КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 серпня 2017 р. N 635


Про затвердження Порядку та обсягiв ввезення на митну територiю України товарiв суб'єктами лiтакобудування iз звiльненням вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 червня 2019 року N 481,
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 9 грудня 2020 року N 1220,
вiд 3 листопада 2021 року N 1149

     Вiдповiдно до пiдпункту 13 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України та пункту 41 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити:

     Порядок ввезення на митну територiю України товарiв суб'єктами лiтакобудування iз звiльненням вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть, що додається;

     обсяги товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами лiтакобудування iз звiльненням вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть згiдно з додатком.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 серпня 2017 р. N 635

ПОРЯДОК
ввезення на митну територiю України товарiв суб'єктами лiтакобудування iз звiльненням вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть

(У текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2019 року N 916)

(У текстi Порядку слово "Мiнекономiки" замiнено словом "Мiнстратегпром" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 2021 року N 1149)

     1. Цей Порядок визначає механiзм ввезення на митну територiю України в митному режимi iмпорту товарiв суб'єктами лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi" (далi - суб'єкти лiтакобудування), що звiльняються вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть до 1 сiчня 2025 р. за умови дотримання вимог щодо обсягiв їх ввезення та цiльового використання. При цьому вiдчуження таких товарiв третiм особам, крiм вiдчуження у складi авiацiйної технiки, створеної (виготовленої) на момент затвердження їх обсягiв, вважається використанням товарiв не за призначенням.

     Використання за призначенням зазначених товарiв передбачає їх використання для розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифiкацiї, або технiчного обслуговування авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв.

     2. Мiнстратегпром разом з Держмитслужбою та ДПС здiйснюють контроль за ввезенням товарiв суб'єктами лiтакобудування на митну територiю України та їх використанням за призначенням.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.11.2021р. N 1149)

     3. Суб'єкти лiтакобудування подають щомiсяця до 20 числа мiсяця, що настає за наступним перiодом, митницi, якою здiйснено митне оформлення товарiв за їх призначенням, звiт про їх цiльове використання у трьох примiрниках за формою згiдно з додатком.

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.11.2021р. N 1149)

     Один примiрник зазначеного звiту з вiдмiткою митницi, якою здiйснено митне оформлення товарiв, надсилається такою митницею щомiсяця до 25 числа наступного перiоду контролюючому органу за мiсцем облiку суб'єкта лiтакобудування, другий примiрник - щокварталу до 25 числа наступного перiоду Мiнстратегпрому.

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.11.2021р. N 1149)

     У разi виявлення фактiв використання товарiв не за призначенням, контролюючi органи за мiсцем облiку суб'єкта лiтакобудування вживають заходiв, передбачених нормами роздiлу II Податкового кодексу України.

     4. Мiнстратегпром подає у разi потреби Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiї щодо змiни обсягiв товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами лiтакобудування iз звiльненням вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть.

 

Додаток
до Порядку

ЗВIТ
про цiльове використання товарiв, увезених на митну територiю України iз звiльненням вiд оподаткування вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2017 р. N 635 "Про затвердження Порядку та обсягiв ввезення на митну територiю України товарiв суб'єктами лiтакобудування iз звiльненням вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть"

  До митного органу До митного органу*

Дата подання звiту ___ ____________ 20__ р.

Митний орган, у зонi дiяльностi якого розташований суб'єкт господарювання  
 
(найменування, мiсто, район)
Суб'єкт господарювання  
(найменування, iдентифiкацiйний код (номер)
Мiсцезнаходження суб'єкта господарювання  
Дата i номер зовнiшньоекономiчного контракту  
Порядковий номер Митний орган, що здiйснив митне оформлення Дата i номер вантажної митної декларацiї Код товару згiдно з УКТЗЕД Найме-
нування товару
Одиниця вимiру Обсяг Вартiсть ввезених товарiв Умовно нарахованi суми податкiв Використанi товари за цiльовим призначенням Використанi товари не за цiльовим призначенням Суми сплачених податкiв з товарiв, використаних не за цiльовим призначенням Залишок* Залишок на початок звiтного перiоду
ввiзного мита податок на додану вартiсть обсяг вар-
тiсть
обсяг вар-
тiсть
ввiзного мита податок на додану вартiсть обсяг вар-
тiсть
обсяг вар-
тiсть
Керiвник суб'єкта господарювання    
(пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)
Головний бухгалтер    
М. П. (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)
Керiвник митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований суб'єкт господарювання    
(пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)
М. П.

____________
* Iнформацiя про використання залишку товарiв, не використаних у поточному мiсяцi, вiдображається у звiтi за наступний мiсяць.

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.11.2021р. N 1149)

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 серпня 2017 р. N 635

ОБСЯГИ
товарiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами лiтакобудування iз звiльненням вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть
(частина 1)

Код згiдно з УКТЗЕД Опис товару згiдно з УКТЗЕД Одиниця вимiру Кiлькiсть
Державне пiдприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор"
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв:    
  гайки штук 10000
  елементи крiплення деталей авiадвигуна - " - 3250
7407 Прутки, бруски та профiлi мiднi:    
  прутки з бронзи тонн 5
7505 Прутки, бруски, профiлi та дрiт нiкелевi:    
  прутки з жаростiйкого сплаву - " - 10
7507 Труби, трубки та фiтинги для них (наприклад муфти, колiна, втулки) нiкелевi:    
  литi трубнi заготовки-катоди на основi нiкелю штук 50
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:    
  шпильки - " - 400
8307 Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без них:    
  металорукави - " - 200
8411 12 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбореактивнi:
- - тягою понад 25 кН:
   
  авiацiйнi двигуни РД-33, АЛ-31Ф - " - 80
8411 81 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- iншi газовi турбiни:
- - потужнiстю не бiльш як 5000 кВт:
   
  газотурбiнний двигун-енерговузол ГТДЭ-117, ГТДЭ-117-1, ГТДЭ-117-1МО - " - 30
  турбостартер ТС-21 - " - 10
8411 91 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунiв:
   
  дозатор палива 4033 штук 20
  привiд гiдролопаточний ПГЛ30М-Л - " - 50
  клапан скидання та зупинення КСО-59А - " - 2
  датчик приведених оборотiв ДПО-30КП - " - 10
  регулятор приводу постiйних оборотiв РППО-30КП - " - 10
  регулятор направляючих апаратiв РНА-30К - " - 10
  цилiндр направляючих апаратiв ЦНА-30К - " - 10
  термодатчик ТД-30К - " - 15
  агрегат управлiння охолодженням турбiни 99.10.80.050 - " - 15
  вiдцентровий регулятор ЦР-1-30К - " - 10
  виконавчий механiзм обмежувача температури ИМТ-3 - " - 10
  радiатор паливомасляний 4845Т - " - 22
  автомат розвантаження ГА121М-3 - " - 10
  сигналiзатор диференцiальний ДСД-1,2 - " - 10
  сигналiзатор обледенiння ДО-206 серiї 2 - " - 10
  електромеханiзм корекцiї частоти МКЧ-62ТВ 2 серiя - " - 10
  виконавчий механiзм ИМ-21А,ИМ-47, ИМ-47А - " - 10
  сигналiзатор перепаду тиску СПД-45-3 - " - 10
  датчики типу ДПИ-1500-5Л, ДПИ-1500-5Пр, ДПИ-1500-6ПУО, ДПИ-1500-6ЛУО - " - 300
  агрегат аварiйного зливу 99.10.34.000 - " - 15
  плунжерний насос ПН-99, ПН-99С - " - 40
  насос плунжерний НП-96, НП-96М, НП-160Д - " - 25
  насос паливопiдкачувальний ДЦН-78 - " - 25
  вiдцентровий насос ДЦН-82, ДЦН-72 - " - 25
  паливомасляний насос (агрегат 924) - " - 25
  агрегат вогневої дорiжки АОД-39 - " - 40
  запаснi частини до авiацiйних двигунiв типу АЛ-21Ф-3, АЛ-31Ф, РД-33, Д-30КП - " - 20000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту виносної коробки агрегатiв ВКА, ВКА-99МК - " - 12000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для газотурбiнних двигунiв-енерговузлiв ГТДЭ-117 та ГТДЭ-117-1, ГТДЭ-117-1МО штук 12000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту турбостартера ТС-21 - " - 10000
  регулятор сопла та форсажу типу РСФ-31В, РСФ-53Б, РСФ-59А, РСФ-31ВТ1 - " - 35
  розподiльник палива типу РТ-31В, РТ-31ВТ1, РТ-59И, РТФ-31А, РТФ-59Б, РТФ-31А, РТФ-31АТ1, 4033ВТ1 - " - 35
  форсажний насос ФН-59А, ФН-31А, ФН-31АТ1, ФН-53 - " - 35
  насос-регулятор типу НР-53Д, НР-53Б, НР-31В, НР-31ВТ1, НР-59А, НР-30КП - " - 35
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту насоса-регулятора НР-30КП, НР-31В, НР-31ВТ1, НР-59А, НР-53Б, НР-53Д - " - 25000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту форсажних насосiв ФН-31А, ФН-31АТ1, ФН-59А, ФН-53 - " - 25000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту регуляторiв сопла i форсажу РСФ-31Б, РСФ-31В, РСФ-31ВТ1, РСФ-53-Б, РСФ-59А - " - 25000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту розподiльникiв палива форсажних РТФ-31А, РТФ-31АТ1, РТФ-59Б - " - 25000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту клапана скидання та зупинення КСО-59А - " - 25000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту привода гiдролопаточного ПГЛ30М-Л - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту агрегата аварiйного зливу 99.10.34.000 штук 25000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту паливомасляного насоса (агрегата 924) - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту радiатора паливомасляного 4700-Т - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту агрегата управлiння насосом плунжерним АУНП, АУНП-96ВТ1 - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту фiльтра гiдравлiчного ФГ-11 СН-1 - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту теплообмiнника паливомасляного 6139 Т - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту фiльтра паливного 8Д2.966.133-01 - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту термодатчика капсульного ТДК - " - 18000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту розподiльникiв палива РТ-31В, РТ-31ВТ1, РТ-59И - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту датчика приведених обертiв ДПО-30КП - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту регулятора приводу постiйних обертiв РППО-30КП - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту регулятора направляючого апарата РНА-30К - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту цилiндра направляючого апарата ЦНА-30К штук 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту термодатчика ТД-30К - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту вiдцентрового регулятора ЦР-1-30К - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту радiатора паливомасляного 4845Т - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту автомата розвантаження ГА121М-3 - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту виконавчого механiзму ИМТ-3 - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту сигналiзатора диференцiального ДСД-1,2 - " - 10000
  запаснi частини ("компоненти" - деталi, складальнi одиницi, вузли), якi "спецiально призначенi" для ремонту сигналiзатора обледенiння ДО-206 серiї 2 - " - 10000
8419 50 00 00 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:
- теплообмiнники:
   
  радiатор паливомасляний 4700-Т штук 28
  теплообмiнник паливомасляний 6139 Т, 7291 - " - 25
8421 29 00 00 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:
- обладнання для фiльтрування або очищення рiдин:
-- iнше:
   
  фiльтр гiдравлiчний ФГ-11 СН-1 - " - 25
  фiльтропакет 8Д2.966.664 - " - 2000
  фiльтроелемент 340.100А, 8Д2.966.697-05, 340.044А - " - 2000
  фiльтр паливний 8Д2.966.133-02 - " - 25
8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазмоводугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини:    
  електроерозiйний верстат з функцiєю обертання деталi - " - 2
8457 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу:    
  шлiфувальний центр з ЧПК - " - 1
  токарно-фрезерний центр типу DMG Альфа 300 - " - 2
  токарно-фрезерний центр типу ОКУМА МУЛЬТУС В200 - " - 1
  заточувальний центр - " - 1
8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi:    
  токарний верстат з ЧПК типу 16А20 - " - 1
  токарно-гвинторiзний верстат типу ИЖ-250 - " - 2
  токарно-гвинторiзний верстат типу 1К62 - " - 1
  токарно-гвинторiзний верстат DLE HEAVY 500/3000 - " - 1
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458:    
  малогабаритний фрезерно-свердлильний верстат штук 2
  малогабаритний фрезерний верстат - " - 2
  унiверсально-фрезерний верстат VWF-3 - " - 1
  координатно-розточувальний верстат - " - 1
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:    
  безцентрово-шлiфувальний верстат - " - 1
  центрошлiфувальний верстат - " - 1
  круглошлiфувальний верстат типу 3У10МА - " - 1
  унiверсальний круглошлiфувальний верстат - " - 1
  плоскохонiнгувальний верстат типу STAHLI 180 - " - 1
  круглошлiфувальний верстат Д300, 1000 - " - 1
  плоскошлiфувальний верстат - " - 1
  унiверсальний заточувальний верстат - " - 1
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище:    
  вальцювальний верстат Epple E-SM 12MP - " - 1
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi:    
  електрогiдроперетворювач типу ЭГП-102, ЭГП-102-1 - " - 150
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-163 - " - 100
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-163В - " - 100
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-157-1 - " - 100
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-212А - " - 100
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-361А - " - 150
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-165 - " - 100
  електромагнiтнi клапани типу МКВ-253А - " - 100
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-163 штук 100
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-372А - " - 100
8482 Пiдшипники кульковi або роликовi:    
  пiдшипники - " - 30000
  кульки дiаметром 2,5 - 4,763 мм - " - 10000
8483 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса, зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):    
  пiдшипники - " - 10000
  виносна коробка агрегатiв ВКА, ВКА-99МК - " - 25
  привiд механiчний ПМ-1 - " - 20
  шестернi, конiчнi колеса - " - 50
8505 Електромагнiти; магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами затискнi патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї; електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi головки:    
  електромагнiти типу ЭМТ-123 - " - 300
  електромагнiти типу ЭМТ-125 - " - 300
  електромагнiти типу ЭМТ-503А - " - 300
  електромагнiти типу ЭМТ-113А - " - 100
8515 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричнi (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi, магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричнi машини та апарати для гарячого напилення металiв або металокерамiки:    
  машина для контактного зварювання РСР 28 "Industrial" в комплектi - " - 2
8535 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад вимикачi, перемикачi, роз'єднувачi, запобiжники плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi напруги, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги понад 1000 В:    
  контактнi пристрої типу КУ-30П штук 200
  контактнi пристрої типу КУ-30А - " - 200
  контактнi пристрої типу КУ-19П - " - 200
  контактнi пристрої типу КУ-50В - " - 200
  електромагнiти типу ЭМТ-125 - " - 300
  електромагнiти типу ЭМТ-503А - " - 300
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-163В - " - 100
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-157-1 - " - 100
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-212А - " - 100
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-361А - " - 150
  електромагнiтнi клапани типу МКТ-165 - " - 100
  електромагнiтнi клапани типу МКВ-253А - " - 100
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв:    
  мiкровимикачi типу В-322, Д-721 Т - " - 280
  вимикач В-622АГ - " - 700
  вимикач Д-721АГ - " - 700
  мiкровимикач МП-3, МП-1 - " - 700
  вимикачi типу ВС-1 Т, В-622АГ - " - 60
9026 90 00 00 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- частини i приладдя:
   
  датчики автоконтролю теплостiйкi типу ДАТ-2,5А, ДАТ-4, ДАТ-8, ДАТ-12A, ДАТ-40, ДАТ-80 - " - 100
  датчик тахометра Д-3М - " - 70
  датчики (сигналiзатори) типу МСТ-10АС, МСТ-14АС, МСТ-4С, МСТ-5С, МСТВ-1, МСТВ-10СМ, МСТВ-5М, МСТ-6,5 - " - 180
  демпфери типу Д59-1 i Д59-2 штук 600
  датчики типу СПТ-88-2,2Л i СПТ-88-2,2У - " - 130
  датчик тиску ДД-2Т - " - 40
  датчик-сигналiзатор типу ДСМК8А-43 i ДСМК8А-32 - " - 50
  сигналiзатор перепаду тиску СП-0,4ЭТ1 - " - 30
  датчик перепаду тиску палива СПТ-0,4 - " - 30
9027 Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми:    
  гелiєвий течошукач - " - 1
  тепловiзор - " - 1
9029 90 00 90 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:
- частини i приладдя:
-- iншi:
   
  датчик частоти обертання ДЧВ-2500 - " - 400
  датчик тахометра Д-3-2 - " - 200
  датчик частоти обертання ИС-445 - " - 100
9031 90 85 00 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:
- частини i приладдя:
-- iншi:
   
  датчик сельсинний типу ДС-11Г, ДС-11В, ДС-11Б, сельсин 6Ж5.115.015 - " - 110
  датчик вiбрацiї типу МВ-27-1Г - " - 40
  датчик перемiщення ДП-110 - " - 50
  датчик сельсинний ДС-11Б, ДС-11В - " - 200
9032 81 00 00 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- iншi прилади та апаратура:
-- гiдравлiчнi або пневматичнi:
   
  запобiжний клапан ПК-88 штук 40
  агрегат управлiння насосом плунжерним АУНП, АУНП-96ВТ1 - " - 50
9032 89 00 00 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- iншi прилади та апаратура:
-- iншi:
   
  комплексний регулятор КРД-99Б, КРД-99А - " - 100
  блок граничних регуляторiв БПР-88 сер.4 - " - 10
  регулятор температури РТ-12-3М - " - 20
9032 90 00 00 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- частини i приладдя:
   
  приймачi температури типу П-109, П-77 та П-77 вар.2 - " - 200
  термодатчик капсульний ТДК, ТДК-М - " - 40
  датчик ИС-5МГ-1 - " - 40
  датчик вiбрацiї типу МВ-27-1Г, МВ-27-1В - " - 60
  чутливий елемент АМЧЭС-1, АМЧЭС-2, АМЧЭС-7, АМЧЭС-8 - " - 2000
  анероїд АЧЭ-240, АЧЭ-202, АЧЭ-99 - " - 2000
  датчик ДОС-88 - " - 50
  чутливий елемент МЧЭС-38, 39.09.02.010 - " - 500
  термодатчик ТД-53Д(Б) - " - 200
8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини:    
  дротовирiзний електроерозiйний верстат з ЧПК штук 4
  електроерозiйний верстат для пропалювання стартових отворiв та видалення зламаних мiтчикiв - " - 2
  електроерозiйний прошивний верстат з ЧПК - " - 4
  верстат для лазерної рiзки - " - 2
  верстат для пропалювання отворiв - " - 1
8457 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу:    
  унiверсальний круглошлiфувальний центр з ЧПК - " - 4
  п'ятиосьовий шлiфувальний центр з ЧПК - " - 4
  токарний центр з вiссю У з ЧПК типу 300 - " - 6
  токарний центр з вiссю У з ЧПК типу 500 - " - 6
  багатоцiльовий токарно-фрезерний центр - " - 4
  великогабаритний токарний центр з свердлильно-фрезерною функцiєю - " - 2
  трикоординатний фрезерний центр з ЧПК - " - 4
  п'ятиосьовий фрезерний центр з ЧПК - " - 4
8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi:    
  токарно-гвинторiзний верстат двохосьовий з ЧПК - " - 22
  токарно-гвинторiзний верстат - " - 21
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв
(включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458:
   
  унiверсальний фрезерний верстат - " - 8
  малогабаритний свердлильно-фрезерний верстат - " - 4
  координатно-розточувальний верстат - " - 3
  настiльний свердлильний верстат - " - 2
  унiверсальний консольно-фрезерний верстат штук 1
  вертикально-фрезерний верстат - " - 3
  радiально-свердлильний верстат - " - 3
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:    
  шлiфувальний верстат для обробки внутрiшнiх сфер - " - 2
  унiверсальний шлiфувально-заточний верстат - " - 2
  рiзьбошлiфувальний верстат з ЧПК - " - 2
  верстат для притирання сферичних поверхонь - " - 4
  координатно-шлiфувальний верстат з ЧПК - " - 4
  центро-шлiфувальний верстат - " - 2
  безцентрово-шлiфувальний верстат - " - 4
  плоскошлiфувальний верстат - " - 8
  внутрiшньо-шлiфувальний верстат - " - 3
  вiброшлiфувальний верстат - " - 1
  унiверсальний заточний верстат - " - 1
  плоскохонiнгувальний верстат - " - 3
  полуавтоматичний горизонтальний хонiнгувальний верстат - " - 2
  полуавтоматичний вертикальний хонiнгувальний верстат - " - 2
  абразивно-рiдинний полiрувальний верстат - " - 1
  полiрувальний верстат - " - 1
  абразивно-полiрувальний верстат - " - 1
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище:    
  рiзьбонакатний верстат з ЧПК - " - 2
  довбальний верстат - " - 3
  кривошипний прес штук 9
  листогинний верстат - " - 1
  металорiзальний верстат - " - 2
  металопильний верстат - " - 2
  запресовочний верстат - " - 1
  вiдрiзний верстат - " - 1
  установка ГIП (гаряче iзостатичне пресування) - " - 1
8463 Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу:    
  3D-принтер для виготовлення деталей - " - 7
8514 20 10 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- печi та камери iндукцiйнi або дiелектричнi:
-- печi та камери iндукцiйнi:
   
  вакуумна пiч типу СЕВ - " - 3
  пiч для вакуумного лиття - " - 2
8514 40 00 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- iнше iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв:
   
  пiч для прокалення оболонкових форм - " - 1
  пiч для спiкання стрижнiв - " - 1
  пропитувальна пiч - " - 1
  вакуумна пiч для цементацiї - " - 1
  вакуумна пiч для дифузiйного обжигу - " - 1
8515 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричнi (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi, магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричнi машини та апарати для гарячого напилення металiв або металокерамiки:    
  апарат крапкового зварювання - " - 3
  апарат для аргонодугового зварювання штук 3
  установка газополум'яна - " - 4
  установка для нанесення керамiчного захисного покриття - " - 1
  апарат для склеювання воскових моделей - " - 1
  установка для газоциркуляцiйного хромоалiтування - " - 1
9024 Машини та пристрої для випробування твердостi, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас):    
  розривна машина - " - 1
  машина для випробування матерiалiв на довготривалу мiцнiсть - " - 1
  установка частоти власних коливань - " - 1
9027 Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми:    
  3D-сканер для обмiру деталей - " - 3
  ультразвукова установка для перевiрки воску - " - 1
  установка люмiнесцентного контролю - " - 1
  лазерний спектрометр - " - 1
9031 80 34 00 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:
- iншi прилади, пристрої та машини:
-- електроннi:
--- для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами:
---- iншi:
   
  вимiрювальна установка - " - 2
Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський агрегатний завод"
3204 90 00 00 Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або не визначеного хiмiчного складу:
- iншi
   
  рiдина марки ЛЖ-6А кiлограмiв 1000
3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:    
  лаки, фарби, емалi на перхлорвiнiловiй, полiвiнiлхлориднiй, акриловiй основi, полiакриловi, пентофталевi - " - 2000
  лаки, фарби на основi епоксидних смол, нiтроцелюлози та меламiноалкиднi кiлограмiв 10000
  емаль марки ВЛ-515 - " - 2000
3214 10 10 10 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо:
- замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення); iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт:
-- замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики:
--- що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
   
  герметики - " - 8000
3403 99 00 10 Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв:
- iншi:
-- iншi:
--- засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв
   
  мастило марки ОКБ 122-7 - " - 3000
  мастило марки ВНИИ НП-207 - " - 1000
  робоча рiдина марки 7-50С-3 - " - 3000
  олива марки ВНИИ НП-50-1-4 - " - 500
3506 99 00 90 Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви), не включенi до iнших товарних позицiй; продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:
- iншi:
-- iншi:
--- iншi
   
  клей марки Лейконат кiлограмiв 300
  клей марки БФ-2, БФ-4 - " - 600
  клей марки 51-К-19-2, 51-К-44-0 - " - 200
  клей марки ВС-10Т - " - 2000
  клей марки 88-СА - " - 5000
  герметики - " - 10000
3901 Полiмери етилену в первинних формах:    
  полiетилен низького тиску - " - 40000
  полiетилен високого тиску - " - 50000
  полiетиленполiамин - " - 5000
3909 Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах:    
  продукт марки АДЭ-3, АГМ-3 - " - 400
  полiуретан термопластичний типу ВИТУР - " - 5000
  пресматерiал марки АГ-4В - " - 20000
  смола марки ЕД-20, Л-20, СЭДМ-6 - " - 5000
  полiiзоцiанат - " - 600
3911 Смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумароiнденовi та полiтерпени, полiсульфiди, полiсульфони та iншi речовини, зазначенi у примiтцi групи 39, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй:    
  смола марки ПО-300 - " - 800
3917 Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад з'єднання, колiна, муфти) iз пластмаси:    
  трубка полiвiнiлхлоридна марки 305ТВ-40, 305ТВ-50 - " - 5000
  втулка, трубка фторопластовi - " - 5000
  трубка марки "РадпластТ-1", "РадпластТ-2" - " - 6000
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, не пористi, не укрiпленi (неармованi) i не шаруватi (не ламiнованi), не сполученi паралельно з iншими матерiалами, без пiдкладки та не з'єднанi аналогiчним способом з iншими матерiалами:    
  плiвка полiвiнiлхлоридна кв.метрiв 7000
  плiвка полiетилентерефталатна кiлограмiв 5000
  стрiчка, плiвка полiiмiдна марки ПМА, ПМБ, ПМ-СА, ПМ-СБ, П-ПМ 180/КО, ПМФ А351, ПМФ А352, ПМФ Б351, ПМФ Б352 - " - 7000
  фенопласт кiлограмiв 10000
3921 Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси:    
  плiвка лавсанова, плити, листи, плiвки та стрiчки з пластмаси - " - 2000
  фторопластова плiвка та стрiчка, плити, листи, плiвки та стрiчки з пластмаси iз складних полiефiрiв - " - 5000
  текстолiт - " - 10000
  склотекстолiт - " - 16000
  синтофлекс - " - 5000
  iзофлекс - " - 5000
  iмiдофлекс - " - 5000
4005 Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок:    
  невулканiзована гумова сумiш - " - 20000
  невулканiзована гумова сумiш марки В-14 НТА, В-14-1 НТА, ИРП-1078 НТА, ИРП-1078А НТА, ИРП-1234 НТА, ИРП-1287 НТА, ИРП-1316 НТА, ИРП-1353 НТА, ИРП-1377 НТА, ИРП-3834 НТА, 4327 НТА, 51-1434 НТА, 51-1524 НТА, 51-1668 НТА, НО-68-1 НТА - " - 20000
4008 Пластини, листи, стрiчки, смуги, прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми:    
  пластини, листи та стрiчки з вулканiзованої гуми - " - 2500
  пластини, листи та стрiчки з вулканiзованої гуми марки ИРП1338, ИРП1338НТА,ТМКЩ - " - 2500
4009 Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад патрубками, колiнами з'єднаннями):    
  трубка з вулканiзованої гуми марки ИРП1338, ИРП1338НТА - " - 3000
  рукав дюритовий - " - 3000
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад нитки, тканини):    
  склонитка - " - 3000
  шнур-панчоха електротехнiчний метрiв 250000
  шнур-панчоха електротехнiчний iз склонитки марки АСЕЧ, ШАП метрiв 250000
  склотканева сiтка кв.метрiв 10000
  склотканина кiлограмiв 15000
  склолакотканина - " - 15000
  склострiчка марки ЛЕС, ЛЕСБ пог. метрiв 1600000
  склолакотканина марки ЛСММ, ЛСК, ЛСКЛ, ЛСБК, ЛСКК, ЛСМ, ТВФЕ-2, ЛСМ, ЛСБ, ЛСЛ, ЛШМС, ЛШМ кiлограмiв 20000
7209 Плоский прокат з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття:    
  сталь листова конструкцiйна тонн 100
  сталь листова електротехнiчна - " - 800
  сталь холоднокатана iзотропна електротехнiчна динамна - " - 800
7211 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття:    
  сталь листова електротехнiчна - " - 500
  сталь листова - " - 500
  сталь холоднокатана iзотропна електротехнiчна динамна - " - 800
  стрiчка з вуглецевої сталi - " - 400
7213 91 41 00 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi:
- iншi:
-- круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм:
--- iншi:
---- з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше
   
  сталь сортова гарячекатана з вуглецевої сталi - " - 300
  сталь сортова електротехнiчна - " - 500
7213 91 49 00 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi:
- iншi:
-- круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм:
--- iншi:
---- з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 %
   
  сталь сортова гарячекатана з вуглецевої сталi тонн 300
  сталь сортова електротехнiчна - " - 500
7213 91 70 00 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi:
- iншi:
-- круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм:
--- iншi:
---- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,75 %
   
  сталь сортова гарячекатана з вуглецевої сталi - " - 300
  сталь сортова легована - " - 400
  сталь сортова електротехнiчна - " - 500
7213 99 10 00 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi:
- iншi:
-- iншi:
--- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %
   
  сталь сортова гарячекатана з вуглецевої сталi - " - 300
  сталь сортова електротехнiчна - " - 500
  сталь сортова легована - " - 400
7213 99 90 00 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi:
- iншi:
-- iншi:
--- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше
   
  сталь сортова гарячекатана з вуглецевої сталi - " - 300
  сталь сортова електротехнiчна - " - 500
  сталь сортова легована - " - 400
7214 30 00 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi, з автоматної сталi
   
  сталь сортова гарячекатана - " - 600
  сталь кована тонн 400
  сталь сортова автоматна - " - 300
7214 91 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi:
-- прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:
   
  сталь сортова електротехнiчна iз спецiальними властивостями - " - 400
  штаба iнструментальна гарячекатана - " - 500
  сталь сортова гарячекатана - " - 600
  сталь сортова конструкцiйна - " - 600
  сталь сортова автоматна - " - 300
7215 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi:    
  сталь сортова автоматна - " - 100
  сталь калiбрована шестигранна - " - 100
  сталь калiбрована кругла - " - 100
  сталь калiбрована електротехнiчна - " - 500
  сталь сортова електротехнiчна - " - 500
7217 Дрiт з вуглецевої сталi:    
  дрiт сталевий - " - 40
  дрiт сталевий бандажний марки М - " - 10
  дрiт сталевий низьковуглецевий - " - 10
7218 Сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах, напiвфабрикати з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:    
  вiдливки з нержавiючої сталi - " - 15
  вiдливки з нержавiючої сталi марки 14Х17Н2Л - " - 15
7219 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi завширшки 600 мм або бiльше:    
  сталь листова нержавiюча - " - 300
7220 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi завширшки менш як 600 мм:    
  сталь листова нержавiюча - " - 500
  стрiчка iз нержавiючої сталi - " - 40
  стрiчка iз нержавiючої сталi марки 20Х13, 20Х13М, 20Х13Н, 30Х13, 09Х15Н8Ю, 09Х15Н8ЮН, 12Х17Г9А,12Х17Г9АН, 12Х18Н10Т,12Х18Н10ТМ, 17Х18Н9, 17Х18Н9Н, 17ХНГТ, 12Х18Н10ТН - " - 40
7221 00 10 00 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше:
   
  сталь сортова нержавiюча тонн 200
  прутки гарячекатанi нержавiючi - " - 200
7222 20 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi:
   
  сталь сортова гарячекатана нержавiюча - " - 2000
  сталь сортова холоднокатана нержавiюча - " - 2000
7222 30 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- iншi прутки та бруски:
   
  сталь сортова гарячекатана нержавiюча - " - 2000
  сталь сортова холоднокатана нержавiюча - " - 2000
7223 00 Дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:    
  дрiт з нержавiючої сталi - " - 60
  дрiт з нержавiючої сталi марки ВО,12Х18Н10Т, Х20Н80 - " - 50
7225 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше:    
  - iз кремнiєвої електротехнiчної сталi    
  сталь холоднокатана електротехнiчна iзотропна динамна марки 1521, 2211, 2212, 2411, 2412, 2421 - " - 800
  сталь листова легована - " - 100
  сталь листова iнструментальна - " - 50
7226 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:    
  - iз кремнiєвої електротехнiчної сталi    
  стрiчка холоднокатана - " - 50
  стрiчка холоднокатана з iнструментальної i пружинної сталi марки 60С2А, 60С2АТ-С, 51ХФА, 65Г, У8А, У9А - " - 50
  стрiчка з прецезiонних сплавiв марки 16Х, 16ХII, 16ХН, 36НХТЮ, 44НХТЮ, 36НХТЮН - " - 30
  сталь листова холоднокатана - " - 80
  сталь холоднокатана електротехнiчна iзотропна динамна марки 1521, 2211, 2212, 2411, 2412, 2421 - " - 500
7228 Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:    
  сталь сортова гарячекатана легована тонн 500
  сталь сортова холоднокатана легована - " - 300
  сталь сортова конструкцiйна - " - 800
  сталь сортова калiбрована - " - 600
  сталь сортова iнструментальна - " - 800
  профiлi сталевi високої точностi - " - 300
  сталь сортова швидкорiзальна - " - 400
  сталь кулькопiдшипникова - " - 400
7229 Дрiт з iнших легованих сталей:    
  дрiт стальний легований пружинний марки 50ХФА, 51ХФА, 60С2А, 65С2ВА, 65С2ВА-Ш-В-ХН, 65С2ВА-Ш-А (або Б, В, Г, Д, Е) -П(абоН)-I(абоII)-ХН - " - 100
  дрiт стальний легований - " - 100
7304 31 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
- труби для нафто- та газопроводiв:
-- холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):
   
  труби стальнi бесшовнi тонкостiннi легованi - " - 100
  труби катанi тонкостiннi загального призначення - " - 100
7304 90 00 00 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
- iншi
   
