КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 лютого 2010 р. N 102


Питання ввезення на митну територiю України товарiв у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 грудня 2010 року N 1241,
вiд 1 лютого 2012 року N 49,
вiд 23 травня 2012 року N 457,
вiд 11 грудня 2013 року N 898,
вiд 22 серпня 2018 року N 742,
вiд 13 лютого 2019 року N 90

     Вiдповiдно до пiдпункту 4 пункту 4 роздiлу XXI Митного кодексу України та пiдпункту "а" пункту 3 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2010р. N 1241, вiд 23.05.2012р. N 457)

     1. Затвердити:

     Порядок ввезення на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами товарiв у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати ввiзного мита, що додається;

     обсяги товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть до 1 сiчня 2018р., згiдно з додатком 1;

(абзац третiй пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 742)

     граничнi обсяги товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть до 1 сiчня 2023р., згiдно з додатком 2.

(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 742, абзац четвертий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2019 р. N 90)

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2010 року.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 лютого 2010 р. N 102

ПОРЯДОК
ввезення на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами товарiв у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати ввiзного мита

(У текстi Порядку слово "НКАУ" замiнено словом "ДКА" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 2012 року N 49)

     1. Цей Порядок визначає механiзм ввезення на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами (далi - суб'єкти) у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки товарiв (включаючи агрегати, системи та їх комплектувальнi вироби для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем) без сплати ввiзного мита до 1 сiчня 2023 року (далi - товари).

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 742, вiд 13.02.2019 р. N 90)

     2. Ввезення суб'єктами на митну територiю України товарiв здiйснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням їх обсягiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     ДКА у разi потреби готує та подає Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiї щодо змiни зазначених обсягiв товарiв.

     3. Договори (контракти) на поставку товарiв, укладенi суб'єктами з iноземними суб'єктами господарювання, пiдлягають реєстрацiї в ДКА вiдповiдно до Положення про порядок надання дозволiв суб'єктам космiчної дiяльностi на проведення переговорiв з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi щодо дослiдження i використання космiчного простору, виробництва i експлуатацiї космiчної технiки та укладення договорiв купiвлi-продажу космiчної технiки i технологiй, реєстрацiї договорiв, предметом яких є космiчна дiяльнiсть, укладених суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 1998 р. N 798 "Про заходи державного регулювання космiчної дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 22, ст. 810).

     4. Суб'єкти подають щомiсяця до 10 числа наступного перiоду митному органовi, що здiйснив митне оформлення товарiв (далi - митний орган), погоджений з ДКА звiт про використання їх за призначенням у трьох примiрниках, два з яких з вiдмiткою про прийняття товарiв надсилаються митним органом щомiсяця до 15 числа наступного перiоду Агентству та органовi державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї суб'єкта (далi - податковий орган).

     Форма звiту затверджується ДФС.

(абзац другий пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 742)
(абзац другий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.02.2012р. N 49, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013р. N 898)

     5. Органи доходiв i зборiв, представництво генерального замовника ДКА здiйснюють в установленому порядку контроль за ввезенням та використанням ввезених суб'єктами на митну територiю України товарiв за призначенням.

(абзац перший пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013р. N 898)

     Вiдчуження таких товарiв третiм особам, крiм вiдчуження у складi космiчної технiки, створеної (виготовленої) на момент затвердження обсягiв товарiв, вважається використанням товарiв не за призначенням.

     У разi виявлення факту використання товарiв не за призначенням органи доходiв i зборiв вживають заходiв, передбачених пунктом 123.2 статтi 123 Податкового кодексу України", та щодо стягнення несплачених сум ввiзного мита в порядку та розмiрах, передбачених законодавством.

(абзац третiй пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2010р. N 1241, вiд 11.12.2013р. N 898)

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 лютого 2010 р. N 102

ОБСЯГИ
товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати мита та податку на додану вартiсть до 1 сiчня 2018 року

