КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 серпня 2017 р. N 596


Про внесення змiн у додаток до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiни у додаток до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2009 р., N 33, ст. 1157; 2015 р., N 31, ст. 903), виклавши його у редакцiї, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

Додаток
до Порядку
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 серпня 2017 р. N 596)

СПИСОК
товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю

Номер позицiї Найменування та опис товарiв за вiдповiдними групами Код товару згiдно з УКТЗЕД
Примiтки. 1. Термiни "товари вiйськового призначення", "вироби вiйськового призначення" та "технологiї вiйськового призначення" у цьому Списку вживаються у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання".
Термiни, що використовуються у цьому Списку у лапках, мають значення, що наведенi у пунктi 3 роздiлу "Загальнi примiтки", розмiщеному в кiнцi цього Списку.
2. Контроль за мiжнародними передачами послуг вiйськового призначення здiйснюється у тому ж обсязi, що i контроль стосовно вiдповiдних "виробiв вiйськового призначення" та "технологiй вiйськового призначення", зазначених у позицiях ML1 - ML22 цього Списку.
3. "Технологiї", що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком, залишаються пiд контролем навiть тодi, коли вони застосованi до будь-яких виробiв, мiжнароднi передачi яких не пiдлягають контролю.
ML1 Гладкоствольна зброя калiбру менше 20 мм та iнша зброя, у тому числi автоматична, калiбру 12,7 мм (калiбр 0,5 дюйма) або менше та "аксесуари" до неї, як наведено нижче, а також "спецiально призначенi" для неї "компоненти", у тому числi:  
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML1 контролю не пiдлягають:
a) вогнепальна зброя "спецiально призначена" для навчальних патронiв i з якої не можна вести вогонь будь-якими патронами;
b) вогнепальна зброя "спецiально призначена" для запуску снарядiв, що керуються за допомогою дроту та не мають високо вибухових зарядiв або лiнiй зв'язку, на вiдстань, яка дорiвнює або менша 500 м;
c) зброя, для якої використовуються гiльзовi патрони нецентрального бою i яка не є зброєю повнiстю автоматичного ведення вогню;
d) "демiлiтаризована вогнепальна зброя";
e) пристрої для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї.
9301,
9302 00 00,
9303,
9305,
9306
ML1.a гвинтiвки, "комбiнована зброя", револьвери, пiстолети, кулемети та пiстолети-кулемети; 9301,
9302 00 00,
9303,
9304 00 00 00
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML1.a контролю не пiдлягають:
a) гвинтiвки та "комбiнована зброя", виготовленi до 1938 року;
b) репродукцiї гвинтiвок та "комбiнованої зброї", оригiнали яких були виготовленi до 1890 року;
c) пiстолети та кулемети, виготовленi до 1890 року, та їх репродукцiї;
d) гвинтiвки та пiстолети "спецiально призначенi" для стрiльби iнертним снарядом за допомогою стисненого повiтря або CO2;
e) макети маса-габаритнi, виготовленi з гвинтiвок, "комбiнованої зброї", револьверiв, пiстолетiв, кулеметiв та пiстолетiв-кулеметiв, не придатнi для "використання" як зброї.
ML1.b гладкоствольна зброя, як наведено нижче: 9303 20 10 10
9303 20 10 20
9303 20 10 40
9303 20 10 90
9303 20 95 10
9303 20 95 90
1) гладкоствольна зброя, "спецiально призначена для вiйськового використання";
2) iнша гладкоствольна зброя, як наведено нижче:
a) повнiстю автоматичного типу;
b) напiвавтоматичного або помпового типу;
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML1.b.2 контролю не пiдлягає зброя, спецiально призначена для стрiльби iнертним снарядом за допомогою стисненого повiтря або CO2.
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML1.b контролю не пiдлягають:
a) гладкоствольна зброя, виготовлена до 1938 року;
b) репродукцiї гладкоствольної зброї, оригiнали якої були виготовленi до 1890 року;
c) гладкоствольна зброя, що призначена для мисливських чи спортивних цiлей i не є "спецiально призначеною для вiйськового використання" чи для повнiстю автоматичного ведення вогню;
d) гладкоствольна зброя "спецiально призначена" для будь-чого з наведеного нижче:
1) забою свiйських тварин;
2) транквiлiзацiї тварин;
3) сейсмiчних випробувань;
4) вiдстрiлу промислових снарядiв; або
5) руйнування (пiдриву) саморобних вибухових пристроїв (IEDs - Improvised Explosive Devices).
Особлива примiтка. Щодо руйнiвникiв (пiдривачiв) дивись позицiю ML4 цього Списку та позицiю 1.A.6 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
ML1.c зброя з використанням безгiльзових боєприпасiв; 9305
ML1.d з'ємнi обойми (магазини), глушники, крiплення (монтажнi крiплення), оптичнi збройовi прицiли та вогнегасники для зброї, яка контролюється згiдно з позицiями ML1.a, ML1.b або ML1.c. 9305,
9013
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML1.d контролю не пiдлягають оптичнi прицiли для зброї, якi не здiйснюють електронне оброблення зображення, мають кратнiсть збiльшення 9 або менше, за умови, що вони:
не є "спецiально призначеними" або модифiкованими для вiйськового "використання"; або
не мiстять будь-якi прицiльнi сiтки (марки), "спецiально призначенi для вiйськового використання".
ML2 Гладкоствольна зброя калiбру 20 мм або бiльше та iнша зброя або озброєння калiбру бiльше нiж 12,7 мм (калiбр 0,5 дюйма), установки для метання, "аксесуари", як наведено нижче, а також "спецiально призначенi" для них "компоненти", у тому числi: з 9301 10 00 00,
9305 91 00
ML2.a гармати, гаубицi, артилерiйська зброя, мiномети, протитанкова зброя, пусковi установки, вiйськовi вогнемети, гвинтiвки, безвiдкатнi гармати, гладкоствольна зброя та пристрої до них для зменшення демаскувальних ознак; 9301,
9303
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML2.a контролю також пiдлягають форсунки, вимiрювальнi пристрої, резервуари для зберiгання та iншi "спецiально призначенi" "компоненти" для використання з рiдкими метальними зарядами до будь-якої технiки, зазначеної в позицiї ML2.a.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML2.a контролю не пiдлягають:
a) гвинтiвки, гладкоствольна зброя та "комбiнована зброя", виготовленi до 1938 року;
b) репродукцiї гвинтiвок, гладкоствольної зброї та "комбiнованої зброї", оригiнали яких були виготовленi до 1890 року;
c) гармати, гаубицi, артилерiйська зброя, мiномети, виготовленi до 1890 року;
d) гладкоствольна зброя, що призначена для мисливських чи спортивних цiлей i не є "спецiально призначеною для вiйськового використання" чи повнiстю автоматичного ведення вогню;
e) гладкоствольна зброя "спецiально призначена" для будь-чого з наведеного нижче:
1) забою свiйських тварин;
2) транквiлiзацiї тварин;
3) сейсмiчних випробувань;
4) вiдстрiлу промислових снарядiв; або
5) руйнування (пiдриву) саморобних вибухових пристроїв (IEDs - Improvised Explosive Devices).
Особлива примiтка. Щодо руйнiвникiв (пiдривачiв) дивись позицiю ML4 цього Списку та позицiю 1.A.6 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
  f) переноснi пусковi установки, "спецiально призначенi" для запуску снарядiв, що керуються за допомогою дроту та не мають високо вибухових зарядiв або лiнiй зв'язку, на вiдстань, яка дорiвнює або менше 500 м.
ML2.b пристрої для вiдстрiлу димових, газових та пiротехнiчних снарядiв чи генератори, "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового "використання"; 9303
3602 00 00 00
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML2.b контролю не пiдлягають сигнальнi пiстолети.
ML2.c прицiли для зброї та крiплення прицiлiв для зброї, що мають всi наведенi нижче характеристики: 9013
1) "спецiально призначенi для вiйськового використання"; та  
2) "спецiально призначенi" для зброї, зазначеної у позицiї ML2.a;  
ML2.d крiплення (монтажнi крiплення) та з'ємнi обойми (магазини), "спецiально призначенi" для зброї, зазначеної у позицiї ML2.a. 9305
ML3 Боєприпаси, а також запальники, пiдривники, детонатори, як наведено нижче, та "спецiально призначенi" для них "компоненти": 9306,
3603 00
ML3.a боєприпаси для зброї, що пiдлягає контролю згiдно з позицiями ML1, ML2 або ML12; 9306
ML3.b запальники, пiдривники та детонатори, "спецiально призначенi" для боєприпасiв, що пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML3.a. 3603 00
Примiтка 1. "Спецiально призначенi" "компоненти", зазначенi у позицiї ML3, включають:
a) металевi або пластмасовi вироби, такi як ковадла капсулiв, наконечники куль, патроннi стрiчки, ведучi пояски та металевi деталi боєприпасiв;
b) запобiжнi та запальнi пристрої, запальники, датчики та iнiцiювальнi пристрої;
c) джерела живлення з потужним виходом одноразової дiї;
d) спалимi гiльзи для зарядiв;
e) суббоєприпаси, включаючи касетнi бомби, касетнi мiни та снаряди, керованi на прикiнцевiй дiлянцi траєкторiї.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML3.a контролю не пiдлягають:
a) боєприпаси, обтиснутi без снаряда (холостi);
b) навчальнi боєприпаси з просвердленою пороховою камерою;
c) iншi холостi та навчальнi боєприпаси, що не мають компонентiв, призначених для бойових боєприпасiв; або
d) компоненти, "спецiально призначенi" для холостих або навчальних боєприпасiв, якi зазначенi у пунктах "a", "b" або "c" цiєї примiтки 2.
Примiтка 3. Згiдно з позицiєю ML3.a контролю не пiдлягають патрони, "спецiально призначенi" для будь-якої з наведених нижче цiлей:
a) сигналiзацiя;
b) сполохування птахiв; або
c) запалення газового факелу на нафтових свердловинах.
Примiтка 4. Згiдно з позицiєю ML3.a контролю не пiдлягають, патрони, спорядженi гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї, призначенi для пристроїв, зазначених у пунктi "e" примiтки до позицiї ML1.
Примiтка 5. Згiдно з позицiєю ML3.a контролю не пiдлягають патрони з пластиковою кулею, призначенi для зброї, що пiдлягає контролю згiдно з позицiєю ML1.a.
ML4 Бомби, торпеди, керованi та некерованi ракети, iншi вибуховi пристрої та заряди i "супутнє обладнання" та "аксесуари", як наведено нижче, та "спецiально призначенi" для них "компоненти": 9306 90
Особлива примiтка 1. Щодо обладнання для наведення та навiгацiї дивись пункт "g" примiтки до позицiї ML11.a.
Особлива примiтка 2. Щодо авiацiйних протиракетних систем (AMPS - Aircraft Missile Protection Systems) дивись позицiю ML4.c.
ML4.a бомби, торпеди, гранати, димовi шашки, некерованi ракети, мiни, керованi ракети, глибиннi бомби, пiдривнi заряди, пiдривнi пристрої та комплекти до них, "пiротехнiчнi" пристрої, патрони та iмiтацiйнi пристрої (наприклад, обладнання, що iмiтує характеристики будь-якого з цих виробiв), "спецiально призначенi для вiйськового використання"; 9306 90,
3602 00 00 00,
3604 90 00 00,
9306 90
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML4.a контролю також пiдлягають:
a) димовi гранати, освiтлювальнi бомби, запалювальнi бомби та вибуховi пристрої;
b) сопла та носовi конуси головної частини ракети.
ML4.b обладнання, що має всi наведенi нижче характеристики:  
1) "спецiально призначене для вiйськового використання"; та 9306 90,
3602 00 00 00,
3604 90 00 00,
9306 90
2) "спецiально призначене" для "дiй", що здiйснюються стосовно будь-чого, наведеного нижче:
a) виробiв, якi зазначенi у позицiї ML4.a; або
b) саморобних вибухових пристроїв (IEDs - Improvised Explosive Devices).
Технiчна примiтка. Термiн "дiї", зазначений у позицiї ML4.b.2, включає "ведення", керування, приведення в готовнiсть, надання руху потужнiстю одноразової дiї, запуск, пострiл, наведення, тралення, розрядження, дезорiєнтацiю, створення перешкод, детонацiю, руйнування, розташування чи виявлення, збiрку, контроль та введення в дiю.
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML4.b контролю пiдлягають:
1) мобiльне обладнання для зрiдження газiв продуктивнiстю 1000 кг або бiльше зрiдженого газу за добу;
2) плавучi електропровiднi кабелi, придатнi для тралення магнiтних мiн.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML4.b контролю не пiдлягають ручнi (переноснi) пристрої, "спецiально призначенi" виключно для виявлення металевих предметiв i не здатнi визначати рiзницю мiж мiнами та iншими металевими предметами.
ML4.c авiацiйнi протиракетнi системи (AMPS - Aircraft Missile Protection Systems).  
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML4.c контролю не пiдлягають авiацiйнi протиракетнi системи, що мають усi наведенi нижче характеристики:
a) будь-якi датчики попередження про ракети з наведених нижче:
1) пасивнi датчики, що мають максимальний вiдгук в дiапозонi 100 - 400 нм; або
2) активнi iмпульснi доплерiвськi датчики попередження про ракети;
b) системи створення перешкод;
c) пiротехнiчнi пастки, якi дають як видиму, так i iнфрачервону сигнатуру, для створення фальшивих цiлей для ракет класу "земля-повiтря"; та
d) установленi на "цивiльних повiтряних суднах" i мають усi наведенi нижче характеристики:
1) авiацiйна протиракетна система є працездатною лише на конкретному "цивiльному повiтряному суднi", на якому встановлена така конкретна авiацiйна протиракетна система i для якого виданий будь-який з наведених нижче документiв:
a) сертифiкат типу, виданий органом цивiльної авiацiї держави-учасницi мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть"; або
b) рiвнозначний документ, визнаний Мiжнародною органiзацiєю цивiльної авiацiї (IСАО);
2) авiацiйна протиракетна система мiстить захист вiд несанкцiонованого доступу до "програмного забезпечення"; та
3) авiацiйна протиракетна система мiстить активний механiзм, який примушує систему не працювати, якщо її вилучено з "цивiльного повiтряного судна", на якому її було встановлено.
ML4.d "супутнє обладнання", "спецiально призначене" для технiчного обслуговування обладнання, зазначеного в позицiї ML4.b.  
ML5 Апаратура керування вогнем, "супутнє обладнання" для приведення в бойову готовнiсть та оповiщення, супутнi системи та апаратура для випробувань, налагодження та протидiї, як наведено нижче, "спецiально призначенi для вiйськового використання", та "спецiально призначенi" для них "компоненти" i "аксесуари":  
ML5.a прицiли для зброї, обчислювальнi машини для бомбометання, обладнання гарматної наводки та системи керування зброєю, зазначеної у позицiях ML6, ML9, ML10 та ML12; з 8525,
8526,
8529,
8543,
9013,
9305
ML5.b системи розвiдки цiлей, цiлепоказу, визначення дальностi, спостереження чи супроводження цiлi; апаратура виявлення цiлей, узагальнення даних, розпiзнання або iдентифiкацiї цiлей; апаратура iнтеграцiї датчикiв; з 8526,
8527,
9013
ML5.c апаратура протидiї для виробiв, якi пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML5.a або ML5.b; з 8525,
8529
Примiтка. Зазначена у позицiї ML5.c апаратура протидiї включає обладнання для виявлення.
ML5.d обладнання для експлуатацiйних випробувань або налагодження, "спецiально призначене" для виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з позицiями ML5.a, ML5.b або ML5.c. з 9031
ML6 Наземнi транспортнi засоби та "компоненти" до них, як наведено нижче: 8702,
8703,
8704,
8708,
8710 00 00 00,
8705 90
Особлива примiтка. Щодо обладнання для наведення та навiгацiї дивись пункт "g" примiтки до позицiї ML11.a.
ML6.a наземнi транспортнi засоби та "компоненти" для них, "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового "використання"; 8702,
8703,
8704,
8708,
8710 00 00 00,
8705 90
Технiчна примiтка. Термiн "наземнi транспортнi засоби"*, наведений у позицiї ML6.a, включає трейлери.
____________
* Термiн у такому значеннi використовується тiльки у цiй позицiї.
