ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.07.2020 N 08-4/16-01-02/7/7302

 

Митницям Держмитслужби


Про Митний тариф України

     Для керiвництва в роботi надсилаємо Закон України вiд 04 червня 2020 року N 674-IX "Про Митний тариф України", яким передбачено застосування Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв версiї 2017 року (додається).

     Зазначений Закон офiцiйно опублiковано у газетi "Голос України" N 109 вiд 02.07.2020.

     Вiдповiдно до статтi 94 Конституцiї України та частини першої статтi 2 Митного кодексу України закони України з питань митної справи, нормативно-правовi акти з питань митної справи, виданi Кабiнетом Мiнiстрiв України та центральним органом виконавчої влади, набирають чинностi через 45 днiв з дня їх офiцiйного опублiкування, якщо iнше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не ранiше дня їх офiцiйного опублiкування.

     Враховуючи вищевикладене, Закон України "Про Митний тариф" набирає чинностi з 00 годин 03 липня 2020 року.

     Для врахування в роботi та спрощення процесу митного оформлення надсилаємо:

     iнформацiю щодо вiдповiдностi кодiв УКТЗЕД товарiв, визначених окремими законами України та актами законодавства України з питань митно-тарифного регулювання, кодам УКТЗЕД Митного тарифу, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", згiдно з Перехiдними таблицями вiд УКТЗЕД 2012 до УКТЗЕД 2017, затвердженими наказом Держмитслужби вiд 01.07.2020 N 234.

     Тарифнi графiки України (преференцiйнi ставки мита), затвердженi мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, укладеними Україною з країнами ЄС, ЄАВТ та Канадою, з кодами УКТЗЕД версiї 2017 року розмiщено в програмно-iнформацiйному комплексi єдиної автоматизованої системи митного оформлення.

     Додатки: в електронному виглядi.

Заступник Голови Андрiй ПАВЛОВСЬКИЙ

 

Додатки

Графiк скасування увiзного мита України для товарiв походженням з ЄС вiдповiдно до зобов'язань в рамках ПВЗВТ Україна - ЄС

(частина 1 [01-28], частина 2 [29-71], частина 3 [72-97])

Тарифнi поступки України у межах Угоди мiж Україною та державами ЄАВТ

(частина 1 [01-51], частина 2 [52-97])

Графiк скасування (зниження) ставок ввiзного мита на товари, походженням з Канади, наведений у Додатку 2-B ("Скасування тарифiв") до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою

(частина 1 [01-51], частина 2 [52-97])

 

Вилучення з режиму вiльної торгiвлi з урахуванням версiї ГС 2017:

I. Країни СНД

Код УКТЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТЗЕД
(ГС 2017)
Назва товару Мiжнародна угода або нормативно-правовий акт
Азербайджанська Республiка
Iмпорт Не встановлено Угода мiж Урядом України та Урядом Азербайджанської Республiки про вiльну торгiвлю вiд 28.07.1995
Експорт Наведено у додатку 1 Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Республiка Бiлорусь
Iмпорт
2106 90 20 00 2106 90 20 00 Цукровi сиропи Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.10.2001 N 1304 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Бiлорусь" (з урахуванням Протоколу мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про поетапну вiдмiну вилучень з режиму вiльної торгiвлi вiд 21.05.2004, ратифiкованим Законом України вiд 02.11.2005 N 3042-IV)
2106 90 59 00 2106 90 59 00
ex 2106 90 98 90 ex 2106 90 98 90
1701 99 10 00 1701 99 10 00 Цукор бiлий Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
Експорт
1206 00 99 00 1206 00 99 00 Насiння соняшника, дробленi або недробленi Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
    Наведено у додатку 1 Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Республiка Вiрменiя
Iмпорт Не встановлено Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Вiрменiя про вiльну торгiвлю вiд 07.10.1994
Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
Експорт
1206 00 99 00 1206 00 99 00 Насiння соняшника, дробленi або недробленi Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
    Наведено у додатку 1 Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Республiка Казахстан
Iмпорт
    Не встановлено Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Казахстан про вiльну торгiвлю вiд 17.09.1994
1701 99 10 00 1701 99 10 00 Цукор бiлий Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
Експорт
1206 00 99 00 1206 00 99 00 Насiння соняшника, дробленi або недробленi Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
    Наведено у додатку 1 Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Закон України вiд 07.05.1996 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину"
Киргизька Республiка
Iмпорт Не встановлено Угода мiж Урядом України та Урядом Киргизької Республiки про вiльну торгiвлю вiд 26.05.1995
Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
Експорт Наведено у додатку 1 Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Республiка Молдова
Iмпорт
1701 1701 Цукор з цукрової тростини або цукрового буряку i хiмiчно чиста сахароза, в твердому станi Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
1702 1702 Лактоза i сироп лактози: iншi (окрiм патоки крохмальної Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
1701 1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Угода про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова вiд 13.11.2003
Протокол мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова про вилучення з режиму вiльної торгiвлi до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова вiд 13.11.2003
1702 1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи цукровi без додавання смакоароматичних добавок або барвникових речовин; штучний мед, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока, за винятком товарної позицiї 1702 30 99 00 - iншi; Угода про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова вiд 13.11.2003
Протокол мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова про вилучення з режиму вiльної торгiвлi до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова вiд 13.11.2003
1701 1701 Цукор Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2002 N 344 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
1702 19 00 00 1702 19 00 00 Цукровi сиропи Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2002 N 344 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
1702 30 90 00* 1702 30 90 00* Цукровi сиропи (крiм патоки крохмальної) Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2002 N 344 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
1702 40 90 00 1702 40 90 00 Цукровi сиропи Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2002 N 344 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
1702 60 95 00 1702 60 95 00 Цукровi сиропи Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2002 N 344 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
1702 90 71 00 1702 90 71 00 Цукровi сиропи Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2002 N 344 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
1702 90 79 00 1702 90 79 00 Цукровi сиропи Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2002 N 344 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
1702 90 95 00* 1702 90 95 00* Цукровi сиропи Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2002 N 344 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
Експорт
1206 00 99 00 1206 00 99 00 Насiння соняшника, дробленi або недробленi Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
    Наведено у додатку 1 Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Закон України вiд 07.05.1996 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" (крiм живої худоби)
Закон України вiд 24.10.2002 N 216-IV "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв"
4101 4101   Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.12.2005 N 1235 "Про тимчасове вилучення шкiряної сировини з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
4102 4102   Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.12.2005 N 1235 "Про тимчасове вилучення шкiряної сировини з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
4103 30 00 00* 4103 30 00 00*   Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.12.2005 N 1235 "Про тимчасове вилучення шкiряної сировини з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
4103 90 90 00* 4103 90 00 00*   Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.12.2005 N 1235 "Про тимчасове вилучення шкiряної сировини з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"
7204 7204   Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.06.2006 N 786 "Про тимчасове вилучення з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова товарiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 7204"
Туркменiстан
Iмпорт Не встановлено Угода мiж Урядом України та Урядом Туркменистану про вiльну торгiвлю вiд 05.11.1994
Експорт Наведено у додатку 1 Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Республiка Узбекистан
Iмпорт
  Не встановлено Угода мiж Урядом України й Урядом Республiки Узбекистан про вiльну торгiвлю вiд 29.12.1994
  Не встановлено Протокол про застосування Договору про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011 року мiж його Сторонами та Республiкою Узбекистан вiд 31.05.2013
Експорт
1206 00 99 00 1206 00 99 00 Насiння соняшника, подрiбнене або неподрiбнене Протокол про застосування Договору про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011 року мiж його Сторонами та Республiкою Узбекистан вiд 31.05.2013
  Наведено у додатку 1 Протокол про застосування Договору про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011 року мiж його Сторонами та Республiкою Узбекистан вiд 31.05.2013
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Республiка Таджикистан
Iмпорт Не встановлено Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Таджикистан про вiльну торгiвлю вiд 06.07.2001
  Не встановлено Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
Експорт Наведено у додатку 2 Додаток 2 до Протоколу мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Таджикистан про вилучення окремих товарiв з режиму вiльної торгiвлi до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Таджикистан про вiльну торгiвлю вiд 06.07.2001, який було вчинено 28.06.2012 в м. Києвi, встановлено перелiк товарiв, якi вилучаються з режиму вiльної торгiвлi
1206 00 99 00 1206 00 99 00 Насiння соняшника, дробленi або недробленi Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
  Наведено у додатку 1 Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"

* постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2002 N 344 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова"

Код УКТ ЗЕД
(ГС 1996)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2002)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2007)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2017)
1702 30 59 00 1702 30 59 00 1702 30 59 00 1702 30 90 00 1702 30 90 00
1702 30 99 00 1702 30 99 00 1702 30 99 00
1702 90 99 90 ex 1702 90 99 00 ex 1702 90 99 00 1702 90 95 00 1702 90 95 00
4103 90 00 00 ex 4103 30 00 00
ex 4103 90 00 00
4103 30 00 00
4103 90 90 00
4103 30 00 00
4103 90 00 00
4103 30 00 00
4103 90 00 00

II. Республiка Грузiя

Код УКТЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТЗЕД
(ГС 2017)
Назва товару Мiжнародна угода або нормативно-правовий акт
Iмпорт
1701 1701 Цукор Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"
1702 19 00 00 1702 19 00 00 Цукровi сиропи Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"
1702 30 90 00** 1702 30 90 00** Цукровi сиропи (крiм патоки крохмальної) Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"
1702 40 90 00 1702 40 90 00 Цукровi сиропи Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"
1702 60 95 00 1702 60 95 00 Цукровi сиропи Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"
1702 90 71 00 1702 90 71 00 Цукровi сиропи Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"
1702 90 79 00 1702 90 79 00 Цукровi сиропи Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"
ex 1702 90 95 00** ex 1702 90 95 00** Цукровi сиропи Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"
2106 90 20 00 2106 90 20 00 Цукровi сиропи Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"
2106 90 59 00 2106 90 59 00 Цукровi сиропи Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"
ex 2106 90 98 90 ex 2106 90 98 90 Цукровi сиропи Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"
  Не встановлено Угода про створення зони вiльної торгiвлi мiж державами - учасницями ГУУАМ вiд 20.07.2002
Експорт Наведено у додатку 1 Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09.01.1995
Угода про створення зони вiльної торгiвлi мiж державами - учасницями ГУУАМ вiд 20.07.2002
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"

** постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю"

Код УКТ ЗЕД
(ГС 1996)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2002)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2007)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2017)
1702 30 59 00 1702 30 59 00 1702 30 59 00 1702 30 90 00 1702 30 90 00
1702 30 99 00 1702 30 99 00 1702 30 99 00
1702 90 99 90 ex 1702 90 99 00 ex 1702 90 99 00 1702 90 95 00 1702 90 95 00

III. Республiка Македонiя

Код УКТЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТЗЕД
(ГС 2017)
Назва товару Мiжнародна угода або нормативно-правовий акт
Iмпорт
    Наведено у додатку 3, 4 Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною i Республiкою Македонiя вiд 18.01.2001
Експорт   Наведено у додатку 1 Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною i Республiкою Македонiя вiд 18.01.2001
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Закон України вiд 10.09.1999 N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур"
Закон України вiд 07.05.1996 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" (крiм шкiряної сировини, класифiкованої за кодами згiдно з УКТЗЕД 4101, 4102, 4103 30 00 00, 4103 90 00 00)
4101 4101 Шкiряна сировина Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.06.2007 N 876 "Про тимчасове вилучення шкiряної сировини з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Македонiя"

IV. Республiка Чорногорiя

Код УКТЗЕД
(ГС 2007)
Код УКТЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТЗЕД
(ГС 2017)
Назва товару Мiжнародна угода або нормативно-правовий акт
Iмпорт
0203 0203 0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена Угода про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї вiд 18.11.2011 (Додаток I до Угоди)
0206 41 00 00 0206 41 00 00 0206 41 00 00 Печiнка свиней, морожена Угода про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї вiд 18.11.2011 (Додаток I до Угоди)
0206 49 20 00 ex 0206 49 00 00 ex 0206 49 00 00 Iншi їстiвнi субпродукти свиней, мороженi Угода про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї вiд 18.11.2011 (Додаток I до Угоди)
0207 14 0207 14 0207 14 Частини тушок i їстiвнi субпродукти курей, мороженi Угода про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї вiд 18.11.2011 (Додаток I до Угоди)
0209 00 11 00 0209 10 11 00 0209 10 11 00 Сало свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi Угода про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї вiд 18.11.2011 (Додаток I до Угоди)
1701 1701 1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi. Угода про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї вiд 18.11.2011 (Додаток I до Угоди)
Експорт   Наведено у додатку 1 Угода про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї вiд 18.11.2011
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Закон України вiд 10.09.1999 N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур"
Закон України вiд 07.05.1996 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину"

V. Країни - члени Європейської Асоцiацiї Вiльної Торгiвлi (держави ЄАВТ).

Код УКТЗЕД
(ГС 2007)
Код УКТЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТЗЕД
(ГС 2017)
Назва товару Мiжнародна угода або нормативно-правовий акт
Iмпорт   Не встановлено Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ вiд 24.06.2010
Угода про сiльське господарство мiж Україною та Королiвством Норвегiя вiд 24.06.2010
Угода про сiльське господарство мiж Україною та Iсландiєю вiд 24.06.2010
Угода про сiльське господарство мiж Україною та Швейцарською Конфедерацiєю вiд 24.06.2010
Експорт   Наведено у додатку 1 Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ вiд 24.06.2010
Угода про сiльське господарство мiж Україною та Королiвством Норвегiя вiд 24.06.2010
Угода про сiльське господарство мiж Україною та Iсландiєю вiд 24.06.2010
Угода про сiльське господарство мiж Україною та Швейцарською Конфедерацiєю вiд 24.06.2010
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Закон України вiд 10.09.1999 N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур"
Закон України вiд 07.05.1996 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" (крiм шкiряної сировини (шкур) з кiз та козенят, класифiкованої за кодом згiдно з УКТЗЕД 4103 90 90 00)
Закон України вiд 24.10.2002 N 216-IV "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв"

VI. Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони

Код УКТЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТЗЕД
(ГС 2017)
Назва товару Мiжнародна угода або нормативно-правовий акт
Iмпорт Не встановлено Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони вiд 27.06.2014
Експорт Наведено у додатку 5 Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони вiд 27.06.2014, Додаток I-С

VII. Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою

Код УКТЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТЗЕД
(ГС 2017)
Назва товару Мiжнародна угода або нормативно-правовий акт
Iмпорт
1701 12 10 00 1701 12 10 00 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11.07.2016, перехiдна категорiя "Е" у Графiку України щодо скасування або зниження мита
1701 12 90 00 1701 12 90 00 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11.07.2016, перехiдна категорiя "Е" у Графiку України щодо скасування або зниження мита
1701 13 10 00 1701 13 10 00 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11.07.2016, перехiдна категорiя "Е" у Графiку України щодо скасування або зниження мита
1701 13 90 00 1701 13 90 00 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11.07.2016, перехiдна категорiя "Е" у Графiку України щодо скасування або зниження мита
1701 14 10 00 1701 14 10 00 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11.07.2016, перехiдна категорiя "Е" у Графiку України щодо скасування або зниження мита
1701 14 90 00 1701 14 90 00 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11.07.2016, перехiдна категорiя "Е" у Графiку України щодо скасування або зниження мита
1701 91 00 00 1701 91 00 00 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11.07.2016, перехiдна категорiя "Е" у Графiку України щодо скасування або зниження мита
1701 99 10 00 1701 99 10 00 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11.07.2016, перехiдна категорiя "Е" у Графiку України щодо скасування або зниження мита
1701 99 90 00 1701 99 90 00 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11.07.2016, перехiдна категорiя "Е" у Графiку України щодо скасування або зниження мита
1702 11 00 00 1702 11 00 00 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11.07.2016, перехiдна категорiя "Е" у Графiку України щодо скасування або зниження мита
Експорт Наведено у додатку 1 Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою вiд 11.07.2016
Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
Закон України вiд 10.09.1999 N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур"
Закон України вiд 07.05.1996 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину"
Закон України вiд 24.10.2002 N 216-IV "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв"
Закон України вiд 03.06.2008 N 309-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"

Додаток 1

Перелiк товарiв, якi обкладаються вивiзним (експортним) митом вiдповiдно до законодавства України

