ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

21.04.2021 N 15/15-03/7/814

 

Митницям Держмитслужби


Про Угоду про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя

     Згiдно з Угодою про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 року (далi - Угода), зокрема статтею 4 "Мито на iмпорт", жоднi новi мита на iмпорт або збори, що мають еквiвалентний характер, не вводитимуться у торгiвлю мiж Договiрними Сторонами. Договiрнi Сторони скасують з дати набуття цiєю Угодою чинностi всi мита на iмпорт та будь-якi збори, що мають еквiвалентний характер, на вироби походженням з України та Македонiї, за винятком визначених в Протоколi А.

     Правила визначення країни походження товарiв для цiлей Угоди з Македонiєю встановленi Протоколом С "Про визначення правил країни походження товарiв та методи адмiнiстративного спiвробiтництва", який невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

     Згiдно зi статтею 12 "Пряме транспортування" Протоколу С товари, що призначенi для митної територiї України та iмпортуються на умовах угоди про вiльну торгiвлю з Республiкою Македонiя, не обкладаються ввiзним митом за таких умов:

     1) Преференцiйний режим, передбачений Угодою з Македонiєю, застосовується лише до продукцiї, яка вiдповiдає вимогам цього Протоколу i яка перевозиться напряму мiж Сторонами. Разом з цим, продукти, якi складають єдину партiю, можуть бути перемiщенi iншими територiями з використанням у разi потреби транзитних чи тимчасових складiв на цих територiях за умови, що вони залишаються пiд контролем митних органiв в країнi транзиту чи зберiгаються на складi i не пiддаються iншим операцiям, крiм розвантаження та перевантаження чи будь-яких iнших операцiй, що мають на метi зберегти їх належний стан.

     Продукцiя, що має походження, може транспортуватися трубопроводом територiєю, що не є територiєю Сторiн.

     2) Докази того, що викладенi у пунктi 1 умови було виконано, подаються митним органам країни-iмпортера шляхом пред'явлення:

     a) єдиного транспортного документа, що передбачає просування вiд країни-експортера через країну транзиту; або

     b) виданий митними органами транзитної країни сертифiкат, що:

     (i) мiстить точний опис продукцiї;

     (ii) мiстить дати розвантаження та перевантаження продукцiї та у разi необхiдностi найменування суден чи iнших використаних транспортних засобiв; та

     (iii) мiстить умови, вiдповiдно до яких продукцiя залишалася в країнi транзиту; або

     с) за вiдсутностi цього будь-якi документи, що їх замiнюють.

     3) Положення Угоди з Македонiєю застосовуються до продукцiї, що походить зi Сторони, пiд час iмпорту до iншої Сторони у разi пред'явлення сертифiката перемiщення EUR.1, зразок якого наведено у додатку III.

     Протоколом А Додатку 2 Угоди визначено перелiк товарiв (продукцiї), походженням з Республiки Македонiя, що пiдлягає вилученню з режиму вiльної торгiвлi (вiдсутнi позначки "1" та "2") (номенклатура товарiв, на якi не поширюється дiя режиму вiльної торгiвлi при їх ввезеннi на митну територiю України.

     Вiдповiдно до положень статтi 12 "Поступки та сiльськогосподарська полiтика" Угоди Договiрнi Сторони надають одна однiй поступки, перелiк яких наведений в Протоколi В, впроваджуючи заходи, якi сприяли б торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, згiдно з положенням цього Роздiлу та положеннями, викладеними в цьому Протоколi.

     Вiдповiдно до статтi 3 Протоколу В (посилання мiстяться у статтi 12) "Взаємне надання пiльг у сферi сiльського господарства мiж Македонською Республiкою з однiєї сторони та Україною з iншої сторони" (далi - Протокол В) до Угоди починаючи вiд дати вступу в дiю цiєї Угоди, мито на iмпорт, що застосовується в Українi стосовно продукцiї, яка надходить з Македонської Республiки та види якої перелiченi у Додатку I до цього Протоколу, скасовується або зменшується в межах квот, визначених у цьому Додатку, до рiвня, встановленого у цьому Додатку.

     Вiдповiдно до статтi 4 Протоколу В при митному оформленнi македонських товарiв, визначених статтею 12 Угоди, справляються "пiльговi ставки ввiзного мита Митного тарифу України з урахуванням графiку трансформацiї ставок ввiзного, визначеного Додатком I до Протоколу про вступ України до СОТ.

     У разi ввезення товарiв за номенклатурою, зазначеною у статтi 3 Протоколу В й визначеної Додатком I до цього Протоколу, за наявностi вiдповiдних лiцензiй на iмпорт, ввiзне мито не стягується (лист Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї вiд 19.02.2002 N 38-28/186).

     Перелiк товарiв, iмпорт яких з Республiки Пiвнiчна Македонiя пiдлягає лiцензуванню в рамках тарифної квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 року, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2020 року N 1329.

     Згiдно з Класифiкатором документiв, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй", у графi 44 МД зазначається код документа - 0911 (лiцензiя на iмпорт товарiв (Import licence).

     При iмпортi в Україну товарiв, визначених Додатком I Протоколу В, без надання вiдповiдних лiцензiй (поза межами тарифної квоти), ввiзне мито стягується за пiльговими ставками Митного тарифу України з урахуванням графiку трансформацiї ставок ввiзного, визначеного додатком I до Протоколу про вступ України до СОТ.

     Таким чином, при iмпортi в Україну сiльськогосподарських товарiв (1 - 24 група УКТЗЕД (ГС) (крiм товарiв, зазначених у Додатку I Протоколу В) та товарiв, зазначених у Додатку I (вiдноситься до статей 2 та 10 Угоди) до Угоди ввiзне мито справляється за пiльговими ставками Митного тарифу України.

     З урахуванням зазначеного, провести за перiод 2020 року - сiчень - квiтень 2021 року перевiрки правомiрностi застосування преференцiйного режиму оподаткування вiдповiдно до Угоди та про результати перевiрок у термiн до 26.04.2021 та за наявностi таких митних оформлень iнформувати Департамент митних платежiв, контролю митної вартостi та митно-тарифного регулювання ЗЕД, у тому числi на поштову скриньку DMS kanc UMTR.

     Додаток: в електронному виглядi.

Директор Департаменту митних платежiв, контролю митної вартостi та митно-тарифного регулювання ЗЕД Андрiй ВОЙЦЕЩУК

 

Додаток 1

Номенклатура товарiв, на якi не поширюється дiя режиму вiльної торгiвлi при ввезеннi з митної територiї Республiки Македонiя до України
(промисловi товари)

Код згiдно з УКТЗЕД
(ГС 2017 року)
Опис
3402 (крiм
3402 11 10 00,
3402 11 90 00,
3402 12 00 10,
3402 12 00 90,
3402 13 00 00,
3402 19 00 00,
3402 90 10 00)
Речовини поверхнево-активнi органiчної дiї (крiм мила); поверхнево-активнi засоби, засоби для прання (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення, з вмiстом або без вмiсту мила (крiм включених до товарної позицiї 3401)
8701 91 10 10 Трактори (за винятком тракторних вiзкiв з товарної позицiї 8709):
- iншi:
- - - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв садово-городнiх, що керуються водiєм, що iде поруч) та трактори для лiсового господарства, колiснi:
- - - новi: з потужнiстю двигуна:
- - - - не бiльше 18кВт
8701 92 10 80 Трактори (за винятком тракторних вiзкiв з товарної позицiї 8709):
- iншi:
- - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв садово-городнiх, що керуються водiєм, що iде поруч) та трактори для лiсового господарства колiснi:
- - - новi; з потужнiстю двигуна:
- - - - бiльше 25кВт
ех 8701 94 10 10 Трактори (за винятком тракторних вiзкiв з товарної позицiї 8709):
- iншi:
- - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв садово-городнiх, що керуються водiєм, що iде поруч) та трактори для лiсового господарства колiснi:
- - - новi; з потужнiстю двигуна:
- - - - бiльше 75 кВт, але не бiльше 90 кВт
ех 8701 94 10 10
8701 95 10 10
Трактори (за винятком тракторних вiзкiв з товарної позицiї 8709):
- iншi:
- - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв садово-городнiх, що керуються водiєм, що iде поруч) та трактори для лiсового господарства колiснi:
- - - новi; з потужнiстю двигуна:
- - - - бiльше 90 кВт
8701 91 90 00
8701 92 90 00
8701 93 90 00
8701 94 90 00
8701 95 90 00
Трактори (за винятком тракторних вiзкiв з товарної позицiї 8709):
- iншi:
- - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв садово-городнiх, що керуються водiєм, що iде поруч) та трактори для лiсового господарства колiснi:
- - - новi; з потужнiстю двигуна:
- - - - iншi
8703 21 Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702). включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- транспортнi засоби з поршневим двигуном з iскровим запалюванням iншi
- - з робочим об'ємом цилiндра не бiльше 1000 см3
8703 22 Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702), включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- транспортнi засоби з поршневим двигуном з iскровим запалюванням iншi
- - з робочим об'ємом цилiндра бiльше 1000 см3, але не бiльше 1500 см3
8703 23 Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702). включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- транспортнi засоби з поршневим двигуном з iскровим запалюванням iншi
- - з робочим об'ємом цилiндра бiльше 1500 см3, але не бiльше 3000 см3
8703 24 Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702). включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- транспортнi засоби з поршневим двигуном з iскровим запалюванням iншi
- - з робочим об'ємом цилiндра бiльше 3000 см3
8703 31 Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702), включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- засоби транспортнi iншi з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - з робочим об'ємом цилiндра не бiльше 1500 см3
8703 32 Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702). включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- засоби транспортнi iншi з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - з робочим об'ємом цилiндра бiльше 1500 см3, але не бiльше 2500 см3
8703 33 Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702). включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- засоби транспортнi iншi з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - з робочим об'ємом цилiндра бiльше 2500 см3
9403 (крiм
9403 10,
ех 9403 20 80 00
9403 30 91 00,
9403 60 30 00,
ех 9403 70 00 00
Меблi iншi та їх частини
9403 10 - меблi металевi, якi використовуються в установах
ех 9403 20 80 00 меблi металевi iншi:
- - для цивiльної авiацiї
9403 30 11 00 - меблi дерев'янi, якi використовуються в установах:
- - столи письмовi типу використовуваних в установах якi не перевищують за висотою 80 см
9403 30 19 00 - - меблi дерев'янi типу використовуваних в установах, якi не перевищують. за висотою 80 см
9403 30 91 00 - - меблi дерев'янi типу використовуваних в установах, якi перевищують за висотою 80 см
9403 30 99 00 - меблi дерев'янi, якi використовуються в установах:
- - iншi
9403 40 10 00
9403 40 90 00
- меблi дерев'янi, якi використовуються на кухнях
9403 50 00 00 - меблi дерев'янi типу спальнi
9403 60 10 00 - меблi дерев'янi iншi:
- - меблi дерев'янi, для столових та житлових кiмнат
9403 60 30 00 - - меблi дерев'янi, для магазинiв
9403 60 90 00 - - меблi дерев'янi iншi
ех 9403 70 00 00 - меблi з пластмас:
- - для цивiльної авiацiї
ех 9403 70 00 00 - - iншi меблi з пластмас
9403 90 10 00 - - частини з металу
9403 90 30 00 - - частини з дерева
9403 90 90 00 - - частини з iнших матерiалiв
9404 10 00 00 - матрацнi основи
9404 21 10 00 Матраци:
- - з пористої гуми, з покриттям чи без
9404 21 90 00 Матраци:
- - з пластичних матерiалiв, з покриттям чи без
9404 29 10 00 Матраци:
- - з iнших матерiалiв: з пружинами
9404 29 90 00 Матраци:
- - з iнших матерiалiв: iншi

 

Додаток 2

Номенклатура товарiв, що вiдноситься до статей 2 та 10 Угоди та на якi не поширюється дiя режиму вiльної торгiвлi при ввезеннi з митної територiї Республiки Македонiя до України
(сiльськогосподарськi товари)

Код Короткий опис продукту
2905 43 00 00
2905 44 00 00
Маннiтол
Д-глюцiтол (сорбiтол)
3302 10 29 00 Iншi сумiшi запашних речовин i сумiшей
3501 10 10 00 Казеїн
3501 10 10 00 Для виготовлення або погiршеного текстильного волокна
3501 10 50 00
3501 10 90 00
3501 90
Для промислового вжитку, окрiм виготовлення продуктiв харчування або фуражу
Iнше
Iнше
3502 Альбумiни (включаючи концентрати з двох i бiльше протеїнiв сироватки, що мiстить за масою понад 80% протеїнiв, розрахованих на сухiй основi), альбумiнати та iншi альбумiновi похiднi
3505 Декстрiни та iншi модифiкованi крохмалi, клеї на основi крохмалю
3809 Засоби закрiплення, барвники для прискорення фарбування або закрiплення фарбування та iншi продукти i засоби
4501 Натуральний корок, сировина або в простому виглядi; використаний корок, розчавлений, гранульований або грунтовий корок
5201 00 Бавовна, нечесана i негребiнна
5301 Льон, сирий або оброблений, але непрядений; кудель з льону i вiдходи (включаючи вiдходи пряжi та розволоконену пряжу)
5302 Справжня конопля (cannabis sativa), сира або оброблена, але непрядена; кудель з коноплi та вiдходи (включаючи вiдходи пряжi та розволоконену пряжу)

 

Додаток 3

Перелiк товарiв (сiльськогосподарськi товари), на якi не поширюється дiя режиму вiльної торгiвлi при ввезеннi з митної територiї Республiки Пiвнiчна Македонiя до України (статтi 10, 12 Угоди)