ML6.b iншi наземнi транспортнi засоби та "компоненти" для них, як наведено нижче: 8704,
8705,
8709
1) транспортнi засоби, якi мають усi такi характеристики:  
a) виготовленi або оснащенi матерiалами чи компонентами, якi забезпечують балiстичний захист до рiвня III або вище (краще) вiдповiдно до стандарту NIJ 0108.01, September 1985, або нацiонального еквiвалента цього стандарту; 8704,
8705,
8709
b) мають трансмiсiю, яка забезпечує одночасний рух переднiх i заднiх колiс, у тому числi транспортнi засоби, що мають додатковi колеса i можуть нести навантаження незалежно вiд того, рухаються вони чи не рухаються; 8704,
8705,
8709
c) загальна вага транспортного засобу (GVWR) бiльша нiж 4500 кг; та 8704,
8705,
8709
d) створенi або модифiкованi для "використання" на бездорiжжi; 8704,
8705,
8709
2) "компоненти", якi мають усi наведенi нижче характеристики:  
a) "спецiально призначенi" для транспортних засобiв, зазначених у позицiї ML6.b.1, або 8706 00,
8707,
8708
b) забезпечують балiстичний захист до рiвня III або вище (краще) вiдповiдно до стандарту NIJ 0108.01, September 1985, або нацiонального еквiвалента цього стандарту. 6914,
6307,
7326
Особлива примiтка. Дивись також позицiю ML13.a.
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML6.а контролю також пiдлягають:
a) танки та iншi озброєнi бойовi i вiйськовi машини, оснащенi пристроями для установки зброї або обладнанням для мiнування або пуску засобiв ураження, якi пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML4;
b) броньованi машини;
c) машини-амфiбiї та машини, здатнi долати глибокi броди;
d) аварiйно-рятувальнi машини i машини для буксирування чи перевезення боєприпасiв або комплексiв бойових засобiв, укомплектованi обладнанням для здiйснення вантажно-розвантажувальних операцiй.
Примiтка 2. Модифiкацiя наземного транспортного засобу для вiйськового "використання", що пiдлягає контролю згiдно з позицiєю ML6.a, - це структурнi, електричнi та механiчнi змiни, що стосуються одного чи бiльше "компонентiв" "спецiально призначених для вiйськового використання". До таких "компонентiв" належать:
a) "спецiально призначенi" оболонки пневматичних шин типу куленепробивних чи здатних забезпечувати рух у спущеному станi;
b) броньований захист життєво важливих частин (наприклад, паливних бакiв або кабiн машини);
c) спецiально змiцненi елементи конструкцiї або монтажнi крiплення для установки зброї;
d) маскувальне освiтлення;
e) системи управлiння тиском у шинах, що керуються зсередини машини, яка рухається.
Примiтка 3. Згiдно з позицiєю ML6 контролю не пiдлягають цивiльнi транспортнi засоби, якi мають броньовий або балiстичний захист, призначенi або модифiкованi для транспортування грошей або цiнностей.
Примiтка 4. Згiдно з позицiєю ML6 контролю не пiдлягають транспортнi засоби, якi мають усi наведенi нижче характеристики:
a) були виготовленi до 1946 року;
b) не мають обладнання, визначеного у цьому списку та виготовленого пiсля 1945 року, за винятком репродукцiй оригiнальних компонентiв або обладнання для цих транспортних засобiв; та
c) не мiстять зброї, зазначеної у позицiях ML1, ML2 або ML4, або ця зброя присутня у виглядi макетiв, з яких неможливо вести вогонь будь-якими боєприпасами.
ML7 Хiмiчнi або бiологiчнi токсичнi агенти, "хiмiчнi засоби для пiдтримки громадського порядку", радiоактивнi матерiали, "супутнє обладнання", "компоненти" i матерiали, як наведено нижче:  
ML7.a бiологiчнi агенти або радiоактивнi матерiали, "пристосованi для вiйськового використання" з метою ураження людей або тварин, виведення з ладу обладнання, заподiяння шкоди врожаю або навколишньому природному середовищу; 3002 90 50 00,
2844,
2845
ML7.b бойовi отруйнi речовини, що включають:  
1) бойовi отруйнi речовини нервово-паралiтичної дiї:  
a) O-алкiл (<C10, включаючи циклоалкiл) алкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл) - фторфосфонати, такi як: зарин (GB): O-iзопропiлметилфторфосфонат (CAS 107-44-8); та
зоман (GD):
O-пiнаколiлметилфторфосфонат (CAS 96-64-0);
2931
b) O-алкiл(<C10, включаючи циклоалкiл) N,N-диалкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл) амiдоцiанфосфати, наприклад, табун (GA): O-етил N,N-диметиламiдоцiанфосфат (CAS 77-81-6); 2931
c) O-алкiл (H < C10, включаючи циклоалкiл) S-2-диалкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл)-амiноетил алкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл) тiолфосфонати i вiдповiднi алкiлованi та протонованi солi, такi як:
VX: O-етил S-2-диiзопропiламiноетил метилтiолфосфонат (CAS 50782-69-9);
2930 90 99
2) бойовi отруйнi речовини шкiрнонаривної дiї:  
a) сiрчистi iприти, такi як:  
1) 2-хлоретилхлорметилсульфiд (CAS 2625-76-5); 2930 90 99
2) бiс (2-хлоретил) сульфiд (CAS 505-60-2); 2930 90 99
3) бiс (2-хлоретилтiо) метан (CAS 63869-13-6); 2930 90 99
4) 1,2-бiс (2-хлоретилтiо) етан (CAS 3563-36-8); 2930 90 99
5) 1,3-бiс (2-хлоретилтiо) -n-пропан (CAS 63905-10-2); 2930 90 99
6) 1,4-бiс (2-хлоретилтiо) -n-бутан (CAS 142868-93-7); 2930 90 99
7) 1,5-бiс (2-хлоретилтiо) -n-пентан (CAS 142868-94-8); 2930 90 99
8) бiс (2-хлоретилтiометил) ефiр (CAS 63918-90-1); 2930 90 99
9) бiс (2-хлоретилтiоетил) ефiр (CAS 63918-89-8); 2930 90 99
b) люїзити, такi як:  
1) 2-хлорвiнiлдихлорарсин (CAS 541-25-3); 2931 90
2) трис (2-хлорвiнiл) арсин (CAS 40334-70-1); 2931 90
3) бiс (2-хлорвiнiл) хлорарсин (CAS 40334-69-8); 2931 90
c) азотистi iприти, такi як:  
1) HN 1: бiс (2-хлоретил) етиламiн (CAS 538-07-8); 2921 19 99 90
2) HN 2: бiс (2-хлоретил) метиламiн (CAS 51-75-2); 2921 19 99 90
3) HN 3: трис (2-хлоретил) амiн (CAS 555-77-1); 2921 19 99 90
3) бойовi отруйнi речовини, що призводять до втрати дiєздатностi, такi як:  
a) 3-хiнуклiдинiлбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2); 2933
4) бойовi отруйнi речовини-дефолiанти, такi як:  
a) бутил 2-хлор-4-фторфеноксiацетат (LNF); 2916 39
b) 2,4,5-трихлорфеноксiоцтова кислота (CAS 93-76-5) у сумiшi з 2,4-дихлорфеноксiоцтовою кислотою (CAS 94-75-7) (отруйна речовина "Оранж" (CAS 39277-47-9); 2918 91 00 00
2918 99 90
2915 40 00 00
ML7.c бойовi отруйнi бiнарнi прекурсори та основнi прекурсори, як наведено нижче:  
1) алкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл) фосфонiлдифториди, такi як: DF: метилфосфонiлдифторид (CAS 676-99-3); 2931 90 20 00
2) O-Алкiл (H < C10, включаючи циклоалкiл) O-2-диалкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл)-амiноетил алкiл (метил, етил, n-пропiл або iзопропiл) фосфонiти i вiдповiднi алкiлованi та протонованi солi, такi як:
QL: O-етил O-2-диiзопропiламiноетил метилфосфонiт (CAS 57856-11-8);
2931 90
3) хлорзарин: O-iзопропiл метилхлорфосфонат (CAS 1445-76-7); 2931 90
4) хлорзоман: O-пiнаколiл метилхлорфосфонат (CAS 7040-57-5); 2931 90
ML7.d "хiмiчнi засоби для пiдтримки громадського порядку", активнi складовi хiмiчнi речовини та їх комбiнацiї, включаючи:  
1) a-бромбензолацетонiтрил (бромбензилцiанiд) (CA) (CAS 5798-79-8); 2926 90 95 00
2) [(2-хлорфенiл) метилен] пропандинiтрил (о-хлорбензилiденмалононiтрил) (CS) (CAS 2698-41-1); 2926 90 95 00
3) 2-хлор-1-фенiлетанон фенiлацилхлорид (w-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4); 2914 70 00 00
4) дибензол-(b,f)-1,4-оксазепiн, (CR) (CAS 257-07-8); 2933 91
5) 10-хлор-5, 10-дигiдрофенарсазин (фенарсазин хлорид), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9); 2934 99 90 00
6) N-морфолiд пеларгонової кислоти, (MPA) (CAS 5299-64-9); 2934
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML7.d контролю не пiдлягають "хiмiчнi засоби для пiдтримки громадського порядку" в iндивiдуальних упаковках, призначенi для використання особовим складом з метою самозахисту.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML7.d контролю не пiдлягають хiмiчнi речовини з активними складовими та їх комбiнацiї, iдентифiкованi та упакованi для використання у харчовiй промисловостi або для медичних цiлей.
ML7.e обладнання, "спецiально призначене" або модифiковане для вiйськового "використання", призначене або модифiковане для розсiювання будь-яких з наведених нижче матерiалiв, та "спецiально призначенi" для нього "компоненти": 8424 81 99 00
9306 90 10 00
1) матерiали або агенти, що пiдлягають контролю згiдно з позицiями ML7.a, ML7.b або ML7.d; або 2930,
2931
2) бойовi отруйнi речовини, виготовленi з прекурсорiв, що пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML7.c; 2931
ML7.f обладнання для захисту або знезараження, "спецiально призначене" або модифiковане для вiйськового "використання", "компоненти", а також хiмiчнi сумiшi, як наведено нижче:  
1) обладнання, призначене або модифiковане для захисту вiд матерiалiв, що контролюються згiдно з позицiями ML7.a, ML7.b або ML7.d, та "спецiально призначенi" для нього "компоненти"; 8421 39
2) обладнання, призначене або модифiковане для знезараження об'єктiв, забруднених матерiалами, що пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML7.a або ML7.b та "спецiально призначенi" для нього "компоненти"; 8421 39
3) хiмiчнi сумiшi, спецiально розробленi/складенi для знезараження об'єктiв, якi забрудненi матерiалами, що пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML7.a або ML7.b; 2828,
3808,
3824
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML7.f.1 контролю також пiдлягають:
a) установки кондицiонування повiтря, "спецiально призначенi" або модифiкованi для ядерної, бiологiчної чи хiмiчної фiльтрацiї;
b) захисний одяг.
Особлива примiтка. Щодо цивiльних протигазiв i обладнання для захисту та знезараження дивись також позицiю 1.A.4 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
ML7.g обладнання, "спецiально призначене" або модифiковане для вiйськового "використання", призначене або модифiковане для виявлення або iдентифiкацiї матерiалiв, що пiдлягають контролю згiдно з позицiями ML7.a, ML7.b або ML7.d, та "спецiально призначенi" для нього "компоненти"; 9027
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML7.g контролю не пiдлягають персональнi радiометричнi дозиметри.
Особлива примiтка. Дивись також позицiю 1.A.4 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
ML7.h "бiополiмери", "спецiально призначенi" або обробленi для виявлення чи iдентифiкацiї бойових отруйних речовин, що контролюються згiдно з позицiєю ML7.b, а також клiтини специфiчних культур, що використовуються для їх "виробництва"; 3002 90 90 00
3822 00 00 00
3507 90 90 00
ML7.i "бiокаталiзатори" для знезараження або зниження ефективностi бойових отруйних речовин, а також бiологiчнi системи для них, як наведено нижче:  
1) "бiокаталiзатори", "спецiально призначенi" для знезараження або зниження ефективностi бойових отруйних речовин, що пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML7.b, одержанi в результатi цiлеспрямованої лабораторної селекцiї або генетичних манiпуляцiй з бiологiчними системами; 3002 90 50 00
3507 90 90 00
3822 00 00 00
2) бiологiчнi системи, що мiстять генетичну iнформацiю, пов'язану iз синтезом "бiокаталiзаторiв", якi контролюються згiдно з позицiєю ML7.i.1, зокрема: 3002 90 50 00
3002 90 90 00
a) "експресiйнi вектори";  
b) вiруси;  
c) культури клiтин.  
Примiтка 1. Згiдно з позицiями ML7.b та ML7.d контролю не пiдлягають:
a) хлорцiан (CAS 506-77-4)*; 2853 00 50 00
b) цiанистоводнева кислота (CAS 74-90-8)*; 2811 19 20 00
c) хлор (CAS 7782-50-5); 2801 10 00 00
d) карбонiлхлорид (фосген) (CAS 75-44-5)*; 2812 10 94 00
e) дифосген (трихлорметил-хлорформiат) (CAS 503-38-8); 2915 90 70 90
f) позицiю виключено з 2004 року;  
g) ксилiл бромiд, орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS104- 81-4); 2903 99 90 90
h) бензилбромiд (CAS 100-39-0); 2903 99 90 90
i) бензилйодид (CAS 620-05-3); 2903 99 90 90
j) бромацетон (CAS 598-31-2); 2914 70 00 00
k) бромцiан (CAS 506-68-3); 2853 00 90 00
l) бромметилетилкетон (CAS 816-40-0); 2914 70 00 00
m) хлорацетон (CAS 78-95-5); 2914 70 00 00
n) етилйодацетат (CAS 623-48-3); 2915 90 70 90
o) йодацетон (CAS 3019-04-3); 2914 70 00 00
p) хлорпiкрин (CAS 76-06-2)*. 2904 90 40 00
____________
* Зазначенi токсичнi хiмiкати пiдлягають контролю вiдповiдно до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (додаток 4).
Примiтка 2. Клiтиннi культури i бiологiчнi системи, зазначенi в позицiях ML7.h та ML7.i.2, є винятком i згiдно з цими позицiями контролю не пiдлягають клiтини або бiологiчнi системи, що використовуються в таких цивiльних галузях, як сiльське господарство, фармацевтична промисловiсть, медицина, ветеринарiя, охорона навколишнього природного середовища, обробка вiдходiв або харчова промисловiсть.
ML8 "Реакцiйноздатнi матерiали" та супутнi речовини, як наведено нижче:  
Особлива примiтка 1. Дивись також позицiю 1.C.11 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
Особлива примiтка 2. Стосовно зарядiв та пристроїв дивись позицiю ML4 цього Списку та позицiю 1.A.8 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
Технiчнi примiтки. 1. У цiй позицiї, за винятком позицiї ML8.c.11 або ML8.c.12, термiн "сумiш"* означає склад, що мiстить двi або бiльше речовини, з яких щонайменше одна зазначена у пiдпунктах позицiї ML8.
2. Будь-яка речовина, зазначена у пiдпунктах позицiї ML8, пiдлягає контролю згiдно з цим Списком навiть тодi, коли вона використовується iнакше, нiж зазначено у Списку (наприклад, TAGN переважно використовується як вибухова речовина, але також може використовуватися як паливо або як окислювач).
3. У позицiї ML8 розмiром частинки є її середнiй розмiр за вагою або об'ємом. Для вимiрювання та визначення розмiру частинки використовуватимуться мiжнароднi стандарти або еквiвалентнi їм нацiональнi.
4. Не пiдлягають контролю спецiально створенi фармацевтичнi препарати, що мiстять у своєму складi "реакцiйноздатнi матерiали" та супутнi речовини, наведенi у позицiї ML8.
ML8.a "вибуховi речовини", як наведено нижче, та їх "сумiшi"*:  
1) амiнодинiтробензофуроксан (ADNBF) або 7-амiно-4,6-динiтробензофуразан-1-оксид (CAS 97096-78-1); 2934 99 90 00
2) цис-бiс (5-нiтротетразолато) тетраамiн-кобальт (III) перхлорат (BNCP) (CAS 117412-28-9); 2933 99 80 00
3) диамiнодинiтробензофуроксан або 5,7-диамiно-4,6-динiтробензофуразан-1-оксид (CL-14) (CAS 117907-74-1); 2934 99 90 00
4) гексанiтрогексаазаiзовюрцитан (CL-20 або HNIW) (CAS 135285-90-4); клатрати CL-20 (щодо "прекурсорiв" цiєї речовини дивись також позицiї ML8.g.3 та ML8.g.4); 2934 99 90 00
5) 2-(5-цiанотетразолато) пентаамiн-кобальт (III) перхлорат (CP) (CAS 70247-32-4); 2933 99 80 00
6) 1,1-диамiно-2,2-динiтроетилен, FOX7 (DADE) (CAS 145250-81-3); 2921 29 00 00
7) диамiнотринiтробензол (DATB) (CAS 1630-08-6); 2921 51 90 90
8) 1,4-динiтродифуразанопiперазин (DDFP); 2933 99 80 00
9) 2,6-диамiно-3,5-динiтропiразин-1-оксид, PZO (DDPO) (CAS 194486-77-6); 2933 99 80 00
10) 3,3'-диамiно-2,2',4,4',6,6'-гексанiтродифенiл або дипiкрамiд (DIPAM) (CAS 17215-44-0); 2921 59 90 00
11) динiтроглiколурил (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); 2933 99 80 00
12) фуразани, як наведено нижче:  
a) диамiноазоксифуразан (DAAOF, DAAF або DAAFox);  
b) диамiноазофуразан (DAAzF) (CAS 78644-90-3); 2933 99 80 00
13) HMX та його похiднi (щодо вiдповiдних "прекурсорiв" дивись також позицiю ML8.g.5), як наведено нижче:  
a) циклотетраметиленететранiтрамiн; октагiдро-1,3,5,7-тетранiтро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранiтро-1,3,5,7-тетраза-циклооктан (октоген) (HMX) (CAS 2691-41-0); 2933 99 80 00
b) дифторамiнованi аналоги HMX; 2934 99 90 00
c) 2,4,6,8-тетранiтро-2,4,6,8-тетраазабiцикло-[3,3,0]-октанон-3, тетранiтросемиглiколурил або кетобiциклiчний НМХ (К-55) (CAS 130256-72-3); 2933 99 80 00