Код згiдно з УКТЗЕД
(ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(ГС 2012 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(ГС 2017 року)
Назва товару Ставки вивiзного (експортного) мита, у вiдсотках до митної вартостi товару
2019 рiк 2020 рiк
1. Закон України вiд 07.05.1996 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину"
      Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин:    
0102 90 05 00 0102 29 10 00 0102 29 10 00 свiйськi види масою не бiльш як 80 кг 10 10
0102 90 21 00 0102 29 21 00 0102 29 21 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою 10 10
0102 90 29 00 0102 29 29 00 0102 29 29 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг не для забою 10 10
0102 90 41 00 0102 29 41 00 0102 29 41 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою 10 10
0102 90 49 00 0102 29 49 00 0102 29 49 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг не для забою 10 10
0102 90 51 00 0102 29 51 00 0102 29 51 00 нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою 10 10
0102 90 59 00 0102 29 59 00 0102 29 59 00 нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою 10 10
0102 90 61 00 0102 29 61 00 0102 29 61 00 корови масою понад 300 кг для забою 10 10
0102 90 69 00 0102 29 69 00 0102 29 69 00 корови масою понад 300 кг не для забою 10 10
0102 90 71 00 0102 29 91 00 0102 29 91 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг для забою 10 10
0102 90 79 00 0102 29 99 00 0102 29 99 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг не для забою 10 10
0102 90 90 00 0102 39 90 00 0102 39 90 00 несвiйськi види великої рогатої худоби живої 10 10
ex 0102 90 99 00 ex 0102 29 05 00
ex 0102 90 99 00
      Вiвцi живi:    
0104 10 10 00 0104 10 10 00 0104 10 10 00 вiвцi чистопороднi (чистокровнi) 10 10
      племiннi тварини:    
0104 10 30 00 0104 10 30 00 0104 10 30 00 ягнята (вiком до одного року) 10 10
0104 10 80 00 0104 10 80 00 0104 10 80 00 iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) 10 10
4101 4101 4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 20 20
4102 4102 4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 (с) до цiєї групи 20 20
4103 30 00 00
4103 90 90 00
4103 30 00 00
4103 90 00 00
4103 30 00 00
4103 90 00 00
Шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 (b) або 1 (c) до цiєї групи, крiм кiз або козенят, рептилiй 20 20
2. Закон України вiд 10.09.1999 N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур"
1204 00 1204 00 1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене 10 10
1206 00 1206 00 1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене 10 10
ex 1207 99 97 00 ex 1207 99 96 00 ex 1207 99 96 00 Насiння рижiю 10 10
3. Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням" (iз змiнами та доповненнями)
7202 99 80 00 7202 99 80 00 7202 99 80 00 ферохромнiкель та iншi феросплави 15 15
7204 21 7204 21 7204 21 вiдходи та брухт легованої сталi, корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 15 15
7204 29 00 00 7204 29 00 00 7204 29 00 00 вiдходи та брухт легованої сталi iншi 15 15
7204 50 00 00 7204 50 00 00 7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi 15 15
7218 10 00 00 7218 10 00 00 7218 10 00 00 сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах 15 15
7401 00 00 00 7401 00 00 00 7401 00 00 00 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) 15 15
7402 00 00 00 7402 00 00 00 7402 00 00 00 мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 15 15
7403 12 00 00 7403 12 00 00 7403 12 00 00 ваєрбарси (литi заготовки для виробництва дроту) з рафiнованої мiдi 15 15
7403 13 00 00 7403 13 00 00 7403 13 00 00 бiлети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв) з рафiнованої мiдi 15 15
7403 19 00 00 7403 19 00 00 7403 19 00 00 мiдь рафiнована iнша 15 15
7403 21 00 00 7403 21 00 00 7403 21 00 00 сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 15 15
7403 22 00 00 7403 22 00 00 7403 22 00 00 сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 15 15
7403 29 00 00 7403 29 00 00 7403 29 00 00 мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) 15 15
7404 00 7404 00 7404 00 вiдходи i брухт мiдi 15 15
7405 00 00 00 7405 00 00 00 7405 00 00 00 лiгатури на основi мiдi 15 15
7406 7406 7406 порошки та луска з мiдi 15 15
7419 99 10 00 7419 99 10 00 7419 99 10 00 решiтки та сiтки з мiдного дроту 15 15
7415 29 00 00 7415 29 00 00 7415 29 00 00 iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) 15 15
7415 39 00 00 7415 39 00 00 7415 39 00 00 вироби мiднi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) 15 15
7418 19 90 00 7418 10 90 00 7418 10 90 00 вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби з мiдi та їх частини 15 15
7419 7419 7419 iншi вироби мiднi 15 15
7503 00 7503 00 7503 00 вiдходи та брухт з нiкелю 15 15
7602 00 7602 00 7602 00 вiдходи та брухт з алюмiнiю 15 15
7802 00 00 00 7802 00 00 00 7802 00 00 00 вiдходи та брухт iз свинцю 15 15
7902 00 00 00 7902 00 00 00 7902 00 00 00 вiдходи та брухт iз цинку 15 15
8002 00 00 00 8002 00 00 00 8002 00 00 00 вiдходи та брухт з олова 15 15
8101 97 00 00 8101 97 00 00 8101 97 00 00 вiдходи та брухт з вольфраму 15 15
8105 30 00 00 8105 30 00 00 8105 30 00 00 вiдходи та брухт з кобальту 15 15
8108 30 00 00 8108 30 00 00 8108 30 00 00 вiдходи та брухт з титану 15 15
8113 00 40 00 8113 00 40 00 8113 00 40 00 металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт 15 15
4. Закон України вiд 03.06.2008 N 309-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"
2711 21 00 00 2711 21 00 00 2711 21 00 00 природний газ у газоподiбному станi 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб.
2711 29 00 00 2711 29 00 00 2711 29 00 00 газ (крiм природного) у газоподiбному станi 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб.
2711 11 00 00 2711 11 00 00 2711 11 00 00 природний газ у скрапленому станi 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб.
Крiм експорту до держав - членiв Енергетичного Спiвтовариства (Закон України вiд 05.06.2014 N 1318-VII "Про внесення змiни до пункту 9 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України")
Код згiдно з УКТЗЕД
(ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(ГС 2012 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(ГС 2017 року)
Назва товару Ставки вивiзного (експортного) мита,
у євро за 1 тонну
2020 рiк
5. Закон України вiд 24.10.2002 N 216-IV "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв"
7204 10 00 00 7204 10 00 00 7204 10 00 00 вiдходи та брухт ливарного чавуну 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 30 00 00 7204 30 00 00 7204 30 00 00 вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 41 10 00 7204 41 10 00 7204 41 10 00 токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 41 91 00 7204 41 91 00 7204 41 91 00 вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi з чорних металiв 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 41 99 00 7204 41 99 00 7204 41 99 00 вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi з чорних металiв 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 49 10 00 7204 49 10 00 7204 49 10 00 вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 49 30 00 7204 49 30 00 7204 49 30 00 вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 49 90 00 7204 49 90 00 7204 49 90 00 вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi та сортованi 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 50 00 00 7204 50 00 00 7204 50 00 00 вiдходи у зливках чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки), крiм сталi легованої 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)

Додаток 2

Перелiк товарiв, якi вилучаються з режиму вiльної торгiвлi i обкладаються Українською стороною експортним митом при їх поставцi з митної територiї України на митну територiю Республiки Таджикистан

Код УКТ ЗЕД
(ГС 2007)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2017)
Найменування товару
1206 00 99 00 1206 00 99 00 1206 00 99 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або не подрiбнене iнше
4101 4101 4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4102 4102 4102 Необробленi шкури овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1(c) до цiєї групи
4103 90 00 00 4103 90 00 00 4103 90 00 00 Iншi необробленi шкури (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1(b) або 1(c) до цiєї групи iншi
7202 99 80 00 7202 99 80 00 7202 99 80 00 Ферохромнiкель та iншi феросплави
7204 7204 7204 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки), нелегованi. Вiдходи та брухт ливарного чавуну
7204 7204 7204 Вiдходи та брухт чорних металiв з легованої сталi, корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки) з легованої сталi, корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
7218 10 00 00 7218 10 00 00 7218 10 00 00 Сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах; напiвфабрикати з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi зливки та iншi первиннi форми
7401 00 00 00 7401 00 00 00 7401 00 00 00 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена)
7402 00 00 00 7402 00 00 00 7402 00 00 00 Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування
7403 12 00 00 7403 12 00 00 7403 12 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: ваєрбарси (литi заготiвки з металу для виробництва дроту)
7403 13 00 00 7403 13 00 00 7403 13 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: бiлети (заготiвки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв)
7403 19 00 00 7403 19 00 00 7403 19 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: iншi
7403 21 00 00 7403 21 00 00 7403 21 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: сплави на основi мiдi та цинку (латунi)
7403 22 00 00 7403 22 00 00 7403 22 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: сплави на основi мiдi та олова (бронзи)
7403 29 00 00 7403 29 00 00 7403 29 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або з мiдi, нiкелю та цинку (нейзильбери)
7403 29 00 00 7403 29 00 00 7403 29 00 00 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: iншi мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405)
7404 00 7404 00 7404 00 Вiдходи i брухт мiднi
7405 00 00 00 7405 00 00 00 7405 00 00 00 Лiгатури на основi мiдi
7406 7406 7406 Порошки та луска з мiдi
7415 29 00 00 7415 29 00 00 7415 29 00 00 Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби (за винятком тих, що включенi до товарної позицiї 8305) та аналогiчнi вироби мiднi або з чорних металiв з мiдними головками; гвинти, болти, гайки, глухарi, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружнi) та аналогiчнi вироби мiднi: iншi вироби без рiзьби
7415 39 00 00 7415 39 00 00 7415 39 00 00 Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби (за винятком тих, що включенi до товарної позицiї 8305) та аналогiчнi вироби мiднi або з чорних металiв з мiдними головками; гвинти, болти, гайки, глухарi, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружнi) та аналогiчнi вироби мiднi: iншi вироби з рiзьбою
7418 19 90 00 7418 10 90 00 7418 10 90 00 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини мiднi; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби мiднi; обладнання санiтарно-технiчне та його частини мiднi: iншi
7419 7419 7419 Iншi вироби мiднi
7503 00 7503 00 7503 00 Вiдходи та брухт нiкелевi
7602 00 7602 00 7602 00 Вiдходи та брухт алюмiнiєвi
7802 00 00 00 7802 00 00 00 7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi
7902 00 00 00 7902 00 00 00 7902 00 00 00 Вiдходи та брухт цинковi
8002 00 00 00 8002 00 00 00 8002 00 00 00 Вiдходи та брухт олов'янi
8101 97 00 00 8101 97 00 00 8101 97 00 00 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт
8105 30 00 00 8105 30 00 00 8105 30 00 00 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт
8108 30 00 00 8108 30 00 00 8108 30 00 00 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт
8113 00 40 00 8113 00 40 00 8113 00 40 00 Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт

Додаток 3

Номенклатура товарiв, на якi не розповсюджується дiя режиму вiльної торгiвлi при ввезеннi з митної територiї Республiки Македонiя до України
(промисловi товари)

Код УКТ ЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2017)
Опис
34.02***
(exept for
3402 11 10 00, 3402 11 90 00,
3402 12 00 10,
3402 12 00 90,
3402 13 00 00,
3402 19 00 00,
3402 90 10 00)
34.02 ***
(exept for
3402 11 10 00,
3402 11 90 00,
3402 12 00 10,
3402 12 00 90,
3402 13 00 00,
3402 19 00 00,
3402 90 10 00)
Речовини поверхнево-активнi органiчної дiї (крiм мила); поверхнево-активнi засоби, засоби для прання (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення, з вмiстом або без вмiсту мила (крiм включених до товарної позицiї 3401)
8701 90 11 00 8701 91 10 10 Трактори (за винятком тракторних вiзкiв з товарної позицiї 8709):
- iншi:
- - - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв садово-городнiх, що керуються водiєм, що iде поруч) та трактори для лiсового господарства,
колiснi:
- - - новi: з потужнiстю двигуна:
- - - - не бiльше 18кВт
8701 90 20 30*** 8701 92 10 80*** Трактори (за винятком тракторних вiзкiв з товарної позицiї 8709):
- iншi:
- - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв садово-городнiх, що керуються водiєм, що iде поруч) та трактори для лiсового господарства колiснi:
- - - новi; з потужнiстю двигуна:
- - - - бiльше 25кВт
8701 90 35 00 ex 8701 94 10 10 Трактори (за винятком тракторних вiзкiв з товарної позицiї 8709):
- iншi:
- - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв садово-городнiх, що керуються водiєм, що iде поруч) та трактори для лiсового господарства колiснi:
- - - новi; з потужнiстю двигуна:
- - - - бiльше 75 кВт, але не бiльше 90 кВт
8701 90 39 00 ex 8701 94 10 10 Трактори (за винятком тракторних вiзкiв з товарної позицiї 8709):
- iншi:
- - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв садово-городнiх, що керуються водiєм, що iде поруч) та трактори для лiсового господарства колiснi:
- - - новi; з потужнiстю двигуна:
- - - - бiльше 90 кВт
8701 90 90 00 8701 91 90 00
8701 92 90 00
8701 93 90 00
8701 94 90 00
8701 95 90 00
Трактори (за винятком тракторних вiзкiв з товарної позицiї 8709):
- iншi:
- - трактори для сiльськогосподарських робiт (крiм тракторiв садово-городнiх, що керуються водiєм, що iде поруч) та трактори для лiсового господарства колiснi:
- - - новi; з потужнiстю двигуна:
- - - - iншi
8703 21 8703 21
ex 8703 40
ex 8703 60
Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702). включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- транспортнi засоби з поршневим двигуном з iскровим запалюванням iншi
- - з робочим об'ємом цилiндра не бiльше 1000 см3
8703 22 8703 22
ex 8703 40
ex 8703 60
Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702), включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- транспортнi засоби з поршневим двигуном з iскровим запалюванням iншi
- - з робочим об'ємом цилiндра бiльше 1000 см3, але не бiльше 1500 см3
8703 23 8703 23
ex 8703 40
ex 8703 60
Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702). включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- транспортнi засоби з поршневим двигуном з iскровим запалюванням iншi
- - з робочим об'ємом цилiндра бiльше 1500 см3, але не бiльше 3000 см3
8703 24 8703 24
ex 8703 40
ex 8703 60
Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702). включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- транспортнi засоби з поршневим двигуном з iскровим запалюванням iншi
- - з робочим об'ємом цилiндра бiльше 3000 см3
8703 31 8703 31
ex 8703 50
ex 8703 70
Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702), включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- засоби транспортнi iншi з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - з робочим об'ємом цилiндра не бiльше 1500 см3
8703 32 8703 32
ex 8703 50
ex 8703 70
Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702). включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- засоби транспортнi iншi з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - з робочим об'ємом цилiндра бiльше 1500 см3, але не бiльше 2500 см3
8703 33 8703 33
ex 8703 50
ex 8703 70
Автомобiлi легковi та iншi автотранспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв до товарної позицiї 8702). включаючи грузопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
- засоби транспортнi iншi з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - з робочим об'ємом цилiндра бiльше 2500 см3
9403 ***
(exept for 9403 10, ex 9403 20 80 00,
9403 30 91 00,
9403 60 30 00,
ex 9403 70 00 00)
9403***
(exept for 9403 10, ex 9403 20 80 00,
9403 30 91 00, 9403 60 30 00,
ex 9403 70 00 00)
Меблi iншi та їх частини
9403 10 9403 10 - меблi металевi, якi використовуються в установах
ex 9403 20 80 00 ex 9403 20 80 00 меблi металевi iншi:
- - для цивiльної авiацiї
9403 30 11 00 9403 30 11 00 - меблi дерев'янi, якi використовуються в установах:
- - столи письмовi типу використовуваних в установах якi не перевищують за висотою 80 см
9403 30 19 00 9403 30 19 00 - - меблi дерев'янi типу використовуваних в установах, якi не перевищують. за висотою 80 см
9403 30 91 00 9403 30 91 00 - - меблi дерев'янi типу використовуваних в установах, якi перевищують за висотою 80 см
9403 30 99 00 9403 30 99 00 - меблi дерев'янi, якi використовуються в установах:
- - iншi
9403 40 10 00
9403 40 90 00
9403 40 10 00
9403 40 90 00
- меблi дерев'янi, якi використовуються на кухнях
9403 50 00 00 9403 50 00 00 - меблi дерев'янi типу спальнi
9403 60 10 00 9403 60 10 00 - меблi дерев'янi iншi:
- - меблi дерев'янi, для столових та житлових кiмнат
9403 60 30 00 9403 60 30 00 - - меблi дерев'янi, для магазинiв
9403 60 90 00 9403 60 90 00 - - меблi дерев'янi iншi
ex 9403 70 00 00 ex 9403 70 00 00 - меблi з пластмас:
- - для цивiльної авiацiї
ex 9403 70 00 00 ex 9403 70 00 00 - - iншi меблi з пластмас
9403 90 10 00 9403 90 10 00 - - частини з металу
9403 90 30 00 9403 90 30 00 - - частини з дерева
9403 90 90 00 9403 90 90 00 - - частини з iнших матерiалiв
9404 10 00 00 9404 10 00 00 - матрацнi основи
9404 21 10 00 9404 21 10 00 Матраци:
- - з пористої гуми, з покриттям чи без
9404 21 90 00 9404 21 90 00 Матраци:
- - з пластичних матерiалiв, з покриттям чи без
9404 29 10 00 9404 29 10 00 Матраци:
- - з iнших матерiалiв: з пружинами
9404 29 90 00 9404 29 90 00 Матраци:
- - з iнших матерiалiв: iншi

