КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 6 травня 2009 р. N 443


Про внесення змiн у додаток до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiни у додаток до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2007 р., N 22, ст. 891), виклавши його у редакцiї, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 21

 

Додаток
до Порядку
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 травня 2009 р. N 443)

СПИСОК
товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю

Номер позицiї Найменування та опис товарiв за вiдповiдними групами Код товару згiдно з УКТЗЕД
Примiтки. 1. Термiн "товари вiйськового призначення" у цьому Списку вживається у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання".

Термiни, що використовуються у цьому Списку у лапках, мають значення, що наведенi у пунктi 3 роздiлу "Загальнi примiтки", розмiщеному наприкiнцi Списку.

2. Згiдно з цим Списком контролю не пiдлягають i до товарiв вiйськового призначення не вiдносяться деталi, агрегати, обладнання, матерiали, запаснi частини та комплектуючi вироби, що використовуються для "розроблення", "виробництва" або "використання" товарiв вiйськового призначення, якщо вони мають цивiльне (загальнопромислове) призначення, або виготовленi для використання в продукцiї вiйськового та цивiльного призначення за єдиними вимогами.
3. Контроль за мiжнародними передачами послуг вiйськового призначення, що надаються вiдносно товарiв, зазначених у позицiях ML1 - ML22 цього Списку, здiйснюється у тому ж обсязi, що i контроль стосовно товарiв, зазначених у цих позицiях.
4. "Технологiї", що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком, залишаються пiд контролем навiть тодi, коли вони застосованi до будь-яких виробiв, якi не пiдлягають контролю.
ML1. Гладкоствольна зброя калiбру менш як 20 мм та iнша зброя, у тому числi автоматична, калiбру 12,7 мм (калiбр 0,5 дюйма) або менше та "аксесуари" до неї, а також "спецiально призначенi" для неї "компоненти", у тому числi: з
9301 00 00 00,
9302 00, 9303, 9305, 9306
  a) гвинтiвки, карабiни, револьвери, пiстолети, автоматичнi пiстолети та кулемети;  
Примiтка. Згiдно з пiдпозицiєю ML1.a контролю не пiдлягають:
a) мушкети, гвинтiвки та карабiни, виготовленi до 1938 року;
b) репродукцiї мушкетiв, гвинтiвок та карабiнiв, оригiнали яких були виготовленi до 1890 року;
c) револьвери, пiстолети та кулемети, виготовленi до 1890 року, та їх репродукцiї;
d) макети маса-габаритнi, виготовленi з гвинтiвок, карабiнiв, револьверiв, пiстолетiв, автоматичних пiстолетiв та кулеметiв, не придатнi для "використання" як зброя.
  b) гладкоствольна зброя, як наведено нижче: 9303 20 95 00
  1) гладкоствольна зброя, "спецiально призначена для вiйськового використання";  
2) iнша гладкоствольна зброя, як наведено нижче:  
a) повнiстю автоматичного типу;  
b) напiвавтоматичного або помпового типу;  
c) зброя з використанням безгiльзових боєприпасiв;  
d) глушники, спецiальнi насадки, обойми (магазини), прицiли та вогнегасники для зброї, яка контролюється згiдно з пiдпозицiями ML1.a, ML1.b або ML1.c. 9305 90 90 00
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML1 контролю не пiдлягає гладкоствольна зброя, що призначена для мисливських чи спортивних цiлей i не є "спецiально призначеною для вiйськового використання" чи повнiстю автоматичного ведення вогню.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML1 контролю не пiдлягає вогнепальна зброя спецiально призначена для холостих боєприпасiв та з якої не можливо вести вогонь будь-якими боєприпасами, зазначеними в позицiї ML3.
Примiтка 3. Згiдно з позицiєю ML1 контролю не пiдлягає зброя, для якої використовуються гiльзовi боєприпаси нецентрального бою i яка не є зброєю повнiстю автоматичного ведення вогню.
Примiтка 4. Згiдно з позицiєю ML1.d контролю не пiдлягають оптичнi прицiли для зброї, якi не здiйснюють електронне оброблення зображення та мають кратнiсть збiльшення 4 або менше, якщо вони не є спецiально призначеними або модифiкованими для вiйськового "використання".
Примiтка 5. Згiдно з позицiєю ML1 контролю не пiдлягають пристрої для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї.
ML2. Гладкоствольна зброя калiбру 20 мм або бiльше та iнша зброя чи озброєння калiбру бiльш як 12,7 мм (калiбр 0,5 дюйма), установки для метання "аксесуари", а також "спецiально призначенi" для них "компоненти", у тому числi: з
9301 00 00 00,
9305 90 10 00
  a) гармати, гаубицi, автоматичнi гармати, мiномети, протитанковi гармати, пiдствольнi гранатомети, вiйськовi вогнемети, гвинтiвки, безвiдкатнi протитанковi гармати та пристрої до них для зменшення демаскувальних ознак;  
Примiтка 1. Згiдно з пiдпозицiєю ML2.a контролю також пiдлягають форсунки, вимiрювальнi пристрої, резервуари для зберiгання та iншi "спецiально призначенi" "компоненти" для використання з рiдкими метальними зарядами до будь-якої технiки, зазначеної в пiдпозицiї ML2.a.
Примiтка 2. Згiдно з пiдпозицiєю ML2.a контролю не пiдлягають:
  1) мушкети, гвинтiвки та карабiни, виготовленi до 1938 року;
  2) репродукцiї мушкетiв, гвинтiвок та карабiнiв, оригiнали яких були виготовленi до 1890 року.
Примiтка 3. Згiдно з позицiєю ML2.a. контролю не пiдлягають переноснi пусковi установки, спецiально призначенi для запуску снарядiв, що керуються за допомогою кабелю та не мають високо вибухових зарядiв або лiнiй зв'язку, на вiдстань яка дорiвнює або менше 500 м.
b) вiйськовi димовi, газовi та пiротехнiчнi установки для метання чи генератори;  
Примiтка. Згiдно з пiдпозицiєю ML2.b контролю не пiдлягають сигнальнi пiстолети.
c) прицiли для зброї, зазначеної у пiдпозицiї ML2.a.  
ML3 Боєприпаси, а також запальники, пiдривники, детонатори та "спецiально призначенi" для них "компоненти", у тому числi: з
9306 29,
9306 30
a) боєприпаси для зброї, що пiдлягає контролю згiдно з позицiями ML1, ML2 або ML12;  
b) запальники, пiдривники та детонатори, "спецiально призначенi" для боєприпасiв, що пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiєю ML3.a. 3603 00
Примiтка 1. "Спецiально призначенi" "компоненти" також включають:
a) металевi або пластмасовi вироби, такi як ковадла капсулiв, наконечники куль, кiльця патронних стрiчок, ведучi пояски та металевi деталi боєприпасiв;
b) запобiжно-звiднi пристрої, запальники, датчики та iнiцiювальнi пристрої;
c) джерела живлення з потужним виходом одноразової дiї;
d) спалимi гiльзи для зарядiв;
e) суббоєприпаси, включаючи касетнi бомби, касетнi мiни та снаряди, керованi на прикiнцевiй дiлянцi траєкторiї.
Примiтка 2. Згiдно з пiдпозицiєю ML3.a контролю не пiдлягають боєприпаси, обтиснутi без снаряда (холостi) та навчальнi боєприпаси з просвердленою пороховою камерою.
Примiтка 3. Згiдно з пiдпозицiєю ML3.a контролю не пiдлягають патрони, "спецiально призначенi" для будь-якої з наведених нижче цiлей:
a) сигналiзацiя;
b) сполохування птахiв; або
c) пiдпалення надмiрного газу на нафтових свердловинах.
Примiтка 4. Згiдно з пiдпозицiєю ML3.a контролю не пiдлягають патрони, спорядженi гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї, призначенi для пристроїв, зазначених у примiтцi 5 до позицiї ML1.
Примiтка 5. Згiдно з пiдпозицiєю ML3.a контролю не пiдлягають патрони з пластиковою кулею, призначенi для зброї, що пiдлягає контролю згiдно з пiдпозицiєю ML1.a.
ML4 Бомби, торпеди, ракети, керованi ракети, iншi вибуховi пристрої та заряди i "супутнє обладнання" та "аксесуари", "спецiально призначенi для вiйськового використання", та "спецiально призначенi" для них "компоненти" i "аксесуари", у тому числi: 9306 90 10 00
Особлива примiтка 1. Про контроль за обладнанням для наведення та навiгацiї див. пункт 7 примiтки до позицiї ML11.
Особлива примiтка 2. Про контроль авiацiйних протиракетних систем (AMPS - Aircraft Missile Protection Systems) див. пiдпозицiю ML4.c.
a) бомби, торпеди, гранати, димовi шашки, некерованi ракети, мiни, керованi ракети, глибиннi бомби, пiдривнi заряди, пiдривнi пристрої та комплекти до них, "пiротехнiчнi" пристрої, патрони та iмiтацiйнi пристрої (обладнання, що iмiтує характеристики будь-якого з цих виробiв), спецiально спроектованi для вiйськового використання;  
Примiтка. Згiдно з пiдпозицiєю ML4.a контролю також пiдлягають:
a) димовi гранати, запалювальнi, освiтлювальнi, iмiтацiйнi бомби та вибуховi пристрої;
b) ракетнi сопла та носовi конуси головної частини.
b) обладнання, що має всi наступнi характеристики:  
1) спецiально призначене для вiйськового використаня; та  
2) "спецiально призначене" для "ведення", керування, приведення в готовнiсть, надання руху потужнiстю одноразової дiї, запуску, наведення, тралення, розрядження, дезорiєнтацiї, створення перешкод, детонацiї, руйнування, розташування чи виявлення будь-чого з наступного:  
a) вироби, якi зазначенi у пiдпозицiї ML4.a; або  
b) саморобнi вибуховi пристрої.  
Примiтка 1. Згiдно з пiдпозицiєю ML4.b контролю пiдлягають:
1) мобiльне обладнання для зрiдження газiв продуктивнiстю 1000 кг зрiдженого газу або бiльше за добу;
2) плавучi електропровiднi кабелi, придатнi для тралення магнiтних мiн.
Примiтка 2. Згiдно з пiдпозицiєю ML4.b контролю не пiдлягають ручнi (переноснi) пристрої, конструктивно обмеженi виключно виявленням металевих предметiв i не здатнi визначати рiзницю мiж мiнами та iншими металевими предметами.
c) авiацiйнi протиракетнi системи (AMPS - Aircraft Missile Protection Systems).
Примiтка. Згiдно з пiдпозицiєю ML4.c контролю не пiдлягають авiацiйнi протиракетнi системи, що мають усi наведенi нижче характеристики:
a) будь-якi датчики попередження про ракети з наведених нижче:
1) пасивнi датчики, що мають максимальний вiдгук у дiапазонi 100 - 400 нм; або
2) активнi iмпульснi доплерiвськi датчики попередження про ракети;
b) системи скидання перешкод;
c) пiротехнiчнi пастки, якi дають як видиму, так i iнфрачервону сигнатуру, для створення фальшивих цiлей для ракет класу "земля-повiтря"; та
d) установленi на "цивiльних лiтальних апаратах" i мають усi наступнi характеристики:
i) авiацiйна протиракетна система є працездатною лише на конкретному "цивiльному лiтальному апаратi", на якому встановлена дана конкретна авiацiйна протиракетна система i для якого виданий будь-який з наведених нижче документiв:
a) цивiльний сертифiкат льотної придатностi; або
b) еквiвалентний документ, визнаний Мiжнародною органiзацiєю цивiльної авiацiї (IКАО);
2) авiацiйна протиракетна система мiстить захист вiд несанкцiонованого доступу до "програмного забезпечення"; та
3) авiацiйна протиракетна система мiстить активний механiзм, який примушує систему не працювати, якщо її вилучено з цивiльного лiтального апарату, на якому її було встановлено.
d) "супутнє обладнання", "спецiально призначене" для технiчного обслуговування обладнання, зазначеного в пiдпозицiї ML4.b.
ML5 Апаратура керування вогнем, "супутнє обладнання" для приведення в бойову готовнiсть та оповiщення, супутнi системи та апаратура для випробувань, налагодження та протидiї, "спецiально призначенi для вiйськового використання", та "спецiально призначенi" для них "компоненти" i "аксесуари", у тому числi:  
a) прицiли для зброї, обчислювальнi машини для бомбометання, обладнання гарматної наводки та системи керування зброєю, зазначеної у позицiях ML6, ML9, ML10 та ML12; з 8525, 8526, 8529, 8543, 9013, 9305
b) системи розвiдки цiлей, цiлепоказу, визначення дальностi, спостереження чи супроводження цiлi; апаратура виявлення цiлей, узагальнення даних, розпiзнання або iдентифiкацiї цiлей; апаратура iнтеграцiї датчикiв; з 8526, 8527, 9013
c) апаратура протидiї для виробiв, якi пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiями ML5.a або ML5.b; з 8525, 8529
d) обладнання для експлуатацiйних випробувань або налагодження, "спецiально призначене" для виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiями ML5.a або ML5.b. з 9031
ML6 Наземнi транспортнi засоби та "компоненти" до них, у тому числi: з 8708,
8710 00 00 00,
8705 90
Особлива примiтка. Про контроль за обладнанням наведення та навiгацiйним обладнанням див. примiтку 7 до позицiї ML11.
  a) наземнi транспортнi засоби та "компоненти" - для них, "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового "використання";  
Технiчна примiтка. Термiн "наземнi транспортнi засоби"* у пiдпозицiї ML6.a включає трейлери.
  b) усi колiснi транспортнi засоби, придатнi для використання на бездорiжжi, що були виготовленi або оснащенi матерiалами, якi забезпечують балiстичний захист до рiвня III або краще вiдповiдно до стандарту NIJ 0108.01, September 1985, або нацiонального еквiвалента цього стандарту.  
____________
* Термiн у такому значеннi використовується тiльки у цiй позицiї.
Особлива примiтка. Див. також пiдпозицiю ML13.a.  
Примiтка 1. Згiдно з пiдпозицiєю ML6.a контролю також пiдлягають:
a) танки та iншi озброєнi бойовi i вiйськовi машини, оснащенi пристроями для установки зброї або обладнанням для мiнування або пуску засобiв ураження, якi пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML4;
b) броньованi машини;
c) машини-амфiбiї та машини, здатнi подолати глибокi броди;
d) аварiйно-рятувальнi машини i машини для буксирування чи перевезення боєприпасiв або систем зброї та супутнього устаткування для манiпулювання вантажем.
Примiтка 2. Модифiкацiя наземного транспортного засобу, що пiдлягає контролю згiдно з пiдпозицiєю ML6.a, для вiйськового "використання" спричиняє структурнi, електричнi та механiчнi змiни, що стосуються одного чи бiльше "спецiально призначених" вiйськових "компонентiв". До таких "компонентiв" належать:
a) оболонки пневматичних шин типу куленепробивних чи здатних забезпечувати рух у спущеному станi;
b) системи управлiння тиском у шинах, що керуються зсередини машини, яка рухається;
c) броньований захист життєво важливих частин (наприклад, паливних бакiв або кабiн машини);
d) спецiально змiцненi елементи конструкцiї або крiплення для пристроїв установки зброї;
e) маскувальне освiтлення.
Примiтка 3. Згiдно з позицiєю ML6 контролю не пiдлягають цивiльнi автомобiлi або вантажiвки, якi мають броньовий або балiстичний захист, призначенi або модифiкованi для транспортування грошей або цiнностей.
ML7 Хiмiчнi або бiологiчнi токсичнi агенти, "агенти для пiдтримки громадського порядку", радiоактивнi матерiали, "супутнє обладнання", "компоненти" i матерiали, у тому числi:  
a) бiологiчнi агенти i радiоактивнi матерiали, "пристосованi для вiйськового використання" з метою ураження людей або тварин, виведення з ладу обладнання, заподiяння шкоди урожаю або навколишньому природному середовищу;  
b) бойовi отруйнi речовини, у тому числi:  
1) бойовi отруйнi речовини нервово-паралiтичної дiї:  
a) O-Алкiл (Ј C10, включаючи циклоалкiл) алкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл) - фторфосфонати, наприклад зарин (GB): O-iзопропiлметилфторфосфонат (CAS 107-44-8); та зоман (GD): O-пiнаколiлметилфторфосфонат
(CAS 96-64-0);
2931 00 95 90
b) O-Алкiл (Ј C10, включаючи циклоалкiл) - N,N-дiалкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл) - амiдоцiанфосфати, наприклад табун (GA): O-етил-N,N-диметиламiдоцiанфосфат
(CAS 77-81-6);
2931 00 95 90
c) O-Алкiл (H Ј C10, включаючи циклоалкiл)-S-[2-дiалкiл(метил, етил, n-пропiл або iзопропiл)-амiноетил] алкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл)-тiолфосфонати i вiдповiднi алкiлованi або протонованi солi, наприклад VX:
O-етил-S-(2-дiiзопропiламiноетил) метилтiолфосфонат
(CAS 50782-69-9);
2931 00 95 90
2) бойовi отруйнi речовини шкiрнонаривної дiї:  
a) сiрчистi iприти:  
1) 2-хлоретилхлорметилсульфiд
(CAS 2625-76-5);
 
