КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 травня 2012 р. N 461


Про затвердження перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2013 року N 879,
вiд 11 червня 2014 року N 174,
вiд 7 липня 2015 року N 491,
вiд 27 листопада 2019 року N 979,
вiд 27 травня 2020 року N 415

     Вiдповiдно до частини другої статтi 305 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, що додається.

     11. Установити, що забезпечення сплати митних платежiв пiд час перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв, зазначених у перелiку, не надається у разi, коли:

     абзац другий пункту 11 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.2019р. N 979)

     товари ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про режим iноземного iнвестування" як внесок iноземного iнвестора до статутного капiталу пiдприємства з iноземними iнвестицiями чи на пiдставi зареєстрованих у встановленому законодавством порядку договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть;

     товари, що перемiщуються у складi вантажiв з допомогою, визначенi частиною першою статтi 250 Митного кодексу України;

     товари призначенi для участi у спiльних з пiдроздiлами Збройних Сил та iнших утворених вiдповiдно до законiв вiйськових формувань вiйськових навчаннях;

     товари призначенi для використання розвiдувальними органами України;

     товари, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога, за умови включення їх отримувача до Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги;

(абзац сьомий пункту 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.2019р. N 979)

     товари надходять в Україну в рамках зареєстрованих у встановленому законодавством порядку проектiв (програм) мiжнародної технiчної допомоги;

     товари призначенi для використання дипломатичними представництвами iноземних держав в Українi.

(постанову доповнено пунктом 11 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2013р. N 879)

     абзац десятий пункту 11 виключено

(пункт 11 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491, абзац десятий пункту 11 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.2019р. N 979)

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд.27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 461
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 листопада 2019 р. N 979)