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування товару Одиниця вимiру Кiлькiсть
Державне пiдприємство "Конструкторське бюро "Пiвденне" iменi М. К. Янгеля", м. Днiпропетровськ
3703 Фотопапiр, картон i текстильнi матерiали, сенсибiлiзованi, неекспонованi:    
  дiазопапiр марки Б КорС-12 ТУ 5454-001-11758846-01 форматом 878 х 40 м рулонiв 6000
4901 Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв:    
науково-технiчнi звiти: штук 6
- Проведення експериментальних дослiджень в аеродинамiчних трубах i на газодинамiчних стендах для визначення аеродинамiчних i газодинамiчних характеристик моделей ракети-носiя космiчного призначення "Циклон-4 (брошура);    
- Дослiдження навантаження для обґрунтування можливостi пуску ракети космiчного призначення "Зенiт-2SLБФ" з космiчним апаратом "Спектр-Р" без проведення статичних випробувань приладного вiдсiку ракетоносiя (брошура);    
технiчна документацiя: - " - 70
- на виконання дослiдно-конструкторських робiт з аналiзу виготовлення двигунiв РД171М (брошура);    
- принциповi схеми обладнання та їх опис, вихiднi данi на систему автоматизованого дистанцiйного керування, ресиверну, будiвельну частину i сумiжнi системи, ув'язувальнi креслення для системи забезпечення стиснутими газами космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект);    
- експлуатацiйна документацiя для системи забезпечення стиснутими газами космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект);    
- принциповi схеми обладнання та їх опис, вихiднi данi на систему автоматизованого дистанцiйного керування, ресиверну, будiвельну частину i сумiжнi системи, ув'язувальнi креслення для системи термостатування високого тиску космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект);    
- експлуатацiйна документацiя для системи термостатування високого тиску космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект);    
- згiдно з перелiком комплексної експлуатацiйної документацiї комплексiв "Зенiт-ТМ" i "Зенiт-СМ" (комплект);    
повiдомлення на змiну конструкторської документацiї з iнтеграцiї двигуна РД171М в ракету-носiй "Зенiт-ЗSL" (брошура); штук 20
звiт про патентнi дослiдження: - " - 4
- для системи забезпечення стиснутими газами космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект);    
- для системи термостатування високого тиску космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект)    
4906 00 00 00 Плани та креслення для архiтектурних, iнженерних, промислових, комерцiйних, топографiчних або аналогiчних цiлей, якi є оригiналами, виконаними вiд руки; тексти рукописнi; фоторепродукцiї на сенсибiлiзованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарiв:    
конструкторська документацiя на: штук 8
- одиницi обладнання, засоби контролю вихiдного положення та комплект перевiрочної апаратури, технiчнi умови на систему, вiдомiсть вхiдного контролю для системи забезпечення стиснутими газами космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект);    
- комплекти запасних частин, iнструменту та приладiв обмiнного фонду тощо, збиральнi креслення на системи i обладнання, текстовi документи, розрахунки для системи забезпечення стиснутими газами космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект);    
- одиницi обладнання, засоби контролю вихiдного положення та комплект перевiрочної апаратури, технiчнi умови на систему, вiдомiсть вхiдного контролю для системи термостатування високого тиску космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект);    
- комплекти запасних частин, iнструменту та приладiв обмiнного фонду тощо, збиральнi креслення на системи i обладнання, текстовi документи, розрахунки для системи термостатування високого тиску космiчного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект)    
8412* Iншi двигуни та силовi установки:    
гiдроцилiндри PL16, PL25, PL40; - " - 3
насосна станцiя МНС-32.60 згiдно з формуляром N МПКС 5.885.103 ФО комплектiв 1
8414 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:    
насос вакуумний мембранний НВМ штук 3
8421 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:    
фiльтроелементи для очистки масел DMD0 008F 03 В, DVD2 360F 10 В, RVR1 1400 В 10 В - " - 24
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї:    
система керування випробуваннями мiцностi Labtronic 8800, спецiальне програмне забезпечення для систем керування вiбростендами комплектiв 1
8506 Первиннi елементи та первиннi батареї:    
батарея лiтiєва 10ER14PS-2 варiант 2 штук 60
8507 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:    
акумуляторнi батареї 22НКГ-8СК ИКШЖ.563531.030 ТУ, 15Н1456 виробу А18М, Li-ion батареї 8S6P MPS 176065, 8S3P MPS 176065 - " - 29