14) гексанiтроадамантан (HNAD) (CAS 143850-71-9); 2904 20 00 00
15) гексанiтростильбен (HNS) (CAS 20062-22-0); 2904 20 00 00
16) iмiдазоли, як наведено нижче:  
a) октагiдро-2,5-бiс (нiтроiмiно) iмiдазо [4,5-d] iмiдазол (BNII); 2933
b) 2,4-динiтроiмiдазол (DNI) (CAS 5213-49-0); 2933 29 90 00
c) 1-фторо-2,4-динiтроiмiдазол (FDIA); 2933
d) N-(2-нiтротриазол)-2,4-динiтроiмiдазол (NTDNIA); 2933
e) 1-пiкрил-2,4,5-тринiтроiмiдазол (PTIA); 2933
17) 1-(2нiтротриазол)-2-динiтрометиленгiдразин (NTNMH); 2933
18) 3-нiтро-1,2,4-триазол-5-он (NTO або ONTA) (CAS 932-64-9); 2933 99 80 00
19) полiнiтрокубани з бiльше нiж чотирма нiтрогрупами; 2904 20 00 00
20) 2,6-бiс (пiкриламiно)-3,5-динiтропiридин (PYX) (CAS 38082-89-2); 2933 39 99 00
21) циклотриметилентринiтрамiн (RDX) та його похiднi, як наведено нижче:  
a) циклотриметиленетринiтрамiн циклонiт; T4; гексагiдро-1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринiтро-1,3,5-триаза-циклогексан, гексоген (RDX) (CAS 121-82-4); 2933 69 10 00
b) 2,4,6-тринiтро-2,4,6-триазациклогексанон (К-6 або кето-RDX) (CAS 115029-35-1); 2933 69 80 00
22) триамiногуанiдиненiтрат (TAGN) (CAS 4000-16-2); 2928 00 90 90
23) триамiнотринiтробензол (TATB) (CAS 3058-38-6) (щодо його "прекурсорiв" дивись також позицiю ML8.g.7); 2921 59 90 00
24) 3,3,7,7-тетрабiс(дифторамiн) октагiдро-1,5-динiтро-1,5-дiазоцин (TEDDZ); 2933
25) тетразоли, як наведено нижче:  
a) нiтротриазол амiнотетразол (NTAT); 2933
b) 1-N-(2-нiтротриазоло)-4-нiтротетразол (NTNT); 2933
26) тринiтрофенiлметилнiтрамiн (тетрил) (CAS 479-45-8); 2929 90 00 00
27) 1,4,5,8-тетранiтро-1,4,5,8-тетраазадекалiн (TNAD) (CAS 135877-16-6) (щодо його "прекурсорiв" дивись також позицiю ML8.g.6); 2933 99 80 00
28) 1,1,3-тринiтроазетидин (TNAZ) (CAS 97645-24-4) (щодо його "прекурсорiв" дивись також позицiю ML8.g.2); 2933 99 80 00
29) тетранiтроглiколурил (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7); 2933 99 80 00
30) 1,4,5,8-тетранiтро-пирiдазино [4,5-d] пирiдазин (TNP) (CAS 229176-04-9); 2933 99 80 00
31) триазини, як наведено нижче:  
a) 2-оксi-4,6-динiтроамiно-s-триазин (DNAM) (CAS 19899-80-0); 2933 69 80 00
b) 2-нiтроiмiно-5-нiтро-гексагiдро-1,3,5-триазин (NNHT) (CAS 130400-13-4); 2933 69 80 00
32) триазоли, як наведено нижче:  
a) 5-азидо-2-нiтротриазол;  
b) 4-амiно-3,5дигiдразино-1,2,4-триазолдинiтрамiд (ADHTDN) (CAS 1614-08-0); 2933 99 80 00
c) 1-амiно-3,5-динiтро-1,2,4-триазол (ADNT); 2933
d) [бiс-динiтротриазол]амiн (BDNTA);  
e) 3,3'-динiтро-5,5-бiс-1,2,4-триазол (DBT) (CAS 30003-46-4); 2933 99 80 00
f) динiтробiстриазол (DNBT) (CAS 70890-46-9); 2933 99 80 00
g) не застосовується з 2010 року;  
h) 1-N-(2-нiтротриазоло) 3,5-динiтротриазол (NTDNT); 2933
i) 1-пiкрил-3,5-динiтротриазол (PDNT);  
j) тетранiтробензотриазолобензотриазол (TACOT) (CAS 25243-36-1); 2933 99 80 00
33) вибуховi речовини, не зазначенi у позицiї ML8.a, що мають будь-якi наведенi нижче характеристики: 3602 00 00 00
a) швидкiсть детонацiї понад 8700 м/с при максимальнiй щiльностi; або  
b) детонацiйний тиск понад 34 ГПа (340 кбар);  
34) не застосовується з 2013 року;  
35) 2,4-динiтроанiзол (DNAN) (CAS 119-27-7); 2909 30 90 00
36) 4,10-динiтро-2,6,8,12-тетраоксид-4,10-диазаiсовуртзiтан (TEX);  
37) гуанiлсечовина динiтрамiд (GUDN, FOX-12) (CAS 217464-38-5); 2933
38) тетразини, наведенi нижче:  
a) бiс(2,2,2-тринiтроетил)-3,6-диамiнотетразин (BTAT); 2933
b) 3,6-диамiно-1,2,4,5-тетразин-1,4-диоксид (LAX-112); 2933
39) енергетичнi iоннi матерiали, дiапазон плавлення яких вiд 343 К (70° C) до 373 К (100° C) з швидкiстю детонацiї понад 6800 м/с або детонацiйним тиском понад 18 ГПа (180 кбар).  
40) бiс(2,2,2-тринiтроетил)-нiтрамiн) (BTNEN) (CAS 19836-28-3);  
Примiтка. Позицiя ML8.a. включає "вибуховi з'єднання кристалiв"*.
Технiчна примiтка. "Вибуховим з'єднанням кристалiв"* є твердий матерiал, який є тривимiрним з'єднанням двох або бiльше вибухових молекул, у разi коли принаймнi одна з них наведена у позицiї ML8.a.
ML8.b "ракетне паливо / метальнi вибуховi речовини", як наведено нижче:  
1) будь-яке тверде "ракетне паливо / метальнi вибуховi речовини", що має теоретичний питомий iмпульс (за нормальних умов) понад: 3601 00 00 00
3602 00 00 00
a) 240 c - для неметалiзованих, негалогенованих композицiй;  
b) 250 c - для неметалiзованих, галогенованих композицiй; або  
c) 260 c - для металiзованих композицiй;  
2) не застосовується з 2013 року; 3601 00 00 00
3) "ракетне паливо / метальнi вибуховi речовини", що мають силову константу понад 1200 кДж/кг;  
4) "ракетне паливо / метальнi вибуховi речовини", якi можуть зберiгати сталу лiнiйну швидкiсть горiння понад 38 мм/с за нормальних умов (при вимiрюваннi у формi замкненого одинарного ланцюжку), тобто якщо тиск становить 6,89 МПа (68,9 бар), а температура 294 К (21° C); 3601 00 00 00
3602 00 00 00
5) еластомерне модифiковане ливарне "ракетне паливо / метальнi вибуховi речовини" на подвiйнiй основi (EMCDB), що розтягується бiльше нiж на 5 вiдсоткiв при максимальних навантаженнях i температурi 233 К (-40° C), крiм мисливських та iнших порохiв, що пiдлягають контролю згiдно з позицiєю 1.C.13.a.12 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки; 3601 00 00 00
3602 00 00 00
6) будь-яке "ракетне паливо / метальнi вибуховi речовини", що мiстить речовини, зазначенi у позицiї ML8.a; 3601 00 00 00
3602 00 00 00
7) "ракетне паливо / метальнi вибуховi речовини", не зазначене у цьому Списку, але "спецiально призначене" для вiйськового "використання"; 3601 00 00 00
3602 00 00 00
ML8.c "пiротехнiка", паливо i супутнi речовини, як наведено нижче, та їх "сумiшi"*:  
1) паливо для "лiтальних апаратiв", спецiально розроблене для вiйськових цiлей; 2710 12 31 00
2710 12 70 00
2710 19 21 00
3601 00 00 00
Примiтка. Паливо для "лiтальних апаратiв", що пiдлягає контролю згiдно з позицiєю ML8.с. 1, є готовим продуктом, але не складовою частиною палива.
2) гiдрид алюмiнiю (алан) (CAS 7784-21-6); 2850 00 20 00
3) карборани; декарборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 та 18433-84-6) та їх похiднi; 2840 20 90 00
2850 00 90 00
4) гiдразини та їх похiднi, як наведено нижче (щодо окислювальних похiдних гiдразинiв дивись також позицiї ML8.d.8 та ML8.d.9):  
a) гiдразин (CAS 302-01-2) 70-вiдсоткової концентрацiї або бiльше; 2825 10 00 00
b) монометил гiдразин (CAS 60-34-4); 2928 00 90 90
c) симетричний диметил гiдразин (CAS 540-73-8); 2928 00 90 90
d) несиметричний диметил гiдразин (CAS 57-14-7); 2928 00 90 90
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML8.c.4.a контролю не пiдлягають сумiшi гiдразинiв, спецiально створенi для боротьби з корозiєю.
5) металовмiсне паливо, паливнi або "пiротехнiчнi" "сумiшi"*, якi складаються iз сферичних, розпилених, сфероїдальних, шаруватих та молотих частинок, виготовлених з матерiалу, що мiстить 99 вiдсоткiв або бiльше з наведених нижче:  
a) метали, як наведено нижче, та їх "сумiшi"*:  
1) берилiй (CAS 7440-41-7) з розмiром частинок менш як 60 мкм; 8112 12 00 00
8112 19 00 00
2) залiзний порошок (CAS 7439-89-6) з розмiром частинок 3 мкм або менше, виготовлений шляхом вiдновлення оксиду залiза воднем; 7205 29 00 00
b) "сумiшi"*, що мiстять будь-яку з наведених нижче речовин:  
1) цирконiй (CAS 7440-67-7), магнiй (CAS 7439-95-4) або їх сплави з розмiром частинок менше нiж 60 мкм; 8109 20 00 00
8104 30 00 00
2) паливо з бору (CAS 7440-42-8) або карбiду бору (CAS 12069-32-8) 85-вiдсоткової i бiльше чистоти та з розмiром частинок менше нiж 60 мкм; 2804 50 10 00
2849 90 10 00
Примiтка 1. "Вибуховi речовини" та паливо, що мiстять метали або сплави, зазначенi у позицiї ML8.c.5, пiдлягають контролю незалежно вiд того, капсульованi чи не капсульованi цi метали i сплави в алюмiнiй, магнiй, цирконiй або берилiй.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML8.c.5.b контролю пiдлягає лише металовмiсне пальне у формi частинок, коли воно змiшується з iншими речовинами з утворенням "сумiшi"*, розробленої для вiйськових цiлей, такої як рiдкi шлами "ракетного палива", тверде "ракетне паливо", або "пiротехнiчнi" "сумiшi"*.
Примiтка 3. Згiдно з позицiєю ML8.c.5.b.2 контролю не пiдлягають бор i карбiд бору, збагачений бором-10 (20 вiдсоткiв або бiльше загального вмiсту бору-10).
6) вiйськовi матерiали, що мiстять загусники вуглеводневого палива та спецiально створенi для використання у вогнеметах або запальних боєприпасах, такi як стеарати металiв (наприклад, октал (CAS 637-12-7) або пальмiтати металiв; 2915 70 40 00
2915 70 50 90
2915 90 30 00
2915 90 70 90
3824 90 30 00
3903 19 00 00
7) композицiї перхлоратiв, хлоратiв i хроматiв з порошковим металом або iншими високоенергетичними паливними компонентами; 3601 00 00 00
3606 90
8) сферичний або сфероїдальний алюмiнiєвий порошок (CAS 7429-90-5) з розмiром частинок 60 мкм або менше та виготовлений з матерiалу, що мiстить 99 вiдсоткiв або бiльше алюмiнiю; 7603 10 00 00
7603 20 00 00
9) стехiометричний субгiдрид титану (ТiНn), де n = 0.65 - 1.68; 2850 00 20 00
10) рiдке високоенергетичне паливо, яке не зазначено у позицiї ML8.c.1, як наведено нижче:  
a) змiшанi види палива, що мiстять твердi i рiдкi види палива (наприклад, боромiстке суспензоване паливо) з питомою енергоємнiстю 40 Дж/кг (за вагою) або бiльше; 2710 12 70 00
2710 19 21 00
3601 00 00 00
2710 20
b) iнше високоенергетичне паливо та паливнi домiшки (наприклад, кубан, iоннi розчини, реактивнi види палива марок JP-7, JP-10) з питомою енергоємнiстю 37,5 ГДж/м3 (за об'ємом) або бiльше, вимiряної при температурi 293 К (20° C) та тиску в одну атмосферу (101,325 кП); 2710 12 70 00
2710 19 21 00
3601 00 00 00
2710 20
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML8.c.10.b контролю не пiдлягають реактивнi види палива марок JP-4, JP-8, очищене викопне паливо або бiопаливо, або спецiальне паливо для двигунiв, сертифiкованих для використання у цивiльнiй авiацiї.
11) "пiротехнiчнi" та самозаймистi матерiали, як наведено нижче:  
a) "пiротехнiчнi" та самозаймистi матерiали, спецiально розробленi для полiпшення або контролю за виробництвом енергiї випромiнювання в будь-якiй частинi IЧ-спектру;  
b) сумiшi магнiю, полiтетрафторетилену (PTFE) та вiнилiдену дифторид-гексафторпропiлену сополiмеру (наприклад, MTV); 3601,
3602,
3824,
3904
12) сумiшi палива, "пiротехнiчнi" сумiшi або "реакцiйноздатнi матерiали", якi не визначенi в жоднiй позицiї ML8 та мiстять все з наведеного нижче: 2710 12 70 00
2710 19 21 00
3601 00 00 00
3602 00 00 00
a) мiстять бiльше нiж 0,5 % будь-чого з наведеного нижче:  
1) алюмiнiй;  
2) берилiй;  
3) бор;  
4) цирконiй;  
5) магнiй; або  
6) титан;  
b) частинки, зазначенi в позицiї ML8.c.12.a, за розмiром меншим нiж 200 нм у будь-якому вимiрi;  
c) частинки, зазначенi в позицiї ML8.c.12.a з вмiстом металу 60 % або бiльше;  
ML8.d окислювачi, як наведено нижче, та їх "сумiшi"*:  
1) динiтрамiд амонiю (ADN або SR 12) (CAS 140456-78-6); 2842 90 80 00
2) перхлорат амонiю (AP) (CAS 7790-98-9); 2829 90 10 00
3) сумiшi, що складаються з фтору та будь-чого з наведеного нижче: 2801 30 10 00
a) iнших галогенiв; 3824 90 97 90
b) кисню; або 2804 40 00 00
3824 90 97 90
c) азоту; 2804 30 00 00
3824 90 97 90
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML8.d.3 контролю не пiдлягає трифторид хлору (CAS 7790-91-2).
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML8.d.3 контролю не пiдлягає трифторид азоту в газоподiбному станi (CAS 7783-54-2).
4) 1,3-динiтро-1,3-диазетидин (DNAD) (CAS 78246-06-7); 2933 99 80 00
5) нiтрат гiдроксиламонiю (HAN) (CAS 13465-08-2); 2825 10 00 00
6) перхлорат гiдроксиламонiю (НАР) (CAS 15588-62-2); 2829 90 10 00
7) тринiтрометангiдразин (CAS 20773-28-8) HNF або нiтроформат гiдразину; 2928 00 90 90
8) гiдразин нiтрат (CAS 37836-27-4); 2825 10 00 00
9) гiдразин перхлорат (CAS 27978-54-7); 2829 90 10 00
10) рiдиннi окислювачi, що мiстять у своєму складi iнгiбовану димлячу бурим кольором азотну кислоту (IRFNA) (CAS 8007-58-7); 2808 00 00 00
2811 29 90 00
3824 90 97 90
3601 00 00 00
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML8.d.10 контролю не пiдлягає неiнгiбована димляча азотна кислота.
ML8.e зв'язувальнi матерiали, пластифiкатори, мономери та полiмери, як наведено нижче:  
1) азидометил(метил)оксетан (АММО) i його полiмери (CAS 90683-29-7) (щодо його "прекурсорiв" дивись також позицiю ML8.g.1); 2932 99 00 00
2) 3,3-бiс(азидометил)оксетан i його полiмери (BAMO) (CAS 17607-20-4) (щодо його "прекурсорiв" дивись також позицiю ML8.g.1); 2932
3) бiс (2,2-динiтропропiл)ацеталь (BDNPA) (CAS 5108-69-0); 2911 00 00 00
4) бiс (2,2-динiтропропiл)формаль (BDNPF) (CAS 5917-61-3); 2912 19 00 90
5) бутантриолтринiтрат (BTTN) (CAS 6659-60-5) (щодо його "прекурсорiв" дивись також позицiю ML8.g.8); 2905 59 98 00
6) реакцiйноздатнi мономери, пластифiкатори або полiмери, спецiально створенi для вiйськового "використання" та мiстять будь-що з наведеного нижче: з 2904,
2917,
2919,
2921,
2926,
3815,
3908,
3909,
3911,
3912
a) нiтрогрупи;
b) азидогрупи;
c) нiтратогрупи;
d) нiтразагрупи, або
e) дифторамiногрупи;
7) 3-дифторамiнометил-3-азидометил оксетан (FAMAO) i його полiмери; 2932 99 00 00
8) бiс-(2-фтор-2,2-динiтроетил) формаль (FEFO) (CAS 17003-79-1); 2912 19 00 90
9) полi-2,2,3,3,4,4-гексафторпентан-1,5-дiол формаль (FPF-1) (CAS 376-90-9); 2913 00 00 00
10) полi-2,4,4,5,5,6,6-гептафтор-2-три-фторметил-3-оксагептан-1,7-дiолформаль (FPF-3); 2913 00 00 00
11) полiглiцидилазид (GAP)
(CAS 143178-24-9) i його похiднi;
3911 90 99 00
12) полiбутадiєн з кiнцевими гiдроксильними групами (HTPB), функцiональнiсть яких перебуває у межах 2,2 i 2,4, гiдроксильний показник менше нiж 0,77 мекв/г, в'язкiсть при температурi 30° C менше нiж 47 пуаз (CAS 69102-90-5); 4002 20 00 00
13) полi(епiхлоргiдрин), молекулярна маса якого менша нiж 10000, з функцiональними спиртовими групами, як наведено нижче: 3907 30 00 00
a) полi(епiхлоргiдриндiол); 3907 30 00 00
b) полi(епiхлоргiдринтрiол); 3907 30 00 00
14) компаунди нiтратоетилнiтрамiну (NENAs) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 та 85954-06-9); 3601 00 00 00
3602 00 00 00
15) полiглiцидилнiтрат, полi(нiтратометил-оксиран), або полi-GLYN) (PGN) (CAS 27814-48-8); 2910 90 00 00
16) полiнiтратометил(метил)оксетан (полi-NIMMO), полi(3-нiтратометил-3-метилоксетан) (полi-NMMO) (CAS 84051-81-0); 2932 99 00 00
17) полiнiтроортокарбонати; 3907 40 00 00
18) 1,2,3-три[1,2- бiс(дифторамiно) етоксильний] пропан (TVOPA) або тривiноксильний адукт пропану (CAS 53159-39-0); 2909 19 90 90
19) 4,5 диазiдометил-2-метил-1,2,3-триазол (iзо-DAMTR); 2933
20) полi(3-нiтрат окситан) (PNO);  
ML8.f "добавки", як наведено нижче:  
1) основний салiцилат мiдi (CAS 62320-94-9); 2918 21 00 00
2) бiс-(2-гiдроксiетил) глiкольамiд (BHEGA) (CAS 17409-41-5); 2924 19 00 00
3) бутадiєннiтрилоксид (BNO); 2926 90 95 00
4) похiднi фероцену, як наведено нижче:  
a) бутацен (CAS 125856-62-4); 2931 90 90 90
b) катоцен (2,2-бiсетилфероценiлпропан) (CAS 37206-42-1); 2931 90 90 90
c) фероценкарбоновi кислоти та ефiри фероценкарбонової кислоти; 2931
d) n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7); 2931 90 90 90
e) iншi адуктивнi полiмернi похiднi фероцену, що не зазначенi у позицiї ML8.f.4.;  
f) етил ферроцен (CAS 1273-89-8); 2931
g) пропил ферроцен; 2931
h) пентил ферроцен (CAS 1274-00-6); 2931 90 90 90
i) дициклопентил ферроцен; 2931
j) дициклогексил ферроцен; 2931
k) диетил ферроцен (CAS 1273-97-8); 2931 90 90 90