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування товару
0101 Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi:
  - конi:
0101 21 00 00 - - чистопороднi племiннi тварини
0101 29 - - iншi:
0101 29 10 00 - - - для забою
0101 29 90 00 - - - iншi
0101 30 00 00 - вiслюки
0101 90 00 00 - iншi
0102 Велика рогата худоба, жива:
  - велика рогата худоба:
0102 21 - - чистопороднi племiннi тварини:
0102 21 10 00 - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення)
0102 21 30 00 - - - корови
0102 21 90 00 - - - iншi
0102 29 - - iншi:
0102 29 05 00 - - - пiдроду Bibos або пiдроду Poephagus
  - - - iншi:
0102 29 10 00 - - - - масою не бiльш як 80 кг
  - - - - масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг:
0102 29 21 00 - - - - - для забою
0102 29 29 00 - - - - - iншi
  - - - - масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг:
0102 29 41 00 - - - - - для забою
0102 29 49 00 - - - - - iншi
  - - - - масою понад 300 кг:
  - - - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення):
0102 29 51 00 - - - - - - для забою
0102 29 59 00 - - - - - - iншi
  - - - - - корови:
0102 29 61 00 - - - - - - для забою
0102 29 69 00 - - - - - - iншi
  - - - - - iншi:
0102 29 91 00 - - - - - - для забою
0102 29 99 00 - - - - - - iншi
  - буйволи:
0102 31 00 00 - - чистопороднi племiннi тварини
0102 39 - - iншi:
0102 39 10 00 - - - свiйськi види
0102 39 90 00 - - - iншi
0102 90 - iншi:
0102 90 20 00 - - чистопороднi племiннi тварини
  - - iншi:
0102 90 91 00 - - - свiйськi види
0102 90 99 00 - - - iншi
0103 Свинi, живi:
0103 10 00 00 - чистопороднi племiннi тварини
  - iншi:
0103 91 - - масою менш як
  50 кг:
0103 91 10 00 - - - свiйськi види
0103 91 90 00 - - - iншi
0103 92 - - масою 50 кг або бiльше:
  - - - свiйськi види:
0103 92 11 00 - - - - свиноматки масою не менш як
  160 кг, що опоросилися принаймнi один раз
0103 92 19 00 - - - - iншi
0103 92 90 00 - - - iншi
0104 Вiвцi та кози, живi:
0104 10 - вiвцi:
0104 10 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини
  - - iншi:
0104 10 30 00 - - - ягнята (вiком до одного року)
0104 10 80 00 - - - iншi
0104 20 - кози:
0104 20 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини
0104 20 90 00 - - iншi
0105 Свiйська птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi:
  - масою не бiльш як 185 г:
0105 11 - - кури свiйськi (Gallus domesticus):
  - - - курчата прабатькiвських та материнських лiнiй племiнного виведення:
0105 11 11 00 - - - - яєчних порiд
0105 11 19 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
0105 11 91 00 - - - - яєчних порiд
0105 11 99 00 - - - - iншi
0105 12 00 00 - - iндики
0105 13 00 00 - - качки
0105 14 00 00 - - гуси
0105 15 00 00 - - цесарки
  - iншi:
0105 94 00 - - кури свiйськi (Gallus domesticus):
0105 94 00 10 - - - курчата племiннi 90 - 120-деннi
0105 94 00 90 - - - iншi
0105 99 - - iншi:
0105 99 10 00 - - - качки
0105 99 20 00 - - - гуси
0105 99 30 00 - - - iндики
0105 99 50 00 - - - цесарки
0106 Iншi тварини, живi:
  - ссавцi:
0106 11 00 - - примати:
0106 11 00 10 - - - для зоопаркiв
0106 11 00 90 - - - iншi
0106 12 00 - - кити, дельфiни, морськi свинi (ссавцi ряду Сetacea); ламантини та дюгони (ссавцi ряду Sirenia); тюленi, морськi леви та моржi (ссавцi пiдряду Pinnipedia):
0106 12 00 10 - - - для зоопаркiв
0106 12 00 90 - - - iншi
0106 13 00 00 - - верблюди та iншi тварини родини верблюдячих (Camelidae)
0106 14 - - кролi та зайцi:
0106 14 10 00 - - - кролi свiйськi
0106 14 90 00 - - - iншi
0106 19 00 - - iншi:
0106 19 00 10 - - - для зоопаркiв
0106 19 00 90 - - - iншi
0106 20 00 - рептилiї (включаючи змiй i черепах):
0106 20 00 10 - - для зоопаркiв
0106 20 00 90 - - iншi
  - птахи:
0106 31 00 - - хижi птахи:
0106 31 00 10 - - - для зоопаркiв
0106 31 00 90 - - - iншi
0106 32 00 - - папугоподiбнi (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду):
0106 32 00 10 - - - для зоопаркiв
0106 32 00 90 - - - iншi
0106 33 00 - - страуси; ему (Dromaius novaehollandiae):
0106 33 00 10 - - - для зоопаркiв
0106 33 00 90 - - - iншi
0106 39 - - iншi:
0106 39 10 - - - голуби:
0106 39 10 10 - - - - для зоопаркiв
0106 39 10 90 - - - - iншi
0106 39 80 - - - iншi:
0106 39 80 10 - - - - для зоопаркiв
0106 39 80 90 - - - - iншi
  - комахи:
0106 41 00 00 - - бджоли
0106 49 00 - - iншi:
0106 49 00 10 - - - для зоопаркiв
0106 49 00 90 - - - iншi
0106 90 00 - iншi:
0106 90 00 10 - - для зоопаркiв
0106 90 00 90 - - iншi
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене:
0201 10 00 00 - тушi та половини туш
0201 20 - iншi вiдруби, необваленi:
0201 20 20 00 - - компенсованi четвертини
0201 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини
0201 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини
0201 20 90 00 - - iншi
0201 30 00 00 - обваленi
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене:
0202 10 00 00 - тушi та половини туш
0202 20 - iншi вiдруби, необваленi:
0202 20 10 00 - - компенсованi четвертини
0202 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини
0202 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини
0202 20 90 00 - - iншi
0202 30 - обваленi:
0202 30 10 00 - - переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а другий з її заднiми четвертинами, за винятком фiле, одним шматком
0202 30 50 00 - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка
0202 30 90 00 - - iншi
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена:
  - свiжа або охолоджена:
0203 11 - - тушi та половини туш:
0203 11 10 00 - - - свiйських свиней
0203 11 90 00 - - - iншi
0203 12 - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:
  - - - свiйських свиней:
0203 12 11 00 - - - - окости та їх вiдруби
0203 12 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби
0203 12 90 00 - - - iншi
0203 19 - - iнша:
  - - - свiйських свиней:
0203 19 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби
0203 19 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi
0203 19 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби
  - - - - iншi:
0203 19 55 00 - - - - - обваленi
0203 19 59 00 - - - - - iншi
0203 19 90 00 - - - iнша
  - морожена:
0203 21 - - тушi та половини туш:
0203 21 10 00 - - - свiйських свиней
0203 21 90 00 - - - iншi
0203 22 - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:
  - - - свiйських свиней:
0203 22 11 00 - - - - окости та їх вiдруби
0203 22 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби
0203 22 90 00 - - - iншi
0203 29 - - iнша:
  - - - свiйських свиней:
0203 29 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби
0203 29 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi
0203 29 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби
  - - - - iншi:
0203 29 55 00 - - - - - обваленi
0203 29 59 00 - - - - - iншi
0203 29 90 00 - - - iнша
0205 00 М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене:
0205 00 20 00 - свiже або охолоджене
0205 00 80 00 - морожене
0206 Субпродукти їстiвнi великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi:
0206 10 - великої рогатої худоби, свiжi або охолодженi:
0206 10 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв
  - - iншi:
0206 10 95 00 - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма
0206 10 98 00 - - - iншi
  - великої рогатої худоби, мороженi:
0206 21 00 00 - - язики
0206 22 00 00 - - печiнка
0206 29 - - iншi:
0206 29 10 00 - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв
  - - - iншi:
0206 29 91 00 - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма
0206 29 99 00 - - - - iншi
0206 30 00 00 - свиней, свiжi або охолодженi
  - свиней, мороженi:
0206 41 00 00 - - печiнка
0206 49 00 00 - - iншi
0206 80 - iншi, свiжi або охолодженi:
0206 80 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв
  - - iншi:
0206 80 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв
0206 80 99 00 - - - овець та кiз
0206 90 - iншi, мороженi:
0206 90 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв
  - - iншi:
0206 90 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв
0206 90 99 00 - - - овець та кiз
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
  - курей свiйських (Gallus domesticus):
0207 11 - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:
0207 11 10 00 - - - обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83 % курчата"
0207 11 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата"
0207 11 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi
0207 12 - - не розрiзанi на частини, мороженi:
0207 12 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата"
0207 12 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi
  "65 % курчата", або в iншому виглядi
0207 13 - - частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi:
  - - - частини тушок:
0207 13 10 00 - - - - обваленi
  - - - - необваленi:
0207 13 20 00 - - - - - половини та четвертини
0207 13 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них
0207 13 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
0207 13 50 00 - - - - - грудинки та їх частини
0207 13 60 00 - - - - - нiжки та їх частини
0207 13 70 00 - - - - - iншi
  - - - субпродукти:
0207 13 91 00 - - - - печiнка
0207 13 99 00 - - - - iншi
0207 14 - - частини тушок i субпродукти, мороженi:
  - - - частини тушок:
0207 14 10 00 - - - - обваленi
  - - - - необваленi:
0207 14 20 00 - - - - - половини та четвертини
0207 14 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них
0207 14 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
0207 14 50 00 - - - - - грудинки та їх частини
0207 14 60 00 - - - - - нiжки та їх частини
0207 14 70 00 - - - - - iншi
  - - - субпродукти:
0207 14 91 00 - - - - печiнка
0207 14 99 00 - - - - iншi
  - iндикiв:
0207 24 - - не роздiленi на частини, свiжi або охолодженi:
0207 24 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi 80 % iндики"
0207 24 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi
  "73 % iндики", або в iншому виглядi
0207 25 - - не розрiзанi на частини, мороженi:
0207 25 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики"
0207 25 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i шлунка, так званi
  "73 % iндики", або в iншому виглядi
0207 26 - - частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi:
  - - - частини тушок:
0207 26 10 00 - - - - обваленi
  - - - - необваленi:
0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини
0207 26 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них
0207 26 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини
  - - - - - нiжки та їх частини:
0207 26 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини
0207 26 70 00 - - - - - - iншi
0207 26 80 00 - - - - - iншi
  - - - субпродукти:
0207 26 91 00 - - - - печiнка
0207 26 99 00 - - - - iншi
0207 27 - - частини тушок i субпродукти, мороженi:
  - - - частини тушок:
0207 27 10 00 - - - - обваленi
  - - - - необваленi:
0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини
0207 27 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них
0207 27 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини
  - - - - - нiжки та їх частини:
0207 27 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини
0207 27 70 00 - - - - - - iншi
0207 27 80 00 - - - - - iншi
  - - - субпродукти:
0207 27 91 00 - - - - печiнка
0207 27 99 00 - - - - iншi
  - качок:
0207 41 - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:
0207 41 20 00 - - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатранi, з головою та лапками, так званi "85 % качки"
0207 41 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки"
0207 41 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi
0207 42 - - не розрiзанi на частини, замороженi:
0207 42 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки"
0207 42 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi
  "63 % качки", або в iншому виглядi
0207 43 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена
0207 44 - - iншi, свiжi або охолодженi:
  - - - розрiзанi:
0207 44 10 00 - - - - обваленi
  - - - - необваленi:
0207 44 21 00 - - - - - половини або четвертини
0207 44 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них
0207 44 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
0207 44 51 00 - - - - - грудинки та їх частини
0207 44 61 00 - - - - - нiжки та їх частини
0207 44 71 00 - - - - - палетоти
0207 44 81 00 - - - - - iншi
  - - - субпродукти:
0207 44 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної
0207 44 99 00 - - - - iншi
0207 45 - - iншi, замороженi:
  - - - розрiзанi:
0207 45 10 00 - - - - обваленi
  - - - - необваленi:
0207 45 21 00 - - - - - половини або четвертини
0207 45 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них
0207 45 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
0207 45 51 00 - - - - - грудинки та їх частини
0207 45 61 00 - - - - - нiжки та їх частини
0207 45 71 00 - - - - - палетоти
0207 45 81 00 - - - - - iншi
  - - - субпродукти:
  - - - - печiнка:
0207 45 93 00 - - - - - жирна
0207 45 95 00 - - - - - iнша
0207 45 99 00 - - - - iншi
  - гусей:
0207 51 - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:
0207 51 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi "82 % гуси"
0207 51 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi
0207 52 - - не розрiзанi на частини, замороженi:
0207 52 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, непатранi, але з головою та лапками, так званi "82 % гуси"
0207 52 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi
0207 53 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена
0207 54 - - iншi, свiжi або охолодженi:
  - - - розрiзанi:
0207 54 10 00 - - - - обваленi
  - - - - необваленi:
0207 54 21 00 - - - - - половини або четвертини
0207 54 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них
0207 54 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
0207 54 51 00 - - - - - грудинки та їх частини
0207 54 61 00 - - - - - нiжки та їх частини
0207 54 71 00 - - - - - палетоти
0207 54 81 00 - - - - - iншi
  - - - субпродукти:
0207 54 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної
0207 54 99 00 - - - - iншi
0207 55 - - iншi, замороженi:
  - - - розрiзанi:
0207 55 10 00 - - - - обваленi
  - - - - необваленi:
0207 55 21 00 - - - - - половини або четвертини
0207 55 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них
0207 55 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
0207 55 51 00 - - - - - грудинки та їх частини
0207 55 61 00 - - - - - нiжки та їх частини
0207 55 71 00 - - - - - палетоти
0207 55 81 00 - - - - - iншi
  - - - субпродукти:
  - - - - печiнка:
0207 55 93 00 - - - - - печiнка жирна
0207 55 95 00 - - - - - iнша
0207 55 99 00 - - - - iншi
0207 60 - цесарок:
0207 60 05 - - не розрiзанi на частини, свiжi, охолодженi чи замороженi:
0207 60 05 10 - - - замороженi
0207 60 05 90 - - - iншi
  - - iншi, свiжi, охолодженi чи замороженi:
  - - - розрiзанi:
0207 60 10 00 - - - - обваленi
  - - - - необваленi:
0207 60 21 00 - - - - - половини або четвертини
0207 60 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них
0207 60 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
0207 60 51 00 - - - - - грудинки та їх частини
0207 60 61 00 - - - - - нiжки та їх частини
0207 60 81 00 - - - - - iншi
  - - - субпродукти:
0207 60 91 00 - - - - печiнка
0207 60 99 00 - - - - iншi
0208 Iншi м'ясо та їстiвнi субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi:
0208 10 - кролятина або зайчатина:
0208 10 10 00 - - свiйських кроликiв
0208 10 90 00 - - iншi
0208 30 00 00 - приматiв
0208 40 - китiв, дельфiнiв, морських свиней (ссавцi ряду Cetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцi ряду Sirenia); тюленiв, морських левiв та моржiв (ссавцi пiдряду Pinnipedia):
0208 40 10 00 - - м'ясо китiв
0208 40 20 00 - - м'ясо тюленiв
0208 40 80 00 - - iнше
0208 50 00 00 - рептилiй (включаючи змiй i черепах)
0208 60 00 00 - верблюдiв та iнших тварин родини верблюдячих (Camelidae)
0208 90 - iншi:
0208 90 10 00 - - свiйських голубiв
0208 90 30 00 - - дичини, крiм кролятини або зайчатини
0208 90 60 00 - - пiвнiчних оленiв
0208 90 70 00 - - жаб'ячi лапки
0208 90 98 00 - - iншi
0209 Свинячий жир, який вiдокремлений вiд пiсного м'яса, та жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, свiжi, охолодженi, мороженi, соленi або в розсолi, сушенi або копченi:
0209 10 - свинячий:
  - - пiдшкiрний жир (сало):
0209 10 11 00 - - - свiжий, охолоджений, морожений, солоний або в розсолi
0209 10 19 00 - - - сушене або копчене
0209 10 90 00 - - свинячий жир, вiдмiнний вiд того, що зазначений у товарнiй пiдкатегорiї 0209 10 11 00 або 0209 10 19 00
0209 90 00 00 - iнший
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв:
  - свинина:
0210 11 - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:
  - - - свiйських свиней:
  - - - - солоне або в розсолi:
0210 11 11 00 - - - - - окости та їх вiдруби
0210 11 19 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби
  - - - - сушенi або копченi:
0210 11 31 00 - - - - - окости та їх вiдруби
0210 11 39 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби
0210 11 90 00 - - - iншi
0210 12 - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби:
  - - - свiйських свиней:
0210 12 11 00 - - - - солонi або в розсолi
0210 12 19 00 - - - - сушенi або копченi
0210 12 90 00 - - - iншi
0210 19 - - iнша:
  - - - свiйських свиней:
  - - - - солона або в розсолi:
0210 19 10 00 - - - - - беконнi половини або спенсери
0210 19 20 00 - - - - - три чвертi свинячого боку або серединки
0210 19 30 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю
0210 19 40 00 - - - - - корейка та її вiдруби
0210 19 50 00 - - - - - iнша
  - - - - сушена або копчена:
0210 19 60 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю
0210 19 70 00 - - - - - корейки та її вiдруби
  - - - - - iнша:
0210 19 81 00 - - - - - - обвалена
0210 19 89 00 - - - - - - iнша
0210 19 90 00 - - - iнша
0210 20 - м'ясо великої рогатої худоби:
0210 20 10 00 - - необвалене
0210 20 90 00 - - обвалене
  - iншi, включаючи їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв:
0210 91 00 00 - - приматiв
0210 92 - - китiв, дельфiнiв, морських свиней (ссавцiв ряду Сetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia); тюленiв, морських левiв та моржiв (ссавцi пiдряду Pinnipedia):
0210 92 10 00 - - - китiв, дельфiнiв, морських свиней (ссавцiв ряду Сetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia)
  - - - iншi:
0210 92 91 00 - - - - м'ясо
0210 92 92 00 - - - - субпродукти
0210 92 99 00 - - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв
0210 93 00 00 - - рептилiй (включаючи змiй i черепах)
0210 99 - - iншi:
  - - - м'ясо:
0210 99 10 00 - - - - конина, солона або в розсолi чи висушена
  - - - - баранина та козлятина:
0210 99 21 00 - - - - - необвалена
0210 99 29 00 - - - - - обвалена
0210 99 31 00 - - - - пiвнiчних оленiв
0210 99 39 00 - - - - iнше
  - - - субпродукти:
  - - - - свiйських свиней:
0210 99 41 00 - - - - - печiнка
0210 99 49 00 - - - - - iншi
  - - - - великої рогатої худоби:
0210 99 51 00 - - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма
0210 99 59 00 - - - - - iншi
  - - - - iншi:
  - - - - - печiнка свiйської птицi:
0210 99 71 00 - - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi
0210 99 79 00 - - - - - - iншi
0210 99 85 00 - - - - - iншi
0210 99 90 00 - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв
0301 Жива риба:
  - декоративна риба:
0301 11 00 00 - - прiсноводна
0301 19 00 00 - - iнша
  - iнша жива риба:
0301 91 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Оncorhynchus chrysogaster):
0301 91 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster
0301 91 90 00 - - - iнша
0301 92 - - вугор (Anguilla spp.):
0301 92 10 00 - - - довжиною не бiльш як 12 см
0301 92 30 00 - - - довжиною понад 12 см, але не бiльш як 20 см
0301 92 90 00 - - - довжиною понад 20 см
0301 93 00 00 - - короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0301 94 - - тунець синiй, або звичайний, i тунець схiдний (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
0301 94 10 00 - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus)
0301 94 90 00 - - - тунець схiдний (Thunnus orientalis)
0301 95 00 00 - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii)
0301 99 - - iнша:
  - - - прiсноводна:
0301 99 11 00 - - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Оncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Оncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)
0301 99 17 - - - - iнша:
  - - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes):
0301 99 17 11 - - - - - - мальки (молодь) масою не бiльш як 100 г
0301 99 17 12 - - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii)
0301 99 17 13 - - - - - - севрюга (Acipenser stellatus)
0301 99 17 14 - - - - - - бiлуга (Huso huso)
0301 99 17 19 - - - - - - iнша
0301 99 17 30 - - - - - судак (Stizostedion spp.)
0301 99 17 90 - - - - - iнша
0301 99 85 - - - iнша:
0301 99 85 10 - - - - калкан (Psetta maxima)
0301 99 85 90 - - - - iнша
0302 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304:
  - лососевi, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:
0302 11 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Оncorhynchus chrysogaster):
0302 11 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster
0302 11 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука
0302 11 80 00 - - - iнша
0302 13 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)
0302 14 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)
0302 19 00 00 - - iншi
  - камбалоподiбнi (Pleuronectidаe, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та Citharidae), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:
0302 21 - - палтус (Reinhardtius hippoglossoidеs, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0302 21 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)
0302 21 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)
0302 21 90 00 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis)
0302 22 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa)
0302 23 00 00 - - язик морський (Solea spp.)
0302 24 00 00 - - калкан (Psetta maxima)
0302 29 - - iншi:
0302 29 10 00 - - - мегрiм (Lepidorhombus spp.)
0302 29 80 00 - - - iншi
  - тунцi (роду Thunnus), скiпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:
0302 31 - - тунець довгоперий, або альбакор (Thunnus alalunga):
0302 31 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0302 31 90 00 - - - iнший
0302 32 - - тунець жовтоперий (Thunnus albacarеs):
0302 32 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0302 32 90 00 - - - iнший
0302 33 - - скiпджек, або тунець смугастий:
0302 33 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0302 33 90 00 - - - iншi
0302 34 - - тунець великоокий (Thunnus obesus):
0302 34 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0302 34 90 00 - - - iнший
0302 35 - - тунець синiй, або звичайний, i тунець схiдний (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
  - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus):
0302 35 11 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0302 35 19 00 - - - - iнший
  - - - тунець схiдний (Thunnus orientalis):
0302 35 91 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0302 35 99 00 - - - - iнший
0302 36 - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii):
0302 36 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0302 36 90 00 - - - iнший
0302 39 - - iншi:
0302 39 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0302 39 80 00 - - - iншi
  - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоуси (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus), скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), скумбрiя iндiйська (Rastrelliger spp.), макрелi (Scomberomorus spp.), ставрида (Trachurus spp.), каранг (Caranx spp.), кобiя (Rachycentron canadum), риба-дзеркало (Pampus spp.), сайра тихоокеанська (Cololabis saira), ставрида (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), меч-риба (Xiphias gladius), малий тунець (Euthynnus affinis), пеламiда (Sarda spp.), марлiни (Istiophoridae), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 03020 92 та 0302 99:
0302 41 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0302 42 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.)
0302 43 - - сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus):
0302 43 10 00 - - - сардина виду Sardina pilchardus
0302 43 30 00 - - - сардина роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.)
0302 43 90 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus)
0302 44 00 00 - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0302 45 - - ставрида (Trachurus spp.):
0302 45 10 00 - - - ставрида атлантична (Trachurus trachurus)
0302 45 30 00 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi)
0302 45 90 00 - - - iнша
0302 46 00 00 - - кобiя (нiгрiта) (Rachycentron canadum)
0302 47 00 00 - - меч-риба (Xiphias gladius)
0302 49 - - iншi:
  - - - тунець малий (Euthynnus affinis):
0302 49 11 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0302 49 19 00 - - - - iншi
0302 49 90 00 - - - iншi