8524 Платiвки, стрiчки та iншi носiї для запису звуку або аналогiчного запису, записанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення платiвок, крiм виробiв групи 37:    
технiчна документацiя на виконання дослiдно-конструкторських робiт з аналiзу виготовлення двигунiв РД171М на лазерних дисках - " - 3
8526 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування:    
апаратура та прилади систем керування виробiв А18 та А18М (комплект) штук 4
8544 Проводи iзольованi, кабелi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями:    
кабелi виробiв А18 та А18М (комплект) - " - 4
8803 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:    
частини виробiв А18 та А18М (комплект) - " - 4
9014 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:    
астровимiрювальна система STR HYDRA та її функцiональна модель для космiчної навiгацiї - " - 2
9023 00 Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад, навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання:    
габаритно-ваговий макет астровимiрювальної системи STR HYDRA - " - 1
9026* Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю витрати, рiвня, тиску чи iнших змiнних характеристик рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:    
рiвнемiр типу ПМП-201; комплектiв 3
датчик тиску МД-6Т(С) ТУ-МД-Т-60 штук 20
9030 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю електричних величин, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iнших iонiзуючих випромiнювань:    
контрольно-випробувальна апаратура TEST HYDRA астровимiрювальної системи штук 1
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини; проектори профiльнi:    
акселерометр 752А13 з пiдсилювачем моделi 133 - " - 12
Державне науково-виробниче пiдприємство "Об'єднання Комунар", м. Харкiв
3921 Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси:    
гетинакс I 1с-(0,2-3,0), V 1с-2,0, VII 1с-(0,2-1,5), текстолiт ПТК-(1,0-10,0) сорт 1, А 1с-(0,5-12), Б 1с-(1,0-3), склотекстолiт СТЭФ-I 1с-(0,35-20), СТЭФ-У 1с-(0,35-20), СТФ-1-18-0,13 Iкл, СТФ 1-35-(0,1-2,0) Iкл, СТФ-1-35-(0,1-2,0) Iкл "ОС", СТФ-2-18-(0,15-0,18) Iкл, СТФ-2-18-(0,15-0,18) Iкл "ОС", СТФ-2-35-(0,2-2,5) Iкл, СТФ-2-35-(0,2-2,5) Iкл "ОС", СФ-1Н-50Г-(0,2-2,5) Iкл, СФ-1Н-50Г-(0,2-2,5) Iкл "ОС", СФ-2Н-50Г-(0,2-2,5) Iкл, СФ-2Н-50Г-(0,2-2,5) Iкл "ОС", СФ-2Н-35Г-(0,2-2,5) Iкл "ОС", СФ-2Н-35Г-(0,2-2,5) Iкл, СТНФ-2-18-(0,2-0,18) Iкл, СТНФ-1-35-(1,5-2,5) Iкл, СТНФ-1-35-(1,5-2,5) Iкл "ОС", СТНФ-2-35-(0,2-2,5) Iкл, СТНФ-2-35-(0,2-2,5) Iкл "ОС", СТНФ-1-50-(0,2-0,5) Iкл, СТНФ-2-50-(0,2-0,5) Iкл, СОНФМ-2-105-(2-6) Iкл кiлограмiв 5770
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини):    
склотканина СТП-4 0,062 кiлограмiв 1550
8532 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi:    
конденсатори ОСМ К10-17б, ОС К10-17а, ОС К10-17б, ОС К10-17в, К10-17а, К10-17б, К10-17в, ОС К10-47Ма, ОС К10-47Мб, ОС К10-47Мв, К10-47Ма, К10-47Мб, К10-47Мв, ОС КМ-5а, ОС КМ-5б, К10-50 штук 249500
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi:    
транзистори: 2Т635А ОСМ, 2Т635А, 2Т3117А ОСМ, 2Т3117А, 2П771А, КТ816Б, КТ817Б, КТ3107Б, КТ3102БМ, КТ6116А, КТ6117А, КТ972А, КТ3117А, дiоди: 2Д510А, 2Д522Б, 2Д908А ОСМ, 2Д917А ОСМ, 2Д908А, 2Д917А, 2ДС627А ОСМ, 2ДС627А, КД521А, КД522Б, 2Д212А, 2Д212А ОС, 2Д212Б, 2Д213А, 2Д213А ОС, 2Д237А, 2Д237Б, КД2989А1 - " - 384100
8542 Електроннi iнтегрованi схеми:    
1533 ТМ2, 1533 ЛН1, 1533 ЛИ1, 1533 ЛА3, 1533 ИД7, 1533 ЛЕ1, 1533 ЛП5, 1533 ИР23, 1533 ИП6, 1533 ЛП3, 1533 ЛН2, 1533 ЛН8, ОС 133 ЛИ5, ОС 133 ТР2, ОСМ 1533 ЛН1, ОСМ 1533 ЛА3, ОСМ 1533 ИР22, ОСМ 1533 ТР2, ОСМ 1533 ЛН2, ОСМ 1533 ЛП3, 1564 ИП7, 1564 ЛА2, 1564 ТЛ2, 1554 ЛИ1ТБМ, 1554 ТМ8ТБМ, 1594 ЛА3Т, 1594 ЛЛ1Т, 1594 ЛА4Т, 1594 ЛЕ1Т, 1594 ЛИ1Т, 1594 ТМ2Т, 1594 ТЛ2Т, 1594 ЛЕ4Т, 1594 ЛЛ1Т,
мiкромодулi: 153 УД1, 153 УД101, 153 УД6, 153 УД601, ОСМ 153 УД1, ОСМ 153 УД101, ОСМ 153 УД6, ОСМ 153 УД601, 572 ПА1А, ОСМ 572 ПА1А, 1114ЕУ3, 521СА 301, 1113ВП1А, ОСМ 521СА 301, 1533АП5
- " - 208750
Роздiл виключено
Казенне пiдприємство спецiального приладобудування "Арсенал", м. Київ
8414 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:    
термовакуумна камера з захистом вiд вiбрацiї - " - 1
8501 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):    
двигуни ДПР-42-Ф1-02, ДМ-0,4, СКТ-225-2Д Кл. т. 0,1, ДШР-80-0 - " - 2100
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:    
еталонний вольтметр-калiбратор напруги Transmille 3041; - " - 2
трансформатори типу ТОТ 35, ТОТ 152, ММТС-9, ТО,5-35, дроселi високочастотнi типу ДМ-0,1-50В, ДМ-0,1-125В, ДМ-0,2-200В, ДМ-0,4-125В, ДМ-0,6-12В, Дм-0,6-60, ДМ-1,2-10В, ДМ-2,4-20В, ДМ-3,0-12В - " - 13500
8529 Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528:    
