдставою для скасування встановленого тимчасового обмеження у правi виїзду керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника за межi України;

     розмiщує вiдповiдну iнформацiю в Реєстрi керiвникiв платникiв податкiв - боржникiв.

     87.14. Закiнчення дiї тимчасового обмеження у правi виїзду керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника здiйснюється у разi погашення суми податкового боргу, зазначеної у рiшеннi суду, у зв'язку з якою було застосовано таке обмеження, або у разi отримання iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про змiну керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника, або у разi початку судових процедур у справах про банкрутство стосовно такого боржника".

     19. Перше речення абзацу першого пункту 91.3 статтi 91 доповнити словами "здiйснює пiдготовку документiв для звернення до суду з поданням про встановлення тимчасового обмеження у правi виїзду керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника за межi України".

     20. В абзацi другому пункту 95.5 статтi 95 слова та цифри "за умови якщо такий податковий борг перевищує 5 мiльйонiв гривень та не сплачується протягом 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку його сплати, та вiдсутнi зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податкiв помилково та/або надмiру сплачених ним грошових зобов'язань" замiнити словами i цифрами "за умови якщо такий податковий борг не сплачується протягом 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку його сплати, та вiдсутностi/наявностi у меншiй сумi непогашеного зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податкiв помилково та/або надмiру сплачених ним грошових зобов'язань, та/або бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть. У разi наявностi непогашеного зобов'язання держави перед платником податкiв у сумi, що є меншою за суму податкового боргу, ця норма застосовується в межах рiзницi мiж сумою податкового боргу та сумою зобов'язання держави".

     21. Пункт 109.3 статтi 109 викласти в такiй редакцiї:

     "109.3. У випадках, визначених пунктами 123.2 - 123.5 статтi 123, пунктами 124.2, 124.3 статтi 124, пунктами 1251.2 - 1251.4 статтi 1251 цього Кодексу, необхiдною умовою притягнення особи до фiнансової вiдповiдальностi за вчинення податкового правопорушення є встановлення контролюючими органами вини особи".

     22. У статтi 124:

     1) доповнити пунктом 124.11 такого змiсту:

     "124.11. У разi порушення платником податкiв строку сплати до бюджету суми акцизного податку, передбаченого абзацом другим пiдпункту 222.1.2 пункту 222.1 статтi 222 цього Кодексу, такий платник податкiв притягується до вiдповiдальностi у виглядi штрафу в розмiрi 10 вiдсоткiв вiд суми такого акцизного податку";

     2) в абзацi першому пункту 124.2 слово i цифри "пунктом 124.1" замiнити словом i цифрами "пунктами 124.1, 124.11".

     23. В абзацi першому пiдпункту 133.1.1 пункту 133.1 статтi 133 слово "провадять" замiнити словом "здiйснюють".

     24. В абзацi першому пiдпункту 134.1.1 пункту 134.1 статтi 134 слова "якi виникають вiдповiдно до положень цього Кодексу" замiнити словами "якi визначенi вiдповiдними положеннями цього Кодексу".

     25. Пункт 137.7 статтi 137 викласти в такiй редакцiї:

     "137.7. Нерезидент щороку може отримувати вiд контролюючого органу пiдтвердження українською мовою щодо сплати податку у паперовiй або електроннiй формi у порядку, передбаченому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     26. В абзацi п'ятому пiдпункту 138.3.2 пункту 138.3 статтi 138 пiсля слiв "дiяльностi платника податку" знак " " " виключити.

     27. Пiдпункт 139.2.2 пункту 139.2 статтi 139 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Положення абзацiв другого i третього цього пiдпункту не застосовуються державними унiтарними пiдприємствами та господарськими товариствами, у статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, облiкова полiтика яких у частинi визначення методiв обчислення величини резерву сумнiвних боргiв (резерву очiкуваних кредитних збиткiв) та способу визначення коефiцiєнта сумнiвностi не погоджена з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) вiдповiдно до законодавства".

     28. У статтi 140:

     1) пiдпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти в такiй редакцiї:

     "140.4.4. на суму вiд'ємного значення об'єкта оподаткування платника (крiм великих платникiв податкiв) минулих податкових (звiтних) рокiв.

     Великi платники податкiв зменшують фiнансовий результат до оподаткування на частину суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв до повного його погашення у такому порядку.

     Великi платники податкiв мають право зменшувати фiнансовий результат до оподаткування податкового (звiтного) перiоду (прибуток, збиток або нульове значення) не бiльше нiж на 50 вiдсоткiв непогашеної суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв.

     Сума вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв, не погашена позитивним значенням об'єкта оподаткування податкового (звiтного) року, зменшує фiнансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток або нульове значення) майбутнiх податкових (звiтних) перiодiв у розмiрi не бiльше 50 вiдсоткiв такої непогашеної суми до її повного погашення.

     Якщо непогашена сума вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв становить не бiльше 10 вiдсоткiв позитивного значення об'єкта оподаткування податкового (звiтного) перiоду, обрахованого вiдповiдно до пiдпункту 134.1.1 пункту 134.1 статтi 134 цього Кодексу без урахування непогашеного вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв, така сума вiд'ємного значення зменшує фiнансовий результат до оподаткування цього податкового (звiтного) перiоду в повному обсязi.

     Положення цього пiдпункту застосовуються з урахуванням пунктiв 3 та 42 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу.

     Для цiлей цього пiдпункту погашеними вважаються суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв, для яких одночасно виконуються двi такi умови:

     а) цi суми були включенi до розрахунку об'єкта оподаткування майбутнiх податкових (звiтних) перiодiв;

     б) за рахунок цих сум було зменшено позитивне значення об'єкта оподаткування (прибуток) вiдповiдних податкових (звiтних) рокiв, обраховане вiдповiдно до пiдпункту 134.1.1 пункту 134.1 статтi 134 цього Кодексу без урахування непогашеного вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв";

     2) у пунктi 140.5:

     пiдпункт 6 пiдпункту 140.5.7 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вимоги цього пiдпункту не застосовуються платником податку у випадках нарахування роялтi на користь правовласникiв як винагороди за використання об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав чи як вiдрахування на користь правовласникiв на пiдставi договорiв, укладених таким платником податку з органiзацiями колективного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про ефективне управлiння майновими правами правовласникiв у сферi авторського права i (або) сумiжних прав";

     абзац перший пiдпункту 140.5.10 викласти в такiй редакцiї:

     "140.5.10. на суму перерахованої безповоротної фiнансової допомоги (безоплатно наданих товарiв, робiт, послуг) особам, що не є платниками податку (крiм фiзичних осiб, якi є платниками податку на доходи фiзичних осiб), платникам податку, якi є пов'язаними особами (у разi якщо отримувачем фiнансової допомоги (безоплатно наданих товарiв, робiт, послуг) задекларовано вiд'ємне значення об'єкта оподаткування за податковий (звiтний) рiк, що передує року, в якому отримано таку безповоротну фiнансову допомогу (безоплатно наданi товари, роботи, послуги), за умови що така допомога була врахована у складi витрат при визначеннi фiнансового результату до оподаткування), та платникам податку, якi оподатковуються за ставкою 0 вiдсоткiв вiдповiдно до пункту 44 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу, крiм безповоротної фiнансової допомоги (безоплатно наданих товарiв, робiт, послуг), перерахованої неприбутковим органiзацiям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй на дату такого перерахування коштiв, передачi товарiв, робiт, послуг, для яких застосовується положення пiдпункту 140.5.9 цього пункту".

     29. Статтю 141 доповнити пунктом 141.9 такого змiсту:

     "141.9. Особливостi визначення загального мiнiмального податкового зобов'язання платникiв податку - власникiв, орендарiв, користувачiв на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь.

     141.9.1. Платник податку зобов'язаний у складi податкової декларацiї за податковий (звiтний) рiк подавати додаток з розрахунком загального мiнiмального податкового зобов'язання.

     У такому додатку, зокрема, зазначаються:

     кадастровi номери земельних дiлянок, для яких визначається мiнiмальне податкове зобов'язання, їх нормативна грошова оцiнка та площа;

     сума загального мiнiмального податкового зобов'язання, сума мiнiмального податкового зобов'язання щодо кожної земельної дiлянки окремо;

     загальна сума сплачених платником податку податкiв, зборiв, платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, пов'язаних з виробництвом та реалiзацiєю власної сiльськогосподарської продукцiї та/або з власнiстю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфiтевзисом, постiйним користуванням) земельними дiлянками, вiднесеними до сiльськогосподарських угiдь, та визначених вiдповiдно до пiдпункту 141.9.2 або 141.9.3 пункту 141.9 статтi 141 цього Кодексу витрат на оренду земельних дiлянок (далi у цьому пунктi - загальна сума сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок) протягом податкового (звiтного) року;

     рiзниця мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок.

     141.9.2. Для платника податку, у якого частка сiльськогосподарського товаровиробництва за податковий (звiтний) рiк, розрахована вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв, рiзниця мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок обчислюється шляхом вiднiмання вiд загального мiнiмального податкового зобов'язання загальної суми сплачених протягом податкового (звiтного) року податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок.

     До суми сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок вiдносяться:

     податок на прибуток пiдприємств;

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб, якi перебувають з платником податку у трудових або цивiльно-правових вiдносинах (крiм доходiв, якi сплаченi за придбання товарiв у фiзичних осiб), з доходiв за договорами оренди, суборенди, емфiтевзису земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення;

     єдиний податок (у разi переходу у податковому (звiтному) роцi iз спрощеної системи оподаткування на загальну);

     земельний податок за земельнi дiлянки, вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь;

     рентна плата за спецiальне використання води;

     20 вiдсоткiв витрат на сплату орендної плати за вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь земельнi дiлянки, орендодавцями яких є юридичнi особи, та/або якi перебувають у державнiй чи комунальнiй власностi.

     У сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок не враховуються помилково та/або надмiру сплаченi у податковому (звiтному) роцi суми податкiв, зборiв, платежiв.

     141.9.3. Для платника податкiв, у якого частка сiльськогосподарського товаровиробництва за податковий (звiтний) рiк, розрахована вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, становить менше 75 вiдсоткiв, рiзниця мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок обчислюється шляхом вiднiмання вiд загального мiнiмального податкового зобов'язання загальної суми сплачених протягом податкового (звiтного) року податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок.

     До суми сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок вiдносяться:

     податок на прибуток пiдприємств у розмiрi, пропорцiйному частцi сiльськогосподарського товаровиробництва такого платника за податковий (звiтний) рiк, розрахованiй вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб, якi перебувають з платником податку у трудових або цивiльно-правових вiдносинах (крiм доходiв, якi сплаченi за придбання товарiв у фiзичних осiб), у розмiрi, пропорцiйному частцi сiльськогосподарського товаровиробництва такого платника за податковий (звiтний) рiк, розрахованiй вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб за договорами оренди, суборенди, емфiтевзису земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь;

     єдиний податок платника єдиного податку четвертої групи (у разi переходу у податковому (звiтному) роцi iз спрощеної системи оподаткування на загальну);

     єдиний податок платника єдиного податку третьої групи (у разi переходу у податковому (звiтному) роцi iз спрощеної системи оподаткування на загальну) у розмiрi, пропорцiйному частцi сiльськогосподарського товаровиробництва такого платника за податковий (звiтний) рiк, розрахованiй вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     земельний податок за земельнi дiлянки, вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь;

     рентна плата за спецiальне використання води у розмiрi, пропорцiйному частцi сiльськогосподарського товаровиробництва такого платника за податковий (звiтний) рiк, розрахованiй вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     20 вiдсоткiв витрат на сплату орендної плати за вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь земельнi дiлянки, орендодавцями яких є юридичнi особи, та/або якi перебувають у державнiй чи комунальнiй власностi.

     У сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок не враховуються помилково та/або надмiру сплаченi у податковому (звiтному) роцi суми податкiв, зборiв, платежiв.

     141.9.4. У разi використання земельної дiлянки на правi емфiтевзису податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр, сплаченi пiд час здiйснення виплат за таким договором емфiтевзису, щорiчно враховуються у частцi, розрахованiй пропорцiйно до рiчної суми нарахованої амортизацiї на нематерiальний актив у виглядi права користування земельною дiлянкою за договором емфiтевзису.

     141.9.5. При позитивному значеннi рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок платник податку зобов'язаний збiльшити визначену в податковiй декларацiї суму податку на прибуток пiдприємств, що пiдлягає сплатi до бюджету, на суму такого позитивного значення та сплатити таку збiльшену суму податку до бюджету в порядку та строки, визначенi цим Кодексом для сплати податку на прибуток пiдприємств.

     У разi визначення платником податку вiд'ємного значення об'єкта оподаткування у податковому (звiтному) роцi позитивне значення рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок пiдлягає сплатi до бюджету в порядку та строки, визначенi цим Кодексом для сплати податку на прибуток пiдприємств.

     Сума податку на прибуток пiдприємств у частинi позитивного значення такої рiзницi не враховується у загальнiй сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок у наступному податковому (звiтному) роцi.

     Позитивне значення рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок є частиною зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств".

     30. Пункт 162.1 статтi 162 доповнити пiдпунктом 162.1.11 такого змiсту:

     "162.1.11. фiзична особа - резидент, яка володiє та/або користується (орендує (суборендує), на умовах емфiтевзису, постiйно користується) земельними дiлянками, вiднесеними до сiльськогосподарських угiдь, у частинi мiнiмального податкового зобов'язання".

     31. У пунктi 165.1 статтi 165:

     1) у пiдпунктi 165.1.1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї

     "165.1.1. сума державної та соцiальної матерiальної допомоги, державної допомоги, компенсацiй, вартiсть соцiальних послуг та реабiлiтацiйної допомоги (включаючи грошовi компенсацiї особам з iнвалiднiстю, на дiтей з iнвалiднiстю при реалiзацiї iндивiдуальних програм реабiлiтацiї осiб з iнвалiднiстю, суми допомоги по вагiтностi та пологах), винагород i страхових виплат, якi отримує платник податку з бюджетiв та фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування та у формi фiнансової допомоги особам з iнвалiднiстю з Фонду соцiального захисту осiб з iнвалiднiстю згiдно iз законом, а також вартiсть соцiальної допомоги в натуральнiй формi малозабезпеченим сiм'ям, що отримана вiд надавачiв соцiальних послуг вiдповiдно до Закону України "Про соцiальнi послуги", у тому числi (але не виключно)";

     доповнити пiдпунктом "i" такого змiсту:

     "i) вартiсть соцiальних послуг, якi надаються згiдно iз Законом України "Про соцiальнi послуги" та Класифiкатором соцiальних послуг надавачем соцiальних послуг, якого включено до Реєстру надавачiв та отримувачiв соцiальних послуг, за рахунок надавачiв соцiальних послуг отримувачу соцiальних послуг, якого включено до Реєстру надавачiв та отримувачiв соцiальних послуг";

     2) абзаци перший - четвертий пiдпункту 165.1.24 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.24. доходи, отриманi вiд продажу власної сiльськогосподарської продукцiї, що вирощена, вiдгодована, виловлена, зiбрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фiзичною особою на земельних дiлянках, для ведення:

     садiвництва та/або для будiвництва i обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд (присадибнi дiлянки) та/або для iндивiдуального дачного будiвництва;

     особистого селянського господарства та/або земельнi частки (паї), видiленi в натурi (на мiсцевостi).

     При продажу власної сiльськогосподарської продукцiї (крiм продукцiї тваринництва) отриманi вiд такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рiк не перевищує 12 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року. У разi якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмiр, платник податкiв зобов'язаний вiдобразити суму такого перевищення у складi загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу за вiдповiдний звiтний рiк та подати рiчну декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю) вiдповiдно до цього Кодексу i самостiйно сплатити податок з суми такого перевищення";

     3) доповнити пiдпунктом 165.1.62 такого змiсту:

     "165.1.62. сума доходу, отриманого платником податку у виглядi пiдтримки, наданої Фондом Президента України з пiдтримки освiти, науки та спорту".

     32. У статтi 166:

     1) пункт 166.2 доповнити пiдпунктом 166.2.3 такого змiсту:

     "166.2.3. Для документального пiдтвердження витрат, що включаються до податкової знижки, контролюючий орган не має права вимагати вiд платника податку надання iнформацiї, документiв та/або їх копiй, якi мiстяться в автоматизованих iнформацiйних i довiдкових системах, реєстрах, банках (базах) даних органiв державної влади, iнформацiя з яких безоплатно отримується контролюючими органами вiдповiдно до цього Кодексу";

     2) у пунктi 166.3:

     пiдпункт 166.3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "166.3.3. суму коштiв, сплачених платником податку на користь вiтчизняних закладiв дошкiльної, позашкiльної, загальної середньої, професiйної (професiйно-технiчної) та вищої освiти для компенсацiї вартостi здобуття вiдповiдної освiти таким платником податку та/або членом його сiм'ї першого ступеня спорiднення та/або особи, над якою встановлено опiку чи пiклування, або яку влаштовано до прийомної сiм'ї, дитячого будинку сiмейного типу, якщо такого платника податку призначено вiдповiдно опiкуном, пiклувальником, прийомним батьком, прийомною матiр'ю, батьком-вихователем, матiр'ю-вихователькою";

     абзац перший пiдпункту 166.3.4 викласти в такiй редакцiї:

     "166.3.4. суму коштiв, сплачених платником податку на користь закладiв охорони здоров'я для компенсацiї вартостi платних послуг з лiкування такого платника податку або члена його сiм'ї першого ступеня спорiднення та/або особи, над якою встановлено опiку чи пiклування, або яку влаштовано до прийомної сiм'ї, дитячого будинку сiмейного типу, якщо такого платника податку призначено вiдповiдно опiкуном, пiклувальником, прийомним батьком, прийомною матiр'ю, батьком-вихователем, матiр'ю-вихователькою, у тому числi для придбання лiкiв (донорських компонентiв, протезно-ортопедичних пристосувань, виробiв медичного призначення для iндивiдуального користування осiб з iнвалiднiстю), а також суму коштiв, сплачених платником податку, визнаним в установленому порядку особою з iнвалiднiстю, на користь протезно-ортопедичних пiдприємств, реабiлiтацiйних установ для компенсацiї вартостi платних послуг з реабiлiтацiї, технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї, наданих такому платнику податку або його дитинi з iнвалiднiстю у розмiрах, що не перекриваються виплатами з фондiв загальнообов'язкового державного соцiального медичного страхування, крiм".

     33. У статтi 168:

     1) пiдпункт 168.1.2 пункту 168.1 викласти в такiй редакцiї:

     "168.1.2. Податок сплачується (перераховується) до вiдповiдного бюджету пiд час виплати оподатковуваного доходу єдиним платiжним документом. Банки приймають платiжнi документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до вiдповiдного бюджету або розрахункового документа на зарахування коштiв у сумi цього податку на єдиний рахунок, визначений статтею 351 цього Кодексу";

     2) у пунктi 168.4:

     у пiдпунктi 168.4.1 слово "бюджету" замiнити словами "вiдповiдних бюджетiв";

     доповнити пiдпунктом 168.4.10 такого змiсту:

     "168.4.10. Суми податку, нарахованi податковим агентом з доходiв вiд продажу електричної енергiї, виробленої з альтернативних джерел енергiї генеруючими установками, якi належать фiзичним особам - платникам податку, сплачуються таким податковим агентом до вiдповiдного бюджету за мiсцезнаходженням (розташуванням) таких генеруючих установок".

     34. У статтi 170:

     1) абзац перший пiдпункту 170.2.2 пункту 170.2 пiсля слiв "такого активу" доповнити словами i цифрами "або вартiстю iнвестицiйного активу, що була задекларована особою як об'єкт декларування у порядку одноразового (спецiального) добровiльного декларування вiдповiдно до пiдроздiлу 94 роздiлу XX цього Кодексу";

     2) пiдпункт 170.11.1 пункту 170.11 викласти в такiй редакцiї:

     "170.11.1. У разi якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходiв є iноземним, сума такого доходу включається до загального рiчного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати рiчну податкову декларацiю, та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статтi 167 цього Кодексу, крiм:

     а) доходiв, визначених пiдпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу, що оподатковуються за ставкою, визначеною пiдпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу;

     б) прибутку вiд операцiй з iнвестицiйними активами, що оподатковується в порядку, визначеному пунктом 170.2 цiєї статтi;

     в) прибутку контрольованих iноземних компанiй, що оподатковується в порядку, визначеному пунктом 170.13 цiєї статтi;

     г) виплат у грошовiй чи негрошовiй формi у зв'язку з розподiлом прибутку, або його частини, джерелом яких є утворення без статусу юридичної особи, створене на пiдставi правочину або зареєстроване вiдповiдно до законодавства iноземної держави (територiї) без створення юридичної особи, що оподатковуються в порядку, визначеному пунктом 170.111 цiєї статтi";

     3) доповнити пунктом 170.111 такого змiсту:

     "170.111. Оподаткування виплат вiд утворення без статусу юридичної особи

     170.111.1. У разi якщо джерелом виплат у грошовiй чи негрошовiй формi у зв'язку з розподiлом прибутку, або його частини, поточного перiоду та/або накопиченого (нерозподiленого) за попереднi перiоди є утворення без статусу юридичної особи, створене на пiдставi правочину або зареєстроване вiдповiдно до законодавства iноземної держави (територiї) без створення юридичної особи, а саме партнерство, траст, фонд, яке:

     а) вiдповiдно до законодавства та /або документiв, якi регулюють його дiяльнiсть (особистого закону), має право здiйснювати дiяльнiсть, спрямовану на отримання доходу (прибутку) в iнтересах своїх учасникiв, партнерiв, засновникiв, довiрителiв, бенефiцiарiв, вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв) або групи вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв) згiдно з трастовою угодою чи iншим документом, який регулює дiяльнiсть такого утворення, та

     б) здiйснює такi виплати на користь таких учасникiв, партнерiв, засновникiв, довiрителiв, бенефiцiарiв, вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв) або групи вигодоодержувачiв (вигодонабувачiв) згiдно з трастовою угодою чи iншим документом, який регулює дiяльнiсть такого утворення, та

     в) не є контрольованою iноземною компанiєю,

     сума таких виплат включається до загального рiчного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача та оподатковується за ставкою, визначеною пiдпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу.

     170.111.2. При цьому платник податку - отримувач таких виплат зобов'язаний подати рiчну податкову декларацiю за вiдповiдний звiтний (податковий) перiод, в якiй вiдобразити такi виплати.

     Платник податку разом з податковою декларацiєю подає копiї таких документiв:

     а) рiшення особи, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридичної особи (зокрема, але не виключно, трастового (довiрчого) керуючого), що повинно мiстити iнформацiю, що виплата у грошовiй чи негрошовiй формi здiйснюється у зв'язку з розподiлом прибутку, або його частини, поточного перiоду та/або накопиченого (нерозподiленого) за попереднi перiоди;

     б) письмове пiдтвердження наявностi у платника податку прав на одержання таких виплат згiдно з договором та /або особистим законом, та/або установчими документами такого iноземного утворення без статусу юридичної особи за пiдписом його керiвника (уповноваженої особи), трастового керуючого, адмiнiстратора або уповноваженого зберiгача вiдповiдних документiв такого iноземного утворення без статусу юридичної особи, у тому числi банкiвської установи.

     Копiї зазначених документiв подаються за формою та правилами, якi застосовуються таким iноземним утворенням без статусу юридичної особи, трастовим керуючим, адмiнiстратором, уповноваженим зберiгачем вiдповiдних документiв такого iноземного утворення без статусу юридичної особи, у тому числi банкiвською установою, у вiдповiднiй iноземнiй державi (територiї).

