ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УПРАВЛIННЯ ЗАХОДIВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ

11.09.2020 N 28/40

 

Вiддiл iнформацiйної полiтики
Департамент митних iнформацiйних технологiй


Про розмiщення iнформацiї

     Управлiння заходiв торговельної полiтики вiдповiдно до частини третьої статтi 196 та частини другої статтi 197 Митного кодексу України направляє перелiки товарiв з визначеними кодами згiдно з УКТ ЗЕД на перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено обмеження та заборони (додаються).

     Зазначену iнформацiю просимо розмiстити на офiцiйному веб-сайтi Держмитслужби та в єдиному державному iнформацiйному веб-порталi "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     Додаток: Перелiки. Word

Начальник вiддiлу сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi Управлiння заходiв торговельної полiтики Леонiд МУРОМЦЕВ

 

Додаток

Перелiки товарiв (з кодами УКТ ЗЕД *), на перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено заборону
(стаття 196 Митного кодексу України)

N Найменування товарiв Коди УКТ ЗЕД* Напрями перемiщення Законодавчi норми
1 Наркотичнi засоби, у тому числi рослини, i психотропнi речовини, включенi до спискiв N 1, N 2 та N 3 Таблицi I Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 року N 770, а також їх аналоги 1211
1301
1302
ех270720
2806
2807000000
2841
2902
2905
2909
2914
2915
2916
2921
2922
2925
2926
2932
2933
2934
2939
3208
3215
3304
3506
3814001000
3814009011
3814009019
3814009090
3824
Ввезення, вивезення, транзит Статтi 2, 13 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори"
2 Твори, зображення, iншi предмети порнографiчного характеру з метою збуту чи розповсюдження 3701 -8311900000
9401 - 9706000000
Ввезення Стаття 6 Закону України "Про захист суспiльної моралi"
3 Товари, якi:
- забороненi законодавством у зв'язку з небезпекою для життя i здоров'я людей;
- можуть спричинити масовi iнфекцiйнi захворювання або отруєння людей
0101 - 9706000000 Ввезення Стаття 28 Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб"
4 Електроловильнi системи (електровудки), мононитковi (волосiннi) сiтки, мисливськi капкани та iншi засоби добування об'єктiв тваринного свiту 3604900000
3808999000
ex3808590000
560811
7326191000
7326199090
7326200090
7326909200
7326909490
7326909890
8543200000
Ввезення Стаття 53 Закону України "Про тваринний свiт"
5 Культурнi цiнностi, занесенi до Державного реєстру нацiонального культурного надбання;
культурнi цiнностi, включенi до Нацiонального архiвного фонду;
культурнi цiнностi, включенi до Музейного фонду України
9701
9702000000
9703000000
9704000000
9705000000
9706000000
Вивезення Стаття 14 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей"
6 Культурнi цiнностi, щодо яких оголошено розшук 9701
9702000000
9703000000
9704000000
9705000000
9706000000
Ввезення Стаття 22 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей"
7 Лiсоматерiали та пиломатерiали цiнних та рiдкiсних порiд дерев (акацiя, берека, вишня, груша, горiх, каштан, тис ягiдний, черешня, явiр, ялiвець) 4401110000
4401210000
4401220000
4403
4404
4406
4407
Вивезення Стаття 2 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв"
8 Лiсоматерiали необробленi 4403 Вивезення Стаття 21 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв"
9 Клонованi ембрiони людини 3001902000 Ввезення, вивезення Стаття 3 Закону України "Про заборону репродуктивного клонування людини"
10 Металобрухт, який утворився у вiйськових частинах, вiйськових установах, вiйськових навчальних закладах Збройних Сил України та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України при розiбраннi списаної технiки та утилiзацiї боєприпасiв (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 року N 1595);
