МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

вiд 26.03.2014 N 6983/7/99-99-24-02-03-17

 

Митницi Мiндоходiв
Спецiалiзована лабораторiя з питань експертизи та дослiджень Мiндоходiв
Департамент розвитку IT, електронних сервiсiв та облiку платникiв


Про впровадження методичних рекомендацiй щодо класифiкацiї окремих товарiв згiдно з вимогами УКТЗЕД

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листами Мiнiстерства доходiв i зборiв України
вiд 8 квiтня 2014 року N 8135/7/99-99-24-01-03-17,
вiд 29 травня 2014 року N 12539/7/99-99-24-02-03-17,
вiд 19 червня 2014 року N 14418/7/99-99-24-02-03-17,
листами Державної фiскальної служби України
вiд 28 липня 2014 року N 533/7/99-99-24-02-03-17,
вiд 29 грудня 2014 року N 17120/7/99-99-25-04-01-17,
вiд 3 лютого 2015 року N 3333/7/99-99-25-04-03-17

     З метою вдосконалення роботи за напрямком класифiкацiйної роботи надаються методичнi рекомендацiї щодо класифiкацiї окремих товарiв згiдно з вимогами УКТЗЕД.

     Методичнi рекомендацiї розробленi на виконання статтi 68 Митного кодексу України щодо тлумачення термiнiв та класифiкацiйних вимог в УКТЗЕД та повиннi обов'язково враховуватись при класифiкацiї товарiв.

     Методичнi рекомендацiї впровадженi листом вiд 05.03.2013 N 11.1/2-16.2/2165-ЕП (зi змiнами та доповненнями) викласти у редакцiї, що додається.

     Додаток: на 89 арк.

Заступник Мiнiстра В.П. Науменко

 

Додаток 1

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
щодо класифiкацiї згiдно з вимогами УКТЗЕД товарiв харчового призначення

N
з/п
Назва товару Код товару Методологiя класифiкацiї
1. Голови або половини голiв свiйських свиней, з головним мозком, щоковиною або язиком або без них, а також їх частини 0203
0206
0210
Товарнi пiдкатегорiї 0206 30 00 00, 0206 49 00 00 i 02 10 99 49 00 включають, зокрема, голови або половини голiв свiйських свиней, з головним мозком, щоковиною або язиком або без них, а також їх частини.
Голова вiдокремлюється вiд половини тушi таким чином:
- прямим вiдрубуванням паралельно черепу;
- вiдрубом паралельно черепу до рiвня очей i далi похило до передньої частини таким чином, щоб залишити щоковину прикрiпленою до половини тушi.
Щоковини, свинячi п'ятачки i вуха та прилегла до голови м'якоть, зокрема м'якоть позаду черепа, розглядаються як частини голови. Проте м'ясо без кiсток переднього краю, представлене окремо (нижня частина шиї, щоковина або щоковина та нижня частина шиї разом), буде належати до товарних пiдкатегорiй 0203 19 55 00, 0203 29 55 00, 0210 19 50 00 або 0210 19 81 00 з урахуванням конкретного випадку.
Таким чином, м'ясо свиней представлене окремими обваленими (без кiсток) шматками, а саме: нижня частина шиї, щоковина або щоковина та нижня частина шиї разом, включаються у товарнi пiдкатегорiї 0203 19 55 00 (свiжi або охолодженi), 0203 29 55 00 (мороженi), 0210 19 50 00 (солонi або в розсолi) або 0210 19 81 00 (сушенi або копченi).
2. М'яснi обрiзки - фрагменти, що мiстять м'язову i жирову тканини в рiзних спiввiдношеннях 0203
0206
0209
0210
Класифiкацiя згiдно з УКТЗЕД товару "м'яснi обрiзки - фрагменти, що мiстять м'язову i жирову тканини в рiзних спiввiдношеннях" здiйснюється вiдповiдно до:
- Правила 1 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД;
- Додаткової примiтки 2 С до групи 02 УКТЗЕД;
- Загальних положень до групи 02, пояснень до товарних позицiй 0206, 0209 УКТЗЕД.
У товарнiй позицiї 0209 класифiкується "сало", тобто жирова тканина, розташована пiд шкiркою та з нею зв'язана, незалежно вiд частини тушi, з якої вона одержана. Сало цiєї товарної позицiї обмежується салом без пiсних частин.
Тваринний жир, що мiститься в тушах чи в самому м'ясi, розглядається як складова частина м'яса i класифiкується у товарних позицiях 0203 або 0210 залежно вiд конкретного випадку (наприклад, свинина з прошарками сала та аналогiчне м'ясо з великими прошарками сала i сало з прилеглим шаром м'яса).
У поясненнях до товарної позицiї 0206 представлено повний перелiк продуктiв, якi згiдно з УКТЗЕД вважаються субпродуктами.
3. М'ясо куряче свiжоморожене солене 0207 Вiдповiдно до УКТЗЕД м'ясо та харчовi м'яснi субпродукти класифiкуються у товарнiй групi 02, а саме: м'ясо та харчовi субпродукти свiйської птицi класифiкуються в товарнiй позицiї 0207 та 0210 УКТЗЕД залежно вiд ступеня обробки та стану м'яса, в якому воно подане.
Враховуючи те, що тривале зберiгання (консервацiя) даних продуктiв забезпечується завдяки глибокiй заморозцi при температурi вiд -18° C, солiння продукту суттєво не впливає на характер м'яса мороженого, яке класифiкується у товарнiй позицiї 0207 УКТЗЕД.
4. Кальмари мороженi 0307 Кальмари (Teuthida) - це ряд головоногих молюскiв. Даний ряд включає в себе близько 30 родин (Architeuthidae, Cranchiidae, Loliginidae, Ommastrephidae, Onychoteuthidae, Enoploteuthidae та iншi), кожна з яких включає в себе певну кiлькiсть родiв, а кожен рiд має свої види.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД в товарнiй позицiї 0307 розглядаються молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з водяних безхребетних, крiм ракоподiбних, придатнi для харчування.
У товарних пiдкатегорiях 0307 49 31 00 - 0307 49 59 00 згiдно з УКТЗЕД класифiкуються замороженi кальмари, якi є представниками родiв Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.
Представники iнших родiв кальмарiв, якщо вони замороженi, включаються у товарнi пiдкатегорiї 0307 99 11 00 (тiльки види роду Illex spp.) та 0308 90 (всi iншi види родiв кальмарiв, що не включенi в попереднi товарнi пiдкатегорiї).
Так, наприклад, в товарнiй пiдкатегорiї 0307 49 59 00 згiдно з УКТЗЕД не класифiкуються наступнi товари:
- мороженi кальмари та їх частини видiв Illex argentinus, Illex illecebrosus, що належать до роду "Illex" (товарна пiдкатегорiя 0307 99 11 00);
- мороженi кальмари та їх частини видiв Todarodes pasificus та Dosidicus gigas (товарна пiдкатегорiя 0307 99 80 00).
5. Калкан (або чорноморський калкан) 0301 99 85 10
0302 24 00 00
0303 34 00 00
Калкан (або чорноморський калкан) - морський вид риби роду Скофтальмових (Scophtalmus) родини Калканових (Bothidae).
Для опису товарiв групи 03 УКТЗЕД передбачено використання загальноприйнятих в сучаснiй iхтiологiчнiй термiнологiї латинської назви на рiвнi роду i виду риби та її сучасної української назви.
В УКТЗЕД для калкана встановлено видову латинську назву Psetta maxima. На теперiшнiй час в Українi можуть використовуватись ще такi синонiми видових латинських назв цього виду: Psetta maeoticus, Scophtalmus maeoticus, Pleurunectes maeoticus, Rombus maeoticus (за iнформацiєю з листа Держкомрибгоспу).
Отже, у разi зазначення декларантом в графi 31 ВМД калкана латинським синонiмом (наприклад, Scophtalmus maeoticus) його класифiкацiя здiйснюється у товарних пiдкатегорiях 0301 99 85 10, 0302 24 00 00, 0303 34 00 00 з описом "калкан (Psetta maxima)".
6. Пункт втратив чиннiсть    
6. Риба та ракоподiбнi сушенi, соленi або приготовленi iншим способом 03
16
Риба, ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi, якi входять до групи 03, залишаються в нiй, навiть якщо вони упакованi в будь-якi герметичнi мiсткостi (наприклад, копчений лосось у банках, тiльки сушена, солена риба у пластикових пакетах).
Продукти, приготовленi i консервованi iнакше, нiж передбачено товарними позицiями цiєї групи, повиннi класифiкуватись у групi 16.
На даний час в Україну надходить велика кiлькiсть риби, ракоподiбних, молюскiв та iнших водяних безхребетних в пластикових вакуумних упаковках вагою вiд 10 грам до 1 кiлограма i бiльше. Така продукцiя є готовою до вживання без подальшої обробки i призначена для роздрiбної торгiвлi.
На упаковцi в графi "Iнформацiя про склад продукту" в бiльшостi випадкiв вказано про наявнiсть тiльки самого продукту та солi.
Технологiя вироблення такої продукцiї для покращення споживчих властивостей та збiльшення термiну зберiгання в процесi виробництва в бiльшостi випадкiв передбачає додання до продукцiї консервантiв, ароматизаторiв, приправ, смакових добавок тощо.
Так, наприклад, у разi коли до складу продукту входить риба, кальмари, палички кальмарiв, iншi морепродукти та сiль i глутамiнат натрiю (харчова добавка E 621 - виконує функцiю пiдсилювача смаку та аромату), продукт класифiкується у групi 16 згiдно з УКТЗЕД.
Для однозначної класифiкацiї товару необхiдно мати повну iнформацiю про склад товару та спосiб приготування. Така iнформацiя може бути наявна в даних про технологiю виготовлення, в сертифiкатах якостi, iнших офiцiйних документах про склад продукцiї.
Також слiд звертати увагу на можливу невiдповiднiсть iнформацiї, наведеної на упаковцi продукцiї, фактичному складу продукцiї у вiдповiдностi до технологiї вироблення.
7. Iкра риб 0302
0303
0305
0511
1604
Iкра риб залежно вiд ступеня обробки та способу приготування класифiкується в товарних пiдкатегорiях товарних позицiй 0302, 0303, 0305, 0511 та 1604 за УКТЗЕД.
У товарнiй групi 03 класифiкується придатна для харчування iкра риб, яка мiститься в ястиках, необроблена (iкринки не очищенi вiд органiв крiплення та ястикової оболонки) i не приготовлена iншими способами, нiж описано в цiй товарнiй групi. Способи приготування iкри риб, описанi в товарнiй групi 03, - охолоджена, морожена, солона, в розсолi, копчена, сушена.
Ястики - статевi органи самок риб (яєчники), якi мiстять яйця-iкринки, зв'язанi в єдиний орган за допомогою тонкої з'єднувальної тканини (оболонки), багатої нервами та кровоносними судинами. Розмiр iкринок у рiзних видiв риб рiзний. Найбiльшi iкринки у лососевих риб, найменшi - у оселедцевих. Ваговий склад ястикiв такий: iкринки - вiд 77 до 96 % ваги ястика, з'єднувальна тканини (оболонка) - вiд 4 до 23 %. Коливання у вазi iкринок та з'єднувальної тканини залежать вiд зрiлостi iкри й вiд iндивiдуальних особливостей риби.
Неочищена вiд ястикової оболонки iкра риб згiдно з вимогами УКТЗЕД класифiкується:
- свiжа або охолоджена - у товарнiй позицiї 0302;
- морожена - у товарнiй позицiї 0303;
- сушена, солона або в розсолi, гарячого або холодного копчення - у товарнiй позицiї 0305.
Непридатна для використання в їжу iкра риб класифiкується в товарнiй позицiї 0511. До такої iкри риб належать:
1) заплiднена iкра для риборозведення; визначається за наявнiстю чорних точок, якi є очима зародкiв;
2) солона iкра (наприклад, трiски або скумбрiї), яку використовують як риболовну наживку. Таку iкру можна вiдрiзнити вiд iкри риб товарної позицiї 1604 за притаманним рiзким неприємним запахом.
У товарнiй позицiї 1604 класифiкується iкра риб, яка складається з iкринок, очищених вiд ястикової оболонки, органiв крiплення, згусткiв кровi.
Неочищена вiд ястика (так звана ястична) iкра класифiкується в товарнiй позицiї 1604, якщо її приготовлено способами, вiдмiнними вiд зазначених у групi 03 (наприклад, з доданням прянощiв або з тепловою обробкою).
В УКТЗЕД:
- термiн "охолоджений" означає, що температуру продукту знижено до 0° C без заморожування;
- термiн "морожений" означає, що продукт охолоджено до температури нижче точки його замерзання до повного проморожування;
- термiн "iкра осетрових", який мiститься в текстових описах товарної позицiї 1604, товарної пiдпозицiї 1604 30 та товарної пiдкатегорiї 1604 31 00 00, стосується iкри, яку виготовлено з iкринок осетрових риб. У текстi Примiтки 1(d) до групи 03 пiд словом "iкра" розумiється iкра осетрових риб (чорна iкра). Осетровi риби водяться в рiчках кiлькох регiонiв: Iталiї, Аляски, Туреччини, Iрану, Росiї. Основнi види осетрових риб - бiлуга, шип, осетер та севрюга. Iкра осетрових (чорна iкра) буває звичайно у виглядi м'якої зернистої маси, що складається з iкринок розмiром вiд 0,2 до 0,4 мм в дiаметрi. Колiр - вiд срiблясто-сiрого до зеленувато-чорного. Ця iкра має дуже сильний запах i злегка солонувата на смак. Може бути представлена в пресованому виглядi, тобто у виглядi гомогенiзованої пасти, якiй iнодi надають форми невеликих тонких цилiндрiв або яку пакують у невеликi ємностi;
- пiд термiном "iкра iнших риб", який мiститься в текстi Примiтки 1(d) до групи 03 i текстових описах товарної позицiї 1604, товарної пiдпозицiї 1604 31 00 00 та товарної пiдкатегорiї 1604 32 00 00, розумiється продукт (iкра риб), який виготовляють з iкринок багатьох видiв риб, крiм осетрових (наприклад, лосося, коропа, щуки, тунця, кефалi, трiски). Iкринки промивають, очищають вiд органiв крiплення, солять, а iнодi пресують або висушують. Також цi iкринки можуть бути приправленi та пiдфарбованi.
Iкра риб, яка вiдповiдає вищезазначеним термiнам "iкра осетрових" та "iкра iнших риб", класифiкується в товарнiй позицiї 1604 незалежно вiд того, упакована вона в герметичну ємнiсть чи не упакована.
8. Плоди вишнi 0809
0811
Сучасна ботанiчна систематика об'єднує вишнi i черешнi разом зi сливами, персиками, мигдалем та iн. в один великий рiд Prunus, який нараховує бiльш як 200 видiв.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД в товарнiй позицiї 0809 розглядаються абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi; в товарнiй позицiї 0811 розглядаються плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджуючих речовин.
У товарнi пiдкатегорiї 0809 21 00 00 та 0811 90 75 00 включаються лише плоди вишнi кислої або вишнi звичайної (Prunus cerasus або Cerasus vulgaris) та всi її рiзновиди (наприклад, вишня морель Prunus cerasus var. austera).
Їстiвнi плоди всiх iнших видiв вишень, наприклад плоди вишнi повстяної або китайської (Prunus tomentosa), вишнi степової (Prunus fruticosa), включаються у товарнi пiдкатегорiї 0809 29 00 00 та 0811 90 80 00 згiдно з УКТЗЕД. В цi товарнi пiдкатегорiї також включаються плоди черешнi або пташиної вишнi (Prunus avium або Cerasus avium) разом з її пiдвидами, зокрема плоди черешнi юлiана (Prunus avium var. juliana) та черешнi щiльної (Prunus avium var. duracina).
9. Битий рис 1006 40 00 00 У товарну пiдкатегорiю 1006 40 00 00 включається "битий рис", який згiдно з Додатковою примiткою 1 (h) до групи 10 означає дрiбнi частини зерна, довжина яких дорiвнює або менша нiж 3/4 середньої довжини цiлого зерна.
Оскiльки у Примiтках до групи 10 та у назвi товарної позицiї 1006 вiдсутнi застереження щодо складу продуктiв цiєї групи, то в цю товарну пiдкатегорiю включаються також сумiшi "битого рису" з iншими видами рису або iншими компонентами. Класифiкацiя таких сумiшей в УКТЗЕД здiйснюється вiдповiдно до положень Правил 2 (b) або 3 та 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД.
10. Вироби з картоплi 1105
2005
До товарної позицiї 1105 включається сушена картопля, подана у виглядi борошна, крупи, порошку, пластiвцiв чи гранул. Борошно, крупа, порошок, пластiвцi чи гранули цiєї товарної позицiї можуть бути одержанi шляхом варiння на парi i розтирання свiжої картоплi та наступного сушiння одержаної маси або до борошна, порошку, гранул та iнше.
Продукти цiєї товарної позицiї можуть бути полiпшенi доданням дуже невеликих кiлькостей антиокислювачiв, емульгаторiв та вiтамiнiв.
Перелiк вищеперелiчених дозволених добавок є вичерпним. Це означає, що присутнiсть певних iнгредiєнтiв, якi не зазначенi у цьому перелiку, не дозволяє класифiкувати продукт у товарнiй позицiї 1105.
Крiм того, у поясненнях до товарної позицiї 1105 зазначається, що "до цiєї товарної позицiї не включаються продукти, якi в результатi додання iнших речовин набули властивостей готових картопляних продуктiв".
Враховуючи викладене, у товарнiй позицiї 1105 згiдно з УКТЗЕД класифiкується лише борошно, крупа, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi, сушенi або одержанi шляхом варiння на парi i розтирання свiжої картоплi та наступного сушiння одержаної маси з доданням дуже невеликих кiлькостей антиокислювачiв, емульгаторiв та вiтамiнiв.
Класифiкацiя в цiй товарнiй позицiї продуктiв, в склад яких додано iншi iнгредiєнти, в тому числi консерванти та стабiлiзатори, є невiрною.
Продукти, описанi вище, з доданими iнгредiєнтами, iншими, нiж описанi в поясненнях до товарної позицiї 1105, класифiкуються у товарнiй позицiї 2005.
11. Пальмова олiя 1511 90 У товарних пiдкатегорiях УКТЗЕД 1511 90 11 00 та 1511 90 19 00 класифiкується тверда фракцiя пальмової олiї - пальмовий стеарин, який за своїм жирнокислотним складом характеризується значним вмiстом пальмiтинової кислоти "C16:0" (48 - 74 %) та має температуру плавлення min. 44°C.
У товарних пiдкатегорiях 1511 90 91 00 та 1511 90 99 00 класифiкується рафiнована пальмова олiя незалежно вiд її агрегатного стану (рiдка, тверда, пластична або така, що мажеться) та рiдка фракцiя пальмової олiї (пальмовий олеїн).
12. Сумiшi олiй 1517 Згiдно з вимогами УКТЗЕД до товарних позицiй 1507 - 1515 включаються окремi (тобто не змiшанi з жирами або олiями, отриманими з насiння чи плодiв олiйних рослин рiзних ботанiчних видiв) олiї, зазначенi в товарних позицiях, поряд з їх фракцiями, рафiнованi чи нерафiнованi, але без змiни їхнього хiмiчного складу.
До цих товарних позицiй включаються олiї сирi, очищенi (наприклад, освiтленi, промитi, профiльтрованi, знебарвленi, нейтралiзованi, дезодорованi) або рафiнованi та їх фракцiї. Подiл на фракцiї здiйснюється наступними методами: сухим фракцiонуванням, що включає пресування, декантацiю, виморожування та фiльтрацiю; сольвентним - подiл на фракцiї за допомогою селективних розчинникiв та фракцiонуванням за допомогою поверхнево-активних речовин. Фракцiонування не викликає нiяких змiн у хiмiчнiй структурi олiй.
Сумiш фракцiй однiєї олiї, рафiнована чи нерафiнована, але без змiни хiмiчного складу, не розглядається як сумiш олiй (або їх фракцiй) рiзного походження. Такi сумiшi включаються до товарної позицiї, в якiй класифiкується вiдповiдна олiя та її фракцiї.
Наприклад, рафiнована сумiш пальмової олiї, пальмового олеїну та пальмового суперолеїну класифiкується у товарнiй позицiї 1511.
До товарних позицiй 1507 - 1515 не включаються придатнi чи непридатнi до споживання жири та олiї хiмiчно модифiкованi, їхнi сумiшi та готовi продукти з них.
Такi товари включаються до товарних позицiй 1516, 1517 або 1518, якщо вони не мають властивостей продуктiв, що включаються в iншi товарнi позицiї, наприклад, у товарнi позицiї 3003, 3004, 3303 - 3307, 3403.
В товарнi позицiї 1507 - 1515 також не включаються придатнi для вживання в їжу готовi продукти, приготовленi з окремого жиру або олiї (чи їхнiх фракцiй), якi були пiдданi емульгуванню, збиванню, текстуруванню i т. д. (товарна позицiя 1517).
Олiї та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi, придатнi чи непридатнi для безпосереднього використання як продукт харчування, включаються у товарну позицiю 1516.
Але до цiєї товарної позицiї не включаються гiдрогенiзованi олiї та їхнi фракцiї, що пройшли подальше оброблення з метою перетворення в харчовий продукт, таке як текстурування (змiна текстури або кристалiчної структури) (товарна позицiя 1517). До цiєї товарної позицiї також не включаються гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi або елаїдинiзованi жири, масла i олiї або їх фракцiї в тих випадках, коли у продуктi бiльше одного виду жиру, або масла, або олiї пiддавались модифiкацiї (товарна позицiя 1517 або 1518).
У товарнiй позицiї 1517 класифiкуються сумiшi або готовi продукти з тваринних та рослинних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, крiм харчових жирiв, масел, олiй та їхнiх фракцiй товарної позицiї 1516. Зазвичай це рiдкi або твердi сумiшi чи готовi продукти.
Продукти цiєї товарної позицiї (жири, масла або олiї), якi могли бути попередньо гiдрогенiзованi, можуть бути пiдданi емульгуванню (наприклад, знежиреним молоком), збиванню, текстуруванню (змiнi текстури або кристалiчної структури) i т. п. i можуть мiстити добавки в невеликих кiлькостях лецитину, крохмалю, харчових барвникiв, смакових речовин, вiтамiнiв, вершкового масла або iнших молочних жирiв (вiдповiдно до обмежень, викладених в Примiтцi 1(c) до цiєї групи).
Рiдкi (при t° 18 - 20° C) сумiшi нелетких олiй або їх фракцiй, не пiдданi збиванню, емульгуванню, текстуруванню тощо, якi не мiстять добавок, що змiнюють споживчi властивостi продукту, класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 1517 90 91 00.
Твердi (при t° 18 - 20° C) сумiшi олiй або їх фракцiй з подiбними характеристиками, зазначеними вище, призначенi для виробництва харчових продуктiв, класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 1517 90 99 19.
У разi додання до сумiшей олiй, якi класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 1517 90 91 00 та 1517 90 99 19, речовин, що змiнюють споживчi або технологiчнi властивостi (смаковi, ароматичнi, лiкувально-профiлактичнi, текстуруючi добавки тощо), вони розглядаються як приготування з новими властивостями та мають класифiкуватися у товарнiй пiдкатегорiї 1517 90 99 99.
Термiн "рослиннi жири" є аналогiчним термiну "олiї".
13. Халва 1704
1806
2106
Халва - це кондитерський вирiб шарово-волокнистої структури, який складається з тонких волокон збитої з пiноутворювачами карамельної маси i розтертих смажених олiйних ядер. Асортимент халви формується залежно вiд виду ядер, що мiстять жир, внесених добавок, способу захисту поверхнi халви. Залежно вiд виду олiйної культури халва буває соняшникова, тахiнна, арахiсова, горiхова та iн.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД халва, що є кондитерським виробом, виготовленим з карамельної маси i розтертих смажених олiйних ядер без вмiсту какао, класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 1704 90 99 00, однак халва дiабетична без какао, що мiстить в своєму складi штучнi пiдсолоджувальнi речовини (наприклад, сорбiт), включається у товарну позицiю 2106.
При цьому слiд зазначити, що фруктоза, яка зазвичай використовується у виробництвi дiабетичних продуктiв, в УКТЗЕД не розглядається як штучний замiнник цукру. Тому халва без какао з вмiстом фруктози включається у товарну пiдкатегорiю 1704 90 99 00.
Халва з вмiстом какао або шоколаду у будь-якому спiввiдношеннi з цукром чи iншими пiдсолоджувальними речовинами включається у товарнi пiдкатегорiї товарної позицiї 1806 залежно вiд вигляду виробу.
14. Висушенi вироби з тiста без дрiжджiв (макароннi вироби) 1902 19
1902 20
1902 30
Вироби з тiста без дрiжджiв (макароннi вироби), з начинкою (з м'яса чи iнших продуктiв) або без начинки, пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi або приготовленi iншим способом, наприклад спагетi, макарони, локшина, рiжки, галушки, равiолi, канелонi, класифiкуються у товарнiй позицiї 1902 в залежностi вiд складу продукту та способу приготування.
Такi вироби зазвичай висушують пiсля їх формування або пiсля попередньої теплової обробки до їх реалiзацiї, щоб спростити перевезення, складування i зберiгання.
Пiд час теплової обробки вироби з тiста без дрiжджiв (макаронного) стають м'якими, але зберiгають свою первинну форму.
Тепловою обробкою продуктiв вважається процес оброблення виробiв шляхом варiння, пропарювання тощо.
Продукти, якi було лише висушено пiсля їх формування, не вважаються пiдданими попереднiй тепловiй обробцi i приготовленими iншим способом (наприклад, готовi страви, що мiстять iншi iнгредiєнти, такi як овочi, соус, м'ясо) у розумiннi товарної позицiї 1902.
До товарної пiдпозицiї 1902 19 включаються вироби з тiста без дрiжджiв (макароннi вироби), без начинки, без яєць, не пiдданi тепловiй обробцi або не приготовленi iншим способом. Отже, до цiєї товарної пiдпозицiї включаються вироби незалежно вiд того, висушенi вони чи нi.
До товарної пiдпозицiї 1902 20 включаються вироби з тiста без дрiжджiв (макароннi вироби), з начинкою, пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi або приготовленi iншим способом.
До товарної пiдпозицiї 1902 30 включаються вироби з тiста без дрiжджiв (макароннi вироби), без начинки, пiдданi попереднiй тепловiй обробцi або приготовленi iншим способом. Так, наприклад, вермiшель швидкого приготування (попередньо проварена та висушена) включається до товарної пiдкатегорiї 1902 30 10 00.
15. Термiн "вмiст цукру" та "одержанi шляхом теплової обробки" для продуктiв товарної позицiї 2007 2007 Додаткова примiтка 2 (a) до групи 20 встановлює порядок розрахунку "вмiсту цукру" для продуктiв цiєї групи. Згiдно з цiєю примiткою "вмiст цукру" у продуктах товарної позицiї 2007 визначається як вмiст рiзних цукрiв, виражених як цукроза, вiдповiдає цифровому показнику рефрактометра при температурi 20° C, помноженому на коефiцiєнт 0,95.
В УКТЗЕД термiн "цукри" означає моносахариди, дисахариди та олiгосахариди (вiдповiдно до Пояснень до товарної позицiї 2940).
Кiлькiсть доданого цукру для продуктiв товарної позицiї 2007 не розраховується.
Таким чином, для здiйснення класифiкацiї продуктiв у товарнiй позицiї 2007 необхiдна iнформацiя про показник рефрактометра, виражений як цукроза.
Примiтка 5 до групи 20 УКТЗЕД визначає термiн "одержанi шляхом теплової обробки" для продуктiв товарної позицiї 2007. Згiдно з цiєю примiткою термiн "одержанi шляхом теплової обробки" означає продукти, одержанi шляхом термiчної обробки при атмосферному тиску або при зниженому тиску для пiдвищення в'язкостi продукту в результатi зменшення вмiсту води або iншим способом.
Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, цiлi, порiзанi на частини або подрiбненi, а також їхнi сумiшi, приготовленi i консервованi iншими способами, крiм будь-яких способiв, зазначених в iнших групах або в попереднiх товарних позицiях групи 20, включаються до товарної позицiї 2008.
16. Жувальна гумка, в тому числi вiд нiкотинової залежностi 1704
2106
Вiдповiдно до вимог УКТЗЕД жувальна гумка, в тому числi вiд нiкотинової залежностi, може класифiкуватись в межах товарних позицiй 1704 та 2106 в залежностi вiд складу товару.
У товарнiй позицiї 1704 згiдно з УКТЗЕД класифiкується жувальна гумка з вмiстом цукру.
Згiдно iз Загальними положеннями до товарної групи 17 УКТЗЕД цукрами являються цукроза, лактоза, мальтоза, глюкоза, фруктоза.
Тому товар, до складу якого входить цукроза, класифiкується у товарних пiдкатегорiях 1704 10 10 00 - 1704 10 90 00 в залежностi вiд кiлькiсного вмiсту вищезазначеного компоненту. При наявностi у складi товару iнших цукрiв, окрiм цукрози, його класифiкацiя здiйснюється у товарнiй пiдпозицiї 1704 90 згiдно з УКТЗЕД.
У разi вiдсутностi у складi жувальної гумки, в тому числi вiд нiкотинової залежностi, цукрiв або за наявностi сорбiту (замiнника цукру) класифiкацiя здiйснюється у товарнiй позицiї 2106, у товарнiй пiдпозицiї 2106 90. Класифiкацiя продукту на рiвнi товарних пiдкатегорiй товарної пiдпозицiї 2106 90 залежить вiд його складу.
17. Основи для приготування напоїв 2106
3302
3824
Основами для приготування напоїв можуть розглядатись безалкогольнi або алкогольнi продукти (крiм продуктiв, заснованих на запашних речовинах), використовуванi для виробництва рiзних безалкогольних або алкогольних напоїв. До складу цих продуктiв можуть входити цiлком чи частково ароматизувальнi iнгредiєнти, рослиннi екстракти, соки, консерванти, замiнники цукру чи iншi хiмiчнi речовини, що визначають даний напiй. Напiй одержують з такого продукту шляхом простого розведення його водою, вином або спиртом з доданням чи без додання цукру або газоподiбного дiоксиду вуглецю.
Зазвичай такi продукти класифiкуються у товарнiй позицiї 2106 з урахуванням їх хiмiчного складу, Правил 1, 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД, пояснень до товарної позицiї 2106 (п. 7, 12).
У випадках коли до митного оформлення подаються декiлька товарiв, якi декларуються як одне цiле - "основа для приготування напоїв", класифiкацiя таких товарiв має вiдбуватись згiдно з Правилом 3 (b) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД.
Якщо декiлька товарiв подаються в окремих упаковках (бочка, контейнер, канiстра, iнше), являють собою рiзнi за хiмiчним складом продукти, призначенi для промислового приготування напою як його частини (компоненти), то вони не вiдповiдають визначенню багатокомпонентного товару або набору для роздрiбної торгiвлi у розумiннi Правила 3 (b) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД (див. п. XI пояснень до цього правила) i не можуть розглядатись як одне цiле - "основа для приготування напою". Кожний товар (частина, компонент) має класифiкуватись окремо у вiдповiднiй товарнiй позицiї з урахуванням його хiмiчного складу та Правил 1, 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД (наприклад, у позицiях товарних груп 28, 29, товарних позицiях 2106, 3302, 3824 та iн.).
18. Коньяк (cognac) та брендi 2208 20 29 00
2208 20 12 00
2208 20 62 00
2208 20 89 00
Згiдно з мiжнародним законодавством про контрольованi назви за походженням коньяком (cognac) може називатись напiй, виготовлений на основi спиртiв, отриманих у Францiї, в департаментах Шаранта та Шаранта-Маритим та частини департаментiв Дордоно та Де Севр.
Найбiльш вiдомими у свiтi є чотири фiрми, що виготовляють бiля 70 % всього об'єму коньякiв Францiї: "Енессi" (Henessy), "Мартель" (Martell), "Ремi Мартiн" (Remy Martin), "Курвуазьє" (Courvoisier). Крiм цих фiрм, у Францiї iснує багато iнших коньячних домiв з рiзним об'ємом виробництва.
Мiцнi напої виробництва iнших країн за аналогiчною технологiєю виробництва коньяку можуть називатись коньяками (кирилицею) тiльки на внутрiшньому ринку, у всiх iнших випадках вони називаються брендi, арманьяк, виньяк тощо.
Отже, у товарних пiдкатегорiях 2208 20 12 00 та 2208 20 62 00 класифiкуються тiльки коньяки, виготовленi у Францiї (cognac), всi iншi мiцнi алкогольнi напої, виготовленi на основi спиртiв, класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 2208 20 29 00 та 2208 20 89 00 згiдно з УКТЗЕД.
19. Спирт, спиртовмiснi продукти 2207
2208
Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю спирту не менш як 80 об. %, класифiкується згiдно з УКТЗЕД у товарнiй позицiї 2207.
До цiєї товарної позицiї також включається спирт етиловий, спиртовий дистилят та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої концентрацiї.
У Поясненнях до товарної позицiї 2207 зазначено, що етиловий спирт та iншi спиртнi напої, денатурованi, є спиртами, змiшаними з iншими речовинами, що роблять їх непридатними для питва, але не перешкоджають їхньому використанню для промислових цiлей. Використовуванi денатурованi засоби змiнюються в рiзних країнах вiдповiдно до нацiонального законодавства.
Порядок застосування та Перелiк денатуруючих добавок до спирту етилового денатурованого (спирту технiчного) та барвникiв, що додаються у сумiшi з добавками (далi - Перелiк), визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2002 N 1266 "Про затвердження Порядку визначення виробникiв i покупцiв спирту та здiйснення контролю за його обiгом".
У вiдповiдностi з Примiткою 1 Додатка 1 до Порядку спирт вважається денатурованим за умови обов'язкової наявностi не менш як двох денатуруючих добавок та одного барвника, наведених у Перелiку, при чому масова частка денатуруючих добавок та барвника повинна бути не меншою нiж масова частка, наведена у таблицi Перелiку.
Примiткою 2 оговорено, що денатуруючi добавки, не зазначенi у перелiку, використовуються згiдно з умовами контрактiв поставки спирту на експорт, але за умови наявностi дозволу Мiнiстерства охорони здоров'я України на використання даної денатуруючої добавки iз зазначенням її масової частки.
У разi невиконання сукупностi наведених вимог (наприклад, у разi наявностi двох денатуруючих добавок та барвника, вмiст хоча б однiєї з яких у спиртi менше за масову частку, наведену у Перелiку), спирт повинен класифiкуватись як спирт етиловий неденатурований у товарних позицiях 2207 або 2208 у вiдповiдностi з концентрацiєю спирту.
В ТУ У 18.511-99 "Спирт етиловий денатурований. Технiчнi умови" наведенi затвердженi Мiнiстерством охорони здоров'я України денатуруючi добавки, що можуть використовуватись згiдно з умовами контракту поставки спирту на експорт, без наявностi дозволу Мiнiстерства охорони здоров'я України, за умови додержання вимоги, викладеної вище, по вмiсту масової частки.
Щодо класифiкацiї спиртовмiщуючих настоянок та бальзамiв:
Законом України вiд 04.04.96 N 123/96-ВР "Про лiкарськi засоби" (iз змiнами i доповненнями) (далi - Закон) визначено, що лiкарський засiб - це будь-яка речовина або комбiнацiя речовин (одного або декiлькох АФI та допомiжних речовин), що має властивостi та призначена для лiкування або профiлактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбiнацiя речовин (одного або декiлькох АФI та допомiжних речовин), яка може бути призначена для запобiгання вагiтностi, вiдновлення, корекцiї чи змiни фiзiологiчних функцiй у людини шляхом здiйснення фармакологiчної, iмунологiчної або метаболiчної дiї або для встановлення медичного дiагнозу. До лiкарських засобiв належать: АФI, продукцiя "in bulk; готовi лiкарськi засоби (лiкарськi препарати, лiки, медикаменти); гомеопатичнi засоби; засоби, якi використовуються для виявлення збудникiв хвороб, а також боротьби iз збудниками хвороб або паразитами; лiкарськi косметичнi засоби та лiкарськi домiшки до харчових продуктiв. Готовi лiкарськi засоби (лiкарськi препарати, лiки, медикаменти) - дозованi лiкарськi засоби у виглядi та станi, в якому їх застосовують, що пройшли всi стадiї виробництва (виготовлення), включаючи остаточне пакування;
Активний фармацевтичний iнгредiєнт (лiкарська речовина, дiюча речовина, субстанцiя) (далi - АФI або дiюча речовина) - будь-яка речовина чи сумiш речовин, що призначена для використання у виробництвi лiкарського засобу i пiд час цього використання стає його активним iнгредiєнтом. Такi речовини мають фармакологiчну чи iншу безпосередню дiю на органiзм людини, у складi готових форм лiкарських засобiв їх застосовують для лiкування, дiагностики чи профiлактики захворювання, для змiни стану, структур або фiзiологiчних функцiй органiзму, для догляду, обробки та полегшення симптомiв.
Назва товарних позицiй 3003 та 3004 йменується як "лiкарськi засоби (лiки)..., що складаються iз змiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування...".
Визначення та трактування термiна "лiкарськi засоби" в Законi та УКТЗЕД рiзнi. Це пов'язано з тим, що Закон регулює правовiдносини, пов'язанi iз створенням, реєстрацiєю, виробництвом, контролем якостi та реалiзацiєю лiкарських засобiв, та поняття "лiкарськi засоби" включає всi речовини, якi можуть в тiй чи iншiй мiрi вплинути на органiзм людини i з цiєї причини повиннi пiддаватись контрольним заходам.
Згiдно з Примiткою 1(a) до товарної групи 30 УКТЗЕД ця група не включає харчовi продукти або напої дiєтичнi, дiабетичнi, харчовi добавки, тонiзуючi напої та мiнеральнi води (роздiл IV).
Згiдно з Додатковими загальними положеннями до товарної групи 30 УКТЗЕД визначення продукту як лiкарського засобу в нацiональному законодавствi або в будь-якiй фармакопеї не є вирiшальним чинником для його класифiкацiї в цiй групi. Враховуючи дане положення, наявнiсть реєстрацiйного посвiдчення на лiкарський засiб не є визначальним для його класифiкацiї у групi 30 згiдно з УКТЗЕД.
Вiдповiдно до Пояснень до товарної позицiї 3003 до цiєї товарної позицiї включаються змiшанi лiкарськi засоби, такi як препарати, перерахованi в офiцiйних фармакопеях, патентованi препарати i т. п., включаючи препарати, що випускаються у виглядi рiдин для полоскання горла та рота, крапель для очей, мазей, лiнiментiв, iн'єкцiй, протизапальнi та iншi препарати, якi не включаються до товарної позицiї 3002, 3005 або 3006. Проте це не слiд розумiти таким чином, що препарати, зареєстрованi в офiцiйних фармакопеях, патентованi препарати та iн. завжди включаються до товарної позицiї 3003.
Згiдно з пунктом 16 Пояснень до товарної позицiї 2208 УКТЗЕД в цю товарну позицiю, серед iншого, включаються спиртнi напої, iнодi називанi "харчовi добавки", призначенi для пiдтримки загального стану здоров'я та доброго самопочуття, якi, наприклад, можуть бути приготовленi на екстрактах рослин, плодових концентратах, лецитинах, хiмiчних продуктах i т. д. i мiстити добавки вiтамiнiв чи сполук залiза.
У Додаткових поясненнях до товарної позицiї 2208 зазначено, що у цiй товарнiй позицiї класифiкуються неденатурованi спиртнi напої, навiть якщо вони мають концентрацiю алкоголю 80 об. % або вище, при чому продукт може бути чи не бути готовим для споживання як напiй.
Крiм того, стаття 12 Закону передбачає додання до кожного лiкарського засобу, що реалiзується, iнструкцiї про застосування, загальної характеристики, вiдомостей про фармакологiчнi властивостi, показання для застосування, протипоказання та iнше.
При визначеннi сфери призначення товару слiд звертати увагу на АТС-код (Anatomical Theurapeutic Chemical classification index) згiдно з реєстрацiйним посвiдченням товару. Наприклад, за даною класифiкацiйною системою код A13A вiдповiдає загальнотонiзуючим засобам.
Товари, що виготовленi з водно-спиртових екстрактiв рослин, незалежно вiд наявностi в них лiкарських речовин (вiтамiнiв, алкалоїдiв тощо), призначенi для пiдтримки загального стану здоров'я та доброго самопочуття, а не для лiкування та профiлактики певного захворювання, повиннi класифiкуватись у товарнiй пiдпозицiї 2208 90.
20. Виноград Виноградне сусло Винограднi вичавки 0806
0811
0812
2008
2204
2308
Класифiкацiя винограду здiйснюється вiдповiдно до:
- Правил 1, 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД;
- Примiтки 1 (a) до групи 20 УКТЗЕД.
- Загальних положень до групи 08, Пояснень до товарних позицiй 0806, 0811, 0812, 2008, 2204, 2308 УКТЗЕД.
Виноград свiжий (столових та винних сортiв) для десерту чи для виноробства (включаючи упакований у дiжки), вирощений або в незахищеному (вiдкритому) ґрунтi, або в теплицях, а також сушений виноград класифiкується у товарнiй позицiї 0806 згiдно з УКТЗЕД. Виннi сорти винограду можуть пакувати у великi кошики, вiдкритi пакувальнi ящики або у дiжки, в яких його часто щiльно укладають, давлять або напiвпресують.
Виноград заморожений класифiкується у товарнiй позицiї 0811 згiдно з УКТЗЕД.
Виноград консервований для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки або у солонiй водi, у водi з додаванням сiрки або iнших речовин, що забезпечують його тимчасову консервацiю), але за умови, що цi продукти непридатнi в такому станi для безпосереднього вживання в їжу, класифiкуються у товарнiй позицiї 0812 згiдно з УКТЗЕД.
Виноград приготовлений i консервований iншим способом, нiж зазначено у групi 08, класифiкується у товарнiй позицiї 2008 згiдно з УКТЗЕД.
Виноградне сусло, одержуване пресуванням свiжого винограду з концентрацiєю спирту бiльш як 0,5 об. %, класифiкується у товарнiй позицiї 2204 згiдно з УКТЗЕД.
Винограднi вичавки, що мiстять дуже малу кiлькiсть складових частин м'якотi та мезга (продукт пресування винограду), класифiкуються у товарнiй позицiї 2308 згiдно з УКТЗЕД.
21. Виноматерiали 2204 Оскiльки виноматерiал одержується шляхом повного або часткового збродження виноградного сусла, то його класифiкацiя згiдно з УКТЗЕД проводиться в товарнiй позицiї 2204, в номенклатурi якої зазначено тiльки виноградне сусло та вино.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД (Додатковi примiтки 2, 3 до групи 22) у товарнiй пiдпозицiї 2204 30 класифiкується виноматерiал (виноградне сусло), який перебуває у стадiї бродiння або бродiння якого призупинено по-iншому, нiж доданням спирту, з вмiстом спирту менш як 3/5 загальної концентрацiї спирту за об'ємом.
Виноматерiал, який є кiнцевим продуктом повного або часткового зброджування цукрiв виноградного сусла, з вмiстом спирту не менш як 3/5 загальної концентрацiї спирту за об'ємом, класифiкується у товарних пiдпозицiях 2204 21 або 2204 29 УКТЗЕД (в залежностi вiд об'єму рiдини в ємкостях).
Виноматерiали, якi є сировиною для виготовлення шампанських та iгристих вин, - це кiнцевi продукти спиртового бродiння виноградного сусла, якi за вмiстом спирту в них згiдно з вимогами УКТЗЕД визначаються як "вино" та мають класифiкуватися у товарних пiдпозицiях 2204 21 або 2204 29.
22. Соєве борошно 2304
2106 90
В товарнiй позицiї 2304 за УКТЗЕД класифiкується нетекстуроване знежирене соєве борошно, придатне для споживання людиною, яке одержується iз харчового шроту. Згiдно з ГОСТом 3898-56 "Мука соевая дезодорированная. Технические условия" вмiст жиру в такому борошнi складає не бiльш як 2 % на суху речовину.
В разi якщо до нетекстурованого знежиреного соєвого борошна вводяться, зокрема, додатковi речовини (наприклад, лецитин, солi кальцiю) для надання певних функцiонально-технологiчних властивостей, такий товар класифiкується в товарнiй пiдпозицiї 2106 90 за УКТЗЕД.
23. Попереднi сумiшi (премiкси) 2309 Вiдповiдно до Закону України вiд 25.06.92 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину" (зi змiнами та доповненнями) премiкси - сумiшi кормових добавок або сумiшi однiєї чи декiлькох кормових добавок, у тому числi вiтамiнiв, амiнокислот, мiнералiв тощо, з кормами тваринного чи рослинного походження або з водою, виготовленi за спецiальною технологiєю на високотехнологiчному обладнаннi, якi використовуються як носiї i не призначенi для безпосередньої годiвлi тварин.
Згiдно з Поясненнями до УКТЗЕД до товарної позицiї 2309 "Продукти, що використовуються для годiвлi тварин" включаються готовi продукти, вiдомi в торгiвлi як попереднi сумiшi (премiкси), являють собою складнi сумiшi, що складаються з ряду речовин (iнодi називаних добавками), склад i спiввiдношення яких змiнюються залежно вiд вимог тваринництва. Цi речовини пiдроздiляються на три групи:
1) речовини, що полiпшують травлення i забезпечують добру засвоюванiсть кормiв, а також зберiгають здоров'я тварин: вiтамiни чи провiтамiни, амiнокислоти, антибiотики, кокцидiостати, мiкроелементи, емульгатори, ароматизувальнi речовини, збудники апетиту i т. д.;
2) речовини, призначенi для запобiгання псуванню кормiв (особливо жировмiсних компонентiв) до згодовування їх тваринам, такi як стабiлiзатори, антиокислювачi i т. д.;
3) речовини, що є носiями i складаються з одного чи бiльше органiчних поживних речовин (манiоки чи соєвого борошна, крупи, дрiбних крупок, дрiжджiв, рiзних вiдходiв харчової промисловостi i т. д.) або неорганiчних речовин (наприклад, магнезиту, крейди, каолiну, солi, фосфатiв).
Концентрацiя речовин, описаних вище в пунктi 1, та природа носiя визначаються так, щоб зокрема, забезпечити гомогенну дисперсiю i змiшання цих речовин у комбiкормах, в якi додаються цi продукти.
За умови використання для годiвлi тварин до групи вищезгаданих товарiв також включаються:
- готовi продукти, що складаються з декiлькох мiнеральних речовин;
- готовi продукти, що складаються з активної речовини типу, описаного вище в пунктi 1, з носiєм.
При здiйсненнi класифiкацiї вiтамiнiв або провiтамiнiв на носiї слiд враховувати пояснення до товарних позицiй 2309 та 2936.
Однак до попереднiх сумiшей (премiксiв) не вiдносяться готовi продукти, до складу яких входять "енергетичнi" поживнi речовини, що складаються з речовин з високим вмiстом вуглеводiв (висококалорiйних речовин), таких як крохмаль, цукор, целюлоза та жири (наприклад, зерно зернових культур, напiвцукровий кормовий буряк, твердий тваринний жир i т. д.) та "формуючi тiло" поживнi речовини, якi багатi бiлками (наприклад, насiння бобових рослин, вiдходи пивоварства, макуха i т. д.). Такi продукти класифiкуються у вiдповiдних товарних пiдпозицiях.
Отже, попереднi сумiшi (премiкси) - це висококонцентрована сумiш бiологiчно активних речовин з наповнювачем, що використовується при виготовленнi комбiкормiв та не призначена для безпосередньої годiвлi тварин. Виготовляють унiверсальнi або комплекснi премiкси, спецiалiзованi премiкси: вiтамiннi, мiнеральнi, амiнокислотнi i т. д. Згiдно з ДСТУ 4482:2005 "Премiкси. Технiчнi умови" унiверсальнi або комплекснi премiкси вводяться до складу комбiкормiв i кормосумiшей в кiлькостi вiд 0,1 % до 5,0 %, спецiалiзованi премiкси - вiд 0,5 % до 5,0 % вiд маси.
24 Класифiкацiя хлориду холiну та препаратiв (товарiв), що мiстять хлорид холiну 2923
3003
3004
2309
У зв'язку з впорядкуванням пiдходiв до класифiкацiї товарiв, що мiстять хлорид холiну, повiдомляємо наступне.
Хiмiчна назва речовини 2-гiдрокси-N,N,N -триметил-хлорид, N CAS 67-48-1.
Хлорид холiну умовно вiдносять до вiтамiнiв групи B, з якої в органiзмi утворюється ацетилхолiн, який є важливою фармакологiчно-активною речовиною. Потреба дорослої людини в холiнi складає 0,5 - 1,5 г/добу. Як лiкувальний засiб використовують хлорид холiну, який одержують шляхом синтезу.
Хлорид холiну за умови виконання положень примiток до групи 29 класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 2923 10 00 10. Наприклад 70 % водний розчин хлориду холiну для використання у виробництвi лiкарських засобiв.
Хлорид холiну представлений у виглядi лiкарського засобу, класифiкується у товарних позицiях 3003 або 3004, наприклад препарат ХОЛIНА ХЛОРИД (Cholini chloridum), синонiми: Bilineurine, Cholinium chloratum, Luridine у формi порошку або розчину в ампулах.
У товарнiй позицiї 2309 класифiкуються продукти, якi використовуються для годiвлi тварин. Тобто, наприклад, у разi коли хлорид холiну використовується у виглядi препаратiв, в яких вiн змiшується з органiчним чи мiнеральним компонентом, який є носiєм, такий продукт використовується для годiвлi тварин та незалежно вiд iншого можливого використання класифiкується в товарнiй позицiї 2309 (наприклад 50 % хлорид холiну на дiоксидi кремнiю або карбонатi кальцiю, 60 % хлорид холiну на пшеничних висiвках або розмелених качанах кукурудзи).
Зазначенi вище як приклади товари класифiкуються вiдповiдно до Правила 1 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД.
25 Каркаде (висушенi квiтки гiбiскуса) 1212 99 95 00 За iнформацiєю, отриманою з довiдкової лiтератури, вiдомо, що рослина ботанiчного роду Hibiscus, виду Hibiscus sabdariffa (розелла, суданська роза) - чагарник родини Мальвовi (Malvaceae), з сушених квiток якого виготовляють солодкувато-кислий на смак напiй яскраво-червоного кольору "каркаде". В товарнiй позицiї 1211 УКТЗЕД класифiкуються рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо. Включення рослинних продуктiв до товарної позицiї 1211 передбачає їхнє першочергове використання в парфумерних, фармацевтичних, iнсектицидних, фунгiцидних, паразитицидних або аналогiчних цiлях.
Натомiсть, в товарнiй позицiї 1212 УКТЗЕД класифiкуються продукти рослинного походження, якi використовуються в основному для харчових цiлей.
"Каркаде" є нацiональним єгипетським напоєм та споживається без обмежень, що свiдчить про використання висушених квiток гiбiскуса в основному для харчових цiлей, а саме для приготування гарячих та холодних напоїв.
Враховуючи вищевикладене, вiдповiдно до Правил 1 та 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД товар "висушенi квiтки гiбiскуса, що використовуються для приготування напою "каркаде" класифiкується в товарнiй пiдкатегорiї 1212 99 95 00 згiдно з вимогами УКТЗЕД.
26 Класифiкацiя заморожених овочiв, овочевих сумiшей та приготувань, що складаються з рису та овочiв 0710
1904
2004
Овочi замороженi класифiкуються у товарнiй групi 07.
Примiткою 2 до групи 07 визначено, що у товарних позицiях 0709 - 0712 термiн "овочi" включає також їстiвнi гриби, трюфелi, маслини, або оливки, каперси, кабачки, гарбузи, баклажани, цукрову кукурудзу (Zea mays var. saccharata), перець роду Capsicum чи Pimenta, фенхель, петрушку, купир, естрагон, крес-салат i майор культурний (Majorana hortensis або Origanum majorana).
Вiдповiдно до Загальних положень, зазначених у Поясненнях до УКТЗЕД до групи 07, ця група, серед iншого, включає "замороженi" (сирi або варенi у водi чи на парi). Термiн "морожений" означає, що продукт охолоджений до температури, нижче точки замерзання цього продукту, до його повного промерзання.
Якщо за текстом не зазначено iнше, овочi цiєї групи можуть бути цiлими, нарiзаними скибочками, подрiбненими, шаткованими, у виглядi пульпи, тертої маси, очищеними вiд шкiри.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД овочi (сирi або варенi у водi чи на парi), мороженi класифiкуються у товарнiй позицiї 0710. До цiєї товарної позицiї включаються замороженi овочi, що у свiжому чи охолодженому виглядi включаються у товарнi позицiї 0701 - 0709.
Замороженi овочi даної товарної позицiї звичайно одержують промисловим способом шляхом швидкого заморожування для того, щоб швидко пройти температурний порiг максимальної кристалiзацiї.
Овочi, до яких перед заморожування були доданi сiль або цукор, також включаються у товарну позицiю 0710.
До даної товарної позицiї не включаються як готовi харчовi продукти овочi, приготовленi iншими способами (група 20), так i такi, що приготовленi з iншими iнгредiєнтами (в якостi готових страв).
Основними овочами, якi консервують заморожуванням, є картопля, горох, квасоля, шпинат, цукрова кукурудза, спаржа, морква i буряк.
Товарна позицiя 0710 також включає замороженi овочевi сумiшi.
Також замороженi овочi можуть класифiкуватись у товарнiй позицiї 2004.
Примiткою 1 (a) до групи 20, серед iншого, визначено, що до цiєї групи не включаються овочi, приготовленi способами, зазначеними в групi 07.
Згiдно з Примiткою 3 до групи 20, серед iншого, до товарної позицiї 2004 включаються лише тi продукти групи 07, що були приготовленi iншими способами, нiж зазначенi в Примiтцi 1 (a).
Продукти, що складаються з попередньо вiдвареного рису, до якого доданi iншi iнгредiєнти, такi як овочi чи приправи, за умови, що цi iнгредiєнти не змiнюють властивостей продуктiв з рису, згiдно з УКТЗЕД класифiкуються у товарнiй позицiї 1904.
Таким чином, для здiйснення класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД заморожених овочей, овочевих сумiшей та приготувань, що складаються з рису та овочей, необхiдно враховувати iнформацiю щодо складу та способу обробки (приготування) компонентiв.
27 "Гемоглобiн свинячий", "Суха свиняча кров", "Кров'яна мука", призначенi для годiвлi тварин 0511
2309
3504 00
Класифiкацiя товару згiдно з УКТЗЕД здiйснюється в залежностi вiд технологiї його виробництва, складу та призначення:
1. Товар, одержаний висушуванням цiльної свинячої кровi (висушена кров тварин), без вмiсту iнших доданих речовин, класифiкується у товарнiй позицiї 0511, з вмiстом iнших доданих речовин - у товарнiй позицiї 2309.
Рiдка або висушена свиняча кров, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування, класифiкується у товарнiй позицiї 3002.
2. Товар, одержаний шляхом роздiлення свинячої кровi, наприклад, центрифугуванням або згортанням, на плазму, сироватку, форменi елементи кровi (кров'янi клiтини), з наступною сушкою останнього компоненту (кров'янi клiтини), мiстить велику кiлькiсть бiлку, втрачає первиннi властивостi кровi i не включається у товарну позицiю 0511. Також такий товар за технологiєю виробництва не є окремим бiлком кровi - гемоглобiном, який видiляють з еритроцитiв (клiтин кровi), i тому не класифiкується у товарнiй позицiї 3002 як фракцiя кровi. Згiдно з УКТЗЕД класифiкацiя товару здiйснюється наступним чином:
(a) якщо товар не мiстить iнших доданих речовин, вiн класифiкується у товарнiй позицiї 3504 00;
(b) якщо товар мiстить iншi доданi речовини, вiн класифiкується у товарнiй позицiї 2309.
3. Якщо вiдокремленi шляхом центрифугування свинячої кровi її форменнi елементи (кровянi клiтини) пiддаються додатковим процесам обробки, наприклад екстракцiї, з метою вилучення з них розчинних фракцiй, зокрема бiлкiв, вуглеводiв тощо, з наступною сушкою таких екстрагованих фракцiй, то отриманий за такою технологiєю продукт класифiкується у товарнiй пiдпозицiї 3002 10 99 00, як iншi фракцiї кровi.
4. У разi вiдсутностi iнформацiї щодо складу та/або технологiї виробництва товару його класифiкацiя здiйснюється у товарнiй позицiї 2309.
28 Продукти з вмiстом ферментiв, що використовуються у годiвлi тварин 2309
3507
Згiдно з УКТЗЕД кормовi добавки розглядаються у товарнiй позицiї 2309 "Продукти, що використовуються для годiвлi тварин", ферментнi препарати - у товарнiй позицiї 3507 "Ферменти; ферментнi препарати, в iншому мiсцi не зазначенi".
Згiдно з Примiткою 1 до групи 23 та вiдповiдно до пункту (h) пояснень до товарної позицiї 2309, до цiєї товарної позицiї не включаються ферментнi препарати (за походженням належать до бiлкових речовин).
Вiдповiдно до пункту (c) пояснень до товарної позицiї 3507 УКТЗЕД до неї включаються ферментнi препарати з доданими речовинами, якi роблять їх придатними для спецiальних цiлей за умови, що вони не включенi до iнших товарних позицiй.
Таким чином, кормовi добавки на основi ферментних препаратiв (дiючi речовини - фермент або сумiш ферментiв), що серед iнших компонентiв можуть мiстити компоненти, такi як: пшеничне борошно, крохмаль, мiнеральнi речовини та iншi речовини, якi використовуються як носiї (розрiджувачi), класифiкуються в товарнiй позицiї 3507 УКТЗЕД. Такi продукти додаються до кормiв у невеликiй кiлькостi.
Як приклад ферментного препарату, продукт, призначений для додання у комбiкорми тварин з метою покращення травлення, що мiстить у якостi основних речовин ферменти (ксиланазу, глюконазу та 17 iнших ензиматичних активностей, включаючи целюлазу), у якостi носiя - пшеничне борошно. Вноситься у корм з розрахунку 5 г/т комбiкорму.
В той же час продукти, що використовуються для годiвлi тварин та розглядаються в товарнiй позицiї 2309 УКТЗЕД, серед iнших неосновних компонентiв складу можуть мiстити невеликi кiлькостi ферментiв, наприклад:
- продукт для годiвлi тварин, що використовується у якостi молочного продукту, з якого вилучено лактозу, спецiально для тварин, що страждають непереносимiстю лактози, мiстить наступнi компоненти: незбиране молоко, рослинну олiю, фермент лактазу, вiтамiн A, вiтамiн C, вiтамiн B1, вiтамiн B2, нiацин, кальцiй, фосфор, калiй та магнiй;
- продукт для годiвлi тварин (попередня сумiш, що буде використовуватись у якостi iнгредiєнта у складi сухих i рiдких кормiв), має наступний склад: 54 % тваринного жиру, 26 % рослинного жиру, 6 % пшеничної клейковини, 3 % желатину, 3 % сироваткового бiлка тваринного походження, 2 % глюкози, 1,5 % амiнокислот, 1,41 % мурашиної кислоти, 1 % пшеничного борошна, 0,72 % фумарової кислоти, 0,5 % вiтамiнiв, 0,4 % мiнералiв, 0,2 % молочної кислоти, 0,15 % ароматичних компонентiв, 0,07 % лецитину, 0,05 % ферментiв (фiтаза, лактаза).
29 Насiння соняшнику однолiтнього (Helianthus annuus), у лушпиннi та лущене, у природному станi або смажене, макуха 1206 00
1208
2008
2306
У товарнiй позицiї 1206 класифiкується насiння соняшнику однолiтнього, що використовується для отримання олiї (шляхом пресування або екстрагування розчинником), для сiвби, в харчовiй промисловостi тощо.
Насiння може бути цiлим, подрiбненим, колотим або лущеним.
Насiння цiєї товарної позицiї може бути пiддано помiрнiй тепловiй обробцi з метою кращого зберiгання, наприклад для iнактивацiї лiполiтичних ферментiв (лiпаз, що руйнують жири), зменшення вологостi (шляхом процесу сушiння), усунення гiркоти, полегшення використання тощо.
Така теплова обробка допускається, якщо вона не змiнює властивостi насiння як природного продукту i не призводить до утворення продукту, придатного для бiльш специфiчного використання.
Насiння соняшнику в залежностi вiд сорту буває високоолiйним, для вилучення олiї та, вiдповiдно, призначеним для iншого використання.
В додаткових поясненнях до товарних категорiй товарної позицiї 1206 вказано, що насiння соняшнику "лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами" товарної категорiї 1206 00 91 00 призначене для виготовлення кондитерських виробiв, корму для птахiв або безпосереднього споживання людиною. Як правило, його довжина становить лише половину довжини лушпиння, яка може перевищувати 2 см. У цьому насiннi вмiст олiї зазвичай становить приблизно 30 - 35 мас. %. Насiння у лушпиннi чорного кольору, призначене для виробництва олiї, класифiкується у товарнiй категорiї 1206 00 99 00.
Свiжозiбране насiння може мати високу вологiсть (в межах 20 %) та не може зберiгатися i вiдповiдно транспортуватися внаслiдок високої можливостi самозаймання та псування. За цього рiвня вологостi при температурi 20 - 25° C вiдбувається стрiмкий рiст мiкроорганiзмiв, iнтенсифiкацiя гiдролiтичних i окислювальних процесiв, що призводить до значного погiршення якостi насiння.
У зв'язку з цим зiбране насiння соняшнику, яке має вологiсть понад 12 %, пiдлягає обов'язковi термiчнiй обробцi або сушiнню з метою зниження рiвня його вологостi.
Пiсля процесу сушiння насiння зберiгається при вологостi бiля 6 - 7 %. Проте це стандарт, при якому дозволено зберiгати продукт, i процес сушiння зерна до вологостi менше 6 % не призводить до змiни категорiї оброблення.
Внаслiдок такої термiчної обробки та факту того, що бiлки, жири, цукри, крохмаль зерна знаходяться у зв'язаному станi (що перешкоджає iнтенсифiкацiї процесiв термiчного руйнування насiння), не вiдбуваються глибокi змiни органiчних сполук.
Процесами технологiчної обробки насiння соняшнику, яке призводить до утворення продукту, вiдмiнного вiд природного, є смаження.
Цей процес здiйснюється у спецiальних апаратах - жаровнях при безпосередньому контактi насiння з розжареною поверхнею, при цьому температура зерна може досягати 120° C, зокрема, у процесах виробництва халви.
При смаженнi насiння вiдбуваються незворотнi змiни їх властивостей, таких як:
- денатурацiя бiлкiв, внаслiдок чого збiльшується вмiст частки нерозчинних бiлкiв;
- карамелiзацiя цукрiв, про що свiдчить зростання частки неiнвертованих вуглеводiв;
- руйнування лiпiдiв (олiї), про що свiдчить зниження олiйностi насiння та iншi процеси.
Отже, при смаженнi насiння соняшнику вiдбуваються значнi змiни, продукт втрачає характеристики, властивi природному продукту.
Насiння, що класифiкується у товарнiй категорiї 1206 00 91 (лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами), пiддане процесам додання солi (солоне насiння) або iнших ароматизувальних речовин, також призводить до розгляду продукту, як приготовленого та класифiкується у товарнiй позицiї 2008.
Насiння соняшнику, лушпиння якого має чорний колiр, лущене, призначене для виробництва олiї може класифiкуватись у товарнiй позицiї 2008 за умови, що воно пiддане додатковiй обробцi шляхом смаження або додавання солi тощо.
Насiння нелущене, смажене, пiддане або не пiддане iншим процесам додаткової обробки, також класифiкується у товарнiй позицiї 2008.
У товарнiй позицiї 1208 класифiкується борошно з насiння чи плодiв олiйних культур. У поясненнях до товарної позицiї 1208 зазначено, що до цiєї товарної позицiї вiдноситься борошно одержане шляхом розмелювання насiння. Насiння у лушпиннi, пiддане подрiбненню, навiть за умови подрiбнення на дуже дрiбну фракцiю, у тому числi пiддане процесам подальшої агломерацiї у виглядi пресованих форм, не вiдносить цей товар до товарної позицiї 1208 (таке насiння класифiкується у товарнiй позицiї 1206), тому що такого товару, як борошно з насiння соняшника нелущеного, незнежиреного, в товарознавствi не iснує.
Знежирений продукт з насiння соняшника, мелений або немелений, у виглядi брикетiв або гранул (макуха, шрот), класифiкується у товарнiй позицiї 2306.
Перевiрка вiдповiдностi задекларованих вiдомостей про товар щодо його вiдповiдностi термiну "мелений" товарної позицiї 1208 чи термiну "приготовлений" товарної позицiї 2008 або щодо вмiсту олiї у продуктах товарної позицiї 2306 та 2308 можлива шляхом проведення експертних дослiджень.
30 Ароматизована кавова олiя натуральна рослинного походження в твердому станi для виробництва розчинної кави 2101 12 92 00 Товар поданий до митного оформлення за назвою "Ароматизована кавова олiя натуральна рослинного походження в твердому станi для виробництва розчинної кави" (далi - Ароматизована кавова олiя) являє собою сумiшевий продукт, утворений шляхом змiшування рафiнованої, хiмiчно не модифiкованої олiї з кави (першого вiджиму) з компонентом "аромат смаженої кави".
Компонент "аромат смаженої кави" отримують шляхом уловлювання у азотному середовищi летких ароматичних речовин, що утворюються пiд час смаження зерен кави. При цьому газоподiбний "аромат смаженої кави" конденсують методом виморожування при температурi рiдкого азоту. Сконденсований аромат смаженої кави без будь-якої обробки додається до натуральної кавової олiї.
3 метою довготривалого збереження замороженого запаху смаженої кави, Ароматизована кавова олiя, постачається до отримувача у спецiальних холодильних камерах у твердому, замороженому станi при температурi -20°С.
Ароматизована кавова олiя використовується для ароматизацiї розчинної кави у порошку, а саме пiд час виробництва розчинної кави, та рiзних продуктiв харчування. У сухi продукти (розчинна кава чи iншi харчовi продукти) Ароматизована кавова олiя додається у кiлькостi максимум 1%. Для використання у виробництвi Ароматизована кавова олiя упродовж 48 годин за спецiальним алгоритмом нагрiвається до температури зовнiшнього середовища (18-20°С) i використовується у рiдкому станi.
Ароматизована кавова олiя є готовим продуктом, компоненти для приготування якого, а саме олiя та запашнi складовi, були екстрагованi з зерен кофе. Вiдповiдно до правила 1 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД екстракти, есенцiї та концентрати кави i готовi продукти на їх основi класифiкуються в товарнiй позицiї 2101 згiдно з УКТЗЕД.
Класифiкацiю на рiвнi товарних пiдпозицiй необхiдно здiйснювати з урахуванням особливостей технологiї виготовлення Ароматизованої кавової олiї. Ця олiя є новим готовим продуктом зi спецiально заданими властивостями, приготовленим на базi двох видiв екстрактiв з кави (олiї першого вiджиму з кави та компоненту "аромат смаженої кави"), шляхом їх змiшування у визначених пропорцiях. Штучно приготовленi препарати (готовi продукти) на основi екстрактiв кави класифiкуються в товарнiй позицiї 2101 12 за кодом 210112 92 00 згiдно з УКТЗЕД.
Методичнi рекомендацiї про класифiкацiю Ароматизованої кавової олiї пiдготовленi вiдповiдно до Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД 1 та 6, пояснень до товарної позицiї 2101 та з урахуванням роз'яснень Секретарiату Всесвiтньої митної органiзацiї вiд 07.06.2013 N 13NL0248 (вхiд. Мiндоходiв вiд 10.06.2013 N 10076/5).
31 "Високо-протеїнове борошно (вiдходи), що залишається пiсля добування олiї iз сої за допомогою олiйного преса та розчинникiв для приготування кормiв для тварин" (соєвий бiлковий концентрат) 2309 Товар, заявлений до митного оформлення з назвою "високопротеїнове борошно (вiдходи), що залишаються пiсля добування олiї iз сої за допомогою олiйного пресу та розчинникiв, ... використовується для приготування кормiв для тварин" отриманого з очищеного, обрушеного насiння сої, а також макухи та соєвого шроту. Вмiст бiлка у борошнi соєвому становить не менше 45 %, вуглеводiв - близько 38 % (в тому числi 15 % розчинних моно- i олiгосахаридiв та 13 % полiсахаридiв).
За результатами лабораторних дослiджень масова частка сирого протеїну в перерахунку на суху речовину складає 67,5%, жиру у перерахунку на суху речовину - 1,21%, вологи та летких речовин - 5,35%, вiдсутнiсть вiдновлюючи цукрi, крохмалю, молочного жиру.
Товар являє собою продукт, виробництво якого передбачає здiйснення наступних процесiв: очищення, кондицiювання, видалення оболонок, подрiбнення (пресування) та екстракцiю олiї розчинником гексаном, а також оброблення водяною парою при температурi 100-105°С протягом 30-40 хв з метою покращення якостi протеїну. В подальшому продукт обробляють етанолом з метою вилучення з нього олiгосахаридiв (наприклад: цукрози, мальтози) та залишкiв олiї, внаслiдок чого в ньому збiльшується концентрацiя бiлку.
У вiдповiдностi з iнформацiї наукової лiтератури є наступнi види товару: соєвий шрот - продукт, який отриманий пiд час перероблення попередньо обробленого насiння сої пресуванням та екстрагуванням. Вмiст бiлка не менше 45%; соєва макуха - продукт, який одержують при переробцi попередньо обробленого насiння сої пресуванням; борошно соєве - продукт, отриманий з соєвого шроту та макухи; концентрат соєвий - сухий порошкоподiбний бiлковий продукт з вмiстом протеїну не менше 60%, отриманий iз знежиреного шроту/борошна шляхом видалення розчинних компонентiв небiлкової природи (вуглеводiв, мiнеральних речовин, фенольних сполук) за допомогою певного розчинника (вода (в тому числi пiдкислена), 60-80%-ний розчин етанолу, водний розчин хлористого кальцiю. У порiвняннi з соєвим шротом/борошном вмiст полiсахаридiв у концентратi соєвому досить незначний.
З врахуванням наведеної iнформацiї, iнформацiї про технологiю виготовлення, та результатiв лабораторних дослiджень, товар, що розглядається є бiлковим концентратом (пiдвищений вмiст бiлка, вiдсутнiсть полiсахаридiв), отриманий з соєвого шроту чи борошна, якi втратили свої властивостi внаслiдок їх переробки. В Поясненнях до товарної позицiї 2304 вказано, що бiлковi концентрати, одержуванi шляхом видалення деяких компонентiв знежиреного соєвого борошна (використовуванi як добавки в харчовi продукти), та текстуроване соєве борошно до цiєї товарної позицiї не включаються (товарна позицiя 2106).
За текстовим описом до товарної позицiї 2309 УКТЗЕД включаються продукти, що використовуються для годiвлi тварин.
Згiдно з примiткою до групи 23 УКТЗЕД до товарної позицiї 2309 включаються продукти, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi, одержанi в результатi переробки рослинної або тваринної сировини до такого ступеня, що вони втратили основнi властивостi вихiдної сировини, крiм рослинних вiдходiв, рослинних залишкiв i побiчних продуктiв такої переробки.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, згiдно правил 1, 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД, товар "високопротеїнове борошно (вiдходи), що залишаються пiсля добування олiї iз сої за допомогою олiйного преса та розчинникiв, для приготування кормiв для тварин" є соєвим бiлковим концентратом та класифiкується в межах товарної позицiї 2309.
Такого ж пiдходу до класифiкацiї продукту дотримуються i фахiвцi з класифiкацiї Європейського спiвтовариства.
32 риб'ячий жир та/або його фракцiй у желатинових капсулах 1504
1516
1517
З метою класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД продукти, що являють собою риб'ячий жир у желатинових капсулах, розфасований або не розфасований для роздрiбної торгiвлi, розглядаються як комбiнованi товари, що складаються з двох частин (оболонка капсули + вмiст капсули). Класифiкацiя таких товарiв здiйснюється за правилами 1, 3(b), 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД.