  труби стальнi бесшовнi гарячедеформованi - " - 1000
  труби стальнi бесшовнi тонкостiннi легованi - " - 100
  труби катанi загального призначення - " - 1000
  труби катанi тонкостiннi загального призначення - " - 100
  труби з нержавiючої сталi - " - 100
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв:    
  гвинти та болти штук 300000
  гайки - " - 300000
  шайби пружиннi кiлограмiв 5000
7407 Прутки, бруски та профiлi мiднi:    
  профiлi мiднi марки М1, М2, ПКМ, ПКН-Н-1 - " - 25000
  профiль з мiдних сплавiв марки ДТРНТ БрКд1, БрКд1, ДПРНХ БрКд1, БрХ1, ДПРНХ БрХ1, - " - 50000
  прутки та профiлi мiднi - " - 70000
  прутки та профiлi з мiдних сплавiв - " - 80000
  прутки та профiлi бронзовi марки БрКМЦ3-1, БрАЖ9-4, БрАМц9-2, БрАЖМц10-3-1,5, БрОФ7-02, БрАЖН10-4-4, БрОц4-3, БрБ2, БрОФ6,5-015, ДКРНО БрОФ7-02, ПКРХХ БрОФ7-02, ПКРНХ БрОФ6,5-015, ДКРНТ БрОФ6,5-015, ПКРНХ БрАЖМц10-3-1,5, ДКРНТ БрКМЦ3-1, ПКРНХ БрОц4-3, ПКРНХ БрАЖ9-4, ПКРНХ БрАЖН10-4-4, ДКРНТ БрБ2, ДКРНП БрАМц9-2, ДКРНХ БрАМц9-2 - " - 60000
  прутки та профiлi бронзовi - " - 60000
7409 Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки бiльш як 0,15 мм:    
  стрiчки бронзовi марки БрОФ 6,5-0,15, БрОЦ 4-3, БРКМЦ-1,БР6, БрКМц3-1, БрБНТ-1,9, ДПРНТ БрОФ 6,5-0,15, ДПРНМ БрОФ 6,5-0,15, ДПРНО БрКМц3-1 - " - 10000
  штаба бронзова марки БрХ1, ДПРНХ БрХ1 - " - 10000
  штаба бронзова - " - 15000
  листи та стрiчки бронзовi - " - 6000
7411 Труби та трубки мiднi:    
  труби та трубки мiднi - " - 5000
  труби та трубки бронзовi марки БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4 - " - 5000
  труби та трубки бронзовi - " - 5000
7419 Iншi вироби мiднi:    
  сiтка напiвтомпакова кв. метрiв 5000
  сiтка латунна - " - 5000
7502 Нiкель необроблений    
  нiкель катодний кiлограмiв 10000
7601 Алюмiнiй необроблений:    
  алюмiнiй первинний марки А95, А97, А99, А7, А8 - " - 200000
  алюмiнiєвий сплав марки ВАЛ-10, АК6, АЛ9 кiлограмiв 15000
  вiдливки iз сплавiв алюмiнiю марки АЛ9, АЛ9М, АЛ5, АЛ7, Ак6, Ак7 - " - 30000
  сплави алюмiнiєвi марки АК12оч, АК12пч, АЛ9 - " - 400000
7604 Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi:    
  прутки та профiлi алюмiнiєвi марки Д1, Д1Т, Д1ТШГ, Д16, Д16Т, Д16ТШГ, АВ, АВ.Т, АВТ1, АМЦ, АМГ2, АМГ3, АМГ3М, АМГ5, АМГ6, АК4, АК4Т, АК4-1, АК4-1Т, АК4-1Т1, АК6, АК6Т, АК6Т1, Д16Ч, Д16ЧТ, Д16ЧТШГ - " - 20000
  прутки та профiлi з алюмiнiєвих сплавiв марки Д1, Д1.Т, Д1.Т.ШГ, Д16, Д16.Т, Д16.Т.ШГ, АВ, АВ.Т, АВ.Т1, АМЦ, АМг2, АМг3, АМг3.М, АМг5, АМг6, АК4, АК4Т, АК4-1, АК4-1.Т, АК4-1.Т1, АК6, АК6.Т, АК6.Т1, Д16ч, Д16ч.Т, Д16ч.Т.ШГ - " - 20000
  прутки та профiлi алюмiнiєвi - " - 20000
  прутки та профiлi з алюмiнiєвих сплавiв - " - 20000
7605 Дрiт алюмiнiєвий:    
  дрiт алюмiнiєвий - " - 10000
  дрiт з алюмiнiєвих сплавiв марки Д18, В65, АМЦ, АМг2 - " - 10000
7606 Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм:    
  листи та плити алюмiнiєвi марки А5, А5.М, А6, АД1, Д1, Д1АМ, Д1АТ, Д1Б, Д1Т, Д16, Д16Т, Д16АТ, Д16АМ, Д16БМВ, Д16Ч, Д16ЧТ, Д16ТПК1407, АМЦ, АМГ2, АМГ2М, АМцМ, АМцН2 - " - 80000
  листи та плити iз алюмiнiєвих сплавiв марки Д1, Д1А.М, Д1А.Т, Д1Б, Д1.Т, Д16, Д16.Т, Д16А.Т, Д16А.М, Д16Б.М.В, Д16ч, Д16ч.Т, Д16ТПК1407, АМЦ, АМг2, АМг2.М, АМц.М, АМц.Н2 - " - 80000
  листи та плити алюмiнiєвi - " - 80000
  листи та плити iз алюмiнiєвих сплавiв - " - 80000
7608 Труби та трубки алюмiнiєвi:    
  труби та трубки алюмiнiєвi марки АД1, АД1М - " - 10000
  труби та трубки iз алюмiнiєвих сплавiв марки Д16, Д16.Т, Д1, Д1.Т, АМг2, АМг2.М, АМг3, АМг3.М, АМг6, АМг6М - " - 20000
  труби та трубки алюмiнiєвi - " - 10000
  труби та трубки iз алюмiнiєвих сплавiв - " - 20000
8101 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт:    
  вольфрамовий дрiт кiлограмiв 2000
8104 Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт:    
  магнiй чушковий - " - 5000
8105 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт:    
  листи, стрiчки та вироби iз сплавiв кобальту - " - 10000
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:    
  двоокис титану - " - 2000
  прутки з титанових сплавiв марки ВТ3-1, ВТ14, ВТ1-0, ВТ6 - " - 20000
  прутки з титанових сплавiв - " - 20000
  вiдливки з титанового сплаву марки ВТ5Л - " - 8000
8112 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт:    
  дрiт з прецезiонних сплавiв - " - 10000
  дрiт з прецезiонних сплавiв марки 36НХТЮ, 44НХТЮ - " - 5000
8413 20 00 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- насоси ручнi, крiм тих, що класифiкованi у пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19
   
  насоси типу РНМ (РНМ-1Д) штук 50
  насоси типу РНА (РНА-1А) - " - 50
8413 81 00 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси; пiдiймачi рiдини:
-- насоси
   
  насоси типу НП (НП-103-5, НП-108, НП-123, НП-135, НП-109-3) - " - 50
  насоси типу МШ (МШ-3А) - " - 30
  насоси типу СН (СН-1, СН-1А, СН-6А, СН-11, СН-12А, СН-13, СН-7, 148.00.6101.310.000, 140.00.6101.210.000, 140.00.6101.220.000) - " - 10
  насоси типу НП (НП-96АМ, НП-96М, НП-103-2, НП-103А, НП)-109А, НП-128, НП-160Д, НП-137, НП-137М, НП-94-2, НП-96, НП-96С, НП-96М-1, НП-115М, НП-109-2, НП-96АМ-2, НП112А) - " - 800
  насоси типу ВН штук 50
  насоси типу ГТН (ГТН-7-3, ГТН-6, ГТН-7) - " - 200
  насоси типу ГПНА (ГПНА-303) - " - 60
  насоси типу ПЦР (ПЦР-1Ш) - " - 20
  насоси типу НТ (НТ-40) - " - 15
  насоси типу НР (НР-45, НР-180) - " - 15
  агрегати паливопостачання типу АТП (АТП-8, АТП-8А) - " - 15
  качаючий вузол ветродвигунiв типу КУВД (КУВД, КУВД-1) - " - 200
8414 59 80 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  вентилятори типу КТ (КТ 141Е.100) - " - 10
8414 90 00 00 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- частини
   
  вiтродвигун типу ВД (ВД-004В) - " - 200
8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини:    
  верстати, що працюють з використанням ультразвукових процесiв - " - 2
  верстати з числовим програмним управлiнням, що працюють з дротовим електродом - " - 2
  високошвидкiсний електроерозiйний свердлильний верстат - " - 4
  електроерозiйний свердлильний верстат - " - 4
  установка намагнiчування постiйних магнiтiв штук 3
  електроерозiйний верстат з числовим програмним управлiнням - " - 8
  верстат для електрохiмiчної обробки з числовим програмним управлiнням - " - 4
  верстат для лазерної обробки - " - 8
  прошивний електроерозiйний верстат - " - 8
  установка для гальванiчної обробки друкованих плат - " - 4
  верстат для нанесення рисунка на друковану плату - " - 4
  свердлильно-фрезерний верстат для друкованих плат - " - 4
  верстат для металiзацiї отворiв - " - 4
  верстати з числовим програмним управлiнням, електроерозiйнi прошивнi - " - 2
8457 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi для обробки металу:    
  центри оброблювальнi горизонтальнi - " - 3
  центри оброблювальнi вертикальнi - " - 8
  токарний центр з числовим програмним управлiнням - " - 40
  токарний оброблювальний центр - " - 20
  токарний верстат з числовим програмним управлiнням - " - 20
  токарний автомат з числовим програмним управлiнням - " - 20
  токарно-свердлильно-фрезерний оброблювальний центр з числовим програмним управлiнням - " - 5
  унiверсальний токарно-кулачковий автомат - " - 5
  п'ятиосьовий оброблювальний центр з числовим програмним управлiнням - " - 20
  горизонтально-фрезерний оброблювальний центр с числовим програмним управлiнням - " - 10
  вертикально-фрезерний оброблювальний центр с числовим програмним управлiнням - " - 20
  горизонтально-фрезерний верстат - " - 10
  вертикально-фрезерний верстат - " - 10
  вертикальний п'ятиосьовий оброблювальний центр с числовим програмним управлiнням - " - 20
8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi:    
  верстати з числовим програмним управлiнням, токарнi багатоцiльовi штук 20
  автомати токарнi одношпиндельнi - " - 1
  автомати токарнi багатошпиндельнi - " - 1
  токарний напiвавтомат з числовим програмним управлiнням - " - 20
  токарно-карусельний оброблювальний центр - " - 5
  вертикальнi токарнi оброблювальнi центри с числовим програмним управлiнням - " - 10
  токарний автомат поздовжнього точiння - " - 20
  токарний автомат с числовим програмним управлiнням - " - 10
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв товарної позицiї 8458:    
  п'ятиосьовий верстат для унiверсального високошвидкiсного фрезерування - " - 12
  фрезерний оброблювальний центр - " - 10
  вертикально-фрезерний верстат з числовим програмним управлiнням - " - 10
  гравiювально-фрезерний верстат з числовим програмним управлiнням - " - 3
  свердлильно-фрезерний верстат с числовим програмним управлiнням - " - 10
  верстат глибинного свердлення - " - 3
  верстат фрезерно-розточувальний - " - 3
  верстат фрезерно-розточувальний з числовим програмним управлiнням - " - 5
  рiзенарiзний верстат - " - 5
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзальних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:    
  рiзешлiфувальний верстат з числовим програмним управлiнням - " - 3
  шлiфувальний верстат з числовим програмним управлiнням для виготовлення та заточки iнструменту штук 3
  унiверсальний заточувальний верстат - " - 6
  унiверсальний плоскошлiфувальний верстат - " - 6
  унiверсальний круглошлiфувальний верстат - " - 5
  верстат для остаточної обробки абразивним потоком складних криволiнiйних поверхонь - " - 3
  координатно-шлiфувальний верстат з числовим програмним управлiнням - " - 2
  профiлешлiфувальний верстат з числовим програмним управлiнням - " - 5
  верстат для глибинного шлiфування - " - 2
  верстат для стрiчкового шлiфування - " - 5
  плоскопритиральний верстат для виконання завершальних робiт - " - 5
  плоскошлiфувальний верстат з числовим програмним управлiнням - " - 5
  круглошлiфувальний верстат с числовим програмним управлiнням - " - 5
  круглопритиральний верстат для виконання завершальних робiт - " - 3
  внутрiшньошлiфувальний верстат - " - 4
  безцентрово-шлiфувальний верстат - " - 5
  хонiнгувальний верстат - " - 3
  полiрувально-довiдне устаткування - " - 3
  круглошлiфувальний верстат - " - 5
8461 Верстати поздовжньостругальнi, поперечностругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзальнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  зубошлiфувальний верстат - " - 2
  зуборiзальний верстат для конiчних колiс з круговим зубом - " - 1
  зубофрезерний верстат - " - 5
  зубодовбальний - " - 3
  стрiчкопильний верстат - " - 5
  довбальний верстат - " - 3
  протяжний верстат - " - 3
  круглопиляльний верстат штук 3
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв:    
  гарячий iзостатичний прес - " - 2
  гiдравлiчний прес - " - 4
  кривошипний прес - " - 8
  координатно-пробивальний прес с числовим програмним управлiнням - " - 2
  прес для пакування металевого брухту в пакети - " - 2
  координатно-вирубний прес с числовим програмним управлiнням - " - 2
  вигинальний прес - " - 2
8463 Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу:    
  рiзенакатний верстат - " - 6
  холодновисадний автомат - " - 3
8466 Частини та приладдя, призначенi винятково або головним чином для обладнання товарних позицiй 8456 - 8465, включаючи пристрої для крiплення iнструментiв або деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi головки, дiлильнi головки та iншi спецiальнi пристрої для верстатiв, крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт:    
  пристрої для крiплення iнструментiв i рiзенарiзнi саморозкривнi головки - " - 600
  пристрої для крiплення оброблювальних деталей - " - 70
  головки дiлильнi та iншi спецiальнi пристрої для верстатiв - " - 20
  пристрої для крiплення iнструментiв токарних верстатiв - " - 250
  пристрої для крiплення iнструментiв фрезерних верстатiв - " - 250
  пристрої для крiплення iнструментiв зубообробних верстатiв - " - 250
  пристрої для крiплення iнструментiв шлiфувальних верстатiв - " - 250
  пристрої для крiплення оброблювальних деталей токарних верстатiв - " - 100
  пристрої для крiплення оброблювальних деталей фрезерних верстатiв штук 100
  пристрої для крiплення оброблювальних деталей зубообробних верстатiв - " - 100
  пристрої для крiплення оброблювальних деталей шлiфувальних верстатiв - " - 100
  головки автоматичнi багатопозицiйнi УГ9326 - " - 4
  головки дiлильнi та iншi спецiальнi пристрої до верстатiв - " - 30
  iншi головки дiлильнi та спецiальнi пристрої для верстатiв - " - 10
  системи числового програмного управлiння CNC-8 - " - 10
  плати A20B-1000-0560/11F - " - 4
  рiзенарiзнi саморозкривнi головки - " - 20
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi:    
  регулятори тиску типу РД (РД-20Д-3, РД-58, РД57-2, РД-20Д-2, РД-46, РД-49, РД-49-2, РД-58-3, РД-58-6, РД-58-8, РД-58-9) - " - 20
  терморегулятори типу 4673 (4673) - " - 50
  кран типу 489 (489М-01) - " - 50
  вироби типу ПКМГ (ПКМГ-3000А) - " - 50
  розподiлювач електрогiдравлiчний типу КЭ (КЭ74-2, КЭ95-2, КЭ94-2, КЭ-75, КЭ-90) - " - 20
8482 Пiдшипники кульковi та роликовi:    
  пiдшипники кульковi - " - 300000
  пiдшипники з цилiндричними роликами - " - 30000
  кульки, голчастi ролики i ролики - " - 500000
  зовнiшнiй дiаметр яких не бiльш як 30 мм - " - 150000
  зовнiшнiй дiаметр яких бiльш як 30 мм - " - 100000
  пiдшипники роликовi конiчнi, включаючи внутрiшнi конiчнi кiльця з сепаратором та роликами складенi - " - 50000
  пiдшипники роликовi сферичнi - " - 50000
  пiдшипники роликовi голчастi - " - 50000
  iншi пiдшипники с цилiндричними роликами - " - 50000
  iншi пiдшипники, включаючи комбiнованi - " - 100000
  кулькороликовi частини - " - 500000
  кульки, голчастi ролики, ролики штук 500000
  ролики конiчнi, iншi - " - 500000
8501 32 00 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни постiйного струму; генератори постiйного струму:
-- потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт:
--- для цивiльної авiацiї
   
  електродвигуни типу МГП (МГП-1000К, МГП-1000КА) - " - 5
  генератор типу ГВ (ГВ-4) - " - 100
  електродвигуни типу МП (МП3Ф) - " - 150
8501 40 20 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни змiнного струму однофазнi:
-- потужнiстю не бiльш як 750 Вт:
--- для цивiльної авiацiї:
   
  електродвигуни типу МГТ (МГТ-200К) - " - 50
8501 51 00 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни змiнного струму багатофазнi:
-- потужнiстю не бiльш як 750 Вт:
--- потужнiстю понад 735 Вт для цивiльної авiацiї:
   
  електродвигуни штук 5000
  електродвигуни типу ЭТМ-100А, ЭТМ-100Р - " - 2000
  електродвигуни типу ЭТМ-101, ЭТМ-101Р - " - 2000
  електродвигуни типу ЭТМ-104, ЭТМ-104А - " - 500
  електродвигуни типу ЭТМ-103, ЭТМ-103Р - " - 2000
8501 52 20 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни змiнного струму багатофазнi:
-- потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт:
--- потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  електродвигуни - " - 5000
  електродвигуни типу ЭТМ-100А, ЭТМ-100Р - " - 2000
  електродвигуни типу ЭТМ-101, ЭТМ-101Р - " - 2000
  електродвигуни типу ЭТМ-104, ЭТМ-104А штук 500
  електродвигуни типу ЭТМ-103, ЭТМ-103Р - " - 2000
  електродвигуни типу ЭТМ (ЭТМ-104, ЭТМ-104А) - " - 50
  електродвигуни типу МТ (МТ-3000М, МТ-3000М-2С, МТ-3000, МТ-5,5, МТ-3, МТ-500С, ММТ-0,4-2С, ММТ-1,5-2С, ММТ-1,5-ОМ, ММТ-0,2А) - " - 30
8501 52 30 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни змiнного струму багатофазнi:
-- потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт:
--- потужнiстю понад 7,5 кВт, але не бiльш як 37 кВт:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  електродвигуни - " - 5000
  електродвигуни типу ЭТМ-100А, ЭТМ-100Р - " - 2000
  електродвигуни типу ЭТМ-101, ЭТМ-101Р - " - 2000
  електродвигуни типу ЭТМ-104, ЭТМ-104А - " - 500
  електродвигуни типу ЭТМ-103, ЭТМ-103Р - " - 2000
  електродвигуни типу МТЖ (МТЖ-15) - " - 15
8505 Електромагнiти, магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування:    
  електромагнiти типу ММТ (ММТ-233) - " - 250
  електромагнiти типу ЭМКО (ЭМКО-КТ, ЭМКО-К1Т, ЭМКО-М, ЭМКО-МТ, ЭМКО-К1, ЭМКО-К, ЭМО2-2Т) - " - 200
  клапан електромагнiтний типу ПЭ (ПЭ-3027, ПЭ-3027-01) - " - 50
8532 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi:    
  конденсатори електричнi фторопластовi термостiйкi - " - 100000
  конденсатори електричнi фторосплавнi термостiйкi марки ФТ-1600В - " - 100000
8533 Резистори електричнi, крiм нагрiвальних елементiв:    
  резистори електричнi - " - 30000
  резистори потужнiстю 15 Вт - " - 10000
  резистори потужнiстю 25 Вт - " - 15000
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах для напруги не бiльш як 1000 В:    
  штепсельнi вилки та розетки штук 5000
  з'єднувачi для проводiв та кабелiв - " - 8000
8544 Проводи iзольованi, кабелi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями:    
  провiд марки ПЭТП-155, ПЭТВП, ПЭТПД-1-200, ПЭТПД-2-200, ПНЭТП, ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155, ПЭЭИП-1-155, ПЭЭИП-2-155, ПШД, ПЭЭИП1-180, ПЭЭИП-2-180, ПЭТПД-1-200, ПЭТПД-2-200 кiлограмiв 50000
  провiд марки БИН, МСТПЛ, ПТЛ-200, ПВПО-660, МСТП, БПВЛ, МПО33-11, МП023-11, МС36-11, МГТФ - " - 800000
  провiд марки ПНЭТ-имид - " - 10000
  провiд марки ПЭТКСОТ, ПСДКТ-А - " - 10000
  провiд марки БИФ, БИФН - " - 800000
  провiд марки ПЭВНК-1, ПЭВНК-2 - " - 2000
8545 Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi, вугiлля для ламп або гальванiчних елементiв та iншi вироби з графiту чи iнших видiв вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехнiцi:    
  графiт - " - 40000
  графiт марки АГ-1500-3 - " - 40000
  щiтки вугiльнi електричних машин штук 500000
  заготовка марки НИГРАН-В кiлограмiв 10000
8546 Iзолятори електричнi з будь-яких матерiалiв:    
  iзолятори електричнi штук 5000
  стрiчка iзоляцiйна бавовняна метрiв 800000
8803 20 00 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:
- шасi лiтакiв та їх частини:
   
  вироби типу КТ (болт КТ196М.115, болт КТ204.018) штук 20
  розподiлювач електрогiдравлiчний типу КЭ (КЭ71-2, КЭ53-8, КЭ75-2, КЭ-92, КЭ-94) штук 20
8803 30 00 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:
- iншi частини лiтакiв i вертольотiв:
   
  клапан типу ГА (ГА133-100-5К) - " - 50
  вироби типу УГ (УГ-165, УГ-166) - " - 50
  монтажнi пристрої (140.00.6101.300.000, 148.00.6101.200.000, 148.00.6101.220.000, 148.00.6101.240.000, 148.00.6101.395.000, 148.00.6101.240.001, 148.00.6101.240.002) - " - 250
  перемикач зливу (148.00.5601.050.000) - " - 20
  клапан зливу (ОСТ1.1000.1-71) - " - 20
  вiсь (140.00.4112.032.000) - " - 20
9032 81 0000 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування, гiдравлiчнi або пневматичнi:    
  регулятори тиску типу РД (РД-39, РД-41, РД-20А, РД-20А4, РД-21А3, РД-49-3, РД-58-7, РД58-2, РД-34, РД-20А-2, РД-20Д, РД-22, РД-57, РД-56) - " - 300
7214 99 31 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi:
-- iншi:
--- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
---- iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром:
----- 80 мм або бiльше:
   
  штаба вуглецева гарячекатана тонн 300
  сталь сортова електротехнiчна iз спецiальними властивостями - " - 400
  штаба iнструментальна гарячекатана - " - 500
  сталь сортова гарячекатана - " - 600
  сталь сортова конструкцiйна - " - 600
  сталь кована - " - 400
  сталь сортова автоматна - " - 300
7214 99 39 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi:
-- iншi:
--- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
---- iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром:
----- менш як 80 мм:
   
  штаба вуглецева гарячекатана - " - 300
  сталь сортова електротехнiчна iз спецiальними властивостями - " - 400
  штаба iнструментальна гарячекатана - " - 500
  сталь сортова гарячекатана - " - 600
  сталь сортова конструкцiйна - " - 600
  сталь кована - " - 400
  сталь сортова автоматна - " - 300
7214 99 71 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi:
-- iншi:
--- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:
---- круглого поперечного перерiзу дiаметром:
----- 80 мм або бiльше:
   
  сталь сортова електротехнiчна iз спецiальними властивостями тонн 400
  сталь сортова гарячекатана - " - 600
  сталь сортова конструкцiйна - " - 600
  сталь кована - " - 400
  сталь сортова автоматна - " - 300
7214 99 79 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi:
-- iншi:
--- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:
---- круглого поперечного перерiзу дiаметром:
----- менш як 80 мм:
   
  сталь сортова електротехнiчна iз спецiальними властивостями - " - 400
  сталь сортова гарячекатана - " - 600
  сталь сортова конструкцiйна - " - 600
  сталь кована - " - 400
  сталь сортова автоматна - " - 300
7227 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти з iнших легованих сталей:    
  сталь сортова легована - " - 500
  сталь сортова швидкорiзальна - " - 300
  сталь сортова iнструментальна - " - 400
       
8544 Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями:    
  провiд марки ПЭТП-155, ПЭТВП, ПЭТПД-1-200, ПЭТПД-2-200, ПНЭТП, ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155, ПЭЭИП-1-155, ПЭЭИП-2-155, ПШД, ПЭЭИП1-180, ПЭЭИП-2-180, ПЭТПД-1-200, ПЭТПД-2-200 кiлограмiв 50000
  провiд марки БИН, МСТПЛ, ПТЛ-200, ПВПО-660, МСТП, БПВЛ, МПО33-11, МП023-11, МС36-11, МГТФ метрiв 800000
  провiд марки ПНЭТ-имид кiлограмiв 10000
  провiд марки ПЭТКСОТ, ПСДКТ-А - " - 10000
  провiд марки БИФ, БИФН метрiв 1000000
  провiд марки ПЭВНК-1, ПЭВНК-2 кiлограмiв 2000
  провiд метрiв 1000000
  провiд кiлограмiв 50000
Державне пiдприємство "Виробниче об'єднання Пiвденний машинобудiвний завод iменi О. М. Макарова"
3926 90 97 30 Iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914:
- iншi:
-- iншi:
   
  стержнi, втулки з фторопласту-4 за ТУ 6-05-810-88 штук 10000
7208 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття:    
  плоский прокат з вуглецевих марок сталi кiлограмiв 5000
7211 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття:    
  плоский прокат з вуглецевих марок сталi - " - 2000
7215 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi:    
  прутки з вуглецевих марок сталi - " - 3000
  шестигранники з вуглецевих марок сталi - " - 1000
7217 Дрiт з вуглецевої сталi:    
  дрiт з вуглецевої сталi загального призначення - " - 500
  дрiт з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %: кiлограмiв 1000
  дрiт з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше: - " - 500
7219 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм або бiльше:    
  листовий прокат 12Х18Н10Т завтовшки 12 - 20 мм - " - 4000
  листовий прокат 12Х18Н10Т завтовшки 4,75 - 10 мм - " - 1700
  листовий прокат 07Х16Н6-Ш завтовшки 4,75 - 10 мм - " - 1000
  листовий прокат 12Х18Н10Т завтовшки 3 - 4,75 мм - " - 800
  листовий прокат 07Х16Н6-Ш завтовшки 3 - 4,75 мм - " - 500
  листовий прокат 12Х18Н10Т завтовшки 1 - 3,0 мм - " - 600
  листовий прокат 12Х18Н10Т холоднокатаний завтовшки 0,5 - 1 мм - " - 1000
7220 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки менш як 600 мм:    
  стрiчка з нержавiючої сталi 12Х18Н10Т, завтовшки 0,35 - 3 мм - " - 1500
  стрiчка з нержавiючої сталi 60С2А, завтовшки 0,35 - 3 мм - " - 500
  стрiчка з нержавiючої сталi У9А, завтовшки 0,35 - 3 мм - " - 500
  стрiчка з нержавiючої сталi 12Х18Н10Т, завтовшки 0,1 - 0,35 мм - " - 1500
7222 11 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:
-- круглого поперечного перерiзу:
   
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 12Х18Н10Т дiаметром 80 мм, або бiльше - " - 5000
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 07Х16Н6-Ш дiаметром 80 мм, або бiльше - " - 10000
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 13Х15Н4АМ3-Ш дiаметром 80 мм, або бiльше кiлограмiв 5000
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 03Н18К8М5Т-ВД дiаметром 80 мм, або бiльше - " - 40000
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 20Х13 дiаметром 80 мм, або бiльше - " - 3000
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 42Х11М3Ф-Ш дiаметром 80 мм, або бiльше - " - 3000
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 12Х18Н10Т менш як 80 мм - " - 5000
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 07Х16Н6-Ш, менш як 80 мм - " - 5000
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 13Х15Н4АМ3-Ш дiаметром менш як 80 мм - " - 3000
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 13Х11Н2В2МФ дiаметром менш як 80 мм - " - 3000
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 03Н18К8М5Т-ВД дiаметром менш як 80 мм - " - 8000
7222 20 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi:
-- круглого поперечного перерiзу:
   
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 12Х18Н10Т дiаметром менш як 25 мм - " - 1500
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 14Х17Н2 дiаметром менш як 25 мм - " - 1500
7222 40 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi:
   
  прутки шестиграннi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 12Х18Н10Т - " - 3000
  прутки шестиграннi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 07Х16Н6-Ш - " - 3000
  прутки шестиграннi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 14Х17Н2 - " - 2000
  прутки шестиграннi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 13Х11Н2В2МФ кiлограмiв 2000
7223 00 Дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше:
   
  дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 12Х18Н10Т - " - 500
7225 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше:    
  плоский прокат сталi 30ХГСА - " - 3000
7228 Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:    
  прутки iз сталi 30ХГСА - " - 5000
  прутки iз сталi 30ХГСНА - " - 5000
  прутки iз сталi 30ХГСН2А - " - 5000
  прутки iз сталi 30ХГСН2МА-ВД - " - 50000
  прутки iз сталi 12Х2Н4А - " - 5000
  поковки, штамповки iз сталi марки 30ХГСН2МА-ВД у тому числi проби (зразки) штук 15
7229 Дрiт з iнших легованих сталей:    
  дрiт зi сталi 65С2ВА кiлограмiв 2000
7304 41 00 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
- iншi, круглого поперечного перерiзу, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):
-- холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):
   
  труби iз сталi корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 12Х18Н10Т - " - 1000
7304 49 10 00 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
- iншi, круглого поперечного перерiзу, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):
-- iншi:
--- необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки:
   
  труби iз сталi корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 12Х18Н10Т - " - 2000
7407 Прутки, бруски та профiлi мiднi:    
  БРАЖН 10-4-4 кiлограмiв 2000
7411 Труби та трубки мiднi:    
  БРАЖН 10-4-4 - " - 2000
7604 Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi:    
  1933, АД1 - " - 2000
7605 Дрiт алюмiнiєвий:    
  АД1 - " - 500
7606 Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм:    
  АД1М, АМГ3М - " - 500
7607 11 90 00 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм:
- без основи:
-- катана, без подальшого оброблення:
--- завтовшки не менш як 0,021 мм, але не бiльш як 0,2 мм:
   
  АД1М - " - 100
7608 Труби та трубки алюмiнiєвi:    
  АД1М, АМГ6М - " - 500
8101 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт:    
  ВЛ, СВИ - " - 150
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:    
  прутки, бруски, профiлi та дрiт iз сплавiв ВТ6, ВТ22, ВТ1-00 - " - 30000
  труби i трубки iз сплаву ВТ22 - " - 6000
  поковки, штамповки iз сплаву ВТ22, у тому числi проби (зразки) штук 620
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi:    
  клапан зарядний 804600 - " - 200
8482 Пiдшипники кульковi або роликовi:    
  ролик 2х13,8 А5 ЕТУ 100/7, кулька 5.953-100-25Ю ЕТУ 100/7 - " - 40000
8483 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса, зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):    
  ШНР 6ЮТ ЕТУ 105/5, ШН 10ЮТ ЕТУ 105/5, ШН 55ЮТ ЕТУ 105/7, ШH12ЮT-ETУ 100/5, ШH17ЮT-ETУ 100/5 штук 2000
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв:    
  вимикач кiнцевий BKП-Д713 8А3.602.037 ту штук 200
Державне пiдприємство "Запорiзьке машинобудiвне конструкторське бюро "Прогрес" iменi академiка О. Г. Iвченка"
2805 30 90 00 Лужнi або лужноземельнi метали; рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах; ртуть:
- лужнi або лужноземельнi метали:
рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах:
-- iншi
   
  лiгатура нiкелево-iтрiєва марки ИТН1, ИТН2, ИТН3, ИТН4, ИТН5 кiлограмiв 800
  iтрiй марки ИТМ1, ИТМ2, ИТМ3, ИТМ4, ИТМ5 - " - 1000
2818 10 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом; оксид алюмiнiю; гiдроксид алюмiнiю:
- корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:
   
  шлiфувальний матерiал з електрокорунду бiлого типу 25А - " - 70000
3204 90 00 00 Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або не визначеного хiмiчного складу:
- iншi:
   
  рiдини для дефектоскопiї марки ЛЖ-6А кiлограмiв 4000
3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:    
  проявник для капiлярної дефектоскопiї рiдина марки ПР-1 - " - 3000
  бiла проявна фарба "М" для кольорової дефектоскопiї; червона проникна рiдина "К" для кольорової дефектоскопiї - " - 500
3917 Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад, з'єднання, колiна, муфти) iз пластмаси:    
  трубка радiацiйно-модифiкована термоусадкова типу "Радпласт" - " - 300
4005 Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:    
  невулканiзованi гумовi сумiшi типу ИРП, марки 51-1683НТА, 51-1698НТА, 3826сНТА, 51-1742НТА, 51-1434 НТА, 51-1780НТА, НО-68-1НТА, 51-1698НТА, 9-2959НТА, 2959НТА - " - 4500
4008 Пластини, листи, стрiчки, смужки, прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми:    
  профiлi з вулканiзованої гумової сумiшi марки 218-2001161-07, 218-2002123-07, 218-2002055-07 - " - 1000
4009 Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад, патрубками, колiнами, з'єднаннями):    
  трубка екрануюча метрiв 1200
4016 Iншi вироби з вулканiзованої гуми, крiм твердої:    
  прокладки, сальники, ущiльнювачi, шайби штук 200
  ущiльнювачi з вулканiзованої гуми типу ИРП кiлограмiв 500
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини):    
  теплозвукоiзоляцiйний матерiал типу АТМ штук 500
  тканина АТОМ-1 метрiв 2000
7202 Феросплави:    
  нiкелевий сплав у виглядi пруткової заготовки немiрної довжини марки ВЖЛ14-ВИ кiлограмiв 4000
7207 Напiвфабрикати з вуглецевої сталi:    
  напiвфабрикати з вуглецевої сталi (кiльцевi заготовки) - " - 5000
7208 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття:    
  прокат плоский з вуглецевої сталi: завтовшки понад 15 мм - " - 10000
  прокат плоский з вуглецевої сталi: 2050 мм або бiльше - " - 10000
  прокат плоский з вуглецевої сталi: менш як 2050 мм - " - 10000
  прокат плоский з вуглецевої сталi: завширшки менш як 2050 мм - " - 10000
  прокат плоский з вуглецевої сталi: завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм - " - 10000
  прокат плоский з вуглецевої сталi: завтовшки менш як 3 мм - " - 10000
7209 Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття:    
  прокат плоский з вуглецевої сталi: завтовшки 3 мм або бiльше - " - 8000
  прокат плоский з вуглецевої сталi: завтовшки понад 1 мм, але не бiльш як 3 мм - " - 8000
  прокат плоский з вуглецевої сталi: завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм - " - 8000
7215 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi:    
  прутки з вуглецевої сталi: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %; прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу - " - 15000
  прутки з вуглецевої сталi: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % кiлограмiв 15000
  прутки з вуглецевої сталi: з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше - " - 15000
7217 Дрiт з вуглецевої сталi:    
  дрiт з вуглецевої сталi: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %; з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм - " - 15000
  дрiт з вуглецевої сталi:з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % - " - 15000
  дрiт з вуглецевої сталi: з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше - " - 5000
  дрiт з нелегованої сталi: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %; з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм - " - 3000
7218 Сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах; напiвфабрикати з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:    
  поковки, штамповки, кiльця з корозiйностiйкої сталi, у тому числi проби (зразки) - " - 40000
  кiльця зваренi, зваренi механiчно обробленi, суцiльнокатанi, суцiльнокатанi механiчно обробленi, суцiльнокатанi точнi, суцiльнокатанi точнi механiчно обробленi, поковки, поковки механiчно обробленi, у тому числi проби (зразки) - " - 50000
7219 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм або бiльше:    
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки понад 10 мм; з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 15000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки понад 10 мм; з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 15000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм; з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 15000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм - " - 15000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки менш як 3 мм - " - 15000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки 4,75 мм або бiльше кiлограмiв 15000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм; з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 15000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм; з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 15000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм; з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 7000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм; з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 7000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм; з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 7000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм; з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 5000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм; з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 5000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки менш як 0,5 мм; з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 5000
  прокат плоский з нержавiючої сталi: завтовшки менш як 0,5 мм; з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 10000
7220 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки менш як 600 мм:    
  прокат плоский з нержавiючої сталi завширшки менш як 600 мм, завтовшки 0,35 - 3 мм, з вмiстом нiкелю бiльш як 2,5 %, холоднокатаний - " - 5200
  прокат плоский з нержавiючої сталi завширшки менш як 600 мм, завтовшки 0,35 - 3 мм, з вмiстом нiкелю менш як 2,5 %, холоднокатаний - " - 5400
  прокат плоский з нержавiючої сталi завширшки менш як 600 мм, завтовшки не бiльш як 0,35 мм, з вмiстом нiкелю бiльш як 2,5 %, холоднокатаний - " - 5000
  прокат плоский з нержавiючої сталi завширшки менш як 600 мм (iнший), холоднокатаний кiлограмiв 5000
7222 11 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:
-- круглого поперечного перерiзу:
   
  дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою 2,5 % або бiльше нiкелю - " - 10000
  дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою менш як 2,5 % нiкелю - " - 10000
  дiаметром менш як 80 мм, з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 10000
  дiаметром менш як 80 мм, з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 10000
7222 19 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:
-- iншi:
   
  з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 10000
  з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 10000
7222 20 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi:
   
  круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 10000
  круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 10000
  дiаметром 25 мм або бiльше, але менш як 80 мм, з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 10000
  дiаметром 25 мм або бiльше, але менш як 80 мм, з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % кiлограмiв 5000
  дiаметром менш як 25 мм, з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 5000
  дiаметром менш як 25 мм, з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 5000
  з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 5000
  з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 5000
7222 30 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- iншi прутки та бруски:
   
  кованi, з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 5000
  кованi, з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 5000
7222 40 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi:
   
  без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування - " - 10000
  без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi - " - 10000
7223 00 Дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:    
  з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 5000
  з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 3000
7226 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:    
  прокат плоский з легованої сталi завширшки менш як 600 мм, холоднокатаний - " - 800
  стрiчка сталева холоднокатана без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi) - " - 800
7228 Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:    
  прутки та бруски з швидкорiзальної сталi кiлограмiв 1000
  прутки та бруски з кремнiєво-марганцевої сталi - " - 1000
  прутки та бруски без подальшого оброблення пiсля гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування - " - 1000
  прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм кування - " - 1000
  прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi - " - 1000
  кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi - " - 1000
7229 Дрiт з iнших легованих сталей:    
  дрiт з легованої сталi - " - 2000
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв:    
  гвинти самонарiзнi - " - 400
  гвинти з шестигранною головкою - " - 500
  гвинти з напiвпотайною головкою - " - 500
  болти iз шестигранною головкою - " - 500
  гайки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi - " - 400
  гайки сталевi - " - 450
  гайки самостопорнi - " - 400
  гайки самоконтрувальнi - " - 450
  шайби пружиннi сталевi - " - 200
  заклепки - " - 500
  шплiнти - " - 500
7326 Iншi вироби з чорних металiв:    
  штампованi заготовки валiв, штамповки валiв, у тому числi проби (зразки) - " - 20000
  кiльця зваренi, зваренi механiчно обробленi, суцiльнокатанi, суцiльнокатанi механiчно обробленi, суцiльнокатанi точнi, суцiльнокатанi точнi механiчно обробленi, поковки, поковки механiчно обробленi, у тому числi проби (зразки) - " - 20000
  демпфер пластинчастий типу Д59 штук 2500
  кутники типу УЭ - " - 500
7407 Прутки, бруски та профiлi мiднi:    
  прутки бронзовi типу БрАЖ, БрАЖН кiлограмiв 1500
  бронзовий прокат - " - 2000
7409 Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм:    
  плити марки БрНБТ кiлограмiв 500
  стрiчка типу М - " - 1200
7419 Iншi вироби мiднi:    
  сiтка напiвтомпакова Л-63 кв. метрiв 5000
7502 Нiкель необроблений:    
  нiкелевi сплави у виглядi пруткової заготовки, прутки кiлограмiв 40000
  литi трубнi катоди марки СДП-1, СДП-2 штук 200
  кiльця зваренi, зваренi механiчно обробленi, суцiльнокатанi, суцiльнокатанi механiчно обробленi, суцiльнокатанi точнi, суцiльнокатанi точнi механiчно обробленi, поковки, поковки механiчно обробленi з нiкелевих сплавiв, у тому числi зразки, проби кiлограмiв 40000
  нiкелевi сплави у виглядi штамповки, у тому числi зразки, проби - " - 60000
7504 00 00 00 Порошки та луска нiкелевi - " -  
  порошки на нiкелевiй основi - " - 800
  порошок марки ПР-Х20Н80 - " - 1500
  порошок типу М - " - 2000
  заготовки гранульнi типу СДП-148, у тому числi зразки, проби штук 60
7505 Прутки, бруски, профiлi та дрiт нiкелевi:    
  нiкелевi сплави у виглядi пруткової заготовки, прутки кiлограмiв 40000
  дрiт з нiкелевого сплаву - " - 3000
7506 Плити, листи, стрiчки та фольга нiкелевi:    
  плити, листи, смуги, стрiчки та фольга з нiкелевих сплавiв кiлограмiв 10000
  стрiчка алюмель, стрiчка хромель - " - 500
  стрiчка нiкелева кiлограмiв 1000
7508 Iншi вироби нiкелевi:    
  кiльця розкатнi, зваренi, зваренi механiчно обробленi, суцiльнокатанi, суцiльнокатанi механiчно обробленi, суцiльнокатанi точнi, суцiльнокатанi точнi механiчно обробленi, поковки, поковки механiчно обробленi, у тому числi проби (зразки) - " - 60000
  штамповки i заготовки, заготовки дискiв, штампованi заготовки валiв, герметизованi заготовки, штамповки диску шифру ИШО, заготовки обточенi (диски, цапфи), у тому числi проби (зразки) та кiльцевi припуски - " - 80000
  литi прутковi заготовки, прутки кiлограмiв 50000
  заготовки гранульнi типу СДП-148, у тому числi зразки, проби - " - 20000
  сiтка нiкелева типу НП2 кв. метрiв 20000
7603 Порошки та луска алюмiнiєвi:    
  порошок алюмiнiєвий з нешаруватою структурою марки АСД-1, АСД-4 кiлограмiв 5000
7604 Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi:    
  прутки з алюмiнiєвого сплаву марки АК4-1 - " - 2000
  прутки з алюмiнiєвих сплавiв - " - 6000
7605 Дрiт алюмiнiєвий:    
  дрiт з алюмiнiєвих сплавiв - " - 1000
7606 Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм:    
  листи алюмiнiєвi, плити - " - 1000
  листи з алюмiнiєвих сплавiв - " - 1200
7616 Iншi вироби алюмiнiєвi:    
  заклепка з алюмiнiєвого сплаву марки Д18, В65 - " - 800
  рама монтажна типу РМ штук 30
  кiльця суцiльнокатанi типу СГ 141БН iз сплаву марки АК4-1, у тому числi зразки, проби - " - 300
  штамповка типу БС-86 iз сплаву марки АК6-Т1, у тому числi зразки, проби - " - 20
8101 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт:    
  прутки, профiлi, листи, стрiчки з вольфраму кiлограмiв 500
  дрiт типу ВР - " - 200
  вольфрам-ренiєвий дрiт типу ВР метрiв 15000
8102 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт:    
  лист молiбденовий кiлограмiв 1000
8104 Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт:    
  порошок переклазовий - " - 1000
  магнiй металевий типу МГ - " - 800
  магнiєвий сплав Л-2 (магнiй-цирконiєва лiгатура) - " - 1000
8105 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт:    
  порошки з кобальту - " - 500
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:    
  прутки, бруски, профiлi та дрiт кiлограмiв 20000
  штамповки, поковки, розкатнi кiльця з титанових сплавiв, у тому числi проби (зразки) - " - 30000
  кiльця зваренi, листовi, зваренi механiчно обробленi, суцiльнокатанi, суцiльнокатанi механiчно обробленi, суцiльнокатанi точнi, суцiльнокатанi точнi механiчно обробленi, поковки, поковки механiчно обробленi з титанових сплавiв, у тому числi проби (зразки) - " - 30000
8411 12 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбореактивнi:
-- тягою понад 25 кН:
   
  авiацiйний газотурбiнний (турбореактивний двоконтурний) двигун Д-18Т сер.1, сер.3 штук 20
  авiацiйнi газотурбiннi (трьохвальнi турбореактивнi двоконтурнi) двигуни Д-36 серiї 1, серiї 1А, серiї 2А, серiї 3А, серiї 4А - " - 20
  авiацiйнi газотурбiннi (турбореактивнi трьохвальнi двоконтурнi) двигуни Д-436Т1, Д-436ТП, Д-436-148, Д-436ТП-М - " - 20
8411 21 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю не бiльш як 1100 кВт:
   
  авiацiйнi газотурбiннi (турбовальнi) двигуни АИ-450, АИ-450-2, АИ-450М, АИ-450М1, АИ-450М2 штук 20
8411 22 80 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю понад 1100 кВт:
--- потужнiстю понад 3730 кВт:
   
  авiацiйний газотурбiнний (турбовальний) двигун Д-136 серiї 1 - " - 20
  авiацiйний газотурбiнний (турбовальний) двигун АИ-136Т - " - 20
8411 82 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- iншi газовi турбiни:
-- потужнiстю понад 5000 кВт:
   
  двигуни газотурбiннi (газотурбiнний привiд) сiмейства Д-336 - " - 20
8411 91 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунiв:
   
  камера згоряння штук 50
  пiдмодуль камери згоряння - " - 50
  кран керування реверсивним пристроєм типу 935 - " - 60
  насос-регулятор типу 4108 - " - 100
  насос-дозатор типу НД - " - 15
  насос флюгерний типу ФН - " - 100
  паливний регулятор типу 4227, 935 - " - 200
  блок насосiв типу 934 - " - 100
  привiд-генератор типу ГП - " - 100
  агрегат управлiння реверсом типу АУР - " - 55
  реверсивний пристрiй типу РУ - " - 55
  регулятор регулювальної заслiнки типу 4200 - " - 30
  регулятор гвинтовентилятора типу РСВ - " - 100
  агрегат вогняної дорiжки типу АОД - " - 25
  регулятор двигуна цифровий типу РДЦ - " - 30
  блок типу РДЦ - " - 30
  регулятор регулювальних направляючих апаратiв типу 4208 - " - 100
  дозатор форсажного палива типу ДФ - " - 80
  перемикач кiнцевої теплостiйкостi типу ПКТ - " - 170
  датчик типу ДСК - " - 50
  регулятор сопла типу РС - " - 30
  кабельна збiрка - " - 100
  гiдромотор типу ГМ - " - 100
  регулятор обертiв типу РО - " - 30
  комплектувальнi деталi, вузли та складальнi одиницi авiацiйного турбореактивного двигуна АИ-222-25 - " - 200
  регулятор паливний типу 4251 - " - 40
  регулятор паливний типу 4245 - " - 40
  автомат резервного запуску типу 4256 - " - 40
  обмежувач частоти обертання вiльної турбiни типу 4252 - " - 40
  регулятор повiтряного гвинта типу P-("MT-Propeller", "AVIA PROPELLER") - " - 10
  складальнi одиницi та комплектувальнi вироби для авiацiйного газотурбiнного (турбореактивного двоконтурного) двигуна Д-18Т сер.1, сер.3 штук 1000000
  складальнi одиницi та комплектувальнi вироби для авiацiйних газотурбiнних (турбовальних) двигунiв АИ-450, АИ-450-2, АИ-450М, АИ-450М1, АИ-450М2 - " - 550000
  складальнi одиницi та комплектувальнi вироби для авiацiйних газотурбiнних (трьохвальних турбореактивних двоконтурних) двигунiв Д-36 серiї 1, серiї 1А, серiї 2А, серiї 3А, серiї 4А - " - 1560000
  складальнi одиницi та комплектувальнi вироби для авiацiйних газотурбiнних (турбореактивних трьохвальних двоконтурних) двигунiв Д-436Т1, Д-436ТП, Д-436-148, Д-436ТП-М - " - 500000
  складальнi одиницi та комплектувальнi вироби для авiацiйного газотурбiнного (турбовального) двигуна Д-136 серiї 1 - " - 500000
  сопла реактивнi двигуна типу Д-18Т - " - 65
  стiкачi двигуна типу Д-18Т - " - 30
  сопловий апарат турбiни високого тиску типу СА ТВД - " - 30
  турбiна вентилятора типу ТВ - " - 12
  перемикач типу ПКТ - " - 12
  регулятор паливний марки 4015Т - " - 500
  регулятор паливний марки 4018 - " - 65
8411 99 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- частини:
-- iншi:
   
  камера згоряння - " - 300
  пiдмодуль камери згоряння - " - 50
  кран керування реверсивним пристроєм типу 935 - " - 50
  насос-регулятор типу 4108 - " - 60
  насос-дозатор типу НД - " - 80
  насос флюгерний типу ФН - " - 15
  паливний регулятор типу 4227, 935 - " - 25
  блок насосiв типу 934 - " - 200
  привiд-генератор типу ГП - " - 100
  агрегат управлiння реверсом типу АУР - " - 100
  реверсивний пристрiй типу РУ - " - 55
  регулятор регулювальної заслiнки типу 4200 штук 55
  регулятор гвинтовентилятора типу РСВ - " - 30
  агрегат вогняної дорiжки типу АОД - " - 30
  регулятор двигуна цифровий типу РДЦ - " - 25
  блок типу РДЦ - " - 50
  регулятор регулювальних направляючих апаратiв типу 4208, 4199 - " - 30
  дозатор форсажного палива типу ДФ - " - 100
  перемикач кiнцевої теплостiйкостi типу ПКТ - " - 80
  датчик типу ДСК - " - 170
  регулятор сопла типу РС - " - 50
  кабельна збiрка - " - 30
  гiдромотор типу ГМ - " - 100
  регулятор обертiв типу РО - " - 100
  комплектувальнi деталi, вузли та складальнi одиницi авiацiйного турбореактивного двигуна сiмейства
АИ-222-25
- " - 30
  регулятор паливний типу 4251 - " - 200
  регулятор паливний типу 4245 - " - 40
  автомат резервного запуску типу 4256 - " - 40
  обмежувач частоти обертання вiльної турбiни типу 4252 - " - 40
  регулятор повiтряного гвинта типу P-("MT-Propeller", "AVIA PROPELLER") - " - 10
  складальнi одиницi та комплектуючi вироби для авiацiйного газотурбiнного (турбореактивного двоконтурного) двигуна Д-18Т сер.1, сер.3 - " - 1000000
  складальнi одиницi та комплектувальнi вироби для авiацiйних газотурбiнних (турбовальних) двигунiв АИ-450, АИ-450-2, АИ-450М, АИ-450М1, АИ-450М2 - " - 550000
  складальнi одиницi та комплектувальнi вироби для авiацiйних газотурбiнних (трьохвальних турбореактивних двоконтурних) двигунiв Д-36 серiї 1, серiї 1А, серiї 2А, серiї 3А, серiї 4А - " - 1560000
  складальнi одиницi та комплектувальнi вироби для авiацiйних газотурбiнних (турбореактивних трьохвальних двоконтурних) двигунiв Д-436Т1, Д-436ТП, Д-436-148, Д-436ТП-М - " - 500000
  складальнi одиницi та комплектувальнi вироби для авiацiйного газотурбiнного (турбовального) двигуна Д-136 серiї 1 штук 500000
  сопла реактивнi двигуна типу Д-18Т - " - 65
  стiкачi двигуна типу Д-18Т - " - 30
  сопловий апарат турбiни високого тиску типу СА ТВД - " - 30
  турбiна вентилятора типу ТВ - " - 12
  перемикач типу ПКТ - " - 12
  регулятор паливний марки 4015Т - " - 500
  регулятор паливний марки 4018 - " - 65
8413 60 39 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси об'ємнi ротацiйнi:
-- iншi:
--- насоси шестеренчастi:
---- iншi:
   
  насос-регулятор типу 4204 - " - 40
  насос-регулятор типу 4108 - " - 100
  насос флюгерний типу 4116 - " - 100
  насос флюгерний типу ФН - " - 100
  насос паливний типу НТ - " - 25
  дозатор форсажного палива типу ДФ - " - 25
  вiдцентровий насос двигуна типу ДЦН - " - 80
  блок насосiв типу 4250 - " - 25
  блок насосiв типу 4244 - " - 25
  блок насосiв типу 934 - " - 25
  блок насосiв типу 4016Т - " - 25
  насос струминний типу 4259 - " - 25
8413 81 00 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси; пiдiймачi рiдини:
-- насоси
   
  блок насосiв марки 934ТМ-1 - " - 60
  насос-регулятор типу 4186 - " - 60
  насос-регулятор типу 4204 - " - 60
  насос основного контуру типу 4228 - " - 60
  насос флюгерний типу ФН - " - 80
  насос паливний типу НТ - " - 25
  дозатор форсажного палива типу ДФ - " - 25
  руховий вiдцентровий насос двигуна типу ДЦН - " - 80
  насос-дозатор типу НД 450 - " - 100
8421 31 00 00 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:
- обладнання для фiльтрування або очищення газiв:
-- фiльтри забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння:
   
  фiльтроелемент типу 8Д2 штук 100
  фiльтроелемент марки ФГ33-10 - " - 100
  фiльтроелемент марки 340100А - " - 100
  фiльтроелемент марки 402014Б - " - 100
  фiльтроелемент марки 340025 - " - 100
  фiльтри типу 8Д2 - " - 100
8421 39 20 00 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:
- обладнання для фiльтрування або очищення газiв:
-- iнше:
--- обладнання для фiльтрування або очищення повiтря:
   
  повiтровiдокремлювач типу ВО - " - 100
8424 Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої    
  установка ACDIS 400 S1 для лазерного наплавлення - " - 2
8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини:    
  електроерозiйний п'ятикоординатний верстат SARIX - " - 2
  електроерозiйний дротовий вирiзний верстат - " - 2
8457 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу:    
  п'ятикоординатний оброблювальний центр типу Starrag LX 251 - " - 2
  токарно-фрезерний автомат штук 2
  п'ятиосьовий високопродуктивний оброблювальний центр портальної конструкцiї типу VERSA 825 з системою ЧПК - " - 1
8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi:    
  прецизiйнi токарнi верстати з числовим програмним керуванням типу WEILER Е150 - " - 2
  п'ятикоординатний оброблювальний центр типу Starrag LX 251 - " - 1
  токарно-фрезерний автомат - " - 2
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458:    
  токарно-фрезерний автомат - " - 2
  п'ятиосьовий обробний центр FEHLMANN P-60M - " - 1
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:    
  притиральний верстат STAHLI FLM750 - " - 2
  шлiфувально-полiрувальний верстат LECO SS1000 BHI - " - 1
8461 Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  горизонтальний стрiчкопильний верстат BEHRINGER НВМ540А - " - 1
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище:    
  прес модельний MPi штук 1
  автоматичний електро-гiдравличний прес LECO PR36 - " - 1
8473 30 Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогiчних виробiв), призначенi винятково або переважно для машин товарних позицiй 8469 - 8472:
- частини та приладдя до машин товарної позицiї 8471:
   
  модуль ТЕ1-РС1-С - " - 2
  модуль ТЕ1-РС12-С - " - 5
  модуль ТЕ6-РС12-С - " - 5
  модуль РС1429-3-44С - " - 5
8477 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  установка для виробництва керамiчних стержнiв CERAMARKER 900 - " - 1
  прес модельний MPi - " - 1
  частини - " - 10
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємностей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi:    
  кран керування для гiдравлiки марки 626600М - " - 50
  крани, клапани типу МКТ - " - 50
  крани, клапани типу МКВ - " - 100
  крани, клапани типу МКПТ9ФБ - " - 100
  крани марки 8Л6302-00-1 - " - 100
  вентиль типу 992АТ5 - " - 100
  вентиль типу 992АТ3 - " - 20
  кран зливальний марки 8Л6302-00-1, - " - 20
  вентиль марки 992АТ5 - " - 50
  вентиль марки 992АТ3, - " - 20
  заслiнка марки 624500М, - " - 20
  кран марки 768700МА - " - 100
  кран марки 768600МА - " - 100
  вентилi типу 992АТ3 - " - 100
  вентилi типу 992АТ5, - " - 70
  кран заправлення паливом 760600, штук 70
  кран 626600М - " - 100
  клапан зворотнiй гiдравлiчний типу 990-5-12 - " - 50
  клапан зворотнiй гiдравлiчний типу 990-8-10 - " - 45
  клапан пониження витрат на запуску типу 935 - " - 180
  кран керування реверсивним пристроєм типу 935 - " - 100
8482 Пiдшипники кульковi або роликовi:    
  пiдшипники кульковi - " - 7000
  пiдшипники роликовi - " - 7500
  пiдшипники роликовi голчастi - " - 5000
  кульки, голчастi ролики, ролики, конiчнi ролики, кiльця - " - 30000
8483 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):    
  пiдшипники ковзання - " - 2000
  черв'ячнi передачi: черв'як iз змiнним шагом редуктора, черв'ячнi шестернi редуктора - " - 10000
8501 20 00 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- двигуни унiверсальнi постiйного/змiнного струму потужнiстю понад 37,5 Вт:
-- потужнiстю понад 735 Вт, але не бiльш як 150 кВт, для цивiльної авiацiї:
   
  електромеханiзм типу МВТ - " - 4000
  електромеханiзм приводу типу ЭПВ - " - 4000
  електромеханiзм приводу типу МПК - " - 55
8501 20 00 90 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- двигуни унiверсальнi постiйного/змiнного струму потужнiстю понад 37,5 Вт:
-- iншi
   
  електромеханiзм типу МВТ штук 50
  електромеханiзм приводу типу ЭПВ - " - 50
  електромеханiзм приводу типу МПК - " - 55
8501 31 00 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни постiйного струму; генератори постiйного струму:
-- потужнiстю не бiльш як 750 Вт:
--- двигуни потужнiстю понад 735 Вт, генератори постiйного струму, для цивiльної авiацiї:
   
  електромеханiзм типу МВТ - " - 250
  електромеханiзм приводу типу МПК - " - 55
  електромеханiзм типу ЭПВ - " - 50
  електромеханiзм типу УР - " - 32
  електродвигун типу Д - " - 15
8502 40 00 10 Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi:
- перетворювачi електричнi обертовi:
-- для цивiльної авiацiї
   
  перетворювач типу ПО - " - 10
8504 31 80 00 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:
- iншi трансформатори:
-- потужнiстю не бiльш як 1 кВ·А:
--- iншi:
   
  трансформатор типу ДБСКТ - " - 250
8504 40 90 00 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:
- перетворювачi статичнi:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi
   
  магнiтострикцiйнi перетворювачi типу ПМС - " - 40
8505 Електромагнiти; магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами затискнi патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї; електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi головки:    
  електромагнiти типу ЭМТ, МКВ, МКПТ, МКТ штук 100
  папiр на магнiтнiй основi - " - 400
8511 10 00 10 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- свiчки запалювання:
-- для цивiльної авiацiї:
   
  свiчi запалювання типу СД; СП - " - 40
8511 30 00 10 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- розподiльники; котушки запалювання:
-- для цивiльної авiацiї
   
  агрегати запалювання типу СКН - " - 200
  агрегати запалювання (котушка) типу 1КНИ - " - 200
  агрегати запалювання типу ПВФ, БКПВ - " - 300
8511 40 00 10 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- стартери та стартер-генератори:
-- для цивiльної авiацiї
   
  стартери типу СТ - " - 20
8511 50 00 10 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- iншi генератори:
-- для цивiльної авiацiї
   
  генератор марки ГТ90НЖЧ12НМ штук 300
8511 80 00 10 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- iнше обладнання:
-- для цивiльної авiацiї
   
  автоматична панель запуску типу АПД - " - 50
  опiр типу ПС - " - 100
  перетворювач високовольтний з фiльтром типу ПВФ - " - 100
  косинець типу УЭ - " - 20
8514 10 80 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- печi та камери опору:
-- iншi
   
  вакуумна термiчна пiч SECO/WARWICK VP/VPT - " - 1
8514 20 10 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- печi та камери iндукцiйнi або дiелектричнi:
-- печi та камери iндукцiйнi
   
  вакуумна термiчна пiч SECO/WARWICK VP/VPT штук 1
  вакуумна iндукцiйна плавильна установка ALD типа VIM - " - 1
8514 40 00 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- iнше iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв
   
  вакуумна термiчна пiч SECO/WARWICK VP/VPT - " - 1
  вакуумна iндукцiйна плавильна установка ALD типа VIM - " - 1
8515 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричнi (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi, магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричнi машини та апарати для гарячого напилення металiв або металокерамiки:    
  установка ACDIS 400 S1 для лазерного наплавлення - " - 1
  установка плазмово-порошкової наплавки Starweld PTA 150H, HETTIGER STELLITE - " - 1
  iонно-плазмова установка МАП-3 - " - 1
  плазмотрон для напилення порошкових матерiалiв марки ПП-25 - " - 1
  шлiфувальний шпиндель - " - 10
8531 80 95 10 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530:
- iнше устаткування:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  сигналiзатори граничних обертiв типу СПО - " - 50
  свiтлосигналiзатор типу МС - " - 50
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв:    
  мiкровимикачi марки В622АГ штук 1000
  розетки, вилки, кабельнi затискачi, контакти - " - 3000
  автомати захисту типу АЗСГК - " - 200
  реле типу ТКЕ - " - 200
  контактор типу ТКД; ТКС - " - 100
  мiкровимикачi марки А812К - " - 100
  мiкровимикачi марки В311 - " - 140
  вимикачi типу В - " - 100
  штепселi, розетки - " - 100
  електроз'єднувачi - " - 3000
  контактний пристрiй типу КУ - " - 300
  апаратура електрична: з'єднувачi та контактнi елементи - " - 400
  коробка сполучна марки КС2 - " - 3000
  колодка з'єднувальна типу К - " - 120
  електричнi з'єднувачi (конектори) для проводiв i кабелiв: затискач кабелю, з'єднувачi, контакти - " - 230
  косинець марки УЭ-90-18-4ЕТ; - " - 1000
  сигналiзатор тиску теплостiйкий вiбростiйкий типу МСТВ - " - 30
  сигналiзатор перепаду тиску електричний типу СП штук 50
  сигналiзатор перепаду тиску пального теплостiйкий типу СПТ - " - 50
8543 Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi цiєї групи не описанi або не зазначенi:    
  ультразвуковий генератор типу УЗГ - " - 100
8544 Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями:    
  колектор термопар типу КТ штук 50
9025 19 80 98 Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв:
- термометри та пiрометри, не об'єднанi з iншими приладами:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi:
----- iншi
   
  сигналiзатор типу УСПД - " - 70
  термопари типу Т - " - 900
9025 90 00 95 Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв:
- частини i приладдя:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  датчики температури гальмування типу П - " - 400
  термопари типу Т - " - 2500
  датчики температури термоелектричний типу Т - " - 900
  датчики температури типу Т - " - 900
  датчики температури типу П штук 400
  приймачi температури типу П - " - 900
  приймач типу П - " - 900
  колектор термопар типу КТ - " - 30
  колодки типу К - " - 100
9026 20 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- для вимiрювання або контролю за тиском:
   
  датчики диференцiального манометра типу ДМД - " - 55
  датчик перепаду тиску типу ДПТ - " - 55
  датчик тахометра типу ДТЭ штук 65
  датчик масломiра типу ДМ - " - 115
  сигналiзатор перепаду тиску палива теплостiйкий типу СПТ - " - 80
  сигналiзатор перепаду тиску електричний типу СП - " - 50
  датчики типу ДРП - " - 100
  малогабаритний датчик тиску типу МДДФ У - " - 100
  датчик логарифмiчний типу ДОЛ - " - 100
  датчик сумарного вiдношення тиску типу ДОТ - " - 200
  датчик iндуктивний теплостiйкий типу ДИТ - " - 200
9026 90 00 00 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- частини i приладдя
   
  сигналiзатор тиску теплостiйкий вiбростiйкий типу МСТВ - " - 30
  датчики диференцiального манометра типу ДМД - " - 55
  датчик перепаду тиску типу ДПТ - " - 55
  датчик тахометра типу ДТЭ - " - 65
  датчик масломiра типу ДМ - " - 115
  датчики частоти обертiв типу ДТА, ДЧВ, VIT - " - 150
  сигналiзатор тиску типу МСТВ - " - 30
  сигналiзатор типу УСПД - " - 70
  сигналiзатор перепаду тиску електричний типу СП - " - 50
  сигналiзатор перепаду тиску палива теплостiйкий типу СПТ - " - 50
  датчики надлишкового, абсолютного тиску типу АРТ - " - 500
  перемикач кiнцевої теплостiйкостi типу ПКТ - " - 170
  сигналiзатор помпажа типу ПС - " - 100
  датчики температури типу П - " - 200
  датчики температури типу Т - " - 400
  приймач температури типу П - " - 400
  термопари типу Т - " - 400
  високотемпературнi датчики обертiв штук 100
  демпфер типу Д - " - 100
  датчики витрати палива типу ДРТ - " - 300
  датчики вимiрювання мастил типу ДМ - " - 160
  датчики важiльно-поплавковi типу ДРП - " - 160
  датчик-сигналiзатор рiвня марки ДСУ - " - 160
  сигналiзатори типу: МСТВ; МСТ; СП; СПТ; ССК; ПС; СО - " - 100
  пульт наземної перевiрки типу ПНП - " - 1500
9027 Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми:    
  аналiзатор ELTRA ONH-2000 - " - 1
  спектрометр Q4 TASMAN170 - " - 1
9029 10 00 10 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:
- лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та аналогiчнi прилади:
-- лiчильники числа обертiв, електричнi та електроннi для цивiльної авiацiї
   
  датчик частоти обертання типу ДЧВ - " - 200
9029 90 00 30 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:
- частини i приладдя:
-- тахометрiв, лiчильникiв кiлькостi обертiв, спiдометрiв, для цивiльної авiацiї
   
  датчик частоти обертання типу ДТА - " - 200
  високотемпературнi датчики обертiв типу VIT - " - 200
  датчик тахометра типу ДТЭ - " - 65
9030 31 00 00 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:
- iншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi:
-- вимiрювальнi прилади унiверсальнi, без записувального пристрою
   
  ватметр штук 2
  калiбратор-вимiрювач стандартних сигналiв КИСС-03 - " - 1
9030 32 00 00 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:
- iншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi:
-- вимiрювальнi прилади унiверсальнi, iз записувальним пристроєм
   
  ватметр - " - 2
  калiбратор-вимiрювач стандартних сигналiв КИСС-03 - " - 1
9030 89 30 00 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:
- iншi прилади та апаратура:
-- iншi:
--- електроннi
   
  вимiрювально-обчислювальний комплекс типу МIС в комплектi - " - 20
9031 80 34 00 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:
- iншi прилади, пристрої та машини:
-- електроннi:
--- для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами:
---- iншi
   
  перетворювач кутових перемiщень типу ЛИР штук 10
  трансформатор типу ДБСКТ - " - 28
  датчик типу ЛДТ - " - 55
9031 90 85 00 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:
- частини i приладдя:
-- iншi
   
  датчики вiбрацiї типу СА - " - 30
  датчики вiбрацiї типу МВ - " - 10
9032 81 00 00 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- iншi прилади та апаратура:
-- гiдравлiчнi або пневматичнi
   
  автомат керування клапанами типу 4017 - " - 300
  регулятор паливний типу 4018 - " - 100
  регулятор частоти обертання вiльної турбiни типу 4019 - " - 80
  автомат керування заслiнкою ВМТ типу 4200 - " - 50
  регулятор регулювальних направляючих апаратiв типу 4199 - " - 30
  регулятор регулювального вхiдного направляючого апарата типу 4809 - " - 25
  регулятор регулювальної заслiнки типу 4200 - " - 50
  регулятор регулювальних направляючих апаратiв типу 4208 - " - 30
  агрегат керування реверсивним пристроєм типу 4079 - " - 50
  блок резервного керування РНА типу 4844 - " - 50
  регулятор паливний типу 4227 - " - 50
  автомат керування клапанами перепуску повiтря типу 4868 - " - 30
  автомат керування клапанами перепуску повiтря типу 4866 - " - 30
  автомат керування клапанами перепуску повiтря типу 4867 - " - 60
  автомат резервного запуску типу 4256 - " - 60
  регулятор регулювальних вхiдних направляючих апаратiв типу 4245 штук 60
  регулятор повiтряного гвинта типу P-("MT-Propeller", "AVIA PROPELLER") - " - 10
  регулятор гвинтовентилятора типу РСВ - " - 100
9032 89 00 00 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- iншi прилади та апаратура:
-- iншi
   
  блок регулювання та контролю типу ЭЦР - " - 60
  блок регулювання та контролю типу ЭСУ - " - 30
  датчик типу ДСК - " - 70
  блок граничних регуляторiв типу БПР - " - 55
  обмежувач частоти обертання вiльної турбiни типу 4252 - " - 55
  електронний блок типу ЭСУ - " - 60
  блок керування та контролю електронний цифровий типу ЭСУ - " - 40
  блок типу РДЦ - " - 40
  регулятор температури мiкропроцесора марки "Протерм-100" - " - 120
  регулятор частоти обертання вiльної турбiни типу 4019 - " - 10
  комплексний регулятор типу КРД - " - 40
  регулятор двигуна цифровий типу РДЦМВ - " - 50
  приймачi типу П - " - 60
  диференцiйно-трансформаторнi датчики типу ЛДТ - " - 250
  блок типу ECU - " - 40
  електронний блок зберiгання даних типу БХД - " - 20
  гвинтовентилятор типу СВ - " - 50
  повiтрянi гвинти типу MTV - " - 10
  повiтрянi гвинти типу AV - " - 10
3204 90 00 00 Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або невизначеного хiмiчного складу:
- iншi:
   
  рiдини для люмiнесцентної дефектоскопiї марки ЛЖ-6А кiлограмiв 4000
7222 30 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- iншi прутки та бруски:
   
  прутки з корозiйностiйкої сталi - " - 4000
7508 Iншi вироби нiкелевi:    
  зварнi кiльцевi заготовки, суцiльнокатанi кiльцевi заготовки з нiкелевих сплавiв - " - 5000
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:    
  диски з титанового сплаву, зварнi кiльцевi заготовки з титанового сплаву кiлограмiв 2000
8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини:    
  електроерозiйний прошивний верстат з числовим програмним керуванням типу SARIX модель MACHLINE або аналог штук 4
  установка лазерного наплавлення з числовим програмним керуванням типу ACDIS 400 S1 або аналог - " - 2
  електроiскровий погружний дротово-вирiзний верстат з КЧПК-генератором модель SLC600 Premium Plus типу Sodick або аналог - " - 3
  електроерозiйний прошивний верстат з числовим програмним керуванням типу AGIE CHARMILLES або аналог - " - 2
8457 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу:    
  п'ятиосьовий високопродуктивний оброблювальний центр портальної конструкцiї типу VERSA 825 з системою ЧПК або аналог - " - 3
  токарно-оброблювальний центр з ЧПК типу OKUMA або аналог - " - 3
  токарно-фрезерний центр з ЧПК типу DMG або аналог - " - 3
  вертикальний фрезерний оброблювальний центр 3+1 з ЧПК типу HURON або аналог - " - 2
  трьохосьовий фрезерний оброблювальний центр з ЧПК типу FEHLMANN модель PICOMAX типу P60-HSC або аналог - " - 3
  установка роботизована для шлiфування i полiрування лопаток з числовим програмним керуванням типу AV&R Vision&Robotics або аналог - " - 3
8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi:    
  токарний верстат з ЧПК типу WEILER E150 або аналог - " - 2
  токарний верстат з ЧПК типу OKUMA або аналог штук 3
  токарно-фрезерний верстат з ЧПК типу DMG або аналог - " - 3
  токарний верстат з ЧПК типу Goratu GEMINIS
GT7G2-1600х2М або аналог
- " - 2
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:    
  напiвавтоматичний шлiфувально-полiрувальний верстат типу SS 100 BHI або аналог - " - 2
  вiброустановка з ЧПК типу ROSLER або аналог - " - 2
  п'ятикоординатний шлiфувальний верстат з ЧПК типу WALTER або аналог - " - 2
  установка роботизована для шлiфування i полiрування лопаток з числовим програмним керуванням типу AV&R Vision&Robotics або аналог - " - 3
8461 Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  стрiчкопильний верстат типу BEHRINGER або аналог - " - 2
8463 Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу - " - 2
8466 Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для обладнання товарних позицiй 8456 - 8465, включаючи пристрої для крiплення iнструментiв або деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi головки, дiлильнi головки та iншi спецiальнi пристрої для верстатiв; крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт:    
  електрошпиндель - " - 10
8471 60 70 00 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї    
  у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  - пристрої введення aбо виведення, що мiстять або не мiстять в одному корпусi запам'ятовувальнi пристрої:
-- iншi:
   