l) дипропил ферроцен;  
m) дибутил ферроцен (CAS 1274-08-4); 2931 90 90 90
n) дигексил ферроцен (CAS 93894-59-8); 2931 90 90 90
o) ацетил ферроцен (CAS 1271-55-2)/1,1'-диацетил ферроцен (CAS 1273-94-5); 2931 90 90 90
5) бета-резорцилат свинцю (CAS 20936-32-7); 2931 90 90 90
6) цитрат свинцю (CAS 14450-60-3); 2918 15 00 90
7) свинцево-мiднi бета-резорцилатнi або салiцилатнi хелати (CAS 68411-07-4); 2918 23 00 00
2931 90 90 90
8) малеат свинцю (CAS 19136-34-6); 2917 19 90 00
9) салiцилат свинцю (CAS 15748-73-9); 2918 21 00 00
10) станат свинцю (CAS 12036-31-6); 2841 90 85 00
11) три-1-(2-метил)азиридинiл фосфiноксид (MAPO) (CAS 57-39-6); бiс(2-метил азиридинiл) 2-(2-гiдроксiпропаноксi) пропiламiно фосфiн оксид (BOBBA 8); та iншi похiднi МАРО; 2933 99 80 00
12) бiс(2-метил азиридинiл) метиламiно фосфiн оксид (метил BAPO) (CAS 85068-72-0); 2931 90 90 90
13) N-метил-p-нiтроанилiн (CAS 100-15-2); 2921 42 00 10
14) 3-нiтраза-1,5-пентандиiзоцiанат (CAS 7406-61-9); 2929 10 00 90
15) металоорганiчнi зв'язувальнi агенти, як наведено нижче:  
a) неопентил[диаллiл]оксi, три[диоктил] фосфато-титанат (CAS 103850-22-2), також вiдомий як 2,2[бiс 2-пропенолато-метил, бутанолато, трис (диоктил) фосфато], титан IV (CAS 110438-25-0); або LICA 12 (CAS 103850-22-2); 2931 90 90 90
b) [(2-пропенолато-1) метил, n-пропанолатометил] бутанолато-1, трис[диоктил]пiрофосфат, титанат IV або KR3538; 2931 90 90 90
c) [(2-пропенолато-1)метил, n-пропанолатометил] бутанолато-1, трис(диоктил)фосфат, титан IV; 2931 90 90 90
16) полiцiанодифторамiноетилоксид; 3907 20 99 00
17) зв'язуючi речовини, якi наведенi нижче: 3908 90 00 00
a) 1,1P,1C-тримезол-трис(2- етилазиридин) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8); 2933
b) полiфункцiональнi азиридинамiди з iзофталатною, тримезинатною, iзоцiануратною або 3-метиладипатною структурою основного ланцюга, що також мають 2-метил або 2-етил в азиридинову групу; 3908 90 00 00
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML8.f.17.b контролю пiдлягає:
a) 1,1Г-iзофталоiл-бiс(2-метилазиридин) (HX-752) (CAS 7652-64-4);
b) 2,4,6-трис(2-етил-1-азиридинiл)-1,3,5-триазин (HX-874) (CAS 18924-91-9);
c) 1,1'-триметиладiпоiл-бiс(2-етилазиридин) (HX-877) (CAS 71463-62-2);
3909 50 90 90
18) пропиленiмiн (2-метилазиридин (CAS 75-55-8); 2933 99 80 00
19) оксид залiза вищого сорту (Fe2O3) (CAS 1317-60-8), що має площу питомої поверхнi понад 250 м2/г та середнiй розмiр часток 0,003 мкм або менше (CAS 1317-60-8); 2821 10 00 00
20) тетраетиленпентамiнакрилонiтрил (TEPAN) (CAS 68412-45-3); цiаноетилованi полiамiни та їх солi; 2926 90 95 00
21) тетраетиленпентамiнакрилонiтрилглiци-дол (TEPANOL) (CAS 68412-46-4); цiаноетилованi полiамiни, конденсованi з глiцидолом, та їх солi; 2926 90 95 00
22) трифенiл вiсмут (TPB) (CAS 603-33-8); 2931 90 90 90
23) трис(етоксифенiл) вiсмут (TEPB) (CAS 90591-48-3); 2931 90 90 90
ML8.g "прекурсори", як наведено нижче:  
Особлива примiтка. У позицiї ML8.g зазначено посилання на "реакцiйноздатнi матерiали", виготовленi з наведених нижче речовин.
1) 3,3-бiс(хлорметил)оксетан (BCMO) (CAS 142173-26-0) (дивись також позицiї ML8.e.1 та ML8.e.2); 2932 99 00 00
2) динiтроазетидин-т-бутилова сiль (CAS 125735-38-8) (дивись також позицiю ML8.a.28); 2933 99 80 00
3) похiднi гексаазаiзовюрцiтану, включаючи гексабензилгексаазаiзовюрцитан (HBIW) (CAS 124782-15-6) (дивись також позицiю ML8.a.4) та тетраацетилдибензилгексаазаiзовюрцитан (TAIW) (CAS 182763-60-6) (дивись також позицiю ML8.a.4); 2933 99 80 00
4) не застосовується з2013 року; 2933 99 80 00
5) 1,3,5,7-тетраацетил-1,3,5,7-тетрааза цикло-октан (TAT) (CAS 41378-98-7) (дивись також позицiю ML8.a.13); 2902 19 00 00
6) 1,4,5,8-тетраазадекалiн (CAS 5409-42-7) (дивись також позицiю ML8.a.27); 2904 20 00 00
7) 1,3,5-трихлорбензол (CAS 108-70-3) (дивись також позицiю ML8.a.23); 2903 99 90 90
8) 1,2,4-тригiдроксибутан(1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (дивись також позицiю ML8.e.5) 2905 49 00 90
9) 1,5-диацетил-3,7-динiтро-1,3,5,7-тетрааза-циклооктан (DADN) (дивись також позицiю ML8.a.13). 2933
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML8 контролю не пiдлягають наведенi нижче речовини, якщо вони не складають частини або не входять до складу сумiшi з "реакцiйноздатними матерiалами", зазначеними у позицiї ML8.a, або порошками металiв, зазначеними у позицiї ML8.c:
a) пiкрат амонiю (CAS 131-74-8); 2908 99 00 00
b) чорний порох; 3601 00 00 00
c) гексанiтродифенiламiн (CAS 131-73-7); 2921 44 00 00
d) дифторамiн (CAS 10405-27-3); 2826 19 10 00
e) нiтрокрохмаль (CAS 9056-38-6); 3505 10 50 00
f) нiтрат калiю (CAS 7757-79-1); 2834 21 00 00
g) тетранiтронафталiн; 2904 20 00 00
h) тринiтроанiзол; 2904 20 00 00
i) тринiтронафталiн; 2904 20 00 00
j) тринiтроксилол; 2904 20 00 00
k) N-пiролiдинон; 1-метил-2-пiролiдинон (CAS 872-50-4); 2933 79 00 00
l) диоктилмалеат (CAS 142-16-5); 2917 19 90 00
m) етилгексилакрилат (CAS 103-11-7); 2916 12 00 00
n) триетилалюмiнiй (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалюмiнiй (TMA) (CAS 75-24-1) та iншi пiрофорнi метал-алкiл та метил-арил лiтiю, натрiю, магнiю, цинку або бору; 2931 90 90 30
2931 90 90 90
o) нiтроцелюлоза (CAS 9004-70-0); 3912 20 11 00
p) нiтроглiцерин (або глiцеринтринiтрат, тринiтроглiцерин) (NG) (CAS 55-63-0); 2920 90 85 00
q) 2,4,6-тринiтротолуол (TNT) (CAS 118-96-7); 2904 20 00 00
r) етилендиамiндинiтрат (EDDN) (CAS 20829-66-7); 2921 21 00 00
s) пентаеритриттетранiтрат (PETN) (CAS 78-11-5); 2920 90 85 00
t) азид свинцю (CAS 13424-46-9), середнiй стифнат свинцю (CAS 15245-44-0) та основний стифнат свинцю (CAS 12403-82-6), а також вибуховi речовини або капсульнi композицiї, що мiстять азиди або комплекси азидiв; 2850 00 60 00
2908 99 00 00
u) триетиленглiкольдинiтрат (TEGDN) (CAS 111-22-8); 2920 90 85 00
v) 2,4,6-тринiтрорезорцин (стифнiнова кислота) (CAS 82-71-3); 2908 99 00 00
w) диетилдифенiлсечовина (CAS 85-98-3), диметилдифенiлсечовина (CAS 611-92-7), метилетилдифенiлсечовина [централiти]; 2924 21 00 00
x) N,N - дифенiлсечовина (несиметрична дифенiлсечовина) (CAS 603-54-3); 2924 21 00 00
y) метил-N,N-дифенiлсечовина (несиметрична метилдифенiлсечовина) (CAS 13114-72-2); 2924 19 00 00
z) етил-N,N-дифенiлсечовина (несиметрична етилдифенiлсечовина) (CAS 64544-71-4); 2924 19 00 00
aa) 2-нiтродифенiламiн (2-NDPA) (CAS 119-75-5); 2921 44 00 00
bb) 4-нiтродифенiламiн (4-NDPA) (CAS 836-30-6); 2921 44 00 00
cc) 2,2-динiтропропанол (CAS 918-52-5); 2905 59 98 00
dd) нiтрогуанiдин (CAS 556-88-7) (дивись позицiю 1.C.11.d Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки). 2925
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML8 контролю не пiдлягають перхлорат амонiю (ML8.d.2), 3-нiтро-1,2,4-триазол-5-он (NTO) (ML8.a.18) або катоцен (ML8.f.4.b), якщо вони вiдповiдають усiм наведеним нижче характеристикам:
a) спецiально розробленi для пристроїв газоутворення цивiльного використання;
b) входять до складу сполуки або сумiшi з неактивними термореактивними зв'язуючими речовинами або пластифiкаторами та мають масу меншу 250 г;
c) сумiш або сполука мiстить максимум 80 % перхлората амонiю (ML8.d.2) за масою активного матерiалу;
d) сумiш або сполука мiстить менше або дорiвнює 4 г 3-нiтро-1,2,4-триазол-5-он (NTO) (ML8.a.18); та
e) сумiш або сполука мiстить менше або дорiвнює 1 г катоцену (ML8.f.4.b).
Примiтка 3. Мiжнароднi передачi вибухових речовин та засобiв їх iнiцiювання, пiдривних зарядiв та пристроїв, комплектувальних виробiв до них (коди згiдно з УКТЗЕД 2904 20 00 00, 3602 00 00 00, 3603 00 10 00, 3603 00 90 00, 3604 90 00 00, 9306 90 90 00), якi не зазначенi в позицiях ML3, ML4, ML8 (за винятком речовин, зазначених у примiтцi 1 до позицiї ML8) здiйснюються в порядку, передбаченому для товарiв подвiйного використання: експорт (вивезення) - за дозволами Держекспортконтролю; iмпорт (ввезення) зазначених вище товарiв (у тому числi зазначених у примiтцi 1 до позицiї ML8) - за дозволами Держекспортконтролю.
ML9 Вiйськовi кораблi (надводнi та пiдводнi), спецiальне вiйськово-морське обладнання, "аксесуари", "компоненти" та iншi надводнi судна, як наведено нижче:  
Особлива примiтка. Щодо обладнання для наведення та навiгацiї дивись пункт "g" примiтки до позицiї ML11.a.
ML9.a судна та "компоненти", як наведено нижче:  
1) судна (надводнi або пiдводнi), "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового використання, незалежно вiд того, в станi ремонту вони чи в робочому станi та чи є на них системи доставки засобiв ураження або броня, а також корпуси чи частини корпусiв для таких суден та "компоненти" для них, "спецiально призначенi для вiйськового використання"; з 8905,
8906,
8907,
8908
2) надводнi судна, якi не зазначенi в позицiї ML9.a.1, та мають будь-що з наведеного нижче, що закрiплено або вбудовано в судно: 8906
a) автоматичну зброю, зазначену в позицiї ML1, або зброю, зазначену в позицiях ML2, ML4, ML12 чи ML19, або монтажнi крiплення чи опорнi точки для зброї калiбру 12,7 мм або бiльше;  
Технiчна примiтка. Монтажнi крiплення належать до станкiв для зброї або змiцнюючих елементiв конструкцiї, що використовуються для встановлення зброї.
b) системи керування вогнем зазначенi в позицiї ML5;  
c) мають все з наведеного нижче:  
1) хiмiчний, бiологiчний, радiацiйний та ядерний захист; та  
2) система попереднього зволоження або оброблення змиванням, з метою дезактивацiї;  
Технiчнi примiтки. 1. Хiмiчний, бiологiчний, радiацiйний та ядерний захист є автономним внутрiшнiм простором, що має такi характеристики, як створення надлишкового тиску, iзоляцiя вентиляцiйних систем, обмеженi вентиляцiйнi отвори з хiмiчними, бiологiчними, радiацiйними та ядерними фiльтрами та точками обмеженого доступу персоналу, що включають повiтрянi шлюзи.
2. Система попереднього зволоження або оброблення змиванням - це система розпилення морської води, яка здатна одночасно зволожувати зовнiшнi конструкцiї та палуби судна.
d) активнi системи протидiї зброї, зазначенi в позицiях ML4.b, ML5.c чи ML11.a, та мають будь-що з наведеного нижче:  
1) хiмiчний, бiологiчний, радiацiйний та ядерний захист;  
2) корпус та надпалубнi споруди, "спецiально призначенi" для зменшення ефективної поверхнi розсiювання;  
3) пристрої для зменшення теплової сигнатури (наприклад, система охолодження вихлопних газiв), крiм приладiв "спецiально призначених" для збiльшення сумарного ККД енергетичної установки, або для зменшення впливу на навколишнє середовище; або  
4) системи розмагнiчування, призначенi для зменшення магнiтної сигнатури всього судна;  
ML9.b двигуни та силовi установки, як наведено нижче, "спецiально призначенi для вiйськового використання" та "компоненти" до них, "спецiально призначенi для вiйськового використання":  
1) дизельнi двигуни, "спецiально призначенi" для пiдводних човнiв, що мають всi наведенi нижче характеристики: з 8408,
8409
a) вихiдну потужнiсть 1,12 МВт (1500 к.с.) або бiльше; та  
b) швидкiсть обертання 700 об./хв. або бiльше;  
2) електричнi двигуни, "спецiально призначенi" для пiдводних човнiв, якi мають всi наведенi нижче характеристики: з 8501,
8502,
8503 00
a) вихiдну потужнiсть понад 0,75 МВт (1000 к.с.);  
b) швидкий реверс;  
c) рiдинне охолодження; та  
d) повнiстю закритi;  
3) дизельнi двигуни з немагнiтних матерiалiв, якi мають усi наведенi нижче характеристики:  
a) вихiдна потужнiсть 37,3 кВт (50 к.с.) або бiльше; та з 8408
b) вмiст немагнiтних матерiалiв понад 75 % загальної маси;  
4) системи повiтронезалежних силових установок, "спецiально призначенi" для пiдводних човнiв; 8501,
8502,
8543
Технiчна примiтка. Повiтронезалежнi силовi установки забезпечують функцiонування силової установки зануреного у воду пiдводного човна без надходження атмосферного кисню на час, довший нiж могли б забезпечувати акумуляторнi батареї. До позицiї ML9.b.4 не належать ядернi силовi установки.
ML9.c пристрої для виявлення об'єктiв пiд водою, "спецiально призначенi для вiйськового використання", обладнання для керування ними та їх компоненти "спецiально призначенi для вiйськового використання"; з 8525,
8526,
9006,
9015,
9030
ML9.d протичовновi та протиторпеднi сiтки "спецiально призначенi для вiйськового використання"; 7326 90 98 90
ML9.e не застосовується з 2003 року;  
ML9.f корпуснi гермопрохiдники та з'єднувачi, "спецiально призначенi для вiйськового використання", за допомогою яких можлива взаємодiя з устаткуванням, розташованим зовнi судна, та їх "компоненти", "спецiально призначенi для вiйськового використання"; з 7411,
7419,
8544,
8547,
8548,
8538 90 99 00,
9001,
9013 90 90 00
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML9.f контролю також пiдлягають водонепроникнi судновi з'єднувачi однопровiдного, багатопровiдного, коаксiального або хвилеводного типу та судновi корпуснi гермопрохiдники, якi зберiгають необхiднi характеристики на морських глибинах понад 100 м; також волоконно-оптичнi з'єднувачi та оптичнi корпуснi гермопрохiдники, "спецiально призначенi" для передавання лазерного променя незалежно вiд глибини. До позицiї ML9.f. не належать звичайнi корпуснi гермопрохiдники гребного валу i гiдродинамiчної кермової штанги гребного гвинта.
ML9.g безшумнi пiдшипники, їх "компоненти" та обладнання, що мiстить такi пiдшипники, "спецiально призначенi для вiйськового використання", та якi мають будь-що з наведеного нижче: з 8482,
8482 99 00 00,
8483
1) газовий або магнiтний пiдвiс;  
2) обладнання придушення активної сигнатури; або  
3) обладнання придушення вiбрацiї.  
ML10 "Лiтальнi апарати", "аеростатичнi повiтрянi судна", "безпiлотнi лiтальнi апарати" ("БПЛА"), авiацiйнi двигуни, та обладнання для "лiтальних апаратiв", "супутнє обладнання" та "компоненти", як наведено нижче, "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового "використання": з 8411,
8412,
8525,
8526,
8801 00,
8802,
8803
Особлива примiтка. Щодо обладнання для наведення та навiгацiї дивись пункт "g" примiтки до позицiї ML11.a.
ML10.a пiлотованi "лiтальнi апарати" та "аеростатичнi повiтрянi судна", а також "спецiально призначенi" для них "компоненти"; з 8802,
8803
ML10.b не застосовується з 2011 року;  
ML10.c непiлотованi "лiтальнi апарати" та "аеростатичнi повiтрянi судна", а також "супутнє обладнання", якi наведено нижче, та "спецiально призначенi" для них "компоненти": з 8525,
8526,
8529,
8801 00,
8802,
8805,
9032,
9033 00 00 00
1) "БПЛА", дистанцiйно пiлотованi лiтальнi апарати (RPVs), автономнi програмованi апарати i безпiлотнi "аеростатичнi повiтрянi судна";  
2) пусковi установки, ремонтно-вiдновлювальне обладнання та наземне обладнання;  
3) обладнання, розроблене для керування або контролю;  
ML10.d маршовi авiацiйнi двигуни та "спецiально призначенi" для них "компоненти"; з 8411,
8412,
8413
ML10.e бортове авiацiйне обладнання для дозаправлення паливом у повiтрi, "спецiально призначене" або модифiковане для будь-чого з наведеного нижче, та "спецiально призначенi" для нього "компоненти": 4009,
7309 00,
7310,
8413,
8421,
8803
1) "лiтальнi апарати", зазначенi у позицiї ML10.a; або  
2) непiлотованi "лiтальнi апарати", зазначенi у позицiї ML10.c;  
ML10.f наземне обладнання, "спецiально призначене" для "лiтальних апаратiв", зазначених у позицiї ML10.a. або для авiацiйних двигунiв, зазначених у позицiї ML10.d; з 8413,
8425,
8426,
8479,
8502,
8705,
8704,
8705,
8716,
8805
Технiчна примiтка. Наземне обладнання включає обладнання для дозаправки пiд тиском та обладнання, призначене для полегшення операцiй у важкодоступних мiсцях.