***

Код ТН ЗЕД Код УКТЗЕД
(ГС 1996)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2002)
Код УКТЗЕД
(ГС 2007)
Код УКТЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТЗЕД
(ГС 2017)
34.02 (exept for
3402 11000,
3402 12000,
3402 13000,
3402 19000,
3402 90100)
34.02 (exept for
3402 11 00 00,
3402 12 00 10,
3402 12 00 90,
3402 13 00 00,
3402 19 00 00,
3402 90 10 10,
3402 90 10 90)
34.02 (exept for
3402 11 10 00,
3402 11 90 00,
3402 12 00 10,
3402 12 00 90,
3402 13 00 10,
3402 13 00 90,
3402 19 00 00,
3402 90 10 10,
3402 90 10 90)
34.02 (exept for
3402 11 10 00,
3402 11 90 00,
3402 12 00 10,
3402 12 00 90,
3402 13 00 00,
3402 19 00 00,
3402 90 10 00)
34.02 (exept for
3402 11 10 00,
3402 11 90 00,
3402 12 00 10,
3402 12 00 90,
3402 13 00 00,
3402 19 00 00,
3402 90 10 00)
34.02 (exept for
3402 11 10 00,
3402 11 90 00,
3402 12 00 10,
3402 12 00 90,
3402 13 00 00,
3402 19 00 00,
3402 90 10 00)
8701 90210 8701 90 21 00 8701 90 20 30 8701 90 20 30 8701 90 20 30 8701 92 10 80
9403 (exept for
9403 10,
9403 20100,
9403 30910,
9403 60300,
9403 70100)
9403
(exept for
9403 10,
9403 20 10 00,
9403 30 91 00,
9403 60 30 00,
9403 70 10 00)
9403
(exept for
9403 10,
9403 20 10 00,
9403 30 91 00,
9403 60 30 00,
9403 70 10 00)
9403
(exept for
9403 10,
ex 9403 20 80 00,
9403 30 91 00,
9403 60 30 00,
ex 9403 70 00 00)
9403
(exept for
9403 10,
ex 9403 20 80 00,
9403 30 91 00,
9403 60 30 00,
ex 9403 70 00 00)
9403
(exept for
9403 10,
ex 9403 20 80 00,
9403 30 91 00,
9403 60 30 00,
ex 9403 70 00 00)
9403 20100 9403 20 10 00 9403 20 10 00 ex 9403 20 80 00 ex 9403 20 80 00 ex 9403 20 80 00
9403 40000 9403 40 10 00
9403 40 90 00
9403 40 10 00
9403 40 90 00
9403 40 10 00
9403 40 90 00
9403 40 10 00
9403 40 90 00
9403 40 10 00
9403 40 90 00
9403 70100 9403 70 10 00 9403 70 10 00 ex 9403 70 00 00 ex 9403 70 00 00 ex 9403 70 00 00

Додаток 4

Номенклатура товарiв, що вiдноситься до Статтi 2 та 10 Угоди та на якi не розповсюджується дiя режиму вiльної торгiвлi при ввезеннi з митної територiї Республiки Македонiя до України
(сiльськогосподарськi товари)

Код УКТ ЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТ ЗЕД
(ГС 2017)
Опис
2905 43 00 00 2905 43 00 00 Маннiтол
2905 44 2905 44 Д-глюцiтол (сорбiтол)
3302 10 29 00 3302 10 29 00 Iншi сумiшi запашних речовин i сумiшей
3501 10 3501 10 Казеїн
3501 10 10 00 3501 10 10 00 Для виготовлення або погiршеного текстильного волокна
3501 10 50 00 3501 10 50 00 Для промислового вжитку, окрiм виготовлення продуктiв харчування або фуражу
3501 10 90 00 3501 10 90 00 Iнше
3501 90 3501 90 Iнше
3501 90 90 00 3501 90 90 00 Iнше
3502 3502 Альбумiни (включаючи концентрати з двох i бiльше протеїнiв сироватки, що мiстить за масою понад 80% протеїнiв, розрахованих на сухiй основi), альбумiнати та iншi альбумiновi похiднi
3505 3505 Декстрiни та iншi модифiкованi крохмалi, клеї на основi крохмалю
3809 3809 Засоби закрiплення, барвники для прискорення фарбування або закрiплення фарбування та iншi продукти i засоби
4501 4501 Натуральний корок, сировина або в простому виглядi; використаний корок, розчавлений, гранульований або грунтовий корок
5201 00 5201 00 Бавовна, нечесана i негребiнна
5301 5301 Льон, сирий або оброблений, але непрядений; кудель з льону i вiдходи (включаючи вiдходи пряжi та розволоконену пряжу)
5302 5302 Справжня конопля (cannabis sativa), сира або оброблена, але непрядена; кудель з коноплi та вiдходи (включаючи вiдходи пряжi та розволоконену пряжу)

Додаток 5

Графiк скасування вивiзного (експортного) мита [ДОДАТОК I-C до Угоди мiж Україною та ЄС]

Код УКТЗЕД
(ГС 2007)
Код УКТЗЕД
(ГС 2012)
Код УКТЗЕД
(ГС 2017)
Назва товару Ставки вивiзного (експортного) мита, у вiдсотках до митної вартостi товару, на 2020 рiк
Жива худоба та шкiряна сировина  
      Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин:  
0102 90 05 00 0102 29 10 00 0102 29 10 00 Свiйськi види масою не бiльш як 80 кг 4,8
0102 90 21 00 0102 29 21 00 0102 29 21 00 Свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою 4,8
0102 90 29 00 0102 29 29 00 0102 29 29 00 Iншi свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг 4,8
0102 90 41 00 0102 29 41 00 0102 29 41 00 Свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою 4,8
0102 90 49 00 0102 29 49 00 0102 29 49 00 Iншi свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг 4,8
0102 90 51 00 0102 29 51 00 0102 29 51 00 Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою 4,8
0102 90 59 00 0102 29 59 00 0102 29 59 00 Iншi нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг 4,8
0102 90 61 00 0102 29 61 00 0102 29 61 00 Корови масою понад 300 кг для забою 4,8
0102 90 69 00 0102 29 69 00 0102 29 69 00 Iншi корови масою понад 300 кг 4,8
0102 90 71 00 0102 29 91 00 0102 29 91 00 Свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг для забою 4,8
0102 90 79 00 0102 29 99 00 0102 29 99 00 Iншi свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг 4,8
0102 90 90 00 0102 39 90 00
ex 0102 90 99 00
0102 39 90 00
ex 0102 29 05 00
ex 0102 90 99 00
Несвiйськi види великої рогатої худоби живої 4,8
      Вiвцi живi:  
0104 10 10 00 0104 10 10 00 0104 10 10 00 вiвцi чистопороднi (чистокровнi) 4,8
      племiннi тварини  
0104 10 30 00 0104 10 30 00 0104 10 30 00 Ягнята (вiком до одного року) 4,8
0104 10 80 00 0104 10 80 00 0104 10 80 00 iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) 4,8
4101 4101 4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 7,14
4102 4102 4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 с) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД 7,14
4103 90 4103 90 4103 90 Iншi шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 b) або 1 с) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД, крiм рептилiй та свиней. 7,14
Насiння деяких видiв олiйних культур  
1204 00 1204 00 1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене 5,5
1206 00 1206 00 1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене 5,5
1207 99 97 00 ех 1207 99 96 00 ех 1207 99 96 00 Насiння рижiю 5,5
Брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням  
7202 99 80 00 7202 99 80 00 7202 99 80 00 ферохром нiкель та iншi феросплави 7,0
7204 21 7204 21 7204 21 вiдходи та брухт легованої сталi, нержавiючої сталi 6,0
7204 29 00 00 7204 29 00 00 7204 29 00 00 вiдходи та брухт легованої сталi iншi 6,0
7204 50 00 00 7204 50 00 00 7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi 6,0
7218 10 00 00 7218 10 00 00 7218 10 00 00 сталь нержавiюча у виглядi зливкiв та в iнших первинних формах 6,0
7401 00 00 00 7401 00 00 00 7401 00 00 00 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (осаджена) 6,0
7402 00 00 00 7402 00 00 00 7402 00 00 00 мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 6,0
7403 12 00 00 7403 12 00 00 7403 12 00 00 литi заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафiнованої мiдi 6,0
7403 13 00 00 7403 13 00 00 7403 13 00 00 Заготовки з рафiнованої мiдi 6,0
7403 19 00 00 7403 19 00 00 7403 19 00 00 мiдь рафiнована iнша 6,0
7403 21 00 00 7403 21 00 00 7403 21 00 00 сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 6,0
7403 22 00 00 7403 22 00 00 7403 22 00 00 сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 6,0
7403 29 00 00 7403 29 00 00 7403 29 00 00 сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу); iншi сплави з мiдi (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) 6,0
7404 00 7404 00 7404 00 вiдходи i брухт мiдi 6,0
7405 00 00 00 7405 00 00 00 7405 00 00 00 лiгатури на основi мiдi 6,0
7406 7406 7406 порошки та луска з мiдi 6,0
7419 99 10 00 7419 99 10 00 7419 99 10 00 мiдний дрiт решiтки та сiтки 7,0
7415 29 00 00 7415 29 00 00 7415 29 00 00 iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) 7,0
7415 39 00 00 7415 39 00 00 7415 39 00 00 iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) 7,0
7418 19 90 00 7418 10 90 00 7418 10 90 00 столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини, iз мiдi (за винятком мочалок для чищення або полiрування, рукавичок, а також кухонного приладдя, яке використовується для готування або пiдiгрiвання їжi в побутових цiлях, неелектричних, та їх частини) 6,0
7419 7419 7419 iншi вироби мiднi 6,0
7503 00 7503 00 7503 00 вiдходи та брухт з нiкелю 6,0
7602 00 7602 00 7602 00 вiдходи та брухт з алюмiнiю 6,0
7802 00 00 00 7802 00 00 00 7802 00 00 00 вiдходи та брухт iз свинцю 6,0
7902 00 00 00 7902 00 00 00 7902 00 00 00 вiдходи та брухт iз цинку 6,0
8002 00 00 00 8002 00 00 00 8002 00 00 00 вiдходи та брухт з олова 7,0
8101 97 00 00 8101 97 00 00 8101 97 00 00 вiдходи та брухт з вольфраму 7,0
8105 30 00 00 8105 30 00 00 8105 30 00 00 вiдходи та брухт з кобальту та вироби з них 7,0
8108 30 00 00 8108 30 00 00 8108 30 00 00 вiдходи та брухт з титану та вироби з них 6,0
8113 00 40 00 8113 00 40 00 8113 00 40 00 вiдходи та брухт з металокерамiки та вироби з них 7,0
Вiдходи та брухт чорних металiв  
7204 10 00 00 7204 10 00 00 7204 10 00 00 вiдходи та брухт ливарного чавуну 5,0 євро за тонну
7204 30 00 00 7204 30 00 00 7204 30 00 00 вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 5,0 євро за тонну
7204 41 10 00 7204 41 10 00 7204 41 10 00 токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв 5,0 євро за тонну
7204 41 91 00 7204 41 91 00 7204 41 91 00 вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi з чорних металiв 5,0 євро за тонну
7204 41 99 00 7204 41 99 00 7204 41 99 00 вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi з чорних металiв 5,0 євро за тонну
7204 49 10 00 7204 49 10 00 7204 49 10 00 вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) 5,0 євро за тонну
7204 49 30 00 7204 49 30 00 7204 49 30 00 вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi 5,0 євро за тонну
7204 49 90 00 7204 49 90 00 7204 49 90 00 вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi або сортованi 5,0 євро за тонну
7204 50 00 00 7204 50 00 00 7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки з чорних металiв, крiм сталi легованої 5,0 євро за тонну