2) бiс (2-хлоретил) сульфiд
(CAS 505-60-2);
2930 90 70 90
3) бiс (2-хлоретилтiо) метан
(CAS 63869-13-6);
2930 90 70 90
4) 1,2-бiс (2-хлоретилтiо) етан
(CAS 3563-36-8);
2930 90 70 90
5) 1,3-бiс (2-хлоретилтiо)-n-пропан
(CAS 63905-10-2);
2930 90 70 90
6) 1,4-бiс (2-хлоретилтiо)-n-бутан
(CAS 142868-93-7);
2930 90 70 90
7) 1,5-бiс (2-хлоретилтiо)-n-пентан
(CAS 142868-94-8);
2930 90 70 90
8) бiс (2-хлоретилтiометиловий) ефiр
(CAS 63918-90-1);
 
9) бiс (2-хлоретилтiоетиловий) ефiр
(CAS 63918-89-8);
2930 90 70 90
b) люїзити:  
1) 2-хлорвiнiлдихлорарсин
(CAS 541-25-3);
2931 00 95 90
2) трис (2-хлорвiнiл) арсин
(CAS 40334-70-1);
2931 00 95 90
3) бiс (2-хлорвiнiл) хлорарсин
(CAS 40334-69-8);
2931 00 95 90
c) азотистi iприти:  
1) HN1: бiс (2-хлоретил) етиламiн
(CAS 538-07-8);
2921 19 80 00
2) HN2: бiс (2-хлоретил) метиламiн
(CAS 51-75-2);
2921 19 80 00
3) HN3: трис (2-хлоретил) амiн
(CAS 555-77-1);
2921 19 80 00
3) бойовi отруйнi речовини, що призводять до втрати дiєздатностi, такi як:  
a) 3-хiнуклiдинiлбензилат (BZ)
(CAS 6581-06-2);
2933 90 95 00
4) бойовi отруйнi речовини-дефолiанти:  
a) бутиловий ефiр 2-хлор-4-фторфеноксiоцтової кислоти (LNF); 2916 39 00 00
b) 2,4,5-трихлорфеноксiоцтова кислота у сумiшi з 2,4-дихлорфеноксiоцтовою кислотою (отруйна речовина "Оранж"); 3824 90 95 00
2915 40 00 00
c) бойовi отруйнi бiнарнi прекурсори та ключовi прекурсори, як наведено нижче:  
1) алкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл) фосфонiлдифториди, такi як: DF: метилфосфонiлдифторид
(CAS 676-99-3);
2931 00 95 90
2) O-Алкiл (N Ј C10, включаючи циклоалкiл)-O-[2-дiалкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл)-амiноетил]алкiл(метил, етил, n-пропiл або iзопропiл) фосфонiти i вiдповiднi алкiлованi та протонованi солi, наприклад QL: O-етил-0-2-дiiзопропiламiноетилметилфосфонiт
(CAS 57856-11-8);
2931 00 95 90
3) хлорзарин: O-iзопропiлметилхлорфосфонат
(CAS 1445-76-7);
2931 00 95 90
4) хлорзоман: O-пiнаколiлметилхлорфосфонат
(CAS 7040-57-5);
2931 00 95 90
d) "агенти для пiдтримки громадського порядку", активнi складовi хiмiчнi речовини та їх комбiнацiї, включаючи:  
1) a-бромбензолацетонiтрил
(бромбензилцiанiд) (CA) (CAS 5798-79-8);
2926 90 99 90
2) [(2-хлорфенiл) метилен] пропан динiтрил (o-хлорбензилiденмалононiтрил) CS)
(CAS 2698-41-1);
2926 90 99 90
3) 2-хлор-1-фенiлетанон фенiлацилхлорид (w-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4); 2914 70 90 00
4) дибензол-(b, f)-1,4-оксазепiн (CR)
(CAS 257-07-8);
2933 90 50 00
5) 10-хлор-5, 10-дигiдрофенарсазин (фенарсазин-хлорид), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9); 2934 99 90 99
6) N-морфолiд пеларгонової кислоти (МРА)
(CAS 5299-64-9);
 