П33 сенсор (матриця) TX285SPD - " - 2
8532 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi:    
конденсатори К52-11, К52-1, К53-1А, К53-18, К10-17Б, К10-17А, КМ-4Б, КМ-5А, КМ-5Б, МБГЧ-1-1 штук 487000
8533 Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв:    
резистори С5-42В-2В, С2-33Н-1В, С2-33Н-2В, С2-10-0,25В, СП5-2В, ВБ-1В, СП5-3В-1В, СП4-2МА-1В, СП4-1б-0,5В, ПП3-43-3В,СП3-39А-1В, СП4-8, СП4-8-1 - " - 114000
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1 000 В:    
з'єднувачi типу РПС1 ОС, РМГ30Б32Ш1А1, 2РМТ, 2РМДТ, РВН2, РМГ, РБМ4, РС, РСГ, МР1, ОНПКГ22, ОНПВГ25, тумблери П1Т3-1В, роз'єднувачi типу РС, РСГ, РП10, РП14, РПММ1, ОСРПММ1 - " - 35800
8540 Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки):    
катод холодний Яе.730.019, Яе.0730.019ТУ, геттер (газопоглинач) КРБ-8МА ОД0.359.004; - " - 700
iндикатори ИВ-8, лампи ДКСМБ-35 - " - 1600
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi:    
фотоприймальний пристрiй типу PLUTON, матричний ПЗЗ TC285SPD-B0; штук 14
МД218В ОСМ, 2С522А ОС, 2С447А ОС, 2С530А-1, 2С591А-1, 2С133В, 2С212Ж, 2С210Б, МД218В ОСМ, 3Л123А-М1, 3Л123А-М2, 3Л107Б, 2Д522Б, транзистори типу 2Т312Б, 2Т312В, 2ТС622А, 2Т208И, 2Т208Л, 2Т708А, 2Т709А, 2Т208В, 2Т208М, 2Т630А, фотодiоди типу ФД 121, ФД 121-01, мiкрохолодильники 2.969.012 до фотодiодiв ФД 121, ФД 121 -01 - " - 66110
8542 Електроннi iнтегрованi схеми та електроннi мiкромодулi:    
мiкросхеми 564ЛЕ5, 564ТР2, 544УД1А, 544УД1Б, 544УД2А ОСМ, схеми iнтегральнi 142ЕН3, 142ЕН3 ОСМ - " - 45000
8543 Машини електричнi та апаратура, що виконують певнi функцiї:    
вакуумнi вiдкачувальнi пости N 1 (VS-1-4-LD), N 2 (VS-1-4) - " - 2
9014 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:    
акселерометр SRJ-01, акселерометр QA-2000; - " - 2
вимiрювально-перетворювальнi головки, комплекти виробiв 8Ш122П-01, вироби 9С485, 9В549, 9В160, гiромотори ГМА-4Ю1Н Кл. 2 (протигодинниковi), гiротеодолiти ГТ-3, гiрокомпаси 1Г17, 1Г17-1, 1Г25, 1Г47, 1Г47-2, 1Г50, 1Г40, системи 3Ч-37, ЗЧ-37-У2, 15Ш52, 15Ш53, 15Ш64, 9Ш129, 9Ш138 та складовi частини до них, системи прицiлювання 11Ш15, 11Ш115, 11Ш117, 17Ш11, 8Ш122П та складовi частини до них - " - 9792
9015 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри:    
теодолiт ТМ 5100А, фотометрична куля дiаметром 2 м штук 2
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини; проектори профiльнi:    
центрифуга, одновiсна прецизiйна система 2001Р-30, одновiсна система iмiтацiї руху AC1136-140-TCN, трьохвiсна система iмiтацiї руху АС3367, установка для калiбровки сканерiв КСЕХ-5, координатна система прецизiйного перемiщення типу 8МТ, цифрова метрологiчна система INEXIV VMA-2520 B/W Sysntm, гонiометр, iнтерферометр типу Wyko NT9100; - " - 13
апаратура 9В724 та її складовi частини - " - 210
Державне пiдприємство "Львiвський державний завод "ЛОРТА", м. Львiв
8473 Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогiчних виробiв), призначенi винятково або головним чином для машин товарних позицiй 8469 - 8472:    
механiзм МЗ-100СТ - " - 8
8482 Пiдшипники кульковi або роликовi:    
пiдшипник 6-1000805Ю1Т - " - 16
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В:    
з'єднувачi ОС2рмт, ОСРС, ОСМР1, ОС СР, реле ОСРПС32, ОСРЭС48А, ОС РПС45, автомати управлiння i захисту А5ВМ, дистанцiйнi перемикачi ДП1-25 - " - 2292
8540 Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки):    
лампа УВ277Г - " - 4
8542 Електроннi iнтегрованi схеми та електроннi мiкромодулi:    
мiкросхеми серiй ОС 1НТ251, ОС 134, ОС 133, ОС 113, ОС 115, ОС 564, ОС 136, 164 штук 45824
8543 Машини електричнi та апаратура, що виконують певнi функцiї:    
вирiб 11Р419 - " - 2
8803 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:    
пристрiй 5У20 - " - 2
Нацiональний центр управлiння та випробувань космiчних засобiв, с. Вiтiно Сакського району, Автономна Республiка Крим
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:    
блоки живлення сейсмiчних елементiв - " - 25
8507 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:    
акумуляторна батарея для гарантованого живлення сейсмiчного елементу, джерела гарантованого живлення 48 В та 120 В сейсмiчного елементу - " - 78
8517 Апарати електричнi телефоннi або телеграфнi для проводового зв'язку, включаючи телефоннi апарати з безпроводовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучiй частотi або для цифрових проводових систем зв'язку; вiдеотелефони:    
блоки комутацiї сейсмiчного обладнання, маршрутизатори - " - 35
8529 Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528:    
фiльтри радiочастотнi, антени направленi, GPS антени - " - 70
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 чи 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517:    