За правилом 3(b) основну розпiзнавальну ознаку продуктам надає вмiст капсули, тому з метою класифiкацiї препаратiв будуть розглянутi вiдповiднi товарнi позицiї товарної групи 15: 1504, 1516,1517.

У товарну позицiю 1504 включаються жири i масла та їх фракцiї з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу.

Згiдно з поясненнями до товарної позицiї 1504 до неї включаються жири, масла та їхнi фракцiї, одержуванi з деяких видiв риби (трiски, палтуса, менхедена, оселедця, сардин, анчоуса, сардинели та iн.) або морських ссавцiв (китiв, дельфiнiв, тюленiв та iн.). Вони видiляються з тiла або печiнки риби чи морських ссавцiв, а також з вiдходiв їхнього перероблення. Зазвичай мають специфiчний рибний запах i неприємний смак, рiзноманiтнi за кольором - вiд жовтого до червоно-коричневого.

Печiнка трiски, палтуса та iншої риби дає жири з високим змiстом вiтамiнiв та iнших органiчних речовин. Тому вони широко застосовуються в медицинi. Цi жири включаються до цiєї товарної позицiї навiть у тому випадку, якщо вмiст вiтамiнiв у них штучно збiльшено шляхом опромiнення або iншим способом. Проте, якщо вони мiстять iншi речовини у виглядi лiкарських засобiв, емульгованi або доданi в кiлькостi та з метою терапевтичного використання, вони включаються в групу 30.

До товарної позицiї 1504 позицiї не включаються частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реерифiкованi чи елаїдинованi жири i масла, одержуванi з риби i морських ссавцiв (товарна позицiя 1516).

До риб'ячого жиру може додаватись вiтамiн Е у якостi антиоксиданту (наприклад, у формi альфа-токоферолу) з метою запобiгання його окислення та псування. Альфа-токоферол використовується як харчова добавка Е 307, яка використовується як антиоксидант для продуктiв з масел та жирiв, одночасно виконує функцiї бiологiчно-активної речовини, тому додається з метою збагачення готових продуктiв вiтамiном Е.

Додання вiтамiну Е до риб'ячого жиру не змiнює властивостi риб'ячого жиру i зазвичай вмiст вiтамiну Е в однiй капсулi препарату не перевищує у значнiй мiрi середньодобову норму вживання цiєї речовини (RDA), яка складає 10 мг.

Таким чином, якщо у продуктах "Риб'ячий жир у желатинових капсулах" риб'ячий жир є рафiнованим або нерафiнованим, але без змiни його хiмiчного складу, з доданням або без додання вiтамiну Е, продукт класифiкується у товарнiй позицiї 1504. До цiєї товарної позицiї також включаються фракцiї риб'ячого жиру рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу.

Для визначення коду товару на рiвнi пiдкатегорiї (десятизначний код) у межах цiєї товарної позицiї необхiдна iнформацiя щодо походження риб'ячого жиру (з риб'ячої печiнки чи iншої частини риби).

Слiд зазначити, що збагачення риб'ячого жиру вiтамiнами передбачено поясненнями до товарної позицiї 1504. Тому риб'ячий жир з доданням iнших вiтамiнiв, крiм вiтамiну Е, без змiни хiмiчного складу також включається у товарну позицiю 1504 (див. також ПРК ФТС РФ: риб'ячий жир без змiни хiмiчного складу з вмiстом вiтамiну В12 та фолiєвої кислоти класифiковано у товарнiй позицiї 1504).

У разi, якщо риб'ячий жир (або його фракцiя) є частково або повнiстю гiдрогенiзованим, iнтеретерифiкованим, реетерифiкованим чи елаїдинiзованим, але не пiдданий iншiй обробцi, продукт включається до товарної позицiї 1516.

У товарну позицiю 1517 включаються маргарин та iншi придатнi для вживання в їжу сумiшi або готовi продукти з тваринних та рослинних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, крiм харчових жирiв, масел, олiй та їхнiх фракцiй товарної позицiї 1516.

Продукти цiєї товарної позицiї, жири, масла або олiї якi могли бути попередньо гiдрогенiзованi, можуть бути пiдданi емульгуванню (наприклад, знежиреним молоком), збиванню, текстуруванню (змiнi текстури або кристалiчної структури) i т.п. i можуть мiстити добавки в невеликих кiлькостях лецитину, крохмалю, харчових барвникiв, смакових речовин, вiтамiнiв, вершкового масла або iнших молочних жирiв (вiдповiдно до обмежень, викладеними в Примiтцi 1(c) до цiєї групи). До цiєї товарної позицiї включаються також придатнi для вживання в їжу готовi продукти, приготовленi з окремого жиру або олiї (чи їхнiх фракцiй), гiдрогенiзованих чи негiдрогенiзованих, якi були пiдданi емульгуванню, збиванню, текстурованню i т.д. До цiєї товарної позицiї не включаються окремi жири та олiї, просто рафiнованi, без подальшої обробки; вони залишаються у вiдповiдних товарних позицiях, навiть якщо розфасованi для роздрiбної торгiвлi.

З урахуванням вищевикладеного продукти "Риб'ячий жир у желатинових капсулах" класифiкуються у товарнiй позицiї 1517 у таких випадках:

1) якщо риб'ячий жир (або фракцiя риб'ячого жиру), змiшаний з iншим жиром (олiєю), наприклад, лляною олiєю;

2) якщо риб'ячий жир (або фракцiя риб'ячого жиру) змiшаний з iншими компонентами, крiм вiтамiнiв, що впливають на його фiзичнi властивостi (наприклад, регулятор кислотностi, ароматизатор, барвник, емульгатор, смакова добавка тощо);

3) якщо риб'ячий жир (фракцiя риб'ячого жиру) гiдрогенiзований чи негiдрогенiзований, який був пiдданий емульгуванню, збиванню, текстурованню i т.д.

 
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з листами Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 08.04.2014р. N 8135/7/99-99-24-01-03-17, вiд 19.06.2014р. N 14418/7/99-99-24-02-03-17, вiд 28.07.2014р. N 533/7/99-99-24-02-03-17)

 

Додаток 2

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
щодо класифiкацiї згiдно з вимогами УКТЗЕД товарiв хiмiчної промисловостi