Примiтка 1. Згiдно з пiдпозицiєю ML7.d не пiдлягають контролю "агенти для пiдтримки громадського порядку" в iндивiдуальних упаковках, призначенi для використання особовим складом з метою самозахисту.
Примiтка 2. Згiдно з пiдпозицiєю ML7.d контролю не пiдлягають хiмiчнi речовини з активними складовими та їх комбiнацiї, iдентифiкованi та упакованi для використання у харчовiй промисловостi або для медичних цiлей.
e) обладнання, "спецiально призначене" або модифiковане для "вiйськового використання", призначене або модифiковане для розсiювання будь-яких з наведених нижче матерiалiв, та "спецiально призначенi" для нього "компоненти": 8424 81 99 00
9306 90 10 00
1) матерiали або агенти, що пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiєю ML7.a або ML7.d; або  
2) бойовi отруйнi речовини, виготовленi з прекурсорiв, що пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiєю ML7.c;  
f) обладнання для захисту або знезараження, "спецiально призначенi" або модифiкованi для "вiйськового використання", "компоненти", а також хiмiчнi сумiшi, як наведено нижче:  
1) обладнання, призначене або модифiковане для захисту вiд матерiалiв, що контролюються згiдно з пiдпозицiями ML7.a, ML7.b або ML7.d, та "спецiально призначенi" для нього "компоненти"; 8421 39 98 00
2) обладнання, призначене або модифiковане для знезараження об'єктiв, забруднених матерiалами, що пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiєю ML7.a або ML7.b та "спецiально призначенi" для нього "компоненти"; 8421 39 98 00
3) хiмiчнi сумiшi, спецiально розробленi/складенi для знезараження об'єктiв, якi забрудненi матерiалами, що пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiєю ML7.a;  
Примiтка. Згiдно з пiдпозицiєю ML7.f.1 контролю також пiдлягають:
a) установки кондицiонування повiтря, "спецiально призначенi" або модифiкованi для ядерної, бiологiчної чи хiмiчної фiльтрацiї;
b) захисне обмундирування.
Особлива примiтка. Про цивiльнi протигази i обладнання для захисту та знезараження див. позицiю 1.A.4 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
  g) обладнання, "спецiально призначене" або модифiковане для вiйськового використання", призначене або модифiковане для виявлення або iдентифiкацiї матерiалiв, що пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiями ML7.a, ML7.b або ML7.d, та "спецiально призначенi" для нього "компоненти"; з 9027
Примiтка. Згiдно з пiдпозицiєю ML7.g контролю не пiдлягають персональнi радiометричнi дозиметри.
Особлива примiтка. Див. також позицiю 1.A.4 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
h) "бiополiмери", "спецiально призначенi" або обробленi для виявлення чи iдентифiкацiї бойових отруйних речовин, що контролюються згiдно з пiдпозицiєю ML7.b, а також специфiчнi клiтиннi культури, що використовуються для їх "виробництва"; 3002 90 90 00
3822 00 00 00
3507 90 00 00
i) "бiокаталiзатори" для знезараження або зниження ефективностi бойових отруйних речовин, а також бiологiчнi системи для них, як наведено нижче:  
1) "бiокаталiзатори", "спецiально призначенi" для знезараження або зниження ефективностi отруйних речовин, що пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiєю ML7.a, одержанi в результатi цiлеспрямованої лабораторної селекцiї або генетичних манiпуляцiй з бiологiчними системами; 3002 90 50 00
3507 90 00 00
3822 00 00 00
2) такi бiологiчнi системи, як "експресувальнi вектори", вiруси або культури клiтин, що мiстять генетичну iнформацiю, пов'язану iз синтезом "бiокаталiзаторiв", якi контролюються згiдно з пiдпозицiєю ML7.i.1; 3002 90 50 00
3002 90 90 00
Примiтка 1. Згiдно з пiдпозицiями ML7.a та ML7.c контролю не пiдлягають:
a) хлорцiан (CAS 506-77-4)*; 2851 00 50 00
b) цiанистоводнева кислота (CAS 74-90-8)*; 2811 19 20 00
c) хлор (CAS 7782-50-5); 2801 10 00 00
d) карбонiлхлорид (фосген) (CAS 75-44-5)*; 2812 10 94 00
e) дифосген (трихлорметилхлорформiат) (CAS 503-38-8); 2915 90 20 00
f) пiдпозицiю виключено;  
g) ксилiлбромiд орто:(CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS104-81-4); 2903 69 90 90
h) бензилбромiд (CAS 100-39-0); 2903 69 90 90
i) бензилйодид (CAS 620-05-3); 2903 69 90 90
j) бромацетон (CAS 598-31-2); 2914 70 90 00
k) бромцiан (CAS 506-68-3); 2851 00 80 00
l) бромметилетилкетон (CAS 816-40-0); 2914 70 90 00
m) хлорацетон (CAS 78-95-5); 2914 70 90 00
n) етилйодацетат (CAS 623-48-3); 2915 90 80 90
o) йодацетон (CAS 3019-04-3); 2914 70 90 00
p) хлорпiкрин (CAS 76-06-2)* 2904 90 40 00
____________
* Зазначенi токсичнi хiмiкати пiдлягають контролю вiдповiдно до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (додаток 4).
Примiтка 2. Клiтиннi культури i бiологiчнi системи, зазначенi в пiдпозицiях ML7.h та ML7.i.2, є винятком i згiдно з цими пiдпозицiями контролю не пiдлягають клiтиннi культури або бiологiчнi системи, що використовуються в таких цивiльних галузях, як сiльське господарство, фармацевтична промисловiсть, медицина, ветеринарiя, охорона навколишнього природного середовища, оброблення стiчних вод або харчова промисловiсть.
ML8 "Реакцiйноздатнi матерiали" та супутнi речовини, у тому числi:  
Особлива примiтка. Див. також позицiю 1.C.11 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
Технiчнi примiтки. 1. У цiй позицiї сумiш означає склад, що мiстить двi або бiльше речовин, з яких щонайменше одна зазначена у пiдпунктах позицiї ML8.
2. Будь-яка речовина, зазначена у пiдпунктах позицiї ML8, пiдлягає контролю згiдно з цим Списком навiть тодi, коли вона використовується iнакше, анiж вказано у списку (наприклад, TAGN переважно використовується як вибухова речовина, але може використовуватися як паливо, або як окислювач).
a) "вибуховi речовини", як наведено нижче, та їх сумiшi:  
1) амiнодинiтробензофуроксан (ADNBF) або 7-амiно-4,6-динiтробензофуразан-1-оксид (CAS 97096-78-1); 2933 90 95 90
2) цис-бiс (5-нiтротетразолато) тетраамiн-кобальт (III) перхлорат (BNCP) (CAS 117412-28-9); 2829 90 10 00
3) дiамiнодинiтробензофуроксан або 5,7-дiамiно-4,6-динiтробензофуразан-1-оксид (CL-14) (CAS 117907-74-1); 2933 90 95 90
4) гексанiтрогексаазаiзовюрцитан (CAS 135285-90-4) (CL-20 або HNIW); клатрати CL-20 (щодо прекурсорiв цiєї речовини див. також пiдпозицiї ML8.g.3 та ML8.g.4); 2933 90 95 90
5) 2-(5-цiанотетразолато) пентаамiн-кобальт (III) перхлорат (CP) (CAS 70247-32-4); 2829 90 10 00
6) 1,1-дiамiно-2,2-дiнiтроетилен, FOX7 (DADE);  
7) дiамiнотринiтробензол (DATB) (CAS 1630-08-6); 2929 90 00 00
8) 1,4-динiтродифуразанопiперазин (DDFP);  
9) 2,6-дiамiно-3,5-дiнiтропiразин-1-оксид, PZO (DDPO) (CAS 194486-77-6);  
10) 3,3'-дiамiно-2,2',4,4',6,6'-гексанiтродифенiл або дипiкрамiд (DIPAM) (CAS 17215-44-0); 2929 90 00 00
11) динiтроглiколурил (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); 2933 90 95 00
12) фуразани, як наведено нижче:  
a) дiамiноазоксифуразан (DAAOF);  
b) дiамiноазофуразан (DAAzF) (CAS 78644-90-3);  
13) HMX та його похiднi (щодо вiдповiдних "прекурсорiв" див. також пiдпозицiю ML8.g.5), як наведено нижче: 2933 69 80 00
a) циклотетраметилентетранiтрамiн (CAS 2691-41-0) (HMX); октагiдро-1,3,5,7 тетранiтро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранiтро-1,3,5,7-тетразациклооктан (октоген);  
b) дифторамiнованi аналоги HMX; 2933 90 95 90
c) 2,4,6,8-тетранiтро-2,4,6,8-тетраазабiцикло-[3,3,0]-октанон-3 тетранiтросемиглiколурил або кетобiциклiчний HMX (К-55) (CAS 130256-72-3);  
14) гексанiтроадамантан (HNAD) (CAS 143850-71-9);  
15) гексанiтростильбен (HNS) (CAS 20062-22-0); 2929 90 00 00
16) iмiдазоли, як наведено нижче:  
a) октагiдро-2,5-бiс (нiтроамiно) iмiдазо [4,5-d] iмiдазол (BNII);  
b) 2,4-дiнiтроiмiдазол (DNI) (CAS 5213-49-0);  
c) 1-фторо-2,4-дiнiтроiмiдазол (FDIA);  
d) N-(2-нiтротриазол)-2,4-дiнiтроiмiдазол (NTDNIA);  
e) 1-пiкрил-2,4,5-тринiтроiмiдазол (PTIA);  
17) 1-(2нiтротриазол)-2-дiнiтрометиленгiдразин (NTNMH);  
18) 3-нiтро-1,2,4-триазол-5-он (NTO або ONTA) (CAS 932-64-9); 2933 69 80 00
19) полiнiтрокубани з бiльш як чотирма нiтрогрупами; 2929 90 00 00
20) 2,6-бiс (пiкриламiно)-3,5-динiтропiридин (PYX) (CAS 38082-89-2); 2933 39 95 00
21) циклотриметилентринiтрамiн (RDX) та його похiднi, як наведено нижче:  
a) циклотриметилентринiтрамiн (RDX) циклонiт; Т4; гексагiдро-1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазациклогексан (гексоген) (CAS 121-82-4); 2933 69 10 00
b) 2,4,6-тринiтро-2,4,6-триазациклогексанон (K-6 або кето-RDX) (CAS 115029-35-1); 2933 90 95 90
22) триамiногуанiдиннiтрат (TAGN) (CAS 4000-16-2); 2925 20 00 00
23) триамiнотринiтробензол (TATB) (CAS 3058-38-6) (щодо його прекурсорiв див. також пiдпозицiю ML8.g.7); 2929 90 00 00
24) 3,3,7,7-тетрабiс(дифторамiн) октагiдро-1,5-динiтро-1,5-дiазоцин (TEDDZ);  
25) тетразолi, як наведено нижче:  
a) нiтротриазоламiнотетразол (NTAT);  
b) 1-N-(2-нiтротриазоло)-4-нiтротетразол (NTNT);  
26) тринiтрофенiлметилнiтрамiн (тетрил) (CAS 479-45-8); 2929 90 00 00
27) 1,4,5,8-тетранiтро-1,4,5,8-тетраазадекалiн (TNAD) (CAS 135877-16-6) (щодо його прекурсорiв див. також пiдпозицiю ML8.g.6); 2933 90 95 90
28) 1,1,3-тринiтроазетидин (TNAZ) (CAS 97645-24-4) (щодо його прекурсорiв див. також пiдпозицiю ML8.g.2); 2933 90 95 90
29) тетранiтроглiколурил (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7); 2933 90 95 00
30) 1,4,5,8-тетранiтро-пирiдазино [4,5-d] пирiдазин (TNP) (CAS 229176-04-9);  
31) триазини, як наведено нижче:  
a) 2-оксi-4,6-дiнiтроамiно-s-триазин (DNAM) (CAS 19899-80-0);  
b) 2-нiтроiмiно-5-нiтро-гексагiдро-1,3,5-триазин (NNHT) (CAS 130400-13-4);  
32) триазоли, як наведено нижче:  
a) 5-азидо-2-нiтротриазол;  
b) 4-амiно-3,5дiгидразино-1,2,4-триазолдинiтрамiд (ADHTDN) (CAS 1614-08-0);  
c) 1-амiно-3,5-динiтро-1,2,4-триазол (ADNT);  
d) [бiс-динiтротриазол]амiн (BDNTA);  
e) 3,3'-динiтро-5,5-бiс-1,2,4-триазол (DBT) (CAS 30003-46-4);  
f) динiтробiстриазол (DNBT) (CAS 70890-46-9);  
g) 2-нiтротриазол 5-динiтрамiд (NTDNA) (CAS 75394-84-9); 2933 90 95 90
h) 1-N-(2-нiтротриазоло) 3,5-динiтротриазол (NTDNT);  
i) 1-пiкрил-3,5-динiтротриазол (PDNT);  
j) тетранiтробензотриазолобензотриазол (TACOT) (CAS 25243-36-1);  
33) будь-якi не зазначенi у позицiї ML8 вибуховi речовини iз швидкiстю детонацiї понад 8700 м/с при максимальнiй щiльностi або детонацiйному тиску понад 34 ГПа (340 кбар); 3602 00 00 00
34) iншi органiчнi вибуховi речовини, не зазначенi в позицiї ML8, що створюють детонацiйний тиск 25 ГПа (250 кбар) або бiльше i не змiнюються при температурi 250° C або вище протягом 5 хвилин i довше;  
b) "ракетне паливо/метальнi вибуховi речовини", як зазначено нижче:  
1) будь-яке тверде "ракетне паливо/метальнi вибуховi речовини" класу 1.1 ООН, що має теоретичний питомий iмпульс (за нормальних умов) понад 250 с - для неметалiзованих або понад 270 с - для алюмiнiзованих композицiй; 3602 00 00 00
2) будь-яке тверде "ракетне паливо/метальнi вибуховi речовини" класу 1.3 ООН, що має теоретичний питомий iмпульс понад 230 с для негалогенованих, 250 с - для неметалiзованих i 266 с - для металiзованих композицiй; 3602 00 00 00
3) "ракетне паливо/метальнi вибуховi речовини", що мають силову константу понад 1200 кДж/кг;  
4) "ракетне паливо/метальнi вибуховi речовини", яке може зберiгати сталу швидкiсть горiння понад 38 мм/с за нормальних умов, тобто якщо тиск становить 6,89 МПа (68,9 бар), а температура 294 К (21° C); 3602 00 00 00
5) еластомерне модифiковане ливарне "ракетне паливо/метальнi вибуховi речовини" на подвiйнiй основi (EMCDB), що розтягується бiльш як на 5 вiдсоткiв при максимальних навантаженнях i температурi 233 К (-40° C), крiм мисливських та iнших порохiв, що пiдлягають контролю згiдно з позицiєю 1.C.13.a.12 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки; 3602 00 00 00
6) будь-яке "ракетне паливо/метальнi вибуховi речовини", що мiстить речовини, зазначенi у пiдпозицiї ML8.a; 3602 00 00 00
c) "пiротехнiка", палива i супутнi речовини, як наведено нижче, та їх сумiшi:  
1) авiацiйне паливо спецiального складу для вiйськових цiлей; 2710 00 51 00
2) гiдрид алюмiнiю (CAS 7784-21-6);  
3) карборани; декарборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 i 18433-84-6) та їх похiднi; 2840 20 90 00
2850 00 90 00
4) гiдразини та їх похiднi, як наведено нижче (щодо окислюючих похiдних гiдразинiв див. також пiдпозицiї ML8.d.8 i ML8.d.9): з 2825, 2928
a) гiдразин (CAS 302-01-2) 70-вiдсоткової концентрацiї або бiльше;  
b) монометилгiдразин (CAS 60-34-4);  
c) симетричний диметилгiдразин (CAS 540-73-8);  
d) несиметричний диметилгiдразин (CAS 57-14-7);  
5) металевi горючi добавки до палива, якi складаються iз сферичних, розпилених, сфероїдальних, шаруватих та молотих частинок, виготовлених з матерiалу, що мiстить 99 вiдсоткiв або бiльше, з наведених нижче:  
a) метали та їх сумiшi, як наведено нижче:  
1) берилiй (CAS 7440-41-7) з розмiром частинок менш як 60 мкм; 8112 11 10 00
2) залiзний порошок (CAS 7439-89-6) з розмiром частинок 3 мкм або менше, виготовлений шляхом вiдновлення оксиду залiза воднем; 7205 29 00 00
b) сумiшi, що мiстять будь-яку з наведених нижче речовин:  
1) цирконiй (CAS 7440-67-7), магнiй (CAS 7439-95-4) та їх сплави з розмiром частинок менш як 60 мкм; 8109 10 10 00
8104 30 00 00
2) паливо з бору (CAS 7440-42-8) або карбiду бору (CAS 12069-32-8) 85-вiдсоткової i бiльше чистоти та з розмiром частинок менш як 60 мкм; 2804 50 10 00
2849 90 10 00
6) вiйськовi матерiали для використання у вогнеметах або запальних боєприпасах iз загусниками вуглеводневого палива спецiального складу, такими як стеарати i пальмiтати металiв (також вiдомi як октал) (CAS 637-12-7), загусники M1, M2, M3; 2915 70 30 00
2915 70 20 00
7) композицiї перхлоратiв, хлоратiв i хроматiв з порошковим металом або iншими високоенергетичними паливними компонентами; 3824 90 95 00
8) сферичний алюмiнiєвий порошок (CAS 7429-90-5) з розмiром частинок 60 мкм або менше, виготовлений з матерiалу, що мiстить 99 вiдсоткiв або бiльше алюмiнiю;  
9) стехiометричний субгiдрид титану ТiН 0.65-1.68; 2850 00 10 00
Примiтка 1. Авiацiйне паливо, що пiдлягає контролю згiдно з пiдпозицiєю ML8.c.1, є готовим продуктом, але не складовою частиною палива.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML8.c.4.a контролю не пiдлягають сумiшi гiдразинiв, створенi для боротьби з корозiєю.
Примiтка 3. Вибуховi речовини та паливо, що мiстять метали або сплави, зазначенi у позицiї ML8.c.5, пiдлягають контролю незалежно вiд того, капсульованi чи не капсульованi цi метали i сплави в алюмiнiй, магнiй, цирконiй або берилiй.
Примiтка 4. Згiдно з пiдпозицiєю ML8.c.5.b.2 контролю не пiдлягають бор i карбiд бору, збагачений бором-10 (20 вiдсоткiв або бiльше загального вмiсту бору-10).
d) окислювачi, як наведено нижче, та їх сумiшi:  
1) динiтрамiд амонiю (ADN або SR 12) (CAS 140456-78-6); 2851 00 80 00
2) перхлорат амонiю (AP) (CAS 7790-98-9); 2829 90 10 00
3) компаунди, що складаються з фтору та будь-чого з наведеного нижче: 2801 30 10 00
3824 71 00 00
a) iнших галогенiв; 3824 90 95 00
b) кисню; або  
c) азоту;  