ПЕРЕЛIК
товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв

Код товару згiдно з УКТЗЕД Найменування товару
02 М'ясо та їстiвнi субпродукти
03 Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
04 Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0506* Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою або дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв
0603* Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складання букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом
07 Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
08 Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
09 Кава, чай, мате або парагвайський чай, i прянощi
1006* Рис
12 Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
15 Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
16 Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
17 Цукор i кондитерськi вироби з цукру
18 Какао та продукти з нього
19 Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби
20 Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
21 Рiзнi харчовi продукти
2201** Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг
2202** Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009
2203 00 Пиво iз солоду (солодове)
2204 Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009
2205 Вермут та iнше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних екстрактiв
2206 00 Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї
2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт
2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи
2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками
2403 Iнший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї
2707 10 10 00
2707 10 90 00
Бензол
2707 20 10 00
2707 20 90 00
Толуол
2707 30 10 00
2707 30 90 00
Ксилол
2707 50 10 00
2707 50 90 00
Сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 вiдсоткiв об'ємних одиниць або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурi до 250° C за методом, визначеним згiдно з ASTM D 86
2709 00* Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв)
2710 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти
2711 11 00 00 Скраплений газ природний
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
Скрапленi (зрiдженi) гази (пропан, бутани, етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн, iншi)
2711 21 00 00*** Газ природний
2901 10 00 10 Бутан, iзобутан
2901 10 00 90 Вуглеводнi ациклiчнi насиченi (крiм бутану, iзобутану)
2905 11 00 00 Метанол технiчний (метиловий спирт)
2909 19 10 00
2909 19 90 10
2909 19 90 20
2909 19 90 90
Iншi ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди кетонiв (визначеного або невизначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi, крiм диетилового ефiру (код згiдно з УКТ ЗЕД 2909 11 00 00)
30** Фармацевтична продукцiя
3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кiлограмiв
3205 00 00 00* Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi цих лакiв
3208* Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи
3209* Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi
3212* Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводних середовищах, у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; фарбувальнi матерiали та iншi барвники, розфасованi у форми або упаковки для роздрiбної торгiвлi
3214* Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо
3215* Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та iншi чорнило i туш, концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi або нi
3302 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв
3303 00 Парфуми (духи) i туалетнi води
3304 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру
3305 Засоби для догляду за волоссям
3306 Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi
3307 Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них
3402 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401)
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух)
3811 11 10 00
3811 11 90 00
3811 19 00 00
Антидетонатори
3811 90 00 00 Iнша хiмiчна продукцiя
3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Бiодизель та його сумiшi (що не мiстять або мiстять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд) на основi моноалкiльних складних ефiрiв жирних кислот
3918* Покриття пластмасовi для пiдлоги, самоклейнi або несамоклейнi, у рулонах або пластинах; покриття пластмасовi для стiн або стелi, зазначенi у примiтцi 9 до цiєї групи
3919* Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi пласкi форми з пластмаси самоклейнi, у рулонах або не у рулонах
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами
3922* Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливнi та аналогiчнi вироби санiтарно-технiчного призначення з пластмас
3925 20 00 00* Дверi, вiкна та їх рами, наличники i пороги
3925 30 00 00* Вiконницi, штори (включаючи венецiйськi жалюзi), аналогiчнi вироби та їх частини
4011 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi
4202** Саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi, футляри та чохли для окулярiв, бiноклiв, фото-, кiно- та вiдеокамер, для музичних iнструментiв, зброї, кобури та аналогiчнi чохли; сумки дорожнi, сумки-термоси для харчових продуктiв та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамськi, сумки господарськi, портмоне, гаманцi, футляри для географiчних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих iнструментiв, сумки спортивнi, футляри для пляшок, пудреницi, скриньки для ювелiрних виробiв, футляри для рiзальних предметiв та аналогiчнi речi, виготовленi з натуральної або композицiйної шкiри, пластмасових листiв або текстильних матерiалiв, вулканiзованих волокон або картону, або з повним покриттям усiєї поверхнi або переважно покритi такими матерiалами чи папером
4203* Предмети одягу та додатковi речi до одягу, з натуральної або композицiйної шкiри
4303 Одяг з хутра, речi для одягу з хутра та iншi вироби з натурального хутра
4409* Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання
4418 10* Вiкна, дверi балконнi та їх рами i наличники
4418 20* Дверi та їх рами, наличники i пороги
4418 71 00 00*
4418 72 00 00*
4418 79 00 00*
Зiбранi панелi для пiдлоги
4901 Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв
4911 Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї
5904 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або не розрiзанi за формою
61 Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi
62 Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних
6309 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувалися
64 Взуття, гетри та аналогiчнi вироби; їх частини
6808 00 00 00* Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, трiски, частинок, тирси тощо, агломерованi з цементом, гiпсом або iншими мiнеральними речовинами
6809* Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу
6907* Плитка та плити для мостiння i покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн, керамiчнi неглазурованi; кубики керамiчнi неглазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї
6908* Плитка для мостiння, облицювальна для пiдлоги, печей, камiнiв чи стiн керамiчна глазурована; кубики керамiчнi глазурованi для мозаїчних робiт та аналогiчнi вироби, на основi або без неї
6910* Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з керамiки
7308 30 00 00 Дверi, вiкна та їх рами i пороги для дверей
7610 10 00 00 Дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей
8302* Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у кузовах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв
8407* Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня
8408* Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi)
8409* Частини, призначенi виключно або переважно для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408
8413* Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини
8414 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього
8415** Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415
8421 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв
8428 Iншi машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад, лiфти, ескалатори, конвеєри, канатнi дороги)
8432 Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв
8433 Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сiнокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437
8434 Установки i апарати доїльнi та обладнання для обробки та переробки молока
8436 Iнше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або бджiльництва, включаючи обладнання для пророщування насiння з механiчним або нагрiвальним обладнанням; iнкубатори та брудери для птахiвництва
8437 Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловостi або iнше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах
8438 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв, або олiй
8443 Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442; iншi принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, об'єднанi або нi; частини та аксесуари до них
8450** Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм
8452** Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблi, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi
8473 30 Частини та приладдя до машин товарної позицiї 8471
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi
8501* Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок)
8504* Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi
8508** Пилососи
8509** Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном, крiм пилососiв товарної позицiї 8508
8510** Електробритви, машинки для пiдстригання волосся та епiляцiйнi апарати з вмонтованим електродвигуном
8511* Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовуються разом з такими двигунами
8516 Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545
8517 Телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, у локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528
8518** Мiкрофони та пiдставки для них; гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус; навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальнi комплекти
8519 Звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього
8523 Диски, стрiчки, твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї, "smart-картки" та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, записанi або незаписанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення дискiв, крiм виробiв групи 37
8525 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення
8529* Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв
8537* Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517
8540* Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки)
8607 Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу
8701 Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709)
8702 (крiм коду товару згiдно з УКТЗЕД
8702 90 90)
Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi
8704 (крiм кодiв товарiв згiдно з УКТЗЕД
8704 21 10 00;
8704 22 10 00;
8704 23 10 00;
8704 31 10 00;
8704 32 10 00;
8704 90 00 00)
Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв
8705* Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi)
8706 00 Шасi з установленими двигунами для автомобiлiв товарних позицiй 8701 - 8705
8707 Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705
8708* Частини та пристрої моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски
8716 10 98 00 Причепи та напiвпричепи типу причiпних будиночкiв для тимчасового проживання у кемпiнгах або для автотуристiв вагою бiльш як 1600 кг
9303 Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад, спортивна гладкоствольна та нарiзна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi та iншi пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для гуманного забою тварин, що стрiляють стрижнями, лiнемети)
9401 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини
9403 Iншi меблi та їх частини

______________
     * Забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим пiд час перемiщення товарiв територiєю України лише внутрiшнiм транзитом.
     ** Забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим пiд час перемiщення товарiв територiєю України лише прохiдним транзитом.
     *** Забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим пiд час перемiщення товарiв територiєю України внутрiшнiм транзитом у разi, коли:
     декларантом у перiодичнiй митнiй декларацiї на перемiщення товарiв трубопровiдним транспортом заявляється кiлькiсть товарiв, що перевищує сумарну кiлькiсть таких товарiв, якi оформлювалися протягом попереднiх 365 днiв за додатковими декларацiями до перiодичних митних декларацiй цього декларанта; та/або
     у декларанта на день подання перiодичної митної декларацiї є заборгованiсть перед митними органами iз сплати митних платежiв.

(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2013р. N 879, вiд 11.06.2014р. N 174, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.2019р. N 979, з змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2020р. N 415)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.