  безконтактна контрольно-вимiрювальна машина типу ATOSII Triple Scan GOM Precise Industrial 3D metrology або аналог штук 2
8477 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  автоматичний електрогiдравлiчний прес типу PR36 або аналог - " - 2
8483 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса, зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):    
  кульково-гвинтова пара - " - 10
8514 40 00 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- iнше iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв:
   
  вакуумна термiчна пiч типу SECO/VARWIC або аналог - " - 2
8515 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричнi (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi, магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричнi машини та апарати для гарячого напилення металiв або металокерамiки - " - 2
9027 Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми:    
  газоаналiзаторна система типу NGA 2000 EMERSON або аналог штук 2
  газоаналiзатор типу Testo-350 з програмним забезпеченням i блоком аналогових виходiв або аналог - " - 2
9030 89 30 00 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:
- iншi прилади та апаратура:
-- iншi:
--- електроннi:
   
  унiверсальний багатоканальний вимiрювально-обчислювальний комплекс MIC-036/WinПОС Exp (MC-227R3-13, MC-227K1-4, MC451-1, ME-402-3) або аналог - " - 3
  унiверсальний багатоканальний вимiрювально-обчислювальний комплекс MIC355M/WinПОС Exp (MX-224-6) або аналог - " - 3
9031 80 34 00 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:
- iншi прилади, пристрої та машини:
-- електроннi:
--- для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами:
---- iншi:
   
  робоча станцiя для калiбровки датчикiв вiбрацiї типу TMS модель 9155D або аналог - " - 2
3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:    
  проявник для капiлярної дефектоскопiї рiдина марки ПР-1 кiлограмiв 5000
3506 10 00 98 Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви), не включенi до iнших товарних позицiй; продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:
- продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:
-- iншi:
--- iншi
   
  клей - " - 10
3824 10 00 90 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
- готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв:
-- iншi
   
  керамiчна паста кiлограмiв 500
3907 30 00 00 Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах:
- смоли епоксиднi
   
  смола епоксидна - " - 20
7222 11 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:
-- круглого поперечного перерiзу:
   
  дiаметром менш як 80 мм, з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 6000
  дiаметром менш як 80 мм, з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % - " - 6000
7222 30 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої)    
  сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- iншi прутки та бруски:
   
  кованi, з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше - " - 15000
  кованi, з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % кiлограмiв 15000
  iншi - " - 15000
7226 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:    
  без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi) - " - 1000
7228 Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:    
  прутки та бруски з кремнiєво-марганцевої сталi - " - 10000
  прутки та бруски без подальшого оброблення пiсля гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування - " - 2000
7504 00 00 00 Порошки та луска нiкелевi:    
  порошки на нiкелевiй основi - " - 1500
7508 Iншi вироби нiкелевi:    
  зварнi кiльцевi заготовки, суцiльнокатанi кiльцевi заготовки з нiкелевих сплавiв, у тому числi зразки, проби - " - 5000
7605 Дрiт алюмiнiєвий    
  дрiт з алюмiнiєвих сплавiв - " - 1000
7616 Iншi вироби алюмiнiєвi:    
  штамповки, поковки з алюмiнiєвих сплавiв, у тому числi зразки, проби - " - 2000
  кiльця суцiльнокатанi, суцiльнокатанi точнi, суцiльнокатанi механiчно обробленi з алюмiнiєвих сплавiв, у тому числi зразки, проби - " - 2000
  суцiльнокатанi кiльцевi заготовки з алюмiнiєвих сплавiв, у тому числi зразки, проби кiлограмiв 2000
8102 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт:    
  лист молiбденовий - " - 1300
8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини:    
  електроерозiйний прошивний верстат з ЧПК штук 6
  установка лазерного наплавлення з ЧПК - " - 2
  електроiскровий погружний дротовий вирiзний верстат з КЧПК-генератором - " - 3
  дротовий вирiзний електроерозiйний верстат з ЧПК - " - 1
  високопродуктивний верстат для лазерного розкрою з ЧПК - " - 1
8457 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу:    
  п'ятиосьовий високопродуктивний оброблювальний центр портальної конструкцiї з системою ЧПК - " - 3
  токарно-оброблювальний центр з ЧПК - " - 3
  токарно-фрезерний оброблювальний центр з ЧПК - " - 3
  вертикальний фрезерний оброблювальний центр з ЧПК - " - 2
  трьохосьовий фрезерний оброблювальний центр з ЧПК - " - 3
  установка роботизована для шлiфування i полiрування лопаток з ЧПК штук 3
  фрезерний оброблювальний центр з ЧПК - " - 1
  комплекс для лазерного розкрою з ЧПК - " - 1
8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi:    
  токарний верстат з ЧПК - " - 7
  токарно-фрезерний верстат з ЧПК - " - 3
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458:    
  координатно-розточувальний верстат з ЧПК - " - 1
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:    
  напiвавтоматичний шлiфувально-полiрувальний верстат з ЧПК - " - 2
  вiброустановка з ЧПК - " - 2
  п'ятикоординатний шлiфувальний верстат з ЧПК - " - 2
  установка роботизована для шлiфування i полiрування лопаток з ЧПК - " - 3
8461 Верстати поздовжньостругальнi, поперечностругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  стрiчкопильний верстат з ЧПК штук 2
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище:    
  трубозгинальний верстат з ЧПК - " - 1
8466 Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для обладнання товарних позицiй 8456 - 8465, включаючи пристрої для крiплення iнструментiв або деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi головки, дiлильнi головки та iншi спецiальнi пристрої для верстатiв; крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт:    
  роботизований осередок - " - 1
8477 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  автоматичний електрогiдравлiчний прес - " - 2
  3D-принтер - " - 2
8479 89 97 90 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi:
- iншi машини та механiчнi пристрої:
-- iншi:
--- iншi:
   
  комплект обладнання для осушування стисненого повiтря штук 1
  3D-принтер - " - 2
  модельний прес - " - 1
8501 61 20 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- генератори змiнного струму (синхроннi генератори):
-- потужнiстю не бiльш як 75 кВ·А:
--- потужнiстю не бiльш як 7,5 кВ·А:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  вiбрацiйний генератор з пiдсилювачем - " - 1
8514 20 10 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- печi та камери iндукцiйнi або дiелектричнi:
-- печi та камери iндукцiйнi
   
  вакуумна плавильна пiч - " - 1
  установка вакуумна плавильна - " - 1
  вертикальна вакуумна плавильна пiч - " - 1
8514 40 00 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- iнше iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв:
   
  вакуумна термiчна пiч - " - 2
9026 90 00 00 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- частини i приладдя:
   
  датчики абсолютного тиску типу АРТЕ штук 300
9027 Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми:    
  газоаналiзуюча система - " - 2
  газоаналiзатор з програмним забезпеченням i блоком аналогових виходiв - " - 2
9030 89 30 00 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:
- iншi прилади та апаратура:
-- iншi:
--- електроннi:
   
  унiверсальний багатоканальний вимiрювально-обчислювальний комплекс типу MIC - " - 6
9031 80 20 20 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:
- iншi прилади, пристрої та машини:
-- електроннi:
--- для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами:
---- iншi:
   
  робоча станцiя для калiбровки датчикiв вiбрацiї штук 2
  безконтактна контрольно-вимiрювальна машина - " - 2
  прилад для вимiрювання шорсткостi поверхонь - " - 1
9032 89 00 00 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- iншi прилади та апаратура:
-- iншi:
   
  електронний блок типу ЕЕС в комплектi - " - 15
  демонстратор блока типу ЕЕС - " - 15
Публiчне акцiонерне товариство "Мотор Сiч"
2707 99 80 00 Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi:
- iншi:
   
  продукт МФСН-А кiлограмiв 500
2710 19 81 00 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти:
- нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв, причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв, за виключенням тих, що мiстять бiодизель та вiдпрацьованi нафтопродукти:
-- iншi:
--- середнi дистиляти:
---- мастильнi матерiали; iншi масла та дистиляти:
----- для iнших цiлей:
------ масла моторнi, компресорнi, турбiннi
   
  олива МС-8п тонн 200
  олива ЛЗ-240 - " - 2
  олива Turbonycoil 210A - " - 15
2710 19 99 00 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти:
- нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв, за виключенням тих, що мiстять бiодизель та вiдпрацьованi нафтопродукти:
-- iншi:
--- важкi дистиляти:
---- мастильнi матерiали; iншi масла та дистиляти:
----- для iнших цiлей:
------ iншi мастильнi матерiали та iншi дистиляти:
   
  мастило ВНIIНП 225 тонн 1
2712 20 90 00 Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, парафiн сирий, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результатi синтезу або iнших процесiв, забарвленi або незабарвленi:
- парафiн iз вмiстом нафтопродуктiв менш як 0,75 мас. %:
-- iншi:
   
  парафiн типу П-2 - " - 50
2818 10 Корунд штучний з визначеним або не визначеним хiмiчним складом з вмiстом оксиду алюмiнiю 98,5 % мас. % або бiльше, з вмiстом менше 50 % загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм:
- корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:
   
  шлiфзерно 25А (ДЕСТ 28818-90) - " - 200
  мiкрошлiфпорошок 25А (ТУ 3988-075-00224450-99) - " - 30
2827 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди; бромiди та бромiд оксиди; йодиди та йодид оксиди:    
  сольова сумiш БМФ - " - 5
2835 Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфiти) та фосфати; полiфосфати, визначеного або невизначеного хiмiчного складу:    
  капiрофос (калiй пiрофосфорнокислий) - " - 30
3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:    
  композицiя ФБФ-74Д - " - 20
3403 99 00 10 Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв,одержаних з бiтумiнозних мiнералiв:
- iз вмiстом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних матерiалiв:
-- iншi:
--- засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв
   
  мастило ВНIIНП 220 кiлограмiв 40
  олива BP Turbo Oil 2380 тонн 250
  мастило ВНIIНП 232 кiлограмiв 30
  мастило ВНIIНП 286 (ЕРА) - " - 400
  мастило ПФМС 4с - " - 100
  мастило Циатiм 221 тонн 2
3506 91 00 90 Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви), не включенi до iнших товарних позицiй; продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:
- iншi:
-- адгезиви (клеїльнi препарати) на основi полiмерiв товарних позицiй 3901 - 3913 або каучуку:
--- iншi:
   
  клей ВК-26М кiлограмiв 30
  клей ВК-58 - " - 20
3824 10 00 90 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
- готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв:
-- iншi:
   
  зв'язуюче СП-97С тонн 1
  зв'язуюче СФП-011Л - " - 2
  водне сполучення Ludox SK тонн 100
3824 90 65 00 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
- iншi:
-- iншi:
--- допомiжнi продукти для ливарних виробництв (крiм зазначених у товарнiй категорiї 3824 10 00)
   
  пресматерiал АТМ-У - " - 3
3907 30 00 00 Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах:
- смоли епоксиднi:
   
  смола ЕД-20 - " - 2
  смола УП-631У кiлограмiв 30
3909 Амiноальдегiднi смоли, фенолоальдегiднi смоли та полiуретани у первинних формах:    
  смола 341А тонн 1
  полiуретан СКУ-7Л кiлограмiв 200
3917 Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад, з'єднання, колiна, муфти) iз пластмаси:    
  трубка Радпласт - " - 4500
3919 Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi форми з пластмаси самоклейнi, у рулонах або не у рулонах:    
  стрiчка Герлен - " - 200
  стрiчка з липким шаром полiетиленова - " - 100
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами:    
  пластикат ПП-В тонн 5
  мiкросфери склянi МС кiлограмiв 30
  скло органiчне СО штук 50
  скло органiчне АО - " - 50
  стрiчка фторопластова кiлограмiв 200
  плiвка неорiєнтована марки НПА-ТС кiлограмiв 200
  полiмерсотопласт куб. метрiв 5
3921 Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси:    
  полiуретан ROHACELL HERO 110 штук 150
4002 Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формi пластин, листiв чи стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 з одним з продуктiв цiєї товарної позицiї у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:    
  каучук СКБ-50Р кiлограмiв 192000
4005 Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:    
  гумова сумiш з доданням сажi (вуглецю або дiоксину кремнiю) - " - 35000
  гумова сумiш - " - 35000
4009 Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад, патрубками, колiнами, з'єднаннями):    
  трубки екрануючi метрiв 20000
  рукава прокладкової конструкцiї без фiтингiв - " - 25000
  рукава гумовi напiрнi з нитяним посиленням - " - 20000
4011 30 00 30 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi:
- для лiтальних апаратiв:
-- для цивiльної авiацiї:
   
  шина 400 х 150 мод. 7, 600 х 180 мод. 13 штук 120
  шина 480 х 200 мод. 14, 480 х 200 мод. 14А - " - 120
  шина 620 х 180 мод. 3, 620 х 180 мод. 3А - " - 120
  шина 865 х 280 мод. 1А - " - 60
  шина 595 х 185 мод. 14А - " - 60
4011 30 00 90 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi:
- для лiтальних апаратiв:
-- iншi:
   
  шина 400 х 150 мод. 7, 600 х 180 мод. 13 - " - 120
  шина 480 х 200 мод. 14, 480 х 200 мод. 14А - " - 120
  шина 620 х 180 мод. 3, 620 х 180 мод. 3А - " - 120
  шина 865 х 280 мод. 1А - " - 60
  шина 595 х 185 мод. 14А штук 60
4016 Iншi вироби з вулканiзованої гуми, крiм твердої:    
  бак м'який паливний типу 8АТ, 8ТВ - " - 720
  профiль гумовий кiлограмiв 4500
  прокладка iз вулканiзованої гуми штук 2500
  ущiльнювач типу 8Г8 - " - 1000
  дiафрагма гiдроакумулятора 15-5303-10-6 - " - 60
  кiльця ущiльнювальнi типу РУ - " - 9000
7007 Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове:    
  скло електроопалювальне В8БП - " - 60
  скло переднє В8БП - " - 60
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини):    
  склонитка ЕС кiлограмiв 20
  теплозвукоiзоляцiйний матерiал АТМ-3-20 штук 3240
  теплоiзоляцiйний матерiал АТМ-11М - " - 40
  препрег склотекстолiту тонн 1,5
  стрiчка кремнеземна КЛШ кiлограмiв 200
  тканина кремнеземна КТ-11-13 метрiв 800
  тканина АТОМ-1 - " - 800
  модельний вiск Паракаст тонн 60
  тканина кремнеземна з пiровуглецевим покриттям марки РПС-Н-290 пог. метрiв 300
  препрег ТС 420 кв. метрiв 1500
  склопанчоха метрiв 50000
7214 10 00 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- кованi:
   
  прутки з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування, кованi тонн 40
7214 20 00 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- що мають вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування:
   
  прутки з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування, що мають вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування тонн 10
7214 30 00 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi, з автоматної сталi
   
  прутки з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування, з автоматної сталi - " - 5
7214 99 31 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше:
   
  прутки з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше - " - 12
7214 99 39 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 80 мм:
   
  прутки з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 80 мм - " - 15
7214 99 50 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi:
   
  прутки з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування тонн 20
7214 99 71 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi, з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше: круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше:
   
  прутки з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування, з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше: круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше - " - 10
7214 99 79 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi, з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше: круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 80 мм:
   
  прутки з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування, з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 80 мм - " - 15
7214 99 95 00 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- iншi прутки з вуглецевої сталi:
   
  iншi прутки з вуглецевих марок сталi тонн 20
7215 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi:    
  прутки та бруски з вуглецевих марок сталi - " - 80
7218 Сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах; напiвфабрикати з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:    
  поковки, штамповки, поковки штампованi, заготовки, заготовки обточенi (вали), заготовки механiчно обробленi (вали), кiльця з корозiйностiйкої сталi, у тому числi проби (зразки, частини, кiльцевi припуски) - " - 400
7219 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм або бiльше:    
  листовий прокат 12Х18Н10Т гарячекатаний завтовшки 10 - 80 мм - " - 150
  листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 10 - 14 мм - " - 60
  листовий прокат ЭП718ИД гарячекатаний завтовшки 10 мм та вище - " - 35
  листовий прокат 14Х17Н2 гарячекатаний завтовшки 10 - 30 мм - " - 25
  листовий прокат ЭП609Ш гарячекатаний завтовшки 10 - 15 мм - " - 20
  листовий прокат ЭИ962Ш гарячекатаний завтовшки 10 мм и вище - " - 30
  листовий прокат 12Х18Н10Т гарячекатаний завтовшки 4,75 - 10 мм - " - 120
  листовий прокат ЭП609Ш гарячекатаний завтовшки 4,75 - 10 мм - " - 18
  листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 4,75 - 10 мм - " - 40
  листовий прокат ЭП718ИД гарячекатаний завтовшки 4,75 - 10 мм - " - 45
  листовий прокат 14Х17Н2 гарячекатаний завтовшки 4,75 - 10 мм - " - 20
  листовий прокат ЭП609Ш гарячекатаний завтовшки 3 - 4,75 мм - " - 15
  листовий прокат ЭИ962Ш гарячекатаний завтовшки 4,75 - 10 мм - " - 50
  листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм - " - 20
  листовий прокат ЭП718ИД холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм - " - 15
  листовий прокат 12Х18Н10Т холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм тонн 100
  листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм - " - 20
  листовий прокат ЭП718ИД холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм - " - 15
  листовий прокат 14Х17Н2 холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм - " - 15
  листовий прокат ЭИ962Ш холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм - " - 10
  листовий прокат 12Х18Н10Т холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм - " - 160
  листовий прокат ЭП410 холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм - " - 10
  листовий прокат ЭИ878 "Н", ЭИ878 холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм - " - 25
  листовий прокат ЭИ811 холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм - " - 17
  листовий прокат ЭП437холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм - " - 20
  листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм - " - 30
  листовий прокат ЭП718ИД холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм - " - 20
  листовий прокат ЭП696АВД холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм - " - 15
  листовий прокат 14Х17Н2 холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм - " - 20
  листовий прокат ЭП609Ш холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм - " - 15
  листовий прокат ЭИ962Ш холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм тонн 15
  листовий прокат 12Х18Н10Т холоднокатаний завтовшки 0,5 - 1 мм - " - 50
  листовий прокат ЭП410 холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм - " - 10
  листовий прокат ЭИ878 "Н", ЭИ878 холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм - " - 25
  листовий прокат ЭИ811холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм - " - 15
  листовий прокат ЭП437 холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм - " - 20
  листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм - " - 30
  листовий прокат ЭП718ИД холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм - " - 15
  листовий прокат ЭП696АВД холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм тонн 15
  листовий прокат 14Х17Н2 холоднокатаний завтовшки 0,5 - 1 мм - " - 20
  листовий прокат ЭП609Ш холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм - " - 15
  листовий прокат ЭИ962Ш холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм - " - 15
7220 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки менш як 600 мм:    
  стрiчка з нержавiючої сталi 12Х18Н10Т, 12Х17Г9АН4, 10Х15Н27Т3МР ВД, 10Х11Н23Т3МР ВД завтовшки 0,3 - 1 мм - " - 20
  стрiчка з нержавiючої сталi ХН38ВТ завтовшки 0,4 - 1 мм - " - 20
  стрiчка з нержавiючої сталi 12Х18Н10Т завтовшки 0,1 - 0,3 мм - " - 20
7222 11 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:
-- круглого поперечного перерiзу:
--- дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою:
   
  прутки з нержавiючої корозiйностiйкої сталi (2,5 % або бiльше нiкелю) - " - 80
  прутки iз корозiйностiйкої сталi (2,5 % або бiльше нiкелю) - " - 200
  прутки iз корозiйностiйкої сталi круглого поперечного перерiзу (2,5 % або бiльше нiкелю) - " - 200
  прутки з нержавiючої корозiйностiйкої сталi (менш як 2,5 % нiкелю) - " - 50
7222 30 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- iншi прутки та бруски:
-- кованi, з масовою часткою:
   
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi (iншi) - " - 20
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi (нiкелю 2,5 % або бiльше) - " - 100
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi (нiкелю менше як 2,5 %) тонн 95
  прутки з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi (iншi) - " - 10
7224 90 18 00 Iнша сталь легована; прутки та бруски порожнистi для бурових робiт з легованої або нелегованої сталi:
- iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей:
-- iншi:
--- iншi:
---- прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу:
----- кованi:
   
  поковки, штамповки, поковки штампованi з легованої сталi, штамповки вала, штампована заготiвка, заготовки обточенi (вали), заготовки механiчно обробленi (вали), у тому числi проби (зразки, частини, кiльцевi припуски) - " - 200
7224 90 38 00 Iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi:
----- гарячекатанi або одержанi безперервним литтям:
------ iншi:
   
  кiльця розкатнi, розкатнi механiчно обробленi, зваренi, зваренi механiчно обробленi, суцiльнокатанi, суцiльнокатанi механiчно обробленi, суцiльнокатанi точнi, суцiльнокатанi точнi механiчно обробленi, поковки, поковки механiчно обробленi, у тому числi проби (зразки) - " - 200
7228 Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:    
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (з швидкорiзальної сталi) - " - 70
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (з кремнемарганцевої сталi) - " - 5
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (з кремнемарганцевої сталi, гарячекатанi, гарячетягнутi або пресованi, без подальшої обробки, крiм плакування) - " - 20
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (iнший) тонн 30
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльш як 1,15 %, та хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та, можливо, молiбдену 0,5 % або менше) - " - 3
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (з круглим поперечним перерiзом дiаметром 80 мм або бiльше) - " - 3
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (iншi прутки та бруски без подальшої обробки пiсля гарячої прокатки, гарячого волочiння або пресування) - " - 10
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (iншi прутки та бруски без подальшої обробки пiсля гарячої прокатки, гарячого волочiння або пресування, з круглим поперечним перерiзом дiаметром 80 мм або бiльше) - " - 5
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (iншi прутки та бруски без подальшої обробки пiсля гарячої прокатки, гарячого волочiння або пресування: з круглим поперечним перерiзом дiаметром менш як 80 мм) - " - 5
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (iншi прутки та бруски без подальшої обробки пiсля гарячої прокатки, гарячого волочiння або пресування, iншi) - " - 10
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (iншi прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi) - " - 2
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (iншi прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi:
- з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, та хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та можливо, молiбдену 0,5 % або менше; iншi)
- " - 2
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (iншi прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi: з круглим поперечним перерiзом дiаметром 80 мм або бiльше) - " - 2
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (iншi прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi, з круглим поперечним перерiзом дiаметром менш як 80 мм) тонн 2
  прутки iз легованої та iнструментальної сталi (iншi прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi, iншi) - " - 5
7304 31 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
- iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металiв:
-- холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):
   
  труби холоднотягнутi або холоднокатанi - " - 50
7304 39 52 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
- iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металiв:
-- iншi:
--- iншi:
---- труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):
------ оцинкованi:
   
  труби холоднотягнутi або холоднокатанi - " - 50
7304 41 00 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
- iншi, круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):
-- холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненнi у холодному станi):
   
  труби холоднотягнутi або холоднокатанi iз корозiйностiйкої (нержавiючої сталi) - " - 50
7304 49 93 00 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
- iншi, круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):
--- iншi:
---- зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм
   
  труби з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi) тонн 50
7304 59 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
- iншi, круглого поперечного перерiзу, з iншої легованої сталi):
-- iншi:
   
  труби холоднотягнутi або холоднокатанi, труби з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi), легованi - " - 50
  труби гарячого прокатування, легованi (зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм) - " - 50
7304 90 00 00 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
- iншi:
   
  труби гарячого прокатування, легованi - " - 50
7326 Iншi вироби з чорних металiв:    
  штамповки, поковки, штампованi заготовки валiв, штамповки валiв, штампованi заготовки, заготовки обточенi (вали), заготовки механiчно обробленi (вали), у тому числi проби (зразки, частини, кiльцевi припуски) - " - 400
  крiпильне кiльце штук 900
  штуцер бортовий типу 3509С50 - " - 450
  замок ДГ-64, ДГ-64М, ДГ-64М-10, ДГ-65 - " - 240
  пiдвiска 8АТ-9600-00, 8АТ-9600-700 - " - 120
  кiльця розкатнi, розкатнi механiчно обробленi, зваренi, зваренi механiчно обробленi, суцiльнокатанi, суцiльнокатанi механiчно обробленi, суцiльнокатанi точнi, суцiльнокатанi точнi механiчно обробленi, поковки, штамповки, поковки механiчно обробленi, у тому числi проби (зразки) тонн 560
7409 Плити, листи та стрiчки (полоса) з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм:    
  на основi мiдi та нiкелю - " - 40
7502 Нiкель необроблений:    
  дрiб нiкелева карбонiльна - " - 9
  сплави нiкелевi у виглядi пруткової заготовки, прутки - " - 1120
  сплави нiкелевi у виглядi чушки, у тому числi проби (зразки) - " - 400
7504 00 00 00 Порошки та луска нiкелевi:    
  порошки нiкелевi тонн 36
7505 Прутки, бруски, профiлi та дрiт нiкелевi:    
  прокат жаростiйкий - " - 400
  прутки, бруски, профiлi та дрiт нiкелевi, прутки з нiкелевого сплаву: - " - 800
  пруток з нiкелевого сплаву ХН78Т - " - 5
  дрiт з нiкелевого сплаву 06Х15Н60М15, ХН78Т, ХН60ВТ, ХН50ВМТЮБ, 08Х20Н57М8В8Т3Р - " - 10
7506 Плити, листи, стрiчки та фольга нiкелевi:    
  стрiчки нiкелевi (з нiкелю нелегованого) - " - 9
  листовий прокат ЭИ435 холоднокатаний завтовшки 0,8 - 3,9 мм - " - 30
  листовий прокат ЭИ435 гарячекатаний завтовшки 4 - 30 мм - " - 30
  листовий прокат ЭП648ВИ холоднокатаний завтовшки 0,8 - 3,9 мм - " - 30
  листовий прокатЭИ868 холоднокатаний завтовшки 0,8 - 3,9 мм - " - 25
  листовий прокат ЭИ868 гарячекатаний завтовшки 4 - 14 мм тонн 20
  стрiчка з нiкелевого сплаву ХН78Т, ХН60ВТ завтовшки 0,05 - 0,8 мм - " - 10
  стрiчка з нiкелевого сплаву 68НХВКТЮВИ завтовшки 0,2 - 2 мм - " - 20
7508 Iншi вироби нiкелевi:    
  кiльця розкатнi, розкатнi механiчно обробленi, зваренi, зваренi механiчно обробленi, суцiльнокатанi, суцiльнокатанi механiчно обробленi, суцiльнокатанi точнi, суцiльнокатанi точнi механiчно обробленi, поковки, поковки механiчно обробленi, профiль гарячетягнутий мiрний, у тому числi проби (зразки) - " - 1040
  штамповки, поковки, поковки штампованi, заготовки з нiкелевого сплаву, заготовки, заготовки дискiв, штампованi заготовки валiв, герметизованi заготовки, штамповки диску шифру ИШО, заготовки обточенi, заготовки механiчно обробленi (диски, цапфи, вали) у тому числi проби (зразки, частини) та кiльцевi припуски - " - 5440
  литi прутковi заготовки, прутки - " - 800
7603 Порошки та луска алюмiнiєвi:    
  порошки неслоїстої структури (з нешаруватою структурою) - " - 42
  порошки слоїстої структури (з шаруватою структурою) тонн 8
7604 Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi:    
  прутки з алюмiнiєвих сплавiв - " - 400
  профiлi з алюмiнiєвих сплавiв - " - 10
7605 Дрiт алюмiнiєвий:    
  дрiт алюмiнiєвий - " - 10
7606 Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм:    
  алюмiнiєвi листи, плити (але менш як 3 мм) - " - 400
  листи з алюмiнiєвих сплавiв (але менш як 3 мм) - " - 90
  листи з алюмiнiєвих сплавiв (3 мм або бiльше, але менш як 6 мм) - " - 40
  плити, листи з алюмiнiєвих сплавiв (6 мм або бiльше) - " - 200
7607 11 90 00 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм:
- завтовшки 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм
- " - 5
7608 Труби та трубки алюмiнiєвi:    
  труби з алюмiнiєвих сплавiв - " - 40
7616 Iншi вироби алюмiнiєвi:    
  заклепки, гайки, пiстони з алюмiнiєвого сплаву штук 200000
  бак гiдродемпферiв 24-1930-800 - " - 60
  штуцер 6023-2 - " - 60
  штуцер 140-7608-10 - " - 60
  штуцер 500.0212.0150.001, 500.0212.0150.002 - " - 120
  штуцер зарядний 3509с50 - " - 60
  штуцер консервацiї 1703А - " - 60
  штуцер 3509с50 - " - 60
  рама монтажна РМ-5, РМ-6 - " - 120
  рама РМ-355Г - " - 60
  кiльця розкатнi, розкатнi механiчно обробленi, зваренi, зваренi механiчно обробленi, суцiльнокатанi, суцiльнокатанi механiчно обробленi, суцiльнокатанi точнi, суцiльнокатанi точнi механiчно обробленi, поковки, поковки механiчно обробленi з алюмiнiєвих сплавiв, у тому числi проби (зразки) тонн 400
  поковки, штамповки, у тому числi проби (зразки) тонн 400
  рами монтажнi типу РМ штук 600
8101 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт:    
  прутки, профiлi, листи, стрiчки, дрiт, електроди вольфрамовi тонн 2
8105 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт:    
  прутки з кобальтових сплавiв - " - 10
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:    
  прутки, бруски, дрiт, профiлi, електроди з титанових сплавiв - " - 15003
  пластини, листи, стрiчки та фольга - " - 1000
  труби i трубки - " - 40
  кiльця розкатнi, розкатнi механiчно обробленi, зваренi, листовi, зваренi механiчно обробленi, суцiльнокатанi, суцiльнокатанi механiчно обробленi, суцiльнокатанi точнi, суцiльнокатанi точнi механiчно обробленi, поковки, поковки механiчно обробленi з титанових сплавiв, у тому числi проби (зразки) - " - 800
  штамповки, поковки, кiльця, у тому числi проби (зразки) - " - 1200
8307 Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без них:    
  металорукава метрiв 20000
8409 10 00 00 Частини, призначенi виключно або переважно для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408:
- для двигунiв авiацiйних:
   
  блок повiтряних масляних радiаторiв типу 5349 штук 450
  радiатори паливно-маслянi типу 62БТ, М1590 - " - 180
  клапан типу 66-01416 - " - 9000
  клапан типу ИМЗ - " - 9000
8411 11 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбореактивнi:
-- тягою не бiльш як 25 кН
   
  авiадвигуни АИ-25 серiї 2, 2Е - " - 20
8411 12 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбореактивнi:
-- тягою понад 25 кН:
   
  авiадвигуни Д-36 серiї 2А штук 20
  авiадвигуни Д-36 серiї 3А - " - 20
8411 22 20 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю понад 1100 кВт:
--- потужнiстю понад 1100 кВт, але не бiльш як 3730 кВт
   
  авiадвигуни АИ-20М серiї 6 - " - 30
  авiадвигуни АИ-20М серiї 6А - " - 50
  авiадвигуни АИ-24ВТ - " - 10
  авiадвигуни АИ-20К - " - 30
  авiадвигуни ТВ3-117ВМ - " - 100
  авiадвигуни ТВ3-117ВМ серiї 02 - " - 100
  авiадвигуни ТВ3-117ВМА - " - 100
  авiадвигуни ТВ3-117ВМА серiї 02 - " - 100
  авiадвигуни ТВ3-117М серiї 0 - " - 100
  авiадвигуни ТВ3-117М серiї 3 - " - 100
  авiадвигуни ТВ3-117МТ серiї 3 - " - 100
8411 22 80 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю понад 1100 кВт:
--- потужнiстю понад 3730 кВт:
   
  авiадвигуни АИ-20Д серiї 4 - " - 50
  авiадвигуни АИ-20Д серiї 5 - " - 50
  авiадвигуни Д-136 - " - 100
  авiадвигуни Д-136 серiї 1 - " - 100
8411 81 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- iншi газовi турбiни:
-- потужнiстю не бiльш як 5000 кВт
   
  допомiжнi силовi установки АИ-9 - " - 20
  допомiжнi силовi установки АИ-9В - " - 20
  допомiжнi силовi установки АИ-9В серiї 1 - " - 20
  допомiжнi силовi установки АИ-9В-1 - " - 30
8411 91 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунiв
   