Примiтка 1. Згiдно з пiдпозицiєю ML8.d.3 контролю не пiдлягає трифторид хлору.  
Примiтка 2. Згiдно з пiдпозицiєю ML8.d.3 контролю не пiдлягає азот у газоподiбному станi.  
4) 1,3-динiтро-1,3-дiазетидин (DNAD) (CAS 78246-06-7);  
5) нiтрат гiдроксиламонiю (HAN) (CAS 13465-08-2); 2825 10 00 00
6) перхлорат гiдроксиламонiю (HAP) (CAS 15588-62-2); 2825 10 00 00
7) тринiтрометангiдразин (CAS 20773-28-8) HNF або нiтроформат гiдразину;  
8) гiдразиннiтрат (CAS 37836-27-4);  
9) гiдразинперхлорат (CAS 27978-54-7);  
10) рiдиннi окислювачi, що мiстять у своєму складi iнгiбовану димлячу азотну кислоту (IRFNA) (CAS 8007-58-7); 2808 00 00 00
2811 29 90 00
Примiтка. Згiдно з пiдпозицiєю ML8.d.10 контролю не пiдлягає неiнгiбована димляча азотна кислота.
e) зв'язувальнi матерiали, пластифiкатори, мономери та полiмери, як наведено нижче:  
1) азидометил(метил)оксетан (AMMO) i його полiмери (CAS 90683-29-7) (щодо його прекурсорiв див. також пiдпозицiю ML8.g.1); 2932 99 90 00
2) бiсазидометилоксетан i його полiмери (BAMO) (CAS 17607-20-4) (щодо його прекурсорiв див. також пiдпозицiю ML8.g.1); 2932 99 90 00
3) бiс (2,2-динiтропропiл)ацеталь (BDNPF) (CAS 5108-69-0); 2911 00 00 00
4) бiс (2,2-динiтропропiл)нормаль (BDNPA) (CAS 5917-61-3); 2912 19 00 00
5) бутантриолтринiтрат (BTTN) (CAS 6659-60-5) (щодо його прекурсорiв див. також пiдпозицiю ML8.g.8); 2905 50 99 00
6) реакцiйноздатнi мономери, пластифiкатори та полiмери, що мiстять нiтро-, азидо-, нiтрато-, нiтраза- i дифторамiногрупи, спецiально складенi для вiйськового призначення; з 2904, 2917, 2919, 2921, 2926, 3815, 3908, 3909
7) 3-дифторамiнометил-3-азидометилоксетан (FAMAO) i його полiмери;  
8) бiс (2-фтор-2,2-динiтроетил) формаль (FEFO) (CAS 17003-79-1); 2912 19 00 00
9) полi-2,2,3,3,4,4-гексафторпентан-1,5-дiолформаль (FPF-1); 2913 00 00 00
10) полi-2,4,4,5,5,6,6-гексафтор-2-трифторметил-3-оксагептан-1,7-дiолформаль (FPF-3); 2913 00 00 00
11) полiглiцидилазид (GAP) (CAS 143178-24-9) i його похiднi; 2915 90 80 90
12) полiбутадiєн з кiнцевими гiдроксильними групами (НТРВ), функцiональнiсть яких перебуває у межах 2,2 i 2,4, гiдроксильний показник менш як 0,77 мекв/г, в'язкiсть при температурi 30° C менш як 47 пуаз (CAS 69102-90-5); 3902 90 20 00
13) низькомолекулярний (менш як 10000) полi(епiхлоргiдрин) з функцiональними спиртовими групами; полi(епiхлоргiдриндiол) i тригл; 3907 30 00 00
14) компаунди нiтратоетилнiтрамiну (NENAs) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 i 85954-06-9);  
15) полiглiцидилнiтрат або полi(нiтратометил-оксиран); (poly-GLYN) (PGN) (CAS 27814-48-8); 2910 90 00 00
16) нiтратометил(метил)оксетан або полi(3-нiтратометил-3-метилоксетан) (poly-NIMMO) (NMMO) (CAS 84051-81-0); 2932 99 90 00
17) полiнiтроортокарбонати; 3907 40 00 00
18) 1,2,3-три[1,2- бiс(дифторамiно) етоксильний] пропан або тривiноксильний адукт пропану (TVOPA) (CAS 53159-39-0); 2909 19 00 90
f) "добавки", як наведено нижче:  
1) основний салiцилат мiдi (CAS 62320-94-9); 2918 21 00 00
2) бiс (2-гiдроксiетил) глiкольамiд (BHEGA) (CAS 17409-41-5); 2924 10 00 00
3) бутадiєннiтрилоксид (BNO) (CAS 9003-18-3); 2926 90 99 90
4) похiднi фероцену, як наведено нижче:  
a) бутацен (CAS 125856-62-4) (CAS 125856-62-4); 2932 99 90 00
b) катоцен (CAS 37206-42-1), (2,2-бiсетилфероценiлпропен); 2931 00 95 90
c) фероценкарбоновi кислоти;  
d) n-бутилфероцен (CAS 31904-29-7); 2931 00 95 90
e) iншi адуктивнi полiмернi похiднi фероцену;  
5) бета-резорцилат свинцю (CAS 20936-32-7); 2931 00 95 90
6) цитрат свинцю (CAS 14450-60-3); 2918 15 00 90
7) свинцево-мiднi бета-резорцилатнi або салiцилатнi хелати (CAS 68411-07-4); 2918 23 90 00
2931 00 95 90
8) малеат свинцю (CAS 19136-34-6); 2917 19 90 00
9) салiцитат свинцю (CAS 15748-73-9);  
10) станат свинцю (CAS 12036-31-6); 2841 90 90 00
11) три-1-(2-метилазиридин-1) фосфiноксид (MAPO) (CAS 57-39-6); ди (2-метилазиридинiл) [2-(2-гiдрокси-пропокси) пропiламiно]фосфiноксид (BOBBA 8) та iншi похiднi MAPO; 2933 90 95 90
12) бiс(2-метилазиридинiл) метиламiнофосфiноксид (метил BAPO) (CAS 85068-72-0); 2931 00 95 90
13) N-метил-p-нiтроанiлiн (CAS 100-15-2); 2921 42 10 90
14) 3-нiтраза-1,5-пентандiiзоцiанат (CAS 7406-61-9); 2929 10 90 00
15) металоорганiчнi зв'язувальнi агенти, у тому числi:  
a) неопентил[дiалiл]окситри[дiоктил]-фосфатотитанат (CAS 103850-22-2), вiдомий також як 2,2-бiс[2-пропенолатометилбутанолатотрис (дiоктил) фосфато]титан (IV) (CAS 110438-25-0) або LICA 12 (CAS 103850-22-2); 2931 00 95 90
b) [(2-пропенолато-1) метилпропанолатометил]-(бутанолато-1) трис(дiоктил)пiрофосфатотитанат (IV) або KR3538; 2931 00 95 90
c) [(2-пропенолато-1) метилпропанолатометил]-(бутанолато-1) трис(дiоктил)фосфатотитанат(IV); 2931 00 95 90
16) полiцiанодифторамiнооксиетилен; 3907 20 99 00
17) полiфункцiональнi азиридинамiди з iзофталатною, тримезинатною (BITA або бутиленiмiнтримезамiд), iзоцiануратною або 3-метиладипатною структурою основного ланцюга з 2-метил або 2-етил замiнниками в азиридиновому кiльцi; 3908 90 00 00
18) пропiленiмiн, 2-метилазиридин (CAS 75-55-8); 2933 90 95 00
19) вищого сорту оксид залiза (Fe2O3), що має площу питомої поверхнi понад 250 м2/г та середнiй розмiр часток 0,003 мкм або менше (CAS 1309-37-1); 2821 10 00 00
20) тетраетиленпентамiнакрилонiтрил (TEPAN) (CAS 68412-45-3); цiаноетилованi полiамiни та їх солi; 2926 10 00 90
21) тетраетиленпентамiнакрилонiтрилглiцидол (TEPANOL) (CAS 68412-46-4); цiаноетилованi полiамiни, конденсованi з глiцидолом, та їх солi; 2926 10 00 90
22) трифенiлвiсмут (TPB) (CAS 603-33-8); 2931 00 95 90
g) "прекурсори", як наведено нижче:  
Особлива примiтка. У пiдпозицiї ML8.g посилаються на "реакцiйноздатнi матерiали", що пiдлягають контролю, виготовленi з зазначених нижче речовин.
1) бiсхлорметилоксетан (BCMO) (CAS 142173-26-0) (див. також пiдпозицiї ML8.e.1 та ML8.e.2); 2932 99 90 00
2) динiтроазетидин-трет-бутилова сiль (CAS 125735-38-8) (див. також пiдпозицiю ML8.a.28); 2933 90 95 00
3) гексабензилгексаазаiзовюрцитан (HBIW) (CAS 124782-15-6) (див. також пiдпозицiю ML8.a.4); 2933 90 95 00
4) тетраацетилдибензилгексаазаiзовюрцитан (TAIW) (див. також пiдпозицiю ML8.a.4); 2933 90 95 00
5) 1,3,5,7-тетраацетил-1,3,5,7-тетраазациклооктан (TAT) (CAS 41378-98-7) (див. також пiдпозицiю ML8.a.13); 2902 19 99 00
6) 1,4,5,8-тетраазадекалiн (CAS 5409-42-7) (див. також пiдпозицiю ML8.a.27); 2904 20 90 00
7) 1,3,5-трихлорбензол (CAS 108-70-3) (див. також пiдпозицiю ML8.a.23); 2903 69 90 90
8) 1,2,4-тригiдроксибутан(1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (див. також пiдпозицiю ML8.e.5); 2905 49 10 00
Примiтка 5. Про пiдривнi заряди та пiдривнi пристрої див. позицiю ML4.  
Примiтка 6. Згiдно з позицiєю ML8 контролю не пiдлягають наведенi нижче речовини, якщо вони не складають частини або не входять до складу сумiшi з "реакцiйноздатними матерiалами", зазначеними у пiдпозицiї ML8.a, або порошками металiв, зазначеними, у пiдпозицiї ML8.c:
a) пiкрат амонiю; 2908 90 00 00
b) чорний порох; 3601 00 00 00
c) гексанiтродифенiламiн; 2921 44 00 00
a) дифторамiн (NHF2); 2826 19 00 00
e) нiтрокрохмаль; 3505 10 90 00
f) нiтрат калiю; 2834 21 00 00
g) тетранiтронафталiн; 2904 20 90 00
h) тринiтроанiзол; 2904 20 90 00
i) тринiтронафталiн; 2904 20 90 00
j) тринiтроксилол; 2904 20 90 00
k) N-пiролiдинон; 1-метил-2-пiролiдинон; 2933 90 95 00
l) дiоктилмалеат; 2917 19 90 00
m) етилгексилакрилат; 2916 12 90 00
n) триетилалюмiнiй (TEA), триметилалюмiнiй (TMA) та iншi пiрофорнi алкiловi та ариловi похiднi лiтiю, натрiю, магнiю, цинку або бору; 2931 00 95 30
2931 00 95 90
o) нiтроцелюлоза; 3912 20 19 00
p) нiтроглiцерин (або глiцеринтринiтрат, тринiтроглiцерин) (NG); 2905 50 99 00
q) 2,4,6-тринiтротолуол (TNT); 2904 20 10 00
r) етилендiамiндинiтрат (EDDN); 2921 21 00 00
s) пентаеритриттетранiтрат (PETN); 2920 90 85 00
t) азид свинцю, середнiй та основний стифнат свинцю, а також вибуховi речовини або капсульнi композицiї, що мiстять азиди або комплекси азидiв; 2850 00 50 00
u) триетиленглiкольдинiтрат (TEGDN); 2909 19 00 90
v) 2,4,6-тринiтрорезорцин (стифнiнова кислота); 2908 90 00 00
w) дiетилдифенiлсечовина, диметилдифенiлсечовина, метилетилдифенiлсечовина [централiти]; 2924 21 90 00
x) N,N - дифенiлсечовина (несиметрична метилдифенiлсечовина); 2924 10 00 00
y) метил-N,N-дифенiлсечовина (несиметрична метилдифенiлсечовина); 2924 10 00 00
z) етил-N,N-дифенiлсечовина (несиметрична етилдифенiлсечовина); 2924 10 00 00
aa) 2-нiтродифенiламiн (2-NDPA); 2921 44 00 00
bb) 4-нiтродифенiламiн (4-NDPA); 2921 44 00 00
cc) 2,2-динiтропропанол; 2905 50 10 90
dd) нiтрогуанiдин (див. позицiю 1.C.11.d Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки).  
Примiтка 7. Мiжнароднi передачi вибухових речовин та засобiв їх iнiцiювання, пiдривних зарядiв та пристроїв, комплектуючих виробiв до них (коди згiдно з УКТЗЕД 2904 20 10 00, 3602 00 00 00, 3603 00 10 00, 3603 00 90 00, 3604 90 00 00, 9306 90 90 00), якi не зазначенi в позицiях ML3, ML4, ML8 (за винятком речовин, зазначених у примiтцi 6 до позицiї ML8), здiйснюються в порядку, передбаченому для товарiв подвiйного використання:
експорт (вивезення) - за дозволами Держекспортконтролю;  
iмпорт (ввезення) зазначених вище товарiв (у тому числi i зазначених у примiтцi 6 до позицiї ML8) - за дозволами Держекспортконтролю, якi надаються з урахуванням вiдповiдних позитивних висновкiв Мiнпромполiтики.
ML9 Вiйськовi кораблi (надводнi та пiдводнi), спецiальне вiйськово-морське обладнання, "аксесуари", "компоненти" та iншi надводнi судна, якi наведенi нижче:  
Особлива примiтка. Про обладнання для наведення та навiгацiї див. примiтку 7 до позицiї ML11.
a) судна та "компоненти", якi наведенi нижче:  
1) судна (надводнi або пiдводнi), "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового використання, незалежно вiд того, в станi ремонту вони чи в робочому станi та чи є на них системи доставки засобiв ураження або броня, а також корпуси чи частини корпусiв для таких суден та "компонентiв" для них "спецiально призначених для вiйськового використання"; з 8905, 8906 00, 8907
8908 00 00 00
2) надводнi судна, якi не зазначенi в пiдпозицiї ML9.a.1 та мають будь-що з наступного, закрiпленого або вбудованого в судно:  
a) автоматична зброя з калiбром 12,7 мм або бiльше, зазначена в позицiї ML1, або зброя, зазначена в позицiях ML2, ML4, ML12 чи ML19, або крiплення чи опорнi точки для такої зброї;  
Технiчна примiтка. Крiплення вiдносяться до станкiв для зброї або до змiцнюючих елементiв конструкцiї, що використовуються для установки зброї.
b) система керування вогнем, зазначена в позицiї ML5;  
c) мають все з наведеного нижче:  
1) хiмiчний, бiологiчний, радiацiйний та ядерний захист; та  
2) система попереднього зволоження або оброблення змиванням з метою дезактивацiї; або  
Технiчна примiтка 1. Хiмiчний, бiологiчний, радiацiйний та ядерний захист є автономним внутрiшнiм простором, що має такi характеристики, як створення надлишкового тиску, iзоляцiя вентиляцiйних систем, обмеженi вентиляцiйнi отвори хiмiчними, бiологiчними, радiацiйними та ядерними фiльтрами, та точками обмеженого доступу персоналу, що включають повiтрянi шлюзи.
Технiчна примiтка 2. Система попереднього зволоження або оброблення змиванням - це система розпилення морської води, яка здатна одночасно зволожувати зовнiшнi конструкцiї та палуби судна.
d) активнi системи протидiї зброї, зазначенi в пiдпозицiях ML4.b, ML5.c чи ML11.а та мають будь-що з наступного:  
1) хiмiчний, бiологiчний, радiацiйний та ядерний захист;  
2) корпус та надпалубнi споруди, спецiально призначенi для зменшення ефективної поверхнi розсiювання;  
3) пристрої для зменшення теплової сигнатури (наприклад, система охолодження вихлопних газiв), виключаючи прилади, спецiально призначенi для збiльшення сумарного коефiцiєнта корисної дiї енергетичної установки, або для зменшення впливу на оточуюче середовище; або  
4) системи розмагнiчування, призначеннi для зменшення магнiтної сигнатури для всього судна;  
b) двигуни, наведенi нижче:  
1) дизельнi двигуни, "спецiально призначенi" для пiдводних човнiв, що мають обидвi такi характеристики: з 8408, 8409
a) вихiдну потужнiсть 1,12 МВт (1500 к.с.) або бiльше; та  
b) швидкiсть обертання 700 об./хв. або бiльше;  
2) електричнi двигуни, "спецiально призначенi" для пiдводних човнiв, якi мають усi такi характеристики: з 8501, 8503 00
a) вихiдну потужнiсть понад 0,75 МВт (1000 к.с.);  
b) швидкий реверс;  
c) рiдинне охолодження; та  
d) повнiстю закритi;  
3) дизельнi двигуни з немагнiтних матерiалiв, "спецiально призначенi для вiйськового використання", з вихiдною потужнiстю 37,3 кВт (50 к.с.) або бiльше та вмiстом немагнiтних матерiалiв понад 75 вiдсоткiв загальної маси; з 8412 80
4) системи "повiтронезалежних силових установок", призначенi спецiально для пiдводних човнiв;  
Технiчна примiтка. " Повiтронезалежнi силовi установки" охоплюють технологiї, якi забезпечують функцiонування пiдводного човна без необхiдностi пiдйому на поверхню води або використання шнорхелю для отримання доступу до атмосферного кисню. Пiдпозицiя ML9.b.4 не включає атомнi силовi установки.
c) пристрої для виявлення об'єктiв пiд водою, "спецiально призначенi для вiйськового використання", та обладнання для керування ними; з 8525, 8526, 9006, 9015, 9030
d) протичовновi та протиторпеднi сiтки; 7326 90 97 90
e) виключено;  
f) корпуснi гермопрохiдники та з'єднувачi, "спецiально призначенi для вiйськового використання", за допомогою яких можлива взаємодiя з устаткуванням, розташованим зовнi судна; з 8536 90
8538 90 99 00
9013 90 90 00
Примiтка. Згiдно з пiдпозицiєю ML9.f контролю також пiдлягають з'єднувачi однопровiдного, багатопровiдного, коаксiального або хвилеводного типу для суден та корпуснi гермопрохiдники для суден, непроникнi у разi виникнення течi ззовнi та якi зберiгають необхiднi характеристики на морських глибинах понад 100 м; також волоконно-оптичнi з'єднувачi та оптичнi корпуснi гермопрохiдники, "спецiально призначенi" для передавання лазерного випромiнювання незалежно вiд глибини. Ця позицiя не включає звичайнi корпуснi гермопрохiдники для гребного валу i гiдродинамiчної кермової штанги гребного гвинта.
g) безшумнi пiдшипники з газовим або магнiтним пiдвiсом, обладнання для керування заглушенням вiбрацiї чи сигнатури дiючого судна та устаткування з такими пiдшипниками, "спецiально призначенi для вiйськового використання". з 8482,
8482 99 00 00,
9032 89 90 90,
9032 90 90 90
ML10 "Лiтальнi апарати", "аеростатичнi повiтрянi судна", "безпiлотнi лiтальнi апарати", авiацiйнi двигуни та обладнання для "лiтальних апаратiв", "супутнє обладнання" та "компоненти", "спецiально призначенi для вiйськового використання" чи модифiкованi для вiйськового використання, у тому числi:  
Особлива примiтка. Про обладнання для наведення та навiгацiї див. примiтку 7 до позицiї ML11.
a) бойовi "лiтальнi апарати" та "спецiально призначенi" до них "компоненти"; з 8802, 8803