  - риба родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:
0302 51 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0302 51 10 00 - - - трiска виду Gadus morhua
0302 51 90 00 - - - iнша
0302 52 00 00 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus)
0302 53 00 00 - - сайда (Pollachius virens)
0302 54 - - мерлуза (Merluccius spp.) i морський минь (Urophycis spp.):
  - - - мерлуза роду Merluccius:
0302 54 11 00 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus)
0302 54 15 00 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis)
0302 54 19 00 - - - - iнша
0302 54 90 00 - - - морський минь (Urophycis spp.)
0302 55 00 00 - - минтай (Theragra chalcogramma)
0302 56 00 00 - - путасу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0302 59 - - iнша:
0302 59 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)
0302 59 20 00 - - - мерланг (Merlangius merlangus)
0302 59 30 00 - - - сайда срiбляста (Pollachius pollachius)
0302 59 40 00 - - - мольва (Molva spp.)
0302 59 90 00 - - - iнша
  - тиляпiя (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:
0302 71 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.)
0302 72 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0302 73 00 00 - - короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0302 74 00 00 - - вугор (Anguilla spp.)
0302 79 00 00 - - iнша
  - iнша риба, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:
0302 81 - - акули:
0302 81 15 00 - - - колюча (Squalus acanthias) i котяча (Scyliorhinus spp.)
0302 81 30 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus)
0302 81 40 00 - - - акула блакитна (Prionace glauca)
0302 81 80 00 - - - iншi
0302 82 00 00 - - скати (Rajidae)
0302 83 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.)
0302 84 - - лаврак (Dicentrarchus spp.):
0302 84 10 00 - - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax)
0302 84 90 00 - - - iнший
0302 85 - - спаровi, або морськi карасi (Sparidae):
0302 85 10 00 - - - морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.)
0302 85 30 00 - - - аурата (Sparus aurata)
0302 85 90 00 - - - iнша
0302 89 - - iнша:
0302 89 10 - - - прiсноводна риба:
  - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes):
0302 89 10 11 - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii)
0302 89 10 12 - - - - - севрюга (Acipenser stellatus)
0302 89 10 13 - - - - - бiлуга (Huso huso)
0302 89 10 19 - - - - - iншi
0302 89 10 30 - - - - судак (Stizostedion spp.)
0302 89 10 90 - - - - iнша
  - - - iнша:
  - - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджекa, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus)
  pelamis) товарної пiдпозицiї 0302 33 та тунця малого (Euthynnus affinis) товарної пiдпозицiї 0302 49:
0302 89 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0302 89 29 00 - - - - - iнша
  - - - - окунь морський (Sebastes spp.):
0302 89 31 00 - - - - - виду Sebastes marinus
0302 89 39 00 - - - - - iнша
0302 89 40 00 - - - - лящ морський звичайний (Brama spp.)
0302 89 50 00 - - - - вудильник (Lophius spp.)
0302 89 60 00 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes)
0302 89 90 00 - - - - iнша
  - печiнка, iкра, молочко, рибнi плавцi, голови, хвости, плавальнi мiхурi риб та iншi харчовi рибнi субпродукти:
0302 91 00 00 - - печiнка, iкра та молочко
0302 92 00 00 - - акулячi плавцi
0302 99 00 00 - - iншi
0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304:
  - лососевi, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:
0303 11 00 00 - - червона, або нерка (Oncorhynchus nerka)
0303 12 00 00 - - iнший лосось тихоокеанський (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus)
0303 13 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)
0303 14 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):
0303 14 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster
0303 14 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука
0303 14 90 00 - - - iнша
0303 19 00 00 - - iнша
  - тиляпiї (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:
0303 23 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.)
0303 24 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0303 25 00 - - короп:
0303 25 00 10 - - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
0303 25 00 90 - - - короп (Cyprinus spp., Carassius spp. (крiм видiв Cyprinus carpio та Carassius carassius), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0303 26 00 00 - - вугор (Anguilla spp.)
0303 29 00 00 - - iнша
  - камбалоподiбнi (Pleuronectidаe, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та Citaridae), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91,
  0303 92 та 0303 99:
0303 31 - - палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0303 31 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)
0303 31 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)
0303 31 90 00 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis)
0303 32 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa)
0303 33 00 00 - - язик морський (Solea spp.)
0303 34 00 00 - - калкан (Psetta maxima)
0303 39 - - iншi:
0303 39 10 00 - - - камбала рiчкова (Platichthys flesus)
0303 39 30 00 - - - риба роду Rhombosolea
0303 39 50 00 - - - виду Pelotreis flavilatus та Peltorhamphus novaezealandiae
0303 39 85 00 - - - iнша
  - тунцi (роду Thunnus), скiпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:
0303 41 - - тунець довгоперий, або альбакор (Thunnus alalunga):
0303 41 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0303 41 90 00 - - - iнший
0303 42 - - тунець жовтоперий (Thunnus albacares):
0303 42 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0303 42 90 00 - - - iнший
0303 43 - - скiпджек, або тунець смугастий:
0303 43 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0303 43 90 00 - - - iнший
0303 44 - - тунець великоокий (Thunnus obesus):
0303 44 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0303 44 90 00 - - - iнший
0303 45 - - тунець синiй, або звичайний, i тунець схiдний (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
  - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus):
0303 45 12 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0303 45 18 00 - - - - iнший
  - - - тунець схiдний (Thunnus orientalis):
0303 45 91 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0303 45 99 00 - - - - iнший
0303 46 - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii):
0303 46 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0303 46 90 00 - - - iнший
0303 49 - - iншi:
0303 49 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0303 49 85 00 - - - iншi
  - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоуси (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus), скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), скумбрiя iндiйська (Rastrelliger spp.), макрелi (Scomberomorus spp.), ставрида (Trachurus spp.), каранг (Caranx spp.), кобiя (Rachycentron canadum), риба-дзеркало (Pampus spp.), сайра тихоокеанська (Cololabis saira), ставрида (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), меч-риба (Xiphias gladius), малий тунець (Euthynnus affinis), пеламiда (Sarda spp.), марлiни (Istiophoridae), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:
0303 51 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0303 53 - - сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus):
0303 53 10 00 - - - сардини виду Sardina pilchardus
0303 53 30 00 - - - сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.)
0303 53 90 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus)
0303 54 - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
0303 54 10 - - - скумбрiя видiв Scomber scombrus, Scomber Japonicus:
0303 54 10 10 - - - - виду Scomber scombrus
0303 54 10 20 - - - - виду Scomber Japonicus
0303 54 90 00 - - - скумбрiя виду Scomber australasicus
0303 55 - - ставрида (Trachurus spp.):
0303 55 10 00 - - - ставрида звичайна або атлантична (Trachurus trachurus)
0303 55 30 00 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi)
0303 55 90 - - - iнша:
0303 55 90 10 - - - - ставрида (Caranx trachurus)
0303 55 90 90 - - - - iнша
0303 56 00 00 - - кобiя, або нiгрiта (Rachycentron canadum)
0303 57 00 00 - - меч-риба (Xiphias gladius)
0303 59 - - iншi:
0303 59 10 00 - - - анчоуси (Engraulis spp.)
  - - - тунець малий (Euthynnus affinis):
0303 59 21 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0303 59 29 00 - - - - iншi
0303 59 90 - - - iншi:
0303 59 90 10 - - - - мойва (Mallotus villosus)
0303 59 90 90 - - - - iншi
  - риба родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:
0303 63 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0303 63 10 00 - - - трiска виду Gadus morhua
0303 63 30 00 - - - трiска виду Gadus ogac
0303 63 90 00 - - - трiска виду Gadus macrocephalus
0303 64 00 00 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus)
0303 65 00 00 - - сайда (Pollachius virens)
0303 66 - - мерлуза (Merluccius spp.) i морський минь (Urophycis spp.):
  - - - мерлуза роду Merluccius:
0303 66 11 00 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus)
0303 66 12 00 - - - - мерлуза пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану (Merluccius hubbsi)
0303 66 13 00 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis)
0303 66 19 00 - - - - iнша
0303 66 90 00 - - - морський минь роду Urophycis
0303 67 00 00 - - минтай (Theragra chalcogramma)
0303 68 - - путасу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):
0303 68 10 00 - - - путасу (Micromesistius Poutassou, Gadus Poutassou)
0303 68 90 00 - - - путасу пiвденний (Micromesistius australis)
0303 69 - - iнша:
0303 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)
0303 69 30 00 - - - мерланг (Merlangius merlangus)
0303 69 50 00 - - - сайда срiбляста (Pollachius pollachius)
0303 69 70 00 - - - макруронус новозеландський (Macruronus novaezealandiae)
0303 69 80 00 - - - мольва (Molva spp.)
0303 69 90 00 - - - iнша
  - iнша риба, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:
0303 81 - - акули:
0303 81 15 00 - - - колюча (Squalus acanthias) i котяча (Scyliorhinus spp.)
0303 81 30 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus)
0303 81 40 00 - - - акула блакитна (Prionace glauca)
0303 81 90 00 - - - iншi
0303 82 00 00 - - скати (Rajidae)
0303 83 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.)
0303 84 - - лаврак (Dicentrarchus spp.):
0303 84 10 00 - - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax)
0303 84 90 00 - - - iнший
0303 89 - - iнша:
0303 89 10 - - - прiсноводна:
  - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes):
0303 89 10 11 - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii)
0303 89 10 12 - - - - - севрюга (Acipenser stellatus)
0303 89 10 13 - - - - - бiлуга (Huso huso)
0303 89 10 19 - - - - - iншi
0303 89 10 30 - - - - судак (Stizostedion spp.)
0303 89 10 90 - - - - iнша
  - - - iнша:
  - - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджекa, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus)
  pelamis) товарної пiдпозицiї 0303 43 та тунця малого плямистого (Euthynnus affinis) товарної пiдпозицiї 0303 59:
0303 89 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604
0303 89 29 00 - - - - - iнша
  - - - - окунь морський (Sebastes spp.):
0303 89 31 00 - - - - - виду Sebastes marinus
0303 89 39 00 - - - - - iнший
0303 89 40 00 - - - - однокольоровий бонiто (Orcynopsis unicolor)
0303 89 50 00 - - - - морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.)
0303 89 55 00 - - - - аурата (Sparus aurata)
0303 89 60 00 - - - - лящ морський звичайний (Brama spp.)
0303 89 65 00 - - - - вудильник (Lophius spp.)
0303 89 70 00 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes)
0303 89 90 00 - - - - iнша
  - печiнка, iкра, молочко, плавцi, голови, хвости, плавальнi мiхурi та iншi харчовi рибнi субпродукти:
0303 91 - - печiнка, iкра та молочко:
0303 91 10 00 - - - iкра i молочко для виробництва дезоксирибонуклеїнової кислоти або протамiну сульфату
0303 91 90 00 - - - iншi
0303 92 00 00 - - акулячi плавцi
0303 99 00 00 - - iншi
0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:
  - фiле свiже або охолоджене тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.):
0304 31 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.)
0304 32 00 00 - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 33 00 00 - - латеса нiльського (Lates niloticus)
0304 39 00 00 - - iнше
  - фiле iншої риби, свiже або охолоджене:
0304 41 00 00 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho)
0304 42 - - форелi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):
0304 42 10 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука
0304 42 50 00 - - - видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster
0304 42 90 00 - - - iнше
0304 43 00 00 - - камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)
0304 44 - - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:
0304 44 10 00 - - - трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайки (Boreogadus saida)
0304 44 30 00 - - - сайди (Pollachius virens)
0304 44 90 00 - - - iншi
0304 45 00 00 - - меча-риби (Xiphias gladius)
0304 46 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.)
0304 47 - - акули:
0304 47 10 00 - - - колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)
0304 47 20 00 - - - акули оселедцевої (Lamna nasus)
0304 47 30 00 - - - акули блакитної (Prionace glauca)
0304 47 90 00 - - - iншi
0304 48 00 00 - - ската (Rajidae)
0304 49 - - iнше:
0304 49 10 - - - прiсноводної риби:
0304 49 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes)
0304 49 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.)
0304 49 10 90 - - - - iнших
  - - - iнше:
0304 49 50 00 - - - - окуня морського (Sebastes spp.)
0304 49 90 00 - - - - iнше
  - iнше, свiже або охолоджене:
0304 51 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.)
0304 52 00 00 - - лососевих
0304 53 00 00 - - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae
0304 54 00 00 - - меча-риби (Xiphias gladius)
0304 55 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.)
0304 56 - - акул:
0304 56 10 00 - - - колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)
0304 56 20 00 - - - оселедцевої акули (Lamna nasus)
0304 56 30 00 - - - блакитної акули (Prionace glauca)
0304 56 90 00 - - - iншi
0304 57 00 00 - - скатiв (Rajidae)
0304 59 - - iнше:
0304 59 10 - - - прiсноводної риби:
0304 59 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes)
0304 59 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.)
0304 59 10 90 - - - - iнших
  - - - iнше:
0304 59 50 00 - - - - боки (спинки) оселедцiв
0304 59 90 00 - - - - iнше
  - фiле морожене тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.):
0304 61 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.)
0304 62 00 00 - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 63 00 00 - - латеса нiльського (Lates niloticus)
0304 69 00 - - iнше:
0304 69 00 10 - - - коропа (Cyprinus spp., Carassius spp. (крiм видiв Cyprinus carpio та Carassius carassius), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0304 69 00 90 - - - iнше
  - фiле морожене риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:
0304 71 - - трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0304 71 10 00 - - - виду Gadus macrocephalus
0304 71 90 00 - - - iнше
0304 72 00 00 - - пiкши (Melanogrammus aeglefinus)
0304 73 00 00 - - сайди (Pollachius virens)
0304 74 - - мерлузи (Merluccius spp.) i морського миня (Urophycis spp.):
  - - - мерлузи роду Merluccius:
0304 74 11 00 - - - - мерлузи мiлководної (Merluccius capensis) та глибоководної (Merluccius paradoxus)
0304 74 15 00 - - - - мерлузи аргентинської (пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану) (Merluccius hubbsi)
0304 74 19 00 - - - - iншi
0304 74 90 00 - - - морського миня роду Urophycis
0304 75 00 00 - - минтая (Theragra chalcogramma)
0304 79 - - iнше:
0304 79 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)
0304 79 30 00 - - - мерланга (Merlangius merlangus)
0304 79 50 00 - - - макруронуса новозеландського (Macruronus novaezealandiae)
0304 79 80 00 - - - мольви (Molva spp.)
0304 79 90 00 - - - iнше
  - фiле iншої риби, морожене:
0304 81 00 00 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho)
0304 82 - - форелi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):
0304 82 10 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука
0304 82 50 00 - - - видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster
0304 82 90 00 - - - iнше
0304 83 - - камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae):
0304 83 10 00 - - - камбали морської (Pleuronectes platessa)
0304 83 30 00 - - - камбали рiчкової (Platichthys flesus)
0304 83 50 00 - - - мегрiма (Lepidorhombus spp.)
0304 83 90 00 - - - iншi
0304 84 00 00 - - меча-риби (Xiphias gladius)
0304 85 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.)
0304 86 00 00 - - оселедцiв (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304 87 00 00 - - тунця (роду Thunnus), скiпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
0304 88 - - акул i скатiв (Rajidae):
  - - - акул:
0304 88 11 00 - - - - колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)
0304 88 15 00 - - - - акули оселедцевої (Lamna nasus)
0304 88 18 00 - - - - акули блакитної (Prinace glauca)
0304 88 19 00 - - - - iнше
0304 88 90 00 - - - скатiв (Rajidae)
0304 89 - - iнше:
0304 89 10 - - - прiсноводної риби:
0304 89 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes)
0304 89 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.)
0304 89 10 90 - - - - iнших
  - - - iнше:
  - - - - окуня морського (Sebastes spp.):
0304 89 21 00 - - - - - виду Sebastes marinus
0304 89 29 00 - - - - - iнше
0304 89 30 00 - - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthуnnus (Katsuwonus) pelamis) товарної пiдкатегорiї 0304 87 00 00
  - - - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus Scomber japonicus) та риба виду Оrcynopsis unicolor:
0304 89 41 00 - - - - - скумбрiя виду Scomber australasicus
0304 89 49 - - - - - iнше:
0304 89 49 10 - - - - - - виду Scomber scombrus
0304 89 49 90 - - - - - - iнше
0304 89 60 00 - - - - вудильник (Lophius spp.)
0304 89 90 00 - - - - iншi
  - iнше, морожене:
0304 91 00 00 - - меча-риби (Xiphias gladius)
0304 92 00 00 - - iклача
  (Dissostichus spp.)
0304 93 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.):
0304 93 10 00 - - - сурiмi
0304 93 90 00 - - - iншi
0304 94 - - минтая (Theragra chalcogramma):
0304 94 10 00 - - - сурiмi
0304 94 90 00 - - - iншi
0304 95 - - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, крiм минтая (Theragra chalcogramma):
0304 95 10 00 - - - сурiмi
  - - - iншi:
  - - - - трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайка (Boreogadus saida):
0304 95 21 00 - - - - - трiски тихоокеанської (Gadus macrocephalus)
0304 95 25 00 - - - - - трiски атлантичної (Gadus morhua)
0304 95 29 00 - - - - - iнших
0304 95 30 00 - - - - пiкшi (Melanogrammus aeglefinus)
0304 95 40 00 - - - - сайди (Pollachius virens)
0304 95 50 00 - - - - мерлузи роду Merluccius spp.
0304 95 60 00 - - - - путасу (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)
0304 95 90 00 - - - - iнших
0304 96 - - акул:
0304 96 10 00 - - - колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)
0304 96 20 00 - - - акули оселедцевої (Lamna nasus)
0304 96 30 00 - - - акули блакитної (Prinace glauca)
0304 96 90 00 - - - iнше
0304 97 00 00 - - скатiв (Rajidae)
0304 99 - - iншi:
0304 99 10 00 - - - сурiмi
  - - - iншi:
0304 99 21 00 - - - - прiсноводної риби
  - - - - iншi:
0304 99 23 00 - - - - - оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304 99 29 00 - - - - - окуня морського (Sebastes spp.)
0304 99 55 00 - - - - - мегрiма (Lepidorhombus spp.)
0304 99 61 00 - - - - - ляща морського звичайного (Brama spp.)
0304 99 65 00 - - - - - вудильника (Lophius spp.)
0304 99 99 00 - - - - iнших
0305 Риба сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення, рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування:
0305 10 00 00 - рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування
0305 20 00 00 - печiнка, iкра та молочко риб, сушенi, копченi, солонi або в розсолi
  - рибне фiле, сушене, солоне або в розсолi, але не копчене:
0305 31 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугра (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.):
0305 32 - - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:
  - - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайка (Boreogadus saida):
0305 32 11 00 - - - - трiска виду Gadus macrocephalus
0305 32 19 00 - - - - iншi
0305 32 90 00 - - - iнше
0305 39 - - iнше:
0305 39 10 00 - - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho), солонi або в розсолi
0305 39 50 00 - - - палтуса синьокорого, або чорного (Reinhardtius hippoglossoides), солоного або в розсолi
0305 39 90 - - - iнших:
0305 39 90 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes)
0305 39 90 90 - - - - iнших
  - риба копчена, включаючи фiле, крiм їстiвних рибних субпродуктiв:
0305 41 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)
0305 42 00 00 - - оселедцi (Clupea harеngus, Clupea pallasii)
0305 43 00 00 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster)
0305 44 - - тиляпiя (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.):
0305 44 10 00 - - - вугор (Anguilla spp.)
0305 44 90 00 - - - iншi
0305 49 - - iнша:
0305 49 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)
0305 49 20 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)
0305 49 30 00 - - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0305 49 80 00 - - - iншi
  - риба сушена, крiм їстiвних рибних субпродуктiв, солона або несолона, але не копчена:
0305 51 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0305 51 10 00 - - - сушена, несолона
0305 51 90 00 - - - сушена, солона
0305 52 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.)
0305 53 - - риба родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae та Muraenolepididae, крiм трiски (Gadus morhua,Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0305 53 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)
0305 53 90 00 - - - iнша
0305 54 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоуси (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus), скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), скумбрiя iндiйська (Rastrelliger spp.), макрелi (Scomberomorus spp.), ставрида (Trachurus spp.), каранг (Caranx spp.), кобiя (Rachycentron canadum), риба-дзеркало (Pampus spp.), сайра тихоокеанська (Cololabis saira), ставрида (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), меч-риба (Xiphias gladius), малий тунець (Euthynnus affinis), пеламiда (Sarda spp.), марлiни (Istiophoridae):
0305 54 30 00 - - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 54 50 00 - - - анчоуси (Engraulis spp.)
0305 54 90 00 - - - iнша
0305 59 - - iнша:
0305 59 70 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)
0305 59 85 00 - - - iнша
  - риба солона, але не сушена або не копчена, i риба в розсолi, крiм їстiвних рибних субпродуктiв:
0305 61 00 00 - - оселедецi (Clupea harеngus, Clupea pallasii)
0305 62 00 00 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 63 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.)
0305 64 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.)
0305 69 - - iнша:
0305 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)
0305 69 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)
0305 69 50 00 - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)
0305 69 80 00 - - - iнша
  - плавцi, голови, хвости, плавальнi мiхури, iншi їстiвнi рибнi субпродукти:
0305 71 00 00 - - акулячi плавцi
0305 72 00 00 - - голови, хвости, плавальнi мiхури риб
0305 79 00 00 - - iншi
0306 Ракоподiбнi, в панцирi або без панцира, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi ракоподiбнi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення, ракоподiбнi в панцирi, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:
  - мороженi:
0306 11 - - лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):
0306 11 10 00 - - - хвости лангустiв
0306 11 90 00 - - - iншi
0306 12 - - омари (Homarus spp.):
0306 12 10 00 - - - цiлi
0306 12 90 00 - - - iншi
0306 14 - - краби:
0306 14 10 00 - - - краби видiв Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. або Callinectes sapidus
0306 14 30 00 - - - краби виду Cancer pagurus
0306 14 90 00 - - - iншi
0306 15 00 00 - - омар норвезький (Nephrops norvegicus)
0306 16 - - креветки i пильчастi креветки, глибоководнi (Pandalus spp., Crangon crangon):
0306 16 91 00 - - - виду Crangon Crangon
0306 16 99 00 - - - iншi
0306 17 - - iншi креветки:
0306 17 91 00 - - - глибоководнi рожевi (Parapenaеus longirostris)
0306 17 92 00 - - - роду Penaеus
0306 17 93 00 - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus
0306 17 94 00 - - - креветки роду Crangon, крiм креветок виду Crangon crangon
0306 17 99 00 - - - iншi
0306 19 - - iншi, включаючи борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:
0306 19 10 00 - - - раки прiсноводнi
0306 19 90 - - - iншi:
  - - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення, не приготовленi iншим способом:
0306 19 90 12 - - - - - криль антарктичний (Euphausia superba)
0306 19 90 30 - - - - - iншi
  - - - - iншi:
0306 19 90 80 - - - - - криль антарктичний (Euphausia superba)
0306 19 90 90 - - - - - iншi
  - живi, свiжi або охолодженi:
0306 31 00 00 - - лангуст європейський та iншi лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 32 - - омари (Homarus spp.):
0306 32 10 00 - - - живi
  - - - iншi:
0306 32 91 00 - - - - цiлi
0306 32 99 00 - - - - iншi
0306 33 - - краби:
0306 33 10 00 - - - виду Cancer pagurus
0306 33 90 00 - - - iншi
0306 34 00 00 - - омар норвезький (Nephrops norvegicus)
0306 35 - - креветки i пильчастi креветки глибоководнi (Pandalus spp., Crangon crangon):
  - - - креветки виду Crangon crangon:
0306 35 10 00 - - - - свiжi або охолодженi
0306 35 50 00 - - - - iншi
0306 35 90 00 - - - iншi
0306 36 - - креветки та iншi пильчастi креветки:
0306 36 10 00 - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus
0306 36 50 00 - - - креветки роду Crangon, крiм креветок виду Crangon crangon
0306 36 90 00 - - - iншi
0306 39 - - iншi, включаючи борошно грубого i мiлкого помолу та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:
0306 39 10 00 - - - раки прiсноводнi
0306 39 90 00 - - - iншi
  - iншi:
0306 91 00 00 - - лангуст європейський та iншi лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 92 - - омари (Homarus spp.):
0306 92 10 00 - - - цiлi
0306 92 90 00 - - - iншi
0306 93 - - краби:
0306 93 10 00 - - - виду Cancer pagurus
0306 93 90 00 - - - iншi
0306 94 00 00 - - омар норвезький (Nephrops norvegicus)
0306 95 - - креветки та пильчастi креветки:
  - - - креветки i пильчастi креветки глибоководнi (Pandalus spp., Crangon crangon):
  - - - - виду Crangon crangon:
0306 95 11 00 - - - - - варенi у водi або на парi
0306 95 19 00 - - - - - iншi
0306 95 20 00 - - - - Pandalus spp.
  - - - креветки та iншi пильчастi креветки:
0306 95 30 00 - - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus
0306 95 40 00 - - - - креветки роду Crangon, крiм креветок виду Crangon crangon
0306 95 90 00 - - - - iншi
0306 99 - - iншi, включаючи борошно грубого i мiлкого помолу та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:
0306 99 10 00 - - - раки прiсноводнi
0306 99 90 00 - - - iншi
0307 Молюски, в черепашцi або без черепашки, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi молюски, в черепашцi або без черепашки, гарячого або холодного копчення, борошно, порошок та гранули з молюскiв, придатнi для харчування:
  - устрицi:
0307 11 - - живi, свiжi або охолодженi:
0307 11 10 00 - - - устрицi плоскi (Ostrea spp.), живi, масою (включаючи стулки) не бiльш як 40 г кожна
0307 11 90 00 - - - iншi
0307 12 00 00 - - мороженi
0307 19 00 00 - - iншi
  - гребiнцi, включаючи королiвськi гребiнцi роду Pesten, Chlamys або Placopesten:
0307 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi
0307 22 - - мороженi:
0307 22 10 00 - - - черепашки Святого Якова, або гребiнцi (Pecten maximus)
0307 22 90 00 - - - iншi
0307 29 00 00 - - iншi
  - мiдiї (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31 - - живi, свiжi або охолодженi:
0307 31 10 00 - - - Mytilus spp.
0307 31 90 00 - - - Perna spp.
0307 32 - - мороженi:
0307 32 10 00 - - - Mytilus spp.
0307 32 90 00 - - - Perna spp.
0307 39 - - iншi:
0307 39 20 00 - - - Mytilus spp.
0307 39 80 00 - - - Perna spp.
  - каракатицi i кальмари:
0307 42 - - живi, свiжi або охолодженi:
0307 42 10 00 - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
0307 42 20 00 - - - Loligo spp.
0307 42 30 00 - - - кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
0307 42 40 00 - - - виду Todarodes sagittatus
0307 42 90 00 - - - iншi
0307 43 - - мороженi:
  - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):
  - - - - виду Sepiola:
0307 43 21 00 - - - - - каракатиця мала (Sepiola rondeleti)
0307 43 25 00 - - - - - iншi
0307 43 29 00 - - - - Sepia officinalis, Rossia macrosoma
  - - - Loligo spp.:
0307 43 31 00 - - - - Loligo vulgaris
0307 43 33 00 - - - - Loligo pealei
0307 43 35 00 - - - - Loligo gahi
0307 43 38 00 - - - - iншi
0307 43 91 00 - - - кальмари (Ommastrephes spp., крiм Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
0307 43 92 00 - - - кальмари (Illex spp.)
0307 43 95 00 - - - видiв Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus
0307 43 99 00 - - - iншi
0307 49 - - iншi:
0307 49 20 00 - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
0307 49 40 00 - - - Loligo spp.
0307 49 50 00 - - - кальмари (Ommastrephes spp., крiм Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
0307 49 60 00 - - - видiв Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus
0307 49 80 00 - - - iншi
  - спрути або восьминоги (Octopus spp.):
0307 51 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi
0307 52 00 00 - - мороженi
0307 59 00 00 - - iншi
0307 60 00 - равлики, крiм морських:
0307 60 00 10 - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення, не приготовленi iншим способом
0307 60 00 90 - - iншi
  - клеми, серцевидки i ковчеги (їстiвнi двостулковi молюски) (родин Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae):
0307 71 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi
0307 72 - - мороженi:
0307 72 10 00 - - - смугастий венус i iншi види родини Veneridae
0307 72 90 00 - - - iншi
0307 79 00 00 - - iншi
  - морськi вушка (Haliotis spp.) i стромбуси (Strombus spp.):
0307 81 00 00 - - морськi вушка (Haliotis spp.) живi, свiжi або охолодженi
0307 82 00 00 - - стромбуси (Strombus spp.) живi, свiжi або охолодженi
0307 83 00 00 - - морськi вушка (Haliotis spp.) мороженi
0307 84 00 00 - - стромбуси (Strombus spp.) мороженi
0307 87 00 00 - - iншi морськi вушка (Haliotis spp.)
0307 88 00 00 - - iншi стромбуси (Strombus spp.)
  - iншi, включаючи борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування:
0307 91 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi
0307 92 00 00 - - мороженi
0307 99 00 00 - - iншi
0308 Водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних i молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi, в розсолi або копченi, гарячого або холодного копчення, борошно, порошок i гранули з водяних безхребетних даної товарної позицiї, придатнi для харчування:
  - голотурiї (Stichopus japonicus, Holothuroidea):
0308 11 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi
0308 12 00 00 - - мороженi
0308 19 00 00 - - iншi
  - морськi їжаки (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):
0308 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi
0308 22 00 00 - - мороженi
0308 29 00 00 - - iншi
0308 30 - медузи (Rhopilema spp.):
0308 30 10 00 - - живi, свiжi або охолодженi
0308 30 50 00 - - мороженi
0308 30 90 00 - - iншi
0308 90 - iншi:
0308 90 10 00 - - живi, свiжi або охолодженi
0308 90 50 00 - - мороженi
0308 90 90 00 - - iншi
0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
0401 10 - з вмiстом жирiв не бiльш як 1 мас.%:
0401 10 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
0401 10 90 00 - - iншi
0401 20 - з вмiстом жирiв понад 1 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%:
  - - не бiльш як 3 мас.%:
0401 20 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
0401 20 19 00 - - - iншi
  - - понад 3 мас.%:
0401 20 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
0401 20 99 00 - - - iншi
0401 40 - з вмiстом жиру бiльш як 6 мас.%, але не бiльш як 10 мас.%:
0401 40 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
0401 40 90 00 - - iншi
0401 50 - з вмiстом жиру бiльш як 10 мас.%:
  - - не бiльш як 21 мас.%:
0401 50 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
0401 50 19 00 - - - iншi
  - - понад 21 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:
0401 50 31 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
0401 50 39 00 - - - iншi
  - - понад 45 мас.%:
0401 50 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л
0401 50 99 00 - - - iншi
0402 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин:
0402 10 - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв не бiльш як 1,5 мас.%:
  - - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
0402 10 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
0402 10 19 00 - - - iншi
  - - iншi:
0402 10 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
0402 10 99 00 - - - iншi
  - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв понад 1,5 мас.%:
0402 21 - - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
  - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас.%:
0402 21 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
0402 21 18 00 - - - - iншi
  - - - з вмiстом жирiв понад 27 мас.%:
0402 21 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
0402 21 99 00 - - - - iншi
0402 29 - - iншi:
  - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас.%:
0402 29 11 00 - - - - молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичнiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 мас.%
  - - - - iншi:
0402 29 15 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
0402 29 19 00 - - - - - iншi
  - - - з вмiстом жирiв понад 27 мас.%:
0402 29 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
0402 29 99 00 - - - - iншi
  - iншi:
0402 91 - - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
0402 91 10 00 - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 8 мас.%
0402 91 30 00 - - - з вмiстом жирiв понад 8 мас.%, але не бiльш як 10 мас.%
  - - - з вмiстом жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:
0402 91 51 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
0402 91 59 00 - - - - iншi
  - - - з вмiстом жирiв понад 45 мас.%:
0402 91 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
0402 91 99 00 - - - - iншi
0402 99 - - iншi:
0402 99 10 00 - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 9,5 мас.%
  - - - з вмiстом жирiв понад 9,5 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:
0402 99 31 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
0402 99 39 00 - - - - iншi
  - - - з вмiстом жирiв понад 45 мас.%:
0402 99 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг
0402 99 99 00 - - - - iншi
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао:
0403 10 - йогурт:
  - - неароматизований, без додання фруктiв, горiхiв або какао:
  - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:
0403 10 11 00 - - - - не бiльш як 3 мас.%
0403 10 13 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як
  6 мас.%
0403 10 19 00 - - - - понад 6 мас.%
  - - - iнший, з вмiстом жирiв:
0403 10 31 00 - - - - не бiльш як
  3 мас.%
0403 10 33 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як
  6 мас.%
0403 10 39 00 - - - - понад 6 мас.%
  - - ароматизований або з доданням фруктiв, горiхiв або какао:
  - - - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирiв:
0403 10 51 00 - - - - не бiльш як
  1,5 мас.%
0403 10 53 00 - - - - понад
  1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0403 10 59 00 - - - - понад 27 мас.%
  - - - iнший, з вмiстом молочних жирiв:
0403 10 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас.%
0403 10 93 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%
0403 10 99 00 - - - - понад 6 мас.%
0403 90 - iншi:
  - - неароматизованi, без додання фруктiв, горiхiв або какао:
  - - - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах:
  - - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:
0403 90 11 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0403 90 13 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0403 90 19 00 - - - - - понад 27 мас.%
  - - - - iншi, з вмiстом жирiв:
0403 90 31 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0403 90 33 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0403 90 39 00 - - - - - понад 27 мас.%
  - - - iншi:
  - - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:
0403 90 51 00 - - - - - не бiльш як 3 мас.%
0403 90 53 00 - - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%
0403 90 59 00 - - - - - понад 6 мас.%
  - - - - iншi, з вмiстом жирiв:
0403 90 61 00 - - - - - не бiльш як 3 мас.%
0403 90 63 00 - - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%
0403 90 69 00 - - - - - понад 6 мас.%
  - - ароматизованi або з доданням фруктiв, горiхiв або какао:
  - - - у порошку, гранулах або в iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирiв:
0403 90 71 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0403 90 73 00 - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0403 90 79 00 - - - - понад 27 мас.%
  - - - iншi, з вмiстом молочних жирiв:
0403 90 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас.%
0403 90 93 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%
0403 90 99 00 - - - - понад 6 мас.%
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi:
0404 10 - молочна сироватка, видозмiнена чи нi, згущена або незгущена, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
  - - у порошку, гранулах чи iншому твердому виглядi:
  - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:
0404 10 02 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0404 10 04 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0404 10 06 00 - - - - - понад 27 мас.%
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:
0404 10 12 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0404 10 14 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0404 10 16 00 - - - - - понад 27 мас.%
  - - - iншi, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:
0404 10 26 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0404 10 28 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0404 10 32 00 - - - - - понад 27 мас.%
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:
0404 10 34 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0404 10 36 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0404 10 38 00 - - - - - понад 27 мас.%
  - - iнша:
  - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:
0404 10 48 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0404 10 52 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0404 10 54 00 - - - - - понад 27 мас.%
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:
0404 10 56 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0404 10 58 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0404 10 62 00 - - - - - понад 27 мас.%
  - - - iншi, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:
0404 10 72 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0404 10 74 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0404 10 76 00 - - - - - понад 27 мас.%
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:
0404 10 78 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0404 10 82 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0404 10 84 00 - - - - - понад 27 мас.%
0404 90 - iншi:
  - - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом жирiв:
0404 90 21 00 - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0404 90 23 00 - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0404 90 29 00 - - - понад 27 мас.%
  - - iншi, з вмiстом жирiв:
0404 90 81 00 - - - не бiльш як 1,5 мас.%
0404 90 83 00 - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%
0404 90 89 00 - - - понад 27 мас.%
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти:
0405 10 - масло вершкове:
  - - з вмiстом жирiв не бiльш як 85 мас.%:
  - - - масло вершкове натуральне:
0405 10 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг
0405 10 19 00 - - - - iнше
0405 10 30 00 - - - вершкове масло рекомбiноване
0405 10 50 00 - - - вершкове масло сироваткове (пiдсирне)
0405 10 90 00 - - iншi
0405 20 - молочнi пасти:
0405 20 10 00 - - з вмiстом жиру понад 39 мас.%, але не бiльш як 60 мас.%
0405 20 30 00 - - з вмiстом жиру понад 60 мас.%, але не бiльш як 75 мас.%
0405 20 90 00 - - з вмiстом жиру понад 75 мас.%, але не бiльш як 80 мас.%
0405 90 - iншi:
0405 90 10 00 - - з вмiстом жиру понад 99,3 мас.% i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас.%
0405 90 90 00 - - iншi
0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир:
0406 10 - свiжий сир (без визрiвання), включаючи сир з молочної сироватки, i кисломолочний сир:
  - - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.%:
0406 10 30 00 - - - моцарелла в рiдинi або без неї
0406 10 50 00 - - - iншi
0406 10 80 00 - - iншi
0406 20 00 00 - сири тертi або в порошку, усiх сортiв
0406 30 - сири плавленi, крiм тертих або в порошку:
0406 30 10 00 - - пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyere) та апензель (Appenzell) i якi можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званого "шабцигера" ("Schabziger"); упакованi для роздрiбної торгiвлi,
  з вмiстом жиру не бiльш як 56 мас.% у перерахунку на суху речовину
  - - iншi:
  - - - з вмiстом жиру не бiльш як 36 мас.% i з вмiстом жиру в сухiй речовинi:
0406 30 31 00 - - - - не бiльш як 48 мас.%
0406 30 39 00 - - - - понад 48 мас.%
0406 30 90 00 - - - з вмiстом жирiв понад 36 мас.%
0406 40 - блакитнi сири та iншi сири, що мiстять прожилки, отриманi внаслiдок використання Penicillium roqueforti:
0406 40 10 00 - - рокфор (Roquefort)
0406 40 50 00 - - горгонзола (Gorgonzola)
0406 40 90 00 - - iншi
0406 90 - iншi сири:
0406 90 01 00 - - для виробництва плавлених сирiв
  - - iншi:
0406 90 13 00 - - - емменталь (Emmentaler)
0406 90 15 00 - - - грюєр (Gruyere), збрiнц (Sbrinz)
0406 90 17 00 - - - бергкезе (Bergkase), апензель (Appenzell)
0406 90 18 00 - - - фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), вашерен мон-дор (Vacherin Mont d'Or) i тет де муан (Tete de Moine)
0406 90 21 00 - - - чедер (Cheddar)
0406 90 23 00 - - - едeм (Edam)
0406 90 25 00 - - - тильзитер (Tilsit)
0406 90 29 00 - - - качкавал (Kashkaval)
0406 90 32 00 - - - фета (Feta)
0406 90 35 00 - - - кефалотiрi (Kefalo-Tyri)
0406 90 37 00 - - - фiнляндiя (Finlandia)
0406 90 39 00 - - - ярлсберг (Jarlsberg)
  - - - iншi:
0406 90 50 00 - - - - сири з молока вiвцi чи молока буйволицi в мiсткостях з розсолом чи в бурдюках iз шкури вiвцi чи кози
  - - - - iншi:
  - - - - - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.% i з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:
  - - - - - - не бiльш як 47 мас.%:
0406 90 61 00 - - - - - - - грана падано (Grana Padano), пармiджiано реджiано (ParmigianoReggiano)
0406 90 63 00 - - - - - - - фiоре сардо (Fiore Sardo), пекорино (Pecorino)
0406 90 69 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - понад 47 мас.%, але не бiльш як 72 мас.%:
0406 90 73 00 - - - - - - - проволоне (Provolone)
0406 90 74 00 - - - - - - - мааздам (Maasdam)
0406 90 75 00 - - - - - - - асiяго (Asiago), качикавало (Caciocavallo), монтасiо (Montasio), рагузано (Ragusano)
0406 90 76 00 - - - - - - - данбо (Danbo), фонталь (Fontal), фонтина (Fontina), фiнбо (Fynbo), хавартi (Havarti), марибо (Maribo), самсо (Samsо)
0406 90 78 00 - - - - - - - гауда (Gouda)
0406 90 79 00 - - - - - - - есром (Esrom), iталiко (Italico), кернгем (Kernhem), сен-нектер (Saint-Nectaire), сен-полен (Saint-Paulin), таледжiо (Taleggio)
0406 90 81 00 - - - - - - - канталь (Cantal), чешир (Cheshire), уенслiдейл (Wensleydale), ланкашир (Lancashire), подвiйний глостерський (Double Gloucester), бларней (Blarney), колбi (Colby), монтерей (Monterey)
0406 90 82 00 - - - - - - - камамбер (Camembert)
0406 90 84 00 - - - - - - - брi (Brie)
0406 90 85 00 - - - - - - - кефало-графiєра (Kefalograviera), касерi (Kasseri)
  - - - - - - - iншi сири, з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:
0406 90 86 00 - - - - - - - - понад 47 мас.%, але не бiльш як 52 мас.%
0406 90 89 00 - - - - - - - - понад 52 мас.%, але не бiльш як 62 мас.%
0406 90 92 00 - - - - - - - - понад 62 мас.%, але не бiльш як 72 мас.%
0406 90 93 00 - - - - - - понад 72 мас.%
0406 90 99 - - - - - iншi:
0406 90 99 10 - - - - - - сири з молока корiв, у мiсткостях з розсолом
0406 90 99 90 - - - - - - iншi
0407 Яйця птахiв у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi:
  - заплiдненi яйця для iнкубацiї:
0407 11 00 00 - - кур домашнiх (Gallus domesticus)
0407 19 - - iншi:
  - - - iнших свiйських птахiв:
0407 19 11 00 - - - - iндичi чи гусячi
0407 19 19 00 - - - - iншi
0407 19 90 00 - - - iншi
  - яйця свiжi iншi:
0407 21 00 00 - - кур свiйських (Gallus domesticus)
0407 29 - - iншi:
0407 29 10 00 - - - iнших свiйських птахiв
0407 29 90 00 - - - iншi
0407 90 - iншi:
0407 90 10 00 - - iнших свiйських птахiв
0407 90 90 00 - - iншi
0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
  - яєчнi жовтки:
0408 11 - - сушенi:
0408 11 20 00 - - - непридатнi для вживання
0408 11 80 00 - - - iншi
0408 19 - - iншi:
0408 19 20 00 - - - непридатнi для вживання
  - - - iншi:
0408 19 81 00 - - - - рiдкi
0408 19 89 00 - - - - iншi, включаючи мороженi
  - iншi:
0408 91 - - сушенi:
0408 91 20 00 - - - непридатнi для вживання
0408 91 80 00 - - - iншi
0408 99 - - iншi:
0408 99 20 00 - - - непридатнi для вживання
0408 99 80 00 - - - iншi
0409 00 00 00 Мед натуральний
0410 00 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0501 00 00 00 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся
0502 Щетина свiйських або диких свиней; борсуковий волос та iнший волос, використовуванi для виробництва щiток; вiдходи щетини або волосу:
0502 10 00 00 - щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини
0502 90 00 00 - iншi
0503 виключено
0504 00 00 00 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi
0505 Шкурки та iншi частини птахiв, укритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) i пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої обробки; порошок i вiдходи пiр'я або частин пiр'я:
0505 10 - пiр'я, придатне для набивання; пух:
0505 10 10 00 - - необробленi
0505 10 90 00 - - iншi
0505 90 00 00 - iншi
0506 Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою або дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв:
0506 10 00 00 - осеїн та кiстки, обробленi кислотою
0506 90 00 00 - iншi
0507 Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми; порошок i вiдходи цих матерiалiв:
0507 10 00 00 - слонова кiстка; порошок i вiдходи слонової кiстки
0507 90 00 00 - iншi
0508 00 00 00 Корали та аналогiчнi матерiали, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок i вiдходи
0509 виключено
0510 00 00 00 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання
0511 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання:
0511 10 00 00 - сперма бикiв
  - iншi:
0511 91 - - продукти з риб або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних; мертвi тварини
  групи 03:
0511 91 10 00 - - - вiдходи рибнi
0511 91 90 00 - - - iншi
0511 99 - - iншi:
0511 99 10 - - - сухожилля та жили; обрiзи та аналогiчнi вiдходи необроблених шкур:
0511 99 10 10 - - - - сухожилля та жили (для медичних цiлей)
0511 99 10 90 - - - - iншi
  - - - губки натуральнi тваринного походження:
0511 99 31 00 - - - - необробленi
0511 99 39 00 - - - - iншi
0511 99 85 - - - iншi:
0511 99 85 10 - - - - ембрiони великої рогатої худоби
0511 99 85 90 - - - - iншi
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212:
0601 10 - цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою:
0601 10 10 00 - - гiацинти
0601 10 20 00 - - нарциси
0601 10 30 00 - - тюльпани
0601 10 40 00 - - гладiолуси
0601 10 90 00 - - iншi
0601 20 - цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю:
0601 20 10 00 - - саджанцi, рослини та коренi цикорiю
0601 20 30 00 - - орхiдеї, гiацинти, нарциси та тюльпани
0601 20 90 00 - - iншi
0602 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв:
0602 10 - невкорiненi живцi та пiдщепи:
0602 10 10 00 - - винограду
0602 10 90 00 - - iншi
0602 20 - дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами або горiхами, щепленi чи
  нещепленi:
0602 20 10 00 - - живцi винограду, щепленi чи укорiненi
  - - iншi:
0602 20 20 00 - - - з вiдкритою (голою) кореневою системою
  - - - iншi:
0602 20 30 00 - - - - цитрусовi
0602 20 80 00 - - - - iншi
0602 30 00 00 - рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi
0602 40 00 00 - троянди, щепленi чи нещепленi
0602 90 - iншi:
0602 90 10 00 - - мiцелiй грибiв
0602 90 20 00 - - рослини ананасу
0602 90 30 00 - - рослини овочевих культур, суницi та полуницi
  - - iншi:
  - - - рослини для вiдкритого ґрунту:
  - - - - дерева, кущi та чагарники:
0602 90 41 00 - - - - - дерева лiсовi
  - - - - - iншi:
0602 90 45 00 - - - - - - живцi укорiненi та молодi рослини
  - - - - - - iншi:
0602 90 46 00 - - - - - - - з вiдкритою (голою) кореневою системою
  - - - - - - - iншi:
0602 90 47 00 - - - - - - - - хвойнi i вiчнозеленi
0602 90 48 00 - - - - - - - - iншi
0602 90 50 00 - - - - iншi рослини для вiдкритого ґрунту
  - - - рослини для закритого ґрунту:
0602 90 70 00 - - - - живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв
  - - - - iншi:
0602 90 91 00 - - - - - квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв
0602 90 99 00 - - - - - iншi
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом:
  - свiжi:
0603 11 00 - - троянди:
0603 11 00 10 - - - з 1 червня до
  31 жовтня
0603 11 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня
0603 12 00 - - гвоздики:
0603 12 00 10 - - - з 1 червня до
  31 жовтня
0603 12 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня
0603 13 00 - - орхiдеї:
0603 13 00 10 - - - з 1 червня до
  31 жовтня
0603 13 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня
0603 14 00 - - хризантеми:
0603 14 00 10 - - - з 1 червня до
  31 жовтня
0603 14 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня
0603 15 00 - - лiлiї (Lilium spp.):
0603 15 00 10 - - - з 1 червня до
  31 жовтня
0603 15 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня
0603 19 - - iншi:
0603 19 10 - - - гладiолуси:
0603 19 10 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня
0603 19 10 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня
0603 19 20 - - - ранункули:
0603 19 20 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня
0603 19 20 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня
0603 19 70 - - - iншi:
0603 19 70 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня
0603 19 70 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня
0603 90 00 00 - iншi
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом:
0604 20 - свiжi:
  - - мохи та лишайники:
0604 20 11 00 - - - ягель (оленячий мох)
0604 20 19 00 - - - iншi
0604 20 20 00 - - рiздвянi дерева
0604 20 40 00 - - гiлки хвойних дерев
0604 20 90 00 - - iншi
0604 90 - iншi:
  - - мохи та лишайники:
0604 90 11 00 - - - ягель (оленячий мох)
0604 90 19 00 - - - iншi
  - - iншi:
0604 90 91 - - - засушенi, без подальшої обробки:
0604 90 91 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня
0604 90 91 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня
0604 90 99 - - - iншi:
0604 90 99 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня
0604 90 99 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня
0701 Картопля, свiжа або охолоджена:
0701 10 00 00 - насiннєва
0701 90 - iнша:
0701 90 10 00 - - для виробництва крохмалю
  - - iнша:
0701 90 50 00 - - - молода, з 1 сiчня до 30 червня
0701 90 90 00 - - - iнша
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi:
0703 10 - цибуля рiпчаста i цибуля-шалот:
  - - цибуля рiпчаста:
0703 10 11 00 - - - насiннєва
0703 10 19 00 - - - iнша
0703 10 90 00 - - цибуля-шалот
0703 20 00 00 - часник
0703 90 00 00 - цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Вrassica, свiжi або охолодженi:
0704 10 00 00 - капуста цвiтна та капуста броколi
0704 20 00 00 - капуста брюссельська
0704 90 - iншi:
0704 90 10 00 - - капуста бiлоголова та червоноголова
0704 90 90 00 - - iнша
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi:
  - салат-латук:
0705 11 00 00 - - головчастi сорти
0705 19 00 00 - - iншi
  - цикорiй:
0705 21 00 00 - - цикорiй звичайний (Cichorium intybus var. foliosum)
0705 29 00 00 - - iнший
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi:
0706 10 00 00 - морква та рiпа
0706 90 - iншi:
0706 90 10 00 - - селера коренева
0706 90 30 00 - - хрiн звичайний (Cochlearia armoracia)
0706 90 90 00 - - iншi
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi:
0707 00 05 00 - огiрки
0707 00 90 00 - корнiшони
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi:
0708 10 00 00 - горох (Pisum sativum)
0708 20 00 00 - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 00 00 - iншi бобовi овочi
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi:
0709 20 00 00 - спаржа
0709 30 00 00 - баклажани (бадрiджани)
0709 40 00 00 - iнша селера, крiм селери кореневої
  - гриби та трюфелi:
0709 51 00 00 - - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони)
0709 59 - - iншi:
0709 59 10 00 - - - лисички
0709 59 30 00 - - - бiлi гриби
0709 59 50 00 - - - трюфелi
0709 59 90 00 - - - iншi
0709 70 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода
  - iншi:
0709 91 00 00 - - артишоки
0709 92 - - маслини, або оливки:
0709 92 10 00 - - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї
0709 92 90 00 - - - iншi
0709 93 - - гарбузи, кабачки та iншi овочi родини гарбузових (Cucurbita spp.):
0709 93 10 00 - - - кабачки
0709 93 90 00 - - - iншi
0709 99 - - iншi:
0709 99 10 00 - - - салатнi овочi, крiм салату-латуку (Lactuca sativa) i цикорiю (Cichorium spp.)
0709 99 20 00 - - - буряк листовий i артишок iспанський
0709 99 40 00 - - - каперси
0709 99 50 00 - - - фенхель
0709 99 60 00 - - - цукрова кукурудза
0709 99 90 00 - - - iншi
0710 Овочi (сирi або варенi у водi чи на парi), мороженi:
0710 10 00 00 - картопля
  - бобовi овочi, лущенi або нелущенi:
0710 21 00 00 - - горох (Pisum sativum)
0710 22 00 00 - - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0710 29 00 00 - - iншi
0710 30 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода
0710 40 00 00 - цукрова кукурудза
0710 80 - iншi овочi:
0710 80 10 00 - - маслини, або оливки
  - - перець роду Capsicum або роду Pimenta:
0710 80 51 00 - - - перець солодкий
0710 80 59 00 - - - iнший
  - - гриби:
0710 80 61 00 - - - роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони)
0710 80 69 00 - - - iншi
0710 80 70 00 - - помiдори
0710 80 80 00 - - артишоки
0710 80 85 00 - - спаржа
0710 80 95 00 - - iншi
0710 90 00 00 - овочевi сумiшi
0711 Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад дiоксидом сiрки, у розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але в такому виглядi непридатнi для безпосереднього вживання в їжу:
0711 20 - маслини, або оливки:
0711 20 10 00 - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї
0711 20 90 00 - - iншi
0711 40 00 00 - огiрки, корнiшони
  - гриби та трюфелi:
0711 51 00 00 - - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони)
0711 59 00 00 - - iншi
0711 90 - iншi овочi; овочевi сумiшi:
  - - овочi:
0711 90 10 00 - - - плоди роду Capsicum або роду Pimenta, крiм солодкого перцю
0711 90 30 00 - - - цукрова кукурудза
0711 90 50 00 - - - цибуля рiпчаста
0711 90 70 00 - - - каперси
0711 90 80 00 - - - iншi
0711 90 90 00 - - овочевi сумiшi
0713 Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi:
0713 10 - горох (Pisum sativum):
0713 10 10 00 - - для сiвби
0713 10 90 00 - - iнший
0713 20 00 00 - турецький горох (нут)
  - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31 00 00 - - квасоля видiв Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek
0713 32 00 00 - - квасоля дрiбна червона (адзукi) (Phaseolus або Vigna angularis)
0713 33 - - квасоля звичайна, включаючи бiлу дрiбну квасолю (Phasеolus
  vulgaris):
0713 33 10 00 - - - для сiвби
0713 33 90 00 - - - iнша
0713 34 00 00 - - земляний горiх бамбара (Vigna subterranea або Voandzeia subterranea)
0713 35 00 00 - - коров'ячий горох (Vigna unguiculata)
0713 39 00 00 - - iншi
0713 40 00 00 - сочевиця
0713 50 00 00 - боби кормовi, або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi, або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)
0713 60 00 00 - голубиний горох (Cajanus cajan)
0713 90 00 00 - iншi
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi чи порiзанi у виглядi гранул або скибок; серцевина сагової пальми:
0714 10 00 00 - манiок (касава)
0714 20 - картопля солодка, або батат:
0714 20 10 00 - - свiжа, цiла, призначена для вживання в їжу
0714 20 90 00 - - iнша
0714 30 00 00 - ямс (Dioscorea spp.)
0714 40 00 00 - таро (Colocasia spp.)
0714 50 00 00 - карибська капуста (Xanthosoma spp.)
0714 90 - iншi:
0714 90 20 00 - - маранта, салеп i аналогiчнi коренеплоди та бульби з високим вмiстом крохмалю
0714 90 90 00 - - iншi
0801 Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки:
  - горiхи кокосовi:
0801 11 00 00 - - висушенi
0801 12 00 00 - - з внутрiшньою оболонкою (ендокарп)
0801 19 00 00 - - iншi
  - горiхи бразильськi:
0801 21 00 00 - - у шкаралупi
0801 22 00 00 - - без шкаралупи
  - горiхи кеш'ю:
0801 31 00 - - у шкаралупi:
0801 31 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад
  10 кг
0801 31 00 90 - - - iншi
0801 32 00 - - без шкаралупи:
0801 32 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад
  10 кг
0801 32 00 90 - - - iншi
0802 Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки:
  - мигдаль:
0802 11 - - у шкiрцi:
0802 11 10 - - - гiркий:
0802 11 10 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад
  10 кг
0802 11 10 90 - - - - iнший
0802 11 90 - - - iнший:
0802 11 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад
  10 кг
0802 11 90 90 - - - - iнший
0802 12 - - без шкiрки:
0802 12 10 - - - гiркий:
0802 12 10 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад
  10 кг
0802 12 10 90 - - - - iнший
0802 12 90 - - - iнший:
0802 12 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад
  10 кг
0802 12 90 90 - - - - iнший
  - горiхи лiсовi (Сorylus spp.):
0802 21 00 - - у шкаралупi:
0802 21 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад
  10 кг
0802 21 00 90 - - - iншi
0802 22 00 - - без шкаралупи:
0802 22 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад
  10 кг
0802 22 00 90 - - - iншi
  - горiхи волоськi:
0802 31 00 00 - - у шкаралупi
0802 32 00 00 - - без шкаралупи
  - каштани (Castanea spp.):
0802 41 00 00 - - у шкiрцi
0802 42 00 00 - - без шкiрки
  - фiсташки:
0802 51 00 00 - - у шкаралупi
0802 52 00 00 - - без шкаралупи
  - горiхи макадамiї:
0802 61 00 00 - - у шкаралупi
0802 62 00 00 - - без шкаралупи
0802 70 00 00 - горiхи коли (Cola spp.)
0802 80 00 00 - горiхи ареки, або бетель
0802 90 - iншi:
0802 90 10 00 - - пекан
0802 90 50 00 - - горiшки кедровi
0802 90 85 - - iншi:
0802 90 85 10 - - - в упаковках, масою нетто понад
  10 кг
0802 90 85 90 - - - iншi
0803 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi:
0803 10 - плантайни:
0803 10 10 00 - - свiжi
0803 10 90 00 - - сушенi
0803 90 - iншi:
0803 90 10 00 - - свiжi
0803 90 90 00 - - сушенi
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi:
0804 10 00 00 - фiнiки
0804 20 - iнжир:
0804 20 10 00 - - свiжий
0804 20 90 00 - - сушений
0804 30 00 00 - ананаси
0804 40 00 00 - авокадо
0804 50 00 00 - гуаява, манго та мангостан
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi:
0805 10 - апельсини:
  - - апельсини солодкi, свiжi:
0805 10 22 00 - - - пупковi апельсини (navel oranges)
0805 10 24 00 - - - звичайнi апельсини ("white", "round", "blond" oranges)
0805 10 28 00 - - - iншi
0805 10 80 00 - - iншi
  - мандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових:
0805 21 - - мандарини (включаючи танжерини та сатсума):
0805 21 10 00 - - - сатсума
0805 21 90 00 - - - iншi
0805 22 00 00 - - клементини
0805 29 00 00 - - iншi
0805 40 00 00 - грейпфрути, включаючи помело
0805 50 - лимони (Сitrus limon, Сitrus limonum) i лайми (Сitrus aurantifolia, Сitrus latifolia):
0805 50 10 00 - - лимони (Сitrus limon, Сitrus limonum)
0805 50 90 00 - - лайми (Сitrus aurantifolia, Сitrus latifolia)
0805 90 00 00 - iншi
0806 Виноград, свiжий або сушений:
0806 10 - свiжий:
0806 10 10 00 - - столовий
0806 10 90 00 - - iнший
0806 20 - сушений:
0806 20 10 00 - - коринка
0806 20 30 00 - - султана
0806 20 90 00 - - iнший
0807 Динi (включаючи кавуни) i папая, свiжi:
  - динi (включаючи кавуни):
0807 11 00 - - кавуни:
0807 11 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня
0807 11 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада
0807 19 00 - - iншi:
0807 19 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня
0807 19 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада
0807 20 00 00 - папая
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi:
0808 10 - яблука:
0808 10 10 00 - - для сидру, насипом,
  з 16 вересня до
  15 грудня
0808 10 80 - - iншi:
0808 10 80 10 - - - з 1 грудня до 31 березня
0808 10 80 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада
0808 30 - грушi:
0808 30 10 00 - - для грушевого сидру, насипом,
  з 1 серпня до 31 грудня
0808 30 90 - - iншi:
0808 30 90 10 - - - з 1 грудня до 31 березня
0808 30 90 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада
0808 40 00 00 - айва
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi:
0809 10 00 00 - абрикоси
  - вишня та черешня:
0809 21 00 00 - - вишня кисла (Prunus cerasus)
0809 29 00 00 - - iншi
0809 30 - персики, включаючи нектарини:
0809 30 10 00 - - нектарини
0809 30 90 00 - - iншi
0809 40 - сливи та терен:
0809 40 05 00 - - сливи
0809 40 90 00 - - терен
0810 Iншi плоди, свiжi:
0810 10 00 00 - суницi та полуницi
0810 20 - малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною (логанова ягода):
0810 20 10 00 - - малина
0810 20 90 00 - - iншi
0810 30 - смородина чорна, бiла або червона та аґрус:
0810 30 10 00 - - смородина чорна
0810 30 30 00 - - смородина червона (порiчки)
0810 30 90 00 - - iнша
0810 40 - журавлина, чорниця та iншi плоди роду Vaccinium:
0810 40 10 00 - - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaеa)
0810 40 30 00 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus
0810 40 50 00 - - плоди рослин видiв Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum
0810 40 90 00 - - iншi
0810 50 00 00 - кiвi
0810 60 00 00 - дурiан
0810 70 00 00 - хурма
0810 90 - iншi:
0810 90 20 00 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, та саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая
0810 90 75 00 - - iншi
0811 Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
0811 10 - суницi та полуницi:
  - - з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
0811 10 11 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%
0811 10 19 00 - - - iншi
0811 10 90 00 - - iншi
0811 20 - малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, бiла або червона смородина (порiчки) та аґрус:
  - - з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
0811 20 11 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%
0811 20 19 00 - - - iншi
  - - iншi:
0811 20 31 00 - - - малина
0811 20 39 00 - - - чорна смородина
0811 20 51 00 - - - червона смородина (порiчки)
0811 20 59 00 - - - ожина, плоди шовковицi
0811 20 90 00 - - - iншi
0811 90 - iншi:
  - - з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
  - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%:
0811 90 11 00 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи
0811 90 19 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
0811 90 31 00 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи
0811 90 39 00 - - - - iншi
  - - iншi:
0811 90 50 00 - - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus
0811 90 70 00 - - - плоди рослин видiв Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium
  - - - вишнi та черешнi:
0811 90 75 00 - - - - вишня кисла (Рrunus cerasus)
0811 90 80 00 - - - - iншi
0811 90 85 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи
0811 90 95 00 - - - iншi
0812 Плоди та горiхи, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки або в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але у такому виглядi непридатнi для безпосереднього вживання в їжу:
0812 10 00 00 - вишнi та черешнi
0812 90 - iншi:
0812 90 25 00 - - абрикоси; апельсини
0812 90 30 00 - - папая
0812 90 40 00 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus
0812 90 70 00 - - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола, пiтая та тропiчнi горiхи
0812 90 98 00 - - iншi
0814 00 00 00 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю
0901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави в будь-якiй пропорцiї:
  - кава несмажена:
0901 11 00 - - з кофеїном:
0901 11 00 10 - - - для промислового виробництва компонентiв кавових напоїв i кави натуральної, смаженої в зернах, меленої, розчинної
0901 11 00 90 - - - iнша
0901 12 00 00 - - без кофеїну
  - кава смажена:
0901 21 00 00 - - з кофеїном
0901 22 00 00 - - без кофеїну
0901 90 - iншi:
0901 90 10 00 - - шкаралупа та оболонки зерен кави
0901 90 90 00 - - замiнники кави, що мiстять каву
0902 Чай, ароматизований чи неароматизований:
0902 10 00 - чай зелений (неферментований), у первинних упаковках масою нетто не бiльш як
  3 кг:
0902 10 00 10 - - в одноразових фiльтр-пакетах
0902 10 00 90 - - iнший
0902 20 00 - iнший чай, зелений (неферментований):
0902 20 00 10 - - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше
0902 20 00 90 - - iнший
0902 30 00 - чай чорний (ферментований) i частково ферментований у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг:
0902 30 00 10 - - в одноразових фiльтр-пакетах
0902 30 00 90 - - iнший
0902 40 00 - iнший чай, чорний (ферментований) i частково ферментований:
0902 40 00 10 - - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше
0902 40 00 90 - - iнший
0903 00 00 00 Мате або парагвайський чай
0905 Ванiль:
0905 10 00 00 - неподрiбнена i немелена
0905 20 00 00 - подрiбнена або мелена
0906 Кориця та квiти коричного дерева:
  - неподрiбненi та немеленi:
0906 11 00 00 - - кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume)
0906 19 00 00 - - iнше
0906 20 00 00 - подрiбненi чи меленi
0907 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки):
0907 10 00 00 - неподрiбнена i немелена
0907 20 00 00 - подрiбнена або мелена
0908 Горiх мускатний, мацiс i кардамон:
  - горiх мускатний:
0908 11 00 00 - - неподрiбнений i немелений
0908 12 00 00 - - подрiбнений або мелений
  - мацiс:
0908 21 00 00 - - неподрiбнений i немелений
0908 22 00 00 - - подрiбнений або мелений
  - кардамон:
0908 31 00 00 - - неподрiбнений i немелений
0908 32 00 00 - - подрiбнений або мелений
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю:
  - насiння корiандру:
0909 21 00 00 - - неподрiбнене та немелене
0909 22 00 00 - - подрiбнене або мелене
  - насiння кумiну (кмину римського):
0909 31 00 00 - - неподрiбнене та немелене
0909 32 00 00 - - подрiбнене або мелене
  - насiння анiсу, бадьяну, кмину або фенхелю; ягоди ялiвцю:
0909 61 00 00 - - неподрiбненi та немеленi
0909 62 00 00 - - подрiбнене або мелене
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi:
  - iмбир:
0910 11 00 00 - - неподрiбнений та немелений
0910 12 00 00 - - подрiбнений або мелений
0910 20 - шафран:
0910 20 10 00 - - неподрiбнений i немелений
0910 20 90 00 - - подрiбнений чи мелений
0910 30 00 00 - турмерик (куркума)
  - iншi прянощi:
0910 91 - - сумiшi, зазначенi в примiтцi 1 (b) цiєї групи:
0910 91 05 00 - - - каррi
  - - - iншi:
0910 91 10 00 - - - - неподрiбненi та немеленi
0910 91 90 00 - - - - подрiбненi чи меленi
0910 99 - - iншi:
0910 99 10 00 - - - насiння гуньби сiнної (Trigonella foenum-graecum)
  - - - чебрець:
  - - - - неподрiбнений i немелений:
0910 99 31 00 - - - - - чебрець повзучий (Thymus serpyllum)
0910 99 33 00 - - - - - iнший
0910 99 39 00 - - - - подрiбнений чи мелений
0910 99 50 00 - - - лаврове листя
  - - - iншi:
0910 99 91 00 - - - - неподрiбненi та немеленi
0910 99 99 00 - - - - подрiбненi чи меленi
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин):
  - пшениця тверда:
1001 11 00 00 - - насiннєва
1001 19 00 00 - - iнша
  - iншi:
1001 91 - - насiннєвi:
1001 91 10 00 - - - спельта (полба)
1001 91 20 00 - - - пшениця м'яка та меслин
1001 91 90 00 - - - iнша
1001 99 00 00 - - iншi
1002 Жито:
1002 10 00 00 - насiннєве
1002 90 00 00 - iнше
1003 Ячмiнь:
1003 10 00 00 - насiннєвий
1003 90 00 00 - iнший
1004 Овес:
1004 10 00 00 - насiннєвий
1004 90 00 00 - iнший
1005 Кукурудза:
1005 10 - насiннєва:
  - - гiбриди:
1005 10 13 00 - - - гiбриди потрiйнi
1005 10 15 00 - - - гiбриди простi
1005 10 18 00 - - - iншi
1005 10 90 00 - - iнша
1005 90 00 00 - iнша
1006 Рис:
1006 10 - рис у плiвцi
  (рис-сирець):
1006 10 10 00 - - для сiвби
  - - iнший:
1006 10 30 00 - - - короткозерний
1006 10 50 00 - - - середньозерний
  - - - довгозерний:
1006 10 71 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш
  як 3
1006 10 79 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини
  3 або бiльше
1006 20 - рис лущений (коричневий):
  - - пропарений:
1006 20 11 00 - - - короткозерний
1006 20 13 00 - - - середньозерний
  - - - довгозерний:
1006 20 15 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш
  як 3
1006 20 17 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше
  - - iнший:
1006 20 92 00 - - - короткозерний
1006 20 94 00 - - - середньозерний
  - - - довгозерний:
1006 20 96 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш
  як 3
1006 20 98 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини
  3 або бiльше
1006 30 - рис напiвобрушений або повнiстю обрушений, полiрований чи неполiрований, глазурований чи неглазурований:
  - - напiвобрушений рис:
  - - - пропарений:
1006 30 21 00 - - - - короткозерний
1006 30 23 00 - - - - середньозерний
  - - - - довгозерний:
1006 30 25 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш
  як 3
1006 30 27 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше
  - - - iнший:
1006 30 42 00 - - - - короткозерний
1006 30 44 00 - - - - середньозерний
  - - - - довгозерний:
1006 30 46 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш
  як 3
1006 30 48 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше
  - - повнiстю обрушений рис:
  - - - пропарений:
1006 30 61 00 - - - - короткозерний
1006 30 63 00 - - - - середньозерний
  - - - - довгозерний:
1006 30 65 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш
  як 3
1006 30 67 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше
  - - - iнший:
1006 30 92 00 - - - - короткозерний
1006 30 94 00 - - - - середньозерний
  - - - - довгозерний:
1006 30 96 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш
  як 3
1006 30 98 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше
1006 40 00 00 - рис битий
1007 Сорго зернове:
1007 10 - насiннєве:
1007 10 10 00 - - гiбриди
1007 10 90 00 - - iншi
1007 90 00 00 - iнше
1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури:
1008 10 00 00 - гречка
  - просо:
1008 21 00 00 - - насiннєве
1008 29 00 00 - - iнше
1008 30 00 00 - насiння канаркової трави
1008 40 00 00 - пальчатка (росичка) (Digitaria spp.)
1008 50 00 00 - кiноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa)
1008 60 00 00 - тритикале
1008 90 00 - iншi зерновi культури:
1008 90 00 10 - - нешлiфоване насiння цицанiї водяної, або тускарори (Zizania aquatica) (дикий рис)
1008 90 00 90 - - iншi
1101 00 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину):
  - борошно пшеничне:
1101 00 11 00 - - з твердої пшеницi
1101 00 15 00 - - з м'якої пшеницi та полби
1101 00 90 00 - борошно iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину):
1102 20 - борошно кукурудзяне:
1102 20 10 00 - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.%
1102 20 90 00 - - iнше
1102 90 - iнше:
1102 90 10 00 - - борошно ячмiнне
1102 90 30 00 - - борошно вiвсяне
1102 90 50 00 - - борошно рисове
1102 90 70 00 - - борошно житнє
1102 90 90 00 - - iнше
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур:
  - крупи та крупка:
1103 11 - - з пшеницi:
1103 11 10 00 - - - з твердої пшеницi
1103 11 90 00 - - - м'якої пшеницi та полби
1103 13 - - з кукурудзи:
1103 13 10 00 - - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.%
1103 13 90 00 - - - iнша
1103 19 - - iз зерна iнших зернових культур:
1103 19 20 00 - - - жита або ячменю
1103 19 40 00 - - - вiвса
1103 19 50 00 - - - рису
1103 19 90 00 - - - iнших
1103 20 - гранули:
1103 20 25 00 - - жита або ячменю
1103 20 30 00 - - з вiвса
1103 20 40 00 - - з кукурудзи
1103 20 50 00 - - з рису
1103 20 60 00 - - з пшеницi
1103 20 90 00 - - з iнших зернових культур
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi:
  - зерно, плющене або у виглядi пластiвцiв:
1104 12 - - з вiвса:
1104 12 10 00 - - - плющене
1104 12 90 00 - - - у виглядi пластiвцiв
1104 19 - - з iнших зернових культур:
1104 19 10 00 - - - пшеницi
1104 19 30 00 - - - жита
1104 19 50 00 - - - кукурудзи
  - - - з ячменю:
1104 19 61 00 - - - - плющене
1104 19 69 00 - - - - у виглядi пластiвцiв
  - - - iнших:
1104 19 91 00 - - - - пластiвцi з рису
1104 19 99 00 - - - - iншi
  - iнше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене):
1104 22 - - з вiвса:
1104 22 40 00 - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене
1104 22 50 00 - - - обрушене
1104 22 95 00 - - - iнше
1104 23 - - з кукурудзи:
1104 23 40 00 - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене; обрушене
1104 23 98 00 - - - iнше
1104 29 - - з iнших зернових культур:
  - - - ячменю:
1104 29 04 00 - - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене
1104 29 05 00 - - - - обрушене
1104 29 08 00 - - - - iнше
  - - - iнше:
1104 29 17 00 - - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене
1104 29 30 00 - - - - обрушене
  - - - - тiльки подрiбнене:
1104 29 51 00 - - - - - пшеницi
1104 29 55 00 - - - - - жита
1104 29 59 00 - - - - - iнше
  - - - - iнше:
1104 29 81 00 - - - - - пшеницi
1104 29 85 00 - - - - - жита
1104 29 89 00 - - - - - iнше
1104 30 - зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi:
1104 30 10 00 - - пшеницi
1104 30 90 00 - - iнших зернових культур
1105 Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi:
1105 10 00 00 - борошно, крупи та порошок
1105 20 00 00 - пластiвцi, гранули
1106 Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713, iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв
  групи 08:
1106 10 00 00 - iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713