списанi на металобрухт агрегати машин, кораблiв, плавзасобiв, вiйськової технiки, рухомого складу залiзничного транспорту в нерозiбраному станi
7204100000
720421
7204290000
7204300000
7204411000
7204419100
7204419900
7204491000
7204493000
7204499000
7204500000
7218100000
Вивезення Стаття 9 Закону України "Про металобрухт"
11 Етилований бензин та свинцевi добавки до бензину (крiм авiацiйного бензину за товарною позицiєю 2710 12 31 00 згiдно з УКТ ЗЕД) 27101251
27101259
381111
Ввезення Стаття 1 Закону України "Про заборону ввезення i реалiзацiї на територiї України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину"
12 Радiоелектроннi засоби та випромiнювальнi пристрої, що зазначенi у Перелiку типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України Реєстру заборонених до застосування та ввезення на територiю України Див. офiцiйний веб-сайт Нацiональної комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї за посиланням: nkrzi.gov.ua Ввезення Стаття 291 Закону України "Про радiочастотний ресурс України"
13 Неiдентифiкованi тварини або тварини без вiдповiдних iдентифiкацiйних, ветеринарних та iнших супровiдних документiв 0101 - 0106 Ввезення, транзит Стаття 15 Закону України "Про ветеринарну медицину"
14 Живi патогеннi мiкроорганiзми (у тому числi бактерiї, вiруси, грибки, рикетсiї, мiкоплазми, iншi патогеннi мiкроби) та патологiчний матерiал, що мiстить збудникiв хвороб тварин 3002905000 Ввезення Стаття 82 Закону України "Про ветеринарну медицину"
15 Вантажi з тваринами у разi:
1) присутностi особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ, до якої цi тварини є сприйнятливими, пiдтверджено в країнi походження або в зонi, з якої походять тварини;
2) присутностi особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ, до якої цi тварини є сприйнятливими, пiдтверджено в однiй або бiльше країнах транзиту на територiї або на територiях,
через якi перемiщувався вантаж з тваринами.
0101 - 0106 Ввезення, транзит Стаття 91 Закону України "Про ветеринарну медицину"
16 Об'єкти регулювання, що:
зараженi карантинними шкiдливими органiзмами;
можуть спричинити занесення карантинних органiзмiв на територiю України;
можуть збiльшити популяцiю мiсцевих регульованих шкiдливих органiзмiв до рiвня, який не вiдповiдає рiвню фiтосанiтарного захисту.
0601 - 5301 Ввезення Стаття 35 Закону України "Про карантин рослин"
17 Незареєстрованi пестициди i агрохiмiкати (крiм дослiдних партiй, що використовуються для державних випробувань та наукових дослiджень) 0601
3101000000
3102
3103
3104
3105
3808
Ввезення Стаття 4 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати"
18 Ґрунтова маса (крiм зразкiв для проведення наукових дослiджень) 2530900090 Вивезення Стаття 53 Закону України "Про охорону земель"
19 ГМО, а також продукцiя, вироблена iз застосуванням ГМО, до їх державної реєстрацiї, за винятком таких, що призначенi для науково-дослiдних цiлей або державних апробацiй (випробовувань) 0403
0701
0702000000
0705
0709931000
0709996000
0709999000
0710100000
0710900000
071290
0712900500
0712903000
0807200000
081190
0812903000
081340
0813405000
1001
1006
110100
1102
110220
1102903000
110313
1103205000
1104199100
1105
1105200000
1108120000
1108130000
1201
1205
1208
120810
12129400
1507
151221
1514
1515
1515110000
1516
1517
151800
160100
1602
1602100000
160300
1604
1605
1701
1702
1703900000
1806
1901
1901100000
1901200000
1902
1904
1904101000
1905
190590
1905905500
2001
2002
200190
2004
20041010
2004901000
2005
2005100000
200520
2005202000
200580
200599
2007
200710
2008
200819,
200897
121120
121190
200899
2009
200950
2101
210112
210130
2102
2103
210310
2103200000
2104
2104200000
210500
2106
210610
2202
220291
220299
2923
3002
3505