     На вимогу контролюючого органу платник податку зобов'язаний надати оригiнали зазначених документiв та їх переклад на українську мову. У разi подання документiв англiйською мовою переклад на українську мову не вимагається";

     4) доповнити пунктом 170.14 такого змiсту:

     "170.14. Особливостi визначення загального мiнiмального податкового зобов'язання платникiв податку - власникiв, орендарiв, користувачiв на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь.

     170.14.1. Для платникiв податку - власникiв, орендарiв, користувачiв на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь, не переданих такими особами в оренду (суборенду), емфiтевзис або iнше користування на пiдставi договорiв, укладених та зареєстрованих вiдповiдно до законодавства, загальне мiнiмальне податкове зобов'язання визначається контролюючим органом.

     170.14.2. У разi передачi таких земельних дiлянок в оренду (суборенду), емфiтевзис або iнше користування на пiдставi договорiв, укладених та зареєстрованих вiдповiдно до законодавства, їх розмiр враховується при визначеннi загального мiнiмального податкового зобов'язання орендарiв, користувачiв на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) таких земельних дiлянок у порядку, встановленому цим Кодексом.

     170.14.3. Визначення загального мiнiмального податкового зобов'язання фiзичним особам здiйснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осiб.

     Мiнiмальне податкове зобов'язання обчислюється контролюючим органом на пiдставi даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та/або на пiдставi оригiналiв чи належним чином засвiдчених копiй вiдповiдних документiв платника податкiв, зокрема документiв, що пiдтверджують право власностi/користування.

     При обчисленнi мiнiмального податкового зобов'язання нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок застосовується контролюючими органами з урахуванням вимог, встановлених пунктом 271.2 статтi 271 цього Кодексу.

     У разi державної реєстрацiї платника податку фiзичною особою - пiдприємцем загальне мiнiмальне податкове зобов'язання за земельнi дiлянки, вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь, якi використовуються таким пiдприємцем для провадження господарського дiяльностi, розраховується таким платником у порядку, визначеному пунктом 177.14 статтi 177 та статтею 2971 цього Кодексу, з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому вiдбулася державна реєстрацiя фiзичної особи - пiдприємця.

     Податкове повiдомлення-рiшення разом з детальним розрахунком суми податку про сплату рiчного податкового зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб, на суму позитивного значення рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та сумою сплачених протягом податкового (звiтного) року податкiв, зборiв, платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, пов'язаних з виробництвом та реалiзацiєю власної сiльськогосподарської продукцiї та/або з власнiстю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфiтевзисом, постiйним користуванням) земельними дiлянками, вiднесеними до сiльськогосподарських угiдь (далi у цьому пунктi - загальна сума сплачених податкiв, зборiв, платежiв), надсилається (вручається) платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року, наступного за звiтним.

     Якщо контролюючий орган не надiслав (не вручив) таке податкове повiдомлення-рiшення разом з детальним розрахунком суми податку у зазначений строк, фiзична особа звiльняється вiд вiдповiдальностi, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату рiчного податкового зобов'язання на суму позитивного значення рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв.

     Таке рiчне податкове зобов'язання може бути нараховано за податковi (звiтнi) перiоди (роки) в межах строкiв, визначених пунктом 102.1 статтi 102 цього Кодексу.

     Позитивне значення рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв є частиною зобов'язань з податку на доходи фiзичних осiб.

     Сума податку на доходи фiзичних осiб у частинi позитивного значення рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв розподiляється контролюючим органом пропорцiйно до питомої ваги площi кожної iз земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь, та сплачується (перераховується) до мiсцевих бюджетiв за мiсцезнаходженням таких земельних дiлянок.

     170.14.4. Сума податку на доходи фiзичних осiб у частинi позитивного значення такої рiзницi не враховується у загальнiй сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв у наступному податковому (звiтному) роцi.

     170.14.5. До загальної суми сплачених протягом податкового (звiтного) року податкiв, зборiв, платежiв платника податку включаються:

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв вiд продажу власної сiльськогосподарської продукцiї;

     земельний податок за земельнi дiлянки, вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь.

     У сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв не враховуються помилково та/або надмiру сплаченi у податковому (звiтному) роцi суми податкiв, зборiв, платежiв.

     170.14.6. У разi згоди платника податку з визначеним контролюючим органом загальним мiнiмальним податковим зобов'язанням та/або розрахованою сумою рiчного податкового зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб такий платник податку зобов'язаний сплатити зазначену у вiдповiдному податковому повiдомленнi-рiшеннi суму податку протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення.

     У разi незгоди платника податку з визначеним контролюючим органом загальним мiнiмальним податковим зобов'язанням та/або розрахованою у вiдповiдному податковому повiдомленнi-рiшеннi сумою рiчного податкового зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб такий платник податку має право у порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, протягом 30 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення звернутися до контролюючого органу для проведення звiрки даних, використаних для розрахунку суми податку на доходи фiзичних осiб, з наданням пiдтвердних документiв, зокрема щодо:

     земельних дiлянок, що знаходяться у платника податку у власностi та/або постiйному користуваннi або в орендi (суборендi, емфiтевзисi), їх нормативної грошової оцiнки та площi;

     суми доходу, отриманого вiд реалiзацiї власної сiльськогосподарської продукцiї;

     суми сплачених податкiв, зборiв, платежiв.

     У разi подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документiв на земельнi дiлянки або договорiв про передачу в оренду, емфiтевзис або iнше користування земельних дiлянок, укладених та зареєстрованих вiдповiдно до законодавства, вiдомостi про якi вiдсутнi у базах даних iнформацiйних систем центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, обчислення мiнiмального податкового зобов'язання здiйснюється на пiдставi поданих платником податку вiдомостей до отримання контролюючим органом iнформацiї вiд вiдповiдних органiв про власнiсть/користування або перехiд права власностi/користування на такi земельнi дiлянки.

     Якщо за результатами звiрки виявлено розбiжностi мiж даними контролюючого органу та даними, пiдтвердженими платником податку на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, контролюючий орган протягом 10 днiв, наступних за днем завершення звiрки, зобов'язаний скасувати (вiдкликати) таке податкове повiдомлення-рiшення та у разi потреби надiслати (вручити) платнику податку нове податкове повiдомлення-рiшення разом з детальним розрахунком суми податку, складене з урахуванням результатiв проведеної звiрки.

     170.14.7. Контролюючi органи за мiсцем податкової адреси платникiв податку в 10-денний строк iнформують контролюючi органи за мiсцезнаходженням вiдповiдних земельних дiлянок про надiсланi (врученi) платнику податку податковi повiдомлення-рiшення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     35. Пункти 172.1 i 172.2 статтi 172 викласти в такiй редакцiї:

     "172.1. Не оподатковується один раз протягом звiтного податкового року, за умови перебування такого майна у власностi платника податку бiльше трьох рокiв, дохiд, отриманий платником податку вiд продажу (обмiну):

     житлового будинку, квартири або їх частини, кiмнати, садового (дачного) будинку (включаючи об'єкт незавершеного будiвництва таких об'єктiв, земельну дiлянку, на якiй розташованi такi об'єкти, а також господарсько-побутовi споруди та будiвлi, розташованi на такiй земельнiй дiлянцi);

     земельної дiлянки, що не перевищує норми безоплатної передачi, визначенi статтею 121 Земельного кодексу України залежно вiд її призначення;

     земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власнiсть у процесi приватизацiї земель державних i комунальних сiльськогосподарських пiдприємств, установ та органiзацiй або приватизацiї земельних дiлянок, якi перебували у користуваннi такого платника, або видiленої в натурi (на мiсцевостi) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних дiлянок, отриманих платником податку у спадщину.

     Умова щодо перебування такого майна у власностi платника податку бiльше трьох рокiв не поширюється на майно, отримане платником податку у спадщину.

     Дохiд вiд вiдчуження господарсько-побутових споруд, що розташованi на однiй дiлянцi з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цiлей оподаткування окремо не визначається.

     172.2. Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу протягом звiтного (податкового) року другого об'єкта нерухомостi (крiм операцiй з вiдчуження житлової нерухомостi банками в порядку звернення стягнення за договорами iпотеки, що забезпечують кредит, наданий в iноземнiй валютi), iз зазначених у пунктi 172.1 цiєї статтi, або вiд продажу об'єкта нерухомостi, не зазначеного у пунктi 172.1 цiєї статтi, пiдлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статтi 167 цього Кодексу.

     Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу протягом звiтного (податкового) року третього та наступних об'єктiв нерухомостi (крiм операцiй з вiдчуження житлової нерухомостi банками в порядку звернення стягнення за договорами iпотеки, що забезпечують кредит, наданий в iноземнiй валютi) iз зазначених у пунктi 172.1 цiєї статтi, або вiд продажу другого та наступних об'єктiв нерухомостi, не зазначених у пунктi 172.1 цiєї статтi, пiдлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статтi 167 цього Кодексу, крiм випадкiв, якщо зазначене у цьому абзацi майно отримано платником податку у спадщину.

     Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу протягом звiтного (податкового) року третього та наступних об'єктiв нерухомостi у виглядi отриманих у спадщину об'єктiв нерухомостi, пiдлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статтi 167 цього Кодексу.

     Дохiд вiд продажу об'єктiв нерухомостi, зазначених в абзацi другому пункту 172.2 цiєї статтi, може бути зменшений на документально пiдтвердженi витрати на придбання об'єкта нерухомостi, розташованого на територiї України.

     Пiд витратами на придбання об'єкта нерухомостi розумiються:

     а) кошти, сплаченi платником податкiв як вартiсть цiнних паперiв та майнових прав, погашення яких вiдбулося шляхом передачi об'єкта нерухомостi (або його частини);

     б) кошти, переданi в управлiння управителю фонду фiнансування будiвництва;

     в) витрати, понесенi на придбання об'єкта нерухомостi на етапi незавершеного будiвництва;

     г) вартiсть об'єкта нерухомостi, переданого платнику податку у власнiсть як оплата його частки у статутному капiталi господарського товариства при виходi такого платника податкiв iз складу учасникiв юридичної особи;

     ґ) вартiсть предмета iпотеки, за якою iпотекодержатель набув у власнiсть предмет iпотеки;

     д) витрати на придбання об'єкта нерухомостi на пiдставi договору купiвлi-продажу, мiни, у тому числi вартiсть майна, що було передано як компенсацiя за такими договорами;

     е) реєстрацiйнi збори, державне мито та аналогiчнi платежi, що здiйснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт нерухомостi;

     є) вартiсть об'єкта нерухомостi, що був задекларований особою як об'єкт декларування у порядку одноразового (спецiального) добровiльного декларування, вiдповiдно до пiдроздiлу 94 роздiлу XX цього Кодексу;

     ж) вартiсть об'єкта нерухомостi, що був отриманий при лiквiдацiї (припиненнi) юридичної особи (у тому числi iноземної) або утворення без статусу юридичної особи (у тому числi iноземного) платником податкiв - акцiонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою);

     з) витрати, понесенi на будiвництво об'єкта нерухомостi.

     Об'єкт нерухомостi, подарований платнику податку, вважається придбаним за вартiстю, що дорiвнює сумi державного мита, реєстрацiйного збору чи iнших аналогiчних платежiв, податкiв та зборiв, сплачених у зв'язку з таким даруванням.

     Розрахунок зменшення доходу вiд продажу об'єктiв нерухомостi на суми дозволених витрат проводиться платником податку самостiйно, а якщо стороною договору купiвлi-продажу, мiни об'єктiв нерухомого майна є юридична особа чи самозайнята особа - такою особою.

     При цьому якщо платник податку скористався правом на зарахування витрат, вiн зобов'язаний задекларувати доходи вiд усiх операцiй з продажу, мiни об'єктiв нерухомостi, здiйснених протягом звiтного (податкового) року, в тому числi i якщо стороною договору купiвлi-продажу, мiни об'єкта нерухомого майна є юридична особа чи самозайнята особа.

     Копiї документiв, що пiдтверджують зазначенi витрати, надаються разом з податковою декларацiєю.

     У такому самому порядку оподатковується дохiд вiд продажу (обмiну) об'єкта незавершеного будiвництва".

     36. Пункт 173.2 статтi 173 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу (обмiну) протягом звiтного (податкового) року третього та наступних об'єктiв рухомого майна у виглядi легкового автомобiля та/або мотоцикла, та/або мопеда або iншого транспортного засобу, може бути зменшений на вартiсть такого об'єкта рухомого майна, що була задекларована особою як об'єкт декларування у порядку одноразового (спецiального) добровiльного декларування), вiдповiдно до пiдроздiлу 94 роздiлу XX цього Кодексу".

     37. У статтi 177:

     1) пiдпункт 177.4.3 пункту 177.4 пiсля слiв "сплаченi за одержання лiцензiй на провадження певних видiв господарської дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем" доповнити словами "роялтi на користь правовласникiв, як винагорода за використання об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав чи як вiдрахування на користь правовласникiв на пiдставi договорiв, укладених таким платником податку з органiзацiями колективного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про ефективне управлiння майновими правами правовласникiв у сферi авторського права i (або) сумiжних прав";

     2) пункт 177.10 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Облiк доходiв i витрат вiд виробництва та реалiзацiї власної сiльськогосподарської продукцiї ведеться окремо вiд облiку доходiв i витрат вiд здiйснення iнших видiв господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     3) доповнити пунктами 177.14 - 177.20 такого змiсту:

     "177.14. Зареєстрованi пiдприємцями фiзичнi особи - власники, орендарi, користувачi на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь, якi здiйснюють виробництво власної сiльськогосподарської продукцiї, а також голови сiмейних фермерських господарств, у тому числi щодо земельних дiлянок, що належать членам такого сiмейного фермерського господарства та використовуються таким сiмейним фермерським господарством, зобов'язанi подавати у складi рiчної податкової декларацiї додаток з розрахунком загального мiнiмального податкового зобов'язання.

     У такому додатку, зокрема, зазначаються:

     кадастровi номери земельних дiлянок, якi використовуються таким пiдприємцем для здiйснення пiдприємницької дiяльностi та для яких визначається мiнiмальне податкове зобов'язання, їх нормативна грошова оцiнка та площа;

     сума загального мiнiмального податкового зобов'язання, сума мiнiмального податкового зобов'язання щодо кожної земельної дiлянки окремо;

     загальна сума сплачених платником податку податкiв, зборiв, платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, пов'язаних з виробництвом та реалiзацiєю власної сiльськогосподарської продукцiї та/або з власнiстю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфiтевзисом, постiйним користуванням) земельними дiлянками, вiднесеними до сiльськогосподарських угiдь, та визначених вiдповiдно до пункту 177.15 цiєї статтi витрат на оренду земельних дiлянок (далi у цьому пунктi - загальна сума сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок) протягом податкового (звiтного) року;

     рiзниця мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок.

     177.15. Рiзниця мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок обчислюється шляхом вiднiмання вiд загального мiнiмального податкового зобов'язання загальної суми сплачених протягом податкового (звiтного) року податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок.

     До суми сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок вiдносяться:

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з чистого оподаткованого доходу вiд реалiзацiї власної сiльськогосподарської продукцiї;

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб, якi перебувають з платником податку у трудових або цивiльно-правових вiдносинах (крiм доходiв, якi сплаченi за придбання товарiв у фiзичних осiб), з доходiв за договорами оренди, суборенди, емфiтевзису земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення;

     єдиний податок (у разi переходу у податковому (звiтному) роцi iз спрощеної системи оподаткування на загальну);

     земельний податок за земельнi дiлянки, вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь, якi використовуються у пiдприємницькiй дiяльностi;

     рентна плата за спецiальне використання води;

     20 вiдсоткiв витрат на сплату орендної плати за вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь земельнi дiлянки, орендодавцями яких є юридичнi особи та/або якi перебувають у державнiй чи комунальнiй власностi.

     У сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок не враховуються помилково та/або надмiру сплаченi у податковому (звiтному) роцi суми податкiв, зборiв, платежiв.

     177.16. У разi використання земельної дiлянки на правi емфiтевзису податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр, сплаченi пiд час здiйснення виплат за таким договором емфiтевзису, щорiчно враховується у частцi, розрахованiй пропорцiйно до рiчної суми нарахованої амортизацiї на нематерiальний актив у виглядi права користування земельною дiлянкою за договором емфiтевзису.

     177.17. При позитивному значеннi рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок платник податку зобов'язаний збiльшити визначену в рiчнiй податковiй декларацiї суму податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає сплатi до бюджету, на суму такого позитивного значення та сплатити таку збiльшену суму податку до бюджету в порядку та строки, визначенi цим Кодексом для сплати податку на доходи фiзичних осiб. Позитивне значення рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок є частиною зобов'язань з податку на доходи фiзичних осiб.

     177.18. Позитивне значення рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок пiдлягає сплатi до бюджету в порядку та строки, визначенi цим Кодексом для сплати податку на доходи фiзичних осiб.

     177.19. Сума податку на доходи фiзичних осiб в частинi позитивного значення рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок сплачується (перераховується) до мiсцевих бюджетiв за мiсцезнаходженням земельних дiлянок пропорцiйно до питомої ваги площi кожної iз земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь.

     177.20. Сума податку на доходи фiзичних осiб у частинi позитивного значення такої рiзницi не враховується у загальнiй сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок у наступному податковому (звiтному) роцi".

     38. Абзац п'ятий пункту 179.9 статтi 179 викласти в такiй редакцiї:

     "розрахунки окремих видiв доходiв (витрат), загального мiнiмального податкового зобов'язання мають мiститися в додатках до податкової декларацiї, що заповнюються виключно платниками податку за наявностi таких доходiв (витрат) або необхiдностi розрахунку такого загального мiнiмального податкового зобов'язання".

     39. У пунктi 180.1 статтi 180:

     у текстi слова "особа, що" замiнити словами "особа, яка";

     у пiдпунктi 6 слова "загальної суми операцiй" замiнити словами "загальної суми вiд здiйснення операцiй".

     40. Пункт 181.1 статтi 181 викласти в такiй редакцiї:

     "181.1. У разi якщо загальна сума вiд здiйснення операцiй з постачання товарiв/послуг, що пiдлягають оподаткуванню згiдно з цим роздiлом, у тому числi операцiй з постачання товарiв/послуг з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережi (зокрема, але не виключно шляхом встановлення спецiального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи iнших цифрових пристроях), нарахована (сплачена) такiй особi протягом останнiх 12 календарних мiсяцiв, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартiсть), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органi за своїм мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крiм особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи".

     41. У пунктi 183.1 статтi 183 слова "особа, що" замiнити словами "особа, яка".

     42. У пунктi 184.3 статтi 184 слова "що подав заяву про анулювання реєстрацiї" замiнити словами "який подав заяву про анулювання реєстрацiї".

     43. У пiдпунктi "в" пункту 186.3 статтi 186 слова "послуги з розроблення, постачання та тестування" замiнити словами "послуги з розроблення та тестування".

     44. В абзацi першому пункту 187.10 статтi 187 слова "iншi житлово-комунальнi послуги, перелiк яких визначений законом" замiнити словами "iншi житлово-комунальнi послуги, перелiк яких визначений законом, нараховують плату за абонентське обслуговування".

     45. Абзац перший пункту 188.1 статтi 188 викласти в такiй редакцiї:

     "188.1. База оподаткування операцiй з постачання товарiв/послуг визначається виходячи з їх договiрної вартостi з урахуванням загальнодержавних податкiв та зборiв (крiм акцизного податку, який нараховується вiдповiдно до пiдпунктiв 213.1.9 i 213.1.14 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу, збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що справляється з вартостi послуг стiльникового рухомого зв'язку, податку на додану вартiсть та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лiкарських засобiв, у тому числi компонентiв кровi i вироблених з них препаратiв (крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв та елiксирiв)".

     46. Статтю 189 доповнити пунктом 189.18 такого змiсту:

     "189.18. У разi постачання тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, при їх постачаннi на митнiй територiї України, базою оподаткування є максимальна роздрiбна цiна таких товарiв без урахування податку на додану вартiсть".

     47. Пункт 190.1 статтi 190 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Базою оподаткування для тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, що ввозяться на митну територiю України, є максимальна роздрiбна цiна таких товарiв без урахування податку на додану вартiсть".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм.

     48. У пунктi 191.3 статтi 191 слова "вiдповiдно до Митного кодексу України" замiнити словами "у порядку, передбаченому Митним кодексом України".

     49. Пункт 192.1 статтi 192 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Розрахунок коригування до податкової накладної не може бути зареєстрований в Єдиному реєстрi податкових накладних пiзнiше 1095 календарних днiв з дати складання податкової накладної, до якої складений такий розрахунок коригування".

     У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим.

     50. В абзацi третьому пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 слово та знак "здоров'я"" замiнити словом "здоров'я".

     51. У пiдпунктi 196.1.4 пункту 196.1 статтi 196 слова "обiгу банкiвських металiв, iнших валютних цiнностей (крiм" замiнити словами "обiгу валютних цiнностей (крiм банкiвських металiв".

     52. У статтi 197:

     1) у пiдпунктi 197.1.29 пункту 197.1 слова i цифри "(товарна позицiя згiдно з УКТ ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусiв (товарна позицiя згiдно з УКТ ЗЕД 8702 90 90 10)" замiнити словами i цифрами "(товарна пiдкатегорiя згiдно з УКТ ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусiв (товарна пiдкатегорiя згiдно з УКТ ЗЕД 8702 40 00 10)";

     2) у пунктi 197.18 слова i цифри "за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 0101 10 10 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30 00" замiнити словами i цифрами "за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 0101 21 00 00, 0102 21 10 00, 0102 21 30 00";

     3) в абзацi третьому пункту 197.19 слова "розвiдкою, видобутком" виключити;

     4) доповнити пунктами 197.26 i 197.27 такого змiсту:

     "197.26. Звiльняються вiд оподаткування операцiї платникiв податку, якi здiйснюють:

     а) постачання на митнiй територiї України та/або ввезення на митну територiю України iнвестицiйного золота, включаючи iнвестицiйне золото у виглядi сертифiкатiв розподiленого чи нерозподiленого золота, або золота, яким торгують на золотих рахунках, зокрема, позик золота та свопiв, що передбачають право власностi або право вимоги стосовно iнвестицiйного золота, а також операцiї з iнвестицiйним золотом, що передбачають ф'ючерснi та форварднi угоди, що призводять до передачi права власностi або права вимоги стосовно iнвестицiйного золота;

     б) постачання послуг агентiв, якi дiють вiд iменi та за дорученням iншої особи у випадках, коли вони беруть участь у постачаннi iнвестицiйного золота своєму принципаловi/довiрителю;

     в) постачання послуг, пов'язаних з виробництвом iнвестицiйного золота та/або послуг з перетворення золота на iнвестицiйне золото.

     197.27. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання на митнiй територiї України тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, крiм операцiй:

     а) з першого постачання таких товарiв їх виробниками;

     б) з першого постачання таких товарiв суб'єктами господарювання, якi пов'язанi вiдносинами контролю з виробниками у розумiннi Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї". Перелiк суб'єктiв господарювання, пов'язаних вiдносинами контролю з виробниками, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику економiчного, соцiального розвитку i торгiвлi;

     в) iз ввезення таких товарiв на митну територiю України та їх першого постачання iмпортером на митнiй територiї України".

     53. У пунктi 198.6 статтi 198:

     в абзацах четвертому - шостому цифри "1095" замiнити цифрами "365";

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних згiдно з пунктом 201.16 статтi 201 цього Кодексу перебiг строкiв, зазначених у цьому пунктi, переривається на перiод зупинення реєстрацiї таких податкових накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати вiдповiдно абзацами восьмим та дев'ятим.

     54. Абзац третiй пункту 199.6 статтi 199 виключити.