ML10.g обладнання для забезпечення життєдiяльностi льотного складу, обладнання для забезпечення безпеки екiпажу та iншi пристрої для аварiйного виходу, що не зазначенi в позицiї ML10.a, але розробленi для "лiтальних апаратiв", зазначених у позицiї ML10.a; з 6506,
8804 00 00 00,
з 9020 00 00 00,
9401 10 00,
9401 90 10 00
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML10.g контролю не пiдлягають шоломи льотного складу, якi не мiстять або не мають крiплення для обладнання, зазначеного в цьому Списку.
Особлива примiтка. Щодо шоломiв дивись також позицiю ML13.c.
ML10.h парашути, параплани та "супутнє обладнання", як наведено нижче, та "спецiально призначенi" для них "компоненти": 8804 00 00 00
1) парашути, якi не зазначенi будь-де у цьому Списку; 8804 00 00 00
2) параплани; 8804 00 00 00
3) обладнання, "спецiально призначене" для висотних парашутистiв (наприклад, костюми, спецiальнi шоломи, системи забезпечення дихання, навiгацiйне обладнання); 6103,
6203,
6506,
8526,
9014
ML10.i обладнання керованого розкриття або системи автоматичного пiлотування, розробленi для скидання вантажiв на парашутах; 8804 00 00 00
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML10.a. контролю не пiдлягають мiжнароднi передачi "лiтальних апаратiв" та "аеростатичних повiтряних суден", кiнцевими споживачами яких є iноземнi суб'єкти господарської або iншої дiяльностi держави-учасницi мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть", якi при цьому вiдповiдають всiм наведеним нижче вимогам:
a) не є бойовими "лiтальними апаратами";
b) не обладнанi для вiйськового "використання" та не оснащенi обладнанням або пристроями, якi "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового "використання";
с) типи (модифiкацiї) яких сертифiкованi (схваленi) для цивiльного використання уповноваженим органом цивiльної авiацiї цiєї держави-учасницi мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть";
d) занесенi до державного реєстру цивiльних повiтряних суден, що пiдтверджується вiдповiдним реєстрацiйним посвiдченням, виданим уповноваженим органом цивiльної авiацiї цiєї держави-учасницi мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть".
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML10.d контролю не пiдлягають:
a) маршовi авiацiйнi двигуни, "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового "використання", сертифiкованi органом цивiльної авiацiї однiєї або бiльше держав-учасниць мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть" для використання на "цивiльних повiтряних суднах";
b) поршневi двигуни або спецiально призначенi для них "компоненти" за винятком тих, якi спецiально призначенi для "БПЛА".
Примiтка 3. Згiдно з позицiями ML10.a та ML10.b контроль за "спецiально призначеними" "компонентами" та вiдповiдним обладнанням для невiйськових "лiтальних апаратiв" або маршових авiацiйних двигунiв, модифiкованих (перероблених) для вiйськового використання, поширюється тiльки на вiйськовi "компоненти" та вiдповiдне вiйськове обладнання, якi є необхiдними для модифiкацiї цих невiйськових "лiтальних апаратiв" або маршових авiацiйних двигунiв для вiйськового використання.
Примiтка 4. Згiдно з позицiєю ML10.a вiйськове використання включає: бойове використання, вiйськову розвiдку, штурмове використання, вiйськове навчання, матерiально-технiчне забезпечення, а також транспортування i повiтряне десантування вiйськ або вiйськового обладнання.
Примiтка 5. Згiдно з позицiєю ML10.a контролю не пiдлягають "лiтальнi апарати", якi вiдповiдають всiм наведеним нижче вимогам:
a) вперше були виготовленi до 1946 року;
b) не мiстять виробiв, наведених у цьому Списку, до яких застосовується вимога щодо вiдповiдностi стандартам з безпеки або льотної придатностi органу цивiльної авiацiї держави-учасницi мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть";
c) не мiстять озброєння, зазначеного у цьому Списку, яке не виведене з ладу i придатне для вiдновлення його функцiонування.
ML11 Електронне обладнання, космiчнi апарати та "компоненти", не зазначенi в iнших позицiях цього Списку, як наведено нижче:  
ML11.a електронне обладнання "спецiально призначене для вiйськового використання" i "спецiально призначенi" для нього "компоненти"; з 8525,
8526,
8543
Позицiя ML11.a включає:
a) обладнання радiоелектронної протидiї та контрпротидiї радiорозвiдцi (тобто обладнання, призначене для створення радiоелектронних перешкод або передачi хибних сигналiв на радiолокацiйнi станцiї чи приймачi радiозв'язку або те, яке в iнший спосiб створює перешкоди прийманню, роботi чи ефективному використанню ворожих електронних приймачiв, у тому числi обладнання протидiї), включаючи апаратуру створення активних перешкод та боротьби з активними перешкодами; з 8525,
8526,
8543
b) електроннi прилади з пристроями швидкого переналагодження частоти; з 8525,
8526,
8527,
8529
c) електронне обладнання або системи, призначенi для спостереження та контролю за електромагнiтним спектром для цiлей вiйськової розвiдки чи безпеки або для протидiї такому спостереженню i контролю; з 8526,
8527,
8529
d) обладнання пiдводної протидiї, включаючи обладнання для створення акустичних i магнiтних перешкод та хибних цiлей, апаратура, призначена для передавання радiолокацiйних перешкод та хибних цiлей на гiдролокацiйнi приймачi; з 8525,
8526,
9015
e) обладнання для захисту обробки даних, апаратура захисту iнформацiї та апаратура забезпечення захисту передавання i роботи лiнiй зв'язку, в яких використовуються процеси шифрування; 8543,
8471
f) обладнання для iдентифiкацiї, автентифiкацiї та змiни шифру (ключа), а також для керування шифром (ключем), його виготовлення i розподiлу (розповсюдження); 8471,
8473,
8543
g) обладнання для наведення та навiгацiї; з 8526,
8537,
9014
h) обладнання для передачi даних через цифровий тропосферний радiозв'язок; з 8526
i) цифровий демодулятор, спецiально призначений для радiоелектронної розвiдки; 8471,
8543
j) "автоматизованi системи управлiння та контролю". 8537,
8543,
8471
Особлива примiтка. Щодо "програмного забезпечення", яке пов'язане з вiйськовими програмно-керованими радiосистемами (SDR) дивись позицiю ML21.
ML11.b обладнання для створення перешкод роботi глобальних супутникових навiгацiйних систем (GNSS) та "спецiально призначенi" для нього "компоненти"; 8525,
8526,
8543
ML11.c космiчнi апарати, "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового використання, та "компоненти" для них, "спецiально призначенi для вiйськового використання". 8802,
8803
ML12 Високошвидкiснi системи зброї, в яких використовується кiнетична енергiя, та обладнання для цих систем, якi наведено нижче, i "спецiально призначенi" для них "компоненти": 9301
ML12.a системи зброї, в яких використовується кiнетична енергiя, "спецiально призначенi" для руйнування цiлi або створення перешкод у виконаннi нею завдання; 9301
ML12.b обладнання, "спецiально призначене" для проведення випробувань та оцiнки, а також моделi для проведення випробувань, включаючи дiагностичну апаратуру i цiлi для проведення динамiчних випробувань пускових установок та систем, у яких використовується кiнетична енергiя;  
Особлива примiтка. Щодо систем зброї, в яких використовуються пiдкалiбернi боєприпаси або виключно хiмiчне ракетне паливо, а також боєприпасiв для них, дивись позицiї ML1, ML2, ML3 та ML4.
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML12 контролю також пiдлягають вироби, "спецiально призначенi" для систем зброї, в яких використовується кiнетична енергiя:
a) пусковi установки, здатнi надавати масi прискорення понад 0,1g до швидкостi понад 1,6 км/с у режимi одиночного або швидкого вогню;
b) системи первинного генерування енергiї, системи створення електричної бронi, накопичення енергiї (наприклад, високоенергетичнi накопичувальнi конденсатори), термоуправлiння, кондицiювання, комутацiї чи манiпулювання паливом, а також електричнi iнтерфейси мiж джерелом живлення, гарматою та iншими функцiями електроприводу гарматної башти;
c) системи виявлення цiлi, супроводження, керування вогнем або оцiнки ступеня пошкодження;
d) системи самонаведення, наведення або створення вiдхиленої тяги (поперечного прискорення) для снарядiв.
Особлива примiтка. Щодо високоенергетичних накопичувальних конденсаторiв дивись також позицiю 3.A.1.e.2 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML12 контролю також пiдлягають системи зброї, в яких використовуються будь-якi з наведених нижче способiв надання руху:
a) електромагнiтний;
b) електротермiчний;
c) плазмовий;
d) легкогазовий; або
e) хiмiчний (у разi поєднання з будь-яким iз зазначених вище способiв).
ML13 Броньоване чи захисне обладнання, конструкцiї та "компоненти", як наведено нижче:  
ML13.a металевi або неметалевi броньованi пластини, що мають будь-що з наведеного нижче: 5911,
7325,
7326,
з 8108,
8113 00
1) виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов; або
2) придатнi для вiйськового "використання";
Особлива примiтка. Щодо пластин для бронежилетiв дивись позицiю ML13.d.2.
ML13.b конструкцiї з металевих або неметалевих матерiалiв або їх комбiнацiї, "спецiально призначенi" для забезпечення балiстичного захисту вiйськових систем, та "спецiально призначенi" для них "компоненти"; з 3926,
з 7308,
5911,
7325,
7326,
з 8108,
8113 00,
8708,
8710 00 00 00,
8803
ML13.c шоломи, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи аналогiчних (еквiвалентних) нацiональних стандартiв та "спецiально призначенi" для них корпуси шоломiв, пiдшоломи та амортизатори / амортизацiйнi пiдкладки; з 3926,
з 6506,
6507 00 00 00
Особлива примiтка. Щодо iнших "компонентiв" або "аксесуарiв" до вiйськових шоломiв дивись вiдповiдну позицiю цього Списку.
ML13.d бронежилети або захисний одяг, та "компоненти" для них, як наведено нижче: з 6211,
6216 00 00 00,
6217,
6307
1) м'який бронежилет або захисний одяг, виготовленi за вiйськовими стандартами або технiчними умовами, або їх еквiвалентами, а також "спецiально призначенi" для них "компоненти"; з 6211,
6216 00 00 00,
6217,
6307
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML13.d.1 вiйськовi стандарти або технiчнi умови мiстять як мiнiмум технiчнi умови щодо захисту вiд осколкових розривiв.
2) пластини для твердих бронежилетiв, якi забезпечують балiстичний захист рiвня III або вище (краще) вiдповiдно до стандарту NIJ 0101.06, July 2008, або нацiонального еквiвалента цього стандарту. з 3926,
з 7308,
5911,
7325,
7326,
з 8108,
8113 00
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML13.b контролю також пiдлягають матерiали, "спецiально призначенi" для створення бронi, реактивної до дiї вибуху, чи для спорудження вiйськових сховищ.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML13.c контролю не пiдлягають звичайнi сталевi каски, не модифiкованi i не призначенi для встановлення на них будь-якого типу допомiжного пристрою.
Примiтка 3. Згiдно з позицiями ML13.c та ML13.d контролю не пiдлягають шоломи, бронежилети або захиснi костюми, призначенi для персонального захисту своїх власникiв.
Примiтка 4. Згiдно з позицiєю ML13 контролю також пiдлягають "спецiально призначенi для вiйськового використання" шоломи, "спецiально призначенi" для персоналу, який займається знешкодженням бомб.
Примiтка 5. Згiдно з позицiями ML13.c та ML13.d контролю не пiдлягає на перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану iмпорт iз ввезенням в Україну спецiальних засобiв iндивiдуального захисту (каски, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи їх еквiваленти та "спецiально призначенi" до них "компоненти" (тобто пiдшоломи, амортизатори); бронежилети, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов) для потреб правоохоронних органiв, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, iнших суб'єктiв, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону.
Особлива примiтка 1. Дивись також позицiю 1.A.5 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
Особлива примiтка 2. Щодо "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв", що використовуються у виготовленнi бронежилетiв та шоломiв, дивись позицiю 1.C.10 Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
ML14 "Спецiалiзоване обладнання для вiйськової пiдготовки" або для iмiтацiї вiйськових сценарiїв, iмiтатори, "спецiально призначенi" для пiдготовки у використаннi будь-якої вогнепальної зброї або зброї, що пiдлягає контролю згiдно з позицiями ML1 або ML2 та "спецiально призначенi" для них "компоненти" i "аксесуари": 9023 00,
8805,
8479
Технiчна примiтка. Термiн "спецiалiзоване обладнання для вiйськової пiдготовки"*, наведений у позицiї ML14, включає вiйськовi типи тренажерiв атаки, тренажери бойових польотiв, тренажери радарних цiлей, iмiтатори радарних цiлей, прилади для артилерiйсько-стрiлецької пiдготовки, бойовi тренажери для протидiї пiдводним човнам, льотнi тренажери (разом з центрифугами для пiдготовки пiлотiв/космонавтiв), радарнi тренажери, тренажери технiки пiлотування за приладами, навiгацiйнi тренажери, тренажери ракетних пускiв, обладнання мiшеней, автоматично керованi "лiтальнi апарати", тренажери озброєння, тренажери безпiлотних "лiтальних апаратiв", мобiльнi навчальнi установки та навчальне обладнання для вiдпрацювання наземних вiйськових операцiй.
Примiтка 1. Згiдно з позицiєю ML14 контролю також пiдлягають системи створення зображення i системи моделювання / iмiтацiї навколишнього оточення / середовища для iмiтаторiв (симуляторiв) у разi, коли вони "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового "використання".
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML14 контролю не пiдлягає обладнання, "спецiально призначене" для навчання/тренування користуванням мисливською або спортивною зброєю.
ML15 Апаратура формування зображення або апаратура протидiї, як наведено нижче, "спецiально призначена для вiйськового використання", та "спецiально призначенi" "компоненти" i "аксесуари" для неї:  
ML15.a пристрої запису та апаратура для обробки зображення; з 8521,
8522
ML15.b камери, фотографiчне обладнання, обладнання для обробки плiвки; з 8525,
9006,
9007,
9010
ML15.c обладнання пiдсилення яскравостi зображення; з 8540
ML15.d апаратура формування iнфрачервоного чи теплового зображення; з 8525,
9025,
9027
ML15.e обладнання формування зображення для РЛС виявлення цiлей; з 8526,
8528
8529
ML15.f обладнання радiопротидiї або обладнання для боротьби з радiопротидiєю для обладнання, яке пiдлягає контролю згiдно з позицiями ML15.a - ML15.e з 8525,
8526,
8543
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML15.f контролю також пiдлягає обладнання, призначене для погiршення роботи або зниження ефективностi вiйськових систем формування зображення чи зведення до мiнiмуму таких впливiв.
Примiтка 1. Термiн "спецiально призначенi компоненти"*, наведений у позицiї ML15, включає також наведене нижче обладнання, якщо воно "спецiально призначене для вiйськового використання":
a) iнфрачервонi електронно-оптичнi перетворювачi (ЕОП);
b) електронно-оптичнi перетворювачi (ЕОП) для пiдсилення яскравостi зображення (але не першого поколiння);
c) мiкроканальнi пластини;
d) передавальнi електронно-променевi трубки (ЕПТ) для низьких рiвнiв освiтлення;
e) детекторнi матрицi (разом з електронними схемами сполучень чи системами зчитування);
f) пiроелектричнi передавальнi ЕПТ;
g) системи охолодження для систем формування зображення;
h) електроннi затвори фотохромного чи електрооптичного типу iз швидкiстю затвору менше нiж 100 мкс, за винятком затворiв, якi є невiд'ємною частиною високошвидкiсних камер;