N
з/п
Назва товару Код товару Методологiя класифiкацiї
1. Вуглеводневi гази 2711
2901
Вуглеводневi гази - це сумiшi природних алiфатичних вуглеводнiв рiзної будови, якi знаходяться в порах i пустотах гiрських порiд, розчиненi у нафтi i пластових водах або розсiянi в ґрунтi.
Вуглеводневi гази - ефективне паливо (теплота згоряння 34,3 МДж/м3) та важлива сировина для хiмiчної промисловостi.
Природнi вуглеводневi гази за температури 15° C та за тиску 1013 мбар (101,3 кПа) є газоподiбними продуктами. Вони можуть знаходитися пiд тиском у скрапленому (зрiдженому) виглядi в металевих контейнерах.
З метою дотримання заходiв безпеки вони часто обробляються шляхом додання в них невеликих кiлькостей запашних речовин (зазвичай сполуки меркаптанiв), що дозволяють вчасно виявляти джерело їх витоку з технологiчних магiстральних лiнiй чи контейнерiв.
Сирi газоподiбнi вуглеводнi (скрапленi) або в газоподiбному станi, добутi як природнi гази, з нафти, або одержанi хiмiчним шляхом згiдно з УКТЗЕД включаються до товарної позицiї 2711.
Згiдно з поясненнями до товарної позицiї 2711, зазначеними в Поясненнях до УКТЗЕД, до таких газiв, зокрема, належать:
1) метан i пропан, навiть у тому випадку, коли вони знаходяться в чистому виглядi. Наприклад, метан чистий (CAS 74-82-8) класифiкується в товарнiй позицiї 2711 19;
2) етан та етилен чистотою менш як 95 % (етан та етилен чистотою не менш як 95 % включаються до товарної позицiї 2901);
3) пропен (пропiлен) чистотою менш як 90 % (пропен чистотою не менш як 90 % включається до товарної позицiї 2901);
4) бутан, що мiстить менш як 95 % н-бутану та менш як 95 % iзо-бутану. Бутан, що мiстить не менш як 95 % н-бутану чи iзо-бутану, включається до товарної позицiї 2901. Наприклад, н-бутан чистий (CAS 106-97-8);
5) бутени (бутилени) та бутадiєни чистотою менш як 90 %. (Бутени та бутадiєни чистотою не менш як 90 % включаються до товарної позицiї 2901);
6) сумiшi пропану та бутану.
Вищевказаний процентний вмiст сполук в товарi обчислюється вiдповiдно до об'єму для газоподiбних сполук або в одиницях маси для скраплених продуктiв.
До товарної позицiї 2711 не включаються:
1) окремi вуглеводнi визначеного хiмiчного складу, крiм метану i пропану, у чистому чи технiчно чистому станi (товарна позицiя 2901). Для етану, етилену, пропiлену, бутану, бутенiв i бутадiєнiв iснують спецiальнi критерiї ступеня їхньої чистоти, якi визначенi в Поясненнях до товарної позицiї 2901 (Пояснення до УКТЗЕД);
2) зрiджений (скраплений) бутан у контейнерах, використовуваний для заповнення або повторного заправлення сигаретних чи аналогiчних запальничок, мiсткiстю не бiльш як 300 см3 (крiм тих, якi є невiд'ємною частиною сигаретних чи аналогiчних запальничок (товарна позицiя 3606);
3) частини сигаретних чи аналогiчних запальничок, що мiстять зрiджений (скраплений) бутан (товарна позицiя 9613).
До цього, зауважуємо, що в групi 29 згiдно з пунктом (b) примiтки 1 за УКТЗЕД не класифiкуються сумiшi двох або бiльше iзомерiв ациклiчних сполук (алiфатичних) таких, в яких атоми вуглецю з'єднанi мiж собою в прямi або розгалуженi ланцюги без утворення циклiв. Наприклад, сумiш вуглеводневого газу, що складається з н-бутану (70 %), iзо-бутану (25 %) загальною чистотою 95 %, класифiкується за УКТЗЕД у товарнiй пiдпозицiї 2711 13, проте, iзо-бутан (CAS 75-28-5) чистотою 95 % або бiльше класифiкується в товарнiй пiдпозицiї 2901 10.
Сумiшi вуглеводневих газiв товарної позицiї 2711 класифiкуються вiдповiдно до Основного правила iнтерпретацiї УКТЗЕД 3 (b). Наприклад, скраплена сумiш бутану (70 - 80 %) з пропаном (30 - 20 %), для використання як паливо, класифiкується згiдно з УКТЗЕД у товарнiй пiдкатегорiї 2711 13 97 00.
При прийняттi класифiкацiйних рiшень необхiдно враховувати iнформацiю щодо вiдсоткової частки вмiсту для кожного з компонентiв газової сумiшi, яка повинна обов'язково зазначатись при декларуваннi товару, наприклад, вуглеводневий зрiджений газ, що складається з метану - 0,2 %, етилену - 1,2 %, пропану - 68 %, бутану - 30,6 %. Товар, призначений для використання як паливо, класифiкується в товарнiй пiдкатегорiї 2711 12 97 00 як пропан. Зазначення вмiсту сполук в сумiшi, наприклад, таким чином: пропан та бутан - 51 %, метан, етан - 49 %, не дозволяє провести однозначну класифiкацiю товару.
2. Глiцерин сирий технiчного рослинного походження, глiцерин сирий 1520
2905
За УКТЗЕД товар "глiцерин" класифiкується в залежностi вiд чистоти в товарнiй позицiї 1520 або 2905.
При цьому в Поясненнях до товарної позицiї 1520 (Пояснення до УКТЗЕД) зазначено, що сирий глiцерин є продукт з чистотою менше 95 % (у перерахунку на суху речовину) та вiдповiдно в поясненнях до товарної позицiї 2905 - пiдпункт (1), пункту (II), роздiлу (C) зазначено, що для включення до товарної позицiї 2905 глiцерин повинен мати чистоту 95 % та бiльше (у перерахунку на масу сухого продукту).
За результатами опрацювання нормативної бази встановлено, що показники якостi глiцерину сирого рослинного походження, який отримують з рослинних олiй та жирiв, глiцерину сирого, отриманого розщепленням або омиленням жирiв лугами, та глiцерину дистильованого (який отримують з глiцерину сирого або глiцеринової води) встановленi мiждержавними стандартами ГОСТ 6823-2000 "Глицерин натуральный сырой. Общие технические условия", ГОСТ 6823-77 "Глицерин сырой. Технические условия" та ГОСТ 6824-96 "Глицерин дистиллированный. Общие технические условия".
Отже, згiдно з чинною нормативно-технiчною документацiєю як у сирому, так i у дистильованому глiцеринi визначається масова частка чистого глiцерину, а саме вмiст глiцерину у вiдсотках з урахування вмiсту води у продуктi, а для цiлей класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД - вмiст глiцерину у перерахунку на суху речовину. Визначення вмiсту води або вологiсть проби методом неводного титрування згiдно фармакопейних методiв, основаних на методi Карла Фiшера, та вмiсту глiцерину у перерахунку на суху речовину передбачено лише для глiцерину фармакопейної чистоти (вмiст глiцерину у перерахунку на суху речовину не менше 98 % основної речовини).
Метод неводного титрування, оснований на методi Карла Фiшера, зазначений лише в ДСТУ ISO 1614-2003 "Глiцерин технiчний. Вiдбiр проб i методи випробування. Загальнi вимоги (ISO 1614:1976, IDT)".
Вiдповiдно до галузi акредитацiї на право вимiрювань, наявної методичної та технiчної бази експертними пiдроздiлами Держмитслужби України при проведеннi дослiджень глiцерину сирого визначають наступнi показники:
- органолептичнi показники (колiр, прозорiсть, запах);
- масова частка золи (зольнiсть);
- iдентифiкацiя основної складової частини товару (глiцерин) методом IЧ-спектроскопiї.
Вмiст глiцерину (у перерахунку на суху речовину) можливо визначити пiдроздiлами митних органiв самостiйно за допомогою нижченаведеної формули та даних сертифiката аналiзу та/або сертифiката якостi товару, в яких повинно обов'язково бути зазначено процентний вмiст води та процентний вмiст глiцерину у складi товару.
А = (100 х Б) : (100 - С), або А = Б х (100 : (100 - С)),
де А - процентний вмiст глiцерину (у перерахунку на суху речовину), мас. %; Б - процентний вмiст глiцерину, мас. %; С - процентний вмiст води (вологiсть), мас. %.
Наприклад, якщо згiдно з даними сертифiката аналiзу та/або сертифiката якостi товару, що декларується як "Сирий глiцерин", вмiст глiцерину у складi товару становить 81,00 мас. %, а вмiст води (вологiсть) - 10,00 мас. %, згiдно з наведеною формулою процентний вмiст глiцерину (у перерахунку на суху речовину) буде дорiвнювати (81 % х 100 %) : (100 % - 10 %), тобто становить 90 мас. %.
3. Складнi ефiри ортофталевої кислоти 2917 Згiдно з вимогами УКТЗЕД у товарнiй позицiї 2917, серед iншого, розглядаються товари - складнi ефiри (естери) ортофталевої кислоти: дибутилортофталати, диоктилортофталати, динонiлортофталати, дидецилортофталати та iншi.
Цi складнi ефiри є продуктами, зокрема, взаємодiї ортофталевої кислоти з вiдповiдним спиртом, наприклад, дибутиловим або динонiловим, при цьому спиртовий радикал, що належить до складноефiрної групи, може мати як нормальну (лiнiйну), так i iзомерну (розгалужену) будову.
В товарних пiдкатегорiях 2917 32 00 00 - 2917 34 00 00 хiмiчнi назви складних ефiрiв зазначенi у множинi з вказанням конкретного радикалу "дибутилортофталати", "диоктилортофталати".
Роз'яснення щодо можливої хiмiчної будови кожного з цих радикалiв наданi у пунктi (2) примiтки (C) пояснень до товарної позицiї 2917 (Пояснення до УКТЗЕД), згiдно з якими цi радикали можуть мати як нормальну (лiнiйну), так i iзомерну (розгалужену) будову.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, до товарних пiдкатегорiй 2917 32 00 00 - 2917 34 00 00 можуть включатись складнi ефiри ортофталевої кислоти, у яких спиртовi радикали можуть вiдрiзнятися за своєю будовою, наприклад, у товарнiй пiдкатегорiї 2917 34 00 00 класифiкується згiдно з УКТЗЕД як ди-н-бутилортофталат, так i диiзобутилортофталат.
4. Вiтамiннi та вiтамiнно-мiнеральнi препарати 2106
22
30
Вiтамiннi та вiтамiнно-мiнеральнi препарати у своєму складi в якостi дiючих (активних) речовин можуть мiстити один i бiльше вiтамiнiв та мiнералiв.
Цi препарати можуть бути рекомендованi для профiлактики та лiкування станiв, якi викликанi дефiцитом вiтамiнiв та мiнералiв, для лiкування iнших захворювань, а також з метою збереження загального стану здоров'я та доброго самопочуття. Вони можуть бути представленi в рiзних формах - таблетки, драже, капсули, порошки, приготовленi як одноразова доза, ампули для iн'єкцiй тощо або у виглядi розчинiв у флаконах.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi, класифiкуються у товарнiй позицiї 3004.
Тобто лiкарськi засоби, що включаються до товарної позицiї 3004 повиннi бути представленi у виглядi дозованих лiкарських форм - таблетки, ампули, капсули тощо або розфасованi для роздрiбної торгiвлi.
Поняття "у дозованому виглядi" означає дозу (кiлькiсний вмiст) дiючої (дiючих) речовин в одиницi лiкарської форми.
Iнформацiя про дозу дiючої речовини в кожнiй одиницi лiкарської форми згiдно статтi 12 Закону України "Про лiкарськi засоби" вiд 04.04.96 N 123/96-ВР зазначається на маркуваннi лiкарського засобу, що наноситься на етикетку, зовнiшню та внутрiшню упаковку лiкарського засобу.
Згiдно з Додатковою примiткою 1 до групи 30 Пояснень до УКТЗЕД, п. 3 Додаткових загальних положень Пояснень до групи 30 препарати, виготовленi на основi таких активних речовин, як вiтамiни, мiнеральнi речовини, компоненти амiнокислот або жирних кислот, якi класифiкуються у межах товарної позицiї 3004, повиннi мати високий вмiст вiтамiнiв або мiнералiв, як правило, щонайменш у три рази бiльше, нiж рекомендовано середньодобовою нормою вживання. Такi препарати призначенi для лiкування специфiчних недуг та хвороб.
Якщо у складi одиницi форми комбiнованого препарату доза хоча б одного iз компонентiв (вiтамiнiв чи мiнералiв) перевищує середньодобову норму вживання щонайменш у три рази, то класифiкацiя такого препарату також здiйснюється у товарнiй позицiї 3004.
У разi невиконання сукупностi наведених вимог до групи 30 вiтамiннi та вiтамiнно-мiнеральнi препарати повиннi класифiкуватись у товарнiй позицiї 2106 або у товарнiй групi 22.
При класифiкацiї вiтамiнних та вiтамiнно-мiнеральних препаратiв, представлених у формi таблеток, драже, капсул та аналогiчних формах, до уваги слiд брати зазначену в iнструкцiї для користувачiв дозу дiючих речовин в однiй одиницi лiкарської форми.
Якщо препарати представленi у виглядi розчину у флаконах, то при їх класифiкацiї слiд брати до уваги представлену в iнструкцiї для користувачiв дозу дiючих речовин у зазначеному об'ємi лiкарської форми.
Внесення лiкарського засобу до фармакопеї або до Державного реєстру лiкарських засобiв не є вирiшальним чинником, якщо йдеться про його класифiкацiю згiдно з УКТЗЕД у групi 30.
5. Друкарськi фарби, що мiстять безбарвнi неорганiчнi пiгменти 3215 Згiдно з пунктом (A) Пояснень до товарної позицiї 3215 друкарськi фарби являють собою пасти рiзної консистенцiї, одержанi змiшуванням дрiбно подрiбненого чорного або кольорового пiгменту з плiвкоутворювальною (зв'язуючою) речовиною. Пiд час виготовлення чорних фарб пiгментом зазвичай служить сажа, для виготовлення кольорових друкарських фарб можуть застосовуватися органiчнi та неорганiчнi пiгменти.
Проте деякi друкарськi фарби можуть мiстити безбарвнi неорганiчнi пiгменти. Показник заломлення пiгменту та зв'язуючої речовини в таких фарбах практично спiвпадають. Такi фарби використовуються для освiтлення кольору iнших друкарських фарб при їх змiшуваннi. Забарвлення цих фарб зазвичай визначається системою класифiкацiї кольорiв.
Таким чином, товари, що призначенi для використання як друкарськi фарби iз вмiстом безбарвних неорганiчних пiгментiв, класифiкуються згiдно з УКТЗЕД у товарнiй позицiї 3215.
6. Бiлковi iзоляти 3504 00 90 00 Враховуючи текстовий опис товарної позицiї 3504, а також пiдпункту (6) пункту (B) Пояснень до УКТЗЕД, бiлковi iзоляти, що одержуються екстракцiєю з рослинних речовин, якi мають вмiст бiлкiв (протеїнiв) не менше 90 мас. %, класифiкуються в товарнiй пiдкатегорiї 3504 00 90 00.
7. Дезiнфекцiйнi засоби iз вмiстом ПАР 3402
3808
Товари, що мають дезiнфекцiйнi, миючi та очищувальнi властивостi iз вмiстом ПАР, залежно вiд хiмiчного складу та призначення можуть розглядатися в товарних позицiях 3402 i 3808.
Проблеми при класифiкацiї таких препаратiв виникають при визначеннi основної функцiї препаратiв комбiнованої дiї (миюча, очищаюча, дезiнфекцiйна), що пов'язана iз рiзними способами дiї катiонних, анiонних i неiонних ПАР, якi входять до складу препарату.
Вiдповiдно до текстового опису товарна позицiя 3402 охоплює поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення з вмiстом або без вмiсту мила (крiм включених до товарної позицiї 3401).
У пунктi (B) частини II Пояснень до УКТЗЕД до товарної позицiї 3402 зазначено, що миючi засоби цiєї товарної позицiї можуть мiстити як допомiжнi компоненти, зокрема i бактерициди.
Однак до товарної позицiї 3402 не включаються засоби з вмiстом ПАР, де поверхнево-активна функцiя або не потрiбна, або носить лише допомiжний характер щодо основної функцiї засобу (товарнi позицiї 3403, 3405, 3808, 3809, 3824 i т. д. залежно вiд конкретного випадку).
Що стосується складу продуктiв, якi включаються до товарної позицiї 3402, у Поясненнях до товарної позицiї 3402 у пунктi (B) частини (II) (перший абзац) зазначено, що: "Ця категорiя речовин включає мийнi засоби, допомiжнi мийнi засоби та деякi засоби для чищення. Цi рiзнi засоби мiстять головнi компоненти та один або кiлька допомiжних компонентiв".
З iншого боку, товарна позицiя 3808 охоплює: "Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi або у виглядi готових виробiв (наприклад, обробленi сiркою стрiчки, свiчки i ґноти, папiр тощо)".
У Поясненнях товарної позицiї 3808, пункт (1) (a), зокрема, зазначено, що до цiєї товарної позицiї включаються продукти - органiчнi ПАР та препарати з активним катiоном (наприклад, солi четвертинної амонiєвої основи), що мають антисептичнi, дезiнфекцiйнi, бактерициднi чи гербiциднi властивостi.
Таким чином, при вирiшеннi питання щодо класифiкацiї дезiнфекцiйних засобiв iз вмiстом ПАР у товарнiй позицiї 3808 необхiдно враховувати, серед iншого, вiдомостi, якi зазначаються в iнструкцiї з використання товару, наприклад: дозування засобу, ефективний спектр дiї на певнi мiкроорганiзми, час експозицiї, та iншi умови, необхiднi для досягнення бажаного знезаражуючого ефекту.
Для прикладу, наводимо нижче склад та спосiб застосування деяких препаратiв, що класифiкуються в товарнiй позицiї 3808 як дезiнфекцiйнi засоби.
Препарат N 1.
1) N-(3-амiнопропiл)-N-додецилпропан-1,3-дiамiн (катiоноактивнi - ПАР) - 13,9 %;
2) каприлат-9 карбонової кислоти (анiоннi ПАР) - 4,9 %;
3) 1,2-пропiленглiколь (глiколь) - 4,9 %;
4) етоксильований жирний спирт (неiоннi ПАР) - 4,5 %;
5) вода - 71,7 %,
6) ароматизуючi речовини (ароматизатор) - 0,1 %.
Препарат призначено для дезiнфекцiї, миття та очищення рiзноманiтних поверхонь, лiкарської технiки й устаткування, а також для очищення пiдлоги, стiн, санiтарного обладнання та iнших великих поверхонь.
Препарат N 2.
1) N-(3-амiнопропiл)-N-додецилпропан-1,3-дiамiн (катiоноактивнi - ПАР) - 9,8 %;
2) a-[2-дидецилметиламонiй)етил]- w-гiдроксиполi(окси-1,2-етандiiл) пропаноат (катiоноактивнi ПАР) - 4,2 %;
3) етоксильованi жирнi спирти (неiоннi ПАР) - 5,2 %;
4) тетранатрiєва сiль етилендiамiнтетраоцтової кислоти - 3,6 %;
5) вода - 75,5 %;
6) ароматизуючi речовини (ароматизатор) - 2,1 %.
Препарат призначено для дезiнфекцiї та очищення iнструментiв та борiв, а також для медичних iнструментiв, наприклад, скальпелiв, стоматологiчних дзеркал, пiнцетiв, затискачiв, нижниць тощо.
В iнструкцiї з використання для цих препаратiв, крiм iншого, зазначено наступне:
для препарату N 1, приготовленого у виглядi 0,25 % концентрацiї, час експозицiї для знезараження поверхнi примiщень вiд бактерiй виду Candida albicans триває не менш як 15 хв.;
для препарату N 2, приготовленого у виглядi 0,25 % концентрацiї, час експозицiї для знезараження поверхнi медичних iнструментiв вiд стафiлококових бактерiй триває не менш як 15 хв.
8. Окремi хiмiчнi елементи та окремi сполуки визначеного хiмiчного складу груп 28 та 29, якi мiстять або не мiстять домiшки, класифiкуються у 38 групi за умови, що вони виготовленi виробником та ввозяться на митну територiю України для використання у якостi iнсектицидiв, родентицидiв, фунгiцидiв, гербiцидiв, iнгiбiторiв пророщування та регуляторiв росту рослин, дезiнфекцiйних засобiв та аналогiчних продуктiв 3808 Примiткою 1 (a) до групи 38 визначено, що ця група не включає окремi елементи або сполуки визначеного хiмiчного складу, якi класифiкуються в 28 та 29 групах.
Проте окремi хiмiчнi елементи та окремi сполуки визначеного хiмiчного складу груп 28 та 29, якi мiстять або не мiстять домiшки, класифiкуються у 38 групi за умови, що вони виготовленi виробником та ввозяться на митну територiю України для використання у якостi iнсектицидiв, родентицидiв, фунгiцидiв, гербiцидiв, iнгiбiторiв пророщування та регуляторiв росту рослин, дезiнфекцiйних засобiв та аналогiчних продуктiв, поданих у формах або упаковках, як зазначено у товарнiй позицiї 3808.
З огляду на вищевикладене окремi хiмiчнi елементи та окремi сполуки визначеного хiмiчного складу груп 28 та 29, якi мiстять або не мiстять домiшки, включаються до товарної позицiї 3808 за таких умов:
1. Коли вони розфасованi в упаковки (такi як металевi контейнери чи картоннi коробки) для роздрiбної торгiвлi як дезiнфекцiйнi засоби, iнсектициди i т. д. або в такi форми (наприклад, форма кульок, намистин, таблеток чи пластинок), що не викликають сумнiву в їхньому призначеннi для роздрiбної торгiвлi.
Вiдповiдно до положень статтi 10 Закону України вiд 02.03.95 N 86/95-ВР "Про пестициди i агрохiмiкати" пестициди i агрохiмiкати, що використовуються в Українi, пакуються i маркуються вiдповiдно до чинного законодавства. Кожна товарна одиниця повинна супроводжуватися рекомендацiєю щодо її застосування iз зазначенням культур та об'єктiв, для оброблення яких призначено пестициди i агрохiмiкати, способiв, норм i кратностi використання, термiнiв вичiкування (для пестицидiв), заборони та обмеження на застосування, способiв i засобiв знешкодження пестицидiв та агрохiмiкатiв, а також заходiв безпеки пiд час роботи, транспортування i зберiгання, лiквiдацiї аварiйних ситуацiй та їх наслiдкiв, заходiв подання першої медичної допомоги у разi отруєння.
Пестициди i агрохiмiкати i пакування iноземного виробництва, що ввозяться на територiю України, повиннi супроводжуватися даними про технологiю їх знешкодження та утилiзацiю.
2. Коли продукцiя має властивостi готового препарату незалежно вiд того, в якому виглядi вона подана (наприклад, у виглядi рiдин, мийних сумiшей або порошкiв). Цi препарати складаються з суспензiй чи дисперсiй активного продукту в водi чи в iнших рiдинах (наприклад, дисперсiї ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бiс(n-хлорфенiл)етану) у водi) або iнших сумiшей. Розчини активних продуктiв у розчинниках, крiм води, також включаються до цiєї товарної позицiї (наприклад, розчини екстракту рослини пiретруму (крiм стандартизованого екстракту рослини пiретруму) чи нафтенат мiдi в мiнеральному маслi).
3. Коли поданi у виглядi виробiв, таких як обробленi сiркою стрiчки, ґноти та свiчки (для дезiнфекцiї та окурювання бочок, житлових примiщень i т. д.), липкий папiр вiд мух (включаючи також папiр, покритий клеєм, що не мiстить отруйних речовин), ловильнi клейовi смуги для захисту фруктових дерев (включаючи i такi, якi не мiстять отруйних речовин), папiр, просочений салiциловою кислотою, для консервацiї джемiв, папiр або невеликi дерев'янi стрижнi, покритi лiнданом i дiючi у процесi спалювання i т. д.
Зауважуємо, що наявнiсть на упаковцi iнсектицидiв, родентицидiв, фунгiцидiв, гербiцидiв, iнгiбiторiв пророщування та регуляторiв росту рослин, дезiнфекцiйних засобiв та аналогiчних продуктiв iнформацiї стосовно реєстрацiйного номера CAS окремого хiмiчного елемента та окремої сполуки визначеного хiмiчного складу груп 28 або 29 не є пiдставою для їх класифiкацiї у товарних групах 28 або 29.
Незмiшанi продукти товарної позицiї 3808 переважно є продуктами визначеного хiмiчного складу, наприклад, нафталiн чи 1,4-дихлорбензол. Iншим прикладом окремої сполуки визначеного хiмiчного складу є товар, який призначено для дезiнфекцiї води в басейнах для плавання. Цей засiб виготовлений у виглядi пресованих таблеток бiлого кольору, якi складаються з натрiєвої солi дихлорiзоцiанурової кислоти - дигiдрат (C3Cl3NaO3 · 2H2O), домiшки вiдсутнi. Згiдно маркування товару натрiєва сiль дихлорiзоцiанурової кислоти - дигiдрат призначена для дезiнфекцiї води в басейнах активним хлором. Цей засiб може бути представлений на ринку в упаковцi для роздрiбної торгiвлi або поданий до митного оформлення в iншiй тарi не для роздрiбної торгiвлi.
Вiдповiдно до положень статтi 3 Закону України вiд 02.03.95 N 86/95-ВР "Про пестициди i агрохiмiкати" основними принципами державної полiтики у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, є державна пiдконтрольнiсть їх ввезення на митну територiю України, реєстрацiї, виробництва, зберiгання, транспортування, торгiвлi i застосування.
Розфасування пестицидiв i агрохiмiкатiв може здiйснюватися лише за наявностi дозволу його виробника або власника знака для товарiв i послуг (див. частину 3 статтi 10 вищевказаного Закону).
З урахуванням вищевикладеного розфасованi в упаковки для роздрiбної торгiвлi окремi хiмiчнi елементи та окремi сполуки визначеного хiмiчного складу груп 28 та 29, якi мiстять або не мiстять домiшки, класифiкуються у товарнiй позицiї 3808 за умови, що вони виготовленi виробником та ввозяться на митну територiю України для використання у якостi iнсектицидiв, родентицидiв, фунгiцидiв, гербiцидiв, iнгiбiторiв пророщування та регуляторiв росту рослин, дезiнфекцiйних засобiв та аналогiчних продуктiв, поданих у формах або упаковках, як зазначено у поясненнях до товарної позицiї 3808.
Пестициди i агрохiмiкати, якi передбачається розфасовувати у роздрiбну тару на митнiй територiї України для роздрiбного продажу i якi поданi до митного оформлення як готовi до застосування препарати, такi товари класифiкуються за вiдповiдними кодами товарної позицiї 3808.
У разi наявностi пiдстав щодо ризику нецiльового використання окремих хiмiчних елементiв та окремих сполук визначеного хiмiчного складу груп 28 та 29 (наприклад, назва товару вiдповiдає назвi пестициду або агрохiмiкату товарної позицiї 3808, або товар може бути використаним як пестицид, агрохiмiкат, дезинфiктант тощо) необхiдно вжити заходiв щодо забезпечення контролю використання цих товарiв згiдно задекларованого призначення пiсля митного оформлення.
9. Комбiнованi пестициднi препарати 3808 Законом України "Про пестициди та агрохiмiкати" вiд 02.03.95 N 86/95-ВР (iз змiнами та доповненнями) визначено, що пестициди - це токсичнi речовини, їх сполуки або сумiшi речовин хiмiчного чи бiологiчного походження, призначенi для знищення, регуляцiї та припинення розвитку шкiдливих органiзмiв, внаслiдок дiяльностi яких вражаються рослини, тварини, люди i завдається шкоди матерiальним цiнностям, а також гризунiв, бур'янiв, деревної, чагарникової рослинностi, засмiчуючих видiв риб, наприклад, iнсектициди, акарициди, гербiциди, фунгiциди, молюскоциди, зооциди, нематоциди тощо.
Класифiкацiя згiдно з УКТЗЕД комбiнованих пестицидних препаратiв товарної позицiї 3808, якi мiстять бiльш нiж одну дiючу речовину, повинна проводитись з врахуванням правила 3 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД у випадках:
1) коли дiючi речовини препарату класифiкуються в рiзних товарних пiдкатегорiях, то препарат класифiкується в тiй товарнiй пiдкатегорiї, де зазначено дiючу речовину, яка переважає за масовою часткою серед iнших дiючих речовин в препаратi (правило 3 (b));
2) коли до складу препарату входять рiзнi дiючi речовини iз однаковою масовою часткою в препаратi, якi класифiкуються в рiзних товарних пiдкатегорiях, то препарат класифiкується в товарнiй пiдкатегорiї, що має найбiльший порядковий номер коду УКТЗЕД серед порiвнюваних товарних пiдкатегорiй одного рiвня (правило 3 (c));
3) коли до складу препарату входить бiльше трьох дiючих речовини, двi або бiльше з яких входить до однiєї товарної пiдкатегорiї, то препарат класифiкується за масовою часткою дiючих речовин, що переважають в препаратi, при цьому масова частка для них визначається як сума масових часток дiючих речовин, що входять до однiєї товарної пiдкатегорiї.
10. Регулятор росту популяцiї личинок мух на основi похiдних триазину: - препарат "Ларвадекс 10 % ТК 3808 Препарат "Ларвадекс 10 % ТК" в 1 кг мiстить: 100 г циромазину, 870 г каолiну та 30 г кремнезему. Активним iнгредiєнтом "Ларвадекс 10 % TK" є хiмiчна сполука циромазин, яка вiдноситься до групи iнсектицидiв - похiдних триазину (впливає на метаболiзм хiтину у комах).
"Ларвадекс 10 % ТК" вносять на 1 тонну корму - 50 г. Сумiш препарату з кормом використовують при годiвлi курей протягом 4 - 6 тижнiв. Для забезпечення гомогенностi препарат "Ларвадекс 10 % ТК" змiшують з кормом у декiлька етапiв. Препарат представлений в упаковцi по 30 кг у виглядi порошку.
З урахуванням вищезазначеної iнформацiї та вiдповiдно до Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД 1 та 6, а також з урахуванням Примiтки 1 до групи 23 товар "Ларвадекс 10 % ТК" згiдно з УКТЗЕД класифiкується у товарнiй позицiї 3808 як iнсектицид.
11. Розчин для iригацiї ока 3824 90 64 00 Розчин для iригацiї ока є стерильним фiзiологiчним сольовим розчином, який може складатися, наприклад, iз наступних компонентiв: натрiю хлориду, калiю хлориду, кальцiю хлориду дигiдрату, магнiю хлориду гексагiдрату, натрiю ацетату тригiдрату, натрiю цитрату дигiдрату, натрiю гiдроксиду та/або кислоти соляної (для регулювання рiвня pH) та води для iн'єкцiй i бути упакований в ємностi з полiвiнiлхлориду по 250 мл або 500 мл.
Такий розчин є iзотонiчним i застосовується для iригацiї тканин ока та використовується для тимчасової замiни внутрiшньоочної рiдини, яка втрачається пiд час офтальмологiчних хiрургiчних втручань.
З метою класифiкацiї такого розчину можливо розглядати товарнi позицiї 3004 та 3824.
У своєму складi зазначений розчин не мiстить будь-яких активних речовин та не застосовується для безпосереднього лiкування певного захворювання, щоб розглядати його як препарат, що має певну терапевтичну або профiлактичну дiю товарної позицiї 3004.
З урахуванням вищевикладеного та згiдно з положеннями Правил 1 та 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД, текстовим описом товарних позицiй 3004 i 3824 та товарної пiдкатегорiї 3824 90 64 00 i поясненнями до товарних позицiй 3004 та 3824 вищезгаданий розчин для iригацiї ока класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 3824 90 64 00.
12. Полiмери i спiвполiмери 39 Примiткою 4 до групи 39 визначено термiн "спiвполiмер" (сополiмер), який означає усi полiмери, в яких частка жодної мономерної ланки не становить 95 мас. % або бiльше загального вмiсту полiмеру.
Спiвполiмери включають продукти спiвполiконденсацiї, продукти, що утворюються приєднанням, блок-спiвполiмери i прищепленi спiвполiмери.
Для класифiкацiї полiмерiв i спiвполiмерiв згiдно з УКТЗЕД на рiвнi товарних пiдпозицiй, категорiй i пiдкатегорiй застосовують Правило 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД з урахуванням вимог Примiтки 1 до пiдпозицiй (до групи 39).
1. У будь-яку товарну позицiю цiєї групи полiмери (включаючи спiвполiмери) i хiмiчно модифiкованi полiмери слiд включати вiдповiдно до таких положень:
A) якщо iснує пiдпозицiя "iншi" на тому самому рiвнi:
1) префiкс "полi" у назвi специфiчного полiмеру у формулюваннi пiдпозицiї (наприклад, полiетилен або полiамiд-6,6) означає, що складова мономерна ланка або складовi мономернi ланки зазначеного полiмеру, взятi разом, повиннi становити 95 мас. % або бiльше вiд загального вмiсту полiмеру;
3) хiмiчно модифiкованi полiмери включаються до пiдпозицiї "iншi" за умови, що цi хiмiчно модифiкованi полiмери не включенi до iншої, бiльш специфiчної пiдпозицiї;
4) полiмери, що не вiдповiдають умовам, наведеним у пунктах 1, 2 або 3, повиннi включатися до тiєї самої пiдпозицiї з числа тих, що залишилися, пiдпозицiй того самого рiвня, яка включає полiмери з мономерною ланкою, що домiнує за масою серед будь-яких iнших iндивiдуальних спiвмономерiв. З цiєю метою мономернi ланки, з яких складаються полiмери, зазначенi в однiй i тiй самiй пiдпозицiї, мають розглядатися разом. Порiвнювати необхiдно лише тi спiвполiмернi ланки, з яких складаються полiмери пiдпозицiй одного рiвня;
2. B) у разi вiдсутностi пiдпозицiї "iншi" на тому самому рiвнi (iз врахуванням другого абзацу роздiлу: Класифiкацiя полiмерiв (включаючi спiвполiмери) та хiмiчно модифiкованих полiмерiв, Примiтки 1 до пiдпозицiй, Пояснень до УКТЗЕД, де, зокрема, зазначено: пiдпозицiя "iншi" не включає такi пiдпозицiї як "iншi полiефiри складнi" та "з iнших полiмерних матерiалiв" (тобто назва "iншi" не є тотожна товарним пiдпозицiям, що мають назву "iншi полiефiри складнi" або "з iнших полiмерних матерiалiв):
1) полiмери слiд включати до пiдпозицiй, якi охоплюють полiмери з мономерною ланкою, що домiнує за масою серед будь-яких iнших iндивiдуальних спiвмономерiв. Iз цiєю метою мономернi ланки, з яких складаються полiмери, зазначенi в однiй i тiй самiй пiдпозицiї, повиннi розглядатися разом. Порiвнюватися повиннi тiльки спiвполiмернi ланки, з яких складаються полiмери пiдпозицiї одного рiвня;
2) хiмiчно модифiкованi полiмери потрiбно зазначати у пiдпозицiї, яка вiдповiдає немодифiкованому полiмеру.
Сумiшi полiмерiв потрiбно зазначати у тiй самiй пiдпозицiї, що i полiмери, отриманi з тих самих мономерних ланок у тих самих пропорцiях.
Згiдно з хiмiчною номенклатурою для гомополiмерiв, наприклад, полiетилену, зазначається префiкс "полi" i далi наводиться назва мономеру, "етилен". В той же час для спiвполiмерiв у назвi зазначається частинка "спiв" або "со" зазвичай мiж назвами мономерiв, що утворили спiвполiмер, наприклад, полi (акрилонiтрил-спiвстирол) або спiвполiмер метилакрилату з етиленом.
Для прикладу наводимо класифiкацiю товару "полiетилен лiнiйний низької густини, гранульований" з питомою густиною 0,918 г/см3 з вмiстом a-олефiнiв - 4,53 %.
Згiдно з Примiткою 4 до групи 39, з урахуванням хiмiчного складу полiетилену, де вмiст мономерних ланок перевищує 95 % (100 - 4,53 = 95,47), такий полiмер не може розглядатись як спiвполiмер i класифiкується згiдно з УКТЗЕД в товарнiй пiдкатегорiї 3901 10 10 00.
У разi коли б вмiст мономерної ланки a-олефiнiв в спiвполiмерi етилену з a-олефiнами перевищував 5 %, такий полiмер повинен розглядатись в товарнiй пiдкатегорiї 3901 90 90 90 як спiвполiмер.
13. Полiмер полiстиролу в первинних формах 3903 11 00 00
3903 19 00 00
Полiстирол - термопластичний полiмер, зазвичай лiнiйної будови, густиною 1,05 г/см3, який в промисловостi одержують в основному шляхом радикальної, суспензiйної та емульсiйної полiмеризацiї стиролу.
Згiдно з УКТЗЕД товар "полiстирол" класифiкується у залежностi вiд його характеристики та призначення, а саме:
1) призначений для спiнювання (спучування) класифiкується в товарнiй пiдкатегорiї 3903 11 00 00;
2) iнший полiстирол, не призначений для спiнювання (спучування), класифiкується в товарнiй пiдкатегорiї 3903 19 00 00.
Термiн "первиннi форми" визначено в УКТЗЕД Примiткою 6 до групи 39.
Полiстирол у первинних формах, що призначений для спiнювання (спучування), одержують в результатi проведення емульсiйної або суспензiйної полiмеризацiї.
В процесi полiмеризацiї стиролу в полiмерi рiвномiрно розподiляється агент, що забезпечує спiнювання (для емульсiйного полiстиролу використовують речовини порофори (твердi агенти спiнювачi), для суспензiйного полiстиролу "бiсерного" використовують агенти пороутворювачi, наприклад, iзопентан, пентан, петролейний ефiр або iншi низькокиплячi речовини. Крiм того, до полiстиролу, що призначений для спiнювання, можуть бути добавленi антистатики, барвники, пiгменти, антипiрени тощо.
Стирол в результатi суспензiйної полiмеризацiї перетворюється в твердi сферичнi або овальнi частинки розмiром зазвичай 0,2 - 3,0 мм, так званий "бiсер", що мiстять спiнюючий агент.
Полiстирол у виглядi "бiсеру" в подальшому застосовують для одержання пiнопласту, поропласту або iнших пiновиробiв зазвичай шляхом термiчного спiнювання, наприклад, водяною парою при 95 - 105° C, в результатi якого частинки полiстиролу злипаються i збiльшуються в 10 - 30 разiв в дiаметрi, при цьому частинки "спiкаються" i утворюють єдиний агломерат - пiнополiстирол, що має середню густину 20 г/см3.
Основнi властивостi товарiв з полiстиролу описанi в Поясненнях до товарної позицiї 3903 та в Додаткових поясненнях до товарних категорiй 3903 11 00 i 3903 19 00 00 (Пояснення до УКТЗЕД).
Готовi вироби з пiнополiстиролу використовують як тепло-, звукоiзоляцiйнi вироби, а також для виробництва упаковки для рiзноманiтної продукцiї.
14. Iзоцiанати 2929
3824
3909
За iнформацiєю з довiдникової лiтератури iзоцiанати - це органiчнi сполуки, що мають в складi молекули NCO-групи. В залежностi вiд числа NCO-груп вони розрiзняються на моно-, ди-, три- та полiiзоцiанати i використовуються для одержання уретанiв та полiуретанiв.
У поясненнях до товарної позицiї 2929 (Пояснення до УКТЗЕД) iзоцiанати описанi наступним чином - ця група сполук включає моно- та полiфункцiональнi iзоцiанати. Iзоцiанати з двома або бiльше функцiональними групами, такi як дифенiлметандiiзоцiанат (MDI), гексаметилендiiзоцiанат (HDI), толуїлендiiзоцiанат (TDI) та толуїлендiiзоцiанат димер, широко використовуються у виробництвi полiуретанiв.
У залежностi вiд хiмiчної природи, складу, будови iзоцiанати можуть розглядатись, зокрема, у товарних позицiях 2929, 3824 та 3909 згiдно з УКТЗЕД.
З урахуванням вимог Примiтки 1 до групи 29 до неї включаються iзоцiанати визначеного хiмiчного складу та сумiшi їх iзомерiв. Склад таких iзоцiанатiв визначається постiйним спiввiдношенням елементiв i може бути описаний конкретною структурною формулою, наприклад:
· хiмiчна сполука - 4,4'-дифенiлметандiiзоцiанат (англ. 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, Pure MDI, 4,4-MDI), синонiми: 4,4'-дiiзоцiанатодифенiлметан, метилен-бiс-(4-фенiлiзоцiанат), 4,4-ДМI, ДМI i т. д., (N CAS 101-68-8) з молекулярною масою 250,26, за фiзичним станом - безбарвнi або жовтуватi кристали;
· хiмiчна сполука - 2,4 - толуiлендiiзоцiанат (анг. 4-methyl-m-phenylene diisocyanate або toluene-2,4-diisocyanate (N CAS 584-84-9);
· iзоцiанати в торгiвлi, крiм iндивiдуальних сполук, також можуть бути представленi як сумiшi iзомерiв iндивiдуальних сполук, наприклад, 2,4-толуiлендiiзоцiанату та 2,6-толуiлендiiзоцiанату (N CAS 26471-62-5), i можуть мати, крiм iнших, назву "базовi ТДI" (англ. "generic TDI").
Подiбнi органiчнi iзоцiанати визначеного хiмiчного складу або сумiшi їх iзомерiв класифiкуються у товарнiй позицiї 2929 згiдно з УКТЗЕД.
У поясненнях до товарної позицiї 2929 також зауважується, що до цiєї товарної позицiї не включається полi(метилфенiленiзоцiанат) необроблений МДI, сирий МДI або полiмерний МДI (англ. polymeric MDI), який класифiкується у товарнiй позицiї 3909. Наприклад, у товарнiй позицiї 3909 класифiкується сумiш дифенiлметан-4,4'-дiiзоцiанату, його iзомерiв та гомологiв (N CAS 9016-87-9), яка вiдповiдає речовинi полiметиленполiфенiлiзоцiанат (англ. polymethylene polyphenyl isocyanate), синонiми: олiгомерний МДI, полiмернiй МДI, та iн.
Вiдповiдно до пункту (1) "Iзоцiанати" пояснень до товарної позицiї 2929 (Пояснення до УКТЗЕД), полiмерний МДI класифiкується у товарнiй позицiї 3909. У пунктi (3) пояснень до товарної позицiї 3909 описано полiмерний МДI i, серед iншого, зазначено, що вiн є важливим преполiмером для одержання полiуретанiв.
Згiдно Примiтки 3 (c) до групи 39 у товарнiй позицiї 3909 необхiдно класифiкувати синтетичнi полiмери, що мiстять у середньому щонайменше 5 мономерних ланок. Проте це положення не поширюється на класифiкацiю полiмерних iзоцiанатiв (преполiмерiв, форполiмерiв). Вiдповiдно до пункту (e) загального огляду товарних позицiй 3901 - 3911 (див. загальнi положення до 39 групи) у товарнiй позицiї 3909 класифiкуються полiмернi iзоцiанати, що характеризуються незначною кiлькiстю повторювальних мономерних ланок (тобто менше 5 мономерних ланок). Причому зазначається, що цi полiмернi iзоцiанати можуть мiстити мономери - незаполiмеризованi iндивiдуальнi сполуки (iзомери, гомологи) iзоцiанатiв.
З урахуванням вищенаведеного, згiдно з Примiткою 3 (e) до групи 39, вiдповiдно до пункту (1) пояснень до товарної позицiї 2929 та пункту (3) пояснень до товарної позицiї 3909 полiмерний МДI необхiдно класифiкувати у товарнiй категорiї 3909 50 90 згiдно з УКТЗЕД, оскiльки вiн (полiмерний МДI) є преполiмером (форполiмером) полiуретану.
Приклади класифiкацiї за УКТЗЕД iзоцiанатiв:
Iндивiдуальнi сполуки або сумiш їх iзомерiв, наприклад, 2,4-ТДI (А) та 2,6-ТДI (В) (N CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5) класифiкують у товарнiй позицiї 2929. До цiєї товарної позицiї включається також МДI, що має наступнi N CAS 101-68-8, 5873-54-1, 2536-05-2, 26447-40-5.
Полiiзоцiанати та їх сумiшi (iзомерiв, димерiв, тримерiв та гомологiв), сополiмери iзоцiанатiв, преполiмери iзоцiанатiв класифiкуються у товарнiй позицiї 3909, зокрема, у цiй товарнiй позицiї розглядаються ТДI, що має наступнi N CAS 9017-01-0, 26006-20-3, 31370-61-3, або МДI N CAS 25686-28-6, 9016-87-9, 39310-05-9, 109331-54-6.
Модифiкований полiмерний ТДI (преполiмер) класифiкується в товарнiй позицiї 3909.
Полiiзоцiанати вiд iндивiдуальних сполук (iзоцiанатiв) можливо вiдрiзнити за їх назвою. Полiiзоцiанати, що класифiкуються в товарнiй позицiї 3909 згiдно з УКТЗЕД, можуть мати такi назви товару: "технiчний МДI", "неочищений МДI", "полiiзоцiанат", "полiмерний МДI", "олiгомерний МДI", "спiвполiмерний МДI". Наявнiсть у назвi iзоцiанату префiксу "полi-" є ознакою того, що цей товар необхiдно класифiкувати у товарнiй позицiї 3909.
Деякi спiвполiмери, преполiмери iншої хiмiчної природи можуть бути модифiкованi iзоцiанатами i належати як до полiiзоцiанатiв, так i до iнших класiв органiчних сполук (полiуретанiв, амiно-формальдегiдних смол, епоксидних смол, полiамiдiв тощо), при цьому такi полiмери, якi мають реакцiйноздатнi NCO-групи, вiдносяться до полiiзоцiанатiв, а тi, в яких при утвореннi сполуки NCO-групи повнiстю прореагували з утворення певних хiмiчних зв'язкiв, класифiкуються у вiдповiдних товарних позицiях УКТЗЕД, з урахуванням належностi до певного класу хiмiчних сполук.
Назва речовини "ТДI" або "МДI" в мiжнароднiй торгiвлi застосовується як для органiчної сполуки визначеного хiмiчного складу (товарна позицiя 2929), так i полiiзоцiанатiв товарної позицiї 3909.
15. Уралкiднi смоли 3909 50 Уралкiднi смоли (синонiмiчнi назви "уретаналкiднi смоли", "алкiд-уретановi смоли", "модифiкованi полiiзоцiанатом алкiднi смоли") одержують з алкiдних смол шляхом реакцiї з полiiзоцiанатами. Уралкiди практично не мають вiльних iзоцiанатних груп.
Зазвичай уралкiднi смоли використовуються як однокомпонентнi плiвкоутворюючi речовини для виготовлення лакофарбових матерiалiв.
З врахуванням пояснень до товарної позицiї 3909 (Пояснення до УКТЗЕД), де, зокрема, зазначено наступне: до класу полiуретанiв включаються всi полiмери, одержанi в результатi взаємодiї полiфункцiональних iзоцiанатiв з полiгiдроксисполуками, товар "уралкiдна смола" згiдно з УКТЗЕД класифiкується в товарнiй пiдпозицiї 3909 50.
16. Контейнери для смiття, виготовленi з пластмаси 3924 90 00 90 Цi контейнери переважно використовуються для збору побутового, будiвельного та iнших видiв смiття та в житлових будинках, офiсних будiвлях, загальноосвiтнiх та лiкарських закладах. Контейнери можуть вивозитись смiттєвозами або вивантажуватися в автомобiлi спецiального призначення за допомогою манiпуляторiв для їх захвату.
Для класифiкацiї контейнерiв для збирання смiття та вiдходiв можливо розглядати товарнi позицiї 3924, 3926 або 8716.
Згiдно з положеннями Правила 1 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД контейнери для смiття, що оснащенi колесами, не можуть класифiкуватися у товарнiй позицiї 8716, адже у цiй позицiї класифiкуються несамохiднi транспортнi засоби, якi призначенi для перевезення вантажiв. Контейнери для смiття не призначенi для перевезення вантажiв, головною функцiєю цих контейнерiв є накопичення та тимчасове зберiгання смiття i вiдходiв. З метою забезпечення зручностi та безпеки роботи манiпулятора автомобiлiв спецiального призначення, що вивозять смiття на смiттєзвалище, контейнери облаштовуються колесами, якi дають змогу обертати та пересувати цi контейнери на короткi вiдстанi (декiлька метрiв) для розташування цих контейнерiв у необхiдну для вивантаження позицiю.
Вiдповiдно до:
- назви товарної позицiї 3924 "посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетнi вироби з пластмас";
- положень пункту (c) пояснень до товарної позицiї 3924, в якому наведено опис товарiв, якi включаються до цiєї товарної позицiї, а саме - ящики i кошики для смiття;
- рекомендацiй Директорату з питань тарифiв та торгiвлi Всесвiтньої митної органiзацiї,
контейнери для смiття класифiкуються згiдно з УКТЗЕД у товарнiй позицiї 3924 за товарним кодом 3924 90 00 90.
Згiдно з УКТЗЕД контейнери для смiття не можуть класифiкуватися в товарнiй позицiї 3926, яка є "кошиковою" позицiєю 39-ї групи УКТЗЕД. У 39-й групi УКТЗЕД, у товарнiй позицiї 3926 класифiкуються лише тi вироби, якi не зазначенi у товарних позицiях, що передують товарнiй позицiї 3926.
17. Препарати "Алмагель®", "Алмагель® А", "Алмагель® НЕО", "Алмагель® Т" 3004 Препарат "Алмагель®" представляє собою суспензiю, до складу якої входить - дiюча речовина: 5 мл суспензiї (одна дозувальна ложка) мiстять - алюмiнiю гiдроксиду гелю - 2180 мг у перерахунку на алюмiнiю оксид 218 мг; магнiю гiдроксиду пасти - 350 мг у перерахуваннi на магнiю оксид 75 мг; допомiжнi речовини: сорбiт (E420), гiдроксиетилцелюлоза, метилпарагiдроксибензоат (E218), пропiлпарагiдроксибензоат (E216), бутилпарагiдроксибензоат, натрiю сахарин, олiя лимонна, спирт етиловий 96 %, вода очищена.
Застосовується при симптоматичному антацидному лiкуваннi станiв пiдвищеної кислотностi (гiперхлоргiдрiї) при захворюваннях стравоходу, шлунка i дванадцятипалої кишки - езофагiти, грижа стравохiдного отвору дiафрагми, гастроезофагеальна рефлексна хвороба (ГЕРХ), гострий i хронiчний гастрит, гастродуоденiт, виразкова хвороба шлунка i дванадцятипалої кишки, пiслярезекцiйний гастрит i гастроанастомозит при наявностi гастроезофагеального рефлексу (печiї). Профiлактично для зменшення подразнюючої i ульцерогенної дiї деяких лiкарських засобiв на слизову оболонку стравоходу, шлунка i дванадцятипалої кишки (кортикостероїдiв, нестероїдних протизапальних засобiв тощо).
Цей препарат представляє собою збалансовану комбiнацiю гiдроксиду алюмiнiю та гiдроксиду магнiю. Гiдроксид алюмiнiю нейтралiзує пiдвищену секрецiю соляної кислоти i знижує активнiсть пепсину у шлунку, утворюючи алюмiнiю хлорид, який пiд впливом лужного вмiсту кишечнику перетворюється в лужнi солi алюмiнiю. Вони мало всмоктуються i практично слабко змiнюють концентрацiю солей алюмiнiю в кровi при нетривалому застосуваннi препарату. З iншого боку, гiдроксид алюмiнiю знижує концентрацiю фосфатiв, зв'язуючи фосфатнi iони в кишечнику i обмежуючи таким чином їх всмоктування. Препарат "Алмагель®" не викликає алкалозу та утворення CO2 у шлунку. Гiдроксид магнiю також нейтралiзує соляну кислоту в шлунку, перетворюючись на магнiю хлорид, який чинить незначну послаблюючу дiю.
Гiдроксид алюмiнiю виявляє виражену в'яжучу i протизапальну дiю на запалену слизову оболонку шлунка i дванадцятипалої кишки при застосуваннi препарату за 10 - 15 хвилин до їди. Солi алюмiнiю всмоктуються незначною мiрою в кишечнику та виводяться з калом. При нормальнiй функцiї нирок сироватковий рiвень алюмiнiю практично не змiнюється.
Препарат "Алмагель® А" представляє собою суспензiю, до складу якої входить - дiюча речовина: 5 мл суспензiї (одна дозувальна ложка) мiстять - алюмiнiю гiдроксиду гелю - 2,18 г у перерахунку на алюмiнiю оксид 218 мг; магнiю гiдроксиду пасти - 350 мг у перерахуваннi на магнiю оксид 75 мг, бензокаїну - 109 мг; допомiжнi речовини: сорбiт (E420), гiдроксиетилцелюлоза, метилпарагiдроксибензоат (E218), пропiлпарагiдроксибензоат (E216), бутилпарагiдроксибензоат, натрiю сахарин, олiя лимонна, спирт етиловий 96 %, вода очищена.
Застосовується при нетривалому симптоматичному лiкуваннi запальних та ерозивних ураженнях, що супроводжуються печiєю, дискомфортом, болем, нудотою, блюванням; при гострих або хронiчних запальних процесах або iнших порушеннях слизових оболонок стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки.
Цей препарат представляє собою збалансовану комбiнацiю алюмiнiю гiдроксиду та магнiю гiдроксиду у сполученнi з сорбiтом. Препарат чинить знеболювальну дiю при застосуваннi рекомендованої разової та добової дози за 10 - 15 хв. до їди. Алюмiнiю гiдроксид нейтралiзує пiдвищену секрецiю соляної кислоти та знижує активнiсть пепсину в шлунку, утворюючи алюмiнiю хлорид. Пiд впливом лужного середовища кишечнику останнiй перетворюється на лужнi солi алюмiнiю, якi майже не всмоктуються i незначною мiрою змiнюють концентрацiю солей алюмiнiю в кровi. Алюмiнiю гiдроксид має властивiсть змiнювати концентрацiю фосфатiв, зв'язуючи фосфатнi iони в кишечнику та обмежуючи таким чином їх всмоктування. Магнiю гiдроксид також нейтралiзує соляну кислоту в шлунку, перетворюючись на магнiю хлорид, який чинить невелику проносну дiю.
Препарат "Алмагель® НЕО" представляє собою суспензiю, до складу якої входить - дiюча речовина: 5 мл суспензiї мiстять алюмiнiю гiдроксиду гелю в перерахуваннi на алюмiнiю гiдроксид 340 мг, магнiю гiдроксиду пасти в перерахуваннi на магнiю гiдроксид 395 мг; емульсiї симетикону в перерахуваннi на полiдиметилсилоксан 36 мг; допомiжнi речовини: розчин пероксиду водню, сорбiт E420, натрiю сахарин, гiдроксiетилцелюлоза, кислоти лимонної моногiдрат, етилпарагiдроксибензоат E214, пропiлпарагiдроксибензоат E216, пропiленглiколь, макроголь 400, ароматизатор апельсиновий, етанол, вода очищена.
Препарат застосовується при захворюваннях травного тракту, якi перебiгають з пiдвищеною або нормальною кислотнiстю шлункового соку та з пiдвищеним газоутворенням. Застосовується самостiйно або в комбiнацiї з iншими лiкарськими засобами при: гастритi та дуоденiтi; пептичнiй виразцi шлунка та дванадцятипалої кишки; пептичних ерозiя; рефлюкс-езофагiтi; дуоденогастральному рефлексi; невиразковiй диспепсiї; дискомфортi внаслiдок пiдвищеного газоутворення.
Алюмiнiю гiдроксид нейтралiзує соляну кислоту в шлунку, утворюючи алюмiнiю хлорид. Пiд впливом лужного середовища кишечнику останнiй перетворюється на лужнi солi алюмiнiю, якi погано всмоктуються та виводяться з калом. При нормальнiй функцiї нирок сироватковий рiвень алюмiнiю практично не змiнюється. Близько 10 % магнiю з магнiю гiдроксиду всмоктується з кишечнику. Магнiю гiдроксид нейтралiзує соляну кислоту в шлунку та перетворюється у магнiю карбонат, причому концентрацiя iонiв магнiю в кровi майже не змiнюється. У хворих з хронiчною нирковою недостатнiстю рiвень iонiв алюмiнiю та магнiю може пiдвищитись до токсичних значень унаслiдок порушення їх виведення.
Препарат "Алмагель® Т" представляє собою таблетки, 1 таблетка мiстить дiючi речовини: магалдрат (алюмiнiю магнiю гiдроксид сульфат) - 500 мг; допомiжнi речовини: манiт (E421), сорбiт (E420), целюлоза мiкрокристалiчна, магнiю стеарат.
Застосовується при симптоматичному лiкуваннi болю та печiї при гастроезофагеальнiй рефлекснiй хворобi, гострому й хронiчному гастритi (як допомiжний засiю), ерозiя i пептичних виразках шлунку й дванадцятипалої кишки (як допомiжний засiб), функцiональнiй диспепсiї, помилках у харчуваннi, прийомi медичних препаратiв, курiннi, зловживаннi алкоголем, кавою.
Магалдрат - антацид, що мiстить гiдроксиди алюмiнiю та магнiю. Нейтралiзує пiдвищену кислотнiсть шлунка, пригнiчує протеолiтичну активнiсть пепсину. Адсорбує жовчнi кислоти, якi надходять у шлунок внаслiдок рефлексу. Таким чином, вiн перешкоджає їх агресивнiй дiї на слизову оболонку шлунка. Реакцiя нейтралiзацiї водневих iонiв перебiгає швидко, причому pH шлункового соку не перевищує 5 - 6. Антацид утворює плiвку на слизовiй оболонцi шлунку, пiдсилюючи, таким чином, захисну властивiсть слизової оболонки.
Магалдрат є хiмiчною комбiнацiєю гiдроксидiв алюмiнiю та магнiю, якi практично не всмоктуються у шлунку та кишечнику. Їх дiя не призводить до загального алкалозу й реактивної плеркислотностi та не порушує електролiтної рiвноваги органiзму. При реакцiї нейтралiзацiї у шлунку утворюються речовини, що практично не всмоктуються. Незважаючи на це, концентрацiя iонiв алюмiнiю i магнiю у кровi помiрно пiдвищується, що не призводить до ризику порушення функцiї нирок. Утворюються хлориди алюмiнiю i магнiю без видiлення вуглекислого газу. Пiд впливом шлункового вмiсту хлорид алюмiнiю утворює основнi солi алюмiнiю (фосфати та iн.), якi являють собою малорозчиннi сполуки, що практично не всмоктуються. Хлорид магнiю переходить у карбонат магнiю, що практично не всмоктується i чинить незначну проносну дiю, яка компенсує дiю алюмiнiю, що спричинює запор.
Вищезгаданi препарати не рекомендованi для профiлактики та лiкування станiв, якi викликанi дефiцитом вiтамiнiв та мiнералiв, а також з метою збереження загального стану здоров'я та доброго самопочуття.
Згiдно з УКТЗЕД у товарнiй позицiї 3004 класифiкуються лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi.
Враховуючи вищезазначене, класифiкацiя препаратiв "Алмагель®", "Алмагель® А", "Алмагель® НЕО", "Алмагель® Т" повинна здiйснюватися у товарнiй позицiї 3004 згiдно з УКТЗЕД.
18. Двохкомпонентний препарат для отримання покриття з металiчного срiбла на поверхнi скла (розчин для срiблення, реакцiя "срiбного дзеркала"), наприклад, при виготовленнi ялинкових прикрас, зокрема скляних кульок 3824 90 97 90
2843 29 00 00
Комплект препаратiв для отримання покриття з металiчного срiбла на поверхнi скляних виробiв складається з двох компонентiв:
компонент N 1 - прозора безбарвна рiдина, отримана змiшуванням водних розчинiв гiдроксиду натрiю та дiетилентриамiну;
компонент N 2 - прозорий водний розчин свiтло-голубого кольору, складається з барвника, амiакату срiбла та амiаку (амiачний розчин нiтрату срiбла).
При iмпортi на митну територiю України товар було упаковано в картоннi ящики по 16 пляшок (по 8 компонентiв N 1 та N 2 у кожному ящику).
Перед застосуванням компоненти N 1 та N 2 розводять водою й змiшують мiж собою. Сумiш заливають всередину скляних ялинкових прикрас та витримують упродовж визначеного часу.
Багатокомпонентнi товари, складенi з рiзних компонентiв, класифiкуються згiдно з Правилом 3 (b) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД. Вiдповiдно до Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД та пояснень до них положення Правила 3 (b) не застосовується до товарiв, що складаються з окремо упакованих частин, поданих разом, необов'язково в одному загальному упакуваннi, у визначених кiлькiсних спiввiдношеннях для промислового виробництва. Згiдно iнформацiї виробника розчини для срiблення не призначенi для роздрiбного продажу та можуть бути використаними виключно у промисловому виробництвi. Таким чином, двохкомпонентний комплект препаратiв для отримання покриття з металiчного срiбла на поверхнi скла не можна вважати набором та класифiкувати за одним товарним кодом.
Згiдно пояснень до УКТЗЕД пiгменти являють собою органiчнi синтетичнi барвники, що зберiгають свою кристалiчну форму або форму мiкрочастинок протягом усього процесу застосування. Розчини для отримання покриття з металiчного срiбла на поверхнi скляних виробiв не мiстять у своєму складi мiкрокристалiв чи мiкрочастинок (колоїдних частинок) срiбла. У процесi срiблення iони срiбла осiдають iз розчину безпосередньо на поверхню скла без промiжної стадiї - утворення мiкрочастинок в об'ємi двохкомпонентної сумiшi. Отже, вищевказанi компоненти не мiстять у своєму складi пiгментiв. Враховуючи це, класифiкацiя цих товарiв не може розглядатися у товарнiй групi 32 УКТЗЕД.
Ураховуючи вищенаведене, компоненти N 1 (сумiш з хiмiчною сполукою - вiдновником) та N 2 (розчин амiакату срiбла) необхiдно класифiкувати згiдно з УКТЗЕД за рiзними кодами.
Компонент N 1, прозорий водний розчин гiдроксиду натрiю та дiетилентриамiну, є штучно утвореною сумiшшю. Гiдроксид натрiю у цьому розчинi не є доданою стабiлiзуючою речовиною по вiдношенню до дiетилентриамiну, тому товар "компонент N 1" з урахуванням положень примiтки 1 до групи 29 не може бути класифiкованим у товарнiй групi 29 УКТЗЕД.
З урахуванням положень примiтки 1 до групи 29 водний розчин гiдроксиду натрiю та дiетилентриамiну (компонент N 1), який володiє вiдновними властивостями, необхiдно класифiкувати у товарнiй пiдкатегорiїї 3824 90 97 90 згiдно з УКТЗЕД.
Компонент N 2, прозорий розчин барвнику, амiакату срiбла та амiаку у водi. Надлишок амiаку у цьому розчинi є необхiдною добавкою для збереження, тобто стабiлiзацiї комплексної сполуки срiбла, тому що амiакат срiбла є порiвняно нестiйкою хiмiчною комплексною сполукою. Вiдповiдно до цього та з урахуванням Примiток (c) (додавання стабiлiзуючої домiшки) та (e) (додавання барвника) до групи 28 УКТЗЕД, компонент N 2 - зафарбований водний розчин амiакату срiбла з додаванням надлишку амiаку, необхiдно класифiкувати у товарнiй пiдкатегорiї 2843 29 00 00 згiдно з УКТЗЕД.
19 Розчини для омивання лобового скла транспортних засобiв на основi етилового спирту 2207
3402
3820
Для омивання лобового скла транспортних засобiв у зимову пору року використовуються розчини на основi етилового спирту. Як правило, виробниками виготовляються два види розчинiв для омивання лобового скла транспортних засобiв, що експлуатуються в умовах мiнусових температур повiтря:

1) готовi до використання розчини, якi не потрiбно розводити водою перед їх застосуванням;

2) концентрати рiдин для омивання лобового скла транспортних засобiв. Такi розчини перед їх застосуванням необхiдно розводити водою згiдно iнструкцiї (таблицi) про їх застосування.

Розчини для омивання лобового скла транспортних засобiв, головним чином, складаються з етилового спирту, води, денатуруючих добавок, барвника, ароматизатора (вiддушки, запашники) та органiчних поверхнево-активних речовин. Етиловий спирт є унiверсальним органiчним розчинником для багатьох хiмiчних сполук, у тому числi й рiзних забруднень. Водночас воднi розчини спирту можуть не замерзати у широкому температурному iнтервалi. Наприклад, водно-спиртовий розчин, що мiстить 41,61 об. % спирту, замерзає при температурi мiнус 28,7°С. Потрапивши на поверхню скла, залишкова плiвка таких водно-спиртових розчинiв не замерзає та з часом може лише висушитися пiд дiєю зустрiчного потоку повiтря. Отже, такi розчини являють собою спецiально створену сумiш компонентiв, якi не замерзають при мiнусовiй температурi навколишнього середовища, попереджують обмерзання лобового скла та забезпечують очищувальнi властивостi скла вiд снiгу, льоду та бруду.

3 урахуванням вищевикладеного, та вiдповiдно до положень УКТЗЕД, спиртовмiснi розчини, що призначенi для омивання лобового скла транспортних засобiв взимку, класифiкуються у товарнiй позицiї 3820 за умови, що цi розчини:

1) розфасованi виробником для роздрiбної торгiвлi та iмпортуються на митну територiю України у тарi (пластиковi, пляшки, канiстри тощо), об'єм якої не перевищує 10 лiтрiв;

2) ввозяться в Україну без виконання перед роздрiбною торгiвлею таких операцiй, як змiна цiльового призначення, змiна компонентного складу та фасування цих розчинiв у iншу споживчу тару (перепакування);

3) помiщенi в упаковку, яка мiстить встановлене чинним законодавством України маркування, а саме - етикетки, на яких зазначено iнформацiю про назву, склад розчину, його призначення, iнструкцiї про використання/застосування або таблицi для розведення перед застосуванням тощо;

4) складаються з наступних компонентiв (хiмiчних речовин):

- денатурований етиловий спирт (основний компонент);
- барвник;
- ароматизатор;
- денатуруючi добавки;
- поверхнево-активнi речовини (допомiжний компонент).

Проте, цi ж розчини (концентрати) на основi етилового спирту, що призначенi для омивання лобового скла транспортних засобiв в умовах мiнусових температур навколишнього середовища, та якi розфасованi у тару (бiдони, бочки, цистерни тощо), яка має об'єм бiльше 10 лiтрiв, необхiдно класифiкувати у товарних позицiях 2207 та 2208 згiдно з УКТЗЕД (з урахуванням вмiсту етилового спирту в розчинах для омивання лобового скла автомобiля).

Акцентуємо увагу на тому, що положення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2002 N 1266 "Про затвердження Порядку визначення виробникiв i покупцiв спирту та здiйснення контролю за його обiгом" у частинi положень про денатурацiю етилового спирту не ураховуються при класифiкацiї водно-спиртових розчинiв (концентратiв) для омивання лобового скла транспортних засобiв у товарнiй позицiї 3820. Вiдповiдно до пояснень до УКТЗЕД положення цiєї постанови необхiдно враховувати тiльки при класифiкацiї товарiв на основi етилового спирту в групi 22 УКТЗЕД.