     55. Пункт 200.11 статтi 200 викласти в такiй редакцiї:

     "200.11. Контролюючий орган має право протягом 60 календарних днiв, що настають за граничним строком подання податкової декларацiї, а в разi якщо така податкова декларацiя надана пiсля закiнчення граничного строку - за днем її фактичного подання, провести документальну перевiрку платника податку у порядку, передбаченому пiдпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу.

     Рiшення про проведення документальної перевiрки має бути прийнято не пiзнiше закiнчення граничного строку проведення камеральної перевiрки".

     56. У пунктi 212.1 статтi 212:

     1) пiдпункт 212.1.11 доповнити словами "(крiм тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах)";

     2) доповнити пiдпунктом 212.1.17 такого змiсту:

     "212.1.17. Особа - виробник та/або iмпортер тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, яка здiйснює їх реалiзацiю для цiлей оподаткування акцизним податком з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв за ставкою, визначеною пiдпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу".

     57. У статтi 213:

     1) у пунктi 213.1:

     у пiдпунктi 213.1.6 слова i цифри "що перевищують встановленi норми втрат з урахуванням пункту 214.6 статтi 214 цього Кодексу" замiнити словами i цифрами "крiм випадкiв, передбачених пунктом 216.3 статтi 216 цього Кодексу";

     пiдпункт 213.1.9 доповнити словами "(крiм тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах)";

     доповнити пiдпунктом 213.1.14 такого змiсту:

     "213.1.14. реалiзацiї виробниками та/або iмпортерами, у тому числi в роздрiбнiй торгiвлi тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, для цiлей оподаткування акцизним податком з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв";

     2) у пунктi 213.3:

     у пiдпунктi 213.3.5 цифри "2707 10 90 00, 2707 50 90 00" замiнити цифрами "2707 10 00 00, 2707 50 00 90";

     пiдпункт 213.3.6 пiсля слiв "на експорт" доповнити словами "або вивезення за межi митної територiї України невикористаної у виробництвi сировини";

     у пiдпунктi 213.3.13:

     в абзацi першому слова "якi здiйснюють реалiзацiю ферментованої (переробленої) тютюнової сировини" замiнити словами "за умови подальшого виготовлення з такої сировини ферментованої (переробленої) тютюнової сировини та її реалiзацiї";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Тютюново-ферментацiйнi заводи у строк, передбачений цим Кодексом для подання податкової декларацiї за мiсячний податковий перiод, подають до контролюючих органiв за основним мiсцем облiку звiт про обсяги iмпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осiб, якi виробляють тютюнову сировину на митнiй територiї України, обсяги виробництва, реалiзацiї виробникам тютюнових виробiв та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Такий звiт прирiвнюється до податкової декларацiї для цiлей застосування норм цього Кодексу щодо проведення перевiрок та притягнення до вiдповiдальностi за вчинення податкових правопорушень".

     58. Пункт 214.1 статтi 214 доповнити пiдпунктом 214.1.5 такого змiсту:

     "214.1.5. вартiсть за максимальними роздрiбними цiнами тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, з урахуванням податку на додану вартiсть та акцизного податку, реалiзованих вiдповiдно до пiдпункту 213.1.14 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу".

     59. У статтi 215:

     1) у пiдпунктi 215.2.3 пункту 215.2 цифри "2710 11 51 00, 2710 11 59 00" замiнити цифрами "2710 12 51 10, 2710 12 51 20, 2710 12 51 90, 2710 12 59 10, 2710 12 59 20, 2710 12 59 90";

     2) у пунктi 215.3:

     пiдпункт 215.3.1 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.1. спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, пиво:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
2203 00 Пиво iз солоду (солодове) гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 59,82
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 22 10 00,
2204 29 10 00),
2205 10 10 00,
2205 90 10 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00
Звичайнi (неiгристi) вина, сусло виноградне, збродженi напої, фактична мiцнiсть яких вища за 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 вiдсоткiв об'ємних одиниць етилового спирту, за умови, що етиловий спирт, який мiститься у готовому продуктi, має повнiстю ферментне (ендогенне) походження гривень за 1 лiтр 0,01
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 22 10 00,
2204 29 10 00,
2205 10 10 00,
2205 90 10 00,
2206 00 39 00
Вина iгристi та вина газованi, збродженi напої, вина (напої) ароматизованi iгристi (газованi), фактична мiцнiсть яких вища за 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 вiдсоткiв об'ємних одиниць етилового спирту, за умови, що етиловий спирт, який мiститься у готовому продуктi, має повнiстю ферментне (ендогенне) походження, якi розливаються у пляшки, закоркованi спецiальними пробками для таких напоїв типу "гриб", що утримуються на мiсцi за допомогою стяжок або застiбок, та/або мають надмiрний тиск, спричинений наявнiстю дiоксиду вуглецю у розчинi на рiвнi не менше 1 бар за температури 20° C гривень за 1 лiтр 12,23
2204, 2205, 2206 (вина та iншi збродженi напої без додання етилового спирту, в iншому мiсцi не зазначенi; вина та iншi збродженi напої з доданням етилового спирту) Вина та iншi збродженi напої (у тому числi сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi на основi зброджених напоїв), фактична мiцнiсть яких вища за 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22 вiдсотки об'ємних одиниць етилового спирту гривень за 1 лiтр 8,42
2204, 2205, 2206 (алкогольнi напої з доданням або без додання етилового спирту, в iншому мiсцi не зазначенi) Алкогольнi напої, фактична мiцнiсть яких вища за 22 вiдсотки об'ємних одиниць етилового спирту, iншi сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi на основi зброджених напоїв гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 133,31
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) гривень за 1 лiтр 1,11
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 вiдсоткiв об'ємних одиниць або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 133,31
2208 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту менш як 80 вiдсоткiв об'ємних одиниць, спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 133,31
2103 90 30 00,
2106 90
Тiльки продукти iз вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 177,73

";

     у пiдпункт 215.3.31 цифри "3824 90 97 20" замiнити цифрами "3824 99 96 20";

     у пiдпунктi 215.3.4 цифри i слова:

"

2707 50 10 00
2707 50 90 00
сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 вiдсоткiв об'ємних одиниць або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурi до 250° C за методом, визначеним згiдно з ASTM D 86 євро за 1000 лiтрiв 213,50

"

     замiнити цифрами i словами:

"

2707 50 00 10
2707 50 00 90
сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 об. % або бiльше (включаючи втрати) переганяються при температурi до 250° C за методом ISO 3405 (еквiвалентним методу ASTM D 86) євро за 1000 лiтрiв 213,50

";

     цифри i слова:

"

2710 12 21 00 уайт-спiрит - " - 213,50

"

     замiнити цифрами i словами:

"

2710 12 21 10
2710 12 21 90
уайт-спiрит - " - 213,50

";

     цифри i слова:

"

2707 10 10 00
2707 10 90 00
Бензол - " - 195
2707 20 10 00
2707 20 90 00
Толуол - " - 195
2707 30 10 00
2707 30 90 00
Ксилол - " - 195

"

     замiнити цифрами i словами:

"

2707 10 00 00 Бензол - " - 195
2707 20 00 10
2707 20 00 90
Толуол - " - 195
2707 30 00 10
2707 30 00 90
Ксилол - " - 195

";

     цифри i слова:

"

3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне - " - 162

"

     замiнити цифрами i словами:

"

3824 99 96 10 Паливо моторне альтернативне - " - 162

";

     пiдпункт 215.3.5 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.5. Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя (крiм моторних транспортних засобiв, зазначених у товарних пiдкатегорiях 8702 40 00 10, 8702 40 00 90, 8702 90 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД):

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку у твердiй сумi з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:  
8702 10 - тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):  
  - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2500 куб. см:  
8702 10 11 - - - новi:  
8702 10 11 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5000 куб. см 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 10 11 30 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5000 куб. см 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 10 19 - - - що використовувалися:  
8702 10 19 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5000 куб. см 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 10 19 90 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5000 куб. см 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2500 куб. см:  
8702 10 91 00 - - - новi 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 10 99 00 - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 20 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:  
8702 20 10 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2500 куб. см:  
8702 20 10 10 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5000 куб. см новi 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 20 10 90 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5000 куб. см новi 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 20 90 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2500 куб. см новi 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 30 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням iз зворотно-поступальним рухом поршня та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:  
8702 30 10 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2800 куб. см новi 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 30 90 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2800 куб. см новi 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 90 - iншi:  
  - - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:  
  - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2800 куб. см:  
8702 90 11 00 - - - - новi 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 90 19 00 - - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2800 куб. см:  
8702 90 31 00 - - - - новi 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 90 39 00 - - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна.

     Ставки податку для транспортних засобiв, що використовувалися понад 8 рокiв i вiдповiдають коду 8702 згiдно з УКТ ЗЕД, застосовуються з коефiцiєнтом 50";

     у пiдпунктi 215.3.51:

     в абзацi одинадцятому слова i цифри "товарнiй позицiї 8703 90 10 10" замiнити словами i цифрами "товарних пiдкатегорiях 8703 80 10 10, 8703 80 90 10";

     в абзацi дванадцятому цифри "8703 90 10 90, 8703 90 90 00" замiнити цифрами "8703 80 10 90, 8703 80 90 90, 8703 90 00 00";

     пiдпункт 215.3.7 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку у твердiй сумi з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8711 10 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них, з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння, з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 куб. см 0,062 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 20 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них, з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння, з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 куб. см, але не бiльш як 250 куб. см: 0,062 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 30 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них, з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння, з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 куб. см, але не бiльш як 500 куб. см: 0,062 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них, з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння, з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 500 куб. см, але не бiльш як 800 куб. см 0,443 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них, з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння, з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 800 куб. см 0,447 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 60 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з колясками або без них, з електричним двигуном для пересування 22 євро за 1 штуку
8711 90 00 00 Iншi мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски 22 євро за 1 штуку

";

     у пiдпунктi 215.3.8 цифри "8716 10 99 00" замiнити цифрами "8716 10 98 00";

     пiдпункт 215.3.10 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.10. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, реалiзованих вiдповiдно до пiдпунктiв 213.1.9 i 213.1.14 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу, ставка податку становить 5 вiдсоткiв".

     60. У статтi 216:

     1) пункт 216.9 доповнити словами "а для пiдакцизних товарiв, наявнiсть або мiсцезнаходження яких не пiдтверджено таким суб'єктом господарювання, у тому числi таких товарiв, недостача яких виявлена за результатами iнвентаризацiї, проведеної суб'єктом господарювання роздрiбної торгiвлi на вимогу контролюючого органу при проведеннi перевiрки такого органу, - дата складення вiдповiдного документа, що засвiдчує зазначенi факти";

     2) доповнити пунктом 216.14 такого змiсту:

     "216.14. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалiзацiї тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, вiдповiдно до пiдпункту 213.1.14 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу є дата реалiзацiї виробниками та/або iмпортерами тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах у роздрiбнiй торгiвлi або суб'єктам господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть з оптової та/або роздрiбної торгiвлi такими виробами".

     61. Статтю 221 доповнити пунктом 221.7 такого змiсту:

     "221.7. Акцизний податок з реалiзованих тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, вiдповiдно до пiдпункту 213.1.14 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу нараховується та сплачується платниками податку самостiйно у разi реалiзацiї ними тютюнових виробiв, тютюну та/або промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, у роздрiбнiй торгiвлi або суб'єктам господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть з оптової та/або роздрiбної торгiвлi такими виробами".

     62. В абзацi четвертому пiдпункту 222.1.2 пункту 222.1 статтi 222 цифри i слово "126.2 статтi 126" замiнити цифрами i словом "124.11 статтi 124".

     63. У статтi 226:

     1) перше речення пункту 226.6 пiсля слiв "пiдлягають усi" доповнити словами i цифрами "(крiм зазначених у пунктi 226.10 цiєї статтi)";

     2) пункт 226.10 доповнити абзацами п'ятим i шостим такого змiсту:

     "тестовi зразки алкогольних напоїв, якi не призначенi для роздрiбного продажу i ввозяться на митну територiю України суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiї на право оптової торгiвлi вiдповiдною продукцiєю, для проведення дослiджень чи випробувань (калiбрування лабораторного обладнання, проведення дегустацiй, вивчення фiзико-хiмiчних показникiв, дизайну), але не бiльше 3 лiтрiв кожного виробу;

     звичайнi (неiгристi) вина та збродженi напої, що класифiкуються у товарнiй позицiї 2204 (крiм 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 22 10 00, 2204 29 10 00) та у товарних пiдкатегорiях 2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 згiдно з УКТ ЗЕД, фактична мiцнiсть яких вища за 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 вiдсоткiв об'ємних одиниць етилового спирту, за умови, що етиловий спирт, який мiститься у готовому продуктi, має повнiстю ферментне (ендогенне) походження".

     64. У пунктi 227.3 статтi 227 слово "п'яти" замiнити словом "трьох".

     65. У статтi 229:

     1) у пiдпунктi 229.4.1 пункту 229.4 та пiдпунктах 229.5.1, 229.5.3, 229.5.7 пункту 229.5 цифри "2710 12 21 00" замiнити цифрами "2710 12 21 10, 2710 12 21 90";

     2) в абзацах першому i третьому пiдпункту 229.6.1 пункту 229.6 та пiдпунктi 229.7.1 пункту 229.7 цифри "2707 10 90 00, 2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00" замiнити цифрами "2707 10 00 00, 2707 20 00 90, 2707 30 00 90, 2707 50 00 90".

     66. Пiдпункт 230.1.1 пункту 230.1 статтi 230 доповнити абзацом п'ятнадцятим такого змiсту:

     "Проведення пломбування мiсць можливого доступу до спирту на акцизних складах, на територiї яких виробляється спирт етиловий, i на територiї пiдприємств, якi є виробниками продукцiї, зазначеної у пунктi 229.1 статтi 229 цього Кодексу, здiйснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, у якому встановлюються вимоги до пломбування обладнання, устаткування, спиртових комунiкацiй та приладiв облiку спирту, а також продукцiї, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий (у тому числi витратомiрiв-лiчильникiв). Мiсця виробництва спирту етилового, якi пiдлягають пломбуванню, фiксуються системою вiдеоспостереження".

     67. Пункти 243.1 - 243.4 статтi 243 викласти в такiй редакцiї:

     "243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря окремих забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди 2574,43
Амiак 482,84
Ангiдрид сiрчистий 2574,43
Ацетон 965,67
Бенз(о)пiрен 3277278,63
Бутилацетат 579,84
Ванадiю п'ятиокис 9656,78
Водень хлористий 96,99
Вуглецю окис 96,99
Вуглеводнi 145,50
Газоподiбнi фтористi сполуки 6373,91
Твердi речовини 96,99
Кадмiю сполуки 20376,22
Марганець та його сполуки 20376,22
Нiкель та його сполуки 103816,62
Озон 2574,43
Ртуть та її сполуки 109127,84
Свинець та його сполуки 109127,84
Сiрководень 8273,63
Сiрковуглець 5376,59
Спирт н-бутиловий 2574,43
Стирол 18799,08
Фенол 11685,10
Формальдегiд 6373,91
Хром та його сполуки 69113,38.

     243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi встановлено клас небезпечностi:

Клас небезпечностi Ставка податку, гривень за 1 тонну
I 18413,24
II 4216,92
III 628,32
IV 145,50.

     243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi не встановлено клас небезпечностi (крiм двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно вiд установлених орiєнтовно безпечних рiвнiв впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повiтрi населених пунктiв:

Орiєнтовно безпечний рiвень впливу речовин (сполук), мiлiграмiв на 1 куб. метр Ставка податку, гривень за 1 тонну
Менше нiж 0,0001 775097,25
0,0001 - 0,001 (включно) 66410,35
Понад 0,001 - 0,01 (включно) 9173,92
Понад 0,01 - 0,1 (включно) 2574,43
Понад 0,1 96,99.

     243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 30 гривень за 1 тонну".

     68. Пункти 245.1 i 245.2 статтi 245 викласти в такiй редакцiї:

     "245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у воднi об'єкти:

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонiйний 12883,84
Органiчнi речовини (за показниками бiохiмiчного споживання кисню (БСК 5) 5156,8
Завислi речовини 369,52
Нафтопродукти 75792,4
Нiтрати 1108,56
Нiтрити 63278,16
Сульфати 369,52
Фосфати 10297,44
Хлориди 369,52.

     245.2. Ставки податку за скиди у воднi об'єкти забруднюючих речовин, якi не увiйшли до пункту 245.1 цiєї статтi та на якi встановлено гранично допустиму концентрацiю або орiєнтовно безпечний рiвень впливу:

Гранично допустима концентрацiя забруднюючих речовин або орiєнтовно безпечний рiвень впливу, мiлiграмiв на 1 лiтр Ставка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно) 1349948,0
Понад 0,001 - 0,1 (включно) 978777,84
Понад 0,1 - 1 (включно) 168741,52
Понад 1 - 10 (включно) 17173,04
Понад 10 3437,76

".

     69. Пункти 246.1 i 246.2 статтi 246 викласти в такiй редакцiї:

     "246.1. Ставки податку за розмiщення окремих видiв надзвичайно небезпечних вiдходiв:

     246.1.1. обладнання та приладiв, що мiстять ртуть, елементи з iонiзуючим випромiнюванням - 952,02 гривнi за одиницю;

     246.1.2. люмiнесцентних ламп - 16,57 гривнi за одиницю.

     246.2. Ставки податку за розмiщення вiдходiв, якi встановлюються залежно вiд класу небезпеки та рiвня небезпечностi вiдходiв:

Клас небезпеки вiдходiв Рiвень небезпечностi вiдходiв Ставка податку, гривень за 1 тонну
I надзвичайно небезпечнi 1546,22
II високонебезпечнi 56,32
III помiрно небезпечнi 14,12
IV малонебезпечнi 5,50
  малонебезпечнi нетоксичнi вiдходи гiрничої промисловостi 0,54

".

     70. У пунктi 247.1 статтi 247 цифри "0,0127" замiнити цифрами "0,0133".

     71. Пункт 248.1 статтi 248 викласти в такiй редакцiї:

     "248.1. Ставки податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк:

Категорiя вiдходiв Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв (крiм вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання), гривень за 1 куб. метр Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивнi 632539,66 21084,66
Середньоактивнi та низькоактивнi 11807,40 4216,92

".

     72. У статтi 252:

     1) абзац перший пункту 252.1 викласти в такiй редакцiї:

     "252.1. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у виглядi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), види якої встановленi кондицiями на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр (далi - платники рентної плати)";

     2) абзац перший пункту 252.3 викласти в такiй редакцiї:

     "252.3. Об'єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин по кожнiй наданiй у користування дiлянцi надр, що визначена у вiдповiдному спецiальному дозволi, є обсяг товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), що є результатом господарської дiяльностi з видобування корисних копалин у податковому (звiтному) перiодi, види якої встановленi кондицiями на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр, до якої належать";

     3) пункт 252.5 викласти в такiй редакцiї:

     "252.5. Види товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) визначаються платником рентної плати згiдно iз видами продукцiї, якi встановленi кондицiями на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр, у тому числi кондицiї товарiв та послуг, з урахуванням затверджених платником схем руху товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) на виробничих дiльницях та мiсцях зберiгання з урахуванням складу вихiдної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологiчного процесу та вимог до кiнцевої продукцiї";

     4) у пiдпунктi 252.7.2 пункту 252.7 пiсля слiв "вуглеводневої сировини" доповнити словами "а також руд залiза";

     5) пункт 252.8 доповнити абзацами тринадцятим i чотирнадцятим такого змiсту:

     "Фактична цiна реалiзацiї для руд залiза визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, за податковий (звiтний) перiод, як середня вартiсть залiзної руди за iндексом IODEX 62 % FE CFR China, перерахована у гривнi за тонну за курсом Нацiонального банку України станом на 1 число мiсяця, що настає за податковим (звiтним) перiодом, за iнформацiєю, що офiцiйно зазначена свiтовим iнформацiйним агентством Platts.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, до 10 числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, розмiщує визначену фактичну цiну реалiзацiї руд залiза на своєму офiцiйному веб-сайтi у спецiальному роздiлi та повiдомляє центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     6) абзац четвертий пункту 252.16 викласти в такiй редакцiї:

     "Крмпе - коефiцiєнт рентабельностi гiрничого пiдприємства у розмiрi 0,20, крiм випадкiв, коли бiльша величина такого коефiцiєнта затверджена в технiко-економiчних розрахунках матерiалiв геолого-економiчної оцiнки запасiв корисних копалин дiлянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр (десятковий дрiб) при встановленнi кондицiй на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр";

     7) абзац шостий пункту 252.18 викласти в такiй редакцiї:

     "Кпп - коригуючий коефiцiєнт, величина якого вiдповiдає встановленому у пунктi 252.22 цiєї статтi або величинi добутку кiлькох коефiцiєнтiв, встановлених у пунктi 252.22 цiєї статтi, у разi наявностi пiдстав їх одночасного застосування за вiдповiдними критерiями";

     8) абзац перший пункту 252.19 викласти в такiй редакцiї:

     "252.19. Обсяг (кiлькiсть) вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), згiдно iз видами продукцiї, якi встановленi затвердженими кондицiями на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр, визначається платником рентної плати самостiйно у журналi облiку видобутих корисних копалин вiдповiдно до вимог затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) на виробничих дiльницях та мiсцях зберiгання з урахуванням складу вихiдної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологiчного процесу та вимог до кiнцевої продукцiї i нормативних актiв, що регламентують вимоги визначення якостi сировини та кiнцевого продукту, визначення вмiсту основної та супутньої корисної копалини в лабораторiях, атестованих згiдно з правилами уповноваження та атестацiї у державнiй метрологiчнiй системi";

     9) у пунктi 252.20:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "252.20. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобутi кориснi копалини (мiнеральну сировину), види товарної продукцiї гiрничого пiдприємства якої затвердженi кондицiями на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр, установлюються у вiдсотках вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства у таких розмiрах";

     у таблицi позицiї:

"

Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гiрничому пiдприємству Ставка, вiдсоток вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства

"

     замiнити позицiями:

"

Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гiрничому пiдприємству для видобування корисної копалини у виглядi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) Ставка, вiдсоток вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини)

";

     позицiї та цифри:

"руди залiза 12,00, якщо середня вартiсть залiзної руди за iндексом IODEX 58 % FE CFR China, то офiцiйно визначений свiтовим iнформацiйним агентством Platts, за податковий (звiтний) перiод становить 70 i бiльше доларiв США;
11,00, якщо середня вартiсть залiзної руди за iндексом IODEX 58 % FE CFR China, що офiцiйно визначений свiтовим iнформацiйним агентством Platts, за податковий (звiтний) перiод становить менше 70 доларiв США4";

     замiнити позицiями та цифрами:

"руди залiза 3,50, якщо середня вартiсть залiзної руди за iндексом IODEX 62 % FE CFR China, що офiцiйно визначений свiтовим iнформацiйним агентством Platts, за податковий (звiтний) перiод становить 100 доларiв США i менше;
5,00, якщо середня вартiсть залiзної руди за iндексом IODEX 62 % FE CFR China, що офiцiйно визначений свiтовим iнформацiйним агентством Platts, за податковий (звiтний) перiод становить бiльше 100 та не перевищує 200 доларiв США включно;
10,00, якщо середня вартiсть залiзної руди за iндексом IODEX 62 % FE CFR China, що офiцiйно визначений свiтовим iнформацiйним агентством Platts, за податковий (звiтний) перiод становить бiльше 200 доларiв США";

     примiтку 4 виключити;

     10) у пунктi 252.22 доповнити таблицю такою позицiєю:

"Видобування руд залiза 0,90".