i) оптично-волоконнi iнвертори зображення;
j) компаунднi напiвпровiдниковi фотокатоди.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML15 контролю не пiдлягають "електронно-оптичнi перетворювачi (ЕОП) першого поколiння для посилення яскравостi зображення" або обладнання, "спецiально призначене" для установки "електронно-оптичних перетворювачiв (ЕОП) першого поколiння для посилення яскравостi зображення".
Особлива примiтка. Щодо прицiлiв для озброєння, якi мiстять "електронно-оптичнi перетворювачi (ЕОП) першого поколiння для посилення яскравостi зображення", дивись позицiї ML1, ML2 та ML5.a.
Особлива примiтка. Дивись також позицiї 6.A.2.a.2 та 6.A.2.b Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
ML16 Поковки, вiдливки та iншi незавершенi вироби (напiвпродукти), "спецiально призначенi" для будь-яких товарiв, що пiдлягають контролю згiдно з позицiями ML1 - ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 або ML19. з 7201,
7206 - 7229,
7304,
7320,
7601,
7604,
7606
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML16 контролю пiдлягають незавершенi вироби (напiвпродукти), у разi коли вони можуть бути iдентифiкованi за складом матерiалу, геометричними параметрами та призначенням.
ML17 Допомiжне обладнання рiзного призначення, матерiали, "бiблiотеки", як наведено нижче, та "спецiально призначенi" для них "компоненти":  
ML17.a апарати для водолазних робiт i пiдводного плавання, "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового використання, як наведено нижче: 9020 00 00 00
1) автономнi iзолюючi дихальнi апарати (ребризери), дихальнi апарати з замкненою та напiвзамкненою системою дихання;
2) апарати для пiдводного плавання, "спецiально призначенi" для використання разом iз апаратами для водолазних робiт, зазначеними у позицiї ML17.a.1;
Особлива примiтка. Дивись також позицiю 8.A.2.q Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.
ML17.b будiвельне обладнання, "спецiально призначене для вiйськового використання"; з 8426,
8427,
8429,
8430,
8431,
з 8705
ML17.c арматура, покриття i оброблення для придушення демаскувальних ознак, "спецiально призначенi для вiйськового використання";  
ML17.d саперне обладнання, "спецiально призначене" для використання в зонi бойових дiй; 8543,
8201,
7326
ML17.e "роботи", контролери "роботiв" та "виконавчi механiзми" "роботiв", якi мають будь-яку наведену нижче характеристику: з: 8426,
8427,
8479,
8525,
8710 00 00 00,
9301
1) "спецiально призначенi для вiйськового використання";
2) оснащенi засобами захисту гiдравлiчних лiнiй вiд пробою ззовнi балiстичними осколками (наприклад, самозатяжне облицювання) та призначенi для використання гiдравлiчнi рiдини з температурою займання понад 839 К (566° C); або
3) "спецiально призначенi" чи розрахованi на роботу в електромагнiтному iмпульсному середовищi;
Технiчна примiтка. Не належить до ненавмисного втручання електромагнiтного iмпульсу викликаного електромагнiтним випромiнюванням вiд сусiднього обладнання (наприклад, машинне обладнання, побутовi прилади чи електронiка) або блискавки.
ML17.f "бiблiотеки", "спецiально призначенi" або модифiкованi для вiйськового використання з системами, обладнанням або "компонентами", що контролюється згiдно з цим Списком; з 4901,
4906 00 00 00,
8523
ML17.g ядернi енергетичнi чи силовi установки, у тому числi "ядернi реактори", "спецiально призначенi для вiйськового використання", та "компоненти" для них, "спецiально призначенi" або "модифiкованi" для вiйськового використання; з 8401
ML17.h обладнання або матерiали з покриттям чи спецiальним обробленням для придушення демаскувальних ознак, "спецiально призначенi для вiйськового використання", iншi, нiж зазначенi у цьому Списку;  
ML17.i тренажери, "спецiально призначенi" для вiйськових "ядерних реакторiв"; 9023 00
ML17.j мобiльнi ремонтнi майстернi, "спецiально призначенi" або "модифiкованi" для обслуговування "вiйськової технiки"; 8705 90 80 90,
8710 00 00 00
ML17.k польовi генератори, "спецiально призначенi" або "модифiкованi" для вiйськового "використання"; з 8502
ML17.l контейнери, "спецiально призначенi" або "модифiкованi" для вiйськового використання; 8609 00
ML17.m пороми, iншi, нiж зазначенi у цьому Списку, мости i понтони "спецiально призначенi для вiйськового використання"; 8901,
8907,
7308 10 00 00
ML17.n експериментальнi моделi, "спецiально призначенi" для "розроблення" виробiв, що пiдлягають контролю за позицiями ML4, ML6, ML9 або ML10;  
ML17.o обладнання для захисту вiд "лазера" (наприклад, для захисту очей та датчикiв), "спецiально призначене для вiйськового використання"; з 9004,
з 9001,
з 9002
ML17.p "паливнi елементи / паливнi комiрки", що не зазначенi в iнших позицiях цього Списку, "спецiально призначенi" або "модифiкованi" для вiйськового використання. з 8501
Технiчнi примiтки. 1. Не застосовується з 2014 року.
2. Термiн "модифiковане"*, наведений у позицiї ML17, означає будь-якi структурнi, електричнi, механiчнi або iншi змiни, що забезпечують такi характеристики виробу невiйськового призначення, якi роблять його рiвнозначним виробу, "спецiально призначеному для вiйськового використання".
ML18 Виробниче обладнання та компоненти, як наведено нижче:  
ML18.a "спецiально призначене" чи модифiковане "виробниче"* обладнання для "виробництва"* виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком, i "спецiально призначенi" для нього "компоненти"; з: 8479,
8421,
8477,
8456,
7309 00,
7310 10 00 00
ML18.b "спецiально призначенi" технiчнi засоби для випробувань на вплив рiзних факторiв навколишнього середовища та "спецiально призначене" для них обладнання для сертифiкацiї, квалiфiкацiї чи тестування виробiв (продуктiв), що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком; з 9031
Технiчна примiтка. Термiн "виробниче/виробництво"*, наведений у позицiї ML18, включає проектування, дослiдження, виготовлення, випробування та контроль.
Примiтка 1. Згiдно з позицiями ML18.a та ML18.b контролю також пiдлягає наведене нижче обладнання:
a) нiтратори безперервної дiї;
b) вiдцентрова випробувальна апаратура або обладнання, що мають будь-яку з таких характеристик:
1) з приводом вiд двигуна або двигунiв, що мають повну нормовану потужнiсть понад 298 кВт (400 к.с. );
2) здатнiсть нести корисне навантаження 113 кг або бiльше; або
3) здатнiсть розвивати вiдцентрове прискорення 8 g або бiльше при корисному навантаженнi 91 кг або бiльше;
c) дегiдратацiйнi преси;
d) шнековi екструдери, "спецiально призначенi" або модифiкованi для пресування вiйськових вибухових речовин витисканням;
e) рiзальнi верстати для точної розмiрної обробки екструдованого ракетного палива;
f) бочки дiаметром 1,85 м або бiльше, мiсткiстю понад
227 кг;
g) змiшувачi безперервної дiї для твердого ракетного палива;
h) рiдиннi млини для розмелювання i подрiбнення iнгредiєнтiв вiйськових вибухових речовин;
i) обладнання для досягнення сферичностi та однорiдностi частинок металевого порошку, зазначеного у позицiї ML8.c. 8;
j) конвертери конвекцiйного потоку для конверсiї матерiалiв, зазначених у позицiї ML8.c. 3.
____________
* Термiн у такому значеннi використовується тiльки у цiй позицiї.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML18 контролю також пiдлягає обладнання для "виробництва" стрiлецької зброї, навiть якщо воно використовується для виготовлення репродукцiй старовинної стрiлецької зброї.
ML19 Енергетична зброя спрямованої дiї (DEW - Directed Energy Weapon), пов'язане з нею обладнання або обладнання протидiї, експериментальнi моделi, як наведено нижче, та "спецiально призначенi" для них "компоненти":  
ML19.a "лазернi" системи, "спецiально призначенi" для руйнування цiлi або створення перешкод у виконаннi нею завдання; 9013 20 00 00
9013 80 90 00
ML19.b системи потоку частинок, здатнi руйнувати або впливати на цiль для створення перешкод у виконаннi нею завдання; 8543
ML19.c високопотужнi радiочастотнi системи, здатнi руйнувати або впливати на цiль для створення перешкод у виконаннi нею завдання; з: 8543,
8525
ML19.d обладнання, "спецiально призначене" для виявлення або iдентифiкацiї, або захисту вiд систем, що пiдлягають контролю згiдно з позицiями ML19.a, ML19.b та ML19.c; з: 7607,
8543,
8526 10 00,
9027,
9030
ML19.e фiзичнi експериментальнi моделi для систем, обладнання i "компонентiв", що пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML19;  
ML19.f "лазернi" системи, "спецiально призначенi" для постiйного ослiплення, за якого неможливе пiдсилення зображення, тобто до рiвня видимостi неозброєним оком або видимостi, що коригується пристроями. 9013 20 00 00,
9013 80 90 00,
з 8543
Примiтка 1. Енергетична зброя спрямованої дiї (DEW - Directed Energy Weapon), яка пiдлягає контролю згiдно з позицiєю ML19, також включає системи, характеристики яких є похiдними вiд контрольованого використання таких виробiв:
a) "лазери" потужнiстю, достатньою для здiйснення руйнувань, подiбних до тих, що здiйснюються звичайною зброєю;
b) прискорювачi частинок, якi випромiнюють пучки заряджених або нейтральних частинок, що мають руйнiвну потужнiсть;
c) передавачi радiочастотного випромiнювання з високою iмпульсною потужнiстю в пучку або високою середньою вихiдною потужнiстю, що створюють поля, достатньо iнтенсивнi для виведення з ладу електронних схем на вiддаленiй цiлi.
Примiтка 2. Позицiя ML19 включає також зазначенi нижче вироби у разi, коли вони "спецiально призначенi" для енергетичної зброї спрямованої дiї (DEW - Directed Energy Weapon):
a) обладнання для генерацiї основної потужностi, зберiгання енергiї, комутацiї, регулювання/перетворення потужностi або обладнання для подачi палива;
b) системи захоплення або супроводження цiлi;
c) системи, здатнi здiйснювати оцiнку пошкодження або руйнування цiлi, або оцiнку перешкоди у виконаннi нею завдання;
d) обладнання керування, розповсюдження або наведення пучка;
e) обладнання, здатне забезпечити швидкий розворот пучка для швидкої роботи з групою цiлей;
f) адаптивна оптика i пристрої спряження по фазi;
g) iнжектори струму для пучкiв негативних iонiв водню;
h) "компоненти" прискорювача, "придатнi для використання в космосi";
i) обладнання для зосередження пучкiв негативних iонiв;
j) обладнання для керування i розвороту високоенергетичних iонних пучкiв;
k) "придатна для використання в космосi" фольга для нейтралiзацiї пучкiв негативних iзотопiв водню.
ML20 Крiогенне i "надпровiдне" обладнання, як наведено нижче, та "спецiально призначенi" для нього "компоненти" i "аксесуари":  
ML20.a обладнання, "спецiально призначене" чи сконфiгуроване для установки на транспортному засобi для вiйськового застосування на сушi, на морi, в повiтрi чи космосi, здатне функцiонувати пiд час руху та створювати або пiдтримувати температуру нижче 103 К (-170° C); 8419 60 00 00
з 8415
Примiтка. Позицiя ML20.a включає також мобiльнi системи, до складу яких входять чи використовуються "аксесуари" або "компоненти", виготовленi з неметалевих чи неелектропровiдних матерiалiв, таких як пластмаси або насиченi епоксидною смолою матерiали.
ML20.b "надпровiдне" електричне обладнання (обертовi механiзми i трансформатори), "спецiально призначене" чи сконфiгуроване для установки на транспортних засобах для вiйськового "використання" на сушi, на морi, в повiтрi чи космосi, здатне функцiонувати пiд час руху. 8501,
8504
Примiтка. Згiдно з позицiєю ML20.b контролю не пiдлягають гiбриднi унiполярнi генератори постiйного струму з нормальним однополюсним металевим якорем, що обертається в магнiтному полi, яке генерується надпровiдними обмотками, у разi, коли цi обмотки є єдиним надпровiдним "компонентом" у зазначених генераторах.
ML21 "Програмне забезпечення", як наведено нижче:  
ML21.a "програмне забезпечення", "спецiально призначене" або модифiковане для будь-чого з наведеного нижче: з 8523
1) "розроблення", "виробництва", експлуатацiї або технiчного обслуговування обладнання, зазначеного у цьому Списку;
2) "розроблення" або "виробництва" матерiалiв, зазначених у цьому Списку; або
3) "розроблення", "виробництва", експлуатацiї або технiчного обслуговування "програмного забезпечення", зазначеного у цьому Списку.
ML21.b спецiальне "програмне забезпечення", крiм зазначеного у позицiї ML21.a, як наведено нижче: з 8523
1) "програмне забезпечення", "спецiально призначене для вiйськового використання" та спецiально призначене для моделювання, iмiтацiї або здiйснення оцiнки вiйськових систем озброєння;
2) "програмне забезпечення", "спецiально призначене для вiйськового використання" та спецiально призначене для моделювання або iмiтацiї сценарiїв проведення вiйськових операцiй;
3) "програмне забезпечення" для встановлення впливу звичайної, ядерної, хiмiчної або бiологiчної зброї;
4) "програмне забезпечення", "спецiально призначене для вiйськового використання" та "спецiально призначене" для задач управлiння, зв'язку, контролю та розвiдки (C3I) або управлiння, зв'язку, контролю, автоматизацiї та розвiдки (C4I);
ML21.c "програмне забезпечення", що не зазначено у позицiї ML21.а або ML21.b, але "спецiально призначене" або модифiковане для уможливлення виконання обладнанням, яке не зазначено у цьому Списку, вiйськових функцiй обладнання, яке зазначено у цьому Списку. з 8523
ML22 "Технологiя", як наведено нижче:  
ML22.a "технологiї", iншi, нiж зазначенi у позицiї ML22.b, "необхiднi" для "розроблення", "виробництва", експлуатацiї, монтажу, технiчного обслуговування (перевiрки), ремонту, капiтального ремонту або реконструкцiї виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком. з 8523,
4901,
4906 00 00 00
ML22.b "технологiї", як наведено нижче: з 8523,
4901,
4906 00 00 00
1) "технологiї", "необхiднi" для проектування, складання з "компонентiв", а також експлуатацiї, технiчного обслуговування та ремонту завершених виробничих установок для виготовлення виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком, навiть якщо "компоненти" таких виробничих установок не пiдлягають контролю;
2) "технологiї", "необхiднi" для "розроблення" та "виробництва" стрiлецької зброї, навiть якщо вони використовуються для "виробництва" репродукцiй старовинної стрiлецької зброї;
3) не застосовується з 2013 року;
Особлива примiтка. Щодо "технологiй", ранiше зазначених в позицiї ML22.b.3, дивись позицiю ML22.a.
  4) не застосовується з 2013 року;  
Особлива примiтка. Щодо "технологiй", ранiше зазначених в позицiї ML22.b.4, дивись позицiю ML22.a.
  5) "технологiї", "необхiднi" виключно для введення "бiокаталiзаторiв", якi пiдлягають контролю згiдно з позицiєю ML7.i.1, у вiйськовi речовини-носiї або вiйськовi матерiали.  
Примiтка 1. "Технологiї", "необхiднi" для "розроблення", "виробництва" експлуатацiї, монтажу, технiчного обслуговування (перевiрки), ремонту, капiтального ремонту або реконструкцiї виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком, залишаються пiд контролем навiть тодi, коли вони застосованi до будь-яких виробiв, якi не пiдлягають контролю.
Примiтка 2. Згiдно з позицiєю ML22 контролю не пiдлягають наведенi нижче "технологiї":
a) "технологiї", мiнiмально необхiднi для встановлення, експлуатацiї, технiчного обслуговування (перевiрки) та ремонту виробiв, що не пiдлягають контролю або експорт яких було дозволено;
b) "загальнодоступнї" "технологiї", "фундаментальнi науковi дослiдження" або мiнiмально необхiдна iнформацiя для подання заяви на патент;
c) "технологiї" магнiтної iндукцiї для забезпечення безперервного руху цивiльних транспортних засобiв.