Ввезення Стаття 16 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв"
20 Перелiк товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї (до 31 грудня 2020 року (включно) 0201
0202
0203
0207
0210
03
0403 90 91 00
0406 30 31 00
0511 99 10 90
0712 20 00 00
0901 21 00 00
0902 10 00
0902 30 00
1104 29 17 00
1108 12 00 00
1517 90 99
1522 00 91 00
1604
1702 30
1702 40
1702 90 50 00
1704 90 30 00
1704 90 61 00
1704 90 65 00
1704 90 71 00
1704 90 99 00
1806 31 00 00
1806 90 11 00
1806 90 19 00
1901 10 00 00
1902 19 10 00
1904
1905 10 00 00
1905 31 11 00
1905 31 19 00
1905 31 91 00
1905 32 11 00
1905 90 55 00
1905 90 60 00
2005 20 20 00
2101 11 00
2103 10 00 00
2103 20 00 00
2103 90 90 00
2106 90 92 00
2203 00 01 00
2203 00 09 00
2207
2208 60
2309 10
2309 90 96 10
2402 20 90 20
2523
2905 16 85 10
2912 11 00 00
2936
2937
2941
3002 30 00 00
3003 10 00 00
3003 20 00 00
3004 10 00 00
3004 20 00 00
3004 50 00 00
3102
3103
3104
3105
3401 30 00 00
3605 00 00 00
3808 91
3808 92
3808 93
3808 99 10 00
3901 20 90 00
3904 10 00 00
3909 10 00 00
3917 32 00 20
4412
4814
6104
6109
6110
6115
6204
6212
6402
6403
6406
6811 40 00 10
7010 90 10 10
7010 90 10 90
7010 90 31 10
7010 90 31 90
7010 90 41 00
7010 90 43 00
7010 90 45 00
7010 90 51 00
7010 90 53 00
7010 90 55 00
7010 90 61 00
7010 90 67 00
7217 10 10 00
7217 10 31 00
7217 10 39 00
7217 10 50 00
7217 10 90 00
7217 20 10 00
7217 20 30 00
7217 20 50 00
7217 20 90 00
7217 30 41 00
7217 30 49 00
7217 30 50 00
7217 30 90 00
7217 90 20 00
7217 90 50 00
7217 90 90 00
7304 23 00 00
7304 29
7304 39
7304 59
7305 31 00
7306 30
7306 61
7312 10 20 00
7312 10 41 00
7312 10 49 00
7312 10 61 00
7312 10 65 00
7312 10 69 00
7312 10 81 00
7312 10 83 00
7312 10 85 00
7312 10 89 00
7312 10 98 00
7312 90 00 00
7314 14 00 00
7314 19 00 00
7314 41 00 00
7318
7320 20 20 00
7323 93 00 00
7323 94 00 00
8438 10 10 00
8530 10 00 00
8536 41 10 90
8544 60
8602 10 00 00
8606 30 00 00
8606 91 80 00
8606 92 00 00
8701
8702
8703**
8704
8705
8709
8711
Ввезення Стаття 29 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1147 "Про заборону ввезення на митну територiю України товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї"
21 Перелiк товарiв, вивезення (пересилання) яких громадянами за межi митної територiї України не допускається 0505 10 10 00
2805 30
2805 40
4101
4102
4103 30 00 00
4401 10 00 00
4401 21 00 00
4401 22 00 00
4403
4404
4406
4407
7106
7108
7110
7112
7115
7202 99 80 00
7204 10 00 00
7204 21
7204 29 00 00
7204 30 00 00
7204 41 10 00
7204 41 91 00
7204 41 99 00
7204 49 10 00
7204 49 30 00
7204 49 90 00
7204 50 00 00
7218 10 00 00
7401 00 00 00
7402 00 00 00
7403 12 00 00
7403 13 00 00
7403 19 00 00
7403 2100 00
7403 22 00 00
7403 29 00 00
7404 00
7405 00 00 00
7406
7407
7408
7409
7415 29 00 00
7415 39 00 00
7418 19 90 00
7419
7502
7503 00
7504 00 00 00
7505
7506
7507
7508
7602 00
7801
7802 00 00 00
7902 00 00 00
8001
8002 00 00 00
8003 00 00 00
8007 00
8101
8102
8103
8104
8105
8106 00
8107
8108
8109
8110
8111 00
8112
8113 00
3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
4818 90 10 00,
4818 90 90 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
3926 20 00 00
4015 11 00 00,
4015 19 00 00
4015 11 00 00,
4015 19 00 00
3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
4818 90 10 00,
4818 90 90 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
4818 50 00 00,
4818 90 10 00,
4818 90 90 00,
6307 90 98 00
9004 90 10 00,
9004 90 90 00
9004 90 10 00,
9004 90 90 00
9020 00 00 00
Вивезення частина перша статтi 373 Митного кодексу України, Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 травня 2012 р. N 468
"Про затвердження перелiку товарiв, вивезення (пересилання) яких громадянами за межi митної територiї України не допускається"