     73. Пункт 253.5 статтi 253 викласти в такiй редакцiї:

     "253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно вiд корисних властивостей надр i ступеня екологiчної безпеки пiд час їх використання у таких розмiрах:

Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця вимiру Ставка рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рiк
Використання пiдземного простору надр - пористих чи трiщинуватих геологiчних утворень (пластiв-колекторiв) зберiгання природного газу та газоподiбних продуктiв тис. куб. метрiв активного об'єму 0,56
Використання пiдземного простору - спецiально створених та iснуючих гiрничих виробок (вiдпрацьованих i пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберiгання нафти та iнших рiдких нафтопродуктiв куб. метрiв 0,56
витримування виноматерiалiв, виробництво i зберiгання винопродукцiї кв. метрiв 1,59
вирощування грибiв, овочiв, квiтiв та iнших рослин - " - 0,90
зберiгання харчових продуктiв, промислових та iнших товарiв, речовин i матерiалiв - " - 0,69
провадження iншої господарської дiяльностi - " - 2,23

".

     74. Пункт 254.4 статтi 254 викласти в такiй редакцiї:

     "254.4. Ставки рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України встановлюються в таких розмiрах:

Вид радiозв'язку Дiапазон радiочастот Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радiочастот на мiсяць, гривень
1. Радiорелейний зв'язок фiксованої радiослужби 0,03 - 300 ГГц 1,11
2. Радiозв'язок:    
  фiксованої, рухомої сухопутної радiослужб 0,03 - 470 МГц 1089,38
  морської радiослужби 0,03 - 470 МГц 544,69
3. Радiозв'язок у системi охоронної та охоронно - пожежної сигналiзацiї 30 - 470 МГц 1089,38
4. Радiозв'язок з використанням радiоподовжувачiв 30 - 470 МГц 546,39
5. Радiозв'язок у системi передавання даних з використанням шумоподiбних сигналiв 1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц
27,521
6. Радiозв'язок у системi з фiксованим абонентським радiодоступом стандарту DECT 30 - 3000 МГц 54,98
7. Транкiнговий радiозв'язок 30 - 470 МГц 3378,05
8. Пошуковий радiозв'язок 30 - 960 МГц 43574,69
9. Радiолокацiйна та радiонавiгацiйна радiослужби 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
109,95
10. Радiозв'язок супутникової рухомої та фiксованої радiослужб 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
72,17
11. Стiльниковий радiозв'язок 300 - 791 МГц
821 - 832 МГц
862 - 880 МГц
915 - 925 МГц
960 - 1710 МГц
1785 - 1805 МГц
1880 - 1920 МГц
1980 - 2110 МГц
2170 - 2200 МГц
24239,511
    791 - 821 МГц
832 - 862 МГц
880 - 915 МГц
925 - 960 МГц
24239,512, 3, 4
    1710 - 1785 МГц
1805 - 1880 МГц
1920 - 1980 МГц
2110 - 2170 МГц
24239,512, 5, 6
    2510 - 2545 МГц
2565 - 2570 МГц
2630 - 2665 МГц
2685 - 2690 МГц
3150,002, 7, 8
12. Радiозв'язок у багатоканальних розподiльчих системах для передавання та ретрансляцiї телевiзiйного зображення, передавання звуку, цифрової iнформацiї 2000 - 2300 МГц
2400 - 2510 МГц
2545 - 2565 МГц
2570 - 2575 МГц
2610 - 2630 МГц
2665 - 2685 МГц
2690 - 3400 МГц
3800 - 7000 МГц
48,121
    10 - 42,5 ГГц 17,191
13. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 30 кГц - 30 МГц  
  до 1 кВт включно   1305,85
  вiд 1,1 до 10 кВт включно   1962,25
  вiд 10,1 до 100 кВт включно   2776,71
  вiд 101 до 500 кВт включно   3268,10
  вiд 501 кВт i вище   5429,63
14. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 30 - 300 МГц  
  вiд 1 до 10 Вт включно   54,98
  вiд 10,1 до 100 Вт включно   164,97
  вiд 101 Вт до 1 кВт включно   271,48
  вiд 1,1 до 5 кВт включно   436,45
  вiд 5,1 до 20 кВт включно   817,90
  вiд 20,1 кВт i вище   1089,38
15. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
 
  до 100 Вт включно   408,94
  вiд 101 Вт до 1 кВт включно   817,90
  вiд 1,1 до 10 кВт включно   1305,85
  вiд 10,1 кВт i вище   1635,74
16. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 300 - 880 МГц  
  до 10 Вт включно   37,81
  вiд 10,1 до 100 Вт включно   75,60
  вiд 101 Вт до 1 кВт включно   164,97
  вiд 1,1 до 5 кВт включно   326,51
  вiд 5,1 до 20 кВт включно   652,93
  вiд 20,1 кВт i вище   817,90
161. Види радiозв'язку (незалежно вiд служби, системи, радiотехнологiї, радiоелектронних засобiв, випромiнювальних пристроїв) 2300 - 2400 МГц
2575 - 2610 МГц
3400 - 3800 МГц
3150,00
17. Види радiозв'язку (служби, системи, радiотехнологiї, радiоелектроннi засоби, випромiнювальнi пристрої), що не зазначенi у пунктах 1 - 161 пункту 254.4 цiєї статтi 9 кГц - 400 ГГц 1635,74

____________
     1 Для ширини смуги радiочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регiонi окремо, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефiцiєнт 0,75.
     2 Для ширини безперервного iнтервалу (суцiльної смуги) радiочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регiонi окремо та/або в усiх регiонах України, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується пiдвищувальний коефiцiєнт 1,2.
     3 Для ширини смуги радiочастот, яка перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регiонi окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується пiдвищувальний коефiцiєнт 1,4.
     4 Для ширини безперервного iнтервалу (суцiльної смуги) радiочастот в усiх регiонах України, що дорiвнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регiонi, за умови, що загальна ширина смуги радiочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному дiапазонi радiочастот, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефiцiєнт 0,75.
     5 Для ширини смуги радiочастот, яка перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регiонi окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується пiдвищувальний коефiцiєнт 1,4.
     6 Для ширини безперервного iнтервалу (суцiльної смуги) радiочастот в усiх регiонах України, що дорiвнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регiонi, за умови, що загальна ширина смуги радiочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному дiапазонi радiочастот, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефiцiєнт 0,75.
     7 Для ширини смуги радiочастот, яка перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регiонi окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується пiдвищувальний коефiцiєнт 1,4.
     8 Для ширини безперервного iнтервалу (суцiльної смуги) радiочастот в усiх регiонах України, що дорiвнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регiонi, за умови, що загальна ширина смуги радiочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному дiапазонi радiочастот, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефiцiєнт 0,75.

     Передбаченi цими примiтками пiдвищувальнi та понижувальнi коефiцiєнти застосовуються окремо до об'єкта оподаткування шляхом додавання/вiднiмання грошового значення вiдповiдного коефiцiєнта до нього. Грошове значення коефiцiєнта розраховується шляхом визначення рiзницi мiж об'єктом оподаткування, до якого застосовується коефiцiєнт, помножений на коефiцiєнт, та об'єктом оподаткування, до якого застосовується коефiцiєнт.

     Щомiсяця, до 10 числа мiсяця, наступного за звiтним, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, на своєму офiцiйному веб-сайтi оприлюднює, а також надає центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, iнформацiю про виданi лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України iз зазначенням смуг радiочастот та з урахуванням радiотехнологiї i технологiчних особливостей використання таких смуг щодо кожного платника рентної плати за користування радiочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати вiдповiдно до позицiї 11 пункту 254.4 цiєї статтi, в обсягах, необхiдних для визначення потреби застосування коефiцiєнтiв до ставок рентної плати за користування радiочастотним ресурсом, передбачених цими примiтками, за формою, затвердженою нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     75. У статтi 255:

     1) пiдпункти 255.5.1 - 255.5.7 пункту 255.5 викласти в такiй редакцiї:

     "255.5.1. за спецiальне використання поверхневих вод:

Район рiчкових басейнiв Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрiв
Район басейну рiчки Днiпро 75,53
Район басейну рiчки Днiстер 39,90
Район басейну рiчки Дунай 29,96
Район басейну рiчки Пiвденний Буг 89,87
Район басейну рiчки Дон 129,90
Район басейну рiчки Вiсла 39,90
Район басейну рiчок Криму 133,19
Район басейну рiчок Причорномор'я 159,91
Район басейну рiчок Приазов'я 159,91

     255.5.2. за спецiальне використання пiдземних вод:

Найменування регiону Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрiв
Автономна Республiка Крим (крiм м. Севастополя) 123,18
м. Севастополь 123,18
Область:  
Вiнницька 106,46
Волинська 109,97
Днiпропетровська 93,29
Донецька 126,59
Житомирська 106,46
Закарпатська 69,95
Запорiзька 106,46
Iвано-Франкiвська 166,51
Київська 91,31
Кiровоградська 123,18
Львiвська 96,63
Луганська 139,84
Миколаївська 139,84
Одеська 116,56
Полтавська 80,26
Рiвненська 99,80
Сумська 91,41
Тернопiльська 129,90
Харкiвська 99,86
Херсонська 99,86
Хмельницька 126,59
Черкаська 72,02
Чернiвецька 116,56
Чернiгiвська 99,86
м. Київ 99,50

     255.5.3. для потреб гiдроенергетики - 12,95 гривнi за 10 тис. куб. метрiв води, пропущеної через турбiни гiдроелектростанцiй;

     255.5.4. для потреб водного транспорту з усiх рiчок, крiм Дунаю:

     для вантажного самохiдного i несамохiдного флоту, що експлуатується, - 0,2219 гривнi за 1 тоннаж-добу експлуатацiї;

     для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0246 гривнi за 1 мiсце-добу експлуатацiї;

     255.5.5. для потреб рибництва:

     67,97 гривнi за 10 тис. куб. метрiв поверхневої води;

     81,71 гривнi за 10 тис. куб. метрiв пiдземної води;

     255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:

     63,22 гривнi за 1 куб. метр поверхневої води;

     73,73 гривнi за 1 куб. метр пiдземної води;

     255.5.7. за шахтну, кар'єрну та дренажну воду - 14,64 гривнi за 100 куб. метрiв води";

     2) пункт 255.7 викласти в такiй редакцiї:

     "255.7. Житлово-комунальнi пiдприємства застосовують до ставок рентної плати коефiцiєнт 0,3 в частинi обсягiв води технологiчних нормативiв використання питної води, визначених вiдповiдно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовiдведення";

     3) пункт 255.8 виключити.

     76. Пункт 256.3 статтi 256 викласти в такiй редакцiї:

     "256.3. Ставки рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв встановлюються у таких розмiрах:

     256.3.1. за заготiвлю деревини основних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Сосна 304,60 196,20 75,66 8,24
Модрина 135,57 117,19 44,57 10,29
Ялина, ялиця 280,28 239,80 91,78 10,37
Дуб (крiм дуба коркового) 800,39 382,48 128,56 13,47
Ясен, клен (крiм явора) 300,12 255,05 128,56 13,47
Бук 575,33 368,60 123,39 11,43
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа 43,54 38,91 29,53 10,29
Осика, вiльха сiра, тополя 26,48 21,77 17,20 7,27
Другий пояс лiсiв
Сосна 256,03 165,74 64,26 7,27
Модрина 117,19 99,09 38,32 9,37
Ялина, ялиця 236,80 202,15 78,49 8,86
Дуб (крiм дуба коркового) 675,97 326,62 107,76 10,29
Ясен, клен (крiм явора) 253,46 217,71 107,76 10,29
Бук 488,34 312,61 104,73 9,37
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа 37,34 31,14 24,87 8,24
Осика, вiльха сiра, тополя 21,77 20,22 15,56 6,21
256.3.2. за заготiвлю деревини неосновних лiсових порiд:
Найменування лiсової породи Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Самшит 1401,06 1197,37 598,16 13,47
Бархат, горiх 872,42 746,43 373,25 13,47
Груша, кизил, явiр 699,80 598,72 299,59 13,47
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня 522,52 446,31 222,93 13,47
Каштан, дуб корковий 436,93 373,25 186,59 13,47
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина 348,33 298,59 149,27 13,47
Акацiя, бруслина, бирючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха 261,25 223,93 112,00 13,47
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях) 87,07 74,67 37,34 7,27
Другий пояс лiсiв
Самшит 1186,52 1013,87 508,00 10,29
Бархат, горiх 743,27 634,51 317,26 10,29
Груша, кизил, явiр 593,98 506,96 254,01 10,29
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня 444,76 381,00 190,68 10,29
Каштан, дуб корковий 371,62 318,80 158,62 10,29
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина 297,09 253,46 126,44 10,29
Акацiя, бруслина, бирючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха 222,37 189,75 95,38 10,29
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях) 74,67 63,68 32,17 6,21

".

     77. У пiдпунктi 266.7.2 пункту 266.7 статтi 266:

     1) в абзацi першому слова та цифри "Податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку, обчисленого згiдно з пiдпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цiєї статтi" замiнити словами та цифрами "Податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку, обчисленого згiдно з пiдпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цiєї статтi, разом з детальним розрахунком суми/сум податку";

     2) пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку та вiдповiднi платiжнi реквiзити, визначенi в абзацi першому цього пiдпункту, що надсилаються платнику податку, повиннi мiстити щодо кожного з об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, зокрема, але не виключно, iнформацiю про адресу мiсцезнаходження об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомостi, його площу, ставки та наданi фiзичним особам пiльги зi сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим.

     78. У пiдпунктi 267.6.2 пункту 267.6 статтi 267:

     1) в абзацi першому слова "Податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку" замiнити словами "Податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку разом з детальним розрахунком суми/сум податку";

     2) пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку та вiдповiднi платiжнi реквiзити, визначенi в абзацi першому цього пiдпункту, що надсилаються платнику податку, повиннi мiстити щодо кожного з об'єктiв, зокрема, але не виключно, iнформацiю про транспортний засiб: марка, модель, об'єм цилiндрiв двигуна (куб. см), рiк випуску та розмiр ставки податку".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим.

     79. У статтi 269:

     1) у назвi слова "земельного податку" замiнити словами "плати за землю";

     2) пункт 269.1 викласти в такiй редакцiї:

     "269.1. Платниками плати за землю є:

     269.1.1. платники земельного податку:

     269.1.1.1. власники земельних дiлянок, земельних часток (паїв);

     269.1.1.2. землекористувачi, яким вiдповiдно до закону наданi у користування земельнi дiлянки державної та комунальної власностi на правах постiйного користування;

     269.1.2. платники орендної плати - землекористувачi (орендарi) земельних дiлянок державної та комунальної власностi на умовах оренди".

     80. Статтю 270 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 270. Об'єкти оподаткування платою за землю

     270.1. Об'єктами оподаткування платою за землю є:

     270.1.1. об'єкти оподаткування земельним податком:

     270.1.1.1. земельнi дiлянки, якi перебувають у власностi;

     270.1.1.2. земельнi частки (паї), якi перебувають у власностi;

     270.1.1.3. земельнi дiлянки державної та комунальної власностi, якi перебувають у володiннi на правi постiйного користування;

     270.1.2. об'єкти оподаткування орендною платою - земельнi дiлянки державної та комунальної власностi, наданi в користування на умовах оренди".

     81. У статтi 271:

     1) у назвi слова "земельним податком" замiнити словами "платою за землю";

     2) пункт 271.1 викласти в такiй редакцiї:

     "271.1. Базою оподаткування є:

     271.1.1. нормативна грошова оцiнка земельної дiлянки з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного вiдповiдно до порядку, встановленого цим роздiлом;

     271.1.2. площа земельної дiлянки, нормативну грошову оцiнку якої не проведено.

     База оподаткування по земельних частках (паях) визначається згiдно iз даними земельних дiлянок, на якi фiзичнi особи мають право як власники земельних часток (паїв), з урахуванням пiдпунктiв 271.1.1 та 271.1.2 цього пункту".

     82. Статтю 274 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 274. Ставка земельного податку за земельнi дiлянки, у тому числi право на якi фiзичнi особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцiнку яких проведено (незалежно вiд мiсцезнаходження)

     274.1. Ставка податку за земельнi дiлянки, у тому числi право на якi фiзичнi особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцiнку яких проведено, встановлюється у розмiрi не бiльше 3 вiдсоткiв вiд їх нормативної грошової оцiнки, для земель загального користування - не бiльше 1 вiдсотка вiд їх нормативної грошової оцiнки, для сiльськогосподарських угiдь - не менше 0,3 вiдсотка та не бiльше 1 вiдсотка вiд їх нормативної грошової оцiнки, а для лiсових земель - не бiльше 0,1 вiдсотка вiд їх нормативної грошової оцiнки.

     274.2. Ставка податку встановлюється у розмiрi не бiльше 12 вiдсоткiв вiд їх нормативної грошової оцiнки за земельнi дiлянки, якi перебувають у постiйному користуваннi суб'єктiв господарювання (крiм державної та комунальної форм власностi)".

     83. Статтю 277 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 277. Ставки земельного податку за земельнi дiлянки, у тому числi право на якi фiзичнi особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцiнку яких не проведено

     277.1. Ставка податку за земельнi дiлянки, у тому числi право на якi фiзичнi особи мають як власники земельних часток (паїв), розташованi за межами населених пунктiв або в межах населених пунктiв, встановлюється у розмiрi не бiльше 5 вiдсоткiв вiд нормативної грошової оцiнки одиницi площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi, для сiльськогосподарських угiдь - не менше 0,3 вiдсотка та не бiльше 5 вiдсоткiв вiд нормативної грошової оцiнки одиницi площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi, а для лiсових земель - не бiльше 0,1 вiдсотка вiд нормативної грошової оцiнки площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi".

     84. Пiдпункт 282.1.4 пункту 282.1 статтi 282 пiсля слiв "науки (крiм нацiональних та державних дендрологiчних паркiв)" доповнити словами "(за умови використання за цiльовим призначенням)".

     85. Статтю 284 доповнити пунктом 284.5 такого змiсту:

     "284.5. Iнформацiя про видiлення земельних дiлянок у натурi (на мiсцевостi) власникам земельних часток (паїв) на пiдставi рiшень органу мiсцевого самоврядування, прийнятих у попередньому роцi, надається вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельних дiлянок до 1 лютого поточного року.

     У разi внесення змiн органами мiсцевого самоврядування до ранiше прийнятих рiшень органу мiсцевого самоврядування про видiлення земельних дiлянок у натурi (на мiсцевостi) власникам земельних часток (паїв) iнформацiя про такi змiни надається вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельних дiлянок протягом 30 календарних днiв з дня їх внесення.

     Така iнформацiя надається в електронному виглядi у порядку та за формою, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     86. У статтi 286:

     1) абзац перший пункту 286.1 замiнити вiсьмома новими абзацами такого змiсту:

     "286.1. Пiдставою для нарахування земельного податку є:

     а) данi державного земельного кадастру;

     б) данi Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

     в) данi державних актiв, якими посвiдчено право власностi або право постiйного користування земельною дiлянкою (державнi акти на землю);

     г) данi сертифiкатiв на право на земельнi частки (паї);

     ґ) рiшення органу мiсцевого самоврядування про видiлення земельних дiлянок у натурi (на мiсцевостi) власникам земельних часток (паїв);

     д) данi iнших правовстановлюючих документiв, якими посвiдчується право власностi або право користування земельною дiлянкою, право на земельнi частки (паї).

     У разi подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документiв на земельну дiлянку, земельну частку (пай), вiдомостi про якi вiдсутнi у базах даних iнформацiйних систем центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, нарахування податку фiзичним особам здiйснюється на пiдставi поданих платником податку вiдомостей до отримання контролюючим органом iнформацiї про перехiд права власностi на об'єкт оподаткування".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим i десятим;

     2) пункт 286.5 викласти в такiй редакцiї:

     "286.5. Нарахування фiзичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за мiсцем знаходження земельної дiлянки, у тому числi право на яку фiзична особа має як власник земельної частки (паю), якi надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня поточного року податкове повiдомлення-рiшення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, разом iз детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має мiстити кадастровий номер та площу земельної дiлянки, розмiр ставки податку та розмiр пiльги зi сплати податку.

     Нарахування фiзичним особам сум земельного податку з пiдстав, визначених пiдпунктами в, г, д пункту 286.1 цiєї статтi, проводиться контролюючими органами виключно у разi надання зазначених даних такими фiзичними особами.

     У разi переходу права власностi на земельну дiлянку або права на земельну частку (пай) вiд одного власника - юридичної або фiзичної особи до iншого протягом календарного року податок сплачується попереднiм власником за перiод з 1 сiчня цього року до початку того мiсяця, в якому припинилося його право власностi на зазначену земельну дiлянку, а новим власником - починаючи з мiсяця, в якому вiн набув право власностi.

     У разi переходу права власностi на земельну дiлянку або права на земельну частку (пай) вiд одного власника - фiзичної особи до iншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повiдомлення-рiшення новому власнику пiсля отримання iнформацiї про перехiд права власностi.

     Якщо такий перехiд вiдбувся пiсля 1 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним).

     У разi якщо платник податкiв має у власностi декiлька земельних дiлянок або право на декiлька земельних часток (паїв), щодо яких необхiдно провести звiрку даних, для її проведення такий платник податкiв має право звернутися до контролюючого органу за своїм мiсцем реєстрацiї у контролюючих органах або за мiсцем знаходження будь-якої з таких земельних дiлянок, у тому числi право на яку фiзична особа має як власник земельної частки (паю).

     Платники плати за землю мають право письмово або в електроннiй формi засобами електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статтi 42 цього Кодексу) звернутися до контролюючого органу за своїм мiсцем реєстрацiї у контролюючих органах або за мiсцем знаходження земельних дiлянок, у тому числi право на яку фiзична особа має як власник земельної частки (паю), для проведення звiрки даних щодо:

     розмiру площ та кiлькостi земельних дiлянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власностi та/або користуваннi платника податку;

     права на користування пiльгою зi сплати податку з урахуванням положень пунктiв 281.4 i 281.5 цiєї статтi;

     розмiру ставки земельного податку;

     нарахованої суми плати за землю.

     У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником плати за землю на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв або належним чином засвiдчених копiй таких документiв, зокрема документiв на право власностi, користування пiльгою, а також у разi змiни розмiру ставки плати за землю контролюючий орган, до якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом десяти робочих днiв перерахунок суми податку i надсилає (вручає) йому нове податкове повiдомлення-рiшення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним)".

     87. Пункт 287.2 статтi 287 викласти в такiй редакцiї:

     "287.2. Облiк фiзичних осiб - платникiв податку i нарахування вiдповiдних сум проводяться контролюючими органами за мiсцем знаходження земельної дiлянки, у тому числi право на яку фiзична особа має як власник земельної частки (паю), щороку до 1 травня".

     88. Пункти 288.2 i 288.3 статтi 288 виключити.

     89. Статтю 289 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 289. Iндексацiя нормативної грошової оцiнки земель

     289.1. Для визначення розмiру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок, у тому числi право на якi фiзичнi особи мають як власники земельних часток (паїв), з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного вiдповiдно до законодавства.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, здiйснює управлiння у сферi оцiнки земель та земельних дiлянок.

     289.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, за iндексом споживчих цiн за попереднiй рiк щороку розраховує величину коефiцiєнта iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель (Кi), на який iндексується нормативна грошова оцiнка земель i земельних дiлянок, у тому числi право на якi фiзичнi особи мають як власники земельних часток (паїв), на 1 сiчня поточного року, що визначається за формулою:

     Кi = I : 100,

     де I - iндекс споживчих цiн за попереднiй рiк.

     У разi якщо iндекс споживчих цiн перевищує 115 вiдсоткiв, такий iндекс застосовується iз значенням 115.

     Коефiцiєнт iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель застосовується кумулятивно залежно вiд дати проведення нормативної грошової оцiнки земель, зазначеної в технiчнiй документацiї з нормативної грошової оцiнки земель та земельних дiлянок.