контролер заряду батарей сейсмiчного елементу штук 30
8538 Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 чи 8537:    
свiч (хаб) - " - 25
9015 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри:    
сейсмiчнi кабельнi модеми, сейсмометри - " - 50
Державне пiдприємство "Український науково-дослiдний конструкторсько-технологiчний iнститут еластомерних матерiалiв i виробiв", м. Днiпропетровськ
4002 Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формi пластин, листiв або стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 з одним iз продуктiв цiєї товарної позицiї у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок:    
каучук синтетичний кiлограмiв 8000
4005 Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок:    
невулканiзованi гумовi сумiшi - " - 600
4008 Пластини, листи, стрiчки, смуги, прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми:    
гумовотехнiчнi вироби - " - 1200
Публiчне акцiонерне товариство "ЕЛМIЗ", м. Київ
7616 Iншi вироби алюмiнiєвi:    
вироби ЯУ6 штук 140
8543 Машини електричнi та апаратура, що виконують певнi функцiї:    
генератори кварцовi ГК-54, феритовi вентилi ФЦП, ФВП - " - 1452
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Датчикове пiдприємство "Завод Рапiд", м. Чернiгiв
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:    
дроселi високочастотнi ДМ, осердя феритовi М2000, М1500, М1000, М700 - " - 6450
8532 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi:    
конденсатори К52-1Б, К53-1а, ОС К53-1а, К53-22, ОСК53-22, КМ5Б, ОСКМ5Б, К10-17 А, Б, В, ОС К10-17 А, Б, В, ОС К10-47МБ, К10-47МБ, ОСМ К10-17А, Б, В - " - 43400
8533 Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв:    
резистори С2-29В, ОС С2-29В, С2-33Н, ОС С2-33Н, СП5-3, ОС СП5-3, СП5-21А, Б, С2-36, ОС С2-36, терморезистори КМТ-17в, ММТ-1 - " - 153594
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В:    
електороз'єднувачi 2РМГ, ОС 2РМГ, РСГС, ОС РСГС, РС, РСГ, ОС РС, ОС РСГ, 2РМТ, МР1, ОС МР1, ОС 2РМТ ОС, ОСМ СНЦ13 ОС, ОСМ СНЦ42 штук 44500
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi:    
транзистори 2Т201, ОС 2Т201, 2Т201 ОСМ, 2Т312, ОС 2Т312, 1НТ251, 2Т208, 2Т630, 2Т830, ОСМ 2Т830, 2Т3152, ОСМ 2Т3152, 2Т928А, стабiлiтрони Д818, ОС Д818, 2С164, 2С182, 2С456, 2С156, ОС 2С156, 2С168, ОС2С168, 2С175, ОС 2С175, ОСМ 2С162, дiоди 2Д907, 2Д918, дiоднi матрицi 2Д906, ОС 2Д906, оптопари 3ОД109, 3ОД129, резонатори кварцовi РК253, п'єзоелементи ПЕСД-5, ПЕСД-6, ЭП13Ц-1 - " - 44600
8542 Електроннi iнтегрованi схеми та електроннi мiкромодулi:    
мiкросхеми серiй 590, ОСМ590, 533, 1401, 564, 142, ОСМ142, 744, 134, 133, 521, 572, 1006, ОСМ153, ОСМ564 - " - 35780
8547 Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повнiстю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв або iз застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарiзкою), вмонтованих пiд час формування лише з метою складання, крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрiшньою iзоляцiєю:    
пiдложки 60X40X0,5 ЩЕ7.817.000-22 - " - 600
9032 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:    
елементи чутливi Вт6.036.104, модулi вимiрювальнi Вт5.183.007 - " - 1525
Державне науково-дослiдне пiдприємство "КОНЕКС", м. Львiв
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї:    
демодулятори Omnisat A9910 комплектiв 18
8542* Електроннi iнтегрованi схеми та електроннi мiкромодулi:    
мiкросхеми X3S, ADC08D1000, AD7477, XC5VIL, SN65LV031D, SN65LV032D, XCV300-SPQ240 1, XC18V04VQ44 1, LP3853 ЕТ-2,5, LP3852 ЕТ-3,3, MT48LC64M8A2TG-75, AS7C 31026-12 ТI, з'єднувачi, розетки 100RN 09S-P, CBBJR79, вилки 100RN, 100RN09P-D, РС32АТВ, PL75-9, СНЦ127-10/ 14ВП117-1-В, СНЦ127-19/ 18ВП117-1-В, СНЦ127-32/ 22ВП117-1-В, СНЦ127-50/ 27ВП117-1-В, хвостовики VDC-9N-TF, MBC-9N-TF, фiльтри В FMC28-461F, DC/DC PFKC03-24S33, DC/DC MTR2805SF, оптопари 3ОТ11Б; штук 6870
кабелi TWC-124-2 метрiв 600
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Сатурн", м. Київ
8543 Машини електричнi та апаратура, що виконують певнi функцiї:    
антеннi пiдсилювачi штук 20
Державне пiдприємство "Укркосмос", м. Київ
8517 Телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528:    
9 м НССЗ антенна система TT&C комплектiв 3
шелтер (цифрове обладнання) - " - 3
Львiвський центр Iнституту космiчних дослiджень Нацiональної академiї наук України та Нацiонального космiчного агентства України
9015 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри:    
вимiрювач повного електронного вмiсту (НА "ПЭС") комплектiв 2
9030 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:    
аналiзатор RFA (Radio Frequency Analyser) - " - 2