b) iншi "лiтальнi апарати" та "аеростатичнi повiтрянi судна", "спецiально призначенi для вiйськового використання" або модифiкованi для вiйськового "використання", у тому числi використання для цiлей вiйськової розвiдки, нападу чи нанесення удару, вiйськової пiдготовки, транспортування та скидання повiтряного десанту або вiйськового обладнання, матерiально-технiчного забезпечення, та "спецiально призначенi" для них "компоненти"; з 8801, 8802, 8803
c) "безпiлотнi лiтальнi апарати" i "супутнє обладнання", "спецiально призначенi для вiйськового використання" або модифiкованi для вiйськового "використання", якi наведено нижче, та "спецiально призначенi" до них "компоненти": з 8526, 8529, 8801, 8805, 9032,
9033 00 00 00
1) "безпiлотнi лiтальнi апарати", у тому числi дистанцiйно керованi, автономнi програмованi лiтальнi апарати та "аеростатичнi повiтрянi судна";  
2) пов'язанi з ними пусковi установки та обладнання наземної пiдтримки;  
3) "супутнє обладнання" для керування i командування;  
d) авiацiйнi двигуни, "спецiально призначенi для вiйськового використання" чи модифiкованi для вiйськового "використання", та "спецiально призначенi" до них "компоненти"; з 8411, 8412
e) бортове авiацiйне обладнання, у тому числi обладнання для дозаправлення лiтака паливом у повiтрi, "спецiально призначене" для "використання" в "лiтальних апаратах", зазначених у пiдпозицiях ML10.a або ML10.b, або авiацiйнi двигуни, зазначенi у пiдпозицiї ML10.d, та "спецiально призначенi" до них "компоненти"; з 8409, 8411, 8412, 8413, 8526
f) паливозаправники пiд тиском, обладнання для дозаправлення пiд тиском, обладнання, "спецiально призначене" для забезпечення дiй в обмеженому просторi, та наземне обладнання, спецiально розроблене для "лiтальних апаратiв", зазначених у пiдпозицiях ML10.a, ML10.b, або для авiацiйних двигунiв, зазначених у пiдпозицiї ML10.d, або для бортового обладнання, зазначеного у пiдпозицiї ML10.e; з 8413, 8716
g) вiйськовi захиснi шоломи i захиснi маски та "спецiально призначенi" для них "компоненти", рятувальнi комплекти для екiпажу, що використовуються пiд час польотiв над водною поверхнею, обладнання для забезпечення дихання пiд тиском в гермокабiнi та висотнi частково компенсувальнi костюми для використання в "лiтальних апаратах", протиперевантажнi костюми, конвертори рiдкого кисню, що використовуються для "лiтальних апаратiв" або керованих ракет, катапульти та пристрої для аварiйного залишення "лiтального апарата" екiпажем, що приводяться в дiю пiропатронами або iншими пiротехнiчними засобами; з 9020 00
h) парашути, що використовуються особовим складом, а також парашути для скидання вантажiв або гальмування "лiтального апарата", як наведено нижче, та "спецiально призначенi" для них "компоненти": 8804 00 00 00
1) парашути для:  
a) прицiльної висадки десанту спецiального призначення;  
b) скидання парашутистiв-десантникiв;  
2) парашути для скидання вантажiв;  
3) параплани, гальмiвнi посадочнi парашути, гальмiвнi парашути для стабiлiзацiї та керування просторовим положенням тiл, що падають (наприклад, рятувальнi капсули, катапультнi сидiння, бомби);  
4) гальмiвнi парашути для використання iз системами катапультних сидiнь для регулювання послiдовностi розкривання та наповнення повiтрям аварiйних парашутiв;  
5) рятувальнi парашути для керованих ракет, "безпiлотних лiтальних апаратiв" або космiчних апаратiв;  
6) парашути, якi використовуються для зближення, та гальмiвнi посадочнi парашути;  
7) iншi парашути, "спецiально призначенi" для вiйськового використаня;  
8) обладнання, "спецiально призначене" для парашутистiв для використання на великих висотах (наприклад, костюми, спецiальнi шоломи, системи дихання, навiгацiйне обладнання);  
i) системи автоматичного пiлотування для скидання вантажiв на парашутах; обладнання, "спецiально призначене для вiйськового використання" або модифiковане для вiйськового використання для стрибкiв з керованим розкриттям парашутiв на будь-якiй висотi, включаючи кисневе обладнання 8804 00 00 00
Примiтка 1. Згiдно з пiдпозицiєю ML10.b контролю не пiдлягають "лiтальнi апарати" або їх рiзновиди, "спецiально призначенi для вiйськового використання", якi:
a) не обладнанi для вiйськового "використання" i не оснащенi обладнанням або пристроями, спецiально розробленими або модифiкованими для вiйськового "використання"; та
b) тип (модифiкацiя) яких сертифiкований або схвалений для цивiльного використання уповноваженим органом цивiльної авiацiї держави - учасницi мiжнародного режиму експортного контролю " Вассенаарська домовленiсть"; та
c) занесенi до державного реєстру цивiльних повiтряних суден, що пiдтверджується вiдповiдним реєстрацiйним посвiдченням або якi мають експортний сертифiкат льотної придатностi, виданий уповноваженим органом цивiльної авiацiї.
Примiтка 2. Згiдно з пiдпозицiєю ML10.d. контролю не пiдлягають:
a) авiацiйнi двигуни, призначенi або модифiкованi для вiйськового використання, схваленi уповноваженим органом цивiльної авiацiї держави - учасницi мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть" для використання на "цивiльних лiтальних апаратах" та призначенi для використання на "цивiльному лiтальному апаратi", зареєстрованому у державному реєстрi цивiльних повiтряних суден, що пiдтверджується вiдповiдним реєстрацiйним посвiдченням;
b) поршневi двигуни або "спецiально призначенi" "компоненти" до них, за винятком тих, що "спецiально призначенi" для "безпiлотних лiтальних апаратiв".
Примiтка 3. Згiдно з пiдпозицiями ML10.b i ML10.d контроль за "спецiально призначеними" "компонентами" та вiдповiдним обладнанням для невiйськових "лiтальних апаратiв" або авiацiйних двигунiв, модифiкованих для вiйськового використання, поширюється тiльки на вiйськовi "компоненти" та вiдповiдне вiйськове обладнання, якi є необхiдними для модифiкацiї з метою подальшого вiйськового використання.
ML11 Електронне обладнання, що не пiдлягає контролю згiдно з iншими позицiями цього Списку, i "спецiально призначенi" для нього "компоненти", у тому числi:  
a) електронне обладнання, "спецiально призначене для вiйськового використання";  
Примiтка. Пiдпозицiя ML11.a включає:  
a) обладнання радiоелектронної протидiї та контрпротидiї радiорозвiдцi (тобто обладнання, призначене для передавання стороннiх або приглушувальних сигналiв на радiолокацiйнi станцiї чи приймачi радiозв'язку або те, яке в iнший спосiб створює перешкоди прийманню, роботi чи ефективному використанню ворожих електронних приймачiв, у тому числi обладнання протидiї), включаючи апаратуру створення активних перешкод та боротьби з активними перешкодами; з 8529, 8525 10
b) електроннi прилади з пристроями швидкого переналагодження частоти; з 8525, 8526, 8527, 8529
c) електронне обладнання або системи, призначенi для спостереження та контролю за електромагнiтним спектром для цiлей вiйськової розвiдки чи безпеки або для протидiї такому спостереженню i контролю; з 8526, 8527, 8529
d) обладнання пiдводної протидiї, включаючи обладнання акустичного i магнiтного створення перешкод i радiолокацiйних пасток, апаратуру для передавання стороннiх чи приглушувальних сигналiв на гiдролокацiйнi приймачi; з 8525, 8526, 9015
e) обладнання для захисту обробки даних, апаратура захисту iнформацiї та апаратура забезпечення захисту передавання i роботи лiнiй зв'язку, в яких використовуються процеси шифрування; 8543 89 95 00,
8543 90 80 00
f) обладнання для iдентифiкацiї, автентифiкацiї та змiни шифру, а також для керування шифром, його виготовленням i розподiлом; 8471 90 00 00,
8473 30 90 00,
8543 89 95 00,
8543 90 80 00
g) обладнання для наведення та навiгацiї;  
h) комунiкацiйне передавальне обладнання для цифрового тропосферного радiозв'язку;  
i) цифровий демодулятор, спецiально призначений для сигнальної розвiдки;  
j) "автоматизованi системи управлiння та контролю".  
b) обладнання для створення навмисних перешкод роботi глобальних супутникових навiгацiйних систем (GNSS).  
ML12 Високошвидкiснi системи зброї, в яких використовується кiнетична енергiя, та обладнання для цих систем, якi наведено нижче, i "спецiально призначенi" для них "компоненти":  
a) системи зброї, в яких використовується кiнетична енергiя, "спецiально призначенi" для руйнування або впливу на цiль i створення перешкод у виконаннi нею завдання; 9301 00 00 00
b) "спецiально призначене" обладнання для проведення випробувань та оцiнки, а також моделi для проведення випробувань, включаючи дiагностичну апаратуру i цiлi для проведення динамiчних випробувань пускових установок та систем, у яких використовується кiнетична енергiя 9301 00 00 00
Особлива примiтка. Для систем зброї, в яких використовуються пiдкалiбернi боєприпаси або виключно хiмiчне ракетне паливо, а також боєприпасiв для них, див. позицiї ML1, ML2, ML3 i ML4.
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML12 контролю також пiдлягають вироби, "спецiально призначенi" для систем зброї, в яких використовується кiнетична енергiя:
a) пусковi установки, здатнi надавати масi прискорення понад 0.1g до швидкостi понад 1,6 км/с у режимi одиночного або швидкого вогню;
b) системи первинного генерування енергiї, системи створення електричної бронi, накопичення енергiї, термоуправлiння, кондицiювання, комутацiї чи манiпулювання паливом, а також електричнi iнтерфейси мiж джерелом живлення, гарматою та iншими функцiями електроприводу гарматної башти;
c) системи виявлення цiлi, супроводження, керування вогнем або оцiнки ступеня пошкодження;
d) системи самонаведення, наведення або створення вiдхильної тяги (поперечного прискорення) для снарядiв.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML12 контролю також пiдлягають системи зброї, в яких використовуються будь-якi з наведених нижче способiв надання руху:
a) електромагнiтний;
b) електротермiчний;
c) плазмовий;
d) легко газовий,; або
e) хiмiчний (використовується у поєднаннi з будь-яким iз зазначених).
ML13 Броньоване чи захисне обладнання та конструкцiї, якi наведено нижче, i "спецiально призначенi" для них "компоненти":  
a) броньованi пластини: 7326 90 97 90
1) виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов;  
2) придатнi для вiйськового "використання";  
b) конструкцiї з металевих або неметалевих матерiалiв або їх комбiнацiї, "спецiально призначенi" для забезпечення балiстичного захисту вiйськових систем, та "спецiально призначенi" для них "компоненти"; 7308 90 99 00
c) каски, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи їх еквiваленти та "спецiально призначенi" для них "компоненти" (тобто пiдшоломник, амортизатори); з 6506, 6507
d) бронежилети i захисний одяг, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи їх еквiваленти та "спецiально призначенi" для них "компоненти" з 6307
Примiтка 1. Згiдно з пiдпозицiєю ML13.b контролю також пiдлягають матерiали, "спецiально призначенi" для створення бронi, реактивної до дiї вибуху чи призначеної для спорудження вiйськових сховищ.
Примiтка 2. Згiдно з пiдпозицiєю ML13.c контролю не пiдлягають звичайнi сталевi каски, не модифiкованi i не призначенi для встановлення будь-якого типу допомiжного пристрою.
Примiтка 3. Згiдно з пiдпозицiєю ML13.d контролю не пiдлягають захиснi костюми або бронежилети, призначенi для персонального захисту своїх власникiв.
Примiтка 4. Згiдно з позицiєю ML13 контролю також пiдлягають спецiально призначенi для вiйськового використання каски, спецiально призначенi для персоналу, що займається знешкодженням бомб.
Особлива примiтка 1. Див. також позицiю 1.A.5 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
Особлива примiтка 2. Про "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали, що використовуються у виготовленнi бронежилетiв, див. позицiю 1.C.10 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
ML14 "Спецiалiзоване обладнання для вiйськової пiдготовки" або для iмiтацiї вiйськових сценарiїв, iмiтатори, "спецiально призначенi" для пiдготовки у використаннi будь-якої вогнепальної зброї або зброї, що пiдлягає контролю згiдно з позицiями ML1 або ML2, та "спецiально призначенi" для них "компоненти" i "аксесуари": 9023 00 80 00
Технiчна примiтка. Зазначений вище термiн "спецiалiзоване обладнання для вiйськової пiдготовки"* включає вiйськовi типи тренажерiв атаки, тренажери бойових польотiв, тренажери радарних цiлей, iмiтатори радарних цiлей, прилади для артилерiйсько-стрiлецької пiдготовки, бойовi тренажери дiй проти пiдводних човнiв, льотнi тренажери (разом з центрифугами для пiдготовки пiлотiв/космонавтiв), радарнi тренажери, тренажери технiки пiлотування за приладами, тренажери лiтаководiння, тренажери ракетних пускiв, обладнання мiшеней, автоматично керованi "лiтальнi апарати", тренажери озброєння, тренажери "безпiлотних лiтальних апаратiв", мобiльнi навчальнi установки та навчальне обладнання для вiдпрацювання наземних вiйськових операцiй.
____________
* Термiн у такому значеннi використовується тiльки у цiй позицiї.
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML14 контролю також пiдлягають системи створення зображення i дiалоговi системи для iмiтаторiв у разi, коли вони "спецiально призначенi для вiйськового використання" або модифiкованi для вiйськового " використання".
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML14 контролю не пiдлягає обладнання, "спецiально призначене" для навчання користуванню мисливською або спортивною зброєю.
ML15 Апаратура формування зображення або апаратура протидiї, яка наведена нижче, "спецiально призначена для вiйськового використання", та "спецiально призначенi" "компоненти" i "аксесуари":  
a) пристрої запису та апаратура для обробки зображення; з 8520, 8521, 8522
b) камери, фотографiчне обладнання, обладнання для обробки плiвки; з 9007, 9010
c) обладнання пiдсилення яскравостi зображення; з 8540
d) апаратура формування iнфрачервоного чи теплового зображення; з 9027
e) обладнання формування сигналiв зображення для РЛС з формуванням зображення; з 8526, 8527, 8529
f) обладнання радiопротидiї та обладнання для боротьби з радiопротидiєю для обладнання, яке пiдлягає контролю згiдно з пiдпозицiями ML15.a - ML15.e з 8525, 8526.     8543
Примiтка. Згiдно з пiдпозицiєю ML15.f контролю також пiдлягає обладнання, призначене для погiршення роботи або зниження ефективностi вiйськових систем формування зображення чи зведення до мiнiмуму зазначених деградацiйних впливiв.
Примiтка 1. Термiн "спецiально призначенi компоненти"* включає також наведене нижче обладнання, якщо воно "спецiально призначене для вiйськового використання":
____________
* Термiн у такому значеннi використовується тiльки у цiй позицiї.
  a) iнфрачервонi електронно-оптичнi перетворювачi (ЕОП);
b) електронно-оптичнi перетворювачi (ЕОП) для пiдсилення яскравостi зображення (але не першого поколiння);
c) мiкроканальнi пластини ЕОП;
d) електронно-променевi трубки (ЕПТ) телекамер для малих рiвнiв освiтлення;
e) детекторнi матрицi (разом з електронними схемами сполучень чи системами зчитування);
f) пiроелектричнi телевiзiйнi ЕПТ;
g) системи охолодження для систем формування зображення;