     289.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї не пiзнiше 15 сiчня поточного року забезпечують iнформування центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, i власникiв землi та землекористувачiв про щорiчну iндексацiю нормативної грошової оцiнки земель".

     90. У статтi 291:

     1) у пунктi 291.4:

     абзац четвертий пiдпункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя цього пiдпункту не поширюється на фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi надають посередницькi послуги з купiвлi, продажу, оренди та оцiнювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), послуги з надання доступу до мережi Iнтернет, а також здiйснюють дiяльнiсть з виробництва, постачання, продажу (реалiзацiї) ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння. Такi фiзичнi особи - пiдприємцi належать виключно до третьої групи платникiв єдиного податку, якщо вiдповiдають вимогам, встановленим для такої групи";

     абзац шостий пiдпункту "б" пiдпункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "площа сiльськогосподарських угiдь та/або земель водного фонду у власностi та/або користуваннi членiв фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара, але не бiльше 20 гектарiв сукупно";

     2) пiдпункт 291.51.1 пункту 291.51 статтi 291 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "суб'єкти господарювання, дiяльнiсть яких згiдно з КВЕД-2010 вiдноситься до класiв 01.47 (розведення свiйської птицi), 01.49 (в частинi розведення та вирощування перепелiв i страусiв) та 10.12 (виробництво м'яса свiйської птицi)".

     91. Пункт 293.9 статтi 293 доповнити пiдпунктом 293.9.7 такого змiсту:

     "293.9.7. для сiльськогосподарських угiдь, на яких розташованi будiвлi, споруди сiльськогосподарських товаровиробникiв (юридичних та фiзичних осiб), вiднесенi до пiдкласу "Будiвлi для птахiвництва" (код 1271.2) Державного класифiкатора будiвель та споруд ДК 018-2000, або для сiльськогосподарських угiдь, якi використовуються для обслуговування таких будiвель, споруд, з урахуванням даних Державного земельного кадастру, - 50".

     92. У пунктi 296.1 статтi 296:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Платники єдиного податку третьої групи (фiзичнi особи - пiдприємцi), якi є платниками податку на додану вартiсть, ведуть облiк доходiв i витрат за типовою формою та в порядку, що встановленi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "При цьому фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку третьої групи ведуть облiк доходiв i витрат вiд виробництва та реалiзацiї власної сiльськогосподарської продукцiї окремо вiд облiку доходiв i витрат вiд здiйснення iнших видiв пiдприємницької дiяльностi".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Облiк доходiв та витрат може вестися в паперовому та/або електронному виглядi, у тому числi через електронний кабiнет".

     93. Пiдпункт 4 пункту 297.1 статтi 297 викласти в такiй редакцiї:

     "4) податку на майно в частинi земельного податку за земельнi дiлянки, що використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської дiяльностi (крiм дiяльностi з надання земельних дiлянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних дiлянках, в оренду (найм), позичку, на iншому правi користування) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сiльськогосподарського товаровиробництва".

     94. Доповнити статтею 2971 такого змiсту:

     "Стаття 2971. Особливостi визначення загального мiнiмального податкового зобов'язання платникiв єдиного податку

     2971.1. Платники єдиного податку - власники, орендарi, користувачi на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь, а також голови сiмейних фермерських господарств, у тому числi щодо земельних дiлянок, що належать членам такого сiмейного фермерського господарства та використовуються таким сiмейним фермерським господарством, зобов'язанi подавати додаток з розрахунком загального мiнiмального податкового зобов'язання у складi податкової декларацiї за податковий (звiтний) рiк.

     У такому додатку, зокрема, зазначаються:

     кадастровi номери земельних дiлянок, якi використовуються такими платниками для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, та для яких визначається мiнiмальне податкове зобов'язання, їх нормативна грошова оцiнка та площа таких земельних дiлянок;

     сума загального мiнiмального податкового зобов'язання, сума мiнiмального податкового зобов'язання щодо кожної земельної дiлянки;

     загальна сума сплачених платником єдиного податку податкiв, зборiв, платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, пов'язаних з виробництвом та реалiзацiєю власної сiльськогосподарської продукцiї та/або з власнiстю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфiтевзисом, постiйним користуванням) земельними дiлянками, вiднесеними до сiльськогосподарських угiдь, та визначених вiдповiдно до пунктiв 2971.2, 2971.3, 2971.4 або 2971.5 статтi 2971 витрат на оренду земельних дiлянок (далi у цiй статтi - загальна сума сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок) протягом податкового (звiтного) року;

     рiзниця мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок.

     2971.2. Для фiзичної особи - платника єдиного податку другої групи рiзниця мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок обчислюється шляхом вiднiмання вiд загального мiнiмального податкового зобов'язання загальної суми сплачених протягом податкового (звiтного) року податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок.

     До суми сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок вiдносяться:

     єдиний податок; податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв (чистого оподаткованого доходу) вiд продажу (реалiзацiї) власної сiльськогосподарської продукцiї (у разi переходу в податковому (звiтному) роцi на спрощену систему оподаткування iз загальної);

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб, якi перебувають з платником єдиного податку другої групи у трудових або цивiльно-правових вiдносинах (крiм доходiв, сплачених за придбання товарiв у фiзичних осiб);

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб за договорами оренди, суборенди, емфiтевзису земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь, за податковий (звiтний) рiк;

     земельний податок за земельнi дiлянки, вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь, якi використовуються такими платниками для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (у разi переходу в податковому (звiтному) роцi на спрощену систему оподаткування iз загальної);

     рентна плата за спецiальне використання води (у разi її сплати);

     20 вiдсоткiв витрат на сплату орендної плати за вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь земельнi дiлянки, орендодавцями яких є юридичнi особи, та/або якi перебувають у державнiй чи комунальнiй власностi.

     У сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок не враховуються помилково та/або надмiру сплаченi у податковому (звiтному) роцi суми податкiв, зборiв, платежiв.

     2971.3. Для платникiв єдиного податку третьої групи (юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв), у яких частка сiльськогосподарського товаровиробництва за податковий (звiтний) рiк, розрахована вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв, рiзниця мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок обчислюється шляхом вiднiмання вiд загального мiнiмального податкового зобов'язання загальної суми сплачених протягом податкового (звiтного) року податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок.

     До суми сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок вiдносяться:

     єдиний податок; податок на прибуток пiдприємств (у разi переходу в податковому (звiтному) роцi на спрощену систему оподаткування iз загальної);

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв (чистого оподаткованого доходу) вiд продажу (реалiзацiї) власної сiльськогосподарської продукцiї (у разi переходу в податковому (звiтному) роцi на спрощену систему оподаткування iз загальної);

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб, якi перебувають з платником податку у трудових або цивiльно-правових вiдносинах (крiм доходiв, сплачених за придбання товарiв у фiзичних осiб), з доходiв за договорами оренди, суборенди, емфiтевзису земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення;

     земельний податок за земельнi дiлянки, вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь, якi використовуються такими платниками для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (у разi переходу в податковому (звiтному) роцi на спрощену систему оподаткування iз загальної);

     рентна плата за спецiальне використання води (у разi її сплати);

     20 вiдсоткiв витрат на сплату орендної плати за вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь земельнi дiлянки, орендодавцями яких є юридичнi особи, та/або якi перебувають у державнiй чи комунальнiй власностi.

     У сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок не враховуються помилково та/або надмiру сплаченi у податковому (звiтному) роцi суми податкiв, зборiв, платежiв.

     2971.4. Для платника єдиного податку третьої групи (юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв), у яких частка сiльськогосподарського товаровиробництва за податковий (звiтний) рiк, розрахована вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, становить менше 75 вiдсоткiв, рiзниця мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв обчислюється шляхом вiднiмання вiд загального мiнiмального податкового зобов'язання загальної суми сплачених протягом податкового (звiтного) року податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок.

     До суми сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок вiдносяться:

     єдиний податок, сплачений платником єдиного податку третьої групи у розмiрi, пропорцiйному частцi сiльськогосподарського товаровиробництва такого платника за податковий (звiтний) рiк, розрахованiй вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     єдиний податок, сплачений платником єдиного податку другої групи, у разi переходу на третю групу в податковому (звiтному) роцi;

     податок на прибуток пiдприємств у розмiрi, пропорцiйному частцi сiльськогосподарського товаровиробництва такого платника за звiтний перiод (у разi переходу в податковому (звiтному) роцi на спрощену систему оподаткування iз загальної) за податковий (звiтний) рiк, розрахованiй вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв (чистого оподаткованого доходу) вiд продажу (реалiзацiї) власної сiльськогосподарської продукцiї (у разi переходу в податковому (звiтному) роцi на спрощену систему оподаткування iз загальної);

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб, якi перебувають з платником єдиного податку третьої групи у трудових або цивiльно-правових вiдносинах (крiм доходiв, сплачених за придбання товарiв у фiзичних осiб), у розмiрi, пропорцiйному частцi сiльськогосподарського товаровиробництва такого платника за податковий (звiтний) рiк, розрахованiй вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб за договорами оренди, суборенди, емфiтевзису земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь, за податковий (звiтний) рiк;

     земельний податок за земельнi дiлянки, вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь, якi використовуються такими платниками для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (у разi переходу в податковому (звiтному) роцi на спрощену систему оподаткування iз загальної);

     рентна плата за спецiальне використання води (у разi її сплати) у розмiрi, пропорцiйному частцi сiльськогосподарського товаровиробництва такого платника за податковий (звiтний) рiк, розрахованiй вiдповiдно до пiдпункту 14.1.262 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     20 вiдсоткiв витрат на сплату орендної плати за вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь земельнi дiлянки, орендодавцями яких є юридичнi особи, та/або якi перебувають у державнiй чи комунальнiй власностi.

     У сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок не враховуються помилково та/або надмiру сплаченi у податковому (звiтному) роцi суми податкiв, зборiв, платежiв.

     2971.5. Для платникiв єдиного податку четвертої групи (юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi провадять дiяльнiсть виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого вiдповiдно до Закону України "Про фермерське господарство") рiзниця мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок обчислюється шляхом вiднiмання вiд загального мiнiмального податкового зобов'язання загальної суми сплачених протягом податкового (звiтного) року податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок.

     До суми сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок вiдносяться:

     єдиний податок; податок на прибуток пiдприємств (у разi переходу в податковому (звiтному) роцi на спрощену систему оподаткування iз загальної);

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв (чистого оподаткованого доходу) вiд продажу (реалiзацiї) власної сiльськогосподарської продукцiї (у разi переходу в податковому (звiтному) роцi на спрощену систему оподаткування iз загальної);

     податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр з доходiв фiзичних осiб, якi перебувають з платником податку у трудових або цивiльно-правових вiдносинах (крiм доходiв, сплачених за придбання товарiв у фiзичних осiб), з доходiв за договорами оренди, суборенди, емфiтевзису земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення;

     земельний податок за земельнi дiлянки, вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь, якi використовуються такими платниками для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (у разi переходу в податковому (звiтному) роцi на спрощену систему оподаткування iз загальної);

     рентна плата за спецiальне використання води (у разi її сплати);

     20 вiдсоткiв витрат на сплату орендної плати за вiднесенi до сiльськогосподарських угiдь земельнi дiлянки, орендодавцями яких є юридичнi особи, та/або якi перебувають у державнiй чи комунальнiй власностi.

     У сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок не враховуються помилково та/або надмiру сплаченi у податковому (звiтному) роцi суми податкiв, зборiв, платежiв.

     2971.6. У разi використання земельної дiлянки на правi емфiтевзису податок на доходи фiзичних осiб та вiйськовий збiр, сплаченi пiд час здiйснення виплат за таким договором емфiтевзису, щорiчно враховуються у частцi, розрахованiй пропорцiйно до рiчної суми нарахованої амортизацiї на нематерiальний актив у виглядi права користування земельною дiлянкою за договором емфiтевзису.

     2971.7. При позитивному значеннi рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок платник єдиного податку другої або третьої групи зобов'язаний збiльшити визначену в податковiй декларацiї за податковий (звiтний) рiк суму єдиного податку, що пiдлягає сплатi до бюджету, на суму такого позитивного значення.

     При позитивному значеннi рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок платник єдиного податку четвертої групи зобов'язаний збiльшити визначену в податковiй декларацiї за наступний за звiтним податковий (звiтний) рiк суму єдиного податку, що пiдлягає сплатi до бюджету, на суму такого позитивного значення.

     Для платникiв єдиного податку четвертої групи сума такого збiльшення розподiляється мiж вiдповiдними мiсцевими бюджетами та перераховується пропорцiйно частцi земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення, розташованих на територiї вiдповiдної територiальної громади, у загальнiй площi таких земельних дiлянок, власником або користувачем яких є платник податку.

     2971.8. Сума єдиного податку в частинi позитивного значення такої рiзницi не враховується у загальнiй сумi сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок у наступному податковому (звiтному) роцi.

     Позитивне значення рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок є частиною зобов'язань з єдиного податку".

     95. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) у пiдроздiлi 1:

     у пунктi 11 цифри i слово "2020 року" замiнити цифрами i словами "2020, 2021 та 2022 рокiв";

     доповнити пунктами 18 - 20 такого змiсту:

     "18. До загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фiзичних осiб не включаються суми доходiв, отриманих платником податку у виглядi часткової або повної компенсацiї вiдсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми "Забезпечення функцiонування Фонду розвитку пiдприємництва" та державної програми впровадження фiнансово-кредитних механiзмiв забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також суми коштiв, отриманих платником податку на безповоротнiй основi вiд Фонду розвитку iнновацiй.

     19. Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу (вiдчуження) майнових прав чи отриманий у результатi виконання зобов'язання, право вимоги за яким було посвiдчено вiдповiдними майновими правами, може бути зменшений на вартiсть таких майнових прав, що була задекларована особою як об'єкт декларування у порядку одноразового (спецiального) добровiльного декларування вiдповiдно до пiдроздiлу 94 роздiлу XX цього Кодексу.

     20. Установити, що за результатами 2021 та 2022 рокiв при реалiзацiї права на податкову знижку вiдповiдно до положень статтi 166 цього Кодексу до податкової знижки платника податку у звiтному податковому роцi в повному обсязi включаються витрати на лiкування гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, придбання лiкарських засобiв та/або виробiв медичного призначення, необхiдних для лiкування гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, вiдповiдно до виписки з медичної карти амбулаторного (стацiонарного) хворого або витягу з Реєстру медичних записiв, записiв про направлення та рецептiв в електроннiй системi охорони здоров'я, витрати на вакцинування для профiлактики гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, а також витрати на сплату страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), сплачених страховику-резиденту за договорами страхування на випадок захворювання на гостру респiраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавiрусом SARS-CoV-2, такого платника податку та членiв його сiм'ї першого ступеня спорiднення";

     2) у пiдроздiлi 2:

     у пунктi 23 цифри "2022" замiнити цифрами "2027";

     у пунктi 44:

     в абзацi першому цифри i слова "1 сiчня 2022 року" замiнити цифрами i словами "1 сiчня 2026 року", а слова "надають послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення" - словами "надають послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, нараховують плату за абонентське обслуговування";

     в абзацi другому цифри i слова "1 сiчня 2022 року" замiнити цифрами i словами "1 сiчня 2026 року";

     абзаци четвертий i п'ятий пiсля слiв "з урахуванням усiєї суми отриманих коштiв" доповнити словами i цифрами "або iнших видiв компенсацiї вiдповiдно до пiдпункту 14.1.266 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу";

     в абзацi першому пункту 59 цифри "8421 39 20 00" замiнити цифрами "8421 39 15 20, 8421 39 25 00";

     абзац перший пункту 65 викласти в такiй редакцiї:

     "65. Тимчасово, до 1 сiчня 2025 року, контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рiвними частинами) сплати податку на додану вартiсть на термiн, зазначений у заявi платника податку, але не бiльше 24 календарних мiсяцiв, без нарахування процентiв, пенi та штрафiв, визначених цим Кодексом, при ввезеннi на митну територiю України з помiщенням в митний режим iмпорту обладнання та комплектуючих, що класифiкуються за такими товарними пiдкатегорiями згiдно з УКТ ЗЕД: 6902 10 00 00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00; 8402 11 00 00; 8402 12 00 00; 8402 19 10 00; 8402 19 90 00; 8402 20 00 00; 8405 10 00 00; 8416 20 80 00; 8417 10 00 00; 8417 20 10 00; 8417 20 90 00; 8417 80 30 00; 8417 80 50 00; 8417 80 70 00; 8418 69 00 90; 8419 31 00 00; 8419 32 00 00; 8419 39 00 10; 8419 39 00 90; 8419 40 00 00; 8419 60 00 00; 8419 89 10 00; 8419 89 30 00; 8419 89 98 00; 8420 10 10 00; 8420 10 30 00; 8420 10 89 10; 8420 10 81 00; 8420 10 89 90; 8421 11 00 00; 8421 19 70 90; 8421 21 00 00; 8421 39 15 20; 8421 39 25 00; 8421 39 15 59; 8421 39 35 90; 8421 39 15 91; 8421 39 85 10; 8421 39 15 99; 8421 39 85 90; 8422 20 00 00; 8422 30 00 10; 8422 30 00 91; 8422 30 00 99; 8422 40 00 10; 8422 40 00 90; 8423 20 10 00; 8423 20 90 00; 8423 30 10 00; 8423 30 90 00; 8423 81 21 00; 8423 81 80 00; 8423 81 23 00; 8423 81 29 00; 8423 82 20 90; 8423 82 81 00; 8423 82 20 10; 8423 82 89 10; 8423 82 89 90; 8423 89 20 00; 8423 89 80 00; 8424 82 10 00; 8424 49 10 00; 8424 82 90 10; 8424 49 90 00; 8424 82 90 90; 8424 89 40 00; 8424 89 70 00; 8426 20 00 00; 8426 30 00 00; 8428 20 20 00; 8428 20 80 00; 8428 31 00 00; 8428 32 00 00; 8428 33 00 00; 8428 39 20 00; 8428 39 90 00; 8428 90 71 00; 8428 90 79 00; 8428 90 90 00; 8430 10 00 00; 8430 31 00 00; 8430 39 00 00; 8430 41 00 00; 8430 49 00 00; 8430 50 00 00; 8430 61 00 00; 8430 69 00 00; 8434 10 00 00; 8434 20 00 00; 8435 10 00 00; 8436 10 00 00; 8436 21 00 00; 8436 29 00 10; 8436 29 00 90; 8436 80 10 00; 8436 80 90 00; 8437 10 00 00; 8437 80 00 00; 8438 10 10 00; 8438 10 90 00; 8438 20 00 00; 8438 30 00 00; 8438 40 00 00; 8438 50 00 00; 8438 60 00 00; 8438 80 10 00; 8438 80 91 00; 8438 80 99 00; 8439 10 00 00; 8439 20 00 00; 8439 30 00 00; 8440 10 10 00; 8440 10 20 00; 8440 10 30 00; 8440 10 40 00; 8440 10 90 00; 8441 10 10 00; 8441 10 20 00; 8441 10 30 00; 8441 10 70 00; 8441 20 00 00; 8441 30 00 00; 8441 40 00 00; 8441 80 00 00; 8443 11 00 00; 8443 12 00 00; 8443 13 10 00; 8443 13 31 00; 8443 13 35 00; 8443 13 39 00; 8443 13 90 00; 8443 14 00 00; 8443 15 00 00; 8443 16 00 00; 8443 17 00 00; 8443 19 20 00; 8443 19 40 00; 8443 19 70 00; 8444 00 10 00; 8444 00 90 00; 8445 11 00 00; 8445 12 00 00; 8445 13 00 00; 8445 19 00 00; 8445 20 00 00; 8445 30 00 00; 8445 40 00 00; 8445 90 00 00; 8446 10 00 00; 8446 21 00 00; 8446 29 00 00; 8446 30 00 00; 8447 11 00 00; 8447 12 00 00; 8447 20 20 00; 8447 20 80 00; 8447 90 00 00; 8449 00 00 00; 8451 10 00 00; 8451 21 00 00; 8451 29 00 00; 8451 30 00 00; 8451 40 00 00; 8451 50 00 00; 8451 80 10 00; 8451 80 30 00; 8451 80 80 00; 8452 21 00 00; 8452 29 00 00; 8453 10 00 00; 8453 20 00 00; 8453 80 00 00; 8454 10 00 10; 8454 10 00 90; 8454 20 00 00; 8454 30 10 00; 8454 30 90 00; 8455 10 00 00; 8455 21 00 00; 8455 22 00 00; 8456 11 10 00; 8456 11 90 00; 8456 12 10 00; 8456 12 90 00; 8456 20 00 00; 8456 30 11 00; 8456 30 19 00; 8456 30 90 00; 8456 40 00 00; 8456 50 00 00; 8456 90 00 00; 8457 10 10 00; 8457 10 90 00; 8457 20 00 00; 8457 30 10 00; 8457 30 90 00; 8458 11 20 00; 8458 11 41 00; 8458 11 49 00; 8458 11 80 00; 8458 19 00 10; 8458 19 00 90; 8458 91 20 00; 8458 91 80 00; 8458 99 00 00; 8459 10 00 00; 8459 21 00 00; 8459 29 00 00; 8459 31 00 00; 8459 39 00 00; 8459 41 00 00; 8459 49 00 00; 8459 51 00 00; 8459 59 00 00; 8459 61 10 00; 8459 61 90 00; 8459 69 10 00; 8459 69 90 00; 8459 70 00 00; 8460 12 00 10; 8460 19 00 00; 8460 23 00 00; 8460 22 00 00; 8460 24 00 00; 8460 29 10 00; 8460 29 90 00; 8460 31 00 00; 8460 39 00 00; 8460 40 10 10; 8460 40 10 90; 8460 40 90 00; 8460 90 00 10; 8460 12 00 90; 8460 90 00 90; 8461 20 00 00; 8461 30 10 00; 8461 30 90 00; 8461 40 11 00; 8461 40 19 00; 8461 40 31 00; 8461 40 39 00; 8461 40 71 00; 8461 40 79 00; 8461 40 90 00; 8461 50 11 00; 8461 50 19 00; 8461 50 90 00; 8461 90 00 00; 8462 10 10 00; 8462 10 90 00; 8462 21 10 00; 8462 21 80 00; 8462 29 10 00; 8462 29 91 00; 8462 29 98 00; 8462 31 00 00; 8462 39 10 00; 8462 39 91 00; 8462 39 99 00; 8462 41 10 00; 8462 41 90 00; 8462 49 10 00; 8462 49 90 00; 8462 91 20 00; 8462 91 80 00; 8462 99 20 00; 8462 99 80 00; 8463 10 10 00; 8463 10 90 00; 8463 20 00 00; 8463 30 00 00; 8463 90 00 00; 8464 10 00 00; 8464 20 11 00; 8464 20 19 00; 8464 20 80 00; 8464 90 00 00; 8465 10 10 00; 8465 10 90 00; 8465 91 10 00; 8465 91 20 00; 8465 20 00 10; 8465 91 90 00; 8465 92 00 00; 8465 20 00 20; 8465 93 00 00; 8465 20 00 30; 8465 20 00 40; 8465 94 00 00; 8465 20 00 51; 8465 95 00 10; 8465 20 00 59; 8465 95 00 90; 8465 20 00 70; 8465 96 00 00; 8465 99 00 10; 8465 20 00 90; 8465 99 00 90; 8468 20 00 00; 8468 80 00 00; 8474 10 00 00; 8474 20 00 00; 8474 31 00 00; 8474 32 00 00; 8474 39 00 00; 8474 80 10 00; 8474 80 90 00; 8475 10 00 00; 8475 21 00 00; 8475 29 00 00; 8477 10 00 00; 8477 20 00 00; 8477 30 00 00; 8477 40 00 00; 8477 51 00 00; 8477 59 10 10; 8477 59 10 90; 8477 59 80 00; 8477 80 11 00; 8477 80 19 00; 8477 80 91 00; 8477 80 93 00; 8477 80 95 00; 8477 80 99 00; 8478 10 00 00; 8479 20 00 00; 8479 30 10 00; 8479 30 90 00; 8479 40 00 00; 8479 50 00 00; 8479 60 00 00; 8479 81 00 00; 8479 82 00 00; 8479 89 30 00; 8479 89 60 10; 8479 89 60 90; 8479 89 70 00; 8479 89 97 10; 8479 89 97 20; 8479 89 97 30; 8479 89 97 50; 8480 10 00 00; 8480 20 00 00; 8480 30 10 00; 8480 30 90 00; 8480 41 00 00; 8480 49 00 00; 8480 50 00 00; 8480 60 00 00; 8480 71 00 10; 8480 71 00 90; 8480 79 00 00; 8486 10 00 00; 8486 20 00 10; 8486 20 00 90; 8486 30 00 10; 8486 30 00 30; 8486 30 00 50; 8486 30 00 91; 8486 30 00 99; 8486 40 00 00; 8502 12 00 90; 8502 13 20 90; 8502 13 40 90; 8502 13 80 90; 8502 20 40 90; 8502 20 60 90; 8502 20 80 90; 8502 31 00 00; 8502 39 20 90; 8502 39 80 90; 8502 40 00 90; 8504 21 00 00; 8504 22 10 00; 8504 22 90 00; 8504 23 00 00; 8504 34 00 00; 8504 50 20 90; 8504 50 95 90; 8514 10 10 00; 8514 10 80 00; 8514 20 10 00; 8514 20 80 00; 8514 30 80 10; 8514 30 20 00; 8514 30 80 90; 8514 40 00 00; 8515 11 00 00; 8515 19 10 00; 8515 19 90 00; 8515 21 00 00; 8515 29 00 00; 8515 31 00 00; 8515 39 13 00; 8515 39 18 00; 8515 39 90 00; 8515 80 10 00; 8515 80 90 00; 8537 10 10 00; 8537 10 91 00; 8537 10 95 00; 8537 10 98 90; 8537 20 91 00; 8537 20 99 00; 8543 10 00 00; 8543 20 00 00; 8543 30 40 00; 8543 30 70 00; 9011 10 10 00; 9011 10 90 00; 9011 20 10 00; 9011 20 90 00; 9011 80 00 00; 9012 10 10 00; 9012 10 90 00; 9013 20 00 00; 9013 80 20 00; 9013 80 30 00; 9013 80 90 00; 9024 10 20 10; 9024 10 40 10; 9024 10 80 00; 9024 10 20 90; 9024 10 40 90; 9024 80 11 00; 9024 80 19 00; 9024 80 90 00; 9030 10 00 00; 9030 20 00 00; 9030 31 00 00; 9030 32 00 00; 9030 33 20 00; 9030 33 30 00; 9030 33 80 00; 9030 39 00 00; 9030 40 00 00; 9030 82 00 00; 9030 84 00 00; 9030 89 30 00; 9030 89 90 00; 9031 10 00 00; 9031 20 00 00; 9031 41 00 00; 9031 49 10 00; 9031 49 90 00; 9031 80 20 10; 9031 80 20 20; 9031 80 80 00; 9031 80 20 90; 9032 10 20 00; 9032 10 80 00; 9032 20 00 00; 9032 81 00 00; 9032 89 00 00; 7309 00 59 00; 8517 61 00 00; 8517 62 00 00; 8517 70 00 90; 8517 70 00 19; 8507 20 80 90; 8471 41 00 00; 8471 49 00 00; 8471 70 50 00; 8504 40 30 00";