____________
     * Пiд час визначення кiлькостi ввезеного товару враховується тiльки одна одиниця вимiру, зазначена у рахунку-фактурi (iнвойсi), за яку встановлена конкретна цiна.

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.02.2012р. N 49, вiд 11.12.2013р. N 898, вiд 22.08.2018р. N 742)

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 лютого 2010 р. N 102
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 лютого 2019 р. N 90)

ГРАНИЧНI ОБСЯГИ
товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi - резидентами у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки без сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть до 1 сiчня 2023 року

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування товару Одиниця вимiру Кiлькiсть
Державне пiдприємство "Конструкторське бюро "Пiвденне" iменi М. К. Янгеля", м. Днiпро
2710 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому такi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти кiлограмiв 1650000
2811 Iншi неорганiчнi кислоти та iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв тонн 68
2928 00 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну - " - 15
2931 Iншi органо-неорганiчнi сполуки кiлограмiв 1120
3907 Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах - " - 29405
3909 Амiноальдегiднi смоли, феноло-альдегiднi смоли та полiуретани у первинних формах - " - 480
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами кв. метрiв 3300
6815 Вироби з каменю або iнших мiнеральних речовин (включаючи вуглецевi волокна, вироби з таких матерiалiв i торфу), в iншому мiсцi не зазначенi кiлограмiв 34480
метрiв 56160
7205 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металiв кiлограмiв 2000
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв комплектiв 1
7326 Iншi вироби з чорних металiв - " - 2
7504 Порошки та луска нiкелевi кiлограмiв 1000
7606 Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi,
товщина яких перевищує 0,2 мiлiметра
тонн 152
7616 Iншi вироби алюмiнiєвi штук 3
8206 00 00 00 Iнструменти з двох або бiльше товарних позицiй 8202 - 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi - " - 1
8412 Iншi двигуни та силовi установки комплектiв 4
8419 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори штук 1
секцiй 2
8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини штук 1
8457 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу - " - 5
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458 - " - 1
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461 - " - 2
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище штук 1
8463 Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу - " - 1
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi - " - 5
8479 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi - " - 7
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та термо-регулювальнi вентилi - " - 150
8482 Пiдшипники кульковi або роликовi - " - 1100
8501 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок) - " - 20
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi - " - 2
8505 Електромагнiти; магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами затискнi патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї; електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi головки - " - 3
8506 Первиннi елементи та первиннi батареї - " - 1430
8507 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми штук 774
8514 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне - " - 7
8517 Телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших безпроводових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi проводового або безпроводового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528 - " - 77
8523 Диски, стрiчки, твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї, "smart-картки" та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, записанi або незаписанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення дискiв, крiм виробiв групи 37 - " - 1
8526 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування - " - 5
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв - " - 585
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 штук 4770
комплектiв 1
8538 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 або 8537 штук 9
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi - " - 10000
8544 Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями метрiв 600
штук 2
8547 Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повнiстю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв, або така, що мiстить простi металевi компоненти (наприклад, рiзьбовi патрони), вмонтованi пiд час формування лише з метою складання, крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрiшньою iзоляцiєю - " - 1
8803 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802 - " - 3
9006 Фотокамери (крiм кiнокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539 штук 2
9013 Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших товарних позицiях; лазери, крiм лазерних дiодiв; iншi прилади та iнструменти оптичнi в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi - " - 5
9014 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти - " - 6136
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032 - " - 1116
9030 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання - " - 1
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi - " - 1
комплектiв 1
9032 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування штук 75
Державне пiдприємство "Виробниче об'єднання "Пiвденний машинобудiвний завод iменi О. М. Макарова, м. Днiпро
2710 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти: кiлограмiв 910000
2811 Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкоземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв: iншi неорганiчнi кислоти та iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв кiлограмiв 25000
2818 10 Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв: корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом; оксид алюмiнiю; гiдроксид алюмiнiю - " - 25000
2901 Органiчнi хiмiчнi сполуки: вуглеводнi ациклiчнi: - " - 550
2929 Органiчнi хiмiчнi сполуки: сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи iз вмiстом азоту - " - 15
3207 20 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш: готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники, склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати видiв, якi використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв лiтрiв 400
3208 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш: фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи кiлограмiв 49300
3209 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш: фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi кiлограмiв 1250