20 Стерильний iзотонiчний розчин морської води 3307 90 00 00 У зв'язку з прийнятими Комiтетом з Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв Всесвiтньої митної органiзацiї доповненнями у Компендiум класифiкацiйних висновкiв щодо класифiкацiї окремих видiв розчинiв, що мiстять хлорид натрiю, у товарнiй пiдпозицiї 3307 90 надаємо роз'яснення про класифiкацiю товару "стерильний iзотонiчний розчин морської води".
"Стерильний iзотонiчний розчин морської води" може являти собою як iзотонiчнi розчини морської води, так i стерильну нерозведену iзотонiчну морську воду, розфасованi у склянi флакони з дозуючим пристроєм або в аерозольнi балончики з розпилювальною насадкою i упакованi в картоннi коробки. Такi товари використовуються для щоденної гiгiєни порожнини носа, зволоження сухих носових порожнин або в якостi допомiжного засобу при запаленнях носових порожнин та пазух. Така iнформацiя зазвичай зазначена на упаковцi товару або в iнструкцiї до застосування.
Класифiкацiю товару "стерильний iзотонiчний розчин морської води" необхiдно здiйснювати у товарнiй пiдкатегорiї 3307 90 00 00 згiдно з УКТЗЕД з дня одержання цiєї методичної рекомендацiї.
21 Рентгенiвська плiвка 3701
3702
39
Вiдповiдно до положень УКТЗЕД традицiйна рентгенiвська неекспонована плiвка медичного призначення класифiкується за товарними кодами 3701 10 00 00 (плоска) та 3702 10 00 00 (в рулонах).
На даний час набули поширення та ввозяться в Україну цифровi рентгенiвськi плiвки (Кодак, Агфа, Фуджи та iншi) (далi - цифровi плiвки), на яких друкуються рентгенiвськi зображення, якi збереженi в пам'ятi комп'ютера, iз застосуванням лазерних або термальних принтерiв. Цифровi плiвки вiдрiзняються вiд традицiйних рентгенiвських тим, що вони є чутливими (сенсибiлiзованими) до iнфрачервоного випромiнювання (IЧ-випромiнювання) або до нагрiву, тобто цифровi плiвки не є чутливими до рентгенiвського випромiнювання. Чутливi до IЧ-випромiнювання плоскi цифровi плiвки класифiкуються за товарними кодами: 3701 30 00 00, 3701 99 00 00. Такi ж цифровi плiвки, але в рулонах класифiкуються у товарнiй позицiї 3702. Цифровi плiвки, що чутливi до нагрiву (несенсибiлiзованi), класифiкуються у 39 групi УКТЗЕД у залежностi вiд матерiалу основи (полiетилентерефталату, ацетату целюлози тощо), форми та технологiчної обробки. При цьому у товарнiй позицiї 3921 класифiкуються цифровi плiвки в листах правильної прямокутної форми (включаючи квадрати), а в товарнiй позицiї 3926 - такi ж плiвки, але з заокругленими кутами. Класифiкацiя рентгенiвських плiвок у виглядi дiаграми показана на малюнку:

(Зображення має графiчний характер. Не наводиться.)

22 Парафiнова емульсiя 3809 На митну територiю України iмпортується парафiнова емульсiя, що складається з парафiну (товарна позицiя 2712) - 50 - 70 %, решта вода та емульгатор. Згiдно призначення ця емульсiя, зокрема, застосовується як гiдрофобний засiб для виробiв з деревини, деревостружкових та деревоволокнистих плит, а також канатiв iз пряжi та тканин вiд шкiдливого впливу вологи.
Необхiднiсть просочення парафiновою емульсiєю пояснюється тим, що застосування деревостружкових та деревоволокнистих плит, а також канатiв iз пряжi та тканин та iнших текстильних виробiв нерiдко здiйснюється в умовах високої вологостi повiтря, прямої дiї крапельно-рiдкої води. В таких умовах стандартнi, тобто не просоченi парафiном, матерiали набухають, покриваються цвiллю, коробляться, трiскаються та втрачають мiцнiсть.
Вiдповiдно до положень УКТЗЕД продукти i готовi препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави) видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi, необхiдно класифiкувати у товарнiй позицiї 3809.
З урахуванням вищевикладеного парафiнову емульсiю необхiдно класифiкувати у товарнiй позицiї 3809 згiдно з УКТЗЕД.
23 Препарати, що мiстять у якостi дiючої речовини комплекс ботулiнiчного токсину типу A-гемаглютенiн (наприклад, Neuronox®, Dysport®, Botox®, Botox® Cosmetic) 3002 Препарати представленi у формi лiофiлiзованого порошку для приготування розчину для iн'єкцiй, показання для застосування препаратiв: лiкування блефароспазму, гемiфацiального спазму; спастичної кривошиї; спастичностi руки пiсля iнсульту; спастичної еквiнусної деформацiї стопи у дорослих пiсля iнсульту; гiперкiнетичних (мiмiчних) зморщок обличчя у дорослих осiб; динамiчної деформацiї стопи; спастичного ґенезу у дiтей з церебральним паралiчем; трiщини анального проходу; гiпергiдрозу локального (долонь, стоп, пахвових западин); головної напруги; езофагiальної ахалазiї; гiперрефлексiї сечового мiхура.
Дiюча речовина препаратiв комплекс ботулiнiчний токсин типу А-гемаглютенiн блокує вивiльнення ацетилхолiну в нервово-м'язевому з'єднаннi, що приводить до лiквiдацiї спазму у мiсцi введення препарату.
Враховуючи те, що препарати призначенi як для лiкування певних розладiв неврологiчного характеру, так i в косметологiї для видалення зморщок, його класифiкацiя згiдно з УКТЗЕД може бути розглянута як у товарнiй позицiї 3002 (за природою дiючої речовини (токсин)), так i у товарнiй позицiї 3304 (застосування у косметологiї).
Вiдповiдно до пояснень до товарної позицiї 3304 до неї включаються серед iнших товарiв гелi для пiдшкiрних iн'єкцiй для видалення зморщок та покращення форми губ (включаючи гелi, що мiстять гiалуронову кислоту). Такi продукти зазвичай є готовими до використання та при введеннi пiд шкiру якби "виштовхують" зморшки за рахунок механiчного заповнення гелем певного об'єму мiж м'якими тканинами тiла. Видалення зморщок за рахунок застосування препаратiв на основi комплексу ботулiнiчного токсину типу А-гемаглютенiн має iнший характер, вiдмiнний вiд гелiв, i пов'язаний з впливом активної речовини на нервово-м'язовi з'єднання.
На пiдставi вищевикладеного вищеописанi препарати на основi комплексу ботулiнiчного токсину типу А-гемаглютенiн класифiкуються у товарнiй позицiї 3002.
24 Товари, що являють собою тонко розмеленi мiнеральнi продукти (руди) у виглядi порошкiв та використовуються як пiгменти 3206 Руди та концентрати включаються до товарної групи 26 УКТ ЗЕД. Згiдно з Примiткою 2 до товарної груп 26 у товарних позицiях 2601 - 2617 термiн "руди" означає мiнерали, що фактично використовуються в металургiйнiй промисловостi для видобування ртутi, металiв товарної позицiї 2844 або металiв роздiлу XIV чи XV, навiть якщо вони призначенi для неметалургiйних цiлей. Однак до товарних позицiй 2601 - 2617 не включаються мiнерали, якi були пiдданi обробцi, не властивiй для металургiйної промисловостi.

Наприклад, з товарних позицiй 2601 та 2615 виключаються тонко подрiбнений магнетит та iншi тонко подрiбненi залiзнi руди, тонкоподрiбненi руди титану, що використовуються як пiгменти (товарна група 32) (див. пояснення до товарних позицiй 2601, 2615).

Примiткою 3 до товарної групи 32 визначено, що до товарних позицiй 3203, 3204, 3205 та 3206 включаються також препарати, виготовленi на основi барвникiв (у тому числi до товарної позицiї 3206 включаються барвнi пiгменти товарної позицiї 2530 або групи 28, металевi пластiвцi i порошки), якi використовують для фарбування будь-якої речовини або як компоненти пiд час виробництва барвникiв. У той же час до цих товарних позицiй не включаються пiгменти у дисперсiях у неводних середовищах, у рiдкому або пастоподiбному станi, що використовуються у виробництвi фарб, у тому числi емалей (товарна позицiя 3212), або iншi продукти товарних позицiй 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 або 3215.

Барвники мiнерального походження, в тому числi пiгменти, що складаються з дрiбно розмелених руд, включаються до товарної позицiї 3206 (див. пункт 11 пояснень до товарної позицiї 3206).

Вираз "тонко помелений" ("тонко подрiбнений") тлумачиться у Додаткових поясненнях до товарних категорiй товарної позицiї 3206: тонко меленими породами, що використовуються як пiгменти, вважаються породи, 95 мас.% або бiльше яких проходить крiзь сито з вiчком 0,045 мм (45 мкм).

Таким чином, руди, продрiбненi до розмiру частинок не бiльше 45 мкм та використовуванi як пiгменти, класифiкуються у товарнiй позицiї 3206.


(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з листом Державної фiскальної служби України вiд 29.12.2014р. N 17120/7/99-99-25-04-01-17)

 

Додаток 3

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
щодо класифiкацiї згiдно з вимогами УКТЗЕД товарiв промислової продукцiї

N
з/п
Назва товару Код товару Методологiя класифiкацiї
1. Кам'яне вугiлля 2701 У товарнiй позицiї 2701 за УКТЗЕД класифiкують товари - вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля.
Згiдно з УКТЗЕД класифiкацiя вугiлля в товарнiй пiдпозицiї 2701 11 з текстовим описом "антрацит" визначається Примiткою 1 до товарних пiдпозицiй (група 27), де зазначено наступне: "У товарнiй пiдпозицiї 2701 11 термiн "антрацит" означає вугiлля з граничним вмiстом летких речовин (у перерахунку на суху безмiнеральну основу) не бiльш як 14 %.", тобто в товарнiй пiдпозицiї 2701 11 класифiкується вугiлля (кам'яне вугiлля, напiвантрацит або антрацит) пиловидне або непиловидне, але неагломероване за умови, що згаданий вмiст летких речовин (у перерахунку на суху безмiнеральну основу) становить не бiльш як 14 мас. %.
Примiткою 2 до товарних пiдпозицiй групи 27 визначено, що у товарнiй пiдпозицiї 2701 12 термiн "вугiлля бiтумiнозне" означає вугiлля з граничним вмiстом летких речовин (у перерахунку на суху безмiнеральну основу) бiльше 14 % i з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмiнеральну основу) не менш як 5833 ккал/кг, тобто для вiднесення товару до цiєї товарної пiдпозицiї згiдно з вимогами УКТЗЕД необхiдно враховувати два критерiї, це: 1) граничний вмiст летких речовин (бiльш як 14 %) i 2) граничну теплоту згоряння не менш як 5833 ккал/кг.
Бiтумiнозне вугiлля, в свою чергу, деталiзовано на рiвнi товарних категорiй на коксiвне вугiлля (товарна пiдкатегорiя 2701 12 10 00) та iнше бiтумiнозне вугiлля (товарна пiдкатегорiя 2701 12 90 00).
Коксiвне вугiлля мiстить (згiдно з Додатковою примiткою до товарної категорiї 2701 12 10) леткi компоненти в межах вiд 19 до 41 мас. % i граничну теплоту згоряння не менш як 5833 ккал/кг, визначеною Примiткою 2 до товарних пiдпозицiй групи 27.
У товарнiй пiдкатегорiї 2701 12 90 00 класифiкують iнше бiтумiнозне вугiлля з граничним вмiстом летких речовин (у перерахунку на суху безмiнеральну основу) бiльше 14 мас. %, але менше 19 мас. % i бiльше 41 мас. % з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмiнеральну основу) не менш як 5833 ккал/кг.
У товарнiй пiдкатегорiї 2701 19 00 00 класифiкують вугiлля, що не пiдпадає пiд вищезгаданi визначення "антрацит" та "бiтумiнозне вугiлля", наприклад, кам'яне вугiлля, що має граничний вмiст летких речовин бiльш як 14 мас. % i граничну теплоту згоряння менш як 5833 ккал/кг.
У товарнiй пiдкатегорiї 2701 20 00 00 класифiкують агломероване вугiлля (котуни, брикети) та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля.
2. Будiвельнi гiпсовi в'яжучi 2520
3214
Будiвельнi гiпсовi в'яжучi, якi використовуються як штукатурки з метою пiдготовки поверхонь у будiвлях, розглядаються у товарнiй позицiї 2520 "Гiпс; ангiдрит; гiпсовi в'яжучi (у виглядi кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю), забарвленi чи незабарвленi, iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi прискорювачiв чи уповiльнювачiв:". У товарнiй позицiї 3214 "Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо:" розглядаються сумiшi, якi складаються з гiпсових в'яжучих та в яких, крiм прискорювачiв та уповiльнювачiв, є в наявностi наповнювачi, пластифiкатори та iншi компоненти.
Визначальним для класифiкацiї будiвельних сумiшей з вмiстом гiпсових в'яжучих у товарних позицiях 2520 або 3214 є їх хiмiчний склад, вiдсоткове спiввiдношення та функцiї домiшок.
Згiдно з поясненнями до товарної позицiї 2520 та додатковими поясненнями до товарної категорiї 2520 20 00 у складi будiвельних гiпсових в'яжучих допускається наявнiсть флотацiйних реагентiв, якi можуть впливати на технологiчнi властивостi в'яжучих (консистенцiю, адгезiю), невелику кiлькiсть уповiльнювачiв або прискорювачiв, барвникiв, якi додаються пiд час спецiального виробничого процесу збагачення та кальцинування.
Висновок про кiлькiсть та характер добавок, що можуть мiстить гiпсовi в'яжучi товарної позицiї 2520, можна також зробити, виходячи з пояснень до товарної позицiї 3407. До цiєї товарної позицiї включаються препарати для стоматологiчних цiлей на основi гiпсу, якi зазвичай мiстять бiльш як 2 мас. % добавок. Такi засоби для стоматологiчних цiлей мiстять головним чином 25 мас. % або бiльше напiвгiдрату a-кальцiю сульфату або майже виключно напiвгiдрат a-кальцiю сульфат, який не зустрiчається у природному виглядi i який може бути отримано, наприклад, дегiдратацiєю природного гiпсу з високим вмiстом дигiдрату сульфату кальцiю. Такi препарати не слiд плутати з гiпсами, що мiстять лише невеликi кiлькостi прискорювачiв або сповiльнювачiв (товарна позицiя 2520).
За iнформацiєю виробникiв будiвельнi сумiшi з вмiстом гiпсових в'яжучих використовуються як гiпсовi штукатурки (plaster) i являють собою бiлi порошки, якi в своєму хiмiчному складi можуть мати полугiдрату сульфату кальцiю CaSO4 х 0,5H2O 60 - 90 %, карбонату кальцiю 5 - 30 %, гiдроксиду кальцiю 1 - 5 % та iншi домiшки (ефiр целюлози, лимонну кислоту, спучений перлiт тощо), що ускладнює однозначну класифiкацiю подiбних товарiв.
За лiтературними даними та iнформацiєю мережi Iнтернет у якостi прискорювачiв твердiння гiпсових в'яжучих використовуються речовини, якi дiють як захиснi колоїди, зменшують розчиннiсть гiпсу (зокрема, лимонна кислота), впливають на структуру гiпсу. Зазвичай такi речовини додають до гiпсових в'яжучих у кiлькостi 0,2 - 4 %. Карбонат кальцiю та перлiт використовуються у будiвництвi переважно як iнертнi наповнювачi, також можуть мати властивостi мiнеральних пластифiкаторiв. Вапно використовується як в'яжучий компонент та пластифiкатор. Iнформацiї про використання карбонату кальцiю, перлiту, вапна як флотацiйних реагентiв або уповiльнювачiв, прискорювачiв твердiння гiпсових в'яжучих немає.
Враховуючи наявну iнформацiю щодо хiмiчного складу товарiв та їх використання в якостi штукатурок, Правила 1 та 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД, будiвельнi сумiшi на основi гiпсу (штукатурки) можуть розглядатися в межах товарної пiдпозицiї 3214 90.
3. Ароматизований папiр та вироби з нього 33
48
У Примiтках 4 до групи 33 УКТЗЕД та 2 (с) до групи 48 УКТЗЕД зазначено, що у товарнiй позицiї 3307, зокрема, класифiкуються товари - ароматизований папiр та папiр просочений або покритий косметичними засобами.

Згiдно з Правилом 1 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД паперовi носовики, серветки тощо, класифiкуються у товарнiй позицiї 4803 - паперовi туалетнi серветки або серветки для обличчя, рушники тощо, та 4818 -носовики, серветки косметичнi, рушники, скатертини та столовi серветки, тощо.

Таким чином, вiдповiдно до норм УКТЗЕД у наведених товарних позицiях може класифiкуватись папiр, серветки, носовики та iншi подiбнi товари, якi використовуються за призначенням, визначеним виробником у якостi санiтарно-гiгiєнiчних, господарсько-побутових або медичних цiлях.

Товари виключаються з товарної позицiї 4818 за умови наявностi будь-якого покриття або просочення паперу гiгiєнiчними, косметичними, ароматичними (запашними) чи миючими засобами незалежно вiд способу нанесення чи просочення цих виробiв з паперу такими засобами, за умови, що папiр в цих випадках є лише носiєм ароматичних, косметичних, запашних чи миючих засобiв.

У товарну групу 33 включаються ефiрнi олiї та резиноїди, парфюмернi, косметичнi та туалетнi препарати. Вiдповiдно до примiтки 3 до цiєї товарної групи до товарних позицiй 3303 - 3307 включаються, серед iнших, змiшанi або незмiшанi продукти (за винятком водних ароматичних дистилятiв i водних розчинiв ефiрних олiй), придатнi для використання як товари цих товарних позицiй i розфасованi для роздрiбної торгiвлi. Примiткою 4 до товарної групи 33 визначено, що термiн "парфумернi, косметичнi або туалетнi засоби" у товарнiй позицiї 3307 означає, серед iнших, духмяний, ароматизований папiр, просочений або покритий косметичними засобами.

Ароматизований папiр або папiр, просочений або покритий косметичними засобами, що включається до товарної групи 33, має такi характеристики:

- вiдповiдно до примiтки 3 до товарної групи 33 вони повиннi бути розфасованi для роздрiбної торгiвлi;

- ароматизований папiр являє собою папiр, покритий чи просочений ароматичними речовинами (натуральними або синтетичними); такий папiр та вироби з нього використовуються для ароматизацiї шкiри, бiлизни (наприклад, у шафах, комодах), повiтря у примiщеннях, салонах автомобiлiв, тощо; папiр виконує другорядну функцiю носiя ароматичної речовини;

- папiр, просочений або покритий косметичними засобами: застосовується для догляду за шкiрою, тiлом людини (очищення, зволоження, живлення тощо) в якостi косметичних чи гiгiєнiчних засобiв; папiр виконує другорядну функцiю носiя косметичного засобу;

- пiсля застосування таких виробiв на тiлi людини, тварини чи поверхнi предметiв, пiдданих обробцi чи протиранню, залишається ефект свiжостi, зволоження чи ароматизацiї, подiбний як при використаннi парфумерних, косметичних чи туалетних препаратiв.

До способiв нанесення на паперовi вироби запашних (ароматизуючих), парфумерних та косметичних засобiв вiдносяться методи розбризкування, просочення, поверхневого покриття, пропускання їх через валки тощо.

У разi, якщо ароматизацiя паперу (зокрема, туалетного паперу) спрямована виключно для пiдвищення споживчого попиту, привабливостi товару, тобто товар не призначений для надання аромату шкiрi, предметам, для ароматизацiї повiтря (наприклад, туалетної кiмнати), такий папiр буде класифiкуватись у 48 групi.

Також слiд зазначити, що Секретарiатом Всесвiтньої митної органiзацiї прийнятi рекомендацiї L08128CEN та L08128BEN (Letter 02.NL.1016) щодо класифiкацiї згiдно з ГС ароматизованого туалетного паперу, представленого для роздрiбної торгiвлi, у товарнiй позицiї 4818 на пiдставi того, що цiльовим призначенням такого паперу не є розповсюдження запаху, аромату (ароматизацiя).

Слiд зазначити, що Секретарiатом Всесвiтньої митної органiзацiї прийнятi рекомендацiї L08128CEN та L08128BEN (Letter 02.NL.1016) щодо класифiкацiї згiдно з ГС ароматизованого туалетного паперу, представленого в упаковцi по 8 рулонiв для роздрiбної торгiвлi, у товарнiй позицiї 4818 на пiдставi того, що цiльовим призначенням такого паперу не є розповсюдження запаху, аромату (ароматизацiя).

На пiдставi вищевикладеного ароматизований папiр та вироби з нього згiдно з УКТ ЗЕД класифiкуються у товарних групах 33 або 48 в залежностi вiд їх цiльового використання, що визначається маркуванням на упаковцi товару, iнструкцiєю для використання, складом товару.

4. Реагенти дiагностичнi 3002 У товарнiй позицiї 3822 класифiкуються "Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006".
Такий текст передбачає, що для того, щоб бути включеним до цiєї товарної позицiї, реагенти повиннi бути дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, але не повиннi мати характеристики товарiв товарних позицiй 3002 або 3006, тобто, з товарної позицiї 3822 виключаються товари товарної позицiї 3002.
У товарнiй позицiї 3002 класифiкуються "Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування; сироватки iмуннi (антисироватки), iншi фракцiї кровi та модифiкованi iмунологiчнi продукти, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв; вакцини, токсини, культури мiкроорганiзмiв (за винятком дрiжджiв) та аналогiчнi продукти".
Згiдно з Примiткою 2 до групи 30 у товарнiй позицiї 3002 термiн "модифiкованi iмунологiчнi продукти" означає лише моноклональнi антитiла (MABs), фрагменти антитiл i кон'югати фрагментiв антитiл.
Вiдповiдно до Пояснень до товарної позицiї 3002 продукти, в яких реакцiя антиген-антитiло вiдповiдає реакцiї натуральної сироватки iмунної (антисироватки) i якi застосовуються в дiагностицi, профiлактицi та в iмунологiчних тестах, вважаються продуктами цiєї товарної позицiї.
Такi продукти включаються в цю товарну позицiю незалежно вiд того, чи розфасованi вони у виглядi дозованих форм або в упаковки для роздрiбної торгiвлi, для торгiвлi у великiй чи дрiбнiй упаковцi.
Таким чином, тести, призначенi для in vitro дiагностики, активними компонентами яких є модифiкованi iмунологiчнi продукти, принцип роботи яких базується на реакцiї антиген-антитiло, класифiкуються у товарнiй позицiї 3002 згiдно з УКТЗЕД.
5. Папiр та картон крейдований, що призначений для пакування виробiв 4810 Папiр та картон, крейдований з одного або двох бокiв каолiном або iншими неорганiчними речовинами, у вiдповiдностi з вимогами УКТЗЕД класифiкується в товарнiй позицiї 4810.
У вiдповiдностi з Правилом 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД для юридичних цiлей класифiкацiя товарiв у пiдпозицiях будь-якої товарної позицiї проводиться вiдповiдно до назви пiдпозицiй i примiток, якi стосуються пiдпозицiй, за умови, що порiвнювати можна лише пiдпозицiї одного рiвня.
Пiд час порiвняльного аналiзу двох чи бiльше пiдпозицiй з одним дефiсом у межах однiєї товарної позицiї за Правилом 3 "a" можливiсть вiднесення товару до однiєї з них повинна визначатися лише за описом товару в цих пiдпозицiях з одним дефiсом. Пiсля того як пiдпозицiя з одним дефiсом, що дає найбiльш конкретний опис товару, обрана i якщо сама пiдпозицiя подiляється, тодi i тiльки тодi береться до уваги опис на рiвнi пiдпозицiй з двома дефiсами i вибирається одна з них.
Порiвняльний аналiз опису товарiв товарної позицiї 4810 УКТЗЕД на рiвнi одного дефiсу показує, що їх класифiкацiя в першу чергу залежить вiд призначення.
Пiдготовчi операцiї, такi як друкування малюнкiв, зображень та текстiв (наприклад, друкування текстiв та зображень, якi мають вiдношення до товарiв, якi будуть мiститься в цiй упаковцi), що носять другорядний характер по вiдношенню до основного призначення товару, не є визначальними для класифiкацiї.
Враховуючи вищевикладене, папiр та картон крейдованi, якi постачаються в рулонах або аркушах i призначенi для виготовлення упаковки товарiв (наприклад, для виготовлення упаковки сигаретних пачок) та вiдповiдають вимогам примiтки 7 до товарної групи 48 УКТЗЕД, класифiкуються в товарнiй позицiї 4810 УКТЗЕД на рiвнi однодефiсної пiдпозицiї з наступним описом: "- iншi папiр та картон".
6. Стрiчка для виготовлення сепараторiв для акумуляторiв (стрiчка сепараторна) 3921 19 00 00 Сепараторна стрiчка призначена для виготовлення конвертiв сепараторiв акумуляторних батарей.
Технологiя виготовлення конвертiв сепаратора полягає у наступному: за допомогою машини пакетування стрiчка розрiзається на частини необхiдного розмiру (в залежностi вiд висоти електродних пластин), згинається навпiл таким чином, що електрод акумулятора знаходиться всерединi конверта. Такий конверт за допомогою спецiальних роликiв запаюється з обох бокiв. На виходi з машини одержують сепаратор, що є частиною акумулятора.
Отже, якщо сепараторна стрiчка постачається у рулонах, вона не може розглядатись як частина акумулятора, що класифiкується у товарнiй позицiї 8507 згiдно з УКТЗЕД.
З урахуванням Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД (Правила 1 та 6) стрiчка сепараторна у рулонах класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 3921 19 00 00 згiдно з УКТЗЕД.
7. Вироби з пластмаси 3916
3925
Вiдповiдно до Пояснень до товарної позицiї 3916 до цiєї товарної позицiї включаються прутки, стержнi та профiлi фiгурнi. Їх одержують за розмiром за одну операцiю (зазвичай екструзiєю). Такi вироби мають постiйний чи повторюваний поперечний перерiз по всiй довжинi.
До цiєї товарної позицiї також включаються такi продукти, що були просто нарiзанi за довжиною, яка перевищує розмiр максимального поперечного перерiзу, або продукти з обробленою поверхнею (полiрованою, матованою i т. д.), але не обробленi iнакше. Профiлi фiгурнi з клейкою поверхнею, використовуванi для ущiльнення вiконних рам, включаються до цiєї товарної позицiї.
Вироби, що були нарiзанi за довжиною, яка не перевищує розмiр максимального поперечного перерiзу, або якi були обробленi iнакше (розсвердленi, фрезерованi, склеєнi чи прошитi i т. д.), не включаються до цiєї товарної позицiї. Вони розглядаються як вироби товарних позицiй 3918 - 3926, якщо не входять до бiльш конкретної позицiї УКТЗЕД.
Виходячи з назви товарної позицiї 3925, в цiй товарнiй позицiї класифiкуються вироби будiвельнi з пластмаси, не включенi до iнших угрупувань. Перелiк таких товарiв визначено Примiткою 11 до групи 39.
В данiй товарнiй позицiї класифiкуються тiльки вироби, якi неможливо класифiкувати з урахуванням зазначених примiток у попереднiх товарних позицiях (вироби з плит, листiв, деяких профiлiв, за умови, що вони мають характернi ознаки будiвельних виробiв, а не плит, листiв тощо). Ознаки виробiв товарної позицiї 3925 характеризуються наявнiстю крiплення, отворiв для крiплення, склеєних, прошитих деталей тощо, тобто пiдданих окремим технологiчним операцiям пiсля екструзiї. Зазвичай такi вироби виготовленi як конструкцiйнi елементи та мають креслення iз складання деталей виробу.
8. Вiшалки для одягу 3923
3926
4202
6307
9403
Вiшалки для одягу на ринку представленi широким асортиментом моделей вiд таких, що призначенi для установки на пiдлозi, стiнi, в офiсах чи призначенi для використання в будiвлях офiсiв, побутi тощо. Окрiм цього, деякi моделi вiшалок для одягу призначенi для багаторазового використання при транспортуваннi одягу.
Вiшалки з пластмас, що призначенi для транспортування одягу i зазвичай призначенi для багаторазового використання та не призначенi для роздрiбного продажу, класифiкуються у товарнiй позицiї 3923. Складнiсть класифiкацiї товару полягає в тому, що вiшалки призначенi для транспортування та призначенi для зберiгання одягу, як правило, нiчим не вiдрiзняються, тому класифiкацiя товару у товарнiй позицiї 3923 може бути за умови заяви про тимчасове ввезення чи вивезення такого товару у якостi тари для багаторазового транспортування одягу.
Вiшалки (плечики) для одягу, що призначенi для зберiгання одягу, класифiкуються вiдповiдно до матерiалу, з якого вони виготовленi. Наприклад, вiшалки з пластмас класифiкуються в товарнiй позицiї 3926.
Сумки, чохли для одягу, що призначенi для зберiгання одягу, що мають спецiальну форму або спецiальнi пристосування, для розмiщення у них конкретних виробiв, та обладнанi пристроями для переноски або пристроями для вiшання згiдно з УКТЗЕД класифiкуються в товарнiй позицiї 4202.
Чохли для одягу (переноснi гардероби) iз будь-якого текстильного матерiалу, не включенi до iнших товарних позицiй роздiлу XI або не зазначенi в iншому мiсцi УКТЗЕД, включаються до товарної позицiї 6307, або, наприклад, вирiб з текстильного матерiалу, закрiплений на алюмiнiєвiй пiдвiсцi.
Вiшалки, що не iдентифiкуються як "плечики", наприклад, такi, що призначенi для установки на пiдлозi, класифiкуються як меблi.
9. Гумовi пробки 4016 Гумовi пробки виготовляються з матерiалiв групи 40 i використовуються в фармацевтичнiй промисловостi для закупорювання лiкарських засобiв або медичних препаратiв, пляшок для кровi тощо.
Для митного оформлення вони можуть бути представленi як в стерильних, так i в нестерильних упаковках.
З урахуванням пункту 8 Пояснень до товарної позицiї 4016 пробки та кришки, якi призначенi для фармацевтичної промисловостi, класифiкуються згiдно з УКТЗЕД у товарнiй позицiї 4016, серед iнших товарiв, згiдно з Правилом 1 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД.
До товарної позицiї 4014 згiдно з УКТЗЕД включаються, серед iншого, такi товари, як оболонковi контрацептиви, спринцiвки, крапельницi, соски, грiлки, кисневi подушки, напальчники, надувнi спецiальнi подушки для догляду за хворими тощо. У зв'язку з цим пробки та кришки самi по собi не можуть розглядатись як гiгiєнiчнi або фармацевтичнi вироби, що класифiкуються в товарнiй позицiї 4014, оскiльки вони не призначенi для виконання вiдповiдних функцiй, притаманних вищезгаданим виробам для гiгiєни (таких, що забезпечують здоров'я та запобiгають захворюванням) або фармацевтичним виробам.
10. Лiсоматерiали та вироби з них 4407
4409
4415
4418
У вiдповiдностi з поясненнями до товарної позицiї 4418 до неї включаються паркетнi планки i т. д., складенi в панелi чи щити, з окантовкою або без неї, включаючи паркетнi панелi чи щити, що складаються з паркетних планок, складених на пiдкладцi з одного чи кiлькох шарiв деревини. Такi панелi чи щити по краях можуть мати пази i шипи, що дозволяють їх з'єднувати.
Щитовий паркет для пiдлоги товарних пiдкатегорiй 4418 71 00 00 - 4418 79 00 00 складається з шару, вiдомого як шар зносу, що виготовлений з блокiв, дощечок, фризу тощо, укладеного на належну основу з дерева, деревостружкової плити, паперу, пластмаси, пробки тощо.
Елементи щитового паркету, такi як дерев'янi планки i фриз для паркету, якi не зiбранi у щити на вiдповiднiй основi, згiдно з вимогами УКТЗЕД класифiкуються у товарнiй позицiї 4407.
Складання планок для транспортування у в'язанi блоки не впливає на класифiкацiю товару та не надає товару характерних ознак для класифiкацiї у товарнiй позицiї 4418.
Вiдповiдно до пояснень до товарної позицiї 4409 пиломатерiали з гребенями та пазами являють собою дошки, на одному iз країв яких є паз, а на iншому - виступ (гребiнь), при чому пiд час збирання гребiнь одного з них входить у паз iншого. Крiм цього, зазначено, що до цiєї товарної позицiї також включаються планки та фризи для паркетного покриття пiдлоги, що складаються з вузьких дощок, за умови, що вони були пiдданi профiлюванню, тобто мають гребенi та пази. Якщо ж, крiм обтiсування, шлiфування або з'єднання торцями, наприклад, з'єднання у шип, вони не пройшли жодної обробки, їх слiд включати до товарної позицiї 4407. Тобто наявнiсть пазу на однiй з сторiн (площин) дощечки є недостатньою ознакою для класифiкацiї товару у товарнiй позицiї 4409.
У Поясненнях до товарної позицiї 4415 зазначено, що пакувальна тара може бути в нескладеному або частково складеному станi за умови, що деревина постачається в комплектах частин, необхiдних для виробництва готової тари чи не повнiстю готової тари, яка має усi вiдмiтнi ознаки готової тари. Якщо деревина не постачається в таких комплектах, то вона повинна бути класифiкована як пиляна чи стругана деревина, клеєна фанера i т. д. залежно вiд конкретного випадку. Дошки в незiбраному станi класифiкуються вiдповiдно до їхнiх характеристик (товарнi позицiї 4407 або 4408).
11. Гофрованi (хвилястi) покрiвельнi листи, якi виготовляються в результатi просочування бiтумом пiд тиском полотен з целюлозного волокна, виготовленого з паперової маси за вiдповiдними технологiями 4811
6807
При розглядi можливостi класифiкацiї товарiв у товарнiй позицiї 6807 було встановлено, що вiдповiдно до Примiтки 1 (b) до групи 68 до цiєї групи не включаються папiр та картон, покритi та просоченi, товарної позицiї 4810 або 4811 (наприклад, покритi порошком слюди або графiту, бiтумом або асфальтом). Таким чином, розглядати цей товар у товарнiй позицiї 6807 можливо тiльки у випадку, якщо вiн не включається до товарної позицiї 4811.
При розглядi можливостi класифiкацiї товарiв у товарнiй позицiї 4811 було встановлено, що ця товарна позицiя включає папiр та картон, целюлозну вату та полотна з целюлозного волокна, просоченi, покритi, з пофарбованою поверхнею, з вiддрукованим на поверхнi малюнком у рулонах або аркушах, крiм перелiчених у товарних позицiях 4803, 4809 або 4810. Вiдповiдно до пункту (k), зазначеному у Поясненнях до товарної позицiї 4811, ця товарна позицiя не включає покрiвельний картон, що складається з власне картону, повнiстю покритого або покритого з двох сторiн шаром (шарами) асфальту чи аналогiчного матерiалу.
12. Просочений папiр та композицiйний матерiал з паперовим наповненням 3921
4811
Згаданi товари зазвичай мають паперову основу, просочену або просочену та покриту смолою, мають гладку поверхню (блискучу чи матову), з малюнком текстури дерева або без нього.
Товар за класифiкацiєю згiдно з УКТЗЕД можливо розглядати:
1) як вирiб з паперу з нанесеним шаром пластмаси (просочений або просочений та покритий) у разi, якщо товщина шару пластмаси не становить бiльш як половину загальної товщини матерiалу (група 48);
2) як композицiйний полiмерний матерiал, де папiр виконує функцiю наповнювача або армувального засобу (група 39).
При класифiкацiї згаданого товару необхiдно керуватись Основними правилами iнтерпретацiї УКТЗЕД, зокрема правилом 3 (b), яке визначає, серед iншого, що багатокомпонентнi вироби, якi складаються з рiзних матерiалiв, класифiкуються вiдповiдно до матерiалу чи складових, що визначають основний характер товарiв, за умови, що цей критерiй можна застосовувати.
У Загальних положеннях до групи 48 (Пояснення до УКТЗЕД) визначено термiн "просочений папiр та картон".
Бiльша частина такого (просоченого) паперу i картону одержана в процесi обробки олiями, воском, пластмасами i т. д. Папiр i картон пiсля просочення набуває спецiальних властивостей (наприклад, водо- чи жиронепроникнiсть та iнодi напiвпрозорiсть чи прозорiсть) та використовуються переважно як захисний обгортковий чи iзоляцiйний матерiал (одним з прикладiв такого товару є калька).
Iнший вид товару - папiр та картон, просочений речовиною та покритий шаром пластику.
За обов'язкової умови, що цей товар зберiгає властивостi паперу, класифiкацiя такого товару визначається Примiткою 2 (g) до групи 48, де, зокрема, зазначено, що товар, основою якого є листова шарувата пластмаса з паперовим наповненням (композицiйний матерiал) або в якому один шар паперу чи картону покритий шаром пластмаси та в якому товщина шару пластмаси становить бiльш як половину всiєї товщини матерiалу, включається до групи 39.
Прикладом такого товару може бути папiр та картон для виробництва упакувань напоїв та продуктiв. У разi коли товар зберiгає властивостi паперу та виконання застережень положень Примiтки 2 (g) до групи 48, вiн розглядається в товарнiй позицiя 4811.
Перевiркою зберiгання властивостi паперу та картону є крихкiсть. Просочений або просочений та покритий папiр та картон групи 48 у разi згинання повинен мати властивостi паперу та картону, тобто пiсля згинання та при набуттi попереднього вигляду не мати механiчних надривiв (трiщин).
Композицiйний матерiал, який декларується з назвою "папiр, просочений меламiно-формальдегiдною смолою з односторонньо декорованою поверхнею, призначений для ламiнування деревностружкових або деревноволокнистих плит" або "папiр, просочений сечовино- та меламiно-формальдегiдними смолами, на одну iз сторiн якого нанесено декоративний малюнок, та додатково покритого шаром меламiноформальдегiдної смоли" повнiстю втратив властивостi паперу (трiскається при згинаннi листа внаслiдок крихкостi), так як пiд час виробництва пiд високим тиском та температурою набув властивостей, якi бiльш притаманнi виробам з пластикових матерiалiв.
Такий товар згiдно з Примiткою 2 (g) виключається з групи 48 i розглядається у товарнiй позицiї 3921 згiдно з Примiткою 10 до групи 39, а також Пояснень до товарної позицiї 3921 як шаруватi листи з пластмаси.
Враховуючи викладене, основним завданням при класифiкацiї зазначених товарiв є визначення збереження чи втрати властивостей паперу та товщини шару пластмаси у вiдповiдностi з Примiткою 2 (g) до групи 48.
13. Ацетатнi джгути для виготовлення сигаретних фiльтрiв 5403
5405
5502
5504
5601
Згiдно з Примiткою 1 до групи 55 до товарної позицiї 5502 включаються лише джгути з штучних ниток, якi складаються з паралельних ниток однакової довжини i дорiвнюють довжинi джгута, що має такi характеристики:
a) довжина джгута понад 2 м;
b) кручення джгута менш як 5 скр/м;
c) лiнiйна щiльнiсть нитки менш як 67 децитексiв;
e) загальна лiнiйна щiльнiсть джгута понад 20000 децитексiв.
Згрупованi штучнi нитки, що задовольняють вищевказаним умовам пунктiв "a", "b", "c" iз загальною лiнiйною щiльнiстю не вище 20000 децитексiв або з будь-якою загальною лiнiйною щiльнiстю у випадку невитягнутих ниток, включаються до товарної позицiї 5403.
Згрупованi штучнi нитки (кожна нитка з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексiв або бiльше), некрученi чи крученi (менше 5 скр/м), незалежно вiд того, витягнутi вони чи не витягнутi, з будь-якою загальною лiнiйною щiльнiстю включаються до товарної позицiї 5405, якщо поперечний перерiз будь-якої окремої нитки не перевищує 1 мм.
Нитки, зазначенi вище, з поперечним перерiзом, що перевищує 1 мм, включаються до групи 39.
Джгути iз штучних ниток iз крученням джгута менш як 5 скр/м та лiнiйною щiльнiстю нитки менш як 67 децитексiв, але довжиною не бiльш як 2 м, витягнутi або не витягнутi i за будь-якої лiнiйної щiльностi включаються до товарної позицiї 5504.
Стрижнi для виготовлення наконечникiв цигаркових фiльтрiв, якi складаються з ацетатних волокон, загорнутi в цигарковий папiр, включаються до товарної позицiї 5601.
14. Лицьовi маски з текстильних матерiалiв 6307 При класифiкацiї "лицьових масок з текстильних матерiалiв" прийнято до розгляду двi товарнi позицiї: 3005 "Вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад, перев'язувальнi вироби, липкий пластир, гiрчичники), просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасованi для роздрiбної торгiвлi для застосування у медицинi, зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї" та 6307 "Iншi готовi вироби, включаючи викройки з одягу".
Маски лицьовi можуть розглядатися у товарнiй позицiї 3005, якщо вони задовольняють наступним вимогам: "схожi на вату, марлю або бинти та просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами", проте правовий текст товарної позицiї 3005 наводить приклади: "перев'язувальнi матерiали, липкий пластир, гiрчичники". Пояснювальнi примiтки ГС не дають точної iнформацiї та не наводять прикладiв "аналогiчних товарiв", якi б надавали можливiсть вiднесення iнших товарiв до цiєї позицiї.
Вiдповiдно до примiток ГС до товарної позицiї 6307 ця товарна позицiя включає в себе, зокрема, "маски для обличчя для захисту вiд пилу, запахiв тощо, не оснащених змiнним фiльтром, але таких, що складаються з декiлькох шарiв нетканих матерiалiв". Крiм того, примiтками зазначено, що у товарнiй позицiї 6307 також класифiкуються "текстильнi лицьовi маски, якi використовують хiрурги пiд час операцiй".
Враховуючи той факт, що УКТЗЕД побудовано на базi ГС та пiдходи до класифiкацiї товарiв повиннi бути єдинi, застосовуючи Правила 1 та 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД, Примiтку 7 (f) до роздiлу XI УКТЗЕД, класифiкацiя товару "лицьовi маски з текстильних матерiалiв" здiйснюється у товарнiй позицiї 6307.
15. Одяг та iншi вироби, що використовувались 6309 00 00 10
6309 00 00 20
6309 00 00 90
До товарної позицiї 6309 згiдно з УКТЗЕД включаються тiльки вироби з текстильних матерiалiв: одяг i додатковi речi до одягу та їх частини; ковдри та пледи дорожнi; бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна; вироби для меблювання, крiм килимiв товарних позицiй 5701 - 5705, та меблево-декоративних тканин i гобеленiв товарної позицiї 5805; взуття та головнi убори з будь-якого матерiалу, крiм азбесту.
Для включення до цiєї товарної позицiї вищезазначенi вироби повиннi одночасно вiдповiдати таким вимогам: мати помiтнi ознаки використання (носiння) та поставлятися навалом (без упаковки) або у тюках, мiшках чи аналогiчних упаковках, не мати ярликiв тощо.
Цi вироби, як правило, продаються великими партiями переважно для перепродажу та поставляються навалом (без упаковки). Такi товари повиннi бути рiзних артикулiв, виготовленi рiзними виробниками, з рiзних матерiалiв, рiзної статевої приналежностi (чоловiчi, жiночi, дитячi).
Термiн "ношений" означає, який був у вжитку, не новий (Великий сучасний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел. - К.; Iрпiнь: ВТФ "Перун", 2001).
Помiтними ознаками використання одягу, наприклад, може бути загальний стан виробу, який втратив товарний вигляд (без ярликiв, без упакування, зiм'ятий або неакуратно складений тощо); забрудненiсть; розтягнутiсть (комiра (горловини), рукавiв, низу виробу тощо) та кошлатiсть, що характерна для трикотажних виробiв.
Також до помiтних ознак використання належить такий критерiй як потертiсть (комiра, лацканiв, рукавiв, кишень тощо), що видно при вiзуальному оглядi неозброєним оком та не потребує додаткових доказiв у лабораторних умовах.
Однак одяг новий, який має потертостi, розтягненiсть, що створена навмисно в процесi виробництва одягу (так званi моднi бренди), має ярлики та/або упакований, не може розглядатись у товарнiй позицiї 6309 як одяг з помiтними ознаками використання (носiння).
Iншi вироби, якi не вiдповiдають вищезазначеним умовам (наприклад, одяг що постачається навалом, який не має помiтних ознак використання (носiння), що має ярлики), необхiдно розглядати у вiдповiдних товарних позицiях як новi.
Новi вироби з дефектами ткацтва, фарбування i т. д. i забрудненi в магазинi до цiєї товарної позицiї не включаються.
Товари, якi вийшли з моди та не використовувались, класифiкуються у вiдповiдних товарних позицiях i розглядаються як новi вироби.
16. Плитки керамiчнi глазурованi 6908 Керамiчнi плитки мають склоподiбне покриття на поверхнi плитки (поверхнi таких плиток були пiдданi обробцi або водним розчином солi, або додатковим нанесенням на їх поверхню дисперсiї каолiну у водi). Воднi розчини або дисперсiї таких речовин наносять з метою утворення склоподiбного блискучого покриття на поверхнi плитки.
Незважаючи на те, що обробка водним розчином солi (Na2CO3 карбонат динатрiю) вiдрiзняється вiд соляного глазурування, визначеного у поясненнях до товарної позицiї 6908, обробка поверхнi плиток водним розчином солi також вiдноситься до глазурування, оскiльки перелiк "склоподiбних емалей та глазурей", наведений у поясненнях до товарної позицiї 3207 (пункт 2), не є вичерпним, на що вказує вираз "та iншi" в кiнцi речення. Таким чином, можна вiдзначити, що до цього перелiку слiд включати також речовини, що використовуються для глазурування, наприклад легкоплавке скло для емалей (флюс) у виробництвi керамiки.
Крiм того, обробка поверхнi каолiном також згадується у вищезгаданому перелiку склоподiбних емалей та глазурей, наведеному у поясненнях до товарної позицiї 3207.
Плитки керамiчнi, якi обробленi вищезгаданим чином, вiдносяться до глазурованих та класифiкуються згiдно з УКТЗЕД у товарнiй позицiї 6908 як "плитка керамiчна глазурована".
17. Скло 7003
7004
7005
Скло в залежностi вiд способу виготовлення класифiкується у наступних товарних позицiях:
- у товарнiй позицiї 7003 класифiкується скло лите i прокатне, у виглядi листiв, пластин або профiльоване, з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом. Скло цiєї товарної позицiї може бути забарвленим по всiй масi (тонованим).
- у товарнiй позицiї 7004 згiдно з УКТЗЕД класифiкується скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом. Скло цiєї товарної позицiї може бути забарвленим по всiй масi (тонованим).
Скло товарних позицiй 7003 та 7004, пiддане процесам шлiфування чи полiрування з метою надання йому гладкостi, точних розмiрiв, певної форми та блиску включається до товарної позицiї 7005.
Пiд час шлiфування скло пiддається впливу дискiв iз залiзною поверхнею, якi у поєднаннi з потоком води, що мiстить абразиви, роблять поверхню скла гладенькою. Прозорiсть такого скла досягається полiруванням в апаратi, який має покритi повстю диски, просоченi оксидом залiза.
У товарнiй позицiї 7005 згiдно з УКТЗЕД класифiкується скло термiчно полiроване (флоат-скло) та скло з шлiфованою або полiрованою поверхнею у листах з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом.
Скло термiчно полiроване (флоат-скло) отримується флоат-методом. При використаннi флоат-методу скломаса поступає з печi плавлення у горизонтальнiй площинi у виглядi плоскої стрiчки через ванну з розплавленим оловом для подальшого охолодження та вiдпалювання. Скло, виготовлене флоат-методом, не потребує процесiв механiчного шлiфування та полiрування.
У товарнiй пiдпозицiї 7005 10 класифiкується скло термiчно полiроване (флоат-скло) та скло товарних позицiй 7003 i 7004, з шлiфованою або полiрованою поверхнею, неармоване з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром.
У товарнiй пiдпозицiї 7005 21 класифiкується скло неармоване, забарвлене по всiй масi (тоноване), глушене та накладне, що виготовляється флоат-методом та види скла, описанi в товарних позицiях 7003 i 7004, що були пiдданi тiльки процесу шлiфування.
У товарнiй пiдпозицiї 7005 29 класифiкується неармоване, прозоре, безбарвне скло термiчно полiроване (флоат-скло), а також неармоване, безбарвне скло товарних позицiй 7003 i 7004, яке пiсля процесу шлiфування пiддавалось також процесу полiрування.
У товарнiй пiдкатегорiї 7005 30 00 00 класифiкується армоване скло, яке майже завжди одержують зануренням сiтки зi сталевого дроту в розм'якшене скло пiд час прокатки.
18. Душовi кабiни 7020 00 80 00
9019
Душова кабiна - конструкцiя визначеного розмiру та форми, яка вiдгороджена та обладнана для зручного прийняття душу. Душовi кабiни дiляться на декiлька типiв: простi душовi кабiни вiдкритого (без бокових стiнок) i закритого типу (з боковими стiнками) та комбiнованi.
Простi душовi кабiни - тi, що складаються з бокових стiнок (або без них), дверцят (шторок), пiддону та душу з гiдромасажною панеллю або без неї. Основна маса кабiн виготовляється у змiшаному варiантi, тобто при виготовленнi душової кабiни використовується декiлька рiзних типiв матерiалiв - пiддон може бути металевий, керамiчний, з чавуну або акриловий, а дверцята скляними з металевими ободками або пластиковими. Основна функцiя у данiй комбiнацiї полягає на дверцята, що надають основну характерну ознаку душової кабiни.
Враховуючи вищевикладене, простi душовi кабiни з гiдромасажем або без нього необхiдно класифiкувати за таким принципом:
- душовi кабiни, якi виготовленi повнiстю з одного матерiалу (пластику), - по матерiалу у своїх товарних позицiях;
- душовi кабiни, якi виготовленi зi змiшаних матерiалiв (шторки склянi, пiддон акриловий), - за матерiалом шторок у вiдповiдних товарних позицiях.
При цьому обрамлення є другорядною ознакою i не впливає на класифiкацiю товару.
Таким чином, душовi кабiни з боковими стiнками (або без них), з пiддоном (або без) i дверцятами (шторками), виготовленi зi скла, мають класифiкуватися у товарнiй пiдкатегорiї 7020 00 80 00.
Комбiнованi душовi кабiни - це, як правило, системи, якi об'єднують у собi функцiї душових кабiн i ванн. Комбiнованi душовi кабiни подiляють на два типи: 1) ванна з кабiною, яка подiляє ванну навпiл; 2) ванна з душовою кабiною.
Такi типи душових боксiв класифiкується по такому принципу: розглядаються два товари - ванна та душова кабiна як рiвнозначнi частини та вiдповiдно до Правила 3 (c) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД вiдносяться до товарної позицiї з найбiльшим порядковим номером серед номерiв товарних позицiй, що розглядаються в залежностi вiд матерiалу, з якого виготовленi душова кабiна та ванна.
Варто також зазначити, що простi та комбiнованi душовi кабiни, якi обладнанi додатково гiдромасажем, де необхiдний тиск води забезпечується вбудованим електронасосом, класифiкуються як обладнання для масажу у товарнiй позицiї 9019.
19. Металочерепиця та профiльований лист 7210
7216
7308
7326
З метою захисту будiвлi вiд впливу атмосферних опадiв використовуються рiзноманiтнi покрiвельнi матерiали. Серед покрiвельних матерiалiв, представлених на ринку, що виготовленi з плоского прокату, найбiльш популярними є металочерепиця та профiльованi листи (профiлi сталевi).
Такi матерiали виробляються шляхом прокатування плоского сталевого листа з метою надання хвилястої форми у поперечному перерiзi або кутового профiлю (наприклад, квадратного, трикутного чи трапецеїдального) з наступним покриттям певними захисними матерiалами. Деякi види таких матерiалiв можуть бути пiдданi в подальшому штампуванню.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД вищезазначенi товари класифiкуються в залежностi вiд технологiї виготовлення, типу поперечного перерiзу, наявностi елементiв крiплення, призначення, наявностi покриття тощо.
Покрiвельнi матерiали, виготовленi виключно шляхом прокатування, вiдносяться до прокату плоского, пiдданого гофруванню iз гальванiчним або iншим покриттям, наприклад, цинком, сплавами алюмiнiю i цинку, неметалевими матерiалами, такими як фарби, емалi чи пластмаси, вiдповiдно до Примiтки 1(k) групи 72 роздiлу XV УКТЗЕД та Пояснень до товарної позицiї 7210 класифiкуються в товарнiй позицiї 7210.
Профiльованi листи, що мають сталий кутовий профiль у поперечному перерiзi та можуть бути покритi гальванiчним або iншим покриттям, цинком, сплавами алюмiнiю i цинку, неметалевими матерiалами, такими як фарби, емалi чи пластмаси, вiдповiдно до Примiтки 3 до групи 72 роздiлу XV УКТЗЕД вiдносяться до виробiв товарної позицiї 7216.
Профiльованi листи, якi мають сталий кутовий профiль у поперечному перерiзi, виготовленi iз рулонної оцинкованої гарячекатаної або холоднокатаної сталi методом холодного деформування на профiлюючих прокатних станах (профiльованi ребристi листи) з елементами крiплення (фальцовi з'єднання по краям) можуть бути з гальванiчним або iншим покриттям, цинком, сплавами алюмiнiю i цинку, неметалевими матерiалами, такими як фарби, емалi чи пластмаси (Додатковi пояснення до товарної категорiї 7216 91 10), класифiкується в товарнiй позицiї 7308.
Металочерепиця випускається у виглядi виробiв визначеного розмiру шляхом холодного деформування рулонного сталевого прокату, покритого полiмерними матерiалами, фарбою тощо iз наступним штампуванням з метою iмiтування натуральної керамiчної черепицi та нарiзанням листiв металочерепицi визначеного розмiру. Металочерепиця складається з шару металу, шару антикорозiйного покриття з обох бокiв, з одного боку шару полiмерного покриття або композитного покриття з базальтовим гранулятом, пiском, з iншого боку шару полiмеру або фарби. Металочерепиця може вiдрiзнятися розмiром хвилi, розмiром листiв, складом полiмерного покриття (полiестер, матовий полiестер, прилак, пурал, пластизол тощо), складом антикорозiйного покриття (цинкове, алюмоцинкове), хiмiчним складом барвника, що надає колiр (композитне покриття або iнше).
За способом складання металочерепиця подiляється на класичну та модульну. Листи класичної металочерепицi мають пiдвищення та зниження по краям для з'єднання нахлистом за допомогою спецiальних крiпильних болтiв. Листи модульної металочерепицi мають Z-подiбний замок для прихованого з'єднання. Зазначенi типи з'єднання листiв металочерепицi вважаються крiпильними пристосуваннями, спецiально призначеними для складання металевих конструктивних елементiв покриття даху. Металочерепиця класична та модульна класифiкується в товарнiй позицiї 7308.
Вироби, що не вiдповiдають опису та вимогам товарних позицiй 7210, 7216 та 7308, класифiкуються в товарнiй позицiї 7326 згiдно з УКТЗЕД.
20. Обладнання для зберiгання та сушiння зерна 7309 У вiдповiдностi до iнформацiї виробникiв "круглi зерносховища (силоси) для елеваторiв з гофрованої, оцинкованої сталi з плоским або конiчним дном" (далi - силоси) призначенi для довготривалого зберiгання зерна з функцiєю пiдтримки оптимального режиму зберiгання. Такий оптимальний режим може бути забезпечений системою повiтряного вентилювання силосiв, що включає часткове пiдсушування або, за потреби, охолодження зерна для пiдтримки вмiсту оптимальної кiлькостi вологи в зернi, контролю температури зерна. Силоси оснащенi обладнанням для завантаження i вивантаження зерна. Механiчнi або теплотехнiчнi пристрої, як правило, встановлюються зовнi або нижче сiтчастої пiдлоги силосiв. Iз механiчного обладнання всерединi силосу, а саме над решiткою пiдлоги, може бути встановлений "шнек-мiтла" для вивантаження залишкiв зерна.
Вищезазначене рiзнофункцiональне обладнання силосiв у комплексi призначене здiйснювати виконання головної функцiї, а саме забезпечення довготривалого зберiгання зерна. За цiєю функцiєю i повиннi класифiкуватися силоси.
Такими чином, згiдно з положеннями УКТЗЕД та вiдповiдно до основної функцiї описаний вище товар - "силоси з оцинкованої сталi з системою аерацiї (провiтрювання, охолодження та пiдсушування шляхом циркуляцiї повiтряних потокiв), функцiями контролю температури, завантаження та вивантаження, якi забезпечуються вентиляторами з нагрiвачами або без нагрiвачiв, транспортерами, норiями тощо" необхiдно класифiкувати у товарнiй позицiї 7309.
У той же час у поясненнях до товарної позицiї 7309 вказано, що до цiєї товарної позицiї включається обладнання (ємностi) для зберiгання будь-якого матерiалу, крiм обладнання, оснащеного механiчним чи термiчним устаткуванням. Щодо елеваторного обладнання таке застереження приймається до уваги при прийняттi класифiкацiйних рiшень стосовно пристроїв (агрегатiв), якi оснащенi механiчним обладнанням, основними функцiями якого є змiна якiсних характеристик для пiдготовки зерна до його тривалого зберiгання, а саме такими як сепарацiя (очистка), сортування, калiбрування. Зерноочисне та iнше обладнання класифiкується у товарнiй позицiї 8437 згiдно з УКТЗЕД.
Зерновi сушарки (стацiонарнi або мобiльнi) є обладнанням елеваторiв, яке оснащене спецiальними теплотехнiчними та механiчними пристроями, що призначенi для змiни якiсних характеристик зерна, тобто його висушування. Головною функцiєю зерносушарок є сушiння зерна.
Зерносушарки можливо iдентифiкувати за невеликим завантажувальним об'ємом (зазвичай до ста тонн), потужним теплогенеруючим обладнанням та обладнанням по перемiщенню зерна по шахтi в процесi сушки, з заданою i контрольованою швидкiстю перемiщення пiд час сушiння в залежностi вiд вмiсту вологи в зернi, а також вiдсутностi можливостi зберiгання i наявностi в паспортi виробу даних щодо продуктивностi зерносушарки за годину роботи та безперервностi тенологiчного циклу сушiння, який забезпечується заповненням та вивантаженням зерна в момент просушки. Сушiння може проводитись в залежностi вiд конструкцiї як прямим, так i непрямим нагрiванням. При прямому нагрiваннi сушiння зерна проводиться безпосередньо дiєю гарячого повiтря на зерно, при непрямому - шляхом теплопередачi.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД зерновi сушарки (стацiонарнi або мобiльнi), якi конструктивно призначенi виключно для висушування зерна перед його завантаженням у силоси, класифiкуються у товарнiй позицiї 8419.
Iнколи елеваторне обладнання iмпортується на митну територiю України в якостi обладнання для приймання, сушiння, обробки, зберiгання та вiдвантаження зерна як комплектний об'єкт. У складi такого комплексу по зберiганню зерна можуть бути в наявностi ємностi для приймання та тимчасового зберiгання, сушарка, обладнання для обробки (сепарацiї), силоси для довготривалого зберiгання, ваги та iнше. У зв'язку з тим, що таке обладнання виконує рiзнi функцiї та не є обладнанням, об'єднаним у єдиний агрегат, таке обладнання згiдно з УКТЗЕД повинно класифiкуватись окремо, вiдповiдно до їх функцiй, а саме: стальнi силоси з допомiжним обладнанням, яке забезпечує зберiгання зерна шляхом пiдтримки оптимального режиму зберiгання, та силоси для тимчасового зберiгання або охолодження класифiкуються у товарнiй позицiї 7309, сушарка у товарнiй позицiї 8419, обладнання для обробки зерна, наприклад, таке як сепаратори, у товарнiй позицiї 8437. Ваги та iнше обладнання також класифiкуються у вiдповiдних товарних позицiях за призначенням.
21. Iнфрачервонi обiгрiвачi, якi призначенi для обiгрiву промислових примiщень, спортивних залiв, стадiонiв або для сушiння будь-якої продукцiї шляхом нагрiвання 7326 90 Данi вироби головним чином складаються з нагрiвального елементу, однiєї або двох камер згорання, каталiзатора вiдходiв горiння, вогнетривкої поверхнi. Вони також характеризуються наявнiстю керамiчної вогнетривкої поверхнi, яка вiдображає iнфрачервоне теплове випромiнювання та одночасно спрямовує його у зону, де воно потрiбно.
При розглядi можливостi класифiкацiї товару у товарнiй позицiї 7321 було встановлено, що ця товарна позицiя включає апарати, що головним чином використовуються в домашнiх або табiрних умовах. Однак згiдно з отриманою iнформацiєю цi пристрої не призначенi для використання у домашнiх умовах. Класифiкацiя у цiй товарнiй позицiї виключається.
Зазначений товар є незалежним пристроєм, що не включає вентилятор. Таким чином, вiн не може класифiкуватися як радiатор для центрального опалення або повiтронагрiвач у розумiннi товарної позицiї 7322.
З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на вiдсутнiсть товарних позицiй, якi бiльш конкретно описують цей товар, пропонується проводити класифiкацiю згiдно з Правилами 1 та 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД у товарнiй пiдпозицiї 7326 90.
22. Вироби з мiдi i мiдних сплавiв 7403
7409
Згiдно з вимогами УКТЗЕД у товарнiй позицiї 7403 класифiкуються мiдь рафiнована i мiднi сплави необробленi. Вимоги щодо хiмiчного складу цих товарiв зазначенi у Примiтках 1 (a) та 1 (b) до групи 74 роздiлу XV УКТЗЕД.
Мiдь рафiнована i мiднi сплави товарної позицiї 7403 представляються у виглядi зливкiв або чушок для переплавляння (наприклад, для одержання сплаву) або заготовок для виробництва дроту, а саме: слябiв для прокатування, бiлетiв (включаючи заготовки з круглим поперечним перерiзом) та аналогiчних форм, призначених для подальшого прокатування, екструзiї, волочiння або кування в плити, листи, штаби, дрiт, труби та iншi вироби. Мiдь рафiнована також може бути представлена у виглядi катодiв, що складаються з пластин або листiв iз двома вушками або скобами, за якi катоди пiдвiшуються в електролiтичнiй ваннi, або мати форму сферичних частинок, переважно використовуваних для легування, а iнодi для розмелювання в порошок.
Вироби товарної позицiї 7403 за УКТЗЕД, литi або спеченi, пiсля одержання не повиннi бути пiдданi нiякому iншому обробленню, крiм зняття задирок чи окалини (для видалення поверхневого шару, що мiстить велику кiлькiсть мiдних оксидiв), обрiзання, обрубання, зачищення i т. п. для видалення твердої кiрки або iнших ливарних дефектiв або оброблення поверхнi з однiєї сторони для огляду (контроль якостi).
Вироби товарної позицiї 7403 з мiдi i мiдних сплавiв можуть бути пiдданi рiзним видам оброблення для полiпшення властивостей або зовнiшнього вигляду металу i т. п. Цi види оброблення, наприклад, грубе покриття, призначене винятково для захисту виробiв вiд окислювання, для запобiгання ковзання пiд час транспортування, полегшення поводження з виробами, зазначенi в Загальних положеннях до групи 72 п. (C) (2) та не впливають на класифiкацiю товару.
Литi вироби товарної позицiї 7403, якi виготовленi шляхом лиття у спецiальнi форми (лиття в кокiль), мають зазвичай круглий, квадратний чи шестикутний перерiз i не перевищують в довжину 1 м. Литi вироби товарної позицiї 7403, одержанi в результатi процесу безперервного лиття, за якого розплавлений метал безперервно подається у повiтроохолоджувальний кристалiзатор, можуть мати вигляд плит або листiв. Обидва типи виробiв використовуються для подальшого прокатування, витягання або екструзiї.
Вироби товарної позицiї 7409 одержують гарячим або холодним прокатуванням виробiв товарної позицiї 7403, розрiзанням прокатаних плит, листiв.
Плити i листи iз мiдi i мiдних сплавiв товарної позицiї 7409 являють собою плоскi вироби з товщиною бiльше 0,15 мм, яка не включає товщину будь-якого покриття (Примiтка 1 (g) до групи 74, пояснення до товарної позицiї 7409), мають суцiльний поперечний перерiз прямокутний (крiм квадратного), iз закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi), з однаковою товщиною:
у формi прямокутникiв (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини;
у будь-якiй iншiй формi, крiм квадратної або прямокутної, будь-яких розмiрiв за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй.
Вироби товарної позицiї 7409 можуть мати рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клiтини, ромби), бути розрiзаними для одержання потрiбної форми, перфорованими, ґофрованими, рифленими, iз прорiзаними жолобками, полiрованими, покритими, карбованими або з заокругленими крайками, за умови, що це оброблення або покриття не надає їм властивостей виробiв iнших товарних позицiй.
23. Радiатори бiметалевi для центрального опалення 7616 Бiметалевi радiатори призначенi для встановлення в будiвлях у системах центрального опалення та складаються з секцiй. За конструкцiєю секцiя складається з трубчастого зварного каркасу, виготовленого iз вуглецевої сталi, та теплопровiдної ребристої оболонки, виготовленої iз алюмiнiєвого сплаву. Така конструкцiя визнана бiльш ефективною в частинi теплопровiдностi.
Теплопровiдна оболонка бiметалевих радiаторiв виконується з алюмiнiю, який має бiльшу теплопровiднiсть (теплопередачу) порiвняно зi сталлю. Таким чином, основна характеристика радiатора (ефективнiсть обiгрiву) залежить вiд конструкцiї та матерiалу виготовлення теплопровiдної оболонки, яка в даному випадку виконана iз алюмiнiєвого сплаву.
Класифiкацiя товарiв, якi складаються бiльше нiж з одного матерiалу чи речовини, проводиться вiдповiдно до Правила 3. Згiдно з вимогами УКТЗЕД в товарнiй позицiї 7322 розглядаються радiатори для центрального опалення з неелектричним нагрiвом та їх частини з чорних металiв. У товарнiй позицiї 7616 класифiкуються iншi вироби алюмiнiєвi.
Вiдповiдно до Правила 3 (b) сумiшi, багатокомпонентнi вироби, якi складаються з рiзних матерiалiв або виробленi з рiзних компонентiв, i товари, що надходять у продаж у наборах для роздрiбної торгiвлi, класифiкацiя яких не може проводитися вiдповiдно до Правила 3 (a), класифiкуються вiдповiдно до матерiалу чи складових, якi визначають основний характер цих товарiв.
Враховуючи, що алюмiнiєвий сплав визначає основний характер бiметалевих радiаторiв, а саме - за рахунок високої теплопровiдностi забезпечує передачу тепла вiд носiя теплової енергiї до примiщення, що обiгрiвається, згiдно з вимогами УКТЗЕД такий товар класифiкується в товарнiй позицiї 7616.
24. Скоби (клiпси) алюмiнiєвi для затискання (фiксацiї) кiнцевих країв ковбасних виробiв та сирiв 8305 20 00 00 Згiдно з наявною iнформацiєю у Держмитслужбi України товар являє собою два види скоб:
1) скоби (клiпси), якi являють собою вироби з дроту у виглядi лiтери "П". Дрiт виготовлено з алюмiнiю. Скоби з'єднанi у обойми (блоки) за допомогою полiмерної стрiчки, тобто товар являє собою скоби дротянi у блоках;
2) скоби (клiпси) виготовленi методом рельєфного формування з алюмiнiєвої стрiчки з рiзними розмiрами клiпси в залежностi вiд типу машини (clip-automat), в якiй використовуються цi скоби. Роздiлення такої рифленої стрiчки на скоби здiйснюється автоматично пiд час затискання кiнцiв оболонок ковбасних виробiв. Товар постачається у бобiнах.
У вiдповiдностi з Правилом 1 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД для юридичних цiлей класифiкацiя товарiв проводиться виходячи з найменувань товарних позицiй i вiдповiдних примiток до роздiлiв чи груп.
Згiдно з УКТЗЕД скоби алюмiнiєвi можуть класифiкуватися в товарних позицiях 7616 або 8305.
У вiдповiдностi з найменуванням товарної позицiї 7616 УКТЗЕД "Iншi вироби алюмiнiєвi:" до неї включаються усi вироби з алюмiнiю, крiм виробiв, що вiдносяться до попереднiх товарних позицiй групи 76, виробiв, описаних у Примiтцi 1 до роздiлу XV, виробiв, включених у групу 82 чи 83, або виробiв, бiльш конкретно розглянутих в iншому мiсцi Класифiкацiї.
Текстовий опис товарної пiдкатегорiї 7616 10 00 00 УКТЗЕД зазначає, що до цiєї товарної пiдкатегорiї не включаються скоби, якi класифiкуються в товарнiй позицiї 8305 УКТЗЕД.
У товарнiй групi 83 УКТЗЕД класифiкуються iншi вироби з недорогоцiнних металiв. Згiдно з Примiткою 3 до роздiлу XV УКТЗЕД термiн "недорогоцiннi метали" означає, серед iншого, i алюмiнiй.
Згiдно з текстовим описом до товарної позицiї 8305 УКТЗЕД включаються "... скоби, з'єднанi мiж собою (наприклад, для канцелярських потреб, оббивання меблiв, пакування), з недорогоцiнних металiв".
Таким чином, визначальним критерiєм для класифiкацiї є з'єднання скоб мiж собою у блоки для використання у степлерах або рифлений алюмiнiєвий профiль у виглядi скоб з постiйним поперечним перерiзом, якi призначенi для затискання (фiксацiї) кiнцевих країв ковбасних виробiв та сирiв.
Такий пiдхiд застосовується i для подiбних товарiв iнших товарних груп УКТЗЕД. Наприклад, у товарнiй позицiї 7317 розглядаються скоби з чорних металiв (iзольованi чи нi), загостренi на обох кiнцях, для електропроводки, картинних рам, огорож i т. п., та iншi скоби, не з'єднанi мiж собою. Згiдно з пунктом (d) виключень з даної товарної позицiї скоби, з'єднанi мiж собою (наприклад, для канцелярських цiлей, оббивки меблiв, упакування) розглядаються у товарнiй позицiї 8305 УКТЗЕД.
Враховуючи вищевикладене та вимоги УКТЗЕД, товар "скоби (клiпси) алюмiнiєвi для затискання (фiксацiї) кiнцевих країв ковбасних виробiв та сирiв" у виглядi рельєфної стрiчки з рiзними розмiрами клiпси та з'єднанi у обойми (блоки) за своїми характеристиками та призначенням класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 8305 20 00 00 УКТЗЕД.
25. Дрiт порошковий 7202
8311
Порошковий дрiт складається iз оболонки та наповнювача. Оболонкою, як правило, служить холоднокатана стрiчка iз низьковуглецевої сталi. Наповнювачем порошкового дроту служить шихта. Компоненти шихти в залежностi вiд призначення та мети використання вiдповiдають певним вимогам за хiмiчним складом та розмiром частинок гранул або порошку. У якостi компонентiв шихти можуть бути використанi феросплави, розкиснювачi або десульфурати, порошкоподiбнi або гранульованi метали для легування, їх сумiшi тощо.
Оболонка у виглядi металевої трубки дозволяє використовувати матерiал наповнювача у вiдповiдних технологiчних процесах та служить виключно у якостi пакувального матерiалу для шихти.
Згiдно з Правилом 3 (b) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД сумiшi, багатокомпонентнi вироби, якi складаються з рiзних матерiалiв або виробленi з рiзних компонентiв, класифiкуються вiдповiдно до матерiалу чи складових, якi визначають основний характер цих товарiв.
Враховуючи вищезазначене, класифiкацiя даного виробу повинна проводитись вiдповiдно до хiмiчного складу та призначення шихти (наповнювача) дроту з урахуванням коефiцiєнту наповнення дроту шихтою. Коефiцiєнт наповнення є спiввiдношенням мiж масою шихти до маси дроту iз шихтою. Наприклад, якщо матерiал, що знаходиться в оболонцi за хiмiчним складом та призначенням вiдповiдає визначенню "феросплав" та переважає за масою масу металевої оболонки, класифiкацiя повинна проводитись у товарнiй позицiї 7202 за УКТЗЕД.
Дрiт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв або карбiдiв металiв, з покриттям або наповненням флюсовим матерiалом, для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металiв (наплавлення поверхневих шарiв металiв), класифiкуються у товарнiй позицiї 8311 згiдно з УКТЗЕД лише за умови, якщо вони з покриттям або осереддям з флюсових матерiалiв. Визначення термiна "флюси" надано у поясненнях до товарної позицiї 3810 згiдно з УКТЗЕД.
Окремою групою товарiв в товарнiй позицiї 8311 видiлено товар "дрiт та прутки зi спеченого порошку з недорогоцiнних металiв, для металiзацiї напиленням".
26. Котли для центрального опалення 8403 Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402, згiдно вимог УКТЗЕД розглядаються у товарнiй позицiї 8403.
Згiдно з Правилом 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД для юридичних цiлей класифiкацiя товарiв у товарних пiдпозицiях, товарних категорiях i товарних пiдкатегорiях здiйснюється вiдповiдно до назви останнiх, а також примiток, якi їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), положень Правил за умови, що порiвнювати можна лише назви одного рiвня деталiзацiї.
У товарнiй позицiї 8403 котли деталiзовано на рiвнi двох дефiсiв, у товарнiй пiдкатегорiї 8403 10 10 00 (-- з ливарного чавуну) та товарнiй категорiї 8403 10 90 (-- iншi).
Опалювальнi котли складаються з наступних основних частин: теплообмiнника, пальника, блоку розпалювання та керування, спiрального теплообмiнника бойлера, корпусу.
Таким чином, котли являють собою теплообмiнник, виготовлений з чавунних ливарних секцiй, кiлькiсть яких залежить вiд потужностi котла.
Звiсно, не всi елементи чавунного котла виготовленi з чавуну, так, наприклад, корпус котла виготовляється, як правило, зi сталевого листа. Теплообмiнник котла по контурi iзольований iзоляцiйним матерiалом, що перешкоджає передачi тепла в примiщення.
Котли, у яких теплообмiнник виготовлено з iнших матерiалiв (сталь, мiдь тощо), крiм чавуну, розглядаються у товарних пiдкатегорiях 8403 10 90 10, 8403 10 90 20, 8403 10 90 90 в залежностi вiд потужностi.
27. Клiматичне обладнання для кондицiонування повiтря 7322
8479
8509
8516
8414
8415
8418
8543
З метою впорядкування класифiкацiї клiматичного обладнання для кондицiонування повiтря iнформуємо про наступне.
Термiн кондицiонування повiтря (англ. air conditioning) означає створення i пiдтримку сприятливих (оптимальних) параметрiв повiтряного середовища (температури, вологостi, тиску i швидкостi руху повiтря) з метою забезпечення теплового комфорту.
До клiматичного обладнання належать пристрої, що забезпечують вищезазначенi параметри. До основних з них належать наступнi вироби.