Тарифна квота в рамках угод про вiльну торгiвлю

I. Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони

  Код (ГС 2007) Код (ГС 2012) Код (ГС 2017) Назва Обсяг квоти на 2020 рiк
0203 11 (10-90) 0203 11 10 00
0203 11 90 00
0203 11 10 00
0203 11 90 00
0203 11 10 00
0203 11 90 00
М'ясо свинини 10 000 тонн/рiк
0203 12 (11-19-90) 0203 12 11 00
0203 12 19 00
0203 12 90 00
0203 12 11 00
0203 12 19 00
0203 12 90 00
0203 12 11 00
0203 12 19 00
0203 12 90 00
М'ясо свинини
0203 19 (11-13-15-55-59-90) 0203 19 11 00
0203 19 13 00
0203 19 15 00
0203 19 55 00
0203 19 59 00
0203 19 90 00
0203 19 11 00
0203 19 13 00
0203 19 15 00
0203 19 55 00
0203 19 59 00
0203 19 90 00
0203 19 11 00
0203 19 13 00
0203 19 15 00
0203 19 55 00
0203 19 59 00
0203 19 90 00
М'ясо свинини
0203 21 (10-90) 0203 21 10 00
0203 21 90 00
0203 21 10 00
0203 21 90 00
0203 21 10 00
0203 21 90 00
М'ясо свинини
0203 22 (11-19-90) 0203 22 11 00
0203 22 19 00
0203 22 90 00
0203 22 11 00
0203 22 19 00
0203 22 90 00
0203 22 11 00
0203 22 19 00
0203 22 90 00
М'ясо свинини
0203 29 (11-13-15-55-59-90) 0203 29 11 00
0203 29 13 00
0203 29 15 00
0203 29 55 00
0203 29 59 00
0203 29 90 00
0203 29 11 00
0203 29 13 00
0203 29 15 00
0203 29 55 00
0203 29 59 00
0203 29 90 00
0203 29 11 00
0203 29 13 00
0203 29 15 00
0203 29 55 00
0203 29 59 00
0203 29 90 00
М'ясо свинини
0203 11 (10) 0203 11 10 00 0203 11 10 00 0203 11 10 00 М'ясо свинини Додаткова
+ 10 000 тонн/рiк
0203 12 (19) 0203 12 19 00 0203 12 19 00 0203 12 19 00 М'ясо свинини
0203 19 (11-15-59) 0203 19 11 00
0203 19 15 00
0203 19 59 00
0203 19 11 00
0203 19 15 00
0203 19 59 00
0203 19 11 00
0203 19 15 00
0203 19 59 00
М'ясо свинини
0203 21 (10) 0203 21 10 00 0203 21 10 00 0203 21 10 00 М'ясо свинини
0203 22 (19) 0203 22 19 00 0203 22 19 00 0203 22 19 00 М'ясо свинини
0203 29 (11-15-59) 0203 29 11 00
0203 29 15 00
0203 29 59 00
0203 29 11 00
0203 29 15 00
0203 29 59 00
0203 29 11 00
0203 29 15 00
0203 29 59 00
М'ясо свинини
0207 12 (10-90) 0207 12 10 00
0207 12 90 00
0207 12 10 00
0207 12 90 00
0207 12 10 00
0207 12 90 00
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi 9 600 тонн/рiк
0207 14 (10-20-30-40-50- 60-70-91-99) 0207 14 10 00
0207 14 20 00
0207 14 30 00
0207 14 40 00
0207 14 50 00
0207 14 60 00
0207 14 70 00
0207 14 91 00
0207 14 99 00
0207 14 10 00
0207 14 20 00
0207 14 30 00
0207 14 40 00
0207 14 50 00
0207 14 60 00
0207 14 70 00
0207 14 91 00
0207 14 99 00
0207 14 10 00
0207 14 20 00
0207 14 30 00
0207 14 40 00
0207 14 50 00
0207 14 60 00
0207 14 70 00
0207 14 91 00
0207 14 99 00
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi
0207 26 (10-20-30-40-50- 60-70-80-99) 0207 26 10 00
0207 26 20 00
0207 26 30 00
0207 26 40 00
0207 26 50 00
0207 26 60 00
0207 26 70 00
0207 26 80 00
0207 26 91 00
0207 26 99 00
0207 26 10 00
0207 26 20 00
0207 26 30 00
0207 26 40 00
0207 26 50 00
0207 26 60 00
0207 26 70 00
0207 26 80 00
0207 26 91 00
0207 26 99 00
0207 26 10 00
0207 26 20 00
0207 26 30 00
0207 26 40 00
0207 26 50 00
0207 26 60 00
0207 26 70 00
0207 26 80 00
0207 26 91 00
0207 26 99 00
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi
0207 27 (10-20-30-40-50- 60-70-80-91-99) 0207 27 10 00
0207 27 20 00
0207 27 30 00
0207 27 40 00
0207 27 50 00
0207 27 60 00
0207 27 70 00
0207 27 80 00
0207 27 91 00
0207 27 99 00
0207 27 10 00
0207 27 20 00
0207 27 30 00
0207 27 40 00
0207 27 50 00
0207 27 60 00
0207 27 70 00
0207 27 80 00
0207 27 91 00
0207 27 99 00
0207 27 10 00
0207 27 20 00
0207 27 30 00
0207 27 40 00
0207 27 50 00
0207 27 60 00
0207 27 70 00
0207 27 80 00
0207 27 91 00
0207 27 99 00
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi
0207 35 (31-41-61-63-79-99) 0207 35 31 00
0207 35 41 00
0207 35 61 00
0207 35 63 00
0207 35 79 00
0207 35 99 00
0207 44 31 00
0207 54 31 00
ех0207 60 31 00
0207 44 41 00
0207 54 41 00
ех0207 60 41 00
0207 54 61 00
0207 44 61 00
ех0207 60 61 00
0207 44 81 00
0207 54 81 00
ех0207 60 81 00
0207 44 99 00
0207 54 99 00
ех0207 60 99 00
0207 44 31 00
0207 54 31 00
ех0207 60 31 00
0207 44 41 00
0207 54 41 00
ех0207 60 41 00
0207 54 61 00
0207 44 61 00
ех0207 60 61 00
0207 44 81 00
0207 54 81 00
ех0207 60 81 00
0207 44 99 00
0207 54 99 00
ех0207 60 99 00
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi
0207 36 (31-41-61-63- 71-79-89-90) 0207 36 31 00
0207 36 41 00
0207 36 61 00
0207 36 63 00
0207 36 71 00
0207 36 79 00
0207 36 89 00
0207 36 90 00
0207 45 31 00
0207 55 31 00
ех0207 60 31 00
0207 45 41 00
0207 55 41 00
ех0207 60 41 00
0207 55 61 00
0207 45 61 00
ех0207 60 61 00
0207 45 71 00
0207 55 71 00
0207 45 81 00
0207 55 81 00
ех0207 60 81 00
0207 45 95 00
0207 55 95 00
ех0207 60 91 00
0207 45 99 00
0207 55 99 00
ех0207 60 99 00
0207 45 31 00
0207 55 31 00
ех0207 60 31 00
0207 45 41 00
0207 55 41 00
ех0207 60 41 00
0207 55 61 00
0207 45 61 00
ех0207 60 61 00
0207 45 71 00
0207 55 71 00
0207 45 81 00
0207 55 81 00
ех0207 60 81 00
0207 45 95 00
0207 55 95 00
ех0207 60 91 00
0207 45 99 00
0207 55 99 00
ех0207 60 99 00
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi
0207 12 (10-90) 0207 12 10 00
0207 12 90 00
0207 12 10 00
0207 12 90 00
0207 12 10 00
0207 12 90 00
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi Додаткова
+ 10 000 тонн/рiк
1701 11 (10-90) 1701 11 10 00
1701 11 90 00
1701 13 10 00
1701 14 10 00
1701 13 90 00
1701 14 90 00
1701 13 10 00
1701 14 10 00
1701 13 90 00
1701 14 90 00
Цукор 38 000 тонн/рiк
1701 12 (10-90) 1701 12 10 00
1701 12 90 00
1701 12 10 00
1701 12 90 00
1701 12 10 00
1701 12 90 00
Цукор
1701 91 (00) 1701 91 00 00 1701 99 10 00 1701 99 10 00 Цукор
1701 99 (10-90) 1701 99 10 00
1701 99 90 00
1701 99 10 00
1701 99 90 00
1701 99 10 00
1701 99 90 00
Цукор

II. Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою

Код (ГС 2012) Код (ГС 2017) Назва Рiчний сукупний обсяг квоти на 2020 рiк
(в метричних тоннах, маса-нетто)
0203 21 10 00 0203 21 10 00 Свинина 14 286 МТ
0203 21 90 00 0203 21 90 00 Свинина
0203 22 11 00 0203 22 11 00 Свинина
0203 22 19 00 0203 22 19 00 Свинина
0203 22 90 00 0203 22 90 00 Свинина
0203 29 11 00 0203 29 11 00 Свинина
0203 29 13 00 0203 29 13 00 Свинина
0203 29 15 00 0203 29 15 00 Свинина
0203 29 55 00 0203 29 55 00 Свинина
0203 29 59 00 0203 29 59 00 Свинина
0203 29 90 00 0203 29 90 00 Свинина
0206 41 00 00 0206 41 00 00 Свинина
0206 49 00 00 0206 49 00 00 Свинина
0209 10 11 00 0209 10 11 00 Свинина

     позначка "ex" поряд з класифiкацiйним кодом означає, що крiм класифiкацiйного коду слiд керуватися описом товару, визначеним у Законi України "Про Митний тариф України" вiд 19.09.2013 N 584-VII.