3210 00 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш: iншi фарби та лаки (включаючи емалi, полiтури та клейовi фарби); готовi воднi пiгменти, якi використовують для остаточної обробки шкiри - " - 300
3214 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш: замазки для скла, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; не вогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо - " - 2200
3403 Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, воски штучнi та готовi, сумiшi для чищення або полiрування, пасти для лiплення, пластилiн, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiї: мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв - " - 865
3506 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти: готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви), не включенi до iнших товарних позицiй; продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кiлограма кiлограмiв 2550
3603 00 Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали: шнури вогнепровiднi, шнури детонаторнi; капсулi ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори штук 7500
3604 Феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв), сигнальнi, дощовi (проти-градовi) ракети, протитуманнi сигнали та iншi пiротехнiчнi вироби - " - 1600
3812 Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя. Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси кiлограмiв 20
3814 00 Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя: розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв - " - 6500
3815 Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя. Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в iнших товарних позицiях не зазначенi - " - 180
3901 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: полiмери етилену в первинних формах - " - 7500
3904 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них. Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв у первинних формах - " - 100
3907 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли, у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах кiлограмiв 2700
3909 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: амiноальдегiднi смоли, феноло-альдегiднi смоли та полiуретани у первинних формах - " - 10000
3917 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: труби, трубки i шланги та їх фiтинги (з'єднання, колiна, муфти) iз пластмаси метрiв 6000
3920 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами кiлограмiв 1150
3921 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси штук 540
кiлограмiв 250
3926 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них: iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914 штук 95 000
комплектiв 25
4005 Каучук, гума та вироби з них: невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок кiлограмiв 1900
4008 Каучук, гума та вироби з них: пластини, листи, стрiчки, смуги, прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми штук 3300
кiлограмiв 200
4016 Каучук, гума та вироби з них: iншi вироби з вулканiзованої гуми, крiм твердої штук 6000
4901 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани: друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв комплектiв 1
4906 00 00 00 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани: плани та креслення для архiтектурних, iнженерних, промислових, комерцiйних, топографiчних або аналогiчних цiлей, якi є оригiналами, виконаними вiд руки; тексти рукописнi; фоторепродукцiї на сенсибiлiзованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарiв - " - 1
5208 Бавовна: тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 метрiв 12500
5401 Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв. Нитки швейнi iз синтетичних або штучних волокон, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi кiлограмiв 100
5404 Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв. Мононитки синтетичнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексiв або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрiчковi та подiбної форми нитки (наприклад, штучна соломка) iз синтетичних текстильних матерiалiв завширшки не бiльш як 5 мм - " - 750
5407 Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв: тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404 - " - 35750
5906 Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення: текстильнi матерiали прогумованi, крiм тканин товарної позицiї 5902 кв. метрiв 42500
метрiв 25000
5607 Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них. Шпагат, мотузки, канати i троси, сплетенi чи несплетенi, в обплетеннi або не в обплетеннi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, в оболонцi або без оболонки, з гуми чи пластмаси - " - 15000
5907 00 00 00 Текстильнi матерiали, просоченi або покритi iншим способом кв. метрiв 15000
5911 90 90 90 Текстильнi матерiали та вироби технiчного призначення, про якi йдеться у примiтцi 7 до цiєї групи комплектiв 6
штук 12
метрiв 40000
6815 10 Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв: вироби з каменю або iнших мiнеральних речовин (включаючи вуглецевi волокна, вироби з таких матерiалiв i торфу), в iншому мiсцi не зазначенi штук 300
7019 Скло та вироби iз скла: скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини) метрiв 501000
кiлограмiв 1650
7211 Чорнi метали: прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мiлiметрiв, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття - " - 30000
7214 Чорнi метали: iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування - " - 170000
7215 Чорнi метали: iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi кiлограмiв 125000
7217 Чорнi метали: дрiт з вуглецевої сталi - " - 70000
7219 Чорнi метали: прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки 600 мiлiметрiв або бiльше - " - 750000
7220 Чорнi метали: прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки менш як 600 мiлiметрiв - " - 70000
7222 Чорнi метали: iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi - " - 1000000
7223 00 Чорнi метали: дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi - " - 50000
7224 Чорнi метали: iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей - " - 20000
7225 Чорнi метали: прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мiлiметрiв або бiльше - " - 600000
7226 Чорнi метали: прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мiлiметрiв - " - 24000
7228 Чорнi метали: iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей - " - 310000
7229 Чорнi метали: дрiт з iнших легованих сталей - " - 34000
7304 Вироби з чорних металiв: труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва) - " - 100000
7314 Вироби з чорних металiв. Тканина металева (включаючи безперервнi стрiчки), ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металiв; просiчно-витяжний лист з чорних металiв: кв. метрiв 4600