1106 20 - iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної
  позицiї 0714:
1106 20 10 00 - - денатурованi
1106 20 90 00 - - iншi
1106 30 - з продуктiв
  групи 08:
1106 30 10 00 - - з бананiв
1106 30 90 00 - - iншi
1107 Солод, обсмажений або необсмажений:
1107 10 - необсмажений:
  - - з пшеницi:
1107 10 11 00 - - - у виглядi борошна
1107 10 19 00 - - - iнший
  - - iнший:
1107 10 91 00 - - - у виглядi борошна
1107 10 99 00 - - - iнший
1107 20 00 00 - обсмажений
1108 Крохмалi; iнулiн:
  - крохмалi:
1108 11 00 00 - - пшеничний
1108 12 00 00 - - кукурудзяний
1108 13 00 00 - - картопляний
1108 14 00 00 - - манiоковий
1108 19 - - iнший:
1108 19 10 00 - - - рисовий
1108 19 90 00 - - - iнший
1108 20 00 00 - iнулiн
1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира
1201 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi:
1201 10 00 00 - для сiвби
1201 90 00 00 - iншi
1202 Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений:
1202 30 00 - для сiвби:
1202 30 00 10 - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше
1202 30 00 90 - - iнший
  - iнший:
1202 41 00 - - нелущений:
1202 41 00 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше
1202 41 00 90 - - - iнший
1202 42 00 - - лущений, подрiбнений або неподрiбнений:
1202 42 00 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше
1202 42 00 90 - - - iнший
1203 00 00 00 Копра
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене:
1204 00 10 00 - для сiвби
1204 00 90 00 - iнше
1205 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене:
1205 10 - насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти:
1205 10 10 00 - - для сiвби
1205 10 90 00 - - iнше
1205 90 00 - iнше:
1205 90 00 10 - - для сiвби
1205 90 00 90 - - iнше
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене:
1206 00 10 00 - для сiвби
  - iнше:
1206 00 91 00 - - лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами
1206 00 99 00 - - iнше
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi:
1207 10 00 00 - горiхи та ядра пальм
  - насiння бавовнику:
1207 21 00 00 - - для сiвби
1207 29 00 00 - - iнше
1207 30 00 00 - насiння рицини
1207 40 - насiння кунжуту:
1207 40 10 00 - - для сiвби
1207 40 90 00 - - iнше
1207 50 - насiння гiрчицi:
1207 50 10 00 - - для сiвби
1207 50 90 00 - - iнше
1207 60 00 00 - насiння сафлору (Carthamus tinctorius)
1207 70 00 00 - насiння динi (включаючи насiння кавуна)
  - iншi:
1207 91 - - насiння маку:
1207 91 10 00 - - - для сiвби
1207 91 90 00 - - - iнше
1207 99 - - iншi:
1207 99 20 00 - - - для сiвби
  - - - iншi:
1207 99 91 00 - - - - насiння конопель
1207 99 96 00 - - - - iншi
1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi:
1208 10 00 00 - iз соєвих бобiв
1208 90 00 00 - iнше
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби:
1209 10 00 00 - насiння цукрових бурякiв
  - насiння кормових культур:
1209 21 00 00 - - насiння люцерни
1209 22 - - насiння конюшини (Trifolium spp.):
1209 22 10 00 - - - конюшини лучної (Тrifolium pratense L.)
1209 22 80 00 - - - iнше
1209 23 - - насiння кострицi:
1209 23 11 00 - - - кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.)
1209 23 15 00 - - - кострицi червоної (Festuca rubra L.)
1209 23 80 00 - - - iнше
1209 24 00 00 - - насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.)
1209 25 - - насiння пажитницi (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):
1209 25 10 00 - - - пажитницi багатоквiткової, або райграсу багатоукiсного (Lolium multiflorum Lam.)
1209 25 90 00 - - - пажитницi багаторiчної, або райграсу пасовищного (Lolium perenne L.)
1209 29 - - iншi:
1209 29 45 00 - - - насiння тимофiївки лучної; насiння вики; насiння рослин роду Poa (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястицi збiрної (Dactylis glomerаta L.); мiтлицi (Agrostis)
1209 29 50 00 - - - насiння люпину
1209 29 60 00 - - - насiння бурякiв кормових (Beta vulgaris var. alba)
1209 29 80 00 - - - iнше
1209 30 00 00 - насiння трав'яних рослин, якi вирощують переважно для одержання квiток
  - iнше:
1209 91 - - насiння овочевих рослин:
1209 91 30 00 - - - насiння бурякiв столових (Beta vulgaris var. conditiva)
1209 91 80 00 - - - iнше
1209 99 - - iнше:
1209 99 10 00 - - - насiння лiсових дерев
  - - - iнше:
1209 99 91 00 - - - - насiння рослин, якi вирощуються в основному для одержання квiток, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 1209 30 00 00
1209 99 99 00 - - - - iнше
1210 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн:
1210 10 00 00 - шишки хмелю, неподрiбненi, нерозмеленi i не у виглядi гранул
1210 20 - шишки хмелю, подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн:
1210 20 10 00 - - шишки хмелю подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул, з високим вмiстом лупулiну; лупулiн
1210 20 90 00 - - iншi
1211 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi, охолодженi, замороженi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або меленi:
1211 20 00 - коренi женьшеню:
1211 20 00 10 - - охолодженi або замороженi
1211 20 00 90 - - iншi
1211 30 00 00 - листя коки
1211 40 00 00 - макова соломка
1211 50 00 00 - ефедра
1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi:
  - морськi та iншi водоростi:
1212 21 00 00 - - придатнi для споживання людиною
1212 29 00 00 - - iншi
  - iншi:
1212 91 - - цукровi буряки:
1212 91 20 00 - - - сушенi, подрiбненi або неподрiбненi
1212 91 80 00 - - - iншi
1212 92 00 00 - - плоди рiжкового дерева (цератонiя)
1212 93 00 00 - - цукрова тростина
1212 94 00 00 - - коренi цикорiю
1212 99 - - iншi:
  - - - насiння рiжкового дерева:
1212 99 41 00 - - - - нелущене, неподрiбнене або немелене
1212 99 49 00 - - - - iнше
1212 99 95 00 - - - iншi
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi:
1214 10 00 00 - борошно та гранули з люцерни
1214 90 - iншi:
1214 90 10 00 - - буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди
1214 90 90 00 - - iншi
1301 Шелак природний, неочищений; природнi камедi, смоли, гумiсмоли та живицi (наприклад бальзами):
1301 20 00 00 - гумiарабiк
1301 90 00 00 - iншi
1302 Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:
  - соки i екстракти рослинного походження:
1302 11 00 00 - - опiум
1302 12 00 00 - - iз солодки (локрицi)
1302 13 00 00 - - з хмелю
1302 14 00 00 - - з ефедри
1302 19 - - iншi:
1302 19 05 00 - - - живиця ванiльна
1302 19 70 00 - - - iншi
1302 20 - пектиновi речовини, пектинати i пектати:
1302 20 10 00 - - сухi
1302 20 90 00 - - iншi
  - клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:
1302 31 00 00 - - агар-агар
1302 32 - - клеї i загусники з плодiв i насiння рiжкового дерева або з насiння циамопсиса, або гуара, видозмiненi або невидозмiненi:
1302 32 10 00 - - - з плодiв або насiння рiжкового дерева
1302 32 90 00 - - - з насiння циамопсиса, або гуара
1302 39 00 00 - - iншi
1401 Матерiали рослинного походження (наприклад,
  бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння:
1401 10 00 00 - бамбук
1401 20 00 00 - iндiйська тростина, або ротанг
1401 90 00 00 - iншi
1402 виключено
1403 виключено
1404 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi:
1404 20 00 00 - бавовняний линт
1404 90 00 00 - iншi
1501 Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503:
1501 10 - лярд:
1501 10 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1501 10 90 00 - - iнший
1501 20 - iнший жир свинячий:
1501 20 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1501 20 90 00 - - iнший
1501 90 00 00 - iнший
1502 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503:
1502 10 - жир топлений:
1502 10 10 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування:
1502 10 10 10 - - - топленi, екстрагованi або пресованi для виробництва мила
1502 10 10 90 - - - iншi
1502 10 90 00 - - iншi
1502 90 - iншi:
1502 90 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1502 90 90 00 - - iншi
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим способом:
  - лярд-стеарин i олеостеарин:
1503 00 11 00 - - для промислового використання
1503 00 19 00 - - iншi
1503 00 30 00 - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1503 00 90 00 - iншi
1504 Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1504 10 - жири та їх фракцiї, з риб'ячої печiнки:
1504 10 10 00 - - з вмiстом вiтамiну А не бiльш як
  2500 МО/г
  - - iншi:
1504 10 91 00 - - - з палтуса
1504 10 99 00 - - - iншi
1504 20 - жири i масла та їх фракцiї, з риби, крiм жирiв з печiнки:
1504 20 10 00 - - твердi фракцiї
1504 20 90 00 - - iншi
1504 30 - жири i масла та їх фракцiї, з морських ссавцiв:
1504 30 10 00 - - твердi фракцiї
1504 30 90 00 - - iншi
1505 00 Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, отримуванi з нього (включаючи ланолiн):
1505 00 10 00 - вовняний жир (жиропiт), сирий
1505 00 90 00 - iншi
1506 00 00 00 Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1507 Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1507 10 - олiя сира, рафiнована гiдратацiєю або нерафiнована:
1507 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1507 10 90 00 - - iншi
1507 90 - iншi:
1507 90 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1507 90 90 00 - - iншi
1508 Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1508 10 - олiя сира:
1508 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1508 10 90 00 - - iншi
1508 90 - iншi:
1508 90 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1508 90 90 00 - - iншi
1509 Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1509 10 - необроблена олiя оливкова (virgin olive oil):
1509 10 10 00 - - для промислового та технiчного використання або пiсля рафiнування для харчування (lampante olive oil)
1509 10 20 00 - - харчова олiя екстра-класу (extra virgin olive oil)
1509 10 80 00 - - iнша
1509 90 00 00 - iншi
1510 00 Iншi олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, i сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509:
1510 00 10 00 - олiї сирi
1510 00 90 00 - iншi
1511 Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
1511 10 - олiя сира:
1511 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1511 10 90 00 - - iншi
1511 90 - iншi:
  - - твердi фракцiї:
1511 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
1511 90 19 00 - - - iншi
  - - iншi:
1511 90 91 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1511 90 99 00 - - - iншi
1512 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
  - олiї соняшникова або сафлорова та їх фракцiї:
1512 11 - - олiї сирi:
1512 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
  - - - iншi:
1512 11 91 00 - - - - соняшникова
1512 11 99 00 - - - - сафлорова
1512 19 - - iншi:
1512 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1512 19 90 - - - iншi:
1512 19 90 10 - - - - соняшникова
1512 19 90 90 - - - - сафлорова
  - олiя бавовняна та її фракцiї:
1512 21 - - олiя сира, очищена або неочищена вiд госиполу:
1512 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1512 21 90 00 - - - iншi
1512 29 - - iншi:
1512 29 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1512 29 90 00 - - - iншi
1513 Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
  - олiя кокосова (з копри) та її фракцiї:
1513 11 - - олiя сира:
1513 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
  - - - iншi:
1513 11 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
1513 11 99 00 - - - - iншi
1513 19 - - iншi:
  - - - твердi фракцiї:
1513 19 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
1513 19 19 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
1513 19 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
  - - - - iншi:
1513 19 91 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
1513 19 99 00 - - - - - iншi
  - олiї пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї:
1513 21 - - олiя сира:
1513 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
  - - - iншi:
1513 21 30 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
1513 21 90 00 - - - - iншi
1513 29 - - iншi:
  - - - твердi фракцiї:
1513 29 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
1513 29 19 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
1513 29 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
  - - - - iншi:
1513 29 50 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
1513 29 90 00 - - - - - iншi
1514 Олiї свирiпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
  - олiї свирiпова або рiпакова з низьким вмiстом ерукової кислоти та їх фракцiї:
1514 11 - - олiя сира:
1514 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1514 11 90 00 - - - iнша
1514 19 - - iншi:
1514 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1514 19 90 00 - - - iншi
  - iншi:
1514 91 - - олiя сира:
1514 91 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1514 91 90 00 - - - iнша
1514 99 - - iнша:
1514 99 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1514 99 90 00 - - - iншi
1515 Iншi нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
  - олiя з насiння льону та її фракцiї:
1515 11 00 00 - - олiя сира
1515 19 - - iншi:
1515 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1515 19 90 00 - - - iншi
  - олiя з кукурудзи та її фракцiї:
1515 21 - - олiя сира:
1515 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1515 21 90 00 - - - iнша
1515 29 - - iншi:
1515 29 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1515 29 90 00 - - - iншi
1515 30 - олiя рицинова та її фракцiї:
1515 30 10 00 - - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв
1515 30 90 00 - - iншi
1515 50 - олiя кунжутова та її фракцiї:
  - - олiя сира:
1515 50 11 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1515 50 19 00 - - - iнша
  - - iншi:
1515 50 91 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1515 50 99 00 - - - iншi
1515 90 - iншi:
1515 90 11 - - олiя тунгова; олiя джоджобова, ойтикова; вiск з мирта та японський вiск; їх фракцiї:
1515 90 11 10 - - - олiя тунгова та її фракцiї
1515 90 11 90 - - - iншi
  - - олiя з насiння тютюну та її фракцiї:
  - - - олiя сира:
1515 90 21 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1515 90 29 00 - - - - iнша
  - - - iншi:
1515 90 31 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
1515 90 39 00 - - - - iншi
  - - iншi олiї та їх фракцiї:
  - - - олiї сирi:
1515 90 40 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
  - - - - iншi:
1515 90 51 00 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
1515 90 59 00 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi
  - - - iншi:
1515 90 60 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
  - - - - iншi:
1515 90 91 00 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
1515 90 99 00 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi
1516 Жири, масла i олiї, твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi:
1516 10 - жири i масла твариннi та їх фракцiї:
1516 10 10 - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:
1516 10 10 10 - - - з морських ссавцiв
1516 10 10 90 - - - iншi
1516 10 90 - - iншi:
1516 10 90 10 - - - з морських ссавцiв
1516 10 90 90 - - - iншi
1516 20 - жири i олiї рослиннi та їх фракцiї:
1516 20 10 00 - - олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий "опаловий вiск")
  - - iншi:
1516 20 91 - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:
1516 20 91 10 - - - - олiя оливкова
1516 20 91 20 - - - - олiя пальмова
  - - - - олiя пальмоядрова та її фракцiї, рафiнованi, вибiленi, дезодорованi:
1516 20 91 31 - - - - - олiя пальмоядрова
1516 20 91 32 - - - - - олеїн пальмоядровий
1516 20 91 33 - - - - - стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований
1516 20 91 90 - - - - iншi
  - - - iншi:
1516 20 95 00 - - - - олiї iз свирiпи, рiпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
  - - - - iншi:
1516 20 96 - - - - - олiя арахiсова, з бавовнику, сої або соняшнику; iнша олiя з вмiстом жирних вiльних кислот менш як
  50 мас.%, за винятком олiї пальмоядрової,
  з брасiї, кокоса, рiпаку, свирiпи або копайба:
  - - - - - - олiя пальмова:
1516 20 96 11 - - - - - - - в упаковцi масою нетто не бiльш як 20 кг
1516 20 96 15 - - - - - - - iнша
1516 20 96 90 - - - - - - iншi
1516 20 98 - - - - - iншi:
  - - - - - - олiї та їх фракцiї, для виготовлення харчових продуктiв:
1516 20 98 11 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована
1516 20 98 12 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований
1516 20 98 13 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований
1516 20 98 19 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi:
1516 20 98 21 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання
1516 20 98 22 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання
1516 20 98 23 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання
1516 20 98 90 - - - - - - - iншi
1517 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв або олiй, або фракцiй рiзних жирiв або олiй цiєї групи, крiм харчових жирiв, або олiй, або їх фракцiй товарної
  позицiї 1516:
1517 10 - маргарин, за винятком рiдкого маргарину:
1517 10 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%
1517 10 90 00 - - iнший
1517 90 - iншi:
1517 90 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%
  - - iншi:
1517 90 91 00 - - - нелеткi рослиннi олiї, рiдкi, змiшанi
1517 90 93 00 - - - харчовi сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм
1517 90 99 - - - iншi:
  - - - - для виробництва харчових продуктiв:
1517 90 99 11 - - - - - для додання в тiсто (шортенiнги); замiнники, еквiваленти та аналоги какао-масла
1517 90 99 19 - - - - - iншi
1517 90 99 99 - - - - iншi
1518 00 Жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi чи в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в iншому мiсцi не зазначенi:
1518 00 10 00 - лiноксин
  - олiя нелетка, рiдка, змiшана, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування:
1518 00 31 00 - - сира
1518 00 39 00 - - iнша
  - iншi:
1518 00 91 00 - - жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної
  позицiї 1516
  - - iншi:
1518 00 95 00 - - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел i олiй та їх фракцiй
1518 00 99 00 - - - iншi
1519 виключено
1520 00 00 00 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг
1521 Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний, воски iнших комах i спермацет, рафiнованi чи нерафiнованi або забарвленi чи незабарвленi:
1521 10 00 00 - воски рослиннi
1521 90 - iншi:
1521 90 10 00 - - спермацет, рафiнований чи нерафiнований або забарвлений чи незабарвлений
  - - вiск бджолиний або iнших комах, рафiнований чи нерафiнований, забарвлений чи незабарвлений:
1521 90 91 00 - - - неочищений
1521 90 99 00 - - - iнший
1522 00 Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:
1522 00 10 00 - дегра
  - залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:
  - - що мiстять олiю з властивостями оливкової олiї:
1522 00 31 00 - - - соапсток
1522 00 39 00 - - - iншi
  - - iншi:
1522 00 91 00 - - - олiйний фуз або жировi залишки, соапсток
1522 00 99 00 - - - iншi
1601 00 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв:
1601 00 10 00 - з печiнки
  - iншi:
1601 00 91 00 - - ковбаси, сухi або пастоподiбнi, сирi
1601 00 99 00 - - iншi
1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi:
1602 10 00 00 - гомогенiзованi готовi продукти
1602 20 - з печiнки будь-яких тварин:
1602 20 10 00 - - гусячої або качиної
1602 20 90 00 - - iншi
  - iз свiйської птицi товарної позицiї 0105:
1602 31 - - з iндикiв:
  - - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:
1602 31 11 00 - - - - якi мiстять виключно сире м'ясо iндикiв
1602 31 19 00 - - - - iншi
1602 31 80 00 - - - iншi
1602 32 - - з курей свiйських (Gallus domesticus):
  - - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:
1602 32 11 00 - - - - сирi
1602 32 19 00 - - - - iншi
1602 32 30 00 - - - якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як
  57 мас.% м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi
1602 32 90 00 - - - iншi
1602 39 - - iншi:
  - - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:
1602 39 21 00 - - - - сирi
1602 39 29 00 - - - - iншi
1602 39 85 00 - - - iншi
  - iз свинини:
1602 41 - - окiст i його вiдруби:
1602 41 10 00 - - - свiйської свинi
1602 41 90 00 - - - iншi
1602 42 - - з лопатки та її вiдрубiв:
1602 42 10 00 - - - свiйської свинi
1602 42 90 00 - - - iншi
1602 49 - - iншi, включаючи сумiшi:
  - - - iз свiйських свиней:
  - - - - якi мiстять 80 мас.% або бiльше м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження:
1602 49 11 00 - - - - - фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв
1602 49 13 00 - - - - - шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових частин
1602 49 15 00 - - - - - iншi сумiшi, що мiстять окости, лопатковi частини, фiлейнi частини або шийнi частини та їх вiдруби
1602 49 19 00 - - - - - iншi
1602 49 30 00 - - - - якi мiстять 40 мас.% або бiльше, але менш як
  80 мас.% м'яса або м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження
1602 49 50 00 - - - - якi мiстять менш як 40 мас.% м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження
1602 49 90 00 - - - iншi
1602 50 - з великої рогатої худоби:
1602 50 10 00 - - сирi; сумiшi м'яса або м'ясних субпродуктiв варених i м'яса або м'ясних субпродуктiв сирих
  - - iншi:
1602 50 31 00 - - - солонина (Corned beef), у герметично закритих посудинах
1602 50 95 00 - - - iншi
1602 90 - iншi, включаючи готовi продукти з кровi будь-яких тварин:
1602 90 10 00 - - продукти з кровi будь-яких тварин
  - - iншi:
1602 90 31 00 - - - з дичини або кролика
  - - - iншi:
1602 90 51 00 - - - - якi мiстять м'ясо або м'яснi субпродукти свiйських свиней
  - - - - iншi:
  - - - - - якi мiстять м'ясо або субпродукти великої рогатої худоби:
1602 90 61 00 - - - - - - сирi; сумiшi м'яса або субпродуктiв варених i м'яса або субпродуктiв сирих
1602 90 69 00 - - - - - - iншi
  - - - - - iншi:
1602 90 91 00 - - - - - - з баранини
1602 90 95 00 - - - - - - з козлятини
1602 90 99 00 - - - - - - iншi
1603 00 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних:
1603 00 10 00 - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг
1603 00 80 00 - iншi
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:
  - риба цiла або шматками, але не фарширована:
1604 11 00 00 - - лосось
1604 12 - - оселедцi:
1604 12 10 00 - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене
  - - - iншi:
1604 12 91 00 - - - - у герметично закритих посудинах
1604 12 99 00 - - - - iншi
1604 13 - - сардини, сардинела, кiлька або шпроти:
  - - - сардини:
1604 13 11 00 - - - - в оливковiй олiї
1604 13 19 00 - - - - iншi
1604 13 90 - - - iншi:
1604 13 90 10 - - - - шпроти в олiї
1604 13 90 90 - - - - iншi
1604 14 - - тунець, скiпджек, або тунець смугастий, i пеламiда (Sarda spp.):
  - - - тунець та скiпджек, або тунець смугастий:
  - - - - скiпджек:
1604 14 21 00 - - - - - в рослиннiй олiї
  - - - - - iншi:
1604 14 26 00 - - - - - - фiле, вiдоме як "балик" (loins)
1604 14 28 00 - - - - - - iншi
  - - - - жовтоперий тунець (Thunnus albacares):
1604 14 31 00 - - - - - в рослиннiй олiї
  - - - - - iншi:
1604 14 36 00 - - - - - - фiле, вiдоме як "балик" (loins)
1604 14 38 00 - - - - - - iншi
  - - - - iншi:
1604 14 41 00 - - - - - в рослиннiй олiї
  - - - - - iншi:
1604 14 46 00 - - - - - - фiле, вiдоме як "балик" (loins)
1604 14 48 00 - - - - - - iншi
1604 14 90 00 - - - пеламiда (Sarda spp.)
1604 15 - - скумбрiя:
  - - - скумбрiя звичайна, або європейська (Scomber scombrus), i скумбрiя японська, або схiдна (Scomber japonicus):
1604 15 11 - - - - фiле:
1604 15 11 10 - - - - - скумбрiї виду Scomber scombrus
1604 15 11 20 - - - - - скумбрiї виду Scomber japonicus
1604 15 19 - - - - iншi:
1604 15 19 10 - - - - - скумбрiї виду Scomber scombrus
1604 15 19 20 - - - - - скумбрiї виду Scomber japonicus
1604 15 90 00 - - - скумбрiя австралiйська (Scomber australаsicus)
1604 16 00 00 - - анчоуси
1604 17 00 00 - - вугор
1604 18 00 00 - - акулячi плавцi
1604 19 - - iнша:
1604 19 10 00 - - - лососевi, крiм лосося
  - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthуnnus (Katsuwonus) pelamis):
1604 19 31 00 - - - - фiле, вiдоме як "балик" (loins)
1604 19 39 00 - - - - iншi
1604 19 50 00 - - - однокольоровий бонiто (Оrcynopsis unicolor)
  - - - iнша:
1604 19 91 - - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене:
1604 19 91 10 - - - - - окуня морського золотистого (Sebastes marinus)
1604 19 91 20 - - - - - червоного миня (Urophycis chuss)
1604 19 91 30 - - - - - хека срiблястого (Merluccius bilinearis)
1604 19 91 40 - - - - - мерлузи орегонської (Merluccius productus)
1604 19 91 90 - - - - - iншi
  - - - - iншi:
1604 19 92 00 - - - - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1604 19 93 00 - - - - - сайда (Pollachaius virens)
1604 19 94 - - - - - мерлуза (Merluccius spp.) i морський минь (Urophycis spp.):
1604 19 94 10 - - - - - - мерлуза орегонська (Merluccius productus)
1604 19 94 20 - - - - - - хек срiблястий (Merluccius bilinearis)
1604 19 94 30 - - - - - - червоний минь (Urophycis chuss)
1604 19 94 90 - - - - - - iншi
1604 19 95 00 - - - - - минтай (Theragra chalcogramma) i срiбляста сайда (Pollachius pollachius)