  регулятор паливний типу 4212 штук 100
  регулятор паливний типу 4212 ремонтний - " - 100
  насос-регулятор типу 4204 - " - 200
  насос-регулятор типу 4204 ремонтний - " - 100
  регулятор паливний типу 4015 - " - 100
  регулятор паливний типу 4015 ремонтний - " - 100
  регулятор паливний типу 935 - " - 100
  регулятор паливний типу 935 ремонтний - " - 100
  паливний регулятор типу 4018 - " - 100
  паливний регулятор типу 4018 ремонтний - " - 100
  регулятор типу 762МА - " - 500
  регулятор типу 762МА ремонтний - " - 500
  командно-паливний агрегат типу КТА-5 - " - 500
  командно-паливний агрегат типу КТА-5 ремонтний - " - 500
  агрегат дозування палива типу АДТ-500 - " - 100
  агрегат дозування палива типу АДТ-500 ремонтний - " - 100
  розподiльник палива типу РТ-157 - " - 200
  розподiльник палива типу РТ-157 ремонтний - " - 200
  регулятор обертiв типу РО-21МС - " - 500
  регулятор обертiв типу РО-21МС ремонтний - " - 500
  регулятор паливний типу 4245 - " - 100
  регулятор паливний типу 4245 ремонтний - " - 100
  регулятор паливний типу 4268 - " - 100
  регулятор паливний типу 4268 ремонтний - " - 100
  регулятор паливний типу 4251 - " - 100
  регулятор паливний типу 4251 ремонтний - " - 100
  автомат управлiння клапанами типу 4867 - " - 100
  автомат управлiння клапанами типу 4867 ремонтний - " - 100
  регулятор типу 4000 - " - 100
  регулятор типу 4000 ремонтний - " - 100
  регулятор типу 4000Ш - " - 100
  розподiльник палива типу РТ-14 - " - 540
  розподiльник палива типу РТ-14 ремонтний - " - 540
  агрегат управлiння компресором типу АУК-14 - " - 120
  агрегат управлiння компресором типу АУК-14 ремонтний штук 120
  компресор повiтряний типу АК - " - 450
  насадок вихлопної труби 242-6810; 140-6810 - " - 720
8412 21 80 10 Iншi двигуни та силовi установки:
- силовi установки та двигуни гiдравлiчнi:
-- лiнiйної дiї (цилiндри):
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  комбiнований агрегат управлiння типу КАУ, РА - " - 360
  цилiндр 500.5340.0020.000 - " - 60
  гiдроцилiндр 8А-5913-60 - " - 60
  гiдроцилiндр 140-5913-060 - " - 60
  цилiндр гiдравлiчний 8А-5103-550 - " - 60
  цилiндр гiдравлiчний 140-4103-400, 140-4104-120 - " - 120
  цилiндр гiдравлiчний 140-5305-100, 140-5309-100 - " - 120
  цилiндр гiдравлiчний 140-7901-600, 140-7901-610 - " - 120
  гiдроцилiндр рампи 468-5320-600 - " - 60
  гiдроцилiндр замка рампи 468-5320-380 - " - 60
  гiдравлiчний цилiндр 8МТВ5-5330-150 - " - 60
  гiдравлiчний цилiндр 8МТВ5-5320-520 - " - 60
  гiдроцилiндр 140-5309-100 - " - 60
  гiдроагрегат 8АТ-5103-550 - " - 60
  механiзм завантаження 8А-5400-120-003, 8А-5400-120-005 - " - 120
  цилiндр упора 140-5913-60 - " - 60
  цилiндр 140-5305-100 - " - 60
8412 29 89 10 Iншi двигуни та силовi установки:
- двигуни гiдравлiчнi силовi:
-- iншi:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  привiд генератора типу ГП-25 - " - 100
  привiд генератора типу ГП-25 ремонтний - " - 100
8412 31 00 91 Iншi двигуни та силовi установки:
- силовi установки та двигуни пневматичнi:
-- лiнiйної дiї (цилiндри):
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  пневмоцилiндр 8ТВ-5600-120 штук 60
  цилiндр герметизацiї 140-5802-100 - " - 60
8413 20 00 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- насоси ручнi, крiм тих, що класифiкованi у пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19:
   
  насос ручний НР01/1, НР01/ОК, НР01/10А - " - 180
  насос ручний НР01-10А, РНМ-1А, РНМ-1К - " - 180
8413 30 80 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- насоси паливнi, маслянi або для охолоджувальних рiдин для поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння:
-- iншi
   
  насос шестерний типу НШ - " - 900
  насоси типу НМ - " - 45
  насос плунжерний типу НП - " - 450
  плунжерний насос - " - 450
8413 50 69 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси поршневi з кривошипно-шатунним механiзмом:
-- iншi:
--- насоси поршневi:
---- iншi
   
  гiдронасос YZB-20F - " - 6
8413 50 80 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси поршневi з кривошипно-шатунним механiзмом:
-- iншi:
--- iншi
   
  насос гiдравлiчний 305.НР-01 - " - 60
  насос-регулятор типу НР-3ВМС - " - 150
  насос-регулятор типу НР-3ВМС ремонтний - " - 150
8413 60 31 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси об'ємнi ротацiйнi:
-- iншi:
--- насоси шестеренчастi:
---- насоси силовi гiдравлiчнi
   
  насос силовий гiдравлiчний штук 20
8413 60 39 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси об'ємнi ротацiйнi:
-- iншi:
--- насоси шестеренчастi:
---- iншi
   
  насос - " - 10
  насос шестеренчастий НШ-39, НШ-39М - " - 120
  насос 463Б - " - 60
  насос 748А, 748Б - " - 120
  насос у зборi 8МТ-6201-10 - " - 60
  насос 501-991-120-001 - " - 120
  насос 703В, 773Н - " - 60
  насос iз трiйником 500.5310.0350.000 - " - 60
  насосна станцiя НС-46; НС-46-6 - " - 120
  насосна станцiя НП27ТМ - " - 60
  гiдронасос основної та дублюючої гiдросистеми НП92А-5 - " - 60
  блок насосiв типу 4016 - " - 100
  блок насосiв типу 4016 ремонтний - " - 100
  блок насосiв типу 934 - " - 100
  блок насосiв типу 934 ремонтний - " - 100
  блок насосiв типу 4244 - " - 100
  блок насосiв типу 4244 ремонтний - " - 100
  блок насосiв типу 4250 - " - 100
  блок насосiв типу 4250 ремонтний - " - 100
  насос пусковий типу 726 - " - 100
  насос пусковий типу 726 ремонтний - " - 100
  насос паливний типу 888 - " - 500
  насос паливний типу 888 ремонтний - " - 500
  насос паливний типу 888 А штук 100
  насос паливний типу 888 А ремонтний - " - 100
  насос флюгерний типу 4080 - " - 500
  насос флюгерний типу 4080 ремонтний - " - 500
  насос подвiйний типу НД-157 - " - 500
  насос подвiйний типу НД-157 ремонтний - " - 500
  насос типу 760 - " - 250
  насос типу 760 ремонтний - " - 250
  насос-регулятор типу НР-500 - " - 60
  насос-регулятор типу НР-500 ремонтний - " - 60
  насос типу 4001 - " - 200
  насос типу 4001 ремонтний штук 200
  насос типу 4001 серiя Ш - " - 200
  насос паливний типу НТ-14 - " - 200
  насос паливний типу НТ-14 ремонтний - " - 200
  iншi насоси об'ємнi ротацiйнi шестеренчастi - " - 15
  агрегат дозування палива типу АДТ-14 - " - 100
8413 60 69 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси об'ємнi ротацiйнi:
-- iншi:
--- насоси шибернi:
---- iншi
   
  насос - " - 10
8413 60 70 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси об'ємнi ротацiйнi:
-- iншi:
--- насоси гвинтовi
   
  насос - " - 15
8413 60 80 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси об'ємнi ротацiйнi;
-- iншi:
--- iншi
   
  насос - " - 5
  насос лопатевий - " - 40
8413 70 21 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси вiдцентровi:
-- насоси зануренi:
--- одноступiнчастi
   
  насос роторний одноступiнчастий - " - 150
  насос типу ЦГ - " - 90
8413 70 29 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси вiдцентровi:
-- насоси зануренi:
--- багатоступiнчастi
   
  насос роторний багатоступiнчастий - " - 100
8413 81 00 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси; пiдiймачi рiдини:
-- насоси:
   
  насос штук 40
  насос, що пiдкачує, типу БНК-10И - " - 50
  насос, що пiдкачує, типу БНК-10И ремонтний - " - 50
  насос, що пiдкачує, типу 889 - " - 500
  насос, що пiдкачує, типу 889 ремонтний - " - 500
8413 91 00 90 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- частини:
-- насосiв:
--- iншi
   
  ресивер 2443 - " - 60
  ремонтно-груповий комплект типу РГК - " - 50
  кiльця ущiльнювальнi типу РУ - " - 9000
8414 59 20 91 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- вентилятори осьовi:
---- iншi:
----- для цивiльної авiацiї
   
  вентилятор 8А-6311-00 - " - 60
  вентилятор 2438 - " - 60
  охолоджуючий вентилятор 500.6320.000.000 - " - 60
  вентилятор 8АТ-6311-00 - " - 60
  вентилятор ДВ-3 - " - 60
  вентилятор 1155Б - " - 60
8414 59 40 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- вентилятори вiдцентровi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  вентилятор ДВ-1КМ - " - 60
  вентилятори типу ВР, ВЦ - " - 180
8414 59 80 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  вентилятор ДВ-302Т, ДВ-302ТА штук 120
8414 80 73 91 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- iншi:
-- компресори об'ємнi роторнi:
--- однороторнi:
---- iншi:
----- для цивiльної авiацiї
   
  компресор повiтряний типу АК-150 МДВ - " - 100
  компресор повiтряний типу АК-150 МДВ ремонтний - " - 100
8414 90 00 00 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- частини:
   
  запаснi частини - " - 5000
8415 82 00 30 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:
- iншi:
-- iншi з вмонтованою холодильною установкою:
--- для цивiльної авiацiї
   
  бортовий кондицiонер 2411 - " - 60
  система кондицiонування 8АМТ-7655-020-900 - " - 60
8415 90 00 00 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, частини:    
  пiдсилювачi типу ЭП штук 360
8418 69 00 10 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415:    
  холодильна камера збiрна - " - 7
8419 50 00 00 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:
- теплообмiнники:
   
  теплообмiнник - " - 200
  радiатор повiтряно-масляний 2281В - " - 60
  радiатор повiтряно-масляний 2281Б - " - 60
  радiатор повiтряно-масляний 5349Т - " - 60
  радiатор повiтряно-масляний 2281Б-01 - " - 60
  повiтряний радiатор 3134 iз шлангом 500.7601.0307.000 - " - 60
  радiатор повiтряний 1639А - " - 60
  маслорадiатор 2404А - " - 60
  маслорадiатор з патрубками 5350Т, 500.6200.0190.000, 500.6200.0200.000, 500.6200.0240.000, 500.6200.0250.000 - " - 300
  турбохолодильна установка 3263, 1277ТД - " - 120
  турбохолодильник 3135 - " - 60
  теплообмiнник паливо-масляний типу 6531 - " - 100
  теплообмiнник повiтряно-масляний 5956Т - " - 100
  регулятор повiтряно-масляний типу 1313 - " - 200
8419 90 85 00 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:
- частини:
-- iншi
   
  машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, частини штук 100
  неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi, частини - " - 100
  тепловi водянi акумулятори, частини - " - 100
8421 23 00 30 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:
- обладнання для фiльтрування або очищення рiдин:
-- для фiльтрування палива чи мастил у двигунах внутрiшнього згоряння:
--- для цивiльної авiацiї:
   
  фiльтр гiдравлiчний 500.5320.0240.000 - " - 60
  фiльтр гiдравлiчний ФГ 11БН, 269МФ, 269МФ0Ф - " - 180
  фiльтр гiдравлiчний 8Д2.966.016-2; 8Д2.966.017-2 - " - 120
  фiльтр паливний 11ТФ30СМ; 11ТФ30СТ - " - 120
  фiльтр паливний 8АТ-6104-50 - " - 60
  фiльтр паливний 774 - " - 60
  фiльтр-вiдстiйник 5565-10 - " - 60
  фiльтр-вiдстiйник 9900 - " - 60
  фiльтр гiдравлiчний ФГ 11СН - " - 60
  фiльтр паливний 11ТФ30СМ-1, 11ТФ30СТ-1, 8ВД2.968.236 - " - 180
  фiльтр НГ 140-6603-150 - " - 60
  вологопоглинач ФГ-9900 - " - 60
  вологопоглинач (фiльтр-вiдстiйник) 5565-10 - " - 60
  фiльтр вологопоглинаючий 500.5320.0700.000 штук 60
  фiльтр-осушувач 2444 - " - 60
  фiльтр 8Д2.966.015-2 - " - 60
8421 29 00 00 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:
- обладнання для фiльтрування або очищення рiдин:
-- iнше:
   
  фiльтр рiдинний - " - 30
  фiльтр гiдравлiчний 500.5320.0240.000 - " - 60
  фiльтр гiдравлiчний ФГ 11БН, 269МФ, 269МФ0Ф - " - 180
  фiльтр гiдравлiчний 8Д2.966.016-2; 8Д2.966.017-2 - " - 120
  фiльтр паливний 11ТФ30СМ; 11ТФ30СТ - " - 120
  фiльтр паливний 8АТ-6104-50 - " - 60
  фiльтр паливний 774 - " - 60
  фiльтр-вiдстiйник 5565-10 - " - 60
  фiльтр-вiдстiйник 9900 - " - 60
  фiльтр гiдравлiчний ФГ 11СН - " - 60
  фiльтр паливний 11ТФ30СМ-1, 11ТФ30СТ-1, 8ВД2.968.236 - " - 180
  фiльтр НГ 140-6603-150 - " - 60
  вологопоглинач ФГ-9900 - " - 60
  вологопоглинач (фiльтр-вiдстiйник) 5565-10 - " - 60
  фiльтр вологопоглинаючий 500.5320.0700.000 - " - 60
  фiльтр-осушувач 2444 - " - 60
  вологопоглинач 140-5802-270 - " - 60
  фiльтр вологопоглинач 140-5803-40 - " - 60
  фiльтр ФГ85-00-3 - " - 60
  фiльтр 8Д2.966.015-2 - " - 60
8421 31 00 00 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:
- обладнання для фiльтрування або очищення газiв:
-- фiльтри забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння:
   
  пилозахисний пристрiй 246-6820-40-01; 246-6820-40-02; - " - 20
  пилозахисний пристрiй 90-6823-00-01; 90-6823-00-02 штук 20
  пилозахисний пристрiй ПЗУ 8АМТ-6820-500-01, 8АМТ-6820-500-02 - " - 20
  пилозахисний пристрiй 246-6820-10-01, 246-6820-10-02, 246-6820-40-01, 246-6820-40-02 - " - 20
  пилозахисний пристрiй 246-6820-40-01, 246-6820-40-02 - " - 20
8421 39 20 00 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:
- обладнання для фiльтрування або очищення газiв:
-- iнше:
--- обладнання для фiльтрування або очищення повiтря
- " - 30
  фiльтр повiтряний - " - 30
  фiльтр повiтряний 31ВФ3А - " - 60
  фiльтр повiтряний 723900-4Т, 723900-8Т, 11ВФ12 - " - 180
  фiльтр повiтряний 723900-4АТ, 723900-6АТ - " - 120
  фiльтр повiтряний 140-7602-700, 140ПС-7602-700 - " - 120
  фiльтр-вiдстiйник типу 5565; 9900 - " - 720
  фiльтри повiтрянi типу 8Д2, 11ВФ, 21ВФ, 31ВФ, 723900 - " - 720
8424 Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої:    
  вогнегасник УБШ 1-2-1 - " - 180
  вогнегасник типу ОР - " - 720
  вогнегасник у зборi УБЦ-20-1, 500.5360.3000.000 - " - 120
  вогнегасник 01.03.2003 - " - 60
  вогнегасник 1-4-4, УБШ-4-4, ОУ-2 - " - 180
  вогнегасник ВП-7400-200, ОС-2 - " - 120
  механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої - " - 10
8425 31 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- лебiдки; кабестани:
-- з електричним двигуном
   
  лебiдка ЛПГ-2 штук 60
  лебiдка ЛПГ-150М - " - 60
8431 10 00 00 Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425 - 8430:
- машин або механiзмiв товарної позицiї 8425
   
  бортова стрiла 8АТ-9620-00, 8АТ-9650-300 - " - 120
8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини:    
  верстат лазерний - " - 10
  верстат для ультразвукової обробки - " - 3
  верстат електроерозiйний - " - 10
  водоструминна рiзальна машина - " - 5
8457 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу:    
  центри оброблювальнi (горизонтальнi) - " - 6
  центри оброблювальнi (iншi) - " - 20
  п'ятиосьовi оброблювальнi центри моделей HP line PLUS 28-120 та HP 2616 - " - 2
  центри оброблювальнi (верстати агрегатнi багатопозицiйнi з числовим програмним керуванням) - " - 2
8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi:    
  верстати токарнi (горизонтальнi, з числовим програмним керуванням, токарнi автомати, одношпиндельнi) - " - 100
  токарнi автомати (горизонтальнi, з числовим програмним керуванням, токарнi автомати, багатошпиндельнi) - " - 20
  верстати токарнi (горизонтальнi, з числовим програмним керуванням, iншi) - " - 40
  верстати токарнi (iншi верстати токарнi, з числовим програмним керуванням, багатоцiльовi) - " - 40
  вертикальний токарний центр з числовим програмним керуванням штук 12
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458:    
  верстати для свердлiння (з числовим програмним керуванням) - " - 10
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:    
  верстати плоскошлiфувальнi (з точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм) з числовим програмним керуванням - " - 30
  двошпиндельнi верстати (з точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм) для глибинного шлiфування (двоконтурнi) з числовим програмним керуванням - " - 15
  верстати хонiнгувальнi - " - 5
8461 Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  верстати протяжнi з числовим програмним керуванням - " - 10
  верстати зуборiзнi (включаючи верстати зуборiзнi абразивнi), верстати зуборiзнi для цилiндричних зубчастих колiс з числовим програмним керуванням - " - 5
  верстати зуборiзнi (включаючи верстати зуборiзнi абразивнi), верстати зуборiзнi для цилiндричних зубчастих колiс, iншi - " - 5
  верстати зуборiзнi (включаючи верстати зуборiзнi абразивнi) для нарiзування iнших зубчастих колiс з числовим програмним керуванням - " - 5
  верстати зубообробнi з мiкрометричними регулювальними пристроями i точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм, з числовим програмним керуванням штук 10
  верстати зубообробнi з мiкрометричними регулювальними пристроями i точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм, iншi - " - 10
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище:    
  преси для обробки металiв гiдравлiчнi з числовим програмним керуванням - " - 10
  гiдравлiчний прес Beckwood 4P100F2496 з гiдростанцiєю та системою керування - " - 1
  преси гiдравлiчнi iншi - " - 10
8463 Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу:    
  верстати рiзенакатнi - " - 10
8466 Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для обладнання товарних позицiй 8456 - 8465, включаючи пристрої для крiплення iнструментiв або деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi головки, дiлильнi головки та iншi спецiальнi пристрої для верстатiв; крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт:    
  пристрої для крiплення iнструментiв (оправки, цанговi патрони та втулки) - " - 1000
  пристрої для крiплення iнструментiв (для токарних верстатiв) - " - 1000
  затискнi пристрої - " - 500
  пристрої для крiплення (головки дiлильнi та iншi спецiальнi пристрої до верстатiв) - " - 500
  монорейковi направляючi - " - 500
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  машини автоматичного оброблення iнформацiї портативнi масою не бiльш як 10 кг, що мають принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї, клавiатуру та дисплей штук 100
  iншi машини автоматичного оброблення iнформацiї, що мiстять в одному корпусi принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї та пристрої введення та виведення, об'єднанi або нi - " - 1000
  iншi машини автоматичного оброблення iнформацiї, що представленi у виглядi систем - " - 1000
  блоки оброблення iнформацiї iншi, нiж у товарних пiдпозицiях 8471 41 або 8471 49, що мiстять або не мiстять в одному корпусi один або два таких пристрої, запам'ятовувальнi пристрої, пристрої введення та виведення, машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки - " - 1000
  пристрої введення або виведення, що мiстять або не мiстять в одному корпусi запам'ятовувальнi пристрої, клавiатури - " - 1000
  пристрої введення або виведення, що мiстять або не мiстять в одному корпусi запам'ятовувальнi пристрої, iншi - " - 1000
  iншi пристрої машин для автоматичного оброблення iнформацiї - " - 1000
  iншi машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки - " - 1000
  обчислювач В-14 - " - 60
  система бортових вимiрювань РВС типу Регата в комплектi - " - 45
8473 30 Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогiчних виробiв), призначенi винятково або переважно для машин товарних позицiй 8469 - 8472:
- частини та приладдя до машин товарної позицiї 8471:
   
  електроннi модулi - " - 1000
  частини та приладдя, iншi - " - 1000
8477 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  3D-принтер (машини iнжекцiйно-ливарнi) - " - 5
  модельний прес (екструдери) - " - 20
  машини для вакуумного лиття (машини для вакуумного лиття та iншi термоформувальнi машини) штук 20
  обладнання для подрiбнення - " - 15
8479 89 97 90 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi:
- iншi машини та механiчнi пристрої:
-- iншi:
   
  турбохолодильники типу 1937, 3263, 1277, 3135 - " - 50
  машини спецiального призначення - " - 100
  гiдроакумулятор 15-5303-10, 15-5303-10-2 - " - 120
  гiдроакумулятор 15-5301-370-1, 15-5301-370-2 - " - 120
  гiдроакумулятор 500.5320.0750.000 - " - 60
  гiдроакумулятор спарений 8-5301-10 - " - 60
  акумулятор гiдравлiчний 8А-5301-370, 8А-5301-10, А5579-0 - " - 180
  гiдроакумулятор А5579-0-3 - " - 60
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi:    
  клапан УП-25/2 - " - 60
  редуктор повiтряний типу 669400 - " - 180
  редуктор гiдравлiчний ГА-213 - " - 60
  клапан редукцiйний ПУ-7, У1-39А - " - 120
  кран низького тиску 623700 - " - 60
  клапан регулятора тиску 520А - " - 60
  пневматичний агрегат управлiння УП03/2М - " - 60
  клапан зарядний 800600М, 800600Т, 8006001, 800600МН, 800600Н - " - 300
  зарядний клапан 800400 - " - 60
  голiвка-затвiр ГЗСМ - " - 60
  прискорювач редукцiйний УП-24/2, УП03/1, УП03/2М - " - 180
  редуктор тиску бака Н5810-700М - " - 45
  редуктор кисневий - " - 720
  розподiлювачi для верстатiв - " - 100000
  бортовий клапан 1890А-3, 1890А-3Т (1890А-1), 1925А-1-Т - " - 240
  кран перемикання статичної системи 623700, 623700-1 - " - 120
  кран керування РУ типу 935 штук 300
  автомат розвантаження насоса типу ГА - " - 900
  клапан бортовий для гiдросистеми типу 1925А - " - 2700
  клапан зворотний типу ОК - " - 200
  клапан зворотний типу 990-8-10НГЖ, 990-8-6НГЖ - " - 100
  клапан термiчний типу ГА - " - 100
  клапан зворотний гiдравлiчний типу 990-8 - " - 300
  клапан зворотний гiдравлiчний типу 990-5 - " - 300
  клапан заниження витрат на запуск типу 935МА-4000 - " - 500
  клапан заниження витрат на запуск типу 935МА-4000 ремонтний - " - 500
  клапан електрогiдравлiчний типу КЭ - " - 300
  клапан поплавковий заправки паливом пiд тиском - " - 900
  кран зворотний 8АТ-6100-125, 8АТ-6100-80 - " - 120
  клапан зворотний ОК-6А, ОК-8А, ОК-10А, ОК-10Б - " - 240
  клапан зворотний Н5810-270 - " - 60
  блок зворотних клапанiв 8АТ-6100-100 - " - 60
  клапан зворотний 8АТ-6100-666, 8АТ-6100-150 - " - 120
  клапан зворотний Н7608-80, 998А-4 - " - 120
  клапан зворотний 636100, 636100/М - " - 120
  клапан зворотний 500.6100.0400.000 - " - 60
  клапан зворотний 500.6100.1190.005 - " - 60
  клапан зворотний 500.6200.0390.000, 500.6200.0400.000 - " - 120
  клапан зворотний з корпусом i патрубком 3162, 500.6502.0001.000, 500.6502.0010.000 - " - 180
  клапан зворотний 8АТ-6601-175 - " - 60
  клапан зворотний 661400 - " - 60
  клапан зворотний 8А-4701-10 - " - 60
  клапан зворотний 671600Б - " - 60
  клапан зворотний 671700Б - " - 60
  клапан узгодження 638600Ф - " - 60
  трiйник iз зворотними клапанами 140-5300-130 - " - 60
  клапан зворотний 674600Б - " - 60
  клапан нагнiтання 1925А-1Т - " - 60
  клапан узгодження 638600Ф - " - 60
  кран повiтряний 624200М, 624200М-1 - " - 120
  клапан герметизацiї 140-5804-50 штук 60
  блок зворотних клапанiв 140-6100-100 - " - 60
  клапан зворотний 140-6100-300, 140-6100-310 - " - 120
  клапан узгоджуючий 636800Ф - " - 60
  клапан зворотний НГ 56-6109-10 - " - 60
  клапан зворотний типу 990-8-10НГЖ; 990-8-6НГЖ - " - 270
  клапан зворотний для стисненого повiтря типу 998А4 - " - 450
  клапан зворотний типу Н7608; Н5810 - " - 900
  крани, клапани, вентилi - " - 10000
  кран 140-7470-08, 140-7471-059 - " - 120
  кран аварiйного зливу Н6100-295 - " - 60
  кран аварiйного зливу Н-6100-295 - " - 60
  клапан розвантажувальний 140-7601-140 - " - 60
  клапан розвантажувальний 500.7601.0510.000 - " - 60
  запобiжний вакуум-клапан 500.5320.0300.000 - " - 60
  клапан запобiжний 9904-6 - " - 60
  клапан запобiжний 140-5803-60, РД-22 - " - 120
  клапан стравлюючий 140-5820-30 - " - 60
  кран зливу 65-100-100 - " - 60
  клапан включення аварiйного живлення типу ГА - " - 900
  клапан запобiжний типу ГА-186М - " - 180
  клапан поплавковий паливний 766300А-2-Т; 766300А-13-Т - " - 450
  клапан бортовий 1890А-3-Т, 1925А-1-Т - " - 1800
  клапан запобiжний типу 634200, 634300, 661300, 661400 - " - 900
  кран трипозицiйний - " - 1800
  кран електромагнiтний трипозицiйний - " - 720
  кран електромагнiтний - " - 720
  кран електромагнiтний двопозицiйний - " - 720
  кран двопозицiйний - " - 720
  кран 525-4 - " - 60
  заслiнка 1919Т - " - 60
  заслiнка 1919А - " - 60
  кран переключення ПВД-6М 500.7710.0400.000 - " - 60
  кран електромагнiтний ГА-192, ГА-192/2 - " - 120
  кран електромагнiтний ГА-192Т; ГА-192Т/2 штук 120
  кран електромагнiтний ГА-163Т/16, ГА-163200 - " - 120
  кран електромагнiтний, електромагнiт ГА-164М/2, ЕМО-7/1 - " - 120
  кран електромагнiтний ГА-185У - " - 60
  кран електромагнiтний ГА-74/5 - " - 60
  кран двопозицiйний ГА-74М/3, ГА-74М/5 - " - 120
  клапан вмикання аварiйного живлення ГА-59/1 - " - 60
  клапан 1925А-1-Т, 1890А-3-Т - " - 120
  клапан 1925А-1-7, 6300А-1-2 - " - 120
  клапан бортовий 1925-1Т, 1925-А - " - 120
  електрозаслiнки 624500М - " - 60
  блок магнiтних клапанiв 781100 - " - 60
  кран електромагнiтний ГА 163Т/17 - " - 60
  кран електричний ГА-158 - " - 60
  заслiнка з електромеханiзмом МП-54-12 500.7601.0670.003, 500.7601.0670.005 - " - 120
  кран електромагнiтний 610200А - " - 60
  клапан електромагнiтний 610200, ЭМТ-244(А) - " - 120
  електроклапан 772 - " - 60
  клапан електроповiтряний ЭК-69 - " - 60
  розподiльник гiдравлiчний з електромагнiтним керуванням двопозицiйний чотириходовий типу КЭ-72 - " - 100
  клапан електромагнiтний типу МКВ, МКТ, МКПТ - " - 1000
  клапан електромагнiтний типу МКТ - " - 50
  замок гiдравлiчний ГА-111, ГА-111А - " - 120
  кран зливний 8Л6302-00-1 - " - 360
  електропневмоклапан 694400 - " - 360
  кран 992АТ-2, 992АТ-5 - " - 120
  кран зливний типу 8Л630200 - " - 10000
  клапан циклiчний типу 3464 - " - 360
  кран зливний 600400 600400М, 610200А, 600500, 600500А, 601100М - " - 360
  кран зливний 65-8100-100 - " - 60
  кран зливний 636700, 636700А - " - 120
  кран зливний 500.7402.0350.000 - " - 60
  кран перекривний 630600; 633600; 633600А; 633630 - " - 240
  кран перепускний 637000, 737700 штук 120
  кран перекривний 768600МА, 768600М - " - 120
  кран зливний 636700/Д - " - 60
  кран зливний 65-6100-100 - " - 60
  блок перекривних кранiв 140-6100-50 - " - 60
  блок кранiв 8АТ-6200-240 - " - 60
  кран зливальний типу 636700 - " - 10000
  кран пробковий 140-7601-400 - " - 60
  демпфер Д2.4205-0, Д2.4205-0-02, Д2.4205-01, 140-4205-0 - " - 240
  демпфер ШИММИ Д2.4205-004, Д2.4205-003 - " - 120
  клапани зворотнi типу 671600, 671700, 671800, 674600, 663000А, 636100М, 661400, Н7608, 998А - " - 360
  клапан консервацiї 1703А-(Т) - " - 60
  клапан поплавковий 766300, 766300А-1-Т - " - 120
  клапан човниковий УГ-97/7 - " - 60
  кран спиртовий 140-7471-50 - " - 60
  заслiнка ручна 500.7601.0400.000, 500.7601.5690.000 - " - 120
  перетворювач електрогiдравлiчний типу РСВ-34.000.510 - " - 200
  перетворювач електрогiдравлiчний типу РСВ-34.000.510 ремонтний - " - 200
  двопозицiйний золотник ГА-158 - " - 90
  пiроголовка клапана ПКГЦ - " - 60
8482 Пiдшипники кульковi або роликовi:    
  пiдшипники кульковi, зовнiшнiй дiаметр яких не бiльш як 30 мм - " - 174000
  пiдшипники кульковi - " - 100000
  пiдшипники iншi - " - 662000
  пiдшипники роликовi конiчнi, включаючи внутрiшнi конiчнi кiльця з сепаратором та роликами, складенi - " - 64000
  пiдшипники роликовi сферичнi - " - 48000
  пiдшипники роликовi голчастi - " - 40000
  iншi пiдшипники з цилiндричними роликами - " - 86000
  пiдшипники кульковi або роликовi - " - 500000
  iншi пiдшипники, включаючи комбiнованi кульково-роликовi - " - 32000
  частини: кульки, голчастi ролики i ролики, iншi кульки та ролики - " - 8000000
  частини: кiльця штук 120000
8483 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):    
  хвостовий вал 8А-1516-000, 8М-1517-000, (8А-РШ-1600-00) - " - 90
  карданний вал приводу вентилятора 8А-6314-00 - " - 30
  хвостовий вал 8АТ РШ1600-00 - " - 30
  карданний вал приводу вентилятора 8АТ-6314-00 - " - 30
  хвостовий вал 8А-1516-000, 8М-1517-000, (8А-РШ-1600-00) - " - 90
  карданний вал приводу вентилятора 8А-6314-00 - " - 30
  хвостовий вал 8АТ РШ1600-00 - " - 30
  карданний вал приводу вентилятора 8АТ-6314-00 - " - 30
  пiдшипники ковзання для валiв, для цивiльної авiацiї - " - 400000
  пiдшипники ковзання для валiв, iншi - " - 400000
  зубчастi передачi та зубчастi колеса разом з валами, крiм зубчастих колiс, ланцюгових зiрочок та iнших елементiв трансмiсiй, якi постачаються окремо; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори, зубчастi механiзми та зубчастi передачi (крiм фрикцiйних передач), цилiндричнi та гвинтовi передачi - " - 20000
  головнi вертолiтнi редуктори ВР-8 - " - 100
  головнi вертолiтнi редуктори ВР-14 - " - 100
  головний редуктор ВР-8В, ВР-8А - " - 60
  головний редуктор ВР-252 - " - 60
  хвостовий редуктор 246-1517-000, (24-1517-000) - " - 120
  хвостовий редуктор 8АТ-1730-000 - " - 60
  промiжний редуктор 8А-1515-000, 8М-1515-000 - " - 120
  промiжний редуктор 8АТ-1520-00 штук 60
  промiжний редуктор 8А-1520-00 - " - 60
  редуктор повiтряний РВ-2Т - " - 60
  редуктор 682700-2 - " - 60
  хвостовий редуктор 8М-1517-000 - " - 60
  хвостовий редуктор 8АТ-1720-000 - " - 60
  редуктор РВ-1,РВ-3, 669300-М, РВ-5 - " - 240
  редуктор повiтряний РВ-04 - " - 60
  хвостовий редуктор 24-1517-000 - " - 60
  промiжний редуктор 8АТ-1515-000 - " - 60
  зубчастi передачi - " - 20000
  зубчастi передачi та зубчастi колеса разом з валами, крiм зубчастих колiс, ланцюгових зiрочок та iнших елементiв трансмiсiй, якi постачаються окремо; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори, зубчастi механiзми та зубчастi передачi (крiм фрикцiйних передач), черв'ячнi передачi - " - 20000
  головний редуктор типу ВР - " - 20
  - муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):
-- iншi:
   
  муфта вiльного ходу редуктора типу ВР - " - 360
  шарнiр 500.5310.0480.001 - " - 60
  шарнiр герметизацiї 140-5800-7500 - " - 60
  частини зубчастих передач, представленi окремо, iншi, з чавуну або сталi: - " - 20000
  ланцюг управлiння рульовим гвинтом Пр-15, 875-2300-1, 2-52-02ТУ - " - 180
8501 10 99 90 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- двигуни потужнiстю не бiльш як 37,5 Вт:
-- iншi:
--- двигуни постiйного струму:
---- iншi
- " -  
  електромеханiзм з двигуном постiйного типу ПК, ЭПВ - " - 720
  електромеханiзм з двигуном постiйного типу МПК, ЭПВ - " - 720
  електромеханiзм типу МП - " - 720
  електромеханiзм типу МГУ - " - 720
  електромеханiзм ЭПК-2Т - " - 60
  електромеханiзм ЭПК-2Т-60, ЭПК-2Т-75, ЭПК-2Т-90, ЭПК-2Т-115 штук 240
  електромеханiзм ЭПК-27 - " - 60
  електромеханiзм ЭПВ-50БТ - " - 60
  електромеханiзм ЭПВ-20МТ - " - 60
  електромеханiзм МПК-1 - " - 60
  електромеханiзм МПК-2 - " - 60
  електромеханiзм МВС-1-С5, МП-750ТВ - " - 120
  електродвигун МП-100МТ - " - 60
  електродвигун Д-20-2 - " - 60
  електродвигун Д-25, ДРК-627, МВ-280, МРТ-1АТВ - " - 240
  електродвигун ДИД-0, ДИД-5, ДИД-1, ДИД-7 - " - 240
  електродвигун МВ-8,5 - " - 60
  електродвигун МВ-1200 - " - 60
  електродвигун СД-75 - " - 60
  електродвигун ЭМ-662, ЭМ-662Т, МРТ-1АТВ, МРТ-1АВ - " - 240
  електродвигун Д-880, Д-880Т - " - 120
  електродвигун ИД-100, ИД-100 (2с) - " - 120
  електродвигун насоса 463Б МВ-280Б - " - 60
  електродвигун насоса ЭЦН-91Б(С) МП-100С - " - 60
  електродвигун насоса ПЦР-1Ш МП-100Б1 - " - 60
  електродвигун насоса ЭЦН-40 МП-100Б1 с.2 - " - 60
  електродвигун насоса ЭЦН-75Б МП-50С, МП-50Б, МП-50В - " - 180
  електромеханiзми типу МП - " - 100
  електромеханiзми типу ЭПВ - " - 5000
8501 20 00 90 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- двигуни унiверсальнi постiйного/змiнного струму потужнiстю понад 37,5 Вт:
-- iншi
   
  двигуни унiверсальнi - " - 8000
8501 31 00 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни постiйного струму; генератори постiйного струму:
-- потужнiстю не бiльш як 750 Вт:
--- двигуни потужнiстю понад 735 Вт, генератори постiйного струму:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  електромеханiзм з двигуном постiйного струму типу МЗК; УР штук 720
  електромеханiзм типу ЭПК - " - 720
  електромеханiзм типу МПТ, МПС - " - 720
  електромеханiзм з двигуном постiйного струму типу МЗК; УР - " - 720
  електромеханiзм з двигуном постiйного струму типу МЗК; УР - " - 720
  електромеханiзм МП-100М сер.2 - " - 60
  електромеханiзм МП-100М, ЭПВ-50БТ сер.2 - " - 120
  електромеханiзм ЭПВ-150МТ - " - 60
8501 32 00 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни постiйного струму; генератори постiйного струму:
-- потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт:
--- для цивiльної авiацiї
   