Загальнi примiтки

     1. Коди української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) наводяться у цьому Списку довiдково. Основною пiдставою для застосування до товарiв процедур державного експортного контролю є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванню та опису товарiв за вiдповiдними групами, якi наведенi у Списку.

     2. Контроль технологiї:

     експорт "технологiї", "необхiдної" для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з цим Списком, здiйснюється згiдно з умовами, визначеними у вiдповiдних позицiях Списку. Зазначена "технологiя" пiдлягає контролю навiть тодi, коли вона використовується для будь-якого виробу, не внесеного до цього Списку.

     Контроль не застосовується до "технологiї", яка є мiнiмально необхiдною для встановлення, експлуатацiї, технiчного обслуговування (перевiрки) та ремонту виробiв, якi не пiдлягають контролю, або товарiв вiйськового призначення, щодо яких були отриманi вiдповiднi дозволи (висновки) на право здiйснення їх мiжнародних передач.

     Контроль не застосовується до "технологiї", що є "загальнодоступною", "фундаментальних наукових дослiджень" або до iнформацiї, мiнiмально необхiдної для подання заявки на патент.

     3. Визначення термiнiв, що використовуються у цьому Списку:

Примiтка 1. Термiни, що використовуються у цьому Списку в лапках, мають наведенi нижче визначення, в iнших випадках (без використання лапок) вони мають загальноприйнятi (словниковi) значення.
Примiтка 2. Хiмiчнi речовини наводяться у цьому Списку за найменуванням та номером вiдповiдно до реєстру Хiмiчної реферативної служби (Chemical Abstracts Service - CAS). Хiмiчнi речовини, що мають однакову структурну формулу (включаючи гiдрати) пiдлягають контролю незалежно вiд найменування або номеру CAS. Наведенi у цьому Списку номери CAS застосовуються для надання допомоги пiд час визначення питання, чи контролюється окрема хiмiчна речовина або сумiш, незалежно вiд термiнологiї, що використовується. Номери CAS, наведенi у Списку хiмiчних речовин (формул) та їх сумiшей, не можна використовувати як унiкальнi визначальники, оскiльки деякi форми зазначених речовин та сумiшей можуть мати рiзнi номери CAS.

     "Автоматизованi системи управлiння та контролю" (Automated Command and Control Systems) - електроннi системи, через якi iнформацiя, важлива для ефективних дiй вiйськових угруповань, основних формувань, тактичних формувань, вiйськових частин, кораблiв, вiйськових пiдроздiлiв або зброї, що перебуває пiд командуванням, вводиться, обробляється та передається. Це досягається за допомогою використання комп'ютера та iншого спецiального апаратного обладнання, призначеного для пiдтримки функцiй органiзацiї вiйськового управлiння та контролю. Головнi функцiї автоматизованих систем управлiння та контролю: ефективне автоматизоване збирання, накопичення, зберiгання та оброблення iнформацiї; вiдображення ситуацiї та обставин, що впливають на пiдготовку та проведення бойових операцiй; оперативнi та тактичнi обчислювання для розподiлу ресурсiв серед вiйськових формувань або елементiв оперативного порядку бою або бойового розгортання вiдповiдно до задачi або етапу бойової операцiї; пiдготовка даних для оцiнки (аналiзу) ситуацiї i ухвалення рiшення у будь-який момент проведення операцiї або бою; комп'ютерне моделювання операцiй.

     "Аеростатичнi повiтрянi судна" (Lighter-than-air vehicles) - повiтрянi кулi та "дирижаблi", якi використовують гаряче повiтря або легшi за повiтря гази, такi як гелiй або водень, для створення пiдйомної сили.

     "Аксесуари" (Accessories) - допомiжнi приналежностi, якi спецiально призначенi для використання разом з виробами вiйськового призначення або "супутнiм обладнанням" для цих виробiв.

     "Безпiлотний лiтальний апарат" (Unmanned Arial Vehicle) - будь-який "лiтальний апарат", здатний iнiцiювати та пiдтримувати керований полiт та навiгацiю без присутностi людини на борту.

     "Бiблiотека" (Library) (база даних технiчних параметрiв) - набiр технiчної iнформацiї, використання якої може полiпшити робочi характеристики вiдповiдних систем, обладнання або "компонентiв".

     "Бiокаталiзатори" (Biocatalysts) - ензими для спецiальних хiмiчних або бiохiмiчних реакцiй чи iншi бiологiчнi сполуки, якi зв'язуються з бойовими отруйними речовинами та прискорюють їх розщеплення.

Технiчна примiтка. Пiд ензимами розумiються "бiокаталiзатори" для специфiчних хiмiчних чи бiохiмiчних реакцiй.

     "Бiополiмери" (Biopolymers) - бiологiчнi макромолекули, як наведено нижче:

     a) ензими для специфiчних хiмiчних або бiохiмiчних реакцiй;

     b) антитiла - антиiдiотипнi, моноклональнi або полiклональнi;

     c) спецiально призначенi або спецiально обробленi рецептори.

Технiчнi примiтки. 1. Антиiдiотипнi антитiла - це антитiла, якi зв'язуються iз специфiчними антигенозв'язувальними дiлянками iнших антитiл.
2. Моноклональнi антитiла - це бiлки, якi зв'язуються з однiєю дiлянкою антигену i виробляються одиничним клоном клiтин.
3. Полiклональнi антитiла - сумiш бiлкiв, якi зв'язуються iз специфiчним антигеном i виробляються бiльше нiж одним клоном клiтин.
4. Рецептори - бiологiчнi макромолекулярнi структури, здатнi зв'язувати лiганди, зв'язування яких впливає на фiзiологiчнi функцiї.

     "Ведення" (Handling) - манiпулювання, оперування, перемiщення, вантажно-розвантажувальнi операцiї та транспортування, якi здiйснюються щодо виробiв вiйськового призначення.