1. Повiтронагрiвачi (мал. 1), в яких застосовується паливо будь-якого типу (наприклад, вугiлля, рiдке паливо, газ), та розподiльнi пристрої для подавання гарячого повiтря з неелектричним нагрiвом, якi мають вентилятор або повiтродувку з двигуном з чорних металiв, класифiкуються у товарнiй позицiї 7322 згiдно з УКТЗЕД.


Мал. 1 Газовий повiтронагрiвач

2. Промисловi охолоджувачi повiтря випарного типу, промисловi осушувачi та зволожувачi повiтря класифiкуються у товарнiй позицiї 8479 УКТЗЕД (мал. 2, 3).


Мал. 2 Охолоджувач повiтря промисловий


Мал. 3 Зволожувач повiтря промисловий

3. Зволожувачi та осушувачi повiтря побутовi з умонтованим електродвигуном класифiкуються у товарнiй позицiї 8509 згiдно з УКТЗЕД (мал. 4(а), 4(б)).


Мал. 4(а) Зволожувач повiтря побутовий


Мал. 4(б) Осушувач повiтря побутовий

4. Прилади електричнi для обiгрiвання примiщень класифiкуються у товарнiй позицiї 8516 згiдно з УКТЗЕД. До таких приладiв входять: нагрiвальне електроустаткування акумулювального типу, електрокамiни, електричнi радiатори, нагрiвачi конвекцiйного типу (конвектори), нагрiвальнi панелi тощо (мал. 5(а), 5(б), 5(в)).


Мал. 5(а) Електричний обiгрiвач, що крiпиться на опорi (стiйцi)


Мал. 5(б) Конвектор


Мал. 5(в) Електрообiгрiвач (масляний)

Електричнi обiгрiвачi, що крiпляться на опорах (стiйках), мал. 5(а), класифiкуються наступним чином:
у товарнiй позицiї 8516, якщо товар є двокомпонентним, упакованим в одне упакування, вiдповiдно до вимог Правила 3 (b) ОПI УКТЗЕД;
у разi постачання обiгрiвачiв i опор до них окремо їх класифiкацiя здiйснюється наступним чином: електричнi обiгрiвачi - у товарнiй позицiї 8516, опори (стiйки) для них - у визначених товарних позицiях вiдповiдно до матерiалу виготовлення.

5. Вентилятори використовуються для вентиляцiї шахт i будинкiв усiх типiв, бункерiв, суден тощо i класифiкуються у товарнiй позицiї 8414 згiдно з УКТЗЕД. У цю товарну позицiю включаються також кiмнатнi вентилятори незалежно вiд того, чи вони змiнюють напрям обдування постiйно, чи працюють перiодично, тощо (мал. 6(а), 6(б)).
Проте до товарної позицiї 8414 не включаються вентилятори з додатковим обладнанням (таким як великi пиловидальнi конуси, фiльтри, охолоджувальнi чи нагрiвальнi елементи та теплообмiнники), якщо це обладнання надає їм властивостi бiльш складних машин iнших товарних позицiй, наприклад, повiтронагрiвачi неелектричнi, установки для кондицiонування повiтря, пиловловлювачi, повiтроохолоджувачi для промислового оброблення матерiалiв або примiщень, електрообладнання обiгрiву простору з умонтованими вентиляторами.


Мал. 6(а) Вентилятор настiльний


Мал. 6(б) Вентилятор для вентиляцiї примiщень

6. Установки для кондицiонування повiтря (далi - кондицiонери) класифiкуються у товарнiй позицiї 8415. Головною функцiєю цих кондицiонерiв є охолодження або нагрiвання повiтря у примiщеннях. Водночас кондицiонери мають додатковi функцiї (очистка повiтря вiд пилу, регулювання вологостi, iонiзацiя повiтря тощо).
У товарнiй пiдпозицiї 8415 10 класифiкуються моноблоковi кондицiонери та сплiт-системи настiнного типу, якi здатнi охолоджувати або нагрiвати повiтря у примiщеннях. До сплiт-систем настiнного типу вiдносяться також стелевi, стелево-пiдлоговi, пiдлоговi, колоннi та касетнi сплiт-системи.
Моноблоковi кондицiонери конструктивно складаються з одного корпусу, у якому поєднанi компресор, конденсатор, випарник та iншi складовi частини. Такi кондицiонери найчастiше вмонтовуються у вiкно або у отвiр у стiнi (мал. 7(а), 7(б)).


Мал. 7(а) Зовнiшнiй вигляд кондицiонера вiконного типу


Мал. 7(б) Моноблоковий пересувний кондицiонер

Сплiт-системи настiнного, стелевого, стелево-пiдлогового, пiдлогового, колонного та касетного типiв - найбiльш поширений тип побутових кондицiонерiв, що складається iз двох блокiв (зовнiшнього i внутрiшнього), якi з'єднанi спецiальними мiдними трубами в одну систему. На будiвлi встановлюється зовнiшнiй блок, в якому розмiщенi компресор, вентилятор, конденсатор. Всерединi примiщення монтується внутрiшнiй блок, що пiдтримує задану користувачем температуру повiтря, розподiляє його по примiщенню.
Кондицiонери, в яких на один зовнiшнiй блок приходиться два або бiльше внутрiшнiх блокiв, називаються мультисплiт-системами. Такi системи використовуються для кондицiонування сумiжних примiщень.
Внутрiшнi блоки сплiт-систем, що класифiкуються у товарнiй пiдпозицiї 8415 10, не оснащуються повiтроводами, по яких подається охолоджене повiтря вiд випарника до зон охолодження (кiмнат). Зовнiшнiй вигляд цих блокiв показаний на мал. 8.


Настiнного типу

Касетного типу

Стелевого типу

Стелево-пiдлогового типу

Пiдлогового типу

Колонного типу

Мал. 8 Зовнiшнiй вигляд внутрiшнiх блокiв кондицiонерiв товарної позицiї 8415 10

Зовнiшнiй вигляд сплiт-систем показаний на мал. 9

Сплiт-системи, що складаються з зовнiшнього та внутрiшнього блокiв Сплiт-системи, що складаються з одного зовнiшнього та 4-х внутрiшнiх блокiв (3 - настiнних та один касетного типу)

Мал. 9 Сплiт-системи, якi не оснащуються повiтроводами, по яких подається охолоджене повiтря вiд випарника до зон охолодження (кiмнат)

У товарних категорiях 8415 81 00 та 8415 82 00 класифiкуються кондицiонери, якi є системами централiзованого кондицiювання, у тому числi й кондицiонери канального типу (також iснує торгiвельна назва "сплiт-система канального типу"), в яких охолоджене повiтря вiд випарника до зон охолодження подається повiтроводами. Схематичнi зображення цих систем показанi на мал. 10.внутрiшнiй блок (зовнiшнiй блок не показаний)

Мал. 10 Кондицiонери, в яких охолоджене повiтря вiд випарника до зон охолодження подається повiтроводами.

Внутрiшнi блоки кондицiонерiв канального типу, що класифiкуються у товарних пiдпозицiях 8415 81 та 8415 82, оснащуються повiтроводами, по яких подається охолоджене повiтря вiд випарника до зон охолодження (кiмнат). Зовнiшнiй вигляд внутрiшнiх блокiв таких кондицiонерiв, якi оснащуються повiтропроводами, показаний на мал. 11.


Мал. 11 Зовнiшнiй вигляд внутрiшнiх блокiв кондицiонерiв канального типу, якi оснащуються повiтропроводами.

У товарнiй категорiї 8415 83 00 класифiкуються кондицiонери з холодильною установкою неумонтованою.
Одним з таких товарiв, представлених на ринку кондицiонування, є "фанкойл", мал. 12. Фанкойл (фен-койл, вентиляторний конвектор) - теплообмiнник, до якого подається тепло- або холодоносiй (найчастiше вода) i за допомогою вбудованого вентилятора проганяється повiтря, яке в залежностi вiд температури води або нагрiвається, або охолоджується. Фанкойл є однiєю з найважливiших складових системи центрального кондицiонування повiтря.
Як за своїм зовнiшнiм виглядом, так i за функцiональним призначенням фанкойли нагадують внутрiшнi блоки сплiт-систем, але замiсть зовнiшнього блоку сплiт-системи в фанкойлi використовується водоохолоджувальна машина-чилер, а замiсть фреону - вода, яка подається з чилеру до фанкойлу через систему трубопроводiв.


Мал. 12 Фанкойл

Кондицiонери (сплiт-системи, мультизональнi системи кондицiювання тощо), крiм портативних моноблокових та тих кондицiонерiв, якi не мають холодильної установки (компресора), ввозяться на митну територiю України у розiбраному станi (зовнiшнiй та внутрiшнi блоки вiдокремленi один вiд одного). Класифiкацiю комплектних наборiв систем кондицiювання повiтря необхiдно здiйснювати згiдно Правила 2 (a) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД у товарних пiдпозицiях 8415 10 - 8415 82, а не за окремим товарним кодом (8415 90 00 00), що вiдноситься до частин.
Не складенi компоненти (зовнiшнi або внутрiшнi блоки) в кiлькостi, яка перевищує необхiдну для завершеної установки (декiлькох установок) кондицiювання повiтря, класифiкуються як частини в товарнiй пiдпозицiї, що вiдповiдає цим товарам - а саме за кодом 8415 90 00 00.
7. Тепловi насоси являють собою прилади, якi переносять тепло вiд джерела тепла i, використовуючи додаткове джерело енергiї (наприклад, газ чи електрику), перетворюють його в джерело з бiльш високою температурою.
Для перенесення тепла вiд джерела до теплового насоса i вiд теплового насоса до середовища зазвичай використовується теплопередавальна рiдина.
Iснують два типи теплових насосiв: насос компресiйного типу i насос абсорбцiйного типу.
Тепловi насоси використовуються для опалення примiщень. За своєю структурою бувають нереверсивнi та реверсивнi тепловi насоси.
До товарної позицiї 8415 включаються реверсивнi тепловi насоси (мал. 13), якi розробленi як одна система, оснащенi клапаном для перемикання режиму охолодження/нагрiвання для виконання подвiйної функцiї нагрiвання та охолодження примiщення. В режимi охолодження реверсивний клапан спрямовує гарячу пару пiд високим тиском в теплообмiнник зовнiшнього блока, де тепло, що вивiльнюється пiд час конденсацiї, розсiюється вентилятором у зовнiшньому повiтрi, а потiм зрiджений хладогент потрапляє в теплообмiнник внутрiшнього блока, де вiн випаровується, поглинаючи тепло та охолоджуючи повiтря, яке перемiщується в примiщеннi вентилятором. У режимi нагрiвання, перемикання реверсивного клапана спричиняє змiну напрямку руху хладогента таким чином, що тепло вивiльнюється в примiщеннi.


Мал. 13 Тепловий реверсивний насос, де цифрою 4 зображено реверсивний клапан

Вiдповiдно нереверсивнi тепловi насоси класифiкуються у товарнiй позицiї 8418 згiдно УКТЗЕД.
8. До клiматичного обладнання також вiдносяться iонiзатори повiтря (мал. 14). Iонiзатори повiтря - це пристрої, якi створюють потiк незв'язаних електронiв, якi, з'єднуючись з електрично нейтральними молекулами кисню, iонiзують їх. Використовуються для iонiзацiї повiтря у примiщеннях i класифiкуються у товарнiй позицiї 8543 згiдно з УКТЗЕД.