Пiльги

Пiдстава Код УКТЗЕД по ГС 2012 Назва Код УКТЗЕД по ГС 2017
Пiдпункт 11 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" МКУ (ПКМУ вiд 25.12.2013 N 954)
  3926909290 Вироби iз пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914, виготовленi з листового матерiалу, призначенi для iншого використання 3926909290
  7014000000 Склянi вироби для сигналiзацiї та оптичнi елементи iз скла (крiм перелiчених у товарнiй позицiї 7015), оптично необробленi 7014000000
  7308300000 Дверi, вiкна та їх рами i пороги для дверей 7308300000
  7309001000 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi ємностi з чорних металiв для газiв (за винятком стиснених або скраплених газiв) 7309001000
  7309003000 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi ємностi з чорних металiв з облицюванням або теплоiзоляцiйним покриттям 7309003000
  7309009000 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi ємностi з чорних металiв для твердих речовин 7309009000
  7806001000 Контейнери, оснащенi захисним свинцевим екраном вiд радiацiї, для транспортування та зберiгання радiоактивних речовин 7806001000
  7806008000 Вироби iз свинцю 7806008000
  8425110000 Талi та пiдiймачi з електричним двигуном 8425110000
  ГС 2007 - 8425192000
ГС 2012 - 8425190000
Талi та пiдiймачi ланцюговi, ручнi 8425190000
  ГС 2007 - 8425198000
ГС 2012 - 8425190000
Талi та пiдiймачi 8425190000
  8425310000 Лебiдки, кабестани з електричним двигуном 8425310000
  ГС 2007 - 8425399000
ГС 2012 - 8425390000
Лебiдки, кабестани 8425390000
  8425420000 Домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi 8425420000
  8425490000 Домкрати та пiдiймачi 8425490000
  8426110000 Крани мостовi на стацiонарних опорах 8426110000
  8426120000 Ферми пiдiймальнi пересувнi на колiсному ходу та портальнi навантажувачi 8426120000
  8426190000 Крани мостовi, козловi, портальнi, ферми пiдiймальнi пересувнi та портальнi навантажувачi 8426190000
  8426200000 Крани баштовi 8426200000
  8426300000 Крани портальнi або на опорi стрiловi 8426300000
  8426410000 Машини та механiзми на колiсному ходу 8426410000
  8426490000 Машини та механiзми самохiднi 8426490000
  8426911000 Крани гiдравлiчнi для навантажування та розвантажування транспортних засобiв 8426911000
  8426919000 Механiчне обладнання 8426919000
  ГС 2007 - 8428903000
ГС 2012 - 8428909000
Обладнання прокатних станiв; рольганги для подавання та вилучення продукцiї; перекидачi та манiпулятори для зливкiв, пруткiв, слябiв тощо 8428909000
  ГС 2007 - 8428909100
ГС 2012 - 8428909000
Навантажувальнi механiчнi пристосування для сипких матерiалiв 8428909000
  ГС 2007 - 8428909500
ГС 2012 - 8428909000
Машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування 8428909000
  8431100000 Частини машин або механiзмiв товарної позицiї 8425 8431100000
  8431310000 Частини лiфтiв, скiпових пiдiймачiв або ескалаторiв 8431310000
  ГС 2007 - 8431391000
ГС 2012 - 8431390000
Частини обладнання прокатних станiв товарної пiдкатегорiї 8428 90 30 00 8431390000
ex 9620009960
  ГС 2007 - 8431397000
ГС 2012 - 8431390000
Частини машин або обладнання товарної позицiї 8428 8431390000
ex 9620009960
  8431492000 Частини машин або механiзмiв товарних позицiй 8426, 8429 або 8430 з чавуну або сталi 8431492000
  8431498000 Частини машин або механiзмiв товарних позицiй 8426, 8429 або 8430 8431498000
  8609001000 Контейнери з протирадiацiйним свинцевим захистом для транспортування радiоактивних речовин (Євроатом) 8609001000
  8704211000 Моторнi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизельнi або напiвдизельнi двигуни, що працюють на дизельному пальному) для перевезення вантажiв з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 тонн, призначенi 8704211000
  8704221000 Моторнi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизельнi або напiвдизельнi двигуни, що працюють на дизельному пальному) для перевезення вантажiв з повною масою транспортного засобу понад 5 тонн, але не бiльш як 8704221000
  8704231000 Моторнi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизельнi або напiвдизельнi двигуни, що працюють на дизельному пальному) для перевезення вантажiв з повною масою транспортного засобу понад 20 тонн, призначенi спец 8704231000
  8704311000 Моторнi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням для перевезення вантажiв з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 тонн, призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 8704311000
  8704321000 Моторнi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням для перевезення вантажiв з повною масою транспортного засобу понад 5 тонн, призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 8704321000
  ГС 2007 - 8705909090
ГС 2012 - 8705908090
Автомобiлi спецiального призначення 8705908090
  9030100000 Прилади та апарати для виявлення або вимiрювання iонiзуючого випромiнювання 9030100000
  9030893000 Прилади та апаратура електроннi для вимiрювання або контролю за електричними величинами; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання 9030893000
  9030899000 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання 9030899000
  9031803400 Прилади, пристрої та машини електроннi для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами 9031802020
  9031803800 Електроннi контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини ex 9031808000
  9406001100 Конструкцiї будiвельнi збiрнi. Мобiльнi будинки 9406901000
  9406002000 Конструкцiї будiвельнi збiрнi з дерева 9406100000
  9406003800 Конструкцiї будiвельнi збiрнi з чорних металiв 9406903800
  9406008000 Конструкцiї будiвельнi збiрнi з iнших матерiалiв 9406909000
Пiдпункт 13 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" МКУ
  2827   2827
  2835   2835
  3208   3208
  3209   3209
  3901   3901
  3909   3909
  3911   3911
  3917   3917
  3919   3919
  3920   3920
  3921   3921
  4002   4002
  4005   4005
  4008   4008
  4009   4009
  4016   4016
  7003   7003
  7007   7007
  7019   7019
  7202   7202
  7207   7207
  7208   7208
  7209   7209
  7211   7211
  7212   7212
  7215   7215
  7216   7216
  7217   7217
  7218   7218
  7219   7219
  7220   7220
  7220   7220
  7220   7220
  7220   7220
  7220   7220
  7220   7220
  7220   7220
  7220   7220
  7220   7220
  7220   7220
  7225   7225
  7226   7226
  7227   7227
  7228   7228
  7229   7229
  7307   7307
  7312   7312
  7318   7318
  7326   7326
ex 9620
  7407   7407
  7409   7409
  7411   7411
  7412   7412
  7419   7419
  7502   7502
  7505   7505
  7506   7506
  7507   7507
  7508   7508
  7601   7601
  7603   7603
  7604   7604
  7605   7605
  7606   7606
  7608   7608
  7616   7616
ex 9620
  8101   8101
  8102   8102
  8104   8104
  8105   8105
  8108   8108
  8112   8112
  8307   8307
  8424   8424
  8456   8456
  8457   8457
  8458   8458
  8459   8459
  8460   8460
  8461   8461
  8462   8462
  8463   8463
  8466   8466
  8468   8468
  8477   8477
  8481   8481
  8482   8482
  8483   8483
  8505   8505
  8506   8506
  8515   8515
  8532   8532
  8533   8533
  8535   8535
  8536   8536
  8537   8537
  8541   8541
  8542   8542
  8543   8543
8539
  8544   8544
  8545   8545
  8546   8546
  9024   9024
  9027   9027
  281810   281810
  381400   381400
  721491   721491
  722211   722211
  722219   722219
  722220   722220
  722230   722230
  722240   722240
  722300   722300
  730431   730431
  730459   730459
  730640   730640
  730650   730650
  841112   841112
  841182   841182
  847170   847170
  847330   847330
  847330   ex 962000
  850300   850300
  901720   901720
  901780   901780
  902300   902300
  902610   902610
  902620   902620
  902680   902680
  903033   903033
  903210   903210
  940560   940560
  32110000   32110000
  38249050   38249950
  40069000   40069000
  40170000   40170000
  73043952   73043952
  73043958   73043958
  73043992   73043992
  73044100   73044100
  73209090   73209090
  85122000   85122000
  85269120   85269120
  85269180   85269180
  88031000   88031000
  88032000   88032000
  88033000   88033000
  88039090   88039090
  94011000   94011000
  94051040   94051040
  2707209000   ex 2707200090
  2707301000   ex 2707300010
  2707998000   2707998000
  2710198100   2710198100
  2710199900   2710199900
  2712209000   2712209000
  2805309000   2805302000
2805303000
2805304000
2805308000
  3204900000   3204900000
  3214101010   3214101010
  3403990010   3403990010
  3506100010   3506100010
  3506100098   3506100098
  3506910090   3506911000
3506919090
  3506990090   3506990090
  3824100090   3824100090
  3824903500   ex 3824860000
3824999630
3824999210
ex 3824870000
ex 3824850000
ex 3824840000
ex 3824880000
  3824904000   3824999660
  3824906500   3824996500
  3907300000   3907300000
  3926909230   3926909230
  3926909730   3926909730
  4011300030   4011300030
  4011300090   4011300090
  7018200000   7018200000
  7205100000   7205100000
  7205290000   7205290000
  7213100000   7213100000
  7213200000   7213200000
  7213914100   7213914100
  7213914900   7213914900
  7213917000   7213917000
  7213919000   7213919000
  7213991000   7213991000
  7213999000   7213999000
  7214100000   7214100000
  7214200000   7214200000
  7214300000   7214300000
  7214993100   7214993100
  7214993900   7214993900
  7214995000   7214995000
  7214997100   7214997100
  7214997900   7214997900
  7214999500   7214999500
  7221001000   7221001000
  7221009000   7221009000
  7224901800   7224901800
  7224903800   7224903800
  7304491000   7304491000
  7304499300   7304499300
  7304900000   7304900000
  7413000000   7413000000
  7504000000   7504000000
  7607119000   7607119000
  7607199000   7607199000
  7607209000   7607209000
  7609000000   7609000000
  8111009000   8111009000
  8302100010   8302100010
  8302200010   8302200010
  8302600010   8302600010
  8409100000   8409100000
  8411110000   8411110000
  8411210000   8411210000
  8411222000   8411222000
  8411228000   8411228000
  8411810000   8411810000
  8411910000   8411910000
  8411990000   8411990000
  8412100010   8412100010
  8412218010   8412218010
  8412298910   8412298910
  8412310091   8412310091
  8412390010   8412390010
  8412808010   8412808010
  8412902010   8412902010
  8412908010   8412908010
  8413190000   8413190000
  8413200000   8413200000
  8413302000   8413302000
  8413308000   8413308000
  8413504000   8413504000
  8413506900   8413506900
  8413508000   8413508000
  8413603100   8413603100
  8413603900   8413603900
  8413606900   8413606900
  8413607000   8413607000
  8413608000   8413608000
  8413702100   8413702100
  8413702900   8413702900
  8413810000   8413810000
  8413910090   8413910090
  8414108910   8414108910
  8414208010   8414208010
  8414302010   8414302010
  8414308110   8414308110
  8414308910   8414308910
  8414510010   8414510010
  8414592091   8414592591
  8414594010   8414593510
  8414598010   8414599510
  8414801110   8414801110
  8414801910   8414801910
  8414802291   8414802291
  8414802810   8414802810
  8414807391   8414807391
  8414900000   8414900000
  8415810030   8415810030
  8415810090   8415810090
  8415820030   8415820030
  8415830010   8415830010
  8415900000   8415900000
  8418690010   8418690010
  8419500000   8419502000
8419508000
  8419812010   8419812010
  8419818010   8419818010
  8419908500   8419908500
  8421197010   8421197010
  8421210000   8421210000
  8421230030   8421230030
  8421290000   8421292000
8421298000
  8421310000   8421310000
  8421392000   8421391520
8421392500
  8425110000   8425110000
  8425190000   8425190000
  8425310000   8425310000
  8425390000   8425390000
  8425420000   8425420000
  8425490000   8425490000
  8431100000   8431100000
  8471300000   8471300000
  8471410000   8471410000
  8471490000   8471490000
  8471500000   8471500000
  8471606000   8471606000
  8471607000   8471607000
  8471800000   8471800000
  8471900000   8471900000
  8479899790   8479897000
8479899790
  8501109990   8501109990
  8501200010   8501200010
  8501200090   8501200090
  8501310010   8501310010
  8501320010   8501320010
  8501330010   8501330010
  8501340020   8501340020
  8501402010   8501402010
  8501408010   8501408010
  8501510010   8501510010
  8501522010   8501522010
  8501523010   8501523010
  8501529010   8501529010
  8501538100   8501538100
  8501612010   8501612010
  8501618010   8501618010
  8501620010   8501620010
  8501630010   8501630010
  8502112010   8502112010
  8502118010   8502118010
  8502120010   8502120010
  8502132010   8502132010
  8502134010   8502134010
  8502138010   8502138010
  8502202010   8502202010
  8502204010   8502204010
  8502206010   8502206010
  8502208010   8502208010
  8502392010   8502392010
  8502398010   8502398010
  8502400010   8502400010
  8504102010   8504102010
  8504108010   8504108010
  8504318000   8504318000
  8504320010   8504320010
  8504330010   8504330010
  8504409000   8504409000
  8504502010   8504502010
  8504509510   8504509510
  8507102010   8507102010
  8507108010   8507108010
  8507202010   8507202010
  8507208010   8507208010
  8507400000   8507400000
  8507908000   8507908000
  8511100010   8511100010
  8511200010   8511200010
  8511300010   8511300010
  8511400010   8511400010
  8511500010   8511500010
  8511800010   8511800010
  8512400030   8512400030
  8514108000   8514108000
  8514201000   8514201000
  8514400000   8514400000
  8514900000   8514903000
8514907000
  8516802010   8516802010
  8517693910   8517693010
  8517701100   8517700011
  8517701910   8517700017
  8525500010   8525500010
  8525600000   8525600000
  8526100010   8526100010
  8526920010   8526920010
  8528410000   8528420000
  8528510000   8528521000
  8528610000   ex 8528620000
  8529106910   8529106910
  8529108010   8529108010
  8529109510   8529109510
  8529909710   8529909710
  8531109510   8531109510
  8531202010   8531202010
  8531204010   8531204010
  8531209510   8531209510
  8531802010   ex 8531807010
  8531809510   8531804010
ex 8531807010
  8538100000   8538100000
  8538909900   8538909900
  8805290000   8805290000
  8907100000   8907100000
  9014100010   9014100010
  9014202010   9014202010
  9014202090   9014202090
  9014208010   9014208010
  9014208090   9014208090
  9014800000   9014800000
  9014900010   9014900010
  9014900090   9014900090
  9017300000   9017300000
  9020000000   9020000000
  9025118010   9025118010
  9025192010   9025192010
  9025198098   9025198098
  9025802010   9025802010
  9025804010   9025804010
  9025900095   9025900095
  9026900000   9026900000
  9029100010   9029100010
  9029203810   9029203810
  9029900030   9029900030
  9029900090   9029900090
  9030100000   9030100000
  9030201000   ex 9030200000
  9030203000   ex 9030200000
  9030209100   ex 9030200000
  9030310000   9030310000
  9030320000   9030320000
  9030390000   9030390000
  9030400000   9030400000
  9030840000   9030840000
  9030893000   9030893000
  9030908500   ex 9030900000
  9031803400   9031802020
  9031908500   9031900090
  9032200000   9032200000
  9032810000   9032810000
  9032890000   9032890000
  9032900000   9032900000
  9033000000   9033001000
9033009000
ex 9620001090
  9104000010   9104000010
  9405102110   9405102110
Пiдпункт 14 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" МКУ
  3706   3706
  8525   8525
  8529   8529
9620
  9002   9002
  9007   ex 9620
9007
  9010   9010
  9405   9405
  3920731000   3920731000
  3923401000   3923401000
Пiдпункт 4 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" МКУ
  2710   2710
  2811   2811
  2901   2901
  2929   2929
  2931   2931
  3208   3208
  3209   3209
  3214   3214
  3403   3403
  3506   3506
  3604   3604
  3812   3812
  3815   3815
  3901   3901
  3904   3904
  3907   3907
  3909   3909
  3917   3917
  3920   3920
  3921   3921
  3926   3926
ex 9620
  4005   4005
  4016   4016
  4901   4901
  5208   5208
  5401   5401
  5404   5404
  5407   5407
  5607   5607
  5906   5906
  6815   6815
ex 9620
  7019   7019
  7202   7202
  7205   7205
  7208   7208
  7209   7209
  7211   7211
  7214   7214
  7215   7215
  7217   7217
  7218   7218
  7219   7219
  7220   7220
  7222   7222
  7224   7224
  7225   7225
  7226   7226
  7228   7228
  7229   7229
  7304   7304
  7314   7314
  7318   7318
  7326   7326
ex 9620
  7407   7407
  7408   7408
  7409   7409
  7410   7410
  7411   7411
  7419   7419
  7504   7504
  7505   7505
  7506   7506
  7508   7508
  7601   7601
  7604   7604
  7605   7605
  7606   7606
  7607   7607
  7608   7608
  7616   7616
  7616   ex 9620
  8101   8101
  8102   8102
  8105   8105
  8108   8108
  8112   8112
  8419   8419
  8421   8421
  8456   8456
  8457   8457
  8459   8459
  8460   8460
  8462   8462
  8463   8463
  8471   8471
  8473   ex 9620
ex 8473
8473
  8479   8479
  8481   8481
  8482   8482
  8501   8501
  8504   8504
  8505   8505
  8506   8506
  8507   8507
  8514   8514
  8517   8517
  8523   8523
  8526   8526
  8528   8528
  8529   8529
9620
  8532   8532
  8533   8533
  8536   8536
  8537   8537
  8538   8538
  8540   8540
  8541   8541
  8542   8542
  8543   8543
8539
  8544   8544
  8547   8547
  8803   8803
  9002   9002
  9006   9006
9620
ex 9006
  9011   9011
  9013   9013
  9014   9014
  9015   9015
ex 9015
ex 9620
  9026   9026
  9027   9027
  9030   9030
  9031   9031
  281810   281810
  292800   292800
  320720   320720
  321000   321000
  360300   360300
  381400   381400
  681510   681510
ex 962000
  722300   722300
  902300   902300
  84833080   84833080
  4906000000   4906000000
  5907000000   5907000000
  5911909090   5911909100
5911909990
  7413000000   7413000000
  8206000000   8206000000
Пункт 20 частини першої статтi 282 МКУ
  3601   3601
  3602   3602
  3603   3603
  8702   8702
  8703   8703
  8704   8704
  8705   8705
  8802   8802
  8803   8803
  8804   8804
  9303   9303
  9304   9304
  9305   9305
  9307   9307
  3604900000   3604900000
  8710000000   8710000000
  9306909000   9306909000
  3920108990 нитки та тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв 3920108990
  3920610000 нитки та тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв 3920610000
  3921906000 нитки та тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв 3921906000
  5402110000 нитки та тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв 5402110000
  5407100000 нитки та тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв 5407100000
  5603141000 нитки та тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв 5603141000
  6211439000 бронежилети 6211439000
  6506108000 спецiальнi засоби iндивiдуального захисту (каски, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи їх еквiваленти та спецiально призначенi для них компоненти (тобто пiдшоломи, амортизатори) 6506108000
  6914900000 нитки та тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв 6914900000
Частина восьма статтi 287 МКУ
  7003   7003
  7004   7004
  7005   7005
  7212   7212
  7225   7225
  8407   8407
  8408   8408
  8409   8409
  8414   8414
  8542   8542
  8704   8704
  8708   8708
  9025   9025
  9026   9026
  9032   9032
  401120   401120
  721932   721932
  721933   721933
  721934   721934
  722020   722020
  722090   722090
  722219   722219
  722230   722230
  722240   722240
  722300   722300
  722820   722820
  722840   722840
  722860   722860
  722870   722870
  841122   841122
  848130   848130
  848210   848210
  850650   850650
  850710   850710
  870333   870333
ex 870350
ex 870370
  870600   870600
  40113000   40113000
  84152000   84152000
  84212300   84212300
  84213980   84213915
84213985
  84833038   84833038
  84833080   84833080
  85011099   85011099
  85012000   85012000
  85016120   85016120
  85016180   85016180
  85255000   85255000
  85261000   85261000
  85269120   85269120
  85269180   85269180
  85269200   85269200
  85412900   85412900
  87041090   87041090
  88031000   88031000
  88032000   88032000
  88033000   88033000
  3907400000   3907400000
  3919900009   3919908038
  3919900019   3919902000
3919908090
  3920510000   3920510000
  3920910090   3920910090
  3921131019   3921131019
  3921903000   3921903000
  3921909000   3921909000
  3926909790   3926909790
ex 9620009100
  5515911000   5515911000
  7006001000   7006001000
  7014000000   7014000000
  7207198000   7207198000
  7208908000   7208908000
  7211290000   7211290000
  7214993900   7214993900
  7215501100   7215501100
  7215900000   7215900000
  7217109000   7217109000
  7218918000   7218918000
  7219211000   7219211000
  7219219000   7219219000
  7219229000   7219229000
  7219240000   7219240000
  7220120000   7220120000
  7222111100   7222111100
  7222111900   7222111900
  7222118100   7222118100
  7222118900   7222118900
  7222201100   7222201100
  7222201900   7222201900
  7222202900   7222202900
  7222203100   7222203100
  7222203900   7222203900
  7222208100   7222208100
  7222208900   7222208900
  7224900700   7224900700
  7224901400   7224901400
  7224901800   7224901800
  7226198000   7226198000
  7226920000   7226920000
  7226991000   7226991000
  7226993000   7226993000
  7226997000   7226997000
  7228102000   7228102000
  7228105000   7228105000
  7228109000   7228109000
  7228304900   7228304900
  7228306900   7228306900
  7228307000   7228307000
  7228308900   7228308900
  7228506900   7228506900
  7229909000   7229909000
  8411110000   8411110000
  8411121000   8411121000
  8411123000   8411123000
  8411810000   8411810000
  8411910000   8411910000
  8411990000   8411990000
  8412100090   8412100090
  8412298990   8412298990
  8413190000   8413190000
  8413602000   8413602000
  8413603100   8413603100
  8413708100   8413708100
  8413810000   8413810000
  8413820000   8413820000
  8413910090   8413910090
  8421290000   8421292000
8421298000
  8421392000   8421391520
8421392500
  8421396090   8421391559
8421393590
  8421990000   8421991000
8421999000
  8425310000   8425310000
  8425390000   8425390000
  8481101900   8481101900
  8481109900   8481109900
  8481201000   8481201000
  8481209000   8481209000
  8481401000   8481401000
  8481805900   8481805900
  8481806300   8481806300
  8481806900   8481806900
  8481807300   8481807300
  8482200000   8482200000
  8482300000   8482300000
  8482400000   8482400000
  8482500000   8482500000
  8482800000   8482800000
  8482919000   8482919000
  8482990000   8482990000
  8483200000   8483200000
  8483405900   8483405900
  8501101000   8501101000
  8501310098   8501310098
  8501330010   8501330010
  8501522010   8501522010
  8501522090   8501522090
  8501620010   8501620010
  8502112090   8502112090
  8502118090   8502118090
  8502120090   8502120090
  8502132090   8502132090
  8502134090   8502134090
  8502138090   8502138090
  8502400090   8502400090
  8504312900   8504312900
  8504320090   8504320090
  8504330090   8504330090
  8504409000   8504409000
  8505110000   8505110000
  8505902010   8505902100
8505902910
  8505909000   8505909000
  8506300000   8506300000
  8506808000   8506808000
  8507208090   8507208090
  8507308000   8507308000
  8507500000   8507500000
  8507800000   8507800000
  8511100010   8511100010
  8511100098   8511100098
  8511400098   8511400098
  8511500098   8511500098
  8512200090   8512200090
  8518109590   8518109590
  8518210090   8518210090
  8525600000   8525600000
  8528598000   8528529990
ex 8528590090
  8528691000   ex 8528620000
  8529103900   8529103900
  8529106910   8529106910
  8529106990   8529106990
  8529108010   8529108010
  8529902000   8529902000
  8529904900   8529904900
  8529906500   8529906500
  8529909790   9620001030
8529909790
8529909100
8529901500
  8531202010   8531202010
  8531204010   8531204010
  8531204091   8531204091
  8531209510   8531209510
  8532100000   8532100000
  8532210000   8532210000
  8532220000   8532220000
  8532240000   8532240000
  8532250000   8532250000
  8532290000   8532290000
  8533100000   8533100000
  8533210000   8533210000
  8533310000   8533310000
  8533409000   8533409000
  8534001100   8534001100
  8535301000   8535301000
  8535400000   8535400000
  8536419090   8536419090
  8536501190   8536501190
  8536501990   8536501990
  8536508000   8536508000
  8539390000   8539392000
8539398000
  8540208000   8540208000
  8540710000   8540710000
  8540790010   8540790010
  8540790090   8540790090
  8540810000   8540810000
  8541100090   8541100090
  8541210090   8541210090
  8541401000   8541401000
  8541409000   8541409000
  8543200000   8543200000
  8543703000   8543703000
  8543706000   8543706000
  8543709000   8539500000
8543700100
8543700200
8543700300
8543700400
8543700500
8543700600
8543700700
8543700800
8543700900
8543709000
  8543900010   8543900010
  8544300010   8544300010
  8544429091   8544429091
  8701300000   8701300000
  8704211000   8704211000
  8704221000   8704221000
  8704231000   8704231000
  8704311000   8704311000
  8704321000   8704321000
  8710000000   8710000000
  9001900090   9001900090
  9002190000   9002190000
  9005900000   9005900000
  9005900000   9620001090
  9013909000   9013900500
9013908000
  9014100090   9014100090
  9014208090   9014208090
  9014800000   9014800000
  9014900090   9014900090
  9015101000   9015101000
  9015809300   ex 9015802000
  9015900000   ex 9620001090
9015900000
  9020000000   9020000000
  9029100090   9029100090
  9030331000   ex 9030332000
9030333000
  9030840000   9030840000
  9031803800   ex 9031808000
  9031809800   ex 9031808000
  9401200000   9401200000

     позначка "ex" поряд з класифiкацiйним кодом означає, що крiм класифiкацiйного коду слiд керуватися описом товару, визначеним у Законi України "Про Митний тариф України" вiд 19.09.2013 N 584-VII.