1604 19 97 - - - - - iншi:
1604 19 97 10 - - - - - - окунь морський золотистий (Sebastes marinus)
1604 19 97 20 - - - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes)
1604 19 97 30 - - - - - - судак (Stizostedion spp.)
1604 19 97 90 - - - - - - iншi
1604 20 - iнша риба готова або консервована:
1604 20 05 00 - - готовi продукти iз сурiмi
  - - iншi:
1604 20 10 00 - - - з лосося
1604 20 30 - - - з лососевих, крiм лосося:
1604 20 30 10 - - - - з арктичного гольця (Salvelinus alpinus)
1604 20 30 90 - - - - з iнших
1604 20 40 00 - - - з анчоусiв
1604 20 50 - - - iз сардин, пеламiди, скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus), скумбрiї японської, або схiдної (Scomber japonicus), та однокольорового бонiто (Оrcynopsis unicolor):
1604 20 50 10 - - - - iз скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus)
1604 20 50 20 - - - - iз пеламiди
1604 20 50 30 - - - - з однокольорового бонiто (Оrcynopsis unicolor)
1604 20 50 90 - - - - з iнших
1604 20 70 00 - - - з тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду Euthynnus
1604 20 90 - - - з iнших риб:
1604 20 90 10 - - - - з осетроподiбних (Acipenseriformes)
1604 20 90 20 - - - - iз судака (Stizostedion spp.)
1604 20 90 90 - - - - з iнших риб
  - iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:
1604 31 00 00 - - iкра осетрових (чорна iкра)
1604 32 00 00 - - iкра iнших риб
1605 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:
1605 10 00 00 - краби
  - креветки та пильчастi креветки:
1605 21 - - в негерметичнiй упаковцi:
1605 21 10 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як
  2 кг
1605 21 90 00 - - - iншi
1605 29 00 00 - - iншi
1605 30 - омари:
1605 30 10 00 - - м'ясо омара пiсля термообробки, призначене для виготовлення омарового масла або омарового паштету, пасти, супiв чи соусiв
1605 30 90 00 - - iншi
1605 40 00 - iншi ракоподiбнi:
1605 40 00 10 - - криль антарктичний (Euphausia superba)
1605 40 00 90 - - iншi
  - молюски:
1605 51 00 00 - - устрицi
1605 52 00 00 - - гребiнцi, включаючи королiвськi гребiнцi
1605 53 - - мiдiї:
1605 53 10 00 - - - у герметично закритих посудинах
1605 53 90 00 - - - iншi
1605 54 00 00 - - каракатицi i кальмари
1605 55 00 00 - - восьминоги
1605 56 00 00 - - клеми, серцевидки i арки
1605 57 00 00 - - морськi вушка
1605 58 00 00 - - равлики, крiм липариса
1605 59 00 00 - - iншi
  - iншi воднi безхребетнi:
1605 61 00 00 - - голотурiї
1605 62 00 00 - - морськi їжаки
1605 63 00 00 - - медузи
1605 69 00 00 - - iншi
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi:
  - цукор-сирець без додання ароматичних добавок або барвникiв:
1701 12 - - буряковий цукор:
1701 12 10 00 - - - для рафiнування
1701 12 90 00 - - - iнший
1701 13 - - тростинний цукор, зазначений в примiтцi до товарних пiдпозицiй 2 до цiєї групи
  :
1701 13 10 00 - - - для рафiнування
1701 13 90 00 - - - iнший
1701 14 - - iнший тростинний цукор:
1701 14 10 00 - - - для рафiнування
1701 14 90 00 - - - iнший
  - iнший:
1701 91 00 00 - - з доданням ароматичних добавок або барвникiв
1701 99 - - iншi:
1701 99 10 00 - - - цукор бiлий
1701 99 90 00 - - - iншi
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока:
  - лактоза та сироп лактози:
1702 11 00 00 - - з вмiстом лактози 99 мас.% або бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину
1702 19 00 00 - - iншi
1702 20 - цукор i сироп кленовi:
1702 20 10 00 - - кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв
1702 20 90 00 - - iншi
1702 30 - глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом менш як
  20 мас.% фруктози в сухому станi:
1702 30 10 00 - - iзоглюкоза
  - - iншi:
1702 30 50 00 - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого
1702 30 90 00 - - - iншi
1702 40 - глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у сухому станi не менш як 20 мас.%, але менш як 50 мас.% фруктози, крiм iнвертного цукру:
1702 40 10 00 - - iзоглюкоза
1702 40 90 00 - - iншi
1702 50 00 00 - фруктоза хiмiчно чиста
1702 60 - iнша фруктоза та сироп фруктози, з вмiстом у сухому станi понад 50 мас.% фруктози, крiм iнвертного цукру:
1702 60 10 00 - - iзоглюкоза
1702 60 80 00 - - сироп iнулiновий
1702 60 95 00 - - iншi
1702 90 - iншi, включаючи iнвертний цукор та iншi цукри i цукровi сиропи, з вмiстом у сухому станi
  50 мас.% фруктози:
1702 90 10 00 - - мальтоза хiмiчно чиста
1702 90 30 00 - - iзоглюкоза
1702 90 50 00 - - мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп
  - - цукор i патока карамелiзованi:
1702 90 71 00 - - - з вмiстом
  50 мас.% або бiльше цукрози в сухому станi
  - - - iншi:
1702 90 75 00 - - - - у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого
1702 90 79 00 - - - - iншi
1702 90 80 00 - - сироп iнулiновий
1702 90 95 00 - - iншi
1703 Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру:
1703 10 00 00 - патока (меляса) з тростини
1703 90 00 00 - iнша
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао
1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена:
1803 10 00 00 - незнежирена
1803 20 00 00 - повнiстю або частково знежирена
1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир
1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
1805 00 00 10 - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше
1805 00 00 90 - iнший
1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як
  40 мас.% какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних
  позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас.% у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi:
1901 10 00 00 - готовi харчовi продукти, призначенi для немовлят або дiтей молодшого вiку, розфасованi для роздрiбної торгiвлi
1901 20 00 00 - сумiшi та тiсто для виробництва хлiбобулочних та борошняних кондитерських виробiв товарної позицiї 1905
1901 90 - iншi:
  - - екстракт солодовий:
1901 90 11 00 - - - з вмiстом сухого екстракту 90 мас.% або бiльше
1901 90 19 00 - - - iншi
  - - iншi:
1901 90 91 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор) чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю, крiм харчових продуктiв у виглядi порошку iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404
1901 90 99 00 - - - iншi
1902 Макароннi вироби варенi або неваренi, начиненi (м'ясом чи iншими продуктами) або неначиненi, або приготовленi iншим способом, наприклад, спагетi, макарони, локшина, рiжки, галушки, равiолi, канелонi; кускус, готовий або не готовий до вживання:
  - макароннi вироби, неначиненi, неваренi або не приготовленi iншим способом:
1902 11 00 00 - - з вмiстом яєць
1902 19 - - iншi:
1902 19 10 00 - - - без вмiсту борошна грубого або тонкого помолу з м'якої пшеницi
1902 19 90 00 - - - iншi
1902 20 - макароннi вироби, начиненi, варенi або неваренi, або приготовленi iншим способом:
1902 20 10 00 - - з вмiстом понад 20 мас.% риби, ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
1902 20 30 00 - - з вмiстом понад 20 мас.% ковбас i аналогiчних продуктiв iз м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, включаючи жири будь-якого виду або походження
  - - iншi:
1902 20 91 00 - - - варенi
1902 20 99 00 - - - iншi
1902 30 - iншi макароннi вироби:
1902 30 10 00 - - висушенi
1902 30 90 00 - - iншi
1902 40 - кускус:
1902 40 10 00 - - неприготовлений
1902 40 90 00 - - iнший
1903 00 00 00 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин i в iнших аналогiчних формах
1905 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти:
1905 10 00 00 - хрусткi хлiбцi
1905 20 - пряники:
1905 20 10 00 - - з вмiстом менш як 30 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)
1905 20 30 00 - - з вмiстом 30 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)
1905 20 90 00 - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)
1905 40 - сухарi, грiнки та аналогiчнi смаженi вироби:
1905 40 10 00 - - сухарi
1905 40 90 00 - - iншi
1905 90 - iншi:
1905 90 10 00 - - прiсний хлiб (маца)
1905 90 20 00 - - вафельнi пластини, порожнi капсули для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр i аналогiчнi продукти
  - - iншi:
1905 90 30 00 - - - хлiбобулочнi вироби без додання меду, яєць, сиру або плодiв, з вмiстом у сухому станi не бiльш як 5 мас.% цукру i не бiльш як
  5 мас.% жиру
1905 90 45 00 - - - печиво сухе
1905 90 55 00 - - - продукти екструдованi або експадованi, прянi або пiдсоленi
  - - - iншi:
1905 90 60 00 - - - - з доданням пiдсолоджувальних речовин
1905 90 90 00 - - - - iншi
2003 Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти:
2003 10 - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони):
2003 10 20 00 - - попередньо консервованi, повнiстю пiдданi глибокiй тепловiй обробцi
2003 10 30 00 - - iншi
2003 90 - iншi:
2003 90 10 00 - - трюфелi
2003 90 90 00 - - iншi
2004 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006:
2004 10 - картопля:
2004 10 10 - - пiддана лише тепловiй обробцi:
2004 10 10 10 - - - в упаковцi 5 кг або бiльше
2004 10 10 90 - - - iнша
  - - iнша:
2004 10 91 00 - - - у виглядi борошна, крупiв або пластiвцiв
2004 10 99 - - - iнша:
2004 10 99 10 - - - - в упаковцi 5 кг або бiльше
2004 10 99 90 - - - - iнша
2004 90 - iншi овочi та овочевi сумiшi:
2004 90 10 00 - - цукрова кукурудза (Zea mаys var. saccharata)
2004 90 30 00 - - капуста квашена, каперси та маслини або оливки
2004 90 50 00 - - горох (Pisum sativum) i незрiла квасоля Phaseolus spp, у стручках
  - - iншi, включаючи сумiшi:
2004 90 91 00 - - - цибуля рiпчаста, пiддана лише тепловiй обробцi
2004 90 98 00 - - - iншi
2006 00 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (глазурованi, зацукрованi або просоченi цукровим сиропом):
2006 00 10 00 - iмбир
  - iншi:
  - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%:
2006 00 31 00 - - - вишня та черешня
2006 00 35 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи
2006 00 38 00 - - - iншi
  - - iншi:
2006 00 91 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи
2006 00 99 00 - - - iншi
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та їх концентрати:
  - екстракти, есенцiї та концентрати кави i готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави:
2101 11 00 - - екстракти, есенцiї та концентрати:
2101 11 00 10 - - - розчинна кава в первиннiй упаковцi масою нетто понад
  10 кг
2101 11 00 90 - - - iншi
2101 12 - - готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави:
2101 12 92 00 - - - готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв кави
2101 12 98 00 - - - iншi
2101 20 - екстракти, есенцiї та концентрати чаю чи мате, або парагвайського чаю, i готовi продукти на їх основi або на основi чаю чи мате, або парагвайського чаю:
2101 20 20 00 - - екстракти, есенцiї або концентрати
  - - готовi продукти:
2101 20 92 00 - - - на основi екстрактiв, есенцiй або концентратiв чаю чи мате, або парагвайського чаю
2101 20 98 00 - - - iншi
2101 30 - смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та їх концентрати:
  - - смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави:
2101 30 11 00 - - - смажений цикорiй
2101 30 19 00 - - - iншi
  - - екстракти, есенцiї та концентрати смаженого цикорiю та iнших смажених замiнникiв кави:
2101 30 91 00 - - - смаженого цикорiю
2101 30 99 00 - - - iншi
2102 Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин товарної позицiї 3002); готовi пекарськi порошки:
2102 10 - дрiжджi активнi:
2102 10 10 00 - - дрiжджi культурнi
  - - дрiжджi пекарськi:
2102 10 31 00 - - - сухi
2102 10 39 00 - - - iншi
2102 10 90 00 - - iншi
2102 20 - дрiжджi неактивнi; iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми:
  - - дрiжджi неактивнi:
2102 20 11 00 - - - у виглядi таблеток, кубикiв чи аналогiчних форм або в первинних упаковках масою нетто не бiльш як 1кг
2102 20 19 00 - - - iншi
2102 20 90 00 - - iншi
2102 30 00 00 - порошки пекарськi готовi
2104 Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування; гомогенiзованi складенi харчовi продукти:
2104 10 00 00 - супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування
2104 20 00 00 - гомогенiзованi складенi харчовi продукти
2105 00 Морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао:
2105 00 10 - без вмiсту молочних жирiв або з вмiстом менш як
  3 мас.% молочних жирiв:
2105 00 10 10 - - фруктове морозиво, виготовлене з сумiшей товарної пiдкатегорiї
  2106 90 98 60
2105 00 10 90 - - iнше
  - з вмiстом молочних жирiв:
2105 00 91 00 - - 3 мас.% або бiльше, але менш як 7 мас.%
2105 00 99 00 - - 7 мас.% або бiльше
2106 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi:
2106 10 - бiлковi концентрати та текстурованi бiлковi речовини:
2106 10 20 00 - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю
2106 10 80 00 - - iншi
2106 90 - iншi:
2106 90 20 00 - - складенi спиртнi продукти, крiм продуктiв, виготовлених на основi ароматичних речовин, що використовуються у виробництвi напоїв
  - - сиропи цукровi, ароматизованi або з доданням барвникiв:
2106 90 30 00 - - - сироп з iзоглюкози
  - - - iншi:
2106 90 51 00 - - - - сироп з лактози
2106 90 55 00 - - - - сироп з глюкози або з мальтодекстрину
2106 90 59 00 - - - - iншi
  - - iншi:
2106 90 92 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю
2106 90 98 - - - iншi:
2106 90 98 60 - - - - сумiшi (основи) для виготовлення фруктового морозива з вмiстом концентрованого фруктового соку або безалкогольного напою, з вмiстом цукру не бiльш як 30 мас.% та без вмiсту молочних жирiв
2106 90 98 80 - - - - сирне фондю
2106 90 98 90 - - - - iншi
2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджуваль-них або ароматичних речовин; лiд та снiг:
2201 10 - води мiнеральнi та газованi:
  - - води мiнеральнi природнi:
2201 10 11 00 - - - негазованi
2201 10 19 00 - - - iншi
2201 10 90 00 - - iншi
2201 90 00 00 - iншi
2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджуваль-них або ароматичних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної
  позицiї 2009:
2202 10 00 00 - води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджуваль-них або ароматичних речовин
  - iншi:
2202 91 00 00 - - безалкогольне пиво
2202 99 - - iншi:
  - - - без вмiсту продуктiв товарних
  позицiй 0401 - 0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404:
2202 99 11 00 - - - - напої на основi сої iз вмiстом бiлка
  2,8 мас.% або бiльше
2202 99 15 00 - - - - напої на основi сої iз вмiстом бiлка менше 2,8 мас.%; напої на основi горiхiв групи 08, зернових культур групи 10 або насiння групи 12
2202 99 19 00 - - - - iншi
  - - - iншi, з вмiстом жирiв, одержаних з продуктiв товарних
  позицiй 0401 - 0404:
2202 99 91 00 - - - - менш як
  0,2 мас.%
2202 99 95 00 - - - - 0,2 мас.% або бiльше, але менш як 2 мас.%
2202 99 99 00 - - - - 2 мас.% або бiльше
2203 00 Пиво iз солоду (солодове):
  - у посудинах мiсткiстю 10 л або менше:
2203 00 01 00 - - в пляшках
2203 00 09 00 - - iншi
2203 00 10 00 - у посудинах мiсткiстю бiльш як 10 л
2205 Вермут та iнше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних речовин:
2205 10 - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:
2205 10 10 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об.% або менше
2205 10 90 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об.%
2205 90 - iншi:
2205 90 10 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об.% або менше
2205 90 90 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об.%
2206 00 Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий, саке); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi:
2206 00 10 00 - пiкет
  - iншi:
  - - iгристi:
2206 00 31 00 - - - сидр i перрi
2206 00 39 00 - - - iншi
  - - неiгристi, у посудинах мiсткiстю:
  - - - 2 л або менше:
2206 00 51 00 - - - - сидр i перрi
2206 00 59 00 - - - - iншi
  - - - бiльш як 2 л:
2206 00 81 00 - - - - сидр i перрi
2206 00 89 00 - - - - iншi
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:
2207 10 00 - спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше:
2207 10 00 10 - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi
2207 10 00 90 - - iншi
2207 20 00 - спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:
2207 20 00 10 - - бiоетанол
2207 20 00 90 - - iншi
2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт:
2208 30 - вiскi:
  - - вiскi "бурбон", у посудинах мiсткiстю:
2208 30 11 00 - - - 2 л або менше
2208 30 19 00 - - - бiльш як 2 л
  - - вiскi шотландське:
2208 30 30 00 - - - вiскi солодове
  - - - вiскi купажоване, у посудинах мiсткiстю:
2208 30 41 00 - - - - 2 л або менше
2208 30 49 00 - - - - бiльш як 2 л
  - - - вiскi зернове та купажоване зернове, у посудинах мiсткiстю:
2208 30 61 00 - - - - 2 л або менше
2208 30 69 00 - - - - бiльш як 2 л
  - - - iнше, купажоване вiскi, у посудинах мiсткiстю:
2208 30 71 00 - - - - 2 л або менше
2208 30 79 00 - - - - бiльш як 2 л
  - - iнше, у посудинах мiсткiстю:
2208 30 82 00 - - - 2 л або менше
2208 30 88 00 - - - бiльш як 2 л
2208 40 - ром та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки зброджених продуктiв з цукрової тростини:
  - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:
2208 40 11 00 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням
  10 %)
  - - - iншi:
2208 40 31 00 - - - - вартiстю бiльш як 7,9 євро за 1 л чистого спирту
2208 40 39 00 - - - - iншi
  - - у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л:
2208 40 51 00 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %)
  - - - iншi:
2208 40 91 00 - - - - вартiстю бiльш як 2 євро за 1 л чистого спирту
2208 40 99 00 - - - - iншi
2208 50 - джин та ялiвцева настоянка:
  - - джин, у посудинах мiсткiстю:
2208 50 11 00 - - - 2 л або менше
2208 50 19 00 - - - бiльш як 2 л
  - - ялiвцева настоянка, у посудинах мiсткiстю:
2208 50 91 00 - - - 2 л або менше
2208 50 99 00 - - - бiльш як 2 л
2208 60 - горiлка:
  - - з фактичною концентрацiєю спирту 45,4 об.% або менше, у посудинах мiсткiстю:
2208 60 11 00 - - - 2 л або менше
2208 60 19 00 - - - бiльш як 2 л
  - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 45,4 об.%, у посудинах мiсткiстю:
2208 60 91 00 - - - 2 л або менше
2208 60 99 00 - - - бiльш як 2 л
2208 70 - лiкери i солодкi наливки:
2208 70 10 00 - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше
2208 70 90 00 - - у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л
2301 Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, непридатнi для споживання; шкварки:
2301 10 00 00 - борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв; шкварки
2301 20 00 00 - борошно, крупи та гранули з риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi:
2302 10 - кукурудзянi:
2302 10 10 00 - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас.%
2302 10 90 00 - - iншi
2302 30 - пшеничнi:
2302 30 10 00 - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас.% i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка
  0,2 мм, не перевищує 10 мас.% або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас.% чи бiльше
2302 30 90 00 - - iншi
2302 40 - iнших зернових:
  - - рисовi:
2302 40 02 00 - - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас.%
2302 40 08 00 - - - iншi
  - - iншi:
2302 40 10 00 - - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас.% i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка
  0,2 мм, не перевищує 10 мас.% або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас.% чи бiльше
2302 40 90 00 - - - iншi
2302 50 00 00 - бобових
2303 Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру, барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння, гранульованi або негранульованi:
2303 10 - вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки:
  - - вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю з кукурудзи (за винятком концентрованих вод для замочування) з вмiстом бiлка в перерахунку на суху речовину:
2303 10 11 00 - - - понад 40 мас.%
2303 10 19 00 - - - не бiльш як
  40 мас.%
2303 10 90 00 - - iншi
2303 20 - буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру:
2303 20 10 00 - - буряковий жом
2303 20 90 00 - - iншi
2303 30 00 00 - барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння
2304 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi
2305 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi
2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi:
2306 10 00 00 - з насiння бавовнику
2306 20 00 00 - з насiння льону
2306 30 00 00 - з насiння соняшнику
  - з насiння свирiпи або рiпаку:
2306 41 00 00 - - з насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти
2306 49 00 00 - - iншi
2306 50 00 00 - з кокосових горiхiв або копри
2306 60 00 00 - з навколоплiдника або ядра горiха олiйної пальми
2306 90 - iншi:
2306 90 05 00 - - iз зародкiв зерен кукурудзи
  - - iншi:
  - - - макуха та iншi залишки, одержанi пiд час добування оливкової олiї:
2306 90 11 00 - - - - з вмiстом
  3 мас.% або менше оливкової олiї
2306 90 19 00 - - - - з вмiстом понад 3 мас.% оливкової олiї
2306 90 90 00 - - - iншi
2307 00 Винний осад; винний камiнь:
  - винний осад:
2307 00 11 00 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 7,9 мас.%, з вмiстом сухої речовини не менш як 25 мас.%
2307 00 19 00 - - iншi
2307 00 90 00 - винний камiнь
2308 00 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi:
  - винограднi вичавки:
2308 00 11 00 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 4,3 мас.%, з вмiстом сухої речовини не менш як 40 мас.%
2308 00 19 00 - - iншi
2308 00 40 00 - жолудi та кiнськi каштани; вичавки з яблук i вичавки з iнших плодiв, крiм виноградних
2308 00 90 00 - iншi
2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин:
2309 10 - корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi:
  - - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, який включено до товарних пiдкатегорiй 1702 30 50 00 - 1702 30 90 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 i 2106 90 55 00, або молочних продуктiв:
  - - - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:
  - - - - без вмiсту крохмалю або з вмiстом 10 мас.% або менше крохмалю:
2309 10 11 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв
2309 10 13 00 - - - - - з вмiстом
  10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв
2309 10 15 00 - - - - - з вмiстом
  50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних продуктiв
2309 10 19 00 - - - - - з вмiстом
  75 мас.% або бiльше молочних продуктiв
  - - - - з вмiстом понад 10 мас.%, але не бiльш як 30 мас.% крохмалю:
2309 10 31 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв
2309 10 33 00 - - - - - з вмiстом
  10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв
2309 10 39 00 - - - - - з вмiстом
  50 мас.% або бiльше молочних продуктiв
  - - - - з вмiстом понад 30 мас.% крохмалю:
2309 10 51 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв
2309 10 53 00 - - - - - з вмiстом
  10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв
2309 10 59 00 - - - - - з вмiстом
  50 мас.% або бiльше молочних продуктiв
2309 10 70 00 - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв
2309 10 90 00 - - iншi
2309 90 - iншi:
2309 90 10 00 - - розчиннi рибнi продукти або продукти з морських ссавцiв
2309 90 20 00 - - продукти, зазначенi в додатковiй примiтцi 5 до цiєї групи
  - - iншi, включаючи попереднi сумiшi (премiкси):
  - - - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, що включенi до товарних пiдкатегорiй 1702 30 50 00 - 1702 30 90 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 i 2106 90 55 00, або молочних продуктiв:
  - - - - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:
  - - - - - без вмiсту крохмалю або з вмiстом 10 мас.% або менше:
2309 90 31 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв
2309 90 33 00 - - - - - - з вмiстом
  10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв
2309 90 35 00 - - - - - - з вмiстом
  50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних продуктiв
2309 90 39 00 - - - - - - з вмiстом
  75 мас.% або бiльше молочних продуктiв
  - - - - - з вмiстом понад 10 мас.%, але не бiльш як 30
  мас.% крохмалю:
2309 90 41 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв
2309 90 43 00 - - - - - - з вмiстом
  10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв
2309 90 49 00 - - - - - - з вмiстом
  50 мас.% або бiльше молочних продуктiв
  - - - - - з вмiстом понад 30 мас.% крохмалю:
2309 90 51 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв
2309 90 53 00 - - - - - - з вмiстом
  10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв
2309 90 59 00 - - - - - - з вмiстом
  50 мас.% або бiльше молочних продуктiв
2309 90 70 00 - - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв
  - - - iншi:
2309 90 91 00 - - - - буряковий жом з добавкою меляси
2309 90 96 - - - - iншi:
2309 90 96 10 - - - - - попереднi сумiшi (премiкси)
2309 90 96 90 - - - - - iншi
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи:
2401 20 - тютюн з частково або повнiстю вiддiленою середньою жилкою:
2401 20 35 00 - - тютюн свiтлий тiньового сушiння
2401 20 60 00 - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння
2401 20 70 00 - - тютюн темний тiньового сушiння
2401 20 85 00 - - тютюн теплового сушiння
2401 20 95 00 - - iнший
2401 30 00 00 - тютюновi вiдходи