Мал. 14 Iонiзатори повiтря

28. Обладнання клiткове або пiдлогове для утримання i вирощування птицi 8436 29 00 10
8436 29 00 90
Згiдно з УКТЗЕД у товарнiй пiдкатегорiї 8436 29 00 10 класифiкується обладнання для утримання i вирощування птицi, зокрема обладнання для роздачi кормiв, напоювання птицi, прибирання помету, гнiзда для яйцекладiння тощо.
Таке обладнання iдентифiкується вiдповiдно до пункту (D), пiдроздiлу (II) Пояснень до товарної позицiї 8436 УКТЗЕД.
У товарнiй пiдкатегорiї 8436 29 00 90 класифiкується iнше обладнання, наприклад, зазначене у пунктах (E), (F) пiдроздiлу (II) Пояснень до товарної позицiї 8436.
29. Корпуси машин для автоматичного оброблення iнформацiї з вмонтованими блоками живлення 8473
8504
8544
Згiдно з Примiткою 2 (a) до роздiлу XVI за УКТЗЕД (група 84 та 85) частини, що є виробами, включеними до будь-якої товарної позицiї групи 84 або 85 (крiм товарних позицiй 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 та 8548), у всiх випадках повиннi класифiкуватися у вiдповiдних для них товарних позицiях. Вiдповiдно до Примiтки 2 (c) до роздiлу XVI за УКТЗЕД всi iншi частини (крiм згаданих в Примiтцi 2 (b) класифiкуються вiдповiдно у товарних позицiях 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 або 8538 в залежностi вiд окремого випадку, або, крiм цього, у товарнiй позицiї 8487 чи 8548.
Блоки електроживлення, якi являють собою частини машин для автоматичного оброблення iнформацiї, згiдно з Примiткою 2 (b) до роздiлу XVI за УКТЗЕД повиннi класифiкуватись у вiдповiднiй для них товарнiй позицiї згiдно з УКТЗЕД, оскiльки вони є виробами, включеними до товарної позицiї 8504 (товарна пiдкатегорiя УКТЗЕД 8504 40 30 00, що має текстовий опис "блоки електроживлення, якi використовуються з машинами автоматичного оброблення iнформацiї").
Корпуси машин для автоматичного оброблення iнформацiї класифiкуються у вiдповiдностi до Примiтки 2 (c) до роздiлу XVI УКТЗЕД, а саме - в межах товарної позицiї 8473 згiдно з УКТЗЕД.
Стосовно товару, що являє собою корпус машин для автоматичного оброблення iнформацiї з вмонтованим блоком живлення, складовi компоненти якого є частинами машин для автоматичного оброблення iнформацiї, повiдомляємо, що в даному випадку такий комбiнований товар не може розглядатись як вирiб, призначений для виконання визначеної (конкретної) функцiї (тобто неможливо визначити компонент, що надає виробу основної розпiзнавальної ознаки, саме в силу того, що його складовi компоненти є частинами), та не може класифiкуватись як багатокомпонентний товар iз застосуванням до нього положень Правила 3 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД.
30. Опалубочнi системи для зведення монолiтних залiзобетонних конструкцiй 8480 60 Данi форми використовуються пiд час будiвництва монолiтних (монолiтно-каркасних) будiвель та являють собою модульнi комплекти, що складаються iз вiдповiдних конструктивних елементiв, кiлькiсть та склад яких пiдбирається iндивiдуально вiдповiдно до проекту будiвлi.
На об'єктi будiвництва елементи опалубки монтуються у певнi форми для виготовлення вiдповiдних елементiв будiвельних конструкцiй з залiзобетону (поверху, частини поверху, стiни, колони та iн.). Пiсля застигання будiвельного розчину форма розбирається.
За умовами контрактiв зазначенi форми можуть постачатися як у незiбраному виглядi, тобто монтуються безпосередньо на об'єктi, так i в зiбраному станi, тому що монтаж у заводських умовах дозволяє економити час, мiсце i витрати на будiвельному майданчику.
Також слiд зазначити, що у документах виробникiв дана продукцiя зазначається як: column formwork, wall formwork, slab formwork.
Згiдно з УКТЗЕД у товарнiй позицiї 7308 розглядаються металоконструкцiї та їх частини з чорних металiв, включаючи устаткування для металевих опалубок (товарна пiдпозицiя 7308 40).
У назвi товарної позицiї 8480 УКТЗЕД зазначається, що до неї включаються форми (крiм виливниць) для лиття мiнеральних матерiалiв, а саме для лиття бетонних, цементних або азбестоцементних виробiв (наприклад, плит для стiн), в тому числi ливарнi форми для виготовлення збiрних елементiв будiвельних конструкцiй iз залiзобетону або напруженого бетону. Основною функцiєю ливарної форми є утримання матерiалу в межах заданої форми до моменту його затвердiння.
Таким чином, згiдно з вимогами УКТЗЕД (Основнi правила iнтерпретацiї УКТЗЕД 1 та 2 (a) товар "опалубочнi системи для зведення монолiтних залiзобетонних конструкцiй" класифiкується у товарнiй пiдпозицiї 8480 60.
31. Кухоннi плити 7321
8516 60
Розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричнi апарати побутового використання та їх частини з чорних металiв згiдно з вимогами УКТЗЕД розглядаються у товарнiй позицiї 7321.
У вiдповiдностi з Поясненнями до УКТЗЕД в товарну позицiю 7321 згiдно з УКТЗЕД входить група приладiв, якi задовольняють усiм таким вимогам:
(I) призначаються для одержання i використання тепла з метою обiгрiвання простору, приготування їжi або доведення до температури кипiння;
(II) використовують тверде, рiдке чи газове паливо, але не електрику;
(III) застосовуються в домашньому господарствi або у кемпiнгах.
Також Поясненнями застережено, що в товарну позицiю 7321 згiдно з УКТЗЕД не включаються прилади, в яких для нагрiвання одночасно використовується i електрика (товарна позицiя 8516).
Побутовi електронагрiвальнi прилади згiдно з вимогами УКТЗЕД розглядаються у товарнiй позицiї 8516.
У Поясненнях до товарної позицiї 8516 згiдно з УКТЗЕД зазначено, що, серед iнших товарiв, до неї включаються печi та електроплити, електроплитки, електрокотли варильнi, духовi електрошафи (мармiти), грилi та ростери (наприклад, конвекцiйного типу, з електричним опором, iнфрачервонi, iндукцiйнi високої частоти i комбiнованi газоелектричнi пристрої).
На ринку побутових кухонних плит на сьогоднiшнiй день є три типи плит: газовi, електричнi та комбiнованi - газоелектричнi. Комбiнованi газоелектричнi побутовi плити поєднують в собi елементи, характернi як для газових плит, так i для електричних, а комбiнацiї їх можуть бути рiзноманiтними, наприклад, плита може мати панель для варiння, що функцiонує, використовуючи газ, а духовка може бути електричною; панель для варiння може бути комбiнованою, може мати декiлька газових конфорок, декiлька електричних та електричну духовку; може мати газову конфорку та газову духовку у поєднаннi з функцiєю електричного гриля. Тобто у комбiнованих газоелектричних побутових плитах для приготування продуктiв може використовуватись як газ, так i електрика.
Вiдповiдно до Правила 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД класифiкацiя товарiв у товарних пiдпозицiях, товарних категорiях i товарних пiдкатегорiях здiйснюється вiдповiдно до назви останнiх, а також примiток, якi їх стосуються, з урахуванням певних застережень, положень вищенаведених правил за умови, що порiвнювати можна лише назви одного рiвня деталiзацiї.
Плити кухоннi бiльш конкретно описанi в товарнiй пiдпозицiї 8516 60 згiдно з УКТЗЕД.
Функцiї плит з визначенням типу енергiї обов'язково вказується у технiчному описi приладу.
32. Веб-камери 8525 80 "Веб-камера" (також "web-камера") являє собою цифровий пристрiй, до складу якого зазвичай входять наступнi компоненти: матриця (КМОН або ПЗЗ), об'єктив, оптичний фiльтр, плата вiдеозахоплення, блок компресiї (зжимання) вiдеозображення, центральний процесор, вбудований веб-сервер, ОЗУ, флеш-пам'ять, мережевий iнтерфейс, послiдовнi порти тощо. Деякi камери також можуть бути оснащенi додатковими пристроями (наприклад, детекторами руху, зовнiшнiми датчиками, мiкрофонами тощо).
Веб-камери призначенi для органiзовування вiдеоспостереження, вiдеоконференцiй, вiдеочата i т. п. Вони здатнi в реальному часi (on-line) фiксувати зображення для його подальшої передачi по LAN/WAN/Internet мережi або безпосередньо до автоматичної машини для оброблення iнформацiї (через USB, LPT порти тощо).
Веб-камери здiйснюють знiмання зображення, перетворення його у цифровий формат, компресiю (зжимання) та передачу цифрових даних (вiдеозображення), проте такi камери не мають вмонтованих засобiв для запису зображення.
У вiдповiдностi до вимог УКТЗЕД такi камери вiдповiдають телевiзiйним камерам (камери, що не мають вбудованих засобiв для запису зображення) та класифiкуються (згiдно Правил 1, 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД та з урахуванням пояснень до товарної позицiї 8525 УКТЗЕД) в межах товарної пiдпозицiї 8525 80 УКТЗЕД.
До телекамер товарної пiдпозицiї 8525 80 вiдносяться камери, якi фiксують зображення та перетворюють їх в електронний сигнал, який передається у виглядi вiдеозображення в визначене мiсце за межами камери для перегляду або вiддаленого запису. Такi камери фiксують зображення шляхом його фокусування на свiтлочутливому пристрої, такому як комплiментарний метал-оксид-напiвпровiдник (КМОН) або прилад iз зарядовим зв'язком (ПЗЗ).
До цiєї категорiї апаратури включаються, серед iншого, студiйнi та репортажнi телевiзiйнi камери, камери, що використовуються для промислових або наукових цiлей, в телевiзiйних системах замкнутого типу (для вiдоспостереження), камери для контролю за дорожнiм рухом, камери, що використовуються в кабельному телебаченнi (CCTV), камери, що працюють з машинами для автоматичного оброблення iнформацiї (наприклад, мережевi камери, "комп'ютернi" камери, веб-камери тощо) тощо.
33. Гучномовцi 8518
8527
Гучномовець - це пристрiй для перетворення електричних сигналiв звукових частот в акустичнi коливання з метою вiдтворення звуку (мови, музики тощо). Електричнi сигнали, що подаються до гучномовця, викликають механiчнi коливання його рухомої системи, що супроводжуються випромiнюванням звукових коливань в навколишнє середовище. Гучномовцi за смугою вiдтворювальних частот подiляють на: низькочастотнi, середньочастотнi, високочастотнi та широкосмужнi.
Зазвичай гучномовцi представленi для роздрiбної торгiвлi у вiдповiдному "акустичному оформленнi" (змонтованi в корпусах та можуть мiстити узгодженi трансформатори, пiдсилювачi, регулятори, фiльтри, конденсатори тощо) та вiдповiдно називаються акустичним системами. Такi системи можуть мiстити в одному корпусi один або бiльше (комплект) гучномовцiв в залежностi вiд окремого випадку. Зазвичай гучномовцi, що формують такi комплекти, мають рiзну смугу вiдтворювальних частот (для досягнення "об'ємного" звучання системи).
Акустичнi системи подiляються на "активнi" та "пасивнi" системи, тобто такi, що вiдповiдно мiстять або не мiстять пiдсилювачi звукових частот, тощо.
Акустичнi системи можуть бути представленi:
а) в одному корпусi;
б) в двох корпусах (стереосистеми L+R);
в) в системi корпусiв.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД акустичнi системи (за умови, що головною функцiєю їх загалом залишається функцiя гучномовця) класифiкуються в залежностi вiд будови таких систем, а саме:
- гучномовцi окремi, вмонтованi в корпус, класифiкуються в межах товарної категорiї 8518 21 00;
- комплекти гучномовцiв, вмонтованi в одному корпусi, класифiкуються в межах товарної категорiї 8518 22 00;
- гучномовцi, поданi окремо (без корпусiв), вiдповiдно класифiкуються в межах товарної пiдпозицiї 8518 29 УКТЗЕД.
Акустичнi системи, якi мiстять радiотюнер, класифiкуються в межах товарнiй пiдпозицiї 8527 91 УКТЗЕД (Правило 3 (c) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД).
34. Система домашнього кiнотеатру 8521
8527
"Системи домашнiх кiнотеатрiв" зазвичай складаються з DVD-програвача та акустичної системи та призначенi для вiдтворення зображення (безпосередньо на телевiзiйному приймачi) та звуку (акустична система). Також DVD-програвач або акустична система мiстить пiдсилювач та мiстить або не мiстить радiотюнер (радiоприймач).
"Системи домашнiх кiнотеатрiв", що не мiстять радiотюнер, класифiкуються в товарнiй позицiї 8521.
Проте в системах, що мiстять радiотюнер, функцiї радiоприймача i пристрою вiдтворення вiдеозапису не поєднанi мiж собою, що дає можливiсть використовувати кожну з них самостiйно. Тому оскiльки функцiї радiоприймача i пристрою вiдтворення вiдеозапису є рiвнозначними, класифiкацiя вищезазначеного товару проводиться згiдно з Правилом 3 (c) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД, а саме в товарнiй позицiї 8527.
35. Вiдеопроектори, що дiють за допомогою плоскопанельного дисплея "flat panel display" 8528 69 Вiдеопроектори, в тому числi мультимедiйнi вiдеопроектори (що здатнi вiдтворювати вiдеозображення вiд рiзноманiтних джерел i пристроїв-машин для автоматичного оброблення iнформацiї, DVD-пристроїв, телевiзiйних приймачiв тощо) товарної позицiї 8528, - це пристрої, що дають можливiсть зображенню, зазвичай вiдтвореному на екранi вiдеоприймача, проектуватися на великий екран. Вони можуть мiстити дисплеї з електронно-променевими трубками або плоским екраном, наприклад, цифровi дзеркальнi пристрої (DMD), цифровi пристрої обробки свiтла (DLP), рiдкокристалiчнi дисплеї (РДК), плазмовi i т. д.
У товарнiй пiдкатегорiї 8528 69 10 00 класифiкуються вiдеопроектори, що дiють за допомогою плоскопанельного дисплея (синонiми - екран, матриця), та використовуються з машинами автоматичного оброблення iнформацiї.
Термiн "плоскопанельний дисплей" вiдповiдає тексту мiжнародної основи УКТЗЕД - Комбiнованiй номенклатурi Європейського Союзу англiйською мовою - "flat panel display", французькою мовою - "ecran plat".
Плоскопанельний дисплей означає тонкий екран, виготовлений за спецiальними технологiями. Такi екрани можуть бути електролюмiнiсцентними, на рiдких кристалах (рiдкокристалiчнi), на тонкоплiвкових транзисторах, мiкродзеркальнi тощо.
Такi вiдеопроектори працюють за принципом вiдображення (проекцiювання) зображення, створеного за допомогою машин оброблення iнформацiї шляхом проходження свiтла через плоскопанельний екран (матрицю, дисплей) з зображенням (рiдкокристалiчний екран, англiйською мовою Liquid-crystal display (LCD) або за рахунок вiдбивання свiтла вiд мiкродзеркальної матрицi (екрану, дисплея), що послiдовно освiтлюється основними кольорами (цифрове оброблення свiтла, англiйською мовою Digital light processing (DLP).
Вiдповiдно до вищевикладеного, проектори, якi дiють за допомогою плоскопанельного дисплея, шляхом проходження свiтла (LCD) або вiдбивання свiтла (DLP) через пристрої створення зображення, згiдно Правила 1 та 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД, з урахуванням положень пояснень до товарної позицiї 8528 класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 8528 69 10 00.
Iншi вiдеопроектори, вiдмiннi вiд вищезазначених, класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 8528 69 91 00 або 8528 69 99 00 згiдно УКТЗЕД.
36. Рiдкокристалiчнi панелi та плазмовi панелi 8529 90 92 00
9013 80 20 00
Сучаснi "LCD панелi" та "плазмовi панелi" виготовляються з прийнятими стандартами спiввiдношення сторiн та бувають: звичайнi, iз спiввiдношенням сторiн 4:3 або 5:4 та широкоформатнi (wide), iз спiввiдношенням сторiн 16:10 або 16:9. Розподiльча здатнiсть визначається кiлькiстю пiкселей по горизонталi та вертикалi.
LCD-панель (рiдкокристалiчна панель) представляє собою пристрiй, що включає в себе рiдкокристалiчну матрицю кольорового зображення з фiксуючою рамкою, оснащену або не оснащену електричними з'єднувачами. LCD-панель може мiстити або не мiстити модулi управлiння панеллю - контролер та iнвертор, якi лише забезпечують управлiння та подачу напруги на потрiбний пiксель i лампу пiдсвiчування та не мiстять компонентiв, якi дозволяли б характеризувати цей вирiб як незавершений товар, що має конкретнi функцiї, та може класифiкуватись згiдно з Правилом 2 (a).
LCD-панелi широко використовуються для виробництва як монiторiв, так i телевiзорiв. У разi вiдсутностi специфiчних компонентiв (наприклад, телевiзiйного тюнера) вони не здатнi генерувати зображення та приймати телерадiомовнi сигнали.
Згiдно з Правилом 1 Основних правил iнтерпретацiїї УКТЗЕД з метою класифiкацiї вищезазначеного товару можуть розглядатися, на перший погляд, такi товарнi позицiї: 8531 - "Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад...iндикаторнi панелi...)" та 9013 - "Пристрої на рiдких кристалах...".
Товарна позицiя 8531 згiдно з ГС включає електроустаткування звукове або вiзуальне сигналiзацiйне. Таким чином, для класифiкацiї у цiй позицiї пристрої повиннi бути визначенi як "сигналiзацiйнi". У поясненнях до Гармонiзованої системи до цiєї позицiї досить детально описанi типи "сигналiзацiйних" iндикаторних панелей та характеристики, якi вони повиннi мати, щоб бути включеними до цiєї позицiї. Зокрема, зазначається, що "панелi iндикаторнi та аналогiчнi використовуються (наприклад, в офiсах, готелях i промислових пiдприємствах) для виклику персоналу, вказуючи, де потрiбен цей персонал або послуга, а також для iндикацiї зайнятостi примiщення. Вони включають: iндикатори примiщення; iндикатори числовi; iндикатори для офiсу; iндикатори лiфтовi, панелi iндикаторнi станцiйнi тощо.
У цiй товарнiй позицiї класифiкуються тiльки такi рiдкокристалiчнi панелi, призначення та функцiї яких обмеженi "вiзуальним сигналiзуванням".
Товарна позицiя 9013 згiдно з УКТЗЕД включає тiльки пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше згаданих в iнших товарних позицiях.
Таким чином, вiдповiдно до вищевикладеного, класифiкацiя LCD-панелей проводиться згiдно з Правилами 1, 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД, а саме у товарнiй пiдкатегорiї 9013 80 20 00 з описом: "пристрої на рiдких кристалах з активною матрицею".
Термiн "плазмова панель" (плазмовий модуль, екран) слiд розумiти як безкорпусний пристрiй, до складу якого входить плазмовий матричний модуль для показу зображень з фiксуючою рамкою, оснащений або не оснащений електричними з'єднувачами, що мiстить або не мiстить електроннi модулi управлiння газовими розрядами, що формують зображення.
Такi плазмовi панелi не мiстять жодних специфiчних компонентiв, завдяки яким могли б генерувати зображення або приймати телерадiомовнi сигнали. На теперiшнiй час їх широко використовують для виготовлення плазмових вiдеомонiторiв або телевiзорiв. Плазмова панель вiдрiзняється вiд вiдеомонiтора вiдсутнiстю корпусу, гнiзд для з'єднання системного блоку з монiтором, кнопок управлiння, а вiд плазмового телевiзора - вiдсутнiстю TV-тюнера для прийому телевiзiйних каналiв.
Товарна позицiя 8529 згiдно з УКТЗЕД включає частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528.
Таким чином, згiдно з викладеним вищеописанi плазмовi панелi мають класифiкуватися у товарнiй пiдкатегорiї 8529 90 92 00 згiдно з УКТЗЕД.
37. Лампи розжарювання електричнi загального призначення 8539 22 90 10 Лампи розжарювання електричнi потужнiстю не бiльш як 200 Вт та напругою понад 100 В класифiкуються в товарних пiдкатегорiях 8539 22 90 10 та 8539 22 90 90.
В УКТЗЕД деталiзацiя класифiкацiї товару "Лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльш як 200 Вт та напругою понад 100 В" проведена на нацiональному рiвнi (9-й та 10-й знаки) у вiдповiдностi до законодавства України.
Згiдно з ДСТУ 3623-97 "Лампи електричнi. Термiни та визначення" (Київ, Держстандарт України, 1998):
- "лампа розжарення" - електрична лампа, функцiонування якої базується на принципi дiї теплового випромiнення (джерела свiтла);
- "лампа загального призначення" - освiтлювальна лампа, яку виготовляють серiйно на стандартну напругу електроживлення;
- "лампа спецiального призначення" - електрична лампа спецiальної конструкцiї, яку використовують в особливих умовах чи в установках спецiального призначення.
Вiдповiдно до Пояснень до товарної позицiї 8539 УКТЗЕД лампи розжарювання можуть мати рiзнi форми, наприклад, сферичну (з горловиною або без неї); грушоподiбну чи у формi цибулини; факелоподiбну; трубчасту (пряму чи викривлену); спецiальнi форми для освiтлення, прикрас, новорiчних i рiздвяних ялинок i т. д.
В товарнiй пiдкатегорiї 8539 22 90 10 УКТЗЕД класифiкуються лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльш як 200 Вт та напругою понад 100 В, якi виготовляються серiйно на стандартну напругу електроживлення, незалежно вiд форми i призначенi для освiтлювання, в тому числi лампи для холодильникiв i швейних машин.
38. Крiсло перукарське з мийкою 6910
9401
У деяких випадках цi товари пред'являються до митного оформлення пiд назвою "Крiсло перукарське з мийкою" та декларуються у товарнiй пiдкатегорiї 9402 10 00 00 згiдно з УКТЗЕД.
Вiдповiдно до текстового опису товарної позицiї 9402 "перукарськi крiсла та аналогiчнi крiсла з пристроєм для обертання, нахиляння i пiдiймання" згiдно з УКТЗЕД вiдповiдають перукарськi крiсла та аналогiчнi крiсла з пристроєм для обертання й одночасного пiдняття та нахилу. При цьому табурети для рояля, крiсла-качалки механiчного типу, стiльцi й крiсла, обладнанi пристроями для обертання, пiдняття сидiння та регулювання спинки, класифiкуються в товарнiй позицiї 9401 згiдно з УКТЗЕД як меблi для сидiння.
Зазначенi вироби, якi призначенi для миття волосся голови та використовуються головним чином у перукарнях, не можуть розглядатися як вироби товарної позицiї 9402 при їх класифiкацiї для цiлей митного оформлення. Цi вироби з точки зору товарної номенклатури є виробами, якi складаються з двох компонентiв (складових) - керамiчної раковини на пiдставцi (товарна позицiя 6910) i крiсла (товарна позицiя 9401). Оскiльки вiдсутня товарна позицiя з текстовим описом зазначеного виробу, його класифiкацiя здiйснюється згiдно з вимогами Правила 3 (b) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД. Тобто цей вирiб класифiкується за тим компонентом, який визначає основний характер виробу (товарна позицiя 6910).
При цьому в разi коли крiсло поєднано з раковиною конструктивно, такий вирiб однозначно класифiкується в товарнiй позицiї 6910. Якщо ж крiсло не поєднано з раковиною конструктивно, то раковина класифiкується в товарнiй позицiї 6910, а крiсло - в товарнiй позицiї 9401.
39. Монiтори 8528 51
8528 59
Пiдходи до класифiкацiї монiторiв з роз'ємами D-SUB, DVI-D, DVI-I та мультимедiйним iнтерфейсом HDMI наступнi.
В товарнiй пiдпозицiї 8528 51 класифiкуються монiтори, якi використовуються виключно або головним чином в машинах для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471, в товарнiй пiдпозицiї 8528 59 класифiкуються iншi монiтори.
Класифiкувати вищевказанi монiтори необхiдно таким чином. У товарнiй пiдпозицiї 8528 51 класифiкуються монiтори, якi оснащенi з'єднувачем тiльки типу D-SUB та здатнi приймати сигнал тiльки вiд центрального процесору обчислювальної машини товарної позицiї 8471, а у товарнiй пiдпозицiї 8528 59 одним з'єднувальним гнiздом (наприклад, тип DVI) або комбiнацiєю з'єднувальних гнiзд - (D-SUB + DVI), (D-SUB + HDMI), (D-SUB + DVI + HDMI).
Пiдставою для прийняття такого рiшення є те, що з'єднувачi типiв DVI та HDMI є мультимедiйними. Так, наприклад, через DVI-вхiд монiтора можна пiдключити не тiльки комп'ютер, але й TV-тюнер (наприклад AVerTV DVI Box 1080i), вiдеоплеєр (наприклад, HARMAN KARDON DVD 23) та iншi радiоелектроннi пристрої, що мають DVI-вихiд.
Для вiднесення монiторiв у товарну пiдкатегорiю 8528 51 00 00 необхiдно враховувати всi вимоги з додаткових пояснень:
- здатнiсть приймати сигнал тiльки вiд центрального процесору обчислювальної машини товарної позицiї 8471;
- мати антивiдблискуючу поверхню та часто мати механiзми, що регулюють нахил;
- оснащення особливими роз'ємами, такими як D-SUB;
- вiдстань мiж точками екрану складає 0,41 мм при середньому розширеннi i зменшується при збiльшеннi розширення;
- зазвичай розмiр екрану по дiагоналi 48,5 (19 дюймiв) або менше.
Термiн "зазвичай" означає, що виробниками виробляються монiтори, якi повнiстю вiдповiдають наведеним критерiям, але мають збiльшений розмiр екрану.
Термiн "часто" означає необов'язковiсть застосування цього принципу.
40. Термостати 9032 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання температурою вiдповiдно до Примiтки 7 до групи 90 УКТЗЕД класифiкуються в товарнiй позицiї 9032.
Вiдповiдно до Пояснень УКТЗЕД до товарної позицiї 9032 термостати використовуються, зокрема, для керування температурою в будинках або iнших будiвлях, у печах, плитах, котлах, водяних нагрiвачах, установках для зберiгання в холодi, димоходах i газоходах, парових апаратах або шафах i в iншому промисловому чи лабораторному обладнаннi.
Головними компонентами термостата є: елемент, чутливий до змiни температури; барабан, диск або iнший пристрiй для попереднього завдання потрiбної температури; пристрiй, що включає або спрацьовує, який складається переважно, залежно вiд типу використовуваної передачi (механiчної, електричної або з робочою рiдиною), iз системи важелiв, пружин i т. п., клапана чи електричного вимикача. Цей пристрiй включає сигнал або пристрiй (зазвичай дистанцiйно), такi як клапан подачi пари або гарячої води, пальник котла, повiтряний кондицiонер, вентилятор i т. п., якi регулюють температуру.
Вiдповiдно до Пояснень УКТЗЕД до товарної позицiї 9032 не включаються "термостатичнi" або "термостатнi" випарнi апарати, шафи i т. п., в яких температура пiдтримується постiйною завдяки термостату i якi повиннi класифiкуватися у вiдповiдних товарних позицiях.
Вiдповiдно до Пояснень до товарної позицiї 9032 УКТЗЕД прилади та апаратура для автоматичного регулювання температурою пiдключаються до виконавчого пристрою (насоса, компресора, клапана, пальника печi i т. п.), який вiдновлює запропоноване значення змiнної (наприклад, рiвня рiдини, вимiрюваної в баку, або температури, вимiрюваної в примiщеннi) чи, у випадку запобiжної системи, зупиняє, наприклад, роботу машини або апарата, щодо яких здiйснюється регулювання. Цей пристрiй, зазвичай дистанцiйно керований механiчним, гiдравлiчним, пневматичним або електричним органом керування, повинен включатися до вiдповiдної товарної позицiї (насос або компресор: товарна позицiя 8413 або 8414; клапан: товарна позицiя 8481 i т. п.). Якщо апаратура автоматичного керування комбiнується з виконавчим пристроєм, класифiкацiя цiлого повинна визначатися за Правилом 1 або за Правилом 3 (b) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД.
Вiдповiдно до пункту (III) Загальних положень до Роздiлу XVI Пояснень до УКТЗЕД допомiжнi прилади та апаратура (наприклад, автоматичнi регулятори), поданi разом з машиною чи апаратом, яким вони зазвичай належать, класифiкуються з цiєю машиною чи апаратом, якщо вони спецiально спроектованi для вимiрювання, контролю, керування або регулювання однiєю конкретною машиною чи апаратом (якi можуть бути комбiнацiєю машин або функцiональним блоком). Проте допомiжнi прилади та апаратура, розробленi для вимiрювання, контролю, керування або регулювання декiлькома машинами (одного чи рiзних типiв), включаються до товарних позицiй, якi вiдповiдають цим товарам.
41. Термостати сухоповiтрянi лабораторнi 8419 Термостати з електричним пусковим пристроєм сухоповiтрянi лабораторнi представляють собою шафи з робочою камерою, промiжок мiж стiнками корпуса i камери яких заповнено теплоiзоляцiйним матерiалом, обладнанi блоком управлiння (для автоматичного управлiння процесом регулювання та пiдтримки температури), панеллю живлення (для забезпечення комутацiї мiж робочими елементами) та призначенi для проведення бактерiологiчних, мiкробiологiчних, клiнiчних, вiрусологiчних, бiохiмiчних тощо дослiджень, що використовуються в епiдемiологiчних лабораторiях, науково-дослiдних та медичних установах.
Вiдповiдно до текстового опису товарної позицiї 8419 УКТЗЕД до неї включається обладнання, призначене для нагрiвання або охолодження речовини (твердої, рiдкої чи газоподiбної), яке виконується або для простої змiни температури, або для трансформацiї матерiалiв, що вiдбуває переважно в результатi змiни температури (наприклад, для нагрiвання, варiння, смаження, дистиляцiї, ректифiкацiї, стерилiзацiї, пастеризацiї, пропарювання, сушiння, випаровування, випарювання, конденсацiї чи охолодження), в тому числi агрегати, що використовуються для стабiлiзацiї i консервацiї зневоднюванням бiологiчних речовин, таких як антитоксини, бактерiї, вiруси, плазма i сироватки.
Термостати сухоповiтрянi лабораторнi за своїми характеристиками та призначенням класифiкуються у товарнiй позицiї 8419 згiдно з УКТЗЕД.
42. Вироби - покриття для пiдлоги, виготовленi з деревоволокнистих плит 4411,
4418
У зв'язку з внесенням змiн до Пояснень до УКТЗЕД, що вiдповiдають Поясненням до Гармонiзованої системи версiї 2007 року, повiдомляємо.
Покриття для пiдлоги виготовленi з деревоволокнистих плит, вироблених за технологiєю "сухого способу" (так званi панелi MDF та HDF), що являє собою деревоволокнисту плиту (дошку), на яку нанесена стiйка до зношування плiвка високої густини, армована шаром паперу з нанесеним на нього малюнком, наприклад натурального дерева, паркету або мармуру. Вирiб має на одному короткому та довгому торцi панелi паз та вiдповiдно на протилежних кiнцях - шпунт (система - замок).
Такi покриття для пiдлоги в залежностi вiд товщини виробу класифiкуються в однiй iз пiдпозицiй - 4411 12, 4411 13 або 4411 14 УКТЗЕД.
Покриття для пiдлоги, що виготовленi з кiлькох шарiв, вiдоме як "шаруватi" паркетнi пiдлоговi панелi, у яких основним шаром може бути шар деревоволокнистої плити або шар деревини, який покритий верхнiм, так званим "шаром зношення", що виготовляється з шпону, деревних планок, рейок, якi склеюються або з'єднуються з метою iмiтацiї паркетної пiдлоги, класифiкується у товарнiй позицiї 4418 згiдно з УКТЗЕД.
43. Електроннi сигарети та змiннi картриджi до них 8543,
3824
У зв'язку з прийняттям класифiкацiйних рiшень для товарiв - електроннi сигарети та змiнних картриджiв до них на 46-й та 47-й сесiях Комiтету з Гармонiзованої системи ВМО, повiдомляємо наступне.
Електронна сигарета - працюючий на елементi живлення мiкроелектронний пристрiй, який нагрiває рiдину, що мiстить пропiленглiколь, ароматизатор з никотином або без никотину. Пара, що утворюється, iмiтує традицiйний процес палiння сигарет.
Пристрiй може мати вигляд звичайної сигарети, сигари або люльки для палiння або iншої форми.
Пiд час вдихання потiк повiтря активiзує парогенератор (випарник), в якому вiдбувається нагрiвання рiдини та перетворення її у пару, що нагадує тютюновий дим.
Товар представлено у наборi для роздрiбної торгiвлi, який також мiстить зарядний пристрiй, шнур живлення й набiр запасних патронiв та класифiкується у товарнiй позицiї 8543.
Класифiкацiя змiнних картриджiв для електронних сигарет здiйснюється вiдповiдно до складу рiдини у товарнiй позицiї 3824.
44. Твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї: флеш-накопичувачi, (флешки, usb-flash) та карти пам'ятi (memory card) 8523 51 10 00
8523 51 91 00
8523 51 93 00
8523 51 99 00
Твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї, а саме: флеш-накопичувачi (usb-flash) - запам'ятовуючi пристрої (цифрова пам'ять), якi не є енергозалежними, призначенi для зберiгання будь-якої iнформацiї в цифровому виглядi i пiдключаються до iнших пристроїв за допомогою iнтерфейсу USB (мал. 1) та iнтерфейсу карти пам'ятi (memory card) - компактнi електроннi запам'ятовуючi пристрої, що використовуються для зберiгання цифрової iнформацiї (мал. 2), класифiкуються згiдно з вимогами УКТЗЕД вiдповiдно до Правила 1 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД наступним чином:
- за кодом 8523 51 10 00 УКТЗЕД класифiкуються флеш-накопичувачi та карти пам'ятi, попередньо не записанi. Зазвичай флеш-накопичувачi є самонастроювальними, вiдображаються на пристроях автоматичної обробки iнформацiї як знiмний диск, можуть бути захищенi паролем, мати свiтлодiодний iндикатор, можуть мiстити в собi керiвництво з експлуатацiї (покроковий активатор пристрою вiд фiрми-виробника), деякi можуть мати диск з програмою для установки флеш-накопичувача;
- за кодом 8523 51 91 00 УКТЗЕД класифiкуються флеш-накопичувачi та карти пам'ятi, записанi для вiдтворення явищ, вiдмiнних вiд звуку чи зображення. Наприклад, флеш-накопичувачi, котрi пiдключають до комп'ютера, який пiдключений до мережi Iнтернет, для отримання доступу до веб-сайту iграшкової компанiї, де дiти можуть взаємодiяти з iншими дiтьми, граючись iграшками, або грати в комп'ютернi iгри. Також, як приклад, це можуть бути "ключi" для надання послуг зв'язку (Voice Over IP Messaging);
- за кодом 8523 51 93 00 УКТЗЕД класифiкуються флеш-накопичувачi та карти пам'ятi, записанi для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинно-зчитувальнiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою автоматичної машини для оброблення iнформацiї. Наприклад, пристрої, якi мiстять програмне забезпечення для доступу на визначений сайт, на якому мiститься певна iнформацiя;
- за кодом 8523 51 99 00 УКТЗЕД класифiкуються флеш-накопичувачi та карти пам'ятi записанi. Наприклад, карти пам'ятi, на якi попередньо завантаженi карти країн. Зазвичай такi карти встановлюються та використовуються разом з ручним пристроєм GPS.


Мал. 1


Мал.2

45. Труби з пластмаси "жорсткi" або "гнучкi" 3917 В УКТЗЕД, на рiвнi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв, для товарiв товарної позицiї 3917 проведено деталiзацiю, за якою товари "труби, трубки та шланги" (далi - труби) класифiкуються вiдповiдно як "жорсткi" (товарнi пiдпозицiї 3917 21 - 3917 29) або "гнучкi" (товарнi пiдпозицiї 3917 31 - 3917 39).
Вiдомо з лiтературних джерел, термiн "гнучкiсть" (опiр матерiалiв) - це гнучкiсть стрижня (безрозмiрна величина), що дорiвнює вiдношенню довжини стрижня до мiнiмального радiуса iнерцiї його поперечного перерiзу. Характеризує його здатнiсть чинити опiр повздовжньому згину з врахуванням розмiрiв.
Iснують наступнi види труб:
а) труби полiмернi неармованi, наприклад, з полiетилену чи полiвiнiлхлориду;
б) полiмернi труби, що армуються металом, та згiдно з Основними правилами iнтерпретацiї УКТЗЕД (3 (b)) вiднесенi до труб товарної групи 39 (металопластиковi):
- труби, що армованi металевою фольгою (товщина фольги не бiльше як 0,2 мм);
- труби, що армуються металевою фольгою (товщина фольги бiльш як 0,2 мм);
в) труби змiцненi або оснащенi металевим дротом або смугою.
Полiмернi труби, якi за нормального тиску та температури (200° C) при згинаннi пiд прямим кутом не здатнi вiдновлювати початковий профiль поперечного перерiзу, мають розглядатись за УКТЗЕД як жорсткi труби. Термiн "здатнiсть вiдновлювати початковий профiль" означає, що пiсля процесу згинання труб пiд кутом 900 та повернення труби у початковий стан мiсце згинання на трубi визначити неможливо (не залишається), хоча початковий стан та призначення вони здатнi поновлювати. Наприклад, на шлангах, використовуваних для поливу в побутi, мiсце згинання не залишається.
Тобто жорсткими вважаються пластмасовi труби, при застосування на якi мiнiмальної критичної сили вiдбувається втрата стiйкостi у виглядi повздовжнього згину та руйнування.
46. Крiпильнi вироби будiвельнi (дюбелi) 3925 90 10 00 Вiдповiдно до iнформацiї з енциклопедичних джерел встановлено, що термiн "дюбель" означає крiпильний вирiб, який рiзноманiтними способами закрiплюється в несучiй основi та утримує певну конструкцiю (мал. 1).


Мал. 1

Згiдно з Примiткою 11 (ij) до товарної групи 39 до цiєї групи включаються: фiтинги та крiпильнi комплекти, призначенi для стацiонарного встановлення у/або на дверях, вiкнах, сходах, стiнах або iнших частинах будiвель, наприклад кнопки, ручки, гаки, скоби, гачки для рушникiв, плати для вимикачiв та iншi захиснi плати. Вiдповiдно до Пояснень до товарної позицiї 3925 до неї включаються лише вироби, згаданi в Примiтцi 11 до групи 39.
Враховуючи вищевикладене, товар "дюбель" являє собою крiпильний будiвельний вирiб та класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 3925 90 10 00 згiдно з вимогами УКТЗЕД.
Разом з тим набiр, що складається з пластикового дюбеля та гвинта (гачка тощо) з чорних металiв, вiдповiдно до Правила 3 (b) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД класифiкується в товарнiй позицiї 7318.

47. Баластнi елементи для розрядних ламп (дроселi) 8504 10 20 91
8504 10 80 91
За iнформацiєю, отриманою з довiдкової лiтератури та офiцiйних Web-сайтiв виробникiв товарiв, дроселi - це пускорегулювальна апаратура, що подiляється на електромагнiтну та електронну.
Електромагнiтна пускорегулювальна апаратура, яка призначена для розрядних ламп i трубок, складається з котушки iндуктивностi iз осердям з високоякiсної електротехнiчної сталi (дросель), яку iнколи називають "електромагнiтнi баласти", класифiкується згiдно УКТЗЕД у товарнiй пiдкатегорiї 8504 10 20 91.
В електроннiй пускорегулювальнiй апаратурi, крiм котушок iндуктивностi та конденсаторiв, використовують також напiвпровiдниковi прилади, резистори та iншу елементну базу, завдяки якiй змiнний струм мережi перетворюється за допомогою електронних компонентiв у високочастотний (20 - 100 кГц) струм для включення та живлення розрядної лампи, така апаратура для розрядних ламп i трубок згiдно з УКТЗЕД класифiкується в товарнiй пiдкатегорiї 8504 10 80 91.
В електроннiй пускорегулювальнiй апаратурi, крiм котушок iндуктивностi та конденсаторiв використовують також напiвпровiдниковi прилади, резистори та iншу елементну базу, завдяки якiй змiнний струм мережi перетворюється за допомогою електронних компонентiв у високочастотний (20 - 100 кГц) струм для включення та живлення розрядної лампи. Така апаратура для розрядних ламп i трубок згiдно з УКТЗЕД класифiкується в товарнiй пiдкатегорiї 8504 10 80 91.

48. Пластиковi ковпачки для аерозольних балонiв 8424 90 00 00 На адресу Держмитслужби України надiйшли нижчезазначенi рекомендацiї вiд Комiтету з Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв Всесвiтньої митної органiзацiї про класифiкацiю товару "пластиковi ковпачки для аерозольних балонiв".
"Пластиковi ковпачки для аерозольних продуктiв" для розпилення аерозолiв, якi зображенi на малюнках (мал. 1, 2, 3), використовуються разом з балончиками. Вертикальний активатор (насадка для розпилення) може виготовлятися в рiзних розмiрах та мати рiзний дiаметр для використання. Такi насадки встановлюються на клапан балонiв та використовуються у якостi розпилювача аерозольного продукту.


Мал. 1 Пластиковий ковпачок, вигляд зверху


Мал. 2 Пластиковий ковпачок, вигляд знизу

Класифiкацiю пластикових ковпачкiв для аерозольних балонiв необхiдно здiйснювати на основi рекомендацiй Всесвiтньої Митної Органiзацiї у товарнiй позицiї 8424, а саме у товарнiй пiдкатегорiї 8424 90 00 00 УКТЗЕД.

49. Лазернi iмпульснi системи та рукоятки до лазерних систем (у разi якщо вони постачаються окремо вiд приладiв) 8543 70
8543 90 00
На адресу Держмитслужби України надiйшли нижчезазначенi рекомендацiї вiд Комiтету з Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв Всесвiтньої митної органiзацiї про класифiкацiю товарiв "лазернi iмпульснi системи та рукоятки до лазерних систем (у разi якщо вони постачаються окремо вiд приладiв)".
Лазерна система LightSheer призначена для видалення (епiляцiї) волосся та лiкування доброякiсних пiгментацiй та вен нижнiх кiнцiвок, лiкування судинних уражень, у тому числi ангiом, гемангiом та iнших доброякiсних уражень судин.
Пiд час проведення епiляцiї лазерний промiнь проходить вiд кiнчика волосся до його репродуктивної системи - волосяної цибулини - та руйнує її. За таким же принципом вiдбувається косметичне видалення пiгментних плям, зморшок, поверхневих капiлярних судин, де оптична енергiя поглинається гемоглобiном, що у подальшому призводить до фотокоагуляцiїї судин. Такi лазернi системи використовуються переважно в косметологiчних центрах, спа-салонах, салонах краси тощо.
Також трапляються випадки, коли ручка епiлятора постачається окремо вiд приладу.

а)

б)

Мал. Лазерна iмпульсна система (а) та ручка епiлятора (б) до лазерної системи.

Класифiкацiю лазерних iмпульсних систем необхiдно здiйснювати на основi рекомендацiй Всесвiтньої Митної Органiзацiї у товарнiй позицiї 8543, а саме у товарнiй пiдпозицiї 8543 70 УКТЗЕД.
Класифiкацiю ручок до лазерних iмпульсних систем, у разi якщо вони постачаються окремо вiд приладу, необхiдно здiйснювати у товарнiй позицiї 8543, а саме у товарнiй пiдпозицiї 8543 90 00 УКТЗЕД.

50. Обладнання для пакування та загортання товарiв 8422 30
8422 40
З метою впорядкування питання класифiкацiї обладнання, призначеного для наповнення певних ємкостей та пакування або загортання товарiв, з урахуванням рекомендацiй Секретарiату ВМО повiдомляємо наступне.
Товарна пiдпозицiя 8422 30 включає "Обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящикiв, мiшкiв або iнших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток;..."
Термiни тексту товарної позицiї описують рiзноманiтнi процеси, якi застосовуються до ємкостей, а саме наповнення, закупорювання, закривання, закорковування, наклеювання етикеток. У текстi товарної пiдпозицiї вiдсутнi посилання анi на початкову форму ємкостi, анi на подальше упакування або загортання ємкостi. Iншими словами, припускається, що обладнання цiєї товарної пiдпозицiї тiльки наповнює, закупорює, закриває, закорковує або наклеює етикетки на попередньо виготовленi ємкостi.
Тобто формування ємкостей, яке здiйснюється на лiнiї для пакування товару, знаходиться поза межами визначення "наповнення, закупорювання, закривання... ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток" товарної позицiї 8422 30.
У текстi товарної пiдпозицiї 8422 40 зазначено "iнше обладнання для пакування та загортання товарiв...". Це чiтко вказує, що товарна пiдпозицiя 8422 40 включає все обладнання для пакування та загортання, включаючи машини, якi, окрiм пакування та загортання, також формують ємкостi для наповнення, крiм обладнання товарної пiдпозицiї 8422 30.
Прикладами такого обладнання, що має класифiкуватись у межах товарної пiдпозицiї 8422 40, є лiнiї пакування цигарок (у разi формування пачок пiд час процесу) або лiнiй упаковки (обгортання) готових кондитерських виробiв тощо.
51. Порожниста продукцiя з полiкарбонату 3916 90 10 90
3920
3921
Вироби з полiкарбонату мають в торгiвлi рiзнi найменування, за якими цей товар заявляється до митного оформлення, що вiдображають окремi властивостi цих виробiв (наприклад, полiкарбонат "сотовий" (матерiал виготовлення), листи з полiкарбонату(-iв) (форма, в якiй представлено товар). Використання термiна "сотовi", який вживається у торгiвлi та є некоректним перекладом з росiйської мови, могло призвести до його неоднозначного тлумачення в рамках термiнiв та визначень групи 39 УКТЗЕД. Так, зокрема, "сотовый" означає "свойственный сотам, характерный для них; содержащийся в сотах; то же, что сотовидный т. е. видом напоминающий соты". Отже, таке слово має перекладатись українською мовою як "стiльниковий", пiдкреслюючи тим самим подiбнiсть будови виробу до форми стiльникiв, наприклад, наявнiсть порожнин у масi виробу правильної геометричної форми. Проте словосполучення "стiльниковий полiкарбонат" у торгiвлi вживається рiдко.
Питання класифiкацiї товарiв, що заявляються до митного оформлення як "листи з полiкарбонату "сотовi", вимагає розгляду двох товарних позицiй, якi, на перший погляд, можуть включати такi вироби. З урахуванням структури групи 39, що включає вироби з пластмас, послiдовно мають бути розглянутi товарнi позицiї 3916 та 3920. Вiдповiдно до пояснень до товарної позицiї 3916 до цiєї товарної позицiї включаються, серед iнших товарiв, профiлi фiгурнi. Їх одержують за розмiром, за одну операцiю (звичайно екструзiєю), i вони мають постiйний чи повторюваний поперечний перерiз по всiй довжинi. Порожнистi профiлi фiгурнi мають поперечний перерiз, що вiдрiзняється вiд перерiзу труб, трубок i шлангiв товарної позицiї 3917. Слiд зазначити, що жодних обмежень щодо ширини вказаних виробiв у поясненнях не мiститься. Визначальним критерiєм є наявнiсть певної форми порожнин, розташованих уздовж виробу. Вiдповiдно до Примiтки 8 до групи 39 у товарнiй позицiї 3917 термiни "труби, трубки, шланги" стосуються також трубкових оболонок сосисок, ковбас та iнших плоских труб i трубок, за винятком продукцiї, що має iнший поперечний перерiз, нiж круглий, овальний, прямокутний (довжина якого не бiльш як у 1,5 раза перевищує ширину), або форму правильного багатокутника, яку слiд розглядати не як труби, трубки або шланги, а як фасоннi профiлi.
Таким чином, порожниста продукцiя з полiкарбонату, виготовлена за одну безперервну операцiю шляхом екструзiї, таким чином, що паралельно розташованi верхня та нижня площини виробу роздiленi поперечними елементами, вiдповiдає вимогам товарної позицiї 3916. Такi вироби мають безперервнi порожнини вiд одного краю до iншого, розташованi паралельно по всiй довжинi виробу (мал. 1, 2).


Мал. 1


Мал. 2


Мал. 3

Порожнистi вироби з полiкарбонату мають постiйний поперечний перерiз по всiй довжинi та, зазвичай, рiзну довжину, а у деяких випадках вони можуть мати жолобки, пази або канавки, призначенi для збирання (мал. 3).
Враховуючи, що полiкарбонат - це хiмiчна сполука групи термопластiв, якi представляють собою складнi полiефiри вугiльної кислоти i двоатомних спиртiв, порожнистi вироби з полiкарбонату включаються до товарної пiдкатегорiї 3916 90 10 90.
При цьому стосовно термiна "шаруватi", що також може вживатись в описi товарiв, iнформуємо, що цей термiн означає "який має вигляд пласта; який складається з шарiв" (Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 83.) У даному випадку паралельно розташованi верхня та нижня площини листа не являється шарами у розумiннi цього термiна.
Слiд також взяти до уваги, що виходячи з тлумачення Секретарiатом ВМО понять "plates" (плити), "sheets" (листи) по вiдношенню до таких товарiв, Секретарiат наголошує, що загальною властивiстю подiбних виробiв являється їх плоскiсть, i це визначення не застосовується до порожнистої продукцiї. З урахуванням вимог товарної позицiї 3920 плити, листи та iншi вироби, якi включаються до неї, мають суцiльну монолiтну структуру.
Непорожнистi (суцiльнi) вироби з полiкарбонату, такi, що мають монолiтну структуру, включаються, вiдповiдно, до товарної позицiї 3920 або 3921.

52. Щiтки для склоочисникiв 4016
8512
З метою впорядкування питання класифiкацiї змiнних частин склоочисникiв, а саме каркасних та безкаркасних щiток, повiдомляємо наступне.
Товарна позицiя 8512 включає, серед iнших товарiв, склоочисники.
Вiдповiдно до Примiтки 2 до роздiлу XVI та з урахуванням структури товарної позицiї 8512 частини виробiв товарної позицiї 8512 включаються до цiєї товарної позицiї. Але водночас вiдповiдно до Примiтки 1 (a) до роздiлу XVI до цього роздiлу не включаються вироби для використання в механiчному обладнаннi або в механiчних чи електричних пристроях або для iнших технiчних цiлей з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми (товарна позицiя 4016).
Склоочисники є механiчним або електричним обладнанням, що складається з декiлькох компонентiв, якi забезпечують можливiсть прикрiплення до важеля, виконують функцiю притиснення гумової стрiчки до скла, коригування її положення вiдповiдно до кривизни скла, передачi руху вiд електродвигуна. У той же час гумовi стрiчки являють собою лише один з компонентiв, що використовується у цьому обладнаннi, який виконує безпосередньо функцiю очищення скла, i таким чином, не можуть визначати основний характер виробу.
Таким чином, щiтки для склоочисникiв, каркаснi або безкаркаснi, якi складаються вiдповiдно з каркасу (крiплення) або металевої чи пластмасової пластини (спойлера) та гумової стрiчки у комплектi, являють собою частини склоочисникiв та класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 8512 90 90 90.
Також iнформуємо, що вiдповiдно до Примiтки 1 (a) до роздiлу XVI та з урахуванням рекомендацiй Секретарiату ВМО класифiкацiя змiнних гумових стрiчок для склоочисникiв, якi постачаються окремо, що мiстять, як правило, окремi металевi деталi для закрiплення, здiйснюється у товарнiй позицiї 4016.
53. Свiтлодiоднi освiтлювальнi пристрої 8512
8541
8543
9405
З метою впорядкування класифiкацiї певних пристроїв на LED-свiтлодiодах (освiтлювальнi та вiзуальнi пристрої) iнформуємо про наступне.
Термiн "лампа" у сучаснiй українськiй мовi означає прилад для освiтлення, що має рiзний вигляд i рiзну будову. Таким чином, цей термiн може позначати як освiтлювальний пристрiй певної конструкцiї (наприклад, настiльна лампа), так i прилад, здатний перетворювати тi чи iншi фiзичнi або хiмiчнi процеси у свiтлове випромiнювання (наприклад, газорозрядна лампа, свiтлодiодна лампа).
Свiтлодiод - це напiвпровiдниковий прилад, що перетворює електричний струм в свiтлове випромiнювання.
Таким чином, термiн "свiтлодiодна лампа" (англ. LED lamps) iнодi може застосовуватись у торгiвлi як для позначення окремого конструктивного елемента (дiода), так i для найменування готового виробу, призначеного для освiтлювання.
Класифiкацiя свiтлодiодiв здiйснюється у товарнiй позицiї 8541 за умови, якщо вони являють собою окремi конструктивнi елементи, що є напiвпровiдниковими приладами, якi використовуються у подальшому виробництвi тих чи iнших пристроїв (мал. 1, 2).


Мал. 1, 2

Якщо товар являє собою готовий вирiб, який складається з будь-якої кiлькостi дiодiв як джерела свiтла та iнших компонентiв, якi забезпечують їх функцiонування, то такий товар не розглядається у цiй товарнiй позицiї.
На даний час широко застосовуються пристрої на основi LED-технологiй в галузi автомобiлебудування.
Зокрема, деннi ходовi вогнi (DRL - вiд англiйського daytime running lights) являють собою свiтлодiоднi лампи, якi використовуються тiльки в денний час для полiпшення видимостi автомобiля водiями iнших транспортних засобiв та пiшоходами (мал. 3)


Мал. 3

Такi пристрої мають класифiкуватись у товарнiй позицiї 8512 як "Обладнання електроосвiтлювальне або сигналiзацiйне, що використовується у транспортних засобах" згiдно вимог УКТЗЕД.
Також слiд зазначити, що лампи внутрiшнього освiтлення, призначенi для автомобiлiв, такi як плафони (лампи для стелi), стiннi лампи, лампи освiтлення пiднiжки, лампи сигналiзацiї положення дверей тощо, в яких використовуються свiтлодiоди, включаються до товарної позицiї 8512 згiдно УКТЗЕД.
Дiоднi лампи з цоколем класифiкуються у товарнiй позицiї 8543 згiдно з УКТЗЕД як "Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi групи 85 не описанi або не зазначенi" (мал. 4, 5).


Мал. 4, 5

У разi якщо освiтлювальне обладнання на основi LED-технологiй є закiнченим виробом i оснащене вимикачами, тримачами, штепселями, трансформаторами тощо, воно має класифiкуватися згiдно з вимогами УКТЗЕД у товарнiй позицiї 9405 (мал. 6, 7).


Мал. 6, 7

Свiтлодiоднi стрiчки представляють собою гнучку тонку друковану плату великої довжини на котрiй впаянi з одного боку дiоди та резистори, а з iншого боку наявна самоклейна основа. Такi стрiчки у разi необхiдностi (для зручностi) розрiзаються на сегменти бiля мiсць для спаювання. Для пiдключення такої стрiчки потрiбен блок живлення та контролер. Хоча такi вироби i є незакiнченими, проте вони вважаються такими, в якi умонтоване джерело свiтла, i мають класифiкуватися у товарнiй позицiї 9405 (мал. 7, 8).