 

Iнформацiя щодо дiючих рiшень Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi
(станом на 02.07.2020) (з урахуванням версiї ГС 2017)

N Назва Рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi Код товару згiдно з Текстовий опис товару Ставка мита Країна походження товару Офiцiйне опублiкування та термiн застосування Примiтки
рiшенням Комiсiї УКТЗЕД версiї ГС2007 УКТЗЕД версiї ГС2012
(з урахуванням версiї ГС2017)
I. Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на митну територiю України.
1. N АД-315/2014/4421-06
вiд 01.07.2014
"Про змiну та продовження антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї"
Зазначеним рiшенням продовжено дiю остаточних антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї"
3102   3102309000
3102401000
(тiльки для 28 мас. %)
3102409000
3102290000
3102600000
3102900000
Твердi добрива та iншi продукти мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi (не у водному розчинi):
нiтрат амонiю (амiачна селiтра) без домiшок, нiтрат амонiю (амiачна селiтра) з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами та сумiшi добрив та iнших продуктiв на основi нiтрату амонiю (амiачної селiтри) iз вмiстом двох або бiльше поживних елементiв, в яких сумарна масова частка нiтратного i амонiйного азоту у перерахунку на азот у сухiй речовинi складає не менше як 28 мас. %, незалежно вiд їх цiльового використання
Опис товару змiнено вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05
(повiдомлення надруковано "Урядовий кур'єр", N 58 вiд 27.03.2018)
Росiйська Федерацiя:
- для експортера ПАТ "Дорогобуж" на рiвнi 29,25 %;
- для iнших експортерiв та загалом для Росiйської Федерацiї на рiвнi 42,96 %
Ставки мита змiнено вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05
(повiдомлення надруковано "Урядовий кур'єр", N 58 вiд 27.03.2018)
"Урядовий кур'єр", N 120 вiд 08.07.2014
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами перегляду
(повiдомлення опублiковано "Урядовий кур'єр", N 77, вiд 20.04.2019)
Вiдповiдно до статтi 48 Митного кодексу України у разi неможливостi достовiрно встановити країну походження товару, щодо якого застосовуються антидемпiнговi заходи, такий товар випускається у вiльний обiг на митнiй територiї України за умови сплати антидемпiнгового мита на рiвнi як для "iнших експортерiв" - 42,96%.
Рiшенням вiд 17.04.2019 N АД-413/2019/4411-03 порушено перегляд антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї та дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, продовжених i змiнених рiшеннями Комiсiї вiд 01.07.2014 N АД-315/2014/4421-06 та вiд 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05, продовжено до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду
3105
Коди товару згiдно з УКТЗЕД змiнено вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05
(повiдомлення надруковано "Урядовий кур'єр", N 58 вiд 27.03.2018)
3105100000
3105201000
3105510000
3105909100
1.а N АД-383/2018/4411-05
вiд 26.03.2018
"Про змiну антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї"
3102   3102309000
3102401000
(тiльки для 28 мас. %)
3102409000
3102290000
3102600000
3102900000
Твердi добрива та iншi продукти мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi (не у водному розчинi):
нiтрат амонiю (амiачна селiтра) без домiшок, нiтрат амонiю (амiачна селiтра) з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами та сумiшi добрив та iнших продуктiв на основi нiтрату амонiю (амiачної селiтри) iз вмiстом двох або бiльше поживних елементiв, в яких сумарна масова частка нiтратного i амонiйного азоту у перерахунку на азот у сухiй речовинi складає не менше як 28 мас. %, незалежно вiд їх цiльового використання
Росiйська Федерацiя:
- для експортера ПАТ "Дорогобуж" на рiвнi 29,25 %;
- для iнших експортерiв та загалом для Росiйської Федерацiї на рiвнi 42,96 %
"Урядовий кур'єр", N 58 вiд 27.03.2018
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами перегляду
(повiдомлення опублiковано "Урядовий кур'єр", N 77, вiд 20.04.2019)
Рiшенням вiд 17.04.2019 N АД-413/2019/4411-03 порушено перегляд антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї та дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, продовжених i змiнених рiшеннями Комiсiї вiд 01.07.2014 N АД-315/2014/4421-06 та вiд 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05, продовжено до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду
3105 3105100000
3105201000
3105510000
3105909100
1.б N АД-413/2019/4411-03
вiд 17.04.2019
"Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування"
3102   3102309000
3102401000
(тiльки для 28 мас. %)
3102409000
3102290000
3102600000
3102900000
Твердi добрива та iншi продукти мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi (не у водному розчинi):
нiтрат амонiю (амiачна селiтра) без домiшок, нiтрат амонiю (амiачна селiтра) з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами та сумiшi добрив та iнших продуктiв на основi нiтрату амонiю (амiачної селiтри) iз вмiстом двох або бiльше поживних елементiв, в яких сумарна масова частка нiтратного i амонiйного азоту у перерахунку на азот у сухiй речовинi складає не менше як 28 мас. %, незалежно вiд їх цiльового використання
  "Урядовий кур'єр", N 77 вiд 20.04.2019
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами перегляду
Рiшенням порушено перегляд антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї та дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, продовжених i змiнених рiшеннями Комiсiї вiд 01.07.2014 N АД-315/2014/4421-06 та вiд 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05, продовжено до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду
3105 3105100000
3105201000
3105510000
3105909100
2. N АД-325/2014/4421-06
вiд 25.11.2014
"Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї".
Зазначеним рiшенням продовжено дiю остаточних антидемпiнгових заходiв, застосованих згiдно з рiшенням Комiсiї вiд 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63, iз змiнами, та продовжених рiшенням Комiсiї вiд 26.11.2008 N АД-193/2008/4403-45.
8608001000 8608001000 ех 8608000000 "Стацiонарне обладнання залiзничних та трамвайних колiй; механiчнi (включаючи електромеханiчнi) прилади сигналiзацiї, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових магiстралях, спорудах для паркування, портових спорудах або на аеродромах; їх частини: устаткування та обладнання для залiзничних та iнших колiй" Росiйська Федерацiя:
- для ТОВ "Муромська стрiлочна компанiя" - експортера стрiлочних переводiв, вироблених ВАТ "Муромський стрiлочний завод" (пiдтверджується сертифiкатом походження цього виробника) - 13,44 %;
- для iнших експортерiв становить 59,4 %
"Урядовий кур'єр", N 223 вiд 29.11.2014
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
строк дiї - до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами перегляду
(повiдомлення опублiковано "Урядовий кур'єр", N 229, вiд 28.11.2019)
Пункт 2.2 рiшення Комiсiї вiд 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63 (iз змiнами, внесеними рiшенням Комiсiї вiд 20.02.2003 N АД-66/2003/52-77) викладено у новiй редакцiї (див. повiдомлення "Про результати промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв виробництва ВАТ "Муромський стрiлочний завод").
Iмпорт на митну територiю України Товару без сертифiката про походження та у разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 59,4% (п.2.7 рiшення)
Рiшенням вiд 22.11.2019 N АД-429/2019/4411-03 порушено перегляд антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування та продовжено дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63 (зi змiнами), та продовжених рiшеннями вiд 26.11.2008 N АД-193/2008/4403-45 та вiд 25.11.2014 N АД-325/2014/4421-06, до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду.
2.а N АД-298/2013/4423-06
вiд 02.07.2013
"Про результати промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв виробництва ВАТ "Муромський стрiлочний завод"
Перелiк вiдповiдних типiв i марок стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї, до яких застосованi остаточнi антидемпiнговi заходи:
Для колiй магiстрального транспорту:
* Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/11, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 14,8 тонни;
* Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 13,6 тонни;
* Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/11, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 14,3 тонни;
* Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 13,1 тонни;
* Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/6, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 7,9 тонни;
* Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/11, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 11,0 тонни;
* Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/9, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 10,0 тонни;
* Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/6, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 6,6 тонни;
Для колiй промислових та гiрничо-збагачувальних пiдприємств:
* Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колiя 1524 мм, орiєнтовна маса 11,5 тонни;
* Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/7, колiя 1524 мм, орiєнтовна маса 8,2 тонни;
Для колiй метрополiтену:
* Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/5, колiя 1524 мм, орiєнтовна маса 6,9 тонни.
2.б N АД-429/2019/4411-03
вiд 22.11.2019
"Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування"
8608001000 8608001000 ех 8608000000 "Стацiонарне обладнання залiзничних та трамвайних колiй; механiчнi (включаючи електромеханiчнi) прилади сигналiзацiї, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових магiстралях, спорудах для паркування, портових спорудах або на аеродромах; їх частини: устаткування та обладнання для залiзничних та iнших колiй"     "Урядовий кур'єр", N 229, вiд 28.11.2019
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами перегляду
Рiшенням порушено перегляд антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування та продовжено дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63 (зi змiнами), та продовжених рiшеннями вiд 26.11.2008 N АД-193/2008/4403-45 та вiд 25.11.2014 N АД-325/2014/4421-06, до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду.
3. N АД-326/2014/4421-06
вiд 27.11.2014
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки"
7304410090   7304410090 труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва) холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi), круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi без теплової iзоляцiї
труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавуну) круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi (крiм холоднотягнутих або холоднокатаних (обтиснених у холодному станi) та крiм необроблених, прямих, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначених для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки) зовнiшнiм дiаметром не бiльше як 406,4 мм iншi
41,07 % Китайська Народна Республiка "Урядовий кур'єр", N 223 вiд 29.11.2014
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
строк дiї - до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами перегляду
(повiдомлення опублiковано "Урядовий кур'єр", N 236, вiд 07.12.2019)
Здiйснювати справляння антидемпiнгового мита вiдповiдно до опису товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення (абз.3 п.5.3 рiшення)
Iмпорт на митну територiю України товару вiдповiдно до опису без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 41,07 % (п.2.9 рiшення).
Остаточнi антидемпiнговi заходи не застосовувати до виробника/експортера Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd (China, 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui City Zhejiang Province) у зв'язку з тим, що вiн узяв на себе добровiльне зобов'язання щодо припинення демпiнгового iмпорту в Україну (п. 3, 4 рiшення).
Пiдприємство гарантує, що кожна поставка в Україну Товару в рамках цього Зобов'язання буде супроводжуватися:
- сертифiкатом про походження, виданим уповноваженим органом Китайської Народної Республiки;
- Iнвойс-Зобов'язанням за формою згiдно з додатком (додаток 1 (до п.4), див. окремо)
Рiшенням вiд 02.12.2019 N АД-433/2019/4411-03 порушено перегляд антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування та продовжено дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 27.11.2014 N АД-326/2014/4421-06, до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду.
7304499300
7304499500
7304499300
7304499500
3.а N АД-433/2019/4411-03
вiд 02.12.2019
"Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування"
7304410090   7304410090 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва) холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi), круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi без теплової iзоляцiї
труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавуну) круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi (крiм холоднотягнутих або холоднокатаних (обтиснених у холодному станi) та крiм необроблених, прямих, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначених для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки) зовнiшнiм дiаметром не бiльше як 406,4 мм iншi
    "Урядовий кур'єр", N 236, вiд 07.12.2019
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами перегляду
Рiшенням порушено перегляд антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування та продовжено дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 27.11.2014 N АД-326/2014/4421-06, до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду.
7304499300
7304499500
7304499300
7304499500
4. N АД-330/2015/4442-06
вiд 23.06.2015
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республiки"
8539229010   8539229010 Лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльше як 200 Вт i напругою понад 100 В 25,73 % Киргизька Республiка "Урядовий кур'єр", N 116 вiд 01.07.2015
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
31.07.2020 закiнчується строк дiї остаточних антидемпiнгових заходiв
(повiдомлення опублiковано "Урядовий кур'єр", N 13, вiд 23.01.2020)
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару.
Iмпорт на митну територiю України товару вiдповiдно до опису без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 25,73 %.
5. N АД-531/2016/4411-05
вiд 12.02.2016
"Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї"
4411921000   ех 4411921000 Плити деревоволокнистi (ДВП) мокрого способу виробництва, твердi (густиною бiльш як 0,8 г/см3), без механiчного оброблення або облицювання, походженням з Росiйської Федерацiї 31,58 % Росiйська Федерацiя "Урядовий кур'єр", N 30 16.02.2016
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Рiшенням продовжено дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих згiдно з рiшенням Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-135/2006/143-35 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї", iз змiнами та доповненнями, i продовжених рiшенням Комiсiї вiд 12.02.2010 N АД-227/2010/4403-41 "Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї".
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису товару.
Iмпорт на митну територiю України зазначеного товару без сертифiката про походження та неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита, встановленого за ставкою у розмiрi 31,58 % (п.2.9 рiшення).
6. N АД-355/2016/4411-05
вiд 28.04.2016
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну соди каустичної походженням з Росiйської Федерацiї"
2815120010   2815120010 Гiдроксид натрiю (сода каустична) у водному розчинi (рiдкий луг каустичної соди), одержаний дiафрагмовим методом з масовою часткою хлориду (хлористого) натрiю не менш як 2,0 % 26 % Росiйська Федерацiя "Урядовий кур'єр", N 85 06.05.2016
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару вiдповiдно до опису без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 26 % (п.2.9 рiшення).
7. N АД-363/2016/4411-05
вiд 27.12.2016
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї"
310210
3102800000
  3102101000
3102109000
3102800000
сечовина (карбамiд), у тому числi у водному розчинi, та сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчинi 31,84 % Росiйська Федерацiя "Урядовий кур'єр", N 248 30.12.2016
чиннiсть через 60 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Дiю заходiв вiдновлено з 22.05.2017, вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 18.05.2017 N АД-376/2017/4411-05
(повiдомлення надруковано "Урядовий кур'єр", N 92 вiд 20.05.2017)
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рiшення).
Пункт 2.4 рiшення викладено у такiй редакцiї: "розмiр ставки остаточного антидемпiнгового мита на iмпорт в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, становить 31,84%" (див. п. 1 рiшення вiд 18.05.2017 N АД-376/2017/4411-05)
Iмпорт на митну територiю України
товару, вiдповiдно до опису, без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 31,84 % (п.2.9 рiшення)
7.а N АД-376/2017/4411-05
вiд 18.05.2017
"Про поновлення дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї"
31,84 % Росiйська Федерацiя "Урядовий кур'єр", N 92 20.05.2017
чиннiсть на другий день пiсля опублiкування
Пункт 2.4 рiшення викладено у такiй редакцiї: "розмiр ставки остаточного антидемпiнгового мита на iмпорт в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, становить 31,84%" (п. 1 рiшення)
8. N АД-370/2017/4411-05
вiд 13.04.2017
"Про застосування антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну кругiв шлiфувальних на керамiчнiй зв'язцi походженням з Росiйської Федерацiї"
6804223000   6804223000 Круги шлiфувальнi на керамiчнiй зв'язцi, виробленi з нормального та бiлого електрокорунду (А), чорного та зеленого карбiду кремнiя (С) походженням з Росiйської Федерацiї Росiйська Федерацiя:
- для експортера- виробника вiдкритого акцiонерного товариства "Волзький абразивний завод" (ВАТ "ВАЗ"), що розташоване за адресою: 404130, Росiйська Федерацiя, Волгоградська обл., м. Волзький, Автодорога 6, 18, - 6,54 %;
- для iнших експортерiв та загалом для Росiйської Федерацiї - 33,83 %
"Урядовий кур'єр", N 72 15.04.2017
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, опис якого зазначено вище, без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 33,83 % (п.2.9 рiшення)
9. N АД-373/2017/4411-05
вiд 18.05.2017
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких видiв шоколаду та iнших готових харчових продуктiв з вмiстом какао походженням з Росiйської Федерацiї"
1806310000   1806310000 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао у виглядi блокiв, плиток чи батонiв з начинкою, масою нетто до 2 кг; 31,33% Росiйська Федерацiя "Урядовий кур'єр", N 92 20.05.2017
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, опис якого зазначено вище, без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 31,33 % (п.2.9 рiшення)
1806901100 1806901100 шоколад i шоколаднi вироби з вмiстом какао, шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки, якi мiстять алкоголь;
1806901900 1806901900 шоколад i шоколаднi вироби з вмiстом какао, шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки, якi не мiстять алкоголь;
1806905000 1806905000 кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао
10. N АД-382/2017/4411-05
вiд 28.12.2017
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну арматури та катанки походженням з Росiйської Федерацiї"
7213100000
7213911000
7213912000
7213914100
7213914900
7213917000
7213919000
7213991000
7213999000
7214200000
7214991000
7214993900
7214995000
7214997900
7214999500
7227200000
7227901000
7227905000
7227909500
7228209100
7228209900
7228302000
7228306900
7228308900
  7213100000
7213911000
7213912000
7213914100
7213914900
7213917000
7213919000
7213991000
7213999000
7214200000
7214991000
7214993900
7214995000
7214997900
7214999500
7227200000
7227901000
7227905000
7227909500
7228209100
7228209900
7228302000
7228306900
7228308900
Арматурний прокат (арматура) дiаметром вiд 6 до 40 мм (включно) та катанка дiаметром вiд 5,5 до 14 мм (включно), а саме:
прутки гарячекатанi (у тому числi й прутки, що отриманi гарячим волочiнням та гарячим пресуванням), якi мають однаковий (у тому числi й перiодичний) суцiльний круглий поперечний перерiз за всiєю довжиною, з вуглецевої та iнших легованих сталей, у тому числi укладенi в бунти чи розрiзанi на вiдрiзки, що можуть мати вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком пруткiв з автоматної, швидкорiзальної та iнструментальної сталi, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному станi та кутикiв, фасонних та спецiальних профiлiв з легованої сталi, порожнистих пруткiв та брускiв для бурiння)
Опис товару викладено у новiй редакцiї вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 20.04.2018 N АД-390/2018/4411-05
(повiдомлення надруковано "Урядовий кур'єр", N 81 вiд 26.04.2018)
15,21 % Росiйська Федерацiя "Урядовий кур'єр", N 246 29.12.2017
чиннiсть через 60 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, опис якого зазначено вище, без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 15,21 % (п.2.9 рiшення)
10.а N АД-390/2018/4411-05
вiд 20.04.2018
"Про внесення змiни до рiшення Комiсiї вiд 28.12.2017 N АД-382/2017/4411-05"
7213100000
7213911000
7213912000
7213914100
7213914900
7213917000
7213919000
7213991000
7213999000
7214200000
7214991000
7214993900
7214995000
7214997900
7214999500
7227200000
7227901000
7227905000
7227909500
7228209100
7228209900
7228302000
7228306900
7228308900
  7213100000
7213911000
7213912000
7213914100
7213914900
7213917000
7213919000
7213991000
7213999000
7214200000
7214991000
7214993900
7214995000
7214997900
7214999500
7227200000
7227901000
7227905000
7227909500
7228209100
7228209900
7228302000
7228306900
7228308900
Арматурний прокат (арматура) дiаметром вiд 6 до 40 мм (включно) та катанка дiаметром вiд 5,5 до 14 мм (включно), а саме:
прутки гарячекатанi (у тому числi й прутки, що отриманi гарячим волочiнням та гарячим пресуванням), якi мають однаковий (у тому числi й перiодичний) суцiльний круглий поперечний перерiз за всiєю довжиною, з вуглецевої та iнших легованих сталей, у тому числi укладенi в бунти чи розрiзанi на вiдрiзки, що можуть мати вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком пруткiв з автоматної, швидкорiзальної та iнструментальної сталi, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному станi та кутикiв, фасонних та спецiальних профiлiв з легованої сталi, порожнистих пруткiв та брускiв для бурiння)
    "Урядовий кур'єр", N 81 26.04.2018
чиннiсть з дня опублiкування
Комiсiя розглянула матерiали Мiнекономрозвитку стосовно уточнення опису товару остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну арматури та катанки походженням з Росiйської Федерацiї, додатковi роз'яснення ДФС та ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" та, керуючись статтею 37 Закону прийняла рiшення N АД-390/2018/4411-05, про внесення змiни до рiшення Комiсiї вiд 28.12.2017 N АД-382/2017/4411-05 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну арматури та катанки походженням з Росiйської Федерацiї" у частинi опису товару
11. N АД-392/2018/4411-05
вiд 02.07.2018
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деякої карбамiдо-формальдегiдної продукцiї походженням з Росiйської Федерацiї"
3909100000   3909100000 Карбамiдо-формальдегiдна смола 39,94 % Росiйська Федерацiя "Урядовий кур'єр", N 122 04.07.2018
чиннiсть через 45 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, опис якого зазначено вище, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 39,94 % (п.2.9 рiшення).
12. N АД-405/2019/4411-03
вiд 25.01.2019
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республiки Бiлорусь"
8539229010   8539229010 Лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльше 200 Вт i напругою бiльше 100 В 17,73 % Республiка Бiлорусь "Урядовий кур'єр", N 21 01.02.2019
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 4.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 17,73 % (п.2.9 рiшення).
13. N АД-404/2019/4411-03
вiд 25.01.2019