  електродвигуни кроковi 2ДШР116-2,5-1,8УХЛ4 - " - 90
  генератор ZF-12F - " - 6
  генератор - " - 10
8501 33 00 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни постiйного струму; генератори постiйного струму:
-- потужнiстю понад 75 кВт, але не бiльш як 375 кВт:
--- двигуни потужнiстю не бiльш як 150 кВт та генератори:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  генератор типу ГС, ГТ - " - 450
8501 52 20 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни змiнного струму багатофазнi:
-- потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт:
--- потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 7,5 кВ:
---- для цивiльної авiацiї
   
  двигуни електричнi - " - 5000
8501 52 30 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни змiнного струму багатофазнi:
-- потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт:
--- потужнiстю понад 7,5 кВт, але не бiльш як 37 кВт:
---- для цивiльної авiацiї
   
  двигуни електричнi штук 3000
8501 61 80 10 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- генератори змiнного струму (синхроннi генератори):
-- потужнiстю не бiльш як 75 кВ·А:
--- потужнiстю понад 7,5 кВ·А, але не бiльш як 75 кВ·А:
---- для цивiльної авiацiї
   
  генератор ГТ40ПЧ8Б - " - 60
  генератор ГТ40ПЧ8В - " - 60
8502 39 80 10 Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi:
- iншi електрогенераторнi установки:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  перетворювачi магнiтнi поплавковi типу ПМП - " - 450
  перетворювачi типу ПО, СПО - " - 180
8502 40 00 10 Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi:
- перетворювачi електричнi обертовi:
-- для цивiльної авiацiї
   
  перетворювачi електромашиннi типу ПО - " - 720
8504 31 80 00 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:
- iншi трансформатори:
-- потужнiстю не бiльш як 1 кВ·А:
--- iншi
   
  трансформатори електричнi - " - 1000
  трансформатор ТР-115/36, ТС/1-2 - " - 120
  трансформатор ТС310СО4Б, ТС-9АМ-12М - " - 120
  трансформатор ТС330СО4Б - " - 60
  трансформатор ТН-115/7,5 - " - 60
  трансформатор Т-1, 5/0,2 штук 60
  трансформатор ТО-5/02, ТО5/0,2, ТС3-0,75 - " - 60
  трансформатор ТФ1, ТФ1-150/1А, ТФ1-25/1А, ТФ1-50/1А, ТФ1-100/1А - " - 300
  трансформатор ТФ1-25/1А, ТФ1-50/1А - " - 120
  трансформатор ТФ1-150/1А - " - 60
  трансформатор регулювальний ТР-80 - " - 60
  трансформатор регулювальний ТР-100 - " - 60
  трансформатор регулювальний ТР-100/2 - " - 60
  автотрансформатор АТ-8-3 - " - 60
  блок трансформаторiв струму БТТ-40БТ - " - 60
  блок трансформаторiв струму БТТ-40ПТ - " - 60
  трансформатори типу ТР, ТС - " - 360
  трансформатори типу ДБСКТ - " - 500
8504 40 90 00 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:
- перетворювачi статичнi:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi
   
  трансформатори електричнi - " - 1000
  фiльтр СФ-1В - " - 60
  фiльтр Ф-2 - " - 60
  фiльтр ФГ-5, ФКР-1, Ф-14, Ф-70 - " - 240
  фiльтр Ф-100, ФГС-2 - " - 120
  перетворювач СПО-9 - " - 60
  датчик перевантажень типу МП - " - 720
8504 50 95 10 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:
- iншi котушки iндуктивностi та дроселi:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  дросель 2981А-18, 2981А-8 - " - 120
  дросель 500.5310.0100.000 - " - 60
  дросель 500.5320.0010.000 - " - 60
  перехiдний сельсiн-трансформатор ПСТ-265ШО - " - 60
  перехiдний сельсiн-трансформатор ПСТ-265Ш30 штук 60
  дросель ДС-22 - " - 60
8505 Електромагнiти; магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами затискнi патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї; електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi головки:    
  електромагнiтне гальмо ЭМТ-2М - " - 60
  електромагнiт ЭМКО-М - " - 60
  електромагнiт ЭМКО-МТ - " - 60
  електромагнiт ЭМО-7/1 - " - 60
  електромагнiт ЭМО-2/2, 94Д - " - 120
  електромагнiт МКТ-210, МКТ-212 - " - 120
  електромагнiт 163200 - " - 60
  електромагнiт 18500 - " - 60
  гальма електромагнiтнi типу ЭМТ - " - 720
  електромагнiт типу ЭМТ - " - 50
  iншi електромагнiти, включаючи частини, електромагнiтнi або з постiйними магнiтами патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї - " - 720
8507 20 20 10 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:
- iншi акумулятори свинцевi:
-- що працюють на рiдкому електролiтi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  акумуляторна батарея 20НКБН-25 - " - 60
  акумуляторнi батареї типу 12САМ - " - 2160
8507 20 80 10 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:
- iншi акумулятори свинцевi:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  акумуляторна батарея 12САМ-28 - " - 60
8511 10 00 10 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- свiчки запалювання:
-- для цивiльної авiацiї
   
  свiчка СД-96 штук 60
  свiчка СД-55АНМ - " - 60
8511 30 00 10 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- розподiльники; котушки запалювання:
-- для цивiльної авiацiї
   
  агрегат запалювання КВ-112, СКНА-22-2А, КР-12СИ - " - 180
8511 40 00 10 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- стартери та стартер-генератори:
-- для цивiльної авiацiї
   
  стартер-генератор СТГ-3, СТГ-3 2 сер. - " - 60
  стартер-генератор СТ-3ПТ, СТ-115, СТ-115А - " - 60
8511 50 00 10 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- iншi генератори:
-- для цивiльної авiацiї
   
  генератор СГО-30У с. 4, СГС-40ПУ штук 120
  генератор СГС-40ПУ с. 4 - " - 60
  генератор струму типу ГТ16ПЧ8ЕД - " - 50
  генератор струму типу ГТ16ПЧ8ЕД ремонтний - " - 50
8511 80 00 10 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- iнше обладнання:
-- для цивiльної авiацiї
   
  панель пуску АПД-78, АПД-78А, АПД-9В - " - 180
  панель пуску АПД-8 - " - 60
  панель пуску АПД-9 - " - 60
  панель пуску ПСГ-15 с. 2, ПСГ-15М - " - 120
  системи запалювання типа НЕ - " - 350
8512 20 00 Обладнання електроосвiтлювальне або сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної позицiї 8539), склоочисники, пристрої, що запобiгають обмерзанню та запотiванню, якi використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах:
- iншi прилади освiтлювальнi або вiзуальної сигналiзацiї:
   
  фара ФПП-7М - " - 60
  фара ФР-100 - " - 60
  фара ПРФ-4, ПРФ-4М - " - 120
  фара МПРФ-1А, МПРФ-1М - " - 120
  фара ВПФ3-600 - " - 60
  пошуковий прожектор ПБП ДРИШ-275 - " - 60
  прожектор SX-16 - " - 60
  маяк МСЛ-3 сер. 2 - " - 60
  маяк МСЛ-3 - " - 60
  лампа КЛСРК-45 - " - 60
  бортовий вогонь БАНО-45 штук 60
  бортовий вогонь БАНО-64 - " - 60
  стройовий вогонь ОПС-57 - " - 60
  хвостовий вогонь ХС-39 - " - 60
  хвостовий вогонь ХС-62 - " - 60
  хвостовий вогонь ХС-57 - " - 60
  контрольнi вогнi СЦ-88 - " - 60
  плафон П-39 - " - 60
  плафон ПСГ-15 - " - 60
  лампа ЛГШ-7, КЛСРК - " - 120
8514 10 80 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- печi та камери опору:
-- iншi
   
  печi електричнi - " - 100
8514 20 10 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- печi та камери iндукцiйнi або дiелектричнi:
-- печi та камери iндукцiйнi
   
  печi iндукцiйнi - " - 20
8514 40 00 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- iнше iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв
   
  обладнання для термiчного оброблення матерiалiв - " - 20
8514 90 00 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- частини
   
  обладнання для термiчного оброблення матерiалiв штук 10000
8515 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричнi (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi, магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричнi машини та апарати для гарячого напилення металiв або металокерамiки:    
  автоматична лiнiя хромування - " - 2
  автоматична лiнiя анодування - " - 2
8517 69 39 10 Телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528:
- iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку):
-- iнша:
--- приймальна апаратура для радiотелефонного або радiотелеграфного зв'язку:
---- iнша:
----- iнша:
----- для цивiльної авiацiї
   
  аварiйна радiостанцiя типу Р-855 - " - 360
  приймач-передавач радiостанцiї типу Баклан - " - 360
8525 50 00 10 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна,звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:
- апаратура передавальна:
-- апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна
   
  апаратура СПУ-7 штук 60
8525 60 00 00 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна,звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:
- апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура
   
  радiостанцiя Р-860 - " - 60
  радiостанцiя Р-864 - " - 60
  радiостанцiя Баклан-5, Баклан-20, Р-842 - " - 180
  радiостанцiя Ядро-1А, Ядро-1Г - " - 120
  радiостанцiя КАРАТ-М24 - " - 60
  радiостанцiя Р-855, Р-855УМ, Р-855СУ - " - 180
  апаратура внутрiшнього зв'язку i комутацiї П-510 - " - 60
  радiостанцiя типу Р-863; Р-863М - " - 420
8526 10 00 10 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування:
- радiолокацiйнi прилади:
-- для цивiльної авiацiї
   
  радiовисотомiр РВ-3 - " - 60
  радiовисотомiр А-037 - " - 60
  лiтаковий вiдповiдач СО-72М - " - 60
  радiовисотомiр РВ-3 - " - 60
8526 91 20 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування:
- iншi:
-- радiонавiгацiйнi прилади:
--- радiонавiгацiйнi приймачi:
   
  радiоприймач Р-852 штук 60
8526 91 80 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування:
- iншi:
-- радiонавiгацiйнi прилади:
--- iншi:
   
  доплерiвський вимiрник ДИСС-15 - " - 60
  доплерiвський вимiрник ДИСС-32 - " - 60
  доплерiвський вимiрник ДИВ-1 - " - 60
  радiокомпас АРК-9 штук 60
  радiокомпас АРК-15М - " - 60
  радiокомпас АРК-19, АРК-22 - " - 120
  радiокомпас АРК-У2 - " - 60
  радiокомпас АРК-УД - " - 60
  аварiйно-рятувальний радiомаяк типу АРМ - " - 90
  радiовисотомiр типу А; РВ - " - 360
8529 10 69 10 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528:
- антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:
-- антени:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  антена АШВ-75 - " - 60
8529 90 97 10 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528:
- iншi:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi:
----- блоки i субблоки, що складаються з двох або бiльше частин чи деталей, якi скомпонованi разом, для пристроїв пiдкатегорiй 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 i 8526 92 00 10, для цивiльної авiацiї
   
  прийомозбуджувач Б1-Яр11-1А - " - 1800
  блоки типу Б з комплекту радiостанцiї типу "Ядро-1" комплектiв 9000
  комплект запасних частин на радiостанцiї типу "Ядро-1" комплектiв 9000
  радiостанцiя типу "Ядро-1" штук 360
  блок механiчний перехiдний БМП сер. 2 - " - 60
8531 10 95 10 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530:
- пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки або пожежi та аналогiчнi пристрої:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  датчик типу ДПС штук 1800
  блок виконавчий типу ССП - " - 180
  прилад приймально-контрольний i управлiння охоронно-пожежний типу "ГАММА-01" - " - 90
  система сигналiзацiї САС-4-9 - " - 60
  сигналiзатор порушення живлення СНП-1 - " - 60
  блок аварiйно-попереджуючої сигналiзацiї БК-1, БК-2, БК-7, БА, БАП-1 - " - 300
  система сигналiзацiї пожежi ССП-ФК с.2 - " - 60
  блок ССП-ФК-БИ - " - 60
  система сигналiзацiї пожежi ССП-ФК - " - 60
  блок ССП-ФК-БИС - " - 60
  пробка-сигналiзатор ПС-1 - " - 60
8531 80 95 10 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530:
- iнше устаткування:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  блок сигналу готовностi типу БСГ - " - 360
  маяк типу МСЛ - " - 360
  вiзуальний сигналiзатор обмерзання 8МТ-7417-ОТ - " - 60
  сигналiзатор обмерзання РИО-3, РИО-3А, РИО-3М - " - 60
  сирена С-1 - " - 60
  сигналiзатор обмерзання СО-121ВМ - " - 60
  датчик ДСЛ-40Т - " - 60
  блок аварiйно-попереджувальних сигналiв БАП-1 - " - 60
  перетворювач електронний ПЭ-11М - " - 60
  фiльтр-сигналiзатор ФСС-1, СС-78 - " - 120
  трьохстрiлочний iндикатор ЭМИ-3ФИ - " - 60
  трьохстрiлочний iндикатор ЭМИ-3РИ - " - 60
  трьохстрiлочний iндикатор ЭМИ-3РВ - " - 60
  пристрiй сигналiзацiї виклику УСВ - " - 60
  блок виконавчий БИ-2АЮ - " - 60
  блок сигналiв готовностi БСГ - " - 60
  свiтильники вертикальнi типу СВ - " - 3600
  сирена типу С - " - 360
  шприц-дозатор 012-002 штук 360
  датчик типу ДТБГ - " - 720
8533 Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв    
  виносний опiр ВС-25Б(В), ВС-25ТВ - " - 120
  виносний опiр ВС-33А - " - 60
  виносний опiр ВС-35, ВС-30Б - " - 120
  пусковий опiр ПС-200-0, ПС-200-12, - " - 240
  пусковий опiр ПС-250-0,12 - " - 240
  реостат РСКС-50 - " - 120
8535 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, перемикачi, роз'єднувачi, запобiжники плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi напруги, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги понад 1000 В:    
  запобiжники типу ПМ - " - 9000
  контактнi пристрої типу КУ - " - 400
  контактне закладення типу КЗ - " - 100
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв:    
  запобiжники типу ИП, СП, ВП, ТП - " - 7200
  автомат перемикання шин типу АПШ - " - 7200
  автомати захисту мережi однополюснi типу АЗК1М - " - 9000
  автомат захисту типу АЗП - " - 900
  автомати захисту мережi типу АЗСГ-2...50 - " - 9000
  автомат захисту вiд обриву фаз АОФ-3М-0,5-2А - " - 60
  автомат захисту вiд перенапруги АЗП-8М, АЗП-А2 - " - 120
  Автомат захисту вiд перенапруги АЗП-8М-6, АЗП-8М-6 сер.2 - " - 120
  автомат захисту вiд перенапруги АЗП1-3Д, АЗП1-1СД, АЗП1-1СД сер.2 штук 180
  автомат захисту вiд перенапруги АЗП1-3Д сер.2, АЗП1-1Т, АЗП-2, АЗП1-2А - " - 240
  автомат захисту мережi АЗСГК - " - 60
  автомати захисту типу АЗРГК, АЗСГК - " - 9000
  комплексний апарат типу ДМР - " - 360
  перемикачi типу ПНГ, ППНГ, вимикачi типу ПНГ, ППНГ - " - 450
  диференцiйно-мiнiмальне реле ДМР-200Д - " - 60
  диференцiйно-мiнiмальне реле ДМР-200ВУ - " - 60
  диференцiйно-мiнiмальне реле ДМР-600Т - " - 60
  електромашинне реле часу ЭМРВ-27Б-1 - " - 60
  блок комутацiї БК-7 - " - 60
  сигналiзатори МСТВ, МСТ - " - 120
  сигналiзатор МСД-10А - " - 60
  сигналiзатор МСТВ-1А, МСТВ-1,4, МСТ-2,5А, МСТ-60 штук 240
  сигналiзатор тиску масла в редукторi МСТВ-1,3 - " - 60
  датчик тиску в ланцюзi осушувача кабельного тросу МСТ-2А - " - 60
  сигналiзатор МСТ-25А - " - 60
  сигналiзатор МСТ-35А - " - 60
  сигналiзатор МСТ-55С, МСТ-55АС - " - 120
  пневмореле 1263 - " - 60
  термореле 4463АТ-52, 446АТ-52 - " - 120
  датчик ДАС - " - 60
  реле РМО-16 - " - 60
  реле ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ56ПОДГ - " - 120
  датчик МЧ-64В - " - 60
  датчик ТД-2 - " - 60
  датчик ДМП-100А - " - 60
  реле перепаду тиску РПДИ-0,4 - " - 150
  вимикачi типу ВГ, 2ВГ, АМ - " - 720
  сигналiзатори типу СО, СПТ, СП, МСТВ, МСТ, ПС, СДВ - " - 700
  сигналiзатори рiвня типу СУ - " - 100
  електричний сигналiзатор СД - " - 60
  сигналiзатор СД-29А - " - 60
  сигналiзатор тиску СД-16А - " - 60
  сигналiзатор тиску СД-3ТУ - " - 60
  сигналiзатор СД-32, МСТВ-2,5С, СД-28АК - " - 180
  реле, контактори типу ТКД, ТКС, ТКЕ, СПЕ штук 720
  реле та контактори типу ТКД, ТКЕ, ТКС, ПКЕ - " - 720
  реле часу типу ТВЕ - " - 450
  мiкровимикачi типу Д; АМ - " - 720
  кнопка типу КР, 2КР, КЗ, 2КЗ - " - 720
  - iншi вимикачi та перемикачi:
-- iншi:
--- для напруги не бiльш як 60 В:
---- iншi:
   
  мiкровимикачi типу А, В, ВК - " - 1440
  перемикач герметизувальний типу ППГ (однополюсний), 2ППГ (двополюсний), 3ППГ (триполюсний), ПНГ (однополюсний натискний), 2ПНГ (двополюсний натискний) - " - 1440
  перемикач галетний ПГА8К-1Т - " - 60
  перемикач дистанцiйний ПД14-2Т - " - 60
  перемикач П8-УК - " - 60
  вимикач ВГ, 2В-200,2ВГ, 3ВГ,ВЭ-2Т - " - 440
  кiнцевий вимикач А812А - " - 60
  мiкровимикач А802 - " - 60
  мiкровимикач 500.4100.0100.000 - " - 60
  перемикач ППГ, ПГК, ППНГ, 2ППНТК, ПНТК, 3ППГ, ПН3ПГ - " - 420
  мiкровимикачi типу В - " - 1000
  автомат перемикання живлення АПП-1А, АПП-1М-3 - " - 120
  коробка АПП-1М-4 - " - 60
  автомат перемикання шин АПШ-3М - " - 60
  пристрiй XK30R20G електронного спряження - " - 30
  електрична апаратура - " - 50000
  рознiмання аеродромного живлення ШРАП-400-3Ф, ШРАП-500К, ШРА-200ЛК - " - 180
  колодка перехiдна ПК-6 - " - 60
  контактори ТКД, ТКС - " - 120
  струмознiмач ТСВ36М310, ТСВ36М313 - " - 120
  струмознiмач 8АТ-7420(-100) - " - 60
  струмознiмач 8АТ-7420, 8АТ-7411 - " - 120
  струмознiмач нижнього гвинта ТС-7М, ТСВ36М033 - " - 120
  колодки типу К - " - 500
  наконечники типу М, 6Ю штук 5000
  колодки типу К, ПК - " - 720
  блок чередування фаз БЧФ-208 - " - 60
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517:    
  шафа з панеллю цифрового керування i з пристроєм автоматичної обробки iнформацiї - " - 500
  контролер з пам'яттю, що програмується - " - 300
  панель оператора - " - 100
  блок керування генератором FKH-3 - " - 350
  панель керування - " - 500
  коробка управлiння КУЛ-150 - " - 14
  пульт управлiння ПУЛ-1А - " - 10
  пульт управлiння 6С2.390.007.3с (2с), 6С2.390.007.3.1с - " - 1067
  пульт управлiння ПУ-38 - " - 6
  пульт управлiння ПУ-26Э, ПУ-27Э - " - 6
  пульт управлiння ПУ-2В - " - 6
  пульт управлiння ПУ-14 - " - 6
  пульт управлiння ПУ-25 - " - 6
  пульт управлiння двигунами та гальмом НГ 500 5910 0200 000 - " - 31
  центральна панель управлiння ЦПУ-252М2 - " - 1444
  пристрiй тимчасовий програмний УВПМ1, УВПМ1-104, УВПМ1-111, УВПМ1-112, УВПМ1-115 - " - 267
  програмовий комутатор ПКПС-1 (ПМК-4) - " - 67
  програмовий механiзм ПМК-21ТВ 2С, ПМК-21ТВ (3C) - " - 67
  програмовий механiзм ПМК-21, ПМК-14 - " - 67
  програмовий механiзм МПК-21К.С.Т., ПМК-14 - " - 133
8538 10 00 00 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 або 8537:
- пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи для товарiв товарної позицiї 8537, не обладнанi вiдповiдною апаратурою
   
  пульт - " - 50
8543 Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi цiєї групи не описанi або не зазначенi:    
  пiдсилювач ЭП-309Т штук 60
  блок БУР-8 - " - 60
  блок управлiння БУР-2-4Т - " - 60
  блок пiдсилювачiв 1479В; 1479В с1 - " - 120
  блок пiдсилювачiв БУ-12 - " - 60
  блок пiдсилювачiв БУНПП сер.1, (1479В) - " - 120
  блок пiдсилювачiв БУ-12 с.2 - " - 60
  блок пiдсилювачiв 5ТУ - " - 60
  система реєстрацiї параметрiв БУР 1-2 - " - 60
  блок реєстрацiї ЗБН-1-1 - " - 60
  блок збору лiтальної iнформацiї БСПИ-4 - " - 60
  система реєстрацiї параметрiв БУР-1-2(Ж) - " - 60
  блок збору польотної iнформацiї БСПИ-4-2 - " - 60
  накопичувач ЗБН-1, ТБН-К-4 - " - 120
  розповсюджувач сигналiв РСАГ-1186А - " - 60
  протиоблiднювальна система рульового гвинта - " - 60
  основа (ПОС РГ) 8АТ-7421-201 - " - 60
  кришка з комплектом гвинтiв (ПОС РГ) 8АТ-7421-202 - " - 60
  кодуючий пристрiй УКО-1-12, УКО-1-15 - " - 120
  система реєстрацiї параметрiв Тестер-У3 - " - 60
  блок управлiння 1ТА - " - 60
  магнiтний накопичувач 2Т-3М - " - 60
  блок живлення 3ТА - " - 60
  комутатор датчикiв 4ТМ - " - 60
  блок службових параметрiв 6Т1 - " - 60
  блок узгодження БС4-04 - " - 60
  модуль М7Б - " - 60
  модуль М11 - " - 60
  модуль М3 - " - 60
  датчик перевантажень М95 - " - 60
  пiдсилювач У-14П - " - 60
  розподiльний блок БР-40 - " - 60
  модуль М-11А - " - 60
  малогабаритна система збору та реєстрацiї польотної iнформацiї типу МБР-ГА - " - 90
  блоки стабiлiзацiї типу БС - " - 100
8544 Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями:    
  джгут протиоблiднювальної системи (ПОС РГ) 8АТ-7421-210 штук 60
  комплект приладдя для технiчного обслуговування КПТО-ЭСУ-436 - " - 180
8545 Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi, вугiлля для ламп або гальванiчних елементiв та iншi вироби з графiту чи iнших видiв вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехнiцi:    
  електроди, що використовуються для печей - " - 30000
  щiтки iншi - " - 40000
  щiтки 8А5.593.066 - " - 100
  iзолятори керамiчнi - " - 25000
  iзолятори електричнi - " - 25000
8803 10 00 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:
- повiтрянi гвинти i несучi гвинти та їх частини:
   
  лопатi несучих гвинтiв 500.2906.0000.001, 500.2906.0000.002 комплектiв 120
  лопатi несучого гвинта 8АТ-2710-00 - " - 60
  втулка несучого гвинта 8-1930-000 штук 60
  хвостовий гвинт (рульовий гвинт) 246-3901-000 комплектiв 60
  хвостовий гвинт (рульовий гвинт) 246-3904-000 - " - 60
  хвостовий гвинт (рульовий гвинт) 8-3904-000 - " - 60
  лопатi хвостового гвинта (лопатi рульового гвинта) 246-3922-00 комплектiв 60
  лопатi хвостового гвинта (лопатi рульового гвинта) 246-3925-00 - " - 60
  лопатi хвостового гвинта (лопатi рульового гвинта) 8-3922-00 - " - 60
  втулка хвостового гвинта (втулка рульового гвинта) 8-3914-000 штук 60
  втулка хвостового гвинта (втулка рульового гвинта) 246-3914-000 - " - 60
  вiброгасник 8АМТ-1250-00, 8МТ-1280-100 штук 60
  лопатi несучого гвинта 8АТ-2710-00 ПС комплектiв 60
  втулка несучого гвинта 8-1930-000 серiї 02 штук 60
  вiброгасник 8АТ-1250-00, 8АМТ-1250-00 - " - 60
  вiброгасник 943-1250-000 - " - 60
  колонка несучого гвинта Д2Б2000-0/6 - " - 60
  рульовий гвинт 8-3904-000 серiї 02, 03, 04, 05, 06 комплектiв 300
  гальмо несучого гвинта 56-1400-00, 56-1400-000 штук 120
  гальмо несучого гвинта 500.1510.0010.000 - " - 60
  комплект лопатей несучого гвинта типу 8АТ - " - 360
  комплект лопатей рульового гвинта типу 8-39 - " - 360
8803 20 00 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:
- шасi лiтакiв та їх частини:
   
  колесо гальмiвне КТ 97/3 - " - 60
  гальмо КТ 97-210 - " - 60
  гальмо КТ97-220-1,КТ97-220-2, КТ96А - " - 180
  колесо негальмiвне К 2116 - " - 60
  колесо гальмiвне 8А-4201-00, КТ-96/А - " - 120
  основне шасi Д2.4100-10А - " - 60
  амортизатор основного шасi 8А-4101-00А, 8А-4101-00Б - " - 120
  амортизатор хвостової опори В24-4301-100/7, В24-4301-100 - " - 120
  амортизатор хвостової опори 8А-4701-00 - " - 60
  ферма хвостової опори 56-4700-20 - " - 60
  ричажна амортстiйка переднього шасi 8А-4201-00А - " - 60
  пiдкiс лiвий 8А-4103-00-1 - " - 60
  передня стiйка шасi 8А-4200-00 - " - 60
  пiдкiс правий 8А-4103-00-2 - " - 60
  напiввiсь лiвого шасi 8А-4102-00-1 - " - 60
  напiввiсь правого шасi 8А-4102-00-2 - " - 60
  колесо гальмiвне без гальма КТ 97-310 - " - 60
  напiввiсь головного шасi САП.4011.150.02 ПС, САП.4011.150.01 ПС - " - 120
  замок гiдравлiчний 8МТВ5-5340-100-01 - " - 60
  замок гiдравлiчний 8МТВ5-5340-100-02 - " - 60
  механiзм управлiння замкiв стулок 140-5511-00 штук 60
  основна опора шасi 140-4101-200 - " - 60
  передня опора шасi 140-4201-200А - " - 60
  колесо гальмiвне КТ 96А - " - 60
  колесо негальмiвне 329А - " - 60
  замок головного шасi 140-4104-100 - " - 60
  замок переднього шасi 140-4204-100 - " - 60
  цилiндр замка шасi 140-4104-120 - " - 60
  пiдкiс 140-4103-300 - " - 60
  гiдробак шасi 140-5302-110 - " - 60
  панель гiдроагрегатiв стулок i шасi 140-5301-200 - " - 60
  механiзм приводу замкiв стулок в комплектi 140-5305-00 - " - 60
  ричажна амортстiйка переднього шасi 8А-4201-00А - " - 60
  стiйка носового шасi Д2.4101-0-01 (330-4101-0-01) - " - 120
  стiйка переднього шасi Д2.4201-0-01 (330-4201-0-01) - " - 60
  цилiндр прибирання переднього шасi 140-4203-400 - " - 60
  шток 8А-4101-50 - " - 60
  гiдрозамок НУ-5810-450/4 - " - 60
  гiдрозамок з перехiдником ГА-113 - " - 60
8803 30 00 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:
- iншi частини лiтакiв i вертольотiв:
   
  рукоятка управлiння РУС-2 - " - 60
  рульова система РС-60 - " - 60
  автомат перекосу 8-1940-000 - " - 60
  автомат перекосу 8-1950-000 - " - 60
  масляний бак 8АТ-6201-100, 8АТ-6201-200 - " - 120
  масляний бак 140-6201-200-001, 140-6201-200-002 - " - 120
  комбiнований агрегат управлiння РА-60Б, КАУ-30Б - " - 120
  комбiнований агрегат управлiння КАУ-115А, КАУ-115АМ - " - 120
  гiдробак 8А-5302-10, 8А-5302-010 - " - 120
  гiдробак основної та дублюючої систем 140-5302-00, 8А-5302-00, 500.5320.0500.000, 500.5320.0200.000 - " - 240
  витратний паливний бак 8АТ-6101-00; 8ТВ-6101-500; 8АМТ-6101-00 штук 180
  витратний паливний бак 8ТВ-6101-500, 8МТ-6101-000, 8АМТ-6101-000 - " - 180
  пiдвiсний паливний бак 8АТ-6102-200/100; 8АТ-6102-400/500 - " - 180
  пiдвiсний паливний бак 8ТВ-6102-200/100, 8МТ-6102-200/100; 8МБ-6102-040/050;
8МТ-6102-400/500; 8МТП-6102-040
- " - 300
  пiдвiсний паливний бак 8МТП-6102-050; 8АМТ-6102-400; 8АМТ-6102-500 - " - 180
  додатковий паливний бак 8МТ-6117-100, 8АТ-6117-100 - " - 60
  зовнiшнiй додатковий бак (лiвий) ВДБ.6130.200 - " - 60
  зовнiшнiй додатковий бак (правий) ВДБ.6130.200 - " - 60
  паливний бак (м'який) 500.6151.0000.001, 500.6151.0000.002, 500.6152.0000.001, 500.6152.0000.002, 500.6153.0000.001, 500.6153.0000.002, 500.6154.0000.001, 500.6154.0000.002, 500.6180.0000.001, 500.6170.0000.002, 500.6190.0100.001, 500.6190.0100.002, 500.6180.0200.000, 500.6180.0100.000, 500.6170.0100.000, 500.6170.0200.000, 501.6190.0100.001, 501.6190.0100.002 - " - 1080
  пiдвiсний паливний бак N 6 жорсткий переднiй 500.6170.0100.001, 500.6170.0100.002 - " - 120
  пiдвiсний паливний бак (прав.) 8АМТ-6102-500 - " - 60
  пiдвiсний паливний бак (лiв.) 8АМТ-6102-400 - " - 60
  плита забустерна 8АМТ-5104-200, 8МТ-6104-200 - " - 120
  пристрiй екранно-вихлопний 8МТ-6840-500-001, 8МТ-6840-500-002 - " - 120
  рама головного редуктора 140-0800-00 - " - 60
  лапи крiплення головного редуктора 140-1500-001, 140-1500-002, 140-1500-003, 140-1500-004 - " - 240
  рама головного редуктора 8А-0800-00 - " - 60
  лапи крiплення головного редуктора 8А-1500-001, 8А-1500-002, 8А-1500-003, 8А-1500-004 - " - 240
  пневмопанель в комплектi 140-5820-40 - " - 60
  бачок розширювальний 8АТ-6200-246-3, 8АТ-6200-246-5 штук 120
  екранно-вихлопний пристрiй 8МТ-6840-500-001; 8МТ-6840-500-002 - " - 120
  основна пневмопанель в комплектi 140-5802-200 - " - 60
  масляний бак 8АТ-6201-100-1, 8АТ-6201-100-2 - " - 120
  хвостова опора у зборi 8А-4300-00 - " - 60
  агрегат повздовжнього, поперечного, нiжного управлiння "шаг-газ" 8А-5103-220 - " - 60
  лiва колонка ручного управлiння 8А-5101-00-3, 8А-5101-000-003 - " - 120
  права колонка ручного управлiння 8А-5101-00-5, 8А-5101-000-005 - " - 120
  ручка управлiння загальним "шагом" 8А-5901-140, 8А-5901-130 - " - 120
  ручка управлiння гальмом несучого гвинта 8-5801-00 - " - 60
  бачок дренажний 8АТ-7610-810, 8А-6100-028 - " - 120
  плита забустерна 8МТ-5104-200, 8АТ-5104-200 - " - 120
  стабiлiзатор 8АТ-3100-00 - " - 60
  пiдвiсний паливний бак 8МТВ5-6102-040-03 - " - 60
  пiдвiсний паливний бак 8МТВ5-6102-040-05 - " - 60
  спиртовий бак 8МТВ5-7470-030 - " - 60
  хвостова опора з поплавком 140-4300-00 - " - 60
  бак витратний 140-6101-100 - " - 60
  бак додатковий паливний 140-6118-20 - " - 60
  маслобак 140-6201-100-001, 140-6201-100-002, 140-6201-200-001, 140-6201-200-002 - " - 240
  маслобак iз суфлерним бачком 500.6220.0150.000, 500.6220.0100.001, 500.6220.0100.002 - " - 120
  бачок спиртовий 140-7470-35 - " - 60
  бачок 500.6100.0270.000 - " - 60
  бачок спиртовий в зборi 500.7402.0320.000 - " - 60
  вхiдний тунель у двигун 8А-6910-00 - " - 60
  вхiдний тунель у вентилятор 8А-6980-00 - " - 60
  патрубок пропускний 500.6502.0110.000 - " - 60
  розподiльник повiтря 4796Т - " - 60
  розподiльник повiтря 525, 525А - " - 60
  блок повiтровiддiльника 500.6100.0800.000 - " - 60
  вiдстiйник 500.6542.0010.000 штук 60
  коробка обiгрiву редуктора НГ АТ-7201-320 - " - 60
  чохол балона НГ 8АТ-7201-320 - " - 60
  вирiб 2622Т - " - 60
  жиклер обiгрiву 140-6603-170 - " - 60
  маслосистема головного редуктора 140-6210-000 - " - 60
  маслосистема двигунiв 140-6200-300 - " - 60
  установка гiдропiдсилювачiв 8А-5104-200, 8МТ-5104-200 - " - 120
  панель пневмосистеми 8АТ-5600-250, 8МТ-5600-250 - " - 120
  паливна коробка 2621 - " - 60
  цилiндр з дроселем у зборi 500.5340.0070.000, 500.5340.0030.000 - " - 120
  форсунка 2508 - " - 60
  гiдропанель 8А-5301-020 - " - 60
  гiдропанель 8А-5301-20 - " - 60
  гiдропанель 140-5301-380, 140-5301-420, 140-5301-450, 140-5311-00, 8А-5311-00, 8МТ-5311-00 - " - 60
  гiдропанель 468-5320-010 СБ - " - 60
  панель гiдроагрегатiв рампи з ГА-111 i 992АТ-2 468-5320-800 - " - 60
  блок-випарник 2440 - " - 60
  блок конденсатора 2442 - " - 60
  панель гiдроагрегатiв завантаження НШ39 140-5301-60 - " - 60
  балон повiтряний УБЦ-5, УБШ-3 - " - 120
  ежектор 140-5820-200 - " - 60
  панель герметизацiї в комплектi 140-5802-300 - " - 60
  панель пiдживлення блоку "31" в комплектi 140-5803-10 - " - 60
  пневмопанель основна 8АТ-5800-100, 8МТ-5600-100 - " - 120
9014 10 00 10 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- компаси для визначення напрямку:
-- для цивiльної авiацiї
   