h) електроннi затвори фотохромного чи електрооптичного типу iз швидкiстю затвору менш як 100 мкс, за винятком затворiв, якi є необхiдною частиною високошвидкiсних камер;
i) оптично-волоконнi iнвертори зображення;
j) компаунднi напiвпровiдниковi фотокатоди.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML15 контролю не пiдлягають "електронно-оптичнi перетворювачi (ЕОП) першого поколiння для посилення яскравостi зображення" або обладнання, "спецiально призначене" для установки "електронно-оптичних перетворювачiв (ЕОП) першого поколiння для посилення яскравостi зображення".
Особлива примiтка. Щодо статусу прицiлiв для озброєння, якi мiстять "електронно-оптичнi перетворювачi (ЕОП) першого поколiння для посилення яскравостi зображення", див. позицiї ML1, ML2 та пiдпозицiю ML5.a.
Особлива примiтка. Див. також пiдпозицiї 6.A.2.a.2 та 6.A.2.b Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
ML16 Поковки, вiдливки та iншi вироби без чистової обробки, "використання" яких у виробах, що пiдлягають контролю, може бути встановлено за складом матерiалiв, геометрiєю або функцiєю i якi "спецiально призначенi" для будь-яких виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з позицiями ML1 - ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 або ML19 з 7201, 7206, 7207, 7216, 7222
ML17 Рiзноманiтне обладнання, матерiали, "бiблiотеки", якi наведено нижче, та "спецiально призначенi" для них "компоненти":  
a) автономнi апарати для водолазних робiт i пiдводного плавання:  
1) апарати для дихання iз замкненим i напiвзамкненим контуром (з повторним використанням повiтря), "спецiально призначенi для вiйськового використання" (наприклад, виготовленi немагнiтними); 9020 00 90 00
2) "спецiально призначенi" "компоненти" для використання з метою перетворення апаратiв з розiмкненим контуром в апарати для вiйськового використання; 9020 00 90 00
3) вироби, призначенi виключно для вiйськового використання з автономними апаратами для водолазних робiт та пiдводного плавання; 9020 00 90 00
b) будiвельне обладнання, "спецiально призначене для вiйськового використання"; з 8426, 8427, 8429, 8430, 8431
c) арматура, покриття i оброблення для придушення демаскувальних ознак, "спецiально призначенi для вiйськового використання"; з 7019,
7308 90 99 00,
7314 19 00 00
d) саперне обладнання, "спецiально призначене" для використання в зонi бойових дiй; 8479 89
e) "роботи", контролери "роботiв" та "виконавчi механiзми" "роботiв", якi мають одну з таких характеристик: 8479 50 00 00
1) "спецiально призначенi для вiйськового використання";  
2) оснащенi засобами захисту гiдравлiчних лiнiй вiд пробою ззовнi балiстичними осколками (наприклад, самозатяжне облицювання) та призначенi для використання гiдравлiчнi рiдини з температурою займання понад 839 К (566° C); або  
3) "спецiально призначенi" чи розрахованi на роботу в електромагнiтному iмпульсному середовищi;  
Технiчна примiтка. Не належить до ненавмисного втручання електромагнiтного iмпульсу, викликаного електромагнiтним випромiнюванням вiд сусiднього обладнання (наприклад, машинне обладнання, побутовi прилади чи електронiка) або блискавки.
f) "бiблiотеки" (бази даних технiчних параметрiв), "спецiально призначенi для вiйськового використання" з обладнанням, що контролюється згiдно з цим Списком; з 4901,
4906 00 00 00,
8524
g) ядернi енергетичнi чи силовi установки, у тому числi "ядернi реактори", "спецiально призначенi для вiйськового використання", та "компоненти" для них, спецiально "модифiкованi" або "спецiально призначенi для вiйськового використання"; з 8401
h) обладнання або матерiали з покриттям чи спецiальним обробленням для придушення характерних ознак, "спецiально призначенi для вiйськового використання", iншi, нiж зазначенi у цьому Списку; 3910, 7019
i) тренажери, "спецiально призначенi" для вiйськових "ядерних реакторiв"; 8401 40 90 00
j) мобiльнi ремонтнi майстернi, "спецiально призначенi" або "модифiкованi" для обслуговування "вiйськової технiки"; 8705 90 90 10
k) польовi генератори, спецiально "модифiкованi" або "спецiально призначенi для вiйськового використання"; з 8501
1) контейнери, спецiально "модифiкованi" або "спецiально призначенi для вiйськового використання"; 8609 00
m) пароми, мости i понтони, "спецiально призначенi для вiйськового використання"; 7308 10 00 00
n) експериментальнi моделi, "спецiально призначенi" для "розроблення" виробiв, що пiдлягають контролю за позицiями ML4, ML6, ML9 або ML10;  
o) обладнання для захисту вiд лазерного випромiнювання (наприклад, для захисту очей та датчикiв), "спецiально призначене для вiйськового використання"  
Технiчнi примiтки. 1. Термiн "бiблiотека"* (база даних технiчних параметрiв), що застосований до позицiї ML 17, означає набiр технiчної iнформацiї вiйськового характеру, використання якої може полiпшити робочi характеристики вiйськового обладнання або систем.
2. Термiн "модифiковане"*, що застосований до позицiї ML 17, означає будь-якi структурнi, електроннi, механiчнi або iншi змiни, що забезпечують такi характеристики виробу невiйськового призначення, якi роблять його рiвнозначним виробу, "спецiально призначеному для вiйськового використання".
____________
* Термiн у такому значеннi використовується тiльки у цiй позицiї.
ML18 Виробниче обладнання та "компоненти", що зазначенi нижче:  
a) "спецiально призначене" чи модифiковане виробниче обладнання для "виробництва" виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком, i "спецiально призначенi" для нього "компоненти"; з 8424, 8456, 8458, 8459, 84608461, 8462, 8464, 8465, 8515, 8479, 8537
b) "спецiально призначенi" технiчнi засоби для випробувань на вплив навколишнього середовища та "спецiально призначене" для них обладнання для сертифiкацiї, квалiфiкацiї чи тестування виробiв (продуктiв), що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком з 9031
Технiчна примiтка. Термiн "виробництво", що застосований до позицiї ML18, включає проектування, дослiдження, виготовлення, випробування та контроль.
Примiтка 1. Згiдно з пiдпозицiями ML18.a та ML18.b контролю також пiдлягає таке обладнання:
a) нiтратори безперервної дiї;
b) вiдцентрова випробувальна апаратура або обладнання, що мають будь-яку з таких характеристик:
1) з приводом вiд двигуна або двигунiв, що мають повну нормовану потужнiсть понад 298 кВт (400 к. с.);
2) здатнiсть нести корисне навантаження 113 кг або бiльше; або
3) здатнiсть розвивати вiдцентрове прискорення 8 g або бiльше при корисному навантаженнi 91 кг або бiльше;
c) дегiдратацiйнi преси;
d) шнековi екструдери, "спецiально призначенi" або модифiкованi для пресування вiйськових вибухових речовин витисканням;
e) вiдрiзнi верстати для точної розмiрної обробки екструдованого ракетного палива;
f) бочки дiаметром 1,85 м або бiльше, мiсткiстю понад 227 кг;
g) змiшувачi безперервної дiї для твердого ракетного палива;
h) рiдиннi млини для розмелювання i подрiбнення iнгредiєнтiв вiйськових вибухових речовин;
i) обладнання для досягнення сферичностi та однорiдностi частинок металевого порошку, зазначеного у пiдпозицiї ML8.c.8;
j) конвертери конвекцiйного потоку для конверсiї матерiалiв, зазначених у пiдпозицiї ML8.c.3.
Примiтка 2. Примiтка 2.b.8 до позицiї ML18 не вивiльняє з-пiд контролю обладнання для "виробництва" нестаровинної стрiлецької зброї, навiть якщо воно використовується для виготовлення репродукцiй старовинної стрiлецької зброї.
ML19 Системи зброї спрямованої енергiї, пов'язане з ними обладнання або обладнання протидiї, експериментальнi моделi, якi наведено нижче, та "спецiально призначенi" для них "компоненти":  
a) "лазернi" системи, "спецiально призначенi" для знищення або впливу на цiль для створення перешкод у виконаннi нею завдання; 9013 20 00 00
9013 80 90 00
b) системи потоку частинок, здатнi руйнувати або впливати на цiль для створення перешкод у виконаннi нею завдання; з 8548 90
c) високопотужнi радiочастотнi системи, здатнi руйнувати або впливати на цiль для створення перешкод у виконаннi нею завдання; з 8525
d) обладнання, "спецiально призначене" для виявлення або iдентифiкацiї, або захисту вiд систем, що пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiями ML19.a, ML19.b, ML19.c;  
e) фiзичнi експериментальнi моделi для систем, обладнання i "компонентiв", що пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML19;  
f) безперервнi або iмпульснi "лазернi" системи, "спецiально призначенi" для того, щоб викликати постiйне ослiплення за вiдсутностi спецiальних пристроїв удосконалення зору, тобто у разi незахищення очей або використання пристроїв для коригування зору  
Примiтка 1. Системи зброї направленого (спрямованого) енергетичного впливу, якi пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML19, також включають системи, характеристики яких є похiдними вiд контрольованого використання таких виробiв:
a) "лазери" з достатньо незгасаючою гармонiйною хвилею або потужнiстю в iмпульсi, достатньою для заподiяння руйнувань, подiбних до тих, що заподiюються звичайною зброєю;
b) прискорювачi частинок, якi випромiнюють пучки заряджених або нейтральних частинок, що мають руйнiвну потужнiсть;
c) радiочастотнi випромiнювачi з високою потужнiстю в пучку або високою середньою потужнiстю, що створюють поля, достатньо iнтенсивнi для виведення з ладу електронних схем на вiддаленiй цiлi.
Примiтка 2. Позицiя ML19 включає також зазначенi нижче вироби у разi, коли вони "спецiально призначенi" для систем зброї спрямованого енергетичного впливу:
a) обладнання для вироблення основного живлення, зберiгання енергiї, комутацiї, регулювання потужностi або обладнання для подачi палива;
b) системи захоплення або супроводження цiлi;
c) системи, здатнi проводити оцiнку пошкодження або руйнування цiлi, або оцiнку перешкоди у виконаннi нею завдання;
d) обладнання керування, розповсюдження або наведення пучка;
e) обладнання, здатне забезпечити швидкий розворот пучка для швидкої роботи з групою цiлей;
f) адаптивна оптика i пристрої спряження по фазi; 
g) iнжектори струму для пучкiв негативних iонiв водню;
h) "компоненти" прискорювача, "придатнi для використання в космосi";
i) обладнання для зосередження пучкiв негативних iонiв;
j) обладнання для керування i розвороту високоенергетичних iонних пучкiв;
k) "придатна для використання в космосi" фольга для нейтралiзацiї пучкiв негативних iзотопiв водню.
ML20 Крiогенне i "надпровiдне" обладнання та "спецiально призначенi" "компоненти" i приладдя для нього:  
a) обладнання, "спецiально призначене" чи сконфiгуроване для установки на транспортному засобi для вiйськового застосування на сушi, на морi, в повiтрi чи космосi, здатне функцiонувати пiд час руху та створювати або пiдтримувати температуру нижче 103 К (-170° C); 8415 82,
8415 90 90 00
Примiтка. Пiдпозицiя ML20.a включає також мобiльнi системи, до складу яких входять чи використовуються "аксесуари" або " компоненти", виготовленi з неметалевих чи неелектропровiдних матерiалiв, зокрема таких, як пластмаси або насиченi епоксидною смолою матерiали.
  b) "надпровiдне" електричне обладнання (обертовi механiзми i трансформатори), "спецiально призначене" чи сконфiгуроване для установки на транспортних засобах для вiйськового "використання" на сушi, на морi, в повiтрi чи космосi, здатне функцiонувати пiд час руху  
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML20 контролю не пiдлягають гiбриднi унiполярнi генератори постiйного струму з нормальним однополюсним металевим якорем, що обертається в магнiтному полi, яке генерується надпровiдними обмотками, у разi, коли цi обмотки є єдиним надпровiдним "компонентом" у зазначених генераторах.
ML21 "Програмне забезпечення", яке наведене нижче:  
a) "програмне забезпечення", "спецiально призначене" або модифiковане для "розроблення", "виробництва" або "використання" обладнання, матерiалiв або "програмного забезпечення", що зазначенi у цьому Списку; з 8524
b) спецiальне "програмне забезпечення", крiм зазначеного у пiдпозицiї ML21.a, зазначене нижче: з 8524
1) "програмне забезпечення", "спецiально призначене для вiйськового використання" та спецiально призначене для моделювання, iмiтацiї або проведення оцiнки вiйськових систем зброї;  
2) "програмне забезпечення", "спецiально призначене для вiйськового використання" та спецiально призначене для моделювання або iмiтацiї сценарiїв проведення вiйськових операцiй; з 8524
3) "програмне забезпечення" для визначення дiї звичайної, ядерної, хiмiчної або бiологiчної зброї;  
4) "програмне забезпечення", "спецiально призначене для вiйськового використання" та спецiально призначене для задач управлiння, зв'язку, контролю та розвiдки (C3I) або управлiння, зв'язку, контролю, автоматизацiї та розвiдки (C4I);  
c) "програмне забезпечення", що не зазначено у пiдпозицiї ML21.a або b, але спецiально призначене або модифiковане для уможливлення виконання обладнанням, яке не зазначено у цьому Списку, вiйськових функцiй обладнання, яке зазначено у цьому Списку.  
ML22 "Технологiя", яка наведена нижче:  
a) "технологiї", iншi нiж зазначенi у пiдпозицiї ML22.b, "необхiднi" для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком.  
b) "технологiї", якi наведено нижче:  
1) "технологiї", "необхiднi" для проектування, складання з "компонентiв", а також експлуатацiї, технiчного обслуговування та ремонту завершених виробничих установок для виготовлення виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком, навiть якщо "компоненти" таких виробничих установок не пiдлягають контролю;  
2) "технологiї", "необхiднi" для "розроблення" та "виробництва" стрiлецької зброї, навiть якщо вони використовуються для "виробництва" репродукцiй старовинної стрiлецької зброї;  
3) "технологiї" для "розроблення", "виробництва" або "використання" токсикологiчних агентiв, вiдповiдного обладнання або його "компонентiв" згiдно з пiдпозицiями ML7.a - ML7.g;  
4) "технологiї" для "розроблення", "виробництва" або "використання" "бiополiмерiв" чи культур специфiчних клiтин, якi пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiєю ML7.g;  
5) "технологiї, що використовуються виключно для введення "бiокаталiзаторiв", якi пiдлягають контролю згiдно з пiдпозицiєю ML7.i.1, у вiйськовi речовини-носiї або вiйськовi матерiали  
Примiтка 1. "Технологiї", "необхiднi" для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком, залишаються пiд контролем навiть тодi, коли вони застосованi до будь-яких виробiв, якi не пiдлягають контролю.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML22 контролю не пiдлягають наведенi нижче "технологiї":
a) " технологiї", мiнiмально необхiднi для установлення, експлуатацiї, технiчного обслуговування (перевiрки) та ремонту виробiв, що не пiдлягають експортному контролю або експорт яких було дозволено;
b) "загальнодоступнi"  "технологiї", "фундаментальнi науковi дослiдження" або мiнiмально необхiдна iнформацiя для подання заяви на патент;
c) "технологiї" магнiтної iндукцiї для забезпечення безперервного руху цивiльних транспортних засобiв.