     доповнити пунктом 80 такого змiсту:

     "80. Суми податку на додану вартiсть, сплаченi (нарахованi) у зв'язку з придбанням товарiв/послуг, зазначенi в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, якi зареєстрованi в Єдиному реєстрi податкових накладних та якi до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень" протягом 1095 календарних днiв з дати їх складення не були включенi до податкового кредиту, включаються до податкового кредиту протягом 365 календарних днiв з дати набрання чинностi зазначеним Законом, але не пiзнiше 1095 календарних днiв з дати складення таких податкових накладних / розрахункiв коригування до таких податкових накладних.

     Платники податку, якi застосовують касовий метод податкового облiку, суми податку, зазначенi в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних, та не включенi до податкового кредиту у зв'язку з вiдсутнiстю фактiв списання коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або надання iнших видiв компенсацiї вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому товарiв/послуг, мають право на включення таких сум до податкового кредиту у звiтному податковому перiодi, в якому вiдбулося списання коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або надання iнших видiв компенсацiї вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому товарiв/послуг, але не бiльше нiж через 60 календарних днiв з дати такого списання, надання iнших видiв компенсацiї.

     У разi зупинення реєстрацiї податкових накладних / розрахункiв коригування до таких податкових накладних, зазначених в абзацi першому цього пункту, в Єдиному реєстрi податкових накладних згiдно з пунктом 201.16 статтi 201 цього Кодексу перебiг строку 365 календарних днiв зупиняється на перiод зупинення реєстрацiї таких податкових накладних / розрахункiв коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних";

     3) у пiдроздiлi 4:

     доповнити пунктами 42, 57 i 58 такого змiсту:

     "42. Положення пiдпункту 140.4.4 пункту 140.4 статтi 140 цього Кодексу в редакцiї, викладенiй у Законi України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень", у частинi встановлення для великих платникiв податкiв порядку врахування вiд'ємного значення об'єкта оподаткування у зменшення фiнансового результату до оподаткування вперше застосовується при розрахунку об'єкта оподаткування за результатами податкових (звiтних) перiодiв 2022 року.

     При цьому сума вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв, не погашена станом на 1 сiчня 2022 року, враховується у зменшення фiнансового результату до оподаткування наступних податкових (звiтних) перiодiв у порядку, встановленому пiдпунктом 140.4.4 пункту 140.4 статтi 140 цього Кодексу, до повного погашення";

     "57. Тимчасово, до 1 сiчня 2027 року, звiльняється вiд оподаткування прибуток сiльськогосподарських товаровиробникiв, що провадять виключно такi види дiяльностi згiдно з КВЕД-2010: клас 01.47 (розведення та вирощування свiйської птицi, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та дiяльностi iнкубаторних станцiй з вирощування курей); клас 01.49 (в частинi розведення та вирощування перепелiв i страусiв) та клас 10.12 (виробництво м'яса свiйської птицi, за виключенням виробництва м'яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м'яса курей), а також здiйснюють дiяльнiсть з реалiзацiї власно виробленої (вирощеної) такої продукцiї (за виключенням м'яса курей).

     Вивiльненi кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженнi платника податку) використовуються на створення чи переоснащення матерiально-технiчної бази, збiльшення обсягу виробництва, впровадження новiтнiх технологiй. Використання таких коштiв має бути пов'язано з дiяльнiстю платника податку, прибуток вiд якої звiльняється вiд оподаткування. Порядок контролю за використанням вивiльнених коштiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Суми вивiльнених коштiв визнаються як отримане цiльове фiнансування вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     У разi порушення напрямiв цiльового використання, порядку використання вивiльнених коштiв платник податку зобов'язаний нарахувати податкове зобов'язання з податку на прибуток пiдприємств з суми використаних не за призначенням вивiльнених коштiв, штрафнi санкцiї та пеню вiдповiдно до норм цього Кодексу.

     Податковi зобов'язання, штрафнi санкцiї i пеня нараховуються, починаючи з першого числа мiсяця, в якому вчинено таке порушення.

     58. Тимчасово, до 1 сiчня 2024 року, платники податку - виробники електричної енергiї за "зеленим" тарифом мають право визначати податкове зобов'язання з податку на прибуток пiдприємств з урахуванням особливостей, визначених у цьому пунктi:

     1) тимчасово, в перiод з 1 сiчня 2022 року до 1 сiчня 2024 року, фiнансовий результат до оподаткування податкового (звiтного) перiоду зменшується на суму нарахованого у бухгалтерському облiку i врахованого у фiнансовому результатi до оподаткування доходу вiд продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом у перiодi з 1 сiчня 2022 року до 1 сiчня 2024 року, за яким виробник електричної енергiї не отримав оплату на кiнець звiтного перiоду;

     тимчасово з 1 сiчня 2022 року фiнансовий результат до оподаткування податкового (звiтного) перiоду збiльшується на суму доходу у розмiрi погашеної дебiторської заборгованостi за продану електричну енергiю за "зеленим" тарифом, на який в попереднiх звiтних перiодах зменшувався фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдно до цього пункту. Положення цього абзацу застосовується до повного погашення дебiторської заборгованостi за електричну енергiю за "зеленим" тарифом, продану в перiод, визначений в абзацi першому цього пункту;

     2) тимчасово, у перiод з 1 сiчня 2022 року до 1 сiчня 2024 року, фiнансовий результат до оподаткування податкового (звiтного) перiоду збiльшується на суму нарахованих у бухгалтерському облiку i врахованих у фiнансовому результатi до оподаткування витрат, що формують собiвартiсть реалiзованої електричної енергiї за "зеленим" тарифом, та витрат на збут електричної енергiї за "зеленим" тарифом у перiодi з 1 сiчня 2022 року до 1 сiчня 2024 року, за яку виробник не отримав оплату на кiнець звiтного перiоду;

     тимчасово з 1 сiчня 2022 року фiнансовий результат до оподаткування податкового (звiтного) перiоду зменшується на суму витрат, що формують собiвартiсть реалiзованої електричної енергiї за "зеленим" тарифом, та витрат на збут електричної енергiї за "зеленим" тарифом, за яку виробник отримав оплату в такому звiтному перiодi, та на якi в попереднiх звiтних перiодах збiльшувався фiнансовий результат вiдповiдно до цього пункту. Положення цього абзацу застосовується до повного погашення дебiторської заборгованостi за електричну енергiю за "зеленим" тарифом, продану в перiод, визначений в абзацi першому цього пункту;

     3) платники податку - виробники електричної енергiї за "зеленим" тарифом не застосовують рiзницю, визначену абзацом третiм пiдпункту 139.2.2 пункту 139.2 статтi 139 цього Кодексу, у разi списання безнадiйної дебiторської заборгованостi за електричну енергiю за "зеленим" тарифом, що сформувалася за електричну енергiю, продану в перiод, визначений в абзацi першому цього пункту. Положення цього абзацу застосовується також i в перiод пiсля 1 сiчня 2024 року";

     4) у пiдроздiлi 5:

     пункт 16 викласти у такiй редакцiї:

     "16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року включно, установити, що:

     протягом трьох звiтних мiсяцiв поспiль, що передують мiсяцю, в якому пiдвищуються ставки акцизного податку на тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну, середньомiсячний обсяг продажу марок акцизного податку пiдприємству-виробнику та/або iмпортеру тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну продавцем марок акцизного податку не може перевищувати 115 вiдсоткiв середньомiсячного обсягу реалiзацiї на митнiй територiї України тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну таким пiдприємством-виробником та/або iмпортером за попереднi дев'ять календарних мiсяцiв;

     протягом трьох звiтних мiсяцiв поспiль, що передують мiсяцю, в якому пiдвищуються ставки акцизного податку на тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну, з обсягiв реалiзацiї на внутрiшньому ринку тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну виробниками та/або ввезення на митну територiю України iмпортерами, що перевищує 115 вiдсоткiв середньомiсячного обсягу реалiзацiї на внутрiшньому ринку такої продукцiї або її ввезення таким пiдприємством-виробником та/або iмпортером за попереднi дев'ять мiсяцiв, що передують трьом звiтним мiсяцям поспiль, що передують мiсяцю, в якому пiдвищуються ставки акцизного податку на тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну, акцизний податок сплачується iз застосуванням коефiцiєнта 1,5";

     у пунктi 36 слова "та/або ввозяться з територiї такої держави-окупанта (агресора) та/або з тимчасово окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом України" замiнити словами "та/або останньою країною державної реєстрацiї яких є така держава-окупант (агресор)";

     доповнити пунктами 37 - 39 такого змiсту:

     "37. Установити, що за податковими зобов'язаннями з екологiчного податку, що виникли:

     з 1 сiчня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно, ставки податку становлять 30 вiдсоткiв ставок, передбачених пунктами 245.1 i 245.2 статтi 245 цього Кодексу;

     з 1 сiчня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно, ставки податку становлять 60 вiдсоткiв ставок, передбачених пунктами 245.1 i 245.2 статтi 245 цього Кодексу;

     з 1 сiчня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно, ставки податку становлять 90 вiдсоткiв ставок, передбачених пунктами 245.1 i 245.2 статтi 245 цього Кодексу;

     з 1 сiчня 2025 року, ставки податку становлять 100 вiдсоткiв ставок, передбачених пунктами 245.1 i 245.2 статтi 245 цього Кодексу.

     38. Для платникiв податку, визначених у пiдпунктi 212.1.13 пункту 212.1 статтi 212 цього Кодексу, що є виробниками електричної енергiї, на яких покладенi спецiальнi обов'язки для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї" датою виникнення податкових зобов'язань з акцизного податку на операцiї з реалiзацiї електричної енергiї є:

     тимчасово, з 1 сiчня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно, - дата зарахування (отримання) коштiв на банкiвський рахунок або дата отримання iнших видiв компенсацiй за реалiзовану електричну енергiю;

     з 1 сiчня 2023 року - дата пiдписання акта приймання-передачi електроенергiї згiдно з пунктом 216.10 статтi 216 цього Кодексу (для електричної енергiї, реалiзованої починаючи з 1 сiчня 2023 року) та дата зарахування (отримання) коштiв на банкiвський рахунок або дата отримання iнших видiв компенсацiї (для електричної енергiї, реалiзованої у перiод з 1 сiчня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно).

     39. Установити, що надходження вiд сплати екологiчного податку за викиди двоокису вуглецю спрямовуються на заходи, що призводять до скорочення викидiв двоокису вуглецю (декарбонiзацiю) галузями, вiднесеними до секцiї C "Переробна промисловiсть" та секцiї D "Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря" Нацiонального класифiкатора України "Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi" ДК 009:2010, в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України, в обсязi не менше 70 вiдсоткiв надходжень вiд сплати екологiчного податку вiдповiдної секцiї";

     5) у пiдроздiлi 6:

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Установити, що iндекс споживчих цiн, що використовується для визначення коефiцiєнта iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель, застосовується iз значенням 100 вiдсоткiв:

     за 2017 - 2022 роки - для сiльськогосподарських угiдь (рiллi, багаторiчних насаджень, сiножатей, пасовищ та перелогiв);

     за 2017 - 2020 роки - для земель населених пунктiв та iнших земель несiльськогосподарського призначення";

     доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12. Установити, що у 2022 роцi iнформацiя щодо рiшень органу мiсцевого самоврядування, прийнятих до 1 сiчня 2022 року, про видiлення земельних дiлянок у натурi (на мiсцевостi) власникам земельних часток (паїв), передбачена пунктом 284.5 статтi 284 цього Кодексу, надається вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням таких земельних дiлянок у строк до 1 липня 2022 року.

     Нарахування фiзичним особам сум земельного податку на пiдставi рiшень, зазначених в абзацi першому цього пункту, проводиться контролюючими органами за мiсцезнаходженням земельної дiлянки, якi надсилають (вручають) платниковi податкове повiдомлення-рiшення про внесення податку до 1 жовтня 2022 року. Земельний податок фiзичними особами сплачується протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення.

     Першим звiтним (податковим) перiодом для нарахування земельного податку за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi на пiдставi рiшень органiв мiсцевого самоврядування про видiлення земельної дiлянки у натурi (на мiсцевостi) власнику земельної частки (паю), прийнятих до 1 сiчня 2022 року, вважається 2022 рiк.

     Нарахування фiзичним особам сум земельного податку на пiдставi рiшень, зазначених в абзацi першому цього пункту, завершується звiтним (податковим) перiодом, що передує строку, визначеному частиною четвертою статтi 13 Закону України "Про порядок видiлення в натурi (на мiсцевостi) земельних дiлянок власникам земельних часток (паїв)" для оформлення права власностi на земельну дiлянку (з урахуванням положень частини шостої зазначеної статтi)";

     6) у пiдроздiлi 8:

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Установити, що iндекс споживчих цiн для цiлей оподаткування єдиним податком четвертої групи застосовується iз значенням 100 вiдсоткiв:

     для визначення коефiцiєнта iндексацiї нормативної грошової оцiнки сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i багаторiчних насаджень) за 2015 та 2017 - 2022 роки;

     для визначення коефiцiєнта iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель водного фонду (внутрiшнiх водойм, озер, ставкiв, водосховищ) за 2015 та 2017 - 2020 роки";

     доповнити пунктами 61 i 8 такого змiсту:

     "61. До складу доходу платника єдиного податку першої - третьої груп не включаються суми доходiв, отриманих платником податку у виглядi часткової або повної компенсацiї вiдсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми "Забезпечення функцiонування Фонду розвитку пiдприємництва" та державної програми впровадження фiнансово-кредитних механiзмiв забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також суми коштiв, отриманих платником податку на безповоротнiй основi вiд Фонду розвитку iнновацiй";

     "8. Установити, що у частинi регулювання платникiв єдиного податку четвертої групи пiдпункт 4 пункту 291.4, пiдпункти 291.4.3 - 291.4.7 пункту 291.4, пункт 291.51 статтi 291, стаття 2921, пункт 293.9 статтi 293, пункт 294.1 статтi 294, абзац другий пункту 294.4 статтi 294, пункт 295.9 статтi 295, пiдпункт 2 пункту 297.1 статтi 297, пiдпункти 3 i 4 пункту 297.1 статтi 297, пiдпункт 5 пункту 297.1 статтi 297, пункт 297.4 статтi 297, пункти 298.8 та 298.9 статтi 298, пiдпункти 4 i 5 пункту 299.10 статтi 299, абзац другий пункту 299.11 статтi 299 дiють тимчасово та втрачають чиннiсть з 1 сiчня року, наступного за роком набрання чинностi законом України щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу України з урахуванням Спiльної сiльськогосподарської полiтики Європейського Союзу у розрiзi надання державної допомоги i розвитку сiльських територiй";

     7) пiдроздiл 93 доповнити пунктом 2 такого змiсту:

     "2. Установити, що до ставок рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України, передбачених пунктом 254.4 статтi 254 цього Кодексу для виду радiозв'язку "стiльниковий радiозв'язок", для ширини смуги радiочастот, отриманої вiдповiдно до лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України, виданої з 1 сiчня 2022 року на конкурсних або тендерних засадах, не застосовуються коефiцiєнти, встановленi пунктом 254.4 статтi 254 цього Кодексу";

     8) абзац третiй пункту 3 пiдроздiлу 94 викласти в такiй редакцiї:

     "Декларантами також не можуть бути особи, якi за будь-який перiод, починаючи з 1 сiчня 2010 року, виконують або виконували в Українi публiчнi функцiї, передбаченi пунктом 37 частини першої статтi 1 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     9) у пiдроздiлi 10:

     у пiдпунктi 1.10 пункту 161 цифри i слово "16 i 17" замiнити цифрами i словом "16, 17 i 18";

     пункт 38 доповнити пiдпунктом 38.14 такого змiсту:

     "38.14. На перiод здiйснення заходiв iз забезпечення проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС) щодо земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь, що розташованi на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, мiнiмальне податкове зобов'язання не визначається";

     доповнити пунктами 531, 64 - 68 такого змiсту:

     "531. Автоматичний обмiн iнформацiєю про фiнансовi рахунки здiйснюється в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органiв про автоматичний обмiн iнформацiєю про фiнансовi рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS) (далi - Багатостороння угода) пiсля приєднання компетентного органу України до Багатосторонньої угоди, а процедури збору iнформацiї про пiдзвiтнi рахунки, її належної перевiрки та подання звiтностi пiдзвiтними особами для цiлей Багатосторонньої угоди здiйснюються вiдповiдно до Загального стандарту звiтностi та належної перевiрки iнформацiї про фiнансовi рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) (далi - Загальний стандарт звiтностi), схваленого Радою Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку 15 липня 2014 року (iз змiнами та доповненнями). Виконання вимог цього Кодексу щодо подання звiтностi за пiдзвiтними рахунками для цiлей Багатосторонньої угоди здiйснюється з урахуванням положень Багатосторонньої угоди та за правилами Загального стандарту звiтностi. При цьому вимоги до подання звiтностi за пiдзвiтними рахунками iншої, нiж звiтнiсть про такi рахунки, що пiдлягає поданню згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки для полiпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податковi вимоги до iноземних рахункiв" (FATCA), застосовуються з дати, з якої для України набирають чинностi положення Багатосторонньої угоди щодо автоматичного обмiну iнформацiєю про фiнансовi рахунки щонайменше з однiєю iноземною юрисдикцiєю - стороною Багатосторонньої угоди, яка вважатиметься партнером України щодо автоматичного обмiну iнформацiєю. У разi якщо Багатостороння угода визначає iншi звiтнi перiоди та строки подання звiтностi за пiдзвiтними рахунками, нiж визначенi цим Кодексом, застосовуються вимоги Багатосторонньої угоди. Офiцiйнi переклади Багатосторонньої угоди та Загального стандарту звiтностi на українську мову офiцiйно оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     "64. Установити, що першим роком, за який визначається мiнiмальне податкове зобов'язання, є 2022 рiк.

     65. Установити, що штрафнi санкцiї, передбаченi статтею 123 цього Кодексу, при визначеннi податкових зобов'язань платникiв податкiв з урахуванням мiнiмального податкового зобов'язання за 2022 рiк, а також штрафнi санкцiї, передбаченi статтею 124 цього Кодексу за несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб, розрахованого контролюючим органом з урахуванням загального мiнiмального податкового зобов'язання за 2022 рiк, не застосовуються.

     66. Установити, що при обчисленнi рiзницi мiж сумою загального мiнiмального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок за 2022 рiк до загальної суми сплачених податкiв, зборiв, платежiв та витрат на оренду земельних дiлянок, визначених пiдпунктами 141.9.2, 141.9.3 пункту 141.9 статтi 141, пункту 177.15 статтi 177, пунктiв 2971.2, 2971.3, 2971.4, 2971.5 статтi 2971 цього Кодексу, включаються суми податкiв, зборiв, платежiв, сплачених у 2021 роцi в рахунок податкових зобов'язань з цих податкiв, зборiв, платежiв 2022 року.

     67. Тимчасово, для розрахунку мiнiмального податкового зобов'язання за 2022 та 2023 податковi (звiтнi) роки коефiцiєнт "К", визначений у пiдпунктах 381.1.1 i 381.1.2 статтi 381 цього Кодексу, застосовується iз значенням 0,04.