     *Коди Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Перелiку довiдково.

     Основною пiдставою для застосування до товарiв заборони щодо їх перемiщення через митний кордон України є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванню та опису, наведеному у вiдповiдних нормативно-правових актах.

Перелiки товарiв (з кодами УКТ ЗЕД*), на перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено обмеження
(стаття 197 Митного кодексу України)

N Найменування товарiв Коди УКТ ЗЕД* Напрями перемiщення Документи та вiдомостi, що пiдтверджують встановленi обмеження Законодавча норма
1 Наркотичнi засоби, психотропнi речовини та прекурсори, перелiк яких визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770
Лiкарськi засоби, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, якi визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770
2924 23 00 00
2939 61 00 00
2939 62 00 00
2939 41 00 00
2939 42 00 00
2939 43 00 00
2939 44 00 00
2939 49 00 00
2932 91 00 00
2939 63 00 00
2932 92 00 00
2932 93 00 00
2932 94 00 00
2914 31 00 00
2939 44 00 00
2915 24 00 00
2916 34 00 00
2904 20 00 00
2926 40 00 00
2914 39 00 90
2924 29 70 90
2932 99 00 00
2922 43 00 00
2914 11 00 00
2909 11 00 00
2841 61 00 00
2914 12 00 00
2933 32 00 00
2807 00 00 00
2806 10 00 00
ex 2707 20 10 00
ex 2707 20 90 00
2902 30 00 00
3814 00 90 11
3814 00 90 19
3824 99 85 00
2933 39 99 00
2903 99 80 90
2920 90 10 00
2922 19 00 00
2921 19 99 90
2912 49 00 00
2921 19 99 90
2914 50 00 00
2905 39 26 00
2905 39 28 00
3003
3004
Ввезення, вивезення, транзит Дозвiл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин Стаття 24 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори"
2 Товари, що є об'єктом спецiальних заходiв 0101 - 9706000000 Ввезення Лiцензiя на iмпорт
або
Дозвiл на iмпорт в Україну товарiв, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регiонального нагляду
Статтi 15, 16 Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну";
статтi 27, 28 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту";
статтi 26, 27 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту"
3 Лiсоматерiали та виготовленi з них пиломатерiали (крiм цiнних i рiдкiсних порiд дерев) 4401110000
4401210000
4401220000
4403
4404
4406
4407
Вивезення Сертифiкат про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв Стаття 3 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв"
4 Культурнi цiнностi, що вивозяться, у тому числi тимчасово, за межi України 9701
9702000000
9703000000
9704000000
9705000000
9706000000
Вивезення Свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей Стаття 13 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей"
5 Товари, зазначенi у додатку до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 року N 1807.
Товари, зазначенi у додатку до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету М iнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 року N 86.
2707100000
2707100000
2707200010
2707200090
2707300010
2707300090
2811120000
2811120000
2812120000
2812130000
2812140000
2812150000
2812160000
2812110000
2812110000
2812170000
2812199000
2853100000
2853100000
2853909000
2853909000
2903393100
2903398000
2903393500
2903392900
2903392800
2903392600
2903392100
2903392500
2903392400
2903392300
2903392700
2903393900
2903830000
2903898000
2903998010
2903930000
2903940000
2903998090
2903930000
2903940000
2903998090
2904910000
2904910000
2910500000
2910900000
2914710000
2914790000
2917192000
2917198000
2917192000
2917198000
2918170000
2920210000
2920230000
2920240000
2920220000
2920290000
2920300000
2920907000
2920290000
2920300000
2920907000
2920290000
2920300000
2920907000
2921120000
2921130000
2921140000
2922150000
2922190010
2922170000
2922170000
2922180000
2922160000
2922190090
2926400000
2926907000
2930700000
2930600000
2930909810
2930909890
2930800000
2931310000
2931392000
2931392000
2931393000
2931380000
2931320000
2931330000
2931340000
2931350000
2931360000
2931370000
2931900010
2931900030
2931900030
2931900040
2931395000
2931396000
2931399000
2931900090
2931395000
2931396000
2931399000
2931900090
2933920000
2933998000
2933920000
2933998000
3603001090