     "Вибуховi речовини" (Explosives) - твердi, рiдкi чи газоподiбнi речовини або сумiшi речовин, якi пiд час їх використання як запального заряду, промiжного детонатору або основного заряду в боєголовках, пристроях для пiдриву та iнших застосуваннях детонують.

     "Виконавчi механiзми" (End-effectors) - клiщi, робоче iнструментальне оснащення та будь-якi iншi iнструменти, закрiпленi на опорнiй плитi на кiнцi важеля манiпулятора "робота".

Технiчна примiтка. Робоче iнструментальне оснащення - це пристрої для надання рушiйної сили, енергiї процесу оброблення чи чутливостi до оброблюваної деталi.

     "Використання" (Use) - це експлуатацiя, монтаж (у тому числi з установленням на мiсцi), технiчне обслуговування (перевiрка), ремонт та вiдновлення.

     "Виробництво" (Production) - усi виробничi стадiї, такi як проектування, виготовлення, iнтегрування, складання (установка/монтаж), перевiрка, випробування, забезпечення якостi виробу.

     "Вiйськова технiка" (Military Equipment) - технiка, яка призначена для ведення чи забезпечення бойових дiй, навчання вiйськ та забезпечення заданого рiвня готовностi цiєї технiки для використання за призначенням, а також технiчнi засоби, пристрої, приладдя i предмети, спецiально виготовленi i (або) конструктивно призначенi для вiйськового кiнцевого використання.

     "Волокнистi або ниткоподiбнi матерiали" (Fibrous of filamentary materials) включають:

     a) суцiльнi мононитки;

     b) суцiльну пряжу та рiвницю;

     c) стрiчки, тканини, мати довiльної форми i тасьму;

     d) подрiбнене або штапельоване волокно та волоконнi покриття, якi зберiгають когерентнiсть випромiнювання, що проходить крiзь них;

     e) ниткоподiбнi монокристали або полiкристали будь-якої довжини;

     f) суспензiю ароматичних полiамiдiв.

     "Демiлiтаризована вогнепальна зброя" (Deactivated firearm) - вогнепальна зброя, приведена у непридатний для ведення вогню будь-якими боєприпасами стан, шляхом застосування процесiв, установлених нацiональним органом держави-учасницi мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть". Такi процеси назавжди модифiкують основнi елементи вогнепальної зброї. Згiдно з нацiональним законодавством демiлiтаризацiя вогнепальної зброї посвiдчується сертифiкатом, виданим уповноваженим органом державної влади, та може супроводжуватися маркуванням вогнепальної зброї шляхом проставлення штампу на її основнiй частинi.

     "Дирижабль" (Airship) - повiтряне судно, яке приводиться до руху силовою установкою, здатне триматися у повiтрi завдяки наповненому газом корпусу (зазвичай це гелiй, ранiше - водень), який легший за повiтря.

     "Добавки" (Additives) - речовини, що використовуються у вибухових композицiях для полiпшення їх властивостей.

     "Експресiйнi вектори" (Expression Vectors) - носiї (наприклад, плазмiди або вiруси), що використовуються для введення генетичного матерiалу в клiтину органiзму-носiя.

     "Електронно-оптичнi перетворювачi (ЕОП) першого поколiння для пiдсилення яскравостi зображення" (First generation image intensifier tubes) - електростатично сфокусованi трубки з використанням вхiдної та вихiдної волоконної оптики або покритих склом пластин, багатолужнi фотокатоди (S-20 або S-25), але не пiдсилювачi на мiкроканальних пластинах.

     "Загальнодоступна" (In the public domain) - "технологiя" або "програмне забезпечення", до яких надано необмежений доступ з моменту їх розповсюдження.

Примiтка. Обмеження, якi випливають з авторського права, не виключають "технологiю" або "програмне забезпечення" iз "загальнодоступних".

     "Комбiнована зброя" (Combination gun) - зброя, що має два або бiльше ствола, принаймнi один з яких є нарiзним, а iнший (iншi) - гладкоствольним (гладкоствольними).

     "Компонент" (Component) - "складова частина", деталь, вузол, "спецiальний комплектувальний вирiб", блок.

Технiчнi примiтки. 1. "Складова частина" - вирiб, який розроблений як частина конкретного виробу для застосування у складi цього виробу та може виконувати самостiйнi цiльовi функцiї.
2. "Спецiальний комплектувальний вирiб" - вирiб, який є деталлю (складовою одиницею) або їх сукупнiстю, має конструктивну цiлiснiсть, призначений для застосування у складi конкретного виробу, чи його складової частини, не виконує без поєднання з iншими деталями (складовими одиницями) самостiйної цiльової функцiї, не зазнає нiяких змiн у процесi розробки виробiв, де його застосовують, та такий, що виробляється за самостiйними комплектами документацiї.

     "Лазер" (Laser) - вирiб, що генерує у просторовому та часовому вiдношеннi когерентне свiтло шляхом пiдсилення стимульованою емiсiєю випромiнювання.

     "Лiтальний апарат" (Aircraft) - лiтальний апарат з фiксованою або змiнною геометрiєю крила, обертовим крилом (вертолiт), поворотним несучим гвинтом або крилом (у тому числi моторнi та безмоторнi надлегкi повiтрянi судна - дельтаплани та мотодельтаплани).

     "Надпровiдний" (Superconductive) - характеристика, що стосується матерiалiв (тобто металiв, сплавiв або компаундiв), якi можуть повнiстю втрачати електричний опiр (тобто можуть досягати нескiнченно високої електропровiдностi i пропускати дуже великi електричнi струми без нагрiвання джоулевою теплотою).

Технiчна примiтка. "Надпровiдний" стан матерiалу iндивiдуально характеризується критичною температурою, критичним магнiтним полем, що є функцiєю температури, та критичною густиною струму, яка є функцiєю як магнiтного поля, так i температури.

     "Необхiдна" (Required) - щодо "технологiї", стосується тiльки тiєї частини "технологiї", яка конкретно вiдповiдає за досягнення чи перевищення контрольованих рiвнiв експлуатацiйних показникiв, характеристик чи функцiй. Така "необхiдна" "технологiя" може одночасно використовуватися в рiзних виробах.

     "Паливний елемент" (Fuel cell) - електрохiмiчний пристрiй, що перетворює хiмiчну енергiю безпосередньо в постiйний електричний струм шляхом споживання палива iз зовнiшнього джерела.

     "Пiротехнiчний/пiротехнiка" (Pyrotechnic(s)) - сумiшi твердого або рiдкого палива та оксидантiв, якi пiд час запалювання вступають в активну хiмiчну реакцiю, що проходить з контрольованою швидкiстю, з метою створення конкретних затримок часу або кiлькостi тепла, шуму, диму, видимого свiтла або iнфрачервоного випромiнювання. Пiрофорнi речовини є пiдгрупою пiротехнiчних речовин, якi не мiстять оксидантiв, але самозаймаються пiд час контакту з повiтрям.

     "Прекурсори" (Precursors) - спецiалiзованi хiмiкати, що використовуються для виготовлення вибухових речовин.

     "Придатнi для використання в космосi" (Space qualified) - вироби, розробленi, виготовленi та випробуванi на вiдповiднiсть спецiальним електричним, механiчним або екологiчним вимогам для застосування в запусках i розгортаннi супутникiв або висотних лiтальних систем, що дiють на висотi 100 км i бiльше.

Примiтка. Вирiб, визначений як такий, що "придатний для використання в космосi" в результатi його (успiшного) випробування, не є пiдставою для вiднесення iнших виробiв з того ж серiйного виробництва або модельного ряду до таких, що "придатнi для використання в космосi", без їх випробування в iндивiдуальному порядку.

     "Пристосований для вiйськового використання" (Adapted for use in war) - такий, що зазнав будь-якої модифiкацiї або селекцiї (такої, як змiна чистоти, строку придатностi, вiрулентностi, характеристик розповсюдження або стiйкостi до ультрафiолетового випромiнювання), для пiдвищення ефективностi ураження людей або тварин, погiршення робочих характеристик обладнання, завдавання збиткiв врожаю або навколишньому природному середовищу.

     "Програмне забезпечення" (Software) - набiр однiєї або бiльше програм або мiкропрограм, установлених на будь-якому матерiальному носiї.

     "Ракетне паливо / метальнi вибуховi речовини" (Propellants) - речовини або їх сумiшi, якi вступають у хiмiчну реакцiю, що супроводжується утворенням великих об'ємiв гарячого газу з регульованою швидкiстю, з метою виконання механiчної роботи.

     "Реакцiйноздатнi матерiали" (Energetic materials) - речовини або сумiшi, якi вступають у хiмiчну реакцiю, що протiкає з вивiльненням енергiї, необхiдної для їх застосування за призначенням. "Вибуховi речовини", "пiротехнiка", а також "ракетне паливо / метальнi вибуховi речовини" належать до пiдкласу реакцiйноздатних матерiалiв.

     "Робот" (Robot) - манiпуляцiйний механiзм, який може рухатися безперервно або вiд точки до точки, може використовувати чутливi елементи (сенсори) i має усi наведенi нижче характеристики:

     a) багатофункцiональнiсть;

     b) здатнiсть установлювати або орiєнтувати матерiал, деталi, iнструменти або спецiальнi пристрої за допомогою змiнних рухiв у тривимiрному просторi;

     c) оснащення трьома або бiльшою кiлькiстю сервомеханiзмiв iз замкненим або розiмкненим контуром, якi можуть включати кроковi електродвигуни; та

     d) має можливiсть програмування користувачем за допомогою методу навчи/вiдтвори або за допомогою електронного комп'ютера, що може бути запрограмованим логiчним контролером, тобто без механiчного втручання.

Примiтка. Наведене вище визначення не включає такi пристрої:
1) манiпулятори лише з ручним керуванням або керуванням через телеоператора;
2) манiпулятори з фiксованою послiдовнiстю операцiй, до яких належать автоматизованi рухомi пристрої, що дiють вiдповiдно до механiчно зафiксованих запрограмованих рухiв.
Програма механiчно обмежена такими фiксованими упорами, як штифти або кулачки. Послiдовнiсть рухiв i вибiр траєкторiй або кутiв є незмiнними або не можуть змiнюватися за допомогою механiчних, електронних чи електричних засобiв.
3) механiчно керованi манiпулятори iз змiнною послiдовнiстю операцiй, до яких належать автоматизованi рухомi пристрої, що дiють вiдповiдно до механiчно зафiксованих запрограмованих рухiв. Програма механiчно обмежена фiксованими, але регульованими упорами, такими як штифти або кулачки. Послiдовнiсть рухiв та вибiр траєкторiй або кутiв змiнюються в межах зафiксованого програмного шаблона. Варiацiї або модифiкацiї програмного шаблону (наприклад, змiна штифтiв або замiна кулачкiв) за однiєю або бiльше координатою руху досягаються лише шляхом механiчних операцiй;
4) несервокерованi манiпулятори iз змiнною послiдовнiстю дiй, до яких належать автоматизованi рухомi пристрої, якi дiють вiдповiдно до механiчно зафiксованих запрограмованих рухiв. Програма змiнна, але послiдовнiсть виконується лише за двiйковим сигналом вiд механiчно зафiксованих електричних бiнарних приладiв або регульованих упорiв;
5) крани-штабелери, визначенi як системи манiпуляторiв iз застосуванням декартових (прямокутних) координат, виготовленi як невiд'ємна частина вертикально розташованої групи накопичувальних бункерiв i призначенi для їх завантаження або розвантаження.

     "Розроблення" (Development) - усi стадiї робiт до серiйного "виробництва", такi як проектування, проектне дослiдження, аналiз проектiв, розробка проектних концепцiй, складання та випробування прототипiв, створення технологiчних карт (схем) дослiдного "виробництва", проектних даних, процес передачi проектних даних у вирiб (продукт), проектування (розробка) конфiгурацiї, проектування складання, макетування.

     "Спецiально призначенi" (Specially designed) - вироби, матерiали, обладнання, спецiальнi комплектувальнi вироби, "компоненти", "аксесуари", "супутнє обладнання", допомiжне обладнання, "програмне забезпечення", якi в результатi "розроблення", конструювання або модифiкацiї (переробки) призначаються для досягнення певних наперед визначених цiлей, або для використання у складi виробу чи для певного виробу (групи виробiв).

     "Спецiально призначенi для вiйськового використання" (Specially designed for military use) - вироби, матерiали, обладнання, спецiальнi комплектувальнi вироби, "компоненти", "аксесуари", "супутнє обладнання", допомiжне обладнання, "програмне забезпечення", якi "розробленi", сконструйованi або модифiкованi (переробленi) для вiйськового використання чи для використання у складi виробiв вiйськового призначення чи використання таких виробiв.

     "Супутнє обладнання" (Related equipment) - обладнання, яке спецiально призначене для проведення таких вiдповiдних робiт з виробами вiйськового призначення та спецiально призначеними для них "компонентами", як складання, випробування, ремонт, технiчне обслуговування, експлуатацiя, транспортування (включаючи завантаження та вивантаження), демiлiтаризацiя, знищення або використання товарiв чи iнших робiт, якi є специфiчними для конкретних виробiв вiйськового призначення.

     "Технологiя" (Technology) - спецiальна iнформацiя, необхiдна для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробiв. Ця iнформацiя може надаватися у формi технiчних даних або технiчної допомоги.

Технiчнi примiтки. 1. Технiчнi данi - свiтлокопiї, плани, дiаграми, моделi, формули, таблицi, креслення, технiчнi умови (характеристики), керiвнi документи для користувача та iнструкцiї, викладенi на паперi або записанi на iнших носiях або пристроях, таких як диск, стрiчка, постiйний запам'ятовувальний пристрiй чи будь-який iнший матерiальний носiй iнформацiї.
2. Технiчна допомога - проведення iнструктажiв, пiдвищення квалiфiкацiї, навчання, практичне освоєння методiв роботи, надання консультацiй. Технiчна допомога може включати передачу технiчних даних.

     "Фундаментальне наукове дослiдження" (Basic scientific research) - експериментальна чи теоретична робота, що проводиться передусiм з метою набуття нових знань про фундаментальнi принципи явищ або фактiв, що спостерiгаються i первiсно не спрямована на досягнення конкретної практичної мети чи виконання конкретного завдання.

     "Хiмiчнi засоби для пiдтримки громадського порядку" (Riot control agents) - речовини, якi за очiкуваних умов застосування з метою боротьби з масовими заворушеннями швидко викликають тимчасовий подразний ефект або ефект тимчасової втрати дiєздатностi, який зникає протягом короткого часу пiсля припинення впливу цих речовин або вiддалення вiд мiсця їх дiї. При цьому немає серйозного ризику виникнення внаслiдок цього хронiчних травм i потреба у наданнi медичної допомоги виникає рiдко (сльозогiнний газ є рiзновидом "хiмiчних засобiв для пiдтримки громадського порядку").

     "Цивiльнi повiтрянi судна" (Civil aircraft) - "лiтальнi апарати":

     перелiченi за призначенням органом цивiльної авiацiї держави-учасницi мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть" в опублiкованих сертифiкацiйних списках льотної придатностi для польотiв на комерцiйних цивiльних внутрiшнiх i зовнiшнiх авiалiнiях чи для узаконеного цивiльного, приватного або дiлового використання, що пiдтверджується вiдповiдним сертифiкатом льотної придатностi, виданим уповноваженим органом цивiльної авiацiї держави-учасницi мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть"; та

     внесенi до державного реєстру цивiльних повiтряних суден, що пiдтверджується вiдповiдним реєстрацiйним посвiдченням, виданим уповноваженим органом цивiльної авiацiї держави-учасницi мiжнародного режиму експортного контролю "Вассаарська домовленiсть".

Примiтка. Мiжнароднi передачi "лiтальних апаратiв", якi вiдповiдають умовам, визначеним термiном "цивiльнi повiтрянi судна", не пiдлягають державному контролю.

     "Ядерний реактор" (Nuclear reactor) - включає вироби, що розмiщенi в корпусi ядерного реактора чи крiпляться безпосередньо до нього, обладнання для керування рiвнем потужностi в активнiй зонi реактора та "компоненти", якi звичайно мiстять активну зону або перебувають в безпосередньому контактi з нею, або контролюють теплоносiй першого контуру активної зони ядерного реактора.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.