  компас КИ-13К - " - 60
  компас КС-ИР - " - 60
  компас магнiтний типу КИ - " - 360
9014 20 20 10 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iнерцiйнi навiгацiйнi системи:
--- для цивiльної авiацiї
   
  автопiлот: АП-34Б, АП-34Б сер.2, АП-34Б сер. 3: 6С2.390.007.3с, 6С2.390.007.2с, 6С2.390.007.3.1с штук 360
9014 20 20 90 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iнерцiйнi навiгацiйнi системи:
--- iншi
   
  автопiлот: АП-34Б, АП-34Б сер.2, АП-34Б сер. 3: 6С2.390.007.3с, 6С2.390.007.2с, 6С2.390.007.3.1с - " - 360
9014 20 80 10 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї:
   
  приймач повiтряного тиску типу ПВД - " - 360
  блок порiвняння граничного крену типу БСПК - " - 360
  акселерометри типу АДИС - " - 360
  курсова система типу ГМК; ГМС, ГМА - " - 360
  механiзм корегувальний типу КМ - " - 360
  автомат узгодження - " - 360
  пульт управлiння типу ПУ - " - 360
  гiроагрегат типу ГА - " - 360
  покажчик типу УС, ИТ - " - 360
  покажчик типу УШВ - " - 360
  датчик типу УЗП - " - 360
  система автоматичної реєстрацiї параметрiв польоту типу САРПП - " - 360
  датчик типу УПРТ; УПЭС - " - 900
  блок датчикiв типу БДКВ - " - 900
  датчик типу УПРТ - " - 900
  покажчик типу ПДК - " - 900
  акселерометри типу АДИС - " - 450
  курсова система типу ГМК; ГМС, ГМА - " - 900
  блок пiдсилювачiв типу БУ штук 360
  авiагоризонти типу АГК, АГБ, АГР - " - 360
  коректор-задатчик приладової швидкостi типу КЗСП - " - 360
  висотомiр ВД-10К, ВД-10ВК - " - 120
  висотомiр ВЭМ-72ФПВГ, ВМФ-50 - " - 120
  варiометр ВАР-30МК - " - 60
  варiометр ВАР-30МК сер.3 - " - 60
  варiометр ВР-10К, ВР-10МК - " - 120
  покажчик швидкостi УС-450К, УС-450К сер.2 - " - 120
  покажчик швидкостi УС-35К, УС-350К - " - 120
  покажчик швидкостi УС-350К - " - 60
  датчик повiтряної швидкостi ДВС-24 - " - 60
  курсова система "Гребень" - " - 60
  гiроагрегат ГА-8 - " - 60
  курсова система ГМК-1А(Э), ГМК-1ГЭ - " - 120
  гiроагрегат ГА-6 - " - 60
  курсова система КС-3Г - " - 60
  гiроагрегат ГА-1ПМ - " - 60
  система автоматичного управлiння САУ-14 - " - 60
  навiгацiйно-пiлотажний прилад НПП сер. 2 - " - 60
  прилад навiгацiйний ПНП-72-15, ПНП-72-12, ПНП-72-6М, ПНП-72-4М - " - 60
  малогабаритна гiровертикаль МГВ-1СУ, МГВ-1СУ-8 - " - 120
  центральна гiровертикаль ЦГВ-10, ЦГВ-10В, ЦГВ-10В сер. 03,ЦГВ-10В сер. 04 - " - 60
  авiагоризонт АГБ-3, АГБ-3К, АГБ-3К сер.3 - " - 180
  авiагоризонт АГК-77-15, АГР-74-15 - " - 120
  авiагоризонт АГР-74-15 сер.2 - " - 60
  авiагоризонт АГБ-96Д, АГБ-96Р, АГБ-96Д-С, АГБ-96Р-С - " - 240
  акселерометр АДП-3 - " - 60
  акселерометр АДП-4 - " - 60
  акселерометр АДИС-2-2, АДИС-2-3 - " - 120
  покажчик повороту ЭУП-53; ЭУП-53К; ЭУП-53РБ - " - 180
  коректор висоти КВ-11 - " - 60
  коректор-задатчик приладової швидкостi КЗСП - " - 60
9014 20 80 90 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iншi:
--- iншi
   
  висотомiр ВД-10К, ВД-10ВК штук 120
  висотомiр ВЭМ-72ФПВГ, ВМФ-50 - " - 120
  варiометр ВАР-30МК - " - 60
  варiометр ВАР-30МК сер.3 - " - 60
  варiометр ВР-10К, ВР-10МК - " - 120
  покажчик швидкостi УС-450К, УС-450К сер.2 - " - 120
  покажчик швидкостi УС-35К, УС-350К - " - 120
  покажчик швидкостi УС-350К - " - 60
  датчик повiтряної швидкостi ДВС-24 - " - 60
  курсова система "Гребень" - " - 60
  гiроагрегат ГА-8 - " - 60
  курсова система ГМК-1А(Э), ГМК-1ГЭ - " - 120
  гiроагрегат ГА-6 - " - 60
  курсова система КС-3Г - " - 60
  гiроагрегат ГА-1ПМ - " - 60
  система автоматичного управлiння: САУ-14 - " - 60
  навiгацiйно-пiлотажний прилад НПП сер.2 - " - 60
  прилад навiгацiйний ПНП-72-15, ПНП-72-12, ПНП-72-6М, ПНП-72-4М - " - 60
  малогабаритна гiровертикаль МГВ-1СУ, МГВ-1СУ-8 - " - 120
  центральна гiровертикаль ЦГВ-10, ЦГВ-10В, ЦГВ-10В сер. 03,ЦГВ-10В сер. 04 - " - 60
  авiагоризонт АГБ-3, АГБ-3К, АГБ-3К сер.3 - " - 180
  авiагоризонт АГК-77-15, АГР-74-15 - " - 120
  авiагоризонт АГР-74-15 сер.2 - " - 60
  авiагоризонт АГБ-96Д, АГБ-96Р, АГБ-96Д-С, АГБ-96Р-С - " - 240
  акселерометр АДП-3 - " - 60
  акселерометр АДП-4 - " - 60
  акселерометр АДИС-2-2, АДИС-2-3 - " - 120
  покажчик повороту ЭУП-53; ЭУП-53К; ЭУП-53РБ - " - 180
  коректор висоти КВ-11 - " - 60
  коректор-задатчик приладової швидкостi КЗСП - " - 60
9014 80 00 00 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- iншi прилади та iнструменти:
   
  варiометр типу ВАР, ВР штук 360
  iндикатор радiомагнiтний - " - 360
  прилад навiгацiйний плановий ПНП-72-6М - " - 360
  вимикач корекцiї ВК-53РВ; ВК-53ЭРВ - " - 360
  покажчик приладової швидкостi типу УС - " - 360
  датчик приладової швидкостi типу ДАС; ДПСМ - " - 360
  прилад командний пiлотажний ПКП-77 - " - 60
  корекцiйний механiзм КМ-2 с.1 - " - 60
  корекцiйний механiзм КМ-8 - " - 60
  корекцiйний механiзм КМ-4К с.2 - " - 60
  командно-пiлотажний прилад КПП сер.2 - " - 60
  пiлотажний комплекс ПКВ-252 - " - 60
  механiзм корекцiї КМ-5 - " - 60
9014 90 00 10 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- частини i приладдя:
-- до приладiв та апаратiв товарної категорiї 9014 10 00 та товарної пiдпозицiї 9014 20, для цивiльної авiацiї
   
  агрегат управлiння 6С2.399.000.3с, 6С2.399.000.2с - " - 120
  датчик 1209Е - " - 60
  датчик 1209К - " - 60
  датчик 1209Г - " - 60
  вимикач корекцiї ВК-53РБ, ВК-53РШ, ВК-53РШ сер. 3 - " - 180
  вимикач корекцiї ВК-53РВ,ВК-53ЭРВ, ВК-53РВ сер. 05 - " - 180
  вимикач корекцiї ВК-90 - " - 60
  покажчик УП-3 - " - 60
  датчик ДП-3 - " - 60
  покажчик УП-4 штук 60
  датчик ДП-4 - " - 60
  блок БСПК-1 - " - 60
  блок узгодження БС-34 - " - 60
  блок БСС4-01 - " - 60
  блок узгодження БС-34-1 - " - 60
  блок управлiння висоти БУВ-8 - " - 60
  iмiтатор ИД4-3Т, ИД4-4Т - " - 120
  покажчик УТОК1-2Т штук 60
  блок вимiрювання БИ11-11Т - " - 60
  покажчик БЭ-09К - " - 60
  iндикатор нульовий ИН-4 - " - 60
  автомат узгодження АС-1 - " - 60
  блок зв'язку БС-1 - " - 60
  покажчик УГР-4УК 3с. - " - 60
  покажчик УГР-4УК - " - 60
  коректор висоти типу КВ; КЗВ - " - 360
9014 90 00 90 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- частини i приладдя:
-- iншi
   
  малогабаритна гiровертикаль типу МГВ - " - 360
  трансформатори типу ДБСКТ - " - 360
  агрегат управлiння 6С2.399.000.3с, 6С2.399.000.2с - " - 120
  датчик 1209Е - " - 60
  датчик 1209К - " - 60
  датчик 1209Г - " - 60
  вимикач корекцiї ВК-53РБ, ВК-53РШ, ВК-53РШ сер. 3 - " - 180
  вимикач корекцiї ВК-53РВ,ВК-53ЭРВ, ВК-53РВ сер. 05 - " - 180
  вимикач корекцiї ВК-90 - " - 60
  покажчик УП-3 - " - 60
  датчик ДП-3 - " - 60
  покажчик УП-4 - " - 60
  датчик ДП-4 - " - 60
  блок БСПК-1 - " - 60
  блок узгодження БС-34 - " - 60
  блок БСС4-01 - " - 60
  блок узгодження БС-34-1 - " - 60
  блок управлiння висоти БУВ-8 - " - 60
  iмiтатор ИД4-3Т, ИД4-4Т - " - 120
  покажчик УТОК1-2Т - " - 60
  блок вимiрювання БИ11-11Т - " - 60
  покажчик БЭ-09К - " - 60
  iндикатор нульовий ИН-4 - " - 60
  автомат узгодження АС-1 - " - 60
  блок зв'язку БС-1 - " - 60
  покажчик УГР-4УК 3с. - " - 60
  покажчик УГР-4УК штук 60
9020 00 00 00 Iнша апаратура дихальна та газовi маски, за винятком захисних масок без механiчних частин i змiнних фiльтрiв:    
  комплект кисневого обладнання: ККО-ЛС - " - 60
  прилад КП-58, КП-21 - " - 120
  роз'єднувач Р-58 - " - 60
  кисневий шланг КШ-11 - " - 60
  киснева маска КМ-16 - " - 60
  балон 7,6 л 8АТ-7801-040 - " - 60
  комплект кисневого обладнання - " - 540
  киснева маска - " - 540
  кисневий прилад типу КП-21; КП-58; КП-75А - " - 540
9024 Машини та пристрої для випробування твердостi, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас):    
  твердомiр - " - 10
  випробувальна машина - " - 10
9025 19 80 98 Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв:
- термометри та пiрометри, не об'єднанi з iншими приладами:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi:
----- iншi
   
  термовимикач 2416-17,5; 1374А-5 - " - 120
  термовимикач 2416-4 - " - 60
  термовимикач АД-155А - " - 60
  термометр ТУЭ-48 - " - 60
  термометр ТНВ-45, ТНВ-45К - " - 120
  термометр ТПП2-У - " - 60
  термометр ТПП2-В - " - 60
  термометр ТВГ-1074 - " - 60
  термометр ТСТ-282С - " - 60
  термопара Т-82С - " - 60
  термометр ИТГ-180 - " - 60
  термометр ТВ-19 штук 60
  термометр ТВ-45К - " - 60
  термометр типу ТНВ - " - 360
  термопара типу Т - " - 1000
  колектор термопари типу КТ - " - 100
  датчики температури типу П, Т - " - 100
9025 90 00 95 Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв:
- частини i приладдя:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  датчик ДПС - " - 60
  датчик ДТБГ - " - 60
  датчик пожежної сигналiзацiї ДПС-1АГ - " - 60
  приймач температури ИС-264А, ИС-264А (2с.) - " - 120
  сигналiзатор температури УРТ-20К - " - 60
  сигналiзатор температури масла в редукторi УРТ-100Т - " - 60
  сигналiзатор температури 5747Т - " - 60
  приймач температури П-1, П-77, П-77 вар. 2 - " - 180
  приймач температури П-2ТР - " - 60
  приймач температури ИС-27 - " - 60
  покажчик ТСТ-2 - " - 60
  покажчик ИТГ-1 - " - 60
  покажчик ТВ-1Т - " - 60
  приймач П-9Т - " - 60
  задатчик температури РР-30Т - " - 60
  приймач температури П-2ТР - " - 60
  блок управлiння регулятора температури (блок пiдсилювачiв) 4087, 4087 - 2с., 4087 - 3с - " - 180
  покажчик 2УТ-6К - " - 60
  пiдсилювач 2УЭ-6Б - " - 60
  задатчик температури 2400В - " - 60
  датчик температури типу П - " - 360
  термопара типу Т - " - 4500
  термопара ТСВ, Т82К, ТСЗ, Т - " - 9000
  приймачi термометра опору типу П - " - 4500
  здвоєна вимiрювальна апаратура типу 2ИА-6 штук 900
  вимiрювачi типу ТВГ, ИТК, ИТГ, ТСТ - " - 9000
9026 10 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- для вимiрювання або контролю за витратою або рiвнем рiдини:
   
  витратомiр турбiнний типу РСТ - " - 90
  датчик типу ДСМК, ДСУ - " - 500
  датчик типу ДРТ, ДРП - " - 50
  датчик-сигналiзатор типу ДСМК - " - 900
  панель поплавкiв 140-5820-140 - " - 60
  поплавок (правий i лiвий) С406.010, С406.010.01 - " - 120
  сигналiзатор рiвня СУЗ-16Т - " - 60
  система програмного управлiння та вимiрювання палива СПУТ-1-12АТ - " - 60
  датчик вимiрювальний без сигналiзацiї ДТ21-9Т, ДТ21-10Т - " - 120
  датчик вимiрювальний iз сигналiзацiєю ДТС3-13Т, ДТС3-14Т, ДТС3-16Т - " - 180
  датчик ДТ21-11Т, ДТС3-15Т, ДТС3-12Т - " - 180
  датчик-компенсатор ДК6-1Т - " - 60
  датчик-сигналiзатор ДСМК8А-5 - " - 60
  датчик-сигналiзатор ДСМК8А-8Т - " - 60
  паливомiр СКЭС-2027А, СКЭС-2027Б, СКЭС-2027АВ - " - 180
  датчик ДТПР - " - 60
  iмiтатор датчика ИДП - " - 60
  паливомiр ТПР1-10Т - " - 60
  датчик ДМ2-1 - " - 60
  датчик типу ДМ - " - 150
  датчик-реле рiвня рiдини двопозицiйний типу ДРУ - " - 180
  ультразвуковий сигналiзатор рiвня типу УСУ - " - 180
9026 20 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- для вимiрювання або контролю за тиском:
   
  демпфер типу Д штук 1000
  датчики перепаду тиску типу ДПТ - " - 30
  манометр ДИМ-8 - " - 60
  манометр тиску ДИМ-240Т, ДИМ-40Т - " - 120
  манометр тиску ДИМ-100, ДИМ-100Т, 2ДИМ-100Т - " - 180
  манометр НТМ-240, НТМ-400 - " - 120
  манометр МА-60, МВУ-100К, МВ-60, МВ-100 - " - 240
  манометр МА-250М - " - 60
  манометр МВУ-300 - " - 60
  мановакууметр 2МВ-18-11 - " - 60
  порцiонер ГА 215 - " - 60
  порцiонер реверсивний ГА57/1У - " - 60
  регулятор тиску 1227Г - " - 60
  регулятор тиску 4244Т, 486А - " - 120
  датчик манометра ИД-40Т - " - 60
  датчик тиску МД-25Т - " - 60
  датчик тиску ИД-3 - " - 60
  датчик тиску ИД-4, ИД-24, ИД-80, ИД-240 - " - 240
  датчик тиску ИД-100, (ИМД-100), ИМД-8, ИД-8 - " - 240
  датчик тиска ИДТ-100 - " - 60
  вимiрник повiтряного тиску ИВД - " - 60
  вимiрювальний комплекс тиску ИКД27 Да-220...780 - " - 60
  приймач ПМ-10МР - " - 60
  датчик компенсацiйний 6С2.553.002 - " - 60
  iндукцiйний датчик ИД-6 - " - 60
  iндукцiйний датчик ИД-3 - " - 60
  iндукцiйний датчик ИД-2М - " - 60
  датчик iндукцiйний ИД-8 - " - 60
  вимiрювальний комплекс тиску ИКД27 Да-400...830 - " - 60
  датчик тягомiра ДИТ-500 - " - 60
  покажчик iндуктивного тягомiра УИТ-6000 - " - 60
  приймач повiтряного тиску ПВД-6М - " - 60
  датчик висотної корекцiї ДВК - " - 60
  реверсивний порцiонер ГА57/1У - " - 60
  реверсивний порцiонер ГА-215 - " - 60
  вимiрювальний комплекс тиску типу ИКД штук 1800
  датчики типу ДИТ, ДАТ, ДМП, ДМД, ДОТ, ДАП - " - 530
  датчики тиску iндуктивнi типу ИМД - " - 50
  мановакуумметри типу МВ - " - 900
  малогабаритний датчик тиску типу МДД-ТЕ - " - 360
  малогабаритний датчик тиску типу МСТВ, МСТ, СПТ, СП, СО, ПС, СДВ - " - 360
  датчик тиску iндуктивний типу ИМД, ИДТ - " - 360
  сигналiзатори обледенiння типу СО - " - 180
  датчики-iндикатори типу РИС-101М1 - " - 180
  турбiннi перетворювачi витрат типу ТПР - " - 720
  сигналiзатори тиску унiфiкованi типу СДУ - " - 720
  сигналiзатори тиску диференцiйнi типу СГДФР - " - 180
  покажчики типу УИ - " - 4500
  демпфери типу Д - " - 4500
  сигналiзатор тиску типу ДСД - " - 900
  датчик висотної корекцiї типу ДВК - " - 500
9026 80 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- iншi прилади та апаратура:
   
  лiчильник рiдини з овальними шестернями унiфiкований типу ППО - " - 180
9026 90 00 00 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- частини i приладдя:
   
  покажчик iндикатора ЭМИ-3РИ УИЗ-3К - " - 60
  покажчик iндикатора ЭМИ-3РВИ УИЗ-6К - " - 60
  покажчик УИ1-100К - " - 60
  покажчик УИ1-3К - " - 60
  покажчик УИ1-8, УИ1-8К, УИ1-240, УИ1-240К УИ2-4, УИ2-24, УИ2-80 - " - 420
  датчики тиску типу АРТ - " - 2700
9027 Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми:    
  газоаналiзатор електронний штук 10
  обладнання для ультразвукового контролю - " - 4
9029 10 00 10 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:
- лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та аналогiчнi прилади:
-- лiчильники числа обертiв, електричнi та електроннi для цивiльної авiацiї:
   
  лiчильник напрацювання роботи двигуна СНР-1 - " - 60
9029 20 38 10 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:
- спiдометри та тахометри; стробоскопи:
-- спiдометри та тахометри:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  апаратура тахометрична типу ТА, ТСА - " - 1800
  авiацiйнi датчики типу ДТЭ - " - 1800
  iндикатори типу ИТЭ, ИСТ - " - 9000
  комбiнована тахометрична апаратура типу КТА - " - 900
  покажчик ИТЭ-2Т - " - 60
  тахометрична апаратура КТА-5 - " - 60
  тахометрична апаратура ТСА-8,ТСА-8М - " - 120
  покажчик ИТЭ-2, ИТЭ-1М, ИТЭ-1Т - " - 180
  покажчик ИТК-5 - " - 60
9029 90 00 30 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:
- частини i приладдя:
-- тахометрiв, лiчильникiв кiлькостi обертiв, спiдометрiв, для цивiльної авiацiї:
   
  датчик Д-2М штук 60
  датчик Д-2Т; Д-2МТ - " - 120
  датчик Д-1М - " - 60
  пiдсилювач УТК-5 - " - 60
  датчик швидкостi ДС-250 - " - 60
  блок сигналiзацiї БСГО-400; БСГО-400А - " - 120
  високотемпературний датчик обертiв VIT 1004 - " - 1800
9029 90 00 90 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:
- частини i приладдя:
-- iншi:
   
  датчик Д-2М - " - 60
  датчик Д-2Т; Д-2МТ - " - 120
  датчик Д-1М - " - 60
  пiдсилювач УТК-5 - " - 60
  датчик швидкостi ДС-250 - " - 60
  блок сигналiзацiї БСГО-400; БСГО-400А - " - 120
  датчики обертiв типу ДТА - " - 10000
  авiацiйнi датчики тахометра типу ДТЭ - " - 100
  датчики частоти обертiв типу ДТА, ДЧВ - " - 200
9030 31 00 00 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:
- iншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi:
-- вимiрювальнi прилади унiверсальнi, без записувального пристрою:
   
  амперметр А-2, А-2К, А-3, А-3К, АФ1-200 - " - 300
  амперметр АФ1, АФ1-50К, А-1 - " - 180
  амперметр АФ1-150К - " - 60
  вольтметр В-1, ВФ 0,4 - " - 120
  вольтметр ВФ 0,4-150 штук 60
  вольтметр ВФ 0,4-250 - " - 60
  установка У-608М-78 - " - 5
  установка П146-62 - " - 5
  установка И-311-79 - " - 5
  установка У-320-57 - " - 5
  установка П-108-67-2М   5
  установка П41-63 - " - 5
  установка И-210-75 - " - 5
  установка П85М-1-59 - " - 5
  установка П85М-2-59 - " - 5
  установка П-109-72М - " - 5
  установка У-561-82 - " - 5
  апаратура ПА-АГД-1 - " - 5
  установка УПТ-48М - " - 5
  установка УПП-ГМК - " - 5
  установка УЭГП-1 серiя 2 - " - 5
  установка СПКА-1 - " - 5
  установка УПТ-1м серiя 2 - " - 5
  прилад ПКЦ-РС - " - 5
  установка УПУ-У - " - 5
  установка УПИВ-У - " - 5
  установка УПП-1 - " - 5
  пульт КВ-11 - " - 5
  установка УПУ-10 - " - 5
9030 33 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:
- iншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi: iншi, без записувального пристрою
   
  спектроаналiзатори - " - 20
  вимiрювальний пульт - " - 2
9030 84 00 00 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:
- iншi прилади та апаратура:
-- iншi, iз записувальними пристроями:
   
  спектроаналiзатори штук 20
  контрольно-перевiрочний комплекс - " - 25
9030 39 00 00 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:
- iншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi:
   
  апаратура IFR6000 - " - 5
  апаратура IFR4000 - " - 5
9031 80 34 00 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:
- iншi прилади, пристрої та машини:
-- електроннi:
--- для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами:
---- iншi:
   
  контрольнi прилади для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами: - " - 20
  апаратура "СПАРК-ВИДЕО" - " - 1
  апаратура "СПАРК-КОНУС-М" - " - 1
  вимiрювальнi системи вiдлiку координат верстатiв - " - 300
  вимiрювальна апаратура 2ИА-6 - " - 60
  апаратура контролю вiбрацiї: ИВ-500Е - " - 60
  апаратура контролю вiбрацiї: ИВ-500Е (сер.2) - " - 60
  апаратура контролю вiбрацiї: ИВ-500А - " - 60
  апаратура контролю вiбрацiї ИВ-500В - " - 60
  комплект апаратури ПАА-34Б - " - 5
9031 90 85 00 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:
- частини i приладдя:
-- iншi:
   
  контрольнi пристрої штук 1000
  покажчик кроку гвинта УШВ-1; УШВ-1К - " - 120
  покажчик кроку гвинта УП-21-15 - " - 60
  покажчик кроку гвинта ИП-21-15 - " - 60
  датчик ДС-11 - " - 60
  iндикатор кроку гвинта ИП-11-23 - " - 60
  вимiрювач ИП11-13 - " - 60
  вимiрювач ИП-21-11, ИП-21-13 - " - 120
  блок електронний БЭ-9Е - " - 60
  пристрiй узгодження УсС-6 - " - 60
  блок електронний БЭ-9Е, БЭ-9Е (сер.2) - " - 120
  пристрiй узгодження УсС-6, УсС-6 (сер.2) - " - 120
  блок електронний БЭ-9А - " - 60
  пристрiй узгодження УсС-6 - " - 60
  покажчик УК-68 - " - 60
  датчик ДТСК16, ДТСК16-4, ДТСК16-5 - " - 180
  датчик ДТК12-1 - " - 60
  пристрiй узгодження УсС-4-2М - " - 60
  датчик МВ-3 - " - 60
  датчик МВ-03-2 - " - 60
  датчик МВ-03 (-1)   60
  узгоджуючий пристрiй СУ-802, СУ-832, СУ-876, СУ-111, СУ-СА, СУ-130 - " - 60
  датчики вiбрацiї типу МВ - " - 1350
  вимiрювач режимiв типу БЭ - " - 900
  пристрiй узгодження типу УсС - " - 1800
  п'єзоелектричний датчик типу МВ - " - 1800
9032 10 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- термостати:
   
  регулятор РТА-16-7 - " - 60
  терморегулятор ТЭР-1М   60
  терморегулятор АД-155М-А11К - " - 60
9032 81 00 00 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- iншi прилади та апаратура:
-- гiдравлiчнi або пневматичнi:
   
  автомат розвантаження ГА-77В, ГА-77МН - " - 120
  автомат тиску АД-50 - " - 60
  пневматичний агрегат управлiння УП03/2 - " - 60
  пневматичний агрегат керування У1-39 - " - 60
  дозатор ГА-172Т - " - 60
  дозатор ГА-172-00-2/Т штук 60
  дозатор ГА-172-00Т, ГА-173-003/Т - " - 120
  регулятор регульованого вхiдного напрямного апарата типу 4208 - " - 500
  регулятор регульованого вхiдного напрямного апарата типу 4208 ремонтний - " - 500
  регулятор типу 4809 - " - 100
  регулятор типу 4809 ремонтний - " - 100
  регулятор гвинта типу РСВ-34 - " - 500
  регулятор гвинта типу РСВ-34 ремонтний - " - 300
  регулятор гвинта типу Р - " - 100
  регулятор регульованого вхiдного напрямного апарата КВД типу 4839 - " - 100
  блок резервного управлiння типу 4844 - " - 500
  блок резервного управлiння типу 4844 ремонтний - " - 500
  коректор прийомiстостi типу 4173 - " - 100
  коректор прийомiстостi типу 4173 ремонтний - " - 100
  обмежувач частоти обертання вiльної турбiни 4252 - " - 200
  агрегат управлiння реверсивним пристроєм типу 4079 - " - 500
  агрегат управлiння реверсивним пристроєм типу 4079 ремонтний - " - 500
  агрегат управлiння реверсивним пристроєм типу 4079 - " - 500
  агрегат управлiння реверсивним пристроєм типу 4079 ремонтний - " - 500
  регулятор регульованого вхiдного направляючого апарата типу 4809 - " - 500
  регулятор регульованого вхiдного направляючого апарата типу 4809 ремонтний - " - 500
  блок резервного управлiння клапанами типу 4844 - " - 500
  блок резервного управлiння клапанами типу 4844 ремонтний - " - 500
  регулятор регульованого вхiдного направляючого апарата типу 4255 - " - 500
  регулятор регульованого вхiдного направляючого апарата типу 4255 ремонтний - " - 500
  регулятор регульованого вхiдного направляючого апарата КВД типу 4839 - " - 500
  регулятор регульованого вхiдного направляючого апарата КВД типу 4839 ремонтний штук 500
  регулятор регульованих направляючих апаратiв типу 4208 - " - 500
  регулятор регульованих направляючих апаратiв типу 4208 ремонтний - " - 500
  регулятор регульованих направляючих апаратiв типу 4255 - " - 100
  регулятор регульованих направляючих апаратiв типу 4255 ремонтний - " - 100
  автомат управлiння клапанами типу 4866 - " - 100
  автомат управлiння клапанами типу 4866 ремонтний - " - 100
  автомат управлiння клапанами типу 4868 - " - 100
  автомат управлiння клапанами типу 4868 ремонтний - " - 100
  регулятори типу Р - " - 500
  автомат керування клапанами типу 4017-7 - " - 100
  автомат керування клапанами типу 4017-7 ремонтний - " - 100
  автомат керування клапанами типу 4017-13 - " - 100
  автомат керування клапанами типу 4017-13 ремонтний - " - 100
  автомат керування клапанами типу 4017-5 - " - 100
  автомат керування клапанами типу 4017-5 ремонтний - " - 100
  автомат керування клапанами типу 4017-11 - " - 100
  автомат керування клапанами типу 4017-11 ремонтний - " - 100
  автомат керування клапанами типу 4017-6 - " - 100
  автомат керування клапанами типу 4017-6 ремонтний - " - 100
  автомат керування клапанами типу 4017-12 - " - 100
  автомат керування клапанами типу 4017-12 ремонтний - " - 100
9032 89 00 00 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- iншi прилади та апаратура:
-- iншi:
   
  блок захисту БЗТ-1 - " - 60
  блок захисту та управлiння БЗУНП355Т - " - 60
  блок регулювання та захисту БЗУНП355Г - " - 60
  блок регулювання напруги БРН120Т5А; БРН120Т5А 3 сер. - " - 120
  коробка ввiмкнення та регулювання КВР3-2-8 штук 60
  коробка ввiмкнення та регулювання КВР-3-2 - " - 60
  коробка включення та регулювання КВР-1, КВР-1 с.2 - " - 120
  коробка регулювання КРН-0, КРН-0 с.2 - " - 120
  коробка КПР-9, КПР-9 сер.3 - " - 120
  коробка включення КВП-1А, КВП-1А с.2 - " - 120
  коробка вiдсiчки частоти КОЧ-1А - " - 60
  коробка вiдсiчки частоти КОЧ-1А сер.2 - " - 60
  регулятор напруги РН-120У, РН-600 сер.2 - " - 120
  регулятор напруги РН-180 с.2 - " - 60
  регулятор напруги РН-600, Р-27ВТ - " - 120
  регулятор температури РТА-32-5Т - " - 60
  регулятор температури РТ-12-6, РТ-12-6 сер.2   120
  регулятор температури УРТ-27 - " - 60
  регулятор УРТ-27-5 - " - 60
  регулятор температури: РТА-32-5Т - " - 60
  регулятор граничних режимiв РПР-3А, РПР-3АМ, ЭРД-3В, ЭРД-3ВМ - " - 240
  блок контролю крену БКК-18 - " - 60
  система рухомих упорiв: СПУУ-52, СПУУ-52-1, СПУУ-52-3, СПУУ-52-4 - " - 240
  блок управлiння БУ-32, БУ-32-1, БУ-32-3, БУ-32-4 - " - 240
  датчик зворотного зв'язку 6С2.553.009 - " - 60
  регулятор частоти обертання вiльної турбiни типу 4019 - " - 500
  регулятор частоти обертання вiльної турбiни типу 4019 ремонтний - " - 500
  пiдсилювачi регулятора температури типу УРТ - " - 100
  блоки автоматичного регулювання i контролю БАРК-78 - " - 1000
  блоки граничних регуляторiв типу БПР - " - 100
  пiдсилювачi коректора типу УКО - " - 100
  електроннi системи керування типу ЭСУ - " - 100
  електроннi блоки типу ЭСУ - " - 500
  електроннi регулятори режимiв двигуна типу ЭРРД - " - 20
  електронний регулятор двигуна типу ЭРД - " - 1000
  регулятори електроннi двигуна типу РЭД штук 100
  блоки управлiння типу 4674А - " - 20
  регулятори граничних режимiв типу РПР - " - 20
  регулятори типу - " - 900
  дозатор управлiння стацiонарний типу ДУС - " - 180
  регулятори температури типу РТ - " - 1800
  блок управлiння типу 4674 - " - 450
  фiльтри паливнi типу 11ТФ30 - " - 200
9032 90 00 00 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- частини i приладдя:
   
  датчик-реле температури типу ТАМ - " - 450
9104 00 00 10 Годинники, що встановлюються на панелях приладiв, та подiбнi годинники для наземних транспортних засобiв, лiтальних апаратiв, космiчних апаратiв або суден:
- для цивiльної авiацiї:
   
  авiацiйний годинник типу АЧС - " - 360
  годинник АЧС-1, АЧС-1МК, АЧС-1М - " - 180
  годинник АВРМ, 127ЧС - " - 120
9401 10 00 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини:
- сидiння, що використовуються для повiтряних транспортних засобiв:
   
  крiсло льотчика 500.7500.0600.000 - " - 60
  крiсло оператора 500.7500.0900.000 - " - 60
  крiсло штурмана 500.7500.0800.000 - " - 60
  крiсло льотчика 8АТ-7530-00 - " - 60
  сидiння бортпровiдника 8АП-7502-00 - " - 60
9405 10 21 10 Лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi:
- люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком тих, що використовуються для освiтлення вiдкритих
майданчикiв або транспортних магiстралей:
-- з пластмаси або з керамiки:
--- з пластмаси, призначенi для використання з лампами розжарювання:
---- для цивiльної авiацiї
   
  свiтильник ПБС-1, ПБС-1Б штук 60
  свiтильник СМ-1БМ - " - 60
9405 60 Лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi:
- свiтловi покажчики, свiтловi табло з назвою або адресою та подiбнi вироби:
   
  табло свiтлосигнальне типу ТС, ТСС - " - 720
7222 20 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi:
   
  iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi, рiзних марок тонн 15
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв - " - 10
8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi:    
  токарний верстат горизонтальний з ЧПК штук 30
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв
(включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458:
   
  верстат свердлильно-розточувально-фрезерний п'ятиосьовий з ЧПК - " - 10
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:    
  одношпиндельний шлiфувальний верстат з ЧПК для шлiфування плоских i профiльних поверхонь (лопаток авiадвигунiв) - " - 10
  двошпиндельний шлiфувальний верстат з ЧПК для шлiфування профiльних поверхонь (лопаток авiадвигунiв) - " - 10
8461 Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  верстати для шлiфування конiчних зубчастих колiс iз прямим зубом з ЧПК штук 5
  верстати для шлiфування цилiндричних зубчастих колiс iз прямим та косим зубом з ЧПК - " - 5
  зубодовбальний верстат з ЧПК - " - 4
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище:    
  прес для закалювання - " - 2
8514 10 80 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- печi та камери опору:
-- iншi:
   
  печi та камери опору - " - 4
8514 20 10 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- печi та камери iндукцiйнi або дiелектричнi:
-- печi та камери iндукцiйнi:
   