 

Додаток 4

ПЕРЕЛIК
товарiв, iмпорт яких з Республiки Пiвнiчна Македонiя пiдлягає лiцензуванню в рамках тарифної квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 року (стаття 3 Протоколу В)

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування товару Обсяг тарифної квоти, метричних тонн*
0204 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена: 500
0204 10 00 00 - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi
  - iнша баранина, свiжа або охолоджена:
0204 21 00 00 - - тушi та половини туш
0204 22 - - iншi вiдруби, необваленi:
0204 22 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу
0204 22 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини
0204 22 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками
0204 22 90 00 - - - iншi
0204 23 00 00 - - обвалена
0204 30 00 00 - тушi та половини туш ягнят, мороженi
  - iнша баранина, морожена:
0204 41 00 00 - - тушi та половини туш
0204 42 - - iншi вiдруби, необваленi:
0204 42 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу
0204 42 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини
0204 42 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками
0204 42 90 00 - - - iншi
0204 43 - - обваленi:
0204 43 10 00 - - - ягнят
0204 43 90 00 - - - iншi
0204 50 - козлятина:
  - - свiжа або охолоджена:
0204 50 11 00 - - - тушi та половини туш
0204 50 13 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу
0204 50 15 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини
0204 50 19 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками
  - - - iншi:
0204 50 31 00 - - - - вiдруби, необваленi
0204 50 39 00 - - - - вiдруби, обваленi
  - - морожена:
0204 50 51 00 - - - тушi та половини туш
0204 50 53 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу
0204 50 55 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини
0204 50 59 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками
  - - - iншi:
0204 50 71 00 - - - - вiдруби, необваленi
0204 50 79 00 - - - - вiдруби, обваленi
0709 60 - перець роду Capsicum або роду Pimenta: 5000
0709 60 10 00 - - солодкий перець
  - - iнший:
0709 60 91 00 - - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олiйно-смолистих барвникiв
0709 60 95 00 - - - для промислового виробництва ефiрних олiй чи резиноїдiв
0709 60 99 00 - - - iнший
0712 Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки: 500
0712 20 00 00 - цибуля рiпчаста
  - гриби, аурикулярiї (Auricularia spp.), тремеловi гриби (Tremella spp.) i трюфелi:
0712 31 00 00 - - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони)
0712 32 00 00 - - аурикулярiї (Auricularia spp.)
0712 33 00 00 - - тремеловi гриби (Tremella spp.)
0712 39 00 00 - - iншi
0712 90 - iншi овочi; овочевi сумiшi:
0712 90 05 00 - - картопля, включаючи нарiзану шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки
  - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata):
0712 90 11 00 - - - гiбрид для сiвби
0712 90 19 00 - - - iнша
0712 90 30 00 - - помiдори
0712 90 50 00 - - морква
0712 90 90 00 - - iншi
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи: 200
0813 10 00 00 - абрикоси
0813 20 00 00 - чорнослив
0813 30 00 00 - яблука
0813 40 - iншi плоди:
0813 40 10 00 - - персики, включаючи нектарини
0813 40 30 00 - - грушi
0813 40 50 00 - - папая
0813 40 65 00 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая
0813 40 95 00 - - iншi
0813 50 - сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи:
  - - сумiшi сушених плодiв, крiм плодiв товарних позицiй 0801 - 0806:
  - - - без чорносливу:
0813 50 12 00 - - - - з папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або плода хлiбного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвiту, карамболи та пiтаї
0813 50 15 00 - - - - iншi
0813 50 19 00 - - - з чорносливом
  - - сумiшi, що складаються виключно iз сушених горiхiв товарних позицiй 0801 i 0802:
0813 50 31 00 - - - з тропiчних горiхiв
0813 50 39 00 - - - iншi
  - - iншi сумiшi:
0813 50 91 00 - - - без чорносливу та iнжиру
0813 50 99 00 - - - iншi
0904 Перець роду Рiper; плоди роду Сapsicum або роду Pimenta, сушенi, подрiбненi або меленi: 500
  - перець роду Рiper:
0904 11 00 00 - - неподрiбнений i немелений
0904 12 00 00 - - подрiбнений чи мелений
  - плоди роду Сapsicum або роду Pimenta:
0904 21 - - сушенi, неподрiбненi i немеленi:
0904 21 10 00 - - - перець солодкий (Сapsicum annuum)
0904 21 90 00 - - - iншi
0904 22 00 00 - - подрiбненi або меленi
1211 90 - iншi: 500
1211 90 30 00 - - плоди дерева кумару, або англiйського бобу
1211 90 86 - - iншi:
1211 90 86 10 - - - охолодженi або замороженi
1211 90 86 90 - - - iншi
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао: 500
1704 10 - жувальнi гумки, у цукровiй оболонцi або без неї:
1704 10 10 00 - - з вмiстом менш як 60 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)
1704 10 90 00 - - з вмiстом
  60 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)
1704 90 - iншi:
1704 90 10 00 - - екстракт солодки або локрицi, який мiстить понад
  10 мас.% цукрози, але без додання iнших речовин
1704 90 30 00 - - бiлий шоколад
  - - iншi:
1704 90 51 00 - - - пасти i маси, включаючи марципан, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або бiльше
1704 90 55 00 - - - льодяники вiд болю у горлi i цукерки вiд кашлю
1704 90 61 00 - - - драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже
  - - - iншi:
1704 90 65 00 - - - - кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру
1704 90 71 00 - - - - карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки
1704 90 75 00 - - - - iрис, цукерки та аналогiчнi солодощi, з вареного цукру з жировими добавками
  - - - - iншi:
1704 90 81 00 - - - - - одержанi в результатi пресування (у виглядi таблеток)
1704 90 99 00 - - - - - iншi
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао: 500
1806 10 - какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
1806 10 15 00 - - без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як
  5 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу
1806 10 20 00 - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше, але менш як 65 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу
1806 10 30 00 - - з вмiстом 65 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу
1806 10 90 00 - - з вмiстом 80 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу
1806 20 - iншi готовi вироби у виглядi блокiв, плиток чи батонiв, масою понад 2 кг або в рiдкому станi, у виглядi пасти чи порошку, у гранулах або iншому аналогiчному виглядi, якi мiстяться в контейнерах або в первиннiй упаковцi, масою нетто понад
  2 кг:
1806 20 10 00 - - з вмiстом 31 мас.% або бiльше какао-масла чи з вмiстом у сумi 31 мас.% або бiльше какао-масла i молочного жиру
1806 20 30 00 - - з вмiстом у сумi 25 мас.% або бiльше, але менш як
  31 мас.% какао-масла та молочного жиру
  - - iншi:
1806 20 50 00 - - - з вмiстом
  18 мас.% або бiльше какао-масла
1806 20 70 00 - - - крихти молочного шоколаду
1806 20 80 00 - - - шоколадна глазур
1806 20 95 00 - - - iншi
  - iншi, у виглядi блокiв, плиток чи батонiв:
1806 31 00 00 - - з начинкою
1806 32 - - без начинки:
1806 32 10 00 - - - з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодiв
1806 32 90 00 - - - iншi
1806 90 - iншi:
  - - шоколад i шоколаднi вироби:
  - - - шоколаднi цукерки (включаючи пралiне), з начинкою або без начинки:
1806 90 11 00 - - - - якi мiстять алкоголь
1806 90 19 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
1806 90 31 00 - - - - з начинкою
1806 90 39 - - - - без начинки:
1806 90 39 10 - - - - - вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв
1806 90 39 90 - - - - - iншi
1806 90 50 00 - - кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао
1806 90 60 00 - - пасти, що мiстять какао
1806 90 70 00 - - готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв
1806 90 90 00 - - iншi
1904 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi: 500
1904 10 - готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктiв:
1904 10 10 00 - - виготовленi з кукурудзи
1904 10 30 00 - - виготовленi з рису
1904 10 90 00 - - iншi
1904 20 - готовi харчовi продукти, виготовленi з несмажених зернових пластiвцiв або iз сумiшей несмажених зернових пластiвцiв iз смаженими зерновими пластiвцями чи з обробленими шляхом здуття зернами зернових культур:
1904 20 10 00 - - вироби типу мюслi (Musli) на основi несмажених пластiвцiв iз зерна зернових культур
  - - iншi:
1904 20 91 00 - - - виготовленi з кукурудзи
1904 20 95 00 - - - виготовленi з рису
1904 20 99 00 - - - iншi
1904 30 00 00 - пшениця Bulgur
1904 90 - iншi:
1904 90 10 00 - - рис
1904 90 80 00 - - iншi
1905 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти: 100
1905 31 - - печиво солодке сухе:
  - - - повнiстю або частково покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао:
1905 31 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г
1905 31 19 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
1905 31 30 00 - - - - з вмiстом
  8 мас.% або бiльше молочних жирiв
  - - - - iншi:
1905 31 91 00 - - - - - печиво сухе з начинкою у виглядi сандвiчiв
1905 31 99 00 - - - - - iншi
1905 32 - - вафлi та вафельнi облатки:
1905 32 05 00 - - - з вмiстом води понад 10 мас.%
  - - - iншi:
  - - - - повнiстю або частково покритi шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао:
1905 32 11 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як
  85 г
1905 32 19 00 - - - - - iншi
  - - - - iншi:
1905 32 91 00 - - - - - пiдсоленi, з начинкою або без
  неї
1905 32 99 00 - - - - - iншi
2001 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти: 6000
2001 10 00 00 - огiрки, корнiшони
2001 90 - iншi:
2001 90 10 00 - - мангове чатнi
2001 90 20 00 - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв
2001 90 30 00 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40 00 - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом 5 мас.% або бiльше крохмалю
2001 90 50 00 - - гриби
2001 90 65 00 - - маслини або оливки
2001 90 70 00 - - перець солодкий стручковий
2001 90 92 00 - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи; пальмова серцевина
2001 90 97 00 - - iншi
2002 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти: 4000
2002 10 - томати цiлi або розрiзанi на частини:
2002 10 10 00 - - очищенi
2002 10 90 00 - - iншi
2002 90 - iншi:
  - - з вмiстом сухої речовини менш як 12 мас.%:
2002 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг
2002 90 19 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг
  - - з вмiстом сухої речовини 12 мас.% або бiльше, але не бiльш як 30 мас.%:
2002 90 31 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг
2002 90 39 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг
  - - з вмiстом сухої речовини понад
  30 мас.%:
2002 90 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг
2002 90 99 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг
2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006: 3000
2005 10 00 00 - овочi гомогенiзованi
2005 20 - картопля:
2005 20 10 00 - - у виглядi борошна, круп або пластiвцiв
  - - iнша:
2005 20 20 00 - - - нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання
2005 20 80 00 - - - iнша
2005 40 00 00 - горох (Рisum sativum)
  - квасоля (Vigna spp., Phasеolus spp.):
2005 51 00 00 - - квасоля лущена
2005 59 00 00 - - iнша
2005 60 00 00 - спаржа
2005 70 00 00 - маслини або оливки
2005 80 00 00 - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata)
  - iншi овочi та овочевi сумiшi:
2005 91 00 00 - - бамбуковi паростки
2005 99 - - iншi:
2005 99 10 00 - - - плоди роду Сapsicum, крiм солодких стручкових або пахучого перцiв
2005 99 20 00 - - - каперси
2005 99 30 00 - - - артишоки
2005 99 50 00 - - - овочевi сумiшi
2005 99 60 00 - - - капуста квашена
2005 99 80 00 - - - iншi
2007 Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодовi або горiховi пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин: 100
2007 10 - гомогенiзованi готовi продукти:
2007 10 10 00 - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%
  - - iншi:
2007 10 91 00 - - - з тропiчних плодiв
2007 10 99 00 - - - iншi
  - iншi:
2007 91 - - цитрусовi:
2007 91 10 00 - - - з вмiстом цукру понад 30 мас.%
2007 91 30 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%, але не бiльш як 30 мас.%
2007 91 90 00 - - - iншi
2007 99 - - iншi:
  - - - з вмiстом цукру понад 30 мас.%:
2007 99 10 00 - - - - пюре та пасти сливовi в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначенi для промислового оброблення
2007 99 20 00 - - - - пюре та пасти з каштанiв
  - - - - iншi:
2007 99 31 00 - - - - - з вишень i черешень
2007 99 33 00 - - - - - з полуниць i суниць
2007 99 35 00 - - - - - з малини
2007 99 39 00 - - - - - iншi
2007 99 50 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%,
  але не бiльш як 30 мас.%:
2007 99 50 10 - - - - пюре з бананiв, рамбутану, тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг
2007 99 50 90 - - - - iншi
  - - - iншi:
2007 99 93 00 - - - - з тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв
2007 99 97 - - - - iншi:
2007 99 97 10 - - - - - пюре з кiвi, кактуса, ацероли, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг
2007 99 97 90 - - - - - iншi
2008 Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi: 500
  - горiхи, арахiс, або землянi горiхи, та iнше насiння, змiшане або не змiшане мiж собою:
2008 11 - - арахiс:
2008 11 10 00 - - - арахiсове масло
  - - - iншi, у первинних упаковках, масою нетто:
2008 11 91 - - - - понад 1 кг:
2008 11 91 10 - - - - - обсмаженi
2008 11 91 90 - - - - - iншi
  - - - - не бiльш як
  1 кг:
2008 11 96 00 - - - - - обсмаженi
2008 11 98 00 - - - - - iншi
2008 19 - - iншi, включаючи сумiшi:
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
2008 19 12 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв
  - - - - iншi:
2008 19 13 00 - - - - - мигдаль i фiсташки, обсмаженi
2008 19 19 00 - - - - - iншi
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:
2008 19 92 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв
  - - - - iншi:
  - - - - - горiхи, обсмаженi:
2008 19 93 00 - - - - - - мигдаль i фiсташки
2008 19 95 00 - - - - - - iншi
2008 19 99 00 - - - - - iншi
2008 20 - ананаси:
  - - з доданням спирту:
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
2008 20 11 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас.%
2008 20 19 00 - - - - iншi
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:
2008 20 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас.%
2008 20 39 00 - - - - iншi
  - - без додання спирту:
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
2008 20 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас.%
2008 20 59 00 - - - - iншi
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як
  1 кг:
2008 20 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад
  19 мас.%
2008 20 79 00 - - - - iншi
2008 20 90 - - - без додання цукру:
2008 20 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто 4,5 кг або бiльше
2008 20 90 90 - - - - iншi
2008 30 - цитрусовi:
  - - з доданням спирту:
  - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:
2008 30 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 30 19 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
2008 30 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 30 39 00 - - - - iншi
  - - без додання спирту:
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
2008 30 51 00 - - - - дольки грейпфрута, включаючи помело
2008 30 55 00 - - - - мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових
2008 30 59 00 - - - - iншi
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як
  1 кг:
2008 30 71 00 - - - - дольки грейпфрута, включаючи помело
2008 30 75 00 - - - - мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових
2008 30 79 00 - - - - iншi
2008 30 90 - - - без додання цукру:
2008 30 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто 4,5 кг або бiльше
2008 30 90 90 - - - - iншi
2008 40 - грушi:
  - - з доданням спирту:
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
  - - - - з вмiстом цукру понад
  13 мас.%:
2008 40 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 40 19 00 - - - - - iншi
  - - - - iншi:
2008 40 21 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 40 29 00 - - - - - iншi
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:
2008 40 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад
  15 мас.%
2008 40 39 00 - - - - iншi
  - - без додання спирту:
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
2008 40 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад
  13 мас.%
2008 40 59 00 - - - - iншi
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як
  1 кг:
2008 40 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад
  15 мас.%
2008 40 79 00 - - - - iншi
2008 40 90 00 - - - без додання цукру
2008 50 - абрикоси:
  - - з доданням спирту:
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
  - - - - з вмiстом цукру понад
  13 мас.%:
2008 50 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 50 19 00 - - - - - iншi
  - - - - iншi:
2008 50 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 50 39 00 - - - - - iншi
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:
2008 50 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад
  15 мас.%
2008 50 59 00 - - - - iншi
  - - без додання спирту:
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
2008 50 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад
  13 мас.%
2008 50 69 00 - - - - iншi
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як
  1 кг:
2008 50 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад
  15 мас.%
2008 50 79 00 - - - - iншi
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:
2008 50 92 00 - - - - 5 кг або бiльше
2008 50 98 00 - - - - менш як 5 кг
2008 60 - вишнi та черешнi:
  - - з доданням спирту:
  - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:
2008 60 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 60 19 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
2008 60 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 60 39 00 - - - - iншi
  - - без додання спирту:
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто:
2008 60 50 00 - - - - понад 1 кг
2008 60 60 00 - - - - не бiльш як
  1 кг
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:
2008 60 70 00 - - - - 4,5 кг або бiльше
2008 60 90 00 - - - - менш як 4,5 кг
2008 70 - персики, включаючи нектарини:
  - - з доданням спирту:
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
  - - - - з вмiстом цукру понад
  13 мас.%:
2008 70 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 70 19 00 - - - - - iншi
  - - - - iншi:
2008 70 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 70 39 00 - - - - - iншi
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:
2008 70 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад
  15 мас.%
2008 70 59 00 - - - - iншi
  - - без додання спирту:
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
2008 70 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад
  13 мас.%
2008 70 69 00 - - - - iншi
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як
  1 кг:
2008 70 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад
  15 мас.%
2008 70 79 00 - - - - iншi
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:
2008 70 92 00 - - - - 5 кг або бiльше
2008 70 98 00 - - - - менш як 5 кг
2008 80 - суницi та полуницi:
  - - з доданням спирту:
  - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:
2008 80 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 80 19 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
2008 80 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 80 39 00 - - - - iншi
  - - без додання спирту:
2008 80 50 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг
2008 80 70 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як
  1 кг
2008 80 90 00 - - - без додання цукру
  - iншi, включаючи сумiшi, за винятком тих, якi включаються до пiдпозицiї 2008 19:
2008 91 00 00 - - серцевина пальми
2008 93 - - журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)
  :
  - - - з доданням спирту:
  - - - - з вмiстом цукру понад
  9 мас.%:
2008 93 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 93 19 00 - - - - - iншi
  - - - - iншi:
2008 93 21 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 93 29 00 - - - - - iншi
  - - - без додання спирту:
2008 93 91 00 - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг
2008 93 93 00 - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше 1 кг
2008 93 99 00 - - - - без додання цукру
2008 97 - - сумiшi:
  - - - з тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв, що мiстять 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв:
2008 97 03 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг
2008 97 05 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльше 1 кг
  - - - iншi:
  - - - - з доданням спирту:
  - - - - - з вмiстом цукру понад
  9 мас.%:
  - - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:
2008 97 12 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
2008 97 14 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi:
2008 97 16 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
2008 97 18 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - iншi:
  - - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:
2008 97 32 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
2008 97 34 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi:
2008 97 36 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
2008 97 38 00 - - - - - - - iншi
  - - - - без додання спирту:
  - - - - - з доданням цукру:
  - - - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
2008 97 51 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
2008 97 59 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi:
  - - - - - - - плодово-ягiднi сумiшi, у яких частка кожної iз складових не бiльш як 50 мас.% усiєї маси:
2008 97 72 00 - - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
2008 97 74 00 - - - - - - - - iншi
  - - - - - - - iншi:
2008 97 76 00 - - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
2008 97 78 00 - - - - - - - - iншi
  - - - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:
  - - - - - - 5 кг або бiльше:
2008 97 92 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв):
2008 97 92 10 - - - - - - - - пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв
2008 97 92 90 - - - - - - - - iншi
2008 97 93 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - 4,5 кг або бiльше, але менш як
  5 кг:
2008 97 94 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
2008 97 96 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - менш як
  4,5 кг:
2008 97 97 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
2008 97 98 00 - - - - - - - iншi
2008 99 - - iншi:
  - - - з доданням спирту:
  - - - - iмбир:
2008 99 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%
2008 99 19 00 - - - - - iншi
  - - - - виноград:
2008 99 21 00 - - - - - з вмiстом цукру понад
  13 мас.%
2008 99 23 00 - - - - - iншi
  - - - - iншi:
  - - - - - з вмiстом цукру понад
  9 мас.%:
  - - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:
2008 99 24 00 - - - - - - - тропiчнi плоди
2008 99 28 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi:
2008 99 31 00 - - - - - - - тропiчнi плоди
2008 99 34 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - iншi:
  - - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:
2008 99 36 00 - - - - - - - тропiчнi плоди
2008 99 37 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi:
2008 99 38 00 - - - - - - - тропiчнi плоди
2008 99 40 00 - - - - - - - iншi
  - - - без додання спирту:
  - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
2008 99 41 00 - - - - - iмбир
2008 99 43 00 - - - - - виноград
2008 99 45 00 - - - - - сливи та чорнослив
2008 99 48 - - - - - тропiчнi плоди:
2008 99 48 10 - - - - - - пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв
2008 99 48 90 - - - - - - iншi
2008 99 49 - - - - - iншi:
2008 99 49 10 - - - - - - пюре з бананiв, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв
2008 99 49 90 - - - - - - iншi
  - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як
  1 кг:
2008 99 51 00 - - - - - iмбир
2008 99 63 00 - - - - - тропiчнi плоди
2008 99 67 00 - - - - - iншi
  - - - - без додання цукру:
  - - - - - сливи та чорнослив, у первинних упаковках, масою нетто:
2008 99 72 00 - - - - - - 5 кг або бiльше
2008 99 78 00 - - - - - - менш як
  5 кг
2008 99 85 00 - - - - - кукурудза, крiм цукрової кукурудзи (Zea mays var. Saccharata)
2008 99 91 00 - - - - - ямс, батат, або солодка картопля i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом крохмалю 5 мас.% або бiльше
2008 99 99 - - - - - iншi:
2008 99 99 10 - - - - - - пюре з тропiчних плодiв, заморожене або консервоване
  асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв
2008 99 99 20 - - - - - - пюре з бананiв, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв
2008 99 99 90 - - - - - - iншi
2009 Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин: 3000000**
  - сiк апельсиновий:
2009 11 - - заморожений:
  - - - з числом Брiкса понад 67:
2009 11 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
2009 11 19 00 - - - - iнший
  - - - з числом Брiкса не бiльш як 67:
2009 11 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад
  30 мас.%
2009 11 99 - - - - iнший:
2009 11 99 10 - - - - - концентрований
2009 11 99 20 - - - - - натуральний (невiдновлений), без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад
  30 євро за 100 кг маси нетто
2009 11 99 90 - - - - - iнший
2009 12 00 - - незаморожений, з числом Брiкса не бiльш як 20:
2009 12 00 10 - - - натуральний (невiдновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад
  30 євро за 100 кг маси нетто
2009 12 00 90 - - - iнший
2009 19 - - iнший:
  - - - з числом Брiкса понад 67:
2009 19 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
2009 19 19 00 - - - - iнший
  - - - з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:
2009 19 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад
  30 мас.%
2009 19 98 - - - - iнший:
2009 19 98 10 - - - - - концентрований
2009 19 98 90 - - - - - iнший
  - сiк грейпфрутiв (включаючи сiк помело):
2009 21 00 - - з числом Брiкса не бiльш як 20:
2009 21 00 10 - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто
2009 21 00 90 - - - iнший
2009 29 - - iнший:
  - - - з числом Брiкса понад 67:
2009 29 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
2009 29 19 00 - - - - iнший
  - - - з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:
2009 29 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад
  30 мас.%
2009 29 99 - - - - iнший:
2009 29 99 10 - - - - - концентрований
2009 29 99 90 - - - - - iнший
  - соки iнших цитрусових:
2009 31 - - з числом Брiкса не бiльш як 20:
  - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:
2009 31 11 00 - - - - якi мiстять доданий цукор
2009 31 19 - - - - якi не мiстять доданого цукру:
2009 31 19 10 - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг
2009 31 19 90 - - - - - iншi
  - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:
  - - - - сiк лимонний:
2009 31 51 00 - - - - - який мiстить доданий цукор
2009 31 59 00 - - - - - який не мiстить доданого цукру
  - - - - соки з iнших цитрусових:
2009 31 91 00 - - - - - якi мiстять доданий цукор
2009 31 99 00 - - - - - якi не мiстять доданого цукру
2009 39 - - iншi:
  - - - з числом Брiкса понад 67:
2009 39 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
2009 39 19 00 - - - - iншi
  - - - з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:
  - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:
2009 39 31 00 - - - - - якi мiстять доданий цукор
2009 39 39 - - - - - якi не мiстять доданого цукру:
2009 39 39 10 - - - - - - концентрованi
2009 39 39 90 - - - - - - iншi
  - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:
  - - - - - сiк лимонний:
2009 39 51 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%
2009 39 55 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%
2009 39 59 00 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру
  - - - - - соки з iнших цитрусових:
2009 39 91 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%
2009 39 95 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%
2009 39 99 00 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру
  - сiк ананасовий:
2009 41 - - з числом Брiкса не бiльш як 20:
2009 41 92 00 - - - який мiстить доданий цукор
2009 41 99 - - - який не мiстить доданого цукру:
2009 41 99 10 - - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за
  100 кг маси нетто
2009 41 99 90 - - - - iнший
2009 49 - - iнший:
  - - - з числом Брiкса понад 67:
2009 49 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
2009 49 19 00 - - - - iнший
  - - - з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:
2009 49 30 00 - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор
  - - - - iнший:
2009 49 91 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%
2009 49 93 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%
2009 49 99 - - - - - який не мiстить доданого цукру:
2009 49 99 10 - - - - - - концентрований
2009 49 99 90 - - - - - - iнший
2009 50 - сiк томатний:
2009 50 10 00 - - який мiстить доданий цукор
2009 50 90 00 - - iнший
  - сiк виноградний (включаючи виноградне сусло):
2009 61 - - з числом Брiкса не бiльш як 30:
2009 61 10 00 - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто
2009 61 90 00 - - - вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто
2009 69 - - iнший:
  - - - з числом Брiкса понад 67:
2009 69 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто
2009 69 19 00 - - - - iнший
  - - - з числом Брiкса понад 30, але не бiльш як 67:
  - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто:
2009 69 51 00 - - - - - концентрований
2009 69 59 00 - - - - - iнший
  - - - - вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто:
  - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%:
2009 69 71 00 - - - - - - концентрований
2009 69 79 00 - - - - - - iнший
2009 69 90 00 - - - - - iнший
  - сiк яблучний:
2009 71 - - з числом Брiкса не бiльш як 20:
2009 71 20 00 - - - який мiстить доданий цукор
2009 71 99 00 - - - який не мiстить доданого цукру
2009 79 - - iнший:
  - - - з числом Брiкса понад 67:
2009 79 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто
2009 79 19 00 - - - - iнший
  - - - з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:
2009 79 30 00 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор
  - - - - iнший:
2009 79 91 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%
2009 79 98 00 - - - - - який не мiстить доданого цукру
  - сiк з будь-яких iнших плодiв або овочiв:
2009 81 - - з журавлини (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):
  - - - з числом Брiкса бiльш як 67:
2009 81 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
2009 81 19 00 - - - - iнший
  - - - з числом Брiкса не бiльш як 67:
2009 81 31 00 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор
  - - - - iнший:
2009 81 51 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%
2009 81 59 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%
  - - - - - який не мiстить доданого цукру:
2009 81 95 - - - - - - сiк з плодiв рослин виду Vaccinium macrocarpon:
2009 81 95 10 - - - - - - - концентрований
2009 81 95 90 - - - - - - - iнший
2009 81 99 00 - - - - - - iншi
2009 89 - - iнший:
  - - - з числом Брiкса бiльш як 67:
  - - - - сiк грушевий:
2009 89 11 00 - - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто
2009 89 19 00 - - - - - iнший
  - - - - iнший:
  - - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:
2009 89 34 - - - - - - сiк тропiчних плодiв:
2009 89 34 10 - - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту
2009 89 34 20 - - - - - - - сiк плодiв гуаяви та манго
2009 89 34 90 - - - - - - - iншi
2009 89 35 00 - - - - - - iнший
  - - - - - iнший:
2009 89 36 00 - - - - - - сiк тропiчних плодiв
2009 89 38 00 - - - - - - iнший
  - - - з числом Брiкса не бiльш як 67:
  - - - - сiк грушевий:
2009 89 50 00 - - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор
  - - - - - iнший:
2009 89 61 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%
2009 89 63 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%
2009 89 69 00 - - - - - - який не мiстить доданого цукру
  - - - - iнший:
  - - - - - вартiстю бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор:
2009 89 71 00 - - - - - - сiк з вишень або черешень
2009 89 73 00 - - - - - - соки з тропiчних плодiв
2009 89 79 00 - - - - - - iншi
  - - - - - iншi:
  - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%:
2009 89 85 - - - - - - - сiк тропiчних плодiв:
2009 89 85 10 - - - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту, та гуаяви
2009 89 85 90 - - - - - - - - iншi
2009 89 86 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%:
2009 89 88 00 - - - - - - - сiк тропiчних плодiв
2009 89 89 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - який не мiстить доданого цукру:
2009 89 96 00 - - - - - - - сiк з вишень або черешень
2009 89 97 - - - - - - - сiк тропiчних плодiв:
2009 89 97 10 - - - - - - - - концентрований
2009 89 97 20 - - - - - - - - натуральний (невiдновлений) заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто
2009 89 97 90 - - - - - - - - iншi
2009 89 99 - - - - - - - iншi:
2009 89 99 10 - - - - - - - - концентрованi
2009 89 99 20 - - - - - - - - сiк банановий, натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за
  100 кг маси нетто
2009 89 99 90 - - - - - - - - iншi
2009 90 - сумiшi сокiв:
  - - з числом Брiкса понад 67:
  - - - сумiшi яблучного та грушевого сокiв:
2009 90 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто
2009 90 19 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
2009 90 21 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто
2009 90 29 00 - - - - iншi
  - - з числом Брiкса не бiльш як 67:
  - - - сумiшi яблучного та грушевого сокiв:
2009 90 31 00 - - - - вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмiстом доданого цукру понад
  30 мас.%
2009 90 39 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
  - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:
  - - - - - сумiшi сокiв з цитрусових i ананасового:
2009 90 41 00 - - - - - - якi мiстять доданий цукор
2009 90 49 - - - - - - iншi:
2009 90 49 10 - - - - - - - концентрованi
2009 90 49 20 - - - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг
2009 90 49 90 - - - - - - - iншi
  - - - - - iншi:
2009 90 51 00 - - - - - - якi мiстять доданий цукор
2009 90 59 - - - - - - iншi:
2009 90 59 10 - - - - - - - концентрованi
2009 90 59 20 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг
2009 90 59 30 - - - - - - - сумiшi сокiв з цитрусових, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг
2009 90 59 90 - - - - - - - iншi
  - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:
  - - - - - сумiшi сокiв з цитрусових i ананасового:
2009 90 71 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%
2009 90 73 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%
2009 90 79 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру:
2009 90 79 10 - - - - - - - концентрованi
2009 90 79 90 - - - - - - - iншi
  - - - - - iншi:
  - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%:
2009 90 92 00 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв
2009 90 94 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%:
2009 90 95 00 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв
2009 90 96 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - якi не мiстять доданого цукру:
2009 90 97 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв:
2009 90 97 10 - - - - - - - - концентрованi
2009 90 97 90 - - - - - - - - iншi
2009 90 98 - - - - - - - iншi:
2009 90 98 10 - - - - - - - - концентрованi
2009 90 98 90 - - - - - - - - iншi
2103 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця: 3000
2103 10 00 00 - соус соєвий
2103 20 00 00 - кетчуп та iншi томатнi соуси
2103 30 - порошок гiрчицi та готова гiрчиця:
2103 30 10 00 - - порошок гiрчицi
2103 30 90 00 - - готова гiрчиця
2103 90 - iншi:
2103 90 10 00 - - мангове чатнi, рiдке
2103 90 30 00 - - настоянки гiркi ароматичнi з вмiстом 44,2 - 49,2 об. % спирту та 1,5 - 6 мас.% тирличу (генцiану), прянощiв i рiзних iнгредiєнтiв з вмiстом 4 - 10 % цукру, у посудинах мiсткiстю не бiльш як 0,5 л
2103 90 90 00 - - iншi
2204 Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009: 40000000**
2204 10 - вина iгристi:
  - - з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):
2204 10 11 00 - - - Сhampagne (шампанське)
2204 10 13 00 - - - Cava (кава)
2204 10 15 00 - - - Prosecco (просекко)
2204 10 91 00 - - - Asti spumante (астi спуманте)
2204 10 93 00 - - - iншi
2204 10 94 00 - - з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI)
2204 10 96 00 - - iншi сортовi вина
2204 10 98 00 - - iншi
  - iншi вина; виноградне сусло, бродiння якого зупинене шляхом додання спирту:
2204 21 - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:
  - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бар при температурi 20 °C, який зумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю:
2204 21 06 00 - - - - з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO)
2204 21 07 00 - - - - з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI)
2204 21 08 00 - - - - iншi сортовi вина
2204 21 09 00 - - - - iншi
  - - - iншi:
  - - - - виробленi в Європейському Союзi:
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 15 об.%:
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):
  - - - - - - - бiлi:
2204 21 11 00 - - - - - - - - ельзаське (Alsace)
2204 21 12 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux)
2204 21 13 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne)
2204 21 17 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)
2204 21 18 00 - - - - - - - - мозель (Mosel)
2204 21 19 00 - - - - - - - - пфальц (Pfalz)
2204 21 22 00 - - - - - - - - рейнхесен (Rheinhessen)
2204 21 23 00 - - - - - - - - токайське (Tokaj)
2204 21 24 00 - - - - - - - - лацiо (Lazio)
2204 21 26 00 - - - - - - - - тосканське (Toscana)
2204 21 27 00 - - - - - - - - трентiно (Trentino), альто адiдже (Alto Adige) i фрiулi (Friuli)
2204 21 28 00 - - - - - - - - венето (Veneto)
2204 21 31 00 - - - - - - - - сицилiя (Sicilia)
2204 21 32 00 - - - - - - - - виньо верде (Vinho Verde)
2204 21 34 00 - - - - - - - - пенедеc (Penedes)
2204 21 36 00 - - - - - - - - рiоха (Rioja)
2204 21 37 00 - - - - - - - - валенсiя (Valencia)
2204 21 38 00 - - - - - - - - iншi
  - - - - - - - iншi:
2204 21 42 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux)
2204 21 43 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne)
2204 21 44 00 - - - - - - - - божоле (Beaujolais)
2204 21 46 00 - - - - - - - - валле дю рон (Vallеe du Rhоne)
2204 21 47 00 - - - - - - - - лангедок-руссiльйон (Languedoc-Roussillon)
2204 21 48 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)
2204 21 61 00 - - - - - - - - сицилiя (Sicilia)
2204 21 62 00 - - - - - - - - п'ємонт (Piemonte)
2204 21 66 00 - - - - - - - - тосканське (Toscana)
2204 21 67 00 - - - - - - - - трентiно (Trentino) i альто адiдже (Alto Adige)
2204 21 68 00 - - - - - - - - венето (Veneto)
2204 21 69 00 - - - - - - - - дао (Dаo), берада (Bairrada) i дуро (Douro)
2204 21 71 00 - - - - - - - - навара (Navarra)
2204 21 74 00 - - - - - - - - пенедес (Penedеs)
2204 21 76 00 - - - - - - - - рiоха (Rioja)
2204 21 77 00 - - - - - - - - вальдепеньяс (Valdepenas)
2204 21 78 00 - - - - - - - - iншi
  - - - - - - вина з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 21 79 00 - - - - - - - бiлi
2204 21 80 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi сортовi вина:
2204 21 81 00 - - - - - - - бiлi
2204 21 82 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi:
2204 21 83 00 - - - - - - - бiлi
2204 21 84 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 15 об.%:
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 21 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Setubal Moscatel)
2204 21 86 00 - - - - - - - херес (Sherry)
2204 21 87 00 - - - - - - - марсала (Marsala)
2204 21 88 00 - - - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos)
2204 21 89 00 - - - - - - - портвейн (Port)
2204 21 90 00 - - - - - - - iншi
2204 21 91 00 - - - - - - iншi
  - - - - iншi:
  - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 21 93 00 - - - - - - бiлi
2204 21 94 00 - - - - - - iншi
  - - - - - iншi сортовi вина:
2204 21 95 00 - - - - - - бiлi
2204 21 96 00 - - - - - - iншi
  - - - - - iншi:
2204 21 97 00 - - - - - - бiлi
2204 21 98 00 - - - - - - iншi
2204 22 - - у посудинах ємнiстю бiльше
  2 л, але не бiльше 10 л:
2204 22 10 00 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як
  3 бари при температурi 20 °C, який зумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю
  - - - iншi:
  - - - - виробленi в Європейському Союзi:
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 15 об.%:
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):
2204 22 22 00 - - - - - - - бордо (Bordeaux)
2204 22 23 00 - - - - - - - бургундське (Bourgogne)
2204 22 24 00 - - - - - - - божоле (Beaujolais)
2204 22 26 00 - - - - - - - валле дю рон (Vallee du Rhone)
2204 22 27 00 - - - - - - - лангедок-руссiльйон (Languedoc-Roussillon)
2204 22 28 00 - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)
2204 22 32 00 - - - - - - - п'ємонт (Piemont)
2204 22 33 00 - - - - - - - токайське (Tokaj)
  - - - - - - - iншi:
2204 22 38 00 - - - - - - - - бiлi
2204 22 78 00 - - - - - - - - iншi
  - - - - - - вина з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 22 79 00 - - - - - - - бiлi
2204 22 80 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi сортовi вина:
2204 22 81 00 - - - - - - - бiлi
2204 22 82 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi:
2204 22 83 00 - - - - - - - бiлi
2204 22 84 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 15 об.%:
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 22 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Setubal muscatel)
2204 22 86 00 - - - - - - - херес (Sherry)
2204 22 88 00 - - - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos)
2204 22 90 00 - - - - - - - iншi
2204 22 91 00 - - - - - - iншi
  - - - - iншi:
  - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 22 93 00 - - - - - - бiлi
2204 22 94 00 - - - - - - iншi
  - - - - - iншi сортовi вина:
2204 22 95 00 - - - - - - бiлi
2204 22 96 00 - - - - - - iншi
  - - - - - iншi:
2204 22 97 00 - - - - - - бiлi
2204 22 98 00 - - - - - - iншi
2204 29 - - iншi:
2204 29 10 00 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як
  3 бари при температурi 20 °C, який зумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю
  - - - iншi:
  - - - - виробленi в Європейському Союзi:
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 15 об.%:
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):
2204 29 22 00 - - - - - - - бордо (Bordeaux)
2204 29 23 00 - - - - - - - бургундське (Bourgogne)
2204 29 24 00 - - - - - - - божоле (Beaujolais)
2204 29 26 00 - - - - - - - валле дю рон (Vallee du Rhone)
2204 29 27 00 - - - - - - - лангедок-руссiльйон (Languedoc-Roussillon)
2204 29 28 00 - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)
2204 29 32 00 - - - - - - - п'ємонт (Piemont)
  - - - - - - - iншi:
2204 29 38 00 - - - - - - - - бiлi
2204 29 78 00 - - - - - - - - iншi
  - - - - - - з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 29 79 00 - - - - - - - бiлi
2204 29 80 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi сортовi вина:
2204 29 81 00 - - - - - - - бiлi
2204 29 82 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi:
2204 29 83 00 - - - - - - - бiлi
2204 29 84 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 15 об.%:
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 29 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Setubal Muscatel)
2204 29 86 00 - - - - - - - херес (Sherry)
2204 29 88 00 - - - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos)
2204 29 90 00 - - - - - - - iншi
2204 29 91 00 - - - - - - iншi
  - - - - iншi:
  - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 29 93 00 - - - - - - бiлi
2204 29 94 00 - - - - - - iншi
  - - - - - iншi сортовi вина:
2204 29 95 00 - - - - - - бiлi
2204 29 96 00 - - - - - - iншi
  - - - - - iншi:
2204 29 97 00 - - - - - - бiлi
2204 29 98 00 - - - - - - iншi
2204 30 - iнше виноградне сусло:
2204 30 10 00 - - в процесi бродiння або бродiння якого зупинено iншим шляхом, нiж додання спирту
  - - iнше:
  - - - густиною
  1,33 г/см3 або менше при температурi 20 °C i з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 1 об.%:
2204 30 92 00 - - - - концентроване
2204 30 94 00 - - - - iнше
  - - - iншi:
2204 30 96 00 - - - - концентроване
2204 30 98 00 - - - - iнше
2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт: 100000**
2208 20 - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вижимки винограду:
  - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:
2208 20 12 00 - - - коньяк (Cognac)
2208 20 14 00 - - - арманьяк (Armagnac)
2208 20 26 00 - - - грапа (Grappa)
2208 20 27 00 - - - брендi де Херес (Brandy de Jerez)
2208 20 29 00 - - - iншi
  - - у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л:
2208 20 40 00 - - - дистиляти необробленi
  - - - iншi:
2208 20 62 00 - - - - коньяк (Cognac)
2208 20 64 00 - - - - арманьяк (Armagnac)
2208 20 86 00 - - - - грапа (Grappa)
2208 20 87 00 - - - - брендi де Херес (Brandy de Jerez)
2208 20 89 00 - - - - iншi
2208 90 - iншi: 100000**
  - - арак, у посудинах мiсткiстю:
2208 90 11 00 - - - 2 л або менше
2208 90 19 00 - - - бiльш як 2 л
  - - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки iз слив, груш або вишень (крiм настойок), у посудинах мiсткiстю:
2208 90 33 00 - - - 2 л або менше
2208 90 38 00 - - - бiльш як 2 л
  - - iншi спиртовi дистиляти та iншi спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, та iншi напої, що мiстять спирт, у посудинах мiсткiстю:
  - - - 2 л або менше:
2208 90 41 00 - - - - узо (ouzo)
  - - - - iншi:
  - - - - - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки (крiм настойок):
  - - - - - - перегнанi з плодiв:
2208 90 45 00 - - - - - - - кальвадос
2208 90 48 00 - - - - - - - iншi
  - - - - - - iншi:
2208 90 54 00 - - - - - - - текiла (tequila)
2208 90 56 - - - - - - - iншi:
2208 90 56 10 - - - - - - - - мескаль (mezcal)
2208 90 56 90 - - - - - - - - iншi
2208 90 69 00 - - - - - iншi напої, що мiстять спирт
  - - - бiльш як 2 л:
  - - - - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки (крiм настойок):
2208 90 71 00 - - - - - перегнанi з плодiв
2208 90 75 00 - - - - - текiла (tequila)
2208 90 77 00 - - - - - iншi
2208 90 78 00 - - - - iншi напої, що мiстять спирт
  - - спирт етиловий неденатурований, з фактичною концентрацiєю спирту менш як
  80 об.%, у посудинах мiсткiстю:
2208 90 91 - - - 2 л або менше:
2208 90 91 10 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi
2208 90 91 90 - - - - iнший
2208 90 99 - - - бiльш як 2 л:
2208 90 99 10 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi
2208 90 99 90 - - - - iнший
2209 00 Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти: 100000**
  - оцет винний, у посудинах мiсткiстю:
2209 00 11 00 - - 2 л або менше
2209 00 19 00 - - бiльш як 2 л
  - iншi, у посудинах мiсткiстю:
2209 00 91 00 - - 2 л або менше
2209 00 99 00 - - бiльш як 2 л
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи: 10000
2401 10 - тютюн з невiддiленою середньою жилкою:
2401 10 35 00 - - свiтлий тiньового сушiння
2401 10 60 00 - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння
2401 10 70 00 - - тютюн темний тiньового сушiння
2401 10 85 00 - - тютюн теплового сушiння
2401 10 95 00 - - iнший

     Примiтки:

     * згiдно з Угодою про торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 року
     ** Лiтрiв
     ***Перелiк товарiв, iмпорт яких з Республiки Пiвнiчна Македонiя пiдлягає лiцензуванню в рамках тарифної квоти (у графi 44 МД зазначається код документа - 0911 (лiцензiя на iмпорт товарiв (Import licence))

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.