Мал. 7, 8

54. Свiтлодiоднi (LED) дисплеї (табло) 8531
8528
З метою впорядкування класифiкацiї свiтлодiодних дисплеїв (LED screen, LED display) iнформуємо про наступне.
Згiдно з УКТЗЕД до товарної позицiї 8531 "Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530" включаються все електричне устаткування, використовуване з метою сигналiзацiї, незалежно вiд того, використовується звук для подавання сигналу (дзвоники, зумери, свистки i т. п.) чи свiтлова iндикацiя (лампи, заслiнки, свiтнi числа i т. п.), а також незалежно вiд того, працює воно вiд руки (наприклад, двернi дзвоники) чи автоматично (наприклад, сторожовi сигналiзатори).
До такого обладнання, серед iншого, належать панелi iндикаторнi та аналогiчнi. Вони використовуються (наприклад, в офiсах, готелях i промислових пiдприємствах) для виклику персоналу, вказуючи, де потрiбен цей персонал або послуга, а також для iндикацiї зайнятостi примiщення. Вони включають:
(1) Iндикатори примiщення. Являють собою великi панелi з номерами, що вiдповiдають кiлькостi кiмнат. У разi натискання на кнопку в якому-небудь примiщеннi висвiчується вiдповiдний номер або вiн вiдображається пiд час вiдкидання створу чи заслiнки.
(2) Iндикатори числовi. Сигнали з'являються у виглядi освiтлених знакiв на лицьовому боцi невеликої коробки; у деяких апаратах цього типу механiзм виклику спрацьовує у разi набирання номера телефону. Є також iндикатори годинникового типу, в яких числа указуються стрiлкою, що перемiщається по шкалi.
(3) Iндикатори для офiсу, наприклад, якi вказують, зайнятий чи вiльний спiвробiтник конкретного кабiнету. Деякi типи iндикаторiв висвiчують просто iндикацiю "увiйдiть" або "зайнято" за бажанням особи, що займає це примiщення.
(4) Iндикатори лiфтовi. Вони показують на пiдсвiченiй панелi, де знаходиться лiфт, а також напрямок перемiщення.
(5) Апаратуру телеграфну машинного вiддiлення для суден.
(6) Панелi iндикаторнi станцiйнi, що показують платформи та час вiдправлення i прибуття потягiв.
(7) Табло для перегiнних маршрутiв, футбольних стадiонiв, кегельбанiв i т. п.
Товарна позицiя 8531 включає свiтловипромiнювальнi дiоди, використовуванi головним чином як цифровi та/або алфавiтно-цифровi сигнали, або iндикаторнi панелi, зробленi, наприклад, з комiрок або рiзноманiтних свiтлодiодiв. Кожен знак мiстить визначену кiлькiсть свiтлодiодiв у виглядi компонентiв, або дискретних, або приєднаних до одного мiкрочипа. Цi пристрої монтуються на друкованiй платi з генератором/декодером. Кожна цифра або група цифр покрита напiвпрозорим матерiалом, який пiдсилює iнтенсивнiсть свiтлових точок, утворюваних дiодами для формування цифр або лiтер залежно вiд iмпульсу, прикладеного до схеми вхiдним сигналом.
Таким чином, для класифiкацiї товарiв у товарнiй позицiї 8531 свiтлодiоднi пристрої повиннi бути визначенi як "сигналiзацiйнi", призначення та функцiї яких обмеженi "вiзуальним сигналiзуванням".
Свiтлодiоднi дисплеї призначенi для вiдтворення зображень та мають можливiсть трансляцiї рiзних медiа даних - текстовi повiдомлення, графiка, анiмацiя та вiдеозображення класифiкуються у товарнiй позицiї 8528.
Функцiнальними можливостями таких екранiв є:
- динамiчна повноколiрна вiдеореклама високої якостi;
- можливiсть прямої теле- та/або вiдеотрансляцiї;
- висока якiсть зображення i висока роздiльна здатнiсть;
- модульна конструкцiя вiдеоекранiв - можливiсть "нарощування" вiдеоекранiв (збiльшення розмiрiв);
- забезпечують виключно високу яскравiсть i стiйкiсть до погодних умов, дозволяє використовувати в умовах вулицi при сонячному свiтлi;
- висока яскравiсть i контрастнiсть зображення;
- висока надiйнiсть та довговiчнiсть;
- можуть забезпечувати отримання рiзноманiтних сигналiв з рiзних джерел;
- можливiсть об'єднання вiдеоекранiв в мережу i управлiння ними з єдиного центру.
55. Нiкелевi сплави 7502 20 00 00
7503 00 90 00
7505 12 00 00
7505 22 00 00
7506 20 00 00
7507 12 00 00
7508 10 00 00
7508 90 00 00
Примiткою 5 (a) до роздiлу XV УКТЗЕД визначено що: "сплав недорогоцiнних металiв класифiкується як сплав того металу, вмiст якого переважає за масою всi iншi метали сплаву".
Примiтками до товарних пiдпозицiй 1 (a) та 1 (b) до групи 75 УКТЗЕД визначається вiдмiннiсть мiж нелегованим нiкелем та нiкелевими сплавами. Для вiднесення сплавiв до нiкелевих достатньо виконання хоча б однiєї з умов примiток до пiдпозицiй 1(b), а саме:
i) вмiст кобальту понад 1,5 %;
ii) вмiст за масою принаймнi одного з iнших елементiв перевищує граничний вмiст, наведений у таблицi; або
iii) загальний вмiст iнших елементiв, окрiм нiкелю i кобальту, становить за масою понад 1 %.
56. Холодильне обладнання та визначення термiна "мiсткiсть" холодильного обладнання 8418 10
8418 21
8418 30
8418 40
8418 50
Холодильне та морозильне обладнання за принципом розморожування подiляються на обладнання iз краплинним розморожуванням, розморожуванням у ручному режимi та iз системою "No Frost", яка вiдрiзняється вiд iнших систем примусовою циркуляцiєю повiтря та наявнiстю необхiдних для здiйснення процесу видалення льоду додаткових пристосувань.
Виробники холодильно-морозильної технiки зазвичай використовують кiлька позначок мiсткостi холодильних агрегатiв, наприклад:
1. Об'єм загальний (брутто) - це внутрiшнiй об'єм холодильного агрегату в лiтрах, який вимiрюється без вiднiмання всiх зазорiв та заглиблень на внутрiшнiй поверхнi шафи i на внутрiшнiй панелi дверей, що не придатнi для зберiгання продуктiв та вираховується за об'ємом рiдини, залитої у камеру холодильного агрегату, за умови, що дверi зачиненi, а всi приналежностi, що знiмаються (полки, пристосування), вийнятi.
2. Об'єм корисний (нетто) - це внутрiшнiй об'єм холодильного агрегату в лiтрах, який вимiрюється з вiднiманням всiх зазорiв та заглиблень на внутрiшнiй поверхнi шафи i на внутрiшнiй панелi дверей, що не придатнi для зберiгання продуктiв, фактично об'єм, доступний для користування.
В холодильному та морозильному обладнаннi з однаковими габаритними розмiрами та рiзною системою розморожування корисний об'єм (нетто) може вiдрiзнятися на 10 - 15 %, тобто не є постiйною величиною. Зменшення корисного об'єму може бути обумовлено також наявнiстю додатково встановлених вентиляторiв для полiпшення циркуляцiї повiтря та швидкого i рiвномiрного охолодження камер холодильного агрегату та iншого додаткового обладнання. У холодильних агрегатiв, якi не мають морозильного вiддiлення, об'єм загальний та об'єм корисний вiдрiзняються незначно, наприклад на об'єм наявних полиць. Виробники холодильно-морозильного обладнання постiйно працюють над удосконаленням конструкцiї обладнання з метою збiльшення корисного об'єму (нетто) iз збереженням iнших технiчних характеристик.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД класифiкацiя холодильно-морозильного обладнання здiйснюється в залежностi вiд мiсткостi (англ. - capacity).
За результатами аналiзу пiдходiв митних адмiнiстрацiй рiзних країн до класифiкацiї холодильно-морозильного обладнання та iнших документiв, якi мiстять пояснення щодо трактування рiзних характеристик об'єму холодильно-морозильного обладнання, з'ясовано, що термiн "capacity" трактується як внутрiшнiй об'єм холодильного агрегату в лiтрах, який вимiрюється без вiднiмання всiх зазорiв та заглиблень на внутрiшнiй поверхнi шафи i на внутрiшнiй панелi дверей, що не придатнi для зберiгання продуктiв, тобто вiдповiдає об'єму загальному (брутто). Це пов'язано з тим, що пiд час роботи холодильного агрегату охолодженню пiдлягає весь внутрiшнiй простiр камери, включаючи полицi, ящики, додатковi пристосування (вентилятори), зазори i заглиблення, в основу розрахункiв технiчних характеристик встановлюваних компресора, конденсатора, випарника, енергоспоживання покладається загальний об'єм (брутто).
Враховуючи вищезазначене, а також те, що об'єм загальний (брутто) сталий та завжди вказується у технiчному паспортi на обладнання, для класифiкацiї морозильного та холодильного обладнання згiдно з УКТЗЕД слiд використовувати об'єм загальний (брутто), а саме його бiльший технiчний параметр.
57. Тепло- та звукоiзоляцiйний матерiал на основi скловолокна 7019 39 00 00 У зв'язку iз набранням чинностi рiшення Комiтету з Гармонiзованої системи ВМО щодо класифiкацiї тепло- та звукоiзоляцiйного матерiалу на основi скловолокна, у виглядi рулонiв та внесенням вiдповiдних змiн до Компендiуму класифiкацiйних висновкiв слiд враховувати наступне. Вiдповiдно до пiдходiв Комiтету з ГС у товарнiй пiдкатегорiї 7019 39 00 00 класифiкуються тепло- та звукоiзоляцiйнi рулоннi матерiали на основi скловолокна (скловати), якi виготовленi з непаралельно (хаотично) розташованих скляних волокон, з'єднаних за допомогою синтетичної зв'язувальної речовини. У виробах, виготовлених за такою технологiєю, неможливо вiдокремити окремi волокна, не пошкодивши цей вирiб
58. Стрiчки (шланги) для крапельного поливу 3917 Стрiчки (шланги) для крапельного поливу являють собою пластиковi труби з iнтегрованими (вклеєними або звареними термiчним способом) крапельницями (водяними емiтерами). Зовнiшнiй вигляд стрiчки для поливу показаний на малюнку.

Зображення має графiчний характер. Не наводиться.

Стрiчки (шланги) для крапельного поливу вiдповiдають критерiям, зазначеним у примiтцi 8 до групи 39 УКТЗЕД, та класифiкуються у товарнiй позицiї 3917 залежно вiд характеристик стрiчок/шлангiв, iз застосуванням Основного правила iнтерпретацiї 1, 6 та примiтки 8 до групи 39 УКТЗЕД.
Секретарiатом Комiтету з Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв надано роз'яснення вiд 05.02.2008 N L09000 про класифiкацiю стрiчки (шлангiв) для крапельного поливу у товарнiй позицiї 3917.

59. Електричнi свинцевi (свинцево-кислотнi) акумулятори 8507 10 20,
8507 20 20,
8507 10 80,
8507 20 80
Однiєю iз особливостей класифiкацiї свинцевих електричних (свинцево-кислотних) акумуляторiв у товарнiй позицiї 8507 є їх деталiзацiя на:
1) акумулятори, що працюють на рiдкому електролiтi (товарнi категорiї 8507 10 20 та 8507 20 20);
2) iншi акумулятори, що працюють на iншому, крiм рiдкого, електролiтi (товарнi категорiї 8507 10 80 та 8507 20 80).
1. Свинцевi акумулятори, що працюють на рiдкому електролiтi, зображенi на малюнках. Цi акумулятори класифiкуються у товарних категорiях 8507 10 20 та 8507 20 20 згiдно з УКТЗЕД.
Зображення має графiчний характер. Не наводиться.
Принцип роботи свинцевих електричних акумуляторiв ґрунтується на електрохiмiчних реакцiях мiж свинцевими електродами та пластинами iз двооксидом свинцю у водному розчинi сiрчаної кислоти.
Розчин, що складається iз води та сiрчаної кислоти, є рiдким електролiтом. У цей електролiт не додаються загусники, якi здатнi утворювати гель. Цей електролiт вiльно рухається, як рiдина, всерединi (мiж електродами) акумулятора та не поглинається адсорбуючими пластинам.
Ознаки, якi вiдносять акумулятори до таких, що працюють на рiдкому електролiтi:
1) цi акумулятори можуть бути оснащеними пробками, тобто мають отвори для заливання електролiту та води. У акумуляторах з напругою 12 Вольт таких отворiв є шiсть. Конструктивно пробки, як правило, виготовляються окремо для кожного отвору, але є моделi акумуляторiв, в яких цi пробки нероз'ємно розмiщенi на однiй площi;
3) рiдкий електролiт, зокрема його агрегатний стан, рiвень, рухливiсть тощо, можна спостерiгати через боковi напiвпрозорi стiнки або заливнi отвори акумулятора;
2) акумулятори з рiдким електролiтом не захищенi вiд витiкання цього електролiту. Таким чином, цi акумулятори чутливi до орiєнтацiї.
Свинцевi кислотнi акумулятори, якi постачаються виробником без рiдкого електролiту (сухозарядженi акумулятори), але якi призначенi для роботи на рiдкому електролiтi, також класифiкуються у товарних категорiях 8507 10 20 та 8507 20 20 згiдно з УКТЗЕД.
2. Свинцевi акумулятори iншi, тобто тi, що працюють не на рiдному електролiтi. Цi акумулятори класифiкуються у товарних категорiях 8507 10 80 та 8507 20 80 згiдно з УКТЗЕД.
До таких акумуляторiв, зокрема, вiдносяться моделi акумуляторiв, у яких електролiт позбавлений рухливостi в поглинаючих (адсорбуючих) матерiалах або гелях (наприклад, змiшаний, тобто загущений iз сполуками кремнiю). В таких акумуляторах електролiт захищений вiд витiкання, тому їх експлуатацiя можлива в будь-якому положеннi. Цi акумулятори не призначенi для обслуговування, тобто вони не мають отворiв для доливання дистильованої води i їх конструкцiя є герметичною.
На даний час найпоширенiшим є виготовлення акумуляторiв, у яких електролiт позбавлений рухливостi, що ґрунтується на:
1) AGM-технологiї (Absorbent in Glas Mat tecnology). Технологiя AGM передбачає застосування просоченого електролiтом пористого (адсорбенту) iз скловолокна. Пористий скловолоконний матерiал, iз якого виготовляється сепаратор, заповнює простiр мiж пластинами акумулятора. Мiкропори цього матерiалу заповненi електролiтом не повнiстю. Вiльний об'єм використовується для рекомбiнацiї водню та кисню з наступним утворенням води, що забезпечує експлуатацiю таких акумуляторiв без вiдповiдного обслуговування (без доливання дистильованої води).
Приклади акумуляторiв, що виготовленi по AGM-технологiї, показанi на малюнках. Звертаємо увагу, що тип технологiї виготовлення акумулятора може бути зазначеним на його корпусi.
Зображення має графiчний характер. Не наводиться;
2) GEL-технологiї. Ця технологiя виготовлення акумуляторiв передбачає застосування в якостi електролiту загущеного розчину сiрчаної кислоти у виглядi гелю. Для отримання гелю, зокрема, застосовують сполуки кремнiю, алюмiнiю тощо (силiкагель, алюмогель). Гель - це густа маса, що нагадує желе. Цiєю масою i заповнюється простiр всерединi акумулятора. Конструкцiя GEL-акумуляторiв герметична, вони не призначенi для обслуговування (доливання води).
60 перетворювачi термоелектричнi   Згiдно лiтературних джерел, наприклад, Сосновський А. Г., Столярова Н. I., "Вимiр температур" М. 1970 - термопара це датчик температури, що складається з двох з'єднаних мiж собою рiзнорiдних електропровiдних елементiв (зазвичай з металевих провiдникiв, або з напiвпровiдникiв). Дiя термопари заснована на ефектi Зеебека (термоелектричний перетворювач). Якщо контакти (зазвичай спаї) провiдникiв, що утворюють термопару (їх часто називають термоелектроди), знаходяться при рiзних температурах, то в ланцюзi термопари виникає термоелектрорушiйна сила, величина якої однозначно визначається температурами гарячого та холодного контактiв i природою матерiалiв, застосованих в якостi термоелектродiв. У поєднаннi з електровимiрювальними приладами мiлiвольтметром, потенцiометром i т. п.) термопара утворює термоелектричний термометр.
Товар - "Positherm вставка, тип В, (Pt 6-30% Rh/Pt), IPTS68)" (далi - "Positherm вставка") складається з захисного металевого ковпачка, захисної кварцової трубки, керамiчного корпусу, мiнерального iзолятора, пластикового тримача, мiдних контактiв та платинородiєвого дроту, який має спай (термоелектричний перетворювач) в зонi захисного ковпачка.
"Positherm вставка" призначена для впресування в захисну картонну вогнетривку гiльзу. Згiдно пояснень до товарної позицiї 9025 (Пояснення до УКТЗЕД) пiдпункт (ii) пункту (5) роздiл (В) до цiєї товарної позицiї включаються, крiм iншого, термометри i пiрометри на термопарах на основi того принципу, що нагрiв стику двох рiзних електричних провiдникiв спричинює виникнення електрорушiйної сили, пропорцiйної температурi. Зазвичай використовуються такi комбiнацiї металiв: платина зi сплавом родiю i платини; мiдь зi сплавом мiдi i нiкелю; залiзо зi сплавом мiдi i нiкелю; сплав нiкелю з хромом зi сплавом нiкелю з алюмiнiєм.
Таким чином, "Positherm вставка", яка є перетворювачем термоелектричним (термопара) i призначена для використання для вимiрювання температури розплавiв рiдких металiв (у складi вимiрювальної системи) згiдно Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД 1 та 6 класифiкується в товарнi пiдкатегорiї 9025 19 80 10.
61 Арматура трубопровiдна   За кодами 8481 80 61 00, 8481 80 63 00 та 8481 80 69 00 згiдно з УКТЗЕД класифiкуються тiльки засуви.

Засув - запiрна трубопровiдна арматура, у якiй запiрний, чи регулюючий елемент перемiшується перпендикулярно (упоперек) до осi потоку робочого середовища.
Засуви широко застосовуються на бiльшостi технологiчних i транспортних трубопроводiв, в системах житлово-комунального господарства, газо- i водопостачання, нафтопроводах об'єктах енергетики та iнше. Приклад зовнiшнього вигляду та внутрiшньої будови засува показанi на малюнках 1 та 2.

Мал. 1. Зовнiшнiй вигляд засува Мал. 2. Схема внутрiшньої будови засува

За кодами 8481 80 71 00, 8481 80 73 00 та 8481 80 79 00 згiдно з УКТЗЕД класифiкуються клапани запiрнi (приклад, показаний на малюнку 3).

Клапан - вид арматури в якiй перекривальний (регулювальний) елемент зворотно-поступально перемiщується паралельно до осi потоку робочого середовища, що проходить через прохiдний перетин.

Мал. 3. Запiрний клапан у розрiзi

За кодом 8481 80 81 00 згiдно з УКТЗЕД класифiкуються крани (приклади кранiв показаний на малюнку 4).

Крани - вид арматури, в якiй перекривальний (регулювальний) елемент, що має форму тiла обертання (наприклад, форму кулi, конуса) або частини його з отвором для пропускання потоку робочого середовища, повертається навколо власної осi, довiльно розташований вiдносно напрямку потоку, що проходить через прохiдний перетин.

а. б.
Мал. 4. Кульовий (а.) та конiчний (б.) крани.

За кодом 8481 80 85 00 згiдно з УКТЗЕД класифiкуються затвори дисковi або заслiнки (приклад дискового затвору показаний на малюнку 5).

Затвор має перекривальний (регулювальний) елемент у формi диска з дiаметром, що приблизно дорiвнює внутрiшньому дiаметру трубопроводу. При перекриттi потоку робочого середовища диск затвору повертається навколо осi.


Мал. 5. Затвор (заслiнка) дисковий поворотний

За кодом 8481 80 87 00 згiдно з УКТЗЕД класифiкуються клапани мембраннi (приклад показаний на малюнку 6).

Мембраннi клапани є безсальниковою арматурою, в якiй мембрана використовується як чутливий елемент-пiдислювач чи перекривальний елемент, а також як елемент герметизацiї мiсць з'єднання корпусних деталей, шпинделя, штока вiдносно зовнiшнього середовища. Мембраннi клапани можуть використовуватися у хiмiчних виробництвах. Цi клапани мiнiмiзують ризик потрапляння токсичних, їдких речовин тощо у навколишнє середовище.


Мал. 6. Схема будови мембранного клапана

62 Вироби iз жерстi штампованi для виробництва консервної банки 7326
8309
При класифiкацiї за УКТЗЕД товарiв, виготовлених iз жерстi, якi можуть декларуватись при митному оформленнi як - "дно консервної банки", "заготовки О-подiбної форми з ребрами жорсткостi, для виробництва жерстяної банки", "кiнцi для закривання банок" i т.п. виникають певнi складнощi.
Вiдповiдно до задекларованої назви, товари - "дно (або денце) консервної банки", "заготовки О-подiбної форми" призначенi для закривання жерстяних банок. Товари не мiстять пристроїв для вiдкривання та являють собою плоскi О-подiбнi вироби, що мають спецiальну конструкцiю, а саме, рельєф для запобiгання деформацiї корпусу, ребра жорсткостi, завиток та iн., i слугують для закупорювання банки.
При цьому, товари можуть використовуватись, як кришки, так i денця. У торгiвлi цi вироби зазначаються як - "кiнцi" (наприклад, англiйською - "Canends" або "Tinplateendsforcan").
Згiдно з вимогами УКТЗЕД згаданi вироби класифiкуються в залежностi вiд ступеню обробки виробу:
- як штампованi заготовки, вiдповiдно до матерiалу виготовлення, наприклад у товарнiй позицiї 7326. Цi товари можуть бути виготовленi методом штампуванням, однак без подальшого оброблення, у виглядi О-подiбних штампованих заготовок, якi потребують додаткових операцiй - утворення завитка та нанесення речовини для ущiльнення з метою утворення готового виробу;
як товари, що представленi до митного оформлення у виглядi штампованих круглих виробiв, з пiдiгнутими краями - завитком (пiдгинання виконано на спецiальних станках, пiсля операцiї штампування), якi можуть постачатись iз нанесеними речовинами, призначеними для ущiльнення країв консервних банок при їх закриваннi "кiнцями", такi товари класифiкуються згiдно з УКТЗЕД у товарнiй позицiї 8309 як - "кiнцi для закривання банок" (мал. 1).
Мал.1 Кiнцi (денце i кришка) банки:
а - форма кiнцiв: 1 - поле; 2 - завиток; 3 - западина кiнця; 4 - бомбажне кiльце; 5 - кiльце жорсткостi; б - послiдовнiсть виготовлення кiнцiв: I - заготовка; II - вiдштампований кiнець; III - кiнець пiсля пiдвивання; IV - завиток з рiдкою пастою; V - завиток з пiдсушеною пастою; 1 - паста в рiдкому станi; 2 - плiвка пасти пiсля сушiння
63 Бинти медичнi еластичнi стрiчковi 3005
6307
Бинти медичнi еластичнi стрiчковi виготовляються з трикотажного полотна, застосовуються для профiлактики та лiкування варикозного розширення вен, вивихiв, розтягнень, набрякiв, травматичних ускладнень, для профiлактики тромбозу та емболiї пiд час оперативного втручання. Цi вироби можуть мати необробленi або обробленi шляхом обметування краї, постачатись разом з фiксувальними клiпсами (мал.1, 2) або без них.

Мал.1.

Мал.2.

Згiдно з правилом 1 Основних правил iнтерпретацiї УКТ ЗЕД (ОПI) для юридичних цiлей класифiкацiя товарiв проводиться виходячи з найменування товарних позицiй i вiдповiдних примiток роздiлiв чи груп. Вiдповiдно до пункту V пояснень до правила 1 ОПI тексти товарних позицiй i примiтки до роздiлiв чи груп є прiоритетними, тобто враховуються в першу чергу для класифiкацiї товару.

Вiдповiдно до тексту до товарної позицiї 3005 до неї включаються вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад, перев'язувальнi вироби, липкий пластир, гiрчичники), просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасованi для роздрiбної торгiвлi для застосування у медицинi, зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї.

У поясненнях до товарної позицiї 3005 визначено, що до неї включаються такi вироби, як вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби, виготовленi з текстильних матерiалiв, паперу, полiмерних матерiалiв та iн., просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами (протизапальними, антисептичними та iн.), призначенi для застосування в медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї.

Вата i марля для перев'язування, бинти та iн., не просоченi або не покритi фармацевтичними речовинами, також включаються до товарної позицiї 3005 за умови, що вони призначенi винятково (це може бути зазначено, наприклад, на етикетцi чи на спецiальному вкладишi) для безпосереднього продажу споживачу (приватним особам, лiкарням i т.д.) без перепакування для застосування у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї.

З урахуванням вищевикладеного бинти медичнi еластичнi стрiчковi, не просоченi або не вкритi фармацевтичними речовинами, але розфасованi для роздрiбної торгiвлi для кiнцевого споживача, класифiкуються у товарнiй позицiї 3005.

Згiдно з примiткою 1(е) до роздiлу ХI УКТ ЗЕД до нього не включаються вироби товарної позицiї 3005.

Бинти еластичнi стрiчковi, не просоченi або не вкритi фармацевтичними речовинами, не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, призначенi або не призначенi для медичних цiлей, розглядаються як текстильнi вироби роздiлу ХI УКТ ЗЕД. Класифiкацiя таких бинтiв здiйснюється у вiдповiдностi до примiтки 7 до роздiлу ХI (товарнi позицiї 6002, 6003 (див. також пояснення до цих товарних позицiй), 6307).

Слiд зазначити, що виробниками, як бинти медичнi еластичнi, можуть також презентуватись вироби, якi по сутi виконують функцiї еластичних трикотажних пiдтримувальних виробiв (пов'язок) для певної частини тiла або певного суглобу (мал. 3, 4, 5).


Мал.3.

Мал.4.

Мал.5.

Подiбнi вироби у разi вiдсутностi у них просочення або покриття фармацевтичними речовинами, незалежно вiд форми упаковки (для роздрiбної торгiвлi чи нi), класифiкуються у товарнiй позицiї 6307 у вiдповiдностi до примiтки 7 до роздiлу ХI та пункту 26 пояснень до цiєї товарної позицiї.

64 Роздiльники (хрестики) для плитки 3925 Роздiльники (хрестики) для плитки (мал.1а,б) -це пластиковi вироби у формi хрестикiв, якi використовуються для рiвномiрного укладення керамiчної плитки з метою забезпечення рiвномiрних однакових швiв.
Мал.1 (а,б)

Згiдно з Примiткою 11 (ij) до групи 39, товарна позицiя 3925 охоплює серед iншого фiтинги та крiпильнi, комплекти, призначенi для стацiонарного встановлення у/або на дверях, вiкнах, сходах, стiнах або iнших частинах будiвель, наприклад, кнопки, ручки, гаки, скоби, гачки для рушникiв, плати для вимикачiв та iншi захиснi плати.
Оскiльки роздiльники (хрестики) використовуються при укладаннi плитки на стiнах або пiдлозi i їх зазвичай не знiмають зi стiн або пiдлоги по завершеннi робiт, такi роздiльники (хрестики) можна розглядати як вироби призначенi для стацiонарного встановлення згiдно з Примiткою 11 (ij) до групи 39.
Такi роздiльники (хрестики) встановлюють разом з плиткою на пiдлозi або стiнi щоб забезпечити рiвну вiдстань мiж плитками. Порожнину мiж плиткою разом з роздiльниками заповнюють спецiальним розчином (затиркою). Вiдповiдно цi вироби можна вважати стацiонарно встановленими.
Вiдповiдно до викладеного, роздiльники (хрестики) для плитки необхiдно класифiкувати у товарнiй позицiї 3925 згiдно вимог УКТЗЕД. Даний пiдхiд до класифiкацiї пiдтверджується роз'ясненням Секретарiату Всесвiтньої митної органiзацiї.

65 Серветки просоченi спиртовим розчином 30
33
34
38
До товарної позицiї 3005, вiдповiдно до текстового опису, включаються вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад, перев'язувальнi вироби, липкий пластир, гiрчичники), просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасованi для роздрiбної торгiвлi для застосування у медицинi, зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї.

Згiдно з поясненнями до товарної позицiї 3005 до неї включаються такi вироби, як вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби, виготовленi з текстильних матерiалiв, паперу, полiмерних матерiалiв та iн., просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами (протизапальними, антисептичними та iн.), призначенi для застосування в медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї.

Цi вироби включають вату, просочену йодом чи метилсалiцином та iн., рiзноманiтнi попередньо обробленi перев'язувальнi матерiали, попередньо обробленi припарки (наприклад, припарки з гiрчицi та лляного насiння), лiкарськi лейкопластири i т.д. Вони можуть бути в куску, дисках чи у будь-якiй формi.

Вата i марля для перев'язування (як правило iз бавовни, яка всмоктує), бинти та iн., не просоченi або не покритi фармацевтичними речовинами, також включаються до цiєї товарної позицiї за умови, що вони призначенi винятково (це може бути зазначено, наприклад, на етикетцi чи на спецiальному вкладишi) для безпосереднього продажу споживачу (приватним особам, лiкарям i т.д.) без перепакування для застосування у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї.

До товарної позицiї 3808 включаються дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв.

Вiдповiдно до пункту IV пояснень до товарної позицiї 3808 дезiнфекцiйнi засоби являють собою речовини, що знищують або незворотньо iнактивують небажанi бактерiї, вiруси чи iншi мiкроорганiзми зазвичай на неживих об'єктах.

Проте, до цiєї товарної позицiї включаються засоби гiгiєни та бактерiостатичнi засоби (бактериостатики - речовини, яким притаманна властивiсть тимчасово призупиняти розмноження бактерiй. Пригнiчуючи розмноження хвороботворних мiкробiв в органiзмi людини або тварин, бактеристатичнi речовини дiють як лiкувальнi препарати. (матерiали з Вiкiпедiї).

Окремо слiд зазначити, що спирт етиловий для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi класифiкується у 22 групi. Проте, рiзниця мiж 22 групою та 30 i 38 полягає в тому, що в 30 i 38 групах допускається просоченiсть матерiалу дiючою речовиною (по якiй i проводиться класифiкацiя), в 22 групi такий товар має бути в "чистому" виглядi.

Враховуючи, що спирти етиловий чи iзопропiловий мають як дезiнфiкуючi так i бактерiостатичнi якостi, класифiкуватись товар "серветки пропитанi спиртами" може як в 30, так i в 38 групах.

Серветки, тампони i подiбнi вироби виготовленi з текстильних матерiалiв, паперу, полiмерних матерiалiв та iн., просоченi спиртами, що дiє як протизапальний або бактерiостатичний препарат (в тому числi i дезинфiкуючий), з доповненням або без доповнень фармацевтичних речовин (просоченi або покритi протизапальними, антисептичними речовинами та iн.), та мають вiдповiдну реєстрацiю та маркування для призначення застосування в медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, класифiкуються за призначенням у 30 групi.

Серветки, тампони i подiбнi вироби виготовленi з текстильних матерiалiв, паперу, полiмерних матерiалiв та iн., просоченi спиртами, що мають як дезiнфiкуючi так i бактерiостатичнi якостi, та не мають вiдповiдного маркування для призначення застосування в медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, у вiдповiдностi до Правила 3в) Основних правил iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв класифiкуються у 38 групi.

Окрiм того, слiд враховувати, що цiль використання наведена на упаковцi товару - очищення шкiри, або обробка шкiрних покривiв не являється лiкувальною, та не має бактерiостатичної дiї, а має гiгiєнiчну i дезiнфiкуючу мету застосування.

Серветки, тампони i подiбнi вироби виготовленi з текстильних матерiалiв, паперу, полiмерних матерiалiв та iн., просоченi спиртами з доповненнями, наприклад, поверхнево-активних речовин, косметологiчних речовин та iн., призначенi для гiгiєни або для технiчних цiлей класифiкуються у вiдповiдних товарних позицiях (33, 34 групи та iн.).

 
(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з листами Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 08.04.2014р. N 8135/7/99-99-24-01-03-17, вiд 29.05.2014р. N 12539/7/99-99-24-02-03-17, вiд 19.06.2014р. N 14418/7/99-99-24-02-03-17, листами Державної фiскальної служби України вiд 28.07.2014р. N 533/7/99-99-24-02-03-17, вiд 03.02.2015р. N 3333/7/99-99-25-04-03-17)

 

Додаток 4

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
щодо класифiкацiї згiдно з вимогами УКТЗЕД моторних транспортних засобiв