3603001010
3603009010
3603009020
3603009030
3603009040
3603009090
3603009010
3603009020
3603009030
3603009040
3603009090
3705009000
3705009000
3824991500
3824993000
3824999210
3824999630
3824880000
3824870000
3824860000
3824850000
3824840000
3824999660
3824995090
3824999610
3824999300
3824870000
3824999690
3824999620
3824880000
3824840000
3824860000
3824850000
3824999290
3824999300
3824870000
3824999690
3824999620
3824880000
3824840000
3824860000
3824850000
3824999290
3926909790
9620009100
4421910000
4421999100
4421999900
9620009910
5506400000
5506900000
6815101000
9620009930
7019310000
7019310000
7019320000
7019320000
9620009930
9620009930
7601202000
7601208000
7601208000
7601202000
7601208000
7612903000
7612908000
7616999000
9620009100
8414592591
8414592598
8414591500
8414593510
8414591500
8414593590
8414599510
8414591500
8414599590
8419502000
8419508000
8421298000
8421292000
8421391520
8421392500
8421393590
8421391559
8421391591
8421398510
8421391599
8421398590
8421991000
8421999000
8424410000
8424829010
8424829010
8424491000
8424499000
8424829090
8424499000
8424829090
8424894000
8424897000
8431390000
9620009960
8443310000
8443310000
8443328000
8443328000
8443328000
8443328000
8456129000
8456111000
8456119000
8456121000
8456500000
8456900000
8456400000
8459410000
8460120010
8460230000
8460220000
8460240000
8460240000
8460120090
8460190000
8460220000
8460230000
8460240000
8460900090
8465200010
8465919000
8465200020
8465920000
8465200030
8465930000
8465200040
8465940000
8465200051
8465950010
8465200059
8465950090
8465200070
8465960000
8465990010
8465200090
8465990090
8466935000
8466934000
8466936000
8473308000
9620009960
8475901000
8475909000
8479897000
8479901500
8479902000
8479901500
8479907000
8486200010
8486200090
8486300010
8486300030
8486300050
8486300091
8486300099
8486900010
8486900020
8486900030
8486900040
8486900050
8486900060
8486900070
8486900091
8486900099
8487909000
9620009990
8505902100
8505902910
8505902990
8514308010
8514302000
8514308090
8514903000
8514907000
8515191000
8515199000
8515908000
8515902000
8517693090
8517693010
8517693090
8517700011
8517700019
8517700017
8517700019
8517700090
8519890090
8519890090
8519890010
8519890090
8522904900
8522902000
8522908090
9620001090
8523291990
8523291910
8523291990
8523491025
8523492025
8523492030
8523491039
8523492030
8523491045
8523492045
8523491050
8523492050
8523499093
8523499099
8523519091
8523519093
8523519099
8523520000
8523520000
8523599091
8523599093
8523599099
8523809091
8523809093
8523809099
8528420000
8528490010
8528490095
8528490099
8528490091
8528521000
8528529110
8528529910
8528590010
8528529190
8528590090
8528529990
8528590090
8528620000
8528620000
8529909200
9620001010
8529901500
8529909100
8529909790
9620001030
8531807010
8531807020
8531804010
8531807010
8531804090
8531807090
8531900010
8531900090
8536904000
8536909500
8537109500
8537109890
8542311100
8542311900
8542321900
8542321100
8542331000
8542339000
8542391100
8542391900
8543304000
8543307000
8543700600
8543709000
8543700900
8543700700
8543700500
8543700400
8543700300
8543700200
8543700100
8539500000
8543700800
8548903000
8548909000
8802601100
8802601900
8803902100
8803902900
9620001090
9005900000
9006590000
9006910000
9620001050
9007910000
9620001070
9007920000
9620001070
9013101000
9013109000
9013900500
9013908000
9015802000
9015804000
9015808000
9015804000
9015802000
9015808000
9015900000
9620001090
9022902000
9022908000
9024102010
9024104010
9024108000
9024102090
9024104090
9024108000
9030200000
9030200000
9030200000
9030200000
9030333000
9030332000
9030332000
9030338000
9030900000
9030900000
9031802010
9031802020
9031808000
9031802090
9031808000
9031900010
9031900010
9031900090
9033009000
9620001090
9033001000
9033009000
9620001090
9033001000
Ввезення, вивезення, транзит Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв
або
Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв
Стаття 21 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання"
6 Готiвкова валюта
Банкiвськi метали
4907003000
7118900000
7106100000
7108110000
7108200000
7110110000
7110210000
7118100000
7118900000
7108120000
7110310000