Загальнi примiтки

     1. Коди Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) наводяться у цьому Списку довiдково. Основною пiдставою для застосування до товарiв процедур державного експортного контролю є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванню та опису товарiв за вiдповiдними групами, якi наведенi у Списку.

     2. Контроль технологiї:

     експорт "технологiї", "необхiдної" для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробiв, що контролюється цим Списком, здiйснюється згiдно з умовами, визначеними у вiдповiдних позицiях Списку. Зазначена "технологiя" пiдлягає контролю навiть тодi, коли вона використовується для будь-якого виробу, не внесеного до цього Списку.

     Контроль не застосовується до такої "технологiї", яка є мiнiмально необхiдною для установлення, експлуатацiї, технiчного обслуговування (перевiрки) та ремонту тих виробiв, якi не пiдлягають контролю, або товарiв вiйськового призначення, стосовно яких були отриманi вiдповiднi дозволи (висновки) на право здiйснення їх мiжнародних передач.

     Контроль не застосовується до "технологiї", що є "загальнодоступною", "фундаментальних наукових дослiджень" або до iнформацiї, мiнiмально необхiдної для подання заявки на патент.

     3. Визначення термiнiв, що використовуються у цьому Списку:

Примiтка 1. Термiни, що використовуються у цьому Списку у лапках, мають наведенi нижче значення, в iнших випадках (без використання лапок) вони мають загальноприйнятi (словниковi) значення.
Примiтка 2. Хiмiчнi речовини наводяться у цьому Списку за назвою та номером вiдповiдно до мiжнародної класифiкацiї "Chemical Abstracts Service" (далi - CAS). Хiмiчнi речовини, що мають однакову структурну формулу (включаючи гiдрати), контролюються незалежно вiд назви або номеру CAS. Номери CAS наведенi, щоб допомогти визначити, чи контролюється окрема хiмiчна речовина або сумiш, незалежно вiд термiнологiї, що використовується. Номери CAS не можна використовувати як унiкальнi визначальники, наведенi у Списку хiмiчних речовин та їх сумiшей, тому що деякi форми зазначених речовин та сумiшей можуть мати рiзнi номери CAS.

     "Автоматизованi системи управлiння та контролю" ("Automated Command and Control Systems") - електроннi системи, через якi iнформацiя, суттєва для ефективних дiй вiйськових угруповань, основних формувань, тактичних формувань, вiйськових частин, кораблiв, вiйськових пiдроздiлiв або зброї, що перебувають пiд командуванням, вводиться, обробляється та передається. Це досягається за допомогою використання комп'ютера та iншого спецiального апаратного обладнання, призначеного для пiдтримки функцiй органiзацiї вiйськового управлiння та контролю. Головнi функцiї автоматизованих систем управлiння та контролю: ефективне автоматизоване збирання, накопичення, зберiгання та оброблення iнформацiї; вiдображення ситуацiї та обставин, що впливають на пiдготовку та проведення бойових операцiй; оперативнi та тактичнi обчислювання для розподiлу ресурсiв серед вiйськових формувань або елементiв оперативного порядку бою або бойового - розгортання вiдповiдно до задачi або етапу бойової операцiї; пiдготовка даних для оцiнки ситуацiї i ухвалення рiшення у будь-який момент проведення операцiї або бою; комп'ютерне моделювання операцiй.

     "Агенти для пiдтримки громадського порядку" ("Riot control agents") - речовини, що викликають тимчасовий подразний ефект або ефект тимчасової втрати дiєздатностi, який зникає через кiлька хвилин пiсля припинення впливу цих речовин або вiддалення вiд мiсця їх дiї. При цьому немає серйозного ризику виникнення внаслiдок цього хронiчних травм i потреба у наданнi медичної допомоги виникає рiдко.

     "Аеростатичнi повiтрянi судна" ("Lighter-than-air vehicles") - повiтрянi кулi та дирижаблi, якi для створення пiдйомної сили використовують гаряче повiтря або легшi за повiтря гази, такi як гелiй або водень.

     "Аксесуари" ("Accessories") - допомiжнi приналежностi, якi спецiально призначенi для використання сумiсно з виробами вiйськового призначення або "супутнiм обладнанням" для цих виробiв.

     "Безпiлотний лiтальний апарат" ("Unmanned Arial Vehicle") - будь-який "лiтальний апарат", здатний iнiцiювати та пiдтримувати керований полiт та навiгацiю без присутностi людини на борту.

     "Бiокаталiзатори" ("Biocatalysts") - ензими для спецiальних хiмiчних або бiохiмiчних реакцiй чи iншi бiологiчнi сполуки, якi зв'язуються з хiмiчними отруйними речовинами та прискорюють їх розщеплення.

Примiтка. Пiд ензимами розумiються бiологiчнi субстанцiї для специфiчних хiмiчних чи бiохiмiчних реакцiй.

     "Бiополiмери" ("Biopolymers") - бiологiчнi макромолекули, якi наведено нижче:

     a) ензими для специфiчних хiмiчних або бiохiмiчних реакцiй;

     b) антитiла - антигенотипнi, моноклональнi або полiклональнi;

     c) спецiально призначенi або спецiально обробленi рецептори.

Технiчнi примiтки. 1. Антигенотипнi антитiла - це антитiла, якi зв'язуються iз специфiчними дiлянками, що зв'язують дiлянки iнших антитiл.
2. Моноклональнi антитiла - це протеїни, якi зв'язуються з однiєю дiлянкою антигену i виробляються одиничним клоном клiтин.
3. Полiклональнi антитiла - сумiш протеїнiв, якi зв'язуються iз специфiчним антигеном i виробляються бiльше нiж одним клоном клiтин.
4. Рецептори - бiологiчнi макромолекулярнi структури, здатнi зв'язувати лiганди, зв'язування яких впливає на фiзiологiчнi функцiї.

     "Ведення" ("Handling") - манiпулювання, оперування, перемiщення, вантажно-розвантажувальнi операцiї та транспортування, якi здiйснюються стосовно виробiв вiйськового призначення.

     "Вiйськова технiка" ("Military Equipment") - технiка, яка призначена для ведення чи забезпечення бойових дiй, навчання вiйськ та забезпечення заданого рiвня готовностi цiєї технiки для використання за призначенням, а також технiчнi засоби, пристрої, приладдя i предмети, спецiально виготовленi i (або) конструктивно призначенi для вiйськового кiнцевого використання.