  печi та камери iндукцiйнi - " - 5
2818 10 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом; оксид алюмiнiю; гiдроксид алюмiнiю:
- корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:
   
  шлiфзерно 25А (ГОСТ 28818-90) тонн 1200
  мiкрошлiфпорошок 25А (ТУ 3988-075-00224450-99) - " - 200
3921 Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси:    
  листи матерiалу ROHACELL 071 листiв 500
  пiнополiуретан, поролон REGICEL 20 тонн 5
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби з чорних металiв:    
  гайка штук 400
  гайка 150 x 1,5 - " - 250
  гайка 80 x 1,5 - " - 400
  гайка кругла М70 x 1,5 - " - 950
  гайка М95 x 1,5-5Н6Н - " - 150
  кiльце стопорне - " - 250
  шайба контрувальна - " - 750
  шайба опорна - " - 100
  шайба регулювальна - " - 100
  шайба стопорна - " - 5000
  штифт фiксуючий - " - 700
7326 Iншi вироби з чорних металiв:    
  пiдвiска 8АМТ.9611.000.903 комплектiв 50
  втулка штук 21000
  втулка контрувальна - " - 750
  втулка розпiрна - " - 300
  втулка центрувальна - " - 250
  гiльза - " - 200
  вага балансувальна - " - 2800
  диск масловiдбивача - " - 500
  замок - " - 44000
  кiльце - " - 200
  кiльце розпiрне - " - 100
  кiльце регулювальне - " - 3200
  кiльце упорне - " - 350
  крильчатка лiва, права - " - 550
  кришка - " - 200
  вiдбивач - " - 2500
  переднiй фланець пiдшипника - " - 100
  перехiдник - " - 1300
  пiдвiска штук 8000
  пiдвiска штук 8000
  важiль вхiдного напрямного апарата (ВНА) - " - 300
  серга - " - 250
  стрижень - " - 200
  сухар - " - 3300
  фланець - " - 1200
  фланець опорний - " - 550
  фланець пiдшипника заднiй, переднiй - " - 200
  фланець ущiльнювання - " - 100
  цапфа передня - " - 800
  штир - " - 100
  щиток зiбраний - " - 100
7505 Прутки, бруски, профiлi та дрiт нiкелевi:    
  дрiт з нiкелевих сплавiв тонн 1
7508 Iншi вироби нiкелевi:    
  втулка штук 2600
7616 Iншi вироби алюмiнiєвi:    
  заклепка - " - 3600
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:    
  титан необроблений; порошки тонн 5
  втулка штук 2400
  кiльце - " - 150
  кiльце регулювальне - " - 100
  кришка - " - 500
  перехiдна втулка 3 ступеня компресора високого тиску (КВТ) - " - 200
  перехiдник - " - 3700
  перехiдник генератора стартера (ГС), паливного насоса (ПН) - " - 2900
  проставка - " - 100
  стiйка - " - 1600
  фланець штук 3800
  фланець переднiй - " - 4200
8411 91 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунiв
   
  диск 1 - 12 ступеня - " - 2500
  диск 1 - 7 ступеня компресора високого тиску (КВТ) - " - 1100
  диск 1 - 5 ступеня компресора низького тиску (КНТ) - " - 900
  диск ротора компресора (РК) N 1-12 - " - 1600
  кiльце внутрiшнє соплового апарата 2 - 3 ступеня турбiни - " - 100
  лопатка - " - 12000
  лопатка 1 - 3 ступеня турбiни - " - 139000
  лопатка 3 ступеня компресора низького тиску (КНТ) - " - 2300
  лопатка 3 ступеня лiва, права - " - 24300
  лопатка вхiдного напрямного апарата (ВНА) - " - 3300
  лопатка вхiдного напрямного апарата (ВНА) компресора високого тиску (КВТ) - " - 9700
  лопатка вхiдного напрямного апарата (ВНА) компресора низького тиску (КНТ) - " - 2900
  лопатка вхiдного напрямного апарата (ВНА) компресора середнього тиску (КСТ) - " - 500
  лопатка вхiдного напрямного апарата (ВНА) з важелем - " - 158000
  лопатка вхiдного напрямного апарата (ВНА) з покажчиком - " - 5800
  лопатка напрямного апарата (НА) 8 ступеня компресора високого тиску штук 300
  лопатка напрямного апарата (НА) N 1-4 з важелем - " - 1098000
  лопатка напрямного апарата (НА) N 1-10 - " - 3316000
  лопатка напрямного апарата (НА) вентилятора - " - 2700
  лопатка напрямного апарата (НА) пiдпiрного ступеня - " - 200
  лопатка направляюча 1 - 9 ступеня - " - 80000
  лопатка направляюча 1 - 6 ступеня компресора низького тиску (КНТ) - " - 21000
  лопатка направляюча 2 - 8 ступеня компресора високого тиску (КВТ) - " - 86000
  лопатка направляюча 8 ступеня компресора високого тиску (КВТ) (2 ряд) - " - 31000
  лопатка направляюча вентилятора - " - 1400
  лопатка робоча 1 ступеня - " - 22000
  лопатка робоча 1 - 9 ступеня - " - 2215000
  лопатка робоча 1 - 2 ступеня турбiни компресора (ТК) - " - 37000
  лопатка робоча 1 - 3 ступеня турбiни - " - 47000
  лопатка робоча 3 ступеня турбiни вентилятора - " - 6500
  лопатка робоча 1 ступеня - " - 480000
  лопатка робоча 2 ступеня - " - 350000
  лопатка соплового апарата - " - 1000
  лопатка соплового апарата 3 ступеня турбiни - " - 1200
  лопатка спрямна 2 - 10 ступеня - " - 58200
  лопатка спрямна вентилятора - " - 3800
  лопатка спрямного апарата - " - 371000
  лопатка турбiни 4 - 5 ступеня - " - 1100
  робоча лопатка 5 ступеня - " - 24000
8411 99 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- частини:
-- iншi
   
  лопатка вхiдного напрямного апарата компресора низького тиску штук 3200
  лопатка вхiдного напрямного апарата з важелем - " - 900
  лопатка вхiдного напрямного апарата з важелем датчика - " - 100
  лопатка вхiдного напрямного апарата з покажчиком - " - 100
  лопатка робоча 3 - 4 ступеня - " - 13000
8479 89 97 90 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi:
- iншi машини та механiчнi пристрої:
-- iншi:
--- iншi:
   
  однокамерна мийна машина промислового типу - " - 5
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi:    
  клапан - " - 1800
8504 31 80 00 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:
- iншi трансформатори:
-- потужнiстю не бiльш як 1 кВ·А:
--- iншi
   
  трансформатор ТОТ-83 - " - 30
8511 40 00 10 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовуються разом з такими двигунами:
- стартери та стартери-генератори:
-- для цивiльної авiацiї
   
  стартер-генератор СТ-3ПТ, СТ-115, СТ-115А штук 150
8533 Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв:    
  пусковий опiр ПС-500-0,015А - " - 150
8803 30 00 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:
- iншi частини лiтакiв i вертольотiв:
   
  балка хвостова 8АМТ-0500-00 - " - 30
  комбiнований агрегат управлiння / РА-60Б, КАУ-30Б - " - 200
9020 00 00 00 Iнша апаратура дихальна та газовi маски, за винятком захисних масок без механiчних частин i змiнних фiльтрiв:    
  блок кисневого живлення марки БКП-2-2-210 - " - 200
  пасажирське крiсло 172У.7509.500/1 комплектiв 50
  пасажирське крiсло 172У.7509.500/2 - " - 50
  крiсло пiлота 8МТ.7530.000-001 штук 50
  крiсло пiлота 8МТ.7530.000-002 - " - 50
  пасажирське крiсло 8АП.7509.5100.002 комплектiв 50
Державне пiдприємство "АНТОНОВ"
3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:    
  емаль тонн 27
3506 99 00 90 Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви), не включенi до iнших товарних позицiй; продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:
- iншi:
--iншi:
--- iншi
   
  клеї - " - 1000
3814 00 Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв:    
  розчинники - " - 20
3907 30 00 00 Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах:
- смоли епоксиднi
   
  смоли кiлограмiв 4000
3919 Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi форми з пластмаси самоклейнi, у рулонах або не у рулонах:    
  клейова плiвка кв. метрiв 97000
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами:    
  термопласти - " - 3000
  пластик - " - 3000
  скло органiчне тонн 10
  плiвка кiлограмiв 6000
3921 Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси:    
  полiмерсотопласт куб. метрiв 2000
4005 Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:    
  гумовi сумiшi тонн 8
4006 90 00 Iншi форми (наприклад, прутки, трубки, профiлi фасоннi) та вироби (наприклад, диски та кiльця) з невулканiзованої гуми:
- iншi:
   
  замазка кiлограмiв 800
  гума сира тонн 8
  стрiчка кв. метрiв 1000
4008 Пластини, листи, стрiчки, смужки, прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми:    
  пластини, листи, стрiчки, смужки, прутки тонн 8
4009 Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад, патрубками, колiнами, з'єднаннями):    
  труба гумова армована з металом метрiв 30000
  труба гумова армована з текстильними матерiалами - " - 50000
4011 30 00 30 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi:
- для лiтальних апаратiв:
-- для цивiльної авiацiї
   
  шини штук 1000
4011 30 00 90 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi:
- для лiтальних апаратiв:
-- iншi
   
  шини штук 240
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини):    
  тканина кремнiєземна метрiв 1000
  мiкролiт кв. метрiв 10000
  семiпрег метрiв 13000
7208 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття:    
  прокат плоский з вуглецевої сталi тонн 50
7209 Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття:    
  прокат плоский з вуглецевої сталi - " - 50
7211 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття:    
  прокат плоский з вуглецевої сталi - " - 6
7212 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям:    
  прокат плоский з вуглецевої сталi - " - 5
7217 Дрiт з вуглецевої сталi:    
  Дрiт - " - 5
7219 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм або бiльше:    
  прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi - " - 20
7220 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки менш як 600 мм:    
  прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi - " - 4
7222 11 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:
-- круглого поперечного перерiзу:
   
  прутки та бруски тонн 10
7222 40 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:
- кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi:
   
  кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi - " - 6
7223 00 Дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:    
  Дрiт - " - 4
7224 90 18 00 Iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей:
- iншi:
-- iншi:
--- прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу:
---- кованi
   
  сталь легована - " - 20
7225 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше:    
  сталь легована - " - 3
7226 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:    
  сталь легована - " - 5
7227 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти з iнших легованих сталей:    
  прутки та бруски - " - 6
7228 Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:    
  прутки та бруски - " - 20
7229 Дрiт з iнших легованих сталей:    
  дрiт - " - 3
7304 31 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):
- iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металiв:
-- холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):
   
  труби, трубки метрiв 10000
7312 Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби з чорних металiв, без електричної iзоляцiї:    
  дрiт тонн 10
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв:    
  гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби - " - 5
  гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби штук 10000000
7326 Iншi вироби з чорних металiв:    
  кiльце з нержавiючої сталi - " - 30
7407 Прутки, бруски та профiлi мiднi:    
  прутки, бруски, профiлi тонн 15
7409 Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм:    
  плити, листи, стрiчки - " - 10
7411 Труби та трубки мiднi:    
  труби, трубки - " - 10
7601 Алюмiнiй необроблений:    
  чушки - " - 20
7604 Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi:    
  прутки, бруски, профiлi - " - 9000
7605 Дрiт алюмiнiєвий:    
  дрiт - " - 10
7606 Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм:    
  плити, листи, стрiчка тонн 1000
7608 Алюмiнiй i вироби з нього:    
  труби, трубки - " - 20
7616 Iншi вироби алюмiнiєвi:    
  штамповки штук 5000
  штамповки тонн 10
  поковки - " - 1000
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:    
  штамповки - " - 10
  поковки штук 1000
  поковки тонн 100
  фольга, листи, плити - " - 50
  прутки - " - 80
  труби - " - 80
8411 11 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбореактивнi:
-- тягою не бiльш як 25 кН
   
  двигуни штук 30
8411 12 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбореактивнi:
-- тягою понад 25 кН:
   
  двигуни - " - 30
8411 21 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю не бiльш як 1100 кВт
   
  двигуни - " - 30
8411 22 20 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю понад 1100 кВт:
--- потужнiстю понад 1100 кВт, але не бiльш як 3730 кВт
   
  двигуни - " - 30
8411 22 80 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю понад 1100 кВт:
--- потужнiстю понад 3730 кВт
   
  двигуни - " - 30
8411 81 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- iншi газовi турбiни:
-- потужнiстю не бiльш як 5000 кВт
   
  двигуни - " - 30
8411 82 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- iншi газовi турбiни:
-- потужнiстю понад 5000 кВт:
   
  двигуни - " - 30
8411 91 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунiв
   
  двигуни - " - 30
8411 99 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- частини:
-- iншi
   
  двигуни штук 30
8412 10 00 10 Iншi двигуни та силовi установки:
- двигуни реактивнi, крiм турбореактивних:
-- для цивiльної авiацiї
   
  двигуни - " - 30
8412 21 80 10 Iншi двигуни та силовi установки:
- силовi установки та двигуни гiдравлiчнi:
-- лiнiйної дiї (цилiндри):
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  двигуни - " - 30
8412 29 89 10 Iншi двигуни та силовi установки:
- силовi установки та двигуни гiдравлiчнi:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi:
----- для цивiльної авiацiї
   
  силовi установки, двигуни гiдравлiчнi - " - 15
  станцiя турбонасосна - " - 200
  рульовий агрегат - " - 100
  рульовий привiд - " - 100
8412 31 00 91 Iншi двигуни та силовi установки:
- силовi установки та двигуни пневматичнi:
-- лiнiйної дiї (цилiндри):
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  силовi установки, двигуни пневматичнi - " - 200
8413 20 00 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- насоси ручнi, крiм тих, що класифiкованi у пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19
   
  насоси - " - 200
8413 30 20 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- насоси паливнi, маслянi або для охолоджувальних рiдин для поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння:
-- iнжекцiйнi насоси
   
  насоси - " - 200
8413 50 69 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси поршневi з кривошипно-шатунним механiзмом:
-- iншi:
--- насоси поршневi:
---- iншi
   
  насоси штук 200
8413 50 80 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси поршневi з кривошипно-шатунним механiзмом:
-- iншi:
--- iншi
   
  насоси - " - 200
8413 81 00 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси; пiдiймачi рiдини:
-- насоси
   
  насоси - " - 200
8413 91 00 90 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- частини:
-- насосiв:
--- iншi
   
  насоси штук 200
8414 10 89 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- насоси вакуумнi:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi:
----- для цивiльної авiацiї
   
  насоси - " - 200
8414 20 80 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- насоси повiтрянi, ручнi або ножнi:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  насоси штук 200
8414 30 20 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- компресори, якi використовуються у холодильному обладнаннi:
-- потужнiстю не бiльш як 0,4 кВт:
--- для цивiльної авiацiї
   
  компресори - " - 200
8414 30 81 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- компресори, якi використовуються у холодильному обладнаннi:
-- потужнiстю понад 0,4 кВт:
--- герметичнi або напiвгерметичнi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  компресори - " - 200
8414 30 89 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- компресори, якi використовуються у холодильному обладнаннi:
-- потужнiстю понад 0,4 кВт:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  компресори - " - 200
8414 51 00 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- настiльнi, пiдлоговi, настiннi, вiконнi, стельовi або даховi з електричним двигуном потужнiстю не бiльш як 125 Вт:
--- для цивiльної авiацiї
   
  вентилятори - " - 200
8414 59 20 91 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- вентилятори осьовi:
---- iншi:
----- для цивiльної авiацiї
   
  вентилятори штук 200
8414 59 40 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- вентилятори вiдцентровi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  вентилятори - " - 300
8414 59 80 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  вентилятори - " - 200
8414 80 11 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- iншi:
-- турбокомпресори:
--- одноступiнчастi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  турбокомпресори - " - 200
8414 80 19 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- iншi:
-- турбокомпресори:
--- багатоступiнчастi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  турбокомпресори штук 200
8414 90 00 00 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- частини
   
  частини вентиляторiв або вентиляцiйних систем - " - 2000
8415 83 00 10 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:
- iншi:
-- з невмонтованою холодильною установкою:
--- для цивiльної авiацiї
   
  установки для кондицiонування повiтря - " - 1000
8415 90 00 00 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:
- частини
   
  частини для установок для кондицiонування повiтря - " - 1000
8418 69 00 10 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415:
- iнше обладнання холодильне та морозильне; тепловi насоси:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  обладнання холодильне та морозильне - " - 500
8419 50 00 00 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:
- теплообмiнники
   
  теплообмiнник штук 1000
8419 81 20 10 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:
- iншi машини, агрегати та обладнання:
-- для приготування гарячих напоїв або приготування чи розiгрiвання їжi:
--- перколятори та iншi апарати для приготування кави та iнших гарячих напоїв:
---- для цивiльної авiацiї
   
  печi - " - 50
8419 81 80 10 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:
- iншi машини, агрегати та обладнання:
-- для приготування гарячих напоїв або приготування чи розiгрiвання їжi:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  кавоварки штук 50
8424 Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої:    
  вогнегасники - " - 250
8425 11 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв або пiдiймачiв, якi використовуються для пiдiймання транспортних засобiв:
-- з електричним двигуном
   
  пiдiймачi - " - 250
8425 19 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв або пiдiймачiв, якi використовуються для пiдiймання транспортних засобiв:
-- iншi
   
  талi, пiдiймачi - " - 250
8425 31 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- лебiдки; кабестани:
-- з електричним двигуном
   
  лебiдки, кабестани - " - 250
8425 39 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- лебiдки; кабестани:
-- iншi
   
  лебiдки, кабестани - " - 250
8425 42 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- домкрати; пiдiймачi для пiдiймання транспортних засобiв:
-- iншi домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi
   
  домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi - " - 250
8425 49 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- домкрати; пiдiймачi для пiдiймання транспортних засобiв:
-- iншi
   
  домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi штук 250
8431 10 00 00 Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425 - 8430:
- машин або механiзмiв товарної позицiї 8425
   
  частини домкратiв, пiдiймачiв, лебiдок - " - 250
8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини:    
  верстати - " - 1
8457 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу:    
  центри оброблювальнi, верстати - " - 15
8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi:    
  верстати - " - 7
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458:    
  верстати - " - 18
8460 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458:    
  верстати - " - 11
8461 Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  верстати штук 21
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище:    
  машини, преси - " - 6
8463 Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу:    
  верстати - " - 3
8466 Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для обладнання товарних позицiй 8456 - 8465, включаючи пристрої для крiплення iнструментiв або деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi головки, дiлильнi головки та iншi спецiальнi пристрої для верстатiв; крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт:    
  крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт - " - 601
8471 30 00 00 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
- машини автоматичного оброблення iнформацiї портативнi масою не бiльш як 10 кiлограмiв, що мають принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї, клавiатуру та дисплей
   
  машини автоматичного оброблення iнформацiї - " - 10
8471 41 00 00 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
- iншi машини автоматичного оброблення iнформацiї:
-- що мiстять в одному корпусi принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї та пристрої введення та виведення, об'єднанi або нi
   
  машини автоматичного оброблення iнформацiї штук 10
8471 49 00 00 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
- iншi машини автоматичного оброблення iнформацiї:
-- iншi, що представленi у виглядi систем
   
  машини автоматичного оброблення iнформацiї - " - 10
8471 50 00 00 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
- блоки оброблення iнформацiї iншi, нiж у товарнiй пiдпозицiї 8471 41 або 8471 49, що мiстять або не мiстять в одному корпусi один або два таких пристрої: запам'ятовувальнi пристрої, пристрої введення та виведення
   
  машини автоматичного оброблення iнформацiї - " - 60
8471 60 60 00 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
- пристрої введення або виведення, що мiстять або не мiстять в одному корпусi запам'ятовувальнi пристрої:
-- клавiатури
   
  клавiатури - " - 10
8471 60 70 00 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
- пристрої введення або виведення, що мiстять або не мiстять в одному корпусi запам'ятовувальнi пристрої:
-- iншi
   
  пристрої введення або виведення штук 10
8471 70 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
- запам'ятовувальнi пристрої:
   
  машини автоматичного оброблення iнформацiї - " - 10
8471 80 00 00 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
- iншi пристрої машин для автоматичного оброблення iнформацiї
   
  машини автоматичного оброблення iнформацiї - " - 10
8471 90 00 00 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
- iншi
   
  машини автоматичного оброблення iнформацiї - " - 10
8479 89 97 90 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi:
- iншi машини та механiчнi пристрої:
-- iншi:
--- iншi
   
  машини, механiчнi пристрої - " - 1
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi:    
  крани, клапани, вентилi - " - 5000
8482 Пiдшипники кульковi або роликовi:    
  пiдшипник - " - 50000
8502 39 20 10 Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi:
- iншi електрогенераторнi установки:
-- iншi:
--- турбогенератори:
---- для цивiльної авiацiї
   
  електрогенераторнi установки штук 100
8502 39 80 10 Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi:
- iншi електрогенераторнi установки:
-- iншi:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  електрогенераторнi установки - " - 1000
8504 31 80 00 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:
- iншi трансформатори:
-- потужнiстю не бiльш як 1 кВ·А:
--- iншi
   
  трансформатори - " - 100
8507 40 00 00 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:
- залiзо-нiкелевi
   
  акумулятори - " - 100
8507 90 80 00 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:
- частини:
-- iншi
   
  акумулятори - " - 100
8515 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричнi (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi, магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричнi машини та апарати для гарячого напилення металiв або металокерамiки:    
  машини для паяння або зварювання - " - 1
8516 80 20 10 Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545:
- елементи опору нагрiвальнi:
-- змонтованi з iзолювальним каркасом:
--- зiбранi в блоки, якi складаються тiльки з простого iзольованого каркаса та електричного з'єднувача, що застосовуються в цивiльнiй авiацiї проти обмерзання
   
  прилади, що застосовуються в цивiльнiй авiацiї проти обмерзання штук 100
8525 50 00 10 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:    
  апаратура передавальна для радiомовлення - " - 10
8525 60 00 00 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:
- апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура
   
  апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура - " - 10
8526 10 00 10 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування:
- радiолокацiйнi прилади:
-- для цивiльної авiацiї
   
  радiолокацiйнi прилади - " - 10
8526 91 20 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування:
- iншi:
-- радiонавiгацiйнi прилади:
--- радiонавiгацiйнi приймачi:
   
  радiонавiгацiйнi прилади - " - 10
8526 91 80 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування:
- iншi:
-- радiонавiгацiйнi прилади:
--- iншi:
   
  радiонавiгацiйнi прилади штук 10
8526 92 00 10 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування:
- iншi:
-- радiоапаратура дистанцiйного керування:
--- для цивiльної авiацiї
   
  радiоапаратура дистанцiйного керування - " - 10
8528 41 00 00 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення:
- монiтори з електронно-променевою трубкою:
-- якi використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471
   
  монiтори - " - 20
8528 51 00 00 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення:
- iншi монiтори:
-- якi використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471
   
  монiтори - " - 20
8528 61 00 00 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення:
- проектори:
-- якi використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471
   
  проектори штук 20
8529 10 69 10 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528:
- антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:
-- антени:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  антени - " - 20
8529 10 95 10 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528:
- антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  антени та антеннi вiдбивачi - " - 20
8529 90 97 10 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528:
- iншi:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi:
----- блоки i субблоки, що складаються з двох або бiльше частин чи деталей, якi скомпонованi разом, для пристроїв пiдкатегорiй 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 i 8526 92 00 10, для цивiльної авiацiї
   
  блоки i субблоки - " - 20
8531 10 95 10 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530:
- пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки або пожежi та аналогiчнi пристрої:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне - " - 300
8531 20 20 10 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530:
- панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах:
-- з вмонтованими свiтлодiодами:
--- для цивiльної авiацiї
   
  електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне штук 400
8531 20 40 10 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530:
- панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах:
-- з вмонтованими пристроями на рiдких кристалах:
--- з вмонтованими активними матричними пристроями на рiдких кристалах:
---- для цивiльної авiацiї
   
  електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне - " - 400
8532 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi:    
  конденсатори - " - 400
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як
1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв:
   
  вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання - " - 120000
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517:    
  пульти, панелi, консолi штук 1000
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали, зiбранi:    
  дiоди, транзистори, аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади - " - 14000
8543 Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi цiєї групи не описанi або не зазначенi:    
  машини та апаратура електричнi - " - 40
8544 Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями:    
  провiд метрiв 3000000
  кабель - " - 3000000
8803 10 00 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:
- повiтрянi гвинти i несучi гвинти та їх частини:
   
  агрегати та комплектувальнi вироби штук 1000
8803 20 00 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:
- шасi лiтакiв та їх частини:
   
  агрегати та комплектувальнi вироби - " - 1000
8803 30 00 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:
- iншi частини лiтакiв i вертольотiв:
   
  агрегати та комплектувальнi вироби - " - 10000
  штамповки - " - 1000
8805 29 00 00 Обладнання стартове для лiтальних апаратiв; палубнi гальмовi або аналогiчнi пристрої; наземнi тренажери для льотного складу; їх частини:
- наземнi тренажери для льотного складу та їх частини:
-- iншi
   
  наземнi тренажери для льотного складу та їх частини штук 1000
8907 10 00 00 Iншi плавучi засоби (наприклад, плоти, плавучi баки, кесони, причали, буї та бакени):
- плоти надувнi
   
  плоти - " - 500
9014 10 00 10 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- компаси для визначення напрямку:
-- для цивiльної авiацiї
   
  компаси - " - 50
9014 20 20 10 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iнерцiйнi навiгацiйнi системи:
--- для цивiльної авiацiї
   
  навiгацiйнi системи - " - 40
9014 20 20 90 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iнерцiйнi навiгацiйнi системи:
--- iншi
   
  навiгацiйнi системи - " - 40
9014 20 80 10 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї
   
  компаси для визначення напрямку, навiгацiйнi прилади - " - 40
9014 20 80 90 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):
-- iншi:
--- iншi
   
  компаси для визначення напрямку, навiгацiйнi прилади штук 40
9014 80 00 00 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- iншi прилади та iнструменти
   
  компаси для визначення напрямку, навiгацiйнi прилади - " - 40
9014 90 00 10 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- частини i приладдя:
-- до приладiв та апаратiв товарної категорiї 9014 10 00 та товарної пiдпозицiї 9014 20, для цивiльної авiацiї
   
  частини навiгацiйних приладiв - " - 40
9014 90 00 90 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
- частини i приладдя:
-- iншi
   
  частини навiгацiйних приладiв - " - 40
9020 00 00 00 Iнша апаратура дихальна та газовi маски, за винятком захисних масок без механiчних частин i змiнних фiльтрiв:    
  кисневi блоки - " - 200
  маски - " - 200
9025 11 80 10 Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв:
- термометри та пiрометри, не об'єднанi з iншими приладами:
-- рiдиннi, безпосереднього зчитування:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  термометри та пiрометри - " - 500
9025 19 20 10 Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв:
- термометри та пiрометри, не об'єднанi з iншими приладами:
-- iншi:
--- електроннi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  термометри та пiрометри - " - 500
9026 10 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- для вимiрювання або контролю за витратою або рiвнем рiдин:
   
  витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри штук 500
9026 20 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- для вимiрювання або контролю за тиском:
   
  витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри - " - 500
9026 80 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- iншi прилади та апаратура:
   
  витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри - " - 500
9026 90 00 00 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
- частини i приладдя
   
  витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри - " - 200
9029 10 00 10 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:
- лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та аналогiчнi прилади:
-- лiчильники числа обертiв, електричнi та електроннi для цивiльної авiацiї
   
  лiчильники числа обертiв штук 500
9029 20 38 10 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:
- спiдометри та тахометри; стробоскопи:--спiдометри та тахометри:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї
   
  спiдометри, тахометри - " - 500
9030 33 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:
- iншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi:
-- iншi, без записувального пристрою:
   
  прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi - " - 1000
9031 80 34 00 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:
- iншi прилади, пристрої та машини:
-- електроннi:
--- для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами:
---- iншi
   
  прилади для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами - " - 20
9031 90 85 00 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:
- частини i приладдя:
   
  частини i приладдя до вимiрювальнi прилади - " - 20
9032 10 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- термостати:
   
  термостати - " - 500
9032 81 00 00 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- iншi прилади та апаратура:
-- гiдравлiчнi або пневматичнi
   
  прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування штук 1000
9032 90 00 00 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- частини i приладдя
   
  частини i приладдя для приладiв автоматичного регулювання або керування: - " - 20
9033 00 00 00 Частини i приладдя для машин, приладiв, iнструментiв або апаратури групи 90, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi    
  частини i приладдя для машин - " - 10000
9104 00 00 10 Годинники, що встановлюються на панелях приладiв, та подiбнi годинники для наземних транспортних засобiв, лiтальних апаратiв, космiчних апаратiв або суден:
- для цивiльної авiацiї
   
  годинник, хронограф - " - 30
9401 10 00 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини:
- сидiння, що використовуються для повiтряних транспортних засобiв:
   
  сидiння - " - 1000
9405 10 21 10 Лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла, та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi:
- люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком тих, що використовуються для освiтлення вiдкритих майданчикiв або транспортних магiстралей:
-- з пластмаси або з керамiки:
--- з пластмаси, призначенi для використання з лампами розжарювання:
---- для цивiльної авiацiї
   
  лампи, свiтильники штук 1500
3921 Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси:    
  полiмерсотопласт куб. метрiв 2000
4009 Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад, патрубками, колiнами, з'єднаннями):    
  труба гумова, армована металом метрiв 30000
  труба гумова, армована текстильними матерiалами - " - 50000
4011 30 00 30 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi:
- для лiтальних апаратiв:
-- для цивiльної авiацiї:
   
  шини штук 1000
4011 30 00 90 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi:
- для лiтальних апаратiв:
-- iншi:
   
  шини - " - 500
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини):    
  тканина кремнiєземна метрiв 2000
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв:    
  гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби тонн 2
  гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби штук 15000000
7604 Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi:    
  прутки, бруски, профiлi - " - 1000
7616 Iншi вироби алюмiнiєвi:    
  заклепки - " - 15000000
  штамповки - " - 2000
  штамповки тонн 20
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:    
  труби - " - 40
8411 11 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбореактивнi:
-- тягою не бiльш як 25 кН:
   
  двигуни штук 30
8411 12 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбореактивнi:
-- тягою понад 25 кН:
   
  двигуни штук 30
8411 21 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю не бiльш як 1100 кВт:
   
  двигуни - " - 30
8411 22 20 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю понад 1100 кВт:
--- потужнiстю понад 1100 кВт, але не бiльш як 3730 кВт:
   
  двигуни - " - 30
8411 22 80 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- двигуни турбогвинтовi:
-- потужнiстю понад 1100 кВт:
--- потужнiстю понад 3730 кВт:
   
  двигуни - " - 30
8411 81 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- iншi газовi турбiни:
-- потужнiстю не бiльш як 5000 кВт:
   
  двигуни - " - 30
8411 82 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- iншi газовi турбiни:
-- потужнiстю понад 5000 кВт:
   
  двигуни - " - 30
8411 91 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунiв:
   
  частини двигунiв - " - 30
8411 99 00 00 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:
- частини:
-- iншi:
   
  частини двигунiв штук 30
8412 10 00 10 Iншi двигуни та силовi установки:
- двигуни реактивнi, крiм турбореактивних:
-- для цивiльної авiацiї:
   
  двигуни - " - 30
8412 21 80 10 Iншi двигуни та силовi установки:
- силовi установки та двигуни гiдравлiчнi:
-- лiнiйної дiї (цилiндри):
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  двигуни - " - 30
8412 29 89 10 Iншi двигуни та силовi установки:
- силовi установки та двигуни гiдравлiчнi:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi:
----- для цивiльної авiацiї:
   
  силовi установки, двигуни гiдравлiчнi - " - 65
  станцiя турбонасосна - " - 150
  рульовий агрегат - " - 150
  рульовий привiд - " - 150
8412 31 00 91 Iншi двигуни та силовi установки:
- силовi установки та двигуни пневматичнi:
-- лiнiйної дiї (цилiндри):
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  силовi установки, двигуни пневматичнi - " - 200
8413 20 00 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- насоси ручнi, крiм тих, що класифiкованi у пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19:
   
  насоси - " - 200
8413 30 20 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- насоси паливнi, маслянi або для охолоджувальних рiдин для поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння:
-- iнжекцiйнi насоси:
   
  насоси штук 300
8413 50 69 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси поршневi з кривошипно-шатунним механiзмом:
-- iншi:
--- насоси поршневi:
---- iншi:
   
  насоси - " - 300
8413 50 80 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси поршневi з кривошипно-шатунним механiзмом:
-- iншi:
--- iншi:
   
  насоси - " - 200
8413 81 00 00 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
- iншi насоси; пiдiймачi рiдини:
-- насоси
   
  насоси - " - 300
8414 59 20 91 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- вентилятори осьовi:
---- iншi:
----- для цивiльної авiацiї:
   
  вентилятори - " - 200
8414 59 40 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- вентилятори вiдцентровi:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  вентилятори штук 300
8414 59 80 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  вентилятори - " - 400
8414 80 11 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- iншi:
-- турбокомпресори:
--- одноступiнчастi:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  турбокомпресори - " - 400
8414 80 19 10 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- iншi:
-- турбокомпресори:
--- багатоступiнчастi:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  турбокомпресори - " - 400
8414 90 00 00 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- частини:
   
  частини вентиляторiв або вентиляцiйних систем штук 4000
8415 83 00 10 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:
- iншi:
-- з невмонтованою холодильною установкою:
--- для цивiльної авiацiї:
   
  установки для кондицiонування повiтря - " - 1000
8415 90 00 00 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:
- частини:
   
  частини для установок для кондицiонування повiтря - " - 1000
8418 69 00 10 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415:
- iнше обладнання холодильне та морозильне; тепловi насоси:
-- iншi:
--- для цивiльної авiацiї:
   
  обладнання холодильне та морозильне - " - 300
8419 50 00 00 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:
- теплообмiнники:
   
  теплообмiнник - " - 500
8419 81 20 10 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:
- iншi машини, агрегати та обладнання:
-- для приготування гарячих напоїв або приготування чи розiгрiвання їжi:
--- перколятори та iншi апарати для приготування кави та iнших гарячих напоїв:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  печi штук 50
8419 81 80 10 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:
- iншi машини, агрегати та обладнання:
-- для приготування гарячих напоїв або приготування чи розiгрiвання їжi:
--- iншi:
---- для цивiльної авiацiї:
   
  кавоварки - " - 50
8424 Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої:    
  вогнегасники - " - 750
8425 11 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв або пiдiймачiв, якi використовуються для пiдiймання транспортних засобiв:
-- з електричним двигуном:
   
  пiдiймачi штук 100
8425 19 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв або пiдiймачiв, якi використовуються для пiдiймання транспортних засобiв:
-- iншi:
   
  талi, пiдiймачi - " - 100
8425 31 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- лебiдки; кабестани:
-- з електричним двигуном:
   
  лебiдки, кабестани - " - 350
8425 39 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- лебiдки; кабестани:
-- iншi:
   
  лебiдки, кабестани - " - 100
8425 42 00 00 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:
- домкрати; пiдiймачi для пiдiймання транспортних засобiв:
-- iншi домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi:
   
  домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi - " - 100
8425 49 00 00 Талi та пiдiймач