N
з/п
Назва товару Код товару Методологiя класифiкацiї
1. Машини для виконання сiльськогосподарських, садових або лiсогосподарських робiт 8701 10 00 00 Вiдповiдно до Пояснень до товарної позицiї 8432 до цiєї товарної позицiї включаються машини незалежно вiд виду тяги, застосовуванi замiсть ручних iнструментiв для виконання сiльськогосподарських, садових або лiсогосподарських робiт. Машини, включенi до цiєї товарної позицiї, можуть буксируватися тваринною тягою чи транспортним засобом (наприклад, трактором) або можуть монтуватися на будь-якому транспортному засобi (наприклад, на тракторi або на шасi з кiнною тягою). (У цьому контекстi вираз "трактор" стосується i до трактора, керованого водiєм, що йде поруч).
Деякi сiльськогосподарськi, садовi чи лiсогосподарськi машини (наприклад, плуги i борони) призначаються винятково для приєднання до трактора, за допомогою з'єднувального пристрою (який має чи не має механiзм пiдiймання). Iншi машини (наприклад, фрезернi культиватори) приводяться в дiю вiд вала, що має загальне призначення, вiдбору потужностi трактора. Такi машини начiпляються i замiняються в польових умовах, у лiсi або на дворi ферм. Усi цi машини включаються до цiєї товарної позицiї, навiть якщо вони постачаються з трактором (незалежно вiд того, чи змонтованi вони на тракторi чи нi). Сам трактор включається до товарної позицiї 8701.
Також до цiєї товарної позицiї включаються самохiднi сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi машини, у яких ходова частина i робоча машина утворюють єдиний нероздiльний блок (наприклад, моторнi плуги).
До численних машин цiєї товарної позицiї, серед iншого, вiдносяться розпушувачi, культиватори, полiльники i мотики, що застосовуються для обробiтку ґрунту, знищення бур'янiв або вирiвнювання ґрунту пiсля оранки або ж у процесi вегетацiї сiльськогосподарських культур. Цi машини зазвичай мають горизонтальну раму з розмiщеними на нiй у декiлька рядiв рiзними робочими iнструментами (лемешами, дисками, зубцями i т. п.), якi можуть бути закрiпленi жорстко (нерухомо) або пружно на фiксованому мiсцi або пересувними i можуть бути змiнними.
Вiдповiдно до Примiтки 2 до групи 87 УКТЗЕД у цiй групi термiн "трактори" означає транспортнi засоби, призначенi головним чином для буксирування чи штовхання iнших транспортних засобiв, пристроїв i вантажiв, незалежно вiд того, мають вони чи нi допомiжнi пристосування, у поєднаннi з основним застосуванням трактора, для перевезення iнструментiв, насiння, добрив тощо. Машини та робочi iнструменти, якi сконструйованi для установлення на тракторах товарної позицiї 8701 i розглядаються як взаємозамiнне устаткування, належать до вiдповiдних товарних позицiй, навiть у разi, коли вони постачаються разом з трактором, незалежно вiд того, встановленi вони на ньому чи нi.
До цiєї товарної позицiї також включаються трактори, що керуються водiєм, який iде поруч. Вони являють собою невеликi сiльськогосподарськi трактори, що мають одну ведучу вiсь з установленими на неї одним чи двома колесами; як i звичайнi трактори, вони призначенi для роботи з взаємозамiнними начiпними знаряддями, що мають привiд вiд вала вiдбору потужностi загального призначення. Як правило, на них немає сидiння, а керування здiйснюється за допомогою двох рукояток. Проте у деяких типах є одно- чи двоколiсний заднiй вiзок з сидiнням для водiя.
Сiльськогосподарське устаткування, призначене для навiшення на трактори як змiнне устаткування (плуги, борони, культиватори i т. п.), вiдноситься до вiдповiдних товарних позицiй, навiть якщо воно на момент подання встановлено на тракторi. У таких випадках тяговий транспортний засiб включається окремо до товарної позицiї 8701.
Враховуючи вищевикладене, трактор, керований водiєм, що йде поруч, має класифiкуватися в товарнiй пiдкатегорiї 8701 10 00 00 згiдно з УКТЗЕД.
2. Трактори 8701 Вiдповiдно до Примiтки 2 до групи 87 термiн "трактори" означає транспортнi засоби, призначенi головним чином для буксирування чи штовхання iнших транспортних засобiв, пристроїв i вантажiв, незалежно вiд того, мають вони чи нi допомiжнi пристосування, у поєднаннi з основним застосуванням трактора, для перевезення iнструментiв, насiння, добрив, тощо. Машини та робочi iнструменти, якi сконструйованi для установлення на тракторах товарної позицiї 8701 i розглядаються як взаємозамiнне устаткування, належать до вiдповiдних товарних позицiй, навiть у разi, коли вони постачаються разом з трактором, незалежно вiд того, встановленi вони на ньому, чи нi.
В товарнiй позицiї 8701 товарнi пiдпозицiї 8701 10, 8701 20, 8701 30 мають застереження щодо класифiкацiї: 8701 10 - трактори, що керуються водiєм, який йде поруч; 8701 20 - трактори колiснi для напiвпричепiв; 8701 30 - трактори гусеничнi. Всi iншi трактори вiдносяться до товарної пiдпозицiї 8701 90.
Враховуючи Правила 1, 6, у товарних категорiях 8701 90 11 - 8701 90 50, назва яких описана як трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв, що керуються водiєм, який iде поруч) та трактори для лiсового господарства, колiснi, також є застереження, що, крiм тракторiв, призначених для сiльськогосподарських робiт або для сiльського господарства, в цих товарних категорiях не можуть класифiкуватись iншi трактори, крiм призначених виключно для сiльськогосподарських робiт та лiсового господарства.
В Поясненнях до товарної позицiї 8701, в пiдзаголовку "трактори, оснащенi iншим устаткуванням" є пояснення щодо розмежування тракторiв, призначених для промислового знаряддя, яке при митному оформленнi класифiкується окремо, та сiльськогосподарського трактора.
Вiдповiдно до Пояснень до товарних категорiй 8701 90 11 - 8701 90 39 в цих товарних категорiях класифiкуються трактори, спецiально призначенi виключно для сiльськогосподарських робiт та лiсового господарства, якi, виходячи з їх конструкцiї та устаткування, використовуються у сiльськогосподарських, садiвничих та лiсiвницьких цiлях. Цi трактори характеризуються:
- обмеженою максимальною швидкiстю (зазвичай не бiльше 25 км/год. на автомагiстралi);
- оснащенi гiдравлiчним пристроєм, що дозволяє пiдiймати або опускати сiльськогосподарське знаряддя;
- мають пристрiй вiдбору потужностi, який дозволяє використовувати потужнiсть двигуна для приведення в дiю iнших машин та знаряддя (наприклад, бурякозбиральний комбайн, молотарку, силозбиральний комбайн, тощо).
В поясненнях до товарної категорiй 8701 90 11 - 8701 90 39 є посилання до Примiтки 2 групи 87 та вказано, що трактори, класифiкованi в цих категорiях, можуть характеризуватися певними модифiкацiями, що дозволяє їм поряд з виконанням свого основного призначення, здiйснювати буксирування сiльськогосподарських i лiсогосподарських машин, знаряддя тощо, тобто, трактори, у вiдповiдностi з застереженням Примiтки 2 повиннi класифiкуватись за основним застосуванням.
В товарнiй категорiї 8701 90 90 класифiкуються всi iншi трактори, якi з причин застереження в назвi товарних категорiй 8701 90 11 - 8701 90 39 та Примiтки 2 до групи 87, а також Пояснень до цих товарних категорiй не вiдносяться до тракторiв, спецiально призначених для використання в сiльськогосподарських цiлях.
3. Багатоцiльовi моторнi транспортнi засоби 8703
8704
Моторнi транспортнi засоби (далi - МТЗ) за призначенням подiляються на такi основнi групи: пасажирськi, вантажнi, спецiальнi. Деякi пасажирськi МТЗ характеризуються певними ознаками, якi свiдчать про те, що вони сконструйованi для перевезення пасажирiв, а не для перевезення вантажiв. Такi ознаки враховуються лише у випадку, коли МТЗ має повну масу не бiльш як 5 т i має єдиний замкнутий внутрiшнiй простiр, який включає одну зону для водiя i пасажирiв i другу зону, яка може бути використана для перевезення як пасажирiв, так i вантажiв. До цiєї групи МТЗ вiдносяться "багатоцiльовi транспортнi засоби" (multipurpose vehicles англiйською, або vehicules polyvalents - французькою), наприклад, транспортнi засоби типу "фургон", автомобiлi для активного вiдпочинку (sport utility vehicle - SUV, деякi автомобiлi з кузовом типу "пiкап".
Багатоцiльовi транспортнi засоби можуть класифiкуватись згiдно з вимогами УКТЗЕД у товарнiй позицiї 8703 або 8704 в залежностi вiд конструктивних особливостей транспортного засобу.
Багатоцiльовий транспортний засiб типу фургон ("вантажопасажирський автомобiль-фургон") означає транспортний засiб, що має максимально 9 мiсць для сидiння (включаючи водiя), внутрiшнiй простiр якого може без конструктивних змiн використовуватись для перевезення як людей, так i вантажiв (багажу).
"Конструктивними змiнами" вважаються такi змiни конструкцiї салону автомобiля, якi здiйсненi шляхом виконання спецiальних операцiй, наприклад, розрiзання, зварювання, свердлення, та якi не передбаченi конструкцiєю автомобiля, розробленою заводом-виробником.
Кузов, випущений заводом виробником для конкретної моделi моторного транспортного засобу (кузови типу легкових автомобiлiв, кузови типу фургон, призначенi для перевезення пасажирiв), конструктивно виробляються в одному варiантi та обов'язково мають мiсця для крiплення сидiнь (наприклад отвори, направляючi або спецiальнi пристосування для встановлення сидiнь). Такi мiсця, отвори i пристосування, якi можуть бути використанi для крiплення або встановлення сидiнь, вважаються "доступними".
"Недоступними" вважаються мiсця, отвори, пристосування для встановлення сидiнь, якi саме завод-виробник обладнує таким чином, щоб запобiгти їх використанню, наприклад, шляхом заварювання, наварювання на них стикових накладок або встановлення подiбних нерухомих деталей (елементiв, якi не можуть бути знятi за допомогою звичайних iнструментiв, наприклад, викрутки чи ключiв).
У разi наявностi в МТЗ доступних мiсць, отворiв, пристосувань для встановлення сидiнь такi МТЗ не вважаються вантажними.
МТЗ, випущений заводом-виробником у вiдповiдностi до товарознавчої експертизи у вантажному варiантi шляхом закриття доступних мiсць для крiплення сидiнь будь-якими матерiалами, якi знiмаються за допомогою звичайних iнструментiв i, таким чином, являються доступними, вважається вантажопасажирським або пасажирським.
Одним з основних елементiв автомобiля є кузов. Кузови автомобiлiв можуть бути 1-, 2-, 3-об'ємнi. Кузов 1-об'ємний складається з об'єднаних в одне цiле пасажирського вiддiлення i вiддiлень для двигуна та багажу. Кузов 2-об'ємний складається з двох об'ємiв: один - для двигуна, другий - для розмiщення пасажирiв i багажу. Кузов 3-об'ємний складається з трьох об'ємiв: один для двигуна, другий - для розмiщення пасажирiв, третiй для багажу.
МТЗ з 2- або 3-об'ємними кузовами легкових автомобiлiв класифiкуються згiдно з вимогами УКТЗЕД у товарнiй позицiї 8703, наприклад, седан, хетчбек, унiверсал, iнша назва: вантажопасажирський кузов автомобiля типу фургон, купе, кабрiолет тощо. На базi зазначених кузовiв iснують комбiнованi типи кузовiв легкових автомобiлiв, наприклад, ландо, лiмузин, фаетон-унiверсал тощо. МТЗ, побудованi на основi цих комбiнованих кузовiв, також вiдносяться до товарної позицiї 8703.
МТЗ з 1-об'ємним закритим автомобiльним кузовом типу фургон виготовляються з короткою, середньої довжини та довгою колiсною базою, з каркасними або несучим кузовом, з рiзною висотою кузова. За конструкцiєю капоту МТЗ бувають з капотом, без капоту або напiвкапотними.
В залежностi вiд конструктивних особливостей внутрiшнього простору МТЗ типу фургон можуть бути виготовленi заводом-виробником у наступних модифiкацiях, а саме: призначенi для перевезення пасажирiв (пасажирськi); призначенi для перевезення вантажiв (вантажнi); призначенi для перевезення пасажирiв i вантажiв (багатоцiльовi транспортнi засоби).
Пасажирськi МТЗ типу фургон в залежностi вiд кiлькостi мiсць для сидiння класифiкуються в товарнiй позицiї 8702 або 8703 (автобуси, мiкроавтобуси). Такi транспортнi засоби типу фургон завжди мають вiкна в бокових панелях, сидiння для пасажирiв, внутрiшнє оздоблення салону притаманне для салонiв, призначених для перевезення пасажирiв.
Вантажнi МТЗ типу фургон класифiкуються у товарнiй позицiї 8704.
Конструктивнi ознаки багатоцiльових транспортних засобiв з кузовом типу фургон, якi враховуються при класифiкацiї в товарнiй позицiї 8703 або 8704, наводяться у поясненнях до вiдповiдних товарних позицiй.
Багатоцiльовi МТЗ з кузовом типу фургон, з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 тонн, являють собою автомобiлi, внутрiшнiй простiр яких без конструктивних змiн може бути використаний для перевезення пасажирiв i вантажiв (багажу). Такi транспортнi засоби мають два або бiльше рядiв сидiнь, простiр салону умовно (без перегородки) або за допомогою стацiонарної перегородки роздiлений на двi зони, одна зона призначена для водiя та пасажирiв, iнша зона призначена для перевезення вантажiв або багажу та класифiкуються в товарнiй позицiї 8703.
Моторнi транспортнi засоби типу фургон, з одним переднiм рядом сидiнь (кiлькiсть мiсць бiля водiя не бiльше 2-х) з суцiльнометалевим кузовом i єдиним внутрiшнiм простором, якi зазвичай мають повну масу транспортного засобу не бiльш як 5 тонн класифiкуються в товарнiй позицiї 8704 згiдно з УКТЗЕД за умови одночасного виконання вимог:
a) внутрiшнiй простiр моторного транспортного засобу не має стацiонарно встановлених мiсць для сидiння пасажирiв та пристосувань для їх крiплення чи встановлення, не має пристроїв безпеки та мiсць для їх встановлення (наприклад, ременiв безпеки або мiсць для їх крiплення i пристосувань для встановлення ременiв безпеки), за винятком сидiнь типу лавок уздовж бортiв автомобiля, якi складаються, також без пристроїв безпеки та мiсць для їх встановлення, в заднiй зонi позаду водiя i переднiх пасажирiв. Пiд мiсцями для встановлення сидiнь або ременiв безпеки вважаються мiсця, в якi можуть бути закрiпленi пристосування для встановлення пристроїв безпеки або встановленi сидiння;
b) вiдсутнiсть вiкон в двох бокових панелях задньої частини кузова (вiдстань вiд спинки сидiння водiя до задньої стiнки автомобiля). Вiкнами у МТЗ вважаються отвори iз склом або отвори, закритi вставками з iнших матерiалiв за допомогою болтiв, шляхом заварювання тощо;
c) вiдсутнiсть в зонi задньої частини кузова ознак комфорту i внутрiшнього оздоблення (килимове покриття, вентиляцiя, внутрiшнє освiтлення, попiльнички та iнше).
Однак, автомобiлi типу фургон товарної позицiї 8704 з одним рядом сидiнь (водiй та поряд не бiльше двох пасажирiв), можуть мати наступнi конструктивнi ознаки:
a) простiр салону позаду водiя може бути без перегородки;
b) в заднiй частинi кузова можуть бути в наявностi дверi з вiкнами;
c) в бокових панелях кузова можуть бути дверi з вiкнами (дверi можуть бути з рiзних сторiн кузова);
d) вантажна частина кузова може мати освiтлення;
e) в разi вiдсутностi дверей, в заднiй панелi* кузова може бути вiкно.
____________
* Задньою панеллю кузова вважається задня стiнка кузова.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД мiсця для сидiнь вважаються присутнiми, якщо МТЗ обладнаний доступними мiсцями для крiплення сидiнь (отвори, пристосування для встановлення сидiнь на анкерному крiпленнi тощо).
Моторнi транспортнi засоби з 1-об'ємним кузовом меншi за розмiрами порiвняно iз транспортними засобами типу фургон випускаються наступних видiв: мiкровен, мiнiвен i мультивен. Такi автомобiлi характеризуються майже вертикальною спинкою сидiнь i бiльшою порiвняно з легковими автомобiлями висотою салону, мають до 7 - 9 мiсць для сидiння, салон, що трансформується (сидiння складаються або знiмаються), класифiкуються у товарнiй позицiї 8703 згiдно з вимогами УКТЗЕД.
До багатоцiльових транспортних засобiв також вiдносяться автомобiлi для активного вiдпочинку (sport utility vehicle - SUV), деякi автомобiлi з кузовом типу пiкап.
Моторнi транспортнi засоби для активного вiдпочину (SUV), якi використовуються виключно для спортивних заходiв, зазвичай мають кузов типу унiверсал, систему повного приводу, високий дах i високий клiренс, що обумовлює їх здатнiсть виконувати рiзнi функцiї, не властивi для легкових автомобiлiв - перевезення великої кiлькостi пасажирiв та габаритних вантажiв, буксирування важких причепiв, рух поза дорогами загального користування.
Деякi автомобiлi (SUV), якi базуються на рамнiй платформi, вiдносяться до легких вантажiвок. Пiдходи до класифiкацiї таких транспортних засобiв для активного вiдпочинку викладенi у поясненнях до товарної позицiї 8703 i 8704.
Моторнi транспортнi засоби з кузовом типу пiкап являють собою автомобiлi з кузовом несучого типу або рамнi та закритою кабiною (одинарною, подвiйною або полуторною), призначеною для перевезення пасажирiв, i вiдкритою або закритою бортовою платформою, призначеною для перевезення вантажiв. МТЗ з кузовом пiкап, якi мають одинарну кабiну (один ряд сидiнь), класифiкуються у товарнiй позицiї 8704. Пiдходи до класифiкацiї МТЗ з кузовом пiкап, якi мають полуторну або подвiйну кабiну та обладнанi бiльше нiж одним рядом сидiнь, викладенi у поясненнях до товарної позицiї 8703.
Змiни в конструкцiї автомобiля, виконанi пiсля його виробництва та продажу (демонтаж сидiнь та їх накриття, замiна пiдлоги, зняття засобiв безпеки або пристосувань для крiплення засобiв безпеки, закриття вiкон заглушками за допомогою болтiв або заварюванням тощо), не призводять до змiни категорiї транспортного засобу з пасажирського моторного транспортного засобу (вантажопасажирського) на вантажний при класифiкацiї для цiлей митного оформлення незалежно вiд того, чи зазначенi цi змiни в свiдоцтвi про реєстрацiю чи нi.
Невiдповiднiсть вiдомостей, наведених у свiдоцтвi про реєстрацiю транспортного засобу iз зазначенням категорiї "вантажного автомобiля" та встановлених за результатами митного огляду, коли МТЗ має ознаки товарної позицiї 8703, не може бути пiдставою для класифiкацiї в товарнiй позицiї 8704.
Визначення типу, моделi транспортного засобу, року його виготовлення, комплектностi, укомплектованостi, повної маси, робочого об'єму двигуна, iнших характеристик, визначальних для класифiкацiї МТЗ згiдно УКТЗЕД, проводиться на пiдставi поданих документiв та результатiв митного огляду МТЗ, включаючи огляд iдентифiкацiйних табличок, номерних площадок кузовiв (шасi), номерних панелей та табличок (наклейок), додаткових носiїв iнформацiї, наявних на МТЗ, з обов'язковим фотографуванням МТЗ з вiдображенням тих конструктивних особливостей, якi є визначальними для класифiкацiї МТЗ згiдно з УКТЗЕД.
Для однозначної класифiкацiї транспортних засобiв необхiдно використовувати технiчну документацiю заводу-виробника автомобiля iз зазначенням кiлькостi мiсць для сидiння, сертифiкати або аналогiчнi документи, виданi уповноваженим органом країни-виробника.
До документiв, що видаються заводом-виробником на новi автомобiлi, вiдносяться: iнструкцiя з експлуатацiї автомобiля, документ, що надається виробником та мiстить повну технiчну характеристику МТЗ ("сертифiкат вiдповiдностi заводу-виробника" з додатками, наприклад, "Notice Descriptive des Vehicules Automobiles" ("Опис типiв транспортних засобiв"), сервiсна книжка та iнша офiцiйна iнформацiя заводу-виробника.
У випадку коли є розбiжностi у наданих до митного оформлення документах та/або результати митного огляду не дають однозначної вiдповiдi про кiлькiсть мiсць для сидiння моторного транспортного засобу, задекларованого як вантажний (наприклад, у заднiй зонi транспортного засобу позаду мiсця для водiя, наявнi мiсця для можливого крiплення або встановлення сидiнь та/або засобiв безпеки (пасiв безпеки тощо)), а декларантом не наданi документи вiд заводу-виробника про те, що автомобiль конструктивно виготовлений заводом-виробником у вантажному варiантi, такi автомобiлi класифiкуються у товарнiй позицiї 8703 за УКТЗЕД.
Транспортнi засоби, якi нiколи не були зареєстрованi з метою постiйного або тимчасового користування, але внаслiдок стихiйного лиха, пожежi, утоплення тощо мають пошкодження не властивi для нових транспортних засобiв, та потребують вiдновлення або ремонту, не вважаються новими транспортними засобами, оскiльки за iнформацiєю Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики (Державна система сертифiкацiї УкрСЕПРО) сертифiкуються як такi, що використовувались. Вiдсутнiсть документiв про реєстрацiю транспортного засобу, який за результатами митного огляду визначений як такий, що використовувався, свiдчить про надання до митного оформлення неповної або недостовiрної iнформацiї. Неподання митному органу документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення а також подання недостовiрної iнформацiї регулюються вiдповiдними статтями Митного кодексу України.
Вiдповiдно до пункту 1.5 наказу Мiнiстерства юстицiї України та Фонду державного майна України вiд 24.07.2009 N 1335/5/1159 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства юстицiї України та фонду державного майна України вiд 24.11.2003 N 142/5/2092" методика товарознавчої експертизи також застосовується у разi класифiкацiї МТЗ за УКТЗЕД. Згiдно з пунктом 6.6 цього наказу визначення типу МТЗ, типу його кузова здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв, 1958 року з поправками 1995 року", а також Директив Європейського Союзу, еквiвалентних Правилам Європейської економiчної комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй (далi - Правила ЄЕК ООН). Правила ЄЕК ООН iз додатками є складовою частиною Угоди 1958 року.
Вищевикладене стосується виключно класифiкацiї моторних транспортних засобiв та не вiдноситься до визначення перелiку єдиних технiчних приписiв, що будуть застосовуватись Україною для МТЗ, предметiв, обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, що реєструються i вводяться в дiю в Українi як нацiональнi стандарти у вiдповiдностi до наказу Мiнiстерства транспорту України вiд 21.05.2001 N 301 "Про затвердження порядку визначення перелiку єдиних технiчних приписiв, що будуть застосовуватись Україною, для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах".
4. Автомобiлi-самоскиди 8704 Автомобiлi-самоскиди, в залежностi вiд компоновки шасi, проходимостi, за параметрами осьового навантаження та зовнiшнiх габаритiв, подiляються на: дорожнi, тобто якi можуть рухатись по дорогах загального користування; пiдвищеної проходимостi, рух яких допускається по дорогах загального користування та у кар'єрах; позашляховi, якi можуть рухатись лише поза межами дорiг загального користування, тобто призначенi для використання на бездорiжжi.
Автомобiлi-самоскиди товарної пiдпозицiї 8704 10 за УКТЗЕД призначенi для використання на бездорiжжi (поза межами дорiг загального користування), а саме: для вивезення породи з мiсць вiдкритої розробки корисних копалин у кар'єрах; для вивезення вугiлля, руди, породи у шахтах, рудниках, тунелях; для перевезення будiвельних матерiалiв - пiску, гравiю та iнших матерiалiв при будiвництвi дорiг, аеропортiв, портiв тощо.
Рух таких автомобiлiв-самоскидiв по дорогах загального користування заборонений внаслiдок масово-габаритних або швидкiсних обмежень, конструктивних особливостей. Цi самоскиди використовують для транспортування вантажу на невелику вiдстань.
Автомобiлi-самоскиди, розрахованi для роботи у вiдкритих кар'єрах, оснащенi кузовами ковшового типу i не мають бортiв, що вiдкриваються. Роль заднього борта виконує пiднята задня частина кузова, можливий варiант, коли все дно кузова пiднято вверх. Кузов самоскида виконаний з мiцного сталевого листа. Передня частина кузова самоскида висунута над кабiною водiя для захисту кабiни вiд камiння. В деяких випадках кабiна водiя може складати лише половину ширини самоскида.
Автомобiлi-самоскиди, розрахованi для роботи у шахтах, рудниках або тунелях, з кузовами з нижнiм розвантаженням, можуть не мати кабiни або висунутої вперед захисної частини кузова.
У конструкцiї самоскидiв, призначених для використання на бездорiжжi, зазвичай не використовують листовi ресори для амортизацiї, тобто вiдсутня залежна пiдвiска осей (axle suspension). Цi самоскиди мають жорстке шасi-раму або шасi з шарнiрно-зчленованою рамою. Гiдропневматична або комбiнована пiдвiска незалежних осей забезпечує комфортнi умови руху автомобiля у складних дорожнiх умовах, оскiльки пiд час наїзду колес автомобiля на перешкоду, автомобiль-самоскид не втрачає контакт з дорогою, зберiгаючи рiвновагу. Потужнi багатодисковi гальма забезпечують високу надiйнiсть та стабiльнiсть експлуатацiї автомобiля поза межами дорiг загального користування.
На автомобiлях-самоскидах, призначених для використання на бездорiжжi, встановлюють спецiальнi шини для руху по ґрунту. Завдяки мiцнiй конструкцiї спiввiдношення власної маси (без урахування маси вантажу) до корисного навантаження не перевищує 1 до 1,6 (наприклад, автомобiль iз власною масою 10 тонн може перевозити не бiльш як 16 тонн вантажу). Для запобiгання прилипанню або змерзанню сипкого вантажу кузов може мати пiдiгрiв вихлопними газами.
Автомобiлi-самоскиди дорожнi та автомобiлi-самоскиди пiдвищеної проходимостi, якi не вiдповiдають вищезазначеним вимогам, класифiкуються у товарних пiдпозицiях 8704 21 - 8704 90 за УКТЗЕД, в залежностi вiд призначення, повної маси транспортного засобу, типу двигуна, встановленого на транспортний засiб, робочого об'єму цилiндрiв двигуна.
До дорожних та пiдвищеної проходимостi самоскидiв вiдносяться сiльськогосподарськi, будiвельнi, унiверсальнi. У самоскидiв пiдвищеної проходимостi компановка шасi, обмеження габаритних розмiрiв та допустимi навантаження на вiсь майже не вiдрiзняються вiд компоновки загальнотранспортних вантажiвок. Самоскиди дорожнi та пiдвищеної проходимостi можуть мати двi та бiльше осей iз колiсною формулою 4 х 2, 6 х 4 i 8 х 4. З урахуванням функцiй, якi виконує автомобiль, кузов самоскида може бути бортовим або ковшового типу. У самоскидiв iз ковшовим кузовом розвантаження можливо на один або три боки. Самоскиди iз бортовим кузовом можуть мати заднiй, боковий або одночасно заднiй та боковий борти, що вiдкриваються. Борт вiдкривається пiд впливом власної ваги, ваги вантажу або за допомогою приводних механiзмiв, замкiв вручну, полуавтоматично або автоматично. Привiд пристроїв для вiдкривання бортiв може бути механiчним, пневматичним або гiдравлiчним. Вони можуть рухатись з швидкiстю до 110 км/год. та зазвичай обладнанi залежною пiдвiскою. У якостi пружнiх елементiв зазвичай використовуються листовi ресори. Мають збiльшений дорожнiй просвiт та шини, розрахованi на рух як в умовах бездорiжжя, так i на дорогах загального користування.
Сiльськогосподарськi самоскиди зазвичай оснащенi кузовом iз розвантаженням на три сторони, мають борти з додатковими надставками для перевезення, наприклад, сiна та iнших вантажiв з низькою насипною масою.
Дорожнi будiвельнi самоскиди оснащенi кузовом з розвантаженням на одну або двi сторони. Дорожнi будiвельнi самоскиди вантажопiдйомнiстю 10 - 25 т можуть бути використанi у кар'єрах та для подальшого перевезення вантажу вiд кар'єру до мiсця призначення по дорогах загального користування. Також вони можуть мати ресорну пiдвiску осей.
Унiверсальнi самоскиди часто оснащенi краном-манiпулятором для самозавантаження.
5. Самохiднi обприскувальнi апарати 8705 Класифiкацiю самохiдних обприскувачiв можливо розглядати в товарних позицiях 8424 та 8705 згiдно з УКТЗЕД з урахуванням Правил 1 та 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД, пояснень до товарної позицiї 8424 та пояснень до товарної позицiї 8705 УКТЗЕД.
В товарнiй позицiї 8424 класифiкуються механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин. Цi апарати можуть мати умонтований резервуар, ручне керування (включаючи простi розпилювачi з поршневим насосом) або керованi за допомогою ножної педалi, а також порошковi сильфони, ранцевi розпилювачi та перевiзнi розпорошувальнi пристрої. До цiєї товарної позицiї також включаються самохiднi розпилювальнi апарати, в яких двигун, поряд iз забезпеченням енергiї для роботи насосiв i розпилення, може бути пiдключений для забезпечення обмеженого руху апарата для робочих цiлей, тобто вимогою вiднесення товару до цiєї товарної позицiї є умова, що двигун виконує основну функцiю - забезпечення роботи самого пристрою розпилювання. Функцiя руху в даному випадку є допомiжною.
Самохiднi обприскувальнi апарати мають ознаки спецiального транспортного засобу, який використовується для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин, та мають пристосування для безпечного руху по дорогах загального користування, а саме: наявнiсть в салонi мiсця для водiя стандартного типу, дзеркал заднього огляду, стоп-сигналiв, перемикачiв поворотiв, аварiйної сигналiзацiї, фар дальнього та ближнього свiтла, переднiх та заднiх габаритних сигналiв тощо.
Робочi пристрої системи обприскування можуть бути iнтегрованi у механiзми управлiння рухом машини.
Такi обприскувачi мають iстотнi ознаки моторного транспортного засобу iз наступними механiчними вузлами: двигун (наприклад, внутрiшнього згоряння, гiдравлiчний тощо), коробка передач (механiчна, планетарного типу або варiатор швидкостi), важелi керування переключенням швидкостей, рульове керування та гальма та згiдно iз ДСТУ 2984-95 "Засоби транспортнi дорожнi. Типи. Термiни та визначення" пiдпадають пiд визначення автомобiль, що використовується для виконання спецiальних робiт.
Привiд колiс в таких машинах може здiйснюватись також за допомогою гiдравлiчних двигунiв. Передавання потужностi на всi системи обприскувача (генератор змiнного струму, насос, компресор, вентилятор) може здiйснюватись за допомогою ремiнної передачi. Швидкiсть руху може бути рiзною в режимi безпосереднього виконання роботи (обприскування) та руху по дорогах загального користування з метою перемiщення самохiдного апарата до мiсця призначення. За допомогою спецiальних пристроїв може змiнюватись ширина колiї. Зрошувальне обладнання у таких машинах з'єднано з шасi за допомогою болтiв, гвинтiв та спецiальних фiксуючих елементiв.
Згiдно з вимогами УКТЗЕД моторнi транспортнi засоби спецiально сконструйованi для розмiщення рiзних пристроїв, якi надають можливiсть виконувати визначенi нетранспортнi функцiї, тобто основною їх метою не є перевезення людей чи вантажiв, класифiкуються у товарнiй позицiї 8705.
6. Автомобiлi технiчної допомоги - евакуатори 8704 Згiдно з вимогами УКТЗЕД до товарної позицiї 8705 включаються автомобiлi вантажнi аварiйнi, що являють собою автомобiльнi шасi з пiдлогою або без неї та обладнанi пiдiймальними пристроями, такими як неповоротнi крани, козли, блоки чи лебiдки, i призначенi для пiдiймання i буксирування транспортних засобiв в аварiйному станi, проте вантажнi автомобiлi з самонавантажувальними пристроями не включаються до цiєї товарної позицiї (товарна позицiя 8704).
Автомобiлi технiчної допомоги - евакуатори, якi обладнанi пристроєм для завантаження (лебiдкою чи iншими пiдiймальними пристроями) та вантажною платформою для перевезення вантажу, являють собою вантажнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв, тобто основне призначення даних автомобiлiв - транспортування (перевезення) транспортних засобiв та вантажiв (товарна позицiя 8704).
7. Самохiднi пiдiймальнi або вантажо-
розвантажувальнi машини
8426
8705 10 00 00
Самохiднi пiдiймальнi або вантажо-розвантажувальнi машини - автокрани товарної пiдкатегорiї 8705 10 00 00 оснащенi пiдiймальним або вантажно-розвантажувальним обладнанням, змонтованим на шасi вантажного автомобiля, та мають принаймнi такi механiчнi агрегати: двигун, коробку передач i пристрої керування переключенням передач, кермовi та гальмовi пристрої.
Автокрани товарної позицiї 8705 можуть рухатись по дорогах загального користування або бездорiжжю, мають кабiну для водiя та верхню кабiну для машинiста iз пультом керування робочим обладнанням (операцiї пiдiймання вантажу, перемiщення вантажу, опускання вантажу), оснащенi поворотною телескопiчною стрiлою, яка разом iз кабiною машинiста стацiонарно встановленi на обертальну платформу.
Самохiднi пiдiймальнi або вантажо-розвантажувальнi машини на колiсному ходу або на ходовiй базi типу трактора можуть бути вiднесенi до товарної позицiї 8426 за наступними критерiями, якi чiтко викладенi у Поясненнях до товарної позицiї 8426, а саме:
1. Один або бiльше елементiв приводу ходової бази машини (наприклад, важелiв керування переключенням швидкостей, рульового керування, керування гальмами) знаходяться в однiй кабiнi iз елементами управлiння робочим обладнанням, незалежно вiд того, чи може ця самохiдна пiдiймальна або вантажо-розвантажувальна машина пересуватись по дорозi своїм ходом чи нi;
2. Самохiдна пiдiймальна або вантажо-розвантажувальна машина має лише одну кабiну;
3. Самохiдна пiдiймальна або вантажо-розвантажувальна машина приводиться в рух двигуном, який становить частину пiдiймального обладнання (один двигун приводить в рух ходову базу машини i пiдiймальний пристрiй (зазвичай кран);
4. Максимальна швидкiсть руху 20 км/год.;
5. Самохiдна пiдiймальна або вантажо-розвантажувальна машина не пересувається пiд навантаженням, або якщо пересувається, то лише з обмеженим рухом за необхiдностi виконання основної функцiї пiдiймання вантажiв.
Одночасне виконання всiх перелiчених вище ознак самохiдних пiдiймальних або вантажо-розвантажувальних машин є обов'язковим для включення у товарну позицiю 8426.
8. Шасi з встановленим двигуном 8407
8408
8706
8708
Товарна позицiя 8706 включає "шасi з встановленими двигунами для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705".
Такий текст передбачає, що для того щоб бути включеними у товарну позицiю 8706, шасi повиннi бути обладнанi двигуном, що, в свою чергу, не дозволяє застосовувати Правило 2 (a). Це також видно з Правила 1 Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД, яке визначає у вiдповiднiй частинi, що "... класифiкацiя товарiв проводиться виходячи з найменувань товарних позицiй та (...) якщо такi тексти назв (...) не вимагають iншого, вiдповiдно до таких положень."
У цьому випадку контекст не вимагає iншого, й таким чином, Правило 2 (a) не може застосовуватись.
Це розглядається далi, у поясненнях до Правила 1, пункт (V), де зазначено, що вираз "якщо в цих назвах чи Примiтках не застережене iнше" цiлком недвозначно означає, що тексти назв товарних позицiй i Примiтки до роздiлiв чи груп є прiоритетними, тобто враховуються в першу чергу для класифiкацiї товару". Далi, у поясненнях до товарної позицiї 8706 (перший пункт, виключення (b), "шасi з неустановленими двигунами" (англ. not fitted with engines), не включаються до цiєї товарної позицiї та включається до товарної позицiї 8708.
Вищеописаний товар слiд класифiкувати так:
- Шасi: товарна позицiя 8708, товарна пiдпозицiя 8708 99 (дивись також пояснення до цiєї товарної позицiї, другий пункт (A); та
- Двигун: товарна позицiя 8407 або 8408, в залежностi вiд типу двигуна (внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням або з компресiйним запалюванням).
9. Кузови автомобiлiв 8707 Легковi автомобiлi складаються з трьох основних складових частин: двигуна, шасi, кузова.
Шасi автомобiля включає всi механiзми, якi забезпечують рух та керування автомобiлем та конструктивно складається iз трансмiсiї, ходової частини та механiзмiв керування.
Кузов автомобiля - частина автомобiля, призначена для розташування двигуна, вантажу (багажу), водiя та пасажирiв.
Згiдно з ДСТУ 2518-94 (Несiвнi системи автомобiлiв. Термiни та визначення) до несiвної системи автомобiля вiдноситься частина конструкцiї автомобiля, до якої прикрiпляються агрегати автомобiля i яка сприймає зусилля, що дiють на неї.
До несiвних систем автомобiлiв вiдносяться рами рiзних типiв (лонжеронна, периферiйна, хребтова); несiвний кузов; кузов з несiвною основою.
У автомобiлiв з несiвною системою типу рами застосовують кабiни або рамнi кузови, кузови-фургони, якi встановлюються на вантажну платформу.
Рамний кузов - кузов, у якого статичне навантаження та реакцiя ресор сприймаються переважно рамою, еластично зв'язаною з кузовом.
Несiвний кузов - кузов, який виконує функцiю несiвної системи, тобто статичне навантаження сприймається корпусом кузова.
Кузов з несiвною основою - це кузов, у якого статичне навантаження та реакцiї опор сприймаються переважно основою, жорстко зв'язаною з кузовом. Внутрiшнi або зовнiшнi панелi, приєднанi до стрижньової системи замкнутих тонкостiнних профiлiв, не несуть навантаження.
На кузовi з несiвною основою або несiвному кузовi монтуються всi агрегати i механiзми машини та вiн сам є опорою для двигуна i мостiв. Деякi елементи шасi складають одне цiле з кузовом.
До основних складових частин кузова вiдносяться: корпус кузова, дверi, капот, крила, електроарматура.
Сучаснi кузови легкових автомобiлiв мають бiля 400 деталей, якi можуть бути штампованими i з'єднанi зварюванням, клепанням або складатися за допомогою простих крiпильних виробiв (гвинтiв, гайок, болтiв та iн.).
Кузови автомобiлiв товарної позицiї 8707 можуть бути неукомплектованi, повнiстю укомплектованi або частково укомплектованi.
Кузов автомобiля неукомплектований - це власне сам металевий корпус кузова в зборi, бондеризований або нi, заґрунтований або нi (чорний кузов), пофарбований або нефарбований, iз встановленими на ньому дверима i капотами або без них, без елементiв та приладiв внутрiшнього та зовнiшнього обладнання.
Повнiстю укомплектований кузов - це власне кузов автомобiля в зборi, на якому встановлено: приладовi щитки, багажнi полицi, сидiння i подушки, скло лобове, скло у дверях та у багажному вiддiленнi, сонцезахиснi елементи, замки iз ручками, фiксатори замкiв, ручки для пiдiймання скла, склоочисник лобового скла, шумоiзоляцiя, внутрiшнє облицювання та електроарматура, елементи освiтлення кузова (за винятком фар та заднiх габаритних фонарiв) та кузовнi елементи (дзеркала, крючки, крюки для крiплення вантажу у вантажному вiддiленнi, килимки). При цьому деякi з перелiчених елементiв можуть бути вiдсутнiми, наприклад, скло, дзеркала, ручки, сидiння без подушок.
Частково укомплектований кузов - це металевий корпус в зборi, пофарбований, iз встановленими на ньому дверима i капотами, з присутнiми такими елементами та приладами внутрiшнього та зовнiшнього обладнання: приладовi щитки, багажнi полицi, скло лобове, скло у дверях та у багажному вiддiленнi, шумоiзоляцiя, внутрiшнє облицювання та електроарматура. При цьому деякi з перелiчених елементiв можуть бути вiдсутнiми, наприклад, скло.
Класифiкацiя кузовiв товарної позицiї 8707 здiйснюється згiдно з вимогами УКТЗЕД, у вiдповiдностi до Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД.
Рамний кузов, встановлений на шасi, або представлений разом з шасi, вважається завершеним (готовим) автомобiлем та класифiкується у вiдповiдних товарних позицiях.
Несiвний кузов або кузов з несiвною основою, незалежно вiд ступеня його укомплектованостi кузовними деталями, конструктивними елементами та аксесуарами, на який встановлено (або представлено разом) один або бiльше з таких компонентiв, як двигун, коробка передач, передня пiдвiска (вiсь), задня пiдвiска (вiсь), вважається завершеним (готовим) автомобiлем та класифiкується у вiдповiдних товарних позицiях.
При класифiкацiї кузовiв, на яких встановлено або подано до митного оформлення частини, вузли моторних транспортних засобiв, що не вiдносяться до кузовних деталей i знаходяться у неукомплектованому або незавершеному станi, необхiдно застосовувати Правило 2 (a) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД до таких частин, вузлiв.
Наприклад:
1. На кузовi встановлено рульову колонку, та/або радiатор, та/або елементи паливної системи (бензобак, бензопровiд, бензонасос, паливнi фiльтри), коробку передач i цi частини разом мають ознаки неукомплектованого або незавершеного силового агрегату транспортного засобу. Такий товар класифiкується як вiдповiдний укомплектований чи готовий транспортний засiб.
2. Кузов, поданий разом або укомплектований частиною передньої пiдвiски та/або силовим агрегатом (двигун, можливо без коробки передач), має ознаки неукомплектованого або незавершеного транспортного засобу та класифiкується як вiдповiдний укомплектований чи готовий транспортний засiб.
3. Кузов, поданий разом або укомплектований всiма системами автомобiля, а саме: електроприладами, паливною системою, трансмiсiєю, силовим агрегатом, системою випуску вiдпрацьованих газiв, тормозною системою, за винятком деяких складових частин перелiчених систем, наприклад: колес, та/або шин, та/або акумуляторних батарей, та/або внутрiшнього устаткування, та/або фар, та/або бамперiв тощо, має ознаки неукомплектованого або незавершеного транспортного засобу та класифiкується як вiдповiдний укомплектований чи готовий транспортний засiб.
У випадках коли товар являє собою кузов, поданий разом з частинами автомобiля, якi не вiдносяться до кузовних частин, а кузов в сукупностi з цими частинами не може бути вiднесений до завершеного (готового) автомобiля, кузов класифiкується у товарнiй позицiї 8707, а цi не кузовнi частини у вiдповiдних товарних позицiях.
Наприклад:
1. До митного оформлення представлено кузов, що вiдповiдає вимогам товарної позицiї 8707 за УКТЗЕД, разом iз невстановленими колесами до автомобiля та/або iз прикрiпленим бачком для омиваючої рiдини. Кузов класифiкується у товарнiй позицiї 8707, а колеса та бачок - у вiдповiдних товарних позицiях.
2. До митного оформлення представлено кузов, що вiдповiдає вимогам товарної позицiї 8707 за УКТЗЕД, разом iз встановленим у кузов кондицiонером. Кузов класифiкується у товарнiй позицiї 8707, а кондицiонер - у товарнiй позицiї 8415 за УКТЗЕД.
3. До митного оформлення представлено кузов, що вiдповiдає вимогам товарної позицiї 8707 за УКТЗЕД, разом iз встановленими приладами для вимiрювання швидкостi руху автомобiля, витрати палива. Кузов класифiкується у товарнiй позицiї 8707, а вказанi прилади - у вiдповiдних товарних позицiях.
У разi декларування кузова, на якому не встановлено двигун та який вважається завершеним (готовим) автомобiлем й класифiкується в товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, акцизний збiр нараховується з урахуванням максимального об'єму цилiндрiв двигунiв, що серiйно встановлювалися на вiдповiдних марках автомобiлiв та з урахуванням вiдповiдного року їх випуску.
10. Багатоцiльовi транспортнi засоби типу "пiкап", призначенi для перевезення як людей, так i вантажiв 8703 Транспортнi засоби цього типу зазвичай обладнанi бiльше нiж одним рядом сидiнь та мають двi окремi частини, а саме: кабiну закритого типу для перевезення пасажирiв та вiдкриту або закриту платформу для перевезення вантажiв.
Такi транспортнi засоби повиннi класифiкуватися у товарнiй позицiї 8704, якщо максимальна внутрiшня довжина пiдлоги тiєї частини, що призначена для перевезення вантажiв, становить бiльш нiж 50 % довжини колiсної бази транспортного засобу або якщо транспортний засiб має бiльше двох осей.
При визначеннi внутрiшньої довжини пiдлоги частини транспортного засобу, що призначена для перевезення вантажiв, необхiдно використовувати внутрiшню (корисну) довжину пiдлоги вантажного вiдсiку.
Пiд внутрiшньою (корисною) довжиною пiдлоги вантажного вiдсiку транспортного засобу типу "пiкап" слiд розумiти довжину, яка може бути використана для перевезення вантажу, без урахування ширини стiнок вантажного вiдсiку та технологiчних виступiв (мал. 1).


Мал. 1

 

Додаток 5

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
щодо класифiкацiї товарiв згiдно з вимогами УКТЗЕД

N
з/п
Назва товару Методологiя класифiкацiї
1. Зазначення номера CAS Реєстрацiйний номер CAS (registry number або CAS number, CAS RN, CAS #) - це числовий iдентифiкатор хiмiчних сполук, полiмерiв, бiологiчних послiдовностей нуклеотидiв або амiнокислот, сумiшей та сплавiв, унесених до реєстру Chemical Abstracts Service.
Хiмiчна реферативна служба (англ. Chemical Abstracts Service), яка є пiдроздiлом Американського хiмiчного товариства (American Chemical Society), присвоює цей iдентифiкатор усiм сполукам, що були хоч раз зазначенi в лiтературi.
Реєстрацiйний номер CAS записується у виглядi трьох послiдовностей цифрових значень арабських чисел, роздiлених двома дефiсами, наприклад, 25952-53-8.
Iдентифiкатор CAS призначений для бiльш зручного пошуку в довiдниковiй лiтературi речовини, за рахунок усунення проблеми рiзного хiмiчного найменування однiєї i тiєї ж хiмiчної сполуки рiзними системами хiмiчних номенклатур, наприклад, рацiональною номенклатурою, Женевською номенклатурою (IUPAC), номенклатурою реферативного журналу Chemical Abstracts, тривiальною назвою сполуки тощо.
З метою вдосконалення органiзацiйно-контрольних заходiв з питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, згаданим листом Державної митної служби України запропоновано для органiчних сполук групи 29 в 31 графi ВМД зазначати номер CAS з метою iдентифiкацiї товару для перевiрки класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД.
Повiдомляємо, що номери CAS повиннi зазначатись в 31 графi ВМД тiльки для окремих сполук визначеного хiмiчного складу.
Термiн "окрема органiчна сполука визначеного хiмiчного складу" визначено в Примiтках до групи 29, а також у Загальних положеннях до цiєї групи в Поясненнях до УКТЗЕД.
Номери iдентифiкаторiв CAS зазвичай є зазначенi в паспортах i сертифiкатах якостi, в листках безпеки, в сертифiкатах аналiзу, в iнформацiї фiрми виробника та в рiзноманiтних довiдникових джерелах (офiцiйнi сайти виробникiв, хiмiчнi довiдники, енциклопедiї, каталоги фiрм тощо).
2. Комплектнi об'єкти Комплектний об'єкт - це товар, який згiдно з вимогами УКТЗЕД класифiкується за одним товарним кодом, але за виробничими чи транспортними умовами перемiщується через митний кордон України у розiбраному чи незiбраному виглядi декiлькома транспортними засобами.
Тобто промисловий або iнший об'єкт може вважатись комплектним, якщо його складовi вiдповiдають вище визначеним вимогам i якщо його класифiкацiя можлива у вiдповiдностi з вимогами УКТЗЕД за одним кодом з урахуванням вимог Правила 2 (a) Основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД, Примiток 3, 4 та Додаткових примiток до роздiлу XVI.
Наприклад:
1. Надається заява до митницi щодо ввезення комплектного об'єкта "Цех по виробництву хлiбобулочних виробiв", в склад якого входить: лiнiя по виробництву хлiбобулочних виробiв (система шнекiв, система сит, мiксер, пiч, система транспортерiв з вбудованою системою контролю та ваги; витяжна система для цеху); автонавантажувач, призначений для перевезення муки; запаснi частини до лiнiї та навантажувача; набiр iнструментiв загального призначення; стелажi для зберiгання виробiв.
В даному випадку лiнiя по виробництву хлiбобулочних виробiв, що складає єдиний цикл та вiдповiдає вимогам, визначених пунктами 3, 4 Примiток до роздiлу XVI, класифiкується у товарнiй позицiї 8438. Витяжна система для цеху, автонавантажувач, запаснi частини до лiнiї та навантажувача, набiр iнструментiв загального призначення, стелажi для зберiгання виробiв повиннi класифiкуватись у своїх товарних позицiях згiдно вимог УКТЗЕД.
2. Одночасно надається до митного оформлення вантаж, пiсля монтажу якого його можливо класифiкувати як обладнання для сортування та подрiбнення камiння, проте система транспортерiв надходить iншою партiєю товару. Заява про декларування комплектного об'єкта не надається. В такому випадку класифiкацiя товару проводиться у вiдповiдних товарних позицiях з урахуванням партiй товару.
3. Iдентифiкацiя виробiв з металу, бувших у вжитку У групi 73 УКТЗЕД класифiкуються труби в вiдповiдних товарних позицiях в залежностi вiд призначення, дiаметра, складу, укомплектованостi тощо. Труби, якi були у вжитку та придатнi для використання по прямому призначенню, в УКТЗЕД не видiленi окремо та класифiкуються за тим же кодом, що й новi труби.
У Примiтцi 8 (a) до роздiлу XV УКТЗЕД термiн "вiдходи та брухт" визначено як "...металевi вироби, якi остаточно не придатнi для використання за призначенням внаслiдок поломки, розрiзiв, зношення або iнших причин". Проте до вiдходiв та брухту не включаються вироби, якi пiсля ремонту чи реконструкцiї або без них можуть бути використанi для виконання ними колишнiх функцiй чи пристосованi для iнших цiлей.
Труби, демонтованi (якi були у вжитку) та визнанi такими, що не придатнi для використання за основним призначенням (наприклад, з причин корозiї внаслiдок довготривалого зберiгання, що унеможливлює вiдновлення труб; або через наявнiсть надрiзiв, трiщин, внутрiшнiх дефектiв; або iз-за змiн технiчних параметрiв труб чи хiмiчного складу сплаву; або внаслiдок змiн технологiй, при яких труби виробленi i призначенi для цих технологiй, тобто "морально застарiли" та не можуть використатись за призначенням, тощо), класифiкуються як вiдходи та брухт чорних металiв.
Враховуючи викладене, для прийняття рiшення про класифiкацiю труб згiдно з УКТЗЕД як таких, що були у вжитку, або непридатних для використання по основному призначенню (брухт) пропонуємо вимагати вiд суб'єктiв зовнiшньо-економiчної дiяльностi наступнi документи:
- комiсiйнi акти про демонтаж та цiль демонтажу труб iз зазначенням придатностi чи непридатностi для подальшого використання за призначенням;
- висновки лабораторiй та установ щодо придатностi використання труб за призначенням (iз зазначенням марки сплаву, дефектностi та механiчних властивостей труб), якi мають державну акредитацiю та мають право видавати сертифiкати якостi на метали вiдповiдно до ст. 16 Закону України вiд 11.02.98 N 113/98-ВР "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть";
- документи, якi свiдчать про залишкову вартiсть труб (висновок експерта, який має державну акредитацiю, щодо оцiнки вартостi труб).
Труби, якi не використали свiй ресурс та демонтованi таким чином, що можуть бути монтованi в iншому мiсцi та використовуватись за тим же призначенням, класифiкуються за основним призначенням.
Труби, на якi був установлений термiн експлуатацiї, що демонтованi з цiєї причини та в наступному не можуть використовуватись за призначенням, а також не можуть бути вiдновленi та пристосованi як труби, повиннi розглядатись як вiдходи та брухт (наприклад труби для нафтопроводу, демонтованi з причин закiнчення термiну експлуатацiї).
Листами Мiнiстерства промислової полiтики України наданi перелiки установ, якi мають державну акредитацiю (атестацiю) i мають право вiдповiдно до статей 13 та 16 Закону України вiд 11.02.98 N 113/98-ВР "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" видавати сертифiкати якостi на металопродукцiю.
4. Iдентифiкацiя шин та покришок автомобiльних Згiдно з iнформацiєю з технiчної лiтератури загальним елементом всiх пневматичних шин є покришка. За способом герметизацiї шини вiдносяться до безкамерних або камерних. Камернi шини складаються з покришки та розмiщеної в її порожнинi пневматичної камери з вентилем.
На цей час в Українi дiють мiждержавнi стандарти для шин, а саме: ГОСТ 4754-97 "Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости" та ГОСТ 5513-97 "Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и тролейбусов".
У вищезгаданих ГОСТах за пунктом 4 зазначено питання технiчної класифiкацiї, позначення та основних розмiрiв шин автомобiльних, а також наведено приклади позначення шин. Окрiм цього, у згаданих ГОСТах за пунктом 2 "Нормативные ссылки" зазначено, що при розробцi згаданих стандартiв враховано правила N 30 та 54 "ЕЄК ООН" (Economic Commission for Europe).
Розмiри посадочних дiаметрiв шин можуть бути однаковими як для шин, що призначенi для легкових автомобiлiв, так i для шин, що призначенi для вантажних автомобiлiв (при iнших конструкцiйних вiдмiнностях шин).
Класифiкацiю шин автомобiльних пропонується визначати згiдно маркування, що зазначене на товарi, з врахуванням iнформацiї виробникiв про призначення товару та iнформацiї, зазначеної в ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97:
1) в таблицi 1, ГОСТ 4754-97, наведено позначення з основними розмiрами шин для легкових автомобiлiв. Такi шини класифiкують згiдно з УКТЗЕД як шини, що призначенi для легкових автомобiлiв. Окрiм цього, шини, що мають зазначений iндекс швидкостi бiльш як 150 км/год. (Q, R, S, T, U, H, V, VR, W, Y, ZR) або такi, що мають маркування "REINFORCED", вiдносяться до легкових шин.
Шини для спортивних або автомобiлiв представницького класу зазвичай мають iндекс швидкостi, бiльший за 150 км/год.;
2) в таблицi 2, ГОСТ 4754-97, наведено позначення з основними розмiрами шин для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi (маркування для таких шин включає iндекс "C" або "CP", або "LT", наприклад, 185/80R15C, 215/80R15C, 225/75R16C) максимальний iндекс швидкостi для шин, що призначенi для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi, може мати значення 150 км/год. або менше; такi шини розглядаються згiдно з УКТЗЕД як такi, що призначенi для вантажних автомобiлiв;
3) в таблицi 1, ГОСТ 5513-97, наведено позначення та основнi розмiри шин для вантажних автомобiлiв, автобусiв та тролейбусiв.
Звертаємо увагу, що згiдно з ГОСТ 5513-97 визначено максимальну швидкiсть експлуатацiї шин, призначених для вантажних автомобiлiв, а саме 130 км/год., проте шини, якi призначенi для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi згiдно з ГОСТ 4754-97 можуть мати максимальний iндекс швидкостi 150 км/год., але такi шини згiдно з УКТ ЗЕД також iдентифiкуються як шини, що призначенi для вантажних автомобiлiв.
Iндекси швидкостi для вантажних автомобiлiв за ГОСТ 5513-97 визначенi латинськими лiтерами F, G, J, K, L, M (вiдповiднiсть лiтерних iндексiв значенням швидкостi (в км/год) експлуатацiї шини зазначено у додатку). Шини, що мають посадочний дiаметр 17,5; 19,5; 20,5; 22,5; 24; 24,5 (в дюймах) або бiльше, а також всi шини, що мають позначення пiсля розмiру MPT (Multipurpose truck), вiдносяться до шин, що призначенi для вантажних автомобiлiв. До таких шин належать також шини з посадочним дiаметром 20 дюймiв та iндексом вантажопiдйомностi бiльш як 128 для одинарних колiс.
Пропонуємо проводити iдентифiкацiю шин автомобiльних з урахуванням вищезазначених рекомендацiй.
Додаток
Приклади основних систем маркування автомобiльних пневматичних шин
1. Європейська система "European metric" (маркування для шин, що зазначеннi в ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97, гармонiзовано з європейською системою маркування).
Приклад маркування за ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97:
1) 185/80 R 15 82 H шина радiальної конструкцiї для легкових автомобiлiв, де, зокрема, зазначено: 82 - iндекс навантаження, H - iндекс швидкостi (210 км/год.);
2) 185/80 R 15 C шина для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi, радiальної конструкцiї;
3) 315/80 R 22,5 шина для вантажних автомобiлiв, де 315 - позначення номiнальної ширини профiлю шини, 80 - номiнальне вiдношення висоти профiлю до його ширини.
2. Американська система (P-Metric). Приклад маркування шини:
1) LT225/75R15 де LT-(Light Truck) шина, що призначена для легкої вантажiвки;
2) P185/70R14 де P - для легкового автомобiля (Passanger), 185 - номiнальна ширина профiлю, 70 - вiдношення висоти профiлю до його ширини, 14 - посадочний дiаметр ободу, R - позначення для шин радiальної конструкцiї
3. Для повнопривiдних автомобiлiв застосовують "дюймове маркування", де основним параметром є не ширина профiлю, а зовнiшнiй дiаметр шини, наприклад, 31 х 10,5 R15 LT де 31 - зовнiшнiй дiаметр, 10,5 - ширина профiлю шини, R15 - посадочний дiаметр, LT - (Light Truck) шина призначена для легкої вантажiвки.
Типорозмiр шини
Вiн зазначений на боковiй поверхнi шини. Наприклад: 195/65 R 15 91T
195 - це ширина шини в мм.
65 - це процентне вiдношення висоти профiлю шини до її ширини (в нашому випадку 65 %). Цей параметр визначає висоту профiлю шини за даної ширини шини.
Якщо ця цифра вiдсутня при маркуваннi, наприклад, 195/ R 15, то це значення дорiвнює бiльш як 80 (до 100) i така шина зветься "повнопрофiльною".
R - означає конструкцiю шини (радiальна), а не радiус шини.
15 - посадочний дiаметр диску в дюймах, тобто внутрiшнiй дiаметр шини (саме дiаметр, а не радiус).
91 - iндекс навантаження шини.
На деяких шинах зазначено "MAX LOAD" (максимальне навантаження) i далi подано значення в кг або фунтах.
Маркуванням "REINFORCED" позначенi тiльки шини для легкових автомобiлiв (зазвичай такi шини мають 4 - 6 шарiв корду, "пiдсилена" шина).
Лiтера "C" або "COMMERCIAL", що зазначена пiсля дiаметра шини, наприклад: 195/70 R15 C (така шина зазвичай, має 4 - 10 шарiв корду, "пiдсилена" шина для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi).
Для шин з маркуванням "REINFORCED", "COMMERCIAL" кiлькiсть шарiв корду жорстко не регламентована, вони можуть мати вiд 1 шару до 10 або бiльше.
T - iндекс швидкостi. Це умовний параметр, який визначає максимально допустиму швидкiсть руху автомобiля, яка допускається при використаннi даної шини.
Таблиця iндексiв максимальної швидкостi експлуатацiї автомобiльних шин та покришок
Iндекс швидкостi F G J K L M N P Q R S T U H V VR W Y ZR
Максимальна
швидкiсть (км/ч)
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 >210 270 300 >240

Примiтка: Лiтери, що мають iндекс швидкостi до лiтери "N", позначають шини як для вантажних, так i до легкових автомобiлiв. Лiтери пiсля iндексу "P", а саме "P - ZR", позначають шини, що призначенi тiльки для легкових автомобiлiв (згiдно з ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97). Звертаємо увагу, що шини, якi призначенi для легких вантажних автомобiлiв та автобусiв особливо малої мiсткостi (зазвичай позначенi маркуванням C, CP, LT), можуть згiдно з ГОСТ 4754-97 мати максимальний iндекс швидкостi 150 км/год. до iндексу "P" включно (такi шини згiдно з УКТЗЕД розглядаються як шини, що призначенi для вантажних автомобiлiв).
Додатковi позначення, якi використовують виробники шин
M&S (Mud + Snow - грязь та снiг). Це означає, що данi шини спецiально сконструйованi як зимовi або всесезоннi.
All Season - всесезонна шина, яка призначена для використання будь-якої пори року.
Rotation - шина, напрямок руху якої зазначено додатковою позначкою на шинi.
Outside та Inside (або Side Facing Out чи Side Facing Inwards) - позначення внутрiшньої та зовнiшньої сторони шини з асиметричним малюнком протектора.
Left або Right - означає, що шини цiєї моделi є лiвостороннi або правостороннi.
Tubeless - безкамерна шина. Без цього надпису шина (покришка) може використовуватись тiльки з камерою.
Tube Type - шина (покришка) повинна експлуатуватись з камерою.
MAX PRESSURE - максимально допустимий тиск в шинi, в кПа.
RAIN, WATER, AQUA (або пiктограма "парасолька") - означає, що цi шини (покришки) спецiально сконструйованi для дощової погоди i мають високий ступiнь захисту вiд ефекту аквапланерування.
Secunda або DA - позначка, яка означає, що шина має дефекти, якi не впливають на її швидкiснi характеристики
OFF THE ROAD - маркування шин для транспортних засобiв, призначених для використання позашляховиками.
DOT - Department of Transportation (Мiнiстерство транспорту США)
ETRTO - The European Tyre and Rim Technical Organization (Об'єднання європейських виробникiв шин та дискiв, Брюссель)
ECE - Economic Commission for Europe (Вiдомство ООН в Женевi)
FMVSS - Federal Motor Vehicle Safety Standards (Нормативи безпеки США)

5. Вiдходи металургiйного виробництва чорних металiв При iдентифiкацiї вiдходiв ливарного виробництва слiд вiдрiзняти шлак вiд скрапу. Шлак утворюється в результатi сплавлення флюсiв iз сполуками нерозчинними або слаборозчинними у рiдкому металi, такими як пуста порода, зола, футеровка печi та шкiдливi домiшки. Оскiльки шлак є набагато легшим, нiж метал, вiн спливає на поверхню i покриває розплав в процесi металургiйної плавки. Пiсля затвердiвання шлак має вигляд кам'янистоподiбної або склоподiбної речовини сiрого або чорного кольору, яка може мiстити краплевиднi включення металу. За механiчними властивостями шлак подiбний до каменю або скла. Вiн крихкий, шматки колються на частини вiд механiчного удару.
Скрап (ДСТУ 4121-2002) - це зашлакований метал, що утворюється пiд час випуску, транспортування, розливання сталi, i являє собою:
- спеченi, зашлакованi, покритi окалиною дрiбнi стальнi частки, що розлiтаються пiд час випуску сталi;
- сталь, що розлилась на пiдлогу пiд час транспортування та розливання у виливницi;
- сталь, що налипла на стiнки та дно ковша пiд час її розливання.
Оскiльки скрап, як правило, має на поверхнi шар шлакоподiбного покриття, його важко вiдрiзнити за зовнiшнiм виглядом вiд шлаку. Iнодi власники вантажу маскують поверхню металу пiщано-вапняковими матерiалами.
Iснує низка способiв, щоб вiдрiзнити шлак вiд скрапу:
а) випробування на ударнi навантаження та розрiзання дослiджуваних зразкiв з метою виявлення металу
Шлак крихкий i розбивається вiд удару молотка. Що ж стосується скрапу - при ударi молотком вiдбиваються налиплi частки шлаку та вапнякових матерiалiв. Процес сколювання здiйснюють до появи металу. При шлiфуваннi або розрiзаннi скрапу поверхня перетину має металiчний блиск;
б) визначення густини матерiалу
Згiдно з енциклопедичними даними густина шлаку знаходиться в межах (1,5 - 4) г/см3. Густину дослiджуваних зразкiв визначають методом витiснення рiдини. Якщо значення густини не перевищує зазначенi межi, вiдходи вiдносяться до шлаку;
в) подрiбнення з допомогою дробарки або ударного пресу для вiдокремлення металевої та неметалевої складової. Ця операцiя дозволяє оцiнити сумарний масовий вмiст металу в незв'язаному станi. Ця оцiнка є приблизною, оскiльки дрiбнi металевi частки не вiддiляються вiд шлакової маси;
г) визначення хiмiчного складу
Пiсля визначення елементного вмiсту стальних включень i неметалевої складової методами рентгено-флюоресцентного аналiзу, атомно-емiсiйного чи iншими необхiдно здiйснити перерахунок елементного вмiсту металу в дослiдженiй пробi;
д) визначення металургiйного виходу металу
Для точного визначення вмiсту металевої складової та окремих елементiв здiйснюють металургiйний переплав наданої на дослiдження проби. В результатi переплаву металевi частки сплавляються у виглядi королька, пiсля чого визначають масу металу та його хiмiчний склад.
6. Визначальнi ознаки вiдновлених гумових пневматичних шин Гумовi пневматичнi шини товарних позицiй 4011 i 4012 подiляються на безкамернi, у яких повiтряна порожнина утворюється покришкою та ободом колеса, та камернi, у яких повiтряна порожнина утворюється герметизувальною камерою (дивись ДСТУ 2219-93 "ШИНИ ПНЕВМАТИЧНI. КОНСТРУКЦIЯ. Термiни та визначення").
Шина камерна складається з покришки (тороподiбної оболонки пневматичної шини, яка безпосередньо сприймає зусилля, що дiють пiд час експлуатацiї), камери (герметичної тороподiбної еластичної трубки пневматичної шини, яка заповнюється газом або повiтрям) та обiдної стрiчки (профiльованого еластичного кiльця, яке розмiщується в пневматичнiй шинi мiж бортами покришки, камерою та ободом колеса з метою оберiгання камери). Безкамерна шина складається лише з покришки.
Вiдновленi шини гумовi пневматичнi (товарна позицiя 4012) вiдрiзняються вiд нових шин гумових пневматичних (товарна позицiя 4011) за такими ознаками.
Новi гумовi пневматичнi шини на боковинi (частина покришки, розташована мiж плечовою зоною протектора та бортом) мiстять напис "Made in:" (англ.) ("Виготовлено в:"). На боковинi вiдновлених шин мiститься iнший напис, наприклад "Retered made in:" (англ.) ("Вiдновлено в:"), "Remould" (амер.), "Regummerad" (нiм.).
Крiм напису на боковинi, вiдновленi пневматичнi шини вiдрiзняються вiд нових за такою ознакою: у прибортовiй частинi боковини покришки неозброєним оком можна побачити край нового шару гуми, наплавленого на стару покришку.
У мiсцi краю наплавлення нового шару гуми мiцнiсть з'єднання нового шару гуми з первинною покришкою не значна й завдяки цьому гострим предметом (лезом ножа, скальпеля тощо) можна легко пiдчепити край нового шару гуми та вiдокремити його вiд первинної покришки. Часто рельєфний малюнок на прибортовiй боковинi старої покришки, який мiститься пiд краєм наплавлення нового шару гуми, вiдрiзняється вiд рельєфного малюнка на новому шарi гуми.
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.