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну солi кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республiки Бiлорусь"
2501009100   2501009100 Сiль кухонна виварна ґатунку екстра (масова частка хлористого натрiю не менше 99,5 %) Республiка Бiлорусь:
- для бiлоруського виробника/експортера ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") (у разi порушення виробником/ експортером узятих добровiльних зобов'язань) - 10,28 %;
- для iнших виробникiв/ експортерiв товару з Республiки Бiлорусь - 11,85 %.
"Урядовий кур'єр", N 21 01.02.2019
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - рокiв
Рiшенням прийнято добровiльнi цiновi зобов'язання щодо припинення демпiнгового iмпорту (далi - добровiльнi зобов'язання) ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") (м. Мозир, Гомельська обл. Республiка Бiлорусь, 247760) (п. 3 рiшення), у зв'язку з цим остаточнi антидемпiнговi заходи до нього не застосовуються (п.4 рiшення).
Виробник/експортер ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") в рамках добровiльних зобов'язань гарантує, що кожна поставка в Україну товару, який має опис, встановлений Додатком 1 добровiльних зобов'язань (додаток 3 (до п.14), див. окремо), буде супроводжуватися:
- сертифiкатом про походження, виданим уповноваженим органом Республiки Бiлорусь;
- iнвойс-зобов'язанням за формою згiдно з додатком (додаток 2 (до п. 14), див. окремо).
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 7.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 11,85 % (п.6.7 рiшення).
14. N АД-410/2019/4411-03
вiд 03.04.2019
"Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну скляної тари медичного призначення мiсткiстю до 0,15 л походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування"
7010907110
7010907900
  7010907110
7010907900
Скляна тара медичного призначення мiсткiстю до 0,15 л походженням з Росiйської Федерацiї, що виробляється зi скла марок ОС та ОС-1 свiтлозахисного з рiвномiрним забарвленням Росiйська Федерацiя:
- для експортера- виробника ВАТ "Березицький скляний завод", що розташований за адресою: Росiйська Федерацiя, 249730, Калузька обл., Козельський р-н, с. Березицький скляний завод, вул. Куйбишева, 1, - 13,08 %;
- для iнших експортерiв - 27,99 %.
"Урядовий кур'єр", N 67, вiд 06.04.2019
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Для експортера- виробника ТОВ "Острiв Джус", що розташований за адресою: Росiйська Федерацiя, 432026, Ульянiвська обл., м. Ульянiвськ, вул. Жовтнева, буд. 22 Д, зазначеним Рiшенням Комiсiї припинено антидемпiнгове розслiдування без застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.
Iмпорт на митну територiю України товару, зазначеного у пунктi 1 цього рiшення, без сертифiката про походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою у розмiрi 27,99 %, визначеною як для "iнших експортерiв" (п.3.9. Рiшення)
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення. (частина 3 пункту 4.3 Рiшення).
Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України листом вiд 10.06.2013 N 4421-07/19986-06 повiдомило, що скло марок ОС та ОС-1 свiтлозахисне з рiвномiрним забарвленням це оранжеве тарне скло, вiдповiдно до ГОСТ 19808-86 "Скло медичне. Марки" (зi змiнами вiд 01.02.1999).
15. N АД-412/2019/4411-03
вiд 17.04.2019
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки"
4016999790   4016999790 Пробки гумовi медичного призначення 40,65 % Республiка Польща "Урядовий кур'єр", N 77 вiд 20.04.2019
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 40,65 % (п.2.9 рiшення).
Якщо пробки гумовi (код 4016 99 97 90 згiдно з УКТЗЕД) походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки, якi оформлено у митному вiдношеннi за iншим цiльовим призначенням, але використано на митнiй територiї України для медичного призначення, платник податку зобов'язаний сплатити остаточне антидемпiнгове мито:
- для Республiки Польща - 40,65 %;
- для Китайської Народної Республiки - 8,45 % (п.2.10 рiшення).
8,45 % Китайська Народна Республiка
16. N АД-417/2019/4411-03
вiд 21.05.2019
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова"
2523100000
2523290000
  2523100000
2523290000
Цемент, зокрема клiнкери цементнi та портландцемент Росiйська Федерацiя:
- для виробника ЗАТ "Осколцемент" (309504, Росiйська Федерацiя, Бєлгородська обл., м. Старий Оскол, майданчик цемзаводу) та експортера ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" (107045, Росiйська Федерацiя, м. Москва, Малий Головiн провулок, будинок 3, будiвля 1) - 114,95 %;
- для iнших виробникiв/ експортерiв товару походженням з Росiйської Федерацiї - 114,95 %
"Урядовий кур'єр", N 98 вiд 28.05.2019
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 4.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою, визначеною у пунктi 3.4. рiшення - 114,95 % (п.3.9 рiшення).
Республiка Бiлорусь
- для виробникiв/ експортерiв товару походженням з Республiки Бiлорусь - 57,03 %
Республiка Молдова:
- для виробника/ експортера ЗАТ "Рибницький цементний комбiнат" (5500, Республiка Молдова, м. Рибниця, вул. Запорожця, 1) - 94,46 %;
- для iнших виробникiв/ експортерiв товару походженням з Республiка Молдова - 94,46 %
17. N АД-420/2019/4411-03
вiд 26.06.2019
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деякого прокату з корозiйностiйким покриттям походженням з Росiйської Федерацiї та Китайської Народної Республiки"
7210300000
7210410000
7210490000
7210500000
7210610000
7210690000
7210908000
7212200000
7212300000
7212502000
7212503000
7212504000
7212506100
7212506900
7212509000
7225910000
7225920000
7225990000
7226991000
7226993000
7226997000
  7210300000
7210410000
7210490000
7210500000
7210610000
7210690000
7210908000
7212200000
7212300000
7212502000
7212503000
7212504000
7212506100
7212506900
7212509000
7225910000
7225920000
7225990000
7226991000
7226993000
7226997000
Плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорiзальної сталi) з покриттям алюмiнiєм, цинком, сплавами цинк-алюмiнiй, цинк-залiзо, алюмiнiй-цинк, алюмiнiй-кремнiй, хромом, мiддю та нiкелем або їх сплавами, що нанесенi методом занурювання у розплав (крiм плакування), електролiтичним (гальванiчним) або iншим способом; з хiмiчним обробленням поверхнi (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизацiя, борування, тощо) для виробникiв/ експортерiв товару походженням з: "Урядовий кур'єр", N 121 вiд 28.06.2019
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою, визначеною у пунктi 2.4. цього рiшення - 47,57% (п.2.9 рiшення).
47,57 % Росiйської Федерацiї
22,78 % Китайської Народної Республiки
18. N АД-427/2019/4411-03
вiд 21.08.2019
"Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республiки"
8539229010   8539229010 Лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльш як 200 Вт та напругою понад 100 В 74,63% Китайська Народна Республiка "Урядовий кур'єр", N 163, вiд 28.08.2019
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Рiшенням продовжено дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих згiдно з рiшенням Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-137/2006/143-36 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення з Китайської Народної Республiки".
Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 рiшення (п. 3.3 рiшення вiд 14.07.2006 N АД-137/2006/143-36).
Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 74,63 % (абз.2 п.4 рiшення)
19. N АД-430/2019/4411-03
вiд 02.12.2019
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пруткiв з вуглецевої та iнших легованих сталей походженням з Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова"
ех721310 00 00
7213911000
7213912000
7213914100
7213914900
7213917000
7213919000
ех7213991000
ех7213999000
ех7214200000
ех7214991000
ех7214993900
ех7214997900
ех7227200000
ех7227901000
ех7227905000
ех7227909500
ех7228209100
ех7228306900
  ех 7213100000
7213911000
7213912000
7213914100
7213914900
7213917000
7213919000
ех 7213991000
ех 7213999000
ех 7214200000
ех 7214991000
ех 7214993900
ех 7214997900
ех 7227200000
ех 7227901000
ех 7227905000
ех 7227909500
ех 7228209100
ех 7228306900
Прутки гарячекатанi, якi мають однаковий круглий суцiльний поперечний перерiз дiаметром до 40 мм (включно) за всiєю довжиною, з вуглецевої та iнших легованих сталей, у тому числi укладенi в бунти чи розрiзанi на вiдрiзки, що можуть мати вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком пруткiв з автоматної, швидкорiзальної та iнструментальної сталi, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному станi та кутикiв, фасонних та спецiальних профiлiв з легованої сталi, порожнистих пруткiв та брускiв для бурiння, пруткiв гарячекатаних, виготовлених зi сталi марок C72D2 та C72D, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 70 00, та C82D2 та C82D, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 90 00) Республiка Бiлорусь:
- для виробника/ експортера ВАТ "Бiлоруський металургiйний завод - керуюча компанiя холдингу "Бiлоруська металургiйна компанiя" (ВАТ "БМЗ") (вул. Промислова, 37, м. Жлобин, Гомельська область, Республiка Бiлорусь, 247210) - 0,0 %;
- для ЗАТ "Торговий Дiм БМЗ-Балтiя" (вул. Металiсту, 10, Шауляй, Литва, LT-78151) (Closed Joint-Stock Company "Trading House BMZ-Baltiya", Lithuania, LT-78151, Shaylay city, Metalisty Street, 10) - експортера пруткiв з вуглецевої та iнших легованих сталей, вироблених ВАТ "Бiлоруський металургiйний завод - керуюча компанiя холдингу "Бiлоруська металургiйна компанiя" (ВАТ "БМЗ") - 0,0 %;
- для iнших виробникiв та експортерiв товару походженням з Республiки Бiлорусь - 31,08 %;
"Урядовий кур'єр", N 235 вiд 06.12.2019
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рiшення).
Позначка "ех" поряд з класифiкацiйним кодом означає, що антидемпiнгове мито застосовується виключно до товарiв, опис яких визначено в рiшеннi.
Документальним пiдтвердженням виготовлення пруткiв гарячекатаних зi сталi марок C72D2, C72D, C82D2 та C82D є сертифiкат якостi, складений виробником товару.
Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою - 35,37 %
Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 13.01.2020 до набрання законної сили рiшенням по справi N 640/110/20 дiю рiшення у частинi застосування строком на п'ять рокiв остаточного антидемпiнгового мита для виробника/експортера ВАТ "Молдавський металургiйний завод" у розмiрi 13,8 % зупинено Республiка Молдова:
- для виробника/ експортера ВАТ "Молдавський металургiйний завод" (ВАТ "ММЗ") (вул. Iндустрiальна, 1, м. Рибниця, Республiка Молдова, 5500) - 13,80 % (зупинено дiю, див. ухвалу Окружного адмiн. суду м. Києва вiд 13.01.2020 по справi N 640/110/20);
- для iнших виробникiв та експортерiв товару походженням з Республiки Молдова - 35,37 %.
1. Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 13.01.2020 до набрання законної сили рiшенням по справi N 640/110/20 дiю рiшення у частинi застосування строком на п'ять рокiв остаточного антидемпiнгового мита для виробника/ експортера ВАТ "Молдавський металургiйний завод" у розмiрi 13,8 % зупинено
20. N АД-431/2019/4411-03
вiд 02.12.2019
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пiдшипникiв кочення роликових радiальних з короткими цилiндричними роликами походженням з Республiки Казахстан"
ex8482500000   ex 8482500000 Пiдшипник кочення роликовий радiальний з короткими цилiндричними роликами (умовне позначення 36-232726Е2М або умовне позначення 30-232726Е2М, умовне позначення 36-42726Е2М або умовне позначення 30-42726Е2М) Республiка Казахстан
- для виробника-експортера Акцiонерне товариство "ЄПК Степногорськ" (англ. - JSC EPK Stepnogorsk) (Республiка Казахстан, 021500, Акмолинська область, мiсто Степногорськ, промислова зона 2, будiвля N 1/1) - 20,75 %;
- для iнших виробникiв та експортерiв товару походженням з Республiки Казахстан - 22,75 %.
"Урядовий кур'єр", N 235 вiд 06.12.2019
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рiшення).
Позначка "ех" поряд з класифiкацiйним кодом означає, що антидемпiнгове мито застосовується виключно до товарiв, опис яких визначено в рiшеннi.
Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою - 22,75 %.
21. N АД-437/2020/4411-03
вiд 21.02.2020
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну газобетонних блокiв походженням з Республiки Бiлорусь"
ex 6810111000   ex 6810111000 Будiвельнi блоки з нiздрюватого конструкцiйно-теплоiзоляцiйного бетону (газобетоннi блоки) густиною у твердiй формi не бiльш як 1700 кг/м3 бiлого або свiтло-сiрого кольорiв (у сухому станi) або сiрого кольору (в мокрому станi) 34,19 % Республiка Бiлорусь "Урядовий кур'єр", N 36 вiд 25.02.2020
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 4.3 рiшення).
Позначка "ех" поряд з класифiкацiйним кодом означає, що антидемпiнгове мито застосовується виключно до товарiв, опис яких визначено в рiшеннi.
Iмпорт на митну територiю України товару, опис якого зазначено вище, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою у розмiрi 34,19 %
22. N АД-438/2020/4411-03
вiд 21.02.2020
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких тросiв та канатiв походженням з Росiйської Федерацiї"
7312106100
7312106500
7312108100
7312108300
7312108500
7312108900
7312109800
  7312106100
7312106500
7312108100
7312108300
7312108500
7312108900
7312109800
Сталевi дроти крученi, троси, канати, без покриття або з оцинкованим покриттям з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 3 мм (за винятком кручених дротiв, тросiв, канатiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi) 50,09 % Росiйська Федерацiя "Урядовий кур'єр", N 36 вiд 25.02.2020
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, зазначеного в пунктi 1 рiшення, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 50,09%.
23. N АД-447/2020/4411-03
вiд 22.05.2020
"Про застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих крiплень походженням з Китайської Народної Республiки"
7318156990
7318158190
7318158990
7318159090
7318169190
7318169990
  7318156990
(ГС2017 - 7318 15 68 90)
7318158190
(ГС2017 - 7318 15 82 90)
7318158990
(ГС2017 - 7318 15 88 90)
7318159090
(ГС2017 - 7318 15 95 90)
7318169190
(ГС2017 - 7318 16 40 90, 7318 16 92 90)
7318169990
Вироби з чорних металiв, з рiзьбою, а саме: гвинти, болти та гайки 19,75 % Китайська Народна Республiка "Урядовий кур'єр", N 100 вiд 28.05.2020
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - 4 мiсяцi (до 28.09.2020 включно)
Справляння попереднього антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою попереднього антидемпiнгового мита за ставкою 19,75 %.
24. N АД-448/2020/4411-03
вiд 22.05.2020
"Про результати проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування"
Зазначеним рiшенням продовжено дiю остаточних антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 23.07.2008 N АД-183/2008/143-48 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки"
      Вироби, виготовленi з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї): 123 % Китайська Народна Республiка "Урядовий кур'єр", N 100 вiд 28.05.2020
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Здiйснювати справляння антидемпiнгового мита вiдповiдно до опису товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення (п.3.3. рiшення)
Iмпорт на митну територiю України товару, зазначеного у пунктi 1 Рiшення, без сертифiката про походження та неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 123 %. (абз.4 п.3.3 рiшення)
7312105100
7312105900
7312105100
7312105900
7312104100
7312104900
- кручений дрiт, троси, канати, з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не бiльше як 3 мм;
7312107500 7312107500 7312106500 - оцинкований кручений дрiт з розмiром поперечного перерiзу понад 3 мм;
7312108200
7312108400
7312108200
7312108400
7312108100
7312108300
- троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) без покриття або тiльки оцинкованi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких понад 3 мм, але не бiльше як 24 мм;
7312109900 7312109900 7312109800 - троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) з покриттям, крiм оцинкованих
25. N АД-444/2020/4411-03
вiд 22.05.2020
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки"
730419   7304191010
7304191090
7304193010
7304193090
7304199010
7304199090
Сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби Китайська Народна Республiка:
- для виробника/ експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int'l Trading Inc) (10 Далiщiнцун, 421001 мiсто Хен'ян, провiнцiя Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China):
- на труби обсаднi виключно з зовнiшнiми дiаметрами 193,68 мм та 244,48 мм (код згiдно з УКТЗЕД 7304 29 30 00), на труби обсаднi виключно з зовнiшнiм дiаметром 508 мм (код згiдно з УКТЗЕД 7304 29 90 00) - 0 %;
- на iншi сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби (коди згiдно з УКТЗЕД 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59) - 51,52 %;
- для виробника/ експортера групи компанiй Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (N 396, Джiнтанг Роуд, район Дунлi, Тяньцзiнь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301):
- на труби обсаднi виключно зовнiшнiм дiаметром 339,72 мм (код згiдно з УКТЗЕД 7304 29 30 00), на труби обсаднi виключно зовнiшнiм дiаметром 473,08 мм (код згiдно з УКТЗЕД 7304 29 90 00) - 0 %;
- на iншi сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби (коди згiдно з УКТЗЕД 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59) - 51,52 %;
- для iнших виробникiв та/або експортерiв з Китайської Народної Республiки сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб (коди згiдно з УКТЗЕД 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59) - 51,52 %
"Урядовий кур'єр", N 100 вiд 28.05.2020
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Справляння антидемпiнгового мита здiйснюється вiдповiдно до опису товару, зазначеного в пунктi 1 рiшення (абзац 4 п. 3.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою - 51,52 %.
7304230000 7304230000
730429 7304291000
7304293000
7304299000
730439 7304391000
7304395210
7304395290
7304395810
7304395890
7304399210
7304399290
7304399310
7304399390
7304399810
7304399890
730459 7304591000
7304593200
7304593800
7304599210
7304599290
7304599310
7304599390
7304599910
7304599990
26. N АД-446/2020/4411-03
вiд 22.05.2020
"Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї"
3605000000   3605000000 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604 21,32 % Республiка Бiлорусь "Урядовий кур'єр", N 101 вiд 29.05.2020
чиннiсть через 30 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Забезпечити справляння антидемпiнгового мита вiдповiдно до опису товару, зазначеного в пунктi 1 рiшення (абзац 4 п. 4.3 рiшення).
Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та у разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою - 45,79 %.
45,79 % Росiйська Федерацiя
II. Спецiальне мито
1. N СП-419/2019/4411-03
вiд 26.06.2019
"Про продовження дiї спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв незалежно вiд країни походження та експорту"
3921131019   3921131019 Гнучкi пористi плити, блоки та листи з пiнополiуретанiв I-й етап - 11,22 %;
II-й етап - 10,66 %;
III-й етап - 10,13 %.
незалежно вiд країни походження та експорту "Урядовий кур'єр", N 121 вiд 28.06.2019
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - 3 роки
Даним рiшенням продовжено дiю спецiальних заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 26.05.2016 N СП-356/2016/4411-05.
Спецiальнi заходи продовжуються шляхом запровадження спецiального мита за розмiром ставки (з урахуванням лiбералiзацiї) в III етапи:
- I-й етап - з дня продовження спецiальних заходiв (08.07.2019);
- II-й етап - через 12 мiсяцiв з дня їх продовження;
- III-й етап - через 24 мiсяцi з дня їх продовження.
Справляння спецiального мита здiйснюється вiдповiдно до опису товару.
Рiшенням Комiсiї вiд 01.09.2016 N СП-359/2016/4411-05 "Про внесення змiн до деяких рiшень Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi" п. 2.5 рiшення Комiсiї вiд 26.05.2016 N СП-356/2016/4411-05 "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв незалежно вiд країни походження та експорту" (щодо не поширення дiї спецiальних заходiв на iмпорт в Україну товару походженням з вiдповiдних країн) викладено у наступнiй редакцiї:
Республiка Iсландiя, Князiвство Лiхтенштейн, Королiвство Норвегiя, Швейцарська Конфедерацiя, Чорногорiя, Республiка Вiрменiя, Республiка Казахстан, Республiка Азербайджан, Туркменiстан, Республiка Узбекистан, Республiка Таджикистан, Киргизька Республiка, Ангола, Бангладеш, Бенiн, Буркiна-Фасо, Бурундi, Камбоджа, Центральноафриканська Республiка, Чад, Демократична Республiка Конго, Джiбутi, Гамбiя, Гвiнея, Гвiнея-Бiсау, Гаїтi, Лаоська Народно-Демократична Республiка, Лесото, Лiберiя, Мадагаскар, Малавi, Малi, Мавританiя, Мозамбiк, М'янма, Непал, Нiгер, Руанда, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломоновi Острови, Того, Уганда, Танзанiя, Вануату, Ємен, Замбiя
2. N СП-445/2020/4411-03
вiд 22.05.2020
"Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту"
3901201000
3901209000
  3901201000
3901209000
Полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше та 18% незалежно вiд країни походження та експорту "Урядовий кур'єр", N 100 вiд 28.05.2020
чиннiсть через 10 днiв з дня опублiкування
строк дiї - 200 днiв (до 24.12.2020 включно)
Забезпечити справляння мита при ввезеннi на митну територiю України в митному режимi iмпорт товарiв, вироблених за межами митної територiї України, вiдповiдно до опису, зазначеного в п.1 цього рiшення (п. 3.2.3 рiшення викладено у новiй редакцiї згiдно з рiшенням Комiсiї вiд 09.06.2020 N СП-450/2020/4411-03 "Про внесення змiн до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.05.2020 N СП-445/2020/4411-03").
Документальне пiдтвердження фiзико-хiмiчних властивостей товару забезпечується шляхом надання сертифiката якостi, складеного виробником товару, або висновку експертних установ (органiзацiй) вiдповiдно до частини третьої статтi 357 Митного кодексу України.
Не пiдлягає застосуванню попереднiх спецiальних заходiв iмпорт в Україну товару походженням з таких країн: Республiка Iсландiя, Князiвство Лiхтенштейн, Королiвство Норвегiя, Швейцарська Конфедерацiя, Чорногорiя, Азербайджанська Республiка, Республiка Вiрменiя, Республiка Бiлорусь, Республiка Казахстан, Киргизька Республiка, Республiка Молдова, Республiка Таджикистан, Туркменiстан, Республiка Узбекистан, Iсламська Республiка Афганiстан, Ангола, Бангладеш, Бенiн, Бутан, Буркiна-Фасо, Бурундi, Камбоджа, Центральноафриканська Республiка, Чад, Союз Коморських Островiв, Демократична Республiка Конго, Джибутi, Держава Еритрея, Федеративна Демократична Республiка Ефiопiя, Гамбiя, Гвiнея, Гвiнея-Бiсау, Гаїтi, Республiка Кiрибатi, Лаоська Народно-Демократична Республiка, Королiвство Лесото, Республiка Лiберiя, Мадагаскар, Малавi, Малi, Мавританiя, Мозамбiк, М'янма, Непал, Нiгер, Руанда, Демократична Республiка Сан-Томе i Принсiпi, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломоновi Острови, Федеративна Республiка Сомалi, Республiка Пiвденний Судан, Республiка Судан, Демократична Республiка Схiдний Тимор, Того, Тувалу, Уганда, Об'єднана Республiка Танзанiя, Вануату, Єменська Республiка, Замбiя.
3904100000
3904210000
3904220000
3904100000
3904210000
3904220000
полiвiнiлхлорид
2.а N СП-450/2020/4411-03
вiд 09.06.2020
"Про внесення змiн до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.05.2020 N СП-445/2020/4411-03"
Рiшенням внесено змiни до пункту 3.2.3 рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.05.2020 N СП-445/2020/4411-03
3901201000
3901209000
  3901201000
3901209000
Полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше та 18% незалежно вiд країни походження та експорту "Урядовий кур'єр", N 108 вiд 10.06.2020
чиннiсть з дня опублiкування
строк дiї - до 24.12.2020 включно
Забезпечити справляння мита при ввезеннi на митну територiю України в митному режимi iмпорт товарiв, вироблених за межами митної територiї України, вiдповiдно до опису, зазначеного в п.1 цього рiшення (п. 3.2.3 рiшення).
3904100000
3904210000
3904220000
3904100000
3904210000
3904220000
полiвiнiлхлорид
III. Спецiальне мито, як адекватний захiд (вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть")
                   