Ввезення, вивезення Ввезення, вивезення Ввезення Вивезення банкiвська лiцензiя (тiльки для банкiв)
банкiвська лiцензiя (тiльки для банкiв)
договiр на поставку банкiвських металiв Нацiональному банку (тiльки для юридичних осiб, крiм банкiв)
письмова вiдмова Нацiонального банку вiд купiвлi банкiвських металiв (виготовлених українськими виробниками), що вивозяться (для банкiв та юридичних осiб)
Пункт 12 Положення
про транскордонне перемiщення валютних цiнностей, затвердженого постановою Нацiонального банку України вiд 02.01.2019 N 3 (далi - Положення НБУ N 3)
Пункт 12 Положення НБУ N 3
Пункт 9 Положення НБУ N 3
Пункт 13 Положення НБУ N 3
7 Радiоактивнi матерiали: джерела iонiзуючого випромiнювання радiонуклiднi, ядернi матерiали, радiоактивнi вiдходи
Радiоактивнi матерiали, що мiстяться у складi приладiв, апаратури, обладнання, пристроїв
2844
2845
9022
9026
9027
9030
9031
9033001000
9033009000
ex9620001090
Ввезення, вивезення, транзит Дозвiл на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв Стаття 59 Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку"
8 Товари, зазначенi у додатку до Порядку видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2015 р. N 184 8517
8525
8526
8527
8528
8529
8531
Ввезення Дозвiл на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення Статтi 29, 291 Закону України "Про радiочастотний ресурс України"
9 Радiоелектроннi засоби та випромiнювальнi пристрої (продукцiя, до складу якої або в комплектi постачання входить РЕЗ або ВП), що включенi до Перелiку типiв (видiв) РЕЗ (ВП), що потребують спецiального порядку оформлення Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України Див. офiцiйний веб-сайт Нацiональної комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї за посиланням nkrzi.gov.ua Ввезення Вiдсутнiсть товарiв (РЕЗ або ВП), якi включено до Перелiку типiв (видiв) РЕЗ (ВП), що потребують спецiального порядку оформлення у Перелiку типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України Реєстру заборонених до застосування та ввезення на територiю України Статтi 29, 291 Закону України "Про радiочастотний ресурс України"
10 Видавнича продукцiя, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України для розповсюдження на територiї України 4901
4903000000
4905
Ввезення Дозвiл на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України Стаття 281 Закону України "Про видавничу справу"
11 Небезпечнi вiдходи, що включенi до роздiлу А Жовтого перелiку вiдходiв;
вiдходи, якi потребують окремого розгляду, що включенi до роздiлу Б Жовтого перелiку вiдходiв;
вiдходи, що включенi до Зеленого перелiку вiдходiв i є об'єктом транскордонного перевезення, у разi, коли вони мiстять матерiали в таких кiлькостях, що можуть виявляти небезпечнi властивостi, наведенi у перелiку небезпечних властивостей (затверджується Мiнприроди), а також якщо транскордоннi перевезення таких вiдходiв пiдпадають пiд державне регулювання у заiнтересованих державах
8110200000
2804800000
8112130000
8107300000
7802000000
2805401000
2805409000
2843901000
8112997090
8112520000
2620910000
2620210000
2620290000
2620999500
2804900000
3825690000
3825500000
3825909000
2620110000
2620190000
2620300000
7112300000
8548101000
8548102100
8548109100
8548102900
8548109900
7001001000
2524900000
2530900010
2530900090
2621900000
2710990000
2713909000
2710199900
3825610000
3902100000
3902300010
3902300090
3902909090
3915901100
3912201100
3912201900
3912209000
3915908000
2908190000
2908990000
3825490000
4115200000
4302200000
0505900000
3825410000
3825300000
ex 3808590000
3808999000
3602000000
3915100000
3915200000
3915300000
ex 4401390000
4401409000
4415209000
4707100000
4707200000
4707901000
4707909000
7204499000
2803000000
2621100000
3825100000
3825200000
4004000000
4012200030
4012200090
7112910000
7112990000
7112920000
7204100000
7204211000
7204219000
7204290000
7204300000
720441
720449
7204500000
7302109000
740400
750300
760200
7902000000
8002000000
8101970000
8102970000
8103300000
8104200000
8105300000
8106001000
8108300000
8109300000
8111001900
8112220000
8112922100
8112921000
284430
280530
8112120000
2804509000
2620992000
2620996000
7404001000
7404009100
7404009900
7503001000