     68. Установити, що тимчасово, до 1 сiчня 2037 року, для платникiв податкiв, якi вiдповiдають одночасно таким критерiям:

     утворенi в установленому законом порядку пiсля 1 сiчня 2022 року;

     мiсцем податкової адреси та мiсцем здiйснення дiяльностi яких є виключно такi населенi пункти:

     м. Нововолинськ Волинської областi,

     м. Вугледар Донецької областi,

     м. Торецьк Донецької областi,

     м. Мирноград Донецької областi,

     м. Лисичанськ Луганської областi,

     м. Привiлля Луганської областi,

     м. Червоноград Львiвської областi,

     м. Українськ Донецької областi,

     селище Тошкiвка Сєвєродонецького району Луганської областi,

     м. Селидове Донецької областi,

     м. Родинське Донецької областi,

     м. Привiлля Луганської областi,

     м. Новодружеськ Луганської областi,

     село Межирiччя Червоноградського району Львiвської областi,

     село Сiлець Червоноградського району Львiвської областi,

     село Глухiв Червоноградського району Львiвської областi,

     м. Гiрник Донецької областi,

     м. Золоте Луганської областi,

     м. Гiрське Луганської областi,

     м. Новогродiвка Донецької областi,

     м. Покровськ Донецької областi;

     основним видом дiяльностi яких є дiяльнiсть у переробнiй промисловостi (група 10, клас 11.06, 11.07 група 11, група 13 - 18, група 20 - 27, клас 29.3 група 29, клас 30.1 - 30.4, 30.92, 30.99 група 30, група 31 - 33 секцiї C КВЕД ДК 009-2010);

     не мають вiдокремлених пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй;

     питома вага доходу, отриманого суб'єктом господарювання вiд реалiзацiї продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки, у загальнiй сумi його доходу протягом звiтного перiоду становить понад 90 вiдсоткiв;

     сума рiчного доходу (за вирахуванням непрямих податкiв), визначеного за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний перiод, не перевищує 40 мiльйонiв гривень;

     середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв протягом звiтного перiоду становить не менше 10 осiб;

     виробничi потужностi розташованi виключно на територiї населених пунктiв, зазначених у цьому пунктi, справляння податкiв i зборiв здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

     Дiя цього пункту не поширюється на суб'єктiв господарювання, якi утворенi пiсля 1 сiчня 2022 року шляхом реорганiзацiї (подiлу, видiлення), податковою адресою яких є iншi, нiж зазначенi у цьому пунктi, населенi пункти, або здiйснюють свою дiяльнiсть з виробництва товарiв у iнших населених пунктах.

     Якщо платники податку, якi застосовують норми цього пункту, у будь-якому звiтному перiодi досягли показникiв, з яких хоча б один не вiдповiдає критерiям, зазначеним у цьому пунктi, то такi платники податкiв зобов'язанi починаючи з першого числа першого мiсяця податкового (звiтного) перiоду, в якому вiдбулась така невiдповiднiсть, нараховувати та сплачувати податки у загальному порядку.

     68.1. Тимчасово, до 1 сiчня 2037 року, звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств - суб'єктiв господарювання, визначених вiдповiдно до норм цього пункту.

     При цьому, якщо платник податку у будь-якому податковому (звiтному) перiодi не вiдповiдає хоча б одному критерiю, зазначеному у цьому пунктi, то такий платник податку зобов'язаний починаючи з першого числа першого мiсяця податкового (звiтного) перiоду, в якому вiдбулась така невiдповiднiсть, нараховувати та сплачувати податок на прибуток пiдприємств у загальному порядку за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу.

     68.2. Тимчасово, до 1 сiчня 2037 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї:

     iз ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту обладнання та комплектуючих, що ввозяться суб'єктами господарювання, якi вiдповiдають критерiям, визначеним цим пунктом, виключно для використання у власнiй виробничiй дiяльностi та класифiкуються за такими товарними пiдкатегорiями згiдно з УКТ ЗЕД:

     6902 10 00 00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00; 8402 11 00 00; 8402 12 00 00; 8402 19 10 00; 8402 19 90 00; 8402 20 00 00; 8405 10 00 00; 8416 20 80 00; 8417 10 00 00; 8417 20 10 00; 8417 20 90 00; 8417 80 30 00; 8417 80 50 00; 8417 80 70 00; 8418 69 00 90; 8419 31 00 00; 8419 32 00 00; 8419 39 00 10; 8419 39 00 90; 8419 40 00 00; 8419 60 00 00; 8419 89 10 00; 8419 89 30 00; 8419 89 98 00; 8420 10 10 00; 8420 10 30 00; 8420 10 89 10; 8420 10 81 00; 8420 10 89 90; 8421 11 00 00; 8421 19 70 90; 8421 21 00 00; 8421 39 15 20; 8421 39 25 00; 8421 39 15 59; 8421 39 35 90; 8421 39 15 91; 8421 39 85 10; 8421 39 15 99; 8421 39 85 90; 8422 20 00 00; 8422 30 00 10; 8422 30 00 91; 8422 30 00 99; 8422 40 00 10; 8422 40 00 90; 8423 20 10 00; 8423 20 90 00; 8423 30 10 00; 8423 30 90 00; 8423 81 21 00; 8423 81 80 00; 8423 81 23 00; 8423 81 29 00; 8423 82 20 90; 8423 82 81 00; 8423 82 20 10; 8423 82 89 10; 8423 82 89 90; 8423 89 20 00; 8423 89 80 00; 8424 82 10 00; 8424 49 10 00; 8424 82 90 10; 8424 49 90 00; 8424 82 90 90; 8424 89 40 00; 8424 89 70 00; 8426 20 00 00; 8426 30 00 00; 8428 20 20 00; 8428 20 80 00; 8428 31 00 00; 8428 32 00 00; 8428 33 00 00; 8428 39 20 00; 8428 39 90 00; 8428 90 71 00; 8428 90 79 00; 8428 90 90 00; 8430 10 00 00; 8430 31 00 00; 8430 39 00 00; 8430 41 00 00; 8430 49 00 00; 8430 50 00 00; 8430 61 00 00; 8430 69 00 00; 8434 10 00 00; 8434 20 00 00; 8435 10 00 00; 8436 10 00 00; 8436 21 00 00; 8436 29 00 10; 8436 29 00 90; 8436 80 10 00; 8436 80 90 00; 8437 10 00 00; 8437 80 00 00; 8438 10 10 00; 8438 10 90 00; 8438 20 00 00; 8438 30 00 00; 8438 40 00 00; 8438 50 00 00; 8438 60 00 00; 8438 80 10 00; 8438 80 91 00; 8438 80 99 00; 8439 10 00 00; 8439 20 00 00; 8439 30 00 00; 8440 10 10 00; 8440 10 20 00; 8440 10 30 00; 8440 10 40 00; 8440 10 90 00; 8441 10 10 00; 8441 10 20 00; 8441 10 30 00; 8441 10 70 00; 8441 20 00 00; 8441 30 00 00; 8441 40 00 00; 8441 80 00 00; 8443 11 00 00; 8443 12 00 00; 8443 13 10 00; 8443 13 31 00; 8443 13 35 00; 8443 13 39 00; 8443 13 90 00; 8443 14 00 00; 8443 15 00 00; 8443 16 00 00; 8443 17 00 00; 8443 19 20 00; 8443 19 40 00; 8443 19 70 00; 8444 00 10 00; 8444 00 90 00; 8445 11 00 00; 8445 12 00 00; 8445 13 00 00; 8445 19 00 00; 8445 20 00 00; 8445 30 00 00; 8445 40 00 00; 8445 90 00 00; 8446 10 00 00; 8446 21 00 00; 8446 29 00 00; 8446 30 00 00; 8447 11 00 00; 8447 12 00 00; 8447 20 20 00; 8447 20 80 00; 8447 90 00 00; 8449 00 00 00; 8451 10 00 00; 8451 21 00 00; 8451 29 00 00; 8451 30 00 00; 8451 40 00 00; 8451 50 00 00; 8451 80 10 00; 8451 80 30 00; 8451 80 80 00; 8452 21 00 00; 8452 29 00 00; 8453 10 00 00; 8453 20 00 00; 8453 80 00 00; 8454 10 00 10; 8454 10 00 90; 8454 20 00 00; 8454 30 10 00; 8454 30 90 00; 8455 10 00 00; 8455 21 00 00; 8455 22 00 00; 8456 11 10 00; 8456 11 90 00; 8456 12 10 00; 8456 12 90 00; 8456 20 00 00; 8456 30 11 00; 8456 30 19 00; 8456 30 90 00; 8456 40 00 00; 8456 50 00 00; 8456 90 00 00; 8457 10 10 00; 8457 10 90 00; 8457 20 00 00; 8457 30 10 00; 8457 30 90 00; 8458 11 20 00; 8458 11 41 00; 8458 11 49 00; 8458 11 80 00; 8458 19 00 10; 8458 19 00 90; 8458 91 20 00; 8458 91 80 00; 8458 99 00 00; 8459 10 00 00; 8459 21 00 00; 8459 29 00 00; 8459 31 00 00; 8459 39 00 00; 8459 41 00 00; 8459 49 00 00; 8459 51 00 00; 8459 59 00 00; 8459 61 10 00; 8459 61 90 00; 8459 69 10 00; 8459 69 90 00; 8459 70 00 00; 8460 12 00 10; 8460 19 00 00; 8460 23 00 00; 8460 22 00 00; 8460 24 00 00; 8460 29 10 00; 8460 29 90 00; 8460 31 00 00; 8460 39 00 00; 8460 40 10 10; 8460 40 10 90; 8460 40 90 00; 8460 90 00 10; 8460 12 00 90; 8460 90 00 90; 8461 20 00 00; 8461 30 10 00; 8461 30 90 00; 8461 40 11 00; 8461 40 19 00; 8461 40 31 00; 8461 40 39 00; 8461 40 71 00; 8461 40 79 00; 8461 40 90 00; 8461 50 11 00; 8461 50 19 00; 8461 50 90 00; 8461 90 00 00; 8462 10 10 00; 8462 10 90 00; 8462 21 10 00; 8462 21 80 00; 8462 29 10 00; 8462 29 91 00; 8462 29 98 00; 8462 31 00 00; 8462 39 10 00; 8462 39 91 00; 8462 39 99 00; 8462 41 10 00; 8462 41 90 00; 8462 49 10 00; 8462 49 90 00; 8462 91 20 00; 8462 91 80 00; 8462 99 20 00; 8462 99 80 00; 8463 10 10 00; 8463 10 90 00; 8463 20 00 00; 8463 30 00 00; 8463 90 00 00; 8464 10 00 00; 8464 20 11 00; 8464 20 19 00; 8464 20 80 00; 8464 90 00 00; 8465 10 10 00; 8465 10 90 00; 8465 91 10 00; 8465 91 20 00; 8465 20 00 10; 8465 91 90 00; 8465 92 00 00; 8465 20 00 20; 8465 93 00 00; 8465 20 00 30; 8465 20 00 40; 8465 94 00 00; 8465 20 00 51; 8465 95 00 10; 8465 20 00 59; 8465 95 00 90; 8465 20 00 70; 8465 96 00 00; 8465 99 00 10; 8465 20 00 90; 8465 99 00 90; 8468 20 00 00; 8468 80 00 00; 8474 10 00 00; 8474 20 00 00; 8474 31 00 00; 8474 32 00 00; 8474 39 00 00; 8474 80 10 00; 8474 80 90 00; 8475 10 00 00; 8475 21 00 00; 8475 29 00 00; 8477 10 00 00; 8477 20 00 00; 8477 30 00 00; 8477 40 00 00; 8477 51 00 00; 8477 59 10 10; 8477 59 10 90; 8477 59 80 00; 8477 80 11 00; 8477 80 19 00; 8477 80 91 00; 8477 80 93 00; 8477 80 95 00; 8477 80 99 00; 8478 10 00 00; 8479 20 00 00; 8479 30 10 00; 8479 30 90 00; 8479 40 00 00; 8479 50 00 00; 8479 60 00 00; 8479 81 00 00; 8479 82 00 00; 8479 89 30 00; 8479 89 60 10; 8479 89 60 90; 8479 89 70 00; 8479 89 97 10; 8479 89 97 20; 8479 89 97 30; 8479 89 97 50; 8480 10 00 00; 8480 20 00 00; 8480 30 10 00; 8480 30 90 00; 8480 41 00 00; 8480 49 00 00; 8480 50 00 00; 8480 60 00 00; 8480 71 00 10; 8480 71 00 90; 8480 79 00 00; 8486 10 00 00; 8486 20 00 10; 8486 20 00 90; 8486 30 00 10; 8486 30 00 30; 8486 30 00 50; 8486 30 00 91; 8486 30 00 99; 8486 40 00 00; 8502 12 00 90; 8502 13 20 90; 8502 13 40 90; 8502 13 80 90; 8502 20 40 90; 8502 20 60 90; 8502 20 80 90; 8502 31 00 00; 8502 39 20 90; 8502 39 80 90; 8502 40 00 90; 8504 21 00 00; 8504 22 10 00; 8504 22 90 00; 8504 23 00 00; 8504 34 00 00; 8504 50 20 90; 8504 50 95 90; 8514 10 10 00; 8514 10 80 00; 8514 20 10 00; 8514 20 80 00; 8514 30 80 10; 8514 30 20 00; 8514 30 80 90; 8514 40 00 00; 8515 11 00 00; 8515 19 10 00; 8515 19 90 00; 8515 21 00 00; 8515 29 00 00; 8515 31 00 00; 8515 39 13 00; 8515 39 18 00; 8515 39 90 00; 8515 80 10 00; 8515 80 90 00; 8537 10 10 00; 8537 10 91 00; 8537 10 95 00; 8537 10 98 90; 8537 20 91 00; 8537 20 99 00; 8543 10 00 00; 8543 20 00 00; 8543 30 40 00; 8543 30 70 00; 9011 10 10 00; 9011 10 90 00; 9011 20 10 00; 9011 20 90 00; 9011 80 00 00; 9012 10 10 00; 9012 10 90 00; 9013 20 00 00; 9013 80 20 00; 9013 80 30 00; 9013 80 90 00; 9024 10 20 10; 9024 10 40 10; 9024 10 80 00; 9024 10 20 90; 9024 10 40 90; 9024 80 11 00; 9024 80 19 00; 9024 80 90 00; 9030 10 00 00; 9030 20 00 00; 9030 31 00 00; 9030 32 00 00; 9030 33 20 00; 9030 33 30 00; 9030 33 80 00; 9030 39 00 00; 9030 40 00 00; 9030 82 00 00; 9030 84 00 00; 9030 89 30 00; 9030 89 90 00; 9031 10 00 00; 9031 20 00 00; 9031 41 00 00; 9031 49 10 00; 9031 49 90 00; 9031 80 20 10; 9031 80 20 20; 9031 80 80 00; 9031 80 20 90; 9032 10 20 00; 9032 10 80 00; 9032 20 00 00; 9032 81 00 00; 9032 89 00 00; 7309 00 59 00; 8517 61 00 00; 8517 62 00 00; 8517 70 00 90; 8517 70 00 19; 8507 20 80 90; 8471 41 00 00; 8471 49 00 00; 8471 70 50 00; 8504 40 30 00.

     Порядок ввезення на митну територiю таких товарiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     з постачання на митнiй територiї України суб'єктами господарювання, якi вiдповiдають критерiям, визначеним цим пунктом, товарiв власного виробництва.

     Положення цього пiдпункту не поширюються на товари, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом та/або державою-агресором щодо України згiдно iз законодавством, або ввозяться з територiї держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом.

     У разi нецiльового використання обладнання та комплектуючих, ввезених на митну територiю України у порядку, визначеному цим пiдпунктом, платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена/нарахована на дату виникнення таких податкових зобов'язань, а також сплатити пеню вiдповiдно до закону.

     68.3. Тимчасово, до 1 сiчня 2037 року, звiльняються вiд оподаткування рентною платою за спецiальне використання води суб'єкти господарювання, визначенi вiдповiдно до норм цього пункту.

     При цьому, якщо платник рентної плати за спецiальне використання води у будь-якому податковому (звiтному) перiодi не вiдповiдає хоча б одному критерiю, зазначеному у цьому пунктi, то такий платник рентної плати за спецiальне використання води зобов'язаний починаючи з першого числа першого мiсяця податкового (звiтного) перiоду, в якому вiдбулась така невiдповiднiсть, нараховувати та сплачувати рентну плату за спецiальне використання води у загальному порядку за ставками, встановленими вiдповiдно до статтi 255 цього Кодексу.

     68.4. Тимчасово, до 1 сiчня 2037 року, звiльняються вiд оподаткування рентною платою за спецiальне використання лiсових ресурсiв суб'єкти господарювання, визначенi вiдповiдно до норм цього пункту.

     При цьому, якщо платник рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв у будь-якому податковому (звiтному) перiодi не вiдповiдає хоча б одному критерiю, зазначеному у цьому пунктi, то такий платник рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв зобов'язаний починаючи з першого числа першого мiсяця податкового (звiтного) перiоду, в якому вiдбулась така невiдповiднiсть, нараховувати та сплачувати рентну плату за спецiальне використання лiсових ресурсiв у загальному порядку за ставками, встановленими вiдповiдно до статтi 256 цього Кодексу.

     68.5. Тимчасово, до 1 сiчня 2037 року, звiльняються вiд оподаткування платою за землю (земельного податку та орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi) суб'єкти господарювання, визначенi вiдповiдно до норм цього пункту, за земельнi дiлянки, якi знаходяться у власностi та/або користуваннi таких суб'єктiв, що використовуються такими платниками плати за землю для провадження господарської дiяльностi.

     При цьому, якщо платник плати за землю у будь-якому податковому (звiтному) перiодi не вiдповiдає хоча б одному критерiю, зазначеному у цьому пунктi, то такий платник плати за землю зобов'язаний починаючи з першого числа першого мiсяця податкового (звiтного) перiоду, в якому вiдбулась така невiдповiднiсть, нараховувати та сплачувати плату за землю у загальному порядку за ставками, встановленими вiдповiдно до статей 274, 277 i 288 цього Кодексу.

     Якщо земельнi дiлянки, якi знаходяться у власностi та/або користуваннi суб'єктiв господарювання, визначених вiдповiдно до норм цього пункту, та/або окремi будiвлi, споруди або їх частини, що знаходяться на цих земельних дiлянках, надаються в оренду (найм, позичку) iншим фiзичним та юридичним особам, плата за землю за такi земельнi дiлянки та земельнi дiлянки пiд такими будiвлями (їх частинами) сплачується на загальних пiдставах".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2022 року, крiм:

     змiн до пiдпункту 168.4.10 пункту 168.4 статтi 168 Податкового кодексу України, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону;

     змiн до абзацу третього пункту 3 пiдроздiлу 94 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо осiб, якi не можуть бути декларантами, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону;

     змiн до пiдпункту 165.1.1 пункту 165.1 статтi 165, пiдпункту 1.10 пункту 161 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону;

     змiн до пiдпункту 165.1.62 пункту 165.1 статтi 165, пункту 18 пiдроздiлу 1 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону;

     змiн до пiдпункту 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215 Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на алкогольнi напої, який набирає чинностi з першого числа третього мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом;

     змiн до пiдпунктiв 212.1.11, 212.1.17 пункту 212.1 статтi 212, пiдпунктiв 213.1.9, 213.1.14 пункту 213.1 статтi 213, пiдпункту 214.1.5 пункту 214.1 статтi 214, пiдпункту 215.3.10 пункту 215.3 статтi 215, пункту 216.14 статтi 216, пункту 221.7 статтi 221 Податкового кодексу України щодо акцизного податку з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв - тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2022 року, але не ранiше дня набрання чинностi змiнами до Бюджетного кодексу України в частинi запровадження механiзму зарахування акцизного податку з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв - тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, до мiсцевих бюджетiв;

     змiн до пункту 36 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону;

     змiн до пункту 421.2 статтi 421 Податкового кодексу України, якi набирають чинностi з 1 липня 2022 року;

     пiдпункту 7 пункту 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" цього Закону, який набирає чинностi з 21 листопада 2021 року;

     пiдпунктiв 11 (щодо змiн до абзацу третього пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi") та 12 (щодо змiн до роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про Бюро економiчної безпеки України") пункту 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" цього Закону, якi набирають чинностi 25 вересня 2021 року, але не ранiше дня, наступного за днем опублiкування цього Закону;

     пiдпункту 13 (щодо змiн до Закону України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв Нацiональної полiцiї i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист") пункту 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" цього Закону, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Змiни до пiдпункту 165.1.1 пункту 165.1 статтi 165, пiдпункту 1.10 пункту 161 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" та змiни до пiдпункту 165.1.62 пункту 165.1 статтi 165, пункту 18 пiдроздiлу 1 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року.

     Пiдпункти 11 (щодо змiн до абзацу третього пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi") та 12 (щодо змiн до роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про Бюро економiчної безпеки України") пункту 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" цього Закону застосовуються з 25 вересня 2021 року.

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     абзац другий частини другої статтi 77 викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всi наявнi у нього документи та матерiали, якi можуть бути використанi як докази у справi";

     у статтi 283:

     частину першу доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) встановлення тимчасового обмеження керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника у правi виїзду за межi України";

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Рiшення суду у справах, визначених пунктами 1 - 4, 7 частини першої цiєї статтi, пiдлягає негайному виконанню. Апеляцiйнi скарги на судовi рiшення у справах, визначених цiєю статтею, можуть бути поданi сторонами протягом десяти днiв з дня їх проголошення. Подання апеляцiйної скарги на рiшення суду у справах, визначених пунктами 1 - 4, 7 частини першої цiєї статтi, не перешкоджає його виконанню";

     параграф 2 глави 11 роздiлу II доповнити статтею 2892 такого змiсту:

     "Стаття 2892. Особливостi провадження у справах за адмiнiстративними позовами з приводу тимчасового обмеження права громадян України на виїзд за межi територiї України

     1. У разi невиконання у встановленi Податковим кодексом України строки обов'язку щодо сплати грошових зобов'язань юридичною особою або постiйним представництвом нерезидента, що призвело до виникнення податкового боргу (заборгованостi) у сумi, що перевищує 1 мiльйон гривень, та якщо такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днiв з дня вручення платнику податкiв податкової вимоги, податковим органом подається до суду за основним мiсцем реєстрацiї юридичної особи або постiйного представництва нерезидента позовна заява про застосування судом тимчасового обмеження керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника у правi виїзду за межi територiї України.

     2. Адмiнiстративна справа, передбачена цiєю статтею, розглядається судом протягом 48 годин з дня подання вiдповiдної позовної заяви.

     3. Апеляцiйнi скарги на судовi рiшення в адмiнiстративних справах, визначених цiєю статтею, можуть бути поданi в десятиденний строк iз дня їх проголошення.

     4. Суд апеляцiйної iнстанцiї розглядає справу у десятиденний строк пiсля закiнчення строку на апеляцiйне оскарження з повiдомленням учасникiв справи";

     2) частину першу статтi 6 Закону України "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) вiн є керiвником юридичної особи або постiйного представництва нерезидента (згiдно з вiдомостями з Єдиного державного реєстру, наданими вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань"), що не виконує встановленого Податковим кодексом України податкового обов'язку щодо сплати грошових зобов'язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постiйного представництва нерезидента податкового боргу в сумi, що перевищує 1 мiльйон гривень, та якщо такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днiв з дня вручення платнику податкiв податкової вимоги, - до погашення суми такого податкового боргу, у зв'язку з яким таке обмеження встановлюється";

     3) у Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     а) в абзацi першому преамбули слова "та пального на територiї України" замiнити словами "рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального на територiї України";

     б) у статтi 1:

     абзац шiстнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "незаконний обiг спирту етилового, коньячного, плодового, зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - iмпорт, експорт, транспортування, зберiгання, торгiвля спиртом етиловим, коньячним i плодовим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює цi питання";

     абзац сiмнадцятий пiсля слiв "тютюнових виробiв" доповнити словами "рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";

     абзац дев'ятнадцятий пiсля слiв "в електронних сигаретах" доповнити словами "та пального";

     абзац двадцять третiй виключити;

     в абзацi двадцять п'ятому слова "державного зразка, який" замiнити словом "що";

     абзац тридцять другий замiнити шiстьма новими абзацами такого змiсту:

     "Єдиний державний реєстр суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiї на право виробництва та оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, та на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах (далi - Єдиний реєстр лiцензiатiв з виробництва та обiгу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах), - перелiк суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiї на право виробництва та оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, та на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах;

     Єдиний реєстр лiцензiатiв з виробництва та обiгу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, та розмiщується у вiльному доступi;

     Єдиний реєстр лiцензiатiв з виробництва та обiгу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, мiстить вiдомостi про:

     лiцензiатiв (для юридичних осiб - найменування, код ЄДРПОУ, для фiзичних осiб - суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) - прiзвище, iм'я, по батьковi, номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та повiдомили про це вiдповiдний податковий орган i мають вiдмiтку в паспортi), для спiльної дiяльностi без створення юридичної особи - найменування, код ЄДРПОУ особи, вiдповiдальної за ведення облiку спiльної дiяльностi, для iноземного суб'єкта господарювання - найменування постiйного представництва, реєстрацiйний номер постiйного представництва;

     мiсця виробництва, оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, мiсця роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах (адреси);

     дату видачi/анулювання та термiн дiї лiцензiї на право виробництва, оптової торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах".