IV. Компенсацiйне мито
1. N АС-344/2015/4411-06
вiд 13.11.2015
"Про застосування остаточних компенсацiйних заходiв щодо iмпорту в Україну легкових автомобiлiв походженням з Росiйської Федерацiї"
8703   8703211000
8703221000
8703231910
8703231930
8703241000
8703311000
8703321900
8703331900
8703901010
8703901090
автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (категорiя М1 - транспортнi засоби, що мають не менше нiж 4 колеса, якi використовуються для перевезення пасажирiв та мають не бiльше восьми сидячих мiсць, крiм сидiння водiя), новi, з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механiзмом чи з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або оснащенi електричними двигунами, за виключенням: транспортних засобiв, спецiально призначених для пересування снiгом; спецiальних автомобiлiв для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчних транспортних засобiв; моторних транспортних засобiв, обладнаних для тимчасового проживання людей Росiйська Федерацiя:
- для виробництва ТОВ "Соллерс - Далекий Схiд" -17,66 %;
- для виробництва ВАТ "АвтоВАЗ" - 14,57 %;
- для iнших виробникiв - 10,41 %
"Урядовий кур'єр", N 226 вiд 03.12.2015
чиннiсть через 30 календарних днiв з дня опублiкування
строк дiї - 5 рокiв
Iмпорт на митну територiю України товару, зазначеного у п.1 рiшення, без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного компенсацiйного мита за ставкою 17,66 % (п.2.9. рiшення)

 

Додаток 1 (до п. 4)

IНВОЙС - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

     1. Опис товару;

     2. Код товару згiдно УКТЗЕД;

     3. Цiна товару за одиницю (тонна).;

     4. Кiлькiсть товару (тонни);

     5. Умови оплати;

     6. Умови поставки;

     7. Загальнi скидки та поступки (якщо вони є);

     "Я, що нижче пiдписався, завiряю, що продаж на експорт в Україну Товару, описаного цим iнвойс-зобов'язанням, виконано у рамках i у вiдповiдностi з умовами Зобов'язання, запропонованого компанiєю Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd i прийнятого Мiжвiдомчою комiсiєю з мiжнародної торгiвлi, що пiдтверджується рiшенням вiд___ N__________________________.

Посада
(Посада особи Пiдприємства)
Пiдпис
(Пiдпис Посадової особи Пiдприємства)
П.I.Б.
(Прiзвище, Iм'я по Батьковi посадової особи Пiдприємства)
_____________ (дата) МП
(Мiсце печатки)

 

Додаток 2 (до п. 14)

НЕКОНФIДЕНЦIЙНО

IНВОЙС - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

     1. Опис товару;

     2. Код товару згiдно УКТЗЕД;

     3. Цiна товару за 1 тонну;

     4. Кiлькiсть товару (тонни);

     5. Умови оплати;

     6. Умови поставки;

     "Я, що нижче пiдписався, завiряю, що продаж на експорт в Україну Товару, описаного цим iнвойс-зобов'язанням, виконано у рамках i у вiдповiдностi з умовами добровiльних цiнових зобов'язаннь, запропонованого компанiєю "____________" i прийнятого Мiжвiдомчою комiсiєю з мiжнародної торгiвлi, що пiдтверджується рiшенням (назва, N i дата).

Посада
(Посада особи Пiдприємства)
Пiдпис
(Пiдпис Посадової особи Пiдприємства)
П.I.Б.
(Прiзвище, Iм'я по Батьковi посадової особи Пiдприємства)
_____________ (дата) МП
(Мiсце печатки)

 

Додаток 3 (до п.14)

Додаток 1

Код УКТЗЕД РСN Опис товару Мiнiмальна цiна, дол. США/т
2501009100 А1В1С1 Сiль екстра упак в п/п мiш 25кг  
2501009100 А1В1С2 Сiль екстра упак в п/п мiш 50кг  
2501009100 А1В1С7 Сiль екстра упак МКР п/п 1000кг  
2501009100 А5В1С2 Сiль екстра без додавання ФЦК упак в п/п мiшок 50кг  
2501009100 А5В1С13 Сiль екстра фасована в п/е пак 1кг упак в картонi ящики по 20кг  
2501009100 А2В1С14 Сiль екстра з додавання йоду фасована в п/п пакети по 1кг на МПУ-16 упак в картонi ящики по 16кг  
2501009100 А2В1С13 Сiль екстра з додавання йоду фасована в п/е пакети 1 кг упак в картонi ящики по 20кг  
Посада Пiдпис П.I.Б.
Виконуючий обов'язки генерального директора Бокшиц Александр Павлович
Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.