7503009000
8113004000
7405000000
7406100000
7406200000
7903100000
7903900000
854810
2620
7112
2620994000
2620400000
2620991000
7602001100
7602001900
7602009000
7106100000
7108110000
7110110000
7110210000
7110310000
7110410000
2618000000
261900
2621
262030
262190
2504
2514000000
2525300000
2529300000
2529100000
2529210000
2529220000
281122
3825
811300
6806
2520
250300
25210000
2501003100
2501005100
25010099
2827200000
382450
382491
еx 382484
ex 38485
ex 38486
ex 382487
ex 382488
382499
7001
38029000
391590
3914000000
390469
3904900000
470730
4707
4823908500
5003000000
510310
5103200000
5103300000
5202100000
5202910000
5202990000
53013000
5302900000
5303900000
5607210000
56072900
5305000000
550510
550520
63090000
6310100000
6310900000
40170000
4005990000
4401310000
ex440139
440140
4501900000
2307001100
2307001900
230800
152200
0506100000
0506900000
0511911000
1802000000
0502
0507100000
0507900000
0508000000
2302
2303
2304000000
2305000000
2306
2401300000
0501000000
1213000000
2309
320300
3907100000
3907201100
3907209100
3907209900
3907300000
3209100000
32099000
321000
3213
3215
38256900
382590
3501
350300
3506
3915
Ввезення, вивезення, транзит Письмова згода (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв Частина 5 статтi 341 Закону України "Про вiдходи";
Базельська конвенцiя про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням;
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 " Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/ видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв"
12 Живi рослини i тварини, що є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (CITES);
зразки видiв дикої фауни i флори, включених до додаткiв I, II i III Конвенцiї CITES;
зразки, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES;
зразки, якi є частиною цирку, пересувної виставки та є об'єктом регулювання Конвенцiї CITES
0106
0301
0306
0307
0507
0507100000
0507900000
0508000000
0601
0602
060490
1604310000
4103
4105301000
4115200000
4301
5103
9508
9705000000
Ввезення, вивезення Дозвiл на iмпорт чи експорт
або
Сертифiкат на реекспорт чи iнтродукцiю з моря
або
Сертифiкат на пересувну виставку для багаторазового перемiщення через митний кордон України
Стаття 32 Закону України "Про рослинний свiт";
стаття 53 Закону України "Про тваринний свiт";
Закон України "Про Червону книгу України";
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 953 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї";
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2000 р. N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення";
наказ Мiнприроди вiд 29.02.2012 N 107, зареєстрований у Мiн'юстi 18.06.2012 за N 990/21302
13 Воднi бiоресурси та продукцiя з них (iклачi) 0303830000
0304850000
Ввезення, вивезення Форма реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв Стаття 351 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
14 ГМО, а також продукцiя, вироблена iз застосуванням ГМО 0403
0701
0702000000
0705
0709931000
0709996000
0709999000
0710100000
0710900000
071290
0712900500
0712903000
0807200000
081190
0812903000
081340
0813405000
1001
1006
110100
1102
110220
1102903000
110313
1103205000
1104199100
1105
1105200000
1108120000
1108130000
1201
1205
1208
120810
12129400
1507
151221
1514
1515
1515110000
1516
1517
151800
160100
1602
1602100000
160300
1604
1605
1701
1702
1703900000
1806
1901
1901100000
1901200000
1902
1904
1904101000
1905
190590
1905905500
2001
2002
200190
2004
20041010
2004901000
2005
2005100000
200520
2005202000
200580
200599
2007
200710
2008
200819
121120
121190
200899
2009
200950
2101
210112
210130
2102
2103
210310
2103200000
2104
2104200000
210500
2106
210610
2202
220291
220299
2923
3002
3505
Ввезення, транзит Витяг або посвiдчення або реєстрацiйний номер з державного реєстру генетично модифiкованих органiзмiв або продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО
або
Дозвiл на ввезення продукцiї, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослiдних цiлей
або
Дозвiл на транзитне перемiщення незареєстрованих в Українi ГМО
Стаття 16 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв"
15 Пестициди i агрохiмiкати 3101000000