     У зв'язку з цим абзаци тридцять третiй - шiстдесят восьмий вважати вiдповiдно абзацами тридцять восьмим - сiмдесят третiм;

     в абзацi шiстдесят восьмому слово "призупинення" виключити;

     в) частину другу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Лiцензiя на виробництво спирту видається пiдприємствам, що мають встановленi та безперервно функцiонуючi цiлодобовi системи вiдеоспостереження за виробництвом та вiдпуском продукцiї. Вiдключення, припинення функцiонування або невстановлення на всiх етапах виробництва та вiдпуску цiлодобових систем вiдеоспостереження є пiдставою для вiдмови у видачi лiцензiї або анулювання лiцензiї";

     г) у статтi 3:

     у назвi слово "призупинення" виключити;

     у частинi першiй слово "призупиняються" виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Лiцензiї на виробництво тютюнових виробiв видаються лише суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi на момент подання заяви про видачу лiцензiї є власниками або на iнших не заборонених законодавством пiдставах володiють та/або користуються примiщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологiчний цикл виробництва тютюнових виробiв, включаючи виготовлення тютюнової сумiшi, сигаретнi цехи, за умови що використання для виробництва таких примiщень та обладнання здiйснює тiльки один суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво)";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Лiцензiї на всi види дiяльностi, передбаченi цiєю статтею, видаються за умови обов'язкової реєстрацiї суб'єкта господарювання вiдповiдно до вимог пункту 63.3 статтi 63 Податкового кодексу України".

     У зв'язку з цим частини п'яту - двадцять п'яту вважати вiдповiдно частинами шостою - двадцять шостою;

     у частинi шостiй слова "призупиняються та" виключити;

     перше речення абзацу першого частини восьмої викласти в такiй редакцiї: "Для отримання лiцензiї на право виробництва рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, суб'єкт господарювання подає нарочно, поштою або в електронному виглядi до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, заяву, до якої додається документ, що пiдтверджує внесення рiчної плати за лiцензiю";

     в абзацi першому частини дев'ятої слова "видається за заявою" замiнити словами "видається за поданою нарочно, поштою або в електронному виглядi до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, заявою";

     пiсля частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Суб'єкт господарювання у разi змiни будь-яких вiдомостей, зазначених у виданiй суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) лiцензiї (крiм змiн, пов'язаних з реорганiзацiєю суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) та/або змiною типу акцiонерного товариства), зобов'язаний повiдомити орган, який видав лiцензiю, про такi змiни протягом 30 днiв з дня, наступного за днем їх настання".

     У зв'язку з цим частини десяту - двадцять шосту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - двадцять сьомою;

     абзац п'ятий частини одинадцятої доповнити словами "або декларацiю вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства з питань охорони працi";

     частину тринадцяту виключити;

     пiсля частини чотирнадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Зазначенi документи, поданi нарочно або поштою, мають бути завiренi заявником".

     У зв'язку з цим частини п'ятнадцяту - двадцять сьому вважати вiдповiдно частинами шiстнадцятою - двадцять восьмою;

     у частинi шiстнадцятiй слово "призупинення" виключити;

     частину вiсiмнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Вимагати представлення iнших документiв, крiм зазначених у цьому Законi, забороняється. Подаються копiї зазначених у цьому Законi документiв в одному примiрнику. Заява про видачу лiцензiї та визначенi цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом, або подаються в електронному виглядi. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних у документах, поданих разом iз заявою, несе заявник";

     частини двадцять другу i двадцять третю виключити;

     частину двадцять четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Лiцензiя анулюється шляхом прийняття органом, який видав лiцензiю, вiдповiдного рiшення про анулювання у формi розпорядження про таке анулювання на пiдставi:

     заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) про анулювання своєї лiцензiї;

     рiшення про скасування державної реєстрацiї суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво);

     несплати чергового платежу за лiцензiю;

     акта про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) марок акцизного податку;

     акта про виявлення недостовiрних даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом iз заявою про отримання лiцензiї (отримання вiд уповноважених органiв iнформацiї, що документи, копiї яких поданi разом iз заявою на отримання лiцензiї, не видавалися/не погоджувалися такими органами);

     акта про встановлення факту наявностi документа, який засвiдчує передачу iншому суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) у власнiсть, володiння та/або користування примiщень та обладнання, що забезпечують повний технологiчний цикл виробництва алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв;

     рiшення суду про встановлення невiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукцiї;

     рiшення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалiзацiї малим виробництвом виноробної продукцiї вин виноградних, вин плодово-ягiдних, напоїв медових iз виноматерiалiв, придбаних та/або отриманих шляхом переробки придбаних плодiв, ягiд, винограду, меду;

     рiшення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалiзацiї малим виробництвом виноробної продукцiї вин виноградних, вин плодово-ягiдних, напоїв медових з використанням спирту та/або перевищення обсягу виробництва продукцiї, зазначеного у статтi 1 цього Закону;

     акта про встановлення факту вiдсутностi суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) за мiсцем провадження дiяльностi, яка пiдлягає лiцензуванню. До такого акта долучається мультимедiйна iнформацiя щодо фiксацiї зазначеного факту технiчними приладами та/або технiчними засобами, що здiйснюють або мають функцiї фото-, кiнозйомки, вiдеозапису чи звукозапису, та/або засобами фото-, кiнозйомки, вiдеозапису чи звукозапису;

     акта про встановлення факту порушення строкiв звернення до органу лiцензування щодо змiни вiдомостей, зазначених у виданiй суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) лiцензiї;

     акта, що засвiдчує факт вiдмови суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) та/або його посадових (службових) осiб (його представникiв або осiб, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) без законних пiдстав у допуску уповноважених представникiв контролюючого органу до проведення перевiрки, складеного вiдповiдно до вимог пункту 81.2 статтi 81 Податкового кодексу України. До такого акта долучається мультимедiйна iнформацiя щодо фiксацiї зазначеного факту технiчними приладами та/або технiчними засобами, що здiйснюють або мають функцiї фото-, кiнозйомки, вiдеозапису чи звукозапису, та/або засобами фото-, кiнозйомки, вiдеозапису чи звукозапису;

     акта або рiшення суду про встановлення факту здiйснення суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) виробництва, зберiгання, транспортування, торгiвлi фальсифiкованим або необлiкованим у такого суб'єкта господарювання спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним;

     рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України, введеного в дiю указом Президента України про застосування до суб'єкта господарювання санкцiї, передбаченої пунктом 6 частини першої статтi 4 Закону України "Про санкцiї";

     частину двадцять п'яту замiнити п'ятьма новими частинами такого змiсту:

     "Розпорядження про анулювання лiцензiї приймається:

     на шiстнадцятий робочий день з дня, наступного за днем вручення суб'єкту господарювання акта, що є пiдставою для анулювання лiцензiї;

     на третiй робочий день з дня отримання рiшення суду, яке є пiдставою для анулювання лiцензiї вiдповiдно до вимог цiєї статтi, або заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) про анулювання своєї лiцензiї;

     на шостий робочий день з дня отримання рiшення про скасування державної реєстрацiї суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) або рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України, введеного в дiю указом Президента України про застосування до суб'єкта господарювання санкцiї, передбаченої пунктом 6 частини першої статтi 4 Закону України "Про санкцiї";

     на наступний робочий день пiсля дати останнього спливу термiну сплати чергового платежу за наступний щорiчний строк дiї вiдповiдної лiцензiї у разi вiдсутностi сплати чергового платежу.

     Орган лiцензування на наступний робочий день пiсля прийняття розпорядження про анулювання лiцензiї:

     вносить iнформацiю щодо розпорядження про анулювання лiцензiї до Єдиного реєстру лiцензiатiв та мiсць обiгу пального та/або Єдиного реєстру лiцензiатiв з виробництва та обiгу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, а також оприлюднює його на своєму офiцiйному веб-сайтi;

     направляє суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) розпорядження про анулювання лiцензiї в порядку, встановленому статтею 42 Податкового кодексу України.

     Розпорядження про анулювання лiцензiї, прийнятi органом лiцензування, можуть бути оскарженi в адмiнiстративному або судовому порядку.

     Лiцензiя анулюється та вважається недiйсною з дня оприлюднення розпорядження про анулювання лiцензiї на офiцiйному веб-сайтi органу лiцензування.

     Органом лiцензування автоматично формується та направляється суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) в електроннiй формi засобами електронного зв'язку повiдомлення про:

     необхiднiсть внесення чергового платежу за лiцензiю - за 90, 75, 60, 45, 30 та за 15 днiв до настання термiну сплати чергового платежу за вiдповiдну лiцензiю;

     дату, з якої анулюється лiцензiя у разi невнесення чергового платежу за лiцензiю, - за 9 днiв до настання термiну сплати чергового платежу за вiдповiдну лiцензiю".

     У зв'язку з цим частини двадцять шосту - двадцять восьму вважати вiдповiдно частинами тридцятою - тридцять другою;

     у частинi тридцятiй слова "орган, який видав лiцензiю, на пiдставi заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) протягом семи робочих днiв видає суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) лiцензiю, оформлену на новому бланку з урахуванням змiн" замiнити словами "суб'єкт господарювання зобов'язаний у мiсячний строк з дня внесення таких змiн звернутися до органу, який видав лiцензiю, з вiдповiдною заявою";

     пiсля частини тридцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Орган, який видав лiцензiю, на пiдставi заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) протягом трьох робочих днiв видає суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) лiцензiю, оформлену на новому бланку з урахуванням змiн".

     У зв'язку з цим частини тридцять першу i тридцять другу вважати вiдповiдно частинами тридцять другою i тридцять третьою;

     ґ) у частинi другiй статтi 4 слова "термiном на п'ять рокiв" замiнити словом "безстроково";

     д) абзац двадцятий частини другої статтi 11 пiсля слiв "скляну тару, а також" доповнити словами "у металевi банки iз харчового алюмiнiю", а цифри та слова "0,275 л, 0,35 л" замiнити цифрами та словами "0,275 л, 0,33 л, 0,35 л";

     е) у другому реченнi частини дев'ятої статтi 14 слова "термiном на п'ять рокiв" замiнити словом "безстроково";

     є) у статтi 15:

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Лiцензiї на всi види дiяльностi, передбаченi цiєю статтею, видаються за умови обов'язкової реєстрацiї об'єкта оподаткування вiдповiдно до вимог пункту 63.3 статтi 63 Податкового кодексу України".

     У зв'язку з цим частини другу - шiстдесят п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шiстдесят шостою;

     у частинi дванадцятiй слова "в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "оптової торгiвлi, а за вiдсутностi мiсць оптової торгiвлi - за мiсцезнаходженням суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) або мiсцезнаходженням постiйного представництва";

     у частинi тридцять першiй слова "i пiдлягають обов'язковiй реєстрацiї в податковому органi, а у сiльськiй мiсцевостi - i в органах мiсцевого самоврядування за мiсцем торгiвлi суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво)" виключити;

     частину тридцять четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Лiцензiя видається за поданою нарочно, поштою або в електронному виглядi заявою суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), до якої додається документ, що пiдтверджує внесення рiчної плати за лiцензiю (крiм лiцензiї на оптову торгiвлю пальним за наявностi мiсць оптової торгiвлi пальним, роздрiбну торгiвлю пальним, зберiгання пального з метою подальшої його реалiзацiї iншим споживачам)";

     у частинi сорок шостiй слово "призупинення" виключити;

     четверте речення частини сорок сьомої виключити;

     пiсля частини сорок сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Повiдомлення про необхiднiсть внесення чергового платежу за лiцензiю автоматично формується та направляється органом лiцензування суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) за 30, за 20, за 10 та за 5 днiв до настання термiну сплати за вiдповiдну лiцензiю в електроннiй формi засобами електронного зв'язку".

     У зв'язку з цим частини сорок восьму - шiстдесят шосту вважати вiдповiдно частинами сорок дев'ятою - шiстдесят сьомою;

     частини п'ятдесяту i п'ятдесят першу виключити;

     у частинi п'ятдесят другiй:

     в абзацi першому слово "письмового" виключити;

     в абзацi четвертому слова та цифри "протягом 30 календарних днiв вiд моменту призупинення лiцензiї" виключити;

     в абзацах п'ятому i шостому слова "рiшення суду про" виключити;

     доповнити абзацами одинадцятим - чотирнадцятим такого змiсту:

     "встановлення факту здiйснення роздрiбної торгiвлi через реєстратори розрахункових операцiй (книги облiку розрахункових операцiй), не зазначенi в лiцензiї;

     встановлення факту вiдсутностi суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) за мiсцезнаходженням та/або за мiсцезнаходженням провадження дiяльностi, якi зазначенi у виданiй лiцензiї;

     порушення термiнiв звернення до органу лiцензування щодо змiни вiдомостей, зазначених у виданiй суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) лiцензiї;

     вiдмови, без законодавчих пiдстав, вiд доступу представника контролюючого органу до проведення перевiрки вiдповiдно до вимог статей 80, 81 Податкового кодексу України, на пiдставi акта, складеного посадовими (службовими) особами податкового органу, який засвiдчує факт вiдмови";

     у частинi п'ятдесят третiй слова "письмового розпорядження про її анулювання" замiнити словами "розпорядження про її анулювання в електроннiй формi засобами електронного зв'язку";

     у частинi п'ятдесят четвертiй слова "орган, який видав лiцензiю, на пiдставi заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) протягом трьох робочих днiв видає суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) лiцензiю, оформлену на новому бланку з урахуванням змiн" замiнити словами "суб'єкт господарювання зобов'язаний у мiсячний термiн з дня внесення таких змiн звернутися до органу, який видав лiцензiю, з вiдповiдною заявою";

     пiсля частини п'ятдесят четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Орган, який видав лiцензiю, на пiдставi заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) протягом трьох робочих днiв видає суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) лiцензiю, оформлену на новому бланку з урахуванням змiн".

     У зв'язку з цим частини п'ятдесят п'яту - шiстдесят сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятдесят шостою - шiстдесят восьмою;

     ж) у статтi 18:

     у частинi сiмнадцятiй слова "засвiдчена нотарiально або органом, який видав оригiнал документа, або посадовою особою органу лiцензування" виключити;

     доповнити частинами такого змiсту:

     "Особи, якi пiсля набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень" у процесi приватизацiї придбали майно Державного пiдприємства спиртової та лiкеро-горiлчаної промисловостi ЄДРПОУ-37199618 (Державне пiдприємство "Укрспирт"), беруть на себе зобов'язання щодо погашення боргiв iз заробiтної плати, перед бюджетами (у тому числi штрафних санкцiй) та з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, простроченої кредиторської заборгованостi (далi - заборгованiсть) Державного пiдприємства "Укрспирт" як балансоутримувача майна в розмiрi 100 вiдсоткiв балансової вартостi такого майна станом на останню звiтну дату.

     У разi якщо розмiр заборгованостi менший, нiж балансова вартiсть такого майна, заборгованiсть погашається у сумi вiдповiдної заборгованостi. А у разi недостатностi коштiв погашення здiйснюється Державним пiдприємством "Укрспирт" у загальному порядку згiдно iз законодавством.

     Погашення заборгованостi здiйснюється шляхом перерахування вiдповiдної суми грошових коштiв на рахунок балансоутримувача такого майна (Державне пiдприємство "Укрспирт"), який у триденний строк перераховує цi кошти в повному обсязi в такому порядку:

     1) погашення боргiв iз заробiтної плати;

     2) погашення боргiв перед бюджетами (у тому числi штрафних санкцiй) та з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;

     3) iнша прострочена кредиторська заборгованiсть.

     При цьому змiна черговостi погашення не допускається.

     Зобов'язання щодо погашення боргiв iз заробiтної плати, перед бюджетами та з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, простроченої кредиторської заборгованостi Державного пiдприємства "Укрспирт" та строки виконання таких зобов'язань включаються до умов продажу об'єкта приватизацiї.

     Тимчасово, на перiод з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року включно, встановити рiчну плату за лiцензiї на право оптової торгiвлi тютюновими виробами у розмiрi 150 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня року, за який вноситься щорiчний платiж.

     Тимчасово, на перiод до 31 грудня 2023 року включно:

     максимальна роздрiбна цiна може не наноситися на пачки, коробки, сувенiрнi коробки тютюнових виробiв, тютюну, промислових замiнникiв тютюну та ємностi (упаковки) з рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, на якi до 31 грудня 2021 року включно не встановлювалася максимальна роздрiбна цiна;

     якщо у випадку, передбаченому цiєю статтею, на пачку, коробку, сувенiрну коробку тютюнових виробiв, тютюну, промислових замiнникiв тютюну та на ємностi (упаковки) з рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, максимальна роздрiбна цiна не наноситься, для визначення перевищення максимальних роздрiбних цiн при роздрiбнiй торгiвлi такими товарами, що є пiдставою для застосування штрафної санкцiї, передбаченої частиною другою статтi 17 цього Закону, використовується розмiр максимальної роздрiбної цiни, встановленої виробником або iмпортером у Декларацiї про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю), та дата виготовлення такої продукцiї, нанесена на пачку, коробку, сувенiрну коробку тютюнових виробiв, тютюну, промислових замiнникiв тютюну та на ємнiсть (упаковку) з рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     4) у Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 iз наступними змiнами):

     а) пункти 11 i 12 статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "11) проводити розрахунковi операцiї через реєстратори розрахункових операцiй та/або через програмнi реєстратори розрахункових операцiй для пiдакцизних товарiв з використанням режиму програмування iз зазначенням коду товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД, найменування товарiв, цiн товарiв та облiку їх кiлькостi, а також iз зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серiя та номер) при роздрiбнiй торгiвлi алкогольними напоями;

     12) вести в порядку, встановленому законодавством, облiк товарних запасiв, здiйснювати продаж лише тих товарiв, що вiдображенi в такому облiку. Порядок та форма облiку товарних запасiв для фiзичних осiб - пiдприємцiв, у тому числi платникiв єдиного податку, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. При цьому суб'єкт господарювання зобов'язаний надати контролюючим органам на початок проведення перевiрки документи (у паперовiй або електроннiй формi), що пiдтверджують облiк та походження товарних запасiв (зокрема, але не виключно, документи щодо iнвентаризацiї товарних запасiв, документи про отримання товарiв вiд iнших суб'єктiв господарювання та/або документи на внутрiшнє перемiщення товарiв), якi на момент перевiрки знаходяться у мiсцi продажу (господарському об'єктi).

     Такi вимоги не поширюються на фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi є платниками єдиного податку та не зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть (крiм тих, якi провадять дiяльнiсть з реалiзацiї технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту, а також лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення, ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння)";

     б) у статтi 20 слово "подвiйної" виключити;

     5) пiдпункт 15 пункту "б" частини першої статтi 33 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами) доповнити словами "а також iншої iнформацiї, визначеної Податковим кодексом України";

     6) у Законi України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158 iз наступними змiнами):

     пункт 3 частини другої статтi 2 пiсля слiв "тютюновими виробами" доповнити словами "рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах", а пiсля слiв "тютюнових виробiв" - словами "рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     пункт 7 частини першої статтi 7 пiсля слiв "тютюновими виробами" доповнити словами "рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах", а пiсля слiв "тютюнових виробiв" - словами "рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     7) абзаци тридцять перший i тридцять четвертий пункту 4 роздiлу II Закону України "Про визнання таким, що втратив чиннiсть, Закону України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" та внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2021 р., N 45, ст. 361) вiд 1 липня 2021 року N 1618-IX викласти в такiй редакцiї:

     "3. Державнi гарантiї за внутрiшнiми та зовнiшнiми мiсцевими запозиченнями (позиками) Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, а також осiб, якi мають мiсцезнаходження (проживання, перебування) на цiй територiї, не надаються. Порядок сплати (списання, продажу) ранiше гарантованого державою боргу Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя або осiб, якi перебувають на цiй територiї, та заборгованостi Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя перед державним бюджетом за бюджетними позичками i кредитами з державного бюджету, що залишаються непогашеними станом на дату початку окупацiї, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     "6. Тимчасово, на перiод дiї особливого правового режиму тимчасової окупацiї, Нацiональний банк України має право встановлювати порядок транскордонного перемiщення готiвкової валюти держави-окупанта та/або порядок здiйснення операцiй з готiвковою валютою держави-окупанта на територiї України";

     8) частину другу статтi 3 Закону України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 18 такого змiсту:

     "18) позовної заяви, апеляцiйної скарги у справах про тимчасове обмеження права громадян України на виїзд за межi територiї України";

     9) частину п'яту статтi 6 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314; 2020 р., N 47, ст. 408; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 липня 2020 року N 808-IX) викласти в такiй редакцiї:

     "5. Не може бути обмежено доступ до iнформацiї про складання, розгляд i затвердження бюджетiв, кошторисiв розпорядникiв бюджетних коштiв та плани використання бюджетних коштiв одержувачiв бюджетних коштiв, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крiм таємних видаткiв вiдповiдно до статтi 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштiв бюджетних зобов'язань або здiйснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який iнший спосiб, планування, формування, здiйснення та виконання закупiвлi товарiв, робiт i послуг за бюджетнi кошти, у тому числi оборонних закупiвель (крiм випадкiв, якщо окрема iнформацiя про закупiвлi товарiв, робiт i послуг становить державну таємницю вiдповiдно до Закону України "Про державну таємницю"), володiння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числi до копiй вiдповiдних документiв, умови отримання цих коштiв чи майна, прiзвища, iмена, по батьковi фiзичних осiб та найменування юридичних осiб, якi отримали цi кошти або майно. Не може бути також обмежено доступ до iнформацiї про наявнiсть у фiзичних осiб податкового боргу. Не пiдлягає обмеженню також доступ до iнформацiї про стан i результати перевiрок та службових розслiдувань фактiв порушень, допущених у сферах дiяльностi, зазначених у цiй частинi. Доступ до зазначеної iнформацiї забезпечується розпорядниками iнформацiї вiдповiдно до положень статтi 5 цього Закону";

     10) частину третю статтi 5 Закону України "Про захист персональних даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481 iз наступними змiнами) пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Не належить до iнформацiї з обмеженим доступом iнформацiя про фiзичних осiб, якi мають податковий борг, яка публiкується на офiцiйному веб-порталi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, вiдповiдно до вимог пункту 35.4 статтi 35 Податкового кодексу України".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     13) частину п'яту статтi 7 Закону України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв Нацiональної полiцiї i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 40 - 41, ст. 249; 2021 р., N 23, ст. 197) виключити.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити та затвердити нову методику нормативної грошової оцiнки земель сiльськогосподарського призначення;

     розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законiв:

     щодо спрямування надходження вiд сплати екологiчного податку за викиди двоокису вуглецю на заходи, що призводять до скорочення викидiв двоокису вуглецю (декарбонiзацiю) галузей;

     щодо надання населеним пунктам, зазначеним у пунктi 68 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, додаткової дотацiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на компенсацiю втрат доходiв мiсцевих бюджетiв.

     5. Установити, що до порядку пiдготовки та прийняття нормативно-правових актiв, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
30 листопада 2021 року
N 1914-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.