     "Вибуховi речовини" ("Explosives") - твердi, рiдкi чи газоподiбнi речовини або сумiшi речовин, якi при їх використаннi як первiсного, прискорювального або головного заряду в боєголовках, пристроях для руйнування та в iнших вiйськових цiлях детонують.

     "Використання" ("Use") - це експлуатацiя, монтаж (включно з установленням на мiсцi), технiчне обслуговування (перевiрка), ремонт, капiтальний ремонт та вiдновлення.

     "Виконавчi механiзми" ("End-effectors") - клiщi, робоче iнструментальне оснащення та будь-якi iншi iнструменти, закрiпленi на опорнiй плитi на кiнцi важеля манiпулятора "робота".

Технiчна примiтка. Робоче iнструментальне оснащення - це пристрої для прикладання рушiйної сили, енергiї процесу оброблення чи чутливостi до оброблюваної деталi.

     "Виробництво" ("Production") - усi виробничi стадiї, зокрема такi, як "розроблення", проектування та конструювання виробу, виготовлення, iнтеграцiя, складання (установка), перевiрка, випробування, забезпечення якостi. 

     "Волокнистi або ниткоподiбнi матерiали" ("Fibrous of filamentary materials") - включають:

     a) суцiльнi мононитки;

     b) суцiльну пряжу та рiвницю;

     c) стрiчки, тканини, мати довiльної форми i тасьму;

     d) подрiбнене або штапельоване волокно та волоконнi покриття, якi зберiгають когерентнiсть випромiнювання, що проходить крiзь них;

     e) ниткоподiбнi монокристали та полiкристали будь-якої довжини;

     f) суспензiю ароматичних полiамiдiв.

     "Добавки" ("Additives") - речовини, що використовуються у вибухових композицiях для полiпшення їх властивостей.

     "Загальнодоступна" ("In the public domain") - "технологiя" або "програмне забезпечення", якi зробленi доступними без обмежень щодо їх подальшого розповсюдження. 

Примiтка. Обмеження, якi випливають з авторського права, не виключають "технологiю" або "програмне забезпечення" iз "загальнодоступних".

     "Експресувальнi вектори" ("Expression Vectors") - носiї (наприклад, плазмiди або вiруси), що використовуються для введення генетичного матерiалу в клiтину органiзму-носiя.

     "Електронно-оптичнi перетворювачi (ЕОП) першого поколiння для пiдсилення яскравостi зображення" (First generation image intensifier tubes") - електростатичне сфокусованi трубки з використанням вхiдної та вихiдної волоконної оптики або покритих склом пластин, багатолужнi фотокатоди (S-20 або S-25), але не пiдсилювачi на мiкроканальних пластинах.

     "Компонент" ("Component") - "складова частина", деталь, вузол, "спецiальний комплектуючий вирiб", блок.

Технiчнi примiтки. 1. "Складова частина" - вирiб, який розроблений як частина конкретного виробу для застосування у складi цього виробу та може виконувати самостiйнi цiльовi функцiї.
2. "Спецiальний комплектувальний вирiб" - вирiб, який є деталлю (складовою одиницею) або їх сукупнiстю, має конструктивну цiлiснiсть, призначений для застосування у складi конкретного виробу чи його складової частини, не виконує без сполуки з iншими деталями (складовими одиницями) самостiйної цiльової функцiї, не зазнає нiяких змiн у процесi розробки виробiв, де його застосовують, та такий, що виробляється за самостiйними комплектами документацiї.

     "Лазер" ("Laser") - сукупнiсть елементiв, що створює як у просторовому, так i в часовому вiдношеннi когерентне свiтло, яке пiдсилюється стимульованою емiсiєю випромiнювання.

     "Лiтальний апарат" ("Aircraft") - лiтальний апарат з фiксованою або змiнною геометрiєю крила, обертовим крилом (вертолiт), поворотним несучим гвинтом або крилом (у тому числi моторнi та безмоторнi надлегкi повiтрянi судна - дельтаплани та мотодельтаплани).

     "Надпровiдний" ("Superconductive") - характеристика, що стосується матерiалiв (тобто металiв, сплавiв або компаундiв), якi можуть повнiстю втрачати електричний опiр (тобто можуть досягати нескiнченно високої електропровiдностi i пропускати дуже великi електричнi струми без нагрiвання джоулевою теплотою).

Технiчна примiтка. Надпровiдний стан матерiалу iндивiдуально характеризується критичною температурою, критичним магнiтним полем, що є функцiєю температури, та критичною густиною струму, яка, у свою чергу, є функцiєю як магнiтного поля, так i температури.

     "Необхiдна" (Required") - щодо "технологiї", стосується тiльки тiєї частини "технологiї", яка конкретно вiдповiдає за досягнення чи перевищення контрольованих рiвнiв експлуатацiйних показникiв, характеристик чи функцiй. Така "необхiдна" "технологiя" може одночасно використовуватися в рiзних виробах.

     "Пiротехнiка" ("Pyrotechnic(s)") - сумiшi твердого або рiдкого палива та оксидантiв, якi при запалюваннi вступають в активну хiмiчну реакцiю, що проходить з контрольованою швидкiстю, з метою створення конкретних затримок часу або кiлькостi тепла, шуму, диму, видимого свiтла або iнфрачервоного випромiнювання. Пiрофорнi речовини є пiдгрупою пiротехнiчних речовин, якi не мiстять оксидантiв, але самозаймаються при контактi з повiтрям.

     "Прекурсори" ("Precursors") - спецiалiзованi хiмiкати, що використовуються для виготовлення вiйськових вибухових речовин.

     "Придатнi для використання в космосi" ("Space qualified") вироби, розробленi, виготовленi та випробуванi на вiдповiднiсть спецiальним електричним, механiчним або екологiчним вимогам для застосування в запусках i розгортаннi супутникiв або висотних лiтальних систем, що дiють на висотi 100 км i бiльше.

     "Пристосований для вiйськового використання" ("Adapted for use in war") - такий, що зазнав будь-якої модифiкацiї або селекцiї (такої, як змiна чистоти, строку придатностi, вiрулентностi, характеристик поширення або стiйкостi до ультрафiолетового випромiнювання), для збiльшення ефективностi ураження людей або тварин, погiршення робочих характеристик обладнання, нанесення ушкоджень врожаю або навколишньому природному середовищу.

     "Програмне забезпечення" ("Software") - набiр однiєї або бiльше "програм" або "мiкропрограм", установлених на будь-якому матерiальному носiї.

     "Ракетне паливо/метальнi вибуховi речовини" ("Propellants") - речовини або їх сумiшi, якi вступають у хiмiчну реакцiю, що супроводжується утворенням великих об'ємiв газу з регульованою швидкiстю, з метою виконання механiчної роботи.

     "Реакцiйноздатнi матерiали" ("Energetic materials") - речовини або сумiшi, якi вступають у хiмiчну реакцiю, що протiкає з вивiльненням енергiї, необхiдної для їх призначеного застосування. "Вибуховi речовини", "пiротехнiка", а також "ракетне паливо/метальнi вибуховi речовини" належать до класу реакцiйноздатних матерiалiв.

     "Робот" ("Robot") - манiпуляцiйний механiзм, який може рухатися безперервно або вiд точки до точки, може використовувати чутливi елементи (сенсори) i має усi зазначенi нижче характеристики:

     a) багатофункцiональнiсть;

     b) здатнiсть установлювати або орiєнтувати матерiал, деталi, iнструменти або спецiальнi пристрої за допомогою змiнних рухiв у тривимiрному просторi;

     c) оснащення трьома або бiльшою кiлькiстю сервомеханiзмiв iз замкненим або розiмкненим контуром, якi можуть включати кроковi електродвигуни; та

     d) має "можливiсть програмування користувачем" за допомогою методу навчи/вiдтвори або за допомогою електронного комп'ютера, що може бути запрограмованим логiчним контролером, тобто без механiчного втручання.

Примiтка. Наведене вище визначення не стосується таких пристроїв:
1. Манiпулятори лише з ручним керуванням або керуванням через телеоператора.
2. Манiпулятори з фiксованою послiдовнiстю операцiй, до яких належать автоматизованi рухомi пристрої, що дiють вiдповiдно до механiчних фiксованих запрограмованих рухiв.
Програма механiчно обмежена такими фiксованими стопорами, як жорсткий упор, штифти або кулачки. Послiдовнiсть рухiв i вибiр траєкторiй або кутiв є незмiнною та не може змiнюватися за допомогою механiчних, електронних чи електричних засобiв.
3. Механiчно керованi манiпулятори iз змiнною послiдовнiстю операцiй, до яких належать автоматизованi рухомi пристрої, що дiють вiдповiдно до механiчно зафiксованих запрограмованих рухiв. Програма механiчно обмежена фiксованими, але регульованими стопорами, такими як штифти або кулачки. Послiдовнiсть рухiв та вибiр траєкторiй або кутiв змiнюються в межах зафiксованого програмного шаблона. Варiацiї або модифiкацiї програмного шаблона (наприклад, змiна штифтiв або замiна кулачкiв) за однiєю або бiльше координатою досягаються лише шляхом механiчних операцiй.
4. Несервокерованi манiпулятори iз змiнною послiдовнiстю дiй, що належать до автоматично рухомих пристроїв, якi дiють залежно вiд механiчно зафiксованих запрограмованих рухiв. Програма змiнна, але послiдовнiсть виконується лише за двiйковим сигналом вiд механiчно зафiксованих електричних бiстабiльних приладiв або регульованих стопорiв.
5. Крани-штабелери, визначенi як системи манiпуляторiв iз застосуванням декартових (прямокутних) координат, виготовленi як невiд'ємна частина вертикально розташованої групи накопичувальних бункерiв i призначенi для їх завантаження або розвантаження.

     "Розроблення" ("Development") - усi стадiї робiт до серiйного "виробництва" такi, як проектування, проектне дослiдження, аналiз проектiв, проектнi концепцiї, складання та випробування прототипiв, схеми дослiдного "виробництва", технiчна документацiя, процес передачi технiчної документацiї у виробництво, конструктивне виконання конфiгурацiї, конструктивне виконання складання, макетування.

     "Супутнє обладнання" ("Related equipment") - обладнання, яке спецiально призначене для проведення таких вiдповiдних робiт з виробами вiйськового призначення та спецiально призначеними для них "компонентами", як складання, випробування, ремонт, технiчне обслуговування, експлуатацiя, транспортування (включаючи завантаження та вивантаження), демiлiтаризацiя, знищення або використання товарiв, чи iнших робiт, якi є специфiчними для конкретних виробiв вiйськового призначення.

     "Спецiально призначенi" ("Specially designed") - вироби, матерiали, обладнання, "спецiальнi комплектувальнi вироби", "компоненти", "аксесуари", "супутнє обладнання", допомiжне обладнання, "програмне забезпечення" означає такi, якi в результатi "розроблення" або модифiкацiї мають унiкальнi властивостi, завдяки яким вони призначаються для досягнення певних наперед визначених цiлей.

     "Спецiально призначенi для вiйськового використання" ("Specially designed for military use") - вироби, матерiали, обладнання, "спецiальнi комплектувальнi вироби", "компоненти", "аксесуари", "супутнє обладнання", допомiжне обладнання, "програмне забезпечення" означає такi, якi в результатi "розроблення" або модифiкацiї мають унiкальнi властивостi, завдяки яким вони призначаються для досягнення певних наперед визначених цiлей (наприклад, вiдповiдно до конструкторської, технiчної документацiї на їх "розроблення", виготовлення та "використання", розробленi для виготовлення виключно за вiйськовими стандартами, або розробленi та виготовленi чи модифiкованi для використання тiльки у конкретному вiйськовому виробi (групi вiйськових виробiв), або розробленi чи модифiкованi для "виробництва", "використання", складання, ремонту, технiчного обслуговування, експлуатацiї насамперед вiйськових виробiв тощо).

     "Технологiя" ("Technology") - спецiальна iнформацiя, необхiдна для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробiв. Ця iнформацiя може надаватися у формi технiчних даних або технiчної допомоги.

Технiчнi примiтки. 1. Технiчнi данi - свiтлокопiї, плани, дiаграми, моделi, формули, таблицi, креслення, iнструкцiї, викладенi на паперi або записанi на таких носiях або пристроях, як диск, стрiчка, постiйний запам'ятовувальний пристрiй чи будь-який iнший матерiальний носiй iнформацiї.
2. Технiчна допомога - проведення iнструктажiв, пiдвищення квалiфiкацiї, навчання, практичне освоєння методiв роботи, надання консультацiй. Технiчна допомога може включати передачу технiчних даних.

     "Фундаментальне наукове дослiдження" ("Basic scientific research") - експериментальнi чи теоретичнi роботи, що проводяться в основному з метою набуття нових знань про фундаментальнi принципи явищ або фактiв, якi спостерiгаються i первiсне не спрямованi на досягнення конкретної практичної мети чи розв'язання конкретного завдання.

     "Цивiльнi лiтальнi апарати" ("Civil aircraft") - "лiтальнi апарати", перелiченi за призначенням органами цивiльної авiацiї в опублiкованих сертифiкацiйних списках льотної придатностi (занесенi до державного реєстру цивiльних повiтряних суден або якi мають експортний сертифiкат льотної придатностi, виданий уповноваженим органом цивiльної авiацiї) для польотiв на комерцiйних цивiльних внутрiшнiх i зовнiшнiх авiалiнiях чи для узаконеного цивiльного, приватного або дiлового використання.

Примiтка. Мiжнароднi передачi "лiтальних апаратiв", якi вiдповiдають умовам, визначеним термiном "цивiльнi лiтальнi апарати", не пiдлягають державному контролю.

     "Ядерний реактор" ("Nuclear reactor") - включає вироби, що розмiщенi в корпусi ядерного реактора чи крiпляться безпосередньо до нього, обладнання для керування рiвнем потужностi в активнiй зонi реактора та "компоненти", якi звичайно мiстять активну зону або перебувають в безпосередньому контактi з нею, або контролюють теплоносiй першого контуру активної зони ядерного реактора.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.