3102
3103
3104
3105
3808
Ввезення Дозвiл на ввезення на митну територiю України незареєстрованних пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу
або
Вiдомостi про включення товарiв до Державного реєстру пестицидiв i агрохiмiкатiв
Стаття 4 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати"
16 Колiснi транспортнi засоби 870120
8702
8703
8704
8705
Ввезення Сертифiкат вiдповiдностi колiсного транспортного засобу
або
Сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження колiсного транспортного засобу
або
iнший документ про пiдтвердження вiдповiдностi, виданий згiдно iз законодавством України, що вказує, якому саме рiвню екологiчних норм вiдповiдає за конструкцiєю транспортний засiб
Статтi 2, 3 Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї транспортних засобiв"
17 Перелiк товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2020 роцi 7106
7108
7112
3926 20 00 00
4818 50 00 00
4818 90 10 00
4818 90 90 00
6210 10 92 00
6210 10 98 00
3926 20 00 00
4015 11 00 00
4015 19 00 00
4015 11 00 00
4015 19 00 00
3926 20 00 00
4818 50 00 00
4818 90 10 00
4818 90 90 00
6210 10 92 00
6210 10 98 00
4818 50 00 00
4818 90 10 00
4818 90 90 00
6307 90 98 00
9004 90 10 00
9004 90 90 00
9004 90 10 00
9004 90 90 00
9020 00 00 00
2207
1008 10 00 00
1104 29 17 00
вивезення Обсяг квоти/ одиниця вимiру
0 грамiв
Стаття 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2019 р. N 1109 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2020 рiк"
18 Перелiк товарiв (озоноруйнiвних речовин), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2020 роцi 2903 14 00 00
2903 19 10 00
2903 39 11 00
2903 71 00 00
2903 72 00 00
2903 73 00 00
2903 74 00 00
2903 75 00 00
2903 76 10 00
2903 76 20 00
2903 76 90 00
2903 77 10 00
2903 77 20 00
2903 77 30 00
2903 77 40 00
2903 77 50 00
2903 77 90 00
2903 78 00 00
2903 79 11 00
2903 79 19 00
2903 79 21 00
2903 79 29 00
2903 79 90 00
Ввезення, вивезення Лiцензiя на експорт
Лiцензiя на iмпорт
Стаття 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2019 р. N 1109 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2020 рiк"
19 Перелiк товарiв, що можуть мiстити озоноруйнiвнi речовини, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2020 роцi (крiм товарiв, що перевозяться у контейнерах з особистими речами) 3004*
3204*
3208*
3209*
3214*
3304*
3305*
3306*
3307*
3401 30 00 00*
3402*
3403*
3405*
3808*
3809*
3812*
3813 00 00 00*
3814 00*
3820 00 00*
3824 90 70 00*
3824 72 00 00
3824 73 00 00
3824 74 00 00
3824 78 00 00
3824 79 00 00
2852 90 00 00
3824 75 00 00
3824 76 00 00
3824 77 00 00
3824 81 00 00
3824 82 00 00
3824 83 00 00
3824 90 87 00
3824 90 97 10
3824 90 97 90
3826 00 10 00
3826 00 90 00
3907 20 20 90
3910 00 00*
8415
8418
8419 89 10 00
8424 10 00
8476 21 00 00
8476 81 00 00
8479 89 97 90
9304 00 00 00*
* Товари виключно в аерозольнiй упаковцi.
Ввезення, вивезення Лiцензiя на експорт
Лiцензiя на iмпорт
Стаття 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2019 р. N 1109 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2020 рiк"
20 Перелiк товарiв, iмпорт яких з Республiки Македонiя пiдлягає лiцензуванню у 2020 роцi в рамках тарифної квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 року 0204
0709 60
0712
0813
0904
1211 90
1704
1806
1904
1905 31
1905 32
2001
2002
2005
2007
2008
2009
2103
2204
2208 20
2208 90
2209 00
2401 10
ввезення Лiцензiя на iмпорт Стаття 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2019 р. N 1109 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2020 рiк"
21 Перелiк товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2020 роцi 2701 11 00 00 Вивезення Лiцензiя на експорт Стаття 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2019 р. N 1109 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2020 рiк"

     *Коди Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Перелiку довiдково.

     Основною пiдставою для застосування до товарiв обмежень щодо їх перемiщення через митний кордон України є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванню та опису, наведеному у вiдповiдних нормативно-правових актах.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.