7326 Iншi вироби з чорних металiв:
Вироби з чорних металiв.
штук 3000
7407 Мiдь i вироби з неї: прутки, бруски та профiлi мiднi кiлограмiв 15000
7408 Мiдь i вироби з неї. Дрiт мiдний - " - 3000
7409 Мiдь i вироби з неї: плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мiлiметра - " - 30000
7410 Мiдь i вироби з неї: фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без основи або на основi з паперу, картону, пластмаси чи аналогiчних матерiалiв), завтовшки не бiльш як 0,15 мiлiметра (без урахування основи) - " - 1600
7411 Мiдь i вироби з неї: труби та трубки мiднi - " - 25000
7413 00 00 00 Мiдь i вироби з неї: провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби мiднi, електрично не iзольованi метрiв 900 000
7505 Нiкель i вироби з нього: прутки, бруски, профiлi та дрiт нiкелевi штук 2000
кiлограмiв 200000
7506 Нiкель i вироби з нього: плити, листи, стрiчки та фольга нiкелевi кiлограмiв 200000
7508 Нiкель i вироби з нього: iншi вироби нiкелевi - " - 50000
штук 2000
кв. метрiв 2000
7601 Алюмiнiй i вироби з нього: алюмiнiй необроблений кiлограмiв 6000
7604 Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi та з алюмiнiєвих сплавiв - " - 1100000
7605 Алюмiнiй i вироби з нього: дрiт алюмiнiєвий - " - 25000
7606 Алюмiнiй i вироби з нього: плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мiлiметра - " - 2000000
7607 Алюмiнiй i вироби з нього: фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мiлiметра - " - 8000
7608 Алюмiнiй i вироби з нього: труби та трубки алюмiнiєвi з алюмiнiєвих сплавiв кiлограмiв 300000
7616 Алюмiнiй i вироби з нього: iншi вироби алюмiнiєвi - " - 500000
кв. метрiв 4000
штук 20000
8101 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них: вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт кiлограмiв 2000
8102 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них: молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт - " - 600
8105 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них: штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт - " - 300
8108 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них: титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт штук 200
кiлограмiв 215300
8112 Нiобiй (колумбiй) i вироби з нього кiлограмiв 2000
8307 Iншi вироби з недорогоцiнних металiв: труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без них: штук 3 800
8412 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини: iншi двигуни та силовi установки - " - 29
8421 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини: центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв - " - 3000
8479 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини: машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi комплектiв 1
штук 300
8482 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини: пiдшипники кульковi або роликовi - " - 90425
8483 30 80 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини: вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри) - " - 3500
8501 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок) - " - 435
8506 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: первиннi елементи та первиннi батареї - " - 40
8507 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми - " - 100
8533 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв штук 1500
8536 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв - " - 178075
8537 Пульти, панелi, консолi, пiдставки, шафи та iнша арматура для електричної апаратури, обладнаної двома та бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, пристрої та прилади для розподiлу електричного струму, або такi, що входять до групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 - " - 6
8541 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi - " - 10000
8544 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя: проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями кiлограмiв 13500
метрiв 24772020
9014 Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя: компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти штук 100
9026 Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя: прилади та апаратура для вимiрювання або контролю витрати, рiвня, тиску чи iнших змiнних характеристик рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032 - " - 9570
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi - " - 1368
9032 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування комплектiв 15
штук 8460
Казенне пiдприємство спецiального приладобудування "Арсенал", м. Київ
8412 Iншi двигуни та силовi установки штук 12
8529 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528: штук 30
9002 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла:
- об'єктиви:
- iншi
- " - 1
9015 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри - " - 3
9027 Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо/або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми: - " - 4
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi - " - 2
Державне науково-виробниче пiдприємство "Об'єднання Комунар", м. Харкiв
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi штук 10000
8532 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi - " - 10000
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В - " - 100000
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi штук 20000
8542 Електроннi iнтегрованi схеми - " - 100000
Нацiональний центр управлiння та випробувань космiчних засобiв, м. Київ
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi: блоки живлення сейсмiчних елементiв - " - 25
8507 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми: акумуляторна батарея для гарантованого живлення сейсмiчного елемента, джерела гарантованого живлення 48 В та 120 В сейсмiчного елемента - " - 78
8517 Апарати електричнi телефоннi або телеграфнi для проводового зв'язку, включаючи телефоннi апарати з безпроводовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучiй частотi або для цифрових проводових систем зв'язку; вiдеотелефони: блоки комутацiї сейсмiчного обладнання, маршрутизатори - " - 60
8529 Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528: фiльтри радiочастотнi, антени направленi, GPS антени - " - 70
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 чи 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517: контролер заряду батарей сейсмiчного елемента - " - 30
8538 Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 чи 8537 штук 25
9015 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри: сейсмiчнi кабельнi модеми, сейсмометри - " - 50
 
(постанову доповнено додатком 2 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.08.2018р. N 742, додаток 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2